REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013"

Transkript

1 1 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 24. APRIL 2013 Til stede: Medlemmer : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H), Einar Skalstad (KrF) og Ida Marie Brown (V). Varamedlemmer : Normund Elvegård (FrP) Forfall : Hilde Hovengen Fra kontrollutvalgssekretariatet : Audun Helleland Fra Buskerud Kommunerevisjon IKS: Fra administrasjonen: Fra andre : Fagansvarlig regnskapsrevisjon, Inger Anne Fredriksen. Kommunaldirektør for eierskap og finans Kristian Thowsen deltok under behandling av sak 27/13. Økonomisjef Roar Paulsen og regnskapssjef Jan Erik Pettersen deltok under behandling av sakene 27/13 34/13. Møtested : Møterom Vardar AS, Øvre Eikervei 14, Gulskogen. Varighet : Kl Til behandling forelå sakene 27/13 36/13 Det fremkom ingen kommentarer til innkalling og saksliste. SAK 27/13 FINANSFORVALTNINGEN I DRAMMEN KOMMUNE. REDEGJØRELSE V/RÅDMANNEN REPRESENTERT V/KOMMUNALDIREKTØR FOR EIERSKAP OG FINANS Rådmannen v/kommunaldirektør for eierskap og finans Kristian Thowsen var invitert til møtet for å orientere om kommunens finansforvaltning. Eierskapsforvaltningen er også en

2 2 del av kommunaldirektørens ansvarsområde, og han ble derfor før møtet forespurt om, og var positiv til å gi en redegjørelse om dette fagområdet. Med hensyn til finansforvaltningen viste Thowsen til kommunens finansreglement som er førende for forvaltningen av finansene, som gjelder overskuddslikviditet. Reglementet har klare bestemmelser om hvor midlene kan plasseres, i likhet med bestemmelser hvor de ikke kan plasseres. Plassering av likviditet skjer i bank. For øvrig har kommunen fast trekkrettighet på 200 mill. kroner i bank. Finansforvaltningen omfatter også forvaltning av gjelden. En forsvarlig forvaltning av gjelden sikrer langsiktig drift. Etter reglementet skal % av gjelden rentesikres Kommunens samlede gjeld er i størrelsesorden 4, 4 milliarder kroner, hvorav ca. 50 % er bundet til fast rente. Kommunen oppfatter å ha både god likviditetsstyring og god styring med gjelden. Når det gjelder eierskapsforvaltningen er Drammen kommune engasjert i en lang rekke selskap, både som eneeier og som deleier sammen med andre. Dette gjelder både kommunale foretak, aksjeselskap, stiftelser og interkommunale samarbeid. Kommunen utarbeidet i 2012 en eiermelding som er et redskap for bystyrets for utøvelse av en målrettet, forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk i Drammen kommune. Eiermeldingen fastsetter bl.a. prinsipper for eierstyring, mål, forventninger og styrets rolle og ansvarsområde. Enstemmige vedtak: Kontrollutvalget tar redegjørelsen om kommunens finansforvaltning og eierstyring til orientering. SAK 28/13 ÅRSREGNSKAPET TIL DRAMMEN KOMMUNE FOR 2012 Økonomisjef Paulsen viste til det gode resultatet som viste et netto driftsresultat på ca. 28,9 mill kroner. Det synes å være en god økonomistyring i kommunen. Økonomisk sett sliter helse og omsorgssektoren med et overforbruk. Kontrollutvalget hadde ingen spesielle kommentarer til selve regnskapet, men ytret tilfredshet med resultatet og at det er kontroll over økonomien. Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Drammen bykasses årsregnskap for 2012 sendes bystyret med kopi til formannskapet. SAK 29/13 ÅRSREGNSKAPET TIL DRAMMEN KOMMUNES LÅNEFOND FOR 2012 Økonomisjef Paulsen fastslo at fondet, med unntak av lån i Husbanken, tar seg av

3 3 gjeldsforvaltningen. Dette gjelder også lånene til Drammen Eiendom KF. Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til lånefondet. Enstemmige vedtak: Kontrollutvalget har ingen kommentarer til Drammen kommunes lånefond sitt årsregnskap for SAK 30/13 ÅRSREGNSKAPET TIL DRAMMEN EIENDOM KF FOR 2012 Økonomisjefen påpekte at det i Drammen Eiendom KF var et godt økonomisk resultat, noe som skyldes økte inntekter, gevinst ved salg av eiendom, lave lånerenter og at kostnadene var holdt innenfor budsjettet. Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til regnskapet. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Drammen Eiendom KF 2012 sendes bystyret SAK 31/13 ÅRSREGNSKAPET TIL DRAMMEN DRIFT KF FOR 2012 Økonomisjefen viste til at foretaket økonomisk sett hadde slitt i flere år, og for 2012 endt med et underskudd i størrelsesorden 5,5 mill kroner. Dette skyldes bl.a. streiken som kostnadsmessig beløp seg til ca. 2, 7 mill kroner. Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til selve regnskapet, men hadde forståelse for de ufordringer foretaket står overfor. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Drammen Drift KF 2012 sendes bystyret med kopi til styret. SAK 32/13 ÅRSREGNSKAPET TIL DRAMMEN KJØKKEN KF FOR 2012 Bortsett fra å konstatere at foretaket har god økonomisk drift, hadde kontrollutvalget ingen kommentarer til årsregnskapet for Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Drammen Kjøkken KF 2012 sendes bystyret

4 4 SAK 33/13 ÅRSREGNSKAPET TIL DRAMMEN PARKERING KF FOR 2012 Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til årsregnskapet for 2012, men kunne ikke se at årsberetningen inneholdt statistikk over klager slik som i tidligere år. Sekretæren etterlyser derfor klagestatistikken for Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Drammen Parkering KF 2012 sendes bystyret SAK 34/13 ÅRSREGNSKAPET TIL DRAMMENSBADET KF FOR 2012 Kontrollutvalget konstaterte at en viss reduksjon i de høye besøkstallene fra 2011 noe som førte til en mindre inntektsreduksjon. For øvrig fremkom det ingen kommentarer til årsregnskapet for Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Drammensbadet KF 2012 sendes bystyret SAK 35/13 REFERAT FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE DEN Det fremkom ingen kommentarer til referatet fra møtet den Referat fra kontrollutvalgets møte den 20. mars 2013 godkjennes. SAK 36/13 INNSPILL FRA MEDLEMMENE AV KONTROLLUTVALGET ( RUNDEN RUNDT BORDET ) Sekretæren viste til tidligere mottatt brev fra Skatt sør og svarbrev fra kontrollutvalget v/sekretariatet. Som svar på sekretariatets brev fikk sekretæren telefon fra kontrollsjefen i Skatt sør, Drammen som opplyste at det ikke ville bli gitt noen skriftlig tilbakemelding på vårt brev. Likeledes opplyste kontrollsjefen at Skatt sør opprettholdt sine påstander om at det var grunn til å kontrollere de kommunalt eide aksjeselskapenes behandling av skatte- og avgiftsreglene. Kontrollutvalget fant ingen grunn til videre oppfølging av saken. Fagansvarlig revisjon, Inger Anne Fredriksen, viste til tidligere informasjon i kontrollutvalget

5 5 om tilfeldig og beskjedent salg og fakturering av levnetsmidler til beboere i omsorgsboliger fra Drammen Kjøkken KF. æø Revisjonen hadde på bakgrunn av den tidligere gitte informasjonen foretatt en undersøkelse av faktureringen, noe som avdekket en konkret feil som var rettet opp av Drammen Kjøkken KF selv. Det ble også redegjort om årsakene til at prisene på disse beskjedne leveransene ble forholdsvis høye. Patricia Emeci opplyste at ordningen med støttekontakter var endret til frivillig bistand, og reiste spørsmål om endringen virket tilfredsstillende. For å få dette nærmere belyst foreslo hun at leder for tjenestetildelingen ble invitert til kontrollutvalget for å redegjøre om tjenesten. Til neste møte fremmer Patricia Emeci mer konkrete innspill som kan danne grunnlag for en formell sak. Leder av kontrollutvalget kommenterte at det også kunne være naturlig med en redegjørelse om ordningen med fosterhjem. Leder Arne Martinsen viste til samtale med ordføreren om den praktiske ordningen med å gjennomføre åpne møter i kontrollutvalget f.o.m. høsten Dette gjelder annonsering av møtene, lokaler og møtedager. Martinsen avklarer nærmere detaljer med ordføreren. Patricia Emeci utarbeider konkret innspill til en sak om endret ordning med støttekontakter. Arne Martinsen avklarer detaljer om åpne møter med ordføreren. Eventuelt Tidligere fastsatt møte til 7. mai 2013 utgår. Dette fordi alle regnskapssakene kunne behandles på møtet den 24. april 2013.

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 12. MAI 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 16. SEPEMBER 2014 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Tore E. Brath (H), Hilde Hovengen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979. Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1979 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 16.06.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 16.06.2015 1. Notat fra Rådmannen av 21.05.2015: Finansrapport

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00.

Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører. Møtet ble satt kl. 18.00. Kontrollutvalget i Larvik kommune MØTEPROTOKOLL Dato: 28.04.2015 Møtested: Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes Disse møtte: Ingar Døler, leder Live Jetlund, nestleder Kjersti Michaelsen, medlem Janne Ekmann,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer