MERKEFORSIKRING. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERKEFORSIKRING. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring"

Transkript

1 MERKEFORSIKRING Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring

2 FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for Can-Am ATV Spyder. Du har i følge loven rett til denne informasjonen før du kjøper en forsikring. Det er viktig at du leser og sparer den. Merk at det finnes begrensninger og aktsomhetskrav for de ulike forsikringsdelene i de fullstendige vilkårene. Vi vil understreke, at det alltid er forsikringsbrevet og de fullstendige forsikringsvilkårene som bestemmer innholdet i det forsikringen dekker. Hvis en viss beskyttelse er viktig for deg, ber vi deg kontakte oss for å få svar på om forsikringen dekker dette. Dette produktet er en merkeforsikring/gruppeforsikring, som tilbys i samarbeid med BRP. Produktet er forbeholdt BRP:s forhandlere i Norge og Sverige og tegnes hos forsikringsgiver. Dette innebærer at det forsikrede objektet i utgangspunktet må være kjøpt av en forhandler som er tilsluttet BRP. Forsikringen tegnes på frivillig basis og skjer på den enkeltes initiativ. Det er forsikringsformidlingsforetaket Försäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor Försäkringsproduktion) som er ansvarlig for den løpende administrasjonen. Dette betyr at det er de du kontakter når du ønsker opplysninger om premie, om å tegne forsikring, svar på alminnelige spørsmål omkring det aktuelle forsikringsproduktet, samt øvrig service. Försäkringsproduktions virksomhet står under tilsyn av det svenske kredittilsynet, Finansinspektionen, og markedsføringen følger norsk lov. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial Forsikringsformidler Forsikringen formidles av Försäkringsproduktion. Skadeoppgjør Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap.ved skade, kontakt Försäkringsproduktion. Telefon (norsk nummer). Hvilket omfang har forsikringen Forsikringen omfatter kasko dvs. brann, tyveri, rettshjelpsforsikring samt vognskadeforsikring. OBS. Ansvarsforsikring (trafikkforsikring) omfattes ikke og må tegnes hos en annen forsikringstilbyder. Forsikringsdelene kan ikke tegnes separat, men tilbys bare i kombinasjon med hverandre. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker og eier av kjøretøyet uansett hvem som benytter kjøretøyet. Med eier menes den sivilrettslige eieren. Skulle det ved inntruffet skade vise seg at det er en annen enn forsikringstakeren som eier kjøretøyet gjelder ikke forsikringen, og det utbetales ingen erstatning. Rettshjelpsforsikring gjelder for det forsikrede kjøretøyets eier, innehaver og fører (de forsikrede) i disses egenskap. Forsikringen gjelder ikke for den som bruker kjøretøyet uten lov. Kaskodekningen er utvidet til også å gjelde til fordel for panthaver som har mottatt skriftlig bekreftelse fra forsikringsgivern om panthaverdekning eller utleier i samsvar med leasingkontrakt. Det fremgår av forsikringsbeviset om der er panthaver eller utleier som er medforsikret.

3 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norden og de land som er omfattet av Grønt Kort-avtalen samt under transport mellom disse landene. Merk at forsikringen ikke gjelder i Russland og Hvite- Russland. er ene varierer avhengig av hvilken del av forsikringen som gjelder. ene fremgår av forsikringsbrevet. I enkelte tilfeller gjelder særskilte egenandeler. Disse er angitt i de respektive avsnitt i forsikringsvilkårene. Hvilken eiendom er forsikret Det kjøretøyet som angis i forsikringsbrevet og det utstyret som seriemessig følger med kjøretøyet i forbindelse med produksjon. Fastmontert tilbehør til kjøretøyet dvs. utstyr i eller på kjøretøyet som hører til kjøretøyet og som kan anses som normalt for et slikt kjøretøy. Avmontert kjøretøysdel eller tilbehør så lenge det ikke er montert annen kjøretøysdel eller tilbehør i dens sted. Det forsikrede kjøretøyets tilhørende pulk og kjelke som hører til Can- Am, ATVen, omfattes av brann-, tyveri og vognskadeforsikring med inntil kr. Personlig beskyttelseutstyr Personlig beskyttelseutstyr som klær, hjelm, sko osv erstattes ikke gjennom forsikringens beskyttelse av eiendom. I samband med trafikkulykker gjelder forsikringen for personlig beskyttelseutstyr subsidiært i forhold til annen forsikring. Eksempelvis trafikkforsikring eller hjemforsikring. FORSIKRINGEN OMFATTER Brann Erstatning for skade på grunn av brann, det vil si ild som er kommet løs. I det fullstendige vilkåret finnes enkelte aktsomhetskrav. Forsikringen gjelder ikke for: -skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse. -skade på grunn av trafikkulykke (selve brannskaden erstattes men ikke følgeskader, for eksempel på grunn av kjøring i grøfta slik skade kan dog erstattes via vognskadeforsikringen). Ved brannskade er egenandelen kr Ved yrkesmessigbruk/utleie er egenandelen kr. Redning Forsikringen gjelder kun for kjøretøy registrert for vei. For terrengregistrerte kjøretøy se rubrikk Berging og henting under punkt E i det fullstendige vilkåret. Ved redning er egenandelen kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie er egenandelen kr. Tyveri Forsikringen gjelder for: Skade på grunn av tyveri, ran eller ulovlig tilegnelse av forsikret kjøretøy (se under Aktsamhetskrav). Vi erstatter også skader som har oppstått ved forsøk på tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse. Forsikringen yter også erstatning for skade som har oppstått på

4 grunn av forsettlig skadeforvoldelse i forbindelse med tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse alternativt forsøk på sådan. Forsikringen gjelder ikke for: Skade forårsaket av ulovlig tilegnelse eller forsøk på sådan som utføres av noen i din egen husholdning. Ulovlig bruk, ulovlig disponering, forfalskning eller bedrageri. Aktsomhetskrav Erstatning begrenses til høyst kr ved tyveri av kjøretøyets hjul om det ikke er montert hjullås. Med hjullås montert er høyeste erstatning kr. Når kjøretøyet forlates skal det være låst med godkjent tyverisikring. Tyverisikring skal være godkjent av Svenska Stöldskyddsföreningen (www.stoldskydd.se) eller av selskapet. Nøkler til kjøretøyet og tyverisikring skal oppbevares aktsomt. Nøkkel skal ikke forlates i kjøretøyet eller i umiddelbar tilknytning til kjøretøyet. Nøklene må ikke merkes med navn, adresse eller registreringsnummer. Kjøretøyet skal det være låst med to atskilte godkjente låser. Hvis bøylelås eller kjetting og lås er benyttet skal låsen omslutte to av kjøretøyets motstående rammedeler, f eks begge gaffelben. For 4- eller 6-hjuls kjøretøy er det tilstrekkelig med én godkjent lås. For avkoblet vogn/kjelke gjelder godkjent kabellås eller godkjent kjetting og godkjent hengelås, klasse 3, som godkjent låsning. Disse aktsomhetskravene gjelder dog ikke når kjøretøyet oppbevares i offentlig garasje med ansatt garasjevakt hvor føreren må gi fra seg nøkkelen som tyverisikring. i låst garasje som bare disponeres av forsikringstageren eller brukeren i verksteds- eller servicelokaler for reparasjon eller service. Avmontert kjøretøysdel eller tilbehør skal oppbevares i et låst rom som bare kan disponeres av din egen husholdning f eks bolig, garasje, ute- eller kjellerbod. Ved tyveriskade er egenandelen kr. Har kjøretøyet en skjult sporsender i funksjon på skadetidspunktet, som gjør det mulig å finne igjen kjøretøyet, påføres ingen egenandel ved tyveri eller ulovlig tilegnelse av hele kjøretøyet. Ved yrkesmessigbruk/utleie er egenandelen kr. Vognskade Forsikringen gjelder for skade på grunn av trafikkulykke, annen ytre ulykkeshendelse eller på grunn av forsettlig skadeforvoldelse av en utenforstående. Se også aktsomhetskrav i de fullstendige vilkårene punkt B5. Forsikringen gjelder ikke for: -skade som kan erstattes av en lovbestemt forsikring -skade på kjøretøydel med konstruksjons-, fabrikasjons- eller materialfeil hvis skaden ble forårsaket ev feilen. -skade som består i slitasje -skade på grunn av rust, korrosjon, kulde, vann eller fukt -skade på grunn av tyveri -skade som er erstatningsberettiget i henhold til brann- eller tyveriforsikring -skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse med kjøretøyet eller under trening før konkurranse.

5 -skade forårsaket av bruk i forbindelse med eiernes eller forsikringstakerens kriminelle aktiviteter -skade forårsaket av forsettlig gjerning fra forsikringstakeren eller noen i dennes husholdning Om skaden kan henføres til mangelfullt vedlikehold kan erstatningen reduseres med det som er rimelig i forhold til omstendighetene. Ved vognskade er egenandelen kr. en på vognskadeforsikringen reduseres hvis skaden som har inntruffet innebærer at forsikringstakeren blir belastet med en annen trafikkegenandel hos en annen forsikringsgiver (der det er tegnet trafikkforsikring for kjøretøyet). Dog maks med kr. Se også særskilte vilkår under punkt D. Særskilt egenandel for vognskade, om fører i skadetilfellet var under 24 år forhøyes egenandelen med kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie er egenandelen kr. Særskilt egenandel for vognskade, om fører i skadetilfellet var under 24 år forhøyes egenandelen med kr. Rettshjelp Vi dekker dine advokat- og rettergangsutgifter om du i egenskap av eier, fører eller bruker av kjøretøyet kommer i tvist. Det fins både unntak og begrensninger i rettshjelpsforsikringen som du kan gjøre deg kjent med i de fullstendige vilkårene. Forsikringen dekker maks kr. ved rettshjelp er 20 % av kostnaden, dog minimum kr. Overdragelse/bytte av kjøretøyet. Hvis du selger kjøretøyet, kan du ikke overlate forsikringen til den nye eieren eller overføre den til ditt nye kjøretøy. Kjøperen må derfor selv søke om en ny forsikring. Endrede opplysninger Premien er beregnet etter de opplysninger som framgår av forsikringsbrevet. Du må melde fra til oss om disse opplysningene endres. Uriktige opplysninger kan føre til reduksjon av erstatningen, eller i alvorlige tilfeller kan erstatningen falle bort. Forsikringspremie Forsikringspremien fremgår av forsikringsbrevet og premiefaktura. På premiefakturaen står også betalingsfristen. Ved premieberegning tar vi hensyn til ulike faktorer, blant annet modell, effekt med mer. Forsikringsperioden Forsikringsperioden settes til ett år om ikke annet avtales. Forsikringen gjelder fra og med den dag som angis i forsikringsbrevet. Tegnes forsikringen samme dag som den skal tre i kraft, gjelder den fra det tidspunkt forsikringen ble bestilt. Forsikringen kan ikke endres til såkalt avbestillingsforsikring men må tegnes som årsavtale. Fornyelse Forsikringen fornyes automatisk med mindre den sies opp ved forsikringstidens slutt, og det ikke framgår av avtalen eller andre omstendigheter at den ikke skal fornyes.

6 Premiebetaling For nytegnet forsikring skal premien for forsikringen betales innen 14 dager etter den dagen vi har sent innbetalingsblanketten til ditt postkontor. Følgen av ubetalt forsikring Hvis forsikringen ikke betales i tide kan vi si opp forsikringen 14 dager etter skriftlig varsel er sendt. Hvis forsikringen betales i løpet av denne tiden opphører ikke forsikringen. Rett til å si opp avtalen Du har rett til å si opp forsikringsavtalen med umiddelbar virkning hvis forsikringsbehovet faller bort eller om vi vesentlig har tilsidesatt vårt ansvar i henhold til avtalen eller forsikringsavtaleloven. TILLEGGSFORSIKRING MASKINSKADE Ved nytegning av vår ordinære ATV/Spyder forsikring eller i samband med fornyelse ved hovedforfall får forsikringstakeren et tilbud om å tegne tillegget maskinskadeforsikring. Om forsikringstageren ønsker å tegne tillegget under pågående forsikringsperiode kan dette skje etter en særskilt prøvelse dog med full årspremie for tillegget. For at forsikringsdekningen skal omfatte deres ATV/Spyder må det framgå i det aktuelle forsikringsbrev at maskinskadeforsikring inngår. Forsikringen gjelder for: ATV-modeller/Spyder registrert for vei, som ikke har gått over mil og som ikke er over 5 år gamle. ATV-modeller registrert for terreng, som ikke er over 5 år gamle, eller som har gått maksimum 500 driftstimer. Forsikringen gjelder for uforutsett skade som påvirker kjøretøyets funksjoner, og som gjelder noen av følgende komponenter: - motor inklusive kjølesystem - startanordning inkl el-komponenter - bremsesystem - drivstoffsystem - variatorsystem - elektronikk inkl. CDI- og databokser - gir inkl. differensialer og drivaksler - vinsj. Forsikringen gjelder for de kostnader som overstiger egenandelen for undersøkelser og demontering med formål om å fastslå om skaden erstattes av forsikringen, men ikke de kostnader som følger av tilbakemontering i de tilfeller skaden ikke dekkes av forsikringen. Forsikringen gjelder ikke for: -skade på ATV-modeller/Spyder registrert for vei, som er eldre enn 5 år eller som har gått over mil -skade på ATV-modeller registrert for terreng, som er maksimum 5 år gamle, eller som har gått mer enn 500 driftstimer -skade som kan erstattes gjennom brann-, tyveri-, eller vognskadeforsikring -skade som skyldes frostødeleggelser, vann eller korrosjon -skade som har oppstått på komponenter eller programvarer som ikke er godkjent av tilvirkeren, og heller ikke følgeskade på andre deler av maskinen ved bruk av de ulike

7 komponenter eller programvarer, med mindre forsikringstakeren kan vise til at skaden ikke har årsakssammenheng med den ikke godkjente delen -skade som leverandør eller annen er ansvarlig for i henhold til lov, garanti eller lignende forpliktelser -skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse. -chassis, lakkering, glass, navigasjons/kommunikasjonsutstyr, batteri, gummi/plastdetaljer, strømkabler, slanger, drivreim, vaiere, rør, dekk, felger, boggi, innsugsgummi -instrumentgruppe, display samt reguleringsanordning til disse -gradvis slitasje samt deler som normalt inngår i vedlikeholdsservice -skade som skyldes åpenbart mangelfullt vedlikehold Sikkerhetsforskrifter Kjøretøyet skal ikke kjøres på en slik måte at motor eller kraftoverføring utsettes for unormal påkjenning eller overoppheting. Tilvirkerens anvisninger for skjøtsel, vedlikehold, service og lignende skal følges. Service, reparasjon, montering og lignende skal utføres på autorisert verksted i samsvar med tilvirkerens anvisninger. Tilvirkerens anvisninger som gjelder drivstoff og smøremiddel skal følges. Hvis sikkerhetsforskriften ikke følges. Erstatningen reduseres med hensyn til omstendighetens forhold til den inntrufne skaden, graden av forsett eller verdiløshet og omstendighetene for øvrig. Fradraget kan i alvorlige tilfeller lede til at det ikke utbetales noe forsikringsbeløp. ATV maskiner under 600 kubikk For ATV-modeller registrert for vei som har gått maks mil, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for vei som har gått mellom og mil, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr. For ATV-modeller registrert for terreng med maksimum 300 driftstimer, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for terreng som har gått mellom 300 og 500 mil, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr. ATV maskiner/ Spyder over 600 kubikk For ATV-modeller/Spyder registrert for vei som har gått opp til mil, er egenandelen kr. For ATV-modeller/Spyder registrert for vei som har gått mellom og mil, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr. For ATV-modeller registrert for terreng som har gått opp til 300 driftstimer, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for terreng som har gått mellom 300 og 500 driftstimer, er egenandelen 25 % av skadebeløpet dog minst kr. Ovenstående egenandeler gjelder privat bruk. Ved yrkesmessig bruk/utleie er den faste egenandelen 50 % høyere enn beløpene over. For mer informasjon angående tillegget maskinskade ta kontakt med Försäkringsproduktion.

8 DISTANSEAVTALE I henhold til distanse- og hjemsalgsloven Din angrerett Når du har tegnet forsikring gjennom en distanseavtale har du angrerett innenfor fjorten (14) dager fra den datoen avtalen er inngått. Hvis du vil bruke din angrerett må vi informeres om dette. Du kan angre deg muntlig eller skriftlig. Hvis du velger å bruke angreretten har selskapet rett å kreve deg på premie for den tiden som forsikringen har vært gjeldende, minimumpremien som gjelder da er 200 kr. Du har ikke angrerett om distanseavtalen gjelder en forsikring med en avtalt gyldighetstid på en måned eller mindre. Informasjon om behandlingen av personopplysninger De personopplysninger som Försäkringsproduktion henter inn angående deg behandles i henhold til bestemmelsene i Personopplysningsloven. Vi registrerer og behandler slike personopplysninger om deg som er nødvendige for kan vi skal kunne administrere forsikringen og oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov og avtale. Opplysningene blir også brukt som et grunnlag for markedsanalyse, statistikk og næringsutvikling i markedsførings hensikt og for å informere deg samt for at vi skal kunne yte god service generelt. Opplysningene kommer normalt fra deg eller fra annet forsikringsselskap som vi samarbeider med, og opplysningene kan, for oppgitte formål, bli utlevert til et slikt forsikringsselskap eller til en myndighet som har bedt om oppgaven. Ansvarlig for behandling av personopplysninger er Forsäkringsproduktion i Sverige AB, hvor du kan henvende deg for informasjon om og korrigering av personopplysninger, samt skriftlig gi beskjed om du vil at dine personopplysninger ikke skal brukes ved direktemarkedsføring. Vår rolle som forsikringsformidler I vår rolle som forsikringsformidler er vår tilsynsmyndighet Finansinspektionen, vi omfattes av Loven om Forsikringsformidling. Vi er også registrert hos Bolagsverket i Sverige. Du kan kontrollere at vi er registrert som godkjent meglerforetak hos Finansinspeksjonen gjennom å gå inn på linken Du kan også kontrollere vår registrering hos Bolagsverket Försäkringsproduktion har ikke noen kvalifisert eierandel i et forsikringsselskap, likeledes har inget forsikringsselskap eierandel i Försäkringsproduktion. Försäkringsproduktion har gjennom avtale Gjensidige forpliktet seg å bare, på deres vegne, formidle forsikringer på båt og vannscooter. Försäkringsproduktion har sin ansvarsforsikring hos Hiscox Ltd (London) via Nordeuropa Försäkringar. Hvordan fastsettes din premie - premien for hvert produkt baserer seg på vår egen og forsikringsgiverens statistisk for den enkelte produktgruppen, samt rimelige risikovurderingsprinsipper for objektet og dets brukere. Försäkringsproduktion får betalt fra forsikringsgiveren for administrasjon, service, it- og systemstøtter samt skadeadministrasjon på vegne av forsikringsgiveren.

9 Om vi ikke kommer overens Misforståelser og andre uklarheter kan oppstå ved skade. Hvis du ikke er fornøyd med våre skadebehandling, kan du be om at vi behandler saken på nytt. Ta kontakt med ansvarlig person hos oss på adressen under. Försäkringsproduktion i Sverige AB Adresse: Boks 64, Piteå, SVERIGE Tlf: (norsk nummer) Faks: E-post: Klagemålsansvarlig: Roger Holmgren Om du vill få saken prøvet av Gjensidiges klagemålsansvarlige skriver du et brev der du beskriver din sak og send det til Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Klagomålsansvarig, Box 3031, Stockholm. Du kan også kontakte Gjensidige via nettsiden Uansett har kunden alltid mulighet å få sin tvist prøvet hos Finansklagenemnda.

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring MERKEFORSIKRING ATV Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for ATV. Du har i følge loven rett

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Delkasko/Vognskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Merk at det finnes begrensninger

Detaljer

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 - 2 - Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er

Detaljer

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01

MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 MERKEFORSKRING ATV Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01 Produktinformasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er eier av en Polaris.

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

2014-03-01. Forhåndsinformasjon

2014-03-01. Forhåndsinformasjon 2014-03-01 Forhåndsinformasjon Om oss Försäkringsproduktion i Sverige AB er et nichet forsikringsselskap, vår spesialitet er å forsikre våre kunders fritidsprodukter/fritidsinteresser. Vi er et registrert

Detaljer

Forhåndsinformasjon VANNSCOOTERFORSIKRING 2014-03-01

Forhåndsinformasjon VANNSCOOTERFORSIKRING 2014-03-01 Forhåndsinformasjon VANNSCOOTERFORSIKRING 2014-03-01 Om oss Försäkringsproduktion i Sverige Ab er et nichet forsikringsselskap, vår spesialitet er å forsikre våre kunders fritidsprodukter/fritidsinteresser.

Detaljer

Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01

Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01 Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til CE-merkede vannscootere

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Administrasjon Forsäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor

Detaljer

Hvorfor Trygghetsforsikring?

Hvorfor Trygghetsforsikring? Hvorfor Trygghetsforsikring? Dekker uhell Fall. og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre plutselige uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig. Service eller tilsvarende

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet

trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet trygghetsavtale dekker uhell på dine elektroniske produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Trygghet for ditt nye produkt som innebærer: Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader,

Detaljer

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale, side 1 av 6 Trygghetsavtale Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår av ordrebekreftelse/faktura

Detaljer

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd

TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR. Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd TRYGGHETs- AVTALE INFORMASJON, FORSIKRINGS- BEVIS OG VILKÅR Forsikringen som dekker uhell, skader og innbrudd Trygghetsavtale - Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi tilbyr deg ekstra trygghet Hvorfor Trygghetsavtale? Dekker uhell Fall og støtskader, væskeskader, lynnedslag og andre uhell. Dekker tyveri Ved innbrudd

Detaljer

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg

trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg trygghetsavtale dekker uhell på dine produkter vi hjelper deg Trygghetsavtale Din trygghet når uhellet er ute Områder hvor Trygghetsavtalen er et godt supplement eller det eneste alternativet for god beskyttelse.

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall)

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall) Søknad Frivillig Gruppeforsikring Eurocard, Ulykkesforsikring med livdekning Forsikringen kan tegnes av: - den som har folkeregistrert adresse i Norden - den som har søkt forsikringen og har skriftlig

Detaljer

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01

Bilag 3 Avtale Atea Finance, AmTrust International Underwriters Ltd, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB 2013-06-01 FORSIKRINGSVILKÅR Eiendomsforsikring for utleaset eiendom INNHOLD 1.1 Hvem forsikringen gjelder 1.2 Når forsikringen gjelder 1.3 Hvor forsikringen gjelder 1.4 Interesse som er forsikret 1.5 Forsikret eiendom

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateide personbiler og privat billeie forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateiede personbiler I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. juli 2015 Forsikring SAMMENDRAG DENNE OVERSIKTEN VISER HVA DIN FORSIKRING KAN OMFATTE, OG NOEN AV BEGRENSNINGENE SOM FINNES. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET ALLTID ER

Detaljer

volvia forsikringsvilkår Gjelder f.o.m. 1. mai 2011

volvia forsikringsvilkår Gjelder f.o.m. 1. mai 2011 volvia forsikringsvilkår Gjelder f.o.m. 1. mai 2011 sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 01.06.2009 MPBE209 Innholdsfortegnelse: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer