HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE"

Transkript

1 1. DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: Arbeidet betyr anlegg og/eller tjenester som Selskapet skal levere ifølge Kontrakten, inkludert men ikke begrenset til Leide Anlegg, Tjenester og Tilleggsarbeider; Driftssted betyr stedet eller stedene som er stilt til disposisjon, eller vil bli stilt til disposisjon, av Kunden til Selskapet for å utføre Arbeidet; Kontrakt betyr disse vilkårene og Tilbudet, sammen med all annen dokumentasjon som gjelder avtalen mellom Selskapet og Kunden, inkludert men ikke begrenset til dokumentasjon godkjent av Selskapet i samsvar med punkt 3.4; Kunde betyr personen, firmaet eller selskapet som Selskapet har avtalt å levere Arbeidet til i samsvar med disse vilkårene; Leide Anlegg betyr anlegg, maskineri, verktøy eller utstyr som er beskrevet i Tilbudet og anlegg, maskineri, verktøy eller utstyr som Selskapet har avtalt å levere til Kunden ifølge Kontrakten i samsvar med punkt 3.4, men omfatter ikke Selskapsanlegg; Leieperiode betyr perioden da Leide Anlegg blir leid av Kunden, som fastsatt i samsvar med punkt 6.1; Selskap betyr Hydratight Norge AS (org. nr ) med registrert forretningsadresse i Randabergveien 300 B, 4070 Randaberg, Norg; Selskapsanlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy eller utstyr som brukes av Selskapet i forbindelse med Tjenestene; Tilbud betyr arket med beskrivelsen, som disse vilkårene er vedlagt, sammen med all annen dokumentasjon som gjelder avtalen mellom Selskapet og Kunden; Tilleggsarbeider betyr tjenester, anlegg, maskineri, verktøy, utstyr eller arbeider som Selskapet avtaler å levere til Kunden ifølge Kontrakten i samsvar med punkt 3.4, i tillegg til det som er beskrevet i Tilbudet; Tjenester betyr arbeidskraften som er angitt i Tilbudet og tjenester som Selskapet avtaler å levere til Kunden ifølge Kontrakten i samsvar med punkt VILKÅRENES ANVENDELSESOMRÅDE 2.1 Disse vilkårene skal gjelde og skal inkorporeres i Kontrakten. Ved motstrid skal disse vilkårene ha forrang foran uttrykk eller vilkår som brukes eller henvises til i Kundens innkjøpsordre, ordrebekreftelse, aksept av tilbud eller beskrivelse eller andre dokumenter som leveres av Kunden, eller som følger av lov, sedvane, handels- eller bransjepraksis. skal anses inngått. Kontrakten skal ikke reguleres av Kundens standardvilkår og -betingelser (hvis slike finnes), selv om de skal være vedheftet, vedlagt eller henvist til i en innkjøpsordre eller et annet dokument. 2.3 Hver ordre som aksepteres av Selskapet i samsvar med punkt 2.2 skal utgjøre en separat, juridisk bindende Kontrakt mellom Selskapet og Kunden. 2.4 Tillegg, endringer eller erstatning av disse vilkårene skal bare være bindende for Selskapet eller bli del av en Kontrakt, dersom de aksepteres skriftlig av en person som har fullmakt til å undertegne på Selskapets vegne. 2.5 Kunden skal for egen regning levere nødvendige data eller annen informasjon som gjelder Arbeidet til Selskapet innen tilstrekkelig tid slik at Selskapet kan levere Arbeidet i samsvar med Kontrakten. Kunden skal forsikre seg om at informasjonen som leveres er korrekt. 2.6 Selskapets ansatte og representanter er ikke autorisert til å uttale seg om innholdet i Kontrakten. Kunden erkjenner at hvis Kontrakten er inngått på grunnlag av uttalelser, råd eller anbefalinger angående bruk av Leide Anlegg eller leveringen av Arbeidet gitt av Selskapet, dets ansatte eller representanter, gjøres dette på Kundens eget ansvar og risiko. 2.7 Selskapet forbeholder seg retten til å nekte å levere Arbeidet hvis levering av Arbeidet etter Selskapets skjønn vil representere en risiko for helse og sikkerhet for personer, inkludert, men ikke begrenset til, på grunn av forhold vedrørende Driftsstedet eller utstyr som leveres av Kunden eller at Kunden ikke oppfyller sine forpliktelser ifølge Kontrakten. 3. BESKRIVELSE OG TILLEGGSARBEIDER 3.1 Kunden er ansvarlig overfor Selskapet for at informasjon i ordrer som sendes til Selskapet, herunder beskrivelser som leveres av Kunden, er riktig, og for å kontrollere og sørge for at opplysningen i eventuelle ordrebekreftelsesskjemaer er korrekt. 3.2 Mengden, kvaliteten, beskrivelsen av og eventuelle spesifikasjoner av Arbeidet, skal være som angitt i Selskapets Tilbud, tilleggsdokumentasjon (inkludert eventuell tilleggsdokumentasjon akseptert av Selskapet i samsvar med punkt 3.4 vedrørende eventuelle Tilleggsarbeider) og ordrebekreftelsesskjema. Ingen andre spesifikasjoner eller innhold av beskrivende materiale, korrespondanse eller uttalelse, markedsføringsmateriale eller salgslitteratur skal utgjøre del av eller inkorporeres ved henvisning i Kontrakten. 3.3 Selskapet forbeholder seg retten til å foreta endringer i beskrivelsen av Arbeidet som er nødvendig for å overholde eventuelle gjeldende krav i lov eller forskrift som ikke vesentlig endrer kvaliteten eller utførelsen. 2.2 Kundens innkjøpsordre, eller Kundens aksept av et tilbud om levering av Arbeidet fra Selskapets side, utgjør et tilbud fra Kunden om å engasjere Selskapet til å utføre Arbeidet på disse vilkårene. Et tilbud fra Kunden kan bare aksepteres av Selskapet ved skriftlig bekreftelse utstedt og undertegnet av Selskapet eller (hvis tidligere) ved at Selskapet påbegynner Arbeidet, på hvilket tidspunkt en Kontrakt om levering og kjøp av Arbeidet på disse vilkårene 3.4 Selskapet kan når som helst skriftlig avtale å levere tjenester og/eller leie ut anlegg, maskineri, verktøy eller utstyr til Kunden i henhold til Kontrakten i tillegg til det som er beskrevet i Tilbudet. 3.5 Hvis ikke noe annet er skriftlig avtalt med Selskapet, skal Tilleggsarbeider leveres av Selskapet på følgende vilkår: HT (Norge) Aug 2011 Side 1 av 8

2 3.5.1 tilleggstjenester skal leveres av Selskapet på grunnlag av medgått tid og materialer, slik at Kunden skal betale til Selskapet alle kostnader som påløper for Selskapet ved å levere Tilleggsarbeidet, inkludert, men ikke begrenset til, materialkostnader og varekostnader. Selskapets honorar for slike tjenester skal beregnes i samsvar med prisene som er oppgitt i Tilbudet eller, hvis det ikke er oppgitt noen priser i Tilbudet, i samsvar med Selskapets til enhver tid gjeldende standardpriser per dag; og leieavgift som skal betales av Kunden for tilleggsposter som består av anlegg, maskineri, verktøy eller utstyr, skal beregnes i samsvar med prisene som er oppgitt i Tilbudet, eller, hvis det ikke er oppgitt noen priser i Tilbudet, i samsvar med Selskapets til enhver tid gjeldende standardpriser for utleie av vedkommende type utstyr. 4. KUNDENS PLIKTER 4.1 Kunden skal: samarbeide med Selskapet i alle forhold som gjelder Arbeidet; sørge for at Selskapet, Selskapets representanter, underleverandører, konsulenter og ansatte får rettidig og kostnadsfri adgang til Driftsstedet samt Kundens eiendom, kontorlokaler, data og andre fasiliteter som med rimelighet kreves av Selskapet for å levere Arbeidet; levere til rett tid slike opplysninger som Selskapet trenger for å kunne levere Arbeidet, og sørge for at opplysningene er korrekte på alle vesentlige punkter; forberede og vedlikeholde Driftsstedet for egen regning, slik at Arbeidet kan leveres; gi Selskapets personell som utfører Arbeidet en grundig innføring i helse- og sikkerhetsregler, forskrifter og andre sikkerhetskrav som gjelder på Driftsstedet; sørge for at Kundens lokaler overholder kravene til driftssted som fremkommer i punkt 5; sørge, for egen regning, for at Kundens lokaler oppfyller gjeldende krav til det fysiske arbeidsmiljøet; stille til disposisjon på Driftsstedet for egen regning slike fasiliteter og hjelpemidler som Selskapet trenger for å utføre Arbeidet, inkludert, men ikke begrenset til, strøm, belysing, trykkluft og slanger, løfteutstyr, kraner, riggutstyr og stillaser; tillate Selskapet, ved behov, å levere og lagre elementer av Selskapsanlegg eller annet utstyr som er nødvendig for å utføre Arbeidet på Driftsstedet, før den avtalte datoen for oppstart av Arbeidet; inspisere Arbeidet etter ferdigstillelse og godkjenne timelister og felles ferdigattest før Selskapets teknikere forlater Driftsstedet. Forpliktelsen i dette punkt gjelder ikke Arbeider som gjelder Leide Anlegg. 4.2 Selskapets svarer ikke for eventuelle kostnader, krav eller tap som påføres Kunden som direkte eller indirekte følge av at Selskapets oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til Kontrakten hindres eller forsinkes av handlinger eller unnlatelser fra Kunden, Kundens representanter, underleverandører, konsulenter eller ansatte. 4.3 Kunden skal være ansvarlig for å betale til Selskapet ved påkrav alle rimelige kostnader, utgifter eller tap som er påført eller påløper for Selskapet (inkludert, men ikke begrenset til, direkte eller indirekte tap eller følgetap, tap av fortjeneste og tap av omdømme, tap av eller skade på eiendom, personskade eller tap av menneskeliv og tap av mulighet til å sette inn ressurser annetsteds), som oppstår direkte eller indirekte fra Kundens bedrageri, uaktsomhet, eller mangelfull, manglende eller forsinket levering av noen av sine forpliktelser ifølge Kontrakten, forutsatt at Selskapet skriftlig bekrefter og dokumenterer slike kostnader, utgifter og tap til Kunden. 4.4 Hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig mellom Kunden og Selskapet, skal Kunden hente Selskapsanlegg fra et sted og på et tidspunkt som varsles av Selskapet, og transportere det til Driftsstedet. Kunden skal sørge for at Selskapsanlegg alltid blir lagret sikkert og trygt når det oppbevares på Driftsstedet og i samsvar med eventuelle anvisninger gitt av Selskapet til enhver tid. 5. FORHOLD PÅ DRIFTSSTEDET 5.1. Kunden skal, hvis Selskapet krever det, stille til disposisjon for Kundens regning: stillaser og/eller trykkluftforsyning på 140 cfm på 100 psi der hvor Tjenestene skal utføres på Driftsstedet; slik assistanse som Selskapet krever på Driftsstedet for lossing, plassering og lasting av Leide Anlegg eller Selskapsanlegg. 5.2 Selskapet skal utstyre sine egne ansatte med egnede klær og utstyr tilpasset behovet for sikkerhet under normale arbeidsforhold. Spesialutstyr og tilleggsutstyr som kreves på grunn av spesielt farlige forhold vil bli gjenstand for separate forhandlinger mellom partenes autoriserte representanter. 5.3 Kunden skal sørge for at hans teknikere holder en sikker avstand, som angitt av Selskapet, til områder hvor det utføres Arbeid på Driftsstedet. 5.4 Selskapet skal få anledning til å plassere sine kjøretøyer så nær området hvor Arbeidet utføres på Driftsstedet som det er mulig i forhold til sikkerheten på stedet. 5.5 Kjøretøyer, utstyr og overskuddsmaterialer som bringes inn på Kundens driftssted skal forbli Selskapets eiendom. Hvis slike kjøretøyer, utstyr eller materialer holdes tilbake av Kunden av en grunn som Selskapet ikke har ansvar for, skal Kunden betale et erstatningsbeløp per dag som er lik dagsprisen i Tilbudet, eller hvis det ikke er oppgitt noen dagspris i Tilbudet, i samsvar med Selskapets til enhver tid gjeldende standardpriser per dag. Dersom kjøretøyer og utstyr holdes tilbake i mer enn fjorten (14) dager, skal Kunden straks betale erstatning til Selskapet for slike gjenstander tilsvarende deres fulle gjenanskaffelsesverdi. Kunden skal holde Selskapet skadesløs for ethvert tap (både direkte og indirekte) som følger av at Selskapet er ute av stand til å bruke utstyret, kjøretøyene eller overskuddsmaterialene i tilbakeholdsperioden. HT (Norge) Aug 2011 Side 2 av 8

3 6. LEIDE ANLEGG 6.1 Leieperiode Hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig mellom Kunden og Selskapet, starter Kundens leie av Leide Anlegg: på tidspunktet hvor Selskapet har varslet Kunden om at det Leide Anlegg vil være klart for avhenting; eller hvis Selskapet har avtalt å levere Leide Anlegg til Kunden, på tidspunktet hvor det Leide Anlegg blir sendt til Kunden Enkelte deler av Leide Anlegg er gjenstand for minimumsleieperioder som meddelt av Selskapet til Kunden. Med mindre noe annet er meddelt fra Selskapet, skal minimumsleieperioden være fem (5) dager I samsvar med minimumsleieperioden angitt i punkt og vilkårene i Kontrakten, er Leide Anlegg å betrakte som leid inntil det er tilbakelevert av eller hentet fra Kunden i samsvar med punkt Selskapet plikter å levere sammen med Leide Anlegg relevant informasjon vedrørende konstruksjon, drift og bruk i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter Kunden plikter å foreta nødvendige tiltak for å sikre at Leide Anlegg vil være sikkert og uten helserisiko når det blir brukt korrekt Leide Anlegg leies ut under forutsetning av at det kun skal brukes til de formålene som det er konstruert for innenfor de konstruksjonsgrensene og annen informasjon som er angitt i bruksanvisningen som medfølger. 6.2 Levering Levering av Leide Anlegg skal foretas enten: ved at Kunden henter Leide Anlegg på Selskapets lokaler; eller hvis Selskapet har avtalt å levere Leide Anlegg, ved at Selskapet leverer det Leide Anlegget for Kundens regning til Driftsstedet eller et annet sted som er avtalt med Selskapet Selskapet skal utstede et leverings- og akseptskjema for hver del av Leide Anlegg, som skal inneholde nøyaktige opplysninger om det som er levert. Ved levering eller avhenting av Leide Anlegg, skal skjemaet undertegnes av Kunden eller en person som har fullmakt fra Kunden til å undertegne. Underskriften skal anses som Kundens aksept av at det Leide Anlegget er i god, funksjonsdyktig stand på leveringstidspunktet Selskapet skal gjøre det som er rimelig for å ha hver bestanddel av Leide Anlegg klart til levering eller avhenting på tidspunktet som er anmodet av Kunden. Tidspunktet som er angitt som leveringstidspunkt for Leide Anlegg er imidlertid kun veiledende, og Selskapet er uten ansvar for eventuell forsinket levering uten hensyn til hva som er årsak til forsinkelsen Hvis Leide Anlegg skal leveres i deler, skal hver delleveranse utgjøre en separat kontrakt. Selskapets manglende levering av én eller flere delleveranser i samsvar med disse vilkårene, eller krav fra Kunden i forbindelse med én eller flere delleveranser, gir ikke Kunden rett til å anse hele Kontrakten som misligholdt Containere og annen emballasje (unntatt emballasje for postpakker) er Selskapets eiendom og skal returneres til Selskapet i original stand innen en tid som Selskapet anser rimelig. I motsatt fall svarer Kunden overfor Selskapet for gjenanskaffelsesverdien. Selskapet kan etter eget valg forhåndsfakturere Kunden for hele eller deler av verdien på emballasjen og refundere beløpet, eller en passende del av det, ved retur som nevnt ovenfor. 6.3 Retur Hvis ikke noe annet er skriftlig avtalt med Selskapet, skal Kunden ved Leieperiodens slutt eller ved oppsigelse av Leieperioden returnere Leide Anlegg til Selskapet for egen regning og risiko til et sted i Norge som Selskapet krever. Leide Anlegg skal returneres i god, sikker, funksjonell og teknisk tilstand, med unntak for normal slitasje, og ellers i den tilstanden som kreves ifølge Kontrakten Hvis Selskapet skriftlig avtaler å hente Leide Anlegg fra Kunden i samsvar med punkt 6.3.1, skal dette skje for Kundens regning og på slike vilkår som Selskapet meddeler til Kunden. 6.4 Risiko og eiendomsrett Risikoen for skader eller tap av Leide Anlegg går over på Kunden ved levering og skal forbli hos Kunden inntil det Leide Anlegget er returnert av eller hentet hos Kunden i samsvar med punkt Leide Anlegg er Selskapets eiendom, og Kundens rettigheter til Leide Anlegg er kun som leietaker. Kunden skal ikke gjøre eller tillate eller forårsake at det foretas noe som skader eller kan skade Selskapets rettigheter i Leide Anlegg. 6.5 Bruk Kunden kan bruke Leide Anlegg til sine forretningsformål. Leide Anlegg skal ikke brukes, og Kunden skal ikke tillate at det brukes, til et annet formål enn det formålet det er konstruert for Kunden skal gjennom Leieperiodens løpetid: (c) sørge for at det Leide Anlegget er i god, funksjonell stand. Kunden skal varsle Selskapet umiddelbart etter overtakelse hvis Kunden oppdager mangler, skader eller feil ved Leide Anlegg; sørge for at Leide Anlegg brukes korrekt og sikkert av personell som har fått tilstrekkelig opplæring; holde Selskapet skadesløs for bøter, andre forpliktelser, tilhørende kostnader og utgifter, som påføres Selskapet eller som oppstår som følger av at Kunden ved uautorisert bruk av Leide Anlegg ikke overholder lover eller forskrifter; HT (Norge) Aug 2011 Side 3 av 8

4 (d) bære kostnadene ved reparasjoner eller utbedringer av eventuelle skader på Leide Anlegg som følge av uaktsomhet eller feil bruk av Leide Anlegg fra Kundens side eller personer som Kunden har tillatt å bruke Leide Anlegg; åpnes av Kunden til fordel for Selskapet og bekreftes av en bank i Norge som aksepteres av Selskapet Prisen som skal betales av Kunden til Selskapet ifølge disse vilkårene skal betales i den valutaen som er angitt i Selskapets faktura til Kunden. (e) (f) (g) (h) (i) (j) ikke selge, overføre, pantsette, leie ut eller på annen måte avhende Leide Anlegg eller noen del av Leide Anlegg, eller pantsette Kontrakten eller forsøke å gjøre det; iverksette alle nødvendige tiltak for egen regning for å beholde og ta tilbake besittelsen av og kontroll over Leide Anlegg som Kunden har mistet besittelsen av eller kontrollen over; varsle Selskapet om Kundens eventuelle adresseendringer og ved forespørsel fra Selskapet umiddelbart informere Selskapet om hvor Leide Anlegg befinner seg; oppbevare Leide Anlegg på Driftsstedet; når det gjelder tilstand og vedlikehold av Leide Anlegg, være eneansvarlig for egen regning for bruk, rengjøring og innstilling av Leide Anlegg kun i samsvar med bruksanvisningen som medfølger; og ikke bruke Leide Anlegg, eller tillate bruk eller drift, på en måte som er i strid med lov eller forskrift Kunden samtykker i at han ikke vil: foreta noen mekanisk eller annen modifikasjon, endring eller tillegg til Leide Anlegg, eller montere noe utstyr eller annet tilbehør på Leide Anlegg; (c) 6.6 Eksport fjerne eller ødelegge identifikasjonsmerker, eller forsøke eller tillate noen å fjerne eller ødelegge identifikasjonsmerker, som er festet til Leide Anlegg; ødelegge malingen eller eksteriøret på Leide Anlegg eller legge til eller påføre maling, skilting, skrift eller reklame på Leide Anlegg Dersom Leide Anlegg leveres til eksport fra Norge, skal bestemmelsene i dette punkt 6.6 (med forbehold for eventuelle spesialvilkår som er skriftlig avtalt mellom Kunden og Selskapet) gjelde foran andre bestemmelser i disse vilkårene Kunden skal være ansvarlig for å overholde gjeldende lover og forskrifter vedrørende import av Leide Anlegg til bestemmelseslandet og for å betale eventuell toll og avgifter. 7. PRISER 7.1 Generelt Prisen som skal betales av Kunden for Arbeidet skal være som følger: for Arbeidet som er angitt i Tilbudet, er prisen den prisen som er fastsatt i Tilbudet; for eventuelle Tilleggsarbeider, fastsettes prisen i samsvar med punkt 3.5. Angitte priser er gyldige i tretti (30) dager fra tilbudsdatoen eller frem til en tidligere aksept fra Kunden. Etter dette kan prisene endres av Selskapet uten forutgående varsel til Kunden Priser for teknisk støtte som påløper i tillegg til Tilbudet eller avtale mellom Selskapet og Kunden skal betales av Kunden i henhold til Selskapets gjeldende priser Dersom det er avtalt en pakkepris med Selskapet for Arbeidet, skal prisen være gjenstand for slike begrensninger eller forutsetninger som er meddelt fra Selskapet. Med mindre Selskapet har samtykket skriftlig, skal Arbeid som utføres av Selskapet som faller utenfor omfanget av de oppgitte grensene og/eller forutsetningene, faktureres i samsvar med punkt Pristilbud som er gitt av Selskapet gjelder kun for steder hvor det er tilstrekkelig adkomst for Selskapsanlegg og under forutsetning av at Arbeidet kan utføres kontinuerlig etter at teknikerne ankommer Driftsstedet Selskapet kan ved skriftlig varsel til Kunden når som helst før oppstart av Arbeidet heve prisen på Arbeidet for å gjenspeile kostnadsøkninger for Selskapet som ligger utenfor Selskapets kontroll (herunder eventuelle valutasvingninger, valutaregulering, toll- og avgiftsendringer, og betydelige økninger i arbeidskraftskostnader endringer i datoer for utførelse av Arbeidet, og endringer i beskrivelser av Arbeidet som kreves av Kunden) eller som skyldes manglende anvisninger eller opplysninger fra Kunden til Selskapet. 7.2 Leiepriser Leieprisene skal påløpe og betales av Kunden fra leverings- og avhentingsdatoen for Leide Anlegg i samsvar med punkt 6.2 og frem til datoen hvor Leide Anlegg returneres eller hentes i samsvar med punkt Selskapet skal være ansvarlig for å arrangere testing og inspeksjon av Leide Anlegg på Selskapets lokaler før forsendelse. Selskapet skal være uten ansvar for krav i forbindelse med skader påført under transporten Hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig mellom Kunden og Selskapet, skal betaling av alle skyldige beløp til Selskapet foretas med ugjenkallelig remburs som Leieprisen skal påløpe og betales av Kunden selv om Selskapet har avtalt en fast Leieperiode for Leide Anlegg og selv om Leide Anlegg ikke kan brukes av Kunden (inkludert, men ikke begrenset til, på grunn av tap eller skader som er påført Leide Anlegg), unntatt i tilfeller hvor utilgjengeligheten av Leide Anlegg skyldes handling eller unnlatelse fra Selskapets side. HT (Norge) Aug 2011 Side 4 av 8

5 7.3 Tjenestepriser Hvis det er avtalt at Tjenester skal faktureres på timebasis, skal prisen inkludere tid som medgås for Selskapets personell til reiser frem og tilbake til Driftsstedet og til forberedelser før avreise. Timelister skal sendes til Kunden eller Kundens representant ukentlig for nødvendig godkjennelse og attestering. Hvis arbeidsperioden er kortere enn én uke, skal timelister sendes før personellet forlater Driftsstedet. Selskapets spesifisering av data som er registrert i timelister skal være endelig og bindende for Kunden. Selskapets timelister skal gjelde i tilfelle konflikt mellom Selskapets timelister og annen informasjon eller registreringer hos noen av partene angående medgått tid for Selskapet og det aktuelle personellet for å utføre Tjenestene Kunden skal betale omkostninger for transport av utstyr og mobilisering/demobilisering både ved forsendelse av utstyret og ved retur av utstyret tilbake til Selskapets lokaler Utgifter til dekning av diett og overnatting osv. skal beregnes og faktureres i henhold til Selskapets gjeldende satser eller satser som er avtalt mellom partene og angitt i Tilbudet Følgende tilleggsvilkår skal gjelde for levering av Tjenester på offshore installasjoner: Kunden skal belastes for mobilisering fra Selskapets lokaler til ombordstigningspunktet i henhold til Selskapets faste mobiliseringssatser, med mindre andre satser er oppgitt i Tilbudet; Kunden skal belastes for demobilisering fra demobiliseringspunktet til Selskapets lokaler i henhold til Selskapets faste demobiliseringssatser, med mindre andre satser er oppgitt i Tilbudet, eller i samsvar med kredittvilkår som er skriftlig avtalt mellom Selskapet og Kunden. 8.5 Betalinger etter Kontrakten som ikke foretas via BACS- eller EFT-betalingssystemet skal foretas til Selskapet på adressen som er angitt i disse vilkårene, eller på annen adresse som er meddelt Kunden. Betalinger som sendes i posten, skjer på Kundens egen risiko. 8.6 Kunden skal anses å være i vesentlig mislighold av Kontrakten hvis noen beløp forblir ubetalt i mer enn fjorten (14) dager etter forfall. 8.7 Hvis Kunden ikke betaler på forfallsdato, har Selskapet rett til, uten hensyn til eventuelle andre rettigheter eller rettsmidler Selskapet måtte ha: å kansellere Kontrakten og suspendere ytterligere utleie av Leide Anlegg til Kunden og/eller levering av ytterlige Arbeid; å ta beslag i betalinger som er foretatt av Kunden for leveringer i henhold til andre kontrakter mellom Kunden og Selskapet etter Selskapets skjønn; og å kreve forsinkelsesrenter og/eller erstatning for rimelige inndrivelseskostnader i samsvar med gjeldende rett. 9. SELSKAPETS PLIKTER 9.1 Med unntak av det som er nevnt i punkt 9.2, skal Selskapet i Leieperiodens løpetid: betale kostnadene for rutinemessig service og vedlikehold på Leide Anlegg og kostnadene for nødvendige reparasjoner eller utskiftninger på Leide Anlegg. Slik service og vedlikehold kan bare utføres av Selskapet, dets representanter og underleverandører; og fremskaffe og betale for Leide Anlegg som må skiftes ut på grunn av normal slitasje eller produksjonsfeil; og (c) (d) Kunden skal faktureres for minimum et tolv (12) timers skift, uavhengig av den faktiske reisetiden til og fra offshore installasjoner; og hvis Kunden krever tidlig oppstart, skal Kunden belastes for utgifter til overnatting og diett for forutgående kveld til kostpris. 8. BETALING 8.1 Med mindre andre faktureringsordninger er skriftlig avtalt, vil Selskapet utstede fakturaer ved slutten av hver kalendermåned, eller når Arbeidet ferdigstilles, avhengig av hva som kommer først. 8.2 Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, toll og andre avgifter, som Kunden skal betale til Selskapet i tillegg til prisen i samsvar med de til enhver tid gjeldende satser. 8.3 Selskapet skal gjøre det som er rimelig for å imøtekomme spesielle faktureringskrav som Kunden måtte ha, men Selskapets manglende oppfyllelse av slike faktureringskrav skal ikke påvirke gyldigheten av den utstedte fakturaen. Anmodninger om spesielle faktureringskrav må meddeles Selskapet før oppstart av Arbeidet. 8.4 Kunden skal betale alle fakturaer som utstedes av Selskapet innen tretti (30) dager fra fakturadatoen, i tilfelle en del av Leide Anlegg blir midlertidig ubrukelig (unntatt på grunn av ulykke, skader, tyveri eller hærverk), stille til disposisjon Leide Anlegg innen førtiåtte (48) timer, eller så snart det er praktisk mulig, etter mottak av varsel fra Kunden som anmoder om dette. 9.2 Selskapet skal være uten ansvar for mangler som helt eller delvis skyldes tyveri, forsettlig skadeverk, uaktsomhet, tilfeldig skade, unormale driftsforhold, manglende overholdelse av Selskapets skriftlige eller muntlige anvisninger, misbruk, eller endringer eller reparasjon av Leide Anlegg foretatt uten Selskapets samtykke. 9.3 Selskapet plikter å utføre Tjenestene med rimelig omsorg og faglig dyktighet. Så langt det er praktisk mulig, skal Tjenestene utføres i samsvar med Tilbudet og i intervaller og innen tidspunktene som er angitt i Tilbudet, men slike tidsangivelser skal kun være veiledende. 9.4 Selskapet er uten ansvar for varer som er levert av en tredjepart i forbindelse med utførelse av Tjenestene og innestår ikke for slike varers kvalitet, eller for at de er egnet for formålet eller på annen måte. Selskapet skal om mulig overføre til Kunden fordelen av eventuelle garantier eller inneståelser som er gitt til Selskapet av leverandøren av varene. HT (Norge) Aug 2011 Side 5 av 8

6 10. EIENDOMSFORBEHOLD 10.1 Selskapsanlegg og Leide Anlegg er Selskapets eiendom, og Kunden skal ikke ha noen rettigheter til Selskapsanlegg eller Leide Anlegg, unntatt det som uttrykkelig er angitt i disse vilkårene. Kunden skal ikke gjøre eller tillate eller forårsake at det foretas noe som skader eller kan skade Selskapets rettigheter i Selskapsanlegg eller Leide Anlegg. 11. FORSIKRING 11.1 Kunden skal gjennom Kontraktens løpetid tegne og opprettholde risikoforsikring som skal dekke det Leide Anlegget (herunder også erstatningsanlegg som er levert i samsvar med punkt 9) mot fysisk tap eller skader, herunder tap eller skader forårsaket av tredjeparter, for et beløp tilsvarende gjenanskaffelsesverdien. Forsikringen skal tegnes med et anerkjent forsikringsselskap. Kunden skal underrette forsikringsselskapet om at Leide Anlegg er leid fra Selskapet og anmode om at forsikringsselskapet noterer i forsikringspolisen at Selskapet er berettiget til eventuelle forsikringsutbetalinger. Kunden skal på Selskapets forlangende fremlegge forsikringspolisen og kvitteringer for betalt forsikringspremie. Kunden skal ikke bruke, eller tillate at noen bruker, Leide Anlegg til noe formål som ikke er tillatt ifølge forsikringsvilkårene eller foreta seg noe, eller tillate at noen foretar seg noe, som vil eller kan medføre at forsikringen blir ugyldig. Kunden skal holde Selskapet skadesløs mot alle tap eller skader på Leide Anlegg som ikke dekkes av forsikringspolisen Kunden skal varsle Selskapet straks dersom det skjer en hendelse eller ulykke som er dekket av forsikringen i punkt Kunden skal ikke inngå forlik om kravet uten Selskapets samtykke, og skal la Selskapet overta behandlingen av kravet (unntatt Kundens egne krav for personskader, driftstap eller skade på Kundens eiendom i forbindelse med Leide Anlegg). Kunden skal for egen regning iverksette slike rettslige skritt som Selskapet anviser. Erstatnings- og forsikringsutbetalinger som Kunden mottar skal mottas av Kunden som betrodde midler på vegne av Selskapet og skal utbetales eller brukes kun i henhold til Selskapet instruksjoner og disse vilkårene Hvis deler av Leide Anlegg erklæres av Selskapet etter rimelig skjønn å være et totaltap: kan Selskapet etter eget skjønn: si opp Kontrakten for den berørte delen av Leide Anlegg med umiddelbar virkning med skriftlig varsel til Kunden; eller erstatte den berørte delen av Leide Anlegg for resten av Leieperioden på disse vilkårene Innen tretti (30) dager etter at det totale tapet inntreffer, skal Kunden betale til Selskapet: et beløp fastsatt av Selskapet som tilsvarer nyanskaffelsesverdien av den berørte delen av Leide Anlegg; og dersom Selskapet sier opp Kontrakten i samsvar med punkt , alle leiebeløp som ville forfalt til betaling til Selskapet for den berørte delen av Leide Anlegg, hvis Kontrakten ikke hadde blitt sagt opp Selskapet skal etter eget valg anvende forsikringsutbetalinger som mottas for Leide Anlegg: til å gjenanskaffe anlegg av tilsvarende verdi; eller til å dekke beløp som ifølge Kontrakten skal betales til Selskapet vedrørende den berørte delen av Leide Anlegg. 12. ANSVAR 12.1 Med unntak av personskade og tap av menneskeliv som skyldes Selskapets uaktsomhet, skal Selskapet ikke under noe omstendighet, og uten hensyn til ansvarsbetingende forhold i noen form fra Selskapets side, dets ansatte, representanter eller andre, være ansvarlig for indirekte tap, følgetap eller konsekvenstap av noen art (herunder tap av fortjeneste, goodwill, omsetning eller lignende), kostnader, utgifter, inntekter, forventede besparelser eller andre erstatningskrav, som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med Arbeidet eller Kundens bruk av Arbeidet. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, skal Selskapets samlede ansvar under eller i forbindelse med Kontrakten være begrenset til den lavest av (i) den totale prisen som skal betales av Kunden ifølge Kontrakten for Arbeidet, og (ii) tomillionerkroner (NOK ) Selskapet skal være uten ansvar for forsinkelse eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, som helt eller delvis forårsakes hendelig uhell, transportforsinkelse, arbeidstvist, brann, flom, krig, ulykke, myndighetsvedtak, personalmangel, knapphet på materialer, produksjonsanlegg eller energi og andre forhold som ligger utenfor Selskapets kontroll. Dersom forholdet vedvarer i tre måneder eller mer, kan hver av partene si opp Kontrakten uten virkning for eventuelle rettigheter som er opparbeidet før oppsigelsen Selskapet skal være uten ansvar overfor Kunden for tap, skader, kostnader, utgifter og andre krav som skyldes at informasjon, dokumenter, materiell eller anvisninger gitt av Kunden, er ufullstendige, feil, unøyaktige, uleselige, i feil rekkefølge eller form, ankommer for sent eller ikke kommer frem eller er beheftet med andre feil fra Kundens side Kunden bekrefter herved at: det Leide Anlegget er valgt av Kunden; og hver del av Leide Anlegg er tilfredsstillende for Kunden og for Kundens tilsiktede bruk Kunden skal være eneansvarlig for, og skal holde Selskapet skadesløs mot, alle krav, forpliktelser, tap, forfølgninger, kostnader og utgifter som påføres eller påløper for Selskapet som følge av: bruk eller drift (eller forsøkt drift) av Leide Anlegg (unntatt ved personskade eller tap av menneskeliv som er en følge av uaktsomhet fra Selskapet, dets ansatte eller representanter); ethvert brudd eller mislighold på Kundens side av Kundens forpliktelser i henhold til Kontrakten; HT (Norge) Aug 2011 Side 6 av 8

7 tap av eller skade på Leide Anlegg mens det er i Kundens besittelse eller under Kundens kontroll; tap eller skade på Selskapsanlegg når det er plassert på Driftsstedet eller mens det er i Kundens besittelse eller under Kundens kontroll, unntatt som følge av uaktsomhet fra Selskapet, dets ansatte eller representanter, inkludert, men ikke begrenset til, i samsvar med punkt 4.4 og 13.6; handlinger foretatt for å hindre eller forsøke å hindre arrest, konfiskering, beslagleggelse, tvangsinndrivelse eller tilbakeholdelse av Leide Anlegg eller å sikre eller forsøke å sikre frigivelse av Leide Anlegg Selskapet innestår ikke for at Leide Anlegg er egnet for noe formål, og alle garantier, betingelser og vilkår som følger av lov eller sedvane er uten virkning for Kontrakten med mindre annet følger av ufravikelige lovbestemmelser. Med unntak for Selskapets ansvar for personskade og tap av menneskeliv som skyldes uaktsomhet fra Selskapet, dets ansatte eller representanter, er Selskapet uten ansvar for ethvert krav, tap, skader eller utgift av noe slag eller noen type som direkte eller indirekte skyldes Leide Anlegg eller bruken av det Kunden skal være eneansvarlig for, og holde Selskapet skadesløs mot, alle krav, forpliktelser, tap, skader, forfølgninger, kostnader og utgifter som påføres eller påløper for Selskapet som følge av Kundens mislighold av kontrakten eller manglende gjennomføring av forpliktelsene i Kontrakten fra Kundens side. 13. KANSELLERING OG OPPSIGELSE 13.1 Kunden har ikke rett til å kansellere eller si opp Kontrakten uten forutgående skriftlig samtykke fra Selskapet. Hvis Kunden likevel kansellerer eller si opp Kontrakten, skal Kunden erstatte alle tap, kostnader og utgifter som er påført Selskapet i forbindelse med Kontrakten Selskapet kan når som helst med skriftlig varsel til Kunden heve Kontrakten dersom: Kunden unnlater innen fjorten (14) dager etter forfall (enten det er sendt påkrav eller ikke) å betale leie eller andre beløp som skal betales til Selskapet ifølge denne Kontrakten eller ifølge annen avtale mellom Kunden og selskap som i henhold til aksjeloven 1-3 må anses som selskap i samme konsern som Selskapet; eller Kunden misligholder andre vilkår i eller som følger av Kontrakten; eller Kunden foretar seg noe eller tillater at det foretas noe som etter Selskapets oppfatning kan skade Selskapets rettigheter til Selskapsanlegg eller Leide Anlegg eller deler av disse; det tas utlegg i eller annen rettslig skritt som berører Leide Anlegg, eller eiendom hvor Leide Anlegg befinner seg, eller Kundens varer eller andre eiendeler, eller Kunden lar noen kjennelse eller rettslig pålegg mot seg stå uoppfylt i mer enn syv (7) dager; Kunden blir insolvent eller innstiller sine betalinger, eller det åpnes gjeldsforhandling, akkord, konkurs, eller annen form for kreditorstyring hos Kunden; eller det inntreffer en situasjon eller rettsprosess som har en tilsvarende eller lignende virkning som noen av hendelsene nevnt i punktene eller i noen stat som har jurisdiksjon over Kunden Kunden skal ved oppsigelse i samsvar med dette punkt 13 betale til Selskapet: alle utestående beløp som Kunden skylder Selskapet ifølge Kontrakten og alle andre akkumulerte beløp som er forfalt og ubetalt på oppsigelsestidspunktet; kostnadene ved reparasjoner på Leide Anlegg som er påkrevd på oppsigelsestidspunktet (bortsett fra de som Selskapet har tatt ansvaret for ifølge punkt 9); og alle andre beløp som Kunden skylder eller vil komme til å skylde til Selskapet, eller som Selskapet er berettiget til som erstatning Oppsigelse av Kontrakten skal ikke ha virkning for Selskapets rettigheter eller Kundens forpliktelser som eksisterer på oppsigelsestidspunktet Ved oppsigelse av Kontrakten på hvilket som helst tidspunkt og på hvilket som helst grunnlag, eller ved utløp av Leieperioden, skal Kundens besittelse av Leide Anlegg være uten Selskapets samtykke. Med mindre noe annet er avtalt med Selskapet og Kunden, skal Kunden straks returnere Leide Anlegg (med dokumentasjon og bruksanvisninger) og Selskapsanlegg til Selskapet i samsvar med punkt Uten hensyn til det som fremgår av punkt 13.6 eller til Selskapets krav på utestående beløp eller erstatning for mislighold fra Kundens side eller andre rettigheter ifølge Kontrakten, kan Selskapet eller dets autoriserte representanter når som helst etter oppsigelse eller utløp av Leieperioden uten varsel ta besittelse av Leide Anlegg og/eller Selskapsanlegg, og i den anledning skaffe seg tilgang til Driftsstedet eller enhver eiendom som tilhører, brukes av eller er under Kundens kontroll. Kunden skal være ansvarlig for alle kostnader og utgifter som påløper i forbindelse med å ta besittelse av Leide Anlegg og/eller Selskapsanlegg. Kunden skal også bære Selskapets rimelige kostnader forbundet med å lokalisere hvor Leide Anlegg og/eller Selskapsanlegg befinner seg. 14. KONFIDENSIALITET OG IMMATERIELLE RETTIGHETER 14.1 Selskapet og Kunden skal holde teknisk og forretningsmessig informasjon som de har mottatt fra hverandre i forbindelse med diskusjoner, forhandlinger eller annen kommunikasjon mellom dem vedrørende Kontrakten konfidensielt, og skal ikke gi slik informasjon til tredjeparter uten den andre partens skriftlige samtykke Opphavsrett, designrettigheter, knowhow og alle andre immaterielle rettigheter utarbeidet av eller brukt av Selskapet i forbindelse med Kontrakten, inkludert, men ikke begrenset til, alle immaterielle rettigheter i Leide Anlegg og Selskapsanlegg, skal være Selskapets eiendom. Kunden skal ha en bruksrett disse kun til det formål å anvende Leide Anlegg. Eventuelle tegninger, design og/eller forslag som er levert av Selskapet for godkjenning, skal forbli Selskapets eiendom og skal behandles av Kunden som strengt konfidensielt og må ikke fremlegges for tredjeparter uten forutgående skriftlig samtykke fra Selskapet. HT (Norge) Aug 2011 Side 7 av 8

8 14.3 Kunden innestår for at tegninger, design, anvisninger og beskrivelser som er gitt til Selskapet av eller på vegne av Kunden, ikke krenker noen immaterielle rettigheter som tilhører tredjepart. 15. GENERELLE BETINGELSER 15.1 Alle varsler eller meddelelser som kreves eller tillates gitt av en av partene til den andre i henhold til disse vilkårene skal gis skriftlig og sendes til den andre parten på dennes hovedkontor, hovedforretningssted eller en annen adresse som måtte være meddelt den andre parten til enhver tid Frafall av krav fra Selskapets side i anledning kontraktsbrudd fra Kundens side skal ikke anses som frafall av eventuelle etterfølgende brudd på samme eller andre vilkår Selskapet er en del av et konsern og kan følgelig oppfylle enhver av sine forpliktelser eller forfølge enhver av sine rettigheter i samsvar med disse vilkårene selv eller ved andre selskaper i konsernet Selskapet har rett til å benytte tredjeparter etter eget skjønn som underleverandører for å oppfylle hele eller deler av sine forpliktelsene ifølge Kontrakten, men slike underkontrakter skal ikke frita Selskapet fra dets plikter i samsvar med disse vilkårene Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene helt eller delvis anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal gyldigheten av de øvrige bestemmelsene ikke berøres Kontrakten skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett og partene vedtar Stavanger Tingrett som verneting for alle tvister som gjelder kontraktsforholdet. HT (Norge) Aug 2011 Side 8 av 8

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN

AVTALE OM ANSVARLIG LÅN AVTALE OM ANSVARLIG LÅN mellom Viking Håndballklubb (heretter benevnt Låntaker) og Stavanger kommune (heretter benevnt Långiver) Avtale om ansvarlig lån Lavangen kommune 2 1.0 LÅNEBELØP OG FORMÅL 1.1 Lånebeløpet

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004)

Alminnelige vilkår ved anskaffelser. Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Bl 5002 (revidert des 2004) Alminnelige vilkår ved anskaffelser Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Bl 5002 (revidert des 2004) 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Helse Stavanger HFs alminnelige

Detaljer

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Sarpsborg kommunes alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Vedtatt av bystyret 7.9.2000, sak 00/52. Disse alminnelige betingelser gjelder for

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Standardkontrakt for tjenestekjøp

Standardkontrakt for tjenestekjøp Fet kommune Standardkontrakt for tjenestekjøp Tjenester for innsamling av septikslam i Fet kommune Innhold 1. Formål... 2 2. Kontraktens dokumenter... 2 3. Partenes representanter... 2 4. Levering... 2

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15

ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 1. Definisjoner Alminnelige vilkår Avtale Dag Doka Kjøperen Salgsgjenstand Uke 2. Leveranse ALMINNELIGE SALGSVILKÅR 2007-01-15 skal bety disse alminnelige salgsvilkår. skal bety avtalen mellom Doka og

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

KONTRAKT. mellom. OLJEDIREKTORATET (nedenfor kalt OD) (nedenfor kalt Leverandøren) Vedrørende finansiering og gjennomføring av

KONTRAKT. mellom. OLJEDIREKTORATET (nedenfor kalt OD) (nedenfor kalt Leverandøren) Vedrørende finansiering og gjennomføring av KONTRAKT mellom OLJEDIREKTORATET (nedenfor kalt OD) og (nedenfor kalt Leverandøren) Vedrørende finansiering og gjennomføring av (nedenfor kalt Prosjektet) Denne kontrakt er utarbeidet i 2 eksemplarer,

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg.

Anskaffelsens omfang følger av konkurransegrunnlaget med vedlegg. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til avtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

LEIEVILKÅR STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M.M. FRA NERLANGLI DRIFT OG UTLEIE

LEIEVILKÅR STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M.M. FRA NERLANGLI DRIFT OG UTLEIE LEIEVILKÅR STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER, UTSTYR M.M. FRA NERLANGLI DRIFT OG UTLEIE Definisjoner: Med avtalen menes avtalen mellom Utleier og Leietaker om leie av utstyr. Med utstyr menes alle

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge

Generelle salgsbetingelser for Eurofins selskaper i Norge 1. Virkeområde 1.1 Alle bestillinger akseptert av Eurofins selskaper eller filialer (samlet kalt Eurofins ) skal være underlagt disse generelle salgsbetingelser ( Generelle Salgsbetingelser ), inkludert

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

Rammeavtale for Glass

Rammeavtale for Glass Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR KONTRAKTSNUMMER 1 AV 2 AVTALE OM TJENESTEKJØP 2007/XXXXX Utarbeidet av Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Heretter benevnt

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer