Miljørapport Pipelife Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport 2012. Pipelife Norge AS"

Transkript

1 Miljørapport 2012 Pipelife Norge AS

2 Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast. Våre rørsystemer benyttes til vann og avløp, gass, innendørs avløp, kabelbeskyttelse og elektriske installasjoner. Totalt er Pipelife-gruppen i 27 land, med ansatte og en årsomsetning 805 millioner Euro.. Pipelife Norge AS har fabrikker på Stathelle og i Surnadal, samt salgskontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet har 145 ansatte, med hovedkontor i Surnadal og en årsomsetning på over 800 millioner norske kroner. Pipelife Norge AS er størst i Norge innen produksjon av rør og deler til vann- og avløpssystemer, kabelbeskyttelse og elektro rør. Fabrikken i Surnadal produserer rør og rørdeler i PP og PVC hovedsakelig til det norske markedet. Hovedtyngden av Pipelife Norge AS eksport består av PE trykk- og avløpsrør fra fabrikken i Stathelle. Vår spesialitet er rør i store dimensjoner og spesialdeler tilpasset kundens behov. Rørene ekstruderes direkte ut i fjorden, hvor de kobles til slepebåter som frakter rørene til kunde. Miljøvennlig og bærekraftig For Pipelife er vern om miljøet en av grunnpilarene i vår virksomhet. Riktige rør er godt miljøvern. Derfor er Pipelife som selskap og den enkelte ansatte opptatt med bevisste holdninger til miljøforebyggende tiltak. Dette gjør oss samfunnsbevisste og ansvarlige for våre handlinger. Den innsats som er gjort gjennom mange år for å gjøre Pipelife til et selskap med god miljøstandard har vært og er viktig for å nå vår posisjon i markedet. Det er også en fordel for verdiskapningen for våre eiere at vi driver miljøvennlig og bærekraftig. Det er viktig at vi setter oss høye mål for forbedring innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Fokus og innsats innen HMS vil gi redusert fravær. Færre skader og redusert fravær er i seg selv god økonomi og kan måles direkte i form av reduserte kostnader. Minst like viktig er imidlertid den generelle bedringen i kvalitet på alle områder som vi mener oppnås gjennom et godt og trygt arbeidsmiljø. Pipelife Norge AS ser det som en viktig oppgave å bidra til en mer miljøvennlig nærings-virksomhet. Våre produkter dekker reelle behov, som rør til forsyning av rent drikkevann, oppsamling av avløpsvann, transport av gass og beskyttelse av kabler og elektriske installasjoner. Vi satser på produkter med høy kvalitet og lang levetid, samt mest mulig miljøvennlige produksjonsprosesser. Et viktig ledd er forbruk- og avfallsreduksjon og reduksjon av transportutslipp. Vi har siden 2010 arbeidet med å styrke vår videre miljøsatsing, dette gjennom å etablere et klimaregnskap ihht GHG protokollen. Vår hensikt og mål er å redusere vårt Co2 forbruk innen 2020 med 20%. Videre er vår sikkerhetsoppfølging ved begge fabrikker styrket ytterliggere, hvor vi vurderer å innføres OHAS 18001, som vil trygge vår produksjon og medarbeidere ytterligere.

3 Målrettet miljøsatsing Pipelife Norge AS er sertifisert etter ISO 9001 og ISO Vårt styringssystem for ytre miljø, arbeidsmiljø, helse og sikkerhet er integrert som en viktig del i Pipelifes kvalitetsstyringssystem. Policy og mål Ytre miljø Pipelife Norge AS skal ha en miljøstandard som støtter utvikling av miljø og naturressurser. Dette innebærer at vi skal: Ta miljøhensyn ved valg av råvarer og produksjonsprosesser. Drive våre produksjonsenheter med tanke på minimal miljøpåvirkning. Stille krav til leverandører av råvarer, innsatsfaktorer og tjenester som til egen virksomhet Tilfredsstille lover og forskrifter. Arbeide med kontinuerlige forbedringer og sørge for at alt miljømessig arbeid preges av åpenhet mot våre medarbeideres som bedriftens interesse. Sørge for at alle ansatte får fortløpende informasjon og opplæring for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en riktig miljømessig måte. Mål: Pipelife Norge AS skal ikke ha miljøfarlig utslipp fra vår drift som krever spesielle konsesjoner eller tiltak i henhold til lover og forskrifter. Øvrige måltall fastsettes årlig av ledelsen. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Pipelife Norge AS skal sørge for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø ved våre fabrikker. Ved involvering av ansatte i størst mulig grad skal Pipelife Norge AS opprettholde en bevisst HMS-kultur i den daglige drift. Mål: Ingen personskader og nestenulykker Sykefraværsgrad > 4 %

4 Miljøaspekter ved Pipelife Norge AS Pipelife Norge AS produserer plastrør og deler av PVC og PP i Surnadal, samt av PE i Stathelle. Utslipp til nærmiljøet som følge av produksjonen er liten. Vi har ikke aspekter som krever spesielle utslippstillatelser i forhold til Forurensingsloven. Et kontinuerlig mål er likevel reduksjon av miljøbelastning forårsaket av Pipelife Norge AS virksomhet. Dette gjelder i hovedsak følgende aspekter: Forbruk av ressurser som energi og vann Valg av råstoff og prosesser Valg av underleverandører som innehar både policy og produkter som understøtter vår miljøprofil. Materialbalanse Utslipp til luft, vann, jord, i hovedsak avfall. Utslipp Co2 i hovedsak energiforbruk og transportutslipp. Tiltak Pipelife Norge AS tiltak for å redusere forbruket av energi: Vurdering av potensielt strømforbruk ved investeringer i utstyr og maskiner. PVC blanderi kjøres ved lavest mulig temperatur Varmegjenvinning for friskluftsanlegg i kontorbygninger Bevisstgjøring av ansatte for et mer effektivt og behovsstyrt energibruk. Tilrettelagt modell for avfallshåndtering med tanke på gjenvinning Transportavtaler med fokus på miljø. PVC rørproduksjon Ved produksjon av PVC rør har det tradisjonelt blitt benyttet blybasert stabilisator i en rekke land. Pipelife Norge AS har lagt miljømessige hensyn til grunn og utviklet resepter for organisk basert stabilisator. Dette har krevet flere års utvikling, og plassert Pipelife Norge AS blant de ledende i Europa angående bruk av miljøvennlig stabilisator. Innkjøp Innkjøperen blir stadig viktigere i Pipelife Norge AS miljøsatsing. Ved å følge en kostnads- og miljøeffektiv innkjøpspraksis kan viktige skritt tas for å tilpasse de økonomiske aktiviteter til våre målsetninger innen miljø. Pipelife Norge AS vektlegger miljøhensyn ved innkjøp fordi: Miljøvurdering av underleverandører er en stadig viktigere del av Pipelife Norge AS miljøprofil. Miljøforhold kan ha direkte økonomiske konsekvenser ved anskaffelse, drift (for eksempel energiforbruk eller reduserte avfallsmengder) og utrangering.

5 Materialbalanse Materialflyten følges fra innkjøpt råstoff til ferdig produkt. Rapporterte verdier for materialtap overvåkes kontinuerlig. Materialtapet søkes holdt på et lavest mulig nivå ved å: Optimalisere produksjonsparametere for å unngå overvekt. Produktavfall skal i all hovedsak bli granulert og gjenvunnet Emballasje Emballasje i materialer som papp, treverk og plast blir benyttet til pakking av ferdigvarer før de sendes kunde. Muligheter for å redusere forbruk av emballasje vurderes jevnlig. Treverk i form av paller og buntestrø gjenbrukes i størst mulig grad. Avfall Avfall og avfallshåndtering er en kilde til flere miljøproblem, blant annet ved utslipp av klimagasser og andre miljøgifter. Avfall blir enten resirkulert eller sluttbehandlet ved deponering eller forbrenning: Deponering fører vanligvis til utslipp av klimagassen metan, samt at sigevann fra deponering gir utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Forbrenning av avfall medfører utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier, støv og forurensninger som medvirker til sur nedbør [10]. Pipelife Norge AS har tatt utfordringen ved å sette i verk tiltak som kan redusere avfallsmengden fra vår drift og dermed miljøproblemene knyttet til avfallshåndteringen. Dette gjør vi ved å fokusere på reduksjon av alt avfall generelt, og usortert restavfall spesielt: Kildesortering av avfall. Gjenbruk vurderes før kasting av alt avfall, både fra produksjon og administrasjon. Produktavfall skal i størst mulig grad behandles slik at det ikke forurenses, og dermed kan gjenvinnes. Treverk, som paller og buntestrø, skal gjenbrukes i den grad det er mulig. Sortere ut avfall som kan inneholde helse- eller miljøfarlige kjemikalier. Eksempler på dette er elektrisk- og elektronisk avfall og motoroljer. Oppfølging av våre renovasjonsselskaper for å sikre at avfallscontainere er helt fulle ved tømming, for å unngå unødvendig transport for tømming av containere. Størstedelen av avfallet blir gjenvunnet, enten via resirkulering av materialet (gjenbruk), eller energiutvinning. Transport Transportomfanget i Norge har økt de siste årene. Til tross for dette har utslipp av en rekke forurensende stoff fra veitrafikken blitt redusert [7]. Pipelife Norge AS transport av råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer gjøres hovedsakelig med vogntog. I tillegg benyttes slepebåter for frakting av PE rør i lange lengder fra fabrikken i Stathelle. Pipelife Norge AS arbeider aktivt med å minske miljøbelastningen som følge av transport. Dette gjøres ved: Tett samarbeid med våre transportører for en bedre utnyttelse av vår transport (eksempelvis returlast). Tilpassing av størrelsen av vogntog til rørlengder sikrer god plassutnyttelse og dermed reduksjon av antall enheter. Størst mulig fyllgrad i bilene. Best mulig kapasitets-utnyttelse av båter Hovedtransportør er miljøsertifisert etter ISO

6 Carbon Footprint Et egent klimaregnskap er etablert fra 2010, med hovedfokus på Co2 påvirkning ift våre virksomheter i Norge. Målet er å redusere vårt forbruk av Co2 med 20% innen Pipelife Norge AS Yearly report GHG emissions (tco 2 e) Category Functions % Change / produced volum Transportation Diesel B5 Leasing 46,4 76,5 65,4-47 % Diesel B5 Milegae 20,3 24,6 21,3-46 % Diesel B5 Production 127,2 132,3 162,4-10 % Petrol Leasing 2,1 2,7 2,8-29 % Petrol Mileage 9,6 6,8 6,7-34 % Scope 1 - Emisions 205,6 242,9 258,6-26 % Electricity - Nordic mix Production Surnadal 997,6 1094,5 998,4-8 % Electricity - Nordic mix Production Stathelle 728,5 823,1 1152,34-40 % Scope 2 - Emisions 1726,1 1917,6 2150,74-20 % Air Travel Continemtal ,9 23,2 18,2-54 % Domestic ,4 58,2-46 % Intercontinental ,33 32,7 26,3-52 % Waste EE - Waste Glas - recycled Hazardous waste-incinerated 9,3 5,5 7-5 % Metal - recycled Paper- recycled Plastic - recycled Waste - incinerated 34,7 63,5 78,2-9 % Wood Goods transportation Sea Cargo Avg Load Export LLLD 159,4 182,5 220,4-12 % Truck with trailer 3,5-33t , % Scope 3 - Emisions 1986, ,4 2768,3-11 % Total 3918, ,9 5177,64-16 %

7 Helse Miljø og Sikkerhet Arbeid med helse, miljø og sikkerhet er et lovpålagt krav til alle virksomheter. Internkontroll skal sikre kvalitet på arbeidsmiljø, arbeidsforhold og produksjon. Erfaring viser at virksomheter som har et bevisst forhold til HMS- arbeid opplever en kvalitetsheving i produksjonen av varer og tjenester. Andre positive effekter er redusert ulykkesrisiko og redusert sykefravær. Pipelife Norge AS setter fokus på gjennomføring av konkrete tiltak i henhold til de lovpålagte kravene. Uttrykte holdninger hos ledelse og alle ansatte, med kommunikasjon, informasjon og opplæring mener vi er nøkkel til suksess for å redusere antall personskader og nestenulykker. Vi har gode, brukervennlige rutiner tilpasset den daglige drift. Sykefravær Pipelife Norge AS har de senere årene hatt økende fokus på reduksjon av sykefravær. Vårt mål for sykefravær er satt til 4%, som søkes oppnådd med blant annet følgende tiltak. Tettere oppfølging av kort- og langtidssykemeldte Medarbeider utviklingsprogrammer Arbeidsmiljøtiltak, relatert til vår Friskusorganisasjon ift trening og sosiale samlinger. Yearly report Sick Leave Category Surnadal 4,59 % 4,26 % 4,24 % 3,67 % 3,96 % Stathelle 6,50 % 4,98 % 5,01 % 3,90 % 2,31 % Total 4,44 % 4,50 % 4,50 % 3,75 % 3,43 % Arbeidsulykker Vi har en klar målsetting på null personskader ved våre fabrikker. Følgende tiltak blir gjennomført: Vernerunder har blitt utført ved begge fabrikker, hvor verneombud, ledelse og industrivern har deltatt. Risikoanalyser og påfølgende tiltak for begge produksjonsanlegg. Alle avvik, ulykker og nestenulykker registreres og følges opp i vårt kvalitetssystem. STOP kort for innsamling av nestenulykker og mindre personskader, inkludert forebyggende tiltak. Yearly report SHE (both plants - Surnadal & Stathelle) Category Skader / No accidents resulting in sick-leave >1day Nestenulykker / No of incidents Branntilløp Ingen Branntilløp 2012 Thermo scanning av alt utstyr og kontroll av små EL apparat er innført med regelmessig kontroll, for å ytterligere redusere faren for branntilløp

8 Handlingsplaner 2012 Målstyring Overvåke definerte miljøaspekter ihht relevante nøkkeltall, herunder klimaregnskap Evaluering av miljøhandlingsplan - under ledelsens gjennomgang Årlig miljørapport Kontinuerlig Innkjøp Oppfølging av rutiner og miljøkrav til leverandører av varer og tjenester. Oppfølging og internkontroll av leverandører - herunder handlingsplaner Livstidsvurdering med miljøaspekter ved investeringer HMS opplæring Sikkerhetsinstrukser pr arbeidsområde Dokumentert opplæring av HMS og sikkerhetsinstrukser pr ansatt Oppfølging av avvik og forbedringsforsalg, ift STOP kort og avvikssystem Sikre gjennomføring av sikkerhetsopplæring av vikarer kort tid. Industrivern Gjennomgang og oppdtaering av risikoanalyser Trening og opplæring av Industrivern og verneombud - årlig basis - herunder adm opplæring, brann, førstehjelp, hjertestater mm. Kontroll av utstyr, brann, førstehjelp, personlig beredskapsutstyr. Oppfølging av avvik og handlingsplaner definert ift verneombud og industrivern Gjennomføre nødvedige øvelser som inkluderer ansatte i bedriften. Personskader Oppfølging nestenulykker og effektuering av forebyggende tiltak Oppfølging av ulykker med og uten fravær Sikre gjennomføring ihht risikoanalyser og innmeldte avvik Kjemikalier Oppdtaering og kontroll REACH direktiv Sikkerhetsdatablad - gjennomgang og oppdatering Avhendingsprosedyrer ift avfallsplan Avfall Presse Container - for plast og papp - redusere transport Vedlikehold og oppdtaere miljøstansjoner Prosjekt for å redusere restavfall - avfall som ikke kan gjennvinnes Transport Oppfølging av transportavtale mtp miljø comittment Redusere restordre - dobbeltransport Direktetransport til annlegg - prosjekt CF med kunder Innleie / innleide firma Sikkerhetsinstruks ID kort med HMS opplæring Internkontroll / ekternkontroll mtp sikkert arbeid

9 Skulle det være noen spørsmål og / eller avklaringer i forbindelse med dette står undertegnede til deres disposisjon på tlf alternativ e-post: Med vennlig hilsen for Pipelife Norge AS Geir G. Vaardal Personal- og kvalitetssjef

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS

Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS Miljørapport 2013 Reins Maskinering AS 09.05.2014 Miljørapport 2013 Side 1 av 13 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Innledning om Reins Maskinering AS... 3 1.2 Styringssystemer... 3 1.3 Kvalitetsstyring...

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS

MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS MILJØRAPPORT 2013 Miljørapport 2013 Side 1 av 19 Scana Steel Stavanger AS INNHOLDSFORTEGNELSE Sjefen har ordet Side 2 Scana Steel Stavanger AS Side 3 Helse, Miljø og Sikkerhet Side 4 Helse Side 5 Miljø

Detaljer

Miljøredegjørelse 2005

Miljøredegjørelse 2005 .fra avfall til ferdige råvarer! Miljøredegjørelse 2005 AS Oppland Metall Oppland Metall Transport AS Toten Metall AS Raufoss Metall AS Norsk Metallfragmentering AS Elektrogjenvinning Norge AS Elektrogjenvinning

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014

1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 1 MILJØREDEGJØRELSE 2014 2 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 2014 har, for Orkla Confectionery & Snacks Norge, KiMs, vært et spennede år. Miljøsatsingen ved KiMs er basert på langsiktighet, systematikk og kontinuerlige

Detaljer

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel Ordliste Biogass Metangass fremstilt ved nedbryting av organisk materiale CO Karbonmonoksid, en giftig gass som dannes ved forbrenning når tilgangen på oksygen er dårlig CO2 Karbondioksid, en gass som

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010 else, miljø og sikkerhet 008-00 Innhold Sertifikater Leder S. Sertifikater Arne alonæs Administrerende direktør YIT Building Systems AS S. Leder S. 4 S på alvor S. 5 S-prisen S. 6 Arbeidsulykker S. 7 YIT

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel)

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel) Årsrapport 2007 Innhold Nøkkeltall TRV 2007...side 02 Eierandeler i andre selskap...side 02 Ledende miljøbedrift...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning 2007...side 05 Husholdningsavfall...side

Detaljer

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS

BEERENBERG CORP. AS HMS-RAPPORT HMS CORP. AS HMS-RAPPORT 09 HMS INNHOLD 01. Bedriftspresentasjon 02. Miljøledelse 03. Etikk 04. HMS-mål og resultater 05. Ytre miljø 06. Produkter og systemløsninger 07. Arbeidsmiljø 08. Gjennomførte aktiviteter

Detaljer