Markedsrapport NRP Finans AS NRP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP"

Transkript

1 Markedsrapport 2011 NRP November 2011

2 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift AS Project arrangements & syndication Corporate finance and M&A advisory Asset management Corporate management, accounting, tax and consulting Real Estate Management

3 Side 3 Markedsrapport November 2011 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Solgte prosjekter Shipping Shipping markedet Nøkkeltall shippingportefølje Oversikt shippingprosjekter Shipping prosjekter Atlantic Seismic DIS BB Troll DIS Beta DIS Bulk Transloading DIS Eastern Reefer DIS Eastern Reefer II DIS E-Tanker DIS Feedermate DIS Gram LPG DIS Inter Carib II DIS M-Tanker DIS Neptune Seismic DIS Oceanlink Reefer DIS Oceanlink Reefer II DIS Perrine DIS Stril Offshore DIS TDS Containership IV DIS TDSC Opportunity AS UACC Bergshav Tanker DIS UACC Ross Tanker DIS Eiendom Status eiendomsmarkedet Nøkkeltall eiendomsportefølje Oversikt eiendomsprosjekter Prosjektoversikt eiendom Alingsås Lager og Handel DIS Brønnøysund Kontorbygg AS Buskerud Handelseiendom DIS Dagligvarelogistikk AS El Logistikk DIS Etterstad Utvikling DIS Finlogistikk DIS Gasolin Eiendom DIS Gasolin Handelseiendom DIS Gøteborg Kombi DIS Gøteborg Logistikk DIS Haugenstua Butikksenter AS Holmsbu Invest KS Kongholm Invest KS Lørenskog Kombibygg DIS Martodden Utbygging KS Moa Handelseiendom DIS Nye Alfasetveien DIS Side

4 Markedsrapport November 2011 Side 4 Nye Bergen Lagerbygg KS Nye Berghagan Næringseiendom AS Nässjö Logistikkbygg AS Pottemakerveien Kombibygg AS Stadion Utbygging KS Statens Hus Lillehammer KS Sydsvenskan Lager & Handel AS Sørenga Utvikling KS Tangen Havnelager AS Teknikstaden Utvikling AS TFGS Kombi AS Torggata 16 DIS Forklaring av begreper og nøkkeltall Markedsrapporten er utarbeidet av (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom, shipping og offshore er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

5 Side 5 Markedsrapport November Innledning Siden siste markedsrapport i juni 2011 har verdensøkonomien opplevd betydelig turbulens blant annet som følge av gjeldsproblematikken i Sør Europa med Hellas i spissen. Sent i oktober ble EU-landene enige om en felles plan som skulle bidra til å hjelpe Hellas ut av krisen. Pakken bestod blant annet gjeldssanering og likviditetstilførsel, men stilte samtidig krav om betydelige innstramninger slik at Hellas på sikt skulle oppnå budsjettbalanse. Det er ikke først og fremst frykten for hva som vil skje med Hellas, men effektene av en eventuell gresk konkurs som bidrar til den ekstreme volatiliteten og usikkerheten som preger verdens finansmarkeder og verdensøkonomien i skrivende stund. Det er ventet at ringvirkningene av en eventuell gresk konkurs vil medføre at problemene knyttet til italiensk statsgjeld vil eskalere. Et italiensk mislighold på sin side vil være uhåndterbart for EU ettersom den italienske økonomien er langt større enn den greske, og således kan kaste verden ut i en ny finansiell og økonomisk krise. Veksten i verdensøkonomien i 2011 er anslått til å bli 3,8% mot 5,1% i Det er fremvoksende økonomier som Brasil, Kina, India og Russland som i all hovedsak bidrar til veksten, mens USA og Euro området ligger an til en veksttakt på rundt 1,5%. Den nye sjefen i den europeiske sentralbanken (ESB), Mario Draghi, antydet på sitt første rentemøte i ESB at Europa styrer mot en mild resesjon de kommende årene. Foruten problemene knyttet til statsgjeld og begrenset vekst, sliter de sør europeiske landene med høy arbeidsledighet, og da spesielt blant unge. I USA har arbeidsledigheten stabilisert seg på rundt 9%, og økonomien viser små tegn til bedring. Aksjemarkedene har blitt påvirket av uroen i makroøkonomien, men aksjekurser har til tross for dette ikke falt dramatisk mye da det synes som om inntjeningen i selskapene holder seg godt. Norge har, så langt, merket lite til problemene store deler av Europa sliter med. Arbeidsledigheten er stabil til synkende. I tredje kvartal var 3,2% av arbeidsstyrken ledige og trenden viser en svak nedgang fra andre kvartal. BNP er anslått til å øke med om lag 2,7% i Oljeprisen er fremdeles høy og stasbudsjettet i balanse. Eksportrettede næringer rapporterer imidlertid om fallende etterspørsel, som en følge av en sterk krone og begrenset vekst i eksportmarkedene. Svensk økonomi klarer seg relativt godt til tross for at den er en meget åpen økonomi som er utsatt for globale svingninger. Det kan dermed synes som om svenskene har lykkes godt med de omstillingene som ble gjort innledningsvis i finanskrisen. Prognosen for arbeidsledigheten i Sverige ligger på ca 7,5% for 2011, noe som tilsvarer en svak nedjustering fra siste markedsrapport. Veksten i svensk økonomi er ventet å havne på 4,3% inneværende år, noe svakere enn tidligere antatt. I Danmark ligger tilsvarende tall for arbeidsledighet og BNP vekst i 2011 på hhv. 6,2% og 1,7%. De nordiske landene har og en fordel i at de ikke har urovekkende høy offentlig gjeldsgrad. Grunnet turbulensen og de usikre utsiktene utenlands befinner de lange rentene seg på historisk lave nivåer. Vi har i løpet av de seneste månedene lagt merke til at bankene i Norge har blitt noe mer reserverte i forhold til finansiering av eiendomskjøp ved at låneutmålingen er noe lavere. Dessuten opplever vi økte marginpåslag som følge av et mindre likvid interbank marked. Bankene er imidlertid interesserte i å finansiere gode prosjekter, dvs. forholdsvis moderne bygg med sikker kontantstrøm. Vi ser de samme tendensene i Sverige og Danmark, dog også her med noe lavere finansieringsgrad og en noe høyere margin. Innen shipping er bankmarkedet ekstremt selektivt og interessen for å låne ut penger til nye prosjekter høyst begrenset. I de tilfeller hvor man faktisk får finansiering, er marginen høy og profilen på lånet kort. De fleste segmenter sliter fremdeles med inntjening som knapt dekker drift, dessuten er ordeboken stor. På toppen av dette har man siden sommeren, da man trodde skipsverdiene var i ferd med å stabilisere seg, opplevd ytterligere fall. Vi tror finansieringssituasjonen innen shipping vil fortsette å være vanskelig fremover, mens den for eiendom vil avhenge av hvorledes man er i

6 Markedsrapport November 2011 Side 6 stand til å håndtere utfordringene knyttet til statsgjelden i Sør Europa. For en mer omfattende gjennomgang av markedet viser vi til analysebidrag lenger bak i markedsrapporten fra Akershus Eiendom for eiendomsmarkedet, og Lorentzen & Stemoco for shippingmarkedet. Avkastningen for NRP Finans ( NRP ) sine prosjekter har i 2011 blitt løftet av økte verdier innen de to hovedsegmentene NRP opererer. Porteføljeavkastningen er opp med 16% i Avkastningen for NRP sin totalportefølje av prosjekter ligger på 23% p.a. siden etableringen av NRP i 2000, noe som viser at direkteinvesteringer som aktivaklasse bør inngå i enhver investors portefølje. Vårt fokus er og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte avkastning for hvert enkelt prosjekt, samt oppnå god porteføljeavkastning over tid. Markedet for direkteinvesteringer Siden forrige markedsrapport har NRP ikke tilrettelagt nye enkeltprosjekter, vi har dog tatt levering av to eiendommer og hentet kapital i forbindelse med den tredje emisjonen i eiendomsfondet NRP Eiendom 2010 AS. Vi har i tillegg solgt to eiendomsprosjekter og to shippingprosjekter. Et shippingprosjekt er under avvikling. Innen de konvensjonelle shippingsegmentene har aktivitetsnivået vært begrenset innen prosjektfinansiering. Tilgangen på nye prosjekter er forholdsvis god, problemet ligger i tilgangen på fremmedkapitalfinansiering. Interessen for å ta ytterligere eksponering, i form av nye prosjekter, er liten som følge av dårlig inntjening, usikre utsikter og en betydelig ordrebok. Vi mener fremdeles at timingen for å gå inn i nye prosjekter kan være god da skipsverdiene er lave, noe som begrenser nedsiderisikoen i prosjektene. Oppsiden er til stede gitt at balansen mellom last og tonnasje gjenopprettes, samt bankmarkedet normaliserer seg. Markedssituasjonen innen de ulike segmentene har utviklet seg ulikt, dette er omtalt i mer detalj i bidraget fra Lorentzen & Stemoco. Kort oppsummert kan det sies at tørrlastmarkedet har styrket seg betraktelig siden sommeren, mens container segmentet har opplevd svekkelse. Stortank sliter fremdeles med inntjening som knapt dekker drift. Innen offshore har inntjeningen vært god siden siste markedsrapport grunnet stabilt høy oljepris og høy aktivitet generelt. Nye funn på norsk sokkel, samt utvinning i nordområdene bidrar til positive utsikter innen offshore segmentet. Forskjellen i segmentene som nevnt ovenfor reflekteres i prisingen av de respektive shippingprosjekter spesielt med tanke på motpartens soliditet, samt vurderinger rundt restverdi og minimumverdi klausuler i låneavtaler. Side forrige markedsrapport har selskapskapitalen blitt utvidet i tre shippingprosjekter, mens u innkalt kapital har blitt kalt inn i to prosjekter. Utvidelser av selskapskapital har blitt gjort for å ha midler til generell drift, for å tilfredsstille krav i låneavtalene samt for å styrke likviditetsbeholdningen, mens innkalling av uinnkalt kapital har vært et krav fra långiver. Tre shippingprosjekter er avviklet siden forrige markedsrapport. Longa DIS ga en IRR på 21% p.a siden oppstart i I United Cape DIS er skipet solgt, men det endelige utfallet foreløpig er uavklart da det foreligger et krav mot befrakter. I Arendal Offshore DIS, etablert i 2008, ble skipet solgt tilbake til befrakter. Prosjektet ga en IRR på 24% p.a. Innen eiendom har aktiviteten avtatt noe ift. første halvår, dog ventes det at en del transaksjoner vil gjennomføres i løpet av årets to siste måneder. Yield nivåene er uendret til marginalt lavere, mens de lange rentene er på historisk lave nivåer. Denne kombinasjonen gjør at etterspørselen etter finansielle prosjekter, dvs bygg med gode leietakere på lange kontrakter, er høy. Interessen fra investorer for finansielle prosjekter er god, noe som er synliggjort gjennom interessen for emisjonen i fondet NRP Eiendom 2010 AS. Dette fondet fokuserer primært på finansielle prosjekter innen logistikk, handel og lett industri. Som nevnt i forrige markedsrapport synes tilgangen på interessante

7 Side 7 Markedsrapport November 2011 finansielle prosjekter i resten av Norden være bedre enn i Norge. På grunn av dette tror vi det kan være gunstigere å forfølge muligheter i resten av Norden kontra Norge til tross for at man her får lavere finansiering og høyere lånemargin. Siden forrige markedsrapport har vi solgt to eiendomsprosjekter. Nye Nordahl Brunsgate 10 KS, som ble etablert i 2003, ga en IRR tilsvarende 46% p.a, mens Hallsberg Logistikk DIS ga en IRR på 16% p.a siden etablering i I Sørenga Utvikling KS har man nå gått i gang med fjerde salgstrinn, 54 av 118 enheter er solgt siden midten av oktober. For øvrig har man i prosjektets tre første trinn solgt enheter tilsvarende 90% av salgsverdien på de respektive trinnene. Prosjektet ligger to år foran opprinnelig fremdriftsplan. I Gøteborg Kombi DIS har man gjort grep på eiendommen som har gitt en forlengelse av leiekontrakten og høyere leie. Parallelt med dette har man refinansiert og betalt ut utbytte til deltagerne. Det jobbes for øvrig kontinuerlig med å skape merverdier i prosjektene tilknyttet vår portefølje samt å identifisere egnede prosjekter både innen shipping og eiendom. Omsetning av andeler Likviditeten i annenhåndsmarkedet har vært tilfredsstillende i 2011 sett under ett, dog har aktiviteten vært noe lavere i andre halvår. Vi tror dette henger sammen med uroen vi opplever i de internasjonale finansmarkedene. NRP jobber aktivt for å skape likviditet i annenhåndsmarkedet for andeler, og dette har høy prioritet da det øker kvaliteten på våre produkter. Vi anbefaler å ta kontakt med Erlend Torsen eller Torstein Bomann-Larsen for spørsmål vedrørende kjøp og salg av andeler. Avkastning For prising av de fleste prosjekter har siste omsetning vært styrende for prisfastsettelsen. Prising av shippingprosjekter gjøres i hovedsak ved å bestemme riktig avkastningskrav i forhold til de underliggende parametere. For prosjekter hvor certepartier er kansellert og befraktningen er tatt over av eierselskapet eller hvor det kun gjenstår en kort periode av certepartiet, har vi beregnet egenkapitalverdien på basis verdijustert egenkapital (NAV). Prisingen av eiendomsprosjekter er vurdert basert på yield, men hvor også internrente på egenkapitalen tas hensyn til. Merverdier/ mindreverdier av rentebindinger er ikke direkte tatt hensyn til i prising av egenkapitalen i eiendomsprosjekter, men gjennom internrente beregningen. I forhold til forrige markedsrapport er yieldnivået for de fleste prosjekter holdt uendret. Vi har priset de fleste prosjekter på antatt nettoleie for 2012, men i noen tilfeller har vi priset prosjekter på antatt leie ved normalsituasjon i fremtiden. Shippingporteføljen har så langt i 2011 hatt en blandet utvikling. Verdiene har svekket seg noe i forhold til siste markedsrapport som følge av at de fleste shippingsegmenter har utviklet seg negativt den siden forrige rapport. Offshore prosjektene har gått i motsatt retning grunnet positiv utvikling innen dette segmentet. De fleste befraktere betaler hyre som forutsatt, mens enkelte prosjekter opplever at befrakter har betalingsproblemer som følge av dårlig inntjening i underliggende markeder. I disse tilfellene forsøker vi å finne kommersielle løsninger som er akseptable for begge parter. Så langt i 2011 har shippingporteføljen gitt en økning på 4%, dog bør det understrekes at dette tallet varierer betydelig fra prosjekt til prosjekt. For shippingporteføljen ligger nå den årlige avkastningen fra slutten av 2000 og frem til i dag på 20% p.a. Disse tallene inkluderer alle innbetalinger som uinnkalt kapital, eventuelle deltakerlån og tilleggsinvesteringer. For eiendomsporteføljen fortsetter den positive utviklingen. Vi har opplevd en økning i verdi av egenkapitalen med 22% så langt i Porteføljen for eiendomsprosjekter har gitt en avkastning på 28% p.a. fra slutten av 2000 og frem til i dag. Den vektede totalporteføljen av shipping og eiendomsprosjekter totalt sett, har hatt en økning på 16% så langt i år, og har siden slutten av 2000 gitt en avkastning på 23% p.a.

8 Markedsrapport November 2011 Side Utvikling NRPs portefølje vs Oslo Børs Benchmark Vektet NRP portefølje (892) Index OSEBX (199) Avkastning Shippingporteføljen: 4% p.a. 20% p.a. Eiendomsporteføljen: 22% p.a. 28% p.a. Totalporteføljen: 16% p.a. 23% p.a. Grafen over viser hvordan NRP s portefølje har utviklet seg sammenlignet med Oslo Børs i perioden Vi har benyttet OSEBX verdier per Siden forrige markedsrapport er følgende prosjekter solgt: Etablert Solgt Avkastning (IRR) Hallsberg Logistikk DIS % p.a Nye Nordahl Brunsgate 10 KS % p.a Arendal Offshore DIS % p.a Longa DIS % p.a United Cape DIS N/A** ** Det er ikke beregnet avkastning for United Cape da sluttoppgjør enda ikke er gjennomført. I avkastningsberegningene er det kun beregnet avkastning fra det tidspunkt egenkapitalen har blitt innbetalt, og dermed ingen kostnad på evt. forpliktelser, uinnkalt kapital eller garantier, før disse faktisk har blitt innbetalt. Avkastning er beregnet i valutaen prosjektet er nominert.

9 Side 9 Markedsrapport November 2011 På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til å bekrefte vår kommittering til våre kunder og forretningsforbindelser hvor vår fokus er å skape en langsiktig høy avkastning for investorer, kombinert med en positiv personlig oppfølging av høy kvalitet. Oslo 15. november 2011 Med vennlig hilsen Christian Ness Ragnvald Risan

10 Markedsrapport November 2011 Side Solgte prosjekter fortsetter Eiendom: Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart China Bulker KS % p.a. Shipping: China Cape DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Containership Invest KS % p.a. Maud Reefer KS % p.a. European Container DIS % p.a. Multipurpose 2000 KS % p.a. European Container II DIS % p.a. Finn RoRo KS % p.a Indian Tanker KS % p.a. Kapitan Korotaev Shipping Ltd % p.a. Eiendom: Mesa Invest DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Nye Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Skarvenesveien 3 KS % p.a. Olympia DIS % p.a. Rem Balder DIS % p.a.* Shipping: Rem Fortress DIS % p.a.* Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Rem Forza DIS % p.a.* Tofelino Shipping KS % p.a. Rem Fosna % p.a.* Kapitan Rudnev Shipping Ltd % p.a. Rem Odin DIS % p.a.* Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Rem Provider DIS % p.a.* Rem Songa DIS % p.a.* 2004 Ross Container DIS % p.a. Scandinavian RoRo KS % p.a. Eiendom: Sir Matt Reefer DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart TDS Containership II KS % p.a. Fornebuveien KS % p.a. Karihaugen Kombibygg KS % p.a. * Ikke hensyntatt transjevis innbetaling Nye Skarvenesveien 3 KS % p.a Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eiendom: North Reefer KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Banebakken 38 AS % p.a Helsingborg Kjøpesenter AS % p.a. Kombibygg Invest I AS % p.a. Eiendom: Lillsjøvegen Invest AS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Preståsen Park KS % p.a. Alfasetveien 11 Eiendom KS % p.a. Pueblo Amistad DIS % p.a. Datavegen 27 AS % p.a. Hotvedtveien 6 KS % p.a. Shipping: Valløveien 3 KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Selga Kombinasjonsbygg AS % p.a. Asian Tanker DIS % p.a. BOP 15 DIS % p.a. Shipping: Dynasty DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eagle Shipping DIS % p.a. Eastern Chemical Carrier KS % p.a. Ivory Ace DIS % p.a. Gram Chemical Carrier DIS % p.a. Rem Norway DIS % p.a. Korean Chemical Carrier KS % p.a. Southern Chemical Tanker DIS % p.a. Lake Eva DIS % p.a. Lake Maya DIS % p.a Sir Matt Reefer KS % p.a Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eiendom: Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Akersgaten 16 Invest KS % p.a. Chem VI DIS % p.a. Berghagan Næringseiendom KS % p.a. Inter Carib DIS % p.a. Entreprenørbygg Invest KS % p.a. Med Cruise DIS % p.a. Finnestadveien 44 ANS % p.a. TDS III DIS % p.a. Hvamveien 1 KS % p.a. Kyrre Grepps gt. 19 KS % p.a. Moss Holmestrand Nærsenter KS % p.a. Nye Alfasetveien 11 KS % p.a. Nygaard Brygge Invest KS % p.a. Scandigade 8 AS % p.a.

11 Side 11 Markedsrapport November Eiendom: Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Alingsås Handel AS % p.a. Shipping: Hallsberg Logistikk DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Nye Nordahl Brunsgate 10 KS % p.a. American Bulker KS % p.a. Eastern Chemical Tankers III KS % p.a. Shipping: Indian Chemical Tanker DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Peg Chemical Carrier DIS % p.a. Arendal Offshore DIS % p.a. Longa DIS % p.a. Misligholdte/konkurs prosjekter Inter Carib III DIS % p.a.* Chem Lily DIS % p.a.* United Cape DIS 2007 N/A ** Handy Container DIS % p.a.* MPP Container DIS % p.a.* * Inkluderer innbetalt uinnkalt kapital Swetank DIS % p.a.* ** Skipet solgt, men endelig sluttoppgjør foreligger ikke Swetank III DIS % p.a.* Swetank IV DIS % p.a.* * Inkluderer innbetalt uinnkalt kapital 2010 Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Ringeriksveien KS % p.a. Vestfold Kombibygg DIS % p.a. Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart China Ropax DIS % p.a. Indian Bulker DIS % p.a.* Pacific Bulker DIS % p.a.* Ross Container II DIS % p.a. Misligholdte/konkurs prosjekter Indian Chemical Tanker II DIS % p.a.* * Inkluderer innbetalt uinnkalt kapital

12 Markedsrapport November 2011 Side Shipping

13 Side 13 Markedsrapport November Shipping market comments by Lorentzen & Stemoco Shipping Market Report World economy Despite the recovery in the United States and Europe slowing down, Asia continues to drive growth at a relentless speed. In Japan, reconstruction after the tragic natural disaster in March 2011 is in full swing. In China, growth is close to double digits, curbed by weakened export markets, high commodity prices and policy tightening. In India, growth is also robust. The International Monetary Fund, in its World Economic Outlook published in September 2011, estimates that Emerging Asia will continue to post strong growth of about 8 percent, propelled by China and India. Tanker market Tanker markets are as bleak as we anticipated ahead of the summer and while there should be greater activity moving into the seasonally strong fourth quarter, Charterers will remain in the driving seat. Oversupply of tonnage, particularly of the larger crude vessels, lingers, while Western oil demand remains sluggish. From a fundamental standpoint the outlook is largely unchanged from the end of last quarter; Asia, with China in the lead, is representing the vast majority of crude oil demand growth, sovereign debt concerns are far from resolved while world gross domestic product has been revised from weak to weaker by leading financial institutions. The benchmark VLCC route from the Middle East Gulf to Japan yielded an average time charter equivalent (TCE) of just USD/day in the first six months of 2011, compared to USD/day in the first half of 2010, according to the Baltic Exchange. The earnings did however have a spike following the Chinese New Year celebration, when Chinese charterers went on a fixing spree pushing rates up to USD/day in the third week of February. During the third quarter, however, VLCC rates have been dismal, with the highest TCE rate recorded in early July of just 3600 USD/day. While these TCE levels do not account for gains through slow steaming and optimal triangulation, they directly point to the root of Owner s market concerns. Political developments and authorities attempts to influence oil markets have adversely affected tanker markets in Most importantly the reduction in supply from North African nations due to revolutions in Egypt and Libya and the decision by the US Government to release 60 million barrels of strategic oil reserves, have dampened transportation requirements. In conjunction with poor demand for both crude oil and gasoline in the US and Europe, the net effect has been dire. Another major factor when comparing 2010 to 2011 is offshore storage of crude oil. In each of the first six months of 2010 there were at least 40 VLCC s utilized for storage purposes while so far this year the number of VLCC s in storage has averaged 18 units. The lower storage activity this year is due to the oil price forward curve being in backwardation. Despite high scrap prices Percent United States -3.5% 3.0% 1.5% 1.8% Euro area -4.3% 1.8% 1.6% 1.1% Russia -7.8% 4.0% 4.3% 4.1% Japan -6.3% 4.0% -0.5% 2.3% China 9.2% 10.3% 9.5% 9.0% India 6.8% 10.1% 7.8% 7.5% Mideast/Africa 2.6% 4.4% 4.0% 3.6% Brazil -0.6% 7.5% 3.8% 3.6% World output -0.7% 5.1% 4.0% 4.0%

14 Markedsrapport November 2011 Side 14 of 530 per ton this year compared to 480 per ton last, only six VLCC s have been scrapped so far, which is comparable to last years level. Looking ahead, crude oil ton mile demand (VLCC, Suezmax, Aframax, Panamax) is set to grow by 2.5%, compared to a growth rate of 4% in The fleet growth, represented by the VLCC, Suezmax, Aframax and Panamax fleet combined is set to grow by more than 8%, heavily weighted by tonnage in the Suezmax and VLCC sector and clearly signifies the imbalance of the crude tanker markets. At present the forward fleet profile does not point to a recovery in the crude tanker markets until 2013, and shipowners cash liquidity will remain of the most importance in the forecast period. On the back of the current cash squeeze, VLCC secondhand asset values have fallen by about 50% since November Given the uncertainties in the demand-supply balance over the coming year, owners will do wisely in seriously considering the alternatives of strong steady cash flow versus a highly volatile spot market with significant upside yet pronounced downside risks. Longer-term, the dry bulk market looks set to tighten fundamentally. We believe that over the next months the market growth will absorb most, if not all, of the excess tonnage and bolster the negotiating position of the owners in setting freight rates. Almost half of the 3.5 bn tons of dry bulk cargo carried at sea this year will be destined for Asia. According to our forecasts, demand for bulk carriers will grow by over 10 percent per year until 2014 on a ton-mile basis. Asian steel mills will require more input of iron ore and metallurgical coal feeding into the blast furnaces. Power plants will be more reliant on steam coal to power up the industries and households. The growing population will also change the diet necessitating imports of more wheat and soybeans from overseas producers. Below is a table illustrating the tonnage demand for bulk carriers: Tonnage demand Mill. tonn ,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Mill. dwt Other Soybean Cement Steel products Grain Steam coal Met coal Iron ore Ton-mile demand (right) Dry bulk market The dry bulk carrier market has improved considerably. Shipowners of bulk carriers are finding interest for their vessels at levels unforeseen only a few months ago. Charterers are bidding higher rates by the day, not only in the spot market but also for one-year periods. Supramax bulk carriers, steadfastedly taking over the role as the workhorses of the bulk carrier market, have been subject to 30 percent higher rates than in early August. Although the dry bulk market is growing strongly, the overhang of tonnage contracted before the financial crisis is weighing down on vessel capacity utilization. This year, the fleet will be expanding by 15 percent, meaning that two-out-of-ten vessels are left without employment. However, as the net fleet growth will come down to 12 percent in 2012 and 7 percent in 2013, the vessel capacity utilization is expected to tighten.

15 Side 15 Markedsrapport November 2011 Shown below is a forecast for the fleet development: Mill. dwt 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 Fleet development Fleet Actual delivery Scrapping year, 26.3 million dwt will have been shed from the market because of scrapping, the highest figure in history Age profile, dry bulk fleet Capesize Panamax Handymax Handysize 100,0 0,0-100, With the demand projections juxtaposed against the net fleet growth, the vessel capacity utilization can be illustrated as follows: Mill dwt TONNAGE BALANCE (10K dwt +) Mill. dwt ,0 48,8 35,7 23,9 37,2 28,4 27,8 50,9 15,4 19,3 22,4 15,9 11,4 10,3 3,2 8,2 8,9 6,5 5,3 4,2 7,7 12,5 11,6 0,4 21,0 1,8 3,4 12, > q 1q 1q 1q 1q 1q 1q 1q 1q 1q 1q 1q 1q 1q 1q Demand Supply Utilization (right) 105 % 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % Outlook: 2003-Sept. 2008: The dry bulk market booming. Sept July 2011: The market suffering from demand-supply imbalances: Weaker economies particularly in the West and an overhang of vessels contracted before the financial crisis. July : Fundamental recovery underway, as excess tonnage is being absorbed by market growth. High steel prices have encouraged shipowners to scrap ageing vessels. So far this year, 290 bulk carriers have been sold for demolition, totaling 19 million dwt. We estimate that by the end of the >20 percent of the fleet is older than 20 years of age >12 percent of the fleet is older than 25 years of age Moreover, as the market has slacked since the peak in mid-2008, many owners and operators have been slowing down the service speed of their vessels. Studies have shown that by slowing down the service speed by 10 percent, bunkers consumption can be reduced by over 25 percent. In a market balance perspective that also means available tonnage becomes scarce since productivity is reduced. As a result, when demand picks up, the number of available vessels appears shorter than under full productivity, creating a more responsive market to upward shifts in vessel freight rates. In a recovery phase, borne out in higher freight rates, ship owners will be prone to reassess their market exposure, pondering vessel acquisitions. As for newbuildings, quality and price will be the key issues at hand: With bunkers prices soaring, speed and consumption factors are coming to the fore. As a rule, vintage vessels heavy on bunkers consumption are becoming obsolete, left redundant by cost-conscious owners and operators active in the spot market. Modern vessels with inferior

16 Markedsrapport November 2011 Side 16 speed and consumption numbers are being substituted by more energy-efficient vessels with lower bunker consumption at the same service speed. In July 2011, the International Maritime Organization moreover introduced the so-called Energy Efficiency Design Index (EEDI) on new ships after 2013 in a bid to reduce greenhouse gas emission. New vessels built after January 1 st 2013 will need to comply with EEDI standards. These standards will have commercial implications enforcing Owners to select newbuildings with EEDI figures that will gain acceptance by authorities and in the marketplace. These considerations will need to be weighed against the price of newbuildings, differing widely between alternative designs and shipyards. In practice, the net present value (NPV) of lower costs from savings on bunker consumption must be calculated against newbuilding price discounts. The spread of the bunker prices, defined as the NPV Δ, can be used to ascertain the correct discount in ordering an adverse vs. prime vessel in regards to speed and consumption. Newbuilding prices will be determined by such factors as the shipping market outlook, financing, and the availability of newbuilding berths. Many newbuilding yards, while being frantic about getting new orders, are squeezed by higher costs cutting deeply into their margins. More costly steel, machinery and labor are all unfavorable developments to shipbuilders. Local currency moving higher against US dollar is also a blow to the shipbuilders profitability, reducing their ability to attract new orders. The newbuilding market is thus in a standstill, awaiting new developments that could reactivate contracting of new vessels. This document has been prepared for the information of clients of Lorentzen & Stemoco AS (L&S). This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written permission of L&S. The content of this document, including attachments, is intended for the confidential use of the individual(s) or entity(-ies) to whom it is addressed only and may contain personal and/or confidential information. All the information and opinions contained in this document have been prepared or arrived at from sources which are believed to be reliable and given in good faith. L&S does not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied upon as such, nor is it a substitute for the judgment of the recipient. All opinions and estimates contained herein constitute L&S judgment at the date of this document and are subject to change without notice. L&S does not accept any liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss arising from any use of information, opinion and/or estimates in this document.

17 Side 17 Markedsrapport November Key figures shipping portfolio Index NRP Shipping portfolio vs Oslo Børs Benchmark NRP Shipping Index (640) OSEBX (199) Annual return OSEBX vs NRP Shipping portfolio 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % 63 % 65 % 54 % 52 % 52 % 47 % 48 % 47 % 39 % 41 % 32 % 34 % 28 % 18 % 11 % 4 % % -14 % -40 % -31 % -36 % -60 % -54 % -55 % -80 % OSEBX NRP Shipping portfolio Shipping portfolio projects Projects established (left axis) Projects sold (left axis) Projects in portfolio end of year (right axis)

18 Markedsrapport November 2011 Side Shipping projects overview Estimated value per 1% USD Established IRR since Established p.a. Return 2011 Shipping Projects Atlantic Seismic DIS % 13 % BB Troll DIS NOK % 0 % Beta DIS NOK % 26 % Bulk Transloader DIS % -40 % Eastern Reefer DIS % 7 % Eastern Reefer II DIS JPY 4 000' % 16 % E-Tanker DIS % 29 % Feedermate DIS EUR % 10 % Gram LPG DIS % N/A Inter Carib II DIS % 6 % M-Tanker DIS % 25 % Neptune Seismic DIS % 59 % Oceanlink Reefer DIS % -43 % Oceanlink Reefer II DIS % -87 % Perinne DIS % -53 % Stril Offshore DIS NOK % 22 % TDS Containership IV DIS % -22 % TDS Opportunity AS % -9 % UACC Bergshav Tanker DIS % 10 % UACC Ross Tanker DIS % 10 %

19 Side 19 Markedsrapport November 2011 Atlantic Seismic DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P 2012: IRR estimated share price: 11,60 % 69,19 % 123,21 % IRR total capital: 1,39 % 45,08 % 85,57 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: NRP Business Management AS Vessel's name: M/V GGS Atlantic Commercial management: Arne Blystad AS Type: Seismic Research Vessel (2D) Seismic recording system: Sercel SEAL-24 bit Purchase price vessel: USD Seismic streamer: 10 km Sercel Seal Fluid Paid in capital: USD Compressors: 2 X 1600 SCFM 2000 PSI Cherko Uncalled capital: USD Yard: North American Shipbuilding Inc. Louisiana, USA Commencement of C/P:* 4. September 2006 Built: 1981 (rebuilt 2007) Expiry of C/P: 4. September 2012 Class/flag: ABS/ Marshall Islands Delivery:* 23. April 2007 Main engine: Caterpillar D-399X2NOS LOA/beam/depth: 52m/12,5m/14ft Base case assumptions: Accommodation: 41 persons BB rate net per day:(up to 4. Dec 10): USD Next DD: February 2012 BB rate net per day:(up to 4. Dec 11): USD BB rate net per day:(up to 4. Sep 12): USD Charterer: Spectrum ASA * With economic effect for buyers from 1. March 2007 Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Annual inst. 11 Interest Balloon 2012 Operating revenue Mortgage debt ,50 % * 0 Administration expenses Total Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items * Aggregated instalments for mortgage debt as follows: 2008: USD : USD : USD : USD Net project cashflow Interest rate is not fixed where assumed interest rate is 2.5% incl. margin for the remaining period. Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt Additional information Vessel was rebuilt and upgraded in March The guarantee from GTB Invest ASA was cancelled against a compensation of USD in December The proceeds have been used for extraordinary mortgage repayment. The vessel has been relet to Seabird Exploration until the end of the charter period on back to back basis. * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 12.6%

20 Markedsrapport November 2011 Side 20 BB-Troll DIS - offshore asset play Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (NOK) 1 % Estimated share price (NOK):* Key figures: 100 % Paid in equity (NOK): Accumulated dividend (NOK): 0 Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value after 5 years: IRR estimated share price: 20,01 % 30,82 % 38,97 % IRR total capital: 7,36 % 9,92 % 12,34 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: NRP Business Management AS Vessel name: M/V BB Troll Technical management: Bukser og Berging AS Type/design: AHTS - VS 473 design Commercial management: Bukser og Berging AS Class: DNV 1A1 Tug Supply Vessel, SF, EO, DK (+), HL (2,5) LOA: 73,8 m Purchase price vessel: NOK Breadth: 16,0 m Paid in capital: NOK Yard: Ferguson Shipbuilders, Glasgow, UK Paid in reserve capital: NOK Delivery: Apr 2000 Tech. and commercial management fee (annually): NOK Dwt: 2,881 t Assumed Opex 2011: NOK Main engine: Wartsila 12V32 Diesel, 2 x 7500 BHP Current Employment: The Vessel trades in the spot market Bollard pull: 165 t Aux. engines: 2 x 430 kva V 3ph 60 hz Base case assumptions: Main generator: 2 x 2125 kva 440V 3ph 60hz Assumed TC equivalent income Oct Mar. 2012: NOK per day Flag: NOR Assumed TC equivalent income Apr Jun. 2012: NOK per day Next Special Survey: 2014 Assumed TC equivalent income Jul Sept. 2012: NOK per day Assumed TC equivalent income Oct Dec. 2012: NOK per day Assumed TC equivalent income Jan Sept. 2013: NOK per day Assumed TC equivalent income Oct Sept. 2014: NOK per day Assumed TC equivalent income Oct Sept NOK per day Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Annual inst. 11 Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,75 % Operating expenses Mortgage debt ,75 % 0 Dry docking Total Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Mortgage financing at establishment of the project equivalent to NOK , the interest rate is floating. An additonal mortgage of NOK was drawn up in Q in order to finance upgrading to DP-II. First instalment on the mortgage will be made in March The borrower has the option to defer two semi-annual installments, however not consecutive. Minimum working capital to be no less than NOK at all times until December 31st 2012, NOK thereafter. Fair Market Value no less than 100% of the outstanding mortgage during the first 18 months, thereafter no less than 125%. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 16.0% Additional information The project is considered as"asset play". The Vessel is currently trading spot in the North Sea. The Vessel was upgraded to DP-II during Q The particpants in the project paid in their share of the reserve capitalof NOK in March 2011 as part of the upgrading to DP-II. A residual value of NOK has been assumed.

21 Side 21 Markedsrapport November 2011 Beta DIS - offshore asset play Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (NOK) 1 % Estimated share price (NOK):* Key figures: 100 % Paid in equity (NOK): Accumulated dividend (NOK): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end 2014: IRR estimated share price: 8,73 % 15,15 % 20,79 % IRR total capital: 10,63 % 17,04 % 22,66 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: NRP Business Management AS Vessel name: M/V Beta Technical management: Buksèr og Berging AS Type: Anchor Handling Tug/Supply vessel (AHTS) Commercial management: Buksèr og Berging AS Dwt: mt LOA: 67,8m Purchase price vessel: NOK Breadth: 14,5m Paid in capital: NOK Yard/Built: H.Surken West Germany/ 1982 Uncalled capital: NOK Class: DNV +1A1, Tug, Supply vessel, Oilrec, SF, E0 Delivery: 29. September 2006 Flag: NOR Deck cargo 720 sqm * The vessel is fixed on timecharter to from Buksèr og Speed: 15,5 knots Berging AS to Kystverket. Beta AS has fixed the vessel on timecharter Main engine: 4 x Wichmann 6AXAG, BHP to Buksèr & Berging AS on a back to back basis as TC to Kystverket. We have assumed that the Vessel will continue trading after expiry o f the TC to Kystverket. Assumed operating expenses per day: Approx. NOK per day Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Annual inst. 11 Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt * 0 Operating expenses Investor loan ,97 % ** 0 Dry docking & other Total Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Repayment investor loan Net financial items Sale of vessel Net project cashflow Estimated dividend *The mortgage loan has been repaid in full. ** The investor loan is a short term loan to fund a NOX reclassification rebuilding. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel Total assets Outstanding debt Total outstanding debt Net asset value pre dividen #REF! * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 17.7%. Additional information The vessel is being rebuilt to meet new NOX classifications. To fund the upgrade an investorloan of NOK has been provided by the partcipants. An additional loan from the investors of NOK was provided by the participants in Q

22 Markedsrapport November 2011 Side 22 Bulk Transloading DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value en bloc end C/P 2022: IRR estimated share price: 37,72 % IRR total capital: 13,74 % Corporate details The Vessels Corporate management: NRP Business Management AS Vessel's name: M/V Trans Bay/Trans Emirates/Trans Gulf Commercial management: Atlantica Shipping AS Type: Bulk Transloader Dwt: 68,857/68,857/71,398 Purchase price vessels: USD GRT: 37,550/37,550/46,996 Paid in capital: USD Yard: Daewoo/ Daewoo/ Italcantinieri Uncalled capital: USD 0 Built: 1996/1993/1982 Commencement of C/P: Sept.2007 Converted: 1996/1999/1998 Expiry of C/P: Sept.2022 Class: DnV/DnV/Lloyd's Flag: Marshall Islands/ Marshall Islands/ Liberia Base case assumptions BB hire/day en bloc: USD Trans Bay and Trans Gulf was dryocked Q2/Q3 11, USD Trans Emirates will be drydocked Q USD USD sept 2022 USD Charterer: Star Universal Marine Limited, Cyprus guaranteed by ETA Star Holdings Ltd., Dubai Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Annual inst. 11 Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,88 % * 0 Administration expenses Sellers Credit ,00 % ** Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Repayment sellers credit Net financial items Net project cashflow Estimated Dividend * Annual instalments: Year 1-2: USD Year 3-5: USD Year 6-15: USD %of the mortgage loan is fixed at interest rate 7,885% incl. margin until 15. october The mortgage lender currently has a cash sweep on the project. The Q instalment will be on a cash sweep basis. ** The sellers credit runs as a bullet until 2022 and is not interest bearing. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 7.4% Additional information The uncalled capital of USD was called upon in2009 due to breach of the minimum value clause. Remaining uncalled capital is 0. In Q4 11 the participants paid in additional equity of USD for the project to be able to pay the Q411 instalment as the charter party was renegotiated due to the charterers liquidity challenges. The Charterer has options to purchase the vessels as follows: M/V Trans Gulf: USD end M/V Trans Bay: USD after year 15 (2022). M/V Trans Emirates: USD after year 15 (2022). If the charter free value is above USD when the option is declearead, the amount above USD will be split 50/50 between charterer and owner for Trans Gulf, and 75/25 for Trans Bay and Trans Emirates. Dividends are assumed to be postponed until 2013 due to renegotiation of the charter party.

23 Side 23 Markedsrapport November 2011 Eastern Reefer DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD: Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: See additional information IRR estimated share price: 24,20 % Corporate details The Vessels Corporate management: NRP Business Management AS Vessel Name Built Dwt Cargo cap Commercial management: Johs. Hansens Rederi AS (cbft) Purchase price vessels: USD M/V Baron Paid in capital: USD M/V Dinok Uncalled capital: USD M/V Jacha Delivery: 8. December 2006 M/V Mabah Expiry of C/P: See Additional information M/V Mononok Type: Reefer Base case assumptions: Flag: Marshall Island BB rate en bloc net per day 2011: BB rate en bloc net per day 2012: BB rate en bloc net per day 2013: BB rate en bloc net per day 2014: BB rate en bloc net per day 2015: Charterer: Khana Enterprise Co. Ltd., Oswego Ltd. Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Annual inst. 11 Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,00 % * 0 Administration expenses Mortgage debt ,00 % ** 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale of vessels Net project cashflow Estimated dividend * This mortgage has floating interst rate. Assumed interest rate is 2,00% incl margin. Annual instalments: USD ** A mortgage of USD was drawn in April 2011 to finance the extension of M/V Mabah. Simultaneouosly USD was deducted on tranche 1. Estimated interest rate is 4.00% incl. margin and annual installments will be USD Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt Additional information There are options and obligations to buy and sell the vessels as follows: M/V Mabah: Purchase obligation 10. April 2015: USD M/V Mabah: Call option 10. April 2013: USD M/V Mabah: Call option 10. April 2014: USD M/V Baron: Call option 20. October 2013: USD M/V Mononok: Call option 20. February 2013: USD M/V Dinok: Call option 20. February 2013: USD M/V Jacha: Call option 8. February 2014: USD The project is considered as a financial lease. * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9.2%

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2013

Markedsrapport. Juni 2013 Markedsrapport Juni 2013 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management Services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP November 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Side 1 Markedsrapport November 2009 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning 3 2. Solgte prosjekter 7 3. Shipping 8 3.1

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2008 NRP Finans AS NRP Juni 2008 Markedsrapport 2008 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment Banking NRP

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP Desember 2007 Markedsrapport 2007 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2013

Markedsrapport. Desember 2013 Markedsrapport Desember 2013 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP April 2007 Markedsrapport 2007 Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities Investment Banking NRP Holding

Detaljer

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP

Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP Markedsrapport 2005 Ness, Risan & Partners NRP August 2005 Markedsrapport 2005 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore Markedsrapport August 2005 Side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2009

Økonomisk Oversikt Januar 2009 Økonomisk Oversikt Januar 2009 Contents Data overview Key figures... 6 Interest rates... 7 Exchange rates... 7 Editor Helge J. Pedersen, Head of Economic Research helge.pedersen@nordea.com Tel +45 3333

Detaljer

Facts & Figures 2003

Facts & Figures 2003 Facts & Figures 2003 Contents Innhold 1 REVIEW OF 2002 The Norwegian Economy 7 Equity Markets 8 Fixed income market 12 Derivatives Market 14 Norex 16 Key figures Oslo Børs 18 1 FOKUS PÅ 2002 Norsk økonomi

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Økonomisk Oversikt September 2009

Økonomisk Oversikt September 2009 Økonomisk Oversikt September 9 Overblikk Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Editor Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com +7 1 Redaksjonen avsluttet 7. august

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2010

Økonomisk Oversikt Januar 2010 Økonomisk Oversikt Januar 1 Innhold Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Redaktør Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com Tel +7 13 Redaksjonen avsluttet 1. Januar

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014 SKAGEN m2 Statusrapport Oktober 2014 Hovedtrekk oktober 2014 Globale eiendomsaksjer var opp 10,7 prosent i oktober, mens SKAGEN m 2 var opp 9,1 prosent, noe som innebar en mindreavkastning målt mot referanseindeksen

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer