ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013)"

Transkript

1 ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER ( ) Grunnskoleprosjekt initiert av Fylkesmannen i Aust Agder 1. Bakgrunn Det er godt dokumentert at elever går ut av grunnskolen uten å få realisert sitt potensiale for læring og utvikling (St.meld. nr 31( ) Kvalitet i skolen). Dette gjelder også for Aust Agder. Kommunene i fylket er ulike både hva gjelder utstrekning, antall innbyggere, befolkningsvekst, befolkningens utdanningsnivå osv. Kommunene har i varierende grad levekårsutfordringer som avviker fra flere av fylkene i landet. Andel innbyggere på uføretrygd, og da særlig unge uføre, er urovekkende høy i noen kommuner. Andel innbyggere som mottar sosialhjelp, er arbeidsledige eller på attføringstiltak osv. varierer mellom kommunene, men er i gjennomsnitt høyere enn landet for øvrig. 59 prosent av kvinnene i Aust-Agder er i arbeid, mens tilsvarende antall på landsbasis er 66 prosent ( tall fra SSB 2012).Andel yrkesaktive kvinner med heltidsjobb er lavere i Aust-Agder enn i andre fylker. Innbyggernes utdanningsnivå er ulikt fra kommune til kommune, men generelt viser statistikk at utdanningsnivået for innbyggerne på Agder er lavere enn for landet for øvrig. Vi vet at det er sammenheng mellom utdanningsnivået og yrkesstrukturen i den voksne befolkningen i en kommune, og skoleresultatene. Likevel er det er stor del av elevenes skoleresultater som ikke lar seg forklare ut fra slike forhold. Selv om bakgrunnsvariabler knyttet til levekår har betydning for elevenes læringsresultater, er det forskningsmessig belegg for å hevde at skolen og læreren er avgjørende for elevenes læringsutbytte, Hattie, J ( 2009)"Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achevement". For skolen blir utfordringen å se til egen praksis og eget arbeid, snarere enn å lete etter forklaringer relatert til elevene og elevenes bakgrunn. Kompetanseutvikling og støtte til lærernes arbeid med elevene er viktig i så måte. De samlede "skoleresultater" for Aust-Agder, slik de kommer til uttrykk f.eks gjennom nasjonale prøver, eksamenskarakterer osv, på noen områder er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt. Grunnlaget for å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter skjer i den enkelte kommune og på den enkelte skole. Derfor kreves det at kommunen analyserer egne resultat og anvender kunnskapen på de ulike nivåene. På sikt er det bare kommunenes samlede innsats som kan heve fylkets skoleresultat. Prosjekt "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust Agder" har likevel som intensjon å være en bidragsyter i arbeidet med å øke læringsutbyttet for våre elever. 2. Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust-Agder 1

2 Prosjekt "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust Agder", har høye ambisjoner på vegne av elevene i fylket. For at elevene skal oppleve faglig framgang og mestring må de møtes med høye og realistiske forventninger til hva de kan få til, samt veiledning for å bli bedre. I den forbindelse er lærenes ledelses- og vurderingskompetanse viktig. Prosjekt Økt læringsutbytte ønsker å bidra til et felles kompetanseløft i Aust Agder. Gjennom å øke skoleledere og læreres kompetanse innenfor områdene ledelse, vurdering for læring og regning, er det prosjektets langsiktige mål at fylkets skoleresultater samlet sett over tid og ut over prosjektperioden viser at elevene har fått økt læringsutbytte, (målt gjennom nasjonale prøver). Prosjekt "Økt læringsutbytte i Aust-Agder" henvender seg til lærere og ledere i hele fylket. Vi tilbyr kompetanseheving innenfor hovedområdene LEDELSE og REGNING. Innenfor hovedområde ledelse, tilbys og organiseres kompetansehevingstiltakene i "stor skala" format Vårt prosjekt på temaet ledelse, henvender seg til grupper på skolene, der ledere må delta. Oppfølgingen på den enkelte skole må skje ved å knytte dette prosjektet til skolens / kommunens egne satsingsområder. Den dyktige skoleleder klarer å se denne sammenhengen og utnytte det unike tilbudet som prosjektet tilbyr Oppfølgingen fra prosjektets side, forsøkes sikret gjennom at -kompetansehevingen skal kunne anvendes direkte i arbeidssituasjonen -det tilbys oppfølging på arbeidsplassen Hovedområde REGNING som grunnleggende ferdighet, tilbyr stedlige lærerkurs for hele eller store deler av kollegiet på en skole. Vitensenteret i Arendal står ansvarlig for delprosjektet. Kursene er bygget opp med bakgrunn i analyser av nasjonale prøver og kartleggingsprøver gjennom flere år hvor det avdekkes at det er tall og tallforståelse som er den største utfordringen for elever i vår region. Prosjektet har hatt som mål å nå alle 2. klasser, 6, klasser og 8. klasser samt alle lærere som jobber fra 1-7 trinn og alle realister i ungdomstrinnet i hele Aust-Agder. Dette målet er nådd nå etter to år. Kursene blir holdt ute på skolene for å møte elever og lærer i deres eget miljø og sikre at alle kan delta og at vikarutgifter ikke er nødvendig. På denne måten når vi alle, slik målsetningen har vært. 3. Organisering av prosjektet Styringsgruppe AU Koordinator Kommunene Leverandører (eks ) Vitensenteret i Arendal - Gyldendal Kompetanse - Høgskolen i Hedmark, Lokale ressurser foredragsholdere fra skoler og kommuneadm. 2

3 4. Mål og indikatorer i 2012 Prosjekt "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust-Agder" er et skoleutviklingsprosjekt som henvender seg til lærere og ledere, men hvor målene er rettet mot elevene. Det gir utfordringer både i forhold til at målene blir indirekte, og til det å kunne sette tydelige og målbare mål. Prosjektet har valgt grunnleggende ferdigheter, målt gjennom nasjonale prøver som en indikator på hvorvidt grunnskolen i Aust Agder har en utvikling av skoleresultatene over tid. Vi finner støtte for dette i St. meld.31( ) Kvalitet i skolen, der ett av hovedmålene for grunnopplæringen, er knyttet til disse indikatorene. Mål Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv", jf. St. meld.nr 31 ( ) "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust-Agder" er en bidragsyter i arbeidet med å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter. Indikatorer på måloppnåelse - På nasjonale prøver i Aust Agder fylke skal resultatet ligge på nasjonalt gjennomsnitt eller høyere i løpet av to år. - På grunnskolepoeng i Aust Agder fylke skal resultatet ligge på nasjonalt gjennomsnitt eller høyere i løpet av to år. 5. Strategier og tiltak Prosjekt "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust Agder " skal tilby og legge til rette for kompetanseheving på to hovedområder. 1. Regning som grunnleggende ferdighet 2. Ledelse på alle nivå i skolen Strategien for alle kompetansetiltakene sier at en skal: -tilby kompetansetiltak som er attraktive for alle kommunene / skolene -legge til rette for program som "går over tid", kursprogram over flere dager(i ett semester) -tilby kompetansetiltak som er forskningsbaserte 6. Ledelse på alle nivå i skolen gjennomførte tiltak i 2012 Generelt har kurs og tiltak i prosjektet hatt stor oppslutning. Det har vært ønske om flere kurs og plasser enn det har vært mulig å gi tilbud om. Dette gjelder blant annet kursene fra Vitensenteret i Arendal. Under følger en oversikt over tiltak som har vært gjennomført, og deltakelsen på de ulike arrangementene. Tema Innhold Forelesere Målgruppe Antall deltakere Nasjonale prøveret lederansvar 150 Analyse av nasjonale prøver som redskap i læringsarbeidet Lokale forelesere på alle nivå i skolen Skoleeier, skoleledere og lærere Klasseledelse og Hva kjennetegner Professor Thomas Skoleledere, 3

4 klassemiljø lærere og PPtjenesten Foreldremedvirkning i skolen Klasseledelse og vurdering for læring * et godt læringsmiljø? Utøvelse av god klasseledelse Foreldres betydning for elevenes læringsutbytte Læreren er viktigst gode relasjoner og god ledelse Vurdering for læring Læringstrykk og god undervisning Nordahl Professor Thomas Nordahl Gyldendal kompetanse v/ Charlotte Duesund og Line Tyrdal 350 "skolefolk" og foreldre 700 lærere og skoleledere, avdelingsledere Endringsledelse* Entusiasme for ending Å lede endring Strategisk utvikling av skolen Gyldendal kompetanse v/ Jarl Inge Wærnes skoleledere, avdelingsledere *kursrekke over 3 dager for hver av målgruppene der 2 av dagene var organisert som halv fellesdag for ledere og lærere Regning som grunnleggende ferdighet gjennomførte tiltak i Vitensenteret i Arendal har holdt kurs hver onsdag på skoler i Aust-Agder siden høsten Det har vært avholdt kurs i alle kommunene i fylket og til nå har det vært ca 4400 elever med på demonstrasjonsundervisning/ kurs á 90 minutter. Det er 71 skoler som har hatt besøk. Det er et par av de aller minste, mest avsidesliggende skolene som fremdeles ikke har hatt demonstrasjonsundervisning, men lærerne har vært med på kurs. Det har vært holdt lærerkurs for alle lærere og ansatte på alle 1-7 skolene i fylket (ikke de private) det vil si at ca 980 lærere på 1-7 trinn har fått lærerkurs i samlet personale på egen skole. Det har også vært avholdt lærerkurs for alle realister og andre interesserte på ungdomstrinnet. Her er også videregående lærere invitert med der hvor det har vært naturlig. Det har vært avholdt kurs for alle ungdomsskolene i fylket og det har startet på runde nummer to for ungdomstrinnet. Ca 170 lærere har fått kurs på disse skolene. Klassetrinn Antall kurs 2. trinn trinn 8. trinn Lærerkurs 48 Det har også vært arrangert en heldagskonferanse for alle realister på ungdomstrinnet for hele Aust- Agder. Her deltok 97 lærere på ungdomstrinnet for hele Aust Agder. Konferansen fikk svært gode tilbakemeldinger 100 4

5 Evaluering mål og indikatorer Styringsgruppa i prosjekt "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust-Agder" finner ikke grunnlag for å trekke bastante konklusjoner hva angår konkrete resultater i forhold til indikatorene på måloppnåelse i perioden Resultatene for Aust- Agder ligger stort sett 0,1 under landsgjennomsnittet på Nasjonale prøver. Dette er ingen statistisk signifikant forskjell sett i forhold til standardavvik, men utvalget av elever er så stort at tendensen likevel er klar. Aust-Agder skårer dårligere enn det nasjonale snittet. Vi ser ingen tydelig tendens til bedring kanskje med unntak av regning på 5. trinn. Her har Aust-Agder for 2012 samme snitt som resten av landet. Rent statistisk er det viktig å påpeke at: Nasjonale prøver justeres årlig i forhold til nasjonalt gjennomsnitt, slik at hele nasjonen kan forbedre sine ferdigheter uten at det gir utslag i det enkelte fylke Samtidig vet vi at forskjellene mellom skolene i Aust-Ager og også mellom kommunene er store, og her finner en signifikante forskjeller da standardavviket er såpass stort. Det er derfor langt viktigere at den enkelte kommune analyserer resultatene i egen kommune og på egen skole. Det er i første rekke på det nivået at læringsarbeidet skjer. 5. trinn Lesing Engelsk Regning AA Nasjon AA Nasjon AA Nasjon ,9 2,0 1,9 2,0 1,9 2, ,9 2, ,9 2, ,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 8. trinn Lesing Engelsk Regning AA Nasjon AA Nasjon AA Nasjon ,0 3,1 2,9 3,0 3,0 3, ,1 3,1 2,9 3,0 3,0 3, ,9 3,1 2,8 3,0 3,0 3,1 9. trinn Lesing Engelsk Regning AA Nasjon AA Nasjon AA Nasjon ,4 3, ,3 3, ,4 3, ,3 3, ,4 3, ,3 3,4 7. Om kompetanseprogrammene og deltakernes egne vurderinger. Prosjekt "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust-Agder" har fått tilbakemeldinger fra kommunene som gir belegg for å hevde at kompetansehevingstiltakene har gitt endringer i læreres og lederes arbeid med elevene. Det gir grunn til optimisme og motivasjon for å fortsette prosjektet. Flere skoler har vurdert noen av kursene som så bra, at de har ønsket å arrangere tilsvarende kurs for hele personalgruppene ved skolene. Som et eksempel kan nevnes at to skoler i Grimstad har bestilt kursholdere fra Gyldendal kompetanse til foredrag ved skolene, fordi man har ønsket at hele personalet skal få ta del i kunnskapen som er formidlet. 5

6 Her er to eksempler på utsagn fra kursdeltakerne: 1. Fra en nyutdannet lærer -Som nyutdanna i fjor har eg lite erfaring og strevar mykje på alle område som er snakka om i dag. Eg set umåtelig stor pris på alle tips eg har fått i dag, og trua på at dei feila eg har gjort kan rettast opp att, og at eg blir ein betre lærar. Eg har fått tru på meg sjølv! 2. Fra en skoleleder Kor flott det er med denne satsinga som det her leggast opp til innafor prosjektet «Økt læringsutbytte»! Tenkar her på dei «matnyttige» samlingane med så langt har hatt, og gleder meg til det som kommer! Det er inspirerande og skikkeleg moro å få være ein del av denne satsinga. Til deg/de som stend med «båe beina» i prosjektet, vil eg med dette få sagt TUSEN TAKK, og eg er glad de vil halde fram. Er ganske sikker på at dette prosjektet vil avsette konkrete og nyttige «spor i sanden» innan skulekvardagen i åra frametter! 8. Deltakelse alle kommuner i Aust Agder Prosjekt "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust Agder" er et skoleprosjekt for alle 15 kommuner. Det er gitt skriftlig tilslutning til prosjektet av rådmann / ordfører. Prosjektet finansieres gjennom Fylkesmannens skjønnstilskudd, samt kommunal egenandel. Prioriteringen ved tildelingen av Fylkesmannens skjønnstilskudd, der 15 kommuner gir støtte til et felles skoleprosjekt, viser at skole er viktig for kommunene. Det er deltakere fra alle 15 kommunene i kompetansetiltakene. 9. Budsjett Kursutgifter, honorar, leie av lokaler, bevertning med mer Reiseutgifter Styremøter, AU, andre møter Lønn koordinator Kommunal egenandel SUM UTGIFTER TOTALT Inntekter Skjønnsmidler fylkesmannen Egenandel kom / skoler SUM INNTEKTER TOTALT Prosjekt "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust-Agder" ble tildelt kr 1,1 mill fra Fylkesmannens skjønnstilskudd for Kompetanseutviklingen er gratis for kommunene. Den kommunale 6

7 egenandelen som er stipulert i budsjettet er knyttet til f. eks reiseutgifter. Kommunene har i tillegg betydelige egenandeler i form av vikarutgifter. 10. Beslektede prosjekter og nasjonale satsinger Prosjekt "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust Agder" samarbeider med andre prosjekter der dette er naturlig. Flere i styringsgruppa for prosjektet er også representanter i andre prosjektgrupper / tiltak i fylket. Slik sikrer en at utviklingsprosjekter i fylket kan utnytte hverandres kompetanse og samordne ulike tiltak. GNIST: Prosjekt "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust Agder" har fellesmøter med aktørene i GNIST administrasjonen i Aust-Agder. Det blir viktig å samordne den nasjonale satsingen slik den er beskrevet i "Motivasjon og mestring for bedre læring", da den i stor grad er sammenfallende med tenkningen til vårt prosjekt. "Learning regions of Norway a Prakut projekt" ( "lærende regioner"). Et forskningsprosjekt som skal undersøke hva som gjør at Sogn og Fjordane presterer uforholdsmessig godt på nasjonale prøver. Samt undersøke om man kan lage en metodikk for hva en kan gjøre på skole og kommunenivå for å forbedre undervisningsresultatene. Aust-Agder er ett av fire fylker som deltar i prosjektet. Prosjekt "Økt læringsutbytte for grunnskolen i Aust-Agder" følger dette prosjektet nøye. 7

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer