SJ0SLAGET I OFOTFJORDEN THE NAVAL BATTLES OF NARVI/(, OG 13. APRIL th-10th AND 13th OFAPRIL 1940

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJ0SLAGET I OFOTFJORDEN THE NAVAL BATTLES OF NARVI/(, 9.-10. OG 13. APRIL 1940. 9th-10th AND 13th OFAPRIL 1940"

Transkript

1 SJ0SLAGET I OFOTFJORDEN OG 13. APRIL 1940 THE NAVAL BATTLES OF NARVI/(, 9th-10th AND 13th OFAPRIL 1940 Av kommande'rkaptein Marcus Einarson Osen Published by Norsk Tidsskrift for Sj0vesen

2 Sj0SLAGETI OFOTFjORDEN OG 13. APRIL 1940 THE NAVAL BATTLES OFNARVIK, 9TH-10THAND 13TH OFAPRIL 1940 Av kommand0rkaptein Marcus Einarson Osen Published by Norsk Tidsskrift for Sj0vesen

3 Omslag: Aksel Revolds maleri «Narvik i krig». Maleriet ble skjenket til Kiruna kommune av Narvik kommune som takk for all svensk hje/p under krigen. Cover: Aksel Revolds painting «Narvik at war». The painting was granted to Kiruna district by Narvik district in gratitude of Swedish assistance during the war. STIFTET 1835 S]0MILITJERE SAMFUND OG NORSK TIDSSKRIFT FOR S]0VESEN Sj0milit<ere Samfund (SMS) ble stiftet 4. desember 1835 i Fredriksvern (Stavern). SMS har som formal a virke for Sj0forsvarets tarv og utvikling. Fra 1882 har SMS utgitt Norsk Tidsskrift for Sj0vesen (NTfS). Tidsskriftet kommer ut med 6 nummer i aret til ca abonnenter. SMS har som fanesak a markere Norge som en utpreget og spesiell kyststat og meget betydelig maritim nasjon. Betydningen maritime aktiviteter har for van land, ikke minst 0konomisk, tilsier at Norge har et balansen, sterkt og effektivt sj0forsvar. Et viktig element i markeringsarbeidet er a bringe kunnskap til lest mulig mennesker i nasjonen om var sj0milit<ere og maritime historie, som strekker seg langt mer enn tusen ar tilbake i tid Utgivet: Sj0milit;ere Samfund ved Norsk Tidsskrift for Sj0vesen, Boks 187,4086 Hundvag. Redakf0r: Svein Carl Sivertsen Layour: Bard Tirlesrad ISBN: Opplag: 4000 Trykk: Nikolai Olsens Trykkeri NS 2

4 Utover vinteren 1940 oket Norges strategiske betydning. Bade flrdi Norskekysten utgjor halvparten av Europas kyst mot Atlanterhavet, ogfordi den tyske krigsokonomien i vesentlig grad baserte segpa jernmalm fra Nord-Sverige. Vinterstid var havnene i 0stersjoen gjenfrosset, og jernmalmen matte sendes over havnen i Narvik. Norge ble angrepet den 9. april 1940 av overlegne tyske sjostridsskrefter. I denne nodens stund var det Royal Navy som kom oss til unnsetning. Den innsats britene gjordefor Norges sak i Narvik oggjennom krigens lange ar, flrtjener respekt og evig takknemlighet. Dette heftet er til minne om de britiske skips innsats og de menn som bemannet demo Kontreadmiral Kjell-Birger Olsen Generalinspektorfor Sjoforsvaret Throughout the winter of1940norway's strategic importance became increasingly clear. One reason was our country's vast coastline, halfofall Europe's, towards the Atlantic. The other; the greater part ofgermany's iron core, on which her war economy depended absolutely, was minedin North Sweden and normally shippedfrom her Baltic ports; but when those ports froze ithadto be sent through Narvik. Norway was attacked by superior German navalforces on april 9th In our darkest hour the Royal Navy performed herfinest. The British support at Narvik and the help through five long years, deserve respect and gratitude. This booklet is written in memory ofour British allies who fought for the liberation of Norway in Ofoten and on the high seas in Kjell-Birger Olsen, Rear Admiral ChiefofStaff Royal Norwegian Navy 3

5 SJ0SLAGETFOFOTFJeJRDEN OG 13. APRIL 1940 av kommand0rkaptein Marcus Einarson Osen AdolfHitler overtok all makt i Tyskland i En delvis skjult og avtalestridig opprustning tok til i stort omfang. Den andre verdenskrig startet 1. september 1939 med det tyske angrepet pa Polen. Den kongelig norske marine ble mobilisert til n0ytralitetsvakt 3. september samme ilr. Angrepet pa Danmark og Norge kom natten mellom 8. og 9. april Marinenvar i kamp i ytre Oslofjordallerede 8. april. Tyske tropper inntoken rekke kystbyer tidlig om morgenen 9. april. Inn Ofotfjorden til Narvik stevnet 10 tyske destroyere med til sammen 2000 tropper om bordo Den britiske marines innsats under sj0slaget om Narvik i aprildagene 1940 er lyspunkt i et ellers m0rkt kapittel i norsk okkupasjonshistorie. De 5 engelske destroyerne i "First Battle" under ledelse av Captain (D) B.A.W. Warburton - Lee, Second British Destroyer Flotilla etterfulgt av "Force B" med slagskipet HMSWarspite og 9 destroyere under kommando av Rear Admiral St J.A. Micklethwait utviste en kyndighet, besluttsomhet og tapperhet som fortjener stor respekt den dag i dag. I 10pet av 3 dager ble den tyske marinestyrken bestaende av 10 destroyere senket og uskadeliggjort. Tapet utgjorde ca 42 % av den tyske destroyerstyrke, et tap som tyskerne i 10pet av krigen aldri lyktes a erstatte. MaIet var a stoppe den tyske erobringen for derved a hindre den strategisk betydelige malmtransporten over Narvik som var sa viktig for tyskernes krigf0cing. Nilr Narvik kommune i dag, med st0tte av Sj0forsvaret, reiser en minnebauta er det for a gi de britiske sj0folka den :Ere og oppmerksomhet de fortjener for sin innsats og offervilje de den gang utviste for a komme Norge til "!Jnnsetning. Skal vi ikke snart bli ferdige med 2. verdenskrig og komme oss videre, vii mange sp0rre? Mitt enkle svar er neil Den som ikke kjenner historien vil V:Ere 4

6 THE NAVAL BATTLES OFNARVIK, 9TH-10THAND 13THOF by Captain Marcus Einarson Osen, RNON APRIL 1940 In 1933 Adolf Hitler took over complete power in Germany and a huge programme of rearmament, which was in part hidden, was set underway in contravention of international treaties. The Second World War started on September 1st following the German attack on Poland (Britain and France declaring war on Germany on September 3rd) and the Royal Norwegian Navy was mobilised to guard the country's neutralityon September 3rd ofthe same year. The attack on Denmark and Norway came on the night between April 8th- 9th 1940 and the Norwegian navywas already involved in hostilities in the outer waters of Oslo Fjord. German troops successfully occupied a series of Norwegian coastal towns in the early morning ofapril 19th. In the Ofot Fjord outside of N arvik 10 German destroyers were anchored with 2,000 soldiers on board. JntrlJviuctilJn The part played by the British naval forces during the sea battle of N arvik in the April days of1940 is a bright spot in an otherwise dark chapter in the history ofthe occupation of Norway. The 5 English destroyers in "First Battle" under the leadership of Captain (D) RA.WWarburton - Lee, Second British Destroyer Flotilla followed by "Force B" with the battleship HMS Warspite and 9 destroyers under the command ofrear Admiral St J.A. Micklethwait displayed skill, resolution and bravery which deserves great respect to this day. In the course of three days the German naval force composed of 10 destroyers was sunk and put out of commission. This represented a loss of some 42% of the overall strength of German destroyers and a setback they were not able to recover from in the subsequent years ofthe war. The goal was to stop the German conquest and by so doing stop the strategically important ore transport through Narvik which was crucial for Germany's war effort. When the local authorities in Narvik today, with the support ofthe Royal Norwegian Navy, erects a memorial in remembrance of the British sailors, it is to show them the honour andacknowledge-ment they deserve for the self-sacrificing efforts 5

7 hensatt til a gj0re de samme «feil «som generasjonen den gang gjorde. Fra min side ligger det en intensjon om at den «yngre garde» om mulig kan dra en viss LErdom av det som skjedde pa godt og ondt. Historiekunnskaper b0f kunne ha samme funksjon som sladrespeilet pa bilen nar vi kj0rer. I dag, 63 ar etter er det fortsatt sterke band mellom Storbritannia og Norge. Britene er var nc rmeste allierte. La oss hape at vi ogsa i fremtiden, i samvirke i alliert sammenheng, er i stand til a overbevise fremmede makter om at et hvert maktbruk mot Norge og andre demokratiske land vil vc re kostbart og ul0nnsomt. La oss starte med begynnelsen: Georg Thiele Operasjon «Weseriibung» I mars 1940 undertegnet AdolfHitler planene og direktivene for operasjon «Weseriibung». Planen var grundig forberedt. I kone trekk gikk den ut pa angrep og okkupasjon av Danmark og Norge. Tyskerne var ikke alene om a legge planer. Omtrent pa samme tidspunkt vedtok ogsa britene en plan som gikk ut pa at Narvik skulle besettes. Britene hipet at nordmennene ikke ville motsette seg dette med makt. Men da Finland og Russland sluttet fred den 12. mars, var det ikke lenger grunnlag for et allien ekspedisjonskorps. Tropper som britene og franskmennene allerede hadde samlet ble opph"st og hele saken lagt pa is. Likevel dmftet de alliene fonsatt planer om en «aksjon» i Norge som endte med en beslutning om a legge minefelt i norsk sj0territorium. Den 8. aprilla britene ut minefelt blant annet utenfor Landego ved Bod0 og Stadlandet. Senere er det fastslatt at feltet ved Stad var en bl0ff. Den tyske flatestyrken som dro nordover samme dag hadde vc ret pa sin side. Storm og dadig sikt gjorde det vanskelig a oppdage de 10 destroyerne med destinasjon Narvik. Likevel ble styrken oppdaget utenfortmndelag, men pa grunn av den vestlige kuts de styrte pa det tidspunkt, trodde man ikke at tyskerne skulle invadere Norge. Det var derfor ingen britiske kampfart0yer i Vestfjorden til a stoppe dem. De britiske fart0yene som skulle bevokte minefeltet ved Landego, var ogsa trukket vekk. Med andre ord, tyskerne hadde fritt leide. 6

8 they displayed at the time when they came to Norway's assistance. Many people will probably ask if it is now the time to forget the SecondWorldWar and move on? My straightforward answer is "no" it isn't! Those who don't know their history are condemned to repeat many of the "mistakes" made by previous generations. As far as I'm concerned my intention is to give the "young guard" the possibility of learning from the past, for good or bad. Knowledge of history should have the same function as a rear-view mirror in a car when we are driving. Today, 63 years after the sea batde, there are still strong bonds between Great Britain and Norway and the British are our closest ally. Let us hope that in the future too, working together as allies, we are able to convince foreign powers that any use offorce against N orway and other democratic countries will be cosdy and futile. Let us start at the beginning: Operation "Weseriibung" In March 1940 Adolf Hider signed the plans and directives for operation "Weseriibung". The plan was meticulously prepared and in brief encompassed the attack and occupation of Denmark and Norway. The Germans were not alone in making plans as more or less at the same time the British were adopting a plan for the occupation of N arvik and were hoping that the Norwegians would not oppose this by force. However, once Finlandand Russia made peace on March 12th there was no longer the basis for an allied operation, and the British and French troops that had already been assembled for such an action were dispersed and the whole project was put on Ice. Nevertheless, theallies continued to discuss plans for an "action" in Norway and finally they took the decision to lay a minefield in Norwegian territorial waters and on April 8th the British lay mines off, among other places, Landego at Bod0 and Stadland. Later it was established that the minefield at Stad was a bluff. As for the German naval force which sailed towards the north the same day the weather conditions were favourable. Stormy weather and poor visibility made it difficult to detect the 10 destroyers that were sailing towards the destination of Narvik. Despite this the force was spotted offtf0ndelag but because ofthe westerly course they steered at that moment it was believed that the Germans were not planning to invade Norway. Therefore, there was no British military vessel at that time in thevestfjorden to confront them, and the British ships that had been stationed to guard the minefield off Landego had also been withdrawn. In other words, the Germans were given a clear field. The Germans sail into the Vestfjorden On the night ofapril 9th the German attacking force sailed into the West Fjord at a speed of27 knots. It was composed of the following 10 destroyers; the Bernt von Arnim, the Wolfgang Zenker, the Hans Ludemann, the Georg Thiele, the Erich Koellner, the Hermann Kunne, the Anton Schmitt, the Wilhelm Heidkamp, the Erich Giese and 7

9 Tyskerne seiler inn Vestfjorden Om natten den 9. april seilte den tyske angrepsstyrken med 27 knops fart innvestfjorden. Den besto av 10 destroyere; Bernt von Arnim, Wolfgang Zenker, Hans Ludemann, Georg Thiele, Erich Koellner, Hermann Kunne, Anton Erich Giese, som hadde fatt maskinhavari grunnet det darlige va:ret. «Angrepet» pa kystbatteriene Ramnes og Hamnes Ved 0300 tiden passerte styrken Ramnes - Hamnes linjen ytterst i Ofotfjorden hvor Hans Ludemann og Anton Schmitt stoppet og landsatte tropper for a uskadeliggj0re batteriene der. Her gikk tyskerne helt «fern pa «. De to kystbatteriene eksisterte ikke i virkeligheten. Tyskerne lette forgjeves i den dype sn0en etter kanonstillinger. Pa s0rsiden (Hamnes) fant de ingenting. Pa nordsiden (Ramnes) registrerte de kun utsprengninger til kanonstandplasser for et batteri. Kanonene hadde ligget pa lager i N arvik i lengre tid uten a bli montert, og deretter sendt til Bergen hvor de senere ble tatt over av tyskerne. Resten av destroyerstyrken fortsatte innover Ofotfjorden. Tre fart0yer; Wolfgang Zenker, Erich Koellner og Hermann Kunne ble detasjert fra hovedstyrken og styrte inn i Herjangen for a landsette tropper med det formal a besette Elvegardsmoen leir med lagre. Minefeltet i Vestfjorden. / The minefieldin Vestfjorden. Schmitt, Wilhelm Heidkamp, Erich Giese og Dieter von Roeder. Den tyske styrkesjefen, kommand0r Friedrich Bonte, hadde Wilhelm Heidkamp som sitt kommandofart0y sammen med sjefen for landgangstroppene, generalmajor Eduard We. Dietl. Troppene talte 2000 mann fordelt pa 10 fart0yer. Diether von Roeder stoppet ute ved Bar0Y for a assistere Tyskerne besetter Elvegc1rdsmoen Ca ved 0100 tiden landsette de 3 destroyerne avgitt personell inne ved Bjerkvik for a besette Elvegardsmoen. «Kampgruppe Elvegaard» m0tte liten motstand. Leirvakten pa 17 mann var ikke i stand til a gj0re noe som helst, fordi de ikke hadde fatt utlevert ammunisjon. Saledes sikret general Dietl gratis vinterforsyning for alle sine trapper, inklusiv utstyr til oppkledning av ca 2600 matrosene fra fart0yene, som senere skulle bli innlemmet i hans landstyrke. Dette bevirket at kampene ble betydelig mer langvarige enn de ellers kunne blitt. At Elvegardsmoens lagre ble 8

10 the Dieter von Roeder. The leader ofthe German flotilla was Commodore Friedrich Bonte, who had the Wilhelm Heidkamp as his command ship together with the soldier in overall charge of the landing troops, Major General Eduard W.e. Dietl. The troops numbered a total of 2000 in and were divided between the 10 warships. The Dieter von Roeder remained moored at Baf0Y in order to assist the Erich Giese, which had experienced damage to its engine as a result of the bad weather. The "attack" on the coastal defence batteries Ramnes and Hamnes At hours, the attacking force passed the Ramnes Hamnes line in the outermost part ofthe Ofatfjorden where the Hans Ludemann and the Anton Schmitt stopped and disembarked soldiers in order to neutralise the two batteries there. Here the Germans were completely "caught out" as the two coastal batteries did not really exist. Thus the Germans searched in vain in the deep snow for the gun emplacements. On the south side (Hamnes) they found nothing while on the north side (Ramnes) they registered just the areas prepared for the positioning of guns for a battery. The cannons had been stored in N arvik for a long time without being mounted, after which they were sent to Bergen where they later on were taken over by the Germans. The rest of the force of destroyers proceeded into the Ofatfjorden. Three ships; the Wolfgang Zenker, the Erich Koellner and the Hermann Kunne were detached from the main body and headed for Herjangen to disembark troops with the aim of occupying Elvegardsmoen army camp with its stores and provisions. The Germans occupy Elvegardsmoen At approximately hours, at the 3 destroyers landed the troops chosen to carry out the assault at Elvegardsmoen. "Combat Group Elvegaard" met little opposition as the camp guard of 17 men was not in a position to do anything whatsoever as they had not been supplied with any ammunition. Thus, General Dietl was able to ensure free winter provisions for all his troops as well as supplies for equipping the 2600 sailors (crew members) on the ships who were later integrated into his land force. Consequently, the subsequent fighting that broke out was much more long drawn-out than it would otherwise have been. The capture of Elvegardsmoen's depot prevented equipping of the Norwegian division that had been designated the camp in the event of mobilisation. At hours the Wilhelm Heidkamp, the Bernt von Arnim and the Georg Thiele arrived at Narvik harbour. The sinking ofthe warships Eidsvold and Norge The warships Eidsvold and Norge were at anchor in Narvik harbour. On the evening of April 8 th the Eidsvold weighed anchor and sailed to Framnesodden (the inlet of Framnes) where it positioned itselfas a guard ship. The Norge weighed anchor at hours, and secured alongside the quay that was used for the transport of the ore. A short time after this, 9

11 tatt, forhindret ogsa oppsettingen av de norske avdelingene, som hadde sitt planlagte fremm0tested for mobilisering der. Ved 0400 tiden ankom Wilhelm Heidkamp, Bernt von Arnim og Georg Thiele Narvikhavn. Senkningen av panserskipene Eidsvold og Norge I N arvik havn la panserskipene Eidsvold og Norge til ankers. Den 8. omkvelden letteteidsvoid anker og la seg ute ved Framnesodden hvor krigsvakt ble satt. Norge lettet anker ved 0320 tiden, kastet loss, og ble liggende utenfor malmkaien. Kort etter observerte man 2 fremmende fart0yer i havneinn10pet ved Ankenessiden. Eidsvoldsignaliserte «stopp» til n;ermeste fart0y (Wilhelm Heidkamp), som stoppet. Fart0yet svarte at de ville sende en parlament;er over til EidsvoId. Kort etter ankom orlogskaptein Gerlach ombord i EidsvoId og ba sjefen, kommand0rkaptein Willoch, om a overgi seg. Han ba om betenkningstid for a ddf0re seg med sin sjef pa Norge. Dette ble ikke innvilget. Allikevel lyktes det Willoch og fa kontakt med kommand0raskim, somsvarte: «Apne ild - jeggar til angrep». Gerlach oppfordret Willoch pa ny til a gi opp, men fikk avslag. I detden ryske barkassen var kommet klar av Eidsvoidskj0tryskerne oppett0dt signallys. F0r Eidsvold rakk a Panserskipene Norge ogeidsvoldpa Narvik havn likefor overfilllet. / The battleships Norge andeidsvold in Narvik harbour shortlyprior to the attack. fyre sine kanoner ble hun rammet av to torpedoer fra Wilhelm Heidkamp. I l0pet av sekunder brakk Eidsvold i to og sank. 175 menn omkom, bare 6 ble reddet. Wilhelm Heidkamp og Bernt von Arnim seilte na innover havnen. Begge ble oppdaget pa kloss hold fra Norge. Plutselig forsvant ryskerne i sn0 drevet. Da dette lettet apnet Norge ild, men bommet grunnet den darlige sikten. Bernt von Arnim, som hadde lagt til kai, begynte landsetting av tropper. Samtidigbesvarte fart0yet ilden med kanoner og fyrte samtidig 4 torpedoer mot Norge. To traff og Norge fant sin grusomme skjebne som Eidsvold. Panserskipet sank pa minuttet og tok med seg 101 mann i dypet. 90 ble reddet. En lettbat fra Bernt von Arnim plukket opp 9 mann, derav kommand0raskim som bevisstl0s ble brakt i land. Klokken var na blitt ca 0500 og general Dietl gikk i land med 400 soldater SOJ11 marsjerte inn mot Narvik sentrum. Den ryske generalen ble m0tt av den ryske konsulen. De kj0rte direkte til byens kommandant oberst Sundlo, som var tyskvennlig. Han overga byen uten kamp bare en time senere. 10

12 two strange vessels were observed at the entranceofthe harbour on the Ankenes side. The Eidsvold signalled to the nearest of the two (the Wilhelm Heidkamp) to "stop" which it duly did and the vessel communicated that it would send a negotiator over to the Eidsvold, whereupon Commander Gerlach embarked shortly after and asked the commander of the Eidsvold, Captain Willoch, to surrender. Willoch asked for some time to consider the matter and to consult with the commander ofthe Norge. This request was denied butwilloch nevertheless succeed-ed in making contact with Captain Askim, of the Norge, who told him: "Open fire - I will attack". Once more Gerlach encouraged Willoch to give up but to no avail and once the German launch had come clear of the Eidsvold they fired a red signal light and before Eidsvoid could make use ofany of its guns it was struck by two torpedoes from the Wilhelm Heidkamp. In the space ofjust 15-20seconds the Eidsvold was broken in two and sank with the loss of 175 men, just 6 were rescued. The Wilhelm Heidkamp together with the Bernt von Arnim sailed towards the centre ofthe harbour and the Norge spotted both vessels at close quarters. Suddenly the Germans disappeared in a snowstorm. When the storm subsided, the Norge opened fire but missed because of a bad aim. The Bernt von Arnim, that had docked at the quay and begun to disembark soldiers, simultaneously returned fire with its guns and launched 4 torpedoes. Two hit the Norge which suffered the samecruelfate as theeidsvold, sinking in the space ofa minute and taking with it 101 men - 90 were rescued. A light boat from the Bernt von Arnim was able to pick up 9 members of the crew including the Captain, Askim, who was brought ashore, unconscious. The time was now approximately hours and General Dietl went ashore with 400 soldiers who marched in towards the centre ofnarvik. The general met the German consul and together they drove directly to the Germanfriendly Norwegian Army commander of the town, Colonel Sundlo, who surrendered N arvik without a fight just an hour later. When the surrender of the town became known to Major-General Fleischer at the Oberst Konrad Sundlo / Colonel Konrad Sundlo District Command North Norway (DKN) in Harstad, he issued an arrest order for Sundlo, that could not be carried out because at that point in time Sundlo was regarded as ::t German held prisoner of war. Sundlo's actions were considered treacherous by many Norwegians but the Colonel was acquitted of this charge, but not others, in a court case after the war. 11

13 Da overgivelsen av byen ble kjent for generalmajor Fleischer ved Distriktskommando Nord-Norge (DKN) i Harstad, utstedte generalen arrestordre pa Sundlo, men arrestasjon ble ikke iverksatt, fordi Sundlo pa det tidspunkt var a betrakte som tysk krigsfange. Blant mange nordmenn ble dette senere betraktet som forr~deri. Etter krigen ble kommandanten imidlertid frikjent pa dette punktet i anklagen under rettsaken etter krigen. F"rste sj"slag ved Narvil< den 10. april (First Battle) Kommandor Friedrich Bonte. Commodore Friedrich Bonte. Destroyerne forbereder sin hjemreise Straks den tyske destroyerflaten hadde landsatt troppene i Narvik og Bjerkvik, startet bunkring og klargj0ring for returseilas til Tyskland. Etter planen skulle styrken seile S0rover allerede samme kveld. Styrkesjefen, kommand0r Bonte visste sa altfor godt at den britiske «Homefleet», som befant seg utenfor i Vestfjorden et sted, representerte en alvorlig trussel for hans destroyere i en slik felle, som Ofotfjorden lett kunne bli. Samtidig var fart0yene hje1pe- 10se uten bunkers. Deres eneste tankskip Jan Wellem, som var moderskip for ubater, var omdirigert fra Murmansk og ankommet Narvik den 8. april. Fylling av drivstoff kunne skje med kun 2 fart0yer samtidigogen bunkring tok ca 7-8 timer. Tyskerne hadde ogsa deployert 3 ubater i omddet, som skulle gi varsling. Ubatene hadde f0lgende utgangsposisjon; U51 i Vestfjorden, U25 ved Baf0Y og U46 i omradet Ramnes. Bade Dietl og Bontevar alvorlig bekymret. Tankeren Kattegatog 12

14 The first sea battle of Narvil<, April 10th The destroyers prepare for their return journey to Germany Immediately after the fleet of German destroyers had disembarked their troops at Narvik and Bjerkvik, the crews started bunkering and preparing for their home journey to Germany. According to plan, the warships should already have sailed southwards the same evening. Their leader of the naval force, Commodore Bonte, knew all to well that the British "Homefleet", which was somewhere just outside the Vestfjorden, represented a serious threat to his destroyers if they were trapped in the Ofotfjorden. At the same time the vessels were helpless withoutenough fuel. The only tanker, thejan Wellem, which was the mother ship for U-boats, had been redirected from Murmansk and arrived at N arvik onapril 8th. Only two ships at a time could be refuelled and bunkering took about 7-8 hours in duration The Germans had also stationed 3 U-boats in the area to give forewarning of any threats. Theywere deployed in the following positions; the U51 in the Vestfjorden, U25 at Baf0Y and U46 in the area oframnes. Both Died and Bonte were seriously worried. There were also no signs of life from the tanker the Kattegat nor of the depot ships the Rauenfels and the Alster that should have been in N arvik at this time. Bonte made a decision to postpone the return sea U46 journey to Germany for 24 hours in order to be able to sail all destroyers together instead of leaving the Ofotfjorden in groups after each ship had finished refuelling. Even though the situation was uncertain as to whatpossible course ofaction the British "Homefleet" would take, no special major initiatives were taken. However, the following U25 13

15 depotskipene Rauenfels og Alster, som ogsa skulle befunnet seg i Narvik pa dette tidspunkt, var det heller ingen livstegn fra. Bonte besluttet a utsette returseilasen til Tyskland i 24 timer for a kunne seile samlet, i stedet for a forlate Ofotfjorden gruppevis, etter hvert som fart0yene hadde ferdigbunkret. Selv om situasjonen var usikker vedr0 rende hva den britiske «Homefleet» eventuelt ville foreta seg, ble likevel ikke iverksatt s< rlig omfattende tiltak. F0lgende deployeringer ble dog gjennomf0rt: Georg Thiele og Bernt von Arnim til Ballangen, Wolfgang Zenker, Erich Giese og Erich Koellner i Herjangsfjorden. I Narvik havn, Hans Liidemann, Hermann Kunne, Anton Schmitt og Wilhelm Heidkamp. Bonte beholdt sistnevnte som kommandoskip. Herfra hadde de ogsa eneste samband til Tyskland. Av den grunn fikk Dietl tilbud a bli om bord til neste dag, men han takket nei. Han ville heller ta natten pa land sammen medsine n< rmeste. Sistnevnte beslutning reddet hans liv. Natten falt pa, over det hele sn0dde det stille og tett. Sikten varierte fra 0 til ca 400 m. Tyskerne f0lte seg relativt trygge i dette v< rer. I havnen la ca 40 skip tett i tett og venter. «2nd Destroyer Flotilla» seiler inn Ofotfjorden Allerede ved 1200 tiden den 9. april fikk sjefen for 2. destroyerflottilje Captain (D) Bernard A.w. Warburton Lee, som befant seg ute i Vestfjorden, en meldingdirekte fra Admiralitetet om at tyske tropper var landsatt i N arvik og ordre om a kapre eller senke Kommanckrkaptein B. Warburton Lee som ledet detfimte angrepet mot tyskerne i Ofotfjorden / Captain B. Warburton-Lee who led the thefirst strike against the Germans in Ofotfjorden. soldatenes transportskip. Han fikk ogsa myndighet til etter eget skj0nn, a ga inn til Narvik og landsette en styrke med oppdrag a gjenerobre byen. Pa dette grunnlag besluttet Warburton - Lee a seile til N arvik med 5 destroyere: HMS Hardy, Hunter, Havcock, Hotspur og Hostile. Utpa ettermiddagen ved 1600 tiden stoppet styrken ved Tran0Y, hvorpa sjefen sendte to offiserer i land tillosstasjonen for a fa avklart hvor stor styrke tyskerne hadde seilt inn med. Blant lospersonell og unge gutter, alle med sprakproblemer, lyktes det a fa stadfestet at minst 6 krigsskip og en ubat hadde passert med kurs nord0stover fjorden. Klokken 1715 rapporterte kommand0rkapteinen dette til Admiralitetet, og til admiralen pa egen kommandolinje, at han aktet a angripe neste dag, (l0. april) ved h0yvann. Ca ved 1830 tiden beordret Warburton - Lee a legge om kursen sydvestover i Vestfjorden. Etteren tid (kl2100) ble de britiske fart0yene oppdaget av U51 som rapporterte direkte til kommand0r Bonte at den britiske 2nd Flotilla hadde kurs sydvest. Meldingen kom etter alt a d0mme frem, uten forsinkelse. Det som ikke ble rapportert var at 14

16 Willhelm Heidkamp fires its torpedoes against PS Eidsvold/ Willhelm Heidkamp skyter sine torpedoer motps Eidsvold. deployments were carried out: the Georg Thiele and Bernt von Arnim to Ballangen, and the Wolfgang Zenker, Erich Giese and Erich Koellner were to be in the Herjangfjord. In Narvik harbour stayed the Hans Ludemann, Hermann Kunne, Anton Schmitt and Wilhelm Heidkamp. Bonte retained the last named as his command ship. It was here that there was the only connection (communication's link) to Germanyand it was because of this that it was suggested to Dietl that he stay on board until the next day, an offer he declined. He would rather spend the night ashore together with his fellow soldiers, a decision that was to save his life. With the approaching night snow continued to fall and visibility varied from 0 to approx. 400 m. The weather conditions gave the Germans a feeling ofrelative safety and about 40 ships lay tightly packed in the harbour, waiting. "The Second Destroyer Flotilla" sails into the Ofotfjorden Already at hours on April 9 th the leader ofthe second destroyer flotilla, Captain (D) BernardA.W Warburton - Lee, who at that moment found himselfin the Vestfjorden, received a message directly from the Admiralty that German troops had been disembarked in N arvik and he was ordered to seize or sink their transport ships. He was also given the authority, based on his own judgement, to sail to Narvik and land a force with theobjective ofrecapturing the town. On this basis Warburton - Lee decided to sail to Narvik with 5 destroyers: the HMS Hardy, Hunter, Havcock, Hotspur and Hostile. In the afternoon at hours the force stopped at Tran0Y, whereupon Warburton - Lee sent two officers ashore to the pilotstation to clarify how large a force the Germans had sailed in with. From the pilot personal and young lads, despite the language difficulties, it was possible to establish' that at least 6 warships and a V-boat had passed on a northeast course across the fjord. At hours, the Captain reported this information to the Admiralty and to the Admiral in his own chain of command and that he intended to launch the attack the next day (April 10th) at high- tide. Then at abour hours Warburton - Lee 15

17 Warburton - Lee endret kurs bare en halv time senere, i den hensikt a seile inn Ofotfjorden. Saledes var nevnte melding korrekt men fatalt misvisende. Den 10. april klokken 0136 fikk den britiske styrkesjefen signal fra Admiralitetet om at han selv kunne avgj0re om han ville angripe under disse omstendigheter, og at han ville bli st0ttet hvilken beslutning han enn matte tao Pa dette tidspunkt hadde han allerede tatt sin beslutning om a angripe. I ettertid kan man jo kanskje si at Warburton Lees etterretningsmessige grunnlag for a angripe ikke var det beste. Ca kl 0145 passerte styrken Baf0Y med 12 knops fart under stormkast og tett sn0drev. U25 hadde saledes ingen mu Iigheter a observere de britiske fart0yene. Ved 0230 tiden hadde depassert Ramnes/Hamnes. Ogsa her Iyktes styrken a seile forbi uten a bli observert av U46. Bonte fikk da f0igelig intet varsel om den britiske inntrengingen. I tillegg hadde han tidligere sagar mottatt melding fra U51 om at britene hadde sydvestlig kurs utvestfjorden. Dette bidro i h0y grad til at Warburton - Lee fikk den fulle overraskelseseffekten pa sin side. Like f0r ki 0430 styrte Warburton - Lee Hardy med paf0igende Hunter og Havcock inn i N arvik havn. Hostile oghotspur ble Iiggende utenfor havneinni0pet for a sikre mot overraskelser. Situasjonen pa Narvik havn kl 0430 Destroyerne Hermann Kunne og Hans Ludemann Ia Iangs Jan Wellem og bunkret. Wilhelm Heidkamp (med Bonte ombord) og Anton Schmitt Ia til ankers inne i havna. Diether von Roeder hadde ankret opp like innenfor havneinni0pet, pa tross av deres ordre om a patruljere farvannet her. Ca 25 handelsskip Iioppankret pa havna, samt oppsynsskipene Senja, Michael Sars og bevoktningsfart0yet Kelt. Over det hele sn0dde det tett, sikten varierte fra et par hundre meter opp til kanskje Infernoet bryter 108 Kl 0430 gikk alarmen hos tyskerne. Sekunder etter ble Wilhelm Heidkamp truffet av torpedoer fra Hardy. Akterskipet gikk i Iufta og kommand0r Bonte samt ca 80 av hans menn ble drept 0yeblikkelig. Kart etter bie Anton Schmitt truffet av torpedo og sank momentant, 63 omkom. Forvirringen blant tyskerne var total. F0rst trodde man at angrepet kom fra Iuften. Etter torpedoangrepet apnet britene ild med sitt artilleri. Diether von Roeder besvarte beskytningen med kanonild og skj0t 8 torpedoer uten a treffe. Briteneforsatte heir inn Kaiene i Narvik 11. april. Diether von Roeder holder vakt mothavneinnlopet. The harbour ofnarvik 11th April. Diether von Roederguards the entrance to the harbour. 16

18 ordered southwest course through the Vestfjorden. M ter some time (21.00 hours) the British vessels were spotted by U51, which reported directly to Commodore Bonte that the British second flotilla was at a south-westerly course. The message came immediately through, as far as can be judged. However, what wasn't reported was that Warburton - Lee changed course just half an hour later with the aim of sailing into Ofotfjorden. Thus the message was correct in itselfbut fatally misleading. On April 1Oth at hours the leader of the British flotilla was signalled from the Admiralty that it was up to him whether or not to attack and that he would be supported in whatever decision hemade. Atthattime he had already decided thathe would attack. With the benefit ofhindsight it can be said that the intelligence background Warburton - Lee had on which to launch an attack was not the best it could be. The flotilla passed Baf0Y at about hours at a speed of 12 knots under gusty conditions and heavy snowfall so the U25 had no possibility ofobserving the British ships. By hours they had passed Ramnes/Hamnes and also here the force successfully sailed past without being detected by the U46. Consequently, Bonte received no warning of the British intrusion. Furthermore, the fact that he hadearlier received a message from the U51 that the British had set a southwest course out ofthe Vestfjorden largely contributed to the fact that Warburton - Lee had the element of surprise on his side. U46 Just before hours Warburton - Lee on the Hardy together with the Hunter and the Havcock entered Narvik harbour. The Hostile and Hotspur were lying just outside the harbour entrance to secure against any surprise attack from the rear. The situation in Narvik harbour at 0430 hours The destroyers Hermann Kunne and Hans Ludemann lay side by side with the Jan Hermann Kanne i Trollvika. / Hermann Kanne in Trollvika. 17

19 i Beisfjorden f0r de snudde. Diether von Roeder fikk mange granattreff og kom i brann. Sjefen, orlogskaptein Holtorf, lyktes imidlertid a ta fart0yet til dampskipskaien hvorpa brannen ble slukket. De to destroyerne som la langs Jan Wellem hadde na kastet loss. Hans Ludemann ble raskt skutt i brann. Det aktre ammunisjonsmagasinet satte besetningen under vann for a berge skipet. Hermann Kunne ble ikke beskutt, men fikk maskinskade forarsaket av sjokkb01ger fra eksplosjonene i havna. Hotspur, som hadde bevoktet havneinn10pet, styrte na inn alene og torpederte 2 handels- Polske tropperjager tyskeme over Beisfjorden. / Polish troops drive the Germans across Beisfjorden. Vraket av HMS Hardy drev av og ble liggendeytterst i SkJomen. / The wreckage ofhms Hardy drifted andgrounded in Skjomen. skip. Da ingen tyske kampfart0yer var observert utenfor havnen, iverksatte Warburton - Lee en angrepssrunde nr 2 i havnen og angrep tyske handelsskip med artilleri. De fleste hadde tyske krigsforsyninger om bordo Ca kl 0530 trakk britene seg tilbake til omradet Skjomnes. Warburton - Lee antok at ikke flere enn 2 av de 6 antatte tyske destroyerne kunne be Finne seg utenfor N arvik havn. I virkeligheten var det 5 av 10. Britene foretok na et tredje angrep med Hardy i teten. Antallet tyske handelsskip som var truffet ble na 0ket til 6. BareJan Wellem og 3 andre var fremdeles uskadd. Ved 0530 tiden gjorde britene retrett ved a sette vesdig kurs ut Ofotfjorden. Til na hadde hellet fulgt dem, bare Hostile hadderan tyske treff. Mendet skulle snart vise seg at retretten kom til a bli skjebnesvanger, i S;Er for Warburton - Lee personlig, og hans to fart0yer Hardy og Hunter. 18

20 Wellem and were in the process ofrefuelling. The Wilhelm Heidkamp (with Bonte aboard) and the Anton Schmitt were anchored in the harbour while the Dieter von Roeder had anchored just at the inlet of the harbour, despite orders to patrol the open waters here. Approximately 25 cargo ships were anchored in the harbour, together with the Norwegian patrol boats Senja and Michael Sars and the guard ship Kelt. There was heavy snowfall and visibility varied from a couple ofhundred to a thousand metres. The inferno breaks loose At hours the alarm was raised by the Germans but a matter of seconds later, Wilhelm Heidkamp was hit by torpedoes that were fired from the Hardy. The stern of the ship was lifted into the air and Commander Bonte was killed instantly, together with some 80 of his men. A short time afterwards the Anton Schmitt was also hit by torpedoes and subsequently sank, with 63 men killed. There was total confusion amongst the Germans who at first believed they were under attack from the air. After the torpedo attack the British opened fire with their artillety and the Dieter von Roeder responded by firing its guns and launched 8 torpedoes none ofwhich hit their target. The British continued to sail right into the Beisfjord until they turned. The Dieter von Roeder was hit many times by shells and caught fire, the ship's captain, Commander Holtorf, managed to manoeuvre the vessel alongside the steamship quay where the fire was extinguished. The two destroyers, which hadbeen positioned, alongside the Jan Wellem had now cast off. The Hans Ludemann was hit and quickly caught fire and the crew ensured that the ammunition magazine in the rear of the vessel was flooded in order to save the ship. The Hermann Kunne was not hit but suffered engine damage as a result of shock waves from the explosions in the harbour. The Hotspur, which had been guarding the entrance, proceeded alone into the harbour and torpedoed 2 merchant ships. As no German warships had been observed outside of the harbour Warburton - Lee launched a second round of attack and attacked German merchant ships with artillery, the majority of them were carrying war supplies. At about 0530 hours the British withdrew to the area of Skjomnes. Warburton - Lee assumed that no more than 2 of an estimated 6 German destroyers were to be found outside of Narvik harbour in reality there were 5 of an overall force of 10. The British carried out a third attack this time with Hardy in the lead and the number of German merchant ships hit grew to 6 with just the Jan Wellem and 3 others remaining undamaged. The British finally beat a retreat at hours and set on a westerly course out ofthe Ofotfjorden. Up until now, they had been very lucky - only the Hostile had been hit by German fire. However, the British withdrawal was to have disastrous consequences, in particular for Warburton Lee personally and his two ships the Hardy and Hunter. The loss of the Hardy and Hunter Under the cover ofthe smoke the British force headed out across the fjord. In the meantime, up until that moment there were still 5 German destroyers that hadn't been involved in the fight and they now came pouring out into the Ofotfjorden to eng- 19

21 Hardy og Hunter gar tapt Under dekke av myk styrte britene utover fjorden. Imidlertid var det fortsatt 5 tyske destroyere som til na ikke hadde veert involvert i kampen. Disse kom na fossende ut i Ofotfjorden for a engasjere britene etter beste evne. Fra sine posisjoner i Ballangen kom Georg Thiele og Bernt von Arnim. Med kurs fra Herjangsfjorden styrte Erich Giese, Erick Koellner og Wolf gang Zenker. Det utviklet seg til en knipetangmamwer, 5 mot 5 med kraftig artilleriild hvor granatene ble konsentrert om flaggskipet Hardy, som kom under dobbel ild. Tyskeme fikk inn flere fulltreffere i Hardy, og hun ble satt i brann. Warburtons- Lee's siste melding til sin flotilje var: «Keep on engaging the enemy». Pa broen var de fleste drept eller saret. Fart0yet seilte iring. Intendanten var eneste offiser pa bena. Med en avrevet fot styrte han den brennende skuta pa land ved Vidrek. Mannskapet SV0mte til land og berget seg som de best kunne. Pa stranden d0de Warburton - Lee bare 1 time etter sin «kollega» Bonte inne i Narvik. Warburton Lee ble den fejrste brite under Den andre verdenskrig som fikk Victoria Cross post mortem, den h0yeste britiske utmerke1se i krig. Vraket av Hardy la brennende inntil det fl0t av ved h0yvann og drev over til Skjomnes, hvor fart0yet kantret i fjeera. Samme skjebne fikk Hunter. Etter mange treffere, hovedsakelig fra Georg ThieLe og Bernt von Arnim og en ulykksalig kollisjon med Hotspur, kantret Hunter og sank midtfjords mellom Ballangen og Forra. Ca 50 mann fra Hunter ble berget av tyskeme. Britenes jager Hotspur fikk ogsa store skader, seerlig etter treffere fra Georg TieLe. Med sikk-sakk kurs, 2 ammunisjonsmagasiner under vann og uten ildledning, seilte Hotspur vestover fjorden og unnslapp ved et mirakel a bli senket. HostiLe sin dristige man0ver i sluttfasen hadde trukket tyskemes oppmerksomhet vekk fra Hotspur i grevens tid. Petra Christensens modige innsats Familien Christensen bodde avsides i et lite hus i Vidrek. Kvelden f0r den 9. april hadde fru Petra Christensen, som var alene med sine to smajenter, ratt bes0k av sin svigerinne og hennes 7 barn. Begge hadde mennene pa Lofotfiske. Kvinnene var redde etter a ha h0rt om kampene i Narvik. Tidlig neste morgen kom et brennende krigsskip (Hardy) inn i fjeera nedenfor huset. De ble sa redde at de l0p inn i skogen og gjemte seg. Besetningen fra Hardy tok inn i huset deres. Da fru Christensen kom fra skogen sammen med ei jente og fikk se hva som hadde skjedd, gikk hun straks i gang med a gi mannskapet mat og varme. Hele huset og fj0set ble fylt med ca 120 mann. Mange var hardt saret. Fruen delte ut alt hun hadde av kleer. En av besetningen fikk sagar hennes brudekjole. Oppholdet i hennes hus og fj0s samt hennes barmhjertige innsats, berget livet til flere briter. Vi kan jo tenke oss i dag hvilken situasjon som der hersket. I mellomtiden hadde hennes mann retumert fra fisket og kommet i land i nabobygda. Ryktene der fortalte at huset hans var inntatt av flyktninger fra N arvik. Da han kom hjem samme ettermiddag var britene begynt evakueringen fra huset og videre til Ballangen, hvor befolkningen tok seg av dem. Fruen hadde avklart situasjonen. Hun hadde tidligere bodd en tid i USA og snakket flytende engelsk. Et- 20

22 age the British as best they could. The Georg Thiele and Bernt von Arnim came from their positions in the Ballangen and the Erich Giese, Erick Koellner and Wolfgang Zenker sailed towards the British on a course from the Herjangsfjord. A pincer manoeuvre began to take form,s against 5, with sustained artillery fire where shells were targeted on the flagship, Hardy, which came under fire from two positions. The Germans managed to score several direct hits on the Hardy and she burst into flames. Warburton - Lee's last message to his flotilla was: "Keep on engaging the enemy". On the bridge most were killed or injured and the vessel was circling, the quartermaster was the onlyofficer still on his legs. Minus a foot he managed to steer the burning ship aground at Vidrek, and Warburton - Lee died on the beach only 1 hours after his opponent and " co11 eague" Bonte had met his end in Narvik. Warburton - Lee was the first Briton to be awarded, post mortem, a Victoria Cross during the Second World War, Britain's highest award for valour shown during war. The wreck of the Hardy lay burning until it drifted at high tide over to Skjomnes, where the vessel capsized. The Hunter experienced the same fate. After being hit many times, for the most part from the Georg Thiele and Bernt von Arnim and a disastrous collision with the Hotspur, the Hunter capsized and sank in the middle ofthe fjord between Ballangen and Forra. The Germans saved approximately 50 men from the Hunter. The British destroyer, the Hotspur also received serious damage in particular after taking hits from the Georg Tiele. With a zig-zag course, 2 ammunition magazines flooded and without supporting fire, the Hotspur sailed westerly through the fjord and miraculously avoided being sunk. Daring manoeuvres by the Hostile during the end phase of the confrontation had drawn the attention ofthe Germans away from the Hotspur in its time of desperation. Petra Christensen's bravery The Christensens lived in a remote spot in a little house in Vidrek. On the evening of April 9 th Mrs Petra Christensen, who was alone with her two little girls, was being visited byhersister-in-lawand her 7 children. Both had husbands who were out fishing at the Lofoten. The women were greatly concerned after they had heard ofthe fighting in Narvik and early the next day a burning warship (the Hardy) drifted into the tideway just outside the house. They were so frightened that they ran off into the wood and hid while the crew of the Hardy went ashore and entered the house. When Mrs Christensen came out ofthe wood together with her daughters and saw what the situation was she immediatelystartedgiving the members ofthe crew warmth and food. The whole house and cowshed was packed with about 120 men many of whom several were seriously wounded. Mrs Christensen shared out all she had in the way ofclothes and one ofthe crew was even given her wedding dress. The shelter, and care they were given undoubtedly saved the lives of a number of them. We can imagine today what the situation must have been like. In the meantime, the woman's husband returned from 21

23 ter krigen bes0kte hun England og noen av Hardys besetning under operasjonen i Narvik. Ut over dette hadde familien aldri fatt noen offisiell anerkjennelse eller takkfra britiske myndigheter. I 1996 tok jeg opp saken med Royal Navy. Jeg antydet at datteren til (da avd0de fru Christensen) burde fa en takk og anerkjennelse. Saken gikk helt opp til First Sea Lord. Etter kort tid fikk familien i Narvik et flott brev fra First Sea Lord med takk og bef0mmelse. Brevet ble slatt opp beh0rig i byens avis. Med dette hadde saken fatt en god avslutning. Tyskernes Rauelfels ble blast til himmels Under sin seilas ut Ofotfjorden hadde britene uventet hell med seg. Ytterst, pa s0rsiden i fjorden m0tte de det tyske transportskipet Rauenfels, som var pa vei 0stover mot N arvik, lastet med artilleri, ammunisjon, kj0ret0yer og diverse utrustning til general Dieds alpejegere. Etter granattrefffra Havcock gikk skipet i luften inne i Finnvika. Deler av fart0yet ble slengt pa land. Besetningen, 22 som tidlig hadde gatt i batene, reddet seg i land men ble tatt til fange av folk pa stedet. En mann omkom. Britene satte kurs mot Skjellfjord i Lofoten. Tyskerne vendte tilbake til sine ankerplasser. Klokken var ca Det f0rste sj0slaget var over. Slagets fasit var f0lgende: To destroyere, herunder flaggskipene, senket pabegge sider. En destroyer hver med meget omfattende skader. Tapene var «noksa like», tross tyskernes overmakt regnet i tonnasje og bestykning. Fra britenes side hadde overraskelsesmomentet VGCrt avgj0rende. 11. og 12. april :Tyskerne reorganiserer sine styrker Kommand0rkaptein Bey overtok etter at Bonte hadde falt. Han disponerte kun 3 uskadde destroyere med halv ammunisjonsbeholdning, men nesten uten drivstoff. De andre 4 hadde drivstoff men var sa sterkt skadet at de seilte inn til Narvik havn for a fa reparert det som var mulig. Bunkringen fralan Wellem ble intensivert. Det skulle vise seg a bli «den siste olje» de pumpet. U 46 ble beordret til N arvik den 11. april for a bedre koordinering mellom ubhene og destroyerne. U 46 returnerte deretter til sin posisjon ved Ramnes-Hamnesodden. Senere er det klart at ubatenes innsats var lik null. Ubatkrigen i Ofotfjorden er en «merkeligstudie» for seg selv. Bey mottok ordre om a returnere til Tyskland, men n0lte. Han ante urad. I den lyse varnatta var det umulig a styre usett ut i Vestfjorden. Siste sjanse var natten mellom 11. og 12. april. Hans 4 destroyere var oppbunkret og klare, men noen avreise skjedde ikke. Risikoen ble bed0mt til a vgcre for stor. U64, som var beordret inn i Ofotfjorden om kvelden den 12. april, rapporterte om britenes sterke vakthold og lyskastersperre ute i fjorden, f0r den seilte videre inn i Herjangsfjorden. U51 kom ogsa inn natten til den 13. for bunkring. U25 stoppet i sin posisjon ved Lilandsgrunnen. Om kve1den ble det slatt alarm. Britene gjennomf0rte da et flyangrep ved 18 tiden. To fly gikk tapt. Oppsynssipet Senja ble truffet og sank. Michael Sars fikk sa store skader at den sank dagen etter. Flyene vendte tilbake til hangarskipet Furious vest i havet, med full oversikt over de tyske farwyer og lufrvernbatterier i og rundt Narvik havn. Bey

24 fishing and had landed in the neighbouringparish anditwas rumoured that his house had been taken over by emmigrants from Narvik. When he arrived home the same afternoon, the British had begun an evacuation of the house to Ballangen where the people welcomed them. His wife had coped with the situation. She had earlier lived for a time in the USA and spoke fluent English. After the war she visited England and met some of the crew of the Hardy who had taken part in the operation in N arvik. Other than this the family has never received any official recognition or appreciation from the British authorities. In 1996 I personally took up the issue with the Royal Navy and suggested that the daughter ofthe now deceased Mrs Christensen be given some form ofofficial thanks. The matter went right up to the First Sea Lord. After a short period, the family in N arvik received a generous letter from the First Sea Lord expressing thanks and praise. The letter was duly printed in the town's newspaper andwith this the issue had been given a good ending. The German Rauelfels is blown into the sky While theywere sailing out in the Ofotfjorden the British had some unexpected luck. At the furtherest, southerly end ofthe fjord they met the German transport ship Rauenfels which was on its way eastwards towards N arvik, loaded with artillery, ammunition, vehicles and assorted forms ofarmaments for General Dietl's alpine troops. Mter being hit by a shell fired from the Havcock the ship was blown up in Finnvika and parts of the Rauelfels were flung ashore. The crew who had earlier taken to the lifeboats managed to come ashore where they were taken prisoners by the local people. Just one man was lost. The British set course for Skjellfjorden in Lofoten and the Germans returned to their anchorages. The time was approximately 0815 hours and the first sea battle had ended with the following result: two destroyers, including the flagships, sunk on both sides and one destroyer with extensive damage. The losses were "fairly equal", in spite of the German superiority in terms of tonnage and armaments. From the British side the element of surprise was decisive. April 11th and 12th: The Germans reorganise their forces Captain Bey took over after Bonte had been killed. He had available only 3 undamaged destroyers with half their ammunition stocks consumed and with virtually no fuel left. The other 4 ships had fuel, but were so seriously damaged that theysailed into N arvik harbour to have as much repaired as possible and refuelling from thejan Welfern was intensified. This turned out to be "the last oil" they pumped into the various ships. On April 11 th the U 46 was ordered to proceed to Narvik in order to improve the coordination between the U boats and the destroyers after which the U 46 returned to its position at Ramnes Hamnesodden. Later it became clear that the contribution of the U-boats to the German fighting force was zero. The U-boat war in the Ofotfjorden is in itself a "strange study". Bey received orders to return to Germany but he hesitated. He felt something was up. In the light spring nights it was impossible to steer a course 23

Blücher. ,!7JA6G1-aeafgj! Wolfgang Plagge [opus 104] for flute, bassoon and piano [parts] durata 14:00. composed 2000 version 31.03.

Blücher. ,!7JA6G1-aeafgj! Wolfgang Plagge [opus 104] for flute, bassoon and piano [parts] durata 14:00. composed 2000 version 31.03. Contents Blücher 1 flute 1st movement 2nd movement 4 rd movement EPILOGUE 9 bassoon 1 1st movement 1 2nd movement 2 rd movement EPILOGUE 8 www.2l.no 9 Blücher Wolfgang Plagge [opus 104] for flute, bassoon

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Stein Arne Nistad. Et historisk drama om kjærlighet, liv og død i slaget om Narvik 9. 14. april 1940. Basert på en sann historie.

Stein Arne Nistad. Et historisk drama om kjærlighet, liv og død i slaget om Narvik 9. 14. april 1940. Basert på en sann historie. Stein Arne Nistad SEKS DAGER I APRIL Et historisk drama om kjærlighet, liv og død i slaget om Narvik 9. 14. april 1940. Basert på en sann historie. Copyright 2015 SeñorC forlag 1. utgave, 1. opplag, Oslo

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

;;; -*- Coding: utf-8; -*-

;;; -*- Coding: utf-8; -*- ;;; -*- Coding: utf-8; -*- ;'Norwegian MRS test suite' ; ;This list is based on a test suite for English [REF], with the English ;counterpart given as a comment above each Norwegian sentence. The ;correspondences

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Microsoftkjennelsen - Amerikanske myndigheters tilgang til data Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Faktum Den 2. desember 2013 fremmet amerikanske myndigheter krav for domstolene i New York om

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Norwegian KOOS, version LK1.0

Norwegian KOOS, version LK1.0 Nasjonalt Register for Leddproteser The Norwegian Arthroplasty Register,c. Bergen 15 May 2007 Norwegian KOOS, version LK1.0 The KOOS form was translated into Norwegian in the following way. Translation

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende:

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende: Stuntskriving Denne øvelsen er for at elevene skal få bedre oversikt og flyt i historiene de skriver. Den kan passe bra innenfor stil-skriving i alle språkfag. Stuntskriving er en god måte å komme i gang

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Oslo Karen Baptist Church

Oslo Karen Baptist Church Oslo Karen Baptist Church Meeting Report Place: Eh The Paw apartment Nedre Ullevål 11, 0850, Oslo Date: 06.03. 2010 Time: 16:00-19:00 Participants: (1) R.V Pastor Kaw Khu, (2) Pastor Toe Htoo, (3) Tana

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no

Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no Til barnets beste hvem bestemmer? Per Nortvedt, Senter for Medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, Norge. p.nortvedt@medisin.uio.no Disposisjon Best Interest prinsippet et grunnleggende prinsipp. Information

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Next Tee FORSIKRING - ALT PÅ ETT STED RÅDGIVER FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSKUNDER Telefon 23 11 34 00 post@lyberg.no www.lyberg.no Next Tee www.scenario.no Interiørarkitektur er rammen rundt folks hverdag.

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det?

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det? PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's a hot summer evening and Julie Rodgers has had a bad day. Her boss made a pass at her and she said no

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 5 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Ordlæring Vg1/vg2 (SF) Vocabulary (news) Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer