Kartlegging av maritime bedrifter i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av maritime bedrifter i Nordland"

Transkript

1 NF-notat nr. 1006/2012 Kartlegging av maritime bedrifter i Nordland Oxana Bulanova Einar Lier Madsen år

2 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf / Fax Publikasjoner kan også bestilles via Arbeidsnotat nr. 1006/2012 ISSN-nr.: sider: 52 Prosjekt nr: 1357 Prosjekt tittel: Maritime næring Nordland Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord Pris: kr. 50,- Kartlegging av maritime bedrifter i Nordland av Oxana Bulanova Einar Lier Madsen Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyrightrettigheter.

3 SAMMENDRAG Formålet med arbeidsnotatet er å kartlegge den maritime næringen i utvalgte kommuner i Nordland. Bestillingen fra Maritimt Forum Nord var primært å kartlegge omfanget av slike virksomheter i 10 av kommunene i fylket: Alstahaug, Andøy, Brønnøy, Narvik, Rana, Sortland, Vefsn, Vestvågøy, Vågan og Øksnes. Bodø hadde blitt kartlagt tidligere. I tillegg skulle en finne fram til noen enkeltstående bedrifter lokalisert i andre kommuner enn de overnevnte. Hovedvekten av arbeidet ble derfor lagt i å undersøke grundigst mulig de 10 nevnte kommunene, men for å få et best mulig totalbilde av maritime virksomheter i Nordland ble det allikevel valgt å benytte statistikk for bedrifter også i alle de øvrige kommunene. Kartleggingen viser at det er omkring 380 bedrifter/virksomheter som kan sies å tilhøre den maritime næringen i Nordland. Av disse mangler det nøkkeltall/regnskapsopplysninger om ca. 120 virksomheter. Mange av disse er enkeltmannsforetak hvor en ikke har opplysningsplikt. Det mangler også stort sett regnskapstall for havnene da disse i all hovedsak er kommunale foretak (KF) eller inngår i kommunens ordinære drift. For de fleste havnene foreligger det imidlertid opplysninger om antall. Det betyr at statistikken gir nøkkeltall for vel 250 virksomhetene. Disse virksomhetene har nærmere 4000 og omsetter for nærmere 7 mrd. kr. Omfanget av maritim virksomhet eller virksomheter rettet mot maritim sektor er antakelig langt større enn hva som framkommer her da bedrifter registret i andre deler av landet ikke er medregnet og bedrifter hvor maritimt rettede aktiviteter bare er en del av virksomheten kan være registret i andre bransjer enn de undersøkte. I tillegg er Nordland det fylket med flest registrerte sjøfolk i Norge, og hvor mange av disse vil arbeide i selskap registrert utenom fylket. Blant de største maritime aktørene i Nordland er Hurtigruten A med hovedkontor i Narvik, Torghatten trafikkselskap i Brønnøysund og LKAB Norge i Narvik. Dataene ble samlet inn ved hjelp av sekundære datakilder og supplert med rådata fra havner. 1

4 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING Datainnsamling Oversikt over maritime bedrifter i Nordland BEDRIFTSOVERSIKT - MARITIME BEDRIFTER I NORDLAND ETTER KOMMUNE Alstahaug Andøy kommune Bodø kommune Brønnøy kommune Narvik kommune Rana kommune Sortland kommune Vefsn Vestvågøy Vågan Øksnes kommune Maritime bedrifter i andre kommuner i Nordland REFERANSER VEDLEGG

5 1 INNLEDNING 1.1 DATAINNSAMLING Kartleggingen av maritime bedrifter ble gjort i perioden 30. oktober til 16. november For å oppnå best mulige resultat ble flere datakilder brukt. Nøkkeltallinformasjon fra databaser som Brønnøysundregistrene og Ravninfo ble supplert med informasjon fra websider om kommuner i Nordland, samt havner. I tillegg til dette ble havnene i de 10 utvalgte kommunene kontaktet ved hjelp av e-post og forspurt om informasjon om leverandører av varer og tjenester til havna. Dette ble gjort for å se om det framkom andre bedrifter enn det vi fant ved bruk av databasene. Det kan allikevel forekomme at bedrifter ikke har kommet med dersom de er registrert utenfor fylket eller som er registret under andre bransjekoder enn de som ble benyttet. Der det har vært kunnskap om dette er det kommentert. På den annen side er store nasjonale selskap som Hurtigruten med alle sine kreditert Narvik, selv om de har over store deler av kyst-norge. Det vil derfor være bedrifter med sysselsatte som ikke framkommer i den enkelte kommuneoversikten. Undersøkelsen fra Bodø 1 viste også at noen bedrifter og virksomheter kan ha mindre deler av sin virksomhet rettet mot maritime næringer uten at dette registreres eller oppfattes som maritim næring. Dette kan for eksempel være enkelte reiselivsbedrifter, forsikringsselskap, utdanningsinstitusjoner og installasjonsfirmaer hvor enkelte av tilbudene er maritimt orientert. Dette betyr at virksomhet knyttet til maritime næringer i Nordland antakelig har et større omfang enn det som framkommer av det statistiske materialet og de summerte nøkkeltallene. Følgende bransjekoder er benyttet for å finne fram til maritime næringer: Rederi Utenriks sjøfart med passasjerer Innenlandske kystruter med passasjerer Utenriks sjøfart med gods Innenriks sjøfart med gods 1 Se vedlegg om vurdering av maritime næringer i Bodø 3

6 Slepebåter Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore Verft Bygging av skip og skrog Reparasjon og vedlikehold av skip og båter Forretningsmessig tjenesteyting Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap Drift av havne og kaianlegg Forsyningsbaser Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers Spedisjon Skipsmegling I tillegg er det en del bedrifter under kategori Industri også er inkludert i søket. Vi mener overnevnte framgangsmåte samlet sett gir et brukbart bilde av det som kan karakteriseres som direkte maritime næringen i Nordland. Arbeidsnotatet fortsetter med en innledende oversikt over maritime bedrifter fordelt etter de etterspurte kommunene. Deretter gis det en detaljert presentasjon av maritime bedrifter 11 av kommunene i Nordland: Alstahaug, Andøy, Bodø, Brønnøy, Narvik, Rana, Sortland, Vefsn, Vestvågøy, Vågan og Øksnes kommuner med tilhørende havner, samt etterfølgende kort presentasjon av maritime bedrifter i andre kommuner i Nordland. Oversikten over havner i Nordland er vist i vedlegg. 1.2 OVERSIKT OVER MARITIME BEDRIFTER I NORDLAND I alt har Nordland nærmere 380 maritime bedrifter med nærmer 4000 og med en omsetning på nærmere 7 mrd. kr. Blant de største aktørene er Hurtigruten A med hovedkontor i Narvik, Torghatten trafikkontor i Brønnøysund og LKAB Norge i Narvik. Økonomiske tall i denne undersøkelsen var stort sett tilgjengelige bare for aksjeselskap, som fører til at tallene er noe høgere hvis aktiviteten av enkelte foretak og underenheter ville vært inkludert. 4

7 Havner er inkludert i oversikten over maritime bedrifter. Narvik kommune har størst omsetning og antall årsverk. Dette skyldes at Hurtigruten A har hovedkontor her og har over 1600 årsverk samt MNOK i omsetning. Negativ driftsresultat for maritime bedrifter i Narvik skyldes også Hurtigruten A driftsresultat på -152 millioner kroner. Bodø og Vågan har et stort antall bedrifter som opererer i havna og som er registrert i kommunen. Disse har også et høyt antall årsverk. Bodø har nest største omsetning etter Narvik kommune blant de kommunene som var analysert. Også i de øvrige kommunene i Nordland er det betydelig aktivitet og omfang på de maritime næringene med over 130 forskjellige bedrifter med nærmere 550. Tallene er vist i tabellen nedenfor. Tabell 1 Nøkkeltall for maritime bedrifter i Nordland etter kommune (tall i 1000 kr) Kommune bedrifter EK Alstahaug Andøy Bodø Brønnøy Narvik Rana Sortland Vefsn Vestvågøy Vågan Øksnes Øvrige kommuner SUM Nordland

8 2 BEDRIFTSOVERSIKT - MARITIME BEDRIFTER I NORDLAND ETTER KOMMUNE Forkortelser benyttet i tabellen som presenteres i det videre: aksjeselskap KF kommunalt foretak DA ansvarlig selskap, delt ansvar enkeltpersonforetak ORGL organisasjonsledd KBO konkursbo NUF norskregistrert utenlandsk foretak DAGL daglig leder leder SF selskapsform EK egenkapital 6

9 2.1 ALSTAHAUG Tabell 2 Maritime bedrifter i Alstahaug kommune* (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF ACCESS 24/7 Aleksandersen Trond Håvar ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF ARNE BJØRNVOLD BÆRØYFART Johansen John Eivind COTBE NORDLAND HELGELANDSBE HELGELANDSBE HOLDING JOHANSEN MARINE SERVICES ansatt e Driftsresulta t EK DAGL SPEDISJON KF Nygård Trond DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG Meyer Gunnar DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP Pettersen Oddvar Johan Winsents Jann Greger Andreassen Kurt Rune Johansen Trond Eirik INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL Eiendomsforvaltning DAGL FORSYNINGSBER FORSYNINGSBER, HOVEDKONTORTJENESTE R SKIPSMEGLING MELKILDS BÅTSERVICE Melkild Jan Roald DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER 7

10 Org nr Firmanavn SF MOTORSERVICE DA NEWCTLE - TRONDHEIM LINE NOMACO SERVICES AVD SANDNESSJØEN DA Ossletten Tor DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Hartviksen Harald Paul DAGL UTENRIKS Overflatebehandling av metaller ansatt e Driftsresulta t EK NORMANN AMUNDSEN Amundsen Normann Roger DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SEALINE PRODUCTS Hesjevik Tommy DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP SLIPEN MEKANISKE Jakobsen Arnt Sverre SVETEK Lilleholt Stig Helge DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL PRODUKSJON AV METALLKONSTRUKSJON ER OF DELER SUM * Den utenlandske bedriften Asco har en base her, og er total logistikkleverandør for olje- og gassindustrien. Bedriften er registrert under navnet Asco Norge i Rogaland fylke (org.nr ), og er derfor ikke tatt med i tabellen. 8

11 2.2 ANDØY KOMMUNE Tabell 3 Maritime bedrifter i Andøy kommune (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn ANDENES BÅTSERVICE ANDENES HAVNESERVICE ANDØY KOMMUNE HAVNEVESEN FERGESAMBANDET ANDØYA SENJA HENRIKSEN'S MARITIME SERVICE KYRRE REIDAR HENRIKSEN KONKURSBO LOFOTEN OG VESTERÅLEN PETROLEUM SF ORGL Haugen Andreas Haugen Andreas Pedersen Kirsten Lehne Adolfsen Kolbjørn M Henriksen Kyrre Reidar EK REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SPEDISJON DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL INNENRIKS KBO INNENRIKS Olsen Johan Ole DAGL SPEDISJON OSO MARITIM Olsen Johan DAGL SKIPSMEGLING Ole OSO-MARITIM Olsen Johan DAGL SKIPSMEGLING Johan S Olsen Ole SUM

12 2.3 BODØ KOMMUNE Tabell 4 Maritime bedrifter i Bodø kommune* (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF AKSJE- OG EIENDOMSINVEST Høiskar Thor Svendsen ANDRÉ Løvold Andre ANN-KRISTIN DØRMÆNEN Dørmænen Ann-Kristin BIRGER H DAHL Dahl Birger Haugan BODØ HAVN KF KF Mathisen Ingvar Meyer BODØ Rokkan HAVNESERVICE Nina Stormo BODØ LOSSTJON BODØ LYSTBÅTHAVN BODØ MARITIME Traasdahl Leif Erik Sundt Geir André BOMEK SLIPP Annely Andrew John BRØDRENE NICOLAISEN ANS ANS Nicolaisen Leif-Arne EK SPEDISJON ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP, HOVEDKONTORTJENESTER SPEDISJON DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS DAGL BYGGING AV HAVNE- OG DAMANLEGG DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL BYGGING AV SKIP OG SKROG OVER 100 BR.TONN DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG

13 Org nr Firmanavn SF FISKEREDSKAP EK FE SHIPPING Nilsen Kjell DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS FINN OLSEN Olsen Lillian DAGL INNENRIKS SJØFART REDERI MED GODS FISKTRANS Torrissen DAGL INNENRIKS SJØFART Kurt MED GODS FJORDBULK Nilsen Kjell DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS H LIENG FREIGHT- Lieng Hagny SPEDISJON LOGISTIC Hilda SERVICES HAVNEBYGG NOR Nymo Helge DAGL OPPFØRING AV Harry BYGNINGER HAVNEGATA 3 Ertsvik Grete Opsahl HERMAN A KVIG Kvig Hermann André INGVARD HANSGÅRD JAKHELLN ARTIC BÅT & MC Hansgård Ingvard Johan Bendixen Dagfinn DAGL UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS DAGL SPEDISJON REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER KJELL NILSEN Nilsen Kjell DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS KRISTIANSENS SKIPSEKSPEDISJON Kristiansen Leif Kristian TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS LAKSESERVICE Torrissen DAGL INNENRIKS SJØFART

14 Org nr Firmanavn SF LANDEGO FYR VARETRANSPORT Arne Kjell Nyheim Sigurd Nyheim Arne Kjell LINCO-FRAKT A/S Amundsen Anne Turid LØPSHAVN Ueland Gunnar Dag LØVOLD Løvold Andre NOR SEA PSV Kolstad Tord Ueland NOR SPIRIT Kolstad Tord Ueland NOR SUPPLY OFFSHORE Kolstad Tord Ueland NORD SHIPPING LIMITED NUF Strand Per Kristian NORDMANI Nilsen Magne MED GODS INNENRIKS SJØFART MED GODS EK DAGL SPEDISJON DAGL UTVIKLING OG SALG AV EGEN FT EIENDOM ELLERS DAGL PRODUKSJON AV VARER AV METALLTRÅD. KJETTING OG FJÆRER, ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP, BUTIKKHANDEL MED BREDT VAREUTVALG ELLERS UTENRIKS SJØFART MED GODS DAGL FORSYNING OG ANDRE SJØTRANSPORTTJENESTER FOR OFFSHORE DAGL FORSYNING OG ANDRE SJØTRANSPORTTJENESTER FOR OFFSHORE DAGL SKIPSMEGLING DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS

15 Org nr Firmanavn SF NORDVESTTRANS NORSK MEGLING & AUKSJON OLSEN KROKEN Tor Olsen Martin PROSJEKT NOR Kolstad Tord Ueland RAPP BOMEK Annely Andrew John RAPP HYDEMA Andersen Inge Henning RESTECH Kristensen NORWAY Roger SALTEN SHIPPING SALTSTRAUMEN SJØHUS OG BÅTHAVN SEINES Seines Johan Edvard SEINES REDERI Seines Johan Edvard SVENNS TRANSPORT EK Torrissen Mads UTENRIKS SJØFART MED GODS Larsos DAGL SKIPSMEGLING Morten Olsen Tor DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP SKIPSMEGLING DAGL Produksjon av dører og vinduer av metall DAGL Produksjon av løfteog håndteringsutstyr ellers DAGL Annen teknisk konsulentvirksomhet Olsen Lillian DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS Johansen DAGL UTVIKLING OG SALG Jess-Owe AV EGEN FT EIENDOM Toftesund Svenn B ELLERS DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS DAGL SPEDISJON

16 Org nr Firmanavn SF TOOLS LØVOLD Løvold Ellisiv Vibeke WENNBERG SERVICE WENNBERG UNISERVICE Wennberg Tor Arthur Wennberg Wiggo EK DAGL ENGROSHANDEL MED MKINER OG UTSTYR TIL BERGVERKSDRIFT. OLJE- OGGSUTVINNING OG BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET, ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP, BUTIKKHANDEL MED BREDT VAREUTVALG ELLERS REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SPEDISJON, HOVEDKONTORTJENESTER DAGL SPEDISJON ZAHL HOLDING Zahl Bjørn Tore ZAHL TRANSPORT Zahl Bjørn Tore SUM * Det vises også til en egen undersøkelse for Bodø: Borch, O.J. (2012) Maritim næring i Bodø og vedlagte vurdering av omfang. 14

17 2.4 BRØNNØY KOMMUNE Tabell 5 Maritime bedrifter i Brønnøy kommune (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF AKVAPARTNER Brattland Einar Kristian BRÆKKANS EKSPEDISJON Brækkans Skipsekspedisjon Thor Arthur Saltnes og Bjørn Saltnes DA BRØNNØY HAVN KF BRØNNØYSUND HAVNETERMINAL DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP Saltnes Rune DAGL SPEDISJON DA SPEDISJON KF Kristoffersen Sølvi Helen Forbergskog Brynjar Kr GUNNAR LANDE JR Lande Gunnar KANNELES Lande Gunnar DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG EIENDOMSFORV ALTNING DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS NEVERNES HAVN Oxholm Aage DAGL DRIFT AV KULTURHISTORIS KE MUSEER NORTH SEA SAFETY KS KS Møkster Anne Jorunn DAGL FORSYNING OG EK

18 Org nr Firmanavn SF PEDERSEN JARLE Pedersen Jarle PETTERS BÅTSERVICE Paulsen Paulsen Petter Henning SATURN INVEST Forbergskog Brynjar Kr ANDRE SJØTRANSPORTT JENESTER FOR OFFSHORE DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER SEAFUN BOAT DA DA REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SELØYBE SØR Johansen Bjørn TORGHATTEN A A Forbergskog Brynjar Kr DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL RUTEBILTRANSP ORT UTENFOR BY- OG FORSTADSOMRÅ DE, INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER, EK

19 Org nr Firmanavn SF HOVEDKONTOR- TJENESTER TORGHATTEN Strømmen DAGL TRAFIKKSELSKAP Haavard INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER TORGNES INVEST Torgnes Paul Birger SPEDISJON SUM EK 17

20 2.5 NARVIK KOMMUNE Tabell 6 Maritime bedrifter i Narvik Kommune* (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn B.R.ROGNES MARITIM SERVICE BJERKVIK SPEDISJONS- SERVICE ANS SF ANS Rognes Bjørn- Rune Lorentzen Bjørn Martin CARGONOR Arnøy Rune Johan HOLMLUND OLJESERVICE HURTIGRUTEN A A Skjeldam Daniel Andreas HURTIGRUTEN PLUSS TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS DAGL SPEDISJON DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG Holmlund Sven B DAGL Engroshandel med drivstoff og brensel Skjeldam Daniel Andreas DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER, HOVEDKONTORT JENESTER JOHNSSON BÅTTUR Johnsson Steinar DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER EK

21 Org nr Firmanavn SF LKAB NORGE Leinan Magne DAGL TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS, LTING OG LOSSING, KJØP OG SALG AV EGEN FT EIENDOM MS GÅSSTEIN Arne Jørgen Sverre Klingan Klingan Arne S DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER NAMEK Moen Dag Starup DAGL Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall NARVIK HAVN KF KF Arnøy Rune Johan NARVIK MARINA Hansen Ben Gerhard NARVIK TREBÅTBYGG J R Karlsen Karlsen Jan Roger NEW CORRIDOR Storelvmo Edel Palma DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL SPEDISJON EK

22 Org nr Firmanavn SF NORD NORSK SPEDISJON Dypvik Terje DAGL SPEDISJON TERJE DYPVIK SPED Dypvik Terje KONSULT SPEDISJON TOM SKAVIK Skavik Tom Arne REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER VESTERÅLEN OFFSHORE BE/SUPPORT - ANDENES Odd Willy Karlsen Karlsen Odd Willy DAGL SPEDISJON EK ØS Ørvar Sigfussen Sigfusson Örvar REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SUM * Selskap som bl.a. opererer i havna, men er registrert i andre kommuner eller er utenlandske er: NorLines, registrert i Stavanger og Grieg Group (Industrial terminals) (Bergen) 20

23 2.6 RANA KOMMUNE Tabell 7 Maritime bedrifter i Rana kommune* (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF BENDICO TRADING Lian Roger DAGL SKIPSMEGLING Roger Lian BODVAR HANSEN Hansen Bodvar Sigurd REPARJON AV SKIP OG BÅTER HAVNA TANNHELSESENTER Romsdal Rune DAGL TANNHELSETJENESTER HAVNESENTERET KILBOGHAVN EIENDOM Olsen Freddy Johan Høgås Hans Johnny DAGL UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS DAGL UTVIKLING OG SALG AV EGEN FT EIENDOM ELLERS EK LARS LARSSON Larsson Lars DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG M TRANSPORT- Pettersen Helge DAGL SPEDISJON SERVICE RANA MEYERSHIP Sagen Leif Olav DAGL SPEDISJON MIR GROTNES Halten Knut Joar DAGL Bearbeiding av metaller MIR HYDRAULIKK MIR INDUSTR- IPARTNER MO I RANA HAVN KF Skarheim Tommy DAGL Reparasjon av maskiner Gabor Jan Ivan DAGL VVS-arbeid KF Nygaard Per Anders DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG

24 Org nr Firmanavn SF MO SHIPPING Engø Tom Andre DAGL SKIPSMEGLING AGENCY MOSS ARNE P Moss Arne Petter INNENRIKS NORDSYSSEL Jakobsen Rune DAGL UTENRIKS Håkon NOMACO SERVICES av. MO I RANA Overflatebehandling av metaller RANA INDUSTRITERMINAL Pål Høsøien DAGL Lasting og lossing S T TERMINAL AB NUF SPEDISJON EK STRAND SHIPPING Engø Tom Andre DAGL SKIPSMEGLING SURVMTER Nygaard Per DAGL TJENESTER Anders TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS TRANSBOTHNIA AB NUF SPEDISJON SUM * Agenter/meglere som opererer i havna, men som ikke er registrert i Rana kommune er: Bring Cargo (registrert i Oslo) sjøfrakt veien rundt, Statoil A (Stavanger) og Hydro Texaco har bunkers her, CargoNet (registrert i Oslo) transportbedrift, 22

25 2.7 SORTLAND KOMMUNE Tabell 8 Maritime bedrifter i Sortland kommune* ( hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF ARCTIC BLUE Jensen Kristian BARKESTAD PLTINDUSTRI ANS BLOKKEN SKIPSVERFT DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP ANS REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Stoltz- Rasmussen Anders CHRISHIP Christiansen Trond Arthur CHRISHIP OFFSHORE EIMSKIP SHIPPING Christiansen Trond Arthur Eilertsen Per Johan EIMSKIP-CTG Konradsdottir Lara GAMMELHAVNA EIENDOM HAVNA EIENDOM Ellingsen Geir Abel Pedersen Trond Arne EK DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER, BUTIKKHANDEL MED BREDT VAREUTVALG MED HOVEDVEKT PÅ NÆRINGS- OGNYTELSESMIDLER DAGL SKIPSMEGLING UTENRIKS SJØFART MED GODS DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS, SPEDISJON, SKIPSMEGLING DAGL KJØP OG SALG AV EGEN FT EIENDOM DAGL UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS

26 Org nr Firmanavn SF HAVNA SERVICE Pedersen Trond Arne HAVNENET Viktor Lundgård KLEIVA SMÅBÅTHAVN Viggo Magne Henriksen Lundgård Viktor Henriksen Viggo Magne DAGL DETALJHANDEL MED DRIVSTOFF TIL MOTORVOGNER PROGRAMMERINGSTJENE STER UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS EK MV HOLMFOSS Konradsdottir UTENRIKS SJØFART Lara MED GODS NOR-EXPRESS Hansen John DAGL SPEDISJON RØKENES HAVN SA SA Johansen Lars Ivar DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG SEA SUPPLY Christiansen Trond Arthur DAGL FORSYNING OG ANDRE SJØTRANSPORTTJENESTE R FOR OFFSHORE SEA SUPPLY HOLDING Christiansen Trond Arthur DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS SIGERFJORD BÅT Båtnes Espen DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Skipsaksjeselskapet Iversen INNENRIKS Sirius Ragnar Atle SKIPSAKSJESELSKAP ET TAURUS SKJELLFJORDEN KAI SORTLAND HAVN KF KF Christiansen Trond Arthur Reinsnes Dag Eirik Næss Hugo Ståle DAGL INNENRIKS DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG

27 Org nr Firmanavn SF TIDE MARINE Christiansen Trond Arthur DAGL TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS EK SUM * Sortland er vertskap for Kystvaktbasen i nord. 25

28 2.8 VEFSN Tabell 9 Maritime bedrifter i Vefsn kommune* ( hele tusen NOK) Org nr Firmanavn BÅT OG MOTORSERVICE Tor Hågensen INDUSTRIKAPSLING SF Hågensen Tor REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Bjerknesli Stig DAGL ANNET INSTALLJONSARBEID EK M JÜRGENSEN Solli Janne DAGL SPEDISJON MOSJØEN HAVN KF KF Johansson Kurt DAGL DRIFT AV HAVNE- 4 Jessen OG KAIANLEGG MOSJØEN Andersen Einar DAGL SPEDISJON INDUSTRITERMINAL MOSJØEN FLI Aanes Pål- DAGL SPEDISJON 17 TRANSPORTFORENI NG AVD 147 Magnus NOMACO SERVICES AVD MOSJØEN Overflatebehandling av metaller TRANSPED Andersen Trine DAGL SPEDISJON SUM * Flere selskaper opererer i havna. Blant dem er: Alcoa Mosjøen produserer og frakter aluminium, Alcoa Mosjøen Anode produserer anodemasse, BIS Production Partner (registrert i Telemark fylke) reparerer maskiner, Kolo Veidekke / VEIDEKKE INDUSTRI (registrert i Oslo) produserer mineralprodukter, bygger veier og motorveier, har over 1000 årsverk, Mesta Konsern (registrert i Akershus fylke) er en stor entreprenør innen bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur, Statoil A (registrert i Stavanger) med over årsverk, Gasnor (registrert i Rogaland fylke) handler med drivstoff og brensel, Bergene Holm (registrert i Vestfold fylke) er trelastprodusent med omsetning på 1048 MNOK og 406 antall årsverk, Wood & Logistics (registrert i Akershus fylke) produserer papir og papp samt driver med engroshandel med tømmer, Moelven Van Severen (registrert I Nord-Trøndelag fylke) produserer moduler, limtre, gulv og andre artikler av tre. 26

29 2.9 VESTVÅGØY Tabell 10 Maritime bedrifter i Vestvågøy* (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn Kontakt- SF person ARNE O GUNDERSEN innehaver Alf Gundersen Gundersen Alf Kristian BALLSTAD SLIP Abrahamsen Roger Ketil EINAR MARTIN FINSTAD Finstad Einar Martin FLEKKEFJORD HAVFISKEKLUBB ANS ANS Larsen Rolf Helge GERD STENSEN Stensen Asgeir Jon GRAVDAL MARITIM SERVICE Bjarne Johansen Johansen Bjarne Olaf J WANGSVIK Abrahamsen Roger Ketil J.A.NORHEIM Norheim Jimmy Andre JAWA Wangsvik Jan Harald DAGL SPEDISJON 2 DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL SPEDISJON DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL ENGROS- HANDEL MED EK

30 Org nr Firmanavn KRÆMMERVIKA MARINA FLI SF Iversen Arne Kristian L M JAKOBSEN Jakobsen Laurits Martin LEKNES BÅTKLUBB FLI Kjærstad Magne LOFOTEN BÅTSERVICE Sandberg Harald Edvard LOFOTEN SHIP AGENCY R Solberg Solberg Remi Magnus SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP, HOVED- KONTORTJENESTE R DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG INNENRIKS SJØFART MED GODS TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS LOFOTEN TEKNIKK ANS ANS Hope Steinar DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER NAVY LOFOTEN Olsen Trond Olav NORDLAND HAVFISKE Josefsson Ari Theodor DAGL Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn DAGL Hav- og kystfiske 2 EK

31 Org nr Firmanavn STAMSUND MEKANISKE Tom Ahlstrand SF Ahlstrand Tom Henrik EK REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL SPEDISJON STAMSUND SKIPSEKSPEDISJON Pedersen Fritz Karl STORLIEN RUST Storlien Dag DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SUM * Leknes havn drives av Rasmussen Anlegg (registrert i Flakstad kommune). Leksens havn er den største cruisehavnen i Nordland. Kommune har også 11 sekundær havner med anløp av kyst- og fritidsflåte. 29

32 2.10 VÅGAN Tabell 11 Maritime bedrifter i Vågan kommune* ( hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF AAGE ERIKSEN Eriksen Aage DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP ADVOKATFIRMA ARVE HAAKSTAD Juridisk tjenesteyting LOFOTEN SVEISEINDUSTRI AXEL JACOBSEN MKINFORRETNIN G Krogstad Knut Edvard Jacobsen Knut Glad DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL Engroshandel med maskinverktøy BIOSTAR Hansen Svein Gunnar DAGL INNENRIKS BJØRNAR MENTZEN Mentzen DAGL INNENRIKS Bjørnar Inge BØR B. V. NUF UTENRIKS SJØFART MED GODS DNG NORGE Gunnlaugsson ENGROSHANDEL Thorvardur MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP Einar Steffensen Bendiksen DAGL Reparasjon av Asbjørn Roald Dieselservice FLÅTENS ELEKTRO Kjelbergvik Bård Viggo maskiner DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER FR WANGSVIK Valle Knut DAGL Elektrisk installasjonsarbeid HOVDE BÅTSERVICE Hovde Jens REPARJON OG Petter VEDLIKEHOLD AV SKIP OG EK

33 Org nr Firmanavn HOVDE MARITIM SF JACO Jacobsen Per JAN BOGSTRAND BÅTUTLEIE K PAULSEN & SØNNER KABELVÅG ELEKTRO KABELVÅG MEK VERKSTED KNEIFAR HOLDING BÅTER Hovde Hilde DAGL Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter DAGL Uspesifisert Andreas engroshandel Bogstrand Jan Arne Paulsen John Cato Andreassen Tor Hermod Gunnlaugsson Thorvardur EK INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL Engroshandel med drivstoff og brensel DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP, HOVEDKONTORTJENESTE R DAGL SLEPEBÅTER LOFOTCRUISE Karl M Johansen Johansen Karl Malfred LOFOTHAVN 1 Berg Einar DAGL UTVIKLING OG SALG AV EGEN FT EIENDOM ELLERS LOFOTHAVN 3 Mosand Kurt- Arne LOFOTHAVN Størmer Christian DAGL UTVIKLING OG SALG AV EGEN FT EIENDOM ELLERS DAGL UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS

34 Org nr Firmanavn LORENTZEN HYDRAULIKK MARINE EQUIPMENT NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK MEYDAM SVOLVÆR MEYDAM SVOLVÆR KONKURSBO SF NUF Lorentzen John Sverre Hansen Bjørn Willy DAGL Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP KBO ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP Oprann Ronald DAGL INNENRIKS MS SYLVIA Ronald Oprann NJORDS Storvik Johny DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER NOGVA SVOLVÆR O MARHAUG SLIP OG MEK VERKSTED PAULSEN BÅTSERVICE Sjøstrand Per Jonny DAGL Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner Marhaug Trond DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Paulsen Kaare Rottem SKARVIK Løken Svein Harald REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG EK

35 Org nr Firmanavn SF SKROVA HAVN Løken Ann- Karin SVEIN GUNNAR HANSEN SVOLVÆR SERVICEHAVN Hansen Svein Gunnar Eriksen Ragnvald Bent T GUNNLAUGSSON Gunnlaugsson Thorvardur THOMSEN J & SØNN Thomassen Kjell Andreas TORGEIR MATHISEN Mathisen Torgeir VESTHAVN Jenssen Frank Adolf BÅTER UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS DAGL INNENRIKS TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL Bearbeiding av metaller EK VÅGAN HAVNEVESEN KF KF Hanssen Kjell Harry VESTPOLLEN SVEIS Dørum Hans Petter WOLD ODD I Wold Odd-Ivar DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER SUM * Kystverket avd. Nordland har en avdeling i Kabelvåg med over 100. Bedrifter som opererer på havna som er registrert i andre kommuner er: Navy Lofoten (Ballstad Radioservice, registrert i Vestvågøy) løser problemer i forbindelse med nyanskaffelser av elektronikk, Refa Frøystad Group Svolvær (registrert i Møre og Romsdal fylke) produserer tauverk og nett til marine sektor, Selstad avd. LNT (registrert i Sogn og Fjordane fylke) storleverandør av snurrevad, Selstad avd. NOFI (registrert i 33

36 Sogn og Fjordane fylke) er en bedrift innen produksjon og salg av fiskeredskaper og utstyr til kystflåten, Maritex (registrert i Rogaland fylke) produserer og selger marine oljer, Nor Lense (registrert i Hadsel kommune) produserer oljevernlenser til kyst, åpent hav, havn osv ØKSNES KOMMUNE Tabell 12 Maritime bedrifter i Øksnes kommune* (hele tusen NOK) Org.nr Firmanavn SA r ARCTIC MARINE DA DA Olsen Leif Børge DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG MYRE Holmøy Knut DAGL ENGROSHANDEL ELEKTRONIKKSERVI Hermann MED SKIPSUTSTYR OG CE FISKEREDSKAP MYRE REDSKAPSSENTRAL DATAUTSTYR Halvard Johansen Martinussen Jørn Hermod Johansen Halvard Dag DELITEK Larsen Asbjørn Ingmar G W NILSEN Nilsen Gustav Vilhelm HAVNA EIENDOM KJARTAN HOLDING MYRE HAVNEUTVIKLING DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Hansen Atle Harald DAGL UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS Karlsen Kjartan DAGL SKIPSMEGLING, HOVEDKONTORTJENEST ER Johansen Geir Børre UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EK

37 Org.nr Firmanavn SA MYRE SJARKHAVN NORDIC MARINE HOLDING NORDNORSK CREW NORDNORSK SHIPPING NORDNORSK SKIPSKONSULT SAMHOLD SLIP Steffensen Kjell Frank r EIENDOM ELLERS Reiertsen Bjørnar DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG Nilsen Inge Ludvik DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP Høydal Kristian DAGL INNENRIKS , UTLEIE AV ARBEIDSKRAFT Høydal Kristian DAGL INNENRIKS Karlsen Kjartan DAGL SKIPSMEGLING DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL INNENRIKS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG EK STARFRAKT Ditlefsen Svein Steffen ØKSNES KF Danielsen John HAVNEVESEN KF Harald SUM * Største arbeidsplass i Myre havn er BioMar med 204 (ikke medtatt her). Selskapet produserer fiskefôr for store deler av oppdrettsnæringen i Norge. 35

38 2.12 MARITIME BEDRIFTER I ANDRE KOMMUNER I NORDLAND Tabell 13 Maritime bedrifter i øvrige kommuner i Nordland (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF HELGE LUDOLF NORDLAND BJØRN WILLUMSEN VESTERÅLEN BÅT Tommy Nilsen JAKOBSENS REP SERVICE Nordland Helge Willumsen Bjørn Magne Nilsen Tommy Jakobsen Trond NORDMEK Mikalsen Dagfinn SPEDINORD Nikolaisen Jack Arne DØNNA Lorentzen BRØNNBÅTSERVIC Børge E HJORTDAHL SLIP & MKIN LISØE TEKNISK SUPPORT Hjortdahl Kjell Cato Lisø Linda Kristin ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP EK DAGL SPEDISJON BØ Kommune BEIARN REPARJON BØ REPARJON BØ (N.) DAGL REPARJON BØ (N.) DAGL SPEDISJON BØ (N.) DAGL INNENRIKS REPARJON DAGL REPARJON, UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM DØNNA DØNNA DØNNA 36

39 Org nr Firmanavn SF ELLERS EK Kommune NORD DØNNA BÅTFORENING FLI Vikaune Jostein POLAR TUGS Aaker Jarl Åge SUPERCARGO Alfheim Ove Arild TOM Johannesse JOHANNESSEN n Tom Eldor FORRA HAVN OG SLIP HAVN SKADESERVICE DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DØNNA DAGL SLEPEBÅTER DØNNA DAGL SPEDISJON DØNNA INNENRIKS Holdø Arild DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG Havn Reinert DAGL ANNEN RENGJØRINGSVIRKS OMHET IKKE NEVNT ANNET STED 1 DØNNA EVENES 7 FAUSKE KM INVEST Mohus Kjell DAGL SPEDISJON FAUSKE TERJE MØRKVED SLIP OG MEK VERKSTED Mørkved Terje DAGL REPARJON FLAKSTAD RMUSSEN ANLEGG Rasmussen Roger Arne ARNOLD LARSEN Larsen Arnold ARNØYFRAKT Wenberg Geir BLZCZYK Blaszczyk FLYING Grazyna DUTCHMAN Ewa Annen spesialisert byggeog anleggsvirksomhet FLAKSTAD SPEDISJON GILDESKÅL INNENRIKS GILDESKÅL SPEDISJON GILDESKÅL 37

40 Org nr Firmanavn SF FRENGØY Nilsen Magne Martin HELGESEN SLIP & MEK. VERKSTED NYGÅRDSJØEN MARINA Bjørnar Nymo Helgesen Rune Nymo Bjørnar THOKA Karlsen Terje Arne ALPHA INDUSTRIER Christianse n Trond Arthur Bentzen Hugo Jan DAGL INNENRIKS REPARJON DAGL REPARJON REPARJON SKIPSMEGLING BENTZEN HUGO JAN BROTTØY KAI DA DA DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG HADSEL HAVN KF KF Remen Bent Charle HADSEL HAVN KF KF Remen Bent Charle HELGENES KAILAG FLI Melkersen Arvid Eliot MB SLIP OG BUNKRING BA BA Fredriksen Odd Inge INNENRIKS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG REPARJON EK Kommune GILDESKÅL GILDESKÅL 1 GILDESKÅL GILDESKÅL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL 1 HADSEL NORDLAKS Berg Inge DAGL INNENRIKS HADSEL HADSEL 38

41 Org nr Firmanavn SF TRANSPORT Harald NORLENSE Hansen Terje Olav DAGL Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær OBSEA APS NUF UTENRIKS OBSEA Kryger Sune UTENRIKS RYSSTKAIA BA BA Kjelstrup DRIFT AV Anne HAVNE- OG KAIANLEGG SMV HYDRAULIC Seljeseth Per Ingar TERJE KARLSEN Karlsen Terje TURE LEHN Lehn Ture Arnt VESTERÅLEN RIB SAFARI JAN GULDBERG BUVÅG MARINA Gerhard Bruås Guldberg Jan-Roger Bruås Gerhard DAGL BYGGING AV SKIP UNDER 100 BR.TONN, REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS REPARJON DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL REPARJON EK Kommune HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HAMARØY KRISTOFFERSENS Kyllingmark DAGL REPARJON HAMARØY 39

42 Org nr Firmanavn SF PLTSERVICE Jan Roger MEYER CHARTERING Geir Meyer Meyer Geir Kjetil DAGL SKIPSMEGLING SVEIN FJELL Fjell Svein Øistein TRANS EUROPA NUF Olsen Jan Erik A.Thoresen Thoresen Serviceverksted Jan Åge v/jan-åge Thoresen DRAGES SLIP OG REP VERKSTED HEMNES SLIP OG PLTREPARJO N Holger Nilssen PW PLTSERVICE A STRØMMEN BÅTSERVICE Drage Tormod Nilssen Holger Emil EK Kommune HAMARØY REPARJON HAMARØY DAGL SPEDISJON HAMARØY DAGL DAGL REPARJON REPARJON REPARJON Wang Pål DAGL REPARJON Strømmen Asle Johan ANGEL FRAKT Angel Raymond DAGL HAV- OG KYSTFISKE, REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL HAV- OG KYSTFISKE, INNENRIKS SJØFART MED GODS 1 HEMNES HEMNES HEMNES HEMNES HERØY HERØY FÆRØYVÅGEN Paulsen DAGL INNENRIKS HERØY 40

43 Org nr Firmanavn SF Arnt Erling HAVTRANS Paulsen Arnt Erling SELØY Olsen Trond KYSTSERVICE Harald SJØTRANS Paulsen Arnt Erling VÅGTRANS Hanssen Jonny FÆRØY Hanssen Jonny HERØY FLI Nordnes BÅTFORENING Einar Martin HERØY SLIPP & PLTSERVICE HUSVÆR BÅTSERVICE Thoresen Harald Mehaug Asbjørn Nilssen JAN ANGEL Angel Jan Viktor JARLE JACOBSEN SLIP OG MEKANISK VERKSTED MS SESAM IDAR PAULSEN REDERI Jacobsen Torbjørn DAGL INNENRIKS DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL UTENRIKS DAGL INNENRIKS DAGL INNENRIKS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL REPARJON REPARJON INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL REPARJON EK Kommune HERØY HERØY HERØY HERØY HERØY (N.) HERØY (N.) HERØY (N.) HERØY (N.) HERØY (N.) HERØY (N.) Paulsen DAGL INNENRIKS HERØY (N.) Idar Petter RITA UNN JENSEN Jensen Rita SPEDISJON HERØY (N.) 41

44 Org nr Firmanavn SF SJØTRANSPORT Ole-Gustav Årnes DJØNNE MARINA DA DA Unn Årnes Ole- Gustav Djønne Bjarne INDUSTRIKAIA Pettersen Lorents Inge JAKOBSEN MEKANISKE VERKSTED Jakobsen Roy LARSSEN DRIFT Larssen Hallstein Nikolai LOVUND MARITIM Fjellgaard Svein Erik LOVUND SKYSS Jakobsen Torvid Elvin PEDERSEN SIGLEIF KARLES ROY HERMOD LARSEN TONNES SKIPSEKSPEDISJO N Pedersen Sigleif Karles Larsen Roy Hermod Hansen Oscar DAGL UTENRIKS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL INNENRIKS EK Kommune HERØY (N.) LURØY LURØY DAGL REPARJON LURØY DAGL SPEDISJON 1 LURØY DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER LURØY DAGL LURØY INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER LURØY INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL REPARJON LURØY DAGL SPEDISJON LURØY 42

45 Org nr Firmanavn SF TONNES SKIPSEKSPEDISJO N Oscar Hansen Hansen Oscar ARNT ENEBAKK Enebakk Arnt LØDINGEN LOSSTJON LØDINGEN MEKANISKE Årbekk Roald Petter SOLVOLD Olufsen Jan Helge ENGAVÅGEN BÅT OG MKINSERVICE FORE BÅT OG MOTORSERVICE Mikalsen Ronald Magne Kristensen Daniel LORENTSEN KÅRE Lorentsen Kåre Leander MELØY MARINESERVICE KIM ARE JENSEN POLAR ATLANTIC Jensen Kim Are Skotheimsvi k Torleif J ØRNES HAVN Finne Andreas Fredrik EK Kommune SPEDISJON LURØY DAGL SLEPEBÅTER LØDINGEN TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS DAGL REPARJON DAGL REPARJON REPARJON DAGL REPARJON INNENRIKS LØDINGEN LØDINGEN MELØY MELØY MELØY DAGL REPARJON MELØY UTENRIKS MELØY DAGL SPEDISJON MELØY ØRNES HAVN Finne DAGL SPEDISJON MELØY 43

Løssalg kr. 20,- NR.6,2000. Nils Moe, NordlandsBanken. Jon Øverås, Ernst & Young/Cap Gemini. Lederne om 2001

Løssalg kr. 20,- NR.6,2000. Nils Moe, NordlandsBanken. Jon Øverås, Ernst & Young/Cap Gemini. Lederne om 2001 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD! Løssalg kr. 20,- NR.6,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Godt Næringslivsår ønskes fra Emisjonær på heltid Hans Olav Karde, Sparebank1 Nord- Arvid Jensen, Bedriftskompetansegruppen.

Detaljer

Leverandørene Juni 2014

Leverandørene Juni 2014 Leverandørene Juni 2014 FORNYBAR ENERGI I NORDLAND INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Side 27 Om undersøkelsen

Detaljer

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge

august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge august 2012 2011leverandørindustri petroleumsrelatert i nord-norge bakgrunn og avgrensing bakgrunn Petroleumssektoren øker sin aktivitet i landsdelen og det forventes at dette skal gi markedsmuligheter

Detaljer

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy,

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy, Pro Barents, Advantec, Hammerfest Industriservice, Mo Shipping Agency, Skarvik, North Sea Safety, Delitek, Ingeniørgruppen, Polarkonsult, Wasco Coatings, Ditt Bud, Maskinering, News on Request, LoVe Petro,

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

Maritim sektor Trøndelag

Maritim sektor Trøndelag Forsidefoto: Foto (1): Teekay Petrojarl Production AS Foto (2): Trondheim Havn IKS Foto (3): Norsk Marinteknisk forskningsinstitutt AS (MARINTEK) Foto (4): BOA Offshore AS 2 Impello Management AS 2014

Detaljer

Mai 2014 Uke 19 Nr. 18, 4. årgang, kr 35,- www.kystogfjord.no. side 16. Klar for Mehamn

Mai 2014 Uke 19 Nr. 18, 4. årgang, kr 35,- www.kystogfjord.no. side 16. Klar for Mehamn Mai 2014 Uke 19 Nr. 18, 4. årgang, kr 35,- www.kystogfjord.no Mellom biffer og selsveiver Da «Meredian» hadde klappet til kai i Tromsø etter endt selfangst, ventet Jorunn Nordfjord og mange andre på å

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.10.2013 68619/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Eierskapsmelding Forslag

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje-

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008/2009

ÅRSBERETNING 2008/2009 ÅRSBERETNING 2008/2009 Kretstinget Bodø 27.februar 2010 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretslaget for gutter, fra Regionsturneringen i Harstad 2009. KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED: Radisson Blu Hotel

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

Gir etter for. press. Lindesnes. Norsk fiskeindustri. Skål for Nergård. stopper ikke ved NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Altafjordens Gromgutt

Gir etter for. press. Lindesnes. Norsk fiskeindustri. Skål for Nergård. stopper ikke ved NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Altafjordens Gromgutt NÆRINGSBLADET I NORD-NORGE! Løssalg kr. 20,- NR. 5, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ UTGAVENS HOVEDTEMA, kun i NæringsRapport:Nøkkeltallene for oppdrett og fiskeri Gir etter for Skål for Nergård Foredlingsbedriften

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, Avd. Askim og omegn Nr 4 - november 2009 - Årgang 20 Fra innholdet: Julekakebakemøte lørdag 21. november Medlemsmøte med julemat onsdag 25.

Detaljer

Kretser i Region Nord-Norge

Kretser i Region Nord-Norge Kretser i Region Nord-Norge 1 Sør-Varanger 2 Øst-Finmark (Tana, Nesseby, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Gamvik, Berlevåg) 3 Midt-Finmark (Porsanger, Nordkapp, Lebesby, Karasjok) 5 Vest-Finmark (Alta, Kautokeino,

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

Hvor godt overlever du?

Hvor godt overlever du? Anno 1983 Hvor godt overlever du? Fortid - nåtid - for fremtid Blad nr 33-2010 Organisasjon- Personalkonsulent Personlig kvalitet - Formidling av kunnskap Rådgivning og problemløsing Temakvelder - Kurs

Detaljer

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2011 - Årgang 22 I dette bladet: Invitasjon til julematmøte 23. november Invitasjon til julekakebakemøte

Detaljer

Mener russerne. ble tipset. side 6. side 10 og 11. side 22 og 23. side 26 og 27. side 2 og 3

Mener russerne. ble tipset. side 6. side 10 og 11. side 22 og 23. side 26 og 27. side 2 og 3 Delikatesser som går unna Helgelandsbedriften Vega Delikatesser går så det suser, selv om de papdoksalt nok må hente fiskeråvarer fra andre steder. September 2013 Uke 38 Nr. 37, 3. årgang www.kystogfjord.no

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - November 2012 - Årgang 23 I dette bladet: Invitasjon til medlemsmøte med julemat Invitasjon til julekakebakemøte

Detaljer

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11 Innhold Kjære leser................................... 2 Oppstarten og årene på «andresida».......... 4 Gjenoppbygging og utvikling................. 7 Styre og eiere................................. 11

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer