KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK"

Transkript

1 KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008

2 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø Postboks Bø i Telemark Tlf: Fax:

3 FORORD Det har de senere årene vært en jevn økning i tallet på kommunale selskaper. Telemarksforsking-Bø har i den forbindelse fått i oppdrag fra KS å sammenstille og presentere statistikk over kommunale selskaper basert på data levert av Brønnøysundregistrene. I notatet er det lagt vekt på å utarbeide tabeller og figurer som i hovedsak fokuserer på hvordan kommunale selskaper fordeler seg i forhold til fylker, kommuner, hovednæringer, organisasjonsform, økonomi, ansatte og styrerepresentanter. Videre presenteres tall for utviklingen av kommunale selskaper over tid. Innledningsvis i notatet er det gitt noen enkle kommentarer til statistikken som presenteres. Ved Telemarksforsking-Bø er det Bent Aslak Brandtzæg som har hatt ansvar for sammenstillingen av dataene og utarbeidelsen av notatet. Bø, Bent Aslak Brandtzæg 3

4 4

5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Oversikt over figurer og tabeller Figurliste Tabelliste Om statistikkgrunnlaget Kommentarer til statistikken...13 Fordeling av selskaper på fylker og kommuner...13 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer...13 Fordeling av selskaper på organisasjonsform...14 Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper...14 Utviklingstrekk Selskapsstatistikk Fordeling av kommunale selskaper på fylker og kommuner Andelen medlemmer i KS Eierforum og KS Bedrift Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Fordeling av selskaper på organisasjonsform Fordeling av selskapsform på hovednæringer Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper Utviklingstrekk...52 Vedlegg...55 Fordeling av næringsundergrupper på næringshovedområder...55 Rangering av de viktigste næringsgrupper/-undergrupper etter antall selskaper

6 6

7 1 OVERSIKT OVER FIGURER OG TABELLER 1.1 Figurliste Figur 1 Fordeling av kommunale selskaper på fylker. Antall. N Figur 2 Andelen av kommunale selskaper som ligger i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. 27 Figur 3 Andelen av de kommunale selskapene som er medlemmer av KS Bedrift. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. 27 Figur 4 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Prosent. N Figur 5 Selskaper i kommuner som medlem av KS Eierforum fordelt på hovednæringer. Prosent. N Figur 6 Medlemmer i KS Bedrift fordelt på hovednæringer. Prosent. N Figur 7 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Akershus. Prosent. N Figur 8 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Aust-Agder. Prosent. N Figur 9 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Buskerud. Prosent. N Figur 10 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finnmark. Prosent. N Figur 11 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hedmark. Prosent. N Figur 12 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hordaland. Prosent. N Figur 13 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Møre og Romsdal. Prosent. N Figur 14 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nordland. Prosent. N Figur 15 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nord-Trøndelag. Prosent. N Figur 16 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oppland. Prosent. N Figur 17 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oslo. Prosent. N Figur 18 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Rogaland. Prosent. N Figur 19 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sogn og Fjordane. Prosent. N Figur 20 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sør-Trøndelag. Prosent. N Figur 21 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Telemark. Prosent. N Figur 22 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Troms. Prosent. N Figur 23 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vest-Agder. Prosent. N Figur 24 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vestfold. Prosent. N Figur 25 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Østfold. Prosent. N Figur 26 Fordeling av kommunale selskaper på organisasjonsform. Prosent. N Figur 27 Kommunale selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum fordelt på organisasjonsform. Prosent. N

8 Figur 28 Medlemmer av KS Bedrift fordelt på organisasjonsform. Prosent. N Figur 29 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Uoppgitt. Prosent. N Figur 30 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Jordbruk og skogbruk. Prosent. N Figur 31 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Fiske. Prosent. N Figur 32 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bergverksdrift og utvinning. Prosent. N Figur 33 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Industri. Prosent. N Figur 34 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Kraft- og vannforsyning. Prosent. N Figur 35 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bygge- og anleggsvirksomhet. Prosent. N Figur 36 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Prosent. N Figur 37 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hotell- og restaurantvirksomhet. Prosent. N Figur 38 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Transport, lagring og kommunikasjon. N Figur 39 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finansiell tjenesteyting og forsikring. N 3.45 Figur 40 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting. N Figur 41 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. N Figur 42 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Undervisning. N Figur 43 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Helse- og sosialtjenester. N Figur 44 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Andre sosialtjenester og personlige tjenester. N Figur 45 Antall ansatte i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. N bedrifter står oppført med 0 ansatte. 49 Figur 46 Sum inntekter for kommunale selskaper fordelt på fylke. N Figur 47 Ordinært resultat før skattekostnad for kommunale selskaper fordelt på fylke. N Figur 48 Andel av sum inntekter for kommunale selskaper fordelt på hovednæringer. 51 Figur 49 Andel av ordinært resultat før skattekostnad for kommunale selskaper fordelt på hovednæringer. 51 Figur 50 Utviklingen i antall kommunale selskaper pr. år fra 1995 til mars Figur 51 Prosentvis økning av kommunale selskaper pr år fra 1996 til mars Figur 52 Antall kommunale selskaper pr. desember 1995 og mars 2008 fordelt på fylker. 53 8

9 Figur 53 Prosentvis økning av kommunale selskaper fra 1995 til mars Figur 54 Prosentvis fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer i 1995 og Tabelliste Tabell 1 Fordeling av kommunale selskaper pr. kommune. Antall og prosent. N Tabell 2 Hovedtall for ansatte, styrerepresentanter og økonomi i kommunale selskaper. Som tabellen viser, mangler opplysninger for en del selskaper på disse variablene. 48 Tabell 3 Oversikt over fordeling av styremedlemmer i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. Rangert etter kvinneandel i styrene. 170 selskaper står oppført med 0 styremedlemmer. 49 Tabell 4 Oversikt over fordeling av næringsgrupper/-undergrupper på næringshovedområder. Omfatter alle næringsgrupper/-undergrupper som representeres av kommunale selskaper. 55 Tabell 5 Rangering av de viktigste næringsgrupper/-undergrupper etter antall selskaper i hver kategori. Næringshovedområde er angitt i venstre kolonne. 62 9

10 10

11 2 OM STATISTIKKGRUNNLAGET Dataene for de kommunale selskapene omfatter alle selskaper registrert i Enhetsregisteret med sektorkode 660 Kommunal forretningsdrift og sektorkode 680 Selvstendige kommuneforetak samt alle interkommunale selskaper. Selskaper registrert som kommunale har alle en kommunal eierandel på over 50 %. All statistikk som presenteres i dette notatet baserer seg på data fra mars Som grunnlag for å beskrive utviklingen av kommunale selskaper over tid, er registreringsdato i Enhetsregisteret benyttet. Hvorvidt noen av selskapene har endret sektorkode i løpet av den perioden de har vært registrert i Enhetsregisteret, har vi ikke oversikt over. Statistikken avviker noe i forhold til SSBs statistikk over kommunale foretak. Dette ser ut til å ha sammenheng med at SSB har avgrenset statistikken til å omfatte kommunale foretak med forretningsmessig drift. Det varierer således om de presenterer statistikk for sektorkode 660, 680 eller begge deler. Statistikken som presenteres i dette notatet har ikke vært gjenstand for slike avgresninger. Klassifiseringen av selskapene er basert på Standard for næringsgruppering (SN2002). I henhold til SSB, er dette i første rekke en statistisk standard. Den danner grunnlag for koding av enheter etter viktigste aktivitet i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister og for enheter i Enhetsregisteret. Den er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk og gjør det mulig å sammenlikne og analysere statistiske opplysninger både nasjonalt/internasjonalt og over tid. Næringsgruppering brukes også i administrative rutiner. Standarden innholder følgende hovedkategorier: A Jordbruk og skogbruk B Fiske C Bergverksdrift og utvinning D Industri E Kraft- og vannforsyning F Bygge- og anleggsvirksomhet G Varehandel, reparasjon av motorvogner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk H Hotell- og restaurantvirksomhet I Transport, lagring og kommunikasjon J Finansiell tjenesteyting og forsikring K Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting L Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning M Undervisning N Helse- og sosialtjenester O Andre sosialtjenester og personlige tjenester P Lønnet arbeid i private husholdninger Q Internasjonale organer og organisasjoner 11

12 Z Uoppgitt Disse kategoriene er benyttet som grunnlag for fordeling av selskapene etter hovednæring. I statistikken over kommunale selskaper er det i alt 230 næringsundergrupper (klassifisering på laveste nivå) som inngår i disse hovedkategoriene. I vedlegg (Tabell 4) er det utarbeidet en oversikt over hvilke undernæringsgrupper som inngår i de ulike hovedkategoriene. For lettere å få oversikt over hvilke næringsundergrupper som dominerer i de ulike hovedkategoriene, er det også foretatt en rangering av de viktigste næringsgrupper/- undergrupper etter antall selskaper i hver kategori (se vedlegg Tabell 5). Her er tilhørende hovednæringsgruppe også angitt. Det er nå etablert ny Standard for næringsgruppering (SN2007). Brønnøysundregistrene vil innføre denne fra Som grunnlag for beskrivelse av organisasjonsform, er følgende koder benyttet: 12

13 3 KOMMENTARER TIL STATISTIKKEN Fordeling av selskaper på fylker og kommuner Pr. mars 2008 er det samlet sett registrert 2511 kommunale selskaper. Innledningsvis i avsn. 4.1, gis en oversikt over fordeling av antall selskaper fordelt på fylker og kommuner. Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland skiller seg ut som fylkene med flest selskaper. Nordland topper listen med 236 selskaper. Dette er ikke unaturlig siden det også er disse tre fylkene i landet som har flest kommuner. Dersom vi ser på fordeling av selskaper pr. kommune, er det de store bykommunene Oslo, Bergen, Kristiansand, Drammen og Stavanger som dominerer. Det er 22 kommuner som har mer enn 20 kommunale selskaper. Disse kommunene utgjør kun 6 % av landets kommuner, men har hele 30,5 % av landets kommunale selskaper. I avsn. 4.2 gis oversikt over andelen bedrifter i kommuner om er medlemmer av KS Eierforum og bedrifter som er medlemmer i KS Bedrift. Antallet medlemmer ligger samlet sett på henholdsvis 30,6 og 13,8 prosent. Her det verdt å merke seg av KS Bedrift har mange bedriftsmedlemmer som har en kommunal eierandel mindre enn 50 %. Disse omfattes dermed ikke av statistikken. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Avsn. 4.3 viser ulike fordelinger av kommunale selskaper på hovednæringer. Dersom vi ser på antall selskaper, er det fem hovednæringer som dominerer. Disse er: Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting (29,0 %) Andre sosialtjenester og personlige tjenester (15,7 %) 1 Kraft- og vannforsyning (15,1 %) Transport, lagring og kommunikasjon (13,7 %) Industri (11,6 %) Selskaper knyttet til Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting ser ut til å dominere i de fleste fylkene. Det er noe større variasjon når det gjelder fordelingen på de andre næringsområdene. 1 Omfatter bl.a. filmframvisning, avfallshåndtering, drift av idrettsanlegg, drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk virksomhet, drift av museer, oppsamling og behandling av avløpsvann og drift av biblioteker og arkiver. 13

14 Fordeling av selskaper på organisasjonsform Når det gjelder valg av selskapsform, er det jevnt over aksjeselskaper som dominerer. Hele 73,7 % av de kommunale selskapene er aksjeselskaper. Videre følger interkommunale selskaper med 8,8 % og kommunale foretak med 6,7 %. Hovednæringer hvor andre organisasjonsformer enn aksjeselskaper har et betydelig omfang, er (jf. avns. 4.5): Jordbruk og skogbruk (ORGL 61,3 % og KF 22,6 %) Transport, lagring og kommunikasjon (KF 15,1 %) Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (IKS 79,8 % og KF 17,3 %) Undervisning (25,9 %) Helse og sosialtjenester (IKS 25,6 %) Andre sosialtjenester og personlige tjenester (ORGL 26,8 % og IKS 19, 2 %) Andelen av kommunale selskaper som er medlemmer av KS Bedrift er relativt sett betydelig høyere i interkommunale selskaper sammenlignet med aksjeselskaper. Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper Når det gjelder økonomi (avsn. 4.6), er samlet beløp for Sum inntekter for alle kommunale selskaper 100,8 milliarder kroner. Ordinært resultat før skattekostnad er til sammen på 24,8 milliarder. 2 Det er Oslo, Hordaland og Rogaland som har de største inntektene knyttet til kommunale selskaper. En svært stor andel av de samlede inntektene kommer fra kraft og vannforsyning. De kommunale selskapene sysselsetter til sammen personer. De næringene som sysselsetter flest er Industri (9975), Transport, lagring og kommunikasjon (9327) og Kraftog vannforsyning (8786). Kvinneandelen i styrene i kommunale selskaper ligger på 29,9 %. Denne andelen ligger jevnt over en del høyere i selskaper som er medlemmer av KS Bedrift. Utviklingstrekk Antallet selskaper har økt fra 1000 ved utgangen av 1995 til 2511 pr. mars Det har vært et relativt jevn årlig økning i perioden, men den årlige prosentvise veksten synes å ha avtatt de siste tre årene. 2 Inntektsopplysninger mangler for ca. 1/4-del av selskapene. 14

15 Når det gjelder den fylkesvise utviklingen, har flesteparten hatt en økning i omfanget av kommunale selskaper fra 1995 til 2008 som ligger i området %. Oslo har hatt størst prosentvis økning med hele 255 % og Nord-Trøndelag minst økning med 100 %. Det synes å ha vært noen endringer når det gjelder fordeling av selskaper på ulike næringsområder fra 1995 og fram til Det er spesielt andelen kommunale selskaper innen industri som har gått ned. Andelen selskaper innen industri lå på 23,3 % i 1995, mens tilsvarende andel i 2008 ligger på 11,6 %. Reduksjonen i andelen industriselskaper har medført en viss økning på noen av de andre næringsområdene. Dette gjelder i første rekke følgende områder: Offentlig administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning Andre sosialtjenester og personlige tjenester Transport lagring og kommunikasjon Kraft og vannforsyning 15

16 16

17 4 SELSKAPSSTATISTIKK 4.1 Fordeling av kommunale selskaper på fylker og kommuner Fordeling av kommunale selskaper på fylker. Antall Nordland Møre og Romsdal Hordaland Buskerud Hedmark Oppland Rogaland Sogn og Fjordane Troms Sør-Trøndelag Akershus Telemark Vest-Agder Nord-Trøndelag Finnmark Oslo Østfold Aust-Agder Vestfold Ishavsøyene Figur 1 Fordeling av kommunale selskaper på fylker. Antall. N Tabell 1 Fordeling av kommunale selskaper pr. kommune. Antall og prosent. N Kommune Antall Prosent Kumulativ prosent 1 OSLO 103 4,1 4,1 2 BERGEN 58 2,3 6,4 3 KRISTIANSAND 54 2,2 8,6 4 DRAMMEN 47 1,9 10,4 5 STAVANGER 47 1,9 12,3 6 TRONDHEIM 38 1,5 13,8 7 TROMSØ 35 1,4 15,2 8 BODØ 33 1,3 16,5 9 HAMAR 32 1,3 17,8 10 FREDRIKSTAD 29 1,2 19,0 11 STEINKJER 29 1,2 20,1 12 LILLEHAMMER 28 1,1 21,2 13 ÅLESUND 26 1,0 22,3 14 ARENDAL 25 1,0 23,3 15 GJØVIK 24 1,0 24,2 17

18 16 KRISTIANSUND 24 1,0 25,2 17 SARPSBORG 24 1,0 26,1 18 MOLDE 23 0,9 27,0 19 TØNSBERG 23 0,9 28,0 20 NARVIK 22 0,9 28,8 21 HARSTAD 21 0,8 29,7 22 SKEDSMO 21 0,8 30,5 23 FAUSKE 19 0,8 31,3 24 FØRDE 17 0,7 31,9 25 SKIEN 17 0,7 32,6 26 VÅGAN 17 0,7 33,3 27 NOTODDEN 16 0,6 33,9 28 AURLAND 15 0,6 34,5 29 ELVERUM 15 0,6 35,1 30 HAUGESUND 15 0,6 35,7 31 SOGNDAL 15 0,6 36,3 32 SORTLAND 15 0,6 36,9 33 VEFSN 15 0,6 37,5 34 FLORA 14 0,6 38,1 35 GLOPPEN 14 0,6 38,6 36 HAMMERFEST 14 0,6 39,2 37 MANDAL 14 0,6 39,7 38 RANA 14 0,6 40,3 39 STORD 14 0,6 40,9 40 SURNADAL 14 0,6 41,4 41 ALTA 13 0,5 41,9 42 ASKIM 13 0,5 42,5 43 LEVANGER 13 0,5 43,0 44 RINGERIKE 13 0,5 43,5 45 RØROS 13 0,5 44,0 46 TINN 13 0,5 44,5 47 VADSØ 13 0,5 45,0 48 ØRSTA 13 0,5 45,6 49 NAMSOS 12 0,5 46,0 50 PORSGRUNN 12 0,5 46,5 51 SØRUM 12 0,5 47,0 52 TRYSIL 12 0,5 47,5 53 BYKLE 11 0,4 47,9 54 GRAN 11 0,4 48,3 55 KONGSVINGER 11 0,4 48,8 56 LENVIK 11 0,4 49,2 18

19 57 NOME 11 0,4 49,7 58 ORKDAL 11 0,4 50,1 59 VOSS 11 0,4 50,5 60 BØ 10 0,4 50,9 61 LARVIK 10 0,4 51,3 62 STRANDA 10 0,4 51,7 63 SULDAL 10 0,4 52,1 64 SUNNDAL 10 0,4 52,5 65 ØVRE EIKER 10 0,4 52,9 66 BJUGN 9 0,4 53,3 67 FJELL 9 0,4 53,6 68 HADSEL 9 0,4 54,0 69 MELHUS 9 0,4 54,4 70 MODUM 9 0,4 54,7 71 NORD-AURDAL 9 0,4 55,1 72 RAUMA 9 0,4 55,4 73 SANDEFJORD 9 0,4 55,8 74 SANDNES 9 0,4 56,2 75 TVEDESTRAND 9 0,4 56,5 76 TYNSET 9 0,4 56,9 77 VALLE 9 0,4 57,2 78 VARDØ 9 0,4 57,6 79 ÅS 9 0,4 57,9 80 ASKER 8 0,3 58,3 81 AURSKOG-HØLAND 8 0,3 58,6 82 EIGERSUND 8 0,3 58,9 83 EVJE OG HORNNES 8 0,3 59,2 84 FLEKKEFJORD 8 0,3 59,5 85 HJELMELAND 8 0,3 59,9 86 HOL 8 0,3 60,2 87 HORTEN 8 0,3 60,5 88 KARMØY 8 0,3 60,8 89 KAUTOKEINO 8 0,3 61,1 90 KONGSBERG 8 0,3 61,4 91 KVINNHERAD 8 0,3 61,8 92 LILLESAND 8 0,3 62,1 93 NORDRE LAND 8 0,3 62,4 94 NORDREISA 8 0,3 62,7 95 ODDA 8 0,3 63,0 96 STANGE 8 0,3 63,4 97 SYKKYLVEN 8 0,3 63,7 19

20 98 TANA 8 0,3 64,0 99 ØSTRE TOTEN 8 0,3 64,3 100 ÅL 8 0,3 64,6 101 ALSTAHAUG 7 0,3 64,9 102 BØMLO 7 0,3 65,2 103 DYRØY 7 0,3 65,5 104 EID 7 0,3 65,7 105 EIDFJORD 7 0,3 66,0 106 HURUM 7 0,3 66,3 107 HØYANGER 7 0,3 66,6 108 KVITESEID 7 0,3 66,9 109 LINDÅS 7 0,3 67,1 110 LYNGDAL 7 0,3 67,4 111 MIDTRE GAULDAL 7 0,3 67,7 112 NES 7 0,3 68,0 113 RISSA 7 0,3 68,3 114 SKJÅK 7 0,3 68,5 115 STRYN 7 0,3 68,8 116 SØR-VARANGER 7 0,3 69,1 117 VESTVÅGØY 7 0,3 69,4 118 VOLDA 7 0,3 69,7 119 VÅGSØY 7 0,3 69,9 120 ÅRDAL 7 0,3 70,2 121 ANDØY 6 0,2 70,4 122 ASKØY 6 0,2 70,7 123 BREMANGER 6 0,2 70,9 124 BÅTSFJORD 6 0,2 71,2 125 DRANGEDAL 6 0,2 71,4 126 FRÆNA 6 0,2 71,6 127 GOL 6 0,2 71,9 128 HALDEN 6 0,2 72,1 129 HERØY 6 0,2 72,4 130 LIER 6 0,2 72,6 131 NORDKAPP 6 0,2 72,8 132 OPPDAL 6 0,2 73,1 133 OS 6 0,2 73,3 134 RAKKESTAD 6 0,2 73,6 135 RYGGE 6 0,2 73,8 136 SIRDAL 6 0,2 74,0 137 SKI 6 0,2 74,3 138 STJØRDAL 6 0,2 74,5 20

21 139 ULLENSAKER 6 0,2 74,7 140 ULSTEIN 6 0,2 75,0 141 VERDAL 6 0,2 75,2 142 VÅGÅ 6 0,2 75,5 143 ØKSNES 6 0,2 75,7 144 BÆRUM 5 0,2 75,9 145 EIDSKOG 5 0,2 76,1 146 EIDSVOLL 5 0,2 76,3 147 GILDESKÅL 5 0,2 76,5 148 HAMARØY 5 0,2 76,7 149 HØYLANDET 5 0,2 76,9 150 KRAGERØ 5 0,2 77,1 151 LEBESBY 5 0,2 77,3 152 MALVIK 5 0,2 77,5 153 MERÅKER 5 0,2 77,7 154 MÅLSELV 5 0,2 77,9 155 NEDRE EIKER 5 0,2 78,1 156 OPPEGÅRD 5 0,2 78,3 157 OSTERØY 5 0,2 78,5 158 PORSANGER 5 0,2 78,7 159 ROLLAG 5 0,2 78,9 160 RØDØY 5 0,2 79,1 161 SALANGEN 5 0,2 79,3 162 SEL 5 0,2 79,5 163 SKJERVØY 5 0,2 79,7 164 STOR-ELVDAL 5 0,2 79,9 165 SØNDRE LAND 5 0,2 80,1 166 TIME 5 0,2 80,3 167 VERRAN 5 0,2 80,5 168 VESTNES 5 0,2 80,7 169 VIK 5 0,2 80,9 170 VIKNA 5 0,2 81,1 171 ØRSKOG 5 0,2 81,3 172 ÅMOT 5 0,2 81,5 173 ÅSNES 5 0,2 81,7 174 AURE 4 0,2 81,8 175 DØNNA 4 0,2 82,0 176 EIDSBERG 4 0,2 82,2 177 FARSUND 4 0,2 82,3 178 FOLLDAL 4 0,2 82,5 179 FROGN 4 0,2 82,6 21

22 180 GAMVIK 4 0,2 82,8 181 GRIMSTAD 4 0,2 83,0 182 GRUE 4 0,2 83,1 183 HARAM 4 0,2 83,3 184 HOLTÅLEN 4 0,2 83,4 185 KVINESDAL 4 0,2 83,6 186 LÆRDAL 4 0,2 83,7 187 LØRENSKOG 4 0,2 83,9 188 MELDAL 4 0,2 84,1 189 MOSS 4 0,2 84,2 190 MÅSØY 4 0,2 84,4 191 NORD-FRON 4 0,2 84,5 192 NORDDAL 4 0,2 84,7 193 RINDAL 4 0,2 84,9 194 RINGSAKER 4 0,2 85,0 195 RISØR 4 0,2 85,2 196 SALTDAL 4 0,2 85,3 197 SMØLA 4 0,2 85,5 198 ULLENSVANG 4 0,2 85,7 199 VESTBY 4 0,2 85,8 200 VÅLER 4 0,2 86,0 201 ALVDAL 3 0,1 86,1 202 AUKRA 3 0,1 86,2 203 BALLANGEN 3 0,1 86,3 204 BAMBLE 3 0,1 86,5 205 BINDAL 3 0,1 86,6 206 BRØNNØY 3 0,1 86,7 207 EVENES 3 0,1 86,8 208 FITJAR 3 0,1 86,9 209 FLESBERG 3 0,1 87,1 210 FUSA 3 0,1 87,2 211 FYRESDAL 3 0,1 87,3 212 GRONG 3 0,1 87,4 213 HALSA 3 0,1 87,5 214 HAREID 3 0,1 87,7 215 HEMNES 3 0,1 87,8 216 HOLMESTRAND 3 0,1 87,9 217 HÆGEBOSTAD 3 0,1 88,0 218 HÅ 3 0,1 88,1 219 KVAM 3 0,1 88,2 220 KVÆFJORD 3 0,1 88,4 22

23 221 LAVANGEN 3 0,1 88,5 222 LEKSVIK 3 0,1 88,6 223 LIERNE 3 0,1 88,7 224 LYNGEN 3 0,1 88,8 225 MELAND 3 0,1 89,0 226 NAMSSKOGAN 3 0,1 89,1 227 NITTEDAL 3 0,1 89,2 228 NORD-ODAL 3 0,1 89,3 229 NORE OG UVDAL 3 0,1 89,4 230 OVERHALLA 3 0,1 89,6 231 RINGEBU 3 0,1 89,7 232 RØST 3 0,1 89,8 233 RØYKEN 3 0,1 89,9 234 RØYRVIK 3 0, SANDØY 3 0,1 90,2 236 SELBU 3 0,1 90,3 237 SIGDAL 3 0,1 90,4 238 SOKNDAL 3 0,1 90,5 239 SOLA 3 0,1 90,6 240 STEIGEN 3 0,1 90,8 241 STORFJORD 3 0,1 90,9 242 STRAND 3 0,1 91,0 243 SVEIO 3 0,1 91,1 244 SVELVIK 3 0,1 91,2 245 SØR-ODAL 3 0,1 91,4 246 SØRFOLD 3 0,1 91,5 247 SØRREISA 3 0,1 91,6 248 TOKKE 3 0,1 91,7 249 TRØGSTAD 3 0,1 91,8 250 TYSFJORD 3 0,1 92,0 251 TYSVÆR 3 0,1 92,1 252 VANG 3 0,1 92,2 253 VANYLVEN 3 0,1 92,3 254 VEGA 3 0,1 92,4 255 ØYER 3 0,1 92,6 256 ÅSERAL 3 0,1 92,7 257 AUSTEVOLL 2 0,1 92,7 258 AUSTRHEIM 2 0,1 92,8 259 BALESTRAND 2 0,1 92,9 260 BALSFJORD 2 0,1 93,0 261 BARDU 2 0,1 93,1 23

24 262 BERG 2 0,1 93,1 263 BERLEVÅG 2 0,1 93,2 264 BYGLAND 2 0,1 93,3 265 DOVRE 2 0,1 93,4 266 ENGERDAL 2 0,1 93,5 267 ETNE 2 0,1 93,5 268 FJALER 2 0,1 93,6 269 FLÅ 2 0,1 93,7 270 GRATANGEN 2 0,1 93,8 271 HASVIK 2 0,1 93,9 272 HEMSEDAL 2 0,1 93,9 273 HITRA 2 0,1 94,0 274 HJARTDAL 2 0,1 94,1 275 HURDAL 2 0,1 94,2 276 IBESTAD 2 0,1 94,3 277 INDERØY 2 0,1 94,3 278 JONDAL 2 0,1 94,4 279 KLEPP 2 0,1 94,5 280 KLÆBU 2 0,1 94,6 281 KRØDSHERAD 2 0,1 94,7 282 KVALSUND 2 0,1 94,7 283 KVÆNANGEN 2 0,1 94,8 284 LEIKANGER 2 0,1 94,9 285 LEIRFJORD 2 0,1 95,0 286 LINDESNES 2 0,1 95,1 287 LOM 2 0,1 95,1 288 LØDINGEN 2 0,1 95,2 289 MARNARDAL 2 0,1 95,3 290 MASFJORDEN 2 0,1 95,4 291 MELØY 2 0,1 95,5 292 MIDSUND 2 0,1 95,5 293 MODALEN 2 0,1 95,6 294 NESODDEN 2 0,1 95,7 295 NØTTERØY 2 0,1 95,8 296 RADØY 2 0,1 95,9 297 RENDALEN 2 0,1 95,9 298 RÆLINGEN 2 0,1 96,0 299 SANDE 2 0,1 96,1 300 SAUDA 2 0,1 96,2 301 SELJORD 2 0,1 96,3 302 SKÅNLAND 2 0,1 96,3 24

25 303 STOKKE 2 0,1 96,4 304 SULA 2 0,1 96,5 305 SØGNE 2 0,1 96,6 306 TINGVOLL 2 0,1 96,7 307 TOLGA 2 0,1 96,7 308 TYDAL 2 0,1 96,8 309 UTSIRA 2 0,1 96,9 310 VAKSDAL 2 0,1 97,0 311 VEGÅRSHEI 2 0,1 97,1 312 VENNESLA 2 0,1 97,1 313 VESTRE TOTEN 2 0,1 97,2 314 VINJE 2 0,1 97,3 315 ØYSTRE SLIDRE 2 0,1 97,4 316 ÅFJORD 2 0,1 97,4 317 ÅMLI 2 0,1 97,5 318 AGDENES 1 97,6 319 AVERØY 1 97,6 320 BEIARN 1 97,6 321 BIRKENES 1 97,7 322 BJERKREIM 1 97,7 323 ENEBAKK 1 97,8 324 ETNEDAL 1 97,8 325 FINNØY 1 97,8 326 FLAKSTAD 1 97,9 327 FORSAND 1 97,9 328 FOSNES 1 98,0 329 FROLAND 1 98,0 330 GAUSDAL 1 98,0 331 GJERDRUM 1 98,1 332 GJESDAL 1 98,1 333 GRANE 1 98,2 334 GULEN 1 98,2 335 HATTFJELLDAL 1 98,2 336 HEMNE 1 98,3 337 HOBØL 1 98,3 338 HVALER 1 98,4 339 JEVNAKER 1 98,4 340 JØLSTER 1 98,4 341 KARASJOK 1 98,5 342 KARLSØY 1 98,5 343 KÅFJORD 1 98,6 25

26 344 LEKA 1 98,6 345 LOPPA 1 98,6 346 LUND 1 98,7 347 LUNNER 1 98,7 348 LURØY 1 98,8 349 LUSTER 1 98,8 350 LØTEN 1 98,8 351 MARKER 1 98,9 352 MOSVIK 1 98,9 353 NAMDALSEID 1 99,0 354 NANNESTAD 1 99,0 355 NAUSTDAL 1 99,0 356 NESSET 1 99,1 357 NISSEDAL 1 99,1 358 NÆRØY 1 99,2 359 OSEN 1 99,2 360 RANDABERG 1 99,2 361 RE 1 99,3 362 RØMSKOG 1 99,3 363 SAUHERAD 1 99,4 364 SILJAN 1 99,4 365 SKAUN 1 99,4 366 SKODJE 1 99,5 367 SNÅSA 1 99,5 368 SOLUND 1 99,6 369 SONGDALEN 1 99,6 370 SPITSBERGEN 1 99,6 371 STORDAL 1 99,7 372 SUND 1 99,7 373 SØR-AURDAL 1 99,8 374 SØR-FRON 1 99,8 375 TORSKEN 1 99,8 376 TYSNES 1 99,9 377 ULVIK 1 99,9 378 VESTRE SLIDRE VINDAFJORD 1 10 Sum

27 4.2 Andelen medlemmer i KS Eierforum og KS Bedrift Andelen av selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum Prosentvis fordeling på fylkesnivå Oslo Vest-Agder Vestfold Rogaland Buskerud Aust-Agder Hordaland Hedmark Nordland Troms Telemark Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Finnmark Østfold Akershus Sør-Trøndelag Oppland Sogn og Fjordane Ishavsøyene Totalt 17,3 14,1 11,3 10,9 7,9 38,4 36,5 35,9 31,4 27,1 25,4 24,8 24,1 30,6 45,7 45,0 55,4 54, Figur 2 Andelen av kommunale selskaper som ligger i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. Andelen av selskapene som er medlemmer av KS Bedrift Prosentvis fordeling på fylkesnivå Ishavsøyene Akershus Sør-Trøndelag Østfold Buskerud Rogaland Finnmark Oppland Hedmark Vestfold Nord-Trøndelag Telemark Troms Hordaland Møre og Romsdal Vest-Agder Nordland Sogn og Fjordane Aust-Agder Oslo Totalt 1,9 22,6 19,5 19,2 18,5 17,4 17,3 16,5 14,8 14,8 14,3 14,0 14,0 13,8 12,4 9,8 8,5 7,4 7,0 13, Figur 3 Andelen av de kommunale selskapene som er medlemmer av KS Bedrift. Prosentvis fordeling på fylkesnivå. 27

28 4.3 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 3,1 1,1 4,1 0,1 0,9 1,6 2,2 0,1 0,2 1,2 0,2 15,7 13,7 15,1 11,6 29, Figur 4 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Prosent. N Selskaper i kommuner som er medlem i KS Eierforum fordelt på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 2,2 1,0 1,0 1,6 0,7 0,1 2,2 3,5 9,5 14,3 17,7 17,7 28, Figur 5 Selskaper i kommuner som medlem av KS Eierforum fordelt på hovednæringer. Prosent. N

29 Medlemmer i KS Bedrift fordelt på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester 26,3 Helse- og sosialtjenester 3,5 Undervisning 3,2 Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. 17,3 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 8,1 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon 8,4 Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 0,6 Bygge- og anleggsvirksomhet 2,0 Kraft- og vannforsyning 29,5 Industri 1,2 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 6 Medlemmer i KS Bedrift fordelt på hovednæringer. Prosent. N 346. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Akershus Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. 0,9 7,0 7,8 13,9 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring 22,6 Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning 0,9 1,7 0,9 7,8 15,7 17,4 Fiske Jordbruk og skogbruk 3,5 Uoppgitt Figur 7 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Akershus. Prosent. N

30 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Aust-Agder Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,2 1,2 1,2 2,3 2,3 7,0 7,0 10,5 14,0 18,6 34, Figur 8 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Aust-Agder. Prosent. N 86. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Buskerud Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,7 2,6 2,0 4,6 1,3 0,7 3,3 4,6 6,6 7,9 9,9 24,5 31, Figur 9 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Buskerud. Prosent. N

31 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Finnmark Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester 2,7 2 Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 0,9 4,5 29,1 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet 18,2 Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri 0,9 11,8 10,9 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0, Figur 10 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finnmark. Prosent. N 110. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Hedmark Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning 3,5 1,4 19,0 Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring 1,4 5,6 23,9 Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning 1,4 1,4 7,7 13,4 Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske 13,4 Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 7, Figur 11 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hedmark. Prosent. N

32 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Hordaland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 3,3 3,3 2,2 0,6 13,3 22,7 23,2 Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,6 0,6 15,5 14, Figur 12 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hordaland. Prosent. N 181. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Møre og Romsdal Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring 2,3 1,8 3,7 11,5 29,8 Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,9 1,8 3,2 0,9 6,9 18,8 18, Figur 13 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Møre og Romsdal. Prosent. N

33 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Nordland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 3,0 0,8 2,5 5,9 13,6 14,0 31,8 Bygge- og anleggsvirksomhet 3,0 Kraft- og vannforsyning 15,3 Industri 9,7 Bergverksdrift og utvinning 0,4 Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 14 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nordland. Prosent. N 236. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Nord-Trøndelag Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet 2,7 1,8 5,4 5,4 0,9 18,8 41,1 Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. 2,7 Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning 4,5 Industri 14,3 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk 2,7 Uoppgitt Figur 15 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Nord-Trøndelag. Prosent. N

34 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Oppland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 3,6 2,2 0,7 0,7 1,4 2,2 4,3 6,5 9,4 18,7 20,1 30, Figur 16 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oppland. Prosent. N 139. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Oslo Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,0 1,0 4,9 5,8 5,8 6,8 16,5 21,4 36, Figur 17 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Oslo. Prosent. N

35 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Rogaland Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 2,2 0,7 0,7 1,4 0,7 0,7 0,7 5,1 11,6 17,4 18,1 17,4 23, Figur 18 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Rogaland. Prosent. N 138. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Sogn og Fjordane Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,5 0,7 3,7 1,5 2,2 0,7 1,5 8,8 16,2 16,2 17,6 29, Figur 19 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sogn og Fjordane. Prosent. N

36 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Sør-Trøndelag Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,8 3,1 2,3 0,8 6,3 11,7 15,6 15,6 14,1 29, Figur 20 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Sør-Trøndelag. Prosent. N 128. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Telemark Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0,9 3,5 1,8 4,4 2,6 2,6 8,8 12,3 14,0 17,5 31, Figur 21 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Telemark. Prosent. N

37 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Troms Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 2,3 2,3 3,1 16,3 34,9 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri 0,8 1,6 0,8 12,4 10,9 14,0 Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 0, Figur 22 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Troms. Prosent. N 129. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Vest-Agder Helse- og sosialtjenester 1,8 Undervisning 0,9 Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. 6,3 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting 25,0 Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon 15,2 Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet 0,9 2,7 Kraft- og vannforsyning 8,9 Industri 14,3 Bergverksdrift og utvinning Fiske 0,9 Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 23 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vest-Agder. Prosent. N

38 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Vestfold Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 3,3 1,6 4,9 6,6 13,1 16,4 23,0 31, Figur 24 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vestfold. Prosent. N 61. Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer Østfold Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 4,0 9,1 13,1 16,2 18,2 29, Figur 25 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Østfold. Prosent. N

39 4.4 Fordeling av selskaper på organisasjonsform Fordeling av kommunale selskaper på organisasjonsform SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,2 0,2 0,4 0,4 1,2 0,7 0,1 0,4 6,2 6,7 8,8 73, Figur 26 Fordeling av kommunale selskaper på organisasjonsform. Prosent. N Kommunale selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum fordelt på organisasjonsform SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,1 1,2 3,8 0,3 0,7 0,9 1,0 0,8 0,4 0,1 7,2 8,6 75, Figur 27 Kommunale selskaper i kommuner som er medlemmer av KS Eierforum fordelt på organisasjonsform. Prosent. N

40 Medlemmer av KS Bedrift fordelt på organisasjonsform SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,6 0,6 0,6 1,2 0,9 7,8 40,8 47, Figur 28 Medlemmer av KS Bedrift fordelt på organisasjonsform. Prosent. N Fordeling av selskapsform på hovednæringer Fordeling av selskapsform på hovednæringer Uoppgitt SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 29 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Uoppgitt. Prosent. N 5. 40

41 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Jordbruk og skogbruk SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 3,2 3,2 9,7 22,6 61, Figur 30 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Jordbruk og skogbruk. Prosent. N 31. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Fiske SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 31 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Fiske. Prosent. N 4. 41

42 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Bergverksdrift og utvinning SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 32 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bergverksdrift og utvinning. Prosent. N 3. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Industri SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,3 0,3 99, Figur 33 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Industri. Prosent. N

43 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Kraft- og vannforsyning SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 0,3 0,3 0,8 0,5 5,3 3,2 0,8 0,3 6,1 2,4 0,3 0,5 79, Figur 34 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Kraft- og vannforsyning. Prosent. N 379. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Bygge- og anleggsvirksomhet SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 5,5 1,8 92, Figur 35 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Bygge- og anleggsvirksomhet. Prosent. N

44 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 5,0 2,5 92, Figur 36 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Prosent. N 40. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Hotell- og restaurantvirksomhet SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 9,1 13,6 77, Figur 37 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Hotell- og restaurantvirksomhet. Prosent. N

45 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Transport, lagring og kommunikasjon SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 6,1 2,9 0,9 1,2 0,3 0,6 15,1 73, Figur 38 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Transport, lagring og kommunikasjon. N 344. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Finansiell tjenesteyting og forsikring SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS Figur 39 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Finansiell tjenesteyting og forsikring. N 3. 45

46 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 3,6 0,1 0,3 5,6 1,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0,7 86, Figur 40 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting. N 729. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,0 1,0 1,0 17,3 79, Figur 41 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. N

47 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Undervisning SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 3,7 25,9 70, Figur 42 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Undervisning. N 27. Fordeling av selskapsform på hovednæringer Helse- og sosialtjenester SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,3 2,6 2,6 25,6 67, Figur 43 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Helse- og sosialtjenester. N

48 Fordeling av selskapsform på hovednæringer Andre sosialtjenester og personlige tjenester SÆR STI SAM ORGL KS KF IKS FLI FKF DA BRL BA ASA AS ANS 1,0 4,8 0,3 1,0 0,5 0,5 19,2 26,8 45, Figur 44 Fordeling av kommunale selskaper på hovednæringer. Andre sosialtjenester og personlige tjenester. N Økonomi, ansatte og styrerepresentanter i kommunale selskaper Tabell 2 Hovedtall for ansatte, styrerepresentanter og økonomi i kommunale selskaper. Som tabellen viser, mangler opplysninger for en del selskaper på disse variablene. Antall selskaper uoppitt Antall selskaper oppført med 0 Antall ansatte: Sum inntekter, kr: Ordinært resultat før skattekostnad, kr: Styremedlemmer totalt: Mannlige styrerepresentanter: Kvinnelige styrerepresentanter: Andel kvinnelige styrerepresentanter, prosent: 29,9 48

49 Antall ansatte fordelt på hovednæring Andre sosialtjenester og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Undervisning Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv. Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting Finansiell tjenesteyting og forsikring Transport, lagring og kommunikasjon Hotell- og restaurantvirksomhet Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br. Bygge- og anleggsvirksomhet Kraft- og vannforsyning Industri Bergverksdrift og utvinning Fiske Jordbruk og skogbruk Uoppgitt Figur 45 Antall ansatte i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. N bedrifter står oppført med 0 ansatte. Tabell 3 Oversikt over fordeling av styremedlemmer i kommunale selskaper fordelt på hovednæring. Rangert etter kvinneandel i styrene. 170 selskaper står oppført med 0 styremedlemmer. Hovednæring Mannlige representanter i styrene Kvinnelige representanter i styrene Styremedlemer totalt Kvinneandel i styrene. Prosent 3 Helse- og sosialtjenester ,5 (5) Industri ,9 (5) Off. adm., forsvar og trygdeordn. underlagt off. forv ,8 (37,9) Jordbruk og skogbruk ,2 Andre sosialtjenester og personlige tjenester ,1 (37,4) Undervisning ,7 (44,2) Hotell- og restaurantvirksomhet ,7 Vareh., rep. av motorv., hush.v. og varer til pers. br ,1 Eiendomsdr., utleievirks. og forretningsm. tjenesteyting ,7 (35,6) Transport, lagring og kommunikasjon ,5 (28,3) Uoppgitt ,0 Kraft- og vannforsyning ,0 (26,3) Finansiell tjenesteyting og forsikring ,3 Bygge- og anleggsvirksomhet ,8 (18,2) Fiske ,7 Bergverksdrift og utvinning Kvinneandel i styrene i selskaper som er medlemmer av KS Bedrift er angitt i parentes. 49

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Kommunal selskapsstatistikk. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG

Kommunal selskapsstatistikk. Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG Kommunal selskapsstatistikk Status pr. mars 2009 BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-notat nr. 30/2009 TF-notat Tittel: Kommunal selskapsstatistikk. Status mars 2009 TF-notat nr: 30/2009 Forfatter(e): Bent Aslak Brandtzæg

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling

Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Utlyste sykepleierstillinger per kommune. Fylkesvis inndeling Ekstravakter og sesongstillinger er ekskludert Akkumulerte tall fra 1.2.2017-31.12.2017 Utlyser: Fylke/Kommune Heltid Deltid Uspesifisert Total

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer