Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport til Luster kommune. Organisasjonsform for Lustrabadet KF"

Transkript

1 Rapport til Luster kommune Organisasjonsform for Lustrabadet KF Utført av KS-Konsulent as på oppdrag fra Luster kommune April

2 Innhold Forord Sammendrag Bakgrunn og grunnlag for vurderingen Organisasjonsformen kommunalt foretak og forholdet til det kommunale tariffsystemet Kommunalt foretak er en del av kommunen Rettsvirkningene av at foretaket er en del av Luster kommune... 6 Generelt... 6 Tariffavtaler... 7 Særskilt om arbeidstid Alternative organisasjonsformer og tariffrettslige konsekvenser Forutsetning Konsekvensene av utskilling av foretaket til et aksjeselskap Konklusjoner Om tariffavtale og pensjonsforhold Om konsekvenser av utskilling av foretaket til aksjeselskap Vedlegg 1 Kommunal styring i ulike organisasjonsformer

3 Forord Denne rapporten er utarbeidet av KS-Konsulent as på oppdrag for Luster kommune. Luster kommune bygget et stort bade- og svømmeanlegg som åpnet i Lustrabadet er et kombinert anlegg for kommunens svømmeopplæring, svømme- og stuptrening, idrettsaktiviteter og et åpent svømme- og velværetilbud for innbyggere og tilreisende. Driften av anlegget er organisert som et kommunalt foretak (KF). Driften er i en oppstartsfase. Det er derfor behov for å vurdere erfaringer, lære av disse og å utvikle driften ut fra dette. I denne sammenhengen har det vært vurdert om kommunalt foretak er rett organisasjonsform. Kommunen ønsker ei utgreiing for å kunne gi sikre svar på spørsmål som er reist. Formålet er å få prinsipielle avklaringer som grunnlag for eventuelt å vurdere organisasjonsform på nytt slik at en får en mest mulig kostnadseffektiv organisering av Lustrabadet. Luster kommune har bedt KS-Konsulent as om å vurdere dette. Oppdraget skulle gjennomføres uten å gå inn i den konkrete drifta ved Lustrabadet. Vurderingene skal gi et generelt bilde av mulige konsekvenser av ulike organiseringsformer, og å sette disse i sammenheng med lokale forhold og de spørsmål som er reist om Lustrabadet KF. Kapittel 1 er et sammendrag og konklusjoner. I kapittel 2 beskrives bakgrunn og grunnlaget for vurderingen. Kapittel 3 omhandler organisasjonsformen kommunalt foretak og forholdet til det kommunale tariffsystemet. Kapittel 4 omtaler alternative organisasjonsformer og tariffrettslige konsekvenser, og i kapittel 5 oppsummeres konklusjonene. KS-Advokatene ved advokat Tor Allstrin har utført den juridiske vurderingen. Rapporten er utarbeidet av Arild S Stana i KS-Konsulent as. Hamar, 5. april 2014 Arild Sørum Stana Seniorrådgiver KS-Konsulent as 3

4 1. Sammendrag I dette kapitlet gir vi et sammendrag av de viktigste forholdene i rapporten. Henvisninger til lov og rettspraksis og viktige premisser er ikke tatt med her. Teksten er ment som en oppsummering og kortversjon Kommunalt foretak er en del av kommunen Lustrabadet KF er et kommunalt foretak. Foretaket er en del av Luster kommune som juridisk person og er ikke selv et eget rettssubjekt. Det vil si at foretaket ikke selv opptrer som part i rettssaker m.v. eller er et eget rettssubjekt i forhold til arbeidstakerne i foretaket. Luster kommune er arbeidsgiver for arbeidstakerne i foretaket og hefter fullt ut for de plikter som løper og oppstår. Konsekvensen av at foretaket er en del av kommunen er at arbeidstakerne tilknyttet foretaket vil ha rettigheter og plikter i hele kommunen. Eksempler på slike forpliktelser er bl.a. at arbeidstakere som på grunn av sykdom, skade m.v. ikke lenger kan arbeide innenfor foretakets virksomhet vil ha rett til å bli forsøkt omplassert innenfor hele kommunens virksomhet. Tilsvarende gjelder bl.a. oppsigelser pga. nedbemanning og omorganisering, samt at ulike fortrinnsrettsbestemmelser vil gjelde for kommunens samlede virksomhet. Ansatte i foretaket kan heller ikke arbeide i en deltidsstilling i andre enheter i kommunen dersom de har en 100 % stilling knyttet til foretaket Tariffavtaler Det følger av kommuneloven 28 at kommunestyret kan gi en sammenslutning av kommuner og fylkeskommuner fullmakt til å inngå og si opp tariffavtale. Alle kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo kommune, har gitt KS - Kommunesektorens organisasjon - myndighet til å opptre som selvstendig tariffpart. Luster kommune har gitt KS denne kompetansen. Luster kommune er forpliktet til å etterleve de tariffavtaler som KS har framforhandlet og som gjelder for de løpende arbeidsforholdene. Dette innebærer bl.a. at pensjonsordningen i Hovedtariffavtalen kapittel 2 må etterleves. Tilsvarende gjelder praktiseringen av arbeidstidsreglene i hovedtariffavtalen Alternative organisasjonsformer og tariffrettslige konsekvenser Enten Lustrabadet videreføres som kommunalt foretak eller organiseres som kommunal enhet, vil virksomheten være bundet av hovedtariffavtalen i KS-området. Et annet alternativ er aksjeselskap med kommunen som 100 % eier av aksjene. En slik utskilling må skje ved en reell prosess, dvs. at det nystiftede selskapet skal være et selvstendig rettssubjekt. I utgangspunktet vil en slik prosess innebære at det nystiftede aksjeselskapet selv opptrer som arbeidsgiver og kan stifte rettigheter og plikter. Ved utskilling av foretaket til et eget aksjeselskap, vil kommunen være forpliktet til å gjennomføre dette som en virksomhetsoverdragelse. De ansattes rettigheter og plikter skal overføres til aksjeskapet, og de vil beholde sine lønns- og arbeidsvilkår som følger av arbeidsavtale. 4

5 Det nystiftede aksjeselskapet vil imidlertid som et utgangspunkt stå fritt til å velge og å bestemme hvilken arbeidsgivertilknytning de vil ha. Det forutsetter at selskapet reserverer seg mot de løpende tariffavtaler som gjelder i foretaket i dag. Dersom selskapet melder seg inn i en ny arbeidsgiverorganisasjon, vil denne organisasjonenes tariffavtaler gjelde. Hvis formålet med utskillingen kun er å omgå eller «fri seg fra» løpende tariffplikter, kan selskapet likevel risikere at disse avtalene ved dom i Arbeidsretten blir pålagt videreført. Det sentrale i Arbeidsrettens praksis er om stiftelse av, og overføring av virksomheten til et aksjeselskap, har en reell motivering utover det tariffmessige. Det vil derfor være avgjørende for kommunens vurdering hva som er den reelle motiveringen for eventuelt å skille ut Lustrabadet KF fra kommunen til et heleid kommunalt aksjeselskap. 2. Bakgrunn og grunnlag for vurderingen Luster kommune åpnet Lustrabadet KF i Vurdering og valg av organisasjonsform ble behandlet i kommunestyret under sak 13/11. I vedtakets punkt 1 heter det: «Ansvaret for drifta av Luster bad vert lagt til eit kommunalt foretak (KF), jf. Kommunelova kap 11». Vedtektene for Lustrabadet KF ble vedtatt i kommunestyret , sak 42/11, og revidert i kommunestyret , sak 23/12. Med relevans for denne vurderingen viser vi til vedtektenes 4 om rettslig status: «Lustrabadet KF er ikkje eige rettssubjekt. Verksemda er eigd av Luster kommune som hefter for føretaket.» og 12 om arbeidsgivertilknytning: «Lustrabadet skal vere medlem av KS.» Luster kommune ønsker nå en evaluering av organisasjonsformen for Lustrabadet KF. Bakgrunnen er at det er reist spørsmål om kommunalt foretak (KF) er hensiktsmessig og tilpasset de behov Lustrabadet har. Alternativene til kommunalt foretak er en kommunal enhet eller et aksjeselskap. En av årsakene til å vurdere alternativ organisering er knyttet til økonomi. Noen av de synspunktene som har blitt framsatt er bl.a. at «KF må følge kommunalt tariffområde og at dette er kostbart; særlig på kveld, helg og høytidsdager.» «Et KF må ha en ytelsesbasert pensjonsordning som er kostbar. Alternativet er en innskuddsbasert pensjonsordning som er rimeligere, og som ikke vil svekke en ung arbeidsstokks uttelling på sikt.» «Et aksjeselskap vil gi større fleksibilitet og rimeligere drift.» Det er i denne forbindelse kommunen ønsker en utredning som kan danne grunnlag for kommunens prinsipielle avklaringer om eventuell endring av organisasjonsform. 5

6 3. Organisasjonsformen kommunalt foretak og forholdet til det kommunale tariffsystemet 3.1 Kommunalt foretak er en del av kommunen Kommuneloven kapittel 11 regulerer nærmere rammene for organisasjonsformen kommunalt foretak. Det følger av kommuneloven 61, annet pkt at: «Kommunalt eller fylkeskommunalt foretak er en del av kommunen eller fylkeskommunen som kommunestyret eller fylkestinget har bestemt skal organiseres som kommunalt eller fylkeskommunalt foretak.» Kjernen er følgelig at organisasjonsformen innebærer at foretaket er en del av Luster kommune som juridisk person. Dette framkommer i forarbeidene til bestemmelsen i Ot.prpnr.53 ( ) hvor det i merknaden til 61 bl.a. heter: «Annet punktum fastsetter at et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak ikke er en egen juridisk person, men er en del av kommunen/fylkeskommunen. En konsekvens av dette er at foretaket som sådant ikke selv kan ha rettigheter og plikter, men at det er kommunen, eventuelt fylkeskommunen, som er part i foretakets avtaler og som hefter for de forpliktelser foretaket pådrar seg. Foretaket som sådant kan heller ikke ha partsstilling overfor domstoler eller andre myndigheter.» Det som skiller foretaket fra andre enheter i kommunen er styringsformen, og graden av selvstendighet knyttet til styringsformen. Kommuneloven 72 regulerer bl.a. nærmere forholdet til de ordinære styringslinjer i kommunen, bl.a. at rådmannen ikke har direkte instruksjonsmyndighet over foretaket. Foretak er derfor en tjenlig organisasjonsform for virksomheter hvor kommunen ikke ønsker å gi virksomheten en så stor grad av fristilling som aksjeselskapsformen innebærer, men hvor det likevel er ønskelig å gi ledelsen en noe større grad av frihet enn det kommuneloven for øvrig gir. Kommunestyrets direkte og indirekte styring i ulike organisasjonsformer varierer sterkt mellom ulike organisasjonsformer. Valg av organisasjonsform må derfor velges ut fra en helhetlig vurdering av virksomhetens formål og hensiktsmessig styringsbehov for kommunestyret. Vedlegg 1 illustrerer dette for ulike organisasjonsformer. 3.2 Rettsvirkningene av at foretaket er en del av Luster kommune Generelt Det er forutsatt i forarbeidene til kommuneloven kapittel 11, jf. over, at foretaket ikke selv er et eget rettssubjekt. Det vil si at foretaket ikke selv opptrer som part i rettssaker m.v. Det innebærer at foretaket heller ikke er et eget rettssubjekt i forhold til arbeidstakerne i foretaket. Med arbeidsgiver menes etter arbeidsmiljøloven (aml) 1 8 (2) enhver som har tilsatt en arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det som i loven er bestemt for arbeidsgiver, skal tilsvarende gjelde for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. Partenes identitet skal framgå av den skriftlige arbeidsavtalen, jf. aml sammenholdt med aml (1) bokstav a) (se punkt 1.2). For juridiske personer vil rettssubjektet som regel være synonymt med arbeidsgiverbegrepet. Det vil si at en juridisk person eller fysisk 6

7 person må være pliktsubjektet for slike avtaler. Fra rettspraksis vises til Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt (som gjaldt tvist om to ektefeller personlig eller deres aksjeselskap var arbeidsgiver for berørte arbeidstakeres inngåtte arbeidsavtaler). Høyesterett fremholder at: «Etter arbeidsmiljøloven 4 menes med arbeidsgiver i denne lov "enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste". Det er denne bestemmelse man må ta utgangspunkt i, men den løser ikke uten videre vår sak. Det følger av kontraktsforholdets karakter at det normalt vil ha sentral betydning for en arbeidstager å kjenne til hvem som er hans eller hennes arbeidsgiver. Også arbeidsmiljøloven regelverk understreker et krav om klarhet og notoritet ved hvem som er arbeidsgiver. Det må være arbeidsgiverens plikt å sørge for denne avklaring.» De to ektefellene ble derfor ansett for personlig å være arbeidsgivere for de berørte arbeidstakerne i en restaurantbedrift. For en kommune innebærer dette at arbeidsgiveransvaret tilligger kommunen som sådan. Ettersom foretaket ikke har selvstendig partsevne kan det heller ikke alene hefte for arbeidsgiveransvaret. Konsekvensen av at foretaket er en del av kommunen er at arbeidstakerne tilknyttet foretaket vil ha rettigheter og plikter i hele kommunen. Det innebærer bl.a. at arbeidstakere som på grunn av sykdom, skade m.v. ikke lenger kan arbeide innenfor foretakets virksomhet, vil ha rett til å bli forsøkt omplassert innenfor hele kommunens virksomhet, jf. aml 4-6. Tilsvarende gjelder bl.a. oppsigelser pga. nedbemanning og omorganisering (jf. aml 15-7 (2), samt at ulike fortrinnsrettsbestemmelser vil gjelde i forhold til kommunens samlede virksomhet. Ansatte i foretaket kan heller ikke arbeide i en deltidsstilling i andre enheter i kommunen dersom de har en 100 % stilling knyttet til foretaket. KS-Advokatene viser til arbeidsmiljøloven 10-1 som definerer «arbeidstid» til den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, jf. også Høyesterettsdommen inntatt i Rt hvor retten fastslår at Oslo kommune som sådan var arbeidsgiver og at en deltidsstilling i tillegg til hovedstillingen i to ulike bydeler utløste et overtidskrav for arbeidstaker. Det er følgelig ikke tvilsomt at det er Luster kommune som er arbeidsgiver for arbeidstakerne i foretaket og hefter fullt ut for de plikter som løper og oppstår Tariffavtaler Det følger av kommuneloven 28 at: «Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi en sammenslutning av kommuner og fylkeskommuner fullmakt til å inngå og si opp tariffavtale, samt å gi eller motta kollektiv arbeidsoppsigelse på kommunens eller fylkeskommunens vegne.» Dette ble lovregulert først i 1986 i daværende lov om styret i herreds- og bykommunene av 1954 og i lov om fylkeskommuner av 1961, og videreført i kommuneloven av I praksis har dette skjedd ved at alle kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo kommune, har gitt KS (Kommunesektorens organisasjon) myndighet til å opptre som selvstendig tariffpart. KS er en sammenslutning av alle kommuner, fylkeskommuner og ca. 500 bedriftsmedlemmer, og medlemmene er direkte tilsluttet organisasjonen. Luster kommune har gitt KS denne kompetansen. Lustrabadet KF stadfester dette i sine vedtekter 12. 7

8 Fullmakten er nærmere regulert i KS sine arbeidsgivervedtekter (fastsatt av Landstinget) og innebærer at KS har fått fullmakt fra Luster kommune til: å vedta sentrale tariffavtaler (ev. etter uravstemning) å bringe sak inn for Arbeidsretten i forhold som vedrører vedtatte sentrale tariffavtaler og å motta stevning i samme forhold å bringe sak inn for frivillig rikslønnsnemnd eller annen voldgiftsinstans å si opp og ta imot oppsigelser av tariffavtaler å forkorte oppsigelsesfristen i tariffavtaleforhold å godta plassoppsigelser i henhold til arbeidstvistloven å iverksette lockout. Tariffavtalene fyller ut de individuelle arbeidsavtalene. Det har virkning på ulike måter. For det første kan ikke de individuelle arbeidsavtalene stride mot tariffavtaler, jf. arbeidstvistloven 6. For det andre kan ikke arbeidsgiver inngå arbeidsavtaler med uorganiserte arbeidstakere som gir disse arbeidstakerne dårligere vilkår enn hva som følger av gjeldende tariffavtale, jf. det såkalte ulovfestede ufravikelighetsprinsippet. Så vel bestemmelsen i arbeidstvistloven 6 og det ulovfestede ufravikelighetsprinsippet er som utgangspunkt til hinder for å gi både bedre og dårligere vilkår enn tariffavtalen for det individuelle arbeidsforholdet. Med mindre tariffavtalen selv gir grunnlag for annet, er tariffavtalen ufravikelig i begge retninger. Dette betyr at Luster kommune er forpliktet til å etterleve de tariffavtaler som KS har fremforhandlet og som gjelder for de løpende arbeidsforholdene. Dette innebærer bl.a. at pensjonsordningen i Hovedtariffavtalen kapittel 2 må etterleves i forhold til de tilsatte i foretaket. Kommunen ved foretaket kan ikke etablere en annen avvikende pensjonsordning for foretaket. Det vil innebære tariffbrudd med konsekvenser for kommunens ansvar. Tilsvarende gjelder i forhold til praktiseringen av arbeidstidsreglene i hovedtariffavtalen kapittel Ved utarbeidelse av turnus/vaktplaner for kveld, helg og høytidsdager må de generelle bestemmelsene i tariffavtalen følges Særskilt om arbeidstid Vi skisserer her kort noen hovedpunkter knyttet til arbeidstid. Arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven (aml) og hovedtariffavtalen (KS) gjelder for de berørte arbeidstakerne. Rammene for den daglige arbeidstiden er etter aml 10-4 (1) ni timer, men kan utvides til elleve timer dersom det er passivt arbeid (jf. aml 10-4 (2). Rammene kan utvides til ti timer etter avtale med tillitsvalgte, jf. aml (2) og inntil tolv timer ved passivt arbeid (j faml 10-4 (2)). Arbeidstilsynet har kompetanse til å gi dispensasjon for inntil tretten timer, jf. aml 10-5 (3). Ved avtaler med fagforening med innstillingsrett er det ingen uttrykkelig grense i loven (jf. aml (4). Den daglige arbeidstiden må innenfor en uke begrenses. Etter aml er rammene henholdsvis 40/38/36 timer jf. aml 10-4 (1), (4) og (5). Etter hovedtariffavtalen kap vil rammene være 37,5/35,5/33,6. Dersom arbeidet er passivt kan rammene økes inntil ti timer. Dersom arbeidstiden gjennomsnittsberegnes er rammene for den ukentlige arbeidstiden etter aml som følger; inntil 48 timer etter avtale med den enkelte arbeidstaker (jf.aml 10-5 (1), inntil 54 timer etter avtale med tillitsvalgte (jf. aml 10-5 (2), inntil 78 timer etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet (jf. aml 10-5 (3)) og ubegrenset etter avtale med fagforening med innstillingsrett (jf. aml (4)). Det ligger også krav til daglig og ukentlige arbeidsfrie perioder (jf. aml 10-8 (1), 10-8 (2)10-8 (3)) avhengig av kompetanse. Dersom søndagsarbeid er tillatt skal annenhver søn- og helgedagsarbeid være fri, men dette kan gjennomsnittsberegnes (jf. aml 10-8 (4). 8

9 Utover dette vil HTA kapittel 1 5 om godtgjøring gjelde avhengig av hvilken gjennomsnittsberegningsmetode om brukes. 4. Alternative organisasjonsformer og tariffrettslige konsekvenser 4.1 Forutsetning Det følger av ovennevnte at dersom kommunen velger å la foretaket være en del av kommunens ordinære drift som en egen kommunal enhet, eller fortsatt være et KF, vil konklusjonene ovenfor være de samme. Spørsmålet er derfor hvilken konsekvens det har om kommunen velger å skille ut Lustrabadet KF som aksjeselskap. KS-Advokatene legger til grunn at det som i så fall er alternativet, er en utskilling til aksjeselskap med kommunen som 100 % eier av aksjene. KS-Advokatene legger også til grunn at det ved en slik utskilling skjer en reell prosess, dvs. at det nystiftede selskapet skal være et selvstendig rettssubjekt. I utgangspunktet vil en slik prosess innebære at det nystiftede aksjeselskapet selv opptrer som arbeidsgiver og kan stifte rettigheter og plikter. Det poengteres at vurderingen her utelukkende gjelder i forhold til tariffavtaler. Andre spørsmål er ikke vurdert. KS-Advokatene nevner at kommunen i så fall bør vurdere dette i forhold til avgifts- og skattespørsmål. Det bør også vurderes om det har implikasjoner i forhold til kommunens kjøp av svømmeundervisningstjenester og forholdet til f.eks. anskaffelses- og støtteregelverket. 4.2 Konsekvensene av utskilling av foretaket til et aksjeselskap Ved utskilling av foretaket til et eget aksjeselskap vil kommunen være forpliktet til å gjennomføre dette som en virksomhetsoverdragelse, jf. aml 16-1 flg. Det vil si at de ansattes rettigheter og plikter overføres til aksjeskapet, og de vil beholde sine lønns- og arbeidsvilkår som følger av arbeidsavtale. Det nystiftede aksjeselskapet vil imidlertid som et utgangspunkt stå fritt til å velge og å bestemme hvilken arbeidsgivertilknytning de vil ha. Dersom selskapet velger å melde seg inn i en annen arbeidsgiverorganisasjon enn KS, vil den nye organisasjonens tariffavtaler som et utgangspunkt gjelde. Ved virksomhetsoverdragelse blir den nye arbeidsgiver likevel bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av, jf. arbeidsmiljøloven 16-2 andre ledd første punktum. Arbeidsmiljøloven 16-2 andre ledd andre punktum gir imidlertid den nye arbeidsgiveren adgang til å avgi skriftlig erklæring om at han ikke ønsker å bli bundet av tariffavtalen (reservere seg mot tariffavtalen). Det er særskilte prosedyrekrav knyttet til dette, både med hensyn til form og til hvem en slik erklæring skal avgis til. For det første er det et krav om at det nye selskapet skriftlig må reservere seg overfor fagforeningen/-ene som er parter i avtalene som gjelder for kommunen. Det vil si alle aktuelle fagforeninger som er part i Hovedtariffavtalen i KS-området. For det andre må reservasjonen skje overfor det sentrale og lokale leddet i organisasjonen/e. I forhold til forbundene organisert i LO må reservasjonen skje også overfor LO sekretariatet. Reservasjonen må sendes slik at selskapet har dokumentasjon for dette; dvs. per faks eller rekommandert sending. Med dette utgangspunktet må det også vurderes om en overføring av det kommunale foretaket til et heleid aksjeselskap skjer ut fra en motivering at de vil «omgå» gjeldende tariffavtaler. Spørsmålet er derfor om eventuelt nystiftet «Lustrabadet A/S» ved en slik disposisjon står fritt i forhold til tariffavtaler, eller om «avtaleregimet» som følger av Luster 9

10 kommunens medlemskap i KS fortsatt kan hevdes å være gjeldende for det nystiftede selskapet. Det følger av Arbeidsrettens praksis at ved reell overdragelse av virksomhet følger ikke tariffavtalen med over til det nye selskapet (virksomheten). I Arbeidsrettens dom (ARD ) i den såkalte «Autogard-dommen» uttaler arbeidsretten: «Det er også klart at det i denne saken ikke er tale om en pro forma transaksjon for å omgå bestående tariffavtaler. Det er gjennomført en reell overdragelse av virksomhet fra Autoguard A/S til Securitas A/S som ny og selvstendig eier. De arbeidsoppgaver som ble utført av vekterne i Autoguard A/S, er overtatt av Securitas A/S, og vekterne har etter dette også fått ny arbeidsgiver. Gjennom rettspraksis er det slått fast at ved slik reell overdragelse av virksomhet blir erververen ikke bundet av den tariffavtale overdrageren var bundet av. Retten viser til dommene i ARD , ARD , ARD , ARD , ARD og ARD Arbeidsretten finner ikke at den rettsoppfatning som således er etablert, kan fravikes her. Arbeidsretten bemerker at spørsmålet om tariffavtalens stilling ved overdragelse av virksomhet kan oppstå i en rekke ulike typer situasjoner, slik rettspraksis også viser. Det foretak som overdrar virksomhet, kan være selvstendig part i en tariffavtale. Ofte vil forholdet imidlertid være - som i denne saken - at foretaket ikke er tariffpart, men bundet gjennom medlemskap i en arbeidsgiverforening og tariffpartenes bestemmelse om å gjøre tariffavtalen gjeldende for bedriften. Videre kan erververen være medlem av samme arbeidsgiverforening som overdrageren, av en annen arbeidsgiverforening, eller ikke organisert. Erververen kan dessuten fra tidligere være bundet av andre tariffavtaler, og dels kan organisasjonsmessige avtaler ha bestemmelser om vilkår for å gjøre en tariffavtale gjeldende for en bedrift. For tariffavtalers del er bildet i det hele mer sammensatt enn når det gjelder arbeidsavtalers stilling ved overdragelse av virksomhet. Som for arbeidsavtaler kan spørsmålet dessuten reise seg ved overdragelse av del av en virksomhet, og ved ulike overdragelsesformer.» Det sentrale i forhold til Arbeidsrettens praksis er følgelig om stiftelse av og overføring av virksomheten til et aksjeselskap har en reell motivering utover det tariffmessige. Det vil derfor være avgjørende for kommunens vurdering hva som er den reelle motiveringen for eventuelt å skille ut Lustrabadet KF fra kommunen til et heleid aksjeselskap. Luster kommune ønsker en vurdering av handlingsrommet innenfor det kommunale foretaket og ved en eventuell omdanning til aksjeselskap. Bakgrunnen er basert på et motiv å kunne gjøre pensjonsordningen billigere, og å få tilgang til arbeidstidsregler som forventes å gi lavere lønnskostnader enn i det kommunale tariffområdet. Ut fra en slik begrunnelse kan kommunen ved en eventuell utskilling rent faktisk risikere et søksmål for Arbeidsretten, med den risiko at retten avsier dom for at hovedtariffavtalen i KSområdet fortsatt er gjeldende. KS-Advokatene har heller ikke i denne sammenheng vurdert hvilken organisasjonsform som er aktuell, og om de tariffavtaler som eventuelt skal gjøres gjeldende har løsninger som ivaretar kommunens behov. 5. Konklusjoner Ut fra ovenstående redegjørelse trekkes følgende konklusjoner: Om tariffavtale og pensjonsforhold Om Lustrabadet er kommunalt foretak eller organisert som egen ordinær enhet i kommunal regi gjelder lønns- og arbeidsvilkår i KS-avtalene fullt ut. Det er derfor heller ikke noe handlingsrom for foretaket i forhold til pensjon. Hovedtariffavtalens regulering av pensjon gjelder. I forhold til arbeidstid ligger det klare begrensninger i de avtalene som KS har inngått både med hensyn til gjennomsnittsberegning, men også betalingsbestemmelser for de tidspunkt 10

11 Lustrabadet ønsker å holde åpent. Her vil det være klare innslag av kveld-, søndag- og helgedagsarbeid som i mindre grad passer for Lustrabadet kostnadsmessig, men hvor alternative tariffområder nødvendigvis ikke er billigere. Om konsekvenser av utskilling av foretaket til aksjeselskap Ved utskilling av foretaket til et aksjeselskap, vil selskapets styre som utgangspunkt stå fritt med hensyn til arbeidsgivertilknytning. Det forutsetter at selskapet reserverer seg mot de løpende tariffavtaler som gjelder i foretaket i dag. Dersom selskapet melder seg inn i en ny arbeidsgiverorganisasjon, vil denne organisasjonenes tariffavtaler gjelde. Dersom formålet med utskillingen kun er å omgå eller «fri seg fra» løpende tariffplikter, kan selskapet likevel risikere at disse avtalene ved dom i Arbeidsretten blir pålagt videreført. 11

12 Vedlegg 1 Kommunal styring i ulike organisasjonsformer Kilde: KS Eierforum 12

Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse

Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse Kongsberg-kollokvien 16. juni 2017 Tron Løkken Sundet Innledning Tariffavtalens stilling Avgrensning: Arbeidstakernivå Overdragelsens betydning for

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Hva er en kommunesammenslåing? Kommunesammenslåinger innebærer at to eller flere

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2

Oversikt over arbeidsretten. Grunnopplæring GK 2 Oversikt over arbeidsretten Grunnopplæring GK 2 Agenda Hva er arbeidsrett Arbeidsgivers styringsrett Tillitsvalgtrollen muligheter og utfordringer Arbeidsrett er den rettslige reguleringen av arbeidsforhold

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Notat med svar pa spørsma l knyttet til. Organisasjonsform for Lustrabadet KF

Notat med svar pa spørsma l knyttet til. Organisasjonsform for Lustrabadet KF Notat med svar pa spørsma l knyttet til Organisasjonsform for Lustrabadet KF Tillegg til rapport til Luster kommune, levert i april 2014 1 Luster kommune har bedt om svar på spørsmål som en oppfølging

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Svelvik, 11. februar 2016 Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Sammenslåingsprosessen: Inndelingslova, hvem skal lede arbeidet og hvordan bør

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse

Organisatoriske forhold relatert til implementering av Mine pasientreiser virksomhetsoverdragelse NOTAT Til: Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Fra: Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA Dato: 12. april 2016 Ansvarlig partner: Jan L. Backer Organisatoriske forhold relatert til implementering

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett

Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, tariffavtale og kollektiv arbeidsrett 2.51 Virksomhetsoverdragelse virkeområde Oppgaveteksten er hentet fra Rt. 1997 s. 1954 (Løtendommen). Det avgjørende i oppgaven er hvorvidt

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide

Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet. Eli Aasheim og Christel Søreide Håndtering av ansatte ved kjøp/salg av virksomhet Eli Aasheim og Christel Søreide 16. februar 2017 Agenda 00 Innledning transaksjonsprosessen 01 Betydningen av transaksjonsmodell 02 Innledende planlegging

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov.

Det vises til høringsbrev av , der det inviteres til å delta i høringsrunden vedr. NOU 2004: 5, Ny Arbeidslivslov. ORGANISASJON OG TJENESTE Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: LBS 401 &13 10.06.2004 Saksnr.: 04/01036-003 NOU 2004: 5 NY ARBEIDSLIVSLOV

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

Tillitsvalgtkonferansen 2015

Tillitsvalgtkonferansen 2015 Tillitsvalgtkonferansen 2015 Virksomhetsoverdragelse, arbeidsgiveransvar, tillitsvalgtes medvirkning og påvirkningsmuligheter Advokat Johan Holmen Virksomhetsoverdragelse Definisjon av virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Tønsberg, 1. juni 2016 Spesialrådgiver Karsten Kragh Langfeldt, KS Forhandling Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Tema for dagen Sammenslåingsprosessen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Omstilling ved bruk av egne ansatte

Omstilling ved bruk av egne ansatte Omstilling ved endret bruk av egne ansatte Jan Fougner, Advokat (H), partner/phd, Prof II BI HR Norge 9. desember Omstilling ved bruk av egne ansatte 01 02 03 04 Styringsretten som omstillingsverktøy Hvordan

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger. Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger. Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger Advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene Tema for dagen Sammenslåingsprosessen hvem skal lede og hvordan skal det organiseres? Informasjon

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 MER ENN LØNN LIVET I ET ARBEIDSFORHOLD FRA A TIL Å ansettelsen under

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

Alle kommuner. Lønns- og arbeidsvilkår for avlastere. 1. Innledning

Alle kommuner. Lønns- og arbeidsvilkår for avlastere. 1. Innledning B-rundskriv nr.: B/05-2017 Dokument nr.: 17/00441-21 Arkivkode: 517 Dato: 08.11.2017 Saksbehandler: KS forhandling Til: Alle kommuner Lønns- og arbeidsvilkår for avlastere 1. Innledning Etter Høyesteretts

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Retten til å fortsette i stillingen

Retten til å fortsette i stillingen 15-11. Retten til å fortsette i stillingen Kommentarer til arbeidsmiljøloven 15-11: Generelt om retten til å stå i stilling ved tvist om oppsigelse Arbeidstakere som er i fast ansettelse, og som har fått

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemne 1952

Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemne 1952 Stein Evju Sist revidert 2015-05-08 Eksamensoppgaver i ARBEIDSRETT spesialfag / valgfag / valgemne 1952 1952 II En rettslig karakteristikk av forholdet mellom tariffavtalen og de personlige arbeidsavtaler.

Detaljer

2. Rett til større og fast stilling utvalgte problemstillinger Ålesund 8. januar 2015

2. Rett til større og fast stilling utvalgte problemstillinger Ålesund 8. januar 2015 1. Noen arbeidsrettslige spørsmål ved kommunesammenslåing 2. Rett til større og fast stilling utvalgte problemstillinger Ålesund 8. januar 2015 Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Noen arbeidsrettslige

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Høyesteretts dom HR A

Høyesteretts dom HR A Høyesteretts dom HR-2017-777-A - Hvor langt går Arbeidsrettens kompetanse (og bør den det)? Advokat Margrethe Meder, 16.06.2017, Kongsbergkollokviet Høyesteretts dom HR-2017-777-A Overordnet om sakens

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 30.6.2016 Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Innledning For NRF er

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse

Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse Om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse Kongsbergkollokviet 217 1217 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS 1 Hva er den dispositive bakgrunnsretten ved reell overdragelse av virksomhet anno 217 betydning?

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett Kurs for tillitsvalgte Soria Moria 15. 16. januar 2018 v/ Ellen Røyneberg, advokat i Legeforeningen Agenda Arbeidsgivers styringsrett generelle utgangspunkter og rettspraksis

Detaljer

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå?

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsrettskonferansen 16. april 2015 Advokat Kari B. Andersen Advokat Terje G. Andersen 1 Hva skal vi se nærmere på? Raskt tilbakeblikk:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Nord

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Nord Det store bildet Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Nord Bodø, Rådgiver/advokat Hege Synne Rahm Jus og arbeidsliv Hva vi skal gjennom på kurset Sentrale lover (særlig arbeidsmiljøloven) Innføring i

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Fagforbundet viser til ovennevnte høring med frist 9. juni 2017, som er en meget kort høringsfrist.

Fagforbundet viser til ovennevnte høring med frist 9. juni 2017, som er en meget kort høringsfrist. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 17/1534 17/4326-4 F05 &13 02.06.2017 Randi Røvik / tlf. 91592607 HØRING - FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag

Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag Henning Jakhelln Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo henning.jakhelln@jus.uio.no Eksamensoppgaver arbeidsrett valgfag og spesialfag 1952-2004 1952 II En rettslig karakteristikk av forholdet

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Margrethe Meder til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Margrethe Meder til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. april 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Nokas AS (advokat Margrethe Meder til prøve)

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Hva vi skal gjennom på kurset

Hva vi skal gjennom på kurset Det store bildet Tillitsvalgtkurs Modul I Helse Sør Øst (parallellkurs) Gardermoen, 12. 13. september 2017 Spesialrådgiver/ advokat Kristin Krogvold, Avdeling for jus og arbeidsliv Hva vi skal gjennom

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 B-rundskriv nr.: B/7-2014 Dokument nr.: 14/00652-1 Arkivkode: 0 Dato: 06.10.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 Det vises til

Detaljer

HOVEDAVTALEN 1.1.2014

HOVEDAVTALEN 1.1.2014 HOVEDAVTALEN 1.1.2014 KRAV 1. april 2014 kl. 08.30 Innledning Krav om likeverdige vilkår ved anbud mv henvises til hovedtariffoppgjøret i KS. I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Det vises til KS` tilbud

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommune- og fylkessammenslåinger. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommune- og fylkessammenslåinger. Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommune- og fylkessammenslåinger Avd.dir/advokat Tor Allstrin, KS Advokatene Aktuelle arbeidsrettslige tema ved kommunesammenslåing; Sammenslåingsprosessen hvem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 7. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640. Endringar i arbeidsmiljølova

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 7. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640. Endringar i arbeidsmiljølova SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640 Endringar i arbeidsmiljølova Ordførar si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Ordførar legg fram tilråding

Detaljer

Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011.

Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011. August Ringvold 25.11.2011 Norsk Journalistlag advokat Til Landsstyret Sak: 11-676 Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011. Forslaget fra LO Media lyder slik: NJ skal

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot ARBEIDSRETTEN KJENNELSE Avsagt: 22.september 2017 Saksnr.: 13/2017 Lnr.: Dommere: AR-2017-23 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Saken gjelder: Spørsmål om habilitet Akademikerne helse Advokat

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver

Innledning. I hvilken grad kan arbeidsgiver endre dine arbeidsoppgaver ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT En oversikt noen sentrale vurderingstemaer vedrørende styringsrettens grenser, et fagdokument for tillitsvalgte i Finansforbundet Innledning I tillegg til at arbeidsgiver har

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer