nr 46/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 46/05-2005.11.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 46/ NO årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Ansvarsmerke Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Slettelser, begjært av innehaver Lisenser Endringer i navn og adresser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale registreringer Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FreeSpot Buffalo Inc 15, Shibata Hondori 4-chome, Minami-ku NAGOYA-SHI AICHI JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Interkom; telefonsett; automatiske telegrafapparater; repetisjons vekslingsmaskiner; radiomottakere; radiooverføringsapparater; bærbare radiokommunikasjonsmaskiner og -apparater; flerkanal radiokommunikasjonsmaskiner og -apparater for faste stasjoner; enkelkanal radiokommunikasjonsmaskiner og - apparater for faste stasjoner; navigasjonsapparater for kjøretøyer (on-board computers); antenner; datamaskiner; integrerte kretser; integrerte kretser i stor målestokk; videospill for forbrukere; trådløst utstyr/innretninger for lokalområdenettverk (LAN) nemlig trådløse LAN tilgangspunkter, trådløse LAN-kort, trådløs skriver og trådløs LAN antenner; dataprogram til bruk i nettverkprogram. 35 Magasinannonsering; avis-, TV-, radioannonsering; annonsering på innsiden og utvendig av kjøretøyer; annonsering ved ballonger; annonsering på oppslagstavler; annonsering gjennom plakatoppslag; gate- og butikkfrontspredning av annonseringsmateriell; demonstrasjon av varer; annonsering ved postordre (direktepostannonsering); innredning av butikkvinduer; bedriftsledelseanalyse eller konsulentvirksomhet for bedrifter; markedsundersøkelser; fremskaffelse av informasjon om varesalg; fremskaffelse av industriell eller kommersiell informasjon; organisering av salg via Internett; salgsfremmende konsulenttjenester; agenturer for postordre via Internett; drift av datamaskiner, tekstbehandlingsmaskiner, telefaxmaskiner og andre lignende maskiner; leie av kopieringsmaskiner, tekstbehandlingsmaskiner og andre kontormaskiner. 37 Rørleggerarbeid,maskininstallasjoner; boring av brønner; installasjon og reparasjon av ledningsnett for elektrisitet; installasjon og reparasjon av ledningsnett for telekommunikajson, termisk isolering for bygninger; reparasjon eller vedlikehold av datamaskiner; reparasjon eller vedlikehold av telefonapparater; reparasjon eller vedlikehold av radio- eller TV-sett; reparasjon eller vedlikehold av interkom; reparasjon eller vedlikehold av telefonsett; reparasjon eller vedlikehold av automatiske telegrafapparater; reparasjon eller vedlikehold av repeterende vekslere eller formidlingsstasjoner; reparasjon eller vedlikehold av radiomottagere; reparasjon eller vedlikehold av radiotransmittere; reparasjon eller vedlikehold av bærbare radiokommunikasjonsmaskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av radiokommunikasjonsmaskiner med multikanaler og apparater for stasjonære stasjoner; reparasjon og vedlikehold av radiokommunikasjonsmaskiner og - apparater med enkle kanaler for stasjonære stasjoner; reparasjon eller vedlikehold av navigasjonsapparater for kjøretøyer (innebygde datamaskiner); reparasjon eller vedlikehold av antenner. 38 Mobiltelefonkommunikasjon; telextjenester; kommunikasjon ved datamaskinterminaler; kommunikasjon ved telegrammer; kommunikasjon med telefoner; faksoverføringer; personsøkertjenester; fremskaffelse av informasjon ved telekommunikasjon; TV-kringkasting; kringkasting via kabel-tv; radiokringkasting; kringkasting via kabelradio; nyhetsformidling via telekommunikasjon; leie av telekommunikasjonsutstyr samt telefon- og faksapparater; agenturer for medlemskapsavtaler på kommunikasjonstjenester eller andre telekommunikasjonstjenester på datamaskinterminaler; kommunikasjon ved trådløse LAN. 42 Designing av datamaskiner; designing av andre maskiner, apparater, instrumenter samt deres deler eller systemer komponert av slike maskiner, apparater og instrumenter; dataprogramvaredesign, dataprogrammering eller vedlikehold av dataprogramvare; fremskaffelse av informasjon på søking av WEB-områder; designing, opprettelse eller vedlikehold av hjemmesider på Internett; datainformasjon eller andre databehandlinger ved bruk av datamaskiner; konsulenttjenester på designing av databehandlingssystemer; designing, opprettelse eller vedlikehold av web-omårder for andre; tekniske råd relatert til utførelse, drift av datamaskiner og andre maskiner som krever høyt nivå av personlige kunnskaper, dyktighet eller erfaring av operatørene for å utføre nøyaktighet i driften av dem; leie av datamaskiner; fremskaffelse av dataprogrammer. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen RIGGED for the FUTURE Offshore & Marine AS, Postboks 425, 4304 SANDNES, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 6 Beholdere; containere. 7 Motorer; borerigger; boretårn; generatorer; maskiner; kraner; styreinnretninger for maskiner og motorer. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannsluknings-apparater; alarminstrumenter; armatur; dataprogrammer; software; fjernstyringsapparater; kontrollapparater; nautiske apparater og instrumenter; elektroniske publikasjoner; sender- og mottakerapparter for elektroniske signaler; elektriske omformere; batterier. 11 Apparater og innstallasjoner for belysning; generatorer; luftrenseapparater- og maskiner; renseapparater for olje og vann; raffineringstårn; sikkerhetsanordninger for vann- og gassapparater og - ledninger. 12 Båter; propeller; skip; skrog; styreanordninger for fartøyer; vannfartøyer. 35 Salg av beholdere, containere, motorer, borerigger, boretårn, generatorer, maskiner, kraner, styreinnretninger for maskiner og motorer, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, alarminstrumenter, armatur, dataprogrammer, software, fjernstyringsapparater, kontrollapparater, nautiske apparater og instrumenter, elektroniske publikasjoner, sender-og mottakerapparter for elektroniske signaler, elektriske omformere, batterier, apparater og installasjoner for belysning, generatorer, luftrenseapparater- og maskiner, renseapparater for olje og vann, raffineringstårn, sikkerhetsanordninger for vannog gassapparater og -ledninger, båter, propeller, skip, skrog, styreanordninger for fartøyer, vannfartøyer; rådgivning om forannevnte tjenester. 36 Bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning; utleie av fast eiendom. 37 Vedlikeholdsvirksomhet; ferdigstillelse; bygging; ombygging; byggeledelse; kjemisk rensing; malervirksomhet; sandblåsing; skipsverft; verft for installasjoner til bruk i virksomhet til sjøs; undervannsbygging og -reparasjoner; byggevirksomhet; rådgivning om forannevnte tjenester. 39 Distribusjon av elektrisk kraft; vannforsyning; gassforsyning; utleie av lagerplass; lagring; lasthåndtering; oppbevaring; kaitjenester; rådgivning om forannevnte tjenester. 40 Bygging av maskiner, apparater, anlegg og innretninger for andre; smedvirksomhet; støping; metallbelegging; metallbehandling; materialbehandling; rådgivning om forannevnte tjenester. 42 Brønnkontroll; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; industrielt design; mekanisk og teknisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann); ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; kvalitetskontroll; materialtesting; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; tegning (industridesign); undervannsforskning; miljøvernrådgivning; fartøyklassifisering, automatisering; rådgivning om forannevnte tjenester. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ONETOUCH ONETOUCH Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, NO 9 Datamaskinprogramvare for overvåking av diabetes; tilslutningskabler for tilkobling til blodsukkerovervåkningsinstrumenter. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet HK T03/03185H (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen isight Apple Computer Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 Cupertino,, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Video- og bilderedigeringsapparater; audiovisuell datahardware og -software; datahardware og software for bruk i video- og bilderedigering; digitale videoopptakere; videokameraer. (450) Kunngjøringsdato 46/05, RED ANVIL Splitter Jørn Kristiansen, Langestrand 46, 4879 GRIMSTAD, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner; manuelt drevne vedkløyveverktøy. 35 Oppstilling, for andre, også via internet, av et utvalg av varer, nemlig av håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), av knivsmedvarer, gafler, skjeer, huggog stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, av menuelt drevne vedkløyveverktøy, av vedbeholdere, av peissett og av bålpustere; salg av varer, nemlig av håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), av knivsmedvarer, gafler, skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler, -maskiner, av manuelt drevne vedkløyveverktøy, av vedbeholdere, av peissett og av bålpustere. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

6 registrerte varemerker /05 Reg.nr.: (111) (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen INTERVIEWERPRO GullSmokken Baby Media AS, Drammensveien 126, 0277 OSLO, NO 9 Datamaskinprogrammer. 38 Drift av nettsted. 41 Klubbvirksomhet i form av medlems- og fordelsklubb for gravide og småbarnsforeldre. 44 Medisinsk rådgivning. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen INTERVIEWERLITE INTERVIEWERLITE VideoWeb 1 AS, Postboks 4447 Nydalen, 0403 Oslo, NO 9 Software for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde. (450) Kunngjøringsdato 46/05, INTERVIEWERPRO VideoWeb 1 AS, Postboks 4447 Nydalen, 0403 Oslo, NO 9 Software for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen INTERVIEWER PLAYER INTERVIEWER PLAYER VideoWeb 1 AS, Postboks 4447 Nydalen, 0403 Oslo, NO 9 Software for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen INTERVIEWER INTERVIEWER VideoWeb 1 AS, Postboks 4447 Nydalen, 0403 Oslo, NO 9 Software for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen DEF JAM DEF JAM DJR Holdings LLC, 530 Seventh Avenue, 14th Floor, NY10018 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Musikklydopptak; lydopptak med dramaopplesninger, poesiopplesninger, fortellinger og komedier; audio-visuelle opptak med musikk, filmer, fjernsyn, drama, poesiopplesninger, fortellinger og komedier; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av bøker, hefter, blader, magasiner, tidsskrifter, manualer, brosjyrer, småblader, flygeblader og nyhetsbrev, alle på området musikk, filmer, fjernsyn, komedier, drama og dikt; elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, hefter, blader, magasiner, tidsskrifter, manualer, brosjyrer, småblader, flygeblader og nyhetsbrev, alle på området musikk, filmer, fjernsyn, komedier, drama og poesi registrert på CD-ROMs, disker, disketter, videokassetter og magnetiske bånd; magneter, dekorative magneter; kjøleskapsmagneter; magneter til dekorasjonsformål og til bruk som festeanordning. 16 Trykksaker, nemlig kalendere; postere; byttekort; papirservietter; postkort; midlertidige tatoveringer, klistremerker, klistremerker til støtfangere, utklippsbøker, foldere, skrivesaker og papirvarer, notatblokker, notisblokker, permer, skrivepapir, konvolutter, pultmatter, blyantkopper, avtalebøker, adressebøker, overføringsbilder; ordnere for pulttilbehør, brevåpnere, brevkurver, brevhyller, penner, blyanter, penne- og blyantsett, bokstøtter, bokomslag, bokholdere og bokstativer. 35 Datoriserte online detaljhandels- og bestillingstjenester relatert til musikkvideoopptak, lydopptak med dramaopplesninger, poesiopplesninger, fortellinger og komedier, til audiovisuelle opptak med musikk, filmer, fjernsyn, drama, poesiopplesninger, fortellinger og komedier, til nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av bøker, hefter, blader, magasiner, tidsskrifter, manualer, brosjyrer, småblader, flygeblader og nyhetsbrev, alle på området musikk, til filmer, fjernsyn, komedier, drama og dikt, til elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, hefter, blader, magasiner, tidskrifter, manualer, brosjyrer, småblader, flygeblader og nyhetsbrev, alle på området musikk, filmer, fjernsyn, komedier, drama og poesi registrert på CD-ROMs, disker, disketter, videokassetter og magnetiske bånd, til magneter, dekorative magneter, kjøleskapsmagneter, magneter for dekorasjonsformål og til bruk som festeanordning, til trykksaker, nemlig kalendere, spillkort, postre, byttekort, papirservietter, postkort, midlertidige tatoveringer, klistremerker, klistremerker til størfangere, til utklippsbøker, foldere, skrivesaker og papirvarer, til notatblokker, notisblokker, permer, skrivepapir, konvolutter, pultmatter, blyantkopper, avtalebøker, adressebøker, overføringsbilder, til ordnere for pulttilbehør, brevåpnere, brevkurver, brevhyller, til penner, blyanter, penne- og blyantsett, til bokstøtter, bokomslag, bokholdere og bokstativer, til klær, hodeplagg, hatter, sko og motetilbehør, til hatter for bekledning, vesker, bagger, paraplyer, husgeråd og husholdningsartikler, til mugger, krus, små vesker, lommebøker, dokumentmapper, håndvesker og portemonneer, til kopper, flasker, krukker, ølmugger, drikkeseidler, flasker, drikkebrikker, flaskeåpnere, kanner, spann og visper til drikke, service og spisebestikk, til bokser, flasker og drikkeanordninger, isolerende holdere for drikkeinnretninger og -bokser, drikkeholdere av skumplast, beholdere for husholdnings- og kjøkkenbruk; bærbare kjølere, til varmeisolerende beholdere for mat og drikke, til varmeisolerende vesker og bagger for mat og drikke, til serviettholdere, til lunsjbokser og -beholdere, til tekjeler, til koke- og kjøkkenutstyr, gryter, kasseroller, stekepanner, oppskriftsbokser, til boller, tallerkener, fat, skåler og lokk, til krakker, til salt og pepperbøsser, tannpirkeholdere, til serviettholdere, bordkortholdere, til bokser for utdeling av papirhåndklær, til hårbørster og kammer, til tannbørsteholdere, kosmetikkbørster, til håndklær, tørkeruller og stativ for samme, til såpebokser, til badekar for babyer, til stearinlys og stearinlysholdere, til kurver, vaser, små figurer, til papirkurver, sparegriser, til strykebrett, formede overtrekk til strykebrett, uroer, ornamentale glasskuler, til tepper, overkast, skjerf, vattepper, sengetøy, sengelaken, sengeskjørt, sengeputer, sengehimmel (gardiner), putetrekk, sengeovertrekk og sengeskinn, til overtrekk for puter, dyner og dynetrekk, til matter, til bleieskiftmatter, barenesengmadrasser, barnesenglakener, barnesengsjal, overtrekk for barnesenger, til golfhåndklær,til lommetørkler, til forheng og draperinger, til veggtepper av tekstil, bordduker, til gryteholdere, til ildfaste votter, til dekketøy, kuvertbrikker, til tekstilservietter, til kles- og filtvimpler, dusjforheng, til ryer, tepper, matter, flagg, til moderne buttons og pyntepins, til brosjer, pyntesløyfer, bånd, til klær og skjorteknapper, til lapper for klær, til beltespenner, til skolisser og skopynt, til hårsløyfer, hårspenner, hårbånd, hårsnorer, hårsløyfer, hestehalespenner, hårspenner, til kosmetikk og tilbehør, fuktighetspreparater, -kremer, gels, barberhøvler, barberkniver og barbermaskiner, til parfymer, såper, lotions, kropps- og hårpleieprodukter og tilbehør dertil, til soveposer, leketøy, til spill, dukker og aksjonsfigurer, til neonlys, idrettsutstyr, til juvelervarer, til klokker, armbåndsur, nøkkelkjeder og -holdere, lommebøker, sigarettlightere, til lamper, klokker, til møbler, til drikkevarer og til konfekt og konfektyrvarer, samt til godteristenger, alt ved hjelp av et verdensomspennende datanettverk; salg av alle foran nevnte varer. 41 Grammofonplateproduksjon; lydopptak og lydproduksjon; opptaksstudioer; underholdningstjenester, nemlig produsering av musikklyd og videoopptak; musikkutgivelse; underholdning, nemlig levende musikk-, teater- og komedieforestillinger. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

8 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AMBITIONGROUP CardioStrides Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 IRVINE, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 10 Massasjeapparater og -instrumenter; manuelt og elektronisk drevne massasjeinnretninger, instrumenter og maskiner; terapautiske apparater og instrumenter; apparater til bruk i mangnetfeltterapi; madrasser, puter og vattepper, alle for medisinske, terapautiske og ortopediske formål; sterile kirurgiske tepper; innleggsåler for fottøy for medisinske og ortopediske formål; magnetiske innleggsåler, magnetiske terapautiske ark (sheets); bandasjer for ledd; støttebandasjer, elastiske bandasjer; puter (pads), omslag og støttemateriell for medisinske formål; elektriske puter (pads) for medisinske formål; ortopediske bandasjer, ortopediske artikler; ortopediske fottøy og klær, såler, belter; stresslindrende apparater, instrumenter, maskiner, og artikler; elektriske varmetepper og puter (pads) for medisinske formål; puter (pads) for forebyggelse av trykksår; ultrafiolette strålelamper for medisinske formål; filtere for ultrafiolette stråler for medisinske formål; fjern- og infrarødapparater, instrumenter og maskiner for medisinske, helse- eller helbredende formål; deler og komponenter for alle de forannevnte varer, unntatt treningsutstyr. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; innleggsåler for fottøy; innleggsåler for sko, unntatt treningsutstyr.. 28 Gymnastikk-, trim- og sportsartikler; klær, fottøy og hodeplagg for gymnastikk-, trim- og sportsbruk, unntatt treningsutstyr. (450) Kunngjøringsdato 46/05, AMBITIONGROUP Ambitiongroup AS, Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo, NO DLA Nordic, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo, NO 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse, systematisering av informasjon for bruk i databaser. 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; utvikling av dataprogrammer. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (591) Merket er i farger MESTERLYS Mesterlys AS v/torgeir Dahl, Åsveien 3, 1400 Ski, NO Dahl Torgeir, c/o Advokatfirmaet Dahl & Dahl MNA, Postboks 8914 Youngstorget, 0028 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for belysning. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FJORD LINE (591) Merket er i farger serviflex YIT Building Sytems AS, Postboks 6250 Etterstad, 0603 Oslo, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 11 Apparater og innretninger for belysning, kjøling, oppvarming, ventilasjon, vanntilførsel, santiære formål og dampproduksjon. 37 Byggevirksomhet, reparasjons- og installasjonsvirksomhet for elektro, klima, brann og sikkerhetsutstyr, samt AV- og IT-utstyr; installasjon av rør. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SYMAX SYMAX Diocom BV, Postbus 13, 4180BA WAARDEBURG, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; ortopediske implantater og komponenter dertil; kirurgiske instrumenter for å implantere ortopediske implantater. (450) Kunngjøringsdato 46/05, FJORD LINE Fjord Line AS, Postboks 7250, 5020 BERGEN, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 12 Kjøretøyer, fremkomstmidler til bruk på land eller på vann, herunder båter, ferger og skip. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer, organisering av reiser. 41 Konferansevirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering, reservering av losji for reisende; reisebyråvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen BODEGA PRIVADA BODEGA PRIVADA RBP SA, Ruta Nacional 14, Parque Industrial, 2820 GUALEGUAYCHÚ, AR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen BRAHMA (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Blåfargen C-100/M-56/Y-0/K-34 Gulfargen C-0/M-15/Y-76/K-0 SATREF Statens Kartverk, Serviceboks 15, 3504 HØNEFOSS, NO 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling dertil. (450) Kunngjøringsdato 46/05, BRAHMA Companhia Brasiliera de Bedidas, Avenida Antarctica 1891, parte Fazenda Santa Ursula, Cidad de Jaguariúna, ESTADO DE SÃO PAULO, BR Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen GRØNSKE-KRUTT GRØNSKE-KRUTT Arne Braut d y, Jærveien 481, Braut, 4060 KLEPPE, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; preparater for fjerning av grønnalger; bakteriologiske preparater for fjerning av mose og ugress. 5 Preparater for fjerning av mose og ugress 35 Salg av kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, preparater for fjerning av grønnalger, preparater for fjerning av mose og ugress. 44 Landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; bekjempelse av mose og ugress; bekjempelse av grønnalger; planteskoletjenester. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MICROFLEX MICROFLEX Microflex Corp, 2301 Robb Drive, NV89523 RENO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Beskyttelseshansker for industriell bruk. 10 Engangshansker for medisinsk og dental bruk. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (554) Merket er tre-dimensjonalt (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Hvit, grå, svart, fiolett, orange, kremgul, rosa og gul. Katzenmilch whiskas Masterfoods AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Veterinære og sanitære preparater og stoffer; medikamenterte tilsetninger til næringsmidler for dyr, fugler og fisker; medikamentert munnvann og tannpasta for dyr; medikamenterte pustoppfriskende midler for dyr; desinfeksjonsmidler; pesticider; parasittdrepende midler; herbicider; fungicider; insektsdrepende midler; insektsdrepende krager og halsbånd; medikamenterte sjampoer, vaske- og rensemidler for bruk på dyr. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter og grønnsaker; poteter; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker; melk til dyr; melk til katter; produkter hovedsakelig fremstilt av de forannevnte varer. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; næringsmidler for dyr, fugler og fisker samt ikke-medisinske preparater og tilberedninger for tilsetning til slike næringsmidler; blekksprutben; ben og spiselige tyggeprodukter; strø for dyr, melk til dyr, melk til katter. 44 Veterinærtjenester; dyrehospitaler; helse-, hygiene- og skjønnhetspleie for dyr; veldedige omsorgsog pleietjenester relatert til dyr; konsulent- og rådgivningstjenester relatert til omsorg og pleie av dyr; avl og oppaling/oppdrett av dyr. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA TEEKAY - THE MARINE MIDSTREAM COMPANY TEEKAY - THE MARINE MIDSTREAM COMPANY Teekay Shipping Corp, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, NASSAU, BS Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 35 Kommersielle skipsledelsestjenester; marin administrasjon og risikovurderingstjenester; teknisk inspeksjon og marin undersøkelsestjenester, nemlig utførelse av innkjøpsundersøkelser. 37 Konstruksjon, drift og vedlikehold av flytende marine lagrings- og transportløsninger for råolje; konstruksjon, installasjon, drift, vedlikehold og demontering av undervanns forsendelsessystemer brukt i forbindelse med flytende lagringssystemer; rådgivning og veiledningstjenester i forbindelse med konstruksjon, ombygging, modifikasjoner og tørrdokking av skip. 39 Lasting, transport og lossing på sjøen av flytende naturgass, flytende petroleumsgass, råolje og petroleumsprodukter; tjenester for lektertransport. 42 Design av flytende marine lagrings- og transportløsninger for råolje; design av undervanns forsendelsessystemer brukt i forbindelse med flytende lagringssystemer; tekniske skipsledelsestjenester; teknisk inspeksjon og marin undersøkelsestjenester, nemlig utførelse av befraktningsundersøkelser, skadeundersøkelser og teknisk taksering. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SUPERFRESH CLEANBURST (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SUPERFRESH CLEANBURST Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 21 Tanntråd (450) Kunngjøringsdato 46/05, IVT IVT Industrier AB, Box 1012, TRANÅS, SE Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap- og skrin; artikler av uedele metaller (ikke opptatt i andre klasser), nemlig ventiler av metall (ikke maskindeler), rørsylindrer av metall for ventilasjons- og luftkondisjoneringsinstallasjoner, metallbeholder for oppbevaring, transport og pakking, metallbekledning (bygging), metallbeslag for byggninger, metallkramper og metallpaneler. 7 Maskiner, nemlig borrmaskiner, drivanordninger (ikke for landkjøretøy), drivmotorer (ikke for landkjøretøy), generatorer for elproduksjon, hydrauliske motorer, industriroboter, roboter (maskiner), kompressorer, luftkondensatorer, apparater for maskinbearbeiding, elektriske motorer for varmepumper, varmevekslere og ventilasjonsanlegg, pumper (deler av maskiner og motorer), pumper for varme- og kjøleanlegg, pneumatiske og hydrauliske reguleringsorgan for maskiner og motorer, regulatorer (maskindeler), ventiler (maskindeler), varmevekslere (maskindeler), dampkondensatorer (maskindeler), avtappingsventiler, borerigger, filter (deler av maskiner eller motorer), forgassingsaggregat. 9 Vitenskapelige og elektriske apparater og instrumenter samt apparater og instrument for besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll og overvåkning, reguleringssentraler for varmepumper, varmevekslere, ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner for varmepumper og reguleringssentraler for varmepumper, varmevekslere, ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler, brannslukningsapparater. 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, varmepumper, varmevekslere (ikke maskindeler), varmeakkumulatorer, varmeelement, varmegeneratorer, varmeinstallasjoner, ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler. 37 Oppføring av bygninger; reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester av varmepumper, varmevekslere, varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg inkluderende tilhørende utstyr; borring av hull og oppføring av anlegg inkludert trekking av rørledninger for væsker inkludert varmevekslingsmedium. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering, alle disse tjenester for og i forbindelse med regulering og styring av varmepumper og reguleringssentraler for varmepumper, 12

13 registrerte varemerker /05 ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MALBEC 2003 elsa Valle de Uco MENDOZA Valentin Bianchi S.A.C.I.F., Torres 500 (5600), San Rafael, PROVINCE OF MENDOZA, AR Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (450) Kunngjøringsdato 46/05, ClaroSIP Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AACHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen nordic factory outlet Høie AS, Setesdalsveien 620, 4710 MOSBY, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; fabrikkutsalg av kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding, kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, garvestoffer, bindemidler (klebemidler) til industrielle formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer, maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper, rugemaskiner, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall), lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet tekstilfibermateriale, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for røkere, fyrstikker. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen HODEJEGERNE HODEJEGERNE Hilde Bjerke, Hegdehaugsveien 20, 0167 OSLO, NO Svetlana Pap Holmen, Hegdehaugsveien 20, 0167 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; hårpleieprodukter. 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester, hygienisk behandling og skjønnhetpleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; frisørvirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen CLAVISAR CLAVISAR Clavis Pharma AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, NO Ploughmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen L.A.LUND L.A.LUND L A Lund AS, Postbokas 40 Haugenstua, 0915 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall). 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salg av byggevarer, jernvarer, trelastvarer; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; eksportog importagentur. 37 Byggevirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av elektriske apparater; vedlikehold av kjøretøyer; malevirksomhet. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen OSCARSBORG Forsvarsbygg, v/skifte Eiendom, Postboks 405, Sentrum, 0103 OSLO, NO Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervesker. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (450) Kunngjøringsdato 46/05, Sea more HSD Sjø AS, Postboks 2005 Nordnes, 5817 BERGEN, NO AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 39 Befraktning, båtutleie, cruisevirksomhet, organisering av reiser, passasjertransport, sightseeing, sjøtransport, båttransport, transport av reisende. 43 Catering, hotellreservering, kafeer, kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer, utleie av møterom. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen P-HOTELS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen P-HOTELS P-Holding AS, Postboks 191, 7401 TRONDHEIM, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester; midlertidig innlosjering; herberger; hjem (hvile-), hjem (rekonvalesens-); hospitser; hoteller; turisthytter; moteller; pensjonater; hushovmestertjenester; kafeer, kafeteriaer; kantiner; pensjonatreservering, reservering (hotell-), reservering (pensjonat-), reservering og formidling av innkvartering, reservering og formidling av midlertidig innkvartering; restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer; utleie av værelser, telt, stoler, bord, bordduker, glass. (450) Kunngjøringsdato 46/05, HUNDREÅRS-MARKERINGEN NORGE NORGE Hundreårsmarkeringen Norge 2005 AS, Postboks 2000 Sentrum, 0104 OSLO, NO Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 oslo, NO 3 Parfymevarer; kosmetikk; såper; deodoranter; tannpussemidler; rengjøringsmidler. 4 Stearinlys; motoroljer; smøreoljer; drivstoff; gass. 6 Nøkkelringer av metall; skilt av metall. 8 Knivsmedvarer; bestikk; barberredskaper; ostehøvler; osteskjærere; sakser; økser; håndverktøy og redskaper (manuelt drevne). 9 Media for overføring og gjengivelse av lyd og bilde; briller; elektroniske publikasjoner; dataspill og dataprogrammer; brilleetuier; skilt (mekaniske); refleksbrikker. 11 Fakler; lamper; lommelykt; lykter. 12 Befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller på skinner og deler til slike; kjøretøy og deler til kjøretøy; sykler og deler og tilbehør til sykler. 14 Smykker; medaljer; pins; mansjettknapper; slipsnåler; klokker og ur; mynter; nøkkelringer; sølvtøy; bijouterivarer; bokser av edelmetall; etuier av edelmetall; kuntsgjenstander av edelmetall. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; kalendere; kort; plakater; servietter; skilt av papir eller kartong; almanakker; album; billetter; bilder; bøker; flagg; frimerker; grafiske trykk; kataloger; konvolutter; magasiner; melkekartonger; blyanter; bokmerker; brosjyrer; kulepenner; litografier; pennaler; poser for emballasje; publikasjoner; stempler; viskelær. 18 Reisevesker, kofferter; bagger; ryggsekker; ransler; lommebøker; paraplyer; nøkkelpunger; handlenett; vesker; parasoller. 21 Glassvarer, porselen, keramikk, husholdningsog kjøkkenredskaper (ikke av edelt metall eller plettert dermed). 24 Bannere av tekstil, faner og flagg av tekstil; sengetøy; håndklær; duker. 25 Klær; fottøy; hodeplagg; hansker; skjerf. 26 Jakkemerker; startnumre; etuier (ikke edelmetall). 28 Spill; leketøy; sportsartikler. 17

18 registrerte varemerker /05 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe; te; kakao og drikker på basis av kakao; sukker; ris; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer; sjokolade og drikker på basis av sjokolade; kaker; kjeks; krydder; tyggegummi; spiseis; honning; marsipan; næringsmidler på basis av mel. 31 Blomster; frukt; grønnsaker. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft; drikkevann. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 34 Sigaretter, sigarer og andre tobakksholdige varer; artikler for røkere; fyrstikker. 36 Bankvirksomhet; forsikringsvirksomhet; eiendomsmeglervirksomhet; debetkort- og kjøpekorttjenester; finansiell virksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; radio- og fjernsynssendinger. 39 Transporttjenester; bilutleie; distribusjon av elektrisk kraft; organisering av reiser, reisebyråer og turoperatører; sightseeing. 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet; filmproduksjon: produksjon av fjernsyns- og radioprogram; fornøyelsesparker; fotografering; organisering av lotterier; museumstjenester. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, catering, restauranter; drift av campingplasser, hotell, motell og andre former for midlertidig innlosjering; reservering av midlertidig innlosjering. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SX DESIGN SX DESIGN SX Design AS, Møllergata 24, 0179 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, NO 9 Vitenskaplige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematorafiske og optiske apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, trådløst databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogrammer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design, vedlikehold, drift og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og datasignaler, projektorer, videofremvisere; edb programmering; lisensiering og utleie av datamaskiner og dataprogramvare. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/415,893 IXEMPRAH IXEMPRAH Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

19 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SMIRNOFF BLÅ CK ICE Diageo North America Inc, 801 Main Avenue, CT NORWALK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikkevarer. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MESTERKOKKEN Top Trading AS, Postboks 17, Linderud, 0517 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samtbeholdere; glassvarer, porselen og keramikk; kasseroller. (450) Kunngjøringsdato 46/05, T TATA Tata Norge NUF, Korshagen 1, 2020 SKEDSMOKORSET, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Såper, tolettsåper, hårvaskemidler, hårpleiepreparater, hårvann, hårfarge- og håravfargingspreparater, parfymevarer, eteriske oljer, plante-ekstrakter og oljer for hudpleie og for kosmetisk bruk, kosmetikk, hud- og kroppspleiepreparater og - produkter, kroppsdeodoranter, hygieniske preparater for tolettbruk; midler for klesvask, rengjøring, flekkfjerning samt til sliping. 4 Stearinlys, lys og veker for belysning; oljer og fett til industriell bruk. 5 Medisinske såper og medisinske hudpleiepreparater; badeoljer og salter for medisinsk bruk, oljer for medisinske formål, plante-ekstrakter og - oljer for hudpleie for medisinske og farmasøytiske formål, plante-ekstrakter og oljer til bruk for medisinske formål; farmasøytiske preparater for hudpleie; deodoranter, andre enn for personlig bruk; terapeutiske preparater for bad. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

20 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet IT MI04C4558 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen green go! Vectrix Corp, 11 Touro Street, Suite 201, RI02840 NEWPORT, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller vannet. (450) Kunngjøringsdato 46/05, G Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 9 Apparater og instrumenter for telefoni og overføring av telekommunikasjon, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (450) Kunngjøringsdato 46/05, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/507,852 PIWD PIWD Weatherford/Lamb Inc, 515 Post Oak Boulevard, Suite 600, TX77027 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 42 Dataanalysetjenester vedrørende underbalansert boring i olje- og gassindustrien. (450) Kunngjøringsdato 46/05,

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer