Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: kl STED: Spiserom, kommunehuset underetg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg."

Transkript

1 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: kl STED: Spiserom, kommunehuset underetg. Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til kontrollsekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet holdes for lukkede dører jfr. Kommunelovens 77 pkt 8. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 004/06 Høylandet kommunes årsregnskap Kontrollutvalgets uttalelse 005/06 Kontrollrapport skatteoppkreverfunksjonen /06 Formell forvaltningsrevisjon: Gjennomgang av vedtak 007/06 Referatsaker Eventuelt Rådmann Reidar Viken møter kl for å orientere/svare på spørsmål vedr årsregnskapet. Kommunekasserer er forhindret fra å møte. Grong, Karl Flaat (sign) leder Per Morten Bjørgum kontrollsekretær Dir.tlf / Kopi: -KomRev Trøndelag IKS -Ordfører (e-post) -Rådmann (e-post)

2 SAK 004/06-HØYLANDET KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Svein-Arne Myrvold/ Høylandet kontrollutvalg Per Morten Bjørgum 004/06 Høylandet 06 Høylandet formannskap Høylandet kommunestyre Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet for Høylandet kommune for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Vedlegg: 1. Forslag til uttalelse til Høylandet kommunes årsregnskap for Revisjonsberetning til Høylandet kommunes årsregnskap for 2005, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Høylandet kommunes årsregnskap for 2005 (utsendt fra kommunen) 2. Høylandet kommunes årsberetning for 2005 (utsendt fra kommunen) 3. Årsmelding for sentraladministrasjonen 4. Årsmelding for helse- og sosialtjenesten 5. Årsmelding for oppvekst, kultur og undervisning 6. Årsmelding for plan og natur 7. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 8. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 9. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et årsregnskap. Dette fastslår kommuneloven i 48. Årsregnskapet og årsberetningen 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige

3 forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. Årsregnskapets innhold Krav til kommunale årsregnskap framkommer i Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (FOR ). I forskriftens 3, 1. ledd heter det om årsregnskapet Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Driftsregnskapet skal omfatte 1. Alle løpende inntekter og innbetalinger i året. 2. Løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret 3. Anvendelsen av midler som nevnt i nr. 1 og 2 i driftsregnskapet, herunder avsetninger av slike midler for anvendelse i senere regnskapsår og til finansiering av investeringer i årets investeringsregnskap. Investeringsregnskapet skal omfatte 1. Bruk av lånemidler. 2. Inntekter fra salg av anleggsmidler, og inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter, jf. likevel fjerde og femte ledd. 3. Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende. 4. Inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-3 avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret. 5. Inntekter i driftsregnskapet anvendt for investeringer i årets investeringsregnskap. 6. Utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket inn ved inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-5, herunder avsetninger. 7. Øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer. Krav til revisor Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (FOR ) pålegger kommunestyret å påse at kommunens årsregnskap blir revidert av revisor som tilfredsstiller kravene i kommuneloven 79 (revisors uavhengighet) samt omtalte forskrifts kap 5 (revisors kvalifikasjoner) og 6 (Krav til revisors uavhengighet og objektivitet). Høylandet kommunes årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS avd. Høylandet. Revisjonen er gjennomført av Tone Røttesmo (oppdragsansvarlig revisor) og Svein Vikestad (revisor). KomRev Trøndelag IKS og de omtalte revisorene tilfredsstiller kravene stilt i kommunelovens 79 og i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalgets rolle ved regnskapsrevisjon Kontrollutvalgets rolle ved regnskapsrevisjon framgår av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap Regnskapsrevisjon

4 Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 7. Uttalelse om årsregnskapet Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 8. Oppfølging av revisjonsmerknader Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader er blitt fulgt opp. Høylandet kommunes årsregnskap for 2005 ble avlagt den av kommunens fagsjef for regnskap og rådmannen. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Kommunens årsregnskap for 2005 viser kr ,- til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,- Driftsregnskapet nøkkeltall: 2005 Rev. budsjett Til fordeling drift Bruk av tidligere års avsetninger Årets avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er gjort opp med kr ,- udekket. Balanseregnskapet Kravene til balanseregnskapet er gitt i Forskrift om årsregnskap og årsberetning 3 hvor det sies at Balanseregnskapet skal vise status for kommunens og fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Balanseregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 3 til denne forskriften. Balanseregnskapet skal minst vise beløp for sist avlagte årsregnskap i tillegg til for årets regnskap.

5 Revisjonen har i revisjonsberetningen tatt forbehold når det gjelder fordring kr ,- (krav mot forsikringsselskap i forsikringsoppgjør etter skolebrann). Etter revisjonens mening er denne fordringen usikker. Noter til regnskapet Note 2 forklarer kommunens pensjonsutgifter i hhv. Kommunal Landspensjonskasse KLP og Statens Pensjonskasse SPK. Note 3 viser kommunens garantiansvar i ulike sammenhenger, med garantibeløp og når garantiansvar utløper. Høylandet kommune har per garantiansvar for til sammen kr ,- I forskrift om årsregnskap og årsberetning 5, pkt. 5 heter det Aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmidler skal spesifiseres etter selskap. Det skal opplyses om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap. I note 5 er antall aksjer og andeler samt balanseverdi og eierandel. Kravet i forskriften må dermed sies å være oppfylt. Balanseført verdi for aksjer og andeler pr er kr ,- Note 6 omhandler avsetning og bruk av fond Note 7 omhandler likviditetsreserven og udekket/udisponert i investeringsregnskapet. Note 8 viser selvkostberegninger innen VAR- området Andre forhold- tidsfrister: I henhold til Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner samt Forskrift om årsregnskap og årsberetning skal a. Årsregnskapet være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar. b. Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars. c. Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap ikke foreligger. d. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks måneder etter regnskapsårets slutt. Revisjonsberetningen: KomRev Trøndelag IKS avd. Høylandet har som kommunens revisor utstedt revisjonsberetning for Beretningen er datert og er undertegnet av oppdragsansvarlig revisor. Fra beretningen siteres: Balansen inneholder, etter vårt syn, en usikker fordring på kr som gjelder et krav mot Gjensidige i forbindelse med forsikringsoppgjør etter brann på Høylandet skole.

6 Vi mener at: Årsregnskapet er, med unntak av det forholdet som er nevnt ovenfor, avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling 31. desember 2005 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter Revisjonsnotat til regnskapet for 2005: I tillegg til revisjonsberetningen er det fra KomRev Trøndelag IKS utarbeidet et revisjonsnotat til regnskapet 2005 som er oversendt rådmannen. Notatet kommenterer diverse forhold- og gir anbefalinger til tiltak. De nevnte forhold er ikke av en slik art at de tas med i vurderingen av årsregnskapet, men er ment som en veiledning til administrasjonen fra revisjonen. Notatet legges fram under referatsaker, og følger ikke automatisk med til formannskapet og kommunestyrets behandling. Høylandet kommunes årsberetning 2005: Høylandet formannskap har den behandlet kommunens årsberetning for I øvrige kommuner har kontrollutvalget behandlet årsberetningen som egen sak, og gitt uttalese til denne før politisk behandling. Siden formannskapet allerede har behandlet årsberetningen, er det ingen grunn til at kontrollutvalget skal ta denne opp som egen sak. I tillegg er det utarbeidet egne årsberetninger for etatene som er behandlet av de respektive politiske utvalg. Årsberetningen anses, sett i sammenheng med etatenes årsmeldinger, å dekke de krav som stilles til beretningen i Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Saksbehandlers vurdering: Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte, av kvalifisert revisor og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Videre skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet, utkast til slik uttalelse er vedlagt. Revisjonens merknad mht usikker fordring i balansen, er innarbeidet i forslag til uttalelse. Under henvisning til ovenstående kan Høylandet kommunes årsregnskap for 2005 anbefales godkjent. Saksbehandler anbefaler kontrollutvalget å vedta vedlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2005.

7 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Høylandet kommunestyre Ordfører Lars Otto Okstad 7977 Høylandet KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL HØYLANDET KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Kontrollutvalget har i møte den 22. mai 2006 under sak 004/06 behandlet Høylandet kommunes årsregnskap for Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger rådmannens årsberetning for 2005 og revisjonsberetning avgitt av KomRev Trøndelag IKS. I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra rådmannen. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som de har bedt om. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen omfatter. Kontrollutvalget mener eventuell usikker fordring kr ,- ang. forsikringsoppgjør bør avklares snarest. Kontrollutvalget har ut over dette ingen merknader til Høylandet kommunes årsregnskap for Det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som Høylandet kommunes årsregnskap for Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet, med unntak for usikker fordring nevnt ovenfor, ført i samsvar med gjeldende lover og regler. Kontrollutvalget viser for øvrig til revisjonsberetningen. Høylandet, 22. mai 2006 Karl Flaat Svein Flaat Tone Dahl

8 SAK 005/06 RAPPORT FOR SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I HØYLANDET KOMMUNE 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Høylandet kontrollutvalg Joar Stiklestad/Per Morten Bjørgum 005/06 Høylandet 06 Høylandet kommunestyre Saksbehandlers forslag til vedtak: Kontrollutvalget vedtar følgende innstilling overfor kommunestyret: 1. Kommunestyret tar skattefogdens kontrollrapport for skatteoppkreverfunksjonen i Høylandet kommune 2005 til orientering. 2. Rådmannen bes foreslå tiltak for å avsette tilstrekkelig ressurs til skatteoppkreverfunksjonen Vedlegg: 1. Brev av til kommunestyret i Høylandet kommune fra Nord-Trøndelag skatte-fogdkontor Kontrollrapport 2005 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Høylandet kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Fra ble staten gitt det totale ansvaret for kontroll og revisjon med skatteoppkreverfunk-sjonen. Riksrevisjonen overtok den formelle revisjonen av skatteregnskapet, mens oppfølgingen av den interne kontroll hos skatteoppkreveren ble overført til regionale kontrollenheter lokalisert til fem skattefogdkontor. For vår regions vedkommende til Sør-Trøndelag skattefogdkontor. Fra samme dato opphørte også tidligere praksis med behandling og godkjenning av skatteregn-skapet i kommunestyret. Skatteregnskapet avgis nå overfor Skattedirektoratet v/skattefogden, og anses som delregnskaper til Skatteetatens samlede regnskap. Det er Stortinget som foretar den formelle behandlingen av Skatteetatens samlede regnskap. Skattedirektoratet anser det derfor ikke lenger som naturlig at kommunestyret skal foreta en formell desisjon (behandling og avgjørelse) av den enkelte kommunes skatteregnskap. Men i følge brev av fra Skattedirektoratet til Kommunene v/rådmannen er det i nest siste avsnitt gitt uttrykk for at: Skattedirektoratet anser det likevel som naturlig at skatteoppkrever oversender skatteregnskapet og kopi av sin halvårlige redegjørelse til kommunestyret/kontrollutvalget.

9 Videre er det i Skattedirektoratets brev av til skatteoppkreverne blant annet uttalt at: Etter direktoratets oppfatning er det ikke noe som tilsier at kommunens kontrollutvalg skal følge opp skatteoppkreverfunksjonen i mindre grad, selv om staten overtar kontroll og revisjon fra kommunerevisjonen. Ifølge Midlertidig instruks for skattefogdens kontroll av skatteregnskapet skal skattefogden innen den året etter regnskapsåret utarbeide en kontrollrapport for skatteoppkreverfunk-sjonen i den enkelte kommune. Denne rapporten omfatter også regnskapskontrollen som utføres av de regionale kontrollenhetene. Rapporten sendes til kommunestyret i den enkelte kommune med kopi til fylkeskommunen, Skattedirektoratet, Riksrevisjonen, skatteoppkrever og kommunens kontrollutvalg. Kommunestyret/kontrollutvalget skal etter det som er sagt over ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, men får ved kontrollrapporten fra skattefogden en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en tilfredsstillende måte. Rapporten inneholder også eventuelle forslag til tiltak og forbedringspunkter. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell behandling av kontrollrapporten i kommunestyret/kontrollutvalget, men forutsetter at kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. Vurdering: I og med at kommunestyret/kontrollutvalget forutsettes å motta kopi av skatteoppkreverens redegjørelse, og skattefogdens kontrollrapport, synes det naturlig at dokumentene også undergis behandling i nevnte organer. Begge dokumentene omhandler skatteoppkreverfunksjonen, og som det derfor er naturlig å legge fram til behandling samlet. Vanlig behandlingsmåte vil være at kontrollutvalget avgir innstilling overfor kommunestyret. Som tidligere vil det være skatteoppkreverens redegjørelse som har størst informasjonsverdi, da denne også inneholder utdrag av det tallmaterialet som selve skatteregnskapet representerer. I kontrollrapporten fra skattefogden gis det en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen er utført på en tilfredsstillende måte. Kontrollrapporten fra skattefogden har nå avløst den tidligere revisjonsberetningen. Fra Skattedirektoratets side ligger en formodning om at kontrollutvalget fortsatt skal følge opp skatteoppkreverfunksjonen. Dette med utgangspunkt i den informasjon som er gitt i skatteopp-kreverens redegjørelse og skattefogdens kontrollrapport Skatteoppkreverens rapport for skatteoppkreverfunksjonen: Sum restanser pr er redusert sammenlignet med utgangen av 2004 fra kr ,- (2004) til ,- (2005), en reduksjon på kr ,- Det vises for øvrig til skatteoppkrevers kommentarer, side 3. Den totale skatteinngangen er for hele året redusert fra kr ,- (2004) til kr (2005),en reduksjon på kr ,-

10 Skattefogdens kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen: Resultatet av utført oppfølgning og kontroll er oppsummert på side 2 slik: Pålitelig regnskapsrapportering: Det er etablert rutiner med mer som sikrer at skatteregnskapet i det alt vesentlige er korrekt, fullstendig og tidsriktig bokført og rapportert. Uten at det har betydning for konklusjonen over, anmerkes at det er avdekket følgende forhold av betydning der gjeldende lov, forskrift eller instruks ikke er overholdt: Det er ikke avlevert redegjørelse for halvårsregnskapet som forutsatt i skatteoppkreverinstruksen. Forsvarlig oppfølgning av skatte- og avgiftsrestanser: Skatteoppkreverens behandling av restansene er ikke tilfredsstillende. Skattefogdkontoret antar at ressurssituasjonen på skatteoppkrevers kontor siste år medvirker til at de lovpålagte oppgaver ikke kan utføres tilfredsstillende. Forsvarlig utførelse av skatte- og avgiftsinnkrevingen: Skatteoppkrever har oppfylt sin plikt til å utarbeide tilstrekkelige rutiner for innkrevings-arbeidet. Gjøremål som er pålagt skatteoppkreveren i gjeldende bestemmelser er utført på en forsvarlig måte. Tilstrekkelig arbeidsgiverkontroll: Det er ikke gjennomført stedlig kontroll med arbeidsgivere slik som forutsatt i skatteoppkrevers instruks Saksbehandlers vurdering: Når det gjelder forsvarlig oppfølging av skatte- og avgiftsrestanser, som skattefogden karakteriserer som ikke tilfredsstillende, antar skattefogdkontoret at ressurssituasjonen ved skatteoppkreverkontoret er bakgrunnen for dette. Også andre kommuner i Indre Namdal får karakteristikken ikke tilfredsstillende når det gjelder oppfølging av skatte- og avgiftsrestanser, og situasjonen blir også her forklart med manglende ressurs til arbeidet. Saksbehandler mener derfor det er riktig å gjennomgå ressurssituasjonen på området, med sikte på i fellesskap å få avsatt tilstrekkelig ressurs til skatte- og avgiftsinnkreving. Midtre Namdal har fra operert med felles skatteoppkreverfunksjon med Namsos som vertskommune. Gjennom dette samarbeidet har de berørte kommunene oppnådd å sette av tilstrekkelig ressurser til arbeidet. Samarbeid med en eller flere nabokommuner om skatteoppkreverfunksjonen kan etter saksbehandlers mening være en metode også for Høylandet, for å kunne sette av tilstrekkelig ressurs til arbeidet. Kanskje kan det også styrke eksisterende arbeidsplasser eller til og med gi nye for den kommunen som eventuelt tar på seg en vertskommunefunksjon innenfor området. I forhold til arbeidsgiverkontrollen er saksbehandler kjent med at den interkommunale trekkkontrollørordningen i 2005 hadde vakant stilling i deler av året Tjenesten overtas nå av

11 KomRev Trøndelag IKS, og det forventes at antallet trekk-kontroller i 2006 blir i henhold til krav fra Skatteetaten.

12 SAK 006/06 FORMELL FORVALTNINGSREVISJON: GJENNOMGANG AV VEDTAK Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Høylandet kontrollutvalg Per Morten Bjørgum 006/06 Høylandet 06 Saksbehandlers forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. Rapporten oversendes kommunestyret til orientering. Vedlegg: 1. Rapport: Gjennomgang av møteprotokoller og vedtak 2. halvår 2005 fra KomRev Trøndelag IKS Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Som et ledd i revisjonsarbeidet skal revisjonen påse at vesentlige økonomiske disposisjoner ikke strider mot lov, forskrift, regelverk eller vedtak. For å oppfylle denne målsetningen er det gjennomført systematiske gjennomganger av vedtak i politiske organer. Prosjektet er gjennomført som en gjennomgang av alle vedtak fattet av formannskapet og kommunestyret i 2. halvår Revisjonen har gått gjennom de dokumenter som er lagt ut på kommunens hjemmeside, og således er offentlige tilgjengelige. Aktuelle dokumenter er møteinnkallinger, møteprotokoller og saksframlegg. For de funn som er gjort henvises til vedlagte rapport. Revisjonen skal ikke vurdere om politiske vedtak er hensiktsmessige. Vurderingene som skal gjøres går på om vedtak er fattet på ufullstendig eller feilaktig grunnlag, om vedtak fra et økonomisk synspunkt framstår som vilkårlige eller åpenbart urimelige eller om vedtak er i strid med overordnet vedtak eller lov. Revisjonen konkluderer med at Høylandet kommune har gode rutiner for sin saksbehandling. Uten at det har betydning for konklusjonen, gis det også noen anbefalinger til forbedringer. Saksbehandlers vurderinger: Systematiske gjennomganger av vedtak i formannskap og kommunestyre som et ledd i revisjonens kvalitetssikring av kommunens virksomhet, er nyttige for både administrasjonen og politikerne. Kommunene forvalter fellesskapets ressurser, samtidig som kommunen på mange områder regulerer sine innbyggeres muligheter. Ofte forvalter kommunene lover og

13 regelverk på vegne av storsamfunnet, og er også gjennom det avhengig av troverdighet i forhold til egen opptreden i forhold til de lover og regler som gjelder. I forhold til de konkrete funn som er gjort her, er saksbehandler enig i revisjonens hovedkonklusjon; Gjennomgangen viser at Høylandet kommune har gode rutiner for sin saksbehandling. I tillegg har revisjonen gitt noen anbefalinger til forbedringer. Utlegging av møtepapirer på kommunens hjemmeside: Saksbehandler er enig i at utlagte møtepapirer på hjemmesiden bør være så fullstendig som mulig. Dokumenter som åpenbart er unntatt offentlighet skal selvfølgelig ikke legges ut, men det vil kun være et fåtall saker. Saksbehandler er enig i revisjonens anbefaling, det bør legges ut Møteprotokoll i stedet for Offentlig Protokoll dersom det ikke er saker unntatt offentlighet i møtet. I tillegg bør det vurderes om selve vedtaket også i saker unntatt offentlighet kan utformes på en slik måte at det kan publiseres. I mange tilfeller er det ikke nødvendig å ha med eventuelle taushetsbelagte opplysninger i selve vedtaket, og ofte vil det også være nyttig at f. eks innvilgede dispensasjoner er offentlige. Eksempelvis der søkere blir innvilget dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark på grunnlag av helsemessige forhold, der kan søknad og saksframlegg gjerne unntas offentlighet, mens det faktum at dispensasjon innvilges (selve vedtaket) gjerne må være offentlig. Det vil nå uansett vises ( være offentlig ) at vedkommende benytter snøscooter, så da er det bedre at det er offentlig at han faktisk har dispensasjon. Møtedeltakernes navn: Møtedeltakernes navn bør framgå av den protokoll som publiseres.

14 SAK 007/06 REFERATER Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Høylandet kontrollutvalg Per Morten Bjørgum 007/06 Høylandet 06 Saksbehandlers forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar referatene til orientering. Vedlegg: 1. Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til kommunene ang. godkjenning av forsøk: Indre Namdal barnevernstjeneste (deles ut i møtet) 2. Samarbeidsavtale for Indre Namdal barnevernstjeneste (deles ut i møtet) 3. Revisjonsnotat til regnskapet, datert fra KomRev Trøndelag IKS til rådmannen 4. Fra KomRev Trøndelag IKS: Statusrapport pr ang. revisjonsarbeidet Unntatt offentlighet jfr off.loven 6.2c 5. Brev til kommunene ang. ny postadresse for KomSek Trøndelag IKS avd Grong

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus

TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 24.03.2015 KL.: 14:00 MRK. TID STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer