nr 15/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 15/05-2005.04.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 15/ årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Ansvarsmerker Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Navneendringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (556) Merket er et lydmerke (556) Merket er et lydmerke Merket består av lyden fra en mindre klokke med en slagtonefrekvens på ca. 1 khz. Dette klangbildet repeteres i forskjellige rytmer i hhv. 6 åttendedeler og 8 åttendedeler. Hjem-Is Europa A/S, Auktionsgade 3, 6700 ESBJERG, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleér, syltetøy, egg, melk og meieriprodukter, spiselige oljer og spisefett, ferdigretter (ikke opptatt i andre klasser). 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, kaffeerstatninger, mel og næringsmidler av korn, brød, konditor- og konfektyrvarer, spiseis, fruktsauser, sauser (krydrede), krydder, råis, ferdigretter (ikke opptatt i andre klasser). 35 Detaljhandel med spiseis eller salg av spiseis. Merket består av lyden fra en mindre klokke med en slagtonefrekvens på ca. 1 khz. Dette klangbildet repeteres i forskjellige rytmer i hhv. 6 åttendedeler og 8 åttendedeler. Hjem-Is Europa A/S, Auktionsgade 3, 6700 ESBJERG, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleér, syltetøy, egg, melk og meieriprodukter, spiselige oljer og spisefett, ferdigretter (ikke opptatt i andre klasser). 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, kaffeerstatninger, mel og næringsmidler av korn, brød, konditor- og konfektyrvarer, spiseis, fruktsauser, sauser (krydrede), krydder, råis, ferdigretter (ikke opptatt i andre klasser). 35 Detaljhandel med spiseis eller salg av spiseis. 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (556) Merket er et lydmerke Merket består av lyden fra en mindre klokke med en slagtonefrekvens på ca. 1 khz. Dette klangbildet repeteres i forskjellige rytmer i hhv. 6 åttendedeler og 8 åttendedeler. Hjem-Is Europa A/S, Auktionsgade 3, 6700 ESBJERG, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleér, syltetøy, egg, melk og meieriprodukter, spiselige oljer og spisefett, ferdigretter (ikke opptatt i andre klasser). 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, kaffeerstatninger, mel og næringsmidler av korn, brød, konditor- og konfektyrvarer, spiseis, fruktsauser, sauser (krydrede), krydder, råis, ferdigretter (ikke opptatt i andre klasser). 35 Detaljhandel med spiseis eller salg av spiseis. Merket er et rent figurmerke Connectum Capital Management AS, Dorthes vei 1, 0287 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Trykksaker. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjon. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: I VESKA I VESKA Siri Baumann Semb, Astrids vei 10, 0276 Oslo, 18 Vesker 25 Klær, sjal, skjerf ESG Eik Service- og GarantiAvtale Eikmaskin AS, Postboks 61,Grefsen, 0409 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft, landbruksredskaper. 12 Kjøretøyer. 37 Reparasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: C-POST C-POST Posten Norge BA, Postboks 1181 Sentrum, 0107 Oslo, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 16 Klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TESTLOUNGE TESTLOUNGE Moi Marketing Research, Brisskebyveien 28, 0259 OSLO, 35 Markedsundersøkelser, markedstest, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, markedsrådgivning, reklamevirksomhet, kartlegging/testing av adferd 41 Utdannelse og opplæring 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: triveligetrøndelag Trøndelag Reiseliv AS, Postboks 65, Munkegt. 19, 7400 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster; jakkemerker. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; sightseeing (turistbesøk); turistvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. APOTEK 1 Apokjeden AS, Postboks 243, 1471 LØRENSKOG, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler; suturmaterialer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 44 Apotekvirksomhet; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; drift av apotekkjede. 6

7 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMACKS SMACKS Kellog Co, One Kellog Square, Battle Creek, MI , US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; unntatt sildeprodukter av enhver art, kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; unntatt majonesbaserte salater av enhver art. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US EQUITAS EQUITAS Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av fedme, diabetes, inkontinens, hjerte- og karsykdommer, sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft, betennelser og betennelsessykdommer, åndedrettssykdommer, infeksjonssykdommer og smittsomme sykdommer, autoimmune sykdommer, solid organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske preparater, nemlig antibiotika, antifungaler, antiviraler og immunohemmere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US TEKWARE TEKWARE The North Face Apparel Corp, 3411 Silverside Road, DE19810 WILMINGTON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IONSYS IONSYS Johnson & Johnson, NJ NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for mennesker i form av analgetika. 7

8 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TEQUILERO vista bar & club Fox AS, Carl Johansgate 3, 7011 TRONDHEIM, 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COREGA COMFORT STRIPS TEQUILERO Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 32 Ikke-alkoholholdige cocktailblandinger og drikker; saft til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker; alkoholholdige cocktailblandinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COREGA COMFORT STRIPS Stafford-Miller Ltd, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 5 Tannprotese klebemidler. BYGG PARTNER AS SNEKKERENTREPENØR Byggpartner AS, Casper Stormsvei 16, 0664 Oslo, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: bjelke / stender Kjeldstad Sagbruk & Høvleri AS, 7580 Selbu, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 19 Bygningsmaterialer. PRINCO Princo Corp, Hsinchu, TW J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 9 Blanke optiske lagringsmedia; magneto-optiske plater, innspillbare mini-disker, innregistrerbare og overskrivbare,cd -plater, innregistrerbare og overskrivbare DVD-plater, disketter; CD-ROM, datalagringsenheter, harddisker, datalesingsenheter, datalagrings- og lesingsenheter, videoplater, lydopptaksplater, video-cd-plater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AMPÉRE INSTALLASJON AS Bjarne Themsen, Fiolv.56, 1352 Kolsås, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 9

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ORPHAN SWEDISH ORPHAN Swedish Orphan International AB, Drottningsgatan 98, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; kjemiske, bakteriologiske og biologiske preparater for medisinsk bruk; plaster og forbindingsstoffer; legemidler for human bruk; legemidler for dentale formål. 41 Utdannelses- og undervisningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering av undervisning og instruksjon; organisering og ledelse av kongresser, konferanser, seminarer og symposier; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. 42 Medisinsk forskning; kjemiske laboratorier; forsknings- og utviklingstjenester vedrørende nye produkter. 44 Medisinsk behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KRÆMMERHOLMEN Merket er et rent figurmerke Sektor Eiendomsutvikling AS, Strandveien 50, 1366 LYSAKER, Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 oslo, 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 36 Finansiell virksomhet, forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. KRÆMMERHOLMEN Kræmmerholmen AS, c/o InSite AS, Bryggen 13, 5003 BERGEN, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 10

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEKTOR EIENDOMSPARTNER Sektor Eiendomsutvikling AS, Strandveien 50, 1366 LYSAKER, Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 oslo, 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester 36 Finansiell virksomhet, forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhe, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. Merket er et rent figurmerke Sektor Eiendomsutvikling AS, Drammensveien 43, 0277 OSLO, Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 oslo, 35 Annonse og reklamevirksomhet bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter kontortjenester 36 Finansiell virksomhet, forretninger med fast eiendom 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US NDEMAND NDEMAND NVidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, CA95050 SANTA CLARA, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Markedsføringstjenester, utarbeidelse av annonsemateriale og salgsfremmede verktøy for andre innen området for datamaskinvare/hardware og dataprogramvare/software. 11

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CL Achilles Achilles CORP, 22-5, Daikyo-cho, Shinjuku-ku, TOKYO, JP AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Båter; fritids- og fiskebåter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Cono Sur Viña Cono Sur SA, Nueva Tajamar No 481, OF. 1602, Torre Sur, Las Condes SANTIAGO, CL Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 oslo, 33 Vin, alkoholholdige drikker (unntatt øl). VINTERDEKKET FIMBUL Solberg Dekk AS, Postboks 1 Mjølkeråen, 5878 BERGEN, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Dekk for kjøretøyer. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING Sektor Eiendomsutvikling AS, Strandveien 50, 1366 LYSAKER, Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 oslo, 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 36 Finansiell virksomhet, forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. SEKTOR EIENDOMSUTVIKLING Sektor Eiendomsutvikling AS, Strandveien 50, 1366 LYSAKER, Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 oslo, 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 36 Finansiell virksomhet, forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEKTOR GRUPPEN Sektor Eiendomsutvikling AS, Strandveien 50, 1366 LYSAKER, Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 oslo, 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. SEKTOR GRUPPEN Sektor Eiendomsutvikling AS, Strandveien 50, 1366 LYSAKER, Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 oslo, 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ulvikafrukt Ulvikafrukt, 5730 ULVIK, 31 Friske frukter. 32 Fruktdrikker, fruktjuice, fruktsaft, øl. 33 Sider. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: e business infrastructure International Business Machines Corp, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Computere; adaptere for computere; komponenter og periferiutstyr for computere; computerminne; grensesnitt for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske plater; diskdrev; kompaktdisker, magnetbånd, båndopptakere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innregistrert på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer; computer hardware og computer software; computer hardware og computer software for applikasjoner og operativsystemfunksjoner for bruk i kommersiell interaksjon innen området globale computernettverk. 16 Trykksaker; trykksaker, nemlig instruksjonsmanualer, magasiner, nyhetsbrev, avisinnlegg og brosjyrer, alle relatert til computer hardware og computer software for applikasjoner og operativsystemfunksjoner for bruk i kommersiell interaksjon innen området globale computernettverk. 37 Tjenester for computere, nemlig installasjon, reparasjon og vedlikehold av computer hardware for kommersiell interaksjon over globale computernettverk. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via dataterminaler; elektronisk post; nyhets- og informasjonsbyråer; dataassistert overføring av data. 42 Programmering for computere; utforming, oppdatering og vedlikehold av computer software; utleie av tilgangstid til computer databasetjenere; tekniske prosjektstudier innen området computer hardware og software; konsultasjoner innen området computer hardware; computersystemanalyser; rådgivning og konsultasjoner relatert til bruk av globale datanettverk; utleie av computere og computer software; tilveiebringelse av brukertilgang til computere for bedriftsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; reportasjetjenester; videoopptakstjenester; tjenester for computere; tjenester for computere, nemlig utforming, utarbeidelse, implementering og vedlikehold av computer software og nettsteder for andre; datakrypteringstjenester; alle for bruk i kommersiell interaksjon over globale computernettverk. (558) Merket er en farge eller en kombinasjon av farger sg SG Armaturen AS, Postboks 105, 4792 LILLESAND, 11 Belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OROONI OROONI Paul Bencze, Mariboes G 11, 0183 OSLO, Torstein Arendt, Nedre Movei 66, 1450 NESODDTANGEN, 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner. 38 Telekommunikasjon. 42 Design og utvikling av datamaskinprogrammer. 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIQUI-VEG (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIQUI-VEG Parke Davis & Co LLC, 201 Tabor Road, NJ07950 MORRIS PLAINS, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og innekter; fungicider, herbicider; væskefylte kapsler inneholdende vitaminer, nærings- og kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Arbeidsmiljøsenteret-gjør arbeidsdagen din bedre Arbeidsmiljøsenteret, Postboks 9326 Grønland, 0135 OSLO, 35 Salg av HMS-produkter: skilt, bøker, førstehjelpsutstyr, massasjestoler, verneutstyr, brannutstyr, måleutstyr, sperremateriell og sikkerhetsspeil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Diageo Brands BV, Molenwerf 10-12, 1014BG AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Merket er et rent figurmerke Sandnes Sparebank, Langgata 64, 4306 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Regnskapsanalyser, markedsundersøkelser, økonomiske beregninger og økonomisk planlegging, innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksonhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bankvirksomhet, meglervirksomhet, kredittkorttjenester, nettbanktjenester. 42 Juridiske tjenester, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utleie av dataprogramemr. 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EDI-Soft Edi-Soft AS, Spireaveien 6, 0580 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogrammer. 16 Trykksaker. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEKTOR EIENDOMSPARTNER Sektor Eiendomsutvikling AS, Strandveien 50, 1366 LYSAKER, Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 oslo, 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 36 Finansiell virksomhet, forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. 17

18 ansvarsmerker /05 Ansvarsmerker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: E 925s Elektrokasa, v/aleksander Bjørge, Postboks 73, 1454 FAGERSTRAND, 18

19 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 51. Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Etterfølgende utpeknings dato: Prioritet: Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Besluttet gjeldende dato i Norge: Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i Norge, jf. varemerkeloven 51. (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BALMORAL BALMORAL Agio Sigarenfabrieken NV Wolverstraat AR DUIZEL NL 34 Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, chewing tobacco, snuff and other tobacco products (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: AT AM 376/68 HEMOS HEMOS Hemos Schreibwarenerzeugung GmbH Gersthoferstraße 30/ WIEN AT 16 Writing articles

20 (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: METAXA METAXA Metaxa BV Wattstraat RB ZOETERMEER NL 32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for making beverages. 33 Wines, spirits and liqueurs (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR ROTACHROM ROTACHROM Societe Diagnostica-Stago 9, rue des Frères Chausson ASNIERES FR 1 Chemical, biological products for use in laboratory analyses, reactions, assays, tests for human and veterinary medicine (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: JEC JEC JEC SA La Charrière, QUINCIEUX SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR FR 20 Metal furniture for offices

21 (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR saveol Societe Maraichere de L'Ouest (SICA) 21, rue du Pont PLOUGASTEL-DAOULAS FR 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad dressings; canned foods. 31 Agricultural, horticultural and forestry products and grains, not included in other classes; live animals; fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt CARRÉ IR Carré Noir SA Square Monceau, 82, boulevard des Batignolles PARIS FR 35 Advertising; business management; business administration; office functions; distribution of prospectuses and samples; newspaper subscription services for third parties; business consulting, information or inquiries; accounting; document reproduction; employment agencies; computer file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes. 42 Industrial design, research, name and logo creation services; brand image research services; design of products and of their packaging, styling; interior and exterior architecture

22 (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Salut Salut Ludwig Schokolade GmbH & Co KG Senefelderstrasse BERGISCH GLADBACH DE 30 Cocoa, cocoa extracts for food; cocoa products, namely chocolate masses and toppings for beverages and for spreading on bread slices; chocolate goods; praline and chocolate sweets, also with liquid fillings, particularly filled with wines and spirits (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH SELECTA SELECTA Selecta TMP AG Bahnhofstrasse ZUG CH 37 Maintenance and control of vending machines, in particular of coffee, beverage and goods dispensers. 42 Renting and operating, including filling and refilling, automatic vending machines, in particular coffee, beverage and goods dispensers (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT LU 18 C/93 LUCCHESE Lidl Stiftung & Co KG Stiftsbergstrasse Neckarsulm DE 29 Edible oils (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: DOPRIMO DOPRIMO Viterra Energy Services AG Grugaplatz ESSEN DE 9 Distributor for heating costs

23 (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT TO95C LUCCESE office Markant Handels- und Service GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Strasse OFFENBURG DE 9 Office machinery and equipment, including desk calculators, photocopiers, dictating machines, telephones, flexible disks, data banks, computer hardware and recorded programs. 16 Stationery and office equipment and office machines, in particular prospectus covers and transparent covers, quick files, filing trays, wastepaper baskets, notepaper boxes, typewriter paper, sheets for ring books, writing pads, envelopes, carbon paper, paper punches, staplers, adhesive tapes, cubes for notepaper, index files, index cards, blotting pads, office accessories (included in this class), books of forms, telephone directories, paperclips, rubber bands, typewriters, shipping envelopes, glue, hanging files, agendas, diskette boxes, table and pocket calendars. 20 Stationery and office equipment, in particular office chairs, desks, typewriter desks, filing systems, desk-sideboards LUCCESE Lidl Stiftung & Co KG Stiftsbergstrasse Neckarsulm DE 29 Edible oils and fats (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: prodomo prodomo Alois Dallmayr Kaffee ohg Dienerstrasse MÜNCHEN DE 30 Coffee, tea

24 (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: NUAGE NUAGE Euralis Avenue du Loup Pendu RILLIEUX-LA-PAPE FR 25 Ladies' lingerie, ladies' underwear, brassieres, knickers, girdles, corsets, suspender belts, stockings and tights, swimming costumes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ROCHER ROCHER Ferrero SpA Piazzale Pietro Ferrero ALBA IT Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and milled cereal products (except for fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa products, namely paste for cocoa drinks, chocolate paste, toppings and, particularly, chocolate toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for use as Christmas tree decorations, food products consisting of an edible chocolate casing filled with alcohol, sweet products, pastries, including fine and longlife pastries; chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR LE REVE LE REVE Taittinger Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise en abrégé Taittinger C.C.V.C. 9 place Nicaise REIMS FR 33 Alcoholic beverages (excluding beer) (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: AXIA AXIA BMA Ergonomics BV Schoenerweg PJ ZWOLLE NL 20 Furniture

25 (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VSOP (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: GB VSOP Marinus van den Wijngaard Magda Janssenslaan GR UTRECHT NL 29 Milk and dairy products; cheeses (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR MICOM MICOM Alstom 3 Avenue André Malraux LEVALLOIS-PERRET FR J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, 9 Electronic and/or digital relays used for protecting and controlling high voltage power supply systems and related software Merket er et rent figurmerke Palmerston Ltd 2nd Floor, Sixty Circular Road DOUGLAS, ISLE OF MAN GB 35 Commercial or industrial management assistance; commercial or industrial information agencies; management of ports; advertising and promotion and information services relating thereto; rental of advertising space; television advertising commercials; compilation of advertisements for use as web pages on the Internet; preparation and presentation of audio visual displays for advertising purposes; dissemination of advertising matter; business information services; receipt, storage and provision of computerised business information data; marketing studies; business planning, business appraisal; business management; business administration; office functions; marketing and business research; compilation of business statistics and commercial information; auctioneering; the bringing together, for the benefit of others of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase goods in a department store, or a supermarket, or retail electrical store or telecommunications apparatus and instruments store or pharmacy, or from a general merchandise Internet website, or from a website specializing in telecommunications apparatus and instruments, electrical or pharmaceutical goods; advice and assistance in the selection of goods and services; intermediary services relating to bringing customers and/or buyers and sellers together; business services relating to ports; consultancy, provision of information and advice relating to the foregoing. 36 Financial and monetary affairs; financial services; financial management and advisory services relating to investment; financial planning and financial services; financial appraisal; banking evaluation; banking services; savings banks; financial brokerage services; securities brokerage and electronic discount brokerage services and online discount brokerage services; stocks and bonds brokerage; investment services; lending 25

26 services and lending against security; offering of treasury and derivative financial products; investment banking, treasury and foreign exchange services and providing financial services to institutional investment clients; trust, credit, investment, savings, safety deposit, loan, loan guarantee services; debit card, credit card, charge card, store card services; issuance of debit card, credit card, charge card, store cards; automated banking services; actuarial services; arranging and financial management of life insurances, guarantee insurance and mutual funds; pension services; insurance underwriting; travel insurance; bankers' clearing services; clearing-house services; buying and issuing of travellers' cheques; currency exchange services; escrow services; stockbroking agency services; executors' services; provision of financial guarantees; issuing letters of credit and certificates of deposit; investment trust services; surety services; share underwriting, insurance services; insurance consultancy; insurance information; insurance underwriting, accident insurance underwriting, fire insurance underwriting, health insurance underwriting, life insurance underwriting, marine insurance underwriting; insurance brokerage, accident insurance brokerage, fire insurance brokerage, health insurance brokerage, life insurance brokerage, marine insurance brokerage; credit bureau; issue of tokens, coupons and vouchers of value; deposit of valuables; safe deposit services; funds transfer, electronic funds transfer; payment services; fiduciary services; stock exchange quotations; fiscal assessments; financial management; installment loans, lease-purchase financing, hire-purchase financing, mortgage banking; retirement payment services; real estate services; charitable fund raising; provision of information, consultancy services and advisory services relating to all the aforesaid services; all the above also provided on- line from a computer database or the Internet. 37 Development of ports; construction, repair and installation services for computers, computer networks, telecommunications apparatus, equipment, installations and networks; construction and repair services of information technology systems and telecommunication apparatus; maintenance, repair, installation and support services for computers, computer peripheral devices, telecommunication apparatus, and parts and accessories therefor; on-site computer set-up and installation services and maintenance of computers, computer systems and telecommunication apparatus; provision of information relating to repair or installation provided online from a computer database or the Internet; consultancy, provision of information and advice relating to the foregoing. 39 Warehousing services; travel services; tourist offices services (except hotel reservation) and tourist agency services; transport services; arranging and providing transport by land, sea and air; arranging, organising and providing tours and cruises; travel agency services; ticketing services for travel; rental of apparatus for transportation by land, sea and air, cargo handling, provision of car parking facilities; carting and chauffeur services; collection of goods for transportation, crating of goods; delivery services; escorting of travellers; guarded transport; travel guide services; route planning; porter services; conducting sightseeing tours; tour operating and organising; transport brokerage; travel courier services; chartering of transport; chartering of ships; cruise ship services, ferry transport services; sea freight services; marine transport services; piloting of ships; pleasure boat transport services; river transport services; reservation services for travel; freight and cargo services; freight forwarding, freight brokerage services; shipping agency; transportation of goods, shipping of goods; packaging and storage of goods; transportation services relating to the operation of ports; provision of information, consultancy services and advisory services relating to all the aforesaid services; all the aforesaid services also provided online from a computer data base or from the Internet. 41 Arranging and conducting of conferences, exhibitions, competitions and quizzes; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization and sponsorship of competitions; arranging of workshops; arranging and conducting of seminars; provision of training; publication of books and texts; entertainment, television entertainment; broadcasting services; education and entertainment, sports and leisure services in the nature of planning, production and distribution of live or recorded audio, visual or audiovisual material for broadcasting by terrestrial means, cable, satellite channels, the Internet, wireless or wirelink systems and other means of communication; provision of information relating to television and radio programmes, entertainment, music, sport and recreation; information relating to entertainment or education provided online from a computer database or the Internet or via terrestrial means, cable, satellite channels, wireless or wirelink systems and other means of communication; electronic games services provided by means of the Internet or via terrestrial means, cable, satellite channels, wireless or wirelink systems and other means of communication; providing online electronic publications (not downloadable); publication of electronic books and journals online; box office services; ticketing and event booking services; gaming services, betting, lottery and gambling services; organisation of promotional activities through audio visual media; information and advisory services relating to education and entertainment; operating and organising chat rooms; hiring, rental and leasing of televisions display apparatus; consultancy, provision of information and advice relating to the aforesaid services; all the aforesaid services also provided online from a computer data base or from the Internet. 42 Design, drawing and commissioned writing, all for the compilation of web pages on the Internet; creating and maintaining web sites; hosting web sites of others; installation and maintenance of computer software; provision of access to sites on an electronic information network; provision of access to various databases; leasing access time to a computer data base (other than by Internet services providers); news and current affairs information services; hiring, rental and leasing of electronic apparatus, computers, computer programs, computer terminals, monitors, computer keyboards, laptop computers, modems, computer peripherals, and parts and accessories of all these goods; computer services; computer services provided online from the Internet; consultancy services relating to computer industries; medical, hygiene, nutrition, health, beauty care services; locating of people, pets and facilities; provision of horoscopes; dating services; electronic and online dictionary and thesaurus; restaurant guides; information and advice relating to the aforesaid services; all the aforesaid services also provided online from a computer data base or from the Internet. 44 Medical, hygiene, nutrition, health, beauty care services; information, consultancy services and advice relating to the aforesaid services; all the aforesaid services also provided online from a computer database or the Internet. 45 Provision of horoscopes; dating services; information, consultancy services and advice relating to the aforesaid services; all the aforesaid services also provided online from a computer database or the Internet

27 (111) Int.reg.nr: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: GB Palmerston Ltd 2nd Floor, Sixty Circular Road DOUGLAS, ISLE OF MAN GB 35 Commercial or industrial management assistance; commercial or industrial information agencies; business management of ports; advertising and promotion and information services relating thereto; rental of advertising space; television advertising commercials; compilation of advertisements for use as web pages on the Internet; preparation and presentation of audio visual displays for advertising purposes; dissemination of advertising matter; business information services; receipt, storage and provision of computerised business information data; marketing studies; business planning, business appraisal; business management; business administration; office functions; marketing and business research; compilation of business statistics and commercial information; auctioneering; retail sale services; the bringing together, for the benefit of others of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase goods in a department store, or a supermarket, or retail electrical store or pharmacy, or from a general merchandise Internet website, or from a website specializing in electrical or pharmaceutical goods; advice and assistance in the selection of goods and services; intermediary services relating to bringing customers and/or buyers and sellers together; sponsorship (promotional) of competitions; consultancy, provision of information and advice relating to the foregoing. 36 Financial and monetary affairs; financial services; financial management and advisory services relating to investment; financial planning and financial services; financial appraisal; banking evaluation; banking services; savings banks; financial brokerage services; securities brokerage and electronic discount brokerage services and online discount brokerage services; stocks and bonds brokerage; investment services; lending services and lending against security; offering of treasury and derivative financial products; investment banking, treasury and foreign exchange services and providing financial services to institutional investment clients; trust, credit, investment, savings, safety deposit, loan, loan guarantee services; debit card, credit card, charge card, store card services; issuance of debit card, credit card, charge card, store cards; automated banking services; actuarial services; arranging and financial management of life insurances, guarantee insurance and mutual funds; pension services; insurance underwriting; travel insurance; bankers' clearing services; clearing-house services; buying and issuing of travellers' cheques; currency exchange services; escrow services; stockbroking agency services; executors' services; provision of financial guarantees; issuing letters of credit and certificates of deposit; investment trust services; surety services; share underwriting, insurance services; insurance consultancy; insurance information; insurance underwriting, accident insurance underwriting, fire insurance underwriting, health insurance underwriting, life insurance underwriting, marine insurance underwriting; insurance brokerage, accident insurance brokerage, fire insurance brokerage, health insurance brokerage, life insurance brokerage, marine insurance brokerage; credit bureau; issue of tokens, coupons and vouchers of value; deposit of valuables; safe deposit services; funds transfer, electronic funds transfer; payment services; fiduciary services; stock exchange quotations; fiscal assessments; financial management; installment loans, lease-purchase financing, hire-purchase financing, mortgage banking; retirement payment services; real estate services; charitable fund raising; financial services relating to the operation of ports; sponsorship (financial) of competitions; provision of information, consultancy services and advisory services relating to all the aforesaid services; all the above also provided online from a computer database or the Internet. 37 Development of ports; construction, repair and installation services for computers, computer networks, telecommunications apparatus, equipment, installations and networks; construction and repair services of information technology systems and telecommunication apparatus; maintenance, repair, installation and support services for computers, computer peripheral devices, telecommunication apparatus, and parts and accessories therefor; on-site computer set-up and installation services and maintenance of computers, computer systems and telecommunication apparatus; provision of information relating to repair or installation provided online from a computer database or the Internet; consultancy, provision of information and advice relating to the foregoing. 39 Warehousing services; travel services; tourist offices services (except hotel reservation) and tourist agency services; transport services; arranging and providing transport by land, sea and air; arranging, organising and providing tours and cruises; travel agency services; ticketing services for travel; rental of apparatus for transportation by land, sea and air, cargo handling, provision of car parking facilities; carting and chauffeur services; collection of goods for transportation, crating of goods; delivery services; escorting of travellers; guarded transport; travel guide services; route planning; porter services; conducting sightseeing tours; tour operating and organising; transport brokerage; travel courier services; chartering of transport; chartering of ships; cruise ship services, ferry transport services; sea freight services; marine transport services; piloting of ships; pleasure boat transport services; river transport services; reservation services for travel; freight and cargo services; freight forwarding, freight brokerage services; shipping agency; transportation of goods, shipping of goods; packaging and storage of goods; operation of ports; provision of information, consultancy services and advisory services relating to all the aforesaid services; all the aforesaid services also provided online from a computer data base or from the Internet. 41 Arranging and conducting of conferences, exhibitions, competitions and quizzes; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization of competitions; arranging of workshops; 27

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

17/ mai Monster Energy Company Zacco Norway AS. Monster Rewards SL Bryn Aarflot AS

17/ mai Monster Energy Company Zacco Norway AS. Monster Rewards SL Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00014 2. mai 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklaget: Representert ved: Monster Rewards SL Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00205 Dato: 8. februar 2017 Klager: Representert ved: GoEuro Corp Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7709 Int. reg. nr. 797 724 Nasj. ref. nr. 2003 02997 Innehaver: Valora Holding AG, Bern, Sveits Fullmektig: Tandbergs patentkontor AS, Oslo Innsiger: Valrhona

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

EØS Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl

EØS Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl EØS 045-2011Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/29960767.aspx Tender type Tender Publish date 10/14/2011

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

17/ november Arla Foods amba Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ november Arla Foods amba Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00114 15. november 2017 Klager: Representert ved: Arla Foods amba Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Kari Anne

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

17/ september Salomon Foodworld GmbH Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Salomon Foodworld GmbH Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00049 22. september 2017 Klager: Representert ved: Salomon Foodworld GmbH Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Miscellaneous food products and dried goods

Miscellaneous food products and dried goods Miscellaneous food products and dried goods Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40202355.aspx Ekstern anbuds ID 235712-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.20-52/04 nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Deres ref.: T61502024NO00LTM/BGK Saksnr.: 201508731 Merke: via trumf Søker: NorgesGruppen ASA Oslo, 2015.11.03 Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 17-2003.04.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 17-2003.04.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 17-2003.04.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer