LEDERS HJØRNE... 2 INNKALLING TIL LANDSMØTET VALGNEMNDAS ARBEID FRAM MOT LANDSMØTET HØSTEN GJENSIDIGEAVTALEN...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERS HJØRNE... 2 INNKALLING TIL LANDSMØTET 2010... 4 VALGNEMNDAS ARBEID FRAM MOT LANDSMØTET HØSTEN 2010... 5 GJENSIDIGEAVTALEN..."

Transkript

1 nett.no Nr LEDERS HJØRNE... 2 INNKALLING TIL LANDSMØTET VALGNEMNDAS ARBEID FRAM MOT LANDSMØTET HØSTEN GJENSIDIGEAVTALEN... 6 NY BANK OG FORSIKRINGSAVTALE MED GJENSIDIGE FRA BONDE OG SMÅBRUKER... 9 BRUK AVISA TIL INFORMASJON... 9 AKSJONSUTVALGET... 9 NEI TIL EU...10 PROSJEKTER...14 NY STORTINGSMELDING OM LANDBRUKS- OG MATPOLITIKKEN PROSJEKTER GRØNT SPÀ TAK GARDSBRUK.NO ORGANISASJON...17 HJELP OSS Å FINNE POTENSIELLE MEDLEMMER ÅRSMØTER OG ÅRSMELDINGER SAMLING FOR OSS UNDER 35 I NBS GRUNNLEGGENDE KURS I HMS FOR LANDBRUKET ADVOKATAVTALE HOTELLAVTALE TILSKUDD TIL MØTER I LOKAL- OG FYLKESLAGA INTERNASJONALT UTVAL I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG KONTINGENTSATSER FOR TABELL SOM VISER FORHOLD MELLOM PRODUKSJONSOMFANG OG KONTINGENTKLASSE DIVERSE SKJEMA...24 ÅRSMELDING 2009/ POTENSIELLE MEDLEMMER BESTILLINGSLISTE MATERIELL INNMELDINGSSKJEMA... 28

2 Leders hjørne Jordbruksforhandlingene 2010 Av Ole-Anton Teigen, leiar NBS Den lange orienteringsmarsjen med målgang lørdag 15. mai er i full gang. Jeg sammenligner jordbruksforhandlingene med et orienteringsløp. Start og mål vet vi hvor er, det samme er tilfellet med noen faste, innlagte poster, men vegen mellom sjekkpunktene velger vi sjøl. For meg begynte årets jordbruksforhandlinger lenge før vi hadde spist ribba på Julaften og sendt opp rakettene nyttårsaften Svært mye av arbeidet i NBS er forberedelser fram mot årets jordbruksforhandlinger. Det handler om hvordan medlemmene i NBS skal få bedrede økonomiske rammebetingelser etter at årets jordbruksforhandlinger er framforhandlet 15. mai Vi driver kompetanseoppbygging i alle ledd av organisasjonen og vi prøver å bygge kompetanse om det norske landbruket hos sentrale politikere og i samarbeidende organisasjoner, samtidig som vi prøver å være synlig i det norske mediebildet, med landbrukspolitiske og landbruksfaglige saker. Hovedbudskapet er følgende: Vi må produsere maten til norske forbrukere på norske korn, gras og beiteressurser og i tillegg må den produseres på en bærekraftig og miljømessig måte som bidrar til å redusere de tre store krisene miljø-, klima- og den internasjonale matkrisa. Vi gir sentrale myndigheter klar beskjed om at det som gjøres av regjeringa for å redusere finanskrisa må bidra til et sterkere fokus på miljø, klima og norsk matproduksjon på norske fornybare ressurser. Vi har hatt og skal ha møter med sentrale politikere og partiledere i alle de politiske partiene som er representert på Stortinget. Vi har hatt møter med Natur og Ungdom, og flere andre organisasjoner som har vært med i debatten i den senere tid for å løfte kunnskapsnivået om norsk matproduksjon på norske ressurser. I løpet av den tiden jeg har vært leder i NBS har jeg prøvd å reise rundt i hele landet for å treffe medlemmene der de bor og jobber. Dette har vært svært lærerikt og nyttig for meg for å få en bedre forståelse for hva som skjer ute i bygdene. I vinter har jeg vært i Selbu, på Mo og på Voss. På disse reisene i de forskjellige fylkene har jeg fått klare tilbakemeldinger på utviklingen i jordbruket fra både bønder, jordbrukssjefer, ordførere, rådmenn og andre. Fellesnevneren for disse tilbakemeldingene kan sammenfattes i to ord: Sterke bekymringsmeldinger. Disse bekymringsmeldingene har jeg formidlet videre til sentrale politikere. Vår erfaring så langt er at hos mange blir disse meldingene lyttet til med forståelse og med en erkjennelse av at det er nødvendig å gjøre noe drastisk med den utviklinga som ligger til grunn for bekymringsmeldingene. Vi har følgende motto på alle møtene: Vi skal være konstruktive, framtidsretta, løsningsorienterte og være klare og tydelige. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på. Påvirkningsarbeidet må fortsette med forsterket kraft. Nå trenger vi hjelp fra enhver av dere som fortsatt vil ha norsk produserte matvarer på frokost-, middags- og kveldsmatbordet. Det må komme bekymringsmeldinger direkte fra grasrota og helt inn i regjeringskontorene. Jens, Kristin og Liv Signe må føle et sterkt trykk fra grasrota. Meldingene må 2

3 komme fra den enkelte bonde, en bondevenn, forbrukerne i by og bygd, en næringsdrivende en ordfører, en rådmann, en landbrukssjef eller en annen av kommunens innbyggere. Det er dette som gir inntrykk og som kan snu dagens negative utvikling! Det som bekymrer meg med den utviklinga vi opplever i distriktene er at det rakner fullstendig i de arbeidskrevende produksjonene. I mange bygder er det snart ikke beitende dyr igjen. Små og store melke- og saubruk legges ned. Miljøene forvitres og forgubbinga forsterkes. Dette må stoppes NÅ. Dette skjer også pga inntektsutviklinga i jordbruket som er alt for svak. Kostnadene på innsatsfaktorene har økt fortere enn økningene i inntektene. I tillegg er det en sterk kunnskapsnedbygging som skjer i landbruket med den store avskallinga i næringa og at nesten all innleid arbeidskraft på gårdene kommer fra Øst-Europa. Det skjer fordi det er nesten umulig å få norske ungdommer til å være arbeidshjelp eller avløsere. En kultur, en tradisjon og ei hel næring er borte i flere deler av landet dersom det ikke skjer ei radikal endring i forbindelse med JF Jeg deler herved ut startnummer til årets lange orienteringsmarsj. Du skal vel være med? Jeg forventer et ja. Da er det bare å ta på seg startnummeret. Starten går NÅ. 3

4 Lokallagene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Deres ref.: Vår ref.: 900/OGo/ Dato: 8. februar 2010 Innkalling til landsmøtet 2010 Det innkalles herved til landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag lørdag 6. og søndag 7. november 2010 i Bergen, nærmere bestemt på Clarion Hotell Bergen Airport Det er bare valgte utsendninger fra lokallagenes medlemmer som har stemmerett på landsmøtet. Lokallagene har rett til å møte på landsmøtet med en utsending pr. påbegynt 50 betalende medlemmer. Forslag til endringer i lover og prinsipp-program må være innsendt til Norsk Bonde- og Småbrukarlag innen Eventuelle forslag til endringer vil bli bekjentgjort minst en -1- måned før landsmøtet holdes. Forslag til andre saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være innsendt til Norsk Bonde- og Småbrukarlag innen På ettermiddagen og kvelden fredag 5. november vil det bli arrangert en egen temadag med ulike faglige og politiske temaer. Nærmere informasjon om landsmøtet, temadagen og eventuelle andre arrangementer som vil bli avviklet i tilknytning til landsmøtet vil vi komme tilbake til utover i året. Det samme gjelder informasjon om transportmuligheter. Med vennlig hilsen Reidar Isebakke (sign.) Ordfører i representantskapet 4

5 Lokallagene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Deres ref.: Vår ref.: 901/OGo/ Dato: 8. februar 2010 Valgnemndas arbeid fram mot landsmøtet høsten 2010 Valgnemnda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil med dette varsle om at arbeidet med forberedelsene til valgene som skal foregå på landsmøtet i november 2010 er startet opp. Valgnemnda ved undertegnede vil be om at det i lokallagene startes en prosess med å finne fram til aktuelle kandidater til å bekle verv i Norsk Bonde- og Småbrukarlag på sentralt nivå. Valgnemnda har pr. dato ingen oversikt over hvem av de sittende tillitsvalgte som ønsker/ikke ønsker gjenvalg. Valgnemnda vil i løpet av våren/forsommeren sende brev til alle tillitsvalgte som er på valg med spørsmål om de stiller seg til disposisjon for en ny periode eller om de ikke ønsker gjenvalg. Om lag 1. juli vil lokallagene bli orientert om svarene fra de tillitsvalgte. Med vennlig hilsen Per Anton Nesjan (sign.) Leder av valgnemnda 5

6 Gjensidigeavtalen Vinneren i kategorien BESTE LANDBRUKSLÅN går til MEDLEMMER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG MED LANDBRUKSLÅN I GJENSIDIGE BANK BLI MED PÅ VINNERLAGET! Se eller kontakt oss på telefon eller Vinneren i kategorien HØYESTE RABATT PÅ LANDBRUKSFORSIKRING HOS GJENSIDIGE FORSIKRING går til MEDLEMMER INORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TARGET REKLAMEBYRÅ nbs_ _tabloid_annonse.indd

7 Ny bank og forsikringsavtale med Gjensidige fra Som omtalt i nett.no før jul gjelder ny avtale med Gjensidige fra Det har vært litt uklarheter i oppstarten med bank-delen, men i midten av januar ble også den klar. Gjenstår fortsatt litt arbeid med å tilpasse tilbudene til avtalen vi har inngått. Bl.a. skal NBS medlemmer ha samme bankfordeler som andre viktige samarbeidsorganisasjoner med Gjensidige, noe som innebærer flere fordeler enn vi har pr Forsikringsfordeler: Økt rabatt: Har medlemmene 3 eller flere forsikringer for en 20 % rabatt på private forsikringer. På driftsrelaterte forsikringer får de med tre eller flere forsikringer, opptil 30 % rabatt. Tidligere var maks rabatt 20 %. Utgangspunktet er 20 %, og så får en 3 % ekstra om en har gjennomgått Trygg bonde konseptet. (Veldig mange tilfredsstiller dette enkelt). I tillegg får medlemmer i Landbrukets HMS tjeneste ytterligere 4 %, dvs, at en er oppe i 27. På toppen får en 3 % om en har gjennomgått kurset Praktisk HMS arbeid. Dette er avtalen vi har inngått. På nettsiden til Gjensidige ser det ut som om de med tre eller flere forsikringer starter på 23 % uansett. Kan tyde på at Gjensidige har kuttet ut kravet om Trygg Bonde. Har en færre en 3 forsikringer, får en 16 % rabatt. Mot 14 tidligere. Dette gjelder både private og driftsforsikringer. De økte rabattene betyr at det blir enda gunstigere å ha forsikring i Gjensidige og være medlem i Småbrukarlaget. En skal være klar over at også ikke organiserte får en viss rabatt i Gjensidige, om de har mange forsikringer samlet. Det betyr at en ikke kan regne med at en får opp til 30 % billigere forsikring om en melder seg inn i Bonde- og Småbrukarlaget. Men de uorganiserte får maks 14 % rabatt. Slik at det er betydelige summer å spare på medlemskap uansett. Medlemmer med løpende forsikring i Gjensidige, vil få de nye rabattsatsene fra første fornyelse av forsikringen etter Nye forsikringsforhold får dem med den gang. Alle medlemmer oppfordres til å sjekke om de har fått korrekt rabatt. Vi har eksempler hvor den nye avtalen ikke er kommet med. Forsikringsrådgiver Svein Løken kan kontaktes om medlemmer lurer på om de har fått riktig rabatt. (tlf eller epost Livsforsikring: Foreløpig gjelder samme medlemsfordel som tidligere, at NBS medlemmer slipper å betale årlig stykk-kostnad på kr 360. Det utredes en gruppelivsavtale. Hovedutfordringen om vi går på en slik, er å få god nok oppslutning i henhold til myndighetenes krav. Bankavtale: Gjennom bankavtalen er medlemmer i NBS sikret de beste betingelser i Gjensidige bank. Som nevnt innledningsvis gjenstår litt før alle detaljer er på plass, men pr er i hvert fall rentefordel på landbrukslån og landbruk fleksilån på plass. Vi har her en fordel på 0,25 % i forhold til andre kunder. Renta for et lån på over 1,0 mill kr, og innen 60 % av takst, er p.t. 3,45 %. Så vidt vi har erfart, er det ingen i Norge som har bedre betingelser! Svein Løken 7

8 8

9 Bonde og Småbruker Bruk avisa til informasjon Fylkesårsmøter Det er tid for fylkesårsmøter rundt om i hele landet. Korte referat fra disse kan være av interesse for alle de medlemmene som ikke møter. For å sikre spredning av nytt fra fylkesårsmøtet ut til alle medlemmene må noen i hvert fylkeslag ta ansvar for å sende et kort referat til Bonde og Småbruker. Om det er nyvalgte, eller gjenvalg i styrene så er det uansett av interesse for medlemmene. Om det er spesielle temaer som tas opp så er også det interessant. Det samme med eventuelle uttalelser fra fylkesårsmøtet. Avisa tar også gjerne imot bilder som eventuelt kan brukes på trykk. Send bare det beste, eller de to beste bildene. Vær kritisk, sørg for at det er bilder med god oppløsning (stor fil) som det går an å trykke. Send nytt fra fylkesårsmøtet, helst med bilde, til: Lavkostlandbruk Det er nettoen man lever av, er god parole. Nettoen er ikke nødvendigvis avhengig av stor inntektsside. Lav utgiftsside kan også sikre en god netto. Dette er noe småbrukere veit mye om. Som tidligere omtalt i Bonde og Småbruker (nr 10/2009) vil vi gjerne sette fokus på gode og billige løsninger som lesere har prøvd ut og har gode erfaringer med. Disse vil vi gjerne presentere i avisa så flere kan ha glede av de beste ideene. Har du tips å komme med? Send i tilfelle noen ord, gjerne med et bilde til: Send med kontaktinformasjon så avisa kan følge opp tipset. Vennlig hilsen Leonid Rødsten Redaktør Aksjonsutvalget Aksjonsutvalget ønsker innspill fra medlemmer, lokallag, fylkeslag og studieringer på forslag til alliansebygging, markeringer og/eller aksjoner som vekker positiv oppsikt og samler støtte til våre landbruks- og bygde-politiske løsninger. Organisasjonen må gjerne drøfte fordeler og utfordringer og ikke minst signalisere vilje til å gjennomføre sine forslag. Det vanker heder, ære og premie til gode forslag. Send mail til leder i aksjonsutvalget Ståle Støen på eller ring innen 25. februar. 9

10 Nei til EU Nei til EU avsluttet 2009 med medlemmer og er offensive inn i det nye året. I 2010 er hovedsaken å stoppe EUs datalagringsdirektiv. Les også om situasjonen på Island og konferanse i Oslo i mars. Nei til EUs hovedkampanje 2010: Landsmøtet i Nei til EU vedtok at årets hovedkampanje er å stoppe EUs datalagringsdirektiv. Nei til EU vil jobbe gjennom den tverrpolitiske kampanjen Stopp Datalagringsdirektivet. EUs datalagringsdirektiv pålegger teleselskap og internettleverandører å lagre informasjon om hvem som ringer, surfer på nettet, sender SMS eller e-post og hvem som er mottaker, tidspunkt og hvor det blir ringt eller sendt fra i minimum seks, maksimum 24, måneder. Rettstatens kjerne er at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Dagens overvåking er basert på etterforskingsprinsipp, det vil si at det skal ligge konkret mistanke til grunn før politiet kan overvåke en person. Datalagringsdirektivet bytter dette prinsippet med et generelt overvåkingsprinsipp. Alle borgerne skal overvåkes i tilfellet de finner på noe ulovlig. Tilhengerne av direktivet argumenterer med at det vil være nyttig for politiets kriminalitetsbekjempelse. Det er ikke blitt ført bevis for at den type langtidslagring av data bidrar til kriminalitetsbekjempelse i en slik grad at det kan rettferdiggjøre en slik massiv overvåking. Det er dessuten påpekt at den storstilte datalagringen kan føre til økt fare for at opplysninger kommer på avveie, og for misbruk av både kriminelle og kommersielle krefter, noe man har sett mange eksempler på i Norge og internasjonalt allerede i dag. Regjeringen har sendt direktivet på høring med frist 12. april. Trolig blir det Stortingsbehandlet til høsten. Temaene for høringen er både om direktivet bør implementeres og eventuelt hvordan direktivet bør implementeres. Av partiene på Stortinget har SV, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet tilkjennegitt at de ønsker at Norge skal bruke reservasjonsretten mot direktivet. Også Unge Høyre og Oslo Høyre ønsker at datalagringsdirektivet ikke skal bli en del av norsk lov. 10

11 Slik kan du bli med å stoppe EUs datalagringsdirektiv 1. Slutt deg til Stopp datalagringsdirektivet! Kampanjen Stopp datalagringsdirektivet ønsker seg flere medlemmer. Å bli medlem gjør du ved å tilslutte deg organisasjonen via deres hjemmeside: Det er gratis og er gjort i løpet av sekunder. 2. Informer og skap debatt For å stoppe direktivet må det skapes og synliggjøres en motstand blant folk. Et slikt motstandsarbeid starter med informasjon. Skriv leserbrev og inviter til åpne informasjonsog debattmøter! Kontakt kampanjesekretær og motta forslag til foredragsholdere. 3. Skap allianser mot direktivet Styrken i motstanden mot datalagringsdirektivet er bredden. Denne må skapes og synliggjøres lokalt også. Vi oppfordrer lokale aktører til å gå sammen og danne lokale avdelinger av Stopp Datalagringsdirektivet. Folk og organisasjoner som slutter seg til må kunne slutte seg til kampanjeorganisasjonens vedtekter. Se vedlegg. 4. Engasjer deg i høringen Gi regjeringa noe å tygge på ved å gi kritiske merknader og still spørsmål i regjeringas høring. For oss er det et mål at flest mulig aktører blir med i høringen. Høringsuttalelsene må leveres innen 12. april. Du kan også kommentere direktivet på regjeringas blogg. Regjeringas høringsside om datalagringsdirektivet finner du på: datalagring.html?id= Vil du lese mer? Følg med på kampanjesidene Her vil du finne grunnlagslitteratur og de til enhver tid nyeste nyhetsklippene og artiklene om datalagringsdirektivet. Kontakt: Nei til EUs arbeid med datalagringsdirektivet ledes av et kampanjeutvalg hvor blant annet nei-partiene, Ungdom mot EU, Studenter mot EU er representert. Gruppa har også knytta til seg fagpersoner på området og folk som er med i Styret i Kampanjen Stopp datalagringsdirektivet. Utvalget ledes av Heming Olaussen og sekretær for utvalget er Vigdis Hobøl. Slik kontakter du oss: Heming Olaussen: Tlf: Vigdis Hobøl: Tlf: Støtt de islandske EU-motstanderne! Nei til EU har engasjert seg sterkt til støtte for den islandske nei-siden og vår søsterorganisasjon Heimssyn. Bla. er det oppretta en solidaritetskonto i samarbeid med islendingene, der pengene skal 11

12 gå til bl.a. oversettelse av norsk nei-materiell til islandsk, dekning av reiseutgifter for foredragsholdere fra Island m.v. Vi oppfordrer også våre samarbeidspartnere til å bidra økonomisk til et slikt samarbeid! Bidrag kan overføres til konto SITUASJONEN PÅ ISLAND Pr. i dag er alt fokus i Island på den s.k. Icesave-avtalen og det britiske/nederlandske kravet om at den islandske stat skal dekke de to statenes utgifter til garantiansvar for bankkontokunder i islandske banker i de to landene. Om dette står det sterk strid på Island, og saken skal nå til folkeavstemming 6.mars, etter at den islandske presidenten nektet å signere en lov flertallet på Alltinget hadde vedtatt, og som var grunnlagt på forhandlinger med UK/Holland, innafor rammene av IMF. Regjeringen har gitt beskjed til IMF (Det internasjonale pengefondet) og Island om at Norge nå går inn for å gi Island lån før Islands strid om en Icesave-avtale er på plass. Nei til EU er svært fornøyd med regjeringens snuoperasjon. Både Polen og Færøyene har tidligere kommet med ubetinget støtte til islendingene, så det skulle bare mangle at ikke også Norge gjorde det. Vi har hele tiden ment at Norge må gi Island det lån landet trenger, uten betingelser om at landet skal innfri Icesave-lånene på ublu betingelser. Samtidig har mange etter hvert satt et spørsmålstegn ved de britisk/nederlanske kravene, og IMFs rolle. Ikke minst Eva Joly har hevdet islands rett til sjølbestemmelse, og berømmet den islandske presidenten Olafur Ragnar Grimsson en mann som nylig har mottatt en stor internasjonal pris i India for sin statsmannskunst. NEI TIL EUs ISLANDSGRUPPE Nei til EUs Islandsgruppe, med Heming Olaussen som leder og Morten Harper som sekretær vil kontinuerlig informere via vår hjemmeside, se Der er det linker til flere interessante hjemmesider, bla til Heimssyn og til Troms Nei til EUs hjemmeside. Kontakt Heming Olaussen Eller Morten Harper om du har spørsmål, synspunkter eller innspill vedr. Island og Nei til EU 12

13 Nei til EUs landskonferanse mars Oslo Hva vil EUs datalagringsdirektiv bety for personvernet og kriminalitetsbekjempelse? Hva betyr Lisboatraktaten for folk i EU-landene? Hva skjer på Island? Kom og bli informert, debatter og møt EU-interesserte fra hele landet! Fredag 12. mars: EUs datalagringsdirektiv Kl Håndverkeren, Galleriet. Middag og sosialt samvær etter konferansens slutt. Lørdag 13. mars: Lisboa-traktaten og Islands situasjon. Kl Fagforbundets lokaler. Fredagens konferanse vil bli direktesendt på Påmelding og spørsmål: Nei til EU E-post: Les mer om konferansen på 13

14 Prosjekter Ny Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken Prosjektet med ny stortingsmelding om landbruk er i gang. Regjeringen tenker å legge frem sitt forslag for Stortinget våren 2011, men for vår del gjelder det nok å være tidlig ute med å levere våre innspill. Det står mye arbeid foran oss, før vi kan levere fra oss et ferdig notat med våre innspill til stortingsmeldinga. Først og fremst skal vi finne ut hva som er viktig for oss å få med. Hvilke visjoner har vi, hvilke mål har vi, og hvordan skal vi nå de målene vi setter oss? Så blir neste oppgave å formulere dette på gode måter. Da blir det viktig å være så konkret og rett på sak som vi klarer. Utfordringen er å lage formuleringer som er forpliktende, og som overlever mange runder med diskusjon og vurdering. Studieheftet om den nye stortingsmeldinga er et godt verktøy og et lurt sted å begynne. Dette arbeidet skal resultere i et notat med våre innspill, som vi leverer fra oss i begynnelsen av juni I tillegg til de innspillene vi skal produsere i form av dette notatet, så har vi også en jobb å gjøre med direkte kommunikasjon til politikere, andre organisasjoner og til folk flest. Det er viktig både at vi er representert på eksterne møter der den nye stortingsmeldinga er tema, og at vi bidrar til en breiest mulig debatt. Noe av det aller første som skjer er at Landbruks- og Matdepartementet arrangerer åpne regionale møter. Der må fylkeslaga mobilisere slik at Norsk Bonde- og Småbrukarlag er godt representert, og at vi får presentert våre synspunkter. Møteplanen for disse møtene: Region Tid Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge 2. mars Tromsø Vestlandet 5. mars Bergen Innlandet 8. mars Lillehammer Oslofjord-regionen 23. mars Drammen Trøndelag 26. mars Trondheim/Værnes Prosjektleder for arbeidet med ny stortingsmelding og landbruks- og matpolitikk er Rakel Nystabakk. 14

15 Prosjekter Grønt Spà tak "Det miljøvennlige jordbruket er trua. Vi skal vise politikerne at jorda må brukes til å dyrke mat og ikke for å bygge golfbaner eller kjøpesentre. Bli med på årets Grønt Spa'tak! Grønt Spa'tak er et helt unikt sommertilbud for ungdom. Gjennom Grønt Spa'tak får du en vakker og opplevelsesrik ferie samtidig som du tar i et tak for miljøvennlig matproduksjon. Du kan jobbe på seter, gård eller gå beitetilsyn. Da er du med på å produsere miljøvennlig og solidarisk mat. Du trenger ikke ha erfaring med seterdrift eller gårdsdrift fra før. Målet med prosjektet er at ungdom skal kunne gjøre noe konkret for at matproduksjonen i verden skal være bærekraftig og lokalt basert. Alt du trenger, er derfor interesse og engasjement. - Du må ha fylt 16 år for å delta på Grønt Spa'tak -Du vil få mat, husrom og 400 kroner i lommepenger - Du må være med i minst 10 dager Har du noen spørsmål, sjekk ut før du tar kontakt med Grønt Spa'takkoordinator Eirik Gran på tlf eller e-post spatak(a)nu.no Ønsker du å melde deg på? Send en e-post til spatak(a)nu.no med navn, mobilnummer, og adresse. Frist for påmelding er 15. mai." 15

16 Gardsbruk.no Nytt år, nye muligheter Prosjektet Slipp oss til- Ungdom inn i landbruket har nå holdt på i over ti år. I løpet av den tiårsperioden har vi hatt en blå regjering, en rødgrønn regjering og en regjering midt i mellom. Ingen av dem har lykkes med å sikre lys i husene, lys på gårdene. Fremdeles ligger det titusenvis av fraflytta gårdsbruk rundt om i landet, og utviklingen ser ikke lovende ut har listet seg innpå oss. Et helt nytt år, et helt nytt tiår faktisk. Helt nye muligheter, eller blanke ark med fargestifter til, som Prøysen ville sagt. Nytt år, nye muligheter. Ny gård, nye muligheter. Vi må bruke dem, muligheten altså. Du og jeg må bruke dem, men kanskje spesielt regjeringen. Nettsiden gardsbruk.no fikk i fjor ny fasade. Over hundretusen besøkende har klikket seg gjennom siden etter omleggingen. Den er fremdeles den viktigste møteplassen for kjøp, salg og utleie av ledige gårdsbruk i Norge. Likevel må vi få enda flere besøkende på nettsiden, enda flere folk ut i distriktene og enda flere folk som kan sørge for at vi har miljøvennlig og lokalprodusert mat på bordet. Sammen må vi gjøre det attraktivt og enkelt for unge og eldre å bosette seg i distriktene. Jeg tror vi kan klare det. Å sitere Obama begynner å bli oppbrukt, så jeg siterer byggmester Bob i stedet; Klart vi kan!. Malin Jacob Prosjektleder for Slipp oss til- Ungdom inn i landbruket 16

17 Organisasjon Hjelp oss å finne potensielle medlemmer Tilstrømningen av nye medlemmer har i vinter vært større enn på veldig lenge. Vi ser at det er mulig å verve, men litt jobb koster det. At den nye Gjensidige-avtalen gjør vervinga enklere, ser vi som positivt. Den jobben vi ber dere i lokallagene om å gjøre er først og fremst å sette opp lister over potensielle, altså mulige, medlemmer. Dette skulle ikke være vanskelig for den som sitter med lokal kjennskap. Send lista til NBS sekretariatet, gjerne som e-post til så skal vi ta oss av resten av jobben sammen med våre proffe ververe. Årsmøter og årsmeldinger Det er et gjennomgående problem at ikke oversikt over nye styresammensetninger i lokallagene kommer inn til fylkeslagene eller sentrallaget. Dessverre gir det seg det utslaget for en del lag at de ikke får refundert lokallagskontingenten. Så kjære lokallagsledere/kasserere/sekretærer: Send inn årsmeldingsskjemaet som du blant annet finner i dette Nett.no så snart styret har konstituert seg etter årsmøtet. Husk å påføre årsmøtedato. Påførte epostadresser og mobilnummer setter også medlemskonsulenten umåtelig pris på. Samling for oss under 35 i NBS Helga mars inviterer ungdomsutvalget til seminar med fokus på de unge i Norsk Bonde og Småbrukarlag! Stedet blir den nasjonale økologiske jordbruksskolen; Sogn Jord og Hagebruksskule i Aurland Hovedsakene blir: - Arbeid med den nye stortingsmeldinga om landbruk som skal legges fram våren 2011 v/ NBSleder Ole Anton Teigen - Landbrukssamvirke v/steinar Dvergsdal, styreleder i Felleskjøpet Agri - Økologisk landbruk og praktiske utfordringer v/lokal økobonde - Tilleggsnæringer; Ide til å øke lønnsomheten på garden? - Matsuverenitet - Ole Jacob Christensen trekker de store linjene - Innspill til jordbruksforhandlingene Vi i ungdomsutvalget håper dette skal bli en inspirerende samling for de unge i organisasjonen og en mulighet til å knytte gode kontakter med andre unge som driver med eller er interessert i landbruk. Målet er at helga skal munne ut i innspill fra ungdommen til den nye stortingsmeldinga og vårens jordbruksforhandlinger. Vi jobber med å få dekt alle utgifter, men foreløpig er det en egenandel på ca 250 kr. Vi dekker skyss. Ikke-medlemmer er også velkomne, men disse må da dekke alle utgifter selv. 17

18 Skolen ligger ca 6 t fra Oslo og ca 2,5 t fra Bergen. 1,5 t fra Sogndal. Hovedfartsåren mellom Oslo og Bergen går forbi Aurland. Les gjerne om Sogn Jord og Hagebruksskule på nett; Påmeldingsfrist: innen 5.mars til Fullstendig program blir sendt ut til påmeldte deltakere rundt 1. mars. For mere info eller spørsmål kontakt; Leder i ungdomsutvalget Therese Rudi: tlf , e-post: Eller Kjell på sekretariatet: tlf , e-post: Og til slutt en særs viktig beskjed til lokal- og fylkeslagene: Fordi dette er en del av ungdomssatsinga i NBS, er det viktig at dere: 1. Bekjentgjør om seminaret til ungdommer i laget. 2. Dekker egenandelen til ungdommer som søker om det. 18

19 Grunnleggende kurs i HMS for landbruket Det har i det siste kommet inn til sekretariatet en del spørsmål om kurs i HMS-arbeid og hvordan gå fram for å arrangere kurs. All informasjon om dette kan finnes på men her kommer noen punkter til hjelp: 1. Arrangør. NBS-lokallag, fylkeslag eller hvem som helst ellers kan stå som arrangør av HMS-kursene. Arranger gjerne sammen med lokale bondelag. Det er viktig å ta kontakt med den regionale HMS-rådgiveren i området før kurset planlegges. Landbrukets HMS-tjeneste betaler inntil kr 200 pr deltager for administrasjon av kursene. Kursene er i utgangspunktet ikke knyttet til studieforbundene. Det ligger i hvert kurs 6 timer egenstudium på internett, og resterende 6 timer er for lite for å få støtte. Vårt studieforbund Natur og Miljø sier likevel at det kan være aktuelt å søke tilskudd der hvis kurset utvides med to timer. 2. Kostnader. Kurset koster kr 1350 for medlemmer av HMS-tjenesten, kr 1850 for andre. Husk at NBSmedlemmer som har HMS-kurs og er medlem av HMS kan komme helt opp i 30 % rabatt på driftsrelaterte forsikringer i Gjensidige! Dette vil fort dekke kursutgifter og mye mer. 3. Kursinnhold. Ulykker Psykisk helse Ergonomi Arbeidsgiveransvar Brann og elsikkerhet Andre næringer Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø Opplæring og beredeskap Støy Tiltak og rutiner 4. Konklusjon Kurs i Helse, Miljø og Sikkerhet er kjempeviktig for å unngå ulykker i landbruket. Samtidig er det penger å spare for alle som går kurs. Finn all informasjon på eller kontakt eventuelt Kjell i NBS-sekretariatet om du trenger pådytt for å starte. Advokatavtale Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avtale med advokatfirmaet Hjort hvor vi har en kontaktperson som heter Halvard Leirvik, telefonnummeret er Har også avtale med det eiendomsjuridiske selskapet Dekar som har telefonnummer Du kan lese om avtalene på vår hjemmeside under fanen medlem. Hotellavtale Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avtale med både Bondeheimen og P-hotels om rimeligere overnatting for medlemmer. Les mer på vår hjemmeside 19

20 Tilskudd til møter i lokal- og fylkeslaga 2010 TILSKUDD TIL MØTER I LOKALLAGA POLITISKE MØTER - NY STORTINGSMELDING I den politiske plattformen til flertallsregjeringen blir det slått fast at regjeringen vil: gjennomgå landbruks- og matpolitikken i en egen stortingsmelding. Det er i 2010 avsatt kr ,- til politiske møter i lokallagene med tema ny stortingsmelding. Det utbetales kr ,- i støtte pr. møte. Støtten utbetales i den rekkefølge de blir meldt inn til NBS. Lokallagene må fylle ut rapporteringsskjema, møteaktivitet i lokallagene FORSIKRINGS/BANKRELATERTE MØTER Fra har NBS inngått en ny avtale med Gjensidige. Som en følge av denne avtalen er det avsatt kr ,- til informasjon om avtalen. Det utbetales kr ,- pr. gjennomført møte. I tillegg til informasjon om selve avtalen kan tema omfatte både skade- og livsforsikringer, forebyggende tiltak både på tingskader og skade på liv og helse, herunder forebyggende tiltak for å trygge gården, seg selv og sin familie. Støtten utbetales i den rekkefølge de blir meldt inn til NBS. Lokallagene må fylle ut rapporteringsskjema, møteaktivitet i lokallagene Prinsippet for å få tildelt midler, er først til mølla. Det vil si at lokallag må melde fra til NBS på telefon eller e-post om at dere skal arrangere møte. Når møtet er gjennomført skal det innrapporteres på eget skjema. Skjema får dere tilsendt så snart møtet er meldt inn til sekretariatet. TILSKUDD TIL MØTER I FYLKESLAGA POLITISKE MØTER - NY STORTINGSMELDING NBS dekker 25% av kostnadene, oppad begrenset til kr ,- når et fylkeslag arrangerer møte med tema ny stortingsmelding og inntil kr ,- pr. fylkeslag når to fylker arrangerer sammen. Kostnader som fylkeslaget har til, reise, opphold, servering og forberedende arbeid er grunnlaget for refusjon. Kostnadene skal dokumenteres. Det dekkes for et politisk møte pr. fylkeslag i FORSIKRINGS/BANKRELATERTE MØTER Dersom tema for fylkesmøtet er forsikrings/bankrelatert dekkes 35% av kostnadene ved møtet, med de samme begrensningene som nevnt ovenfor. Det dekkes for et forsikrings/bankrelatert møte pr. fylke i

21 Internasjonalt utval i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Utvalet arbeidar med eit breitt spekter av politiske sakar som vedkjem internasjonale spørsmål knytt til landbruk. NBS er medlem i den internasjonale småbrukarrørsla la Via Campesina. Hovudprioriteringar for 2010 IU ynskjer å være aktivt med på møter som blir skipa rundt om i organisasjonen der ny stortingsmelding debatterast. IU ynskjer vidare at ein ny landbrukspolitikk må ta utgangspunkt i dei internasjonale utfordringar som vi kjenner til når det gjeld matvare-tryggleik, underernæring og fattigdom. IU meiner at vi ikkje får nokon legitimitet i norsk politikk utan å ha eit auge mot den globale situasjonen. IU ynskjer difor å delta så langt deira økonomiske ressursar strekkjer til i møter der dei vil fokusere på den globale situasjonen og kva slags ressursbruk vi i Noreg nyttar for å produser maten vår, både i dag, og kva slags alternativ vi har i framtida. I tillegg ynskjer IU å diskutere innhaldet i omgrepet "Matsuverenitet". INTERNASJONAL UTVALG Leder: Stein Brubæk, Brubæk, 6636 Angvik Tlf Mob Nestleder: Marit Jordal, Eiersland, 4580 Lyngdal Tlf Mob Ole-Jacob Christensen, Vikabråten, 2960 Røn Tlf Ilona Drivdal, Poste restante, 4400 Flekkefjord Mob Anne Røde, Mosheimsjøveien 1, 8900 Brønnøysund Tlf Mob Hans-Steinar Staaland, Brekke, 3628 Veggli Tlf Mob Tilknytte ressurspersonar: Berge Furre, Ymers vei 9, 0588 Oslo Tlf Mob Inger Dag, Parkveien 25, C-105, 3216 Sandefjord Tlf+Fax Mob Ingeborg Tangeraas, Øvre Bjørkåsen 39, 8074 Bodø 21

22 Kontingentsatser for 2010 Se vedlagt tabell for forholdet mellom produksjonsomfang og kontingentsatser for å finne ut hvilken kontingentsats du skal betale. Er du i tvil om hvilken kontingentsats du skal stå på, ta kontakt med lokallag eller fylkeslag der du bor eller med Kjell i sekretariatet på eller 1. Grunnkontingent (G) Kontingentsats kr. 610, Støttemedlemskap, og for de med veldig liten produksjon. 2. Lav kontingent (L) Kontingentsats kr , 3. Mellomkontingent (M) Kontingentsats kr , 4. Høy kontingent (H) Kontingentsats kr , 5. Topp kontingent (T) Kontingentsats kr , 6. Verdiskapingsmedlem(V) Kontingentsats kr. 710,- 7. Ungdomsmedlemskap (U) Kontingentsats kr. 400,- Betales av medlemmer som ikke er direkte involvert i primærnæringen, men som direkte eller indirekte har interesse og nytte av å støtte NBS Betales av ungdom under 30 år uten landbruksproduksjon Noen fylkes- og lokallag har ekstrakontingent. Den kommer i tillegg til satsene ovenfor. De som melder seg inn etter 1. november, betaler kontingent for påfølgende år. 22

23 Tabell som viser forhold mellom produksjonsomfang og kontingentklasse. Oppdatert Bruk denne tabellen som viser forhold mellom dyretall/planteproduksjon og kontingentklasser/-satser. Kontingenten er knyttet til produksjonsomfang og kassereren må kontakte det enkelte medlem for å få greie på produksjonsomfanget. I tillegg til kontingentsatsene under har vi Ungdomskontingent for de under 30 år uten landbruksproduksjon til 400 kr og Verdiskapingskontingent på 710 Mjølkeku Mjølkegeiter Storfe Sau, ensidig Ammegeit, Revetisper Sau, komb. Avlsgris Slaktegris Bifolk Grunn 610,- <3 <6 <9 <10 <3 <72 <25 Lav 1310, Mellom 2020, Høy 3030, Topp 3630,- >13 > 61 >107 >160 >187 >53 >1670 >360 Avlshester Andre hester And/ livkylling Slakte Kylling Høner Mink Gjess/ Kalkun Grunn 610,- <2 <3 <3000 <5000 <269 <31 <742 <10 Lav 1310, Mellom 2020, Høy 3030, Topp 3630,- >22 >43 >70000 >77500 >6100 >545 >17542 >208 kroner. Kontingentklasse Kontingentsatser Kontingentklasse Kontingentsatser Kontingentklasse Kontingentsatser Bygg, havre, oljevekst frø til modning, daa Hvete og rug, daa Poteter til fabrikk daa Poteter til mat, daa Epler, pærer og plommer, daa Kirsebær Moreller, daa Grunn 610,- <58 <56 <11 <8 <3,5 <1,9 Lav 1310, ,6-17,7 2,0-9,9 Mellom 2020, ,8-35, ,9 Høy 3030, ,4 53,0 19,9 29,9 Topp 3630,- >878 >853 >166 >127 >53,0 >29,9 Kontingentklasse Kontingentsatser Fôrproduksjon for salg, daa, rundballeensilering Fôrproduksjon for salg, daa, høy Grunn 610,- <65 < 40 Lav 1310, Mellom 2020, Høy 3030,- Topp 3630,- Kanin

24 Diverse skjema Årsmelding 2009/2010 Etter avholdt årsmøte skal lokallaget fylle ut årsmeldingsskjemaet å sende 1 eksemplar til fylkeslaget og 1 eksemplar til landslaget. Adressen til landslaget er: NBS, Øvre Vollgate 9, 0158 OSLO. (Dere kan også sende den samme informasjonen på e-post Skulle det være noen spørsmål i forhold til dette, ta kontakt på Lokallag: Fylkeslag Siste årsmøtedato: Verv Navn Adresse Postnr/sted Telefon/mobil e-post Lokallagsleder Nestleder Kasser Studieleder Sekretær Kvinnekontakt 24

25 Potensielle medlemmer Vi oppfordrer lokallagene og fylkeslagene til å sende inn navn på potensielle medlemmer. Potensielle medlemmer får informasjon i posten og 4 nummer av medlemsavisa Bonde og Småbruker. Kontaktperson i sekretariatet er: Kjell Buraas, tlf eller e-post Skjemaet kan lastes ned fra under: Bli medlem (under menyen til høyre). Skriv med blokkbokstaver og husk telefonnummer Lokallagets navn Fylkeslagets navn Navn, adresse, telefonnummer og e-post på kontaktpersonen i laget. Lokallaget vil følge opp de potensielle medlemmene selv / Landslaget skal følge opp de potensielle medlemmene (stryk det som ikke passer) Navn Adresse Telefonnummer Ca.alder

26 Bestillingsliste materiell Bestillingsskjema for vervemateriale og annet materiale. Fakses elles sendes i posten til sekretariatet i Oslo. Skriv tydelig. Navn på laget navn telefonnr adresse VERVEMATERIALE Det lyser hos naboen, vervehefte A5 format Unge bønder, verveark i farger med innmeldingsslipp Verveark med bilde av leder og innmeldingsslipp Gjensidige, informasjon folder Verveark: medlemsfordeler Verveark: Økt økologisk Verveark: Viktige saker for NBS Bonde og Småbruker, STK ANNET MATERIALE Via Campesina Gardsbruk.no Nei til EU. Artikkelsamling. Utgitt våren 2005, samt studieheftet til denne (pris pr stk 50 kr) Studieheftet til Boka Kampen om Maten. Temaet er WTO. Henv.: utviklingsfondet, tlf , e-post: Bruk for deg. En handbok for deg som skal ta over gård (pris pr stk 150 kr) Andre studiehefter kan fås ved å ta kontakt med studieforbundet Natur og Miljø PLAKATER Enkel hvit plakat i A3 format med: logen og NBS trykt på. Enkel hvit plakat i A4 format med Folk i arbeid, jord i hevd på. Mat for framtiden: A2 format. Bilde av framdelen av en ku. Laget i samarbeid med Natur og Ungdom Shit Happens: A2 format. Bilde av dyrebål i Europa. Laget i samarbeid med Natur og Ungdom. En Bondebegravelse. A2 format. Bildet er laget av Groven i 1993, fritt etter Erik Werenskiold. 26

27 1 eller 2 organisasjoner/ vi vil noko anna: A2 format. Bilde av en kornåker og en bondegård. Ta et spatak- du og. Formatet er litt større en A2 format. Tegning av en familie som jobber på en gård. Skulle det være noe annet så er det litt plass her: 27

28 B-BLAD Innmeldingsskjema RETURADRESSE: NBS ØVRE VOLLGT OSLO Telefon , Faks , Norsk Bonde og Småbrukarlag, Øvre Vollgate 9, 0158 OSLO. LAG:... FYLKE:... NAVN:... ADRESSE:... POSTNR OG STED:... FØDSELSNUMMER:... (11 SIFFER) KONTINGENTSATS: Grunn Lav Mellom Høy Topp Verdiskaping Ungdom ØNSKER AVISA "BONDE OG SMÅBRUKER" TILSENDT : JA NEI DATO FOR INNMELDINGEN:... TELEFONNUMMER... E-POST... Viktig å fylle ut! 28

Det 80.. ordinære landsmøte 31. Quality Hotell Gardermoen. Saker til Landsmøtet

Det 80.. ordinære landsmøte 31. Quality Hotell Gardermoen. Saker til Landsmøtet Det 80.. ordinære landsmøte 31. oktober - 1. november 2009 Quality Hotell Gardermoen Saker til Landsmøtet 1 OM LANDSMØTET I NBS... 4 1.1 Hva er landsmøtet?... 4 1.2 Hva er en landsmøteutsending... 4 1.3

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMELDING 2009 Troms Bonde- og Småbrukarlag Kjosvatn 9050 Storsteinnes telefon 77720839 mobil 95967575 e-post nettside troms@smabrukarlaget.no www.smabrukarlaget.no BANKKONTONUMMER

Detaljer

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMELDING 2008 Troms Bonde- og Småbrukarlag Kjosvatn 9050 Storsteinnes telefon 77720839 mobil 95967575 e-post troms@smabrukarlaget.no BANKKONTONUMMER 4776 12 89981 Forskning

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no Vervehåndbok Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE bondelaget.no Vervehåndboka er et oppslagverk for deg som skal Tørre å spørre. Egentlig trenger du verken kurs eller håndbok for å verve. Det viktigste

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 17. juni Dagsorden 3415 Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 84): 1. Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2014 endringer

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

M to -Generalsekretæren

M to -Generalsekretæren MotoNews Nyhetsbrev desember -Generalsekretæren -Stilling ledig motorsportskole -Det nye medlemssystemet -Pole Position -Årbok -Marius Dammyr -Preseidenten- -Grasrotandelen -Månedens ildsjel -Nisseracet

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets landsmøte ble gjennomført med gode forhandlinger knyttet til politiske temaer og valg av nytt styre. Vår politiske

Detaljer

TRYGG ELLER OVERVÅKET?

TRYGG ELLER OVERVÅKET? NR. 2:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Profilen: Lars Arne Ryssdal side 14 Status Kina Taiwan side 22 TRYGG ELLER OVERVÅKET? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 EUs datalagringsdirektiv Datalagringsdirektivet

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer