årsrapport 2012 sg finans as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport 2012 sg finans as"

Transkript

1 headline årsrapport 2012 sg finans as

2 2 styret i SG Finans AS Fra venstre: Jacques Bensen, Country Supervisor SGEF, Paris, Kaci Kullmann Five, rådgiver samfunns- og myndighetskontakt, Bærum, Marie-Christine Ducholet, CEO, Société Générale Equipment Finance, Paris, Jean-Marc Mignerey, eksternt styremedlem og Carsten Thorne, CEO SG Finans AS.* * Tommy Pedersen, eksternt styremedlem, Adm. dir Augustinus Fonden, Danmark og Kjell Vegard Opheim, ansatterepresentant var ikke tilstede da bildet ble tatt.

3 3 innhold OPPSUMMERING 5 Styrket virksomhet 5 Hovedtall 6 STYRETS ÅRSBERETNING 7 Virksomheten 8 Utvikling av selskapet 8 Markedsforhold 9 Resultater 9 Virksomhetsstyring 10 Risikoforhold 10 Organisasjon 11 Fremtidsutsikter 12 ORGANISAsjon 13 Visjon og verdier 13 Varemerker og profil 13 SG Finans AS organisasjon og ledelse 13 Société Générale Equipment Finance SG Finans Norge 15 SG Finans Danmark 16 SG Finans Sverige 17 ÅRSREGNSKAP 19 Resultatregnskapt 19 Eiendeler 20 Gjeld og egenkapital 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endring og egenkapital 23 Noteoversikt 24 revisors BERETNING 57 TILLITSVALGTE OG LEDELSE 58 ADRESSEr 59

4 4 Resultatet i SG Finans gjør selskapet til en av de tre viktigste bidragsyterne til det samlede resultatet for Société Générale Equipment Finance (SGEF), Europas ledende selskap innen equipment leasing. Carsten Thorne Adm. direktør SG Finans AS

5 oppsummering 5 styrket virksomhet Krav til dekning av likviditetsrisiko og kapitalnivå Langsiktighet og prioritering av kundeforhold SG Finans har i 2012 konsolidert stillingen som et ledende finansieringsselskap i Skandinavia. Totalresultatet for samlet virksomhet på 431,7 mill NOK, et av de beste siden starten i 2005, er meget tilfredsstillende sett i lys av et år med ustabilitet og uforutsigbarhet i markedene. Vi har i 2012 økt våre inntekter samtidig som vi har utviklet andre inntektselementer enn marginen. I tillegg kommer god kontroll med kostnader og tap. For vår svenske virksomhet har tapene vært høyere enn normalt, men vi registrerer en sterk forbedring i den underliggende inntjening i virksomheten i Sverige. Myndighetenes endringer om regulering av bank og finans har i 2012 medført økte krav til dekning av likviditetsrisiko og kapitalnivå. Det har hatt stor betydning for virksomheten og har vært en begrensende faktor for utviklingen av selskapets utlånsportefølje. Følgene av endringene fra myndighetene har også medført en sterkere prioritering av de kunder og samarbeidspartnere som vi har ønsket å tilby finansiering. Selskapets forretningsidé står imidlertid fast. Den tilkjennegir at vi med lokalt nærvær og europeisk nettverk skal tilfredsstille nordisk næringslivs behov for kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester ved fleksible finansielle løsninger. Vi har i 2012 opprettholdt vår posisjon som markedsleder på equipment og factoring i Norge, og vi har hatt god fremgang i vår danske virksomhet. For Sveriges del har 2012 vært et år preget av en nødvendig reduksjon i de totale utlån. Totalt nysalg i 2012 var noe opp i forhold til Alt i alt et meget tilfredsstillende salgsår Jeg vil takke kunder og samarbeidspartnere for den tillit som er vist oss, og ser med optimisme frem mot fremtidige gode samarbeidsforhold som kan sikre en god utvikling for nordisk næringsliv. Carsten Thorne Adm direktør SG Finans AS På denne bakgrunn er det gledelig at kundetilfredshetsmålinger gjennomført i 2012 har vist at vi har styrket vårt renommé som en forutsigbar og pålitelig samarbeidspartner for kunder og samarbeidende leverandører. Samarbeid med viktige kapitalvareleverandører er også utvilsomt nøkkelen til fortsatt utvikling av selskapet og vil ha høy prioritet i alle land.

6 6 HOVEDTALL Tall i hele tusen Resultat Netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Brutto utlån NORGE Equipment Transport Factoring Øvrig Sum Norge DANMARK/SVERIGE Equipment Danmark Equipment Sverige Sum Danmark/Sverige Sum brutto utlån Risikovektet balanse Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning 10,75 % 10,73 %

7 årsberetning 7 ÅRSBERETNING Ved inngangen til 2012 var det særskilt endringer i myndighetenes regulering av bank og finans i Europa som sto i fokus. For SG Finans er det økte krav til dekning av likviditetsrisiko og økt krav til kapitalnivå som umiddelbart fikk størst betydning. Endringene i kapitalmarkedene og bankers og investorers risikoappetitt medførte sammen med myndighetenes økte krav at tilgangen til likviditet og kapital ved inngangen av året, var begrensende faktorer for utviklingen av selskapets utlånsportefølje. Med likviditet og kapital som knapphetsfaktorer, måtte SG Finans, som andre aktører, sette på agendaen en sterk prioritering av de kunder og samarbeidspartnere som selskapet ønsket å tilby finansering. Under de rådende rammevilkår ved inngangen til 2012, gjennomførte selskapet en tilpasning av strategi og risikoappetitt i noen kanaler. Blant annet har vi i 2012 vært mer restriktive i finansering av utstyr via mellommenn. Samtidig har en tett og effektiv balansestyring vært nødvendig. Et viktig element i strategien var å avlaste deler av eksisterende utlånsbalanse, for å sikre at vi kunne opprettholde vår betjeningsevne med et godt nysalgsvolum. Dette har vært oppnådd blant annet ved salg av enkeltengasjementer og deler av porteføljen, for å sikre at SG Finans fortsatt har en sentral posisjon som en viktig, og langsiktig, samarbeidspartner for skandinavisk næringsliv. Etter to år med lavere volumer, så vi i Skandinavia en vekst i etterspørselen etter finansering i Nivået på etterspørselen etter nye kreditter holdt seg på omtrent samme nivå gjennom 2012, med vekst i enkelte segmenter. Det samlede volumet av nye kreditter økte svakt med 0,6%. Veksten var også i 2012 relativt sett sterkest i Danmark med en vekst på 14,4% i forhold til året før, mens det totale volumet av nye kreditter fortsatt er størst i Norge. Totalt sett etablerte selskapet nye kreditter for i overkant av NOK 9,9 mrd. Brutto utlån falt med 4,7% fra fjoråret, fra NOK 30,8 mrd til NOK 29,3 mrd. Dette må sees i sammenheng med tiltak gjennomført som del av selskapets balansestyring for å sikre selskapets betjeningsevne av eksisterende og nye kunder og samarbeidspartnere. Selskapet opprettholder med dette sin markedsledende posisjon i Norge og er en sentral aktør for finansering av næringslivet også i Danmark og Sverige. SG Finans har opprettholdt sin strategi om å utvikle og bevare langsiktige relasjoner til kunder og samarbeidspartnere i det lokale markedet. Ved siden av tett styring av likviditetsbehov og kapitalbruk, har kostnadsstyringen vært et sentralt område. I så måte er 2012 preget av sterk prioritering av både inntektssiden som gjennomført flere tiltak for effektivisering og optimering med sikte på å tilpasse kostnadssiden i takt med utviklingen i utlånsporteføljen. Dette kommer til uttrykk gjennom reduserte kostnader, med særlig reduksjon av andre driftskostnader. I løpet av året har antall ansatte blitt redusert med 15 personer. Reduksjonen i antall ansatte kommer som følge økt effektivitet i drift og interne støtteprosesser. Det norske arbeidsmarkedet har i 2012 vært i en særstilling i Europa, og også i Skandinavia. Med svært lav arbeidsløshet og et fortsatt stramt arbeidsmarked har konkurransen om høyt kvalifiserte medarbeidere fortsatt vært sterk. Dette har organisasjonen taklet på en god måte.

8 8 årsberetning En sterk kunde- og markedsorientering preger organisasjonen, og takket være kompetente og innsatsvillige medarbeidere samt gode relasjoner med kunder og samarbeidspartnere, leverte selskapet i 2012 igjen svært gode resultater (tall for SG Finans AS). Resultatet før skatt ble på MNOK 431,6. Totale utlån ved årets utgang utgjorde NOK 29,3 mrd. Dette utgjør en reduksjon i utlånsvolumet med 4,7 % i løpet av året. SELSKAPSFORHOLD SG Finans AS er et heleid selskap av Société Générale Group. Selskapet er en del av virksomhetsområdet Société Générale Equipment Finance, Europas ledende aktør innenfor equipment leasing. Factoring er et viktig satsningsområde. Société Générale er et ledende finanskonsern i eurosonen med hovedkontor i Paris. I Société Générale Group var det ved årsskiftet ansatte. VIRKSOMHETEN SG Finans AS skal med lokalt nærvær og et europeisk nettverk tilfredsstille skandinavisk næringslivs behov for kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester. Selskapet er et skandinavisk finansieringsselskap med hovedkontor på Lysaker. Virksomheten drives gjennom et bredt og landsdekkende distribusjonsapparat med 16 region- og salgskontorer i Norge samt 5 kontorer i Sverige og 2 i Danmark. Selskapet hadde 358 personer ansatt ved årsskiftet. Dette tilsvarer en netto avgang med 15 ansatte i løpet av året. Virksomheten i SG Finans AS forurenser ikke det ytre miljø, derimot vil enkelte leasinggjenstander kunne virke forurensende i sin virksomhet. SG Finans AS rapporterer et antall indikatorer knyttet til selskapets miljøpåvirkning, som inngår i Société Générale Group sin rapportering om bærekraftig utvikling. Rapporten er tilgjengelig på Société Générale gruppens internettsider. UTVIKLING AV SELSKAPET 2012 har vært nok et begivenhetsrikt år, fortsatt markert i stor grad av den økonomiske situasjon som har preget landene i Sør-Europa. Dette har påvirket situasjonen i Skandinavia. Etter flere år med kontinuerlig vekst i totale utlån og antall kontrakter, snudde utviklingen brått i Etter en vekst i 2011, gikk samlede utlån i Skandinavia ned med 4,7 % i løpet Dette er et resultat av balansestyring, der selskapet blant annet har redusert enkeltporteføljer, samt en innstramming av vår kreditt- og prispolicy. SG Finans AS etablerte ny finansiering for totalt NOK 9,9 mrd i 2012, som er en økning på 0,6% fra Kredittmarginene på nye utlån økt har siden 2009, og i 2012 er marginene på nye utlån noe høyere enn i Nivået på kredittmarginene for nye utlån er like fullt noe lavere enn i 2009 og Også i 2012 har volumene på nye utlån økt relativt sett mest i Danmark, med en vekst på 14,4% i forhold til Samtidig har selskapet valgt å stramme inn utlånsveksten i Sverige, etter flere år med sterk vekst, og i 2012 gikk volumet på nye utlån i Sverige ned med 12% i forhold til Virksomhetene i Danmark og Sverige representerer ved utgangen av ,6 % av totale utlån i porteføljen, mens Danmark og Sverige samlet etablerer over en tredjedel av ny finansiering i Skandinavia. SG Finans opprettholder posisjonen som ledende innen equipment leasing i Norge, og beholder sin markedsandel i både Danmark og Sverige på et tilfredsstillende nivå. Selskapet er også markedsleder i Norge på ordinær factoring. Det er en målsetting å kontinuerlig videreutvikle produkter og systemer på begge produktområder. Som en viktig del av selskapets fokus på relasjonsbyggende aktiviteter, har det også i 2012 blitt gjennomført en rekke markedstiltak og arrangementer. Målsettingen med disse aktivitetene har i første rekke vært å styrke relasjonene med selskapets viktigste kunder og samarbeidspartnere. Videre er det et mål å videreutvikle den skandinaviske bedriftskulturen samt å styrke selskapets merkevarer, SG Equipment Finance og SG Factoring.

9 årsberetning 9 MARKEDSFORHOLD De norske finansieringsselskapene har i flere år hatt en god vekst som følge av utviklingen i norsk økonomi, men utviklingen har siden 2008 snudd som følge av konjunkturendringene. Dette har også fått følger for SG Finans. En tiltagende knapphet og økt pris på likviditet har tvunget frem en endring i prisbildet. Ved inngangen til 2013 er konjunkturutsiktene for Skandinavisk næringsliv betydelig bedre enn i sørlige Europa, men fortsatt er utviklingen i Skandinavia skjør og avhengig av en positiv utvikling i den sørlige delen av Eurosonen. SG Finans har en meget sterk markedsposisjon innenfor sine produktområder i det norske markedet. Basert på tall fra Finansieringsselskapenes Forening pr , er selskapets markedsandeler: Equipment leasing 27,5 % Factoring (ordinær) 39,2 % SG Finans opprettholder dermed sin markedsledende posisjon i Norge innen begge produktområder. Selskapet har også opprettholdt sin posisjon i Sverige og Danmark på et tilfredsstillende nivå, og SG Finans er dermed et av Skandinavias ledende finansieringsselskaper. RESULTATER For 2012 ble resultatet før skatt for SG Finans AS MNOK 431,6 mot MNOK 412,8 foregående år. Selskapets inntekter utgjorde i 2012 samlet MNOK 1.131,3 mot MNOK 1.128,4 i Økningen i samlede inntekter er i all hovedsak knyttet til økte andre driftsinntekter, særskilt salgsgevinster knyttet til innløsing av avtaler og salg av finansiert utstyr. Rentemarginen er noe lavere i 2012 enn foregående år. Dette har sammenheng med økte innlånskostnader og tilpasning av løpetider for innlån i forhold til utlån. Driftskostnader utgjorde MNOK 530,7 mot MNOK 541,2 foregående år. Personalkostnader utgjør ca. 61% av samlede kostnader i 2012, som er på noe høyere enn foregående år. Dette har sammenheng med de tiltak som er gjennomført for å øke effektiviteten og tilpasse kostnadssiden til utviklingen i utlånsporteføljen. Dette har medført reduksjon av andre driftskostnader med 12,6%. Personalkostnader øker med 6,5% som et resultat av økte avsetninger til pensjon samt økning i prosjektrelaterte bonuser til ansatte. Også i 2012 har antallet konkurser vært forholdsmessig høyt. Særskilt har vi sett en negativ utvikling i antall konkurser og kredittap i Sverige i siste halvdel av Dette har medført at selskapets totale tap på utlån fortsatt ligger over langsiktig snitt, og samlede tap på utlån ligger omtrent på nivå med Ved utgangen av 2012 er totale utlånstap på MNOK 169,0. Dette er en reduksjon med MNOK 5,5 eller 3,2% fra 2011 da totale utlånstap endte på MNOK 174,5. Målt mot gjennomsnittlige utlån var tapene på 0,63 % i forhold til 0,65 % i Dette er en svak forbedring av kredittapene, men fortsatt på et noe høyere nivå i forhold til historiske tap og selskapets mål for risikoprofilen i porteføljene. De samlede nedskrivninger for kredittrisiko utgjorde ved årsskiftet MNOK 199,2 tilsvarende 0,76 % av brutto utlån. Dette er en reduksjon med MNOK 37,5 i løpet av året. Ved utgangen av 2011 utgjorde til sammenligning samlede nedskrivninger for kredittrisiko MNOK 236,7 eller 0,77% av brutto utlån. Samlet brutto tapsutsatte engasjementer er MNOK 630,6 mot MNOK 751,9 foregående år. Dette representerer 2,4 % av brutto utlån, som er på samme nivå som Med bakgrunn i et fortsatt høyt nivå i antall konkurser, må usikkerheten knyttet til fremtidige tap fremdeles antas å være større enn normalt. Nedskrivninger for tap er foretatt på individuelle engasjement, og selskapet har ikke foretatt gruppevise nedskrivninger. Dette er i samsvar med forretningsområdet Société Générale Equipment Finance sine prinsipper og retningslinjer. Styret vurderer de samlede nedskrivningene for kredittap som et tilfredsstillende estimat av forventede tap i porteføljen ved utgangen av I siste halvdel av 2012 har tapsutviklingen vært høy, men under kontroll i Sverige. Ved inngangen til 2013 ser vi tegn til bedring. Vi forventer derfor lavere kredittap i 2013 enn de foregående tre årene, dog på et høyere nivå enn vårt langsiktige mål for gjennomsnittlige tap over en 5 års periode. Overtatte eiendeler som følge av misligholdte leasing- og lånekontrakter er ved årsskiftet MNOK 67,8 fordelt på 268 kontrakter som er en nedgang med MNOK 40,9 i forhold til MNOK 108,7 fordelt på 376 kontrakter ved utgangen av Det er omsatt overtatte eiendeler for MNOK 353,5 i løpet av året, som er en reduksjon fra 2011 da det ble omsatt for MNOK 409,7. Selskapet har oppnådd akseptable priser i 2012, og markedet for annenhåndsutstyr har vist generelle tegn på bedring i forhold til året før.

10 10 årsberetning Totale utlån har gått ned fra NOK 30,8 mrd. til NOK 29,3 mrd. Dette er en nedgang på 4,7 % i løpet av året. Virksomhetene i Danmark og Sverige representerte 22,6% av totale utlån ved utgangen året. Dette er en svak nedgang fra utgangen av 2011, da Danmark og Sverige sto for 24 % av totale utlån. Selskapets egenkapital var MNOK 3.453,1 inklusive årets resultat ved utgangen av Ansvarlig kapital for beregning av kapitaldekningen utgjorde MNOK 2.776,9 pr Årets netto resultat og antatt utbytte er trukket fra i beregningen av ansvarlig kapital. Kapitaldekningen ved utgangen av 2012 var 10,75 %, som er på samme nivå som ved utgangen av Ansvarlig kapital består i sin helhet av kjernekapital. Selskapet søkte i 2009 om godkjennelse for å benytte interne metoder for beregning av kapitalkravet for kredittrisiko for et antall porteføljer samt avansert metode for beregning av kapitalkravet for operasjonell risiko. Søknaden ble utvidet i 2011 med et antall porteføljer og er enda ikke ferdig behandlet. SG Finans vil i 2013 presentere oppdaterte modeller for vurdering av sikkerheter og finansierte objekter ( LGD modeller) basert på anbefalinger fra tilsynsmyndighetene i Frankrike og Norge. I 2012 er beregningen av kapitalbehov og kapitaldekning foretatt etter kapitaldekningsdirektivets standardmetode for kredittrisiko og grunnleggende metode for operasjonell risiko. Total risikovektet balanse var MNOK ,4 ved utgangen av 2012 og kapitalkravet for kredittrisiko var MNOK 1.894,1. Kapitalkravet for operasjonell risiko var MNOK 173,2. Selskapet inngår ikke markedsrisiko og kapitaldekningskravet for markedsrisiko var null. Samlet kapitalkrav var dermed MNOK 2.067,3. Kapitaldekningen er tilfredsstillende i forhold til myndighetenes minimumskrav og selskapets interne krav og retningslinjer til egen soliditet og kapitaldekning. Som del av selskapets kapitalstyring foretas stresstester av relevante risikoer og vurdering av endring i kapitalbehovet under ulike stress-scenarier. Kapitaldekningen er vurdert som tilfredsstillende også hensyntatt utfallet av gjennomførte stresstester. Fri egenkapital etter gjennomførte stresstester og krav om tilleggskapital (pilar 2 krav) er MNOK 461,3 før disponering av årets nettoresultat og antatt utbetaling av utbytte, mot MNOK 496,9 ved utgangen av Resultatet etter skatt er MNOK 255,0 for selskapet. Styret foreslår å utbetale TNOK i utbytte basert på årsregnskapet for Styret mener at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende uttrykk for selskapets økonomiske stilling. Utover det som fremgår av årsregnskapet, har det ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har vesentlig betydning for det avlagte årsregnskapet. Med de foreliggende resultater konstaterer styret at det er grunnlag for fortsatt drift, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet for VIRKSOMHETSSTYRING SG Finans er som et heleid selskap i Société Générale konsernet underlagt omfattende rapportering til og kontroller fra morselskapet. Videre har selskapet etablert en rekke funksjoner for å sikre god styring og kontroll med selskapets utvikling, bruk av ressurser og risikotaking. Selskapet tar kredittrisiko gjennom utlån og finansering av løsøre, mens annen type risiko skal avdekkes i den grad dette lar seg gjøre og er hensiktsmessig. Selskapets prinsipper og retningslinjer for virksomhetsstyring og internkontroll er basert bl.a. på CEBS sine retningslinjer. Det er etablert formelle fora og rutiner for overvåking og kontroll, herunder for kontroll av kreditt, finansiell og operasjonell risiko samt for internkontroll, compliance, antihvitvasking og revisjon. SG Finans etterlever således interne krav definert av morselskapet, og deltar i relevante eksterne fora for å bidra til den videre utviklingen av rammeverk for finansieringsvirksomhet. RISIKOFORHOLD Selskapets prinsipper for risikostyring er presentert mer detaljert i note 17 Risikoforhold. Siden siste halvdel av 2007 har kapitalmarkedene vært preget av finanskrise, tillitssvikt og sterk innstramming av likviditeten i interbankmarkedet samt økning i innlånskostnader grunnet generell økning i kredittspreader. Interbankmarkedet har i 2012 vært preget av usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen i enkelte EU land. SG Finans AS henter sin finansiering ( funding ) fra morselskapet, og vi har i hele perioden opprettholdt en tett kontakt med morselskapet. Samlet kan vi konstatere at selskapet har hatt tilgang til tilfredsstillende funding og likviditet. Som del av gruppens tiltak med å tilrettelegge for nye regulatoriske krav til kapitaldekning, har også SG Finans tilpasset samlede volum på utlån. Dette har medført en reduksjon i utestående finansiering til kunder i løpet av Et annet sentralt element i selskapets håndtering av

11 årsberetning 11 finanskrisen har vært muligheten til å innarbeide økte finansieringskostnader i prisingen av utlån. Videre har selskapet i 2012 ytterligere tilpasset løpetiden for innlån til løpetiden for utlån for å sikre stabil langsiktig finansiering og langsiktig dekning av likviditetsbehov. Selskapet er underlagt interne og eksterne krav til tilfredsstillende kapitaldekning. De interne retningslinjer pålegger selskapet til enhver tid å tilfredsstille interne krav som er strengere enn lokale regulatoriske minimumskrav. Som del av vår policy og prosedyrer for kapitalstyring, har vi gjennomført vurdering av kapitalsituasjonen og kapitaltilstrekkelighet under gitte stresstester av ulike scenarioer og relevante risikotyper. Dette er gjennomført i tråd med regulatoriske krav til interne prosesser for vurdering av kapitaldekning (Internal Capital Adequacy Assessment Process eller ICAAP). Analysen viser at selskapets kapitaldekning og soliditet er tilfredsstillende i forhold til forventet videre vekst og etter de gjennomførte stresstester. I 2007 og 2008 implementerte selskapet de sentrale elementer i Société Générale Gruppens metodikk og prosedyrer for styring av operasjonell risiko. Selskapet har innført overvåking og rapportering av nøkkelindikatorer for operasjonell risiko og scenario-analyse av ulike krisescenarioer. I tillegg videreføres hendelses- og tapsrapportering samt konsernets rammeverk for egenevaluering og rapportering av risiko og kontroller. Samlet sett vurderer styret nivået på operasjonelle tap i 2012 som tilfredsstillende. SG Finans har implementert Société Générale Gruppens krav til anvendelse av avansert metode (AMA iht Basel II regelverket) for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko. Selskapet har søkt om godkjennelse for å benytte avansert metode i kapitaldekningsberegning og rapportering til tilsynsmyndigheter og i offentlig rapportering. Søknaden er til behandling hos Finanstilsynet. Som del av Société Générale, har selskapet arbeidet i tråd med konsernets prinsipper og rammeverk for intern kontroll og god virksomhetsstyring (corporate governance). Det foretas regelmessige vurderinger av sentrale risikoer og effektiviteten av interne kontroller. Resultatene av disse vurderingene er tilfredsstillende. ORGANISASJON Ved årsskiftet var det ansatt til sammen 358 personer i selskapet, hvorav 285 personer i Norge, 43 i Sverige og 30 i Denmark. Antall ansatte er dermed redusert med 15 i løpet av året. Reduksjonen i antall ansatte kommer som følge økt effektivitet i drift og interne støtteprosesser. Det er i løpet av 2012 blitt ansatt 16 nye personer i selskapet. Styret ønsker alle nyansatte i løpet av året velkommen til SG Finans AS. SG Finans er opptatt av at medarbeiderne opplever at det er likestilling mellom kjønnene. Arbeidet med å legge til rette for dette er nedfelt i selskapets strategiplan. Videre er det i SG Finans etablert funksjoner og rutiner som skal sikre at det ikke foregår noen form for diskriminering i selskapet. Dette ivaretas gjennom selskapets Lønns- og Ansettelsesråd samt Arbeidsmiljøutvalg (begge bestående av representanter fra de tillitsvalgte og selskapets ledelse), anonym varslingsfunksjon for ansatte, regelmessige medarbeidersamtaler samt personaltilfredshetsundersøkelser hvor eventuell diskriminering skal avdekkes og bekjempes. Som IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) har SG Finans AS i handlingsplanen for selskapets IA-arbeid utarbeidet konkrete tiltak for å unngå diskriminering av medarbeidere med nedsatt fysisk funksjonsevne i forbindelse med nyrekruttering. Selskapets lokaler er også tilrettelagt for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Gjennom ovennevnte funksjoner og tiltak vurderes selskapets rutiner i forhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som tilfredsstillende. Etter en periode med et stramt arbeidsmarked med høy etterspørsel etter medarbeidere med kompetanse innen finansbransjen, er turnover i 2012 på et tilfredsstillende nivå. Sykefraværet er noe opp i forhold til 2011, og er på et akseptabelt nivå med totalt dager sykefravær. Dette tilsvarer 4,17 % sykefravær. Styret er ikke kjent med at det har skjedd personskader på arbeidsplassen i Arbeidsmiljøet i SG Finans vurderes som godt. Dette ble også bekreftet i selskapets personaltilfredshetsundersøkelse. Selskapet har arbeidsmiljøutvalg og samarbeidsutvalg. Lovbestemte møter er avholdt. Det har i 2012 vært gjennomført ulike kultur- og kompetansebyggende tiltak, både i sentral og lokal regi (i regioner og filialer). Det har også blitt lagt vekt på å fortsette bygging av en felles skandinavisk kultur, samtidig som fordelene ved å være i et av Europas største bankkonsern markedsføres aktivt overfor de ansatte. Tilhørigheten til Société Générale blir også aktivt markedsført i rekrutteringssammenheng.

12 12 årsberetning FREMTIDSUTSIKTER Situasjonen for landene i Sør-Europa viser tegn til bedring ved utgangen av 2012, men fortsatt er usikkerheten stor. Ved inngangen til 2013 ser konjunkturutsiktene bedre ut for Skandinavia enn for landene i sørlige deler av Europa. Like fullt må vi forvente et fortsatt høyt antall konkurser og dermed kredittap over langsiktig snitt i For SG Finans vil utviklingen stort sett følge den samme utviklingen som resten av bransjen. Særskilt vil utviklingen i rentenivå og innlånskostnader for bankene være viktig for å stimulere bedriftenes investeringsvilje og etterspørsel etter finansiering av driftsmidler. For SG Finans er det viktig at våre kunder og samarbeidspartnere opplever at selskapet har demonstrert vilje og evne til å være en langsiktig støttespiller for finansering av kapitalkrevende utstyr og driftsmidler. Vårt fokus vil fortsatt være å vedlikeholde og videreutvikle de gode relasjonene til våre kunder, samarbeidspartnere, samt å etablere nye langsiktige relasjoner. Organisasjonen er godt rigget til å møte utfordringene. Virksomheten har medarbeidere med høy kompetanse og erfaring, og organisasjonen har både evne og vilje til omstilling og endring. Marie-Christine Ducholet Styrets formann Karin Cecile Kullmann Five Jean-Marc Mignerey Lysaker 7. mars 2013 Tommy Pedersen Jacques Bensen Kjell Vegard Opheim Carsten Thorne Administrerende direktør

13 organisasjon 13 organisasjon SG Finans er et heleid selskap av Société Générale Group. Selskapet drives gjennom 15 regionskontorer i Norge, fem i Sverige og to i Danmark. Selskapets hovedkontor ligger på Lysaker (ved Oslo) og antall ansatte pr. desember 2012 er 358. SG Finans er en del av virksomhetsområdet Société Générale Equipment Finance, en ledende aktør når det gjelder equipment leasing i Europa. Gruppen har ansatte og er representert i 77 land. Varemerker og profil Kjernevirksomheten er equipment finance (leasing) og factoring (Norge). Varemerkene er SG Equipment Finance og SG Factoring. Visjon og Verdier SG Finans skal oppleves som en ledende skandinavisk aktør hvor verdier skapes gjennom samspill og kunnskap. Visjonen bygger på følgende verdigrunnlag: Salgs- og relasjonsfokus Kunnskap Entusiasme og lagånd SG Finans organisasjon og ledelse Virksomheten er organisert i regioner både i Norge, Sverigeog Danmark. Viktige områder som understøtter distribusjonen av selskapets produkter og tjenester er kreditt, finans, IT, samt avdelingene for salg-og forretningsutvkling Equipment (SOFE) og Factoring (SOFF). Adm. direktør Carsten Thorne Kordinator Kjell Brevik Viseadmin. direktør Hans Einar Herzog Kreditt Armand Taillandier HR/Personal Maria Ulla Rådgiver Kreditt Odd Sørensen Intern revisjon Carl Gunnar Lunde Finans Hans Einar Herzog IT Sverre Edin Region Oslo/Akershus Finn Mathisen/Jan Juliussen SOFE Finn Mathisen SOFF Jan Juliussen Sverige Anders Holmgren Region Syd Arne Hodnefjell Danmark Lars Rasmussen Region Øst Finn Kristiansen Region Vest Espen Brochmann Region Nord Stig-Are Eriksen

14 14 organisasjon Societe Generale Equipment Finance 2012 We, Societe Generale Equipment Finance, a European market leader, n 3 worldwide, have demonstrated that we can deliver high added value services, optimize use of scarce resources and achieve good business results in a complex environment. Leaseurope* has not yet released the European market figures for 2012 but, according to local European associations first impressions, the overall market trend shows a stabilisation or a slight decrease. The European leasing environment is complex, while some countries are performing well, others are facing difficulties. The situation of the equipment finance sector is also mixed outside Europe with good performance registered in the United States and Brazil, and a slow-down noticed in China. In this context, we, Societe Generale Equipment Finance, have been strengthening our leading position in our key markets thanks to the sound relationships built over the years with partners, while at the same time we ve been adapting our business mix and operating model and increasing external funding. In 2012, we generated a NBV of EUR 7,2bn, evenly spread across our main industry sectors, and the value of our end-managed assets reached more than EUR 22,3bn. We were recognised as the European Lessor of the Year and SME Champion of the Year at the Leasing Life Awards in November, in Barcelona, Spain. Our subsidiary, PEMA, which provides full-service truck and trailer rental in 9 European countries had a very successful year. With a fleet of more than 17,000 vehicles at the end of 2012, PEMA is one of Europe s leading commercial-vehicle rental companies. High demand in this sector resulted in a rise of about 10% in PEMA s number of vehicles rented at the end of the year. This corresponds to an all-time peak of 92% in the rental rate. In 2013, Societe Generale Equipment Finance, will continue to adapt its business activity to the new environment which will continue to be impacted by the reinforcement of regulations and financial constraints. We are a part of Societe Generale s Specialised Financial Services & Insurance division which brings together specialised businesses to meet the specific needs of corporate clients and individuals. The division s businesses offer life and non-life insurance products (Societe Generale Insurance), financing solutions for sales and professional equipment (Societe Generale Equipment Finance), a wide range of consumer credit solutions (Societe Generale Consumer Finance) and car fleet financing and management solutions (ALD Automotive). Present in 45 countries, the Specialized Financial Services & Insurance division is supported by the expertise of 27,000 employees. Societe Generale is the fifth largest European bank in terms of market capitalisation (EUR 22.1bn end 2012). The Group employs 160,000 people in 77 countries and reported in 2012 a Group Net Income of 774 MEUR. Societe Generale successfully continued with its transformation process in 2012, achieving all the objectives set at the beginning of the year. At the same time as carrying out a proactive portfolio disposal programme and business refocusing, the Group succeeded, in a turbulent economic environment, in maintaining a good level of activity in order to serve its customers and finance the economy. The Bank also significantly improved its financial solidity both in terms of capital and liquidity. On the strength of this momentum, the Group has secured its Basel 3 Core Tier 1 capital target of 9%-9.5% at end-2013 and is approaching this year of economic and regulatory transition with confidence. Societe Generale group is rated A2 by Moody s, A by 2012 S&P New Business and Volumes A+ by per geography Fitch. (%) France ** 30% Germany 26% 7% Italy 7% 15% 15% BRUC s * Scandinavia 15% Others Benelux Spain 5% 10% Alps & 12% SEE 16% Poland UK 30% 27% Czech Rep. & Slovakia *Leaseurope: European Federation of Leasing Company Associations market *BRUC s : Brazil, Russia, United States, China

15 organisasjon 15 SG finans Norge Den norske virksomheten i SG Finans AS er selve ryggraden i selskapet. Selskapet innehar den ledende markedsposisjonen i Norge på produktområdet Equipment leasing, og det samme gjelder også for selskapets markedsposisjon på ordinær factoring. Totalresultatet for samlet norsk virksomhet er et av de beste siden starten i Samarbeidet med norske og internasjonale kapitalvareleverandører er fortsatt en viktig bærebjelke for selskapets videre utvikling som en langsiktig samarbeidspartner for næringslivet. Kundetilfredshet og leverandørtilfredshet måles jevnlig, og selskapet oppnår på begge områder en meget høy score. Leasing På leasingsproduktet har vi gjennom året hatt sterkt fokus på NBI og utvikling av andre inntektselementer enn marginen. I tillegg til god kontroll med kostnader og tap har det bidratt til økte Finn Mathisen inntekter for virksomheten. Vi registrerer også vekst i antall kontrakter og kunder. Det er selskapets salgsmedarbeidere som har ivaretatt de direkte kunderelasjonene. Dette, i tillegg til satsingen på lokalt nærvær, er en hovedårsak til selskapets solide markedsposisjon i Norge. Det er også i 2012 satset betydelig på å øke bruken av salgsfinansieringsverktøy basert på nyeste teknologi. From left: Finn Kristiansen, Stig-Are Eriksen, Arne Hodnefjell and Espen Brochmann. Markedet for leasing i Norge har siden 2011 vært økende. Det gjelder både anlegg og transport samtidig som landbruk i de tre siste årene har vært stabilt. Vi registrerer også vekst i antall kontrakter og kunder gjennom året. Selskapets markedsandel på leasingfinansiering i Norge var i 2012 på 27,5 %. Det betyr at selskapet har opprettholdt sin ledende markedsposisjon. Factoring SG Finans har over lang tid vært det ledende factoringselskapet på ordinær factoring i Norge med markedsandeler på over 40 %. Årsaken ligger i flere forhold; en desentral organisasjon hvor både Jan Juliussen marked og drift er lokalisert i fem regioner. Det gir oss en spesiell god innsikt i markedsforholdene. Samtidig har vi sentraliserte spesialister til support av regioner og kunder. Factoringvirksomheten har et høyt IT-nivå med både webløsninger, E-print og E-faktura foruten et bredt utvalg av produkter. Ettersom alle factoringselskaper i Societe Generale Group har innført samme factoringsystem, kan vi dra nytte av de samlede erfaringer som gjøres i de forskjellige land. Kompetanseutvikling av de regionale factoringmiljøene er avgjørende for å være ledende i det norske factoringmarkedet. Vi har derfor utarbeidet et eget opplæringskonsept (SG Factoring Akademi) som skal bidra til å opprettholde kompetansen i forhold til næringslivets behov og krav til produktområdet. Factoringvirksomheten i SG Finans har over tid hatt stor betydning for selskapet. Utviklingen på systemsiden, i tillegg til erfaringene fra den norske virksomheten, vil gi et godt grunnlag for å videreføre factoringproduktet til filialene i Sverige og Danmark.

16 16 organisasjon sg finans danmark 2012 blev det hidtil bedste for vores virksomhed i Danmark. Endnu en gang god fremgang i nytegning af leasingaftaler, stigende markedsandel og kraftig vækst i indtjeningen. Vækstraterne i Danmark var beskedne i 2012, hvor samfundsøkonomien fortsat var præget af usikkerhed og skepsis, med deraf følgende lave investeringer i erhvervslivet. Markedet for erhvervsleasing inden for SG Finans fokusområder steg med ca. 2% i forhold til Med en vækst i nytegning af leasingaftaler på mere end 10% øgede vi således vores markedsandel yderligere i SG Finans Danmark har, både under og efter krisen, fastholdt fokus på vækst og samtidig etableret og udbygget stærke samarbejder med leverandører. For 2012 er der realiseret en tilfredsstillende salgsfremgang til det højeste niveau i filialens historie. Antallet af konkurser i Danmark forblev i 2012 på samme høje niveau som i 2011, hvor ca virksomheder måtte lukke. Omkostninger til tab og hensættelser på kunder er også i 2012 reduceret og er på et tilfredsstillende niveau. På grundlag af det øgede forretningsomfang, god omkostningskontrol og tilfredsstillende udvikling i tab har vi i Danmark realiseret et tilfredsstillende resultat, som er 65% større end i 2011 og dermed, det igen, hidtil bedste resultat i SG Finans Danmark. Aktiviteterne i Danmark giver nu et afkast på linje med det gennemsnitlige resultat for SG Finans AS og er således meget tilfredsstillende. Fremgangen for SG Finans Danmark er baseret på vores lokale tilstedeværelse og kompetencer kombineret med et stærkt organisatorisk og finansielt bagland. Gennemførte leverandør-, kunde- og medarbejdertilfredshedsanalyser har også i 2012 bekræftet meget høj tilfredshed og dermed solidt grundlag for videre udbygning. Lars Rasmussen SG Finans Danmark er de seneste år blevet yderligere styrket og vi vil, med udgangspunkt i hver enkelt medarbejders udlevelse af kerneværdierne Salgs- og Relationsfokus, Entusiasme og Teamånd, Kompetence og Viden, arbejde for at blive oplevet som Danmarks mest attraktive leasingselskab for kunder, leverandører og medarbejdere. For 2013 forventer vi en fortsat høj markedsposition og et godt driftsresultat på niveau med Vores mission er at skabe værdi gennem samarbejde og høj service. Vi tilbyder finansiering gennem forhandlere af anlægsaktiver til erhvervslivet, således bidrager vores finansieringsløsninger til øget salg hos leverandøren, men også til det brede erhvervslivs finansiering af maskinpark og anlægsaktiver. Det er derfor helt afgørende, at vores samarbejdspartnere og kunder oplever os og den service vi tilbyder som tilfredsstillende.

17 organisasjon 17 SG finans sverige 2012 ökade totalmarknaden med hela 21 % och uppgick till drygt 51 miljarder SEK. Detta är den högsta siffra på de senaste tio åren med undantag av 2008 som låg på samma nivå. Merparten av ökning kom under Q4 (+38%) och främst inom segmenten tunga lastbilar/trailers samt annan produktionsutrustning och licenser. En ökande osäkerhet och därmed minskade investeringsvilja kunde noteras under slutet av året. Antalet konkurser ökade med 7 % jämfört med Med anledning av den ekonomiska oron i Euroländerna och införande av nya regelverk såsom Basel 3, togs beslut under sommaren 2012 att dra ner på tillväxttakten och under 2013 tillfälligt reducera affärsvolymen. Vår totala marknadsandel kom därmed att sjunka från 7 % till 6 % under En anpassning av verksamheten till dessa nya förutsättningar genomfördes under andra halvåret, vilket inneburit vissa kostnadsbesparingar, avveckling av några samarbeten med för låg avkastning samt ett kraftigt fokus på ökade marginaler genom bl a högre penetration av övriga intäkter. Arbetet med att uppnå en bättre kreditkvalité i kreditportföljen har fortsatt och ett antal äldre exponeringar med mycket osäkert värde har skrivits ner. Några större bedrägerier som drabbat flertalet av aktörerna på finansmarknaden, omfattade även oss med förluster som följd. Kreditförluster, rensat för dessa samt nedskrivning av äldre engagemang uppgår till en nivå något högre än 2011, vilket ligger i linje med ökat antal konkurser i Sverige under Trots de speciella förutsättningarna som varit gällande sedan mitten av 2012, har vi framgångsrikt lyckats etablera ett antal nya samarbeten samt utveckla befintliga. Personalomsättningen har med anledning av vår omställning varit något högre i år än tidigare. Stort fokus läggs fortsatt på att vidareutveckla medarbetarna och ledarskapet. Medarbetarundersökningar, Leverantörs- och Kundundersökningar visar även 2012 mycket goda resultat, vilket kan förklaras av vår lokala närvaro, kompetenta medarbetare samt höga aktivitet. Det arbete vi gjort under senare år och speciellt under slutet av 2012, gör att vi nu står starka och väl rustade för att, trots finansiell oro i vår omvärld, kunna leverera affärsnytta till våra kunder och leverantörer samt en god avkastning till vår ägare. Anders Holmgren

18 18

19 årsregnskap 19 RESULTAT- REGNSKAP Tall i hele tusen NOTER Sum renteinntekter og lignende inntekter Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Sum provisjonsinntekter og lignende inntekter Sum provisjonskostnader og lignende kostnader Netto provisjonsinntekter Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi Netto verdiendring og gevinst på valuta Andre driftsinntekter Netto inntekt fra finansieringsvirksomhet Lønn, honorarer og andre personalkostnader 6, Andre driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Driftsresultat Skatter Årsresultat Utvidet resultat Omregningsdifferanser Årets totalresultat Totalresultatet tilordnes: Aksjonærene i morselskapet Årets totalresultat

20 20 årsregnskap eiendeler Tall i hele tusen NOTER Eiendeler Kontanter, innskudd i sentralbanker 7 6 Innskudd i finansinstitusjoner 13,21, Utlån til finansinstitusjoner 21,22, Finansielle derivater 10, Utlån til kunder Nedbetalingslån Fordringer factoring Utlån factoring Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing) 10, Sum utlån før netto nedskrivning for kredittrisiko Netto nedskrivning for kredittrisiko 8, Netto utlån til kunder 18,21,22, Overtatte eiendeler Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Maskiner, inventar og transportmidler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter og forskuddsbetalte kostn Sum eiendeler

21 årsregnskap 21 Gjeld og Egenkapital Tall i hele tusen NOTEr Gjeld Lån og innskudd fra finansinstitusjoner med avtalt løpetid 15,21,22,23, Innskudd fra og gjeld til kunder med oppsigelse 16, Finansielle derivater 10, Margintrekk og annen mellomregning med kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Betalbar skatt Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital inkl årets overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Betingede forpliktelser Garantiansvar 27, Lysaker 7. mars 2013 Marie-Christine Ducholet Styrets formann Tommy Pedersen Styremedlem Jean-Marc Mignerey Styremedlem Kjell Vegard Opheim Ansattes representant Karin Cecile Kullmann Five Styremedlem Jacques Bensen Styremedlem Carsten Thorne Administrerende direktør

22 22 årsregnskap KONTANTSTRØM- OPPSTILLING Tall i hele tusen Drift Renteinnbetalinger Renteutbetalinger Andre innbetalinger Driftsutbetalinger Inngått på tidligere konstaterte tap Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driften Tilgang leasing Avgang leasing (Økning) utlån (netto) (Økning) andre fordringer (Økning) forskuddsbetalinger Netto kontantstrøm fra løpende finansiell virksomhet (Økning) realaktiva Avgang anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringer Økning/ (reduksjon) innskudd kunder Utbetalinger av utbytte Utbetalinger av konsernbidrag Innbetalinger av konsernbidrag Valutaomregning uten kontanteffekt Økning/ (reduksjon) innlån fra kredittinstitusjoner Økning/ (reduksjon) gjeld Påløpte kostnader Netto kontantstrøm fra finansieringsvirksomhet Netto endringer i likviditet Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Avstemming likviditetsbeholdning Kontanter, innskudd i sentralbanker 7 6 Innskudd i finansinstitusjoner Likviditetsbeholdning

23 årsregnskap 23 ENDRINGER EGENKAPITAL SG FINANS AS Aksjekapital Overkursfond Annen EK SUM Egenkapital Årets totalresultat Utbytte Egenkapital Egenkapital Årets totalresultat Utbytte 0 0 Avgitt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag Egenkapital

24 24 årsregnskap noter til årsregnskapet Note 1. REGNSKAPSPRINSIPPER 25 Note 2. VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER 30 Resultatregnskapet Note 3. NETTO RENTEINNTEKTER 31 Note 4. NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 31 Note 5. NETTO GEVINST PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI 31 Note 6. DRIFTSKOSTNADER 32 Note 7. PENSJONSKOSTNADER 32 Note 8. RESULTATFØRTE TAP OG NEDSKRIVNING FOR KREDITTAP 36 Note 9. SKATT 36 Balansen Note 10. OPPLYSNINGER OM VIRKELIG VERDI 38 Note 11. LEIEFINANSIERING (LEASING DRIFTSMIDLER) 40 Note 12. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER 41 Note 13. BUNDNE BANKINNSKUDD 41 Note 14. FINANSIELLE DERIVATER 42 Note 15. OPPLÅNING OG RENTEKOSTNADER 44 Note 16. ANNEN GJELD 44 Opplysninger om risiko Note 17. RISIKOFORHOLD 45 Kredittrisiko Note 18. RISIKOKLASSIFISERING 46 Note 19. TAPSUTSATTE ENGASJEMENTER 48 Note 20. OVERTATTE EIENDELER 48 Note 21. RENTERISIKO OG RENTEREGULERINGSPERIODE 49 Note 22. LIKVIDITETSRISIKO / GJENVÆRENDE LØPETID PÅ BALANSEPOSTER 51 Note 23. NETTOPOSISJON PR. VALUTA 52 Øvrige opplysninger Note 24. EIERFORHOLD 53 Note 25. OPPLYSNINGER OM NÆRSTÅENDE PARTER OG LEDENDE ANSATTE 53 Note 26. KAPITALDEKNING 55 Note 27. FORPLIKTELSER PÅ LÅNETILSAGN OG GARANTIANSVAR 56 Note 28. BETINGET UTFALL 56 Note 29. ANTALL ANSATTE 56

25 årsregnskap 25 noter 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapet SG Finans AS er et skandinavisk finansieringsselskap, og virksomheten drives gjennom et bredt og landsdekkende distribusjonsapparat med 16 regionog salgskontorer i Norge samt 5 kontorer i Sverige og 2 i Danmark. SG Finans AS inngår i Société Générale SA, som er et børsnotert konsern med hovedkontor i Paris, Frankrike. Konsernregnskap for gruppen blir utarbeidet av Société Générale SA og er tilgjengelig på Selskapet er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Strandveien 18, Lysaker. Regnskapet som er utarbeidet for perioden 1.januar til og med 31.desember 2012 ble vedtatt av selskapets styre og generalforsamling 07. mars Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet SG Finans AS sitt årsregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er vedtatt av EU. Regnskapet er basert på et modifisert historisk kost-prinsipp. Avvikene gjelder i hovedsak finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder derivater) til virkelig verdi over resultatet. Filialer og datterselskap Årsregnskapet er presentert i norske kroner og viser tall for SG Finans AS ( selskapet ), dvs virksomhetene i Norge og filialene i Danmark og Sverige. Beløp er presentert i hele tusen hvor ikke annet er angitt. Det føres adskilte regnskap for filialer i Danmark og Sverige. Filialenes regnskap inngår i selskapets regnskap og noter. Ved omregning av valutakurs benyttes midtkurs pr for alle balanseposter. Inntekter og kostnader er omregnet med transaksjonskurs. Datterselskapene DC Service AB og Klokkergårdsveien 32 AS er utelatt fra konsolidering da selskapenes resultater før skatt og balanse begge utgjør mindre enn 0,1 % av SG Finans AS sitt resultat og balanse, samt at kriteriene i IAS er oppfylt. Sammenlikningstall Sammenligningstall er utarbeidet for ett år, for resultat, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Bruk av estimater Utarbeidelse av årsregnskapet i samsvar med IFRS inkluderer vurderinger, estimater og forutsetninger som både påvirker hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapporterte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske beløp kan avvike fra estimerte beløp. Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden estimatene endres, og i alle fremtidige perioder som påvirkes. I note 2 er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger. Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Inntekter og kostnader er omregnet med transaksjonskurs. Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende. Periodisering av renter, salgsgevinster, provisjoner og gebyrer Renteinntekter og rentekostnader regnskapsføres til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Mottatte og avgitte provisjoner / gebyrer og lignende inngår i beregningen av den effektive rente. Forventet løpetid av kontraktene er lagt til grunn ved beregning av den effektive renten for lån, mens kontraktsfestet løpetid av kontraktene er benyttet for finansiell leasing. Ved innfrielse av kontrakter i perioden inntektsføres eller kostnadsføres restsaldo. Utlån, misligholdte / tapsutsatte lån og individuelle / gruppevise nedskrivninger Utlån er vurdert til nominelle verdier med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån der det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt. Objektive bevis for verdifall på et utlån omfatter vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, tilfeller der det anses som sannsynlig at debitor vil innlede gjeldsforhandling eller andre konkrete forhold som har inntruffet. Nedskrivninger skal foretas hvis objektive bevis for verdifall kan identifiseres. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall har påløpt, måles tapet som differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte fremtidige kontantstrømmene (eksklusiv framtidige kredittap som ikke har påløpt), diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Eiendelens balanseførte verdi

Delårsregnskap 30. september 2012. SG Finans AS

Delårsregnskap 30. september 2012. SG Finans AS Delårsregnskap 30. september 2012 SG Finans AS INNHOLD 3 Styrets beretning 5 Delårsregnskap 5 Resultatregnskap 6 Eiendeler 6 Gjeld og egenkapital 7 Endringer i egenkapitalen 8 Kontantstrømanalyse 7 Noter

Detaljer

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL INNHOLD 3 Styrets beretning 5 Delårsregnskap 5 Resultatregnskap 6 Eiendeler 6 Gjeld og egenkapital 7 Endringer i egenkapitalen 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Delårsregnskap 30. juni 2012. SG Finans AS

Delårsregnskap 30. juni 2012. SG Finans AS Delårsregnskap 30. juni 2012 SG Finans AS INNHOLD 1 Styrets beretning 3 Delårsregnskap 3 Resultatregnskap 4 Eiendeler 4 Gjeld og egenkapital 5 Endringer i egenkapitalen 6 Kontantstrømanalyse 7 Noter 7

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsregnskap Q1 2016

Kvartalsregnskap Q1 2016 Kvartalsregnskap Q1 2016 1 Kvartalsregnskap Q1 2016 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. Volkswagen Møller Bilfinans har som

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsregnskap Q3 2015

Kvartalsregnskap Q3 2015 Kvartalsregnskap Q3 2015 1 Kvartalsregnskap Q3 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2014 Resultat før skatt: 35,6 mill kroner (36,3 mill kroner) Resultat etter skatt: 24,9 mill kroner (26,1 mill

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2016

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 3. kvartal 2016 Delårsrapport Per 3. kvartal 2016 1 Rapport per 3. kvartal 2016 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Selskapet kan vise

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 74,0 mill kroner (81,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 52,7 mill kroner (58,8 mill

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2016

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2016 Delårsrapport Per 2. kvartal 2016 1 Rapport per 2. kvartal 2016 har sin virksomhet innen finansiell factoring, porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Selskapet kan vise

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL SG FINANS AS 2013 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 1 INNHOLD STYRETS BERETNING 3 DELÅRSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 5 EIENDELER 6 GJELD OG EGENKAPITAL 6 ENDRINGER I EGENKAPITAL 7 KONTANTSTRØMANALYSE 8 NOTER 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 1. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2013 Resultat før skatt: 36,3 mill kroner (25,8 mill kroner) Resultat etter skatt: 26,1 mill kroner (18,5 mill kroner)

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2017

Rapport for 2. kvartal 2017 Rapport for 2. kvartal 2017 Rapport for 2. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer