Innhold. Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2002 Fjord1 Nordvestlandske AS Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS Møre og Romsdal Fylkesbåtar as Sogn Billag AS Ottadalen Billag AS Nordfjord og Sunnmøre Billag AS Mørebil as Sogn Bilservice as Årdal Bilag as Sognefjord Reisebyrå as Måløy Reisebyrå as Ottadalen Last as Skjåk Bil as Norwest Reisebyrå as Storfjord Bilservice as Møre Auto as Hallingal Billag as Molde Havneterminal as Sykkylven Godsterminal as Hareid Trafikkterminal as Ålesund Båtcharter as Cruiseservice as Trolløya Eiendom as Sognefjord Cruise as Aysen Ekspress SA Naviera Sognekongen SA

2 Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal. Konsernstaben Konsernsjef Olav Smørdal adm dir MRF siden 1989, tidligere ass. fylkesrådmann, utdannet siv.øk. frå NHH 1974 Visekonsernsjef Atle Tornes adm. dir. Fylkesbaatane siden 1995, tidligere viseadm. dir. i HSD, utdannet siv.øk frå NHH (77) og cand. jur. Konsernkoordinator Hallgeir Kleppe tilsett Fylkesbaatane 1980, øk.sjef sidan 1992, øk. adm. frå DH Økonomiansvarleg Vidar Skaar økonomisjef i MRF siden 1998, tidligere finanssjef i Norske Fina, rådgiver Oljeskattkontoret, utdannet siv.øk. (SiB-92) og høyere avdeling NHH (1994) Innhold Nytt namn ny felles profil... 3 Viktige hendingar... 4 Dette er Fjord Årsmelding frå styret... 6 Resultatrekneskap Balanserekneskap Kontantstraumoppstilling Rekneskapsprinsipp Notar Revisjonsmelding for Uttale frå bedriftsforsamlinga Konsernsjefen har ordet Rapport frå Fylkesbaatane Rapport frå MRF Ferjedrift Hurtigbåtdrift Reiseliv Bussdrift Andre område Gods land Gods sjø Miljø- og tryggleik Flåteoversikt The Fjord1Group in brief Adresser Foto: Reed Foto AS,Tor Arne Aasen og bilder frå eige arkiv. Opplag: Grafisk produksjon: E. Natvik Prenteverk AS, Florø Tlf

3 Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommunar la eigarinteressene dei hadde i Fylkesbaatane og MRF inn i det nystifta morselskapet 9. mai Samstundes med organisatoriske endringar, vart det sett i verk ein prosess for å gje alle selskapa i konsernet ein felles profil. Profilprosjektet hadde mål om ein felles, overbyggjande identitet innanfor konsernet på tvers av selskap, nivå, aktivitetsområde og geografi, bygd på felles kjerneverdiar. Etter ein prosess som både involverte tilsette, leiing og styrande organ landa ein på «Fjord1». Fjord vart valt fordi dette er eit gamalt, norrønt uttrykk for «det å fara» eller «det å setje over», og såleis representerer fellesnemnaren for alle selskapa i konsernet. 1-talet vart velt fordi vi var først (Fylkesbaatane er det eldste transportselskapet i landet, starta i 1858), vi er fremst (m.a. illustrert ved verdas første gassdrivne ferje, MF «Glutra») og vi ynskjer å vere best (nedfelt i konsernet sin visjon). Namnet på morselskapet vart då endra frå Nordvestlandske AS til Fjord1 Nordvestlandske AS. Konsernet vil ORGANISAJONSKART i dagleg tale bli omtala som Fjord1-konsernet. Namna på dei ulike selskapa i konsernet er ikkje endra. Eksempelvis heiter det Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, som før, men selskapet har fått ny logo og ny visuell profil. Den nye profilen vil etter kvart bli gjennomført for alle selskapa i Fjord1-konsernet. Alle selskapa skal framstå i den felles drakta både på land og sjø. Ferjer og bussar skal dekorerast i felles stil. Konsernet sin nye profil skal etter kvart finnast igjen på brev og andre trykksaker, brosjyrar, annonsar, magasin, skilting, på Internett m.v.all kommunikasjon, både internt og eksternt skal framstå som eit Fjord1-produkt. Etter kvart som eksisterande fartøy og bussar skal målast eller lakkast, vil det bli i ny drakt. Nytt namn ny felles profil 3

4 4 Viktige hendingar VIKTIGE HENDINGAR I 2002 Gjennom året har det vore arbeidd med å revurdere Fjord1 sine mål og strategiar i eit dokument som styret vedtok i desember. Nordvestlandske AS fekk nytt namn hausten 2002 og heiter no Fjord1 Nordvestlandske AS. Samstundes fekk heile konsernet ny profil med logo. I dagleg tale kallar vi oss no for Fjord1 konsernet. Alle konsernselskapa nyttar no ein felles profilmanual i alle publikasjonar, kommunikasjon og visuelle uttrykk. Dei juridiske namna på dotterselskapa er ikkje endra. Bilselskapa i konsernet, som tidlegare var dotterselskap av Fylkesbaatane og MRF, vart selde til morselskapet Fjord1. Fylkesbaatane og MRF sine eigarposisjonar i Namsos Trafikklag, Fosen Trafikklag, BNR Fjordline og HSD vart òg selde til morselskapet Fjord1. Vi fekk eit særs høgt lønsoppgjer for sjøtilsette og sjåførar Sogn Billag overtok Hallingdal Billag Fjord1 etablerer ein strategisk allianse saman med Torghatten Trafikkselskap og Fosen Trafikklag. MRF vann anbodet som Møre og Romsdal fylkeskommune lyste ut våren 2002 for 3 hurtigbåtruter på Sunnmøre.Anbodet var utlyst på 8 år, men er i avtala redusert til 5 år. Nor-Cargo gjorde gjeldande salsopsjon mot MRF for kystgodsskipet MS «Jotunheim» frå kjøpet av Mørerutene i MRF har sidan hatt båten for sal. Fylkesbaatane dreiv vidare turistferja mellom Gudvangen og Kaupanger / Lærdal i 2002 etter ein vellykka oppstartssesong i MRF etablerte tilsvarande rute mellom Hellesylt og Geiranger i MRF etablerte nattferje på sambandet Molde Vestnes og samstundes vart det sett inn ei 3. ferje på dette tungt trafikkerte sambandet. MRF fekk levert 2 nye ferjer MF «Volda» og MF «Eira». Kystekpressen, som MRF eig 49% av, fekk levert 2 nye hurtigbåtar til ruta mellom Kristiansund og Trandheim. Fylkesbaatane fekk levert ein ny hurtigbåt som i vesentleg grad vil gå i hovudruta mellom Bergen og Sogn. Elles tok Fylkesbaatane i bruk MF «Nordfjord» og kjøpte ei brukt ferje MF «Dalsfjord» (ex MF «Fru Inger») frå Fosen Trafikklag AS. Fylkesbaatane etablerte seg i sørlege delen av Chile gjennom stifting av 2 delvis eigde selskap, Aysen Express SA og Naviara Sognekongen SA. MS «Sognekongen» vart selt til Naviara Sognekongen SA og vart sett inn i rute frå januar Etter at HSD og Rogaland Trafikklag selde seg ut av BNR Fjordline AS oppstod det mykje uvisse om Fjordline. Saman med TFDS bidrog Fjord1 sterkt til å finne ei positiv eigarløysing for BNR Fjordline AS og selskapet sitt ynskje om ny tonnasje og auka kapasitet for ruta mellom Bergen og Hanstholm. Fjord1 har no negativ kontroll med ein eigardel på 33,7% i BNR Fjordline AS og samstundes eig Fjord1 24% i den nye Danmarksferja MS «Fjord Norway» gjennom tilsvarande eigarskap i Nordsjøferjer KS som eig ferja. Gudbrandsdalsekspressen mellom Oslo og Bismo vart etablert frå 9. desember med to daglege avganger. VIKTIGE HENDINGAR SÅ LANGT I 2003 I rundskriv frå Samferdsledepartementet datert 13. mars 2003 blir det opna opp for liberalisering i spørsmål om konsesjon for etablering av nye ekspressbussruter, parallelle ruter og av- og påstiging langs traseen. Dette kan auke konkurransen og såleis bidra til å svekke resultata innan drift av ekspressbussar. Fylkesbaatane har signert ei 5 års avtale med Sogn og Fjordane fylke om drift av lokale båt og ekspressbåtruter for perioden Sogn Billag og Nordfjord og Sunnmøre Billag har signert ei 4 års avtale med Sogn og Fjordane fylke om drift av lokale skule- og bussruter for perioden MRF har signert ei 5 års avtale om drift av hurtigbåten mellom Molde og Helland / Vikebukt for perioden Krig, terrorfrykt og virussjukdommen SARS ser ut for å påverke turistsesongen for både buss og båt i 2003 negativt. Anbodet som MRF har for ferjeruta Aursnes Magerholm gjekk ut MRF har skrive kontrakt på drift av dette sambandet ut MRF har gjort vedtak om å starte opp turistferje mellom Valldal og Geiranger sommaren Fylkesbaatane har selt det gamle administrasjonsbygget i Strandgata 197 i Bergen. Det er starta ein prosess med mål om å etablere eit tettare organisatorisk samarbeid mellom Fylkesbaatane og MRF. MRF har fått løyve til å kontrahere ei standard ferje for sambandet Aukra Hollingsholmen.

5 Fjord1 Nordvestlandske AS er eit transportkonsern eigd av Sogn og Fjordane fylkeskommune (59%) og Møre og Romsdal fylkeskommune (41%) med omfattande aktivitetar på sjø og land, hovudsakleg forankra til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Fjord1 vart stifta i Florø 9. mai 2001 og eig Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (Fylkesbaatane), Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF), Mørebil, Sogn Billag, Ottadalen Billag og Nordfjord og Sunnmøre Billag. I tillegg kjem dotterdotterselskap og eigarinteresser i andre selskap. 2 i vedtektene seier at «Selskapet sitt føremål er sjølv, eller gjennom heilt eller delvis eigarskap i andre verksemder, å drive transport- og reiselivsverksemd. Selskapet kan òg engasjere seg i andre forretningsområde når dette er forretningsmessig interessant og er eigna til å styrke hovudformålet, eller fører til meir rasjonell utnytting av selskapet sine ressursar.» NØKKELTAL FOR DRIFTA I 2002 Tal tilsette Tal ferjer 57 Tal hurtigbåtar og andre båtar 21 Tal bussar 364 Tal godsbilar, hengarar 121 Vognkilometer Tal transporterte personar på båt, ferje, buss Tal kjørety på ferjene Omsetning Balanse Eigenkapital Resultat før skatt 2002 Kontantstraum Investeringar mill. kroner mill. kroner 480 mill. kroner 68 mill. kroner 263 mill. kroner 379 mill. kroner Dette er Fjord1 Leiarar i Fjord1 Nordvestlandske AS. Bak frå venstre: Svein Solheim (Fylkesbaatane), Anker Grøvdal (MRF), Stig Kristoffersen (Fylkesbaatane), Magne Hetle (Mørebil), Jarle Molde (Sogn Billag og Hallingdal Billag) og Jon B. Nesje (Nordfjord og Sunnmøre Billag og Ottadalen Billag). Framme frå venstre: Vidar Skaar(Fjord1 og MRF), Olav Smørdal (Fjord1 og MRF), Atle Tornes (Fjord1 og Fylkesbaatane) og Hallgeir Kleppe (Fjord1). 5

6 Årsmelding 2002 frå styret 1. KONSERN- OG EIGARFORHOLD Fjord1 Nordvestlandske AS (Fjord1) er morselskap i transportkonsernet Fjord1, der Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS (Fylkesbaatane), Møre og Romsdal Fylkesbåtar as (MRF), Mørebil as, Nordfjord og Sunnmøre Billag A/S, Ottadalen Billag A/S og Sogn Billag L/L er dotterselskap. Sogn og Fjordane fylkeskommune eig 59 % og Møre og Romsdal fylkeskommune 41 % i Fjord. Fjord1 eig om lag 90 % av aksjane i Fylkesbaatane og MRF, medan dei to dotterselskapa eig om lag 10 % eigne aksjar. Dei andre dotterselskapa eig Fjord1 100 %. 2. OM VERKSEMDA I FJORD1-KONSERNET Selskapet Fjord1 Nordvestlandske AS er pr. 31. desember 2002 eit reint eigarselskap utan driftsmessige aktivitetar utover administrative og styringsmessige funksjonar. Kommentarane i denne årsmeldinga frå styret vil såleis i stor grad vere knytt til konsernaktivitetane. Buss 19% Gods 8% Anna 10% Hurtigbåt 14% Omsetningsfordeling Ferje 49% Det var i tilsett i morselskapet (frå 1. april 2002). Dei administrative konsernfunksjonane vart utførte av ein konsernstab på 4 personar, som med unntak for den eine heiltidstilsette hadde funksjonar som daglege leiarar og økonomisjef i Fylkesbaatane og MRF. Spørsmålsstillingar knytt til denne organiseringa og den tilgjengelege personellkapasiteten i konsernstaben er på nyåret 2003 under vurdering. Dei to dotterselskapa Fylkesbaatane og MRF betalar i 2002 kvar eit utbytte til morselskapet på 13,5 mill. kroner. Totalbeløpet på 27,0 mill. kroner er i rekneskapen for morselskapet ført som inntekt/utbytte på investering i dotterselskap. Resultatet før skattekostnad er etter totale netto finansinntekter 37,162 mill. kroner, resultat etter skattekostnad er 29,219 mill. kroner. 3.3 Grunnlaget for vidare drift Den framlagde resultatrekneskapen og balansen pr. 31. desember 2002 gir etter styret sitt syn eit godt og realistisk bilete av den reelle statusen for morselskapet Fjord1 Nordvestlandske AS ved årsskiftet, og det har ikkje skjedd noko etter avslutninga av rekneskapen i det nye året som har hatt innverknad på denne vurderinga av selskapet. Føresetnaden for vidare drift er til stades, og rekneskapen for selskapet er sett opp under denne føresetnaden. Konsernet si stilling er tilfredsstillande både med omsyn til likviditet og soliditet. Eigenkapitalprosenten bør likevel ytterlegare styrkast i åra frametter, i samsvar med målsettingar som er definerte i det overordna strategidokumentet for konsernet. 3.4 Konsernresultat Totalverksemda i Fjord1-konsernet gav i 2002 eit resultat på 54,198 mill kroner noko som er 1,322 mill kroner lågare enn året før. Resultatet før skattekostnad utgjer 68,7 mill. kroner for 2002, mot 77,136 mill. kroner for På konsernbasis er Fjord1 engasjert i omfattande ferje- og ekspressbåtdrift inklusive serverings-verksemd, i bussverksemd og i godstransport med bil, i turistbåt-verksemd, i verkstad- og reisebyrådrift. Konsernet er også engasjert i aktivitetar innanfor sjøretta godsverksemd (2 fryseskip og nokre terminalar). Verksemda er hovudsakleg knytt til aktivitetar i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Morselskapet har forretningskontor i Florø. 3. OM ÅRSREKNESKAPEN Konsolidering av rekneskapen I konsernet er det sett i gang prosessar som framleis kan medføre endringar i interne eigarforhold og intern organiseringsmessig struktur. Som konsekvens av dette blir det berre utarbeida konsernrekneskap på Fjord1-nivå. Det blir derfor ikkje lagt fram nokon eigen konsernrekneskap for dei underliggjande selskapssystema. Andre driftskostn. 34% Fordeling kostnader Renter og avskrivingar 14% Skip 56% Varekostn. 5% Fordeling eigedelar Fast eigedom 8% Personalkostn. 47% Finansinvestering 8% Vogner 8% Bankinnskot m.m. 15% Andre eigedelar 8% Salsinntekter 69% Fordeling inntekter Kontraktsinntekter 29% Finansinntekter 2% Fordeling gjeld og eigenkapital Eigenkapital 24% 3.2 Resultatet i morselskapet Fjord1 morselskap hadde i 2002 eit driftsresultat på minus 5,116 mill. kroner. Dette beløpet knyter seg til administrativ og styringsmessig drift av morselskapet. Selskapet hadde i 2002 ingen driftsinntekter. I denne resultatrekneskapen for konsernet er det gjort avskrivingar på meirverdiar og goodwill på i alt 4,7 mill. kroner. Det er også gjort ekstra nedskrivingar på i alt 5,320 mill. kroner i tilknyting til eit kystgodsskip for sal og på i alt 1,7 mill kroner i tilknyting til anleggsaksjar. I tillegg er det gjort ei avsetning på 1,0 mill. 6 Anna gjeld 9% Kortsiktig gjeld 19% Langsiktig gjeld 48%

7 Styret i Fjord1 Nordvestlandske. Bak frå venstre: Dagfinn Hjertenes (Florø), Jens Petter Ekornes (Irkonnes), Knut Aarethun (Lærdal), tilsetterep. Sigvart Røyrvik (Askøy), tilsetterep. Olav Støbakk (Godøy). Framme frå venstre: Einar Holm (Hareid),Torill Vang Amdam (Molde) og styreleiar Jarle Skartun (Sogndal). Årsmelding 2002 frå styret kroner i samanheng med venta tap i 4 månader i 2003 på ei anbodskontrakt i ferjedrifta i MRF. Etter initiativ frå Statens vegvesen inngjekk MRF i 2002 avtale med oppdragsgjevaren for riksvegferjedrifta om overgang til det såkalla kontantprinsippet når det gjeld føring av inntekter frå sal av rabattkort i ferjedrifta. Avtalen medfører at Statens vegvesen frå og med 31. desember 2002 har overteke alt ansvar overfor MRF sine kundar når det gjeld dei til ei kvar tid ubrukte verdiane i selde rabattkort innanfor riksvegferjedrifta. Dei uteståande balanseførte verdiane utgjorde pr. same dato 28,427 mill. kroner. Som ledd i same avtalen aksepterte MRF å tilbakeføre 4,0 mill. kroner til Statens vegvesen. Nettoeffekten for MRF i resultatrekneskapen for 2002 er såleis pluss 24,427 mill. kroner. Fylkesbaatane drøftar for sin del tilsvarande spørsmålsstilling med Statens vegvesen. Det er enno ikkje sluttført nokon skriftleg avtale om desse spørsmåla for Fylkesbaatane sin del, og konsekvensar av ein eventuell avtale er såleis heller ikkje innarbeidd i rekneskapen. 4. DISPONERING AV RESULTATET I MORSELSKAPET Årsresultatet etter skattekostnad i morselskapet Fjord1 er som nemnt i punkt 3.2 ovanfor, på 29,219 mill. kroner. Konsernstyret rår til at det blir utbetalt eit utbytte til eigarane, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune, på totalt 14,000 mill. kroner. Styret tilrår etter dette slik disponering av årsresultatet: avsett til utbytte: 14,000 mill. kroner overført til annan eigenkapital: 15,219 mill. kroner sum disponert: 29,219 mill. kroner Motteke konsernbidrag før skatt (som er inntektsført som finansinntekt) er på 9,919 mill. kroner. Morselskapet sin frie eigenkapital er etter denne disponeringa 21,294 mill. kroner. 5. INVESTERINGAR I KONSERNET Gjennom Sogn Billag L/L har Fjord1 i 2002 kjøpt 100 % av Hallingdal Billag AS (bussverksemd). Selskapet hadde i 2002 ei omsetning på 14,7 mill. kroner. Konsernet har i 2002 fått tilført 7 nye skip til flåten: dei nybygde ferjene M/S «Volda» og M/S «Eira» til MRF, den nybygde ferja M/S «Nordfjord», den brukte ferja M/S «Dalsfjord» (bygd 1986) og den nye ekspressbåten M/S «Fjordtroll» til Fylkesbaatane, og dei 2 nye ekspressbåtane M/S «Mørejarl» og M/S «Ladejarl» til den felles kontrollerte verksemda Kystekspressen ANS. Det er selt ei eldre ferje M/S «Lote» og dei 3 ekspressbåtane M/S «Lauparen», M/S «Sognekongen» og M/S «Hennøy». Total netto bokført gevinst ved desse sala er 11,2 mill. kroner. På landsida er det investert i 30 nye bussar og 13 nye godsvogner i Motsvarande er det selt 31 bussar og 15 godsvogner. I løpet av 2002 er det gjennomført konserninterne transaksjonar der aksjane i dei 4 busselskapa er overførde frå Fylkesbaatane og MRF til morselskapet Fjord1. Det same er gjort med strategiske aksjar og andel i konvertibelt obligasjonslån til Bergen Nordhordland Rutelag ASA (BNR), aksjar i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap AS (HSD), i Fosen Trafikklag ASA og i Namsos Trafikkselskap ASA. Transaksjonane har medført konserninterne gevinstar hos dei seljande selskapa. Desse er eliminerte i konsernrekneskapen. 7

8 Årsmelding 2002 frå styret Transaksjonane er inntil vidare finansierte ved lån frå seljande selskap på marknadsmessige vilkår. I tilknyting til overdraging av aksjane og andel av konvertibel obligasjon i BNR frå Fylkesbaatane til Fjord1 er det gjort grundige juridiske vurderingar knytt til fordelinga av verdiane mellom aksjar og andelen av den konvertible obligasjonen. Utfallet av vurderingane har hatt skattemessige konsekvensar for Fylkesbaatane og Fjord1 morselskap. Totalt er det i 2002 gjennomført investeringar i driftsmiddel i konsernet for 379,079 mill. kroner. Kontantstraums-oppstillinga viser ei netto tilføring av likvidar i konsernet i 2002 på minus 17,2 mill. kroner.av dette er 253,5 mill. kroner tilført frå verksemda, 111,7 mill. kroner er tilført gjennom finansiering, og 382,4 mill. kroner er brukt på investeringar. 6. INVESTERINGAR I BNR, FJORD LINE AS OG NORDSJØFERGER KS Fjord1 har gjennom 2002 bidrege til å sikre Fjordline AS som eit sjølvstendig selskap for internsjonal ferjeverksemd, med base i Bergen. Konsernet har gjennom sine disposisjonar lagt til rette for at hurtigruteselskapet TFDS i Tromsø blir majoritetseigar i Fjord Line AS, mens vi i Fjord1 har kjøpt oss opp til ein posisjon med negativ kontroll (ca. 33,7 % av aksjane frå januar 2003). Samarbeidet med TFDS er nedfelt i ein aksjonæravtale som sikrar Fjord1 medverknad i styringa av Fjord Line AS. Fjord1 har i denne samanhengen også investert 27 mill. kroner i andelar i kommandittselskapet Nordsjøferger KS. Dette selskapet har kjøpt ei brukt ferje som blir leigd ut til Fjord Line AS si Danmarkslinje. Fjord1 har i 2003 gitt forretningsmesige garantiar i samband med refinansiering av Fjord Line AS og finansiering av skipskjøpet i Nordsjøferger KS. BNR/Fjord Line As er på dette grunnlaget teken inn i rekneskapen til Fjord1 som tilknytt selskap. 7. KORT OM DEI ULIKE FORRETNINGSOMRÅDA Driftsresultat før finanskostnader i mill. kroner Gods Ferje Buss Andre områder For sjølve hovudpilaren i verksemda i konsernet, riksvegferjedrifta, var dei driftsøkonomiske resultata i 2002 frå forhandlingskontraktene av varierande nivå. Det blir i det vidare samordningsarbeidet i konsernet lagt vekt på å analysere kostnadsmessige og kontraktsmessige faktorar som har innverknad på ulikt og varierande innteningsnivå i MRF og Fylkesbaatane. Fylkesbaatane sitt opplegg med sommarferjer på Nærøyfjorden mellom Gudvangen/ Lærdal/Kaupanger gav også i 2002 eit positivt økonomisk resultat, men likevel ikkje så godt som i Tilsvarande oppnådde MRF, med oppstart av turistruta på Geirangerfjorden på nye kontraktsvilkår i 2002, eit godt økonomisk resultat. Anbodssambandet Manheller Fodnes i indre Sogn nådde ikkje eit tilfredsstillande resultat i 2002, m.a. på grunn av hovudklasse på begge ferjene i sambandet. Det same gjeld for anbodssambandet Ørsneset Magerholm på Sunnmøre, jfr. også merknaden i punkt 3.4 framanfor om avsetninga på 1,0 mill. kroner i 2002-rekneskapen for venta tap i resterande 4 månader av kontraksperioden. For ekspressbåtdrifta, der konsernselskapa har hatt fleirårige incitaments-kontrakter med fylkeskommunen, medførte kostnadsutviklinga også i 2002 eit negativt press på dei forretningsmessige resultata i MRF sine ruter. Konsernet fekk også dette året i tillegg konsekvensane av den offensive satsinga i MRF på materiellfornying, med tilhøyrande høge kapitalkostnader. Fylkesbaatane si båtverksemd gav plussresultat i For begge selskapa gjekk kontraktane med fylkeskommunane om ekspressbåtdrift ut ved årsskiftet 2002/2003. For MRF sitt vedkomande vart 3 ruter på Sunnmøre lagt ut i marknaden på anbod. MRF vann kontrakten. Det er i skrivande stund på det næraste avklart at begge selskapa, med basis delvis i anbodskontrakt og delvis i forhandlingar, vil underteikne nye 5-års kontraktar med fylkeskommunane. Det forretningsmessige innhaldet er utfordrande, men skal under normale omstende gje grunnlag for forsvarlege økonomiske resultat sett over heile kontraktsperioden. Negativ trafikkutvikling i delar av ruteområdet (på Sunnmøre) er likevel urovekkjande. Som den største av få attverande aktivitetar innanfor godstransport på sjøen i konsernet driv Fylkesbaatane to frysebåtar, hovudsakleg mellom Vest Noreg og Austersjøen. Desse er opererte av selskapet Silver Sea AS der Fylkesbaatane fram til desember 2002 eigde 34%. Seinare er islandske interesser komne med på eigarsida, slik at Fylkesbaatane etter det vil eige 20 %. Fraktratene på fryseskipa er framleis låge, og resultatet var i 2002 i minus og noko dårlegare enn året før. Valutagevinst som følgje av finansiering i USD, saman med andel av eit godt resultat i selskapet Silver Sea AS, gjer at verksemda likevel totalt sett har eit positivt resultat. Verksemda i dei 4 buss- og godsselskapa i konsernet har gjeve plussresultat, med unntak av Ottadalen Billag AS. Særleg positivt er resultatet i Mørebil as og Sogn Billag L/L. Godstransporten i sel- 8 Hurtigbåt, turistruter

9 skapa har gjeve blanda resultat. Denne verksemda representerer framleis ei stor utfordring. Med grunnlag i vedtak i konsernstyret er det i 2002 vidareført omfattande prosessar med omsyn til å samkjøre desse 4 selskapa til eitt koordinert system for det som gjeld persontransportverksemda.arbeidet er i god gjenge, og vi ser positive resultat av det. Arbeidet blir vidareført og utvida med nye prosjekt, m.a. i tilknyting til organisering av administrative fellesfunksjonar. Reisebyråverksemda i konsernet har levert varierande resultat i Det same gjeld for verkstaddrifta. Enkelte av selskapa har levert til dels svært gode resultat. Finansinntekter og godt resultat frå delar av restaurasjonsdrifta er elles med og sikrar eit godt totalresultat i konsernet i Styret viser elles til nærare informasjon og kommentarar til dei ulike forretningsområda under eigne, separate avsnitt i den trykte årsrapporten for Fjord1-konsernet, og til årsmeldingar og rekneskapar for dei enkelte konsernselskapa. 8. KVALITET,TRYGGLEIK OG MILJØ 8.1 Kvalitets- og driftsstyringssystem Fokus på tryggleik i alle ledd er grunnleggjande i Fjord1-konsernet. Fylkesbaatane og MRF har også i 2002 ført vidare arbeidet med å konsolidere og forbetre driftssystema som oppfyller dei normer og krav sjøfartsstyresmaktene stiller på dette området. Alle delar av verksemda i desse selskapa inngår i desse driftssystema, system som skal sikre kvalitet og tryggleik i heile tenesteproduksjonen vår. Gjennom oppfølging av desse systema skal vi identifisere risiko, analysere uønskte hendingar og gjennom målretta tiltak søkje å fjerne eller redusere desse. Ruteproduksjon og trafikkavvikling vart også i 2002 gjennomført på ein trygg og god måte.av vel 21,3 mill. transporterte passasjerar (inkl. sjåførar i ferjetransporten), vart det i 2002 registrert skade på 6 personar.av vel 6,3 mill. transporterte kjøretøy var det 63 bilar som vart påførde skadar som skuldast selskapa. Det er i løpet av dei siste åra gjennomført store investeringar i tryggleik i den sjøretta persontransporten. I 2002 vart det investert ytterlegare i nye redningsvestar til store delar av flåten. Det står likevel att ei problemstilling for heile næringa omkring internasjonal typegodkjenning av innkjøpte vestar. Det er også grunn til å nemne investeringar knytt til opplæring av mannskap og montering og uttesting av nye evakueringssystem, særleg innanfor ekspressbåtdrifta. Både Fylkesbaatane og MRF har i skrivande stund alt materiell i drift med nytt sertifisert evakueringsutstyr. 8.2 Arbeidsmiljø I 2002 var det tilsette i konsernet, av desse 345 kvinner, m.a.o. ein kvinne-andel på ca. 16,5 %.Tilsvarande tal for 2001 var ca. 14 %. Den låge kvinneandelen må sjåast i samanheng med at kvinner tradisjonelt sett ikkje har valt å utdanne seg i maritim retning eller til sjåføryrka, og at det dermed ikkje har vore mogleg å rekruttere kvinner til desse yrka. Det blir arbeidd for å endre denne uheldige rekrutteringsmessige situasjonen, jfr. punkt 8 nedanfor. Fordeling tilsette i konsernet Mørebil 10% Nordfjord og Sunnmøre 7% Ottadalen Billag 6% Verkstedselskap 2% Sogn Billag AS 11% Fylkesbaatane 27% Reisebyrå 1% MRF 36% Arbeidsmiljøet i konsernselskapa er elles generelt sett godt, og arbeidsstokken er på dei fleste områda stabil. Det er i 2002 registrert dagar med sjukefråvær/annan permisjon med lønn i konsernet, noko som utgjer ein sjukeprosent på 5,1 % i konsernet. Tilsvarande tal i 2001 var 5,3 %. Det er innrapportert 33 skadar på eigne tilsette i året. Styret vil gje stor honnør og takke alle tilsette i konsernet for god og konstruktiv innsats i Ytre miljø Transportverksemd medfører forureining av det ytre miljøet. Forureininga er særleg knytt til bruk av fossilt brensel med utslepp av NOX, CO2 og SO2. Gjennom samarbeid i næringa, med motorleverandørar og forskingsmiljø,søkjer selskapa i konsernet å finne tiltak som kan redusere nivået på uheldige utslepp til luft. Nivået pr i dag ligg innanfor dei formelle krava styresmaktene stiller. Dette gjeld både for sjø- og landverksemda. Konsernet arbeider framleis med desse utfordringane på tre frontar: overgang til bruk av naturgass i staden for diesel, jfr. M/F «Glutra», overgang til moderne dieselmotorar etter DNV-klassen «clean design», jfr. den nye ferja M/S «Nordfjord», utskifting av gamle og investering i nye dieselmotorar med betre forbrenningseigenskapar, ombygging og renovering av eksisterande motorar med sikte på reduserte utslepp av miljøskadelege stoff. På grunn av stram offentleg regulering og tronge rammer for investeringar i nytt materiell og oppgradering av eldre materiell i ferjedrifta, er tempoet i gjennomføringa av slike tiltak som nemnt ovanfor, ikkje tilfredsstillande. Fylkesbaatane og MRF har inngått avtale om levering av miljøfarleg avfall (mellom anna spillolje) til godkjende mottakarar. Årsmelding 2002 frå styret 9

10 Årsmelding 2002 frå styret Styret viser elles til eit eige miljøsamandrag som er presentert under eiga overskrift på side HOVUDDOKUMENT FOR MÅL OG STRATEGIAR Konsernet har i løpet av 2002 gjennomført ein mål- og strategiprosess som har munna ut i eit «Hovuddokument for mål og strategiar i Fjord1-konsernet». Dette dokumentet definerer klare målsetjingar og prioriterte strategiar for arbeidet med den vidare utviklinga av konsernet. Styret har gjort konkrete vedtak om prioritering av tiltak og innretninga av prosessar i vidareføringa av strategiarbeidet Styret legg til grunn at vi gjennom effektiv evne og vilje til felles kulturbygging, samordning og samarbeid i Fjord1 skal sette fokus på tryggleik, service, effektiv organisering og drift. 10. UTFORDRINGAR Fjord1-konsernet står framfor store utfordringar, både i forhold til vidareføringa av interne samordnings- og effektiviseringsprosessar, og i forhold til vidare strukturmessig og konkurransemessig posisjonering i den eksterne marknaden. Styret vil for det vidare arbeidet legge til grunn at dette fokuset på drift m.a. skal skapast gjennom ytterlegare spesialisering av dei enkelte forretningsområda og selskapa våre. Styret viser i denne samanhengen til hovuddokumentet for mål og strategiar for Fjord1-konsernet. Situasjonen er elles slik at formuleringane i fjorårets årsmelding framleis er godt dekkande for dei utfordringane konsernet står framfor: Med vidare utvikling av anbod som grunnlag for tildeling av transportkontrakter, må vi på sunn forretningsmessig basis dokumentere konkurranseevne for å kunne forsvare og utvikle posisjonen vår i marknaden. Den faktiske konkurranseevna vår vil likevel vere avhengig av at vi i marknaden møter konkurrentar som også for sin del legg tilsvarande forretningsmessige prinsipp til grunn for sine marknadsmessige utspel. For å kunne utvikle Fjord1 som transportkonsern, og for å kunne møte krav til avkastning og utbytte til eigarar, er det nødvendig å sette større krav til oppnådde resultat i tida framover, samstundes som vi innanfor kontraktsmessige rammer framleis skal produsere kvalitetstenester. Desse krava skal stå sentralt for det vidare arbeidet i alle selskap og på alle nivå. Framtidig satsing på dei enkelte forretningsområda i konsernet må vurderast med grunnlag i inntenings- og resultatevne. Dette er no nedfelt i det vedtekne strategidokumentet. Arbeidet på overordna konsernnivå, og i dei enkelte selskapa, vil også i 2003 bli prega av planlegging og gjennomføring av tiltak med sikte på slik utvikling av ein fokusert og spesialisert transportorganisasjon. Rekruttering av medarbeidar spesielt til sjømannsyrka er ei stor utfordring, og utfordringa blir større i åra framover. MRF og Fylkesbaatane, saman med heile næringa, har gjennom bransjeorganisasjonen Rederienes Landsforening siste åra brukt monaleg tid og ressursar på å marknadsføre sjømannsyrka overfor ungdom generelt og kvinner spesielt som står overfor val av utdanningsretning. Dette har skjedd gjennom informasjonskampanjar og deltaking på utdanningsmesser i tilknyting til dei maritime utdanningsinstitusjonane. MRF fekk Møre og Romsdal fylkeskommune sin likestillingspris for 2002 for arbeidet sitt på dette feltet. Dette arbeidet må halde fram. Fjord1-konsernet må i tillegg ha ein aktiv politikk knytt til det å stille lærlingplassar og kadettplassar til disposisjon for ungdom under utdanning til sjømannsyrka. 11. PROFILERING AV KONSERNET I dette store konsern-systemet har vi naturleg nok mange ulike kulturar og mange ulike måtar å løyse oppgåvene på.vi er på veg med å utvikle vår eigen gode Fjord1-kultur, basert på det beste i eksisterande kulturar. Eit viktig forankringspunkt for denne prosessen er innføringa av ei felles visuell profilering av konsernet og konsernselskapa, som no er på plass. Etter nokre feilsteg i informasjonsflyten og medverknaden i sjølve utviklingsprosessen meiner styret at den nye profileringa etter kvart vil ha stor positiv verdi både innad i eigen organisasjon og i forhold til omverda. Florø, 31. desember 2002 / 11. april 2003 Jarle Skartun Einar Holm Torill Vang Amdam Knut O.Aarethun styreleiar nestleiar 10 Dagfinn Hjertenes Jens Petter Ekornes Olav Støbakk Sigvart Røyrvik Olav Smørdal konsernsjef

11 MORSELSKAP KONSERN tal i 1000 kr. tal i 1000 kr Note Driftsinntekter Salsinntekter Kontraktsinntekter rutedrift Sum andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Løn og sosiale kostnader Avskrivingar Nedskriving på anleggesmidlar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Inntekt/utbytte på investering i dotterselskap 12 Inntekt/utbytte på inv. i anna foretak i same konsern 160 Inntekt på investering i tilknytte selskap Verdiendring finansielle omløpsmidlar Nedskriving på finansielle anleggsmidlar Anna renteinntekt Anna finansinntekt Rentekostnader til selskap i same konsern Annan rentekostnad Netto finanskostnader Andre postar Vinst ved sal av verksemd Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Resultatrekneskap Fjord1 Nordvestlandske AS (tal i 1000) Minioriteten sin del av overskotet Årets resultat etter minoriteten sin del Overføringar og disponeringar: Foreslått utbytte Motteke konsernbidrag Overført anna eigenkapital Sum disponert

12 Fjord1 Nordvestlandske AS (tal i 1000) Balanserekneskap MORSELSKAP KONSERN tal i 1000 kr. tal i 1000 kr Noter EIGEDELAR Anleggsmidlar Imaterielle eigedelar Utsett skattefordel Goodwill Sum immaterielle eigedelar Varige driftsmidlar Tomter, bygningar og annan fast eigedom Skip Transportmiddel Driftslausøyre, inventar, verktøy og liknande Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Investeringar i dotterselskap Investeringar i tilknytte selskap Investeringar i aksjar og andelar Obligasjonar og andre fordringar Pensjonsmidlar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Kundefordringar Kortsiktig fordring på konsernselskap - - Marknadsbaserte aksjar og obligasjonar Andre kortsiktige fordringar Likvider Sum omløpsmidlar SUM EIGEDELAR Styret i Nordvestlandske AS, Florø 31. desember 2002 / 11 april Jarle Skartun Einar Holm Torill Vang Amdam Knut O.Aarethun styreleiar nestleiar

13 MORSELSKAP KONSERN Noter EIGENKAPITAL OG GJELD EIGENKAPITAL Innskoten eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Anna konsernkapital Sum opptent eigenkapital Minoritetsinteresser Sum eigenkapital GJELD Avsetjing for forpliktingar Utsett skatt - Pensjonsforpliktingar Andre avsetjingar for forpliktingar Sum avsetjing for forpliktingar Anna langsiktig gjeld - Gjeld til kreditinstitusjonar Gjeld til konsernselskap - Anna langsiktig gjeld Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - Gjeld til kredittinstitusjonar Gjeld til konsernselskap - Skuldig offentlege avgifter Leverandørgjeld Betalbar skatt Utbytte Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Balanserekneskap Fjord1 Nordvestlandske AS (tal i 1000) Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Dagfinn Hjertenes Jens Petter Ekornes Olav Støbakk Sigvart Røyrvik Olav Smørdal konsernsjef 13

14 14 Fjord1 Nordvestlandske AS (tal i 1000) Kontantstraumoppstilling MORSELSKAP KONSERN tal i 1000 kr. tal i 1000 kr Kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar Resultat før skatt Betalt skatt Vinst ved sal av driftsmidlar Vinst ved sal av aksjar og andelar 810 Resultat frå investering i tilknytte selskap Ordinære avskrivingar Nedskriving på anleggsmidlar Skilnad mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalingar Endring i varer, kundekrav og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingspostar Netto likviditetsendring frå verksemda Likvidar tilført / brukt på investeringar: 538 Investeringar i varige driftsmidlar Utbetaling ved kjøp av aksjar og andelar Sal av varige driftsmidlar (salssum) Tilgang selskap Salssum konvertibel obligasjon Sal av aksjar (salssum) Effekt av konsolidering av tidlegare tilknytte selskap Endring i andre investeringar Netto likviditetsendring frå investeringar Likvidar tilført / brukt på finansiering: Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av gammal gjeld Innbetalt eigenkapital Netto endring i kassakreditt Utbytte (utbetalt) Netto likviditetsendring frå finansiering Netto endring i likvidar i året Kontantar og bankinnskot pr Likviditetsbehaldning pr

15 Årsrekneskapen inneheld resultatrekneskap, balanse, kontantstraumanalyse og notar og er utarbeidd i samsvar med norsk rekneskapslovgjeving og god rekneskapsskikk. Dei viktigaste rekneskapsprinsippa som er nytta, er det gjort greie for i det etterfølgjande. KONSOLIDERINGSPRINSIPP Konsernrekneskapen omfattar morselskapet Fjord1 Nordvestlandske AS (Fjord1), døtre og tilknytte selskap. Note 7 og 12 gir ein oversikt over dei selskapa som inngår i konsernet. Ved vesentlege oppkjøp har ein i konsolideringa nytta kjøpsverdimetoden. Dette medfører at kjøpesummen for aksjar i dotterselskap er eliminert mot eigenkapitalen i dotterselskapet på kjøpstidspunktet. Meirverdiar er i konsernrekneskapen tilført respektive eigedelar med bruttobeløp og avsetjing for utsett skatt. Alle vesentlege transaksjonar og mellomverande mellom selskapa i konsernet er eliminerte. Utsett skatt er avsett for ikkje realiserte gevinstar. Minoritetsinteresser er skilde ut som eigen post både i resultatrekneskapen og i balansen. EIGARDEL I FELLES KONTROLLERT VERKSEMD I rekneskapen er vår andel på 49% i Partsrederiet Kystekspressen ANS teke inn etter reglane om felleskontrollert verksemd, det vil seie etter bruttometoden. Etter bruttometoden blir eigardelen i Partrederiet Kystekspressen ANS teken inn linje for linje, samtidig som vesentlege mellomverande mellom Fjord1 og Kystekspressen ANS blir eliminert. I følge selskapsavtalen er det krav om full semje mellom eigarane med syn til kjøp og sal av skip, samt ved endring av ruteopplegg. Dette er så vesentlege forhold at ingen av eigarane kan seiast å ha innflytelse aleine. Eigarane røystar i høve til sin eigardel. TAP PÅ KONTRAKT Fjord1 Nordvestlandske (konsern) driv verksemd på kontrakt med det offentlege. Nokre av desse kontraktane er fleirårige. Selskapet har gjort vurderingar knytt til innteninga på kontraktane. Skulle det vise seg at denne vurderinga medfører at det er sannsynleg at selskapet kan kome til å tape på kontraktane, vil det bli gjort avsetjingar for tap for resterande driftsperiode. OMARBEIDING INNGÅANDE BALANSE Inngåande balanse er omarbeid som ein følge av implementering av pensjonsordningar som ikkje har vore innarbeida i balansen tidlegare. Vi syner til note 16, Eigenkapital. VURDERINGS- OG KLASSIFIKASJONSPRINSIPP Rekneskapsprinsipp Vesentleg eigardel i selskap der det ligg føre samarbeidsavtalar som går på felles kontroll saman med ein eller fleire partar, er inkludert med forholdsmessig del av eigedelar, gjeld, inntekter og kostnader (bruttometoden). Investeringar i selskapa der konsernet eig frå 20% til 50% av den stemmeberettiga aksjekapitalen og der konsernet har vesentleg innverknad (tilknytt selskap), er innarbeidd i rekneskapen etter eigenkapitalmetoden. Driftsinntekter Driftsinntekter, herunder bil-, passasjer- og godsfraktinntekter, andre driftsinntekter og kontraktsbetaling frå offentlege oppdragsgjevarar er inntektsført i det året dei gjeld. Kontraktsbetalinga blir balanseført som fordring dersom den ikkje fullt ut er innbetalt pr. årsskiftet. Sal av klippekort for passasjerar og kjøretøy i ferje- og hurtigbåtrutene er inntektsført på kjøpstidspunktet. Dette gjeld for dei kontraktane der kontraktsmottpart har teke ansvar for ikkje nytta klipp i selde rabattkort. Der selskapet har ansvaret for unytta klipp i selde rabattkort vert inntektene bokført på brukstidspunktet. Unytta klipp blir i dette tilfelle ført under posten anna kortsiktig gjeld i balansen Delar av kontraktsbetalinga vert periodisert med utgangspunkt i forskjell mellom nedbetalingstida for driftsmiddel som er lagt til grunn i kontraktar med det offentlege og dei rekneskapsmessige avskrivingane. 15

16 16 Rekneskapsprinsipp Verdipapir Kortsiktige investeringar, børsnoterte aksjar, obligasjonar o.l. som inngår i selskapet si kortsiktige likviditetsforvaltning, er samla vurdert til marknadsverdi (handelsportefølje). Kortsiktige aksjar og andelar, som ikkje inngår i selskapet si finansforvaltning (handelsportefølje), er individuelt vurdert til det lågaste av historisk kost og marknadsverdi. Andre aksjar og andelar, herunder aksjar i dotterselskap, er vurdert individuelt etter dei generelle vurderingsreglane (kostmetoden). Andre aksjar og andeler som er klassifisertt som finansielle anleggsmidlar, er vurdert til kjøpspris. Investeringane blir nedskrivne til verkeleg verdi dersom verdifallet ikkje blir vurdert til å vere forbigåande. Vedlikehald og klassifikasjon Av driftsmessige årsaker og krav er det nødvendig å utføre eit løpande godt skipsvedlikehald både for maskineri, utstyr og skrog.alle skipa inngår i eit årleg vedlikehaldsprogram. Klassifikasjonskostnader og vedlikehaldskostnader blir utgiftsført i samband med det årlege vedlikehaldsprogrammet. Det er imidlertid gjort et unntak for hurtigbåtar der det vert avsett for påløpt vedlikehald for motorar og vassjet. Varige driftsmiddel Varige driftsmiddel er ført opp i balansen til kjøpskost med frådrag av planmessige avskrivingar. Dei planmessige avskrivingane er lineære over økonomisk levetid for driftsmidlane. Når det gjeld avskrivingstid på investeringar/påkostningar/større utskiftingar, følgjer desse avtalt avskrivingsplan i kontraktar med oppdragsgjevar. Forskjellen mellom dei kontraktsmessige verdiane av selskapet sine skip i kontraktane med offentlege styresmakter og dei rekneskapsmessige verdiane er avsett som langsiktig gjeld i balansen. Den årlege forskjellen mellom nedbetaling av selskapet sine skip i kontrakten med offentleg styresmakt og rekneskapsmessige avskrivingar blir ført som kontraktsinntekt. Denne regnskapsførselen skaper samanstilling mellom kostnader (avskrivingar) og inntekter (kontraktsinntekter). Kjøp og sal av driftsmidlar må sjåast som ein del av den ordinære verksemda til selskapet. Netto salsvinstar er derfor tekne med under andre driftsinntekter i resultatrekneskapen. For skip som er nyare enn 25 år, og som inngår i kontrakten med Statens vegvesen, kan Statens vegvesen stille krav til korleis eventuelle salsvinstar skal nyttast. Renter som er knytt til skip/anlegg under oppføring, blir aktivert som ein del av kostprisen. BEHANDLING AV PENSJONSKOSTNADER Tilsette i administrasjonen Pensjonsordningane i konsernet blir handsama rekneskapsmessig i samsvar med norsk standard for pensjon. Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengig av talet på oppteningsår, lønnsnivå,lønnsnivå ved opptjent pensjonsalder og storleiken på ytinga frå folketrygda. Forpliktinga er dekka gjennom eit forsikringsselskap. Fylkesbaatane (morselskap) har kollektive pensjonsordningar og AFP ordning. Pensjonsforpliktinga er innarbeidd i balansen. For tilsette i MRF (gjeld tilsette i administrasjon, reinhaldarar på ferjer og hurtigbåtar og bomvakter i bomstasjonar) er pensjonsansvaret dekt gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordninga gir ei definert yting i samsvar med tariffavtaler i kommunal sektor. Pensjonsforpliktinga er innarbeidd i balansen i Usikra ordningar -AFP MRF har usikra ordning for tilsette i administrasjonen, reinhaldarar på ferjer og hurtigbåtar og bomvakter i bomstasjonar. Den usikra ordninga er knytt til moglegheit for dei tilsette til å gå av med AFP og er avgrensa til frå den tilsette fyller 62. Tilsette i flåten Dei tilsette i flåten har ei pensjonsordning gjennom Pensjonstrygden for sjømenn. Fjord1-konsernet har ikkje pensjonsplikter for mannskap (ekskl. reinhaldarar) knytt til denne ordninga, då pensjonsrettane for denne ordninga ligg hos Pensjonstrygda for sjømenn. Det vart i samband med tariffrevisjon for 1998 innført ei tilleggspensjonsordning for tilsette i flåten (eksl. reinhaldarar). Denne ordninga fekk verknad frå 1. januar 2000.

17 Selskapet sine plikter er knytt til differansen mellom 60% av pensjonsgrunnlaget og full alderspensjon frå Pensjonstrygden for sjømenn. Fjord1-konsernet har innarbeida denne ordninga i reknskapen for 2002 etter norsk standard for pensjon.vi syner til note 18, Eigenkapital. SKATT Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både den betalbare skatten i perioden og endring i utsett skatt. Utsett skatt er berekna med 28% på grunnlag av dei mellombelse skilnadene som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar, samt eventuelt likningsmessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Skatteaukande og skattereduserande mellombelse skilnader som vert reverserte eller kan reverserast i same periode, er utlikna. Oppføring av utsett skattefordel på netto skattereduserande skilnader som ikkje er utlikna og underskot til framføring, er grunngjeve med venta framtidig inntening. Utsett skatt og skattefordel som kan balanseførast, er oppført netto i balansen. Skatt på ytt konsernbidrag som er ført som auka kostpris på aksjar i andre selskap, og skatt på motteke konsernbidrag som er ført direkte mot eigenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringa skjer mot betalbar skatt dersom konsernbidraget har hatt verknad på betalbar skatt, og mot utsett skatt dersom konsernbidraget har hatt verknad på utsett skatt). KONTANTSTRAUMOPPSTILLINGA Kontantstraumoppstillinga er utarbeidd etter den indirekte metoden. Kontantar og kontantekvivalentar omfattar kontantar, bankinnskot og andre kortsiktige, likvide plasseringar som umiddelbart og med uvesentleg kursrisiko kan konverterast til kjende kontantbeløp og med forfallsdato kortare enn tre månader frå kjøpsdato. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Eigedelar som er knytt til varekrinsløpet er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar er klassifisert som omløpsmiddel dersom dei skal tilbakebetalast i løpet av eitt år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriteria lagt til grunn. Omløpsmiddel vert vurdert til lågaste verdi av kostpris og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmiddel er vurdert til kostpris.varige driftsmiddel vert balanseført og avskrive over driftsmidlet si økonomiske levetid. Varige driftsmiddel vert nedskrive til verkeleg verdi ved verdifall som ikkje vert venta å vere forbigåande. Nedskrivinga vert reversert når grunnlaget for nedskrivinga ikkje lenger er til stades. Langsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet FORDRINGAR Kundefordringar og andre fordringar er oppført i balansen til pålydande etter frådrag for avsetnjing til venta tap. Avsetnjing til tap bli gjort på grunnlag av individuelle vurderingar av dei enkelte fordringane. I tillegg for andre kundefordringar blir det gjort ei uspesifisert avsetjing for å dekke vurdert tap. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsett til lågaste av kostpris etter FIFO-prinsippet og verkeleg verdi. Det er gjort nedskriving for pårekna ukuranse. Dotterselskap/tilknytte selskap Dotterselskap (DS) og tilknytte (TS) selskap blir vurdert etter kostmetoden i morselskapet sin selskapsrekneskap. Investeringane er vurdert til kostpris for aksjane med mindre nedskriving har vore naudsynt. Utbytte/konsernbidrag er inntektsført same år som det er ytt i dotterselskapet/det tilknytte selskapet. Ved utbytte/konsernbidrag som vesentleg overstig del av tilbakehalde resultat etter kjøpet, blir den overskytande delen sett som tilbakebetaling av investert kapital, og er dregen frå verdien av investeringa i balansen. Valuta Pengepostar i utanlandsk valuta er vurdert etter kursen ved rekneskapsårets slutt. Rekneskapsprinsipp 17

18 NOTE 1 NOTE 2 NOTE 3 KONTRAKTSBETALING Som ein del av vederlaget for den produksjonen konsernet utførar for det offentlege mottar selskapet kontraktsbetaling. I 2002 inngikk MRF ein avtale med ein av oppdragsgivarane knytt til handsaminga av unytta klipp i selde rabattkort. Eingangseffekt av denne avtala var ei inntektsføring på 24,4 mill kroner. VARER Varelager består av varer innkjøpt for vidare sal. LØN- OG SOSIALE KOSTNADAR MORSELSKAP KONSERN Løn Arbeidsgivaravgift Pensjonskostnader Andre ytingar Lønskostnader Gjennomsnitt tal tilsette Ytingar til styret ( i kroner) Styret Konsernsjef Løn og godtgjersle MORSELSKAP KONSERN Revisjon Anna bistand Revisjon Anna bistand Tenestekjøp hos revisor NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDDEL VARIGE DRIFTSMIDLER MOR Driftsløysøyre, Sum verkty, inventar Sum varige anleggsmed mer driftsmiddel middel Kostpris og ordinære avskrivingar Kostpris tilgang i år skip under bygging selde selskap avgang i år 0 0 Kostpris Akk.ordinære avskrivingar Akk. nedskrivning Reknesk.messig bokført verdi Årets avskrivingar 30 0 Nedskriving 0 0 % ordinære lineære avskrivingar 13-25% 18

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no ÅRSMELDING 2003 www.fjord1.no Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal. Konsernstaben Konsernsjef Olav Smørdal adm. dir. i MRF sidan 1989, tidlegare

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsmøte Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Årsmøte Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmøte 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 24. mars 2006 ÅRS- AVSLUTNING 2005 RESULTATREKNESKAP Hovudpostar 2005 2004 Renteinntekter 66 278 62 081 Rentekostnader 18 567 17 752 Netto renteinntekter

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

REKNESKAP Generalforsamling

REKNESKAP Generalforsamling REKNESKAP 2010 Generalforsamling 13.04.11 RESULTATREKNESKAP 2010 2009 Netto renteinntekt i % av gj.sn. rådveldekapital (Rentemargin) 2,03 2,24 Resultat før tap i % av gj.sn. rådveldekapital 1,35 1,44 Resultat

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap IL JOTUN Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer