MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, kringkastingsprisen, allmennkringkastingsrapporten, media & minoritetsspråk

2 Leiar NRK må ta nynorskkravet på alvor Den 6. juni la Medietilsynet fram Allmennkringkastingsrapporten. For NRK er ikkje dette hyggeleg lesing når det gjeld spørsmålet om statskanalen oppfyller målsetjinga om at det skal minst vera 25 prosent nynorsk på alle plattformer i NRK. Martin Toft Styreleiar i Kringkastingsringen Det gjer dei nemleg ikkje, slår Medietilsynet fast. Men samtidig peikar dei på at NRK både i NRK Super og i ein del andre kanalar har tatt kravet på alvor og dubba fleire barneprogram til nynorsk og tilsett nynorsktalande programleiarar. Det er likevel ikkje nok for at kravet skal bli oppfylt, konstaterer Medietilsynet. Kringkastingsringen synest det er trist å sjå at nynorskbruken har gått merkbart ned i fleire kanalar. Me set utruleg stor pris på at NRK har dyktige programleiarar som nyttar nynorsk, og at kanalen har viljen til å nytta nynorsk og dialekt i eigenproduserte kvalitetsprogram, som til dømes filmatisering av Vaffelhjarte som kjem seinare i år. Det må likevel vera lov å seia at me saknar målbare resultat, særleg etter at NRK har lova tiltak i år etter år. Me treng ikkje berre god nynorsk, me treng mykje nynorsk. Når Stortinget har fastsett kravet om 25 prosent nynorsk, er det fordi dei ser at nynorsk ikkje berre treng kvalitet, men òg kvantitet. NRK er einaste fjernsynskringkastaren som har eit spesifikt krav om kor mykje nynorsk dei må nytta. Då er det særleg viktig at dei greier denne oppgåva. Kringkastingsringen oppfordrar kringkastingssjef Hans- Tore Bjerkaas til å leggja fram konkrete planar for korleis ein kan styrkja nynorskbruken i heile NRK. Eit gratis forslag frå oss kan vera at NRK må innføra rammeavtalar over fleire år med selskap som dubbar barneprogram til bokmål og nynorsk. Om dei får langsiktige avtalar, kan selskapa også tilsetja folk som kan bruka nynorsk. Det kan føra til at nynorskprosenten aukar litt meir i NRK Super. Det vil mange foreldre og besteforeldre, men også barn bli svært glade for. Difor har me bede om eit møte med kringkastingsjefen der me vil ta opp vanskane med å nå målet om 25 prosent nynorsk i NRK. Me veit at han er interessert i å oppfylla dette kravet, og me ser fram til å høyra kva tiltak han vil setja i verk. Om NRK treng meir pengar, vil me gjerne støtta han om han vil beda Stortinget om å heva lisensen med eit par hundrelappar i året. No er det på tide at NRK viser i praksis at dei ynskjer å ta nynorskkravet på alvor. Førre nummer av Kringom vart diverre svært forseinka i produksjonen, og lesarane kunne såleis lesa førehandsreklame for tilskipingar som alt hadde vore. Vi orsakar. Redaksjonen for Kringom 2/2011 vart avslutta 16. juni. Kringom nr. 2/2011 juli 2011 Kringkastingsringen Postboks 9161 Grønland 0134 Oslo Telefon: Nettstad: Redaktør: Tarjei Vågstøl Form: Tarjei Vågstøl Trykkeri: Grøset Trykk AS Takk til alle bidragsytarar. 2 Kringom

3 MEDIEMÅLLAGET Torpedoane SOS Det er freistande å la det bli med dette. Rett og slett senda ut naudsignalet. For dei som ikkje er fortrulege med morsealfabetet, teikna betyr S.O.S Save Our Ship. Berit Rekve Leiar i Mediemållaget Eg er uroa. Uroa og provosert. Det er to kjelder til dette. Den eine er landsmøtevedtaket Høgre nyleg gjorde om sidemål. Den andre er norsklærarane som no har byrja eit felttog for å drukna nynorsken. Dei er visst byrge av at over 600 har underskrive oppropet. Dei talar om sidemål, men ein treng ikkje pirka lenge i dei før dei «gløymer seg» og seier «nynorsk». Eit uthola språkfag Nokre peikar på at norskfaget stadig vert stappa med nye emne. Det kan vera gode grunnar til at ein skal ha eit meir omfattande tekst- og kommunikasjonsfag i dag enn i det gamle gymnaset. Ei ny medietid krev det. Men timetalet er om lag det same, og det ser ut til at det reint språklege tapar terreng. Eg kan dessutan ikkje dy meg for å seia dette: Gjennom mange år har fleire enn eg hatt inntrykk av at det ikkje er det språklege i nordiskfaget som er interessa til dei som studerer det, men litteraturen. Når ein møter norsklektorar som ikkje har orden på elementære termar som skilnaden på målføre og målføre, vert ein jo lett litt oppgitt. Det er grunn til å mistenkja at noko av undervisninga dampar av negative haldningar. Nokon som kjenner til parallellar i andre fag? Mattelærarar som motarbeider dei vanskelegaste emna i faget? Det er «lov» å vera illojal mot sidemålet, den legitime prügelknaben i skulen. Diktanalysen var òg ein slik då eg gjekk på skulen, men får visst fred no, heldiggrisen. Korleis ein skal vekta evalueringa av ulike emne om det vert éin karakter i norsk i framtida, er ikkje godt å seia, men skal sidemål ha meining, må det vera ein skriftlegdisiplin. Om elevane ikkje skal læra å skriva sidemålet sitt, kan ein like gjerne tala om emnet litteratur. Å kalla det «munnleg sidemål» er i beste fall fagleg nytale. Jamstelling farvel? Det ikkje så godt til med jamstellinga av nynorsk og bokmål som riksspråk. Dei som har krav på seg frå styresmaktene, statsforvaltninga og NRK, oppfyller ikkje krava til nynorskdel. Vedtaket på Høgre-landsmøtet kan på sikt bli første delsiger for dei som gler seg til å fjerna mållova. Konsekvensane kan fort bli at nynorsk vert eit reint regionalspråk som stadig færre brukar og har god dugleik i. Og dei som brukar han, vil i mindre og mindre grad møta han i kontakt med styresmaktene. Dette smittar sjølvsagt over på andre sektorar. Det undrar meg at Høgre, som liker å framstå som kunnskapsog kulturparti, ikkje har vilje til å føra vidare denne kulturarven. Her har ein lagt seg flat for «minste motstands veg». Den jamstelte språkarven har fått ein torpedo under seg. Nynorsken og mediene Alt heng i hop. Korleis inspirera dei som ikkje kan påleggjast å bruka nynorsk når jamstellinga vert undergraven? Det er sanneleg vrient nok som det er. På den eine sida er det meir toleranse for å lesa nynorsk i alle slags medium no enn før. Motemagasinet Elle er eit godt døme på det. På den andre vil fleirtalet sleppa å læra det. Nokre kommentatorar i media har peika på fordelane ved kunnskap i begge målformene, at bokmålet til journalistane har godt av nynorsken. Nettopp Kringom 3

4 ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN 2011 Mindre nynorsk i NRK? NRK er pålagd å nytta minst 25 prosent nynorsk i alle kanalar. Medietilsynet skal undersøkja om dei greier det. I år var konklusjonen enkel: «Kravene til nynorskandel er ikke innfridd». Det er ikkje vanskeleg å skjøna korleis Medietilsynet kom til denne konklusjonen då dei la fram Allmennkringkastingsrapporten 6. juni. Målingane for 2010 syner ein skarp nedgang i bruken av nynorsk i kanalen, særleg for barnekanalen NRK Super og «folkekanalen» NRK1. Nedgangen er på høvesvis 5,8 og 6,8 prosentpoeng, eller 24% og 43% jamført med Dette er leie tal, seier Martin Toft, leiar i Kringkastingsringen. NRK er einaste allmennkringkastar som har eit talfest mål på kor mykje nynorsk dei skal nytta. Det er skrive inn i vedtekene deira. Då er det særskilt viktig at dei greier denne oppgåva. 4 Kringom Vi ser at dei er opptekne av nynorsk, og vi ser at dei er flinke til å nytta nynorsk og dialekt hjå programleiarane. Dette handlar om at nynorsk òg treng kvantitet i eteren, og tala speglar ein røynleg nedgang i mengda nynorsk. Etterlyser journalistar Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas slår i eit intervju med NPK fast at det ikkje er viljen det står på: Det vert rett og slett ikkje utdanna nok nynorskbrukande journalistar. 18 prosent av studentane ved journalistutdanninga i Volda nyttar nynorsk. Ved Universitetet i Bergen er det ti prosent. Dei fem nynorskpraktikantane vi får frå NRK Nynorsk mediesenter kvart år hjelper, men det er ikkje nok. Det tyder ikkje at Bjerkaas gjev opp ambisjonen om å greia nynorsk-kravet, men han tviler på at NRK kan greia det åleine: Tjuefemprosent-krava skil seg frå utviklingstrekka i samfunnet, seier han. Ny metode og meir dialekt Det er grunnar til å tru at tala for 2010 ikkje utan vidare kan jamførast med tidlegare år. I fjor tok Synovate over oppgåva med å registrera målbruken i kanalen, og tala gjeld berre dei tre siste månadene i året. NRK meiner difor det er noko uvisse knytt til tala, utan at dei ser ut til å meina at det kan forklara heile nedgangen. I årsrapporten legg NRK vekt på auka dialektbruk når dei skal forklara kvifor nynorskandelen har gått ned: Programleiarane skal ikkje lesa opp manus, men bruka «naturleg talemål», og distriktskontora

5 ALLMENNKRINGKASTINGSRAPPORTEN 2011 Nynorsk i NRK, i prosent for kvar kanal NRK NRK NRK NRK Super NRK P NRK P NRK P produserer meir stoff. Praksis er slik at dialekt vert fordelt jamt mellom «bokmål» og «nynorsk» når statistikken skal gjerast opp. Det er leit dersom NRK vil setja nynorsk og dialekt opp mot einannan, seier Martin Toft. Det er ein stor siger at dialekt er vanleg og heilt akseptert å bruka i eteren, men den normaliserte nynorske talen, normaltalemålet om du vil, har òg ein viktig plass. Det er svært viktig at nynorskbrukarar kan ha ei nynorsk «røyst» i øyra når dei skriv. NRK har vore den viktigaste institusjonen for å dyrka dette talemålet. Vi treng både dialekt og nynorsk. Vi vil gjerne diskutera språkpolitikken til NRK, men i denne samanhengen er det nok å følgja den praksisen som har vore. Dersom dei til dømes nyttar ti prosent «nynorsk», må tretti prosent av sendetida vera «dialekt» om dei skal greia den nynorskandelen vedtektene krev. Krev ein plan Martin Toft meiner NRK må analysera sendeflata si og finna ut kvar det skortar på mest. Det er sjølvsagt rett som Bjerkaas seier: På sikt er det avgjerande at vi får utdanna fleire nynorskbrukande journalistar. Målingane frå NRK i 2010 er likevel så dårlege at dei ropar på strakstiltak: Dei må analysera språket i sendingane sine nøye, og finna ut kvar dei kan gjera mest med nynorsk-underskotet. Nynorsk-rekneskapen må ikkje berre vera rapportering, det må verta ein arbeidsreiskap for leiinga. Kva med dei andre? Allmennkringkastingsrapporten frå Medietilsynet tek ikkje berre føre seg NRK, men òg dei andre kringkastarane med eit «allmennkringkastaroppdrag». TV2 hadde ikkje slikt oppdrag i 2010, så rapporten dekkjer berre P4 og Radio Norge utanom NRK. Medietilsynet er kritisk til nynorskbruken i P4. Dei registerer at kanalen har betra seg frå 92,9 prosent bokmål i 2009 til 90,6 prosent bokmål i Konsesjonen legg likevel eit krav på kanalen om at 30 prosent av sendinga skal vera på anna språk enn bokmål, eit krav P4 openbert ligg langt unna å greia. Tilsynet føreset at «P4 fortsetter å arbeide aktivt med å rekruttere nynorskog dialektbrukere slik at utviklingen mot måloppnåelse fortsette». Radio Norge har ikkje levert statistikk for målbruken sin, men opplyser om at dei oppmodar journalistane om å nytta dialekt og har knytt til seg ein journalist som nyttar nynorsk. Radio Norge får difor «godkjent under tvil» når det gjeld nynorsk- og dialekt, men tilsynet føreset at dei leverer statistikk i åra som kjem. Allmennkringkastingsrapporten handlar ikkje berre om språk, men om alle dei krava som er stilte til allmennkringkastarane om å levera eit godt og breitt programtilbod. På fleire felt finn Medietilsynet at det skortar noko, men direktør Tom Thoresen uttalte likevel at allmennkringkastinga var i positiv utvikling då tilsynet la fram rapporten 6. juni i år Kringom 5

6 ALLMENNKRINGKASTING Debatten om debatten Kva er allmennkringkasting, kva skal NRK vera og kvifor spør ingen om det? Det spørsmålet stilte Kringkastingsringen då vi inviterte Håkon Larsen, som nyleg disputerte med ei avhandling om allmennkringkasting, til møte på Litteraturhuset 5. mai. Sveriges Television må i større grad legitimera seg sjølv ved å visa til at dei driv allmennkringkasting. Difor er det ein mykje større debatt i Sverige om kva allmennkringkasting skal vera, og difor lagar SVT betre allmennkringkasting. Det siste sa han med eit lite atterhald. Larsen har teke PhD-graden sin i sosiologi, og er ikkje så oppteken av kva allmennkringkasting er som korleis vi snakkar 6 Kringom om det. Størst eller best? I Noreg legitimerer NRK seg ved å visa til sjåartala. Strategien er å, som dei seier det, vera «Noe for alle, alltid». I Sverige legg ein større vekt på at allmennkringkastinga òg skal vera folkeopplysning. Larsen undra seg på om dette kunne koma av at den svenske kulturen er meir elitær og folkeopplysande enn den norske. I Sverige er har dei ein levande debatt om dette; svenske politikarar engasjerer seg i ein debatt om kva programprofil den statlege fjernsynskanalen skal ha. I Noreg er den kulturelle rolla til NRK nesten avgrensa til å handla om vern av det norske språket. Daude debattar? Kringkastingsringen og Fritt Ord freista å få i gang ein debatt om dette for fire år sidan, om lag då eg byrja å arbeida med avhandlinga mi, men det døydde nesten med ein gong. Fleire i salen kjende seg att i skildringa av NRK som stadig meir «kommersiell», og drog særleg fram programkonsept som «Dating i mørket» som døme på at kanalen tenkjer lite på kvalitet. Samstundes var Larsen skeptisk om det lot seg gjera å få nokon debatt når NRK er så store som dei er. Kanskje NRK må verta mindre populært, slik at dei må byrja å legitimera seg med kvalitet att? undra ordstyrar Håvard B. Øvregård.

7 MEDIA OG MINORITETSSPRÅK Minoritetsspråk og media konferanse i Bryssel 31. mai Jamvel om eg trur på marknaden i dei fleste tilfella, trur eg ikkje at marknaden åleine kan garantera stoda for media på minoritetsspråk, sa den finlandssvenske EU-parlamentsmedlemen Carl Høglund då han innleidde på konferansen Media and Minority Languages. Det var mange moment som måtte fram då Svenska Kulturfonden, i samarbeid med tenketanken Magma, skipa til konferanse om europeiske minoritetsspråk og media i Bryssel 31. mai. Dei kring hundre deltakarane dekte òg eit breitt spekter: Frå interesseorganisasjonar til EU-byråkratar, frå jamstelte skriftspråk til ikkje-anerkjende minoritetar. Krav om minoritetsspråkspolitikk Grunnen til møtestaden vart tidleg tydeleg: eit ønskje om at EU må utvikla ein reell politikk for minoritetsmedia. Det var, ikkje uventa, stor semje om at media på eige språk var heilt avgjerande for dei 50 millionane europearar som er minoritetsspråklege. EU er dominert av store, internasjonale mediehus som sender program for ein stor, internasjonal publikum. Dette riv grunnen under den kulturelle pluralismen som EU skal byggja på, slo den danske medievitaren Cristian Nissen fast. Dersom vi skal motverka dette, og dersom vi skal ta omsyn til minoritetsmedia, kan vi ikkje regulera media berre som ei vare. Vi må verna om dei små språka, og vi må verna om sjølve idéen om allmennkringkasting. Problem i Wales Føremålet med konferansen var òg å sjå på nye utfordringar for minoritetsmedia. Ei av dei var den økonomiske krisa, noko som særleg har råka den walisiske kringkastaren S4C. Det bur om lag 2,9 millionar i Wales. Berre kring kan walisisk, men språket er i vokster i aldersgruppa 5 14 år. S4C vart oppretta i 1982, og har vore styrt uavhengig av BBC, jamvel om dei har fått tilgang til programmateriale frå BBC. I samband med dei omfattande budsjettkutta i 2010 vart støtta til kanalen kutta med 25 prosent, og finaniseringa vart Frå ordskiftet (Foto: Martin Toft) Kringom 7

8 Media & MINORITETSSPRÅK Christian Nissen (foto: Jennifer Jacquemart) overført til BBC. Nokon lovnader om støtte etter 2015 finst ikkje, og dei har mellom anna vore nøydde til å kutta dei svært populære barneprogramma på walisisk på føremiddagen, fordi barn ikkje tel med i sjåarstatistikken. Det er viktig at minoritetsmedia får halda på både redaksjonell og operasjonell fridom, var ein av konklusjonane til Tim Hartley frå S4C. Nye mediabrukarar Den nye mediekvardagen var òg eit viktig tema på konferansen. Sosialantropologen Katarina Graffman presenterte funn som overraska mange i forsamlinga. Ungdom lever liva sine på Internet, men det tyder ikkje at dei er ekspertar på å finna fram 8 Kringom Tim Hartley (foto: Martin Toft) informasjon. Det tyder at dei er ekstremt avhengige av stadfestingar heile tida, at dei ikkje opererer med same skiljet mellom sendarar og mottakar. Samstundes er mediebruken deira veldig lokal, dei eksisterer veldig mykje inni sine eigne boblar, fortalte ho. Konklusjonar Som venteleg var det ikkje lett å få eintydige konklusjonar ut av eit så spreidd program. Dei fleste som hadde ordet var likevel samde om at det er viktig at EU får på plass ein klarare politikk for å stø opp om minoritetsspråklege media, og at «samanbrotet» i medieindustrien på mange måtar lovar godt for lokale media på små språk.

9 Media & MINORITETSSPRÅK Ein katalansk suksess med bismak For oss eksisterer det ikkje grenser. Det katalanske språket eksisterer både lokalt og globalt for gjennom Internett når me ut til alle katalansktalande i heile verda, seier redaktør Vicent Partal i nettavisa VilaWeb.cat i Katalonia. Martin Toft I dag har nettavisa VilaWeb.cat lesarar dagleg. Den har utvida tilbodet ved å leggja ut små filmopptak av viktige nyhende på YouTube. Samtidig er dei ivrige brukarar av både Twitter og Facebook. Me må vera på bana og utnytta den nye teknologien heile tida. Eigne Ipad-utgåver og mobilutgåver må me utvikla. Offentlege institusjonar og små aviser vil heile tida vera flinkare til det enn store multinasjonale mediekonsern. Der ligg også vår styrkje, sa Partal på ein internasjonal konferanse om media og språklege minorietar i Europa i Brussel nyleg. Han viser til at i dag har mange aviser i Katalonia både ei spanskspråkleg utgåve og ei katalanskspråkleg utgåve. Dessutan finst det to aviser som berre kjem ut på katalansk, medan ingen aviser berre kjem ut med spanskspråkleg utgåve. Internett har skapt ein felles kulturell marknad for alle katalanskspråklege i verda. Google kåra også nyleg katalansk som eitt av dei 15 mest kreative språka på Internett, fortalde Partal. I dag er det over nettstader med nettadressa.cat for Katalonia. Til saman talar 10 millionar personar minoritetsspråket katalansk i Spania som til saman har rundt 40 millionar innbyggjarar. I naboregionen Valencia snakkar dei valenciansk, som katalanarane meiner er ein katalansk dialekt, medan mange valenicanarar meiner at det er eit eige språk. Det er grunnen til at dei politiske styresmaktene i Valencia har prøvd å hindra at fjernsynssendingar på katalansk frå Katalonia, skal bli mogleg å sjå i Valencia. Det fekk Vicent Partal til å tenna på alle pluggane på konferansen. Om eit naboland hadde prøvt å hindra at fjernsynssendingane frå Spania skulle bli moglege å sjå for innbyggjarane sine, ville EU-reglane ha stansa det. Men når dei politiske styresmaktene i ein region prøver å hindra at fjernsynssendingar frå ein naboregion skal bli kringkasta til innbyggjarane, då er det ingen reglar som hindrar det. Forstå det den som kan, sa Partal ordentleg oppgitt. Samtidig var han glad for at han dreiv ein katalanskspråkleg nettstad. Internett er den gylne sjansen for dei små språka til å gjera seg gjeldande både lokalt og globalt. I USA blir fleire papiraviser lagde ned, medan det dukkar opp suksessrike nettstader som fungerer som ei serviceteneste for ein landsby eller by. Framtida tilhøyrer oss og ikkje dei store globale mediekonserna, meinte han Kringom 9 Vincent Partal (Foto: Martin Toft)

10 SMÅNYTT Målungdommen jublar for Paradise Hotel Dei er fyrst og fremst glade for språket i reality-serien Deltakarane i reality-programmet Paradise Hotel blir ofte skulda for å vere dårlege språklege føredøme. Eg meiner tvert imot at det dialektmangfaldet som deltakarane representerer er positivt, seier leiar i Norsk Målungdom, Janne Nygård. Nygård rosar TV3 for å ha utført ein glimrande castingprossess som har resultert i at dialektar frå Nordland til Agder får boltre seg på TV-skjermen fire dagar i veka i beste sendetid. Sjølv om dialektbruk er meir akseptert i dag enn for nokre tiår sidan, er det framleis mange unge som legg om dialekten når dei reiser til større byar. Å høyre sin eigen dialekt på TV kan vere med å heve statusen til dialekten og gjere det enklare å holde på han, seier Nygård. Ho vil spesielt trekkje fram som positivt at Paradise Hotel syner fram dialektar som vanlegvis ikkje når TV-skjermen. - Det er forfriskande å høyre dialekt frå Råde i Østfold og Mo i Rana bli snakka med den største sjølvfølgje og sjølvkjensle, seier Nygård. Deltakarane har blitt skulda for å vise språkleg forfall ved å bruke ord og uttrykk «feil». Nygård synest ikkje noko om at nokon stemplar språkbruken som feil, i og med at vi ikkje har normert tale i Noreg og at ord og uttrykk har ulike bruksmåtar. På Paradise Hotel får ein høyre eit rått og utilsløra språk, snakka slik ungdommen snakkar i dag, og det skal TV3 ha ros for å løfte fram, avsluttar Nygård. Kringkastingsringen i «nye media» Tykkjer du det er for lite stoff i Kringom, eller går for lenge mellom kvar gong bladet kjem i postkassa? Dersom du har tilgang til ei datamaskin med Internett, prøver Kringkastingsringen å vera til stades på fleire medieplattformer der. Den viktigaste er sjølvsagt nettsida Der prøver legg vi ut nytt om organisasjonen, og saker om 10 Kringom nynorsk og media som vi finn Dersom du nyttar det sosiale nettverket Facebook, kan du òg leggja til Kringkastingsringen som ei side du «liker». Går du inn på facebook.com/kringkastingsringen, ser du òg nyhendeoppdateringar frå oss, og du kan kommentera, lika og dela saker vi legg ut. Følgjer du med på meldingstenesta Twitter, heiter der. Både på Twitter og Facebook kan du leggja inn kommentarar til saker vi legg ut, og såleis koma med verdfulle innspel til kva styret og skrivarstova bør gjera med viktige medie-målsaker.

11 NYNORSKE MEDIEPRISAR Journalistpris til BT-frilansar BT-journalisten Njord V. Svendsen fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i Før tildelinga vart kjent, hadde Svendsen slutta som journalist og byrja som kommunikasjonsrådgjevar. Njord V. Svendsen har dei siste åra markert seg som ein av dei ypparste feature-, reportasje- og portrettjournalistane i Noreg uavhengig av målform. Det er difor ekstra gledeleg at han skriv på nynorsk, heitte det i grunngjevinga får juryen. I år hadde dei 20 kandidatar å velja mellom. Det er fyrst og fremst BT-lesarane som har fått gleda av å lesa tekstane til Svendsen. Han har vore tilsett i avisa som vikar og frilansar i fem-seks år. Då siste kontrakten hans gjekk ut i april, fekk han melding om at han ikkje fekk halda fram. «Ufaste» journalistar Slik sette juryen, utan å vita det, fokus på eit stoda for dei mellombels tilsette i media. Eg tolka som at dei trudde eg stod i fare for å få rett til fast jobb, sidan eg hadde jobba der så lenge, seier Svendsen i eit intervju. Som vikar må du syna deg god nok kvar dag. Det er skjerpande. Men når du jobbar slik i mange år, kan du verta utmatta. Du kjenner etter kvart trongen til ordna arbeidstilhøve, fast inntekt og dei same vilkåra som dei du arbeider saman med. Eg, som er 38 år og har små barn, har kjent det ei stund. Svendsen takka difor ja til ei stilling som kommunikasjonsrådgjevar, til trass for at han tidlegare har uttrykt skepsis til yrkesgruppa. Eg kjenner gleda over å ha fast jobb, skriv tekstar og gjev råd om popularisering av forsking. Eg kan eit handverk. Han ser ikkje vekk frå at han ein dag går attende til journalistikken. Den beste pennen Dette endrar ikkje på tildelinga vår. Svendsen får prisen for det han har gjort som journalist, seier Gry Molvær, leiar for juryen. Det er den beste pennen som får prisen i år. I grunngjevinga la juryen særleg vekt på den høge litterære kvaliteten i tekstane til Svendsen, og korleis ein samstunes vert underhalden og mana til ettertanke. Med seg i juryen har Molvær sjefredaktør Tom Hetland i Stavanger Aftenblad og forfattar Olaug Nilssen. Magni Øvrebotten, i NRK Nynorsk mediesenter, er sekretær for juryen. Prisen vert delt ut under Dei nynorske festspela i Ørsta 24.juni. Foto: Teresa Grøtan Nynorsk redaktørpris 2011 Mediemållaget skal dela ut Nynorsk redaktørpris under Dei nynorske mediedagane i oktober. Dei inviterer alle til å koma med framlegg. Send framlegg med grunngjeving til innan 15. august. På kan de lesa om dei som har fått prisen til no. Mediemålprisen til Harald Thingnes i NRK Sport Sportsjournalisten Harald Thingnes (bilete) i NRK er tildelt Alf Helleviks Mediemålpris. Thingnes får prisen for den konsekvente og ledige nynorsken sin i ein bokmålsdominert journalistisk sjanger. (Foto: Tom Hansen/NRK) Kringom 11

12 KRINGKASTINGSPRISEN 2010 Kringkastingsprisen 2010 til NRK-nestoren John Skie Då eg fekk vita om prisen, sat eg og såg den klassiske krigsfilmen Kanonane på Navarone. Der sit hovudpersonen, spela av Gregory Peck, i bilen saman med den overordna og spør audmjukt: «Why me?» kvifor skulle nett han få det farlege oppdraget? Svaret var sjølvsagt at han var den beste fjellklatraren i verda. Eg er ingen fjellklatrar, men eg er glad for at juryen har funne ut at eg har nytta eit forståeleg norsk. Referansane til sport og pop-kultur sat laust då NRKveteranen John Skien vart tildelt Kringkastingsprisen 27. april i år. Ved sidan av å vera kjent som «Hr. Norge Rundt», er han òg levande interessert i boksing og friidrett og har skrive bok om 12 Kringom popmusikken i Rogaland. Ryggraden I år gjev vi prisen til ryggraden for nynorsk i rikskringkastinga, sa Martin Toft, leiar i Kringkastingsringen, då han delte ut prisen. Juryen valde å gje prisen til John Skien fyrst og fremst på grunn av det viktige arbeidet han har gjort i Norge Rundt. Han er den som har laga flest innslag og den som har vore programleiar flest gonger (fire). Han har no tilhald i NRK Rogaland. Dei 170 innslaga er mest av eit resultat av at eg snart er 67 år gamal, meinte Skien. Språkmeister Både Dagmar Blåsvær frå Norge Rundt og distriktssjef Ragnar Christensen frå NRK Rogaland hadde møtt fram for å heidra prisvinnaren. Båe var opptekne av korleis John Skien har ei eiga evne til å koma på dei gode formuleringane. Det må ikkje vera for jålete, sjølvsagt, men eg elskar prosessen når eg sit saman med fotografane, redigerer sakene og prøver å koma på dei gode formuleringane. Av og til kjem ideane når eg er på sykkeltur, sjølvsagt utan penn og papir, sa prisvinnaren sjølv. Han la mykje vekt på å takka dei som hadde hjelpt med å tora leika med språket, særleg tekstaren Hans Kårhus, som stod for den norske Derrick-tekstinga.

13 KRINGKASTINGSPRISEN 2010 Skien Eg budde hjå Hans då eg arbeidde i Sporten for tretti år sidan, og han sat heile tida og knatta på skrivemaskina. Så fort eg var innom døra, kom han til meg og ville ha hjelp til formuleringane: Korleis få lange tyske setningar inn på ei lita linje? Då lærte eg å leika med språket. Skien trekte òg fram alle dei fotografane har har arbeidd saman med, og la særleg vekt på Dag Indrebø. Dei to arbeidde saman i Bergen midt på 1990-talet, då Skien var programleiar for Norge Rundt andre gongen. Bileta er det viktigaste, men vi som les kommentarar er ein slags hjelperyttarar til dei bileta fotografane tek. Kan vi hjelpa litt på veg, leggja litt farge på, så har vi gjort noko godt. Dag Indrebø gav meg òg mykje sjølvtillit til å leika med språket. Sveivegrammofonar Dagrun Blåsvær la vekt på at det er ein kunst å skriva godt til bileta: Sjå føre dykk eit rom fullt av sveivegrammofonar. Det er ingen kunst å seia: «Jakob har samla på sveivegrammofonar i heile livet, og i dag har han 184 stykke». Det er ikkje noko gale, det er heilt greitt. Men det er orda til John som når fram: Lokketonar frå fortida fyller eit heilt rom. Dette er lyden av livet som det ein gong var, slept laus frå dei tilårskomne platerillene. Tidlegare prisvinnarar 1978: Hartvig Kiran og Arthur Klæbo 1979: Henning Rivedal 1980: Rolf Myklebust 1981: Olga Meyer 1982: Herbjørn Sørebø 1983: Andreas Lunnan og Gustav Moberg 1984: Steinar Brauteset 1985: Svanhild Mundheim 1986: Ingrid Espelid Hovig 1987: Gunvor Hals 1988: Sigvart Østrem 1989: Nils Gunnar Lie 1990: Per Riste 1991: Martin Lohne 1992: Astrid Brekken 1993: Oddgeir Bruaset 1994: Ragnhild S. Fjørtoft 1995: Kari Sørbø 1996: Astrid Versto 1997: Bjørn Bø 1998: Ingvild Bryn 1999: Ingolf Håkon Teigene 2000: Siri Lill Mannes 2001: Egil Johan Ree 2002: Gry Molvær 2003: Arne Hjeltnes 2004: Audhild G. Rotevatn 2005: Are Kalvø 2006: Harald Bøe 2007: Ingerid Stenvold 2008: Trude Teige 2009: Yasmin Syed John Skien fekk Kringkastingsprisen for Prisen plar verta delt ut om hausten, men diverre lot ikkje dette seg gjera i I haust skal vi dela ut prisen for 2011 som vanleg. Ser du namn som vantar i lista over? Bla om, og finn ut korleis du kan nominera Kringom 13

14 Kringkastingsprisen 2011 Grønt ljos for FM-stenging Stortinget har gjeve klarsignal til å stengja FM-sendingane i 2017 dersom halvparten av lyttarane har DAB-radio innan mai hadde Stortinget føre saka «Digitalisering av radiomediet i Norge». Det var lite folk i salen og stortingsvedtaket om å slutta seg til innstillinga frå Familie- og kulturkomiteen fekk heller ikkje mykje merksemd. Vedtaket seier kort at dersom DAB-radioen vert tilstrekkeleg populær innan 2015, og kan nå minst 90 prosent av lyttarane, skal det analoge FM-nettet stengjast av. Det nye radionettet byr på fleire kanalar og gjerne betre lydkvalitet, men ulempa er at ein ikkje kan nytta «gamaldagse» radiomottakarar. Det einaste partiet som var mot DAB-vedtaket, var Framstegspartiet. Dei ønskjer å utsetja saka, og meiner at Internett kjem til å verta den viktige formidlingskanalen for radio i framtida, og peiker på dei store kostnadene med å skifta ut alle FM-mottakarane som er i bruk, til dømes i bilradioar. Foto: (Creative Commons) Kringkastingsprisen 2011: Kven er din kandidat? Prisen skal gå til «ei røyst i eteren som utmerkar seg med godt språk i radio eller fjernsyn og som på ein framifrå måte brukar nynorsk eller dialekt i det daglege arbeidet». Alle medlemer i Kringkastingsringen kan nominera kandidatar til prisen, og styret i Kringkastingsringen er jury. Ingen inflasjon Kringkastingsringen har delt ut prisen kvart år heilt sidan 1978, og Kringkastingsprisen vert 14 Kringom rekna til dei gjævare utmerkingane ein journalist som nyttar nynorsk eller dialekt kan få. Prisen er med på å fremja bruken av nynorsk og dialekt på radio og i fjernsynet ved å gjera stas på radio- og fjernsynsfolk som veit å produsera god journalistikk på og med målet. Gjer framlegg! Veit du om nokon på radio eller i fjernsynet du meiner fortener å verta heidra med Kringkastingsprisen? FRIST FOR FRAMLEGG 1. AUGUST Då kan du nominera han eller henne på skjemaet på neste sida, senda framlegget per e-post eller ringja kontoret. Opplysingar om kvar du skal venda deg finn du på side to. Du kan òg tvitra framlegget ditt med taggen #kprisen11 Skriv kort om kvifor du meiner kandidaten din bør få prisen.

15 KRINGKASTINGSPRISEN 2011 Kringkastingsprisen 2011 Kringkastingsprisen 2011 bør gå til: Grunngjeving: Framlegg frå: Kringom 15

16 Sendar/retur: KRINGKASTINGSRINGEN Postboks 9161 Grønland 0134 OSLO Kringkastingsprisen 2011 Fristen for å koma med framlegg til prisvinnar i år er 1. august. Du kan nytta skjemaet på førre sida eller senda e-brev til Det er òg råd å tvitra framlegga med taggen #kprisen11 Viktig om skattefrådrag Me treng personnummer, skattekommune og fullstendig adresse til alle som kjem til å gje 500 kr eller meir og ynskjer skattefrådrag i Desse opplysingane er sensitive, og me tilrår difor å senda dei per brev.

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nynorskprisen for journalistar

Nynorskprisen for journalistar Nynorskprisen for journalistar Årsrapport 2008 Prisvinnar Odd Reidar Solem : - Kjekt å få denne prisen Den røynde mediemannen og nyhendeanker i TV 2, Odd Reidar Solem, fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris

Detaljer

Prisvinnar Ronny Brede Aase får nynorskprisen for journalistar for 2009 av juryleiar Gry Molvær. Nynorskprisen for journalistar

Prisvinnar Ronny Brede Aase får nynorskprisen for journalistar for 2009 av juryleiar Gry Molvær. Nynorskprisen for journalistar Prisvinnar Ronny Brede Aase får nynorskprisen for journalistar for 2009 av juryleiar Gry Molvær. Nynorskprisen for journalistar Årsrapport 2009 Nynorsken må vere til stades i popkulturen. - Eg skal halde

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Vel nynorsk for barnet ditt!

Vel nynorsk for barnet ditt! Vel nynorsk for barnet ditt! 10 elevar er nok til å få ein eigen nynorskklasse på skulen til barnet ditt. Alle elevar skal lære bokmål og nynorsk. Lat barnet ditt få gjere det på den lettaste måten. Kva

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

styrke i at mest kva som helst kan skje, utan at dei vert mindre aktuelle.

styrke i at mest kva som helst kan skje, utan at dei vert mindre aktuelle. Gode landsmøte! Takk for eit år med mykje godt samarbeid og mange gode idear. Norsk Målungdom er i høgste grad ein tenkjande organisasjon, og denne perioden har me nytta mykje tid på å utfordra det etablerte.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET SIN

KULTURDEPARTEMENTET SIN KULTURDEPARTEMENTET SIN NYNORSKPRIS FOR JOURNALISTAR Årsrapport 2014 NRK-journalist Ingunn Solheim fekk Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar i 2014. Ho er ein svært stødig språkbrukar,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2014

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2014 Rapport om målbruk i offentleg teneste 214 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 3 Nettsider... 3 Figur 1 Nynorskdel på statlege nettsider, i prosent...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015 Rapport om målbruk i offentleg teneste 21 1 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 4 Nettsider... 4 Figur 1 Nynorskdel på statlege nettsider, i

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

13. Radio og fjernsyn

13. Radio og fjernsyn 13. Radio og fjernsyn Kommentarar: tekstdel s. 92 13.1 Målform i NRK-kanalar 1999 2008* F 13.1 Nynorsk i NRK tv 1999 2008* 13.2 Målform i NRK radio og tv 1972 2008 13.3 Nynorsk i NRK etter kanal 1985 2008

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Til kamp for nynorskjournalistane! Intervju med ny styreleiar i Kringkastingsringen. Side 4, 5 og 6

Til kamp for nynorskjournalistane! Intervju med ny styreleiar i Kringkastingsringen. Side 4, 5 og 6 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 1, 2013 Til kamp for nynorskjournalistane! Intervju med ny styreleiar i Kringkastingsringen. Side 4, 5 og 6 Supert resultat for barnekanalen NRK Super hadde 25%

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2009. Kringkastingsprisen 2009 til Yasmin Syed: side 4

MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2009. Kringkastingsprisen 2009 til Yasmin Syed: side 4 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2009 Kringkastingsprisen 2009 til Yasmin Syed: side 4 Leiar Språkfridomen i TV 2 må halda fram TV 2-sjefen Alf Hildrum varslar no at kanalen vil søkja om ny konsesjon

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

STATUSRAPPORT. 30.09.2013 NRK Nynorsk mediesenter

STATUSRAPPORT. 30.09.2013 NRK Nynorsk mediesenter 30.09.2013 NRK Nynorsk mediesenter Kull 20 er lyst ut med søknadsfrist 15. oktober. Kull 19 er under opplæring, og 72 prosent av dei 90 nynorskpraktikantane vi har lært opp arbeider i media. Vi har fått

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

HiST i Sosiale Medier

HiST i Sosiale Medier HiST i Sosiale Medier Innhald Kvifor skal HiST vere tilstade i sosiale medier?... 2 HiST-tilsette i sosiale medier... 2 Facebook... 3 Korleis bruker HiST den overordna Facebook-sida?... 3 Tips til godt

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Nynorsk i nordisk perspektiv

Nynorsk i nordisk perspektiv 1 Nynorsk i nordisk perspektiv Språk i Norden I dei nordiske landa finn vi i dag desse språka: 1. Grønlandsk 2. Islandsk 3. Færøysk 4. Norsk (bokmål og nynorsk) 5. Dansk 6. Svensk 7. Samisk 8. Finsk Av

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2013

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2013 Rapport om målbruk i offentleg teneste 213 Innhald Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Figur 1 Gjennomsnittleg prosent nynorsk på statlege nettstader...

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Prisvinnar frå Dagsavisen

Prisvinnar frå Dagsavisen Nynorskprisen for journalistar Årsrapport 2007 Prisvinnar frå Dagsavisen Kjell-Erik Kallset, leiar for politisk avdeling i Dagsavisen, fekk Kultur - og kyrkjedepartementet sin Nynorskpris for journalistar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer