SJ0SLAGET I OFOTFJORDEN THE NAVAL BATTLES OF NARVI/(, OG 13. APRIL th-10th AND 13th OFAPRIL 1940

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJ0SLAGET I OFOTFJORDEN THE NAVAL BATTLES OF NARVI/(, 9.-10. OG 13. APRIL 1940. 9th-10th AND 13th OFAPRIL 1940"

Transkript

1 SJ0SLAGET I OFOTFJORDEN OG 13. APRIL 1940 THE NAVAL BATTLES OF NARVI/(, 9th-10th AND 13th OFAPRIL 1940 Av kommande'rkaptein Marcus Einarson Osen Published by Norsk Tidsskrift for Sj0vesen

2 Sj0SLAGETI OFOTFjORDEN OG 13. APRIL 1940 THE NAVAL BATTLES OFNARVIK, 9TH-10THAND 13TH OFAPRIL 1940 Av kommand0rkaptein Marcus Einarson Osen Published by Norsk Tidsskrift for Sj0vesen

3 Omslag: Aksel Revolds maleri «Narvik i krig». Maleriet ble skjenket til Kiruna kommune av Narvik kommune som takk for all svensk hje/p under krigen. Cover: Aksel Revolds painting «Narvik at war». The painting was granted to Kiruna district by Narvik district in gratitude of Swedish assistance during the war. STIFTET 1835 S]0MILITJERE SAMFUND OG NORSK TIDSSKRIFT FOR S]0VESEN Sj0milit<ere Samfund (SMS) ble stiftet 4. desember 1835 i Fredriksvern (Stavern). SMS har som formal a virke for Sj0forsvarets tarv og utvikling. Fra 1882 har SMS utgitt Norsk Tidsskrift for Sj0vesen (NTfS). Tidsskriftet kommer ut med 6 nummer i aret til ca abonnenter. SMS har som fanesak a markere Norge som en utpreget og spesiell kyststat og meget betydelig maritim nasjon. Betydningen maritime aktiviteter har for van land, ikke minst 0konomisk, tilsier at Norge har et balansen, sterkt og effektivt sj0forsvar. Et viktig element i markeringsarbeidet er a bringe kunnskap til lest mulig mennesker i nasjonen om var sj0milit<ere og maritime historie, som strekker seg langt mer enn tusen ar tilbake i tid Utgivet: Sj0milit;ere Samfund ved Norsk Tidsskrift for Sj0vesen, Boks 187,4086 Hundvag. Redakf0r: Svein Carl Sivertsen Layour: Bard Tirlesrad ISBN: Opplag: 4000 Trykk: Nikolai Olsens Trykkeri NS 2

4 Utover vinteren 1940 oket Norges strategiske betydning. Bade flrdi Norskekysten utgjor halvparten av Europas kyst mot Atlanterhavet, ogfordi den tyske krigsokonomien i vesentlig grad baserte segpa jernmalm fra Nord-Sverige. Vinterstid var havnene i 0stersjoen gjenfrosset, og jernmalmen matte sendes over havnen i Narvik. Norge ble angrepet den 9. april 1940 av overlegne tyske sjostridsskrefter. I denne nodens stund var det Royal Navy som kom oss til unnsetning. Den innsats britene gjordefor Norges sak i Narvik oggjennom krigens lange ar, flrtjener respekt og evig takknemlighet. Dette heftet er til minne om de britiske skips innsats og de menn som bemannet demo Kontreadmiral Kjell-Birger Olsen Generalinspektorfor Sjoforsvaret Throughout the winter of1940norway's strategic importance became increasingly clear. One reason was our country's vast coastline, halfofall Europe's, towards the Atlantic. The other; the greater part ofgermany's iron core, on which her war economy depended absolutely, was minedin North Sweden and normally shippedfrom her Baltic ports; but when those ports froze ithadto be sent through Narvik. Norway was attacked by superior German navalforces on april 9th In our darkest hour the Royal Navy performed herfinest. The British support at Narvik and the help through five long years, deserve respect and gratitude. This booklet is written in memory ofour British allies who fought for the liberation of Norway in Ofoten and on the high seas in Kjell-Birger Olsen, Rear Admiral ChiefofStaff Royal Norwegian Navy 3

5 SJ0SLAGETFOFOTFJeJRDEN OG 13. APRIL 1940 av kommand0rkaptein Marcus Einarson Osen AdolfHitler overtok all makt i Tyskland i En delvis skjult og avtalestridig opprustning tok til i stort omfang. Den andre verdenskrig startet 1. september 1939 med det tyske angrepet pa Polen. Den kongelig norske marine ble mobilisert til n0ytralitetsvakt 3. september samme ilr. Angrepet pa Danmark og Norge kom natten mellom 8. og 9. april Marinenvar i kamp i ytre Oslofjordallerede 8. april. Tyske tropper inntoken rekke kystbyer tidlig om morgenen 9. april. Inn Ofotfjorden til Narvik stevnet 10 tyske destroyere med til sammen 2000 tropper om bordo Den britiske marines innsats under sj0slaget om Narvik i aprildagene 1940 er lyspunkt i et ellers m0rkt kapittel i norsk okkupasjonshistorie. De 5 engelske destroyerne i "First Battle" under ledelse av Captain (D) B.A.W. Warburton - Lee, Second British Destroyer Flotilla etterfulgt av "Force B" med slagskipet HMSWarspite og 9 destroyere under kommando av Rear Admiral St J.A. Micklethwait utviste en kyndighet, besluttsomhet og tapperhet som fortjener stor respekt den dag i dag. I 10pet av 3 dager ble den tyske marinestyrken bestaende av 10 destroyere senket og uskadeliggjort. Tapet utgjorde ca 42 % av den tyske destroyerstyrke, et tap som tyskerne i 10pet av krigen aldri lyktes a erstatte. MaIet var a stoppe den tyske erobringen for derved a hindre den strategisk betydelige malmtransporten over Narvik som var sa viktig for tyskernes krigf0cing. Nilr Narvik kommune i dag, med st0tte av Sj0forsvaret, reiser en minnebauta er det for a gi de britiske sj0folka den :Ere og oppmerksomhet de fortjener for sin innsats og offervilje de den gang utviste for a komme Norge til "!Jnnsetning. Skal vi ikke snart bli ferdige med 2. verdenskrig og komme oss videre, vii mange sp0rre? Mitt enkle svar er neil Den som ikke kjenner historien vil V:Ere 4

6 THE NAVAL BATTLES OFNARVIK, 9TH-10THAND 13THOF by Captain Marcus Einarson Osen, RNON APRIL 1940 In 1933 Adolf Hitler took over complete power in Germany and a huge programme of rearmament, which was in part hidden, was set underway in contravention of international treaties. The Second World War started on September 1st following the German attack on Poland (Britain and France declaring war on Germany on September 3rd) and the Royal Norwegian Navy was mobilised to guard the country's neutralityon September 3rd ofthe same year. The attack on Denmark and Norway came on the night between April 8th- 9th 1940 and the Norwegian navywas already involved in hostilities in the outer waters of Oslo Fjord. German troops successfully occupied a series of Norwegian coastal towns in the early morning ofapril 19th. In the Ofot Fjord outside of N arvik 10 German destroyers were anchored with 2,000 soldiers on board. JntrlJviuctilJn The part played by the British naval forces during the sea battle of N arvik in the April days of1940 is a bright spot in an otherwise dark chapter in the history ofthe occupation of Norway. The 5 English destroyers in "First Battle" under the leadership of Captain (D) RA.WWarburton - Lee, Second British Destroyer Flotilla followed by "Force B" with the battleship HMS Warspite and 9 destroyers under the command ofrear Admiral St J.A. Micklethwait displayed skill, resolution and bravery which deserves great respect to this day. In the course of three days the German naval force composed of 10 destroyers was sunk and put out of commission. This represented a loss of some 42% of the overall strength of German destroyers and a setback they were not able to recover from in the subsequent years ofthe war. The goal was to stop the German conquest and by so doing stop the strategically important ore transport through Narvik which was crucial for Germany's war effort. When the local authorities in Narvik today, with the support ofthe Royal Norwegian Navy, erects a memorial in remembrance of the British sailors, it is to show them the honour andacknowledge-ment they deserve for the self-sacrificing efforts 5

7 hensatt til a gj0re de samme «feil «som generasjonen den gang gjorde. Fra min side ligger det en intensjon om at den «yngre garde» om mulig kan dra en viss LErdom av det som skjedde pa godt og ondt. Historiekunnskaper b0f kunne ha samme funksjon som sladrespeilet pa bilen nar vi kj0rer. I dag, 63 ar etter er det fortsatt sterke band mellom Storbritannia og Norge. Britene er var nc rmeste allierte. La oss hape at vi ogsa i fremtiden, i samvirke i alliert sammenheng, er i stand til a overbevise fremmede makter om at et hvert maktbruk mot Norge og andre demokratiske land vil vc re kostbart og ul0nnsomt. La oss starte med begynnelsen: Georg Thiele Operasjon «Weseriibung» I mars 1940 undertegnet AdolfHitler planene og direktivene for operasjon «Weseriibung». Planen var grundig forberedt. I kone trekk gikk den ut pa angrep og okkupasjon av Danmark og Norge. Tyskerne var ikke alene om a legge planer. Omtrent pa samme tidspunkt vedtok ogsa britene en plan som gikk ut pa at Narvik skulle besettes. Britene hipet at nordmennene ikke ville motsette seg dette med makt. Men da Finland og Russland sluttet fred den 12. mars, var det ikke lenger grunnlag for et allien ekspedisjonskorps. Tropper som britene og franskmennene allerede hadde samlet ble opph"st og hele saken lagt pa is. Likevel dmftet de alliene fonsatt planer om en «aksjon» i Norge som endte med en beslutning om a legge minefelt i norsk sj0territorium. Den 8. aprilla britene ut minefelt blant annet utenfor Landego ved Bod0 og Stadlandet. Senere er det fastslatt at feltet ved Stad var en bl0ff. Den tyske flatestyrken som dro nordover samme dag hadde vc ret pa sin side. Storm og dadig sikt gjorde det vanskelig a oppdage de 10 destroyerne med destinasjon Narvik. Likevel ble styrken oppdaget utenfortmndelag, men pa grunn av den vestlige kuts de styrte pa det tidspunkt, trodde man ikke at tyskerne skulle invadere Norge. Det var derfor ingen britiske kampfart0yer i Vestfjorden til a stoppe dem. De britiske fart0yene som skulle bevokte minefeltet ved Landego, var ogsa trukket vekk. Med andre ord, tyskerne hadde fritt leide. 6

8 they displayed at the time when they came to Norway's assistance. Many people will probably ask if it is now the time to forget the SecondWorldWar and move on? My straightforward answer is "no" it isn't! Those who don't know their history are condemned to repeat many of the "mistakes" made by previous generations. As far as I'm concerned my intention is to give the "young guard" the possibility of learning from the past, for good or bad. Knowledge of history should have the same function as a rear-view mirror in a car when we are driving. Today, 63 years after the sea batde, there are still strong bonds between Great Britain and Norway and the British are our closest ally. Let us hope that in the future too, working together as allies, we are able to convince foreign powers that any use offorce against N orway and other democratic countries will be cosdy and futile. Let us start at the beginning: Operation "Weseriibung" In March 1940 Adolf Hider signed the plans and directives for operation "Weseriibung". The plan was meticulously prepared and in brief encompassed the attack and occupation of Denmark and Norway. The Germans were not alone in making plans as more or less at the same time the British were adopting a plan for the occupation of N arvik and were hoping that the Norwegians would not oppose this by force. However, once Finlandand Russia made peace on March 12th there was no longer the basis for an allied operation, and the British and French troops that had already been assembled for such an action were dispersed and the whole project was put on Ice. Nevertheless, theallies continued to discuss plans for an "action" in Norway and finally they took the decision to lay a minefield in Norwegian territorial waters and on April 8th the British lay mines off, among other places, Landego at Bod0 and Stadland. Later it was established that the minefield at Stad was a bluff. As for the German naval force which sailed towards the north the same day the weather conditions were favourable. Stormy weather and poor visibility made it difficult to detect the 10 destroyers that were sailing towards the destination of Narvik. Despite this the force was spotted offtf0ndelag but because ofthe westerly course they steered at that moment it was believed that the Germans were not planning to invade Norway. Therefore, there was no British military vessel at that time in thevestfjorden to confront them, and the British ships that had been stationed to guard the minefield off Landego had also been withdrawn. In other words, the Germans were given a clear field. The Germans sail into the Vestfjorden On the night ofapril 9th the German attacking force sailed into the West Fjord at a speed of27 knots. It was composed of the following 10 destroyers; the Bernt von Arnim, the Wolfgang Zenker, the Hans Ludemann, the Georg Thiele, the Erich Koellner, the Hermann Kunne, the Anton Schmitt, the Wilhelm Heidkamp, the Erich Giese and 7

9 Tyskerne seiler inn Vestfjorden Om natten den 9. april seilte den tyske angrepsstyrken med 27 knops fart innvestfjorden. Den besto av 10 destroyere; Bernt von Arnim, Wolfgang Zenker, Hans Ludemann, Georg Thiele, Erich Koellner, Hermann Kunne, Anton Erich Giese, som hadde fatt maskinhavari grunnet det darlige va:ret. «Angrepet» pa kystbatteriene Ramnes og Hamnes Ved 0300 tiden passerte styrken Ramnes - Hamnes linjen ytterst i Ofotfjorden hvor Hans Ludemann og Anton Schmitt stoppet og landsatte tropper for a uskadeliggj0re batteriene der. Her gikk tyskerne helt «fern pa «. De to kystbatteriene eksisterte ikke i virkeligheten. Tyskerne lette forgjeves i den dype sn0en etter kanonstillinger. Pa s0rsiden (Hamnes) fant de ingenting. Pa nordsiden (Ramnes) registrerte de kun utsprengninger til kanonstandplasser for et batteri. Kanonene hadde ligget pa lager i N arvik i lengre tid uten a bli montert, og deretter sendt til Bergen hvor de senere ble tatt over av tyskerne. Resten av destroyerstyrken fortsatte innover Ofotfjorden. Tre fart0yer; Wolfgang Zenker, Erich Koellner og Hermann Kunne ble detasjert fra hovedstyrken og styrte inn i Herjangen for a landsette tropper med det formal a besette Elvegardsmoen leir med lagre. Minefeltet i Vestfjorden. / The minefieldin Vestfjorden. Schmitt, Wilhelm Heidkamp, Erich Giese og Dieter von Roeder. Den tyske styrkesjefen, kommand0r Friedrich Bonte, hadde Wilhelm Heidkamp som sitt kommandofart0y sammen med sjefen for landgangstroppene, generalmajor Eduard We. Dietl. Troppene talte 2000 mann fordelt pa 10 fart0yer. Diether von Roeder stoppet ute ved Bar0Y for a assistere Tyskerne besetter Elvegc1rdsmoen Ca ved 0100 tiden landsette de 3 destroyerne avgitt personell inne ved Bjerkvik for a besette Elvegardsmoen. «Kampgruppe Elvegaard» m0tte liten motstand. Leirvakten pa 17 mann var ikke i stand til a gj0re noe som helst, fordi de ikke hadde fatt utlevert ammunisjon. Saledes sikret general Dietl gratis vinterforsyning for alle sine trapper, inklusiv utstyr til oppkledning av ca 2600 matrosene fra fart0yene, som senere skulle bli innlemmet i hans landstyrke. Dette bevirket at kampene ble betydelig mer langvarige enn de ellers kunne blitt. At Elvegardsmoens lagre ble 8

10 the Dieter von Roeder. The leader ofthe German flotilla was Commodore Friedrich Bonte, who had the Wilhelm Heidkamp as his command ship together with the soldier in overall charge of the landing troops, Major General Eduard W.e. Dietl. The troops numbered a total of 2000 in and were divided between the 10 warships. The Dieter von Roeder remained moored at Baf0Y in order to assist the Erich Giese, which had experienced damage to its engine as a result of the bad weather. The "attack" on the coastal defence batteries Ramnes and Hamnes At hours, the attacking force passed the Ramnes Hamnes line in the outermost part ofthe Ofatfjorden where the Hans Ludemann and the Anton Schmitt stopped and disembarked soldiers in order to neutralise the two batteries there. Here the Germans were completely "caught out" as the two coastal batteries did not really exist. Thus the Germans searched in vain in the deep snow for the gun emplacements. On the south side (Hamnes) they found nothing while on the north side (Ramnes) they registered just the areas prepared for the positioning of guns for a battery. The cannons had been stored in N arvik for a long time without being mounted, after which they were sent to Bergen where they later on were taken over by the Germans. The rest of the force of destroyers proceeded into the Ofatfjorden. Three ships; the Wolfgang Zenker, the Erich Koellner and the Hermann Kunne were detached from the main body and headed for Herjangen to disembark troops with the aim of occupying Elvegardsmoen army camp with its stores and provisions. The Germans occupy Elvegardsmoen At approximately hours, at the 3 destroyers landed the troops chosen to carry out the assault at Elvegardsmoen. "Combat Group Elvegaard" met little opposition as the camp guard of 17 men was not in a position to do anything whatsoever as they had not been supplied with any ammunition. Thus, General Dietl was able to ensure free winter provisions for all his troops as well as supplies for equipping the 2600 sailors (crew members) on the ships who were later integrated into his land force. Consequently, the subsequent fighting that broke out was much more long drawn-out than it would otherwise have been. The capture of Elvegardsmoen's depot prevented equipping of the Norwegian division that had been designated the camp in the event of mobilisation. At hours the Wilhelm Heidkamp, the Bernt von Arnim and the Georg Thiele arrived at Narvik harbour. The sinking ofthe warships Eidsvold and Norge The warships Eidsvold and Norge were at anchor in Narvik harbour. On the evening of April 8 th the Eidsvold weighed anchor and sailed to Framnesodden (the inlet of Framnes) where it positioned itselfas a guard ship. The Norge weighed anchor at hours, and secured alongside the quay that was used for the transport of the ore. A short time after this, 9

11 tatt, forhindret ogsa oppsettingen av de norske avdelingene, som hadde sitt planlagte fremm0tested for mobilisering der. Ved 0400 tiden ankom Wilhelm Heidkamp, Bernt von Arnim og Georg Thiele Narvikhavn. Senkningen av panserskipene Eidsvold og Norge I N arvik havn la panserskipene Eidsvold og Norge til ankers. Den 8. omkvelden letteteidsvoid anker og la seg ute ved Framnesodden hvor krigsvakt ble satt. Norge lettet anker ved 0320 tiden, kastet loss, og ble liggende utenfor malmkaien. Kort etter observerte man 2 fremmende fart0yer i havneinn10pet ved Ankenessiden. Eidsvoldsignaliserte «stopp» til n;ermeste fart0y (Wilhelm Heidkamp), som stoppet. Fart0yet svarte at de ville sende en parlament;er over til EidsvoId. Kort etter ankom orlogskaptein Gerlach ombord i EidsvoId og ba sjefen, kommand0rkaptein Willoch, om a overgi seg. Han ba om betenkningstid for a ddf0re seg med sin sjef pa Norge. Dette ble ikke innvilget. Allikevel lyktes det Willoch og fa kontakt med kommand0raskim, somsvarte: «Apne ild - jeggar til angrep». Gerlach oppfordret Willoch pa ny til a gi opp, men fikk avslag. I detden ryske barkassen var kommet klar av Eidsvoidskj0tryskerne oppett0dt signallys. F0r Eidsvold rakk a Panserskipene Norge ogeidsvoldpa Narvik havn likefor overfilllet. / The battleships Norge andeidsvold in Narvik harbour shortlyprior to the attack. fyre sine kanoner ble hun rammet av to torpedoer fra Wilhelm Heidkamp. I l0pet av sekunder brakk Eidsvold i to og sank. 175 menn omkom, bare 6 ble reddet. Wilhelm Heidkamp og Bernt von Arnim seilte na innover havnen. Begge ble oppdaget pa kloss hold fra Norge. Plutselig forsvant ryskerne i sn0 drevet. Da dette lettet apnet Norge ild, men bommet grunnet den darlige sikten. Bernt von Arnim, som hadde lagt til kai, begynte landsetting av tropper. Samtidigbesvarte fart0yet ilden med kanoner og fyrte samtidig 4 torpedoer mot Norge. To traff og Norge fant sin grusomme skjebne som Eidsvold. Panserskipet sank pa minuttet og tok med seg 101 mann i dypet. 90 ble reddet. En lettbat fra Bernt von Arnim plukket opp 9 mann, derav kommand0raskim som bevisstl0s ble brakt i land. Klokken var na blitt ca 0500 og general Dietl gikk i land med 400 soldater SOJ11 marsjerte inn mot Narvik sentrum. Den ryske generalen ble m0tt av den ryske konsulen. De kj0rte direkte til byens kommandant oberst Sundlo, som var tyskvennlig. Han overga byen uten kamp bare en time senere. 10

12 two strange vessels were observed at the entranceofthe harbour on the Ankenes side. The Eidsvold signalled to the nearest of the two (the Wilhelm Heidkamp) to "stop" which it duly did and the vessel communicated that it would send a negotiator over to the Eidsvold, whereupon Commander Gerlach embarked shortly after and asked the commander of the Eidsvold, Captain Willoch, to surrender. Willoch asked for some time to consider the matter and to consult with the commander ofthe Norge. This request was denied butwilloch nevertheless succeed-ed in making contact with Captain Askim, of the Norge, who told him: "Open fire - I will attack". Once more Gerlach encouraged Willoch to give up but to no avail and once the German launch had come clear of the Eidsvold they fired a red signal light and before Eidsvoid could make use ofany of its guns it was struck by two torpedoes from the Wilhelm Heidkamp. In the space ofjust 15-20seconds the Eidsvold was broken in two and sank with the loss of 175 men, just 6 were rescued. The Wilhelm Heidkamp together with the Bernt von Arnim sailed towards the centre ofthe harbour and the Norge spotted both vessels at close quarters. Suddenly the Germans disappeared in a snowstorm. When the storm subsided, the Norge opened fire but missed because of a bad aim. The Bernt von Arnim, that had docked at the quay and begun to disembark soldiers, simultaneously returned fire with its guns and launched 4 torpedoes. Two hit the Norge which suffered the samecruelfate as theeidsvold, sinking in the space ofa minute and taking with it 101 men - 90 were rescued. A light boat from the Bernt von Arnim was able to pick up 9 members of the crew including the Captain, Askim, who was brought ashore, unconscious. The time was now approximately hours and General Dietl went ashore with 400 soldiers who marched in towards the centre ofnarvik. The general met the German consul and together they drove directly to the Germanfriendly Norwegian Army commander of the town, Colonel Sundlo, who surrendered N arvik without a fight just an hour later. When the surrender of the town became known to Major-General Fleischer at the Oberst Konrad Sundlo / Colonel Konrad Sundlo District Command North Norway (DKN) in Harstad, he issued an arrest order for Sundlo, that could not be carried out because at that point in time Sundlo was regarded as ::t German held prisoner of war. Sundlo's actions were considered treacherous by many Norwegians but the Colonel was acquitted of this charge, but not others, in a court case after the war. 11

13 Da overgivelsen av byen ble kjent for generalmajor Fleischer ved Distriktskommando Nord-Norge (DKN) i Harstad, utstedte generalen arrestordre pa Sundlo, men arrestasjon ble ikke iverksatt, fordi Sundlo pa det tidspunkt var a betrakte som tysk krigsfange. Blant mange nordmenn ble dette senere betraktet som forr~deri. Etter krigen ble kommandanten imidlertid frikjent pa dette punktet i anklagen under rettsaken etter krigen. F"rste sj"slag ved Narvil< den 10. april (First Battle) Kommandor Friedrich Bonte. Commodore Friedrich Bonte. Destroyerne forbereder sin hjemreise Straks den tyske destroyerflaten hadde landsatt troppene i Narvik og Bjerkvik, startet bunkring og klargj0ring for returseilas til Tyskland. Etter planen skulle styrken seile S0rover allerede samme kveld. Styrkesjefen, kommand0r Bonte visste sa altfor godt at den britiske «Homefleet», som befant seg utenfor i Vestfjorden et sted, representerte en alvorlig trussel for hans destroyere i en slik felle, som Ofotfjorden lett kunne bli. Samtidig var fart0yene hje1pe- 10se uten bunkers. Deres eneste tankskip Jan Wellem, som var moderskip for ubater, var omdirigert fra Murmansk og ankommet Narvik den 8. april. Fylling av drivstoff kunne skje med kun 2 fart0yer samtidigogen bunkring tok ca 7-8 timer. Tyskerne hadde ogsa deployert 3 ubater i omddet, som skulle gi varsling. Ubatene hadde f0lgende utgangsposisjon; U51 i Vestfjorden, U25 ved Baf0Y og U46 i omradet Ramnes. Bade Dietl og Bontevar alvorlig bekymret. Tankeren Kattegatog 12

14 The first sea battle of Narvil<, April 10th The destroyers prepare for their return journey to Germany Immediately after the fleet of German destroyers had disembarked their troops at Narvik and Bjerkvik, the crews started bunkering and preparing for their home journey to Germany. According to plan, the warships should already have sailed southwards the same evening. Their leader of the naval force, Commodore Bonte, knew all to well that the British "Homefleet", which was somewhere just outside the Vestfjorden, represented a serious threat to his destroyers if they were trapped in the Ofotfjorden. At the same time the vessels were helpless withoutenough fuel. The only tanker, thejan Wellem, which was the mother ship for U-boats, had been redirected from Murmansk and arrived at N arvik onapril 8th. Only two ships at a time could be refuelled and bunkering took about 7-8 hours in duration The Germans had also stationed 3 U-boats in the area to give forewarning of any threats. Theywere deployed in the following positions; the U51 in the Vestfjorden, U25 at Baf0Y and U46 in the area oframnes. Both Died and Bonte were seriously worried. There were also no signs of life from the tanker the Kattegat nor of the depot ships the Rauenfels and the Alster that should have been in N arvik at this time. Bonte made a decision to postpone the return sea U46 journey to Germany for 24 hours in order to be able to sail all destroyers together instead of leaving the Ofotfjorden in groups after each ship had finished refuelling. Even though the situation was uncertain as to whatpossible course ofaction the British "Homefleet" would take, no special major initiatives were taken. However, the following U25 13

15 depotskipene Rauenfels og Alster, som ogsa skulle befunnet seg i Narvik pa dette tidspunkt, var det heller ingen livstegn fra. Bonte besluttet a utsette returseilasen til Tyskland i 24 timer for a kunne seile samlet, i stedet for a forlate Ofotfjorden gruppevis, etter hvert som fart0yene hadde ferdigbunkret. Selv om situasjonen var usikker vedr0 rende hva den britiske «Homefleet» eventuelt ville foreta seg, ble likevel ikke iverksatt s< rlig omfattende tiltak. F0lgende deployeringer ble dog gjennomf0rt: Georg Thiele og Bernt von Arnim til Ballangen, Wolfgang Zenker, Erich Giese og Erich Koellner i Herjangsfjorden. I Narvik havn, Hans Liidemann, Hermann Kunne, Anton Schmitt og Wilhelm Heidkamp. Bonte beholdt sistnevnte som kommandoskip. Herfra hadde de ogsa eneste samband til Tyskland. Av den grunn fikk Dietl tilbud a bli om bord til neste dag, men han takket nei. Han ville heller ta natten pa land sammen medsine n< rmeste. Sistnevnte beslutning reddet hans liv. Natten falt pa, over det hele sn0dde det stille og tett. Sikten varierte fra 0 til ca 400 m. Tyskerne f0lte seg relativt trygge i dette v< rer. I havnen la ca 40 skip tett i tett og venter. «2nd Destroyer Flotilla» seiler inn Ofotfjorden Allerede ved 1200 tiden den 9. april fikk sjefen for 2. destroyerflottilje Captain (D) Bernard A.w. Warburton Lee, som befant seg ute i Vestfjorden, en meldingdirekte fra Admiralitetet om at tyske tropper var landsatt i N arvik og ordre om a kapre eller senke Kommanckrkaptein B. Warburton Lee som ledet detfimte angrepet mot tyskerne i Ofotfjorden / Captain B. Warburton-Lee who led the thefirst strike against the Germans in Ofotfjorden. soldatenes transportskip. Han fikk ogsa myndighet til etter eget skj0nn, a ga inn til Narvik og landsette en styrke med oppdrag a gjenerobre byen. Pa dette grunnlag besluttet Warburton - Lee a seile til N arvik med 5 destroyere: HMS Hardy, Hunter, Havcock, Hotspur og Hostile. Utpa ettermiddagen ved 1600 tiden stoppet styrken ved Tran0Y, hvorpa sjefen sendte to offiserer i land tillosstasjonen for a fa avklart hvor stor styrke tyskerne hadde seilt inn med. Blant lospersonell og unge gutter, alle med sprakproblemer, lyktes det a fa stadfestet at minst 6 krigsskip og en ubat hadde passert med kurs nord0stover fjorden. Klokken 1715 rapporterte kommand0rkapteinen dette til Admiralitetet, og til admiralen pa egen kommandolinje, at han aktet a angripe neste dag, (l0. april) ved h0yvann. Ca ved 1830 tiden beordret Warburton - Lee a legge om kursen sydvestover i Vestfjorden. Etteren tid (kl2100) ble de britiske fart0yene oppdaget av U51 som rapporterte direkte til kommand0r Bonte at den britiske 2nd Flotilla hadde kurs sydvest. Meldingen kom etter alt a d0mme frem, uten forsinkelse. Det som ikke ble rapportert var at 14

16 Willhelm Heidkamp fires its torpedoes against PS Eidsvold/ Willhelm Heidkamp skyter sine torpedoer motps Eidsvold. deployments were carried out: the Georg Thiele and Bernt von Arnim to Ballangen, and the Wolfgang Zenker, Erich Giese and Erich Koellner were to be in the Herjangfjord. In Narvik harbour stayed the Hans Ludemann, Hermann Kunne, Anton Schmitt and Wilhelm Heidkamp. Bonte retained the last named as his command ship. It was here that there was the only connection (communication's link) to Germanyand it was because of this that it was suggested to Dietl that he stay on board until the next day, an offer he declined. He would rather spend the night ashore together with his fellow soldiers, a decision that was to save his life. With the approaching night snow continued to fall and visibility varied from 0 to approx. 400 m. The weather conditions gave the Germans a feeling ofrelative safety and about 40 ships lay tightly packed in the harbour, waiting. "The Second Destroyer Flotilla" sails into the Ofotfjorden Already at hours on April 9 th the leader ofthe second destroyer flotilla, Captain (D) BernardA.W Warburton - Lee, who at that moment found himselfin the Vestfjorden, received a message directly from the Admiralty that German troops had been disembarked in N arvik and he was ordered to seize or sink their transport ships. He was also given the authority, based on his own judgement, to sail to Narvik and land a force with theobjective ofrecapturing the town. On this basis Warburton - Lee decided to sail to Narvik with 5 destroyers: the HMS Hardy, Hunter, Havcock, Hotspur and Hostile. In the afternoon at hours the force stopped at Tran0Y, whereupon Warburton - Lee sent two officers ashore to the pilotstation to clarify how large a force the Germans had sailed in with. From the pilot personal and young lads, despite the language difficulties, it was possible to establish' that at least 6 warships and a V-boat had passed on a northeast course across the fjord. At hours, the Captain reported this information to the Admiralty and to the Admiral in his own chain of command and that he intended to launch the attack the next day (April 10th) at high- tide. Then at abour hours Warburton - Lee 15

17 Warburton - Lee endret kurs bare en halv time senere, i den hensikt a seile inn Ofotfjorden. Saledes var nevnte melding korrekt men fatalt misvisende. Den 10. april klokken 0136 fikk den britiske styrkesjefen signal fra Admiralitetet om at han selv kunne avgj0re om han ville angripe under disse omstendigheter, og at han ville bli st0ttet hvilken beslutning han enn matte tao Pa dette tidspunkt hadde han allerede tatt sin beslutning om a angripe. I ettertid kan man jo kanskje si at Warburton Lees etterretningsmessige grunnlag for a angripe ikke var det beste. Ca kl 0145 passerte styrken Baf0Y med 12 knops fart under stormkast og tett sn0drev. U25 hadde saledes ingen mu Iigheter a observere de britiske fart0yene. Ved 0230 tiden hadde depassert Ramnes/Hamnes. Ogsa her Iyktes styrken a seile forbi uten a bli observert av U46. Bonte fikk da f0igelig intet varsel om den britiske inntrengingen. I tillegg hadde han tidligere sagar mottatt melding fra U51 om at britene hadde sydvestlig kurs utvestfjorden. Dette bidro i h0y grad til at Warburton - Lee fikk den fulle overraskelseseffekten pa sin side. Like f0r ki 0430 styrte Warburton - Lee Hardy med paf0igende Hunter og Havcock inn i N arvik havn. Hostile oghotspur ble Iiggende utenfor havneinni0pet for a sikre mot overraskelser. Situasjonen pa Narvik havn kl 0430 Destroyerne Hermann Kunne og Hans Ludemann Ia Iangs Jan Wellem og bunkret. Wilhelm Heidkamp (med Bonte ombord) og Anton Schmitt Ia til ankers inne i havna. Diether von Roeder hadde ankret opp like innenfor havneinni0pet, pa tross av deres ordre om a patruljere farvannet her. Ca 25 handelsskip Iioppankret pa havna, samt oppsynsskipene Senja, Michael Sars og bevoktningsfart0yet Kelt. Over det hele sn0dde det tett, sikten varierte fra et par hundre meter opp til kanskje Infernoet bryter 108 Kl 0430 gikk alarmen hos tyskerne. Sekunder etter ble Wilhelm Heidkamp truffet av torpedoer fra Hardy. Akterskipet gikk i Iufta og kommand0r Bonte samt ca 80 av hans menn ble drept 0yeblikkelig. Kart etter bie Anton Schmitt truffet av torpedo og sank momentant, 63 omkom. Forvirringen blant tyskerne var total. F0rst trodde man at angrepet kom fra Iuften. Etter torpedoangrepet apnet britene ild med sitt artilleri. Diether von Roeder besvarte beskytningen med kanonild og skj0t 8 torpedoer uten a treffe. Briteneforsatte heir inn Kaiene i Narvik 11. april. Diether von Roeder holder vakt mothavneinnlopet. The harbour ofnarvik 11th April. Diether von Roederguards the entrance to the harbour. 16

18 ordered southwest course through the Vestfjorden. M ter some time (21.00 hours) the British vessels were spotted by U51, which reported directly to Commodore Bonte that the British second flotilla was at a south-westerly course. The message came immediately through, as far as can be judged. However, what wasn't reported was that Warburton - Lee changed course just half an hour later with the aim of sailing into Ofotfjorden. Thus the message was correct in itselfbut fatally misleading. On April 1Oth at hours the leader of the British flotilla was signalled from the Admiralty that it was up to him whether or not to attack and that he would be supported in whatever decision hemade. Atthattime he had already decided thathe would attack. With the benefit ofhindsight it can be said that the intelligence background Warburton - Lee had on which to launch an attack was not the best it could be. The flotilla passed Baf0Y at about hours at a speed of 12 knots under gusty conditions and heavy snowfall so the U25 had no possibility ofobserving the British ships. By hours they had passed Ramnes/Hamnes and also here the force successfully sailed past without being detected by the U46. Consequently, Bonte received no warning of the British intrusion. Furthermore, the fact that he hadearlier received a message from the U51 that the British had set a southwest course out ofthe Vestfjorden largely contributed to the fact that Warburton - Lee had the element of surprise on his side. U46 Just before hours Warburton - Lee on the Hardy together with the Hunter and the Havcock entered Narvik harbour. The Hostile and Hotspur were lying just outside the harbour entrance to secure against any surprise attack from the rear. The situation in Narvik harbour at 0430 hours The destroyers Hermann Kunne and Hans Ludemann lay side by side with the Jan Hermann Kanne i Trollvika. / Hermann Kanne in Trollvika. 17

19 i Beisfjorden f0r de snudde. Diether von Roeder fikk mange granattreff og kom i brann. Sjefen, orlogskaptein Holtorf, lyktes imidlertid a ta fart0yet til dampskipskaien hvorpa brannen ble slukket. De to destroyerne som la langs Jan Wellem hadde na kastet loss. Hans Ludemann ble raskt skutt i brann. Det aktre ammunisjonsmagasinet satte besetningen under vann for a berge skipet. Hermann Kunne ble ikke beskutt, men fikk maskinskade forarsaket av sjokkb01ger fra eksplosjonene i havna. Hotspur, som hadde bevoktet havneinn10pet, styrte na inn alene og torpederte 2 handels- Polske tropperjager tyskeme over Beisfjorden. / Polish troops drive the Germans across Beisfjorden. Vraket av HMS Hardy drev av og ble liggendeytterst i SkJomen. / The wreckage ofhms Hardy drifted andgrounded in Skjomen. skip. Da ingen tyske kampfart0yer var observert utenfor havnen, iverksatte Warburton - Lee en angrepssrunde nr 2 i havnen og angrep tyske handelsskip med artilleri. De fleste hadde tyske krigsforsyninger om bordo Ca kl 0530 trakk britene seg tilbake til omradet Skjomnes. Warburton - Lee antok at ikke flere enn 2 av de 6 antatte tyske destroyerne kunne be Finne seg utenfor N arvik havn. I virkeligheten var det 5 av 10. Britene foretok na et tredje angrep med Hardy i teten. Antallet tyske handelsskip som var truffet ble na 0ket til 6. BareJan Wellem og 3 andre var fremdeles uskadd. Ved 0530 tiden gjorde britene retrett ved a sette vesdig kurs ut Ofotfjorden. Til na hadde hellet fulgt dem, bare Hostile hadderan tyske treff. Mendet skulle snart vise seg at retretten kom til a bli skjebnesvanger, i S;Er for Warburton - Lee personlig, og hans to fart0yer Hardy og Hunter. 18

20 Wellem and were in the process ofrefuelling. The Wilhelm Heidkamp (with Bonte aboard) and the Anton Schmitt were anchored in the harbour while the Dieter von Roeder had anchored just at the inlet of the harbour, despite orders to patrol the open waters here. Approximately 25 cargo ships were anchored in the harbour, together with the Norwegian patrol boats Senja and Michael Sars and the guard ship Kelt. There was heavy snowfall and visibility varied from a couple ofhundred to a thousand metres. The inferno breaks loose At hours the alarm was raised by the Germans but a matter of seconds later, Wilhelm Heidkamp was hit by torpedoes that were fired from the Hardy. The stern of the ship was lifted into the air and Commander Bonte was killed instantly, together with some 80 of his men. A short time afterwards the Anton Schmitt was also hit by torpedoes and subsequently sank, with 63 men killed. There was total confusion amongst the Germans who at first believed they were under attack from the air. After the torpedo attack the British opened fire with their artillety and the Dieter von Roeder responded by firing its guns and launched 8 torpedoes none ofwhich hit their target. The British continued to sail right into the Beisfjord until they turned. The Dieter von Roeder was hit many times by shells and caught fire, the ship's captain, Commander Holtorf, managed to manoeuvre the vessel alongside the steamship quay where the fire was extinguished. The two destroyers, which hadbeen positioned, alongside the Jan Wellem had now cast off. The Hans Ludemann was hit and quickly caught fire and the crew ensured that the ammunition magazine in the rear of the vessel was flooded in order to save the ship. The Hermann Kunne was not hit but suffered engine damage as a result of shock waves from the explosions in the harbour. The Hotspur, which had been guarding the entrance, proceeded alone into the harbour and torpedoed 2 merchant ships. As no German warships had been observed outside of the harbour Warburton - Lee launched a second round of attack and attacked German merchant ships with artillery, the majority of them were carrying war supplies. At about 0530 hours the British withdrew to the area of Skjomnes. Warburton - Lee assumed that no more than 2 of an estimated 6 German destroyers were to be found outside of Narvik harbour in reality there were 5 of an overall force of 10. The British carried out a third attack this time with Hardy in the lead and the number of German merchant ships hit grew to 6 with just the Jan Wellem and 3 others remaining undamaged. The British finally beat a retreat at hours and set on a westerly course out ofthe Ofotfjorden. Up until now, they had been very lucky - only the Hostile had been hit by German fire. However, the British withdrawal was to have disastrous consequences, in particular for Warburton Lee personally and his two ships the Hardy and Hunter. The loss of the Hardy and Hunter Under the cover ofthe smoke the British force headed out across the fjord. In the meantime, up until that moment there were still 5 German destroyers that hadn't been involved in the fight and they now came pouring out into the Ofotfjorden to eng- 19

21 Hardy og Hunter gar tapt Under dekke av myk styrte britene utover fjorden. Imidlertid var det fortsatt 5 tyske destroyere som til na ikke hadde veert involvert i kampen. Disse kom na fossende ut i Ofotfjorden for a engasjere britene etter beste evne. Fra sine posisjoner i Ballangen kom Georg Thiele og Bernt von Arnim. Med kurs fra Herjangsfjorden styrte Erich Giese, Erick Koellner og Wolf gang Zenker. Det utviklet seg til en knipetangmamwer, 5 mot 5 med kraftig artilleriild hvor granatene ble konsentrert om flaggskipet Hardy, som kom under dobbel ild. Tyskeme fikk inn flere fulltreffere i Hardy, og hun ble satt i brann. Warburtons- Lee's siste melding til sin flotilje var: «Keep on engaging the enemy». Pa broen var de fleste drept eller saret. Fart0yet seilte iring. Intendanten var eneste offiser pa bena. Med en avrevet fot styrte han den brennende skuta pa land ved Vidrek. Mannskapet SV0mte til land og berget seg som de best kunne. Pa stranden d0de Warburton - Lee bare 1 time etter sin «kollega» Bonte inne i Narvik. Warburton Lee ble den fejrste brite under Den andre verdenskrig som fikk Victoria Cross post mortem, den h0yeste britiske utmerke1se i krig. Vraket av Hardy la brennende inntil det fl0t av ved h0yvann og drev over til Skjomnes, hvor fart0yet kantret i fjeera. Samme skjebne fikk Hunter. Etter mange treffere, hovedsakelig fra Georg ThieLe og Bernt von Arnim og en ulykksalig kollisjon med Hotspur, kantret Hunter og sank midtfjords mellom Ballangen og Forra. Ca 50 mann fra Hunter ble berget av tyskeme. Britenes jager Hotspur fikk ogsa store skader, seerlig etter treffere fra Georg TieLe. Med sikk-sakk kurs, 2 ammunisjonsmagasiner under vann og uten ildledning, seilte Hotspur vestover fjorden og unnslapp ved et mirakel a bli senket. HostiLe sin dristige man0ver i sluttfasen hadde trukket tyskemes oppmerksomhet vekk fra Hotspur i grevens tid. Petra Christensens modige innsats Familien Christensen bodde avsides i et lite hus i Vidrek. Kvelden f0r den 9. april hadde fru Petra Christensen, som var alene med sine to smajenter, ratt bes0k av sin svigerinne og hennes 7 barn. Begge hadde mennene pa Lofotfiske. Kvinnene var redde etter a ha h0rt om kampene i Narvik. Tidlig neste morgen kom et brennende krigsskip (Hardy) inn i fjeera nedenfor huset. De ble sa redde at de l0p inn i skogen og gjemte seg. Besetningen fra Hardy tok inn i huset deres. Da fru Christensen kom fra skogen sammen med ei jente og fikk se hva som hadde skjedd, gikk hun straks i gang med a gi mannskapet mat og varme. Hele huset og fj0set ble fylt med ca 120 mann. Mange var hardt saret. Fruen delte ut alt hun hadde av kleer. En av besetningen fikk sagar hennes brudekjole. Oppholdet i hennes hus og fj0s samt hennes barmhjertige innsats, berget livet til flere briter. Vi kan jo tenke oss i dag hvilken situasjon som der hersket. I mellomtiden hadde hennes mann retumert fra fisket og kommet i land i nabobygda. Ryktene der fortalte at huset hans var inntatt av flyktninger fra N arvik. Da han kom hjem samme ettermiddag var britene begynt evakueringen fra huset og videre til Ballangen, hvor befolkningen tok seg av dem. Fruen hadde avklart situasjonen. Hun hadde tidligere bodd en tid i USA og snakket flytende engelsk. Et- 20

22 age the British as best they could. The Georg Thiele and Bernt von Arnim came from their positions in the Ballangen and the Erich Giese, Erick Koellner and Wolfgang Zenker sailed towards the British on a course from the Herjangsfjord. A pincer manoeuvre began to take form,s against 5, with sustained artillery fire where shells were targeted on the flagship, Hardy, which came under fire from two positions. The Germans managed to score several direct hits on the Hardy and she burst into flames. Warburton - Lee's last message to his flotilla was: "Keep on engaging the enemy". On the bridge most were killed or injured and the vessel was circling, the quartermaster was the onlyofficer still on his legs. Minus a foot he managed to steer the burning ship aground at Vidrek, and Warburton - Lee died on the beach only 1 hours after his opponent and " co11 eague" Bonte had met his end in Narvik. Warburton - Lee was the first Briton to be awarded, post mortem, a Victoria Cross during the Second World War, Britain's highest award for valour shown during war. The wreck of the Hardy lay burning until it drifted at high tide over to Skjomnes, where the vessel capsized. The Hunter experienced the same fate. After being hit many times, for the most part from the Georg Thiele and Bernt von Arnim and a disastrous collision with the Hotspur, the Hunter capsized and sank in the middle ofthe fjord between Ballangen and Forra. The Germans saved approximately 50 men from the Hunter. The British destroyer, the Hotspur also received serious damage in particular after taking hits from the Georg Tiele. With a zig-zag course, 2 ammunition magazines flooded and without supporting fire, the Hotspur sailed westerly through the fjord and miraculously avoided being sunk. Daring manoeuvres by the Hostile during the end phase of the confrontation had drawn the attention ofthe Germans away from the Hotspur in its time of desperation. Petra Christensen's bravery The Christensens lived in a remote spot in a little house in Vidrek. On the evening of April 9 th Mrs Petra Christensen, who was alone with her two little girls, was being visited byhersister-in-lawand her 7 children. Both had husbands who were out fishing at the Lofoten. The women were greatly concerned after they had heard ofthe fighting in Narvik and early the next day a burning warship (the Hardy) drifted into the tideway just outside the house. They were so frightened that they ran off into the wood and hid while the crew of the Hardy went ashore and entered the house. When Mrs Christensen came out ofthe wood together with her daughters and saw what the situation was she immediatelystartedgiving the members ofthe crew warmth and food. The whole house and cowshed was packed with about 120 men many of whom several were seriously wounded. Mrs Christensen shared out all she had in the way ofclothes and one ofthe crew was even given her wedding dress. The shelter, and care they were given undoubtedly saved the lives of a number of them. We can imagine today what the situation must have been like. In the meantime, the woman's husband returned from 21

23 ter krigen bes0kte hun England og noen av Hardys besetning under operasjonen i Narvik. Ut over dette hadde familien aldri fatt noen offisiell anerkjennelse eller takkfra britiske myndigheter. I 1996 tok jeg opp saken med Royal Navy. Jeg antydet at datteren til (da avd0de fru Christensen) burde fa en takk og anerkjennelse. Saken gikk helt opp til First Sea Lord. Etter kort tid fikk familien i Narvik et flott brev fra First Sea Lord med takk og bef0mmelse. Brevet ble slatt opp beh0rig i byens avis. Med dette hadde saken fatt en god avslutning. Tyskernes Rauelfels ble blast til himmels Under sin seilas ut Ofotfjorden hadde britene uventet hell med seg. Ytterst, pa s0rsiden i fjorden m0tte de det tyske transportskipet Rauenfels, som var pa vei 0stover mot N arvik, lastet med artilleri, ammunisjon, kj0ret0yer og diverse utrustning til general Dieds alpejegere. Etter granattrefffra Havcock gikk skipet i luften inne i Finnvika. Deler av fart0yet ble slengt pa land. Besetningen, 22 som tidlig hadde gatt i batene, reddet seg i land men ble tatt til fange av folk pa stedet. En mann omkom. Britene satte kurs mot Skjellfjord i Lofoten. Tyskerne vendte tilbake til sine ankerplasser. Klokken var ca Det f0rste sj0slaget var over. Slagets fasit var f0lgende: To destroyere, herunder flaggskipene, senket pabegge sider. En destroyer hver med meget omfattende skader. Tapene var «noksa like», tross tyskernes overmakt regnet i tonnasje og bestykning. Fra britenes side hadde overraskelsesmomentet VGCrt avgj0rende. 11. og 12. april :Tyskerne reorganiserer sine styrker Kommand0rkaptein Bey overtok etter at Bonte hadde falt. Han disponerte kun 3 uskadde destroyere med halv ammunisjonsbeholdning, men nesten uten drivstoff. De andre 4 hadde drivstoff men var sa sterkt skadet at de seilte inn til Narvik havn for a fa reparert det som var mulig. Bunkringen fralan Wellem ble intensivert. Det skulle vise seg a bli «den siste olje» de pumpet. U 46 ble beordret til N arvik den 11. april for a bedre koordinering mellom ubhene og destroyerne. U 46 returnerte deretter til sin posisjon ved Ramnes-Hamnesodden. Senere er det klart at ubatenes innsats var lik null. Ubatkrigen i Ofotfjorden er en «merkeligstudie» for seg selv. Bey mottok ordre om a returnere til Tyskland, men n0lte. Han ante urad. I den lyse varnatta var det umulig a styre usett ut i Vestfjorden. Siste sjanse var natten mellom 11. og 12. april. Hans 4 destroyere var oppbunkret og klare, men noen avreise skjedde ikke. Risikoen ble bed0mt til a vgcre for stor. U64, som var beordret inn i Ofotfjorden om kvelden den 12. april, rapporterte om britenes sterke vakthold og lyskastersperre ute i fjorden, f0r den seilte videre inn i Herjangsfjorden. U51 kom ogsa inn natten til den 13. for bunkring. U25 stoppet i sin posisjon ved Lilandsgrunnen. Om kve1den ble det slatt alarm. Britene gjennomf0rte da et flyangrep ved 18 tiden. To fly gikk tapt. Oppsynssipet Senja ble truffet og sank. Michael Sars fikk sa store skader at den sank dagen etter. Flyene vendte tilbake til hangarskipet Furious vest i havet, med full oversikt over de tyske farwyer og lufrvernbatterier i og rundt Narvik havn. Bey

24 fishing and had landed in the neighbouringparish anditwas rumoured that his house had been taken over by emmigrants from Narvik. When he arrived home the same afternoon, the British had begun an evacuation of the house to Ballangen where the people welcomed them. His wife had coped with the situation. She had earlier lived for a time in the USA and spoke fluent English. After the war she visited England and met some of the crew of the Hardy who had taken part in the operation in N arvik. Other than this the family has never received any official recognition or appreciation from the British authorities. In 1996 I personally took up the issue with the Royal Navy and suggested that the daughter ofthe now deceased Mrs Christensen be given some form ofofficial thanks. The matter went right up to the First Sea Lord. After a short period, the family in N arvik received a generous letter from the First Sea Lord expressing thanks and praise. The letter was duly printed in the town's newspaper andwith this the issue had been given a good ending. The German Rauelfels is blown into the sky While theywere sailing out in the Ofotfjorden the British had some unexpected luck. At the furtherest, southerly end ofthe fjord they met the German transport ship Rauenfels which was on its way eastwards towards N arvik, loaded with artillery, ammunition, vehicles and assorted forms ofarmaments for General Dietl's alpine troops. Mter being hit by a shell fired from the Havcock the ship was blown up in Finnvika and parts of the Rauelfels were flung ashore. The crew who had earlier taken to the lifeboats managed to come ashore where they were taken prisoners by the local people. Just one man was lost. The British set course for Skjellfjorden in Lofoten and the Germans returned to their anchorages. The time was approximately 0815 hours and the first sea battle had ended with the following result: two destroyers, including the flagships, sunk on both sides and one destroyer with extensive damage. The losses were "fairly equal", in spite of the German superiority in terms of tonnage and armaments. From the British side the element of surprise was decisive. April 11th and 12th: The Germans reorganise their forces Captain Bey took over after Bonte had been killed. He had available only 3 undamaged destroyers with half their ammunition stocks consumed and with virtually no fuel left. The other 4 ships had fuel, but were so seriously damaged that theysailed into N arvik harbour to have as much repaired as possible and refuelling from thejan Welfern was intensified. This turned out to be "the last oil" they pumped into the various ships. On April 11 th the U 46 was ordered to proceed to Narvik in order to improve the coordination between the U boats and the destroyers after which the U 46 returned to its position at Ramnes Hamnesodden. Later it became clear that the contribution of the U-boats to the German fighting force was zero. The U-boat war in the Ofotfjorden is in itself a "strange study". Bey received orders to return to Germany but he hesitated. He felt something was up. In the light spring nights it was impossible to steer a course 23

Sovjetiske krigsfanger i Norge Soviet prisoners of war in Norway. falstadsenterets skriftserie #5

Sovjetiske krigsfanger i Norge Soviet prisoners of war in Norway. falstadsenterets skriftserie #5 Sovjetiske krigsfanger i Norge Soviet prisoners of war in Norway falstadsenterets skriftserie #5 Sovjetiske krigsfanger i Norge Soviet prisoners of war in Norway I år er det 65 år siden seieren over nazistene

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

VOSSINGEN ORGAN FOR THE VOSSELAG Continuation of the oldest bygdelag newsletter in America. 1857-1860. K. A. Rene, Editor VOSSINGEN

VOSSINGEN ORGAN FOR THE VOSSELAG Continuation of the oldest bygdelag newsletter in America. 1857-1860. K. A. Rene, Editor VOSSINGEN Vossingen 1 VOSSINGEN TIDSSKRIFT UDGIVET AF VOSSELAGET Fortnættelse af det ældste bygdelagsorgan i Amerika. 1857-1860. K. A. RENE, Redaktør. Hefte 34 Madison, Wis. 1946 Det var meningen at faa dette hefte

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian March 2004 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55 Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Ombordløfting av boremodul for transport til boreriggen Island Innovator som bygges i Kina. Modulen er

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian June 2003 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

POLHØGDA FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT THE FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE. From the Home of Fridtjof Nansen to the Fridtjof Nansen Institute

POLHØGDA FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT THE FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE. From the Home of Fridtjof Nansen to the Fridtjof Nansen Institute POLHØGDA From the Home of Fridtjof Nansen to the Fridtjof Nansen Institute by Ivar M. Liseter POLHØGDA Fra Fridtjof Nansens bolig til Fridtjof Nansens Institutt av Ivar M. Liseter FRIDTJOF NANSENS INSTITUTT

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv

Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv Kåre Moen Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

kvinneavdelingen The Women s Section Falstadsenterets skriftserie #15

kvinneavdelingen The Women s Section Falstadsenterets skriftserie #15 kvinneavdelingen The Women s Section Falstadsenterets skriftserie #15 2 Margrethes nattkjole fra fangenskapet. Margrethe Venæs var husmor og 31 år da hun ble arrestert i mai 1944 i forbindelse med den

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

From left: The Ugland flag and the yard owner flag

From left: The Ugland flag and the yard owner flag Utgitt av Published by 1.2012 Vol. 57 Left: The Godmother Eva Svantesen ready for her honourable task From left: The Ugland flag and the yard owner flag The Godmother flanked by representatives from the

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free Utgitt av Published by 2.2014 Vol. 62 TESS58 Bulk Carrier delivery The 57 572-dwt MV Lunita is the first of six bulkers contracted for delivery from Japanese yards from 2014-2017. Page 3+18-21. Mattea

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

KRYSSEREN «SUFFOLK»'S ANGREP PA SOLA FLYPLASS 17. APRIL 1940

KRYSSEREN «SUFFOLK»'S ANGREP PA SOLA FLYPLASS 17. APRIL 1940 Stavanger Museums Årbok, Årg. 93(1983), S. 75-93 ARNE BA NG-A NDERSEN: KRYSSEREN «SUFFOLK»'S ANGREP PA SOLA FLYPLASS 17. APRIL 1940 Tidlig om morgenen den 17. april 1940 ble folk i Stavanger-distriktet

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

NAVIGARE. Sjømanns kirken i London. IMOs generalsekretær. Velferden: SHIP shape Side 28-29. Linjedåp Side 36-37

NAVIGARE. Sjømanns kirken i London. IMOs generalsekretær. Velferden: SHIP shape Side 28-29. Linjedåp Side 36-37 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 3-2008 IMOs generalsekretær Side 6 11 Sjømanns kirken i London Side 18 23 Velferden: SHIP shape Side 28-29 Linjedåp Side 36-37 At OSM we

Detaljer

ÅRBOK for NIFYEA 2007

ÅRBOK for NIFYEA 2007 ÅRBOK for NIFYEA 2007 Det var tre utreisende IFYEr i år; (f.v.) Julie Bårdsen Tøllefsen til Costa Rica, Maren Louise Fløistad til Australia og Otto Andreas Brustad til Nord Irland. ÅRSMELDING 2007 Årsmøte

Detaljer