Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsthøgskolen i Oslo. Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen. 28. mai 2013"

Transkript

1 Kunsthøgskolen i Oslo Rapport fra Arbeidsgruppe Organisering av Avdeling Fellesadministrasjonen 28. mai 2013 Bakgrunn Styret har i møte 18. desember 2012, i sak 60/12 utsatt sak om organisering av Drift / Innkjøp og IT og bedt om at en organisering av Avdeling Fellesadministrasjon ses på som helhet med sikte på å finne hensiktsmessig og god organisering for de utfordringer Kunsthøgskolen nå står ovenfor. Det er på bakgrunn av dette nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe for å fremme forslag til ny organisering av Avdeling for Fellesadministrasjon. Mandat for arbeidsgruppen: Gruppen skal beskrive nåværende organisering og fremme forslag til ny organisering. Det skal beskrives bakgrunn for de endringer som foreslås og personalmessige konsekvenser, herunder ledernivå. Det skal videre utformes nye stillingsbeskrivelser for de stillinger som eventuelt blir berørt av endringene. Fra arbeidsgiversiden deltar: Dekan Jørn Mortensen, fungerende Plan- og Økonomisjef Jon Ivar Strømmen og Personal- og organisasjonssjef Lillian Andersen. Fra arbeidstaker siden deltar: Christian Tviberg, NTL, Siren Tjøtta, STAFO og Hanne Riege, verneombud. Arbeidsgruppen ble nedsatt i SU møte den 7. mars 2013 Det har vært avholdt syv møter. Siren Tjøtta deltok på fem møter, Hanne Riege deltok på seks møter, Jørn Mortensen har deltatt på fem møter. Jon Ivar Strømmen og Christian Tviberg har deltatt på syv møter. Ved arbeidsgruppens to første møter, som var av forberedende karakter, ble Stafos representant i arbeidsgruppen, ved en inkurie inkurie ikke innkalt til møte. Til å lede arbeidet: Lillian Andersen. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 1. juni. Ny organisering iverksettes 1. august Arbeidsgruppen har konkretisert oppgaven til følgende: Hvordan kan vi gjennom en samorganisering av flere seksjoner effektivisere administrasjonen som på en god måte møter forventingene i strategisk plan

2 Hvordan vi kan samle administrative fagområder slik at seksjonen blir større og mindre sårbar og legge til rette for kompetansedeling og bedre ressursutnyttelse Kunsthøgskolens organisering Kunsthøgskolens organisering fastsatt i 2011 Avdeling Fellesadministrasjon- dagens organisering Bakgrunn for dagens modell Ved samorganiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo per inngikk de tidligere selvstendige høgskolene som egne avdelinger i den nye høgskolen. Høgskolene beholdt sine administrative ressurser, og ordningen med ansatte administrative ledere (kontorsjef) ble beholdt. Departementet tilførte 4 nye lederstillinger (inkl. lønnsmidler) til Kunsthøgskolen direktør, økonomisjef, personalsjef og studiesjef. Ved omorganiseringen i 2003 ble det opprettet enhetlig ledelse ved avdelingene, hvor åremålsansatte dekaner overtok funksjonene til de tidligere rektorer, kontorsjefer og høgskole- /avdelingsstyrer. De administrative lederstillingene/kontorsjefstillingene på avdelingsnivå ble avviklet, og den høgskolens samlede administrative personalressurs ble organisert i seksjonene Plan, økonomi, bygningsdrift og IT, Personal og forvaltning, Studier og etterutdanning, Teknisk drift og Bibliotek. 2

3 Bygningsdrift/IT ble senere trukket ut av Økonomiseksjonen og etablert som egen seksjon, hvor også ansvaret for planlegging av byggetrinn II ble lagt. Forvaltningsdelen av personalseksjonen besto hovedsakelig av resepsjonsfunksjonen(e), innkjøp av kontor- og forbruksmateriell og arkiv. Disse funksjonene ble senere fordelt på Bibliotek (arkiv) og Studieseksjonen resepsjonsfunksjonen er nå organisert i Informasjonsseksjon. Bibliotekseksjonen ble etablert som en samorganisering av bibliotekene ved SHKS og SKA. Arbeidet med etablering av bibliotekfunksjon for scenekunstavdelingen ble iverksatt. Informasjon ble opprinnelig dekket av ny stilling for informasjonsrådgiver plassert i stab under direktøren. Seksjonenes oppgaver slik de er fremstilt på intranettet Seksjon for Studie og forskning Opptak og mottak av studenter Utvikling og planlegging av studietilbud, arbeid med studieplaner Kvalitetssikring av studietilbudene, prosessbeskrivelser, kvalitetsrapport Studieinformasjon og veiledning Rom- og timeplanlegging Eksamen og vurderinger Studentevaluering Læringsmiljø, sekretariatsfunksjon for LMU Rapportering av studentdata til eksterne myndigheter/organ Internasjonal utveksling og prosjekter Stipendiater opptak, gjennomføring, avgang ved Stipendiatprogrammet FoU-utvalg retningslinjer, søknadsbehandling, sekretariatfunksjon for FoUutvalg FoU-søknader eksternt, prosjektprogrammet oa. RSA råd for samarbeid med arbeidslivet, sekretariatsfunksjon for RSA Alumni koordinering og tilrettelegging av alumniprogram Planlegging og gjennomføring av kunsthøgskolens etter- og videreutdanningstilbud. Seksjon Teknisk produksjon Seksjonen har ansvar for samtlige verksteder på Kunsthøgskolen. Dette innebefatter verkstedene på Avdeling for Design, Avdeling Kunstfag og Avdeling Kunstakademiet, samt på scenekunst avdelingene. Her har også seksjonen ansvar for scener og støtterom for disse. Seksjonens hovedoppgave er medvirkning og bistand til teknisk produksjon av høy faglig kunstnerisk kvalitet. Det er også seksjonens klare ansvar og målsetting å holde seg oppdatert og være i forkant av endringer av de teknologiske og kunstneriske utviklingstendenser, slik at vi i fellesskap utdanner proaktive og ikke reaktive kunstnere. Seksjonen består av 23 faste tilsatte fordelt på henholdsvis Visuell Kunst: Stofftrykk, Vev, Keramikk og Lito. Design: Snekkerverksted. Scenefag: Teknisk koordinator, Inspisienter, Overscenemester, Kostyme, Snekkerverksted, Malersal, Rekvisitt, Lys, Smie og Lyd. De øvrige verkstedene, Silketrykk, Foto, Metall, Skulptur, Form, Malerverksted, Søm, Strikk samt data/video er seksjonens ansvar, men ledes av faglig tilsatte. Seksjonens verksteder arbeider etter to hovedprinsipper. Verkstedene og bemanningen ved Scenekunstavdelingene produserer for studentene. Bemanningen her har også et veilederansvar overfor studenter og faglig personal i bruk av rom og utstyr. 3

4 Bygningsdrift, innkjøp og IT Seksjon for bygningsdrift, innkjøp og IT har ansvaret for Kunsthøgskolens bygningsmasse inkludert bygningstekniske drift, vedlikehold og datasystemer. Seksjonen er delt i to enheter/ansvarsområder. IT- avdelingen er ansvarlige for utvikling av Kunsthøgskolens datasystemer, drift og brukerstøtte. Dette omfatter både data og tele inkludert innkjøp, drift og brukerstøtte. Driftsseksjonen har ansvar for daglig drift og vedlikehold av Kunsthøgskolens s bygningsmasse. Innkjøp, oppfølging av driftsavtaler, brannvern og renhold inngår i dette ansvarsområdet. Seksjon plan og Økonomi Seksjon for plan og økonomi har ansvaret for kunsthøgskolens planarbeid, økonomi- og regnskapsforvaltning samt lønn. Seksjonen er delt i to faglige enheter. Avdelingskoordinatorer er avdelingskoordinator og administrativt bindeledd mellom avdeling og administrasjon. Avdelingskoordinatorene har særskilt ansvar for budsjett- og økonomioppfølging på avdelingene. Regnskap ivaretar daglig regnskapsføring og lønnsadministrasjon, samt rapportering av regnskapsdata til sentrale myndigheter Seksjon Personal Organisasjon Overordnet strategisk ansvar for personal området ved Kunsthøgskolen, herunder arbeidsrettslige områder, lover, forskrifter og avtaleverk. Ansvar for leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering, medarbeiderundersøkelser, lønn- og arbeidsvilkår Utvikle en aktiv og samlet HR strategi, personal- og lønnspolitikk og gode prosesser for samhandling mellom avdelinger, ledelse og tillitsvalgte Rådgivning til ledelsen, avdelinger og seksjoner i lov og avtalerettslige og arbeidsrettslige områder Ansvar for gjennomføring av drøftinger og forhandlinger etter Hovedavtalen- og Hovedtariffavtalen i staten. Seksjon Kommunikasjon Utvikling og implementering av Kunsthøgskolens kommunikasjonsstrategi Ansvar for internkommunikasjon, samt Kunsthøgskolens nettsider Rådgiver for ledelsen, avdelinger og seksjoner i kommunikasjonsspørsmål Ansvar drift og ledelse av resepsjonen Seksjon Bibliotek / Arkiv Arkivtjenesten har ansvaret for skolens postmottak, arkiver samt administrasjon og utvikling av Kunsthøgskolens elektroniske sak- og arkivsystem (ephorte). Biblioteket ved Kunsthøgskolen har ansvar for FOU registrering, en samling på ca bind, herunder spesialsamlinger, samt en stor tidsskrifts- og multimedia samling. 4

5 Forslag til organisering Modellen organiserer etter funksjoner som har felles arbeids- og ansvarsområder eller faglige/ administrative grenseflater. Seksjon for Bygningsdrift organiserer funksjoner tilknyttet drift av bygget, herunder renhold, resepsjon, drift av bygget og koordinering av arrangementer (inspisient oppgaver/ produksjoner) Seksjon for Teknisk organiserer funksjoner tilknyttet Felles verksteder og Scenetekniske verksteder Seksjon Studie-, forskning og Bibliotek organiserer undervisningsnære funksjoner som Bibliotek/ arkiv, Studie- og forskningsadministrasjon, Internasjonalisering, Seksjon Økonomi og IT organiserer funksjoner som Regnskap, Plan og budsjett Innkjøp Lønn og IT Seksjon HR og Kommunikasjon organiserer funksjoner knyttet til Personal og organisasjonsutvikling, Arbeidsgiverpolitikk, Intern og ekstern kommunikasjon Bakgrunn for forslag til organisering Våren 2012 ble det gjennomført Organisasjonsundersøkelse ved Kunsthøgskolen. Risikoanalysen ved konkluderer med at det er en bekymringsverdig lav skåre på klarhet i organisasjonens mål i Fellesadministrasjon. I tillegg har fellesadministrasjonen et signifikant dårligere samarbeid innad (dvs mellom seksjoner) enn sektoren for øvrig. Ved en kartlegging våren 2012 fremkommer det også store utfordringer knyttet til intern kommunikasjon. Kartlegging har vært foretatt av Kommunikasjonsseksjonen gjennom intervju av faglige og administrative respondenter og ledere gjennom våren Arbeidsgruppen har hatt som mål å finne en organisering som legger til rette for samordnet og mer helhetlig forståelse av organisasjonens mål og som på en bedre måte skaper forutsetninger for bedre koordinering av handlingsplaner og prioriteringer av tiltak for å oppfylle strategisk plan Det har også vært et mål å få til organisering som styrker arbeids- og serviceformer som bidrar til at den totale leveransen fra Administrasjonen samordnes bedre i forhold til faglige avdelinger. Valgt organisering vil legge grunnlag for samarbeid på tvers av eksisterende seksjons inndelinger. Ved å organisere for å dele kompetanse og ressurser, og samtidig legge til rette for å skape 5

6 dynamikk i avdelingen, vil man ha bedre forutsetning for å lykkes med kvalitativt gode leveranser og samhandling på tvers av eksisterende seksjonsgrenser. Det er viktig for arbeidsgruppen at endringen bidrar til å utløse kreativitet og til å gi den enkelte medarbeider nye muligheter og utfordringer på tvers av dagens roller og seksjonsinndelinger. Modellen vil også på en bedre måte samle seksjoner og fagmiljø i avdelingen for å unngå at man skaper et A- og B lag, ved at status og opplevelse av viktighet og egenverdi, knyttes til opplevelse av hvem som er «fagnære» og hvem som «ikke er fagnære» viskes ut organisatorisk. Begrunnelse for organiseringen: - Færre seksjoner og mindre kontrollspenn for Direktør - Skape større fleksibilitet og mindre sårbarhet ved å lage større enheter - Legge til rette for bedre intern informasjonsdeling ved å samle faggrupper i sammenslåtte seksjoner - Samle undervisnings støtte seksjoner i en enhet (Studie og forskning og Bibliotek) - Legge til rette for bedre service og tilgjengelighet ved å samle funksjoner knyttet til bygningsdrift i en seksjon - Bedre tilrettelegging for kompetansedeling og tverrfaglig samarbeid i fagområder som med tilhørende grenseflater (Undervisning, FOU & Bibliotek, HR/ Kommunikasjon, Bygningsdrift, Teknisk støtte, Økonomi/IT) - Legge til rette for bedre samarbeid og styrke intern kommunikasjon ved å samle funksjoner med felles mål og oppgaver (HR/ Organisasjon og Intern og Ekstern kommunikasjon) - Legge til rette for samarbeid i team og samarbeid mellom faglige avdelinger og støttefunksjoner i administrasjonen (arrangementskoordinering og samarbeid fag og teknisk) - Ansvar for samfunnskontakt og formidling og forskningsledelse tilligger Rektorat. Undervisningsledelse på institusjonsnivå likeså. Rektoratet henter administrativ bistand fra seksjonene for utførelse av disse oppgavene - Ansvar for FOU, Kunstnerisk utviklingsarbeid og internasjonalisering ved avdelingene er Dekanenes ansvar, med teknisk og administrativ støtte fra Administrative seksjoner Omfang og grad av personalmessige konsekvenser Arbeidsgruppens forslag innebærer ikke en total omorganisering, men er justering av dagens organisering. Seksjoner sammenslås vertikalt for å få den nye organisasjonsformen til å fungere best mulig. Omfanget og grad av personalmessige konsekvenser i av forslaget innebærer ikke en bemanningsreduksjon, nedbemanning og medfører ikke overtallighet. Det medfører ikke endringer i medarbeideres arbeids- og ansvarsområder. Seksjonsledere for sammenslåtte seksjoner får utvidet ansvar knyttet til personalledelse og to seksjonssjefer får tydeligere fagansvar med koordinerende ansvar for oppgaveløsning. Direktørens ledergruppe Direktørens kontrollspenn reduseres fra syv til fem seksjonssjefer. Fagsjefer (biblioteksjef og Kommunikasjonssjef) kan møte fast eller ved behov i felles ledermøter. Arbeidsgruppen finner 6

7 det ikke hensiktsmessig å definere nærmere hvordan Direktør organiserer Ledermøtene i det daglige Økonomiske konsekvenser Den interne budsjettfordelingen mellom seksjoner og overordnet økonomistyring er Direktørs ansvar. Forslag til budsjett og faglige prioriteringer utarbeides av seksjonene. Kommunikasjon og Bibliotek opprettholdes som egen budsjettenhet. Biblioteksjef og Kommunikasjonssjef får delegert attestasjons- og anvisningsansvar innenfor de rammer som fastsettes av Direktør. Personalmessige / stillingsmessige konsekvenser Organisasjonsmodellen reduserer antall seksjoner i forhold til dagens organisering. Seksjonene Kommunikasjon og Bibliotek blir sammenslått med hhv Seksjon Personal Organisasjon og Seksjon Studie og Forskning. Seksjonssjefene vil få endret arbeids- og ansvarsområdet til fag- og koordineringsansvar for sine områder. Fagstillinger som Biblioteksjef og Kommunikasjonssjef Tidligere seksjonssjef for hhv Bibliotek og Kommunikasjon blir berørt av endringen. Stillingene videreføres som fagansvarlige stillinger. Stillingsinnehaver beholder stillingens fagområde ansvar, uten personalansvar, men med et koordinerende ansvar for løsning av faglige utfordringer og oppgaver og delegert budsjettansvar. Ny stillingsbetegnelsen blir -Biblioteksjef og Kommunikasjonssjef. Dagens stillingsinnehavere beholder som en personlig ordning, lønn og vilkår som oppebæres i dagens stillinger. Personalansvar for de sammenslåtte seksjoner overføres til seksjonssjef for de nye seksjonene Stilling Seksjonssjef for Bygnings drift er ubesatt og kunngjøres med krav om bl.a. HMS kompetanse. Ny funksjon som Arrangement koordinator/ organisator Funksjonen er definert ut fra behov for å ivareta behovet for teknisk koordinering ved eksterne og interne arrangementer. Koordineringen forutsettes utført på tvers av seksjoner og forutsettes utført i nær kontakt med de berørte seksjoner. Avdelingene forutsetter å ha gode rutiner for å bestille arrangementer som er grunnlag for koordineringen. Funksjonen legges til Seksjon Bygningens Drift. Hva er fordeler for Kunsthøgskolen ved valgt modell for organisering. Arbeidsgruppen har som en del av arbeidet med organisering av FA hatt en målsetning både sikre at den administrative muskelen er i samsvar med ambisjonene i strategisk plan, og ikke minst å peke på behovet for en strategisk ledelse som kan lede frem til måloppnåelse. Det er viktig med klarhet i hvor støtten finnes i seksjonene. Seksjonssjefene må klargjøre den interne organiseringen slik at avdelingene får god og kvalitativ administrativ støtte Valgt organisasjonsmodell legger til rette for at Fellesadministrasjonen skal kunne opptre fleksibelt, være tilpasningsdyktig og legge forholdene til rette for helhetlig informasjonsflyt og effektiv interaksjon, kommunikasjon og samhandling mellom seksjoner, faggrupper og kompetanser. Det organiseres med mål om tettere tverrfaglig samarbeid internt i 7

8 Fellesadministrasjonen for å styrke Kunsthøgskolens overordnede mål om effektiv ressursutnyttelse for vår faglige kjernevirksomhet. Videre er det lagt vekt på frihetsgrader, delegering og desentralisering av myndighet gjennom ansvarliggjøring. Det legges vekt på tettere samarbeid med fagområder som inntil i dag har vært organisert i separate seksjoner. Fagsjefenes rolle styrkes (Bibliotek og Kommunikasjon) og kobles sammen med funksjoner som har felles mål, solid fagkompetanse og gode ferdigheter. Organisering med teamledere for funksjonene Renhold og Drift etableres som permanent ordning. Organiseringen støtter Kunsthøgskolens fokusområder og løfter i Strategisk Plan Administrasjonens bidrag til organisasjonens mål blir tydeligere. Seksjoner samordnes internt og på tvers mot måloppnåelse. Intern kommunikasjon styrkes ved at Kunsthøgskolen fremtidige retning blir klart og tydelig kommunisert til alle. Ansatte i Administrasjon blir mer bevisste på vår fremtidsplan og retning. Det legges vekt å få til bedre overordnet koordinerende styring. Fellesadministrasjonen vil gjennom en organisering som legger vekt på kunnskap og kompetansedeling, være retningsgivende for Kunsthøgskolens aktiviteter innen ledelse, ressursforvaltning og faglig støtte til utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Fagansvarlige og teamledelse om arbeidsform Sammenslåing av seksjoner vil bidra til at ansatte har felles ansvar for å realisere resultater og støtte den faglige virksomheten samlet sett. Det innebærer en flatere struktur internt i seksjonene, men med større grad av selvstyrte team med vekt på faglig selvstendighet, selvledelse og delegering. Det er et behov for ledelse men i form av personalledelse med klar og tydelig ledelse ivaretatt ved seksjonssjefens rolle. Formålet med å slå sammen seksjoner er å oppnå fleksible enheter med gode forutsetninger for læring, tverrfaglighet og tilpasning til oppgaver som server fagavdelingene. Dessuten skaper dette gode rammebetingelser for kunnskapsdeling og læring innenfor egen seksjon og i Fellesadministrasjonens enheter. Det bidrar til å øke ressursutnyttelsen på en mest mulig hensiktsmessig måte.. Samtidig vil en effektiv og helhetlig utnyttelse av fagkunnskap sikrer at det totale tilbudet til fagavdelingene blir best mulig. Samtidig skal organiseringen gi Kunsthøgskolen et løft når det gjelder utvikling og fornyelse av organisasjonen, leder og medarbeidere Forhold om forskningsledelse, internasjonalisering og samfunnsoppdrag Det ligger utenfor arbeidsgruppens mandat å vurdere Rektoratets organisering. Når det gjelder grenseflater eller berøringspunkter mot administrasjonsavdelingen er det imidlertid ikke tvil om følgende: Kunsthøgskolens strategiske plan for perioden har definert fire strategiske områder; 1) utdanning, 2) kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, 3) samfunn og 4) ressurser. I forbindelse med arbeidet med forslag til ny organisering av fellesadministrasjonen (FA), har det vært naturlig å se på hvordan FA svarer på bestillingene i strategisk plan, og ikke å minst se på hvilke funksjoner eller typer ansvar FA ikke skal svare for. 8

9 Det fremstår åpenbart at de strategiske ambisjonene knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og samfunn ikke har en tydelig strategisk ledelse slik organisasjonen er bygget i dag. Det eksisterer i noen grad en administrativ og tjenesteleverende funksjon, men ikke i det omfang eller med den logikk som er nødvendig for å nå målene i strategisk plan. I klartekst betyr dette i forhold til strategisk ledelse: A) Forskningsledelse bør knyttes til rektoratet eventuelt knyttet til et eget team B) Internasjonalisering ligger til rektoratet C) Ansvar for samfunnskontakt tilligger rektoratet. Man kan gjerne se kommunikasjonslederen som en strategisk aktør i denne sammenhengen Disse tre strategiske områdene ville også tydeliggjøre Kunsthøgskolen på institusjonsnivå, i forhold til avdelingenes behov for artikulering av egenidentitet. Dette vil virke avklarende på kommunikasjonen om Kunsthøgskolen vs. avdelinger. Avdelingene vil ved dette ha gjennomføringsansvaret for strategiområdet utdanning (slik praksis i stor grad er i dag). Det kan vurderes om Kunsthøgskolen skal holde seg med en utdanningsledelse i tillegg til dekanene.) Ved Kunsthøgskolen i Oslo har vi to-delt ledelse, dvs. Rektor og Direktør, hvor Rektor er øverste myndighet for den faglige virksomheten og Direktør er øverste leder for den samlede administrative virksomheten, jfr. UH-loven Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne, jfr UH loven Forøvrig vises det til beskrivelsen av den endringen i faglig organisering som skjedde i juni jfr. Styresak om Strategi og organisering rektorat, hvor det fremgår at hovedansvar for både FOU, kunstnerisk utviklingsarbeid og internasjonalisering hører under dekanenes ansvar. Konklusjon Arbeidsgruppens flertall stiller seg bak forslaget om endret organisering. Stafos oppnevnte representant i arbeidsgruppen er ikke enig i den foreslåtte modell. 9

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen Høsten 2013 Ny#organisering# Lederstøtte Rektor Universitetsdirektør EIR HMS BHT Internadministrasjon Fagstøtte Administrativ støtte Eiendom USIT Fakulteter,

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Nasjonalt topplederprogram Gøril Bertheussen, stabssjef UNN Mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helsefaglig

Detaljer

Omorganisering av administrative tjenester. Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09

Omorganisering av administrative tjenester. Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09 Omorganisering av administrative tjenester Carl-Morten Gjeldnes 5.mars 09 Omorganisering? Prosessen begynner nå Vårt forslag er bl.a.basert innspillene fra Riga og rapport fra 2005 om samlokalisering på

Detaljer

Vedlegg 1 styresak 54/2008

Vedlegg 1 styresak 54/2008 Vedlegg 1 styresak 54/2008 FELLESOMRÅDETS SAMHANDLING MED FAKULTETENE Endelig utgave pr. 30.august 2008 Det er et felles mål for Kunsthøgskolens at alle deler av organisasjonen skal støtte opp om den faglige

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Journalpost:16/36860 Saksnummer Utvalg/komite Dato 092/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Sammendrag Kultur, Miljø og Folkehelse ble etablert som en etat

Detaljer

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg

Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2012/8432-28747/2012 Arkiv: Endring av rådmannens ledergruppe og ny organisasjonsstruktur. Saksordfører: Inger Solberg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus NSH-konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell St. Olavs Hospital, Trondheim 14.-15. september 2010 Prosjekt økonomisk bærekraft Rapport

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Presentasjon for PK-nettverket 01.11.13 v/irene Sandlie UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet,

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Faglig referansegruppe 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Agenda Organisering av prosessen og referansegruppens mandat, Cecilie Premissene fra fase II, Cecilie Delprosessene i

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

OPTIMA Delprosjekt personal

OPTIMA Delprosjekt personal OPTIMA Delprosjekt personal M3 - Forslag til fremtidig situasjon Ledermøte HiST 11.03.09 Tematisk inndeling personal- og lønnsadministrasjon ved HiST 1. Rekruttering/avvikling av arbeidsforhold 2. Arbeidsforhold/arbeidstid

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Utredning vedr. organisasjon, styring og ledelse. Arild Smolan, Seniorrådgiver, Prorektors stab

Utredning vedr. organisasjon, styring og ledelse. Arild Smolan, Seniorrådgiver, Prorektors stab HiST 2020 Utredning vedr. organisasjon, styring og ledelse Ledermøte HiST 22. januar 2014 Arild Smolan, Seniorrådgiver, Prorektors stab Organisering, styring, ledelse HiST 2020, - Status og siste nytt

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen Notat Dato: 01.09.15 Saksnr./arkivnr.: saksnr 14/05865 Til: Underveisprosjektet LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen I høringsnotatet bes høringsinstansene

Detaljer

0 NTNU. Notat. Utredning av administrativ organisering. 1 av 5

0 NTNU. Notat. Utredning av administrativ organisering. 1 av 5 0 NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst Dato Referanse 14.04.2016 1 av 5 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering Kopi til: Fra: Dekan Signatur: Utredning av administrativ organisering Rektor

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen 09.11.2017 SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER Ny organisering Som kjent vedtok styret i sak 44/17 ny overordnet administrativ organisering fra 2018.

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN

Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN Akkrediteringsprosess - om å bygge kompetanse Høgskolen i Innlandet HINN Stine Grønvold Utdanning - Hedmark Høgskolen i Innlandet Ca 1000 ansatte Ca 13500 studenter Over 100 studier 6 Campus Ca 8 500

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT )

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT ) Arkivsak-dok. 17/01504-77 Saksbehandler Hans Petter Nyberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 24.05.2017 31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT 23.05.17) Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Forslag til permanent overordnet organisering av organisasjonsområdet

Forslag til permanent overordnet organisering av organisasjonsområdet Til: SAMU 6.05.13 Fra: Prosjekteier Forslag til permanent overordnet organisering av organisasjonsområdet Jeg har et ønske om raskt å få på plass en mer permanent organisering på organisasjonsområdet.

Detaljer

Fakultet for helse- og sosialvitenskap; Høring til Børresens-utvalgets sluttrapport om administrativ organisering

Fakultet for helse- og sosialvitenskap; Høring til Børresens-utvalgets sluttrapport om administrativ organisering Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for helsevitenskap Deres dato 1 av 5 2016/3914 vkr Deres referanse NTNU Fakultet for helse- og sosialvitenskap; Høring til Børresens-utvalgets sluttrapport

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset

Utviklingsprosjekt: Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset Utviklingsprosjekt: Fra gruppe av ledere til ledergruppe - HR-avdelingen Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram Liss Eberg Bodø, 21.mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE

HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HANDLINGSPLAN: KOMMUNIKASJON SAMFUNNSKONTAKT MERKEVARE HVILKE TILTAK ER VIKTIGE FOR DEG SOM LEDER? JARLE EID, DEKAN PSYKOLOGISK FAKULTET Medieoppfølging, kommunikasjon og samfunnskontakt Informasjonsmedarbeider

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Dato: Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN. Internadministrasjon. Målsetting med omorganiseringen:

Dato: Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN. Internadministrasjon. Målsetting med omorganiseringen: Dato: 1.10.2013 Organisasjons/funksjonsbeskrivelse INTERNADMINISTRASJONEN Vedtatt organisering: Internadministrasjon Økonomidrift Arkivdrift Personaldrift Kontordrift Målsetting med omorganiseringen: Økt

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 14/05865 (Public 360) Til: Sekretariatet Fra: Akademikerne Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT

ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT ROGALAND FYLKESKOMMUNE LØNNSPOLITISK DOKUMENT 2009 2012 1. Innledning Lønnspolitisk dokument er forankret i Rogaland fylkeskommunes arbeidsgiverstrategi og skal være retningsgivende for videre arbeid.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Forslag til organisering

Forslag til organisering Hovedprinsipp Forslag til organisering Alle medarbeidere rapporterer til avdelingsleder eller apoteker Avdelingsleder jobber/er til stede minimum 20% i drift Begrunnelse for den valgte Endringer løsningen

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD Antall fagdirektører: Med bakgrunn i størrelsen, omfanget, antall studenter og antall ansatte, i den nye høgskolen HiBV vil PARAT

Detaljer

Hvilke kartleggingsbehov har vi?

Hvilke kartleggingsbehov har vi? Overordnet kartlegging av årsverksfordeling innenfor administrasjonen ved UiO Gjøres fra 26. april til 18. mai Hvilke kartleggingsbehov har vi? Grov oversikt Kartlegge ressursbruk i hele organisasjonen

Detaljer

BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK

BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK BEMANNINGSPLAN NTNU i GJØVIK Bemanningsplanen gjelder administrative stillinger ved følgende enheter: 1. Institutter: 1.1. Institutt for Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for informasjonsteknologi

Detaljer

Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Til fakultetsrådet Dato: 21. oktober 2015 DISKUSJONSSAK Saksnr.: SAK 03/15 Journalnr.: 14/05865 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 46/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet 1 av 6 Økonomi og eiendomsdirektøren 15.04.2016 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering (Børresen-utvalget) Kopi til: Fra: Økonomi og eiendomsdirektøren Signatur: JPN Forslag til administrativ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post: Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2017 Tid: 09:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

KOMMENTARER TIL NOTAT FOR ADM. ORGANISERING VED UIS HR-TN (KATHRINE, NORBERT) INNHOLD:

KOMMENTARER TIL NOTAT FOR ADM. ORGANISERING VED UIS HR-TN (KATHRINE, NORBERT) INNHOLD: KOMMENTARER TIL NOTAT FOR ADM. ORGANISERING VED UIS HR-TN (KATHRINE, NORBERT) INNHOLD: 1. Forutsetninger og rammer for arbeidet og løsningen, ref. 1.5 a 2. Tilbakemeldinger, ref. 1.5 b 3. Prinsippene for

Detaljer

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune REORGANISERING Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune Rådmannens ledergruppe har sett på en mulig reorganisering innenfor deler av tjenestene i Nannestad kommune. I tillegg til dette notatet

Detaljer

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 20.05.2014 Saksnr./arkivnr.: 2014/1755 Til: Brita Bye Fra: Ann Sofie Winther Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Det vises til brev

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 115/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 12.12.2012 Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Detaljer

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole

Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole Lokal lønnspolitikk for Norges musikkhøgskole 1. Generelle lønnspolitiske prinsipper 2. Kunstneriske og vitenskapelige stillinger 3. Stipendiatstillinger 4. Lederstillinger 5. Teknisk-administrative stillinger

Detaljer

Kravspesifikasjon. Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten

Kravspesifikasjon. Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten Kravspesifikasjon Konkurranse for kjøp av gjennomgang av organisering, strukturer og rutiner i Velferdsetaten 1 Organisasjonen Velferdsetaten ble opprettet 1.1. 2012, etter en sammenslåing av Rusmiddeletaten,

Detaljer

Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt

Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt Praktiske forberedelser, organisering, oppmerksomhetspunkt Tina Skarheim 14.mars 2017 Prosjektorganisering Struktur for organisering og innplassering Dialog mellom administrativ prosjektledelse og folkevalgt

Detaljer

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland

Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland Stillingsvurderingssystem for Fylkesmannen i Oppland 17.06. 2013. Stillingsvurderingssystemet er en del av embetets lokale lønnspolitikk og er et verktøy for å kunne: drive systematisk og målrettet personalplanlegging

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN ORGANISERING AV EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET VED HØGSKOLEN I BERGEN

INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN ORGANISERING AV EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET VED HØGSKOLEN I BERGEN Saksnr: 2006/728 INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN ORGANISERING AV EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET VED HØGSKOLEN I BERGEN 1. Bakgrunn Organisering av eksternt finansiert virksomhet er behandlet i følgende

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden UTKAST 18. oktober 2017- Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden 1.1.2018 31.12.2019 1 Innhold 1. Grunnlaget for omstillingsdokumentet er etableringen av ny kommune... 3 2. Formålet med og

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 1. Pandemi En pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis affiserer en stor andel av befolkningen. For influensa kan en pandemi beskrives

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 26.10.17, revidert av faggruppe Omstilling og sendt DP 8.2 for behandling

Detaljer

Lederforum OU-prosjektet administrativ organisering HR sin rolle og bidrag

Lederforum OU-prosjektet administrativ organisering HR sin rolle og bidrag Universitetet i Stavanger uis.no Lederforum 21.11.2016 OU-prosjektet administrativ organisering HR sin rolle og bidrag Halfdan Hagen HR-direktør Utgangspunkt for ou-prosessen Overordnet mål: Bedre resultater

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

I herværende rapport har den nedsatte arbeidsgruppa søkt å belyse disse tiltakene sett i lys av de intervjuer arbeidsgruppa har gjennomført.

I herværende rapport har den nedsatte arbeidsgruppa søkt å belyse disse tiltakene sett i lys av de intervjuer arbeidsgruppa har gjennomført. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Konsekvensanalyse av foreslåtte tiltak Tiltak Redusere dagens rådmannsgruppe og forsterke ledelse av sektorene... 4 Tiltak Dele sektor helse og velferd i to sektorer...

Detaljer