Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013"

Transkript

1 Kunsthøgskolen i Oslo Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen 28. mai 2013 Bakgrunn Styret har i møte 18. desember 2012, i sak 60/12 utsatt sak om organisering av Drift / Innkjøp og IT og bedt om at en organisering av Avdeling Fellesadministrasjon ses på som helhet med sikte på å finne hensiktsmessig og god organisering for de utfordringer Kunsthøgskolen nå står ovenfor. Det er på bakgrunn av dette nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe for å fremme forslag til ny organisering av Avdeling for Fellesadministrasjon. Mandat for arbeidsgruppen: Gruppen skal beskrive nåværende organisering og fremme forslag til ny organisering. Det skal beskrives bakgrunn for de endringer som foreslås og personalmessige konsekvenser, herunder ledernivå. Det skal videre utformes nye stillingsbeskrivelser for de stillinger som eventuelt blir berørt av endringene. Fra arbeidsgiversiden deltar: Dekan Jørn Mortensen, fungerende Plan- og Økonomisjef Jon Ivar Strømmen og Personal- og organisasjonssjef Lillian Andersen. Fra arbeidstaker siden deltar: Christian Tviberg, NTL, Siren Tjøtta, STAFO og Hanne Riege, verneombud. Arbeidsgruppen ble nedsatt i SU møte den 7. mars 2013 Det har vært avholdt syv møter. Siren Tjøtta deltok på fem møter, Hanne Riege deltok på seks møter, Jørn Mortensen har deltatt på fem møter. Jon Ivar Strømmen og Christian Tviberg har deltatt på syv møter. Ved arbeidsgruppens to første møter, som var av forberedende karakter, ble Stafos representant i arbeidsgruppen, ved en inkurie inkurie ikke innkalt til møte. Til å lede arbeidet: Lillian Andersen. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 1. juni. Ny organisering iverksettes 1. august Arbeidsgruppen har konkretisert oppgaven til følgende: Hvordan kan vi gjennom en samorganisering av flere seksjoner effektivisere administrasjonen som på en god måte møter forventingene i strategisk plan

2 Hvordan vi kan samle administrative fagområder slik at seksjonen blir større og mindre sårbar og legge til rette for kompetansedeling og bedre ressursutnyttelse Kunsthøgskolens organisering Kunsthøgskolens organisering fastsatt i 2011 Avdeling Fellesadministrasjon- dagens organisering Bakgrunn for dagens modell Ved samorganiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo per inngikk de tidligere selvstendige høgskolene som egne avdelinger i den nye høgskolen. Høgskolene beholdt sine administrative ressurser, og ordningen med ansatte administrative ledere (kontorsjef) ble beholdt. Departementet tilførte 4 nye lederstillinger (inkl. lønnsmidler) til Kunsthøgskolen direktør, økonomisjef, personalsjef og studiesjef. Ved omorganiseringen i 2003 ble det opprettet enhetlig ledelse ved avdelingene, hvor åremålsansatte dekaner overtok funksjonene til de tidligere rektorer, kontorsjefer og høgskole- /avdelingsstyrer. De administrative lederstillingene/kontorsjefstillingene på avdelingsnivå ble avviklet, og den høgskolens samlede administrative personalressurs ble organisert i seksjonene Plan, økonomi, bygningsdrift og IT, Personal og forvaltning, Studier og etterutdanning, Teknisk drift og Bibliotek. 2

3 Bygningsdrift/IT ble senere trukket ut av Økonomiseksjonen og etablert som egen seksjon, hvor også ansvaret for planlegging av byggetrinn II ble lagt. Forvaltningsdelen av personalseksjonen besto hovedsakelig av resepsjonsfunksjonen(e), innkjøp av kontor- og forbruksmateriell og arkiv. Disse funksjonene ble senere fordelt på Bibliotek (arkiv) og Studieseksjonen resepsjonsfunksjonen er nå organisert i Informasjonsseksjon. Bibliotekseksjonen ble etablert som en samorganisering av bibliotekene ved SHKS og SKA. Arbeidet med etablering av bibliotekfunksjon for scenekunstavdelingen ble iverksatt. Informasjon ble opprinnelig dekket av ny stilling for informasjonsrådgiver plassert i stab under direktøren. Seksjonenes oppgaver slik de er fremstilt på intranettet Seksjon for Studie og forskning Opptak og mottak av studenter Utvikling og planlegging av studietilbud, arbeid med studieplaner Kvalitetssikring av studietilbudene, prosessbeskrivelser, kvalitetsrapport Studieinformasjon og veiledning Rom- og timeplanlegging Eksamen og vurderinger Studentevaluering Læringsmiljø, sekretariatsfunksjon for LMU Rapportering av studentdata til eksterne myndigheter/organ Internasjonal utveksling og prosjekter Stipendiater opptak, gjennomføring, avgang ved Stipendiatprogrammet FoU-utvalg retningslinjer, søknadsbehandling, sekretariatfunksjon for FoUutvalg FoU-søknader eksternt, prosjektprogrammet oa. RSA råd for samarbeid med arbeidslivet, sekretariatsfunksjon for RSA Alumni koordinering og tilrettelegging av alumniprogram Planlegging og gjennomføring av kunsthøgskolens etter- og videreutdanningstilbud. Seksjon Teknisk produksjon Seksjonen har ansvar for samtlige verksteder på Kunsthøgskolen. Dette innebefatter verkstedene på Avdeling for Design, Avdeling Kunstfag og Avdeling Kunstakademiet, samt på scenekunst avdelingene. Her har også seksjonen ansvar for scener og støtterom for disse. Seksjonens hovedoppgave er medvirkning og bistand til teknisk produksjon av høy faglig kunstnerisk kvalitet. Det er også seksjonens klare ansvar og målsetting å holde seg oppdatert og være i forkant av endringer av de teknologiske og kunstneriske utviklingstendenser, slik at vi i fellesskap utdanner proaktive og ikke reaktive kunstnere. Seksjonen består av 23 faste tilsatte fordelt på henholdsvis Visuell Kunst: Stofftrykk, Vev, Keramikk og Lito. Design: Snekkerverksted. Scenefag: Teknisk koordinator, Inspisienter, Overscenemester, Kostyme, Snekkerverksted, Malersal, Rekvisitt, Lys, Smie og Lyd. De øvrige verkstedene, Silketrykk, Foto, Metall, Skulptur, Form, Malerverksted, Søm, Strikk samt data/video er seksjonens ansvar, men ledes av faglig tilsatte. Seksjonens verksteder arbeider etter to hovedprinsipper. Verkstedene og bemanningen ved Scenekunstavdelingene produserer for studentene. Bemanningen her har også et veilederansvar overfor studenter og faglig personal i bruk av rom og utstyr. 3

4 Bygningsdrift, innkjøp og IT Seksjon for bygningsdrift, innkjøp og IT har ansvaret for Kunsthøgskolens bygningsmasse inkludert bygningstekniske drift, vedlikehold og datasystemer. Seksjonen er delt i to enheter/ansvarsområder. IT- avdelingen er ansvarlige for utvikling av Kunsthøgskolens datasystemer, drift og brukerstøtte. Dette omfatter både data og tele inkludert innkjøp, drift og brukerstøtte. Driftsseksjonen har ansvar for daglig drift og vedlikehold av Kunsthøgskolens s bygningsmasse. Innkjøp, oppfølging av driftsavtaler, brannvern og renhold inngår i dette ansvarsområdet. Seksjon plan og Økonomi Seksjon for plan og økonomi har ansvaret for kunsthøgskolens planarbeid, økonomi- og regnskapsforvaltning samt lønn. Seksjonen er delt i to faglige enheter. Avdelingskoordinatorer er avdelingskoordinator og administrativt bindeledd mellom avdeling og administrasjon. Avdelingskoordinatorene har særskilt ansvar for budsjett- og økonomioppfølging på avdelingene. Regnskap ivaretar daglig regnskapsføring og lønnsadministrasjon, samt rapportering av regnskapsdata til sentrale myndigheter Seksjon Personal Organisasjon Overordnet strategisk ansvar for personal området ved Kunsthøgskolen, herunder arbeidsrettslige områder, lover, forskrifter og avtaleverk. Ansvar for leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering, medarbeiderundersøkelser, lønn- og arbeidsvilkår Utvikle en aktiv og samlet HR strategi, personal- og lønnspolitikk og gode prosesser for samhandling mellom avdelinger, ledelse og tillitsvalgte Rådgivning til ledelsen, avdelinger og seksjoner i lov og avtalerettslige og arbeidsrettslige områder Ansvar for gjennomføring av drøftinger og forhandlinger etter Hovedavtalen- og Hovedtariffavtalen i staten. Seksjon Kommunikasjon Utvikling og implementering av Kunsthøgskolens kommunikasjonsstrategi Ansvar for internkommunikasjon, samt Kunsthøgskolens nettsider Rådgiver for ledelsen, avdelinger og seksjoner i kommunikasjonsspørsmål Ansvar drift og ledelse av resepsjonen Seksjon Bibliotek / Arkiv Arkivtjenesten har ansvaret for skolens postmottak, arkiver samt administrasjon og utvikling av Kunsthøgskolens elektroniske sak- og arkivsystem (ephorte). Biblioteket ved Kunsthøgskolen har ansvar for FOU registrering, en samling på ca bind, herunder spesialsamlinger, samt en stor tidsskrifts- og multimedia samling. 4

5 Forslag til organisering Modellen organiserer etter funksjoner som har felles arbeids- og ansvarsområder eller faglige/ administrative grenseflater. Seksjon for Bygningsdrift organiserer funksjoner tilknyttet drift av bygget, herunder renhold, resepsjon, drift av bygget og koordinering av arrangementer (inspisient oppgaver/ produksjoner) Seksjon for Teknisk organiserer funksjoner tilknyttet Felles verksteder og Scenetekniske verksteder Seksjon Studie-, forskning og Bibliotek organiserer undervisningsnære funksjoner som Bibliotek/ arkiv, Studie- og forskningsadministrasjon, Internasjonalisering, Seksjon Økonomi og IT organiserer funksjoner som Regnskap, Plan og budsjett Innkjøp Lønn og IT Seksjon HR og Kommunikasjon organiserer funksjoner knyttet til Personal og organisasjonsutvikling, Arbeidsgiverpolitikk, Intern og ekstern kommunikasjon Bakgrunn for forslag til organisering Våren 2012 ble det gjennomført Organisasjonsundersøkelse ved Kunsthøgskolen. Risikoanalysen ved konkluderer med at det er en bekymringsverdig lav skåre på klarhet i organisasjonens mål i Fellesadministrasjon. I tillegg har fellesadministrasjonen et signifikant dårligere samarbeid innad (dvs mellom seksjoner) enn sektoren for øvrig. Ved en kartlegging våren 2012 fremkommer det også store utfordringer knyttet til intern kommunikasjon. Kartlegging har vært foretatt av Kommunikasjonsseksjonen gjennom intervju av faglige og administrative respondenter og ledere gjennom våren Arbeidsgruppen har hatt som mål å finne en organisering som legger til rette for samordnet og mer helhetlig forståelse av organisasjonens mål og som på en bedre måte skaper forutsetninger for bedre koordinering av handlingsplaner og prioriteringer av tiltak for å oppfylle strategisk plan Det har også vært et mål å få til organisering som styrker arbeids- og serviceformer som bidrar til at den totale leveransen fra Administrasjonen samordnes bedre i forhold til faglige avdelinger. Valgt organisering vil legge grunnlag for samarbeid på tvers av eksisterende seksjons inndelinger. Ved å organisere for å dele kompetanse og ressurser, og samtidig legge til rette for å skape 5

6 dynamikk i avdelingen, vil man ha bedre forutsetning for å lykkes med kvalitativt gode leveranser og samhandling på tvers av eksisterende seksjonsgrenser. Det er viktig for arbeidsgruppen at endringen bidrar til å utløse kreativitet og til å gi den enkelte medarbeider nye muligheter og utfordringer på tvers av dagens roller og seksjonsinndelinger. Modellen vil også på en bedre måte samle seksjoner og fagmiljø i avdelingen for å unngå at man skaper et A- og B lag, ved at status og opplevelse av viktighet og egenverdi, knyttes til opplevelse av hvem som er «fagnære» og hvem som «ikke er fagnære» viskes ut organisatorisk. Begrunnelse for organiseringen: - Færre seksjoner og mindre kontrollspenn for Direktør - Skape større fleksibilitet og mindre sårbarhet ved å lage større enheter - Legge til rette for bedre intern informasjonsdeling ved å samle faggrupper i sammenslåtte seksjoner - Samle undervisnings støtte seksjoner i en enhet (Studie og forskning og Bibliotek) - Legge til rette for bedre service og tilgjengelighet ved å samle funksjoner knyttet til bygningsdrift i en seksjon - Bedre tilrettelegging for kompetansedeling og tverrfaglig samarbeid i fagområder som med tilhørende grenseflater (Undervisning, FOU & Bibliotek, HR/ Kommunikasjon, Bygningsdrift, Teknisk støtte, Økonomi/IT) - Legge til rette for bedre samarbeid og styrke intern kommunikasjon ved å samle funksjoner med felles mål og oppgaver (HR/ Organisasjon og Intern og Ekstern kommunikasjon) - Legge til rette for samarbeid i team og samarbeid mellom faglige avdelinger og støttefunksjoner i administrasjonen (arrangementskoordinering og samarbeid fag og teknisk) - Ansvar for samfunnskontakt og formidling og forskningsledelse tilligger Rektorat. Undervisningsledelse på institusjonsnivå likeså. Rektoratet henter administrativ bistand fra seksjonene for utførelse av disse oppgavene - Ansvar for FOU, Kunstnerisk utviklingsarbeid og internasjonalisering ved avdelingene er Dekanenes ansvar, med teknisk og administrativ støtte fra Administrative seksjoner Omfang og grad av personalmessige konsekvenser Arbeidsgruppens forslag innebærer ikke en total omorganisering, men er justering av dagens organisering. Seksjoner sammenslås vertikalt for å få den nye organisasjonsformen til å fungere best mulig. Omfanget og grad av personalmessige konsekvenser i av forslaget innebærer ikke en bemanningsreduksjon, nedbemanning og medfører ikke overtallighet. Det medfører ikke endringer i medarbeideres arbeids- og ansvarsområder. Seksjonsledere for sammenslåtte seksjoner får utvidet ansvar knyttet til personalledelse og to seksjonssjefer får tydeligere fagansvar med koordinerende ansvar for oppgaveløsning. Direktørens ledergruppe Direktørens kontrollspenn reduseres fra syv til fem seksjonssjefer. Fagsjefer (biblioteksjef og Kommunikasjonssjef) kan møte fast eller ved behov i felles ledermøter. Arbeidsgruppen finner 6

7 det ikke hensiktsmessig å definere nærmere hvordan Direktør organiserer Ledermøtene i det daglige Økonomiske konsekvenser Den interne budsjettfordelingen mellom seksjoner og overordnet økonomistyring er Direktørs ansvar. Forslag til budsjett og faglige prioriteringer utarbeides av seksjonene. Kommunikasjon og Bibliotek opprettholdes som egen budsjettenhet. Biblioteksjef og Kommunikasjonssjef får delegert attestasjons- og anvisningsansvar innenfor de rammer som fastsettes av Direktør. Personalmessige / stillingsmessige konsekvenser Organisasjonsmodellen reduserer antall seksjoner i forhold til dagens organisering. Seksjonene Kommunikasjon og Bibliotek blir sammenslått med hhv Seksjon Personal Organisasjon og Seksjon Studie og Forskning. Seksjonssjefene vil få endret arbeids- og ansvarsområdet til fag- og koordineringsansvar for sine områder. Fagstillinger som Biblioteksjef og Kommunikasjonssjef Tidligere seksjonssjef for hhv Bibliotek og Kommunikasjon blir berørt av endringen. Stillingene videreføres som fagansvarlige stillinger. Stillingsinnehaver beholder stillingens fagområde ansvar, uten personalansvar, men med et koordinerende ansvar for løsning av faglige utfordringer og oppgaver og delegert budsjettansvar. Ny stillingsbetegnelsen blir -Biblioteksjef og Kommunikasjonssjef. Dagens stillingsinnehavere beholder som en personlig ordning, lønn og vilkår som oppebæres i dagens stillinger. Personalansvar for de sammenslåtte seksjoner overføres til seksjonssjef for de nye seksjonene Stilling Seksjonssjef for Bygnings drift er ubesatt og kunngjøres med krav om bl.a. HMS kompetanse. Ny funksjon som Arrangement koordinator/ organisator Funksjonen er definert ut fra behov for å ivareta behovet for teknisk koordinering ved eksterne og interne arrangementer. Koordineringen forutsettes utført på tvers av seksjoner og forutsettes utført i nær kontakt med de berørte seksjoner. Avdelingene forutsetter å ha gode rutiner for å bestille arrangementer som er grunnlag for koordineringen. Funksjonen legges til Seksjon Bygningens Drift. Hva er fordeler for Kunsthøgskolen ved valgt modell for organisering. Arbeidsgruppen har som en del av arbeidet med organisering av FA hatt en målsetning både sikre at den administrative muskelen er i samsvar med ambisjonene i strategisk plan, og ikke minst å peke på behovet for en strategisk ledelse som kan lede frem til måloppnåelse. Det er viktig med klarhet i hvor støtten finnes i seksjonene. Seksjonssjefene må klargjøre den interne organiseringen slik at avdelingene får god og kvalitativ administrativ støtte Valgt organisasjonsmodell legger til rette for at Fellesadministrasjonen skal kunne opptre fleksibelt, være tilpasningsdyktig og legge forholdene til rette for helhetlig informasjonsflyt og effektiv interaksjon, kommunikasjon og samhandling mellom seksjoner, faggrupper og kompetanser. Det organiseres med mål om tettere tverrfaglig samarbeid internt i 7

8 Fellesadministrasjonen for å styrke Kunsthøgskolens overordnede mål om effektiv ressursutnyttelse for vår faglige kjernevirksomhet. Videre er det lagt vekt på frihetsgrader, delegering og desentralisering av myndighet gjennom ansvarliggjøring. Det legges vekt på tettere samarbeid med fagområder som inntil i dag har vært organisert i separate seksjoner. Fagsjefenes rolle styrkes (Bibliotek og Kommunikasjon) og kobles sammen med funksjoner som har felles mål, solid fagkompetanse og gode ferdigheter. Organisering med teamledere for funksjonene Renhold og Drift etableres som permanent ordning. Organiseringen støtter Kunsthøgskolens fokusområder og løfter i Strategisk Plan Administrasjonens bidrag til organisasjonens mål blir tydeligere. Seksjoner samordnes internt og på tvers mot måloppnåelse. Intern kommunikasjon styrkes ved at Kunsthøgskolen fremtidige retning blir klart og tydelig kommunisert til alle. Ansatte i Administrasjon blir mer bevisste på vår fremtidsplan og retning. Det legges vekt å få til bedre overordnet koordinerende styring. Fellesadministrasjonen vil gjennom en organisering som legger vekt på kunnskap og kompetansedeling, være retningsgivende for Kunsthøgskolens aktiviteter innen ledelse, ressursforvaltning og faglig støtte til utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Fagansvarlige og teamledelse om arbeidsform Sammenslåing av seksjoner vil bidra til at ansatte har felles ansvar for å realisere resultater og støtte den faglige virksomheten samlet sett. Det innebærer en flatere struktur internt i seksjonene, men med større grad av selvstyrte team med vekt på faglig selvstendighet, selvledelse og delegering. Det er et behov for ledelse men i form av personalledelse med klar og tydelig ledelse ivaretatt ved seksjonssjefens rolle. Formålet med å slå sammen seksjoner er å oppnå fleksible enheter med gode forutsetninger for læring, tverrfaglighet og tilpasning til oppgaver som server fagavdelingene. Dessuten skaper dette gode rammebetingelser for kunnskapsdeling og læring innenfor egen seksjon og i Fellesadministrasjonens enheter. Det bidrar til å øke ressursutnyttelsen på en mest mulig hensiktsmessig måte.. Samtidig vil en effektiv og helhetlig utnyttelse av fagkunnskap sikrer at det totale tilbudet til fagavdelingene blir best mulig. Samtidig skal organiseringen gi Kunsthøgskolen et løft når det gjelder utvikling og fornyelse av organisasjonen, leder og medarbeidere Forhold om forskningsledelse, internasjonalisering og samfunnsoppdrag Det ligger utenfor arbeidsgruppens mandat å vurdere Rektoratets organisering. Når det gjelder grenseflater eller berøringspunkter mot administrasjonsavdelingen er det imidlertid ikke tvil om følgende: Kunsthøgskolens strategiske plan for perioden har definert fire strategiske områder; 1) utdanning, 2) kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, 3) samfunn og 4) ressurser. I forbindelse med arbeidet med forslag til ny organisering av fellesadministrasjonen (FA), har det vært naturlig å se på hvordan FA svarer på bestillingene i strategisk plan, og ikke å minst se på hvilke funksjoner eller typer ansvar FA ikke skal svare for. 8

9 Det fremstår åpenbart at de strategiske ambisjonene knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og samfunn ikke har en tydelig strategisk ledelse slik organisasjonen er bygget i dag. Det eksisterer i noen grad en administrativ og tjenesteleverende funksjon, men ikke i det omfang eller med den logikk som er nødvendig for å nå målene i strategisk plan. I klartekst betyr dette i forhold til strategisk ledelse: A) Forskningsledelse bør knyttes til rektoratet eventuelt knyttet til et eget team B) Internasjonalisering ligger til rektoratet C) Ansvar for samfunnskontakt tilligger rektoratet. Man kan gjerne se kommunikasjonslederen som en strategisk aktør i denne sammenhengen Disse tre strategiske områdene ville også tydeliggjøre Kunsthøgskolen på institusjonsnivå, i forhold til avdelingenes behov for artikulering av egenidentitet. Dette vil virke avklarende på kommunikasjonen om Kunsthøgskolen vs. avdelinger. Avdelingene vil ved dette ha gjennomføringsansvaret for strategiområdet utdanning (slik praksis i stor grad er i dag). Det kan vurderes om Kunsthøgskolen skal holde seg med en utdanningsledelse i tillegg til dekanene.) Ved Kunsthøgskolen i Oslo har vi to-delt ledelse, dvs. Rektor og Direktør, hvor Rektor er øverste myndighet for den faglige virksomheten og Direktør er øverste leder for den samlede administrative virksomheten, jfr. UH-loven Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne, jfr UH loven Forøvrig vises det til beskrivelsen av den endringen i faglig organisering som skjedde i juni jfr. Styresak om Strategi og organisering rektorat, hvor det fremgår at hovedansvar for både FOU, kunstnerisk utviklingsarbeid og internasjonalisering hører under dekanenes ansvar. Konklusjon Arbeidsgruppens flertall stiller seg bak forslaget om endret organisering. Stafos oppnevnte representant i arbeidsgruppen er ikke enig i den foreslåtte modell. 9

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe om omorganisering av Drift, innkjøp og IT

Rapport fra arbeidsgruppe om omorganisering av Drift, innkjøp og IT Rapport fra arbeidsgruppe om omorganisering av Drift, innkjøp og IT Arbeidsgruppen har bestått av: Mette J. Bjørtomt personal Vidar Iversen drift Tone Veisten renhold Geir Hamre Moe IT Liv Astrid Tessem

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Institusjon: Høgskolen i Molde Dato for vedtak: 13.9.2012 Sakkyndige: Berit

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Oktober 2013 Godkjent av styret for HCK i møte 25.10.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ARBEIDSFORM OG ORGANISERING... 3 1.3 TIDSPLAN... 4 1.4 STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER... 4 2. MANDAT OG OPPNEVNING...7 2.1 2.2 STYRETS BEHANDLING...

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING

ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING Vår dato Vår referanse Saksbehandler 17.06.2014 14/00929-4 Lasse Gallefoss Deres dato Deres referanse Direkte tlf.nr. Se mottakertabell ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKT ADMINISTRASJONEN - HØRING Høgskoledirektøren

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 Evaluering av Fiskeridirektoratet Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 0 Forord På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en evaluering

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur

Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 6/13 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 20.02.2013 Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) Organisering av tekniske

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen

Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen Forbedret ressursbruk Prosjektplan for gjennomføringsfasen 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 3 2 FORUTSETNINGER, PRINSIPPER OG MÅL FOR GJENNOMFØRINGSFASEN... 9 2.1 FORUTSETNINGER OG PRINSIPPER FOR UTVIKLINGSARBEIDET...

Detaljer