KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK"

Transkript

1 KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008

2 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø Postboks Bø i Telemark Tlf: Fax:

3 FORORD Det har de senere årene vært en jevn økning i tallet på kommunale selskaper. Telemarksforsking-Bø har i den forbindelse fått i oppdrag fra KS å sammenstille og presentere statistikk over kommunale selskaper basert på data levert av Brønnøysundregistrene. I notatet er det lagt vekt på å utarbeide tabeller og figurer som i hovedsak fokuserer på hvordan kommunale selskaper fordeler seg i forhold til fylker, kommuner, hovednæringer, organisasjonsform, økonomi, ansatte og styrerepresentanter. Videre presenteres tall for utviklingen av kommunale selskaper over tid. Innledningsvis i notatet er det gitt noen enkle kommentarer til statistikken som presenteres. Ved Telemarksforsking-Bø er det Bent Aslak Brandtzæg som har hatt ansvar for sammenstillingen av dataene og utarbeidelsen av notatet. Bø, Bent Aslak Brandtzæg 3

4 4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oversikt over figurer og tabeller Figurliste Tabelliste Om statistikkgrunnlaget Kommentarer til statistikken...13 Fordeling av selskaper på fylker og kommuner...13 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer...13 Fordeling av selskaper på organisasjonsform...14 Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper...14 Utviklingstrekk Selskapsstatistikk Fordeling av kommunale selskaper på fylker og kommuner Andelen medlemmer i KS Eierforum og KS Bedrift Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Fordeling av selskaper på organisasjonsform Fordeling av selskapsform på hovednæringer Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper Utviklingstrekk...52 Vedlegg...55 Fordeling av næringsundergrupper på næringshovedområder...55 Rangering av de viktigste næringsgrupper/-undergrupper etter antall selskaper

6 6

7 1 OVERSIKT OVER FIGURER OG TABELLER 1.1 Figurliste Figur 1 Fordeling av kommunale selskaper på fylker. Antall. N Figur 2 Andelen av kommunale selskaper som ligger i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. 27 Figur 3 Andelen av de kommunale selskapene som er medlemmer av KS Bedrift. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. 27 Figur 4 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Prosent. N Figur 5 Selskaper i kommuner som medlem av KS Eierforum fordelt på hovednæringer. Prosent. N Figur 6 Medlemmer i KS Bedrift fordelt på hovednæringer. Prosent. N Figur 7 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Akershus. Prosent. N Figur 8 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Aust-Agder. Prosent. N Figur 9 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Buskerud. Prosent. N Figur 10 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finnmark. Prosent. N Figur 11 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hedmark. Prosent. N Figur 12 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hordaland. Prosent. N Figur 13 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Møre og Romsdal. Prosent. N Figur 14 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nordland. Prosent. N Figur 15 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nord-Trøndelag. Prosent. N Figur 16 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oppland. Prosent. N Figur 17 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oslo. Prosent. N Figur 18 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Rogaland. Prosent. N Figur 19 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sogn og Fjordane. Prosent. N Figur 20 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sør-Trøndelag. Prosent. N Figur 21 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Telemark. Prosent. N Figur 22 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Troms. Prosent. N Figur 23 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vest-Agder. Prosent. N Figur 24 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vestfold. Prosent. N Figur 25 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Østfold. Prosent. N Figur 26 Fordeling av kommunale selskaper på organisasjonsform. Prosent. N Figur 27 Kommunale selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum fordelt på organisasjonsform. Prosent. N

8 Figur 28 Medlemmer av KS Bedrift fordelt på organisasjonsform. Prosent. N Figur 29 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Uoppgitt. Prosent. N Figur 30 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Jordbruk og skogbruk. Prosent. N Figur 31 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Fiske. Prosent. N Figur 32 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bergverksdrift og utvinning. Prosent. N Figur 33 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Industri. Prosent. N Figur 34 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Kraft- og vannforsyning. Prosent. N Figur 35 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bygge- og anleggsvirksomhet. Prosent. N Figur 36 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Prosent. N Figur 37 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hotell- og restaurantvirksomhet. Prosent. N Figur 38 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Transport, lagring og kommunikasjon. N Figur 39 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finansiell tjenesteyting og forsikring. N 3.45 Figur 40 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting. N Figur 41 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. N Figur 42 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Undervisning. N Figur 43 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Helse- og sosialtjenester. N Figur 44 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Andre sosialtjenester og personlige tjenester. N Figur 45 Antall ansatte i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. N bedrifter står oppført med 0 ansatte. 49 Figur 46 Sum inntekter for kommunale selskaper fordelt på fylke. N Figur 47 Ordinært resultat før skattekostnad for kommunale selskaper fordelt på fylke. N Figur 48 Andel av sum inntekter for kommunale selskaper fordelt på hovednæringer. 51 Figur 49 Andel av ordinært resultat før skattekostnad for kommunale selskaper fordelt på hovednæringer. 51 Figur 50 Utviklingen i antall kommunale selskaper pr. år fra 1995 til mars Figur 51 Prosentvis økning av kommunale selskaper pr år fra 1996 til mars Figur 52 Antall kommunale selskaper pr. desember 1995 og mars 2008 fordelt på fylker. 53 8

9 Figur 53 Prosentvis økning av kommunale selskaper fra 1995 til mars Figur 54 Prosentvis fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer i 1995 og Tabelliste Tabell 1 Fordeling av kommunale selskaper pr. kommune. Antall og prosent. N Tabell 2 Hovedtall for ansatte, styrerepresentanter og økonomi i kommunale selskaper. Som tabellen viser, mangler opplysninger for en del selskaper på disse variablene. 48 Tabell 3 Oversikt over fordeling av styremedlemmer i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. Rangert etter kvinneandel i styrene. 170 selskaper står oppført med 0 styremedlemmer. 49 Tabell 4 Oversikt over fordeling av næringsgrupper/-undergrupper på næringshovedområder. Omfatter alle næringsgrupper/-undergrupper som representeres av kommunale selskaper. 55 Tabell 5 Rangering av de viktigste næringsgrupper/-undergrupper etter antall selskaper i hver kategori. Næringshovedområde er angitt i venstre kolonne. 62 9

10 10

11 2 OM STATISTIKKGRUNNLAGET Dataene for de kommunale selskapene omfatter alle selskaper registrert i Enhetsregisteret med sektorkode 660 Kommunal forretningsdrift og sektorkode 680 Selvstendige kommuneforetak samt alle interkommunale selskaper. Selskaper registrert som kommunale har alle en kommunal eierandel på over 50 %. All statistikk som presenteres i dette notatet baserer seg på data fra mars Som grunnlag for å beskrive utviklingen av kommunale selskaper over tid, er registreringsdato i Enhetsregisteret benyttet. Hvorvidt noen av selskapene har endret sektorkode i løpet av den perioden de har vært registrert i Enhetsregisteret, har vi ikke oversikt over. Statistikken avviker noe i forhold til SSBs statistikk over kommunale foretak. Dette ser ut til å ha sammenheng med at SSB har avgrenset statistikken til å omfatte kommunale foretak med forretningsmessig drift. Det varierer således om de presenterer statistikk for sektorkode 660, 680 eller begge deler. Statistikken som presenteres i dette notatet har ikke vært gjenstand for slike avgresninger. Klassifiseringen av selskapene er basert på Standard for næringsgruppering (SN2002). I henhold til SSB, er dette i første rekke en statistisk standard. Den danner grunnlag for koding av enheter etter viktigste aktivitet i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister og for enheter i Enhetsregisteret. Den er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk og gjør det mulig å sammenlikne og analysere statistiske opplysninger både nasjonalt/internasjonalt og over tid. Næringsgruppering brukes også i administrative rutiner. Standarden innholder følgende hovedkategorier: A Jordbruk og skogbruk B Fiske C Bergverksdrift og utvinning D Industri E Kraft- og vannforsyning F Bygge- og anleggsvirksomhet G Varehandel, reparasjon av motorvogner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk H Hotell- og restaurantvirksomhet I Transport, lagring og kommunikasjon J Finansiell tjenesteyting og forsikring K Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting L Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning M Undervisning N Helse- og sosialtjenester O Andre sosialtjenester og personlige tjenester P Lønnet arbeid i private husholdninger Q Internasjonale organer og organisasjoner 11

12 Z Uoppgitt Disse kategoriene er benyttet som grunnlag for fordeling av selskapene etter hovednæring. I statistikken over kommunale selskaper er det i alt 230 næringsundergrupper (klassifisering på laveste nivå) som inngår i disse hovedkategoriene. I vedlegg (Tabell 4) er det utarbeidet en oversikt over hvilke undernæringsgrupper som inngår i de ulike hovedkategoriene. For lettere å få oversikt over hvilke næringsundergrupper som dominerer i de ulike hovedkategoriene, er det også foretatt en rangering av de viktigste næringsgrupper/- undergrupper etter antall selskaper i hver kategori (se vedlegg Tabell 5). Her er tilhørende hovednæringsgruppe også angitt. Det er nå etablert ny Standard for næringsgruppering (SN2007). Brønnøysundregistrene vil innføre denne fra Som grunnlag for beskrivelse av organisasjonsform, er følgende koder benyttet: 12

13 3 KOMMENTARER TIL STATISTIKKEN Fordeling av selskaper på fylker og kommuner Pr. mars 2008 er det samlet sett registrert 2511 kommunale selskaper. Innledningsvis i avsn. 4.1, gis en oversikt over fordeling av antall selskaper fordelt på fylker og kommuner. Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland skiller seg ut som fylkene med flest selskaper. Nordland topper listen med 236 selskaper. Dette er ikke unaturlig siden det også er disse tre fylkene i landet som har flest kommuner. Dersom vi ser på fordeling av selskaper pr. kommune, er det de store bykommunene Oslo, Bergen, Kristiansand, Drammen og Stavanger som dominerer. Det er 22 kommuner som har mer enn 20 kommunale selskaper. Disse kommunene utgjør kun 6 % av landets kommuner, men har hele 30,5 % av landets kommunale selskaper. I avsn. 4.2 gis oversikt over andelen bedrifter i kommuner om er medlemmer av KS Eierforum og bedrifter som er medlemmer i KS Bedrift. Antallet medlemmer ligger samlet sett på henholdsvis 30,6 og 13,8 prosent. Her det verdt å merke seg av KS Bedrift har mange bedriftsmedlemmer som har en kommunal eierandel mindre enn 50 %. Disse omfattes dermed ikke av statistikken. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Avsn. 4.3 viser ulike fordelinger av kommunale selskaper på hovednæringer. Dersom vi ser på antall selskaper, er det fem hovednæringer som dominerer. Disse er: Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting (29,0 %) Andre sosialtjenester og personlige tjenester (15,7 %) 1 Kraft- og vannforsyning (15,1 %) Transport, lagring og kommunikasjon (13,7 %) Industri (11,6 %) Selskaper knyttet til Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting ser ut til å dominere i de fleste fylkene. Det er noe større variasjon når det gjelder fordelingen på de andre næringsområdene. 1 Omfatter bl.a. filmframvisning, avfallshåndtering, drift av idrettsanlegg, drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk virksomhet, drift av museer, oppsamling og behandling av avløpsvann og drift av biblioteker og arkiver. 13

14 Fordeling av selskaper på organisasjonsform Når det gjelder valg av selskapsform, er det jevnt over aksjeselskaper som dominerer. Hele 73,7 % av de kommunale selskapene er aksjeselskaper. Videre følger interkommunale selskaper med 8,8 % og kommunale foretak med 6,7 %. Hovednæringer hvor andre organisasjonsformer enn aksjeselskaper har et betydelig omfang, er (jf. avns. 4.5): Jordbruk og skogbruk (ORGL 61,3 % og KF 22,6 %) Transport, lagring og kommunikasjon (KF 15,1 %) Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (IKS 79,8 % og KF 17,3 %) Undervisning (25,9 %) Helse og sosialtjenester (IKS 25,6 %) Andre sosialtjenester og personlige tjenester (ORGL 26,8 % og IKS 19, 2 %) Andelen av kommunale selskaper som er medlemmer av KS Bedrift er relativt sett betydelig høyere i interkommunale selskaper sammenlignet med aksjeselskaper. Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper Når det gjelder økonomi (avsn. 4.6), er samlet beløp for Sum inntekter for alle kommunale selskaper 100,8 milliarder kroner. Ordinært resultat før skattekostnad er til sammen på 24,8 milliarder. 2 Det er Oslo, Hordaland og Rogaland som har de største inntektene knyttet til kommunale selskaper. En svært stor andel av de samlede inntektene kommer fra kraft og vannforsyning. De kommunale selskapene sysselsetter til sammen personer. De næringene som sysselsetter flest er Industri (9975), Transport, lagring og kommunikasjon (9327) og Kraftog vannforsyning (8786). Kvinneandelen i styrene i kommunale selskaper ligger på 29,9 %. Denne andelen ligger jevnt over en del høyere i selskaper som er medlemmer av KS Bedrift. Utviklingstrekk Antallet selskaper har økt fra 1000 ved utgangen av 1995 til 2511 pr. mars Det har vært et relativt jevn årlig økning i perioden, men den årlige prosentvise veksten synes å ha avtatt de siste tre årene. 2 Inntektsopplysninger mangler for ca. 1/4-del av selskapene. 14

15 Når det gjelder den fylkesvise utviklingen, har flesteparten hatt en økning i omfanget av kommunale selskaper fra 1995 til 2008 som ligger i området %. Oslo har hatt størst prosentvis økning med hele 255 % og Nord-Trøndelag minst økning med 100 %. Det synes å ha vært noen endringer når det gjelder fordeling av selskaper på ulike næringsområder fra 1995 og fram til Det er spesielt andelen kommunale selskaper innen industri som har gått ned. Andelen selskaper innen industri lå på 23,3 % i 1995, mens tilsvarende andel i 2008 ligger på 11,6 %. Reduksjonen i andelen industriselskaper har medført en viss økning på noen av de andre næringsområdene. Dette gjelder i første rekke følgende områder: Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Andre sosialtjenester og personlige tjenester Transport lagring og kommunikasjon Kraft og vannforsyning 15

16 16

17 4 SELSKAPSSTATISTIKK 4.1 Fordeling av kommunale selskaper på fylker og kommuner Fordeling av kommunale selskaper på fylker. Antall Nordland Møre og Romsdal Hordaland Buskerud Hedmark Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Troms Sør-Trøndelag Akershus Telemark Vest-Agder Nord-Trøndelag Finnmark Oslo Østfold Aust-Agder Vestfold Ishavsøyene Figur 1 Fordeling av kommunale selskaper på fylker. Antall. N Tabell 1 Fordeling av kommunale selskaper pr. kommune. Antall og prosent. N Kommune Antall Prosent Kumulativ prosent 1 OSLO 103 4,1 4,1 2 BERGEN 58 2,3 6,4 3 KRISTIANSAND 54 2,2 8,6 4 DRAMMEN 47 1,9 10,4 5 STAVANGER 47 1,9 12,3 6 TRONDHEIM 38 1,5 13,8 7 TROMSØ 35 1,4 15,2 8 BODØ 33 1,3 16,5 9 HAMAR 32 1,3 17,8 10 FREDRIKSTAD 29 1,2 19,0 11 STEINKJER 29 1,2 20,1 12 LILLEHAMMER 28 1,1 21,2 13 ÅLESUND 26 1,0 22,3 14 ARENDAL 25 1,0 23,3 15 GJØVIK 24 1,0 24,2 17

18 16 KRISTIANSUND 24 1,0 25,2 17 SARPSBORG 24 1,0 26,1 18 MOLDE 23 0,9 27,0 19 TØNSBERG 23 0,9 28,0 20 NARVIK 22 0,9 28,8 21 HARSTAD 21 0,8 29,7 22 SKEDSMO 21 0,8 30,5 23 FAUSKE 19 0,8 31,3 24 FØRDE 17 0,7 31,9 25 SKIEN 17 0,7 32,6 26 VÅGAN 17 0,7 33,3 27 NOTODDEN 16 0,6 33,9 28 AURLAND 15 0,6 34,5 29 ELVERUM 15 0,6 35,1 30 HAUGESUND 15 0,6 35,7 31 SOGNDAL 15 0,6 36,3 32 SORTLAND 15 0,6 36,9 33 VEFSN 15 0,6 37,5 34 FLORA 14 0,6 38,1 35 GLOPPEN 14 0,6 38,6 36 HAMMERFEST 14 0,6 39,2 37 MANDAL 14 0,6 39,7 38 RANA 14 0,6 40,3 39 STORD 14 0,6 40,9 40 SURNADAL 14 0,6 41,4 41 ALTA 13 0,5 41,9 42 ASKIM 13 0,5 42,5 43 LEVANGER 13 0,5 43,0 44 RINGERIKE 13 0,5 43,5 45 RØROS 13 0,5 44,0 46 TINN 13 0,5 44,5 47 VADSØ 13 0,5 45,0 48 ØRSTA 13 0,5 45,6 49 NAMSOS 12 0,5 46,0 50 PORSGRUNN 12 0,5 46,5 51 SØRUM 12 0,5 47,0 52 TRYSIL 12 0,5 47,5 53 BYKLE 11 0,4 47,9 54 GRAN 11 0,4 48,3 55 KONGSVINGER 11 0,4 48,8 56 LENVIK 11 0,4 49,2 18

19 57 NOME 11 0,4 49,7 58 ORKDAL 11 0,4 50,1 59 VOSS 11 0,4 50,5 60 BØ 10 0,4 50,9 61 LARVIK 10 0,4 51,3 62 STRANDA 10 0,4 51,7 63 SULDAL 10 0,4 52,1 64 SUNNDAL 10 0,4 52,5 65 ØVRE EIKER 10 0,4 52,9 66 BJUGN 9 0,4 53,3 67 FJELL 9 0,4 53,6 68 HADSEL 9 0,4 54,0 69 MELHUS 9 0,4 54,4 70 MODUM 9 0,4 54,7 71 NORD-AURDAL 9 0,4 55,1 72 RAUMA 9 0,4 55,4 73 SANDEFJORD 9 0,4 55,8 74 SANDNES 9 0,4 56,2 75 TVEDESTRAND 9 0,4 56,5 76 TYNSET 9 0,4 56,9 77 VALLE 9 0,4 57,2 78 VARDØ 9 0,4 57,6 79 ÅS 9 0,4 57,9 80 ASKER 8 0,3 58,3 81 AURSKOG-HØLAND 8 0,3 58,6 82 EIGERSUND 8 0,3 58,9 83 EVJE OG HORNNES 8 0,3 59,2 84 FLEKKEFJORD 8 0,3 59,5 85 HJELMELAND 8 0,3 59,9 86 HOL 8 0,3 60,2 87 HORTEN 8 0,3 60,5 88 KARMØY 8 0,3 60,8 89 KAUTOKEINO 8 0,3 61,1 90 KONGSBERG 8 0,3 61,4 91 KVINNHERAD 8 0,3 61,8 92 LILLESAND 8 0,3 62,1 93 NORDRE LAND 8 0,3 62,4 94 NORDREISA 8 0,3 62,7 95 ODDA 8 0,3 63,0 96 STANGE 8 0,3 63,4 97 SYKKYLVEN 8 0,3 63,7 19

20 98 TANA 8 0,3 64,0 99 ØSTRE TOTEN 8 0,3 64,3 100 ÅL 8 0,3 64,6 101 ALSTAHAUG 7 0,3 64,9 102 BØMLO 7 0,3 65,2 103 DYRØY 7 0,3 65,5 104 EID 7 0,3 65,7 105 EIDFJORD 7 0,3 66,0 106 HURUM 7 0,3 66,3 107 HØYANGER 7 0,3 66,6 108 KVITESEID 7 0,3 66,9 109 LINDÅS 7 0,3 67,1 110 LYNGDAL 7 0,3 67,4 111 MIDTRE GAULDAL 7 0,3 67,7 112 NES 7 0,3 68,0 113 RISSA 7 0,3 68,3 114 SKJÅK 7 0,3 68,5 115 STRYN 7 0,3 68,8 116 SØR-VARANGER 7 0,3 69,1 117 VESTVÅGØY 7 0,3 69,4 118 VOLDA 7 0,3 69,7 119 VÅGSØY 7 0,3 69,9 120 ÅRDAL 7 0,3 70,2 121 ANDØY 6 0,2 70,4 122 ASKØY 6 0,2 70,7 123 BREMANGER 6 0,2 70,9 124 BÅTSFJORD 6 0,2 71,2 125 DRANGEDAL 6 0,2 71,4 126 FRÆNA 6 0,2 71,6 127 GOL 6 0,2 71,9 128 HALDEN 6 0,2 72,1 129 HERØY 6 0,2 72,4 130 LIER 6 0,2 72,6 131 NORDKAPP 6 0,2 72,8 132 OPPDAL 6 0,2 73,1 133 OS 6 0,2 73,3 134 RAKKESTAD 6 0,2 73,6 135 RYGGE 6 0,2 73,8 136 SIRDAL 6 0,2 74,0 137 SKI 6 0,2 74,3 138 STJØRDAL 6 0,2 74,5 20

21 139 ULLENSAKER 6 0,2 74,7 140 ULSTEIN 6 0,2 75,0 141 VERDAL 6 0,2 75,2 142 VÅGÅ 6 0,2 75,5 143 ØKSNES 6 0,2 75,7 144 BÆRUM 5 0,2 75,9 145 EIDSKOG 5 0,2 76,1 146 EIDSVOLL 5 0,2 76,3 147 GILDESKÅL 5 0,2 76,5 148 HAMARØY 5 0,2 76,7 149 HØYLANDET 5 0,2 76,9 150 KRAGERØ 5 0,2 77,1 151 LEBESBY 5 0,2 77,3 152 MALVIK 5 0,2 77,5 153 MERÅKER 5 0,2 77,7 154 MÅLSELV 5 0,2 77,9 155 NEDRE EIKER 5 0,2 78,1 156 OPPEGÅRD 5 0,2 78,3 157 OSTERØY 5 0,2 78,5 158 PORSANGER 5 0,2 78,7 159 ROLLAG 5 0,2 78,9 160 RØDØY 5 0,2 79,1 161 SALANGEN 5 0,2 79,3 162 SEL 5 0,2 79,5 163 SKJERVØY 5 0,2 79,7 164 STOR-ELVDAL 5 0,2 79,9 165 SØNDRE LAND 5 0,2 80,1 166 TIME 5 0,2 80,3 167 VERRAN 5 0,2 80,5 168 VESTNES 5 0,2 80,7 169 VIK 5 0,2 80,9 170 VIKNA 5 0,2 81,1 171 ØRSKOG 5 0,2 81,3 172 ÅMOT 5 0,2 81,5 173 ÅSNES 5 0,2 81,7 174 AURE 4 0,2 81,8 175 DØNNA 4 0,2 82,0 176 EIDSBERG 4 0,2 82,2 177 FARSUND 4 0,2 82,3 178 FOLLDAL 4 0,2 82,5 179 FROGN 4 0,2 82,6 21

22 180 GAMVIK 4 0,2 82,8 181 GRIMSTAD 4 0,2 83,0 182 GRUE 4 0,2 83,1 183 HARAM 4 0,2 83,3 184 HOLTÅLEN 4 0,2 83,4 185 KVINESDAL 4 0,2 83,6 186 LÆRDAL 4 0,2 83,7 187 LØRENSKOG 4 0,2 83,9 188 MELDAL 4 0,2 84,1 189 MOSS 4 0,2 84,2 190 MÅSØY 4 0,2 84,4 191 NORD-FRON 4 0,2 84,5 192 NORDDAL 4 0,2 84,7 193 RINDAL 4 0,2 84,9 194 RINGSAKER 4 0,2 85,0 195 RISØR 4 0,2 85,2 196 SALTDAL 4 0,2 85,3 197 SMØLA 4 0,2 85,5 198 ULLENSVANG 4 0,2 85,7 199 VESTBY 4 0,2 85,8 200 VÅLER 4 0,2 86,0 201 ALVDAL 3 0,1 86,1 202 AUKRA 3 0,1 86,2 203 BALLANGEN 3 0,1 86,3 204 BAMBLE 3 0,1 86,5 205 BINDAL 3 0,1 86,6 206 BRØNNØY 3 0,1 86,7 207 EVENES 3 0,1 86,8 208 FITJAR 3 0,1 86,9 209 FLESBERG 3 0,1 87,1 210 FUSA 3 0,1 87,2 211 FYRESDAL 3 0,1 87,3 212 GRONG 3 0,1 87,4 213 HALSA 3 0,1 87,5 214 HAREID 3 0,1 87,7 215 HEMNES 3 0,1 87,8 216 HOLMESTRAND 3 0,1 87,9 217 HÆGEBOSTAD 3 0,1 88,0 218 HÅ 3 0,1 88,1 219 KVAM 3 0,1 88,2 220 KVÆFJORD 3 0,1 88,4 22

23 221 LAVANGEN 3 0,1 88,5 222 LEKSVIK 3 0,1 88,6 223 LIERNE 3 0,1 88,7 224 LYNGEN 3 0,1 88,8 225 MELAND 3 0,1 89,0 226 NAMSSKOGAN 3 0,1 89,1 227 NITTEDAL 3 0,1 89,2 228 NORD-ODAL 3 0,1 89,3 229 NORE OG UVDAL 3 0,1 89,4 230 OVERHALLA 3 0,1 89,6 231 RINGEBU 3 0,1 89,7 232 RØST 3 0,1 89,8 233 RØYKEN 3 0,1 89,9 234 RØYRVIK 3 0, SANDØY 3 0,1 90,2 236 SELBU 3 0,1 90,3 237 SIGDAL 3 0,1 90,4 238 SOKNDAL 3 0,1 90,5 239 SOLA 3 0,1 90,6 240 STEIGEN 3 0,1 90,8 241 STORFJORD 3 0,1 90,9 242 STRAND 3 0,1 91,0 243 SVEIO 3 0,1 91,1 244 SVELVIK 3 0,1 91,2 245 SØR-ODAL 3 0,1 91,4 246 SØRFOLD 3 0,1 91,5 247 SØRREISA 3 0,1 91,6 248 TOKKE 3 0,1 91,7 249 TRØGSTAD 3 0,1 91,8 250 TYSFJORD 3 0,1 92,0 251 TYSVÆR 3 0,1 92,1 252 VANG 3 0,1 92,2 253 VANYLVEN 3 0,1 92,3 254 VEGA 3 0,1 92,4 255 ØYER 3 0,1 92,6 256 ÅSERAL 3 0,1 92,7 257 AUSTEVOLL 2 0,1 92,7 258 AUSTRHEIM 2 0,1 92,8 259 BALESTRAND 2 0,1 92,9 260 BALSFJORD 2 0,1 93,0 261 BARDU 2 0,1 93,1 23

24 262 BERG 2 0,1 93,1 263 BERLEVÅG 2 0,1 93,2 264 BYGLAND 2 0,1 93,3 265 DOVRE 2 0,1 93,4 266 ENGERDAL 2 0,1 93,5 267 ETNE 2 0,1 93,5 268 FJALER 2 0,1 93,6 269 FLÅ 2 0,1 93,7 270 GRATANGEN 2 0,1 93,8 271 HASVIK 2 0,1 93,9 272 HEMSEDAL 2 0,1 93,9 273 HITRA 2 0,1 94,0 274 HJARTDAL 2 0,1 94,1 275 HURDAL 2 0,1 94,2 276 IBESTAD 2 0,1 94,3 277 INDERØY 2 0,1 94,3 278 JONDAL 2 0,1 94,4 279 KLEPP 2 0,1 94,5 280 KLÆBU 2 0,1 94,6 281 KRØDSHERAD 2 0,1 94,7 282 KVALSUND 2 0,1 94,7 283 KVÆNANGEN 2 0,1 94,8 284 LEIKANGER 2 0,1 94,9 285 LEIRFJORD 2 0,1 95,0 286 LINDESNES 2 0,1 95,1 287 LOM 2 0,1 95,1 288 LØDINGEN 2 0,1 95,2 289 MARNARDAL 2 0,1 95,3 290 MASFJORDEN 2 0,1 95,4 291 MELØY 2 0,1 95,5 292 MIDSUND 2 0,1 95,5 293 MODALEN 2 0,1 95,6 294 NESODDEN 2 0,1 95,7 295 NØTTERØY 2 0,1 95,8 296 RADØY 2 0,1 95,9 297 RENDALEN 2 0,1 95,9 298 RÆLINGEN 2 0,1 96,0 299 SANDE 2 0,1 96,1 300 SAUDA 2 0,1 96,2 301 SELJORD 2 0,1 96,3 302 SKÅNLAND 2 0,1 96,3 24

25 303 STOKKE 2 0,1 96,4 304 SULA 2 0,1 96,5 305 SØGNE 2 0,1 96,6 306 TINGVOLL 2 0,1 96,7 307 TOLGA 2 0,1 96,7 308 TYDAL 2 0,1 96,8 309 UTSIRA 2 0,1 96,9 310 VAKSDAL 2 0,1 97,0 311 VEGÅRSHEI 2 0,1 97,1 312 VENNESLA 2 0,1 97,1 313 VESTRE TOTEN 2 0,1 97,2 314 VINJE 2 0,1 97,3 315 ØYSTRE SLIDRE 2 0,1 97,4 316 ÅFJORD 2 0,1 97,4 317 ÅMLI 2 0,1 97,5 318 AGDENES 1 97,6 319 AVERØY 1 97,6 320 BEIARN 1 97,6 321 BIRKENES 1 97,7 322 BJERKREIM 1 97,7 323 ENEBAKK 1 97,8 324 ETNEDAL 1 97,8 325 FINNØY 1 97,8 326 FLAKSTAD 1 97,9 327 FORSAND 1 97,9 328 FOSNES 1 98,0 329 FROLAND 1 98,0 330 GAUSDAL 1 98,0 331 GJERDRUM 1 98,1 332 GJESDAL 1 98,1 333 GRANE 1 98,2 334 GULEN 1 98,2 335 HATTFJELLDAL 1 98,2 336 HEMNE 1 98,3 337 HOBØL 1 98,3 338 HVALER 1 98,4 339 JEVNAKER 1 98,4 340 JØLSTER 1 98,4 341 KARASJOK 1 98,5 342 KARLSØY 1 98,5 343 KÅFJORD 1 98,6 25

26 344 LEKA 1 98,6 345 LOPPA 1 98,6 346 LUND 1 98,7 347 LUNNER 1 98,7 348 LURØY 1 98,8 349 LUSTER 1 98,8 350 LØTEN 1 98,8 351 MARKER 1 98,9 352 MOSVIK 1 98,9 353 NAMDALSEID 1 99,0 354 NANNESTAD 1 99,0 355 NAUSTDAL 1 99,0 356 NESSET 1 99,1 357 NISSEDAL 1 99,1 358 NÆRØY 1 99,2 359 OSEN 1 99,2 360 RANDABERG 1 99,2 361 RE 1 99,3 362 RØMSKOG 1 99,3 363 SAUHERAD 1 99,4 364 SILJAN 1 99,4 365 SKAUN 1 99,4 366 SKODJE 1 99,5 367 SNÅSA 1 99,5 368 SOLUND 1 99,6 369 SONGDALEN 1 99,6 370 SPITSBERGEN 1 99,6 371 STORDAL 1 99,7 372 SUND 1 99,7 373 SØR-AURDAL 1 99,8 374 SØR-FRON 1 99,8 375 TORSKEN 1 99,8 376 TYSNES 1 99,9 377 ULVIK 1 99,9 378 VESTRE SLIDRE VINDAFJORD 1 10 Sum

27 4.2 Andelen medlemmer i KS Eierforum og KS Bedrift Andelen av selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum Prosentvis fordeling på fylkesnivå Oslo Vest-Agder Vestfold Rogaland Buskerud Aust-Agder Hordaland Hedmark Nordland Troms Telemark Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Finnmark Østfold Akershus Sør-Trøndelag Oppland Sogn og Fjordane Ishavsøyene Totalt 17,3 14,1 11,3 10,9 7,9 38,4 36,5 35,9 31,4 27,1 25,4 24,8 24,1 30,6 45,7 45,0 55,4 54, Figur 2 Andelen av kommunale selskaper som ligger i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. Andelen av selskapene som er medlemmer av KS Bedrift Prosentvis fordeling på fylkesnivå Ishavsøyene Akershus Sør-Trøndelag Østfold Buskerud Rogaland Finnmark Oppland Hedmark Vestfold Nord-Trøndelag Telemark Troms Hordaland Møre og Romsdal Vest-Agder Nordland Sogn og Fjordane Aust-Agder Oslo Totalt 1,9 22,6 19,5 19,2 18,5 17,4 17,3 16,5 14,8 14,8 14,3 14,0 14,0 13,8 12,4 9,8 8,5 7,4 7,0 13, Figur 3 Andelen av de kommunale selskapene som er medlemmer av KS Bedrift. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. 27

28 4.3 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 3,1 1,1 4,1 0,1 0,9 1,6 2,2 0,1 0,2 1,2 0,2 15,7 13,7 15,1 11,6 29, Figur 4 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Prosent. N Selskaper i kommuner som er medlem i KS Eierforum fordelt på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 2,2 1,0 1,0 1,6 0,7 0,1 2,2 3,5 9,5 14,3 17,7 17,7 28, Figur 5 Selskaper i kommuner som medlem av KS Eierforum fordelt på hovednæringer. Prosent. N

29 Medlemmer i KS Bedrift fordelt på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester 26,3 Helse- og sosialtjenester 3,5 Undervisning 3,2 Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. 17,3 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 8,1 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon 8,4 Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 0,6 Bygge- og anleggsvirksomhet 2,0 Kraft- og vannforsyning 29,5 Industri 1,2 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 6 Medlemmer i KS Bedrift fordelt på hovednæringer. Prosent. N 346. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Akershus Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. 0,9 7,0 7,8 13,9 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring 22,6 Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning 0,9 1,7 0,9 7,8 15,7 17,4 Fiske Jordbruk og skogbruk 3,5 Uoppgitt Figur 7 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Akershus. Prosent. N

30 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Aust-Agder Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,2 1,2 1,2 2,3 2,3 7,0 7,0 10,5 14,0 18,6 34, Figur 8 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Aust-Agder. Prosent. N 86. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Buskerud Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,7 2,6 2,0 4,6 1,3 0,7 3,3 4,6 6,6 7,9 9,9 24,5 31, Figur 9 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Buskerud. Prosent. N

31 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Finnmark Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester 2,7 2 Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 0,9 4,5 29,1 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet 18,2 Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri 0,9 11,8 10,9 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0, Figur 10 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finnmark. Prosent. N 110. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Hedmark Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning 3,5 1,4 19,0 Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring 1,4 5,6 23,9 Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning 1,4 1,4 7,7 13,4 Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske 13,4 Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 7, Figur 11 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hedmark. Prosent. N

32 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Hordaland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 3,3 3,3 2,2 0,6 13,3 22,7 23,2 Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,6 0,6 15,5 14, Figur 12 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hordaland. Prosent. N 181. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Møre og Romsdal Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring 2,3 1,8 3,7 11,5 29,8 Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,9 1,8 3,2 0,9 6,9 18,8 18, Figur 13 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Møre og Romsdal. Prosent. N

33 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Nordland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 3,0 0,8 2,5 5,9 13,6 14,0 31,8 Bygge- og anleggsvirksomhet 3,0 Kraft- og vannforsyning 15,3 Industri 9,7 Bergverksdrift og utvinning 0,4 Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 14 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nordland. Prosent. N 236. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Nord-Trøndelag Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet 2,7 1,8 5,4 5,4 0,9 18,8 41,1 Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 2,7 Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning 4,5 Industri 14,3 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk 2,7 Uoppgitt Figur 15 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nord-Trøndelag. Prosent. N

34 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Oppland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 3,6 2,2 0,7 0,7 1,4 2,2 4,3 6,5 9,4 18,7 20,1 30, Figur 16 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oppland. Prosent. N 139. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Oslo Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,0 1,0 4,9 5,8 5,8 6,8 16,5 21,4 36, Figur 17 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oslo. Prosent. N

35 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Rogaland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 2,2 0,7 0,7 1,4 0,7 0,7 0,7 5,1 11,6 17,4 18,1 17,4 23, Figur 18 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Rogaland. Prosent. N 138. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Sogn og Fjordane Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,5 0,7 3,7 1,5 2,2 0,7 1,5 8,8 16,2 16,2 17,6 29, Figur 19 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sogn og Fjordane. Prosent. N

36 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Sør-Trøndelag Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,8 3,1 2,3 0,8 6,3 11,7 15,6 15,6 14,1 29, Figur 20 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sør-Trøndelag. Prosent. N 128. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Telemark Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,9 3,5 1,8 4,4 2,6 2,6 8,8 12,3 14,0 17,5 31, Figur 21 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Telemark. Prosent. N

37 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Troms Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 2,3 2,3 3,1 16,3 34,9 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri 0,8 1,6 0,8 12,4 10,9 14,0 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0, Figur 22 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Troms. Prosent. N 129. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Vest-Agder Helse- og sosialtjenester 1,8 Undervisning 0,9 Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. 6,3 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 25,0 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon 15,2 Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet 0,9 2,7 Kraft- og vannforsyning 8,9 Industri 14,3 Bergverksdrift og utvinning Fiske 0,9 Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 23 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vest-Agder. Prosent. N

38 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Vestfold Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 3,3 1,6 4,9 6,6 13,1 16,4 23,0 31, Figur 24 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vestfold. Prosent. N 61. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Østfold Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 4,0 9,1 13,1 16,2 18,2 29, Figur 25 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Østfold. Prosent. N

39 4.4 Fordeling av selskaper på organisasjonsform Fordeling av kommunale selskaper på organisasjonsform SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,2 0,2 0,4 0,4 1,2 0,7 0,1 0,4 6,2 6,7 8,8 73, Figur 26 Fordeling av kommunale selskaper på organisasjonsform. Prosent. N Kommunale selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum fordelt på organisasjonsform SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,1 1,2 3,8 0,3 0,7 0,9 1,0 0,8 0,4 0,1 7,2 8,6 75, Figur 27 Kommunale selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum fordelt på organisasjonsform. Prosent. N

40 Medlemmer av KS Bedrift fordelt på organisasjonsform SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,6 0,6 0,6 1,2 0,9 7,8 40,8 47, Figur 28 Medlemmer av KS Bedrift fordelt på organisasjonsform. Prosent. N Fordeling av selskapsform på hovednæringer Fordeling av selskapsform på hovednæringer Uoppgitt SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 29 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Uoppgitt. Prosent. N 5. 40

41 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Jordbruk og skogbruk SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 3,2 3,2 9,7 22,6 61, Figur 30 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Jordbruk og skogbruk. Prosent. N 31. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Fiske SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 31 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Fiske. Prosent. N 4. 41

42 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Bergverksdrift og utvinning SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 32 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bergverksdrift og utvinning. Prosent. N 3. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Industri SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,3 0,3 99, Figur 33 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Industri. Prosent. N

43 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Kraft- og vannforsyning SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,3 0,3 0,8 0,5 5,3 3,2 0,8 0,3 6,1 2,4 0,3 0,5 79, Figur 34 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Kraft- og vannforsyning. Prosent. N 379. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Bygge- og anleggsvirksomhet SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 5,5 1,8 92, Figur 35 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bygge- og anleggsvirksomhet. Prosent. N

44 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 5,0 2,5 92, Figur 36 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Prosent. N 40. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Hotell- og restaurantvirksomhet SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 9,1 13,6 77, Figur 37 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hotell- og restaurantvirksomhet. Prosent. N

45 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Transport, lagring og kommunikasjon SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 6,1 2,9 0,9 1,2 0,3 0,6 15,1 73, Figur 38 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Transport, lagring og kommunikasjon. N 344. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Finansiell tjenesteyting og forsikring SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 39 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finansiell tjenesteyting og forsikring. N 3. 45

46 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 3,6 0,1 0,3 5,6 1,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,7 86, Figur 40 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting. N 729. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,0 1,0 1,0 17,3 79, Figur 41 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. N

47 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Undervisning SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 3,7 25,9 70, Figur 42 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Undervisning. N 27. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Helse- og sosialtjenester SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,3 2,6 2,6 25,6 67, Figur 43 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Helse- og sosialtjenester. N

48 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,0 4,8 0,3 1,0 0,5 0,5 19,2 26,8 45, Figur 44 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Andre sosialtjenester og personlige tjenester. N Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper Tabell 2 Hovedtall for ansatte, styrerepresentanter og økonomi i kommunale selskaper. Som tabellen viser, mangler opplysninger for en del selskaper på disse variablene. Antall selskaper uoppitt Antall selskaper oppført med 0 Antall ansatte: Sum inntekter, kr: Ordinært resultat før skattekostnad, kr: Styremedlemmer totalt: Mannlige styrerepresentanter: Kvinnelige styrerepresentanter: Andel kvinnelige styrerepresentanter, prosent: 29,9 48

49 Antall ansatte fordelt på hovednæring Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 45 Antall ansatte i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. N bedrifter står oppført med 0 ansatte. Tabell 3 Oversikt over fordeling av styremedlemmer i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. Rangert etter kvinneandel i styrene. 170 selskaper står oppført med 0 styremedlemmer. Hovednæring Mannlige representanter i styrene Kvinnelige representanter i styrene Styremedlemer totalt Kvinneandel i styrene. Prosent 3 Helse- og sosialtjenester ,5 (5) Industri ,9 (5) Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv ,8 (37,9) Jordbruk og skogbruk ,2 Andre sosialtjenester og personlige tjenester ,1 (37,4) Undervisning ,7 (44,2) Hotell- og restaurantvirksomhet ,7 Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br ,1 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting ,7 (35,6) Transport, lagring og kommunikasjon ,5 (28,3) Uoppgitt ,0 Kraft- og vannforsyning ,0 (26,3) Finansiell tjenesteyting og forsikring ,3 Bygge- og anleggsvirksomhet ,8 (18,2) Fiske ,7 Bergverksdrift og utvinning Kvinneandel i styrene i selskaper som er medlemmer av KS Bedrift er angitt i parentes. 49

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger Konstruksjonsguide Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER

Detaljer

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2002 Side 1093 1245 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 11. september 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni 28. Endr. i

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer