TILBUDSFORESPØRSEL. Utredning av Olavshallen og Olavskvartalet. til. Trondheim kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUDSFORESPØRSEL. Utredning av Olavshallen og Olavskvartalet. til. Trondheim kommune"

Transkript

1 TILBUDSFORESPØRSEL Utredning av Olavshallen og Olavskvartalet til Trondheim kommune Trondheim kommunes ref. nr. 13/50372 Innleveringsfrist , kl

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TILBUDSINNBYDELSE GENERELT OM OPPDRAGET Bakgrunn for oppdraget Overordnet målsetning for oppdraget INNHOLD Budsjettramme KONTRAKT Kontraktsbestemmelser Lønns- og arbeidsvilkår TILLEGGSOPPLYSNINGER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON OMKOSTNINGER REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN ANSKAFFELSESPROSEDYRE LOV OG FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OFFENTLIG INNSYN KVALIFIKASJONSKRAV KRAV TIL TILBUDET TILBUDSFRIST TILBUDSUTFORMING, SPRÅK MERKING AV TILBUD INNLEVERINGSSTED/POSTADRESSE VEDSTÅELSESFRIST LEVERANDØRENS PLIKT TILDELING PRIS FRAMDRIFTSPLAN KOMPETANSE OPPDRAGSFORSTÅELSE OG METODE... 9 Side -1-

3 1 TILBUDSINNBYDELSE 1.1 Generelt om oppdraget Trondheim kommune, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr til tilbudsforespørsel for Utredning av Olavshallen og Olavskvartalet. Aktører og roller i Olavskvartalet Olavshallen AS er et kommunalt heleid selskap, opprettet av Trondheim kommune i Selskapets formål er gjennom sin administrasjon av Olavshallens konsertsaler å fremme midtnorsk musikk- og kulturliv ved å eie, forvalte og leie ut sine eiendommer og lokaler til kulturelle formål, samt private og offentlige arrangement. Olavshallen AS er en av fire eiere i Olavskvartalet. De øvrige eierne er Hartmann hotell (Wenaasgruppen), Kjøpesenteret Olavskvartalet AS (eid av Norsk handelseiendom AS) og Indigo invest (eier av P-kjeller). Eierne samarbeider om forvaltning av fellesarealer m.m. gjennom Sameiet Olavskvartalet. Norsk handelseiendom er i den sammenheng representert gjennom Fazenda Asset Management AS, som forvalter lokalene på vegne av eier. Eierne leier ut sine lokaler helt eller delvis til en rekke aktører innen kultur og næringsvirksomhet. Dagens kulturaktører i Olavskvartalet er Olavshallen AS, Trondheim symfoniorkester (TSO), Trondheim kommunale kulturskole (TKK) og NTNU v/institutt for musikk. TSO, TKK og NTNU/musikk leier lokaler i Olavskvartalet Bakgrunn for oppdraget Styret i Olavshallen AS vedtok i april 2012 å be eier (Trondheim kommune) om å iverksette et utredningsarbeid der man ser på alle sider av driften og den framtidige utviklingen av selskapet, og hvordan man best kan oppfylle Olavshallens visjon og målsettinger. Formannskapet behandlet i møte 25. juni 2013 foreløpig sak om utredningsarbeidet (sak 131/13), og vedtok da: 1. Formannskapet vedtar at Trondheim kommune, som eier av Olavshallen AS, gjennomfører en utredning om videre utvikling og styrking av Olavshallen og Olavskvartalet som kulturarena. 2. Utredningen skal belyse hvordan Olavshallen kan bli en arena som legger til rette for Trondheim kommunale kulturskoles aktiviteter innen teater og visuelle kunstarter, samt hvordan og i hvilken grad grupperinger og enkeltaktører innen det profesjonelle og det frivillige kulturlivet i Trondheim kan gis muligheter for øving og framføring i Olavshallen. 3. Utredningen skal belyse mulighetene for dette både innenfor dagens organisering og i en eventuell endring i organisasjonsstruktur og/eller samarbeidsformer mellom Olavshallen AS og Trondheim symfoniorkester. 4. Kostnader til utredningen finansieres av Trondheim kommune innenfor vedtatt budsjettramme for kultur og næring for Side -2-

4 Følgende FLERTALLSMERNAD fra partiene Ap, SV, SP, KrF, H, V, FrP følger saken: Utredningen vil beskrive mulige organisatoriske endringer for Olavshallen AS. Videre vil Olavshallen som arena for Trondheim kommunale musikkskole og som øve- og produksjonsfellesskap for profesjonelle frilansmusikere i Trondheim bli utredet. Når resultatet av denne utredningen foreligger må det så foretas en vurdering av hvilke behov som er tilstede for større vedlikehold og/eller ombygninger. Det forutsettes at leverandør setter seg inn i de dokumenter som er relevante for oppdraget. Av slike nevnes, i tillegg til overnevnte, følgende saker som har vært til politisk behandling i Trondheim kommune: Trondheim kommunes eierskapsmeldinger fra 2007 og 2011, Forvaltningsrevisjon Olavshallen AS, Kommunedelplan for kulturarenaer og sak om Trondheim kommunale kulturskole (listen er ikke uttømmende). Det henvises til vedlegg 7 for oversikt over relevante saker som har vært til politisk behandling i Trondheim kommune. Det forutsettes også at Leverandøren setter seg i kontakt med de aktørene som er relevant for oppdraget i kontraktsperioden Overordnet målsetning for oppdraget Overordnet målsetning er å få utredet hvordan både Olavshallen AS og Olavskvartalet kan videreutvikles og styrkes som kulturarena. Heri ligger også samspillet mellom de ulike aktørene og eierne i kvartalet både innen kultur- og næringsvirksomhet og balansen mellom det profesjonelle kulturlivet og fritidskulturlivet. 1.2 Innhold Det skal utredes hvordan både Olavshallen AS og Olavskvartalet kan videreutvikles og styrkes som kulturarena. a) Romprogram A. Romprogrammet forholder seg til dagens kulturaktører i Olavskvartalet. i. Synliggjøring av dagens romfordeling for kulturaktørene i Olavskvartalet (inkl vurdering av teknisk standard og vedlikeholdsbehov) ii. Synliggjøring av dagens sambruk av lokaler (tilganger, timeplaner), også for fellesarealer i Olavskvartalet iii. Dagens drifts-/leiekostnader for aktørene, både for egne arealer og fellesarealer iv. Framtidig ønsket rom-/arealtilgang for kulturaktørene v. Framtidig mulig sambruk av arealer for kulturaktørene, og mulig sambruk/samspill mellom kultur- og næringsaktørene i kvartalet. vi. Kostnadskalkyle investering og drift for pkt iv-v. b) Det ønskes en rangering av ulike løsningsalternativer for pkt b) iv-vi, basert på en vurdering av funksjonalitet, driftsmessige gevinster og formålsmessige gevinster, både for de enkelte aktørene, og samlet for Olavskvartalet som kulturarena. c) Romprogram B. Dette romprogrammet forholder seg til ulike politiske vedtak som relateres til saken, og hvordan disse kan innfris. i. Romprogram som viser etablering av et øve- og produksjonsfellesskap for profesjonelle frilansmusikere i Olavshallen Side -3-

5 ii. iii. Romprogram som gir andre grupperinger og enkeltaktører innen Trondheims profesjonelle og frivillige kulturliv muligheter for øvinger og framføringer i Olavshallen Romprogram der det legges til rette for Trondheim kommunale kulturskoles aktiviteter innen teater og visuelle kunstarter i Olavshallen, og en bedre synliggjøring av kulturskolen i kvartalet Leverandøren må vise hvordan pkt c)i-iii kan ivaretas på best mulig måte, helt eller delvis. Dette skal også inneholde kostnadskalkyler for investering og drift for hvert at punktene. d) Hvilke organisatoriske endringer og/eller samarbeidsformer vil være tjenlig for at Olavshallen AS og Stiftelsen Trondheim symfoniorkester skal kunne ha en mest mulig effektiv og hensiktsmessig drift? e) Man kan se for seg en kulturakse i området Olavskvartalet Kongens gate som favner Folkebiblioteket, Nova kino, en eventuell kunsthall og miljøene innen musikkproduksjon og -kompetanse i Fjordgata 1. Hvordan kan lokaliseringen utnyttes gjennom samspill og synergier, slik at området utgjør en tydelig kulturbydel i Trondheim? Punktene a)-e) må også ses i sammenheng med eventuelle utviklingsplaner i regi av de øvrige eierne i Olavskvartalet. Jfr også pkt Oppdragsgiver er blant annet kjent med planer om revitalisering av kjøpesentervirksomheten i Olavskvartalet Budsjettramme Tildeling av kontrakt vil skje med forbehold om finansiering, prosjektet har ca kr eks mva til rådighet. Dette skal inkludere alle utgifter forbundet med oppdraget, herunder reiseutgifter og trykking av 10 eksemplar av rapport til oppdragsgiver, samt 1-2 statusmøter med Oppdragsgiver i løpet av kontraktsperioden. Det forutsettes at Leverandøren også vil stille seg til disposisjon for presentasjon for oppdragsgiver om utredningen og anbefalte løsninger. 1.3 Kontrakt Kontraktsbestemmelser Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagt kontrakt Lønns- og arbeidsvilkår Leverandør skal bekrefte at lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med norske (eller vedkommende lands) overenskomster, eks. tariffavtale. vedlegg 4. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Leverandør bekrefte at de oppfyller krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Side -4-

6 Leverandøren og eventuelle underleverandører skal på forespørsel i kontraktsperioden dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. 1.4 Tilleggsopplysninger Oppdragsgivers kontaktperson Dersom en tilbyder finner at tilbudsforespørselen ikke gir tilstrekkelig veiledning, tilstrekkelige opplysninger eller på annen måte er uklart, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos Oppdragsgiver: Navn: Roald Birkelund e-post: Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes Spørsmål til tilbudsforespørsel på Utredning av Olavshallen og Olavskvartalet, ref nr: saksnr 13/50372 og skal sendes til kommunens kontaktperson pr. e-post. Opplysninger som Oppdragsgiver gir på forespørsel fra en potensiell tilbyder meddeles samtidig til alle leverandører via 1.5 Omkostninger Omkostninger som tilbyder pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbud, vil ikke bli refundert av Oppdragsgiver. 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 2.1 Anskaffelsesprosedyre Denne konkurransen gjennomføres som konkurranse med forhandlinger etter FOA del 1. For å kunne delta i konkurransen må leverandøren oppfylle de krav som er satt i dette konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristen velge minimum 3 leverandører som Oppdragsgiver vil forhandle videre med. Færre leverandører enn oppgitt kan tas med videre i konkurransen i tilfeller hvor det ikke foreligger tilstrekkelig antall leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene. Utvelgelse av hvem en går videre med vil også bli foretatt etter tildelingskriterier i konkurransen. Det vil kun bli forhandlet med leverandører som har en reell mulighet til å få tildelt kontrakten. Forhandlinger er planlagt gjennomført i uke 3 etter nærmere avtale, Oppdragsgiver tar forbehold om at det kan bli endringer i tidspunkt. I forhandlingene vil det bli adgang til å forhandle om alle sider ved tilbudet. Leverandørene vil få anledning til å innlevere ett eller flere reviderte tilbud etter forhandlingene. Tildeling av kontrakt vil skje etter hvilket tilbud som fremstår som det økonomisk mest fordelaktige, basert på tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget punkt 5. Side -5-

7 Konkurransen kunngjøres som frivillig kunngjøring i databasen Doffin. 2.2 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 (FOA) del I. 2.3 Offentlig innsyn I henhold til Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) 23 vil anskaffelsesprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til leverandør er valgt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske opplysninger som kan være taushetsbelagte er personlige forhold, og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold. Oppdragsgiver spør tilbyderen om det er opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte. I så fall skal dette tilkjennegis på egnet måte i tilbudet og det skal gis en begrunnelse for hvorfor opplysningene er taushetsbelagte. I slike tilfeller oppfordres tilbyderne å levere to sett tilbud. Ett av tilbudssettene kan sladdes for taushetsbelagt informasjon og leveres på en separat minnepinne etc. og merkes sladdet utgave. Ved begjæring om innsyn, skal Oppdragsgiver likevel uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at Oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet. Dersom tilbyder ikke anser noen opplysninger i tilbudet som taushetsbelagt, bes dette bekreftes i vedlegg 1. Oppdragsgiver har et ansvar for å kvalitetssikre at taushetsbelagt informasjon ikke formidles til andre (Jfr. forvaltningslovens 13). 3 KVALIFIKASJONSKRAV Oppdragsgiver stiller krav til leverandørene. Det er kun leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene som vil få sine tilbud evaluert. For krav vedr. skatteattest for innbetalt skatt og merverdiavgift, og HMS erklæring fra valgt leverandør omfatter dokumentasjonsplikten også underleverandører. Nødvendig dokumentasjon er en egenerklæring fra tilbyder, Jfr. vedlegg 2. Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatteog merverdiavgiftsinnbetaling Leverandør skal oppfylle forskriftens krav til HMS Dokumentasjonskrav Skatteattest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder gamle. Attestene fås ved henvendelse til det lokale skatteoppkreverkontor eller til skattekontoret. HMS- egenerklæring vil bli innhentet fra valgt leverandør, se vedlegg 3 Side -6-

8 Krav Oppdragsgiver stiller krav til at leverandørens lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med allmenngyldige tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler for det aktuelle området kontrakten omfatter Dokumentasjonskrav Tilbyder skal legge ved egenerklæring som bekrefter at lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med allmenngyldige tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler, se vedlegg 4. I de tilfeller hvor man benytter underleverandører med produksjonssted i land utenfor EU/EØS, skal man forsikre seg om at internasjonale overensstemmelser for arbeidsmiljø og arbeidstakers rettigheter blir oppfylt. 4 KRAV TIL TILBUDET 4.1 Tilbudsfrist Siste frist for innlevering av tilbud er , kl Tilbudet skal være Oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 4.2 Tilbudsutforming, språk Tilbudet ønskes innlevert ut i fra de oppsatte punkter i konkurransegrunnlaget, alle tilbud skal innleveres i to eksemplar. Alle vedlegg, brosjyrer osv. må merkes tydelig. Tilbudet skal foreligge både på papir og i e-format. Ved misforhold mellom papir og e-format er det papirformatet som gjelder. Språket i tilbudet skal være norsk. 4.3 Merking av tilbud Tilbud må tydelig merkes med: Tilbudsforespørsel på Utredning av Olavshallen og Olavskvartalet, ref nr: 13/50372 må ikke åpnes før tilbudsåpning. 4.4 Innleveringssted/postadresse Alt 1: Tilbudet innleveres til: Trondheim kommune Bytorget 1. etasje Erling Skakkes gate Trondheim Alt 2: Tilbudet sendes pr. post: Trondheim kommune Rådmannens fagstab, Att: Roald Birkelund Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim Vær oppmerksom at ordinær post kan føre til at tilbudene kommer inn for sent, og at dette vil være leverandørens risiko. Side -7-

9 4.5 Vedståelsesfrist Leverandøren er bundet av tilbudet til 3 måneder etter tilbudsfristens utløp. 4.6 Leverandørens plikt Leverandør plikter å gjennomgå tilbudsforespørselen på en forsvarlig måte og er ansvarlig for å gjøre seg kjent med alle forhold som kan påvirke tilbudet. Det er Leverandørens ansvar å innlevere et fullstendig og utvetydig tilbud. Ingen innrømmelser vil bli gjort av Oppdragsgiver for feil eller unnlatelser fra Leverandørens side, og Leverandøren er bundet av de opplysningene som fremgår av tilbudet. Uklarheter eller ufullstendigheter i tilbudet vil kunne medføre avvisning. 5 Tildeling Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige basert på følgende kriterier: Tildelingskriterier: Vekting: Pris 15 % Framdriftsplan 15 % Tilbyders kompetanse på området 30 % Oppdragsforståelse og metode 40 % Alle punkter som er beskrevet i punkt 5 skal verifiseres av leverandøren. Ved evaluering av tilbudene vil det innenfor hvert tildelingskriterium bli gitt en poengscore på Beste tilbud innenfor hvert kriterium vil få 10, mens det blir gitt en poengscore som gjenspeiler relevante forskjeller i tilbudene nedover for øvrige tilbud. Poengscoren multipliseres med den angitte vekten og summeres. Tilbudet med høyeste vektede poengsum, vil bli tildelt kontrakt. 5.1 Pris Prisen skal oppgis i NOK. Oppdragsgiver aksepterer ingen form for gebyrer, dette i form av fakturagebyr, miljøgebyr, administrasjonsgebyr o.l. Alle avgifter eller gebyrer skal være tatt hensyn til. Prisen skal inkludere alle utgifter forbundet med oppdraget, herunder reiseutgifter og trykking av 10 eksemplar av rapport til oppdragsgiver, samt 1-2 statusmøter med Oppdragsgiver i løpet av kontraktsperioden. Det forutsettes at Leverandøren også vil stille seg til disposisjon for presentasjon for oppdragsgiver om utredningen og anbefalte løsninger. Prisen skal være eks. mva. Vektes med 15 % 5.2 Framdriftsplan Leverandøren skal vise sin leveransedyktighet i en framdriftsplan med tidfestede milepæler for gjennomføring av oppdraget. Rapport fra arbeidet overleveres Oppdragsgiver 4-6 uker etter oppstart av kontrakt. Vektes med 15 % Side -8-

10 5.3 Kompetanse Under dette punktet vil følgende momenter bli vurdert: - Leverandørens kjennskap til driftsmodeller/konsept for og utforming av større kulturbygg i Norge, samt kjennskap til/erfaring fra lignende oppdrag - Samlet kompetanse og erfaring hos utrederne som deltar i leveransen Det må gis en beskrivelse av de oppdrag leverandøren har hatt og en begrunnelse for relevansen til dette oppdraget. Beskrivelsen må inneholde opplysninger om hvem oppdraget har vært utført for, og hvem TK kan ta kontakt med for å få nærmere opplysninger (referanser). Leverandøren skal gi en kortfattet CV for alle ansatte som deltar i leveransen. Vektes med 30 % 5.4 Oppdragsforståelse og metode Oppgaveforståelse og oppgaveløsing anses som viktig. Det er viktig at tilbyder kan vise til faglig forståelse for oppdraget. Tilbyderen skal beskrive hvordan oppdraget tenkes gjennomført og hvilke metoder man tenker å bruke. Vektes med 40 % VEDLEGG Vedlegg 1 Taushetsbelagte opplysninger Vedlegg 2 Egenerklæring underleverandører Vedlegg 3 HMS- egenerklæring Vedlegg 4 Egenerklæring for lønns- og arbeidsvilkår/produksjonssted utenfor EU/EØS Vedlegg 5 Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK 2012 (eget vedlegg) Vedlegg 6 Kontrakt (eget vedlegg) Vedlegg 7 Aktuelle politiske saker (saksframlegg og protokoll), med lenker til disse Side -9-

11 Vedlegg 1 Taushetsbelagte opplysninger sett ett kryss: Tilbudet inneholder opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte (Jmfr. konkurransegrunnlaget, pkt. 2.3). Hvis ja på spørsmål ovenfor. Har tilbyder lagt ved sladdet versjon av tilbudet. Den sladdede utgaven skal leveres elektronisk på en egen minnepinne. JA NEI Tilbudet inneholder ikke noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte (Jmfr. konkurransegrunnlaget, pkt. 2.3). Dato: Signatur/Firmaets stempel Side -1-

12 Vedlegg 2 Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour med innbetaling av skatter og avgifter 2. à jour med innbetaling av merverdiavgift 3. oppfyller vilkårene knyttet til HMS erklæring Dato: Signatur/Firmaets stempel Side -1-

13 Vedlegg 3 HMS -egenerklæring Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Land * Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). 1 Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at Oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Ingen ansatte Dato Representant for de ansatte * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at Oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 1 Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Side -1-

14 Vedlegg 4 Egenerklæring for lønns- og arbeidsvilkår I forbindelse med leveranse til Trondheim kommune. Lønns- og arbeidsvilkår I det tilfelle hvor vår bedrift blir valgt som leverandør, kan vi dokumentere at lønns- og arbeidsforhold er i samsvar med allmenngyldige tariffavtaler. Dersom området ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, kan vi dokumentere at krav om lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Sted og dato Underskrift tilbyder ved produksjonssted utenfor EU/EØS I det tilfelle hvor vår bedrift blir valgt som leverandør, kan vi forsikre om at i de tilfeller produksjonen skjer utenfor EU/EØS-området oppfylles ILO s 8 kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon og FNs menneskerettighetserklæring i leverandørens egen virksomhet og hos underleverandører. Der det er inkonsistens mellom nasjonal og internasjonal lovgivning, er det høyeste standard som gjelder. Dette gjelder også for eventuelle underleverandører og/eller samarbeidspartnere. Sted og dato Signatur/Firmaets stempel Side -1-

15 Vedlegg 7 Aktuelle politiske saker (saksframlegg og protokoll), med lenker til disse Sak Bystyresak 211/87 og 3/88: Drift av kulturhuset; Etablering av rammebetingelser Bystyresak 78/07: Eierskapsmelding Trondheim kommune Bystyresak 108/07: Forvaltningsrevisjon: Kulturpolitiske mål i Olavshallen AS Bystyresak 75/09: Trondheim kommunale musikk og kulturskole/kulturskolen i Trondheim Bystyresak 148/09: Framtidig skolestruktur for grunnskolen i Trondheim Bystyresak 118/11: Eierskapsmelding del 2 for Trondheim kommune Bystyresak 3/13: Kommunedelplan for kulturarenaer Formannskapssak 131/13: Utredning av Olavshallens videre drift og utvikling Lenke Eget vedlegg Side -1-

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato: 24.01.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse Prisavtaler Prisavtaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i Søknadsgrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Omfang av oppdraget... 5 1.4 Lovanvendelse og konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger Grunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger 1 Innhold Bakgrunn...3 Anskaffelsens formål og omfang...3 Kunngjøring...3 Oppdeling av leveransen...3 Avtale...3 Gjennomføring

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer