Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 4/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 4/2008"

Transkript

1 Protokoll fra møte i Oslo SVs representantskap 4/2008 Tid: Tirsdag 18. november 2008 kl 1800 Sted: P-Hotels, Grensen 19 Tilstede: Delegater: Observatører: Sak 23/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden To saker ble meldt inn til eventuelt: Opplysninger om demonstrasjon Orientering om nominasjonsmøtet Sak 24/08 Forslag: Sak 27/08 Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Valg av ordstyrere Christer Gulbrandsen og Randi Røvik ble foreslått som ordstyrere. Forslaget ble vedtatt. NSBs jernbanevisjoner Innledning ved Stein Nilsen, konserndirektør NSB Perstontog. Kommentarinnlegg ved Bjarne Wist fra godssatsningen CargoNet. Tone Bjåland, Randi Røvik, Gunnell Sandanger, Helge Ramstad, Hanne Lyssand, Arve Farstad, Ingunn Gjerstad, Andreas Tinglum og Andreas Behring. Innlederne svarte. Ordstyrere la frem følgende forslag til uttalelse: Nasjonal transportplan : Et grønt jernbaneløft 1

2 Oslo SV vil øke satsingen på grønne transportløsinger. En satsing på jernbane og kollektivtrafikk i stedet for biltransport er det viktigste folk i Østlandsområdet kan gjøre for klima i de neste tiårene. Veitrafikken står for 55 % av klimagassutslippene i Oslo og Akershus. Det er derfor nødvendig med en storsatsing på jernbane mellom byområdene. Oslo er det viktigste navet i landets godslogistikk og det er viktig å legge til rette for klimavennlige transportløsninger også for varer. Klimatrussel og grønn samferdsel Oslo SV mener at Norge skal forplikte seg til å ta betydelige utslippsreduksjoner innen Transport står for nær en tredel av våre klimautslipp, og prognosene viser vekst på nær 30 pst fram til 2020 dersom vi fortsetter som nå. Skal vi nå klimamålet må vi ta i bruk langt sterkere virkemidler. I stedet for en vekst i veitrafikken på 20 pst fram til 2020 som NTP legger opp til, må vi redusere biltrafikken. Dersom utslippene fra transportsektoren skal reduseres så det monner, må vi ta i bruk et bredt spekter av virkemidler, der utbygging og opprustning av jernbanen for personer og gods danner fundamentet. Universell utforming Mange mennesker har ikke likeverdig tilgang til kollektiv transport fordi verken stasjoner, tog busser, billettsystemer og reiseinfo er tilpasset folk med nedsatt funksjonsevne. Kravene til universell utforming i følge diskriminerings og tilgjengelighetsloven og nye krav i plan og bygningsloven må oppfylles. Det må settes av betydelige midler i Jernbaneverket til dette formålet. Bedre tilgjengelighet er god samfunnsøkonomi og er en selvfølgelig sosialistisk strategi. Likestilling i transportsektoren SV vil gjøre som svenskene og ha inn likestilling i transportsektoren. Menn og kvinner bruker statistisk sett forskjellige transportmidler. Kvinner er større brukere av kollektivtrafikk enn menn. Samtidig har det ofte vært menn som har bestemt og menns transportvaner som har blitt prioritert. Det er derfor viktig å tenke likestilling i transportpolitikken. Oslo SVs mål for grønne transportløsninger: Å øke Jernbaneinvesteringene til 10 milliarder årlig i neste planperiode, noe som vil gi gjennomføring av hele InterCity-triangelet, med dobbeltspor til Hamar, Ski og Skien via Oslo. Dette må oppnås gjennom en gradvis opptrapping fra dagens investeringsnivå i 2009 på 3,2 mrd til i underkant av 7 mrd i 2010 til i underkant av 11 mrd utover planperioden. Ha som mål å bygge ut høyhastighetsnett mellom de viktigste byene i Sør-Norge og Sverige for å erstatte flytrafikk. Å tredoble mengden gods på bane, dvs en oppgradering av etatenes mål om dobling. Bruke skatte- og avgiftspolitikken for å overføre transportarbeid til sporet. Sak 26/08 Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Spørrehalvtime Hanne Lyssand (Heikki Holmås og Knut Even Lindsjørn svarte), Kjell Aksum (Heikki Holmås og Ane Fidjestøl svarte), Finn Hanstad (Andreas Behring svarte), Hans Olav Kirkenes (Heikki Holmås svarte). 2

3 Sak 25/08 Godkjenning av protokoll fra RS 3/ Protokollen ble vedtatt. Sak 28/08 Tjenestedirektivet Faglig leder i SV Jan Olav Andersen innledet om tjenestedirektivet. Torgeir Holgersen, Marielle Leraand, Hans Olav Kirkenes, Christer Gulbrandsen, Benjamin Larsen, Mari Lund Arnem, Randi Røvik, Helge Ramstad, Bodil Erichsen, Heikki Holmås, Andreas Behring, Bodil Erichsen (replikk), Andreas Behring (svarreplikk), Aud Grandaunet, Tone Bjåland (replikk), Andreas Tinglum, Torgeir Holgersen (replikk), Andreas Tinglum (svarreplikk), Arve Farstad, Helge Ramstad (replikk), Arve Farstad (svarreplikk), Hanne Lyssand, Hans Olav Kirkenes (replikk), Hanne Lyssand (svarreplikk), Rolf Vestvik, Bodil Erichsen (replikk) og Rolf Vestvik (svarreplikk). Jan Olav Andersen oppsummerte. Arbeidsutvalget fremmet følgende forslag til uttalelse: AP MÅ SNU! Kampen mot EUs tjenestedirektiv er ikke over. Det er ekstrem EUtilpasningspolitikk når 10 AP-statsråder skal nedstemme de 9 fra SV og SP for å få innarbeidet et direktiv som truer faglige rettigheter og svekker kampen mot sosial dumping. Når AP i tillegg må gå til Høyre og FrP i Stortinget for å få direktivet gjennom, forteller det at markedsliberalistisk tenking fremdeles henger igjen i APs ledelse. Oslo SV støtter det grasrotopprøret som er under full utvikling i fagbevegelsen, og der kravet er at AP må snu. SV har kjempet mot direktivet siden det ble vedtatt i EU, og har tatt dissens i regjering. Vi mener LOs krav om garantier for faglige rettigheter, om kampen mot sosial dumping, om nasjonal arbeidsrett og om offentlige tjenester ikke kan innfris på ensidig basis av en norsk regjering. Det har vi historiske erfaringer for, bl.a. i spørsmålet om hjemfallsretten og i alkoholpolitikken. Kravene kan heller ikke innfris av uttalelser fra EUs president, gitt i enerom med statsminister Stoltenberg. Den kan kun avklares gjennom bruk av reservasjonsretten i EØS, og påfølgende forhandlinger med EU på basis av LOs krav. Innføring av EUs tjenestedirektiv i Norge vil innebære et av de mest omfattende inngrepene i norsk arbeidsrett noen sinne. Tjenestedirektivet begrenser de nasjonale kontrollmulighetene og gjør viktige tiltak mot sosial dumping ulovlig, som krav til innsyn og autorisasjon, antikontraktørklausuler samt krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anbud. Oslo SV mener at Tjenestedirektivet vil føre til økt sosial dumping både gjennom det generelle, dynamiske aspektet og gjennom forbud mot viktige kontrolltiltak. Oslo SV mener at direktivet vil øke presset på å omorganisere eller privatisere viktige deler av de offentlige tjenestene som skole, helse, sosialtjenester, vannforsyning, produksjon av el-kraft med mer. Selv om deler av de offentlige tjenestene er unntatt direktivet, så er grensene for hva som er aktivitet av allmenn 3

4 økonomisk interesse og ikke økonomisk tjenester av allmenn betydning svært uklare. Skillet mellom hva som skal overlates til markedet og hva som skal være offentlige tjenester er et stridstema innenfor EU-retten generelt og vil i stor grad bli avgjort av EF-domstolen framover. Tjenestedirektivet bidrar ytterligere til å gjøre skillelinjene uklare. Vi har all grunn til å frykte for utfallet av rettstrider på disse områdene med den liberalistiske fortolkning av direktiver EF-domstolen i de siste årene har lagt seg på. De offentlige tjenestene er viktige områder i velferdsstaten og vi må sørge for at vi har nasjonal styring på dette også i framtiden. Tjenestedirektivet vil frata oss denne styringsretten. Dersom EØS-avtalen skal være i tråd med Grunnloven, må reservasjonsretten være reell, og det finnes ingen juridisk hjemmel i EØS-avtalen for å oppheve avtalen som helhet dersom direktiver på avgrensede felt ikke blir implementert. Oslo SV ber Arbeiderpartiet lytte til sin egen grasrot, grasrota i fagbevegelsen og sine regjeringspartnere i SP og SV og benytte reservasjonsretten mot direktivet. Å trumfe gjennom en hastebehandling basert på garantier det ikke er grunnlag for, er å spille hasard med arbeidsfolks rettigheter. Endringsforslag: F1: Fremmet av Torgeir Holgersen: Følgende ord på linje 5 strykes: i tillegg. F2: Fremmet av Torgeir Holgersen: Tillegg av følgende avsnitt til slutt etter siste avsnitt: Oslo SV mener at SV må stille krav til et eventuelt nytt regjeringssamarbeid etter valget, om at garantiene som Ap-ledelsen hevder å kunne gi skal opprettholdes uansett hvordan EU-domstolen i framtidige domsavsigelser tolker direktivet. Dette vil bli uproblematisk dersom Ap-ledelsen hører på sitt eget grunnplan og går tilbake på standpunktet om å implementere Tjenestedirektivet. Men dersom Arbeiderpartiet likevel trumfer gjennom implementering av Tjenestedirektivet med støtte fra høyrepartiene på Stortinget, må det bety at en ny regjeringsplattform må inneholde klausul om at EØS-avtalen må sies opp eller reformhandles dersom det faller dommer som reelt betyr forverring av norske lønns- og arbeidsvilkår. SV står konsekvent på arbeidsfolks side, og vil aldri kunne sitte i en regjering som stilltiende aksepterer forverring av lønns- og arbeidsvilkår. Sak 29/08 F1 ble vedtatt. F2 ble ikke vedtatt. Helheten i uttalelsen ble vedtatt mot en stemme. Valg av valgkomité Fylkesstyret innstiller på følgende medlemmer av valgkomité til Fylkesårsmøtet : 1. Knut Even Lindsjørn (leder) 2. Judith Kvernes 3. Åsmund Strand Johansen 4. Erna Kahlbom 5. Tore Ludt 6. Gülay Kutal 7. Jens Kihl (Oslo SU) 4

5 Sak 30/08 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Eventuelt To verden til venstre møter: Onsdag om Fattigdom Mandag om Arbeidsmiljø; makt og demokrati. og Miljø- og arbeidsprogramseminar lørdag Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet torsdag kl utenfor Stortinget. Hent soldatene hjem klokken på lørdag utenfor stortinget. Møte om Kongo i regi av Internasjonal gruppe klokken på partikontoret. Ingunn Gjerstad og Randi Røvik orienterte om nominasjonsprosessen og medlemsveksten. Suresh Chandra Shukla, Andreas Tinglum, Heikki Holmås (replikk), Torgeir Holgersen og Kjell Aksum. Randi Røvik og Ingunn Gjerstad svarte. Tonje Brenna sent a message to the members of Nasjonal markering mot Tjenestedirektivet Subject: Tid og sted for markeringer Hei alle sammen. Tid og sted for markeringene er: Drammen: Torget kl Tromsø: Torget kl Trondheim: Torgplassen kl (Merk tid!) Oslo: Løvebakken foran Stortinget kl Kristiansand: Torvet Stavanger: Arnageren Bergen: Torgallmenningen Samtlige finner sted torsdag 20. november. Lurer du på noe? ta kontakt med de som har ansvar lokalt. Oversikten finner du her: 5

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste

Detaljer

Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet

Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet Nei til EU Storgt. 32 0184 Oslo Oslo 08.10.08 Det kongelige nærings- og handelsdepartement Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Nei til EU om tjenestedirektivet Det vises til høringsbrevet

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Politisk regnskap. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Politisk regnskap #organisertarbeidsliv Politisk beretning for landsmøteperioden 2011-2015 NOTATER: Dirigent, landsmøte Forbundets årsmeldinger er i henhold til

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte FS 6/2009 Tid: 26.03.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Heikki Holmås, Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Rolf Vestvik,

Detaljer

Samferdselspolitisk dokument

Samferdselspolitisk dokument Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET

HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0186 Oslo Deres ref: Sak / arkiv: Dato: 07/00074-65 02.02.2007 Saksbehandler: EL & IT Forbundet HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET EL & IT Forbundet har mottatt LOs

Detaljer

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 Sosialistisk venstreparti Innhold kapittel 1 Mer forandring!...side 3 kapittel 2 Klima og miljø...side 4 kapittel

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

for reguleringer i arbeidslivet

for reguleringer i arbeidslivet Fafo Østforum Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Anne Mette Ødegård Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo Østforum-notat Fafo-notat

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Innhold Vår tids største utfordring 4 Arbeiderpartiets Klimapolitikk på 1-2-3 6 Løsningen ligger i ny teknologi 7 Nye mål 8 Vi trenger et løft for

Detaljer

Møte tirsdag den 2. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte tirsdag den 2. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 742 2. des. Riksrevisjonens undersøkelse av Navs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne 2014 Møte tirsdag den 2. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Norsk landbruk under press!

Norsk landbruk under press! Høstnummer 2014 OKTOBER1 Liljekonvallen Medlemsblad for Østfold Nei til EU Norsk landbruk under press! Jubileumsboka «Folket sa nei Norsk EU-motstand fra 1961 til i dag» 2 Leder 20 år siden folket sa nei!

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

(Innst. 302 S (2013 2014), jf. Prop. 114 S (2013 2014)) Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 17. juni Dagsorden 3415 Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 84): 1. Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2014 endringer

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 14. mai Dagsorden 3337 Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 79): 1. Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer