Kartlegging av maritime bedrifter i Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av maritime bedrifter i Nordland"

Transkript

1 NF-notat nr. 1006/2012 Kartlegging av maritime bedrifter i Nordland Oxana Bulanova Einar Lier Madsen år

2 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf / Fax Publikasjoner kan også bestilles via Arbeidsnotat nr. 1006/2012 ISSN-nr.: sider: 52 Prosjekt nr: 1357 Prosjekt tittel: Maritime næring Nordland Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord Pris: kr. 50,- Kartlegging av maritime bedrifter i Nordland av Oxana Bulanova Einar Lier Madsen Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyrightrettigheter.

3 SAMMENDRAG Formålet med arbeidsnotatet er å kartlegge den maritime næringen i utvalgte kommuner i Nordland. Bestillingen fra Maritimt Forum Nord var primært å kartlegge omfanget av slike virksomheter i 10 av kommunene i fylket: Alstahaug, Andøy, Brønnøy, Narvik, Rana, Sortland, Vefsn, Vestvågøy, Vågan og Øksnes. Bodø hadde blitt kartlagt tidligere. I tillegg skulle en finne fram til noen enkeltstående bedrifter lokalisert i andre kommuner enn de overnevnte. Hovedvekten av arbeidet ble derfor lagt i å undersøke grundigst mulig de 10 nevnte kommunene, men for å få et best mulig totalbilde av maritime virksomheter i Nordland ble det allikevel valgt å benytte statistikk for bedrifter også i alle de øvrige kommunene. Kartleggingen viser at det er omkring 380 bedrifter/virksomheter som kan sies å tilhøre den maritime næringen i Nordland. Av disse mangler det nøkkeltall/regnskapsopplysninger om ca. 120 virksomheter. Mange av disse er enkeltmannsforetak hvor en ikke har opplysningsplikt. Det mangler også stort sett regnskapstall for havnene da disse i all hovedsak er kommunale foretak (KF) eller inngår i kommunens ordinære drift. For de fleste havnene foreligger det imidlertid opplysninger om antall. Det betyr at statistikken gir nøkkeltall for vel 250 virksomhetene. Disse virksomhetene har nærmere 4000 og omsetter for nærmere 7 mrd. kr. Omfanget av maritim virksomhet eller virksomheter rettet mot maritim sektor er antakelig langt større enn hva som framkommer her da bedrifter registret i andre deler av landet ikke er medregnet og bedrifter hvor maritimt rettede aktiviteter bare er en del av virksomheten kan være registret i andre bransjer enn de undersøkte. I tillegg er Nordland det fylket med flest registrerte sjøfolk i Norge, og hvor mange av disse vil arbeide i selskap registrert utenom fylket. Blant de største maritime aktørene i Nordland er Hurtigruten A med hovedkontor i Narvik, Torghatten trafikkselskap i Brønnøysund og LKAB Norge i Narvik. Dataene ble samlet inn ved hjelp av sekundære datakilder og supplert med rådata fra havner. 1

4 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING Datainnsamling Oversikt over maritime bedrifter i Nordland BEDRIFTSOVERSIKT - MARITIME BEDRIFTER I NORDLAND ETTER KOMMUNE Alstahaug Andøy kommune Bodø kommune Brønnøy kommune Narvik kommune Rana kommune Sortland kommune Vefsn Vestvågøy Vågan Øksnes kommune Maritime bedrifter i andre kommuner i Nordland REFERANSER VEDLEGG

5 1 INNLEDNING 1.1 DATAINNSAMLING Kartleggingen av maritime bedrifter ble gjort i perioden 30. oktober til 16. november For å oppnå best mulige resultat ble flere datakilder brukt. Nøkkeltallinformasjon fra databaser som Brønnøysundregistrene og Ravninfo ble supplert med informasjon fra websider om kommuner i Nordland, samt havner. I tillegg til dette ble havnene i de 10 utvalgte kommunene kontaktet ved hjelp av e-post og forspurt om informasjon om leverandører av varer og tjenester til havna. Dette ble gjort for å se om det framkom andre bedrifter enn det vi fant ved bruk av databasene. Det kan allikevel forekomme at bedrifter ikke har kommet med dersom de er registrert utenfor fylket eller som er registret under andre bransjekoder enn de som ble benyttet. Der det har vært kunnskap om dette er det kommentert. På den annen side er store nasjonale selskap som Hurtigruten med alle sine kreditert Narvik, selv om de har over store deler av kyst-norge. Det vil derfor være bedrifter med sysselsatte som ikke framkommer i den enkelte kommuneoversikten. Undersøkelsen fra Bodø 1 viste også at noen bedrifter og virksomheter kan ha mindre deler av sin virksomhet rettet mot maritime næringer uten at dette registreres eller oppfattes som maritim næring. Dette kan for eksempel være enkelte reiselivsbedrifter, forsikringsselskap, utdanningsinstitusjoner og installasjonsfirmaer hvor enkelte av tilbudene er maritimt orientert. Dette betyr at virksomhet knyttet til maritime næringer i Nordland antakelig har et større omfang enn det som framkommer av det statistiske materialet og de summerte nøkkeltallene. Følgende bransjekoder er benyttet for å finne fram til maritime næringer: Rederi Utenriks sjøfart med passasjerer Innenlandske kystruter med passasjerer Utenriks sjøfart med gods Innenriks sjøfart med gods 1 Se vedlegg om vurdering av maritime næringer i Bodø 3

6 Slepebåter Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore Verft Bygging av skip og skrog Reparasjon og vedlikehold av skip og båter Forretningsmessig tjenesteyting Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap Drift av havne og kaianlegg Forsyningsbaser Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers Spedisjon Skipsmegling I tillegg er det en del bedrifter under kategori Industri også er inkludert i søket. Vi mener overnevnte framgangsmåte samlet sett gir et brukbart bilde av det som kan karakteriseres som direkte maritime næringen i Nordland. Arbeidsnotatet fortsetter med en innledende oversikt over maritime bedrifter fordelt etter de etterspurte kommunene. Deretter gis det en detaljert presentasjon av maritime bedrifter 11 av kommunene i Nordland: Alstahaug, Andøy, Bodø, Brønnøy, Narvik, Rana, Sortland, Vefsn, Vestvågøy, Vågan og Øksnes kommuner med tilhørende havner, samt etterfølgende kort presentasjon av maritime bedrifter i andre kommuner i Nordland. Oversikten over havner i Nordland er vist i vedlegg. 1.2 OVERSIKT OVER MARITIME BEDRIFTER I NORDLAND I alt har Nordland nærmere 380 maritime bedrifter med nærmer 4000 og med en omsetning på nærmere 7 mrd. kr. Blant de største aktørene er Hurtigruten A med hovedkontor i Narvik, Torghatten trafikkontor i Brønnøysund og LKAB Norge i Narvik. Økonomiske tall i denne undersøkelsen var stort sett tilgjengelige bare for aksjeselskap, som fører til at tallene er noe høgere hvis aktiviteten av enkelte foretak og underenheter ville vært inkludert. 4

7 Havner er inkludert i oversikten over maritime bedrifter. Narvik kommune har størst omsetning og antall årsverk. Dette skyldes at Hurtigruten A har hovedkontor her og har over 1600 årsverk samt MNOK i omsetning. Negativ driftsresultat for maritime bedrifter i Narvik skyldes også Hurtigruten A driftsresultat på -152 millioner kroner. Bodø og Vågan har et stort antall bedrifter som opererer i havna og som er registrert i kommunen. Disse har også et høyt antall årsverk. Bodø har nest største omsetning etter Narvik kommune blant de kommunene som var analysert. Også i de øvrige kommunene i Nordland er det betydelig aktivitet og omfang på de maritime næringene med over 130 forskjellige bedrifter med nærmere 550. Tallene er vist i tabellen nedenfor. Tabell 1 Nøkkeltall for maritime bedrifter i Nordland etter kommune (tall i 1000 kr) Kommune bedrifter EK Alstahaug Andøy Bodø Brønnøy Narvik Rana Sortland Vefsn Vestvågøy Vågan Øksnes Øvrige kommuner SUM Nordland

8 2 BEDRIFTSOVERSIKT - MARITIME BEDRIFTER I NORDLAND ETTER KOMMUNE Forkortelser benyttet i tabellen som presenteres i det videre: aksjeselskap KF kommunalt foretak DA ansvarlig selskap, delt ansvar enkeltpersonforetak ORGL organisasjonsledd KBO konkursbo NUF norskregistrert utenlandsk foretak DAGL daglig leder leder SF selskapsform EK egenkapital 6

9 2.1 ALSTAHAUG Tabell 2 Maritime bedrifter i Alstahaug kommune* (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF ACCESS 24/7 Aleksandersen Trond Håvar ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF ARNE BJØRNVOLD BÆRØYFART Johansen John Eivind COTBE NORDLAND HELGELANDSBE HELGELANDSBE HOLDING JOHANSEN MARINE SERVICES ansatt e Driftsresulta t EK DAGL SPEDISJON KF Nygård Trond DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG Meyer Gunnar DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP Pettersen Oddvar Johan Winsents Jann Greger Andreassen Kurt Rune Johansen Trond Eirik INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL Eiendomsforvaltning DAGL FORSYNINGSBER FORSYNINGSBER, HOVEDKONTORTJENESTE R SKIPSMEGLING MELKILDS BÅTSERVICE Melkild Jan Roald DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER 7

10 Org nr Firmanavn SF MOTORSERVICE DA NEWCTLE - TRONDHEIM LINE NOMACO SERVICES AVD SANDNESSJØEN DA Ossletten Tor DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Hartviksen Harald Paul DAGL UTENRIKS Overflatebehandling av metaller ansatt e Driftsresulta t EK NORMANN AMUNDSEN Amundsen Normann Roger DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SEALINE PRODUCTS Hesjevik Tommy DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP SLIPEN MEKANISKE Jakobsen Arnt Sverre SVETEK Lilleholt Stig Helge DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL PRODUKSJON AV METALLKONSTRUKSJON ER OF DELER SUM * Den utenlandske bedriften Asco har en base her, og er total logistikkleverandør for olje- og gassindustrien. Bedriften er registrert under navnet Asco Norge i Rogaland fylke (org.nr ), og er derfor ikke tatt med i tabellen. 8

11 2.2 ANDØY KOMMUNE Tabell 3 Maritime bedrifter i Andøy kommune (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn ANDENES BÅTSERVICE ANDENES HAVNESERVICE ANDØY KOMMUNE HAVNEVESEN FERGESAMBANDET ANDØYA SENJA HENRIKSEN'S MARITIME SERVICE KYRRE REIDAR HENRIKSEN KONKURSBO LOFOTEN OG VESTERÅLEN PETROLEUM SF ORGL Haugen Andreas Haugen Andreas Pedersen Kirsten Lehne Adolfsen Kolbjørn M Henriksen Kyrre Reidar EK REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SPEDISJON DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL INNENRIKS KBO INNENRIKS Olsen Johan Ole DAGL SPEDISJON OSO MARITIM Olsen Johan DAGL SKIPSMEGLING Ole OSO-MARITIM Olsen Johan DAGL SKIPSMEGLING Johan S Olsen Ole SUM

12 2.3 BODØ KOMMUNE Tabell 4 Maritime bedrifter i Bodø kommune* (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF AKSJE- OG EIENDOMSINVEST Høiskar Thor Svendsen ANDRÉ Løvold Andre ANN-KRISTIN DØRMÆNEN Dørmænen Ann-Kristin BIRGER H DAHL Dahl Birger Haugan BODØ HAVN KF KF Mathisen Ingvar Meyer BODØ Rokkan HAVNESERVICE Nina Stormo BODØ LOSSTJON BODØ LYSTBÅTHAVN BODØ MARITIME Traasdahl Leif Erik Sundt Geir André BOMEK SLIPP Annely Andrew John BRØDRENE NICOLAISEN ANS ANS Nicolaisen Leif-Arne EK SPEDISJON ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP, HOVEDKONTORTJENESTER SPEDISJON DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS DAGL BYGGING AV HAVNE- OG DAMANLEGG DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL BYGGING AV SKIP OG SKROG OVER 100 BR.TONN DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG

13 Org nr Firmanavn SF FISKEREDSKAP EK FE SHIPPING Nilsen Kjell DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS FINN OLSEN Olsen Lillian DAGL INNENRIKS SJØFART REDERI MED GODS FISKTRANS Torrissen DAGL INNENRIKS SJØFART Kurt MED GODS FJORDBULK Nilsen Kjell DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS H LIENG FREIGHT- Lieng Hagny SPEDISJON LOGISTIC Hilda SERVICES HAVNEBYGG NOR Nymo Helge DAGL OPPFØRING AV Harry BYGNINGER HAVNEGATA 3 Ertsvik Grete Opsahl HERMAN A KVIG Kvig Hermann André INGVARD HANSGÅRD JAKHELLN ARTIC BÅT & MC Hansgård Ingvard Johan Bendixen Dagfinn DAGL UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS DAGL SPEDISJON REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER KJELL NILSEN Nilsen Kjell DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS KRISTIANSENS SKIPSEKSPEDISJON Kristiansen Leif Kristian TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS LAKSESERVICE Torrissen DAGL INNENRIKS SJØFART

14 Org nr Firmanavn SF LANDEGO FYR VARETRANSPORT Arne Kjell Nyheim Sigurd Nyheim Arne Kjell LINCO-FRAKT A/S Amundsen Anne Turid LØPSHAVN Ueland Gunnar Dag LØVOLD Løvold Andre NOR SEA PSV Kolstad Tord Ueland NOR SPIRIT Kolstad Tord Ueland NOR SUPPLY OFFSHORE Kolstad Tord Ueland NORD SHIPPING LIMITED NUF Strand Per Kristian NORDMANI Nilsen Magne MED GODS INNENRIKS SJØFART MED GODS EK DAGL SPEDISJON DAGL UTVIKLING OG SALG AV EGEN FT EIENDOM ELLERS DAGL PRODUKSJON AV VARER AV METALLTRÅD. KJETTING OG FJÆRER, ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP, BUTIKKHANDEL MED BREDT VAREUTVALG ELLERS UTENRIKS SJØFART MED GODS DAGL FORSYNING OG ANDRE SJØTRANSPORTTJENESTER FOR OFFSHORE DAGL FORSYNING OG ANDRE SJØTRANSPORTTJENESTER FOR OFFSHORE DAGL SKIPSMEGLING DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS

15 Org nr Firmanavn SF NORDVESTTRANS NORSK MEGLING & AUKSJON OLSEN KROKEN Tor Olsen Martin PROSJEKT NOR Kolstad Tord Ueland RAPP BOMEK Annely Andrew John RAPP HYDEMA Andersen Inge Henning RESTECH Kristensen NORWAY Roger SALTEN SHIPPING SALTSTRAUMEN SJØHUS OG BÅTHAVN SEINES Seines Johan Edvard SEINES REDERI Seines Johan Edvard SVENNS TRANSPORT EK Torrissen Mads UTENRIKS SJØFART MED GODS Larsos DAGL SKIPSMEGLING Morten Olsen Tor DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP SKIPSMEGLING DAGL Produksjon av dører og vinduer av metall DAGL Produksjon av løfteog håndteringsutstyr ellers DAGL Annen teknisk konsulentvirksomhet Olsen Lillian DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS Johansen DAGL UTVIKLING OG SALG Jess-Owe AV EGEN FT EIENDOM Toftesund Svenn B ELLERS DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS DAGL SPEDISJON

16 Org nr Firmanavn SF TOOLS LØVOLD Løvold Ellisiv Vibeke WENNBERG SERVICE WENNBERG UNISERVICE Wennberg Tor Arthur Wennberg Wiggo EK DAGL ENGROSHANDEL MED MKINER OG UTSTYR TIL BERGVERKSDRIFT. OLJE- OGGSUTVINNING OG BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET, ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP, BUTIKKHANDEL MED BREDT VAREUTVALG ELLERS REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SPEDISJON, HOVEDKONTORTJENESTER DAGL SPEDISJON ZAHL HOLDING Zahl Bjørn Tore ZAHL TRANSPORT Zahl Bjørn Tore SUM * Det vises også til en egen undersøkelse for Bodø: Borch, O.J. (2012) Maritim næring i Bodø og vedlagte vurdering av omfang. 14

17 2.4 BRØNNØY KOMMUNE Tabell 5 Maritime bedrifter i Brønnøy kommune (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF AKVAPARTNER Brattland Einar Kristian BRÆKKANS EKSPEDISJON Brækkans Skipsekspedisjon Thor Arthur Saltnes og Bjørn Saltnes DA BRØNNØY HAVN KF BRØNNØYSUND HAVNETERMINAL DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP Saltnes Rune DAGL SPEDISJON DA SPEDISJON KF Kristoffersen Sølvi Helen Forbergskog Brynjar Kr GUNNAR LANDE JR Lande Gunnar KANNELES Lande Gunnar DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG EIENDOMSFORV ALTNING DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS NEVERNES HAVN Oxholm Aage DAGL DRIFT AV KULTURHISTORIS KE MUSEER NORTH SEA SAFETY KS KS Møkster Anne Jorunn DAGL FORSYNING OG EK

18 Org nr Firmanavn SF PEDERSEN JARLE Pedersen Jarle PETTERS BÅTSERVICE Paulsen Paulsen Petter Henning SATURN INVEST Forbergskog Brynjar Kr ANDRE SJØTRANSPORTT JENESTER FOR OFFSHORE DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER SEAFUN BOAT DA DA REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SELØYBE SØR Johansen Bjørn TORGHATTEN A A Forbergskog Brynjar Kr DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL RUTEBILTRANSP ORT UTENFOR BY- OG FORSTADSOMRÅ DE, INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER, EK

19 Org nr Firmanavn SF HOVEDKONTOR- TJENESTER TORGHATTEN Strømmen DAGL TRAFIKKSELSKAP Haavard INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER TORGNES INVEST Torgnes Paul Birger SPEDISJON SUM EK 17

20 2.5 NARVIK KOMMUNE Tabell 6 Maritime bedrifter i Narvik Kommune* (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn B.R.ROGNES MARITIM SERVICE BJERKVIK SPEDISJONS- SERVICE ANS SF ANS Rognes Bjørn- Rune Lorentzen Bjørn Martin CARGONOR Arnøy Rune Johan HOLMLUND OLJESERVICE HURTIGRUTEN A A Skjeldam Daniel Andreas HURTIGRUTEN PLUSS TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS DAGL SPEDISJON DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG Holmlund Sven B DAGL Engroshandel med drivstoff og brensel Skjeldam Daniel Andreas DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER, HOVEDKONTORT JENESTER JOHNSSON BÅTTUR Johnsson Steinar DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER EK

21 Org nr Firmanavn SF LKAB NORGE Leinan Magne DAGL TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS, LTING OG LOSSING, KJØP OG SALG AV EGEN FT EIENDOM MS GÅSSTEIN Arne Jørgen Sverre Klingan Klingan Arne S DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER NAMEK Moen Dag Starup DAGL Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall NARVIK HAVN KF KF Arnøy Rune Johan NARVIK MARINA Hansen Ben Gerhard NARVIK TREBÅTBYGG J R Karlsen Karlsen Jan Roger NEW CORRIDOR Storelvmo Edel Palma DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL SPEDISJON EK

22 Org nr Firmanavn SF NORD NORSK SPEDISJON Dypvik Terje DAGL SPEDISJON TERJE DYPVIK SPED Dypvik Terje KONSULT SPEDISJON TOM SKAVIK Skavik Tom Arne REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER VESTERÅLEN OFFSHORE BE/SUPPORT - ANDENES Odd Willy Karlsen Karlsen Odd Willy DAGL SPEDISJON EK ØS Ørvar Sigfussen Sigfusson Örvar REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SUM * Selskap som bl.a. opererer i havna, men er registrert i andre kommuner eller er utenlandske er: NorLines, registrert i Stavanger og Grieg Group (Industrial terminals) (Bergen) 20

23 2.6 RANA KOMMUNE Tabell 7 Maritime bedrifter i Rana kommune* (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF BENDICO TRADING Lian Roger DAGL SKIPSMEGLING Roger Lian BODVAR HANSEN Hansen Bodvar Sigurd REPARJON AV SKIP OG BÅTER HAVNA TANNHELSESENTER Romsdal Rune DAGL TANNHELSETJENESTER HAVNESENTERET KILBOGHAVN EIENDOM Olsen Freddy Johan Høgås Hans Johnny DAGL UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS DAGL UTVIKLING OG SALG AV EGEN FT EIENDOM ELLERS EK LARS LARSSON Larsson Lars DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG M TRANSPORT- Pettersen Helge DAGL SPEDISJON SERVICE RANA MEYERSHIP Sagen Leif Olav DAGL SPEDISJON MIR GROTNES Halten Knut Joar DAGL Bearbeiding av metaller MIR HYDRAULIKK MIR INDUSTR- IPARTNER MO I RANA HAVN KF Skarheim Tommy DAGL Reparasjon av maskiner Gabor Jan Ivan DAGL VVS-arbeid KF Nygaard Per Anders DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG

24 Org nr Firmanavn SF MO SHIPPING Engø Tom Andre DAGL SKIPSMEGLING AGENCY MOSS ARNE P Moss Arne Petter INNENRIKS NORDSYSSEL Jakobsen Rune DAGL UTENRIKS Håkon NOMACO SERVICES av. MO I RANA Overflatebehandling av metaller RANA INDUSTRITERMINAL Pål Høsøien DAGL Lasting og lossing S T TERMINAL AB NUF SPEDISJON EK STRAND SHIPPING Engø Tom Andre DAGL SKIPSMEGLING SURVMTER Nygaard Per DAGL TJENESTER Anders TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS TRANSBOTHNIA AB NUF SPEDISJON SUM * Agenter/meglere som opererer i havna, men som ikke er registrert i Rana kommune er: Bring Cargo (registrert i Oslo) sjøfrakt veien rundt, Statoil A (Stavanger) og Hydro Texaco har bunkers her, CargoNet (registrert i Oslo) transportbedrift, 22

25 2.7 SORTLAND KOMMUNE Tabell 8 Maritime bedrifter i Sortland kommune* ( hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF ARCTIC BLUE Jensen Kristian BARKESTAD PLTINDUSTRI ANS BLOKKEN SKIPSVERFT DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP ANS REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Stoltz- Rasmussen Anders CHRISHIP Christiansen Trond Arthur CHRISHIP OFFSHORE EIMSKIP SHIPPING Christiansen Trond Arthur Eilertsen Per Johan EIMSKIP-CTG Konradsdottir Lara GAMMELHAVNA EIENDOM HAVNA EIENDOM Ellingsen Geir Abel Pedersen Trond Arne EK DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER, BUTIKKHANDEL MED BREDT VAREUTVALG MED HOVEDVEKT PÅ NÆRINGS- OGNYTELSESMIDLER DAGL SKIPSMEGLING UTENRIKS SJØFART MED GODS DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS, SPEDISJON, SKIPSMEGLING DAGL KJØP OG SALG AV EGEN FT EIENDOM DAGL UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS

26 Org nr Firmanavn SF HAVNA SERVICE Pedersen Trond Arne HAVNENET Viktor Lundgård KLEIVA SMÅBÅTHAVN Viggo Magne Henriksen Lundgård Viktor Henriksen Viggo Magne DAGL DETALJHANDEL MED DRIVSTOFF TIL MOTORVOGNER PROGRAMMERINGSTJENE STER UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS EK MV HOLMFOSS Konradsdottir UTENRIKS SJØFART Lara MED GODS NOR-EXPRESS Hansen John DAGL SPEDISJON RØKENES HAVN SA SA Johansen Lars Ivar DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG SEA SUPPLY Christiansen Trond Arthur DAGL FORSYNING OG ANDRE SJØTRANSPORTTJENESTE R FOR OFFSHORE SEA SUPPLY HOLDING Christiansen Trond Arthur DAGL UTENRIKS SJØFART MED GODS SIGERFJORD BÅT Båtnes Espen DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Skipsaksjeselskapet Iversen INNENRIKS Sirius Ragnar Atle SKIPSAKSJESELSKAP ET TAURUS SKJELLFJORDEN KAI SORTLAND HAVN KF KF Christiansen Trond Arthur Reinsnes Dag Eirik Næss Hugo Ståle DAGL INNENRIKS DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG

27 Org nr Firmanavn SF TIDE MARINE Christiansen Trond Arthur DAGL TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS EK SUM * Sortland er vertskap for Kystvaktbasen i nord. 25

28 2.8 VEFSN Tabell 9 Maritime bedrifter i Vefsn kommune* ( hele tusen NOK) Org nr Firmanavn BÅT OG MOTORSERVICE Tor Hågensen INDUSTRIKAPSLING SF Hågensen Tor REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Bjerknesli Stig DAGL ANNET INSTALLJONSARBEID EK M JÜRGENSEN Solli Janne DAGL SPEDISJON MOSJØEN HAVN KF KF Johansson Kurt DAGL DRIFT AV HAVNE- 4 Jessen OG KAIANLEGG MOSJØEN Andersen Einar DAGL SPEDISJON INDUSTRITERMINAL MOSJØEN FLI Aanes Pål- DAGL SPEDISJON 17 TRANSPORTFORENI NG AVD 147 Magnus NOMACO SERVICES AVD MOSJØEN Overflatebehandling av metaller TRANSPED Andersen Trine DAGL SPEDISJON SUM * Flere selskaper opererer i havna. Blant dem er: Alcoa Mosjøen produserer og frakter aluminium, Alcoa Mosjøen Anode produserer anodemasse, BIS Production Partner (registrert i Telemark fylke) reparerer maskiner, Kolo Veidekke / VEIDEKKE INDUSTRI (registrert i Oslo) produserer mineralprodukter, bygger veier og motorveier, har over 1000 årsverk, Mesta Konsern (registrert i Akershus fylke) er en stor entreprenør innen bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur, Statoil A (registrert i Stavanger) med over årsverk, Gasnor (registrert i Rogaland fylke) handler med drivstoff og brensel, Bergene Holm (registrert i Vestfold fylke) er trelastprodusent med omsetning på 1048 MNOK og 406 antall årsverk, Wood & Logistics (registrert i Akershus fylke) produserer papir og papp samt driver med engroshandel med tømmer, Moelven Van Severen (registrert I Nord-Trøndelag fylke) produserer moduler, limtre, gulv og andre artikler av tre. 26

29 2.9 VESTVÅGØY Tabell 10 Maritime bedrifter i Vestvågøy* (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn Kontakt- SF person ARNE O GUNDERSEN innehaver Alf Gundersen Gundersen Alf Kristian BALLSTAD SLIP Abrahamsen Roger Ketil EINAR MARTIN FINSTAD Finstad Einar Martin FLEKKEFJORD HAVFISKEKLUBB ANS ANS Larsen Rolf Helge GERD STENSEN Stensen Asgeir Jon GRAVDAL MARITIM SERVICE Bjarne Johansen Johansen Bjarne Olaf J WANGSVIK Abrahamsen Roger Ketil J.A.NORHEIM Norheim Jimmy Andre JAWA Wangsvik Jan Harald DAGL SPEDISJON 2 DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL SPEDISJON DAGL INNENRIKS SJØFART MED GODS REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL ENGROS- HANDEL MED EK

30 Org nr Firmanavn KRÆMMERVIKA MARINA FLI SF Iversen Arne Kristian L M JAKOBSEN Jakobsen Laurits Martin LEKNES BÅTKLUBB FLI Kjærstad Magne LOFOTEN BÅTSERVICE Sandberg Harald Edvard LOFOTEN SHIP AGENCY R Solberg Solberg Remi Magnus SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP, HOVED- KONTORTJENESTE R DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG INNENRIKS SJØFART MED GODS TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS LOFOTEN TEKNIKK ANS ANS Hope Steinar DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER NAVY LOFOTEN Olsen Trond Olav NORDLAND HAVFISKE Josefsson Ari Theodor DAGL Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn DAGL Hav- og kystfiske 2 EK

31 Org nr Firmanavn STAMSUND MEKANISKE Tom Ahlstrand SF Ahlstrand Tom Henrik EK REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL SPEDISJON STAMSUND SKIPSEKSPEDISJON Pedersen Fritz Karl STORLIEN RUST Storlien Dag DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER SUM * Leknes havn drives av Rasmussen Anlegg (registrert i Flakstad kommune). Leksens havn er den største cruisehavnen i Nordland. Kommune har også 11 sekundær havner med anløp av kyst- og fritidsflåte. 29

32 2.10 VÅGAN Tabell 11 Maritime bedrifter i Vågan kommune* ( hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF AAGE ERIKSEN Eriksen Aage DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP ADVOKATFIRMA ARVE HAAKSTAD Juridisk tjenesteyting LOFOTEN SVEISEINDUSTRI AXEL JACOBSEN MKINFORRETNIN G Krogstad Knut Edvard Jacobsen Knut Glad DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL Engroshandel med maskinverktøy BIOSTAR Hansen Svein Gunnar DAGL INNENRIKS BJØRNAR MENTZEN Mentzen DAGL INNENRIKS Bjørnar Inge BØR B. V. NUF UTENRIKS SJØFART MED GODS DNG NORGE Gunnlaugsson ENGROSHANDEL Thorvardur MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP Einar Steffensen Bendiksen DAGL Reparasjon av Asbjørn Roald Dieselservice FLÅTENS ELEKTRO Kjelbergvik Bård Viggo maskiner DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER FR WANGSVIK Valle Knut DAGL Elektrisk installasjonsarbeid HOVDE BÅTSERVICE Hovde Jens REPARJON OG Petter VEDLIKEHOLD AV SKIP OG EK

33 Org nr Firmanavn HOVDE MARITIM SF JACO Jacobsen Per JAN BOGSTRAND BÅTUTLEIE K PAULSEN & SØNNER KABELVÅG ELEKTRO KABELVÅG MEK VERKSTED KNEIFAR HOLDING BÅTER Hovde Hilde DAGL Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter DAGL Uspesifisert Andreas engroshandel Bogstrand Jan Arne Paulsen John Cato Andreassen Tor Hermod Gunnlaugsson Thorvardur EK INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL Engroshandel med drivstoff og brensel DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP, HOVEDKONTORTJENESTE R DAGL SLEPEBÅTER LOFOTCRUISE Karl M Johansen Johansen Karl Malfred LOFOTHAVN 1 Berg Einar DAGL UTVIKLING OG SALG AV EGEN FT EIENDOM ELLERS LOFOTHAVN 3 Mosand Kurt- Arne LOFOTHAVN Størmer Christian DAGL UTVIKLING OG SALG AV EGEN FT EIENDOM ELLERS DAGL UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS

34 Org nr Firmanavn LORENTZEN HYDRAULIKK MARINE EQUIPMENT NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK MEYDAM SVOLVÆR MEYDAM SVOLVÆR KONKURSBO SF NUF Lorentzen John Sverre Hansen Bjørn Willy DAGL Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP KBO ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP Oprann Ronald DAGL INNENRIKS MS SYLVIA Ronald Oprann NJORDS Storvik Johny DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER NOGVA SVOLVÆR O MARHAUG SLIP OG MEK VERKSTED PAULSEN BÅTSERVICE Sjøstrand Per Jonny DAGL Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner Marhaug Trond DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Paulsen Kaare Rottem SKARVIK Løken Svein Harald REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG EK

35 Org nr Firmanavn SF SKROVA HAVN Løken Ann- Karin SVEIN GUNNAR HANSEN SVOLVÆR SERVICEHAVN Hansen Svein Gunnar Eriksen Ragnvald Bent T GUNNLAUGSSON Gunnlaugsson Thorvardur THOMSEN J & SØNN Thomassen Kjell Andreas TORGEIR MATHISEN Mathisen Torgeir VESTHAVN Jenssen Frank Adolf BÅTER UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS DAGL INNENRIKS TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL Bearbeiding av metaller EK VÅGAN HAVNEVESEN KF KF Hanssen Kjell Harry VESTPOLLEN SVEIS Dørum Hans Petter WOLD ODD I Wold Odd-Ivar DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER SUM * Kystverket avd. Nordland har en avdeling i Kabelvåg med over 100. Bedrifter som opererer på havna som er registrert i andre kommuner er: Navy Lofoten (Ballstad Radioservice, registrert i Vestvågøy) løser problemer i forbindelse med nyanskaffelser av elektronikk, Refa Frøystad Group Svolvær (registrert i Møre og Romsdal fylke) produserer tauverk og nett til marine sektor, Selstad avd. LNT (registrert i Sogn og Fjordane fylke) storleverandør av snurrevad, Selstad avd. NOFI (registrert i 33

36 Sogn og Fjordane fylke) er en bedrift innen produksjon og salg av fiskeredskaper og utstyr til kystflåten, Maritex (registrert i Rogaland fylke) produserer og selger marine oljer, Nor Lense (registrert i Hadsel kommune) produserer oljevernlenser til kyst, åpent hav, havn osv ØKSNES KOMMUNE Tabell 12 Maritime bedrifter i Øksnes kommune* (hele tusen NOK) Org.nr Firmanavn SA r ARCTIC MARINE DA DA Olsen Leif Børge DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG MYRE Holmøy Knut DAGL ENGROSHANDEL ELEKTRONIKKSERVI Hermann MED SKIPSUTSTYR OG CE FISKEREDSKAP MYRE REDSKAPSSENTRAL DATAUTSTYR Halvard Johansen Martinussen Jørn Hermod Johansen Halvard Dag DELITEK Larsen Asbjørn Ingmar G W NILSEN Nilsen Gustav Vilhelm HAVNA EIENDOM KJARTAN HOLDING MYRE HAVNEUTVIKLING DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER Hansen Atle Harald DAGL UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM ELLERS Karlsen Kjartan DAGL SKIPSMEGLING, HOVEDKONTORTJENEST ER Johansen Geir Børre UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EK

37 Org.nr Firmanavn SA MYRE SJARKHAVN NORDIC MARINE HOLDING NORDNORSK CREW NORDNORSK SHIPPING NORDNORSK SKIPSKONSULT SAMHOLD SLIP Steffensen Kjell Frank r EIENDOM ELLERS Reiertsen Bjørnar DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG Nilsen Inge Ludvik DAGL ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP Høydal Kristian DAGL INNENRIKS , UTLEIE AV ARBEIDSKRAFT Høydal Kristian DAGL INNENRIKS Karlsen Kjartan DAGL SKIPSMEGLING DAGL REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL INNENRIKS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG EK STARFRAKT Ditlefsen Svein Steffen ØKSNES KF Danielsen John HAVNEVESEN KF Harald SUM * Største arbeidsplass i Myre havn er BioMar med 204 (ikke medtatt her). Selskapet produserer fiskefôr for store deler av oppdrettsnæringen i Norge. 35

38 2.12 MARITIME BEDRIFTER I ANDRE KOMMUNER I NORDLAND Tabell 13 Maritime bedrifter i øvrige kommuner i Nordland (hele tusen NOK) Org nr Firmanavn SF HELGE LUDOLF NORDLAND BJØRN WILLUMSEN VESTERÅLEN BÅT Tommy Nilsen JAKOBSENS REP SERVICE Nordland Helge Willumsen Bjørn Magne Nilsen Tommy Jakobsen Trond NORDMEK Mikalsen Dagfinn SPEDINORD Nikolaisen Jack Arne DØNNA Lorentzen BRØNNBÅTSERVIC Børge E HJORTDAHL SLIP & MKIN LISØE TEKNISK SUPPORT Hjortdahl Kjell Cato Lisø Linda Kristin ENGROSHANDEL MED SKIPSUTSTYR OG FISKEREDSKAP EK DAGL SPEDISJON BØ Kommune BEIARN REPARJON BØ REPARJON BØ (N.) DAGL REPARJON BØ (N.) DAGL SPEDISJON BØ (N.) DAGL INNENRIKS REPARJON DAGL REPARJON, UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FT EIENDOM DØNNA DØNNA DØNNA 36

39 Org nr Firmanavn SF ELLERS EK Kommune NORD DØNNA BÅTFORENING FLI Vikaune Jostein POLAR TUGS Aaker Jarl Åge SUPERCARGO Alfheim Ove Arild TOM Johannesse JOHANNESSEN n Tom Eldor FORRA HAVN OG SLIP HAVN SKADESERVICE DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DØNNA DAGL SLEPEBÅTER DØNNA DAGL SPEDISJON DØNNA INNENRIKS Holdø Arild DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG Havn Reinert DAGL ANNEN RENGJØRINGSVIRKS OMHET IKKE NEVNT ANNET STED 1 DØNNA EVENES 7 FAUSKE KM INVEST Mohus Kjell DAGL SPEDISJON FAUSKE TERJE MØRKVED SLIP OG MEK VERKSTED Mørkved Terje DAGL REPARJON FLAKSTAD RMUSSEN ANLEGG Rasmussen Roger Arne ARNOLD LARSEN Larsen Arnold ARNØYFRAKT Wenberg Geir BLZCZYK Blaszczyk FLYING Grazyna DUTCHMAN Ewa Annen spesialisert byggeog anleggsvirksomhet FLAKSTAD SPEDISJON GILDESKÅL INNENRIKS GILDESKÅL SPEDISJON GILDESKÅL 37

40 Org nr Firmanavn SF FRENGØY Nilsen Magne Martin HELGESEN SLIP & MEK. VERKSTED NYGÅRDSJØEN MARINA Bjørnar Nymo Helgesen Rune Nymo Bjørnar THOKA Karlsen Terje Arne ALPHA INDUSTRIER Christianse n Trond Arthur Bentzen Hugo Jan DAGL INNENRIKS REPARJON DAGL REPARJON REPARJON SKIPSMEGLING BENTZEN HUGO JAN BROTTØY KAI DA DA DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG HADSEL HAVN KF KF Remen Bent Charle HADSEL HAVN KF KF Remen Bent Charle HELGENES KAILAG FLI Melkersen Arvid Eliot MB SLIP OG BUNKRING BA BA Fredriksen Odd Inge INNENRIKS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG REPARJON EK Kommune GILDESKÅL GILDESKÅL 1 GILDESKÅL GILDESKÅL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL 1 HADSEL NORDLAKS Berg Inge DAGL INNENRIKS HADSEL HADSEL 38

41 Org nr Firmanavn SF TRANSPORT Harald NORLENSE Hansen Terje Olav DAGL Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær OBSEA APS NUF UTENRIKS OBSEA Kryger Sune UTENRIKS RYSSTKAIA BA BA Kjelstrup DRIFT AV Anne HAVNE- OG KAIANLEGG SMV HYDRAULIC Seljeseth Per Ingar TERJE KARLSEN Karlsen Terje TURE LEHN Lehn Ture Arnt VESTERÅLEN RIB SAFARI JAN GULDBERG BUVÅG MARINA Gerhard Bruås Guldberg Jan-Roger Bruås Gerhard DAGL BYGGING AV SKIP UNDER 100 BR.TONN, REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS REPARJON DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL REPARJON EK Kommune HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HADSEL HAMARØY KRISTOFFERSENS Kyllingmark DAGL REPARJON HAMARØY 39

42 Org nr Firmanavn SF PLTSERVICE Jan Roger MEYER CHARTERING Geir Meyer Meyer Geir Kjetil DAGL SKIPSMEGLING SVEIN FJELL Fjell Svein Øistein TRANS EUROPA NUF Olsen Jan Erik A.Thoresen Thoresen Serviceverksted Jan Åge v/jan-åge Thoresen DRAGES SLIP OG REP VERKSTED HEMNES SLIP OG PLTREPARJO N Holger Nilssen PW PLTSERVICE A STRØMMEN BÅTSERVICE Drage Tormod Nilssen Holger Emil EK Kommune HAMARØY REPARJON HAMARØY DAGL SPEDISJON HAMARØY DAGL DAGL REPARJON REPARJON REPARJON Wang Pål DAGL REPARJON Strømmen Asle Johan ANGEL FRAKT Angel Raymond DAGL HAV- OG KYSTFISKE, REPARJON OG VEDLIKEHOLD AV SKIP OG BÅTER DAGL HAV- OG KYSTFISKE, INNENRIKS SJØFART MED GODS 1 HEMNES HEMNES HEMNES HEMNES HERØY HERØY FÆRØYVÅGEN Paulsen DAGL INNENRIKS HERØY 40

43 Org nr Firmanavn SF Arnt Erling HAVTRANS Paulsen Arnt Erling SELØY Olsen Trond KYSTSERVICE Harald SJØTRANS Paulsen Arnt Erling VÅGTRANS Hanssen Jonny FÆRØY Hanssen Jonny HERØY FLI Nordnes BÅTFORENING Einar Martin HERØY SLIPP & PLTSERVICE HUSVÆR BÅTSERVICE Thoresen Harald Mehaug Asbjørn Nilssen JAN ANGEL Angel Jan Viktor JARLE JACOBSEN SLIP OG MEKANISK VERKSTED MS SESAM IDAR PAULSEN REDERI Jacobsen Torbjørn DAGL INNENRIKS DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL UTENRIKS DAGL INNENRIKS DAGL INNENRIKS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL REPARJON REPARJON INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL REPARJON EK Kommune HERØY HERØY HERØY HERØY HERØY (N.) HERØY (N.) HERØY (N.) HERØY (N.) HERØY (N.) HERØY (N.) Paulsen DAGL INNENRIKS HERØY (N.) Idar Petter RITA UNN JENSEN Jensen Rita SPEDISJON HERØY (N.) 41

44 Org nr Firmanavn SF SJØTRANSPORT Ole-Gustav Årnes DJØNNE MARINA DA DA Unn Årnes Ole- Gustav Djønne Bjarne INDUSTRIKAIA Pettersen Lorents Inge JAKOBSEN MEKANISKE VERKSTED Jakobsen Roy LARSSEN DRIFT Larssen Hallstein Nikolai LOVUND MARITIM Fjellgaard Svein Erik LOVUND SKYSS Jakobsen Torvid Elvin PEDERSEN SIGLEIF KARLES ROY HERMOD LARSEN TONNES SKIPSEKSPEDISJO N Pedersen Sigleif Karles Larsen Roy Hermod Hansen Oscar DAGL UTENRIKS DAGL DRIFT AV HAVNE- OG KAIANLEGG DAGL INNENRIKS EK Kommune HERØY (N.) LURØY LURØY DAGL REPARJON LURØY DAGL SPEDISJON 1 LURØY DAGL INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER LURØY DAGL LURØY INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER LURØY INNENLANDSKE KYSTRUTER MED PSJERER DAGL REPARJON LURØY DAGL SPEDISJON LURØY 42

45 Org nr Firmanavn SF TONNES SKIPSEKSPEDISJO N Oscar Hansen Hansen Oscar ARNT ENEBAKK Enebakk Arnt LØDINGEN LOSSTJON LØDINGEN MEKANISKE Årbekk Roald Petter SOLVOLD Olufsen Jan Helge ENGAVÅGEN BÅT OG MKINSERVICE FORE BÅT OG MOTORSERVICE Mikalsen Ronald Magne Kristensen Daniel LORENTSEN KÅRE Lorentsen Kåre Leander MELØY MARINESERVICE KIM ARE JENSEN POLAR ATLANTIC Jensen Kim Are Skotheimsvi k Torleif J ØRNES HAVN Finne Andreas Fredrik EK Kommune SPEDISJON LURØY DAGL SLEPEBÅTER LØDINGEN TJENESTER TILKNYTTET SJØTRANSPORT ELLERS DAGL REPARJON DAGL REPARJON REPARJON DAGL REPARJON INNENRIKS LØDINGEN LØDINGEN MELØY MELØY MELØY DAGL REPARJON MELØY UTENRIKS MELØY DAGL SPEDISJON MELØY ØRNES HAVN Finne DAGL SPEDISJON MELØY 43

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06. Fiskere 15.06.2011 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00 Tore Andersen 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Rolf Holm 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

SM 2009 4. divisjon avdeling 21

SM 2009 4. divisjon avdeling 21 SM 2009 4. divisjon avdeling 21 Tabell Lag SUM Kamp 01 Kamp 02 Kamp 03 Kamp 04 Kamp 05 Kamp 06 Kamp 07 Kamp 08 Kamp 09 Kamp 10 Kamp 11 Kamp 12 Kamp 13 Kamp 14 Nr Navn Kaptein VP IMP Kvot VP IMP 1 2 Lyngdal

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7676/15 Regdato:02.01.2016 Arkivkode:A30 Saksnr: 16/16-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KUL/K-SK/JW Journalenhet: Navn: Hilde Mykland Dok.beskr: MUSIKK-/KULTURSKOLE - OPPTAK GITAR AKUSTISK Lnr: 3/16

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 LIK-MILA 2014-15 Mass start - unof f icial timing 2014-2015.xlsx Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 Espen Riktor 10 000 19:01 10 000 19:11 10 000 20:27 10 000 18:11 10

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 285/15 Regdato:30.01.2015 Arkivkode:PER Saksnr: 14/579-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/HSS/IRPE Journalenhet: Navn: Allan Torres Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 409/15 Regdato:30.01.2015

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1871 ANDØY Ant. post: 178 FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== ========= ==== ==== ================

Detaljer

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 25. jan. 2016 kl. 08:30 Kabelvåg barneskole Kabelvåg barneskole: trinn: 4 5, antall: 30 Tore Hjorts gt 1, 8310 KABELVÅG 75420320/2/ 916 22 536 Beate Ottermo beate.ottermo@vagan.kommune.no 75420320,

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

RENNLEDELSE HOVEDKOMITE

RENNLEDELSE HOVEDKOMITE RENNLEDELSE Funksjon Navn Mobiltlf. e-mailadr. Rennleder Lars Ivan Markås 415 67 348 lars.markaas@online.no NK Rennleder Kåre Nordnes 952 54 132 kaare.nordnes@gmail.com Standplassjef Øystein Aslaksen 400

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 07.05 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.12,6 (1) Fana 21.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.51,0 (2) Fana 21.09 Morten Lavik

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Hybelliste 2015-2016

Hybelliste 2015-2016 Andersen, Glenn Paulsen, Tone Haug 2 Hybler Felles kjøkken og bad 48148041 Andreassen, Hans Petter Torggt. 11 3 Hybler 45630330 Arshad, Rabi Hesteskovn. 29 Bergvik, June Storhaugvn. 10 Berntsen, Randi

Detaljer

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal 27. 28. juni 2008 Resultat- og premielister Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal TROMSØHYLSA 2008 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned:

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned: ADELSKALENDER KVINNER (KT) Nr: Klasse: Navn: Bosted: opp: ned: Sum plassiffer: 1 KT Vanja Bergli Mo i Rana 1 1 2 2 KT Torunn Moe Alta 7 2 9 2 KT Annbjørg Svendal Bergen 3 6 9 4 KT June A. Røsbø Øksfjord

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1 Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Radioveien 5 Russell Anne Marie Gohli 807 241 / 110 / 0 / 0 993 000 20 000 90 873 700 6,9 6 028 Radioveien 7 Thunberg Eivind Erland 807 241 / 326 / 0 / 0 702

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA

PREMIELISTE. Norske Harehund Klubbers Forbund. Hallbjønnsekken Prøve periode: 05/11-2011 06/11-2011 101 10625/05 TINA 1 101 10625/05 TINA Bang, Kjell, Laustøheia 20, 4519 Holum 102 15029/06 L R Pekka Blakstad, Kåre, Blakstad, 4820 Froland 103 15213/03 L. R Frøya Dale, Bjørnar, Dalskleiv, 4820 Froland 64 120 184 1 191

Detaljer

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289 Sommercup er nå ferdigspilt. resultater og totallister er klare... Neste delturnering spilles 21.-26.7, Heteslaget og er 6 serier. Bedrift: Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng 1. Per E Solbakken

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt

Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 1. Oversiktskart og kartutsnitt Vedlegg 2. Fastsatt utredningsprogram fra NVE Vedlegg 3. Visualiseringer TRAFO KOBBKROKEN FØR: UNDER OMBYGGING: ETTER: BUETJERNET FØR: ETTER: Trasé

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste)

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) 2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) Nr. Navn Hcp Alle 5 Beste 5 Beste 11 Beste 18.10. 25.10. ### 8.11. 5.1. #### 6.12. #### #### ## 3.1. ### 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. Ant6.

Detaljer

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER

NORGES CUP 2005 HOPP HERRER ELITE HS 128 OFFISIELLE RESULTATER 1 94 Tommy Egeberg Vikersund IF/Lillehammer 250,6 91,9 126,5 80,7 18,0 18,0 18,0 19,0 18,5 54,5 135.2 92,2 115,5 60,9 18,0 18,5 18,0 18,5 18,0 54,5 115.4 2 100 Olav Magne Dønnem Øvre Surnadal/Trønderhopp

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer