DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse: DEN ARKTISK MARITIME KLYNGE Utarbeidet av: Nord i samarbeid med Handelshøyskolen i Bodø og Narvik Norut Org.nr , PB 613, N-8508 Narvik

2 Innhold 1. SAMMENDRAG INNLEDNING DET ARKTISKE MARITIME FELLESSKAP VISJON OG MÅLSETTING Visjon: Strategi: FRAMDRIFTSPLAN ARBEIDSOPPGAVER OG BUDSJETT ARBEIDSPAKKE 1. ADMINISTRASJON AV KLYNGEN ARBEIDSPAKKE 2. OMDØMMEBYGGING OG PROFILERING ARBEIDSPAKKE 3A. UTVIKLE NYE MARKEDER ARBEIDSPAKKE 3B. KONSEPTER FOR NY VIRKSOMHET ARBEIDSPAKKE 3C. FORBEDRING AV KLYNGENS KONKURRANSEKRAFT ARBEIDSPAKKE 4. SAMARBEID, NETTVERK OG STRATEGISKE ALLIANSER ARBEIDSPAKKE 5. KOMPETANSE, OPPLÆRING OG REKRUTTERING ARBEIDSPAKKE 6. UTVIKLING AV FORSKNINGS OG INNOVASJONSPLAN ARBEIDSPAKKE 7. MARITIM INFRASTRUKTUR ARBEIDSPAKKE 8. KALDT KLIMA TEKNOLOGI ARBEIDSPAKKE 9. NY TEKNOLOGI OG NYE DRIFTSMETODER ARBEIDSPAKKE 10. OPERASJONER I ARKTISKE FARVANN (LEDELSE OG DRIFT) ARBEIDSPAKKE 11. FINANSIERING OG RISIKOKAPITAL SAMLET BUDSJETT FINANSIERING TIDSPLAN MILEPÆLER ØKONOMIOVERSIKT Kontakt vedrørende prosjektbeskrivelsen: Maritimt Forum Nord Tor Husjord Tlf: Den Arktisk Maritime Klynge Side 2/23

3 1. SAMMENDRAG Prosjektet Arktisk Maritim Klynge utvikles som en påbygning av det langsiktige arbeidet som Maritimt Forum Nord (MFN) har utført over en årrekke. Prosjektet har som målsetting å utnytte de markedsmuligheter man nå ser i nordområdene gjennom en arktisk maritim næringsklynge slik at næringen vil spille en stadig viktigere og mer sentral rolle i fremtiden i region nord. Klyngen skal være et viktig verktøy som skal bidra til å nå målsettingen om økt verdiskaping i nord, samt gjøre nordnorske rederier og maritime bedrifter mer konkurransedyktige i forhold til det stadig voksende marked i nordområdene generelt og i arktiske egne spesielt. Viktige delmål i et 3 til 5 års perspektiv er: Utvikle 3 til 4 nye maritime forretningsområder Nykontrahering som følge av disse Snu negativ verdiskapningstrend (verifiseres gjennom ny kartlegging etter 2015). Prosjektet tidligstarter 1. november 2010 med en 2 måneders mobiliserings- og oppstartsfase. Selve prosjektet vil gå over 3 år, dvs. fra og med 2011 til og med Prosjektet har en samlet budsjettramme på 15 millioner kroner. Det søkes finansiering fra Regjeringens nordområdesatsning, Nordnorske offentlige medfinansiører samt klyngen selv gjennom både kapitalinnskudd og egeninnsats. Den arktiske maritime klynge skal bidra til at den nordnorske maritime næring i fremtiden skal være blant de største, mest nyskapende og mest fremgangsrike næringer i nord og en sentral bidragsyter til den nasjonale konkurranseevne innen maritim sektor. Nord Den Arktisk Maritime Klynge Side 3/23

4 2. INNLEDNING Verdiskapningsanalysen fra 2009 for den maritime næring i nord, konkluderer med at dette er en av landsdelens aller viktigste næringer, at det er stort potensial å hente ved samarbeid innad i næringen og at næringen kan heve seg betraktelig gjennom økt internasjonalt samarbeid og gjennomført samarbeid med FoU aktører. En møterunde med flere av de tyngste maritime aktørene i landsdelen stadfestet en genuin interesse for økt samarbeid i næringen, gjerne gjennom dannelsen av en arktisk maritim klynge tett knyttet til Maritimt Forum Nord. Norut Narvik har tidligere også foreslått overfor MFN etableringen av en maritim klynge koblet til ColdTech prosjektet, finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet Arktisk Maritim Klynge utvikles som en påbygning av det langsiktige arbeidet som Maritimt Forum Nord (MFN) har utført over en årrekke. MFN ble etablert i 1998 på et møte om bord i hurtigruteskipet Richard With. Siden stiftelsen har MFNs aktivitet skapt en ny maritim identitet blant medlemmene, etablert en ny møteplass og arena i nord, bedret samarbeidet mellom de ulike maritime aktører og lagt et grunnlag for å løfte den maritime næring i nord gjennom å introdusere nye og tettere samarbeidsarenaer. En naturlig videreføring av denne positive utviklingen, er etableringen av utviklingsprosjekt Arktisk Maritim Klynge i nord. Etableringen av selve klyngeprosjektet ble gjennomført i perioden mai til og med september Etter en meget vellykket arbeidskonferanse og stiftelsesmøte i Narvik 15. september 2010, besluttet man å ta arbeidet inn i en ny fase, dvs. videreføring av en arktisk maritim klynge knyttet til MFN og med de nordnorske rederiene i en sentral stilling. Den Arktisk Maritime Klynge Side 4/23

5 Det ble ved samme anledning etablert en styringsgruppe for klyngeprosjektet med maritim tyngde. Styringsgruppen består av: Østen Mortvedt, Troms Offshore Trond Arthur Christiansen, Chrisshipgruppen Oddvar Runderheim, Seaworks Bjørn Laksforsmo, Torghatten Nord Sigmund Sørensen, Polarkonsult Tor S. Andersen, Norsk Industri, avd. maritim sektor i nord. Knut Aaneland, North Energy Oddgeir Danielsen, Barentssekretariatet Terje Nordvåg, Norut Narvik Odd Jarl Borch, Handelshøgskolen i Bodø Øivind Silamo, Landsorganisasjonen Tor Husjord, Maritimt Forum Nord Werner Kiil, Norsk Sjømannsforbund Denne startet sitt arbeid tidlig i oktober Det videre arbeidet i den etablerte klyngen vil være knyttet til å utvikle og gjennomføre et antall arbeidspakker som deltakerbedriftene og deres samarbeidspartnere skal prioritere i tiden fremover. MFN vil dekke rollen som disponent og sekretariat for klyngen, herunder administrasjon og oppfølging av underleverandører til klyngen. 3. DET ARKTISKE MARITIME FELLESSKAP Den maritime næringen er blant de aller største i den nordlige landsdelen. Brorparten av MFNs 60 medlemmer vil i større eller mindre grad bli berørt av- eller være en del av den arktiske maritime klyngen. MFNs medlemsmasse strekker seg fra kystvakten, rederier, skipskonsulenter, institutter, høgskoler og universitet til utstyrsleverandører og verft. Man har med andre ord med seg rederiene, skipsindustrielle aktører, undervisning og forskning, institusjoner for politikk og kontroll, klasseselskap, meglere, agenter, konsulenter samt jurister og assurandører i klyngen. Den maritime klynge vil, i likhet med MFN, være en åpen organisasjon slik at de som ønsker det kan bli medlemmer. Figuren under som er hentet fra Den Norske Maritime Klynge, T. Reve viser prinsippene klyngen er tuftet på. Den Arktisk Maritime Klynge Side 5/23

6 Følgende sentrale rederier deltar: Hurtigruten ASA, Torghatten Trafikkselskap ASA/Torghatten Nord AS, Troms Offshore AS, Seaworks AS, Chrisship AS, LKAB Norge AS, Eidshaug Rederi AS, osv. Videre er skipsindustrielle aktører som Norsk Industri Maritim avdeling, Verftsringen Nord-Norge med de nordnorske verftene, Noweco AS, Data Automasjon Prosess AS knyttet opp. FoU aktører som NORUT Narvik AS og Høgskolen i Narvik innenfor teknologi, Høgskolen i Bodø innen for merkantilt og Universitetet i Tromsø (juridisk/merkantilt/teknisk) og Ocean Futures vil involveres i det videre arbeid. Til slutt er marine tjenesteleverandører som DNV Nord-Norge (klasse), Nordnorsk Skipskonsulent, Polarkonsult, Platou Finans as/epsilon Capital as (finans/investering) og Schjerven Teknisk Bureau AS viktige bidragsytere. Klyngen vil samarbeide med sentrale næringsaktører og organisasjoner, da særlig rederi og sjømannsorganisasjonene, oljeselskap, konsulent og FoU-institusjoner samt andre klyngestrukturer nasjonalt. Næringens naturlige internasjonale karakter medfører at klyngen også vil tilstrebe en videreutvikling av internasjonale relasjoner og samarbeid. Den rivende utviklingen i nordvestlige deler av Russland og på russisk sokkel følges med stor interesse og forsterker viktigheten av gode relasjoner med naboen i øst. Som polarnasjon med stor og tradisjonsrik aktivitet i nordområdene, kan russiske, maritime miljøer dessuten ha svært mye å tilføre vår klynge. På arbeidskonferansen i Narvik, hvor nesten 60 personer deltok, ble flere av aspektene ved klyngedannelser og arbeid i klynger belyst. Konferansens konklusjon er at man vil etablere en arktisk maritim klynge. Med de markedsmuligheter man nå ser i nordområdene, vil en arktisk maritim Den Arktisk Maritime Klynge Side 6/23

7 næringsklynge spille en stadig viktigere og mer sentral rolle i fremtiden i region nord. Det understrekes at klyngen ikke er noe mål i seg selv. Derimot skal klyngen være et viktig verktøy som kan bidra til å nå målsettingen om økt verdiskaping i nord, samt gjøre nordnorske rederier og maritime bedrifter mer konkurransedyktig i forhold til det stadig voksende marked i nordområdene generelt og i arktiske egne spesielt. Syntesen av arbeidskonferansen er følgende: Store markedsmuligheter i nordområdene gjennom olje og gassvirksomheten, økt malm og mineralutvinning, nye sjøruter og ny teknologi Miljøene i nord har en sterk operativ sjøerfaring samt meget god forståelse og erfaring med operasjoner i arktiske farvann samt nærhet til de nye markedene Man har utfordringer ved at man generelt er for små, samhandler for lite med FoU miljøene, det er lite tilgjengelig kapital, lange avstander og for lite konstruktivt samarbeid og samhandling mellom aktørene En rekke potensielle aktiviteter (se arbeidspakkene under) som vil være relevant for et samarbeid gjennom verktøyet den Arktisk Maritime Klynge ble foreslått. En arktisk maritim klynge vil være en satsing av nasjonal betydning og vil gjenreise den nordnorske maritime næring til et internasjonalt høyt nivå på linje med andre sentrale aktører i nordområdene. Man vil bidra til å sikre norsk suverenitet i nordområdene samt adgang til nordområdene. Prosjektet har med andre ord geopolitiske dimensjoner ved seg. En kobling til- eller samarbeid med- norsk olje og gassindustri med sin høye HMS standard sees på som viktig, spesielt i tilknytning til utvikling av nye miljømessige transportløsninger. Den Arktisk Maritime Klynge Side 7/23

8 4. VISJON OG MÅLSETTING Prosjektet har som målsetting å utnytte de markedsmuligheter man nå ser i nordområdene gjennom en arktisk maritim næringsklynge slik at næringen vil spille en stadig viktigere og mer sentral rolle i fremtiden i region nord. Klyngen skal være et viktig verktøy som skal bidra til å nå målsettingen om økt verdiskaping i nord, samt gjøre nordnorske rederier og maritime bedrifter mer konkurransedyktige i forhold til det stadig voksende marked i nordområdene generelt og i arktiske egne spesielt. 4.1 Visjon: Den arktiske maritime klynge skal bidra til at den nordnorske maritime næring i fremtiden skal være blant de største, mest nyskapende og mest fremgangsrike næringer i nord og en sentral bidragsyter til den nasjonale konkurranseevne innen maritim sektor. 4.2 Strategi: Etablere en møteplass for å utveksle erfaringer, informasjon og diskutere både globale og nasjonale utviklingstrender. Finne nye behov, nye forretningsområder som er av en slik kompleksitet og størrelse at man må samarbeide og løfte hverandre for å løse oppgaven. Utvikle strategiske samarbeidsallianser innen teknologi, kommersiell drift og forretning og innen kapital. Samordne aktiviteter blant aktørene som vil bidra til nye forretningsmuligheter. Viktige delmål i et 3 til 5 års perspektiv er: Utvikle 3 til 4 nye maritime forretningsområder Nykontrahering som følge av disse Snu negativ verdiskapningstrend (verifiseres gjennom ny kartlegging etter 2015). 5. FRAMDRIFTSPLAN ARBEIDSOPPGAVER OG BUDSJETT Arbeidet i den arktisk maritime klynge vil ha hovedfokus rettet mot nyskapning, nye forretningsområder i tillegg til forbedret lønnsomhet for klyngen generelt. Utgangspunktet er den positive utviklingen som forventes i nordområdene i årene som kommer. I figuren under er dette illustrert. Den Arktisk Maritime Klynge Side 8/23

9 Management Planning R & D plan New Business Areas WP - 5 Kompetanse, Opplæring og Rekruttering WP 3A Utvikle Nye Markeder WP - 7 Maritim Infrastruktur Nytt kompetent personell WP - 4 Samarbeid, Nettverk, Strategiske Allianser WP 3B Nye Forretningsområder - olje og gass - malm og mineraler - nordlig sjørute - nye transportkonsept Forbedret drift Nye samarbeidspartnere New Business Areas Marine operasjoner, olje og gass Transport, malm/mineraler WP - 8 Kaldt Klima Teknologi WP - 9 Ny Teknologi, Nye Driftsmetoder WP - 10 Operasjoner i Arktiske Farvann WP - 11 Finansiering og Risikokapital Ny kapital, risikodeling Nordlige sjørute Miljø/Gas transport Arktisk Maritim Klynge Den grønne linjen i figuren over representerer the money maker line eller verdiskapningslinjen i prosjektet. Denne fokuserer på næringsutvikling i nord, ressursutnyttelse, både på land og til havs, samt de muligheter og utfordringer dette skaper for industrien og skipsfarten. Videre knyttes inn hvordan varestrømmer, infrastruktur og logistikk kan medvirke til en mer effektiv utnyttelse av ressursene og en verdiskapende næringsutvikling i nordområdene. Katalysatorene for å få dette til, ligger i utvikling av ny kompetanse, rekruttering av kompetent personell, utvikling av ny teknologi, økt kunnskap om operasjoner og infrastruktur (havner) i nordområdene (områder med arktisk eller kaldt klima). Den Arktisk Maritime Klynge Side 9/23

10 5.1 ARBEIDSPAKKE 1. ADMINISTRASJON AV KLYNGEN Administrasjon av klyngearbeidet vil skje gjennom et sekretariat som arbeider etter rammer fra en bredt sammensatt styringsgruppe, samt prosjektplan. Maritimt Forum Nord vil gjennom en disponent/managementavtale være ledelse og sekretariat for prosjektet. MFN vil inngå og styre samtlige underleveranser til beste for prosjektet. Videre vil ansvaret for å planlegge og gjennomføre prosjektinterne så vel som eksternt fokuserte arbeidskonferanser (workshops minimum 2 ganger per år) og større konferanser ligge i denne arbeidspakken. Nødvendige prosjektrutiner for planlegging, budsjettering, statusrapportering, kvalitetssikring, helse, miljø og sikkerhet ligger under denne arbeidspakken. Et elektronisk system for prosjektstyring, oppfølging, arkivering osv. vil bli benyttet (muligens et tilsvarende system som Oslo Shipping Cluster anvender). Forberede og tilrettelegge for videre drift av klyngen etter at såkornfasen er gjennomført enten ved at klyngen kan drive videre for egen maskin eller for eksempel gjennom Innovasjon Norges Arena og NCE programmer. Budsjett = 3,1 mill kroner Lønn egne ansatte Kjøp av utstyr Opplæring/kurs/seminar Adm. utg. (porto, teletj., prosj. revisjon etc.) Kontorhold Elektronisk komm.plattform (software) Øvrig/uforutsett SUM ARBEIDSPAKKE 2. OMDØMMEBYGGING OG PROFILERING I dette arbeidet vil vi fokusere på å øke antallet som kjenner til- og har en oppfatning om den maritime næringen i nord, og å få frem økt kunnskap om næringen. På dette området vil vi starte en systematisk kartlegging av omdømme og profil gjennom bruk av mediedata. En vil videreutvikle felles profileringssatsinger der aktørene og aktiviteter innenfor klyngen blir presentert, det utarbeides profileringsmateriale og det satses på å være til stede på møteplasser der klyngens medlemmer og aktiviteter kan bli markedsført. Det er også viktig å være tilstede på industri- og næringspolitiske arena for best mulig å kunne samle informasjon om nye utviklingstrender, næringens rammebetingelser samt analysere disse slik at klyngen står best rustet og forberedt for å kunne utnytte nye muligheter for bransjen på en best mulig måte. Relasjonsbygging til andre miljøer av interesse. Budsjett = 0,6 mill kroner Den Arktisk Maritime Klynge Side 10/23

11 Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Kjøp av utstyr Reiser (hvorav egeninnsats 30') Opplæring/kurs/seminar Oversettelse/tolketjeneste Leie av utstyr Trykking av publ./materiell Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling SUM ARBEIDSPAKKE 3A. UTVIKLE NYE MARKEDER Det fokuseres på de nye mulighetene som kommer i nordområdene og hva disse vil kunne gi av ny forretningsvirksomhet for klyngen. Mulighetene for klynger er mange og sentrale fokusområder som kan generere nye forretningsvirksomhet vil være: olje og gass, utvikle strategiske planer knyttet til lete-/utviklings-/utbyggingstakten nordover og ikke minst østover i russisk sone, marine operasjoner i farvann med kaldt klima, tildekning av kabel- og rørsystemer på havbunnen, marine operasjoner ved subsea - utbygginger, studere all infrastruktur og elementer/moduler som inngår i et effektivt feltutbyggingsprosjekt Field Logistic Operations. internasjonale muligheter som Russland, Nordkalotten etc.. Grønnland/vest av Canada med kjempepotensial innen olje og gass. Hvordan kan klyngen allerede nå innta strategiske posisjoner? nye sjøruter, kryssing av polhavet, nordøstpassasjen etc., vurdere frakt av jernmalm/pellets (LKAB, Sydvaranger med flere) over den nordlige sjørute (kartlegge kvanta, tidsbesparelser, økonomi, risiko og krav til infrastruktur). geologiske ressurser som malm og mineraler, skipning av nye mineraler/malmer, som for eksempel Northland Resources planlagte skipning over Narvik som gir ny mulig skipsfrakt over Narvik Havn. øst vestaksen med containere over Narvik som transitthavn mot destinasjon USEC, etablering av logistikkprosjekt. voksende omlasting av tørrbulk og olje i nord, beredskap, sjøsikkerhet, prosedyrer, kritiske faktorer og menneskelige faktorer. hav-, bølge- og tidevannskraft, Hydra Tidal s tidevannsturbin i Lofoten. offshore vindkraft, utvikle, kontrahere spesialfartøy for installasjon av bunnfaste vindturbiner til havs, videreutvikle driftskonsept. nye former for maritim turistvirksomhet. hvordan blir fremtidens hurtigrutestruktur og hvilke muligheter gir dette? Den Arktisk Maritime Klynge Side 11/23

12 nye modeller for transport av personell. nærskipsfarten, utvikling av store roll-on/roll-off flakskip: en mulig revolusjon av kysttrafikken eller er regimet for avgifter (los, kyst og havnegebyrer) modent for revisjon, " Tog - sjø partnerskap for en grønn nordlig transportkorridor" Formålet med arbeidet vil være å få til en fornyelse av transportstrukturen i nord gjennom etableringen av en rask, miljøvennlig og kommersielt lønnsom transport i den nordlige landsdel med et samspill mellom tog og båt (Bodø Narvik Tromsø). Fokus i arbeidspakken vil være arbeidet med utvikling av strategisk partnerskap mellom tog og sjøtransportører, samlastere, rederi og myndigheter for å få til en nødvendig kapasitetsøkning, effektivisering, og miljøforbedring. Fornyelse på fartøysiden og miljøvennlige driftsformer basert på gass vil stå sentralt i arbeidet. Vi vil også se på en mulig overføring av last fra vei til sjø, eksempelvis containere over Narvik i samhandling med Tege i kombinasjon med gassdrevet skip (ARE Nordlandsbanen) økt anvendelse av gass til ulike formål vil gi behov for vesentlig bedre tilgang på gass. Flere gassdepoter langs kysten bør vurderes samt eventuell lokalisering av disse, dvs. er tiden moden for å utvikle et Kystgasskonsept, etc. styrking av klyngens konkurranseevne gjennom systematisk HMS-fokus. ny teknologi og ny fremdriftsteknologi, som eksempel isolasjonsmetoder for transport av asfalt i bulk i farvann med kaldt klima (problemstillingen er reist av rederiet Seaworks), anvendelse av LNG som drivstoff etc. verkstedsindustriens muligheter i nord. Hvordan blir fremtidens behov basert på dagens prognoser for skipsfarten i nord? Hvordan kan man oppnå virksomhet rettet mot Russland? Hvor bør man lokalisere fasiliteter for dokking av store fartøy og rigger (underlag for et strategisk prosjekt). havnestrukturen i nord, administrasjon av havnene, kostnader og mulige besparelser. mobilt konsept for maritim kompetansebygging i nord etter modell av skoleskipet GANN og/eller andre former for praktisk læring, maritim utdanning. utvikle en nøkkelferdig produktlinje innen kystnær beredskap som også dekker omlastning. I tillegg til styrking av eksisterende virksomhetsområder i klyngen er målsettingen å utvikle 3 4 nye virksomhetsområder i tilstrekkelig grad til at klyngen selv kan realisere dem. Som en del av denne arbeidspakken vil en blant annet gjøre fremtidsstudier og analyser av rammebetingelser og marked innenfor de områder der det er naturlig at klyngens bedrifter er engasjert. Dette gjelder blant annet områder som rask og effektiv kysttransport, offshore service og opplevelsesturisme. En slik aktivitet vil gi føringer til bygging av mulige samarbeidsrelasjoner, behov for ny kompetanse og ny teknologi. Et markedsstrategidokument vil bli etablert og vedlikeholdt med jevne mellomrom. Budsjett = 1,35 mill kroner Den Arktisk Maritime Klynge Side 12/23

13 Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Reiser (hvorav egeninnsats 90') Opplæring/kurs/seminar Oversettelse/tolketjeneste Trykking av publ./materiell Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM ARBEIDSPAKKE 3B. KONSEPTER FOR NY VIRKSOMHET Med bakgrunn i aktiviteten i arbeidspakke 3A, skal de 3 til 4 beste casene for bygging av ny forretningsvirksomhet utvikles videre. Konseptene skal tas frem til kommersiell virksomhet kan starte. Klyngens deltakere vil så overta og eventuelt etablere nye selskaper og sette i gang kommersiell drift. Man vil for hvert konsept utføre følgende aktiviteter: etablere forretningsplan utføre nødvendig teknologiutvikling ferdigstille en markedsplan utvikle transport og logistikkmodell strategisk koordinering med de andre arbeidspakkene Fokuset er på næringsutvikling i nord, ressursutnyttelse, både på land og til havs og de muligheter og utfordringer dette skaper for industrien og skipsfarten. Videre vil man i denne pakken utrede hvordan infrastruktur og logistikk kan medvirke til en mer effektiv utnyttelse av ressursene og en verdiskapende næringsutvikling. Mest trolig vil man utvikle nye konsepter for ny maritim virksomhet innen olje og gass (maritime operasjoner, helhetlige beredskapsløsninger), malm og mineralfrakt knyttet til midtre Nord-Norge gjerne koblet med nordlig sjørute eller øst vest logistikkonsepter, installasjon av enheter for produksjon av ny fornybar energi til havs, maritim virksomhet i relasjon til gass og nye turist- /personelltransportkonsepter. En avgrensing mot eksisterende drift i klyngen vil også måtte gjøres slik at elementer av det som er nevnt foran også kan tenkes gjennomført gjennom eksisterende driftselskaper i klyngen. Budsjett = 2,65 mill kroner Den Arktisk Maritime Klynge Side 13/23

14 Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Kjøp av utstyr Reiser (hvorav egeninnsats 60') Opplæring/kurs/seminar Oversettelse/tolketjeneste Trykking av publ./materiell Adm. utg. (porto, teletj., prosj. revisjon etc.) Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM ARBEIDSPAKKE 3C. FORBEDRING AV KLYNGENS KONKURRANSEKRAFT Klyngen vil møtes jevnlig (møteplikt) på tematisk fokuserte arbeidskonferanser (workshops) for å utveksle erfaringer og informasjon, diskutere globale og nasjonale utviklingstrender samt få kunnskapspåfyll fra invitert ekspertisepersonell. Læring fra hverandre og fra andre kompetansemiljøer står helt sentralt i klyngens kontinuerlige forbedringsprosess. Gjennomføring av forbedringsprosesser i den enkelte bedrift vil være den enkelte bedrifts forpliktende ansvar. Gjennom den arktiske maritime klynge vil man kunne stille med nødvendig prosesshjelp. Et kontinuerlig forbedringsprogram for klyngen og dens medlemmer vil bli etablert og holdt oppdatert jevnlig. Budsjett = 0,9 mill kroner Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Reiser (hvorav egeninnsats 50') Opplæring/kurs/seminar Trykking av publ./materiell Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM ARBEIDSPAKKE 4. SAMARBEID, NETTVERK OG STRATEGISKE ALLIANSER Innenfor denne arbeidspakken vil en arbeide med å styrke det gode samarbeid i kundeleverandørrelasjoner (innkjøpssamarbeid og klyngens leverandørnettverk) og mellom bedrifter og forskningsmiljø. I tillegg stimulerer prosjektet til at bedrifter som i dag konkurrerer i et begrenset lokalmarked, sammen skal kunne utvikle seg i større og gjerne internasjonale markeder. Det vil innenfor arbeidspakke 4 bli lagt vekt på å få til flere formelle strategiske allianser, for eksempel i forbindelse med utvikling av nye fartøytyper, felles erfaringsutveksling og anbudsinngåelse. Dette vil skje gjennom å øke kjennskapen til de ressurser som bedriftene sitter på i klyngen og å styrke tillitsrelasjonene mellom næringsaktørene. Den Arktisk Maritime Klynge Side 14/23

15 Videre vil man utvikle strategiske allianser/samarbeid mot olje og gassindustrien, malm og mineralnæringen med flere. Internasjonale kontakter eller nettverk vil bli utviklet, internasjonaliseringsaktiviteter og nye intermodale transportkonsept kan gi klyngen nye muligheter. Budsjett = 0,6 mill kroner Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Reiser (hvorav egeninnsats 50') Opplæring/kurs/seminar Oversettelse/tolketjeneste Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM ARBEIDSPAKKE 5. KOMPETANSE, OPPLÆRING OG REKRUTTERING Innenfor denne arbeidspakken vil en arbeide med å styrke kompetansen og tilpasse undervisningsopplegg til næringen innenfor høyere utdanningsinstitusjoner på områder der tilbudet i dag er begrenset. En vil her legge vekt på videre- og etterutdanningstilbud for personell i næringen når det gjelder kritiske kompetanseområder innenfor teknologi, ledelse, økonomi og styring. Aktuelle områder er blant annet fartøysteknologi, operasjonsledelse og styring av marine operasjoner. Det blir særdeles viktig at man får til en samhandlingsprosess hvor utdanningsinstitusjonene tilpasser studietilbudet til næringen og hvordan næringslivet benytter seg av dette, slik at man sikrer gode resultater i flere dimensjoner som bedrift utdanningsorganisasjon klynge. Videre vil kompetansekartlegging og kompetansegapanalyser gjennomføres i tillegg til utstrakt bruk av arbeidsprosesser for å få til god erfaringsoverføring og -utveksling mellom aktørene i klyngen. Det vil bli bygd opp et kosteffektiv bemanningspoolsystem bestående av høykompetente, norske og internasjonale mannskaper med blant annet kompetansehevingsprogrammer innen operasjoner i farvann med kaldt klima eller arktiske farvann. Budsjett = 0,9 mill kroner Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Reiser (hvorav egeninnsats 25') Opplæring/kurs/seminar Trykking av publ./materiell Adm. utg. (porto, teletj., prosj. revisjon etc.) Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM Den Arktisk Maritime Klynge Side 15/23

16 5.8 ARBEIDSPAKKE 6. UTVIKLING AV FORSKNINGS OG INNOVASJONSPLAN Innenfor denne arbeidspakken vil det bli utviklet en felles forsknings- og innovasjonsplan (FoUI-plan) for klyngen der en får frem behovet for ny teknolog og ny kunnskap på sentrale områder og det bidrag som klyngens aktører kan gi til den nasjonale innovasjon og verdiskaping på området. Planen vil inneholde forslag til konkrete forsknings og utviklingsprosjekter. Aktuelle temaområder i arbeidet vil være næringens rammebetingelser, erfaringene med ulike fartøytyper og behovet for nyutvikling, uttesting av nye generasjoner fartøy samt operasjonskunnskap og rederidrift. Arbeidet vil knyttes tett opp mot det videre arbeidet i Norges Forskningsråds programmer og i prioriteringer innenfor Maritim 21, der kaldt-klimaoperasjoner står sentralt. Målsettingen er blant annet å følge utviklingen i Maritim 21 og å holde klyngen jevnlig oppdatert samt oppdatere planen med jevne mellomrom. Budsjett = 0,6 mill kroner Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Reiser (hvorav egeninnsats 20') Trykking av publ./materiell Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM ARBEIDSPAKKE 7. MARITIM INFRASTRUKTUR Den maritime infrastruktur i nord utgjør et fundamentalt grunnlag for den maritime arktiske klynge. Havneanlegg, sjøkartverk, farleder og merking, fyr og fergesteder/kaier utgjør sentrale elementer. På havnesiden utgjør anleggene i Narvik og Kirkenes med sine særdeles gode muligheter for logistikk i øst vest og nord sør retning viktige strategiske infrastrukturnoder. Havnestrukturen i nord er rimelig god, men av svært varierende teknisk kvalitet. Det eksisterer et stort behov for reparasjon og oppgradering av en rekke anlegg. Prosjektet vil ut fra sin virksomhet og kjennskap til mulige nye maritime virksomhetsområder, foreslå hvilke som trenger reparasjon og oppgradering (her vil Norut Narvik tre inn med spesialkompetanse på infrastruktur i betong), antyde behovet for nye anlegg eller nye organisasjonsformer hvor man kan tenke seg utvikling av terminalselskaper (på steder av strategisk betydning) som er skodd for å etablere en helhetlig og bærekraftig havneinfrastruktur i samhandling med private aktører, eiere av annen tilstøtende infrastruktur osv. Spesielt hensyn til virkningen av kaldt-klimaeffekter som is, ising, snø og vind, bestandighet til infrastrukturelementene etc. på havneinfrastruktur vil bli belyst. Arrangere en Internasjonal konferanse Arktiske Havner. Dette er et forslag fra instituttet Ocean Futures (Ocean Futures har frembrakt en rapport over arktiske havner) som gjennom sitt studie har foreslått Narvik som lokaliseringssted. Konferansen gjennomføres som et samarbeid mellom Ocean Futures, MFN, Norut Narvik, Narvik Havn og klyngen. Budsjett = 0,9 mill kroner Den Arktisk Maritime Klynge Side 16/23

17 Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Reiser (hvorav egeninnsats 25') Opplæring/kurs/seminar Oversettelse/tolketjeneste Leie av utstyr Trykking av publ./materiell Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM ARBEIDSPAKKE 8. KALDT KLIMA TEKNOLOGI Effekten av kaldt klima på maritim virksomhet, herunder operasjoner og infrastruktur i nordområdene og arktisk, står helt sentralt for den arktiske maritime klynge og dens virksomhet. Det er viktig å identifisere behovet for ny teknologi samt kvalifisere kjent teknologi for operasjon i områder med arktisk klima/kaldt klima. Hva må gjøres med en kjent driftsprosess når denne skal utføres under polare klimatiske forhold, må prosessen endres, må utstyret endres (kvalifisering av ny teknologi)? Klyngen bør ha produkter som dokumentert kvalifiserer for de aktuelle forholdene (herunder testing av utstyr i kuldelaboratorium). Særdeles viktig er det å øke kompetansen og forståelsen av disse effektene og hvordan de oppstår. Videre vil denne arbeidspakken gi fundamental informasjon til gjennomføring og utvikling av de ulike konseptene i arbeidspakke 3 A/B/C. Følgende kaldt klima teknologiområder vil bli fokusert på: materialers egenskaper og beskaffenhet, bruk av rett material (f. eks. komposittmaterialer) i maritime konstruksjoner som for eksempel trapper, leidere og ved oppgradering av skipsutrustning etc., ising på skip forårsaket av sjøsprøyt og atmosfærisk ising. Hvordan påvirkes skipets stabilitet og manøvrerbarhet? navigasjon i farvann med is, isens innvirkning på skrog etc. snø, vær, vind vs. designløsninger og plassering av ulike objekter om bord på skip. problemer pga snø, is etc. ved luftinntak og andre kritiske komponenter på skip. funksjonalitet på mekanisk utstyr om bord i skip, utstyr og operabilitet i kaldt klima. arbeid i kaldt klima, HMS, sensor, overvåkning Det vil bli lagt opp til et tett samarbeid med ColdTech-prosjektet som Norut Narvik leder. Man vil fokusere på innovativt design og løsninger samt utvikling av nye metoder, rutiner og prosedyrer for virksomhet i områder med kaldt klima slik at man minimaliserer effekten av kaldt klima og til og med kanskje kan dra nytte av det. Å bidra til at ny teknologi utvikles i form av løsninger for intelligent overvåkning og detektering av ising, is, is-laster, temperaturer etc. vil være en av målsettingene for klyngen slik at man bidrar til å utvikle de mest effektive forretningskonseptene for maritim virksomhet i nordområdene. Der hvor det blir nødvendig vil egne prosjekter bli definert og Den Arktisk Maritime Klynge Side 17/23

18 gjennomført på siden av klyngeprosjektet. Dog vil man definere og ta frem nye prosjekter til et forprosjektnivå der hvor dette blir aktuelt. Budsjett = 0,9 mill kroner Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Reiser (hvorav egeninnsats 25') Trykking av publ./materiell Adm. utg. (porto, teletj., prosj. revisjon etc.) Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM ARBEIDSPAKKE 9. NY TEKNOLOGI OG NYE DRIFTSMETODER I et hvert forsøk på å utvikle nye virksomhetsområder vil utvikling av ny teknologi ofte stå sentralt. Historisk har menneskehetens utvikling fram til i dag vært knyttet til vesentlige bidrag av ny teknologi (hjulet, jern, stål, den industrielle revolusjon, datamaskinen, internett osv.). Mulige områder innen ny teknologi som er aktuelt for prosjektet å studere nærmere er; overgang til mer miljømessig riktig drivstoff som anvendelse av gass og LNG til fremdrift av skip/ferger etc. Vurdere distribusjonsnett for gass/lng, tankanlegg etc. nye systemer for kommunikasjon om bord på skip, navigasjon, overvåkning, sikkerhet etc. nye skipsformer/skrog for arktiske farvann, flakskipkonsepter med containere. håndtering av ballastvann og andre miljørelaterte utslipp (CO2, NOX, etc.). utvikling av nye multifunksjonelle skipskonsept med hensyn på flerkomponentfrakt, tur retur frakt/last etc. frakt av varm last (asfalt med mer) som krever utvikling av nye konsepter for isolasjon av last på skip. Nye driftsmetoder samt behov for ny teknologi vil hovedsakelig være knyttet til klyngens nye virksomhetsområder som er definert i arbeidspakke 3A/3B alternativt vil disse bringes frem til forprosjektnivå for så å finansieres/gjennomføres utenfor klyngen. Budsjett = 0,9 mill kroner Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Reiser (hvorav egeninnsats 25') Trykking av publ./materiell Adm. utg. (porto, teletj., prosj. revisjon etc.) Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM Den Arktisk Maritime Klynge Side 18/23

19 5.12 ARBEIDSPAKKE 10. OPERASJONER I ARKTISKE FARVANN (LEDELSE OG DRIFT) Operasjoner i arktiske farvann er for den arktiske maritime klynge av særdeles stor viktighet. Herunder forstås de maritime deler av nordområdene og Nord-Norge, utviklingstrekk knyttet til den nordlige sjørute, mulig krysning av polhavet til logistikkformål samt kommersiell utnyttelse av nordøstpassasjen. Viktige momenter i denne arbeidspakken er: navigasjon i farvann med is, skrugarder og isfjell. operasjonell drift av skip i farvann med kaldt klima som forårsaker ising og is laster, herunder sikring av stabilitet. navigasjon i Nord-Norge vinterstid, mørke/bortfall av dagslys, vind, snø etc. sertifisering, den arktiske kaptein/sjømann, prosedyrer, rutiner, HMS kompetansestandarder, kursstandarder, kunnskapsstandarder miljømessige aspekter Arbeidspakke 5 kompetanse og opplæring vil koordineres med aktivitetene i denne arbeidspakken. Arbeidet baseres på et tett samarbeid med MAK (Maritim Arktisk Kompetanse) ved UiT. Budsjett = 0,9 mill kroner Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Reiser (hvorav egeninnsats 25') Opplæring/kurs/seminar Trykking av publ./materiell Adm. utg. (porto, teletj., prosj. revisjon etc.) Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM ARBEIDSPAKKE 11. FINANSIERING OG RISIKOKAPITAL I denne arbeidspakken vil det arbeides med å knytte nordlig maritim næring tettere opp mot finansieringsmiljø både nasjonalt og internasjonalt for å bedre tilgang på risikovillig kapital. Det skal også arbeides med mulighetene for etablering av spesialiserte maritime kapitalfond for styrket tilgang på profesjonell maritimt rettet investorkapital. Videre vil man fokusere på felles forsikringsordninger, modeller for risikoavlasting og kompetanse inne skadehåndtering og oppgjør. Budsjett = 0,7 mill kroner Den Arktisk Maritime Klynge Side 19/23

20 Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Reiser (hvorav egeninnsats 30') Opplæring/kurs/seminar Trykking av publ./materiell Adm. utg. (porto, teletj., prosj. revisjon etc.) Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM SAMLET BUDSJETT Prosjektet har en samlet budsjettramme på 15 millioner kroner. Fordelingen mellom de forskjellige arbeidspakkene er vist i figuren under. Arbeidspakke 3 er delt inn i 3 deler: nye markedsmuligheter, konsepter for ny virksomhet og forbedringsprogram. Disse har samlet ca. en tredjedel av prosjektets totalbudsjett. Kjøpte konsulenttjenester, reiser og øvrige kostnader belastes arbeidspakkene i henhold til forbruk. Vi har forsøkt å fordele dette etter beste skjønn, men tar forbehold om justeringer undervegs i prosjektet. Pakke Nr. ARBEIDSPAKKE TOTAL ADMINISTRASJON AV KLYNGEN 3,1 1,1 1,0 1,0 2 OMDØMMEBYGGING OG PROFILERING 0,6 0,2 0,2 0,2 3A UTVIKLE NYE MARKEDER 1,4 0,5 0,5 0,4 3B KONSEPTER FOR NY VIRKSOMHET 2,7 0,6 1,1 1,0 3C FORBEDRING AV KLYNGENS KONKURRANSEKRAFT 0,9 0,0 0,4 0,4 4 SAMARBEID, NETTVERK OG STRATEGISKE ALLIANSER 0,6 0,2 0,2 0,2 5 KOMPETANSE, OPPLÆRING OG REKRUTTERING 0,9 0,2 0,3 0,3 6 UTVIKLING AV FORSKNINGS OG INNOVASJONSPLAN 0,6 0,2 0,2 0,2 7 MARITIM INFRASTRUKTUR 0,9 0,2 0,3 0,3 8 KALDT KLIMA TEKNOLOGI 0,9 0,2 0,3 0,3 9 NY TEKNOLOGI OG NYE DRIFTSMETODER 0,9 0,2 0,3 0,3 10 OPERASJONER I ARKTISKE FARVANN (LEDELSE OG DRIFT) 0,9 0,2 0,3 0,3 11 FINANSIERING OG RISIKOKAPITAL 0,7 0,2 0,3 0,3 SAMLET FINANSIERINGSBEHOV 15,0 4,0 5,5 5,5 Den Arktisk Maritime Klynge Side 20/23

21 Driftskostnadene fordeler seg som følger pr. ressursslag (alle tall i tusen kroner): Lønn egne ansatte Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Kjøp av utstyr Reiser (hvorav egeninnsats 455') Opplæring/kurs/seminar Oversettelse/tolketjeneste Leie av utstyr Trykking av publ./materiell Transport/forsikring Adm. utg. (porto, teletj., prosj. revisjon etc.) Kontorhold Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM Det forutsettes ansatt én person på heltid i prosjektets levetid. Lønns- og kontorholdskostnader for denne er i sin helhet belastet pakke nr. 1, Administrasjon. Posten kjøp av utstyr består av data- og presentasjonsutstyr, mens elektronisk kommunikasjonsplattform (software) omfatter lisens- og øvrige kostnader forbundet med etablering av administrativt system for prosjektet og kommunikasjonsverktøy for klyngen. Lønn/honorar, partnere, norske er basert på gjennomsnittlig honorarsats = 1.000,- kr/time. Klyngedeltakernes egeninnsats er forutsatt dekket gjennom egen tidsbruk i prosjektet (2,5 mkr) samt egne reisekostnader (0,5 mkr). 7. FINANSIERING Det søkes finansiering fra Regjeringens nordområdesatsning, Nordnorske offentlige medfinansiører samt klyngen selv gjennom både kapitalinnskudd og egeninnsats. Tabellen under viser foreløpig fordeling mellom aktørene Regjeringens Nordområdeprosjekt (UD) Nordnorsk offentlig medfinansiering Medfinansiering og egeninnsats fra klyngen 9,0 millioner kroner (60 % finansiering) 3,0 millioner kroner (20 % finansiering) 3,0 millioner kroner (20 % finansiering) 8. TIDSPLAN Prosjektet tidligstarter 1. november 2010 med en 2 måneders mobiliserings- og oppstartsfase. Selve prosjektet vil gå over 3 år, dvs. fra og med 2011 til og med En prosjektplan for gjennomføringen av de ulike fasene er vedlagt (Vedlegg 1). Den Arktisk Maritime Klynge Side 21/23

22 Prosjektbeskrivelse (Vedlegg 1) 18. oktober Milepæler Den Arktisk Maritime Klynge Side 22/23

23 Prosjektbeskrivelse (Vedlegg 2) 18. oktober Økonomisk oversikt 10.1 Samlet budsjett Pakke Nr. ARBEIDSPAKKE TOTAL ADMINISTRASJON AV KLYNGEN 3,1 1,1 1,0 1,0 2 OMDØMMEBYGGING OG PROFILERING 0,6 0,2 0,2 0,2 3A UTVIKLE NYE MARKEDER 1,4 0,5 0,5 0,4 3B KONSEPTER FOR NY VIRKSOMHET 2,7 0,6 1,1 1,0 3C FORBEDRING AV KLYNGENS KONKURRANSEKRAFT 0,9 0,0 0,4 0,4 4 SAMARBEID, NETTVERK OG STRATEGISKE ALLIANSER 0,6 0,2 0,2 0,2 5 KOMPETANSE, OPPLÆRING OG REKRUTTERING 0,9 0,2 0,3 0,3 6 UTVIKLING AV FORSKNINGS OG INNOVASJONSPLAN 0,6 0,2 0,2 0,2 7 MARITIM INFRASTRUKTUR 0,9 0,2 0,3 0,3 8 KALDT KLIMA TEKNOLOGI 0,9 0,2 0,3 0,3 9 NY TEKNOLOGI OG NYE DRIFTSMETODER 0,9 0,2 0,3 0,3 10 OPERASJONER I ARKTISKE FARVANN (LEDELSE OG DRIFT) 0,9 0,2 0,3 0,3 11 FINANSIERING OG RISIKOKAPITAL 0,7 0,2 0,3 0,3 SAMLET FINANSIERINGSBEHOV 15,0 4,0 5,5 5, Fordeling av kostnadsposter Lønn egne ansatte Lønn/honorar, partnere, norske (egeninnsats) Kjøp av utstyr Reiser (hvorav egeninnsats 455') Opplæring/kurs/seminar Oversettelse/tolketjeneste Leie av utstyr Trykking av publ./materiell Transport/forsikring Adm. utg. (porto, teletj., prosj. revisjon etc.) Kontorhold Elektronisk komm.plattform (software) Konsulenttjenester/prosjektutvikling Øvrig/uforutsett SUM Finansiering Tabellen under viser foreløpig fordeling mellom aktørene Regjeringens Nordområdeprosjekt (UD) Nordnorsk offentlig medfinansiering Medfinansiering og egeninnsats fra klyngen 9,0 millioner kroner (60 % finansiering) 3,0 millioner kroner (20 % finansiering) 3,0 millioner kroner (20 % finansiering) Den Arktisk Maritime Klynge Side 23/23

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR MARITIM NÆRING I NORD 2014 FORORD Kunnskapsbasert nyskaping står sentralt i norsk næringsliv. Maritim næring har nasjonalt en stor evne til innovasjon og derigjennom ivaretakelse

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember 2012 0 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2013 April 2013 av Anne Espelien, Lisbeth M. Iversen, Leo

Detaljer

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Skipsdesign, utstyr, produksjon og drift for krevende maritime operasjoner Dato: 2010-04-14 Forord Den maritime næringen skal innen

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 23.09.2015 Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark 01.09.2015

Detaljer