Rapportering i samband med årsoppgjeret 2014 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering i samband med årsoppgjeret 2014 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa"

Transkript

1 Rundskriv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2014 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa RUNDSKRIV: 19/2014 DATO: RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar (NUF) FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

2 Innleiing Rundskrivet er utarbeidd av Finanstilsynet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Det omhandlar rapportering i samband med årsoppgjeret 2014 og endringar i kodelister og rettleiingar m.m. i ORBOF-rapporteringa for rekneskapsåra 2014 og For årsrekneskapen gjeld lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (rekneskapslova) og forskrift 16. desember 1998 nr om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (årsrekneskapsforskrifta). Årsrapportering i ORBOF Følgjande rapportar i Offentlig regnskapsrapportering for banker og finansieringsforetak ORBOF skal avstemmast mot kvarandre og sendast inn til Statistisk sentralbyrå via Altinn: Rapport 20 Årsresultatregnskap Rapport 50 Årsbalanse Rapport 51 Tilleggsspesifikasjoner til årsrapporteringen Rapport 60 Avledet balanse med utvidete statistiske kjennetegn Tidsfristane for årsrapporteringa Frist for innrapportering for alle årsrapportane for 2014 er 31. mars Årsrekneskap, årsmelding, revisjonsmelding m.m. Alle sparebankar, forretningsbankar, kredittføretak og finansieringsselskap skal sende inn årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding, jf. rekneskapslova 3-1, 3-2 og 3-3a og revisorlova 2-1 og 5-6, så snart årsrekneskapen for 2014 er vedteken av styret og forstandarskapen/representantskapen, og seinast innan 31. mars Følgjande dokument skal sendast inn samtidig med årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding: Kontrollkomiteen si melding / utskrift av kontrollkomiteen sin protokoll til Finanstilsynet, jf. forretningsbanklova og sparebanklova 13 og lova om finansieringsverksemd Utskrift av styret og forstandarskapen/representantskapen sin protokoll frå møte der årsoppgjeret er behandla. Dei ovannemnde dokumenta skal sendast i PDF-format til og Dersom det etter generalforsamlinga blir vesentlege endringar i årsrekneskapen, må selskapet sende ny versjon av årsrekneskapen til Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. 2 Finanstilsynet

3 Årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding for dotterselskap til institusjonen skal òg sendast til Finanstilsynet, jf. rekneskapslova 1-3. Dersom vedlegg må ettersendast, bes det om at rapportøren informerer om dato for når dette kan gjerast. Oppgåver over misleghaldne lån, overtrekte rammekredittar og overtrekte innskotskontoar skal ikkje rapporterast i samband med årsoppgjeret, men skal kunne leggjast fram for Finanstilsynet etter oppmoding. Etter 2-9 i årsrekneskapsforskrifta skal årsrekneskapen, årsmeldinga og revisjonsmeldinga, etter fastsetting av årsrekneskapen, utan unødig opphald offentleggjerast på institusjonen sin nettstad på Internett. Det er ikkje krav om at delårsrekneskapane skal sendast til Finanstilsynet, men 9-4 i årsrekneskapsforskrifta krev at delårsrekneskapen skal bli vedteken av institusjonen sitt styre innan 45 dagar etter at rekneskapsperioden er slutt, og at delårsrekneskapen skal offentleggjerast på nettstaden til institusjonen. Rapporteringsplikt for utanlandske kredittinstitusjonar i Noreg (NUF) I samsvar med finanstilsynslova 4 første ledd nr. 1 og forskrift 2. mai 1994 nr. 326 om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i et annet EØS-land 9, kan norske styresmakter påleggje filialen å sende inn rapportar som inneheld opplysningar til statistisk bruk om verksemda i Noreg. Med heimel i den same forskrifta, skal filialar i Noreg av utanlandske kredittinstitusjonar sende inn følgjande årsrapportar for 2014 innan utgangen av mars 2015: Rapport 20 Årsresultatregnskap Rapport 50 Årsbalanse Rapport 51 Tilleggsspesifikasjoner til årsrapporteringen Rapport 60 Avledet balanse med utvidete statistiske kjennetegn Årsrapporten for filialen og for selskapet som filialen er ein del av, skal sendast i PDF-format til og Finanstilsynet 3

4 Endringar i ORBOF-rapporteringa for fjerde kvartal og årsrapporteringa for 2014 Alle nye rettleiingar og kodelister er publiserte på nettstaden til Statistisk sentralbyrå etter kvart som dei har blitt ferdigstilte. Endringane i rapporteringsmaterialet er tilpassa både rapportørar som følgjer dei internasjonale rekneskapsstandardane, IFRS, og dei som følgjer dei ordinære reglane i rekneskapslova og årsrekneskapsforskrifta. Endringar i kodar frå og med fjerde kvartal 2014: Rapport 10: Månedsbalanse/Rapport 50: Årsbalanse Ny post: 3. Øvrige fordringer og eiendeler mv Andre fordringer 00 Mellomværende, ikke mottatt konsernbidrag/utbytte Dette betyr at post skal trekkjast ut frå post , slik at blir redusert tilsvarande. Posten har samanheng med oppståtte, kortsiktige fordringar og gjeld ved årsoppgjeret for rapportering av konsernbidrag og utbyte. Det er frivillig å rapportere på posten for fjerde kvartal Rapportering på koden blir obligatorisk frå første kvartal Rapport 11: Tilleggsspesifikasjoner Kodar som er tekne ut: For rapportørar som leverer månadleg rentestatistikk: Frå og med desember 2014 er spesifikasjonen Nye utlån, kasse-, drifts- og brukskreditt i renterapporteringa fjerna. Nye utlån (art 27) skal framover berre rapporterast for Rammelån med pant i bolig, Nedbetalingslån med pant i bolig og Nedbetalingslån ellers. Rapport 51: Tilleggsspesifikasjoner. Ny post: 35. Kjøp/Salg mv. av realkapital og immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler 20 Egentilvirket/internt opparbeidet Det blir innført ein ny post for å dekkje eigentilverka / internt opparbeidde immaterielle eigedelar. Kodar som er tekne ut: Spesifikasjonen Overtatte bygninger og andre faste eiendommer er fjerna frå og med desember Finanstilsynet

5 Endringar i ORBOF-rapporteringa frå mars og april 2015 Rapport 10: Månedsbalanse/Rapport 50: Årsbalanse Nye postar: Likviditet Objekt Underobjekt 6 27 Ikkje-bundne innskudd 10 Transaksjonskonti " Andre konti med inntil 1 mnd. binding (inkl. rentebinding) 6 28 Bundne innskudd 25 Skattetrekkskonti " Innskudd med børsavkastning " Boligsparing for ungdom (BSU-konti med skattefradrag) " Konti knyttet til pensjonsavtaler/- sparing " Konti med avtalt oppsigelsesfrist mellom 1 og 3 mnd. eller/og med avtalt løpetid mellom 1 mnd. og 2 år " Andre bundne konti " Verdiregulering for innskudd som vurderes til virkelig verdi (kan være negativ) I samanheng med tilpassing av finansstatistikken til Det internasjonale valutafondet (IMF) sitt krav til pengemengdestatistikk kjem det endringar i spesifikasjonane av innskot i balanserapport 10/50 i Endringane inneber ny inndeling av hovudobjekt for bankane sine innskot på gjeldssida. Enkelte postar skal vidare delast inn etter bindingstid/oppseiingstid/løpetid. For rapport 10 trer endringane i kraft frå og med rapportering av balansedata for april For rapport 50 gjeld dei nye innskotskodane frå og med rapportering av årsbalansedata for ORBOF-rapportørane og IT-leverandørane deira har blitt informerte om endringane i felles e-post sendt 1. oktober Finanstilsynet 5

6 Rapport 11: Tilleggsspesifikasjoner Nye postar: 21. Gjenstående løpetid Eiendeler som er pantsatt i Norges Bank og belånt Eiendeler som er pantsatt i Norges Bank og belånt Eiendeler som er pantsatt i Norges Bank, men ikke belånt Eiendeler som er pantsatt i Norges Bank, men ikke belånt Eiendeler som kan pantsettes i Norges Bank Eiendeler som er pantsatt og belånt, andre motparter Eiendeler som er pantsatt, men ikke belånt, andre motparter 10 Regnskapsmessig verdi 20 Verdi som pant dvs. verdi etter haircut 10 Regnskapsmessig verdi Verdi som pant dvs. verdi etter haircut På bakgrunn av fleire spørsmål knytte til tolkinga av kodane og , blir det presisert at rettleiinga til desse postane og ein ny kode, , for eigedelar som er pantsett i Noregs Bank, men ikkje lånt på, blir innført. I tillegg blir det innført ein ny kode, , for eigedelar som er pantsett, men ikkje lånt på, hos andre motpartar enn Noregs Bank. Endringane vil gjelde frå første kvartal Kodar som skal bli tekne ut: Dei siste låna i byteordninga blei innfridde i sommaren Som følgje av dette blir spesifikasjonen teke ut av rapporteringa frå og med første kvartal Finanstilsynet

7 Nye postar: 37. Poster vedr. obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Brutto utlån " " Utlån med pant i bolig overført til heleid OMF-foretak Utlån med pant i bolig formidlet til heleid OMF-foretak Andre utlån overført til heleid OMFforetak " Andre utlån formidlet til heleid OMFforetak " Utlån med pant i bolig overført til deleid OMF-foretak " " " Utlån med pant i bolig formidlet til deleid OMF-foretak Andre utlån overført til deleid OMFforetak Andre utlån formidlet til deleid OMFforetak Fleire bankar har i tillegg til eige OMF-føretak deleigarskap i eit anna OMF-føretak. For å kunne få ei oversikt over bruken av heleigde og deleigde OMF-føretak, og for å kunne gjere ei meir riktig konsolidering i berekning av likviditetsindikator 1 og 2, blir det innført nye kodar i rapport 11 som skil overføring og formidling av utlån til heleigde og deleigde OMFføretak. Endringane vil gjelde frå første kvartal Kodar som skal bli tekne ut: Som følgje av endringane i spesifikasjonane for post i R11, skal følgjande kodar bli tekne ut: /14/22/24. Samanheng mellom ORBOF og offisielt rekneskap Bankar og kredittinstitusjonar må sjå til at rekneskapen følgjer "Oversikt over sammenhengen mellom oppstillingsplanene i årsregnskapsforskriften og ORBOF-rapporteringen" (heretter kalla samanhengskatalogen). For institusjonar som nyttar IFRS, er det ikkje eit krav at tilvisingane i samanhengskatalogen skal følgjast, jf. årsrekneskapsforskrifta. Finanstilsynet 7

8 Anna rapporteringsmateriale Ajourførte lister over klassifikasjonsvariablar i ORBOF finst på nettstaden til Statistisk sentralbyrå. Dei ulike delane er: Sektorlister og sektordefinisjonar Bokstavkombinasjonar for sektorar Næringsgrupperingar Geografiske kjenneteikn Lister over offentlege og finansielle føretak Utanlandske aksjeselskap noterte på Oslo Børs Andre presiseringar Merk at skattekostnad skal utregnast og førast i rapport 10 og 21 i ORBOF for alle kvartal på lik linje med dei publiserte delårsrekneskapane. I samband med Hovudrevisjonen 2014 av nasjonalrekneskapen, skal definisjonen av "Fastlands-Norge" endrast. Følgjande kodar vil bli endra: NACE-kode "Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass" blir flytta frå ORBOF-næring 022 "Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass" til ORBOFnæring 019 "Bergverksvirksomhet og utvinning mv." NACE-kode "Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore" blir flytta frå ORBOF-næring 049 "Utenriks sjøfart og rørtransport" til ORBOF-næring 053 "Transport ellers og lagring". Det blir presisert at det er viktig at alle rapportørar held tidsfristane for innrapportering. Dersom selskapet i arbeidet med årsoppgjeret finn større eller viktige endringar i forhold til kva dei alt har levert i rapport 10 Månedsbalansen eller 21 Kvartalsresultatregnskapet for fjerde kvartal, må det leverast korrigeringar av desse rapportane. Dette gjeld heilt til årsrapportane (rapport 20 Årsresultatregnskapet og rapport 50 Årsbalanse) er leverte og årsrekneskapen til selskapet er gjort offentleg. Generelt skal rapportørane korrigere feil både i siste rapportperiode og bakover i tid i inntil 12 månader / fire kvartal når feil i data blir avdekte gjennom feilkontrollar, unormale endringar m.m. Erik Lind Iversen fung. direktør for bank- og forsikringstilsyn Anne Stine Aakvaag seksjonssjef 8 Finanstilsynet

9 Spørsmål kan rettast til den aktuelle institusjonen ved kontaktpersonane under: Finanstilsynet E-post: Seksjon for analyse og rapportering Gunnar Almklov / Kaia Solli / Silje Corneliussen Tlf.: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Statistisk sentralbyrå E-post: Seksjon for finansielle føretak Tlf.: Postboks 8131 Dep 0033 Oslo Finanstilsynet 9

10 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2014

Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2014 Rundskriv Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2014 og kvartalsregnskapet for RUNDSKRIV: 17/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Skadeforsikringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2013 RUNDSKRIV: 3/2014 DATO: 14.01.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014

Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 Rundskriv Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2014 RUNDSKRIV: 18/2014 DATO: 15.12.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Pensjonskasser FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA

SIDE 1 I NÆRINGSOPPGÅVA Skatteetaten Rettleiing til utfylling av Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser o.a. Fastsett av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgåve 3 for forsikringsselskap, pensjonskasser

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006 St.meld. nr. 23 (2006 2007) Innhald 1 Innleiing... 5 4.2.1 Innleiing... 43 1.1 Oversikt over meldinga... 5 4.2.2 Retningslinjene for pengepolitikken. 43 4.2.3 Noregs Banks vurderingar av 2 Finansiell

Detaljer

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding ÅRSMELDING 2014 INNHALD 3 Hovudtal 4 Årsmelding frå styret 8 Resultat 9 Balanse 10 Kontantstraumoppstilling 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Notar 32 Revisjonsmelding 33 Årsmelding frå kontrollkomiteen 34

Detaljer

St.meld. nr. 6 (2001-2002)

St.meld. nr. 6 (2001-2002) St.meld. nr. 6 (2001-2002) Om Noregs Bank, Kredittilsynet og Det internasjonale pengefondet mfl. si verksemd i 2000 Tilråding frå Finansdepartementet av 7. desember 2001, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 Voss, 23. januar 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2009

Årsrapport om betalingssystem 2009 Årsrapport om betalingssystem 2009 mai 2010 Årsrapport om betalingssystem 2009 Noregs Bank Oslo 2010 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22 31 63 83 Telefaks: 22 31

Detaljer

Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV

Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV Informasjonsmøte rapporteringskrav etter CRD IV 19. mai og 20. mai 2014 Velkommen Agenda Generelt om rapporteringskrav og teknisk standard for rapportering (ITS) Tekniske løsninger Nærmere om rapporteringskravene:

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2009/60 Notater Randi Strand Notater Kyrkjeleg rapportering 2009 Fellesråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for rekneskap Desember 2009 Avdeling for nasjonalregnskap

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007 St.meld. nr. 19 (2007 2008) St.meld. nr. 19 (2007 2008) Innhald 1 Innleiing... 5 4 Regelverksutvikling og løyve i 1.1 Oversikt over meldinga... 5 større saker på finansmark nadsområdet... 36 2 Finansiell

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012

Årsrapport om betalingssystem 2012 Årsrapport om betalingssystem 212 mai 213 Årsrapport om betalingssystem 212 Noregs Bank sitt ansvar og årsrapportering Noregs Bank sitt ansvar på betalingsområdet Noregs Bank skal arbeide for robuste

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 Voss, 27. januar 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved Ephorte sak 04/50 908/06 Hovudreglar for økonomiforvaltninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjent i HSF-styret 9.3.2006, sak 06/18, sist endra 07.07.2009. Postadresse Avdeling Besøksadresse E-postadresse

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Innhald. 1. Innleiing og føremål med dokumentet

Innhald. 1. Innleiing og føremål med dokumentet pilar III 21 Informasjon i samsvar med krava i kapitalkravsforskrifta sin del IX (Pilar III) Oppdatert pr. 31. desember 21 Innhald 3 1 Innleiing og føremål med dokumentet 4 2 Konsolidering 5 3 Ansvarleg

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. - Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste

ÅRSRAPPORT 2009. - Årsmelding - Rekneskapen - Notar - Revisjonsmelding - Melding frå kontrollkomiteen - Gåveliste ØRSKOG SPAREBANK er en selvstendig og solid sparebank i Ørskog kommune. Banken ble etablert i 1857, og har en stabil og jevn utvikling, med en forvaltningskapital på ca. 1,9 milliard kroner. Banken er

Detaljer

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

INNHOLD. LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) LOV 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) DATO: LOV-2007-06-29-81 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2008-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-33

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer