Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013"

Transkript

1 Kunsthøgskolen i Oslo Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen 28. mai 2013 Bakgrunn Styret har i møte 18. desember 2012, i sak 60/12 utsatt sak om organisering av Drift / Innkjøp og IT og bedt om at en organisering av Avdeling Fellesadministrasjon ses på som helhet med sikte på å finne hensiktsmessig og god organisering for de utfordringer Kunsthøgskolen nå står ovenfor. Det er på bakgrunn av dette nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe for å fremme forslag til ny organisering av Avdeling for Fellesadministrasjon. Mandat for arbeidsgruppen: Gruppen skal beskrive nåværende organisering og fremme forslag til ny organisering. Det skal beskrives bakgrunn for de endringer som foreslås og personalmessige konsekvenser, herunder ledernivå. Det skal videre utformes nye stillingsbeskrivelser for de stillinger som eventuelt blir berørt av endringene. Fra arbeidsgiversiden deltar: Dekan Jørn Mortensen, fungerende Plan- og Økonomisjef Jon Ivar Strømmen og Personal- og organisasjonssjef Lillian Andersen. Fra arbeidstaker siden deltar: Christian Tviberg, NTL, Siren Tjøtta, STAFO og Hanne Riege, verneombud. Arbeidsgruppen ble nedsatt i SU møte den 7. mars 2013 Det har vært avholdt syv møter. Siren Tjøtta deltok på fem møter, Hanne Riege deltok på seks møter, Jørn Mortensen har deltatt på fem møter. Jon Ivar Strømmen og Christian Tviberg har deltatt på syv møter. Ved arbeidsgruppens to første møter, som var av forberedende karakter, ble Stafos representant i arbeidsgruppen, ved en inkurie inkurie ikke innkalt til møte. Til å lede arbeidet: Lillian Andersen. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 1. juni. Ny organisering iverksettes 1. august Arbeidsgruppen har konkretisert oppgaven til følgende: Hvordan kan vi gjennom en samorganisering av flere seksjoner effektivisere administrasjonen som på en god måte møter forventingene i strategisk plan

2 Hvordan vi kan samle administrative fagområder slik at seksjonen blir større og mindre sårbar og legge til rette for kompetansedeling og bedre ressursutnyttelse Kunsthøgskolens organisering Kunsthøgskolens organisering fastsatt i 2011 Avdeling Fellesadministrasjon- dagens organisering Bakgrunn for dagens modell Ved samorganiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo per inngikk de tidligere selvstendige høgskolene som egne avdelinger i den nye høgskolen. Høgskolene beholdt sine administrative ressurser, og ordningen med ansatte administrative ledere (kontorsjef) ble beholdt. Departementet tilførte 4 nye lederstillinger (inkl. lønnsmidler) til Kunsthøgskolen direktør, økonomisjef, personalsjef og studiesjef. Ved omorganiseringen i 2003 ble det opprettet enhetlig ledelse ved avdelingene, hvor åremålsansatte dekaner overtok funksjonene til de tidligere rektorer, kontorsjefer og høgskole- /avdelingsstyrer. De administrative lederstillingene/kontorsjefstillingene på avdelingsnivå ble avviklet, og den høgskolens samlede administrative personalressurs ble organisert i seksjonene Plan, økonomi, bygningsdrift og IT, Personal og forvaltning, Studier og etterutdanning, Teknisk drift og Bibliotek. 2

3 Bygningsdrift/IT ble senere trukket ut av Økonomiseksjonen og etablert som egen seksjon, hvor også ansvaret for planlegging av byggetrinn II ble lagt. Forvaltningsdelen av personalseksjonen besto hovedsakelig av resepsjonsfunksjonen(e), innkjøp av kontor- og forbruksmateriell og arkiv. Disse funksjonene ble senere fordelt på Bibliotek (arkiv) og Studieseksjonen resepsjonsfunksjonen er nå organisert i Informasjonsseksjon. Bibliotekseksjonen ble etablert som en samorganisering av bibliotekene ved SHKS og SKA. Arbeidet med etablering av bibliotekfunksjon for scenekunstavdelingen ble iverksatt. Informasjon ble opprinnelig dekket av ny stilling for informasjonsrådgiver plassert i stab under direktøren. Seksjonenes oppgaver slik de er fremstilt på intranettet Seksjon for Studie og forskning Opptak og mottak av studenter Utvikling og planlegging av studietilbud, arbeid med studieplaner Kvalitetssikring av studietilbudene, prosessbeskrivelser, kvalitetsrapport Studieinformasjon og veiledning Rom- og timeplanlegging Eksamen og vurderinger Studentevaluering Læringsmiljø, sekretariatsfunksjon for LMU Rapportering av studentdata til eksterne myndigheter/organ Internasjonal utveksling og prosjekter Stipendiater opptak, gjennomføring, avgang ved Stipendiatprogrammet FoU-utvalg retningslinjer, søknadsbehandling, sekretariatfunksjon for FoUutvalg FoU-søknader eksternt, prosjektprogrammet oa. RSA råd for samarbeid med arbeidslivet, sekretariatsfunksjon for RSA Alumni koordinering og tilrettelegging av alumniprogram Planlegging og gjennomføring av kunsthøgskolens etter- og videreutdanningstilbud. Seksjon Teknisk produksjon Seksjonen har ansvar for samtlige verksteder på Kunsthøgskolen. Dette innebefatter verkstedene på Avdeling for Design, Avdeling Kunstfag og Avdeling Kunstakademiet, samt på scenekunst avdelingene. Her har også seksjonen ansvar for scener og støtterom for disse. Seksjonens hovedoppgave er medvirkning og bistand til teknisk produksjon av høy faglig kunstnerisk kvalitet. Det er også seksjonens klare ansvar og målsetting å holde seg oppdatert og være i forkant av endringer av de teknologiske og kunstneriske utviklingstendenser, slik at vi i fellesskap utdanner proaktive og ikke reaktive kunstnere. Seksjonen består av 23 faste tilsatte fordelt på henholdsvis Visuell Kunst: Stofftrykk, Vev, Keramikk og Lito. Design: Snekkerverksted. Scenefag: Teknisk koordinator, Inspisienter, Overscenemester, Kostyme, Snekkerverksted, Malersal, Rekvisitt, Lys, Smie og Lyd. De øvrige verkstedene, Silketrykk, Foto, Metall, Skulptur, Form, Malerverksted, Søm, Strikk samt data/video er seksjonens ansvar, men ledes av faglig tilsatte. Seksjonens verksteder arbeider etter to hovedprinsipper. Verkstedene og bemanningen ved Scenekunstavdelingene produserer for studentene. Bemanningen her har også et veilederansvar overfor studenter og faglig personal i bruk av rom og utstyr. 3

4 Bygningsdrift, innkjøp og IT Seksjon for bygningsdrift, innkjøp og IT har ansvaret for Kunsthøgskolens bygningsmasse inkludert bygningstekniske drift, vedlikehold og datasystemer. Seksjonen er delt i to enheter/ansvarsområder. IT- avdelingen er ansvarlige for utvikling av Kunsthøgskolens datasystemer, drift og brukerstøtte. Dette omfatter både data og tele inkludert innkjøp, drift og brukerstøtte. Driftsseksjonen har ansvar for daglig drift og vedlikehold av Kunsthøgskolens s bygningsmasse. Innkjøp, oppfølging av driftsavtaler, brannvern og renhold inngår i dette ansvarsområdet. Seksjon plan og Økonomi Seksjon for plan og økonomi har ansvaret for kunsthøgskolens planarbeid, økonomi- og regnskapsforvaltning samt lønn. Seksjonen er delt i to faglige enheter. Avdelingskoordinatorer er avdelingskoordinator og administrativt bindeledd mellom avdeling og administrasjon. Avdelingskoordinatorene har særskilt ansvar for budsjett- og økonomioppfølging på avdelingene. Regnskap ivaretar daglig regnskapsføring og lønnsadministrasjon, samt rapportering av regnskapsdata til sentrale myndigheter Seksjon Personal Organisasjon Overordnet strategisk ansvar for personal området ved Kunsthøgskolen, herunder arbeidsrettslige områder, lover, forskrifter og avtaleverk. Ansvar for leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering, medarbeiderundersøkelser, lønn- og arbeidsvilkår Utvikle en aktiv og samlet HR strategi, personal- og lønnspolitikk og gode prosesser for samhandling mellom avdelinger, ledelse og tillitsvalgte Rådgivning til ledelsen, avdelinger og seksjoner i lov og avtalerettslige og arbeidsrettslige områder Ansvar for gjennomføring av drøftinger og forhandlinger etter Hovedavtalen- og Hovedtariffavtalen i staten. Seksjon Kommunikasjon Utvikling og implementering av Kunsthøgskolens kommunikasjonsstrategi Ansvar for internkommunikasjon, samt Kunsthøgskolens nettsider Rådgiver for ledelsen, avdelinger og seksjoner i kommunikasjonsspørsmål Ansvar drift og ledelse av resepsjonen Seksjon Bibliotek / Arkiv Arkivtjenesten har ansvaret for skolens postmottak, arkiver samt administrasjon og utvikling av Kunsthøgskolens elektroniske sak- og arkivsystem (ephorte). Biblioteket ved Kunsthøgskolen har ansvar for FOU registrering, en samling på ca bind, herunder spesialsamlinger, samt en stor tidsskrifts- og multimedia samling. 4

5 Forslag til organisering Modellen organiserer etter funksjoner som har felles arbeids- og ansvarsområder eller faglige/ administrative grenseflater. Seksjon for Bygningsdrift organiserer funksjoner tilknyttet drift av bygget, herunder renhold, resepsjon, drift av bygget og koordinering av arrangementer (inspisient oppgaver/ produksjoner) Seksjon for Teknisk organiserer funksjoner tilknyttet Felles verksteder og Scenetekniske verksteder Seksjon Studie-, forskning og Bibliotek organiserer undervisningsnære funksjoner som Bibliotek/ arkiv, Studie- og forskningsadministrasjon, Internasjonalisering, Seksjon Økonomi og IT organiserer funksjoner som Regnskap, Plan og budsjett Innkjøp Lønn og IT Seksjon HR og Kommunikasjon organiserer funksjoner knyttet til Personal og organisasjonsutvikling, Arbeidsgiverpolitikk, Intern og ekstern kommunikasjon Bakgrunn for forslag til organisering Våren 2012 ble det gjennomført Organisasjonsundersøkelse ved Kunsthøgskolen. Risikoanalysen ved konkluderer med at det er en bekymringsverdig lav skåre på klarhet i organisasjonens mål i Fellesadministrasjon. I tillegg har fellesadministrasjonen et signifikant dårligere samarbeid innad (dvs mellom seksjoner) enn sektoren for øvrig. Ved en kartlegging våren 2012 fremkommer det også store utfordringer knyttet til intern kommunikasjon. Kartlegging har vært foretatt av Kommunikasjonsseksjonen gjennom intervju av faglige og administrative respondenter og ledere gjennom våren Arbeidsgruppen har hatt som mål å finne en organisering som legger til rette for samordnet og mer helhetlig forståelse av organisasjonens mål og som på en bedre måte skaper forutsetninger for bedre koordinering av handlingsplaner og prioriteringer av tiltak for å oppfylle strategisk plan Det har også vært et mål å få til organisering som styrker arbeids- og serviceformer som bidrar til at den totale leveransen fra Administrasjonen samordnes bedre i forhold til faglige avdelinger. Valgt organisering vil legge grunnlag for samarbeid på tvers av eksisterende seksjons inndelinger. Ved å organisere for å dele kompetanse og ressurser, og samtidig legge til rette for å skape 5

6 dynamikk i avdelingen, vil man ha bedre forutsetning for å lykkes med kvalitativt gode leveranser og samhandling på tvers av eksisterende seksjonsgrenser. Det er viktig for arbeidsgruppen at endringen bidrar til å utløse kreativitet og til å gi den enkelte medarbeider nye muligheter og utfordringer på tvers av dagens roller og seksjonsinndelinger. Modellen vil også på en bedre måte samle seksjoner og fagmiljø i avdelingen for å unngå at man skaper et A- og B lag, ved at status og opplevelse av viktighet og egenverdi, knyttes til opplevelse av hvem som er «fagnære» og hvem som «ikke er fagnære» viskes ut organisatorisk. Begrunnelse for organiseringen: - Færre seksjoner og mindre kontrollspenn for Direktør - Skape større fleksibilitet og mindre sårbarhet ved å lage større enheter - Legge til rette for bedre intern informasjonsdeling ved å samle faggrupper i sammenslåtte seksjoner - Samle undervisnings støtte seksjoner i en enhet (Studie og forskning og Bibliotek) - Legge til rette for bedre service og tilgjengelighet ved å samle funksjoner knyttet til bygningsdrift i en seksjon - Bedre tilrettelegging for kompetansedeling og tverrfaglig samarbeid i fagområder som med tilhørende grenseflater (Undervisning, FOU & Bibliotek, HR/ Kommunikasjon, Bygningsdrift, Teknisk støtte, Økonomi/IT) - Legge til rette for bedre samarbeid og styrke intern kommunikasjon ved å samle funksjoner med felles mål og oppgaver (HR/ Organisasjon og Intern og Ekstern kommunikasjon) - Legge til rette for samarbeid i team og samarbeid mellom faglige avdelinger og støttefunksjoner i administrasjonen (arrangementskoordinering og samarbeid fag og teknisk) - Ansvar for samfunnskontakt og formidling og forskningsledelse tilligger Rektorat. Undervisningsledelse på institusjonsnivå likeså. Rektoratet henter administrativ bistand fra seksjonene for utførelse av disse oppgavene - Ansvar for FOU, Kunstnerisk utviklingsarbeid og internasjonalisering ved avdelingene er Dekanenes ansvar, med teknisk og administrativ støtte fra Administrative seksjoner Omfang og grad av personalmessige konsekvenser Arbeidsgruppens forslag innebærer ikke en total omorganisering, men er justering av dagens organisering. Seksjoner sammenslås vertikalt for å få den nye organisasjonsformen til å fungere best mulig. Omfanget og grad av personalmessige konsekvenser i av forslaget innebærer ikke en bemanningsreduksjon, nedbemanning og medfører ikke overtallighet. Det medfører ikke endringer i medarbeideres arbeids- og ansvarsområder. Seksjonsledere for sammenslåtte seksjoner får utvidet ansvar knyttet til personalledelse og to seksjonssjefer får tydeligere fagansvar med koordinerende ansvar for oppgaveløsning. Direktørens ledergruppe Direktørens kontrollspenn reduseres fra syv til fem seksjonssjefer. Fagsjefer (biblioteksjef og Kommunikasjonssjef) kan møte fast eller ved behov i felles ledermøter. Arbeidsgruppen finner 6

7 det ikke hensiktsmessig å definere nærmere hvordan Direktør organiserer Ledermøtene i det daglige Økonomiske konsekvenser Den interne budsjettfordelingen mellom seksjoner og overordnet økonomistyring er Direktørs ansvar. Forslag til budsjett og faglige prioriteringer utarbeides av seksjonene. Kommunikasjon og Bibliotek opprettholdes som egen budsjettenhet. Biblioteksjef og Kommunikasjonssjef får delegert attestasjons- og anvisningsansvar innenfor de rammer som fastsettes av Direktør. Personalmessige / stillingsmessige konsekvenser Organisasjonsmodellen reduserer antall seksjoner i forhold til dagens organisering. Seksjonene Kommunikasjon og Bibliotek blir sammenslått med hhv Seksjon Personal Organisasjon og Seksjon Studie og Forskning. Seksjonssjefene vil få endret arbeids- og ansvarsområdet til fag- og koordineringsansvar for sine områder. Fagstillinger som Biblioteksjef og Kommunikasjonssjef Tidligere seksjonssjef for hhv Bibliotek og Kommunikasjon blir berørt av endringen. Stillingene videreføres som fagansvarlige stillinger. Stillingsinnehaver beholder stillingens fagområde ansvar, uten personalansvar, men med et koordinerende ansvar for løsning av faglige utfordringer og oppgaver og delegert budsjettansvar. Ny stillingsbetegnelsen blir -Biblioteksjef og Kommunikasjonssjef. Dagens stillingsinnehavere beholder som en personlig ordning, lønn og vilkår som oppebæres i dagens stillinger. Personalansvar for de sammenslåtte seksjoner overføres til seksjonssjef for de nye seksjonene Stilling Seksjonssjef for Bygnings drift er ubesatt og kunngjøres med krav om bl.a. HMS kompetanse. Ny funksjon som Arrangement koordinator/ organisator Funksjonen er definert ut fra behov for å ivareta behovet for teknisk koordinering ved eksterne og interne arrangementer. Koordineringen forutsettes utført på tvers av seksjoner og forutsettes utført i nær kontakt med de berørte seksjoner. Avdelingene forutsetter å ha gode rutiner for å bestille arrangementer som er grunnlag for koordineringen. Funksjonen legges til Seksjon Bygningens Drift. Hva er fordeler for Kunsthøgskolen ved valgt modell for organisering. Arbeidsgruppen har som en del av arbeidet med organisering av FA hatt en målsetning både sikre at den administrative muskelen er i samsvar med ambisjonene i strategisk plan, og ikke minst å peke på behovet for en strategisk ledelse som kan lede frem til måloppnåelse. Det er viktig med klarhet i hvor støtten finnes i seksjonene. Seksjonssjefene må klargjøre den interne organiseringen slik at avdelingene får god og kvalitativ administrativ støtte Valgt organisasjonsmodell legger til rette for at Fellesadministrasjonen skal kunne opptre fleksibelt, være tilpasningsdyktig og legge forholdene til rette for helhetlig informasjonsflyt og effektiv interaksjon, kommunikasjon og samhandling mellom seksjoner, faggrupper og kompetanser. Det organiseres med mål om tettere tverrfaglig samarbeid internt i 7

8 Fellesadministrasjonen for å styrke Kunsthøgskolens overordnede mål om effektiv ressursutnyttelse for vår faglige kjernevirksomhet. Videre er det lagt vekt på frihetsgrader, delegering og desentralisering av myndighet gjennom ansvarliggjøring. Det legges vekt på tettere samarbeid med fagområder som inntil i dag har vært organisert i separate seksjoner. Fagsjefenes rolle styrkes (Bibliotek og Kommunikasjon) og kobles sammen med funksjoner som har felles mål, solid fagkompetanse og gode ferdigheter. Organisering med teamledere for funksjonene Renhold og Drift etableres som permanent ordning. Organiseringen støtter Kunsthøgskolens fokusområder og løfter i Strategisk Plan Administrasjonens bidrag til organisasjonens mål blir tydeligere. Seksjoner samordnes internt og på tvers mot måloppnåelse. Intern kommunikasjon styrkes ved at Kunsthøgskolen fremtidige retning blir klart og tydelig kommunisert til alle. Ansatte i Administrasjon blir mer bevisste på vår fremtidsplan og retning. Det legges vekt å få til bedre overordnet koordinerende styring. Fellesadministrasjonen vil gjennom en organisering som legger vekt på kunnskap og kompetansedeling, være retningsgivende for Kunsthøgskolens aktiviteter innen ledelse, ressursforvaltning og faglig støtte til utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Fagansvarlige og teamledelse om arbeidsform Sammenslåing av seksjoner vil bidra til at ansatte har felles ansvar for å realisere resultater og støtte den faglige virksomheten samlet sett. Det innebærer en flatere struktur internt i seksjonene, men med større grad av selvstyrte team med vekt på faglig selvstendighet, selvledelse og delegering. Det er et behov for ledelse men i form av personalledelse med klar og tydelig ledelse ivaretatt ved seksjonssjefens rolle. Formålet med å slå sammen seksjoner er å oppnå fleksible enheter med gode forutsetninger for læring, tverrfaglighet og tilpasning til oppgaver som server fagavdelingene. Dessuten skaper dette gode rammebetingelser for kunnskapsdeling og læring innenfor egen seksjon og i Fellesadministrasjonens enheter. Det bidrar til å øke ressursutnyttelsen på en mest mulig hensiktsmessig måte.. Samtidig vil en effektiv og helhetlig utnyttelse av fagkunnskap sikrer at det totale tilbudet til fagavdelingene blir best mulig. Samtidig skal organiseringen gi Kunsthøgskolen et løft når det gjelder utvikling og fornyelse av organisasjonen, leder og medarbeidere Forhold om forskningsledelse, internasjonalisering og samfunnsoppdrag Det ligger utenfor arbeidsgruppens mandat å vurdere Rektoratets organisering. Når det gjelder grenseflater eller berøringspunkter mot administrasjonsavdelingen er det imidlertid ikke tvil om følgende: Kunsthøgskolens strategiske plan for perioden har definert fire strategiske områder; 1) utdanning, 2) kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, 3) samfunn og 4) ressurser. I forbindelse med arbeidet med forslag til ny organisering av fellesadministrasjonen (FA), har det vært naturlig å se på hvordan FA svarer på bestillingene i strategisk plan, og ikke å minst se på hvilke funksjoner eller typer ansvar FA ikke skal svare for. 8

9 Det fremstår åpenbart at de strategiske ambisjonene knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og samfunn ikke har en tydelig strategisk ledelse slik organisasjonen er bygget i dag. Det eksisterer i noen grad en administrativ og tjenesteleverende funksjon, men ikke i det omfang eller med den logikk som er nødvendig for å nå målene i strategisk plan. I klartekst betyr dette i forhold til strategisk ledelse: A) Forskningsledelse bør knyttes til rektoratet eventuelt knyttet til et eget team B) Internasjonalisering ligger til rektoratet C) Ansvar for samfunnskontakt tilligger rektoratet. Man kan gjerne se kommunikasjonslederen som en strategisk aktør i denne sammenhengen Disse tre strategiske områdene ville også tydeliggjøre Kunsthøgskolen på institusjonsnivå, i forhold til avdelingenes behov for artikulering av egenidentitet. Dette vil virke avklarende på kommunikasjonen om Kunsthøgskolen vs. avdelinger. Avdelingene vil ved dette ha gjennomføringsansvaret for strategiområdet utdanning (slik praksis i stor grad er i dag). Det kan vurderes om Kunsthøgskolen skal holde seg med en utdanningsledelse i tillegg til dekanene.) Ved Kunsthøgskolen i Oslo har vi to-delt ledelse, dvs. Rektor og Direktør, hvor Rektor er øverste myndighet for den faglige virksomheten og Direktør er øverste leder for den samlede administrative virksomheten, jfr. UH-loven Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne, jfr UH loven Forøvrig vises det til beskrivelsen av den endringen i faglig organisering som skjedde i juni jfr. Styresak om Strategi og organisering rektorat, hvor det fremgår at hovedansvar for både FOU, kunstnerisk utviklingsarbeid og internasjonalisering hører under dekanenes ansvar. Konklusjon Arbeidsgruppens flertall stiller seg bak forslaget om endret organisering. Stafos oppnevnte representant i arbeidsgruppen er ikke enig i den foreslåtte modell. 9

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Journalpost:16/36860 Saksnummer Utvalg/komite Dato 092/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Sammendrag Kultur, Miljø og Folkehelse ble etablert som en etat

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

Vedlegg 1 styresak 54/2008

Vedlegg 1 styresak 54/2008 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD Antall fagdirektører: Med bakgrunn i størrelsen, omfanget, antall studenter og antall ansatte, i den nye høgskolen HiBV vil PARAT

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset

Utviklingsprosjekt: Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset Utviklingsprosjekt: Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram Liss Eberg Bodø, 21.mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

Forslag til organisering

Forslag til organisering Hovedprinsipp Forslag til organisering Alle medarbeidere rapporterer til avdelingsleder eller apoteker Avdelingsleder jobber/er til stede minimum 20% i drift Begrunnelse for den valgte Endringer løsningen

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 1. Pandemi En pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis affiserer en stor andel av befolkningen. For influensa kan en pandemi beskrives

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole 1. Generelle lønnspolitiske prinsipper 2. Kunstneriske og vitenskapelige stillinger 3. Stipendiatstillinger 4. Lederstillinger 5. Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune REORGANISERING Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune Rådmannens ledergruppe har sett på en mulig reorganisering innenfor deler av tjenestene i Nannestad kommune. I tillegg til dette notatet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Kommunestyrevedtak 11/15, 19. februar 2015, «Evaluering av organisasjonen i Lunner kommune»

Kommunestyrevedtak 11/15, 19. februar 2015, «Evaluering av organisasjonen i Lunner kommune» Vår ref.: 14/2207-26 Internt notat Kommunestyrevedtak 11/15, 19. februar 2015, «Evaluering av organisasjonen i Lunner kommune» «Saken tas til orientering med følgende merknader: - Rådmannen bes vurdere

Detaljer

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.

Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03. Omstillingshåndbok Fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø og biovitenskap(umb) og Norges veterinærhøgskole(nvh) 20.03.2013 Innhold 1 Formål med boken... 2 2 Ansvar... 2 2.1 Virksomhetenes øverste

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging

Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging VEDLEGG 1 STYRESAK 107/07 OPPFØLGING AV SEMESTEREVALUERING VÅR HANDLINGSPLAN FOR LÆRINGSMILJØTILTAK - 08 Seksjon/ Fakultet Fakultet for design Tema Tiltak Ansvarlig for oppfølging Data Kommunikasjon Teori

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-22 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: Rådmann, Tore M. Andresen Organisasjonsforedling 2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Saken tas til orientering.

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015 Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Tema Arbeidsgiverpolitikk i kommunereformprosessen Medbestemmelse, involvering

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

9k Ø. Høgskolen i Telemark. Institusjonell ledelse ved Høgskolen i Telemark - rapport fra arbeidsgruppen. Nils Røttingen ' ^,,

9k Ø. Høgskolen i Telemark. Institusjonell ledelse ved Høgskolen i Telemark - rapport fra arbeidsgruppen. Nils Røttingen ' ^,, ' ^,, Høgskolen i Telemark 9k Ø Nils Røttingen Internt notat Journalnr: 2010/1552 Dato: 15.01.2011 Institusjonell ledelse ved Høgskolen i Telemark - rapport fra arbeidsgruppen enadresse Beseksadreae Konta

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

S T Y R E S A K # 39/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 ÅREMÅL OG TILLEGG I TID

S T Y R E S A K # 39/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 ÅREMÅL OG TILLEGG I TID S T Y R E S A K # 39/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 Vedrørende: ÅREMÅL OG TILLEGG I TID Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om tillagt tid i åremål til etterretning, og forutsetter at KU-ledere ved

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte Til Prosjektledelsen Administrativ Etablering HiBV Fra Arbeidsgruppe Økonomi ved økonomiseksjonene ved HiBU og HiVe (fork. AG Ø) Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte

Detaljer

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00.

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. STRATEGISAK SKAL BEHANDLES i VAM IKS STYRE 25.11.2010 Strategisaken består av en overordnet

Detaljer

Del 2 FoU-møte: Til stede: Cecilie Broch Knudsen, Cecilia Roos, Felix Gmelin, Hans Hamid Rasmussen, Linda Thu (sekretær)

Del 2 FoU-møte: Til stede: Cecilie Broch Knudsen, Cecilia Roos, Felix Gmelin, Hans Hamid Rasmussen, Linda Thu (sekretær) FORELØPIG REFERAT FRA MØTE I FOU UTVALGET 14.3.2013 KL 10 14.30 Del 1 - Møte med dekanene : Til stede: Dekaner: Jørn Mortensen, Even Lynne, Suzanne Bjørneboe, Stein Rokseth, Vanessa Ohlraun Forfall: Ellen/Hilde

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere a. Stillingsbeskrivelse leder for forskningsavdelingen Stillingstittel Stillingskode Organisatorisk enhet Rapporterer til Leder for forskningsavdelingen

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09

HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN PÅ KUNSTHØGSKOLEN mars 2009 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN, KHIO Drøftet 28.04.09 på kollegiemøte og vedtatt i samarbeidsutvalget 1.05.09 Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD FORSLAG TIL ORGANISERING AV MARKED OG KOMMUNIKASJON 05.04.13 1. Organisering Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold er bedt om å utarbeide

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer