Innhold. Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2002 Fjord1 Nordvestlandske AS Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS Møre og Romsdal Fylkesbåtar as Sogn Billag AS Ottadalen Billag AS Nordfjord og Sunnmøre Billag AS Mørebil as Sogn Bilservice as Årdal Bilag as Sognefjord Reisebyrå as Måløy Reisebyrå as Ottadalen Last as Skjåk Bil as Norwest Reisebyrå as Storfjord Bilservice as Møre Auto as Hallingal Billag as Molde Havneterminal as Sykkylven Godsterminal as Hareid Trafikkterminal as Ålesund Båtcharter as Cruiseservice as Trolløya Eiendom as Sognefjord Cruise as Aysen Ekspress SA Naviera Sognekongen SA

2 Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal. Konsernstaben Konsernsjef Olav Smørdal adm dir MRF siden 1989, tidligere ass. fylkesrådmann, utdannet siv.øk. frå NHH 1974 Visekonsernsjef Atle Tornes adm. dir. Fylkesbaatane siden 1995, tidligere viseadm. dir. i HSD, utdannet siv.øk frå NHH (77) og cand. jur. Konsernkoordinator Hallgeir Kleppe tilsett Fylkesbaatane 1980, øk.sjef sidan 1992, øk. adm. frå DH Økonomiansvarleg Vidar Skaar økonomisjef i MRF siden 1998, tidligere finanssjef i Norske Fina, rådgiver Oljeskattkontoret, utdannet siv.øk. (SiB-92) og høyere avdeling NHH (1994) Innhold Nytt namn ny felles profil... 3 Viktige hendingar... 4 Dette er Fjord Årsmelding frå styret... 6 Resultatrekneskap Balanserekneskap Kontantstraumoppstilling Rekneskapsprinsipp Notar Revisjonsmelding for Uttale frå bedriftsforsamlinga Konsernsjefen har ordet Rapport frå Fylkesbaatane Rapport frå MRF Ferjedrift Hurtigbåtdrift Reiseliv Bussdrift Andre område Gods land Gods sjø Miljø- og tryggleik Flåteoversikt The Fjord1Group in brief Adresser Foto: Reed Foto AS,Tor Arne Aasen og bilder frå eige arkiv. Opplag: Grafisk produksjon: E. Natvik Prenteverk AS, Florø Tlf

3 Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommunar la eigarinteressene dei hadde i Fylkesbaatane og MRF inn i det nystifta morselskapet 9. mai Samstundes med organisatoriske endringar, vart det sett i verk ein prosess for å gje alle selskapa i konsernet ein felles profil. Profilprosjektet hadde mål om ein felles, overbyggjande identitet innanfor konsernet på tvers av selskap, nivå, aktivitetsområde og geografi, bygd på felles kjerneverdiar. Etter ein prosess som både involverte tilsette, leiing og styrande organ landa ein på «Fjord1». Fjord vart valt fordi dette er eit gamalt, norrønt uttrykk for «det å fara» eller «det å setje over», og såleis representerer fellesnemnaren for alle selskapa i konsernet. 1-talet vart velt fordi vi var først (Fylkesbaatane er det eldste transportselskapet i landet, starta i 1858), vi er fremst (m.a. illustrert ved verdas første gassdrivne ferje, MF «Glutra») og vi ynskjer å vere best (nedfelt i konsernet sin visjon). Namnet på morselskapet vart då endra frå Nordvestlandske AS til Fjord1 Nordvestlandske AS. Konsernet vil ORGANISAJONSKART i dagleg tale bli omtala som Fjord1-konsernet. Namna på dei ulike selskapa i konsernet er ikkje endra. Eksempelvis heiter det Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, som før, men selskapet har fått ny logo og ny visuell profil. Den nye profilen vil etter kvart bli gjennomført for alle selskapa i Fjord1-konsernet. Alle selskapa skal framstå i den felles drakta både på land og sjø. Ferjer og bussar skal dekorerast i felles stil. Konsernet sin nye profil skal etter kvart finnast igjen på brev og andre trykksaker, brosjyrar, annonsar, magasin, skilting, på Internett m.v.all kommunikasjon, både internt og eksternt skal framstå som eit Fjord1-produkt. Etter kvart som eksisterande fartøy og bussar skal målast eller lakkast, vil det bli i ny drakt. Nytt namn ny felles profil 3

4 4 Viktige hendingar VIKTIGE HENDINGAR I 2002 Gjennom året har det vore arbeidd med å revurdere Fjord1 sine mål og strategiar i eit dokument som styret vedtok i desember. Nordvestlandske AS fekk nytt namn hausten 2002 og heiter no Fjord1 Nordvestlandske AS. Samstundes fekk heile konsernet ny profil med logo. I dagleg tale kallar vi oss no for Fjord1 konsernet. Alle konsernselskapa nyttar no ein felles profilmanual i alle publikasjonar, kommunikasjon og visuelle uttrykk. Dei juridiske namna på dotterselskapa er ikkje endra. Bilselskapa i konsernet, som tidlegare var dotterselskap av Fylkesbaatane og MRF, vart selde til morselskapet Fjord1. Fylkesbaatane og MRF sine eigarposisjonar i Namsos Trafikklag, Fosen Trafikklag, BNR Fjordline og HSD vart òg selde til morselskapet Fjord1. Vi fekk eit særs høgt lønsoppgjer for sjøtilsette og sjåførar Sogn Billag overtok Hallingdal Billag Fjord1 etablerer ein strategisk allianse saman med Torghatten Trafikkselskap og Fosen Trafikklag. MRF vann anbodet som Møre og Romsdal fylkeskommune lyste ut våren 2002 for 3 hurtigbåtruter på Sunnmøre.Anbodet var utlyst på 8 år, men er i avtala redusert til 5 år. Nor-Cargo gjorde gjeldande salsopsjon mot MRF for kystgodsskipet MS «Jotunheim» frå kjøpet av Mørerutene i MRF har sidan hatt båten for sal. Fylkesbaatane dreiv vidare turistferja mellom Gudvangen og Kaupanger / Lærdal i 2002 etter ein vellykka oppstartssesong i MRF etablerte tilsvarande rute mellom Hellesylt og Geiranger i MRF etablerte nattferje på sambandet Molde Vestnes og samstundes vart det sett inn ei 3. ferje på dette tungt trafikkerte sambandet. MRF fekk levert 2 nye ferjer MF «Volda» og MF «Eira». Kystekpressen, som MRF eig 49% av, fekk levert 2 nye hurtigbåtar til ruta mellom Kristiansund og Trandheim. Fylkesbaatane fekk levert ein ny hurtigbåt som i vesentleg grad vil gå i hovudruta mellom Bergen og Sogn. Elles tok Fylkesbaatane i bruk MF «Nordfjord» og kjøpte ei brukt ferje MF «Dalsfjord» (ex MF «Fru Inger») frå Fosen Trafikklag AS. Fylkesbaatane etablerte seg i sørlege delen av Chile gjennom stifting av 2 delvis eigde selskap, Aysen Express SA og Naviara Sognekongen SA. MS «Sognekongen» vart selt til Naviara Sognekongen SA og vart sett inn i rute frå januar Etter at HSD og Rogaland Trafikklag selde seg ut av BNR Fjordline AS oppstod det mykje uvisse om Fjordline. Saman med TFDS bidrog Fjord1 sterkt til å finne ei positiv eigarløysing for BNR Fjordline AS og selskapet sitt ynskje om ny tonnasje og auka kapasitet for ruta mellom Bergen og Hanstholm. Fjord1 har no negativ kontroll med ein eigardel på 33,7% i BNR Fjordline AS og samstundes eig Fjord1 24% i den nye Danmarksferja MS «Fjord Norway» gjennom tilsvarande eigarskap i Nordsjøferjer KS som eig ferja. Gudbrandsdalsekspressen mellom Oslo og Bismo vart etablert frå 9. desember med to daglege avganger. VIKTIGE HENDINGAR SÅ LANGT I 2003 I rundskriv frå Samferdsledepartementet datert 13. mars 2003 blir det opna opp for liberalisering i spørsmål om konsesjon for etablering av nye ekspressbussruter, parallelle ruter og av- og påstiging langs traseen. Dette kan auke konkurransen og såleis bidra til å svekke resultata innan drift av ekspressbussar. Fylkesbaatane har signert ei 5 års avtale med Sogn og Fjordane fylke om drift av lokale båt og ekspressbåtruter for perioden Sogn Billag og Nordfjord og Sunnmøre Billag har signert ei 4 års avtale med Sogn og Fjordane fylke om drift av lokale skule- og bussruter for perioden MRF har signert ei 5 års avtale om drift av hurtigbåten mellom Molde og Helland / Vikebukt for perioden Krig, terrorfrykt og virussjukdommen SARS ser ut for å påverke turistsesongen for både buss og båt i 2003 negativt. Anbodet som MRF har for ferjeruta Aursnes Magerholm gjekk ut MRF har skrive kontrakt på drift av dette sambandet ut MRF har gjort vedtak om å starte opp turistferje mellom Valldal og Geiranger sommaren Fylkesbaatane har selt det gamle administrasjonsbygget i Strandgata 197 i Bergen. Det er starta ein prosess med mål om å etablere eit tettare organisatorisk samarbeid mellom Fylkesbaatane og MRF. MRF har fått løyve til å kontrahere ei standard ferje for sambandet Aukra Hollingsholmen.

5 Fjord1 Nordvestlandske AS er eit transportkonsern eigd av Sogn og Fjordane fylkeskommune (59%) og Møre og Romsdal fylkeskommune (41%) med omfattande aktivitetar på sjø og land, hovudsakleg forankra til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Fjord1 vart stifta i Florø 9. mai 2001 og eig Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (Fylkesbaatane), Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF), Mørebil, Sogn Billag, Ottadalen Billag og Nordfjord og Sunnmøre Billag. I tillegg kjem dotterdotterselskap og eigarinteresser i andre selskap. 2 i vedtektene seier at «Selskapet sitt føremål er sjølv, eller gjennom heilt eller delvis eigarskap i andre verksemder, å drive transport- og reiselivsverksemd. Selskapet kan òg engasjere seg i andre forretningsområde når dette er forretningsmessig interessant og er eigna til å styrke hovudformålet, eller fører til meir rasjonell utnytting av selskapet sine ressursar.» NØKKELTAL FOR DRIFTA I 2002 Tal tilsette Tal ferjer 57 Tal hurtigbåtar og andre båtar 21 Tal bussar 364 Tal godsbilar, hengarar 121 Vognkilometer Tal transporterte personar på båt, ferje, buss Tal kjørety på ferjene Omsetning Balanse Eigenkapital Resultat før skatt 2002 Kontantstraum Investeringar mill. kroner mill. kroner 480 mill. kroner 68 mill. kroner 263 mill. kroner 379 mill. kroner Dette er Fjord1 Leiarar i Fjord1 Nordvestlandske AS. Bak frå venstre: Svein Solheim (Fylkesbaatane), Anker Grøvdal (MRF), Stig Kristoffersen (Fylkesbaatane), Magne Hetle (Mørebil), Jarle Molde (Sogn Billag og Hallingdal Billag) og Jon B. Nesje (Nordfjord og Sunnmøre Billag og Ottadalen Billag). Framme frå venstre: Vidar Skaar(Fjord1 og MRF), Olav Smørdal (Fjord1 og MRF), Atle Tornes (Fjord1 og Fylkesbaatane) og Hallgeir Kleppe (Fjord1). 5

6 Årsmelding 2002 frå styret 1. KONSERN- OG EIGARFORHOLD Fjord1 Nordvestlandske AS (Fjord1) er morselskap i transportkonsernet Fjord1, der Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS (Fylkesbaatane), Møre og Romsdal Fylkesbåtar as (MRF), Mørebil as, Nordfjord og Sunnmøre Billag A/S, Ottadalen Billag A/S og Sogn Billag L/L er dotterselskap. Sogn og Fjordane fylkeskommune eig 59 % og Møre og Romsdal fylkeskommune 41 % i Fjord. Fjord1 eig om lag 90 % av aksjane i Fylkesbaatane og MRF, medan dei to dotterselskapa eig om lag 10 % eigne aksjar. Dei andre dotterselskapa eig Fjord1 100 %. 2. OM VERKSEMDA I FJORD1-KONSERNET Selskapet Fjord1 Nordvestlandske AS er pr. 31. desember 2002 eit reint eigarselskap utan driftsmessige aktivitetar utover administrative og styringsmessige funksjonar. Kommentarane i denne årsmeldinga frå styret vil såleis i stor grad vere knytt til konsernaktivitetane. Buss 19% Gods 8% Anna 10% Hurtigbåt 14% Omsetningsfordeling Ferje 49% Det var i tilsett i morselskapet (frå 1. april 2002). Dei administrative konsernfunksjonane vart utførte av ein konsernstab på 4 personar, som med unntak for den eine heiltidstilsette hadde funksjonar som daglege leiarar og økonomisjef i Fylkesbaatane og MRF. Spørsmålsstillingar knytt til denne organiseringa og den tilgjengelege personellkapasiteten i konsernstaben er på nyåret 2003 under vurdering. Dei to dotterselskapa Fylkesbaatane og MRF betalar i 2002 kvar eit utbytte til morselskapet på 13,5 mill. kroner. Totalbeløpet på 27,0 mill. kroner er i rekneskapen for morselskapet ført som inntekt/utbytte på investering i dotterselskap. Resultatet før skattekostnad er etter totale netto finansinntekter 37,162 mill. kroner, resultat etter skattekostnad er 29,219 mill. kroner. 3.3 Grunnlaget for vidare drift Den framlagde resultatrekneskapen og balansen pr. 31. desember 2002 gir etter styret sitt syn eit godt og realistisk bilete av den reelle statusen for morselskapet Fjord1 Nordvestlandske AS ved årsskiftet, og det har ikkje skjedd noko etter avslutninga av rekneskapen i det nye året som har hatt innverknad på denne vurderinga av selskapet. Føresetnaden for vidare drift er til stades, og rekneskapen for selskapet er sett opp under denne føresetnaden. Konsernet si stilling er tilfredsstillande både med omsyn til likviditet og soliditet. Eigenkapitalprosenten bør likevel ytterlegare styrkast i åra frametter, i samsvar med målsettingar som er definerte i det overordna strategidokumentet for konsernet. 3.4 Konsernresultat Totalverksemda i Fjord1-konsernet gav i 2002 eit resultat på 54,198 mill kroner noko som er 1,322 mill kroner lågare enn året før. Resultatet før skattekostnad utgjer 68,7 mill. kroner for 2002, mot 77,136 mill. kroner for På konsernbasis er Fjord1 engasjert i omfattande ferje- og ekspressbåtdrift inklusive serverings-verksemd, i bussverksemd og i godstransport med bil, i turistbåt-verksemd, i verkstad- og reisebyrådrift. Konsernet er også engasjert i aktivitetar innanfor sjøretta godsverksemd (2 fryseskip og nokre terminalar). Verksemda er hovudsakleg knytt til aktivitetar i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Morselskapet har forretningskontor i Florø. 3. OM ÅRSREKNESKAPEN Konsolidering av rekneskapen I konsernet er det sett i gang prosessar som framleis kan medføre endringar i interne eigarforhold og intern organiseringsmessig struktur. Som konsekvens av dette blir det berre utarbeida konsernrekneskap på Fjord1-nivå. Det blir derfor ikkje lagt fram nokon eigen konsernrekneskap for dei underliggjande selskapssystema. Andre driftskostn. 34% Fordeling kostnader Renter og avskrivingar 14% Skip 56% Varekostn. 5% Fordeling eigedelar Fast eigedom 8% Personalkostn. 47% Finansinvestering 8% Vogner 8% Bankinnskot m.m. 15% Andre eigedelar 8% Salsinntekter 69% Fordeling inntekter Kontraktsinntekter 29% Finansinntekter 2% Fordeling gjeld og eigenkapital Eigenkapital 24% 3.2 Resultatet i morselskapet Fjord1 morselskap hadde i 2002 eit driftsresultat på minus 5,116 mill. kroner. Dette beløpet knyter seg til administrativ og styringsmessig drift av morselskapet. Selskapet hadde i 2002 ingen driftsinntekter. I denne resultatrekneskapen for konsernet er det gjort avskrivingar på meirverdiar og goodwill på i alt 4,7 mill. kroner. Det er også gjort ekstra nedskrivingar på i alt 5,320 mill. kroner i tilknyting til eit kystgodsskip for sal og på i alt 1,7 mill kroner i tilknyting til anleggsaksjar. I tillegg er det gjort ei avsetning på 1,0 mill. 6 Anna gjeld 9% Kortsiktig gjeld 19% Langsiktig gjeld 48%

7 Styret i Fjord1 Nordvestlandske. Bak frå venstre: Dagfinn Hjertenes (Florø), Jens Petter Ekornes (Irkonnes), Knut Aarethun (Lærdal), tilsetterep. Sigvart Røyrvik (Askøy), tilsetterep. Olav Støbakk (Godøy). Framme frå venstre: Einar Holm (Hareid),Torill Vang Amdam (Molde) og styreleiar Jarle Skartun (Sogndal). Årsmelding 2002 frå styret kroner i samanheng med venta tap i 4 månader i 2003 på ei anbodskontrakt i ferjedrifta i MRF. Etter initiativ frå Statens vegvesen inngjekk MRF i 2002 avtale med oppdragsgjevaren for riksvegferjedrifta om overgang til det såkalla kontantprinsippet når det gjeld føring av inntekter frå sal av rabattkort i ferjedrifta. Avtalen medfører at Statens vegvesen frå og med 31. desember 2002 har overteke alt ansvar overfor MRF sine kundar når det gjeld dei til ei kvar tid ubrukte verdiane i selde rabattkort innanfor riksvegferjedrifta. Dei uteståande balanseførte verdiane utgjorde pr. same dato 28,427 mill. kroner. Som ledd i same avtalen aksepterte MRF å tilbakeføre 4,0 mill. kroner til Statens vegvesen. Nettoeffekten for MRF i resultatrekneskapen for 2002 er såleis pluss 24,427 mill. kroner. Fylkesbaatane drøftar for sin del tilsvarande spørsmålsstilling med Statens vegvesen. Det er enno ikkje sluttført nokon skriftleg avtale om desse spørsmåla for Fylkesbaatane sin del, og konsekvensar av ein eventuell avtale er såleis heller ikkje innarbeidd i rekneskapen. 4. DISPONERING AV RESULTATET I MORSELSKAPET Årsresultatet etter skattekostnad i morselskapet Fjord1 er som nemnt i punkt 3.2 ovanfor, på 29,219 mill. kroner. Konsernstyret rår til at det blir utbetalt eit utbytte til eigarane, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune, på totalt 14,000 mill. kroner. Styret tilrår etter dette slik disponering av årsresultatet: avsett til utbytte: 14,000 mill. kroner overført til annan eigenkapital: 15,219 mill. kroner sum disponert: 29,219 mill. kroner Motteke konsernbidrag før skatt (som er inntektsført som finansinntekt) er på 9,919 mill. kroner. Morselskapet sin frie eigenkapital er etter denne disponeringa 21,294 mill. kroner. 5. INVESTERINGAR I KONSERNET Gjennom Sogn Billag L/L har Fjord1 i 2002 kjøpt 100 % av Hallingdal Billag AS (bussverksemd). Selskapet hadde i 2002 ei omsetning på 14,7 mill. kroner. Konsernet har i 2002 fått tilført 7 nye skip til flåten: dei nybygde ferjene M/S «Volda» og M/S «Eira» til MRF, den nybygde ferja M/S «Nordfjord», den brukte ferja M/S «Dalsfjord» (bygd 1986) og den nye ekspressbåten M/S «Fjordtroll» til Fylkesbaatane, og dei 2 nye ekspressbåtane M/S «Mørejarl» og M/S «Ladejarl» til den felles kontrollerte verksemda Kystekspressen ANS. Det er selt ei eldre ferje M/S «Lote» og dei 3 ekspressbåtane M/S «Lauparen», M/S «Sognekongen» og M/S «Hennøy». Total netto bokført gevinst ved desse sala er 11,2 mill. kroner. På landsida er det investert i 30 nye bussar og 13 nye godsvogner i Motsvarande er det selt 31 bussar og 15 godsvogner. I løpet av 2002 er det gjennomført konserninterne transaksjonar der aksjane i dei 4 busselskapa er overførde frå Fylkesbaatane og MRF til morselskapet Fjord1. Det same er gjort med strategiske aksjar og andel i konvertibelt obligasjonslån til Bergen Nordhordland Rutelag ASA (BNR), aksjar i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap AS (HSD), i Fosen Trafikklag ASA og i Namsos Trafikkselskap ASA. Transaksjonane har medført konserninterne gevinstar hos dei seljande selskapa. Desse er eliminerte i konsernrekneskapen. 7

8 Årsmelding 2002 frå styret Transaksjonane er inntil vidare finansierte ved lån frå seljande selskap på marknadsmessige vilkår. I tilknyting til overdraging av aksjane og andel av konvertibel obligasjon i BNR frå Fylkesbaatane til Fjord1 er det gjort grundige juridiske vurderingar knytt til fordelinga av verdiane mellom aksjar og andelen av den konvertible obligasjonen. Utfallet av vurderingane har hatt skattemessige konsekvensar for Fylkesbaatane og Fjord1 morselskap. Totalt er det i 2002 gjennomført investeringar i driftsmiddel i konsernet for 379,079 mill. kroner. Kontantstraums-oppstillinga viser ei netto tilføring av likvidar i konsernet i 2002 på minus 17,2 mill. kroner.av dette er 253,5 mill. kroner tilført frå verksemda, 111,7 mill. kroner er tilført gjennom finansiering, og 382,4 mill. kroner er brukt på investeringar. 6. INVESTERINGAR I BNR, FJORD LINE AS OG NORDSJØFERGER KS Fjord1 har gjennom 2002 bidrege til å sikre Fjordline AS som eit sjølvstendig selskap for internsjonal ferjeverksemd, med base i Bergen. Konsernet har gjennom sine disposisjonar lagt til rette for at hurtigruteselskapet TFDS i Tromsø blir majoritetseigar i Fjord Line AS, mens vi i Fjord1 har kjøpt oss opp til ein posisjon med negativ kontroll (ca. 33,7 % av aksjane frå januar 2003). Samarbeidet med TFDS er nedfelt i ein aksjonæravtale som sikrar Fjord1 medverknad i styringa av Fjord Line AS. Fjord1 har i denne samanhengen også investert 27 mill. kroner i andelar i kommandittselskapet Nordsjøferger KS. Dette selskapet har kjøpt ei brukt ferje som blir leigd ut til Fjord Line AS si Danmarkslinje. Fjord1 har i 2003 gitt forretningsmesige garantiar i samband med refinansiering av Fjord Line AS og finansiering av skipskjøpet i Nordsjøferger KS. BNR/Fjord Line As er på dette grunnlaget teken inn i rekneskapen til Fjord1 som tilknytt selskap. 7. KORT OM DEI ULIKE FORRETNINGSOMRÅDA Driftsresultat før finanskostnader i mill. kroner Gods Ferje Buss Andre områder For sjølve hovudpilaren i verksemda i konsernet, riksvegferjedrifta, var dei driftsøkonomiske resultata i 2002 frå forhandlingskontraktene av varierande nivå. Det blir i det vidare samordningsarbeidet i konsernet lagt vekt på å analysere kostnadsmessige og kontraktsmessige faktorar som har innverknad på ulikt og varierande innteningsnivå i MRF og Fylkesbaatane. Fylkesbaatane sitt opplegg med sommarferjer på Nærøyfjorden mellom Gudvangen/ Lærdal/Kaupanger gav også i 2002 eit positivt økonomisk resultat, men likevel ikkje så godt som i Tilsvarande oppnådde MRF, med oppstart av turistruta på Geirangerfjorden på nye kontraktsvilkår i 2002, eit godt økonomisk resultat. Anbodssambandet Manheller Fodnes i indre Sogn nådde ikkje eit tilfredsstillande resultat i 2002, m.a. på grunn av hovudklasse på begge ferjene i sambandet. Det same gjeld for anbodssambandet Ørsneset Magerholm på Sunnmøre, jfr. også merknaden i punkt 3.4 framanfor om avsetninga på 1,0 mill. kroner i 2002-rekneskapen for venta tap i resterande 4 månader av kontraksperioden. For ekspressbåtdrifta, der konsernselskapa har hatt fleirårige incitaments-kontrakter med fylkeskommunen, medførte kostnadsutviklinga også i 2002 eit negativt press på dei forretningsmessige resultata i MRF sine ruter. Konsernet fekk også dette året i tillegg konsekvensane av den offensive satsinga i MRF på materiellfornying, med tilhøyrande høge kapitalkostnader. Fylkesbaatane si båtverksemd gav plussresultat i For begge selskapa gjekk kontraktane med fylkeskommunane om ekspressbåtdrift ut ved årsskiftet 2002/2003. For MRF sitt vedkomande vart 3 ruter på Sunnmøre lagt ut i marknaden på anbod. MRF vann kontrakten. Det er i skrivande stund på det næraste avklart at begge selskapa, med basis delvis i anbodskontrakt og delvis i forhandlingar, vil underteikne nye 5-års kontraktar med fylkeskommunane. Det forretningsmessige innhaldet er utfordrande, men skal under normale omstende gje grunnlag for forsvarlege økonomiske resultat sett over heile kontraktsperioden. Negativ trafikkutvikling i delar av ruteområdet (på Sunnmøre) er likevel urovekkjande. Som den største av få attverande aktivitetar innanfor godstransport på sjøen i konsernet driv Fylkesbaatane to frysebåtar, hovudsakleg mellom Vest Noreg og Austersjøen. Desse er opererte av selskapet Silver Sea AS der Fylkesbaatane fram til desember 2002 eigde 34%. Seinare er islandske interesser komne med på eigarsida, slik at Fylkesbaatane etter det vil eige 20 %. Fraktratene på fryseskipa er framleis låge, og resultatet var i 2002 i minus og noko dårlegare enn året før. Valutagevinst som følgje av finansiering i USD, saman med andel av eit godt resultat i selskapet Silver Sea AS, gjer at verksemda likevel totalt sett har eit positivt resultat. Verksemda i dei 4 buss- og godsselskapa i konsernet har gjeve plussresultat, med unntak av Ottadalen Billag AS. Særleg positivt er resultatet i Mørebil as og Sogn Billag L/L. Godstransporten i sel- 8 Hurtigbåt, turistruter

9 skapa har gjeve blanda resultat. Denne verksemda representerer framleis ei stor utfordring. Med grunnlag i vedtak i konsernstyret er det i 2002 vidareført omfattande prosessar med omsyn til å samkjøre desse 4 selskapa til eitt koordinert system for det som gjeld persontransportverksemda.arbeidet er i god gjenge, og vi ser positive resultat av det. Arbeidet blir vidareført og utvida med nye prosjekt, m.a. i tilknyting til organisering av administrative fellesfunksjonar. Reisebyråverksemda i konsernet har levert varierande resultat i Det same gjeld for verkstaddrifta. Enkelte av selskapa har levert til dels svært gode resultat. Finansinntekter og godt resultat frå delar av restaurasjonsdrifta er elles med og sikrar eit godt totalresultat i konsernet i Styret viser elles til nærare informasjon og kommentarar til dei ulike forretningsområda under eigne, separate avsnitt i den trykte årsrapporten for Fjord1-konsernet, og til årsmeldingar og rekneskapar for dei enkelte konsernselskapa. 8. KVALITET,TRYGGLEIK OG MILJØ 8.1 Kvalitets- og driftsstyringssystem Fokus på tryggleik i alle ledd er grunnleggjande i Fjord1-konsernet. Fylkesbaatane og MRF har også i 2002 ført vidare arbeidet med å konsolidere og forbetre driftssystema som oppfyller dei normer og krav sjøfartsstyresmaktene stiller på dette området. Alle delar av verksemda i desse selskapa inngår i desse driftssystema, system som skal sikre kvalitet og tryggleik i heile tenesteproduksjonen vår. Gjennom oppfølging av desse systema skal vi identifisere risiko, analysere uønskte hendingar og gjennom målretta tiltak søkje å fjerne eller redusere desse. Ruteproduksjon og trafikkavvikling vart også i 2002 gjennomført på ein trygg og god måte.av vel 21,3 mill. transporterte passasjerar (inkl. sjåførar i ferjetransporten), vart det i 2002 registrert skade på 6 personar.av vel 6,3 mill. transporterte kjøretøy var det 63 bilar som vart påførde skadar som skuldast selskapa. Det er i løpet av dei siste åra gjennomført store investeringar i tryggleik i den sjøretta persontransporten. I 2002 vart det investert ytterlegare i nye redningsvestar til store delar av flåten. Det står likevel att ei problemstilling for heile næringa omkring internasjonal typegodkjenning av innkjøpte vestar. Det er også grunn til å nemne investeringar knytt til opplæring av mannskap og montering og uttesting av nye evakueringssystem, særleg innanfor ekspressbåtdrifta. Både Fylkesbaatane og MRF har i skrivande stund alt materiell i drift med nytt sertifisert evakueringsutstyr. 8.2 Arbeidsmiljø I 2002 var det tilsette i konsernet, av desse 345 kvinner, m.a.o. ein kvinne-andel på ca. 16,5 %.Tilsvarande tal for 2001 var ca. 14 %. Den låge kvinneandelen må sjåast i samanheng med at kvinner tradisjonelt sett ikkje har valt å utdanne seg i maritim retning eller til sjåføryrka, og at det dermed ikkje har vore mogleg å rekruttere kvinner til desse yrka. Det blir arbeidd for å endre denne uheldige rekrutteringsmessige situasjonen, jfr. punkt 8 nedanfor. Fordeling tilsette i konsernet Mørebil 10% Nordfjord og Sunnmøre 7% Ottadalen Billag 6% Verkstedselskap 2% Sogn Billag AS 11% Fylkesbaatane 27% Reisebyrå 1% MRF 36% Arbeidsmiljøet i konsernselskapa er elles generelt sett godt, og arbeidsstokken er på dei fleste områda stabil. Det er i 2002 registrert dagar med sjukefråvær/annan permisjon med lønn i konsernet, noko som utgjer ein sjukeprosent på 5,1 % i konsernet. Tilsvarande tal i 2001 var 5,3 %. Det er innrapportert 33 skadar på eigne tilsette i året. Styret vil gje stor honnør og takke alle tilsette i konsernet for god og konstruktiv innsats i Ytre miljø Transportverksemd medfører forureining av det ytre miljøet. Forureininga er særleg knytt til bruk av fossilt brensel med utslepp av NOX, CO2 og SO2. Gjennom samarbeid i næringa, med motorleverandørar og forskingsmiljø,søkjer selskapa i konsernet å finne tiltak som kan redusere nivået på uheldige utslepp til luft. Nivået pr i dag ligg innanfor dei formelle krava styresmaktene stiller. Dette gjeld både for sjø- og landverksemda. Konsernet arbeider framleis med desse utfordringane på tre frontar: overgang til bruk av naturgass i staden for diesel, jfr. M/F «Glutra», overgang til moderne dieselmotorar etter DNV-klassen «clean design», jfr. den nye ferja M/S «Nordfjord», utskifting av gamle og investering i nye dieselmotorar med betre forbrenningseigenskapar, ombygging og renovering av eksisterande motorar med sikte på reduserte utslepp av miljøskadelege stoff. På grunn av stram offentleg regulering og tronge rammer for investeringar i nytt materiell og oppgradering av eldre materiell i ferjedrifta, er tempoet i gjennomføringa av slike tiltak som nemnt ovanfor, ikkje tilfredsstillande. Fylkesbaatane og MRF har inngått avtale om levering av miljøfarleg avfall (mellom anna spillolje) til godkjende mottakarar. Årsmelding 2002 frå styret 9

10 Årsmelding 2002 frå styret Styret viser elles til eit eige miljøsamandrag som er presentert under eiga overskrift på side HOVUDDOKUMENT FOR MÅL OG STRATEGIAR Konsernet har i løpet av 2002 gjennomført ein mål- og strategiprosess som har munna ut i eit «Hovuddokument for mål og strategiar i Fjord1-konsernet». Dette dokumentet definerer klare målsetjingar og prioriterte strategiar for arbeidet med den vidare utviklinga av konsernet. Styret har gjort konkrete vedtak om prioritering av tiltak og innretninga av prosessar i vidareføringa av strategiarbeidet Styret legg til grunn at vi gjennom effektiv evne og vilje til felles kulturbygging, samordning og samarbeid i Fjord1 skal sette fokus på tryggleik, service, effektiv organisering og drift. 10. UTFORDRINGAR Fjord1-konsernet står framfor store utfordringar, både i forhold til vidareføringa av interne samordnings- og effektiviseringsprosessar, og i forhold til vidare strukturmessig og konkurransemessig posisjonering i den eksterne marknaden. Styret vil for det vidare arbeidet legge til grunn at dette fokuset på drift m.a. skal skapast gjennom ytterlegare spesialisering av dei enkelte forretningsområda og selskapa våre. Styret viser i denne samanhengen til hovuddokumentet for mål og strategiar for Fjord1-konsernet. Situasjonen er elles slik at formuleringane i fjorårets årsmelding framleis er godt dekkande for dei utfordringane konsernet står framfor: Med vidare utvikling av anbod som grunnlag for tildeling av transportkontrakter, må vi på sunn forretningsmessig basis dokumentere konkurranseevne for å kunne forsvare og utvikle posisjonen vår i marknaden. Den faktiske konkurranseevna vår vil likevel vere avhengig av at vi i marknaden møter konkurrentar som også for sin del legg tilsvarande forretningsmessige prinsipp til grunn for sine marknadsmessige utspel. For å kunne utvikle Fjord1 som transportkonsern, og for å kunne møte krav til avkastning og utbytte til eigarar, er det nødvendig å sette større krav til oppnådde resultat i tida framover, samstundes som vi innanfor kontraktsmessige rammer framleis skal produsere kvalitetstenester. Desse krava skal stå sentralt for det vidare arbeidet i alle selskap og på alle nivå. Framtidig satsing på dei enkelte forretningsområda i konsernet må vurderast med grunnlag i inntenings- og resultatevne. Dette er no nedfelt i det vedtekne strategidokumentet. Arbeidet på overordna konsernnivå, og i dei enkelte selskapa, vil også i 2003 bli prega av planlegging og gjennomføring av tiltak med sikte på slik utvikling av ein fokusert og spesialisert transportorganisasjon. Rekruttering av medarbeidar spesielt til sjømannsyrka er ei stor utfordring, og utfordringa blir større i åra framover. MRF og Fylkesbaatane, saman med heile næringa, har gjennom bransjeorganisasjonen Rederienes Landsforening siste åra brukt monaleg tid og ressursar på å marknadsføre sjømannsyrka overfor ungdom generelt og kvinner spesielt som står overfor val av utdanningsretning. Dette har skjedd gjennom informasjonskampanjar og deltaking på utdanningsmesser i tilknyting til dei maritime utdanningsinstitusjonane. MRF fekk Møre og Romsdal fylkeskommune sin likestillingspris for 2002 for arbeidet sitt på dette feltet. Dette arbeidet må halde fram. Fjord1-konsernet må i tillegg ha ein aktiv politikk knytt til det å stille lærlingplassar og kadettplassar til disposisjon for ungdom under utdanning til sjømannsyrka. 11. PROFILERING AV KONSERNET I dette store konsern-systemet har vi naturleg nok mange ulike kulturar og mange ulike måtar å løyse oppgåvene på.vi er på veg med å utvikle vår eigen gode Fjord1-kultur, basert på det beste i eksisterande kulturar. Eit viktig forankringspunkt for denne prosessen er innføringa av ei felles visuell profilering av konsernet og konsernselskapa, som no er på plass. Etter nokre feilsteg i informasjonsflyten og medverknaden i sjølve utviklingsprosessen meiner styret at den nye profileringa etter kvart vil ha stor positiv verdi både innad i eigen organisasjon og i forhold til omverda. Florø, 31. desember 2002 / 11. april 2003 Jarle Skartun Einar Holm Torill Vang Amdam Knut O.Aarethun styreleiar nestleiar 10 Dagfinn Hjertenes Jens Petter Ekornes Olav Støbakk Sigvart Røyrvik Olav Smørdal konsernsjef

11 MORSELSKAP KONSERN tal i 1000 kr. tal i 1000 kr Note Driftsinntekter Salsinntekter Kontraktsinntekter rutedrift Sum andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Løn og sosiale kostnader Avskrivingar Nedskriving på anleggesmidlar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Inntekt/utbytte på investering i dotterselskap 12 Inntekt/utbytte på inv. i anna foretak i same konsern 160 Inntekt på investering i tilknytte selskap Verdiendring finansielle omløpsmidlar Nedskriving på finansielle anleggsmidlar Anna renteinntekt Anna finansinntekt Rentekostnader til selskap i same konsern Annan rentekostnad Netto finanskostnader Andre postar Vinst ved sal av verksemd Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Resultatrekneskap Fjord1 Nordvestlandske AS (tal i 1000) Minioriteten sin del av overskotet Årets resultat etter minoriteten sin del Overføringar og disponeringar: Foreslått utbytte Motteke konsernbidrag Overført anna eigenkapital Sum disponert

12 Fjord1 Nordvestlandske AS (tal i 1000) Balanserekneskap MORSELSKAP KONSERN tal i 1000 kr. tal i 1000 kr Noter EIGEDELAR Anleggsmidlar Imaterielle eigedelar Utsett skattefordel Goodwill Sum immaterielle eigedelar Varige driftsmidlar Tomter, bygningar og annan fast eigedom Skip Transportmiddel Driftslausøyre, inventar, verktøy og liknande Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investeringar i dotterselskap Investeringar i tilknytte selskap Investeringar i aksjar og andelar Obligasjonar og andre fordringar Pensjonsmidlar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Kundefordringar Kortsiktig fordring på konsernselskap - - Marknadsbaserte aksjar og obligasjonar Andre kortsiktige fordringar Likvider Sum omløpsmidlar SUM EIGEDELAR Styret i Nordvestlandske AS, Florø 31. desember 2002 / 11 april Jarle Skartun Einar Holm Torill Vang Amdam Knut O.Aarethun styreleiar nestleiar

13 MORSELSKAP KONSERN Noter EIGENKAPITAL OG GJELD EIGENKAPITAL Innskoten eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Anna konsernkapital Sum opptent eigenkapital Minoritetsinteresser Sum eigenkapital GJELD Avsetjing for forpliktingar Utsett skatt - Pensjonsforpliktingar Andre avsetjingar for forpliktingar Sum avsetjing for forpliktingar Anna langsiktig gjeld - Gjeld til kreditinstitusjonar Gjeld til konsernselskap - Anna langsiktig gjeld Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - Gjeld til kredittinstitusjonar Gjeld til konsernselskap - Skuldig offentlege avgifter Leverandørgjeld Betalbar skatt Utbytte Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Balanserekneskap Fjord1 Nordvestlandske AS (tal i 1000) Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Dagfinn Hjertenes Jens Petter Ekornes Olav Støbakk Sigvart Røyrvik Olav Smørdal konsernsjef 13

14 14 Fjord1 Nordvestlandske AS (tal i 1000) Kontantstraumoppstilling MORSELSKAP KONSERN tal i 1000 kr. tal i 1000 kr Kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Resultat før skatt Betalt skatt Vinst ved sal av driftsmidlar Vinst ved sal av aksjar og andelar 810 Resultat frå investering i tilknytte selskap Ordinære avskrivingar Nedskriving på anleggsmidlar Skilnad mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalingar Endring i varer, kundekrav og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingspostar Netto likviditetsendring frå verksemda Likvidar tilført / brukt på investeringar: 538 Investeringar i varige driftsmidlar Utbetaling ved kjøp av aksjar og andelar Sal av varige driftsmidlar (salssum) Tilgang selskap Salssum konvertibel obligasjon Sal av aksjar (salssum) Effekt av konsolidering av tidlegare tilknytte selskap Endring i andre investeringar Netto likviditetsendring frå investeringar Likvidar tilført / brukt på finansiering: Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av gammal gjeld Innbetalt eigenkapital Netto endring i kassakreditt Utbytte (utbetalt) Netto likviditetsendring frå finansiering Netto endring i likvidar i året Kontantar og bankinnskot pr Likviditetsbehaldning pr

15 Årsrekneskapen inneheld resultatrekneskap, balanse, kontantstraumanalyse og notar og er utarbeidd i samsvar med norsk rekneskapslovgjeving og god rekneskapsskikk. Dei viktigaste rekneskapsprinsippa som er nytta, er det gjort greie for i det etterfølgjande. KONSOLIDERINGSPRINSIPP Konsernrekneskapen omfattar morselskapet Fjord1 Nordvestlandske AS (Fjord1), døtre og tilknytte selskap. Note 7 og 12 gir ein oversikt over dei selskapa som inngår i konsernet. Ved vesentlege oppkjøp har ein i konsolideringa nytta kjøpsverdimetoden. Dette medfører at kjøpesummen for aksjar i dotterselskap er eliminert mot eigenkapitalen i dotterselskapet på kjøpstidspunktet. Meirverdiar er i konsernrekneskapen tilført respektive eigedelar med bruttobeløp og avsetjing for utsett skatt. Alle vesentlege transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet er eliminerte. Utsett skatt er avsett for ikkje realiserte gevinstar. Minoritetsinteresser er skilde ut som eigen post både i resultatrekneskapen og i balansen. EIGARDEL I FELLES KONTROLLERT VERKSEMD I rekneskapen er vår andel på 49% i Partsrederiet Kystekspressen ANS teke inn etter reglane om felleskontrollert verksemd, det vil seie etter bruttometoden. Etter bruttometoden blir eigardelen i Partrederiet Kystekspressen ANS teken inn linje for linje, samtidig som vesentlege mellomverande mellom Fjord1 og Kystekspressen ANS blir eliminert. I følge selskapsavtalen er det krav om full semje mellom eigarane med syn til kjøp og sal av skip, samt ved endring av ruteopplegg. Dette er så vesentlege forhold at ingen av eigarane kan seiast å ha innflytelse aleine. Eigarane røystar i høve til sin eigardel. TAP PÅ KONTRAKT Fjord1 Nordvestlandske (konsern) driv verksemd på kontrakt med det offentlege. Nokre av desse kontraktane er fleirårige. Selskapet har gjort vurderingar knytt til innteninga på kontraktane. Skulle det vise seg at denne vurderinga medfører at det er sannsynleg at selskapet kan kome til å tape på kontraktane, vil det bli gjort avsetjingar for tap for resterande driftsperiode. OMARBEIDING INNGÅANDE BALANSE Inngåande balanse er omarbeid som ein følge av implementering av pensjonsordningar som ikkje har vore innarbeida i balansen tidlegare. Vi syner til note 16, Eigenkapital. VURDERINGS- OG KLASSIFIKASJONSPRINSIPP Rekneskapsprinsipp Vesentleg eigardel i selskap der det ligg føre samarbeidsavtalar som går på felles kontroll saman med ein eller fleire partar, er inkludert med forholdsmessig del av eigedelar, gjeld, inntekter og kostnader (bruttometoden). Investeringar i selskapa der konsernet eig frå 20% til 50% av den stemmeberettiga aksjekapitalen og der konsernet har vesentleg innverknad (tilknytt selskap), er innarbeidd i rekneskapen etter eigenkapitalmetoden. Driftsinntekter Driftsinntekter, herunder bil-, passasjer- og godsfraktinntekter, andre driftsinntekter og kontraktsbetaling frå offentlege oppdragsgjevarar er inntektsført i det året dei gjeld. Kontraktsbetalinga blir balanseført som fordring dersom den ikkje fullt ut er innbetalt pr. årsskiftet. Sal av klippekort for passasjerar og kjøretøy i ferje- og hurtigbåtrutene er inntektsført på kjøpstidspunktet. Dette gjeld for dei kontraktane der kontraktsmottpart har teke ansvar for ikkje nytta klipp i selde rabattkort. Der selskapet har ansvaret for unytta klipp i selde rabattkort vert inntektene bokført på brukstidspunktet. Unytta klipp blir i dette tilfelle ført under posten anna kortsiktig gjeld i balansen Delar av kontraktsbetalinga vert periodisert med utgangspunkt i forskjell mellom nedbetalingstida for driftsmiddel som er lagt til grunn i kontraktar med det offentlege og dei rekneskapsmessige avskrivingane. 15

16 16 Rekneskapsprinsipp Verdipapir Kortsiktige investeringar, børsnoterte aksjar, obligasjonar o.l. som inngår i selskapet si kortsiktige likviditetsforvaltning, er samla vurdert til marknadsverdi (handelsportefølje). Kortsiktige aksjar og andelar, som ikkje inngår i selskapet si finansforvaltning (handelsportefølje), er individuelt vurdert til det lågaste av historisk kost og marknadsverdi. Andre aksjar og andelar, herunder aksjar i dotterselskap, er vurdert individuelt etter dei generelle vurderingsreglane (kostmetoden). Andre aksjar og andeler som er klassifisertt som finansielle anleggsmidlar, er vurdert til kjøpspris. Investeringane blir nedskrivne til verkeleg verdi dersom verdifallet ikkje blir vurdert til å vere forbigåande. Vedlikehald og klassifikasjon Av driftsmessige årsaker og krav er det nødvendig å utføre eit løpande godt skipsvedlikehald både for maskineri, utstyr og skrog.alle skipa inngår i eit årleg vedlikehaldsprogram. Klassifikasjonskostnader og vedlikehaldskostnader blir utgiftsført i samband med det årlege vedlikehaldsprogrammet. Det er imidlertid gjort et unntak for hurtigbåtar der det vert avsett for påløpt vedlikehald for motorar og vassjet. Varige driftsmiddel Varige driftsmiddel er ført opp i balansen til kjøpskost med frådrag av planmessige avskrivingar. Dei planmessige avskrivingane er lineære over økonomisk levetid for driftsmidlane. Når det gjeld avskrivingstid på investeringar/påkostningar/større utskiftingar, følgjer desse avtalt avskrivingsplan i kontraktar med oppdragsgjevar. Forskjellen mellom dei kontraktsmessige verdiane av selskapet sine skip i kontraktane med offentlege styresmakter og dei rekneskapsmessige verdiane er avsett som langsiktig gjeld i balansen. Den årlege forskjellen mellom nedbetaling av selskapet sine skip i kontrakten med offentleg styresmakt og rekneskapsmessige avskrivingar blir ført som kontraktsinntekt. Denne regnskapsførselen skaper samanstilling mellom kostnader (avskrivingar) og inntekter (kontraktsinntekter). Kjøp og sal av driftsmidlar må sjåast som ein del av den ordinære verksemda til selskapet. Netto salsvinstar er derfor tekne med under andre driftsinntekter i resultatrekneskapen. For skip som er nyare enn 25 år, og som inngår i kontrakten med Statens vegvesen, kan Statens vegvesen stille krav til korleis eventuelle salsvinstar skal nyttast. Renter som er knytt til skip/anlegg under oppføring, blir aktivert som ein del av kostprisen. BEHANDLING AV PENSJONSKOSTNADER Tilsette i administrasjonen Pensjonsordningane i konsernet blir handsama rekneskapsmessig i samsvar med norsk standard for pensjon. Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av talet på oppteningsår, lønnsnivå,lønnsnivå ved opptjent pensjonsalder og storleiken på ytinga frå folketrygda. Forpliktinga er dekka gjennom eit forsikringsselskap. Fylkesbaatane (morselskap) har kollektive pensjonsordningar og AFP ordning. Pensjonsforpliktinga er innarbeidd i balansen. For tilsette i MRF (gjeld tilsette i administrasjon, reinhaldarar på ferjer og hurtigbåtar og bomvakter i bomstasjonar) er pensjonsansvaret dekt gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordninga gir ei definert yting i samsvar med tariffavtaler i kommunal sektor. Pensjonsforpliktinga er innarbeidd i balansen i Usikra ordningar -AFP MRF har usikra ordning for tilsette i administrasjonen, reinhaldarar på ferjer og hurtigbåtar og bomvakter i bomstasjonar. Den usikra ordninga er knytt til moglegheit for dei tilsette til å gå av med AFP og er avgrensa til frå den tilsette fyller 62. Tilsette i flåten Dei tilsette i flåten har ei pensjonsordning gjennom Pensjonstrygden for sjømenn. Fjord1-konsernet har ikkje pensjonsplikter for mannskap (ekskl. reinhaldarar) knytt til denne ordninga, då pensjonsrettane for denne ordninga ligg hos Pensjonstrygda for sjømenn. Det vart i samband med tariffrevisjon for 1998 innført ei tilleggspensjonsordning for tilsette i flåten (eksl. reinhaldarar). Denne ordninga fekk verknad frå 1. januar 2000.

17 Selskapet sine plikter er knytt til differansen mellom 60% av pensjonsgrunnlaget og full alderspensjon frå Pensjonstrygden for sjømenn. Fjord1-konsernet har innarbeida denne ordninga i reknskapen for 2002 etter norsk standard for pensjon.vi syner til note 18, Eigenkapital. SKATT Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både den betalbare skatten i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er berekna med 28% på grunnlag av dei mellombelse skilnadene som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande mellombelse skilnader som vert reverserte eller kan reverserast i same periode, er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande skilnader som ikkje er utlikna og underskot til framføring, er grunngjeve med venta framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan balanseførast, er oppført netto i balansen. Skatt på ytt konsernbidrag som er ført som auka kostpris på aksjar i andre selskap, og skatt på motteke konsernbidrag som er ført direkte mot eigenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringa skjer mot betalbar skatt dersom konsernbidraget har hatt verknad på betalbar skatt, og mot utsett skatt dersom konsernbidraget har hatt verknad på utsett skatt). KONTANTSTRAUMOPPSTILLINGA Kontantstraumoppstillinga er utarbeidd etter den indirekte metoden. Kontantar og kontantekvivalentar omfattar kontantar, bankinnskot og andre kortsiktige, likvide plasseringar som umiddelbart og med uvesentleg kursrisiko kan konverterast til kjende kontantbeløp og med forfallsdato kortare enn tre månader frå kjøpsdato. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar som er knytt til varekrinsløpet er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel dersom dei skal tilbakebetalast i løpet av eitt år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriteria lagt til grunn. Omløpsmiddel vert vurdert til lågaste verdi av kostpris og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmiddel er vurdert til kostpris.varige driftsmiddel vert balanseført og avskrive over driftsmidlet si økonomiske levetid. Varige driftsmiddel vert nedskrive til verkeleg verdi ved verdifall som ikkje vert venta å vere forbigåande. Nedskrivinga vert reversert når grunnlaget for nedskrivinga ikkje lenger er til stades. Langsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet FORDRINGAR Kundefordringar og andre fordringar er oppført i balansen til pålydande etter frådrag for avsetnjing til venta tap. Avsetnjing til tap bli gjort på grunnlag av individuelle vurderingar av dei enkelte fordringane. I tillegg for andre kundefordringar blir det gjort ei uspesifisert avsetjing for å dekke vurdert tap. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsett til lågaste av kostpris etter FIFO-prinsippet og verkeleg verdi. Det er gjort nedskriving for pårekna ukuranse. Dotterselskap/tilknytte selskap Dotterselskap (DS) og tilknytte (TS) selskap blir vurdert etter kostmetoden i morselskapet sin selskapsrekneskap. Investeringane er vurdert til kostpris for aksjane med mindre nedskriving har vore naudsynt. Utbytte/konsernbidrag er inntektsført same år som det er ytt i dotterselskapet/det tilknytte selskapet. Ved utbytte/konsernbidrag som vesentleg overstig del av tilbakehalde resultat etter kjøpet, blir den overskytande delen sett som tilbakebetaling av investert kapital, og er dregen frå verdien av investeringa i balansen. Valuta Pengepostar i utanlandsk valuta er vurdert etter kursen ved rekneskapsårets slutt. Rekneskapsprinsipp 17

18 NOTE 1 NOTE 2 NOTE 3 KONTRAKTSBETALING Som ein del av vederlaget for den produksjonen konsernet utførar for det offentlege mottar selskapet kontraktsbetaling. I 2002 inngikk MRF ein avtale med ein av oppdragsgivarane knytt til handsaminga av unytta klipp i selde rabattkort. Eingangseffekt av denne avtala var ei inntektsføring på 24,4 mill kroner. VARER Varelager består av varer innkjøpt for vidare sal. LØN- OG SOSIALE KOSTNADAR MORSELSKAP KONSERN Løn Arbeidsgivaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Lønskostnader Gjennomsnitt tal tilsette Ytingar til styret ( i kroner) Styret Konsernsjef Løn og godtgjersle MORSELSKAP KONSERN Revisjon Anna bistand Revisjon Anna bistand Tenestekjøp hos revisor NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDDEL VARIGE DRIFTSMIDLER MOR Driftsløysøyre, Sum verkty, inventar Sum varige anleggsmed mer driftsmiddel middel Kostpris og ordinære avskrivingar Kostpris tilgang i år skip under bygging selde selskap avgang i år 0 0 Kostpris Akk.ordinære avskrivingar Akk. nedskrivning Reknesk.messig bokført verdi Årets avskrivingar 30 0 Nedskriving 0 0 % ordinære lineære avskrivingar 13-25% 18

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no ÅRSMELDING 2003 www.fjord1.no Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal. Konsernstaben Konsernsjef Olav Smørdal adm. dir. i MRF sidan 1989, tidlegare

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

( Nøkkeltal for drifta i 2005) ( Dette er Fjord1 ) ( først og fremst )

( Nøkkeltal for drifta i 2005) ( Dette er Fjord1 ) ( først og fremst ) ( årsmelding 2005 ) ( Innhald ) Dette er Fjord1... 3 Konsernleiinga... 4 Konsernsjefen har ordet... 5 Forretningsområde...6 Organisasjonskart... 7 Datterselskap... 8 Viktige hendingar i 2005... 9 Viktige

Detaljer

( Nøkkeltal for drifta i 2006) ( Dette er Fjord1 )

( Nøkkeltal for drifta i 2006) ( Dette er Fjord1 ) ( årsmelding 2006 ) ( Innhald ) Dette er Fjord1... 4 Organisasjonskart... 5 Konsernsjefen har ordet... 6 Konsernstaben... 7 Forretningsområde...7 Viktige hendingar i 2006... 9 Årsmelding... 10 Verksemdstyring...

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

INNHALD. Rapport per forretningsområde 27 36 Ferjedrifta Hurtigbåtdrifta Catering Buss Reiseliv Andre forretningsområde

INNHALD. Rapport per forretningsområde 27 36 Ferjedrifta Hurtigbåtdrifta Catering Buss Reiseliv Andre forretningsområde Årsrapport 2011 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Konsernsjefen har ordet 8 Konsernleiinga 9 Forretningsområde 10 Viktige hendingar i 2011 11 Verksemdstyring 14

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

Årsmelding & rekneskap

Årsmelding & rekneskap Årsmelding & rekneskap 2008 Innhald Året 2008 3 Året 2008 4 Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 18 Resultatrekneskap 23 Rekneskapsprinsipp 27 Notar til rekneskapen 48 Revisjonsmelding

Detaljer

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF

Resultatrekneskap. Helse Vest RHF Resultatrekneskap Helse Vest 1000 NOK Helse Vest RHF Føretaksgruppa 2010 2011 Tekst Note 2011 2010 13 220 215 14 974 925 Basisramme 2 14 974 925 13 220 215 4 432 517 4 634 887 Aktivitetsbasert inntekt

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2012

Å r s m e l d i n g 2012 Å r s m e l d i n g 2012 1 Innhald 3 Nøkkeltal, forretningsidé og samandrag 4 Årsmelding 17 Resultatrekneskapet 19 Balansen 21 Kontantstraumanalyse 22 Oversikt over notar 23 Notar 35 Revisor si melding

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2012 Årsmelding og rekneskap 2012 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2012 3 Samarbeidspartnarar 6 Økonomisk utvikling 7 Resultat og Balanse 2012 09 Risikotilhøve 11 Personale arbeidsmiljø

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding ÅRSMELDING 2014 INNHALD 3 Hovudtal 4 Årsmelding frå styret 8 Resultat 9 Balanse 10 Kontantstraumoppstilling 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Notar 32 Revisjonsmelding 33 Årsmelding frå kontrollkomiteen 34

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014

Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014 År s r appor t2014 Innhald Dagleg leiar har ordet Styret si årsmelding Revisor si melding Konsernrekneskap Furene AS 2014 Resultat Balanse Notar Kontantstraumoppstilling Årsrekneskap Furene AS 2014 Nøkkeltal

Detaljer