avtaler og vilkår for bruk av nettbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "avtaler og vilkår for bruk av nettbank"

Transkript

1 avtaler og vilkår for bruk av nettbank Nettbankavtale mellom Nordea Bank Norge ASA og Kunden versjon Generelt Nordea Bank Norge ASA (Nordea) tilbyr forskjellige elektroniske tjenester via telefon, Internett eller lignende medier (Nettjenester). Enkelte av Nettjenestene fordrer særskilte sikkerhetsløsninger, passord mv (Lukkede Tjenester). Nettbankavtalen suppleres av bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved motstrid går Nettbankavtalen foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. 1.1 Nettbankavtalen Nettbankavtalen er en hovedavtale som åpner for å inngå underliggende avtaler (Nettjenesteavtaler) om en eller flere av de Lukkede Tjenester som Nordea tilbyr over Internett eller lignende medier. Kunder av Nettbanken vil få meldinger fra banken elektronisk. For eksempel vil kreditmeldinger, renteendringsbrev og kontoutskrifter sendes elektronisk til Kundens postkasse i Nettbanken. Dersom Kunden ønsker å motta alle meddelelser per brev, kan Kunden selv avbestille elektroniske meddelelser i Nettbanken. 1.2 Nettjenesteavtaler mv Nettjenesteavtalene er avtaler om de Lukkede Tjenester som Nordea tilbyr over Internett eller lignende medier. I tilfelle motstrid mellom Nettbankavtalen og en Nettjenesteavtale skal den enkelte Nettjenesteavtale gå foran. Nettjenesteavtalene er for tiden følgende: Avtale om Nettbetaling Avtale om Elektronisk Aksjehandel Avtale om Fondshandel på nett Avtale om Investortjenester på nett Avtale om emarkets Trading Avtale om Trade Finance Net Services Nettbankavtalen suppleres av brukerveiledninger for de Lukkede Tjenester. I tillegg kan Kunden inngå avtale om forskjellige informasjonstjenester. Spesielle vilkår og regler for de ulike Informasjonstjenestene vil fremgå av beskrivelsen av tjenestene på Nordeas hjemmesider. Nordea vil kunne utvide og endre antall og typer av Informasjonstjenester. Nordea vil kunne tilby flere Lukkede Tjenester. Dersom Kunden velger å ta disse i bruk aksepterer Kunden betingelsene som fremgår i Nettjenesteavtalen. 1.3 Forutsetninger for tilgang til de Lukkede Tjenester En forutsetning for tilgang til de Lukkede Tjenestene er at Kunden har undertegnet Nettbankavtalen. Øvrige forutsetninger for Kundens tilgang til og bruk av de Lukkede Tjenestene fremgår av den enkelte Nettjenesteavtale. 1.4 Hvem som kan inngå Nettbankavtale Nettbankavtalen kan i utgangspunktet inngås både av norske og utenlandske selskaper, foreninger, stiftelser, kommuner og andre offentlige institusjoner og privatpersoner. Nærmere forutsetninger fremgår av den enkelte Nettjenesteavtale. 2.0 Sikkerhetsløsning Kunden vil få tilsendt et passord. Passordet benyttes for å logge seg på de Lukkede Tjenestene. Passordet er personlig og skal ikke i noen sammenheng benyttes av andre personer. Kunden er innforstått med at andre som har kjennskap til passordet har mulighet til å logge seg på og benytte de enkelte Lukkede Tjenestene som Kunden har inngått avtale om. Dersom Kunden er et selskap eller lignende er Kunden selv ansvarlig for å utpeke den privatperson/kontaktperson i selskapet som til en hver tid skal tildeles passord mv. Den person som i henhold til eget registreringsskjema er oppgitt å være kontaktperson, er gitt nødvendige og tilstrekkelige fullmakter til å hente og motta nødvendige dokumenter herunder mottagelse av personlig passord mv. Dersom Kunden er en privatperson får Kunden utstedt BankID og må inngå avtale om PersonBankID. BankID benyttes sammen med passord og en sikkerhetskode for å logge inn til Nettbanken. Banken sender Kunden et eget sikkerhetskort til beregning av sikkerhetskodene, samt en startkode til sikkerhetskortet. Kunden kan også benytte BankID utstedt av en annen bank, også i disse tilfeller gjelder ansvarsreglene i Nordeas Avtalevilkår for Person- BankID, så langt de passer, mellom Kunden og Nordea. 3.0 Ansvar, misslighold og heving 3.1 Ansvar Ansvar vedrørende bruk av Nordeas Nettbank med BankID er regulert i BankID avtalen. Med mindre annet er avtalt gjelder de alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Nordeas ansvar er begrenset til å kun omfatte direkte tap som følge av eventuelle feil. Kunden er ansvarlig for at ikke uvedkommende får kjennskap til passordet. Passordet må ikke røpes for noen andre, eller noteres slik at det kan misbrukes av andre. Kunden er ansvarlig for straks å underrette Nordea ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til passordet. Dersom Kunden (eller den Kunden utpeker som disponent) har fått tilsendt sikkerhetskort, må Kunden påse at andre ikke får sikkerhetskortet i hende. Ved tap av sikkerhetskort og/eller kode eller mistanke om at de er på avveie må kunden snarest mulig melde fra til Nordea på telefon Kunden skal straks melde fra til Nordea hvis kortet kommer til rette. Ved mottak av melding om tap av sikkerhetskort og/eller kode skal Nordea bekrefte skriftlig overfor kunden at melding er mottatt.

2 Ved opphør av avtalen er kunden ansvarlig for å tilbakelevere alt materiell til banken. Kunden har selv ansvar for eget utstyr, slik som programvare, maskinvare, PC, modem, kommunikasjonsutstyr samt annet tilhørende utstyr. Nordea er ikke ansvarlig for tap som skyldes ukorrekt bruk herunder fullmaktsoverskridelser, hos Kunden. Nordea er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold utenfor Nordeas kontroll, herunder ny lovgivning, beslutninger fra offentlige myndigheter, krig, streik, lockout, boikott, blokade, strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett eller annen lignende omstendighet. Ved streik, lockout, boikott, blokade eller lignende gjelder dette selv om Nordea er part. For øvrig gjelder ansvarsreglene i Nettjenesteavtalene. 3.2 Mislighold Mislighold foreligger dersom Kunden ikke lenger oppfyller forutset-ningene i denne avtalen, ikke tilfredsstiller kravene til hvem som kan være kunde, ikke har overholdt sitt ansvar i henhold til avtalen eller brutt andre punkter i Nettbankavtalen. Det foreligger også mislighold dersom Kunden har brutt ett eller flere punkter i en Nettjenesteavtale. 3.3 Heving Dersom det foreligger vesentlig mislighold, har Nordea uten forutgående varsel og med umiddelbar virkning rett til å heve Nettbankavtalen. Tilsvarende hevingsadgang foreligger for de enkelte Nettjenesteavtaler dersom det foreligger vesentlig mislighold i en eller flere av disse. Dersom Kunden misligholder enten Nettbankavtalen eller en eller flere av Nettjenesteavtalene vil Nordea vurdere på saklig grunnlag, hvorvidt samtlige av avtalene skal heves. Vilkår for heving av en Lukket Nettjeneste fremgår av den enkelte Nettjenesteavtale. 4.0 Oppsigelse og opphør Kunden kan uten forhåndsvarsel si opp Nettbankavtalen, med mindre annet særskilt er avtalt. Nordea kan si opp Nettbankavtalen med minst to måneders varsel dersom det foreligger saklig grunn. Den enkelte Nettjenesteavtale kan ha kortere frist. Virkningene av oppsigelsen er at kunden ikke lenger vil ha tilgang til de Lukkede Tjenestene. I oppsigelsestiden skal partene medvirke til at eventuelle gjenstående forpliktelser i henhold til Nettjenesteavtalene utføres. I oppsigelsestiden har ikke Kunden anledning til å anmode Nordea om å utføre tjenester under Nettjenesteavtalene. Dersom Kunden under en Nettjenesteavtale forut for oppsigelsen har anmodet Nordea om å utføre en eller flere tjenester som først skal utføres etter oppsigelses-tidens utløp, er det Kundens ansvar å sørge for at disse tjenestene blir utført på annen måte. Dersom kundeforholdet i Nordea opphører, opphøres også nettbankavtalen og de tilknyttede nettjenesteavtalene. 5.0 Meddelelser Nordea kan gi meddelelser i brev eller elektronisk. Ved inngåelse av Nettbankavtalen samtykker Kunden til at meldinger om nyheter og endringer i avtalevilkår for Kundens produkter i Nordea meddeles elektronisk. Meddelelser fra Kunden til Nordea vedrørende forhold under Nettbankavtalen skal sendes til: Nordea Bank Norge ASA Nettbank Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Eller: send e-post på Dersom melding er sendt elektronisk, anses den mottatt når Kunden har mottatt bekreftelse fra Nordea. 6.0 Endringer i denne avtale Nordea har rett til ensidig å endre innhold og omfang av denne avtalen. Endringer uten betydning for Kunden, vil ikke bli varslet og kan iverksettes umiddelbart. Endringer av betydning vil bli varslet og skal virke overfor Kunden fra og med 2 mnd etter at Nordea i brev eller elektronisk har varslet Kunden. Om Kunden ikke godtar endringen har Kunden rett til å si opp denne avtalen senest med virkning fra endringenes ikrafttreden. Virkningene av oppsigelsen er at Kunden ikke lenger vil ha tilgang til de Lukkede Tjenestene. 7.0 Priser mv De til enhver tid gjeldende priser for etablering og bruk finnes på bankens nettsider, men kan også fås ved henvendelse til Nordea. For enkelte av de Lukkede Tjenestene fremgår prisene av den enkelte Nettjenesteavtale. De til enhver tid gjeldende priser for etablering og bruk av de ulike Informasjonstjenestene fremgår av bankens prisliste og/eller Kundens kontoutskrift Kunden samtykker i at Nordea belaster konto for de avtalte priser. 8.0 Reklamasjon Dersom det er skjedd en feil ved utførelsen av en Lukket Tjeneste skal Kunden uten ugrunnet opphold underrette Nordea om dette og opplyse hva feilen gjelder (reklamasjon). 9.0 Opphavsrett mv Utlevert programvare, sikkerhetsutstyr, veiledninger, innhold på Nordeas internettsider mv skal ikke endres, kopieres, publiseres eller gjøres tilgjengelig for andre uten skriftlig samtykke fra Nordea. Kunden kan heller ikke uten Nordeas skriftlige samtykke, gi sammendrag av den informasjonen som Kunden finner på Nordeas internettsider til andre. Utskrifter og kopiering til harddisk av informasjon til eget bruk er tillatt Tvisteløsning - Bankklagenemnda Oppstår det tvist mellom Kunden og Nordea, kan kunden bringe saken inn for Bankklagenemnda for uttalelse, når nemnda er kompetent i tvisten og Kunden har saklig interesse i å få nemndas uttalelse Om Nordeas virksomhet, tillatelser og tilsynsmyndighet Nordeas hovedaktivitet er bank- og finansieringsvirksomhet, med konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finanslovgivningen. Nordea står under tilsyn av Kredittilsynet og er registrert i blant annet Foretaksregisteret. Nordeas foretaksnummer fremgår av Nordeas avtaler og på Nordeas nettsider. Nordea er ikke merverdi-avgiftspliktig med hensyn til kontohold og betalingstjenester. Nordeas virksomhet med mottak av innskudd, kontohold og ytelse av betalingstjenester er bl.a. regulert i forretningsbankloven, finansieringsvirksomhetsloven, banksikringsloven, betalingssystemloven og finansavtaleloven. Disse lovene er elektronisk tilgjengelig på

3 Avtalevilkår for PersonBankID versjon Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske signaturer som skal sikre elektronisk meldingsutveksling, herunder elektronisk avtaleinngåelse. Sikring skjer ved at den elek-troniske signaturen bekrefter avsenderens identitet, knytter meldingen til avsender og gjør det mulig å oppdage endringer i meldingen. PersonBankID kan brukes ved elektronisk kommunikasjon med sertifikatutsteder (heretter benevnt Banken), andre banker og BankID brukersteder. Banken er registrert hos Post- og teletilsynet som utsteder av kvalifiserte sertifikater og skal følge de regler som er fastsatt i lov 15. juni 2001 nr 81 om elektronisk signatur herunder ansvarsreglene i lovens 22. Spørsmål og andre henvendelser vedrørende BankID rettes til Banken. 2. Hvem kan få BankID personsertifikat PersonBankID kan utstedes til fysiske personer som har eller disponerer en konto i Banken. Banken kan avslå å utstede PersonBankID når saklig grunn foreligger. 3. Priser og prisinformasjon Kostnader ved å få utstedt, ha og bruke PersonBankID fremgår av Bankens gjeldende prisliste og/eller opplyses på annen egnet måte. 4. Legitimasjonskontroll og krav til legitimasjonsdokumenter Ved utstedelse av PersonBankID skal Kunden legitimere seg og bekrefte riktigheten av oppgitte opplysninger. Slik identifisering skal skje ved personlig fremmøte hos Banken eller representant for denne, med mindre Kunden allerede er identifisert ved personlig fremmøte gjennom eksisterende kunde-/kontoforhold i Banken. Kontrollen skjer etter reglene i hvitvaskingslovgivningen og e-signaturlovgivningen. Banken vil kreve at Kunden i forbindelse med Bankens legitimasjonskontroll fremlegger gyldig norsk pass, dokument likestilt med norsk pass, eller utenlandsk pass. Kunden skal snarest mulig varsle Banken ved navn- og adresseendringer og endringer i andre opplysninger som Kunden har gitt Banken under dette avtaleforholdet. 5. Utlevering av PersonBankID. Brukerdokumentasjon og sikkerhetsprosedyrer Nødvendig brukerdokumentasjon og utstyr for bruk av Person- BankID vil være tilgjengelig for eller bli utlevert til Kunden på anvist måte. Informasjon og veiledning om prosedyrene for bruk, fornyelse og sperring av PersonBankID vil fremgå av brukerdokumentasjonen som er tilgjengelig gjennom Kundens nettbank. Brukerdokumentasjonen vil også inneholde sikkerhetsprosedyrer herunder rutiner for sikkerhetskopiering og informasjon om virusbeskyttelse samt eventuelle beløpsbegrensninger og grenser for bankens ansvar ved bruk av PersonBankID. Kunden må gjøre seg kjent med dokumentasjonen før tjenesten tas i bruk og rette seg etter anvisningene. Kunden må ikke gjøre endringer i PersonBankID, programvare eller dokumentasjon. Kunden må sammen med PersonBankID benytte slik programvare, maskinutrustning eller det sikkerhetsutstyr som banken spesifiserer. Banken kan stille nye krav til programvare/maskinutrustning/sikkerhetsutstyr dersom dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller ved nødvendige oppgraderinger av PersonBankID. 6. Anvendelsesområdet for BankID PersonBankID kan benyttes fra en datamaskin eller en mobiltelefon/sim-kort for pålogging i nettbank og til identifisering og signering i forbindelse med elektronisk meldingsforsendelse, avtaleinngåelse og annen form for nettbasert elektronisk kommunikasjon med Banken og andre brukersteder som har tilrettelagt for bruk av BankID. Dette forutsetter at brukerstedet har inngått avtale med bank om bruk av BankID. En BankID skal ikke benyttes som grunnlag for å få utstedt en fysisk eller en ny elektronisk legitimasjon. Dersom banken utvider eller begrenser anvendelsesområdet for PersonBankID herunder beløpsmessige begrensninger, vil Kunden motta varsel om dette. Anvendelsesområdet er nærmere beskrevet i brukerdokumentasjonen. Kunden må selv lagre/arkivere elektroniske meldinger/inngåtte avtaler sikret ved PersonBankID, da banken for tiden ikke tilbyr noen lagrings-/arkiveringstjenester med sikte på å dokumentere slike meldinger i ettertid. 7. Behandling av personopplysninger Banken vil i forbindelse med utstedelse og bruk av Person- BankID innhente og registrere opplysninger om Kunden. Slike personopplysninger innhentes direkte fra Kunden selv, fra Bankens eget kunderegister og fra andre banker i forbindelse med bruken av PersonBankID. Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger. På denne bakgrunn har Banken utarbeidet Generelle regler om bankens behandling av personopplysninger (kundeopplysninger). 8. Opplysninger i PersonBankID. Utlevering av opplysninger til andre PersonBankID inneholder følgende opplysninger: - Angivelse av sertifikatutsteder - Opplysninger om Kundens navn og fødselsdato. Kallenavn eller pseudonym skal ikke anvendes - Unik identifikator for identifisering av Kunden - Gyldighetsperiode for PersonBankID - Data som er nødvendig for fremstilling av Kundens digitale signatur og verifisering av denne - Sertifikatutsteders digitale signatur - Data som entydig identifiserer det enkelte PersonBankID (serienummer). - Angivelse av PersonBankID som kvalifisert sertifikat - Angivelse av den bank som inngår avtale med Kunden. - Angivelse av beløpsmessig bruksbegrensning Ved bruk av PersonBankID vil disse opplysningene inngå i meldingsutvekslingen og kan gjøres tilgjengelig for meldingsmottaker herunder brukersteder. For å oppnå sikker identifisering av Kunden i forbindelse med Kundens bruk av PersonBankID, vil Banken for kontrollformål utlevere Kundens fødselsnummer til brukersteder som Kunden har oppgitt fødselsnummer til eller som allerede har Kundens fødselsnummer lovlig registrert hos seg. Andre opplysninger om Kunden vil kun bli utlevert til meldingsmottaker herunder brukersteder så fremt Banken har lovbestemt

4 opplysningsplikt eller det foreligger et uttrykkelig samtykke fra Kunden, jf forøvrig personopplysningsloven 8, 9 og 11 og lov om elektronisk signatur Vern om passord og andre sikkerhetsprosedyrer PersonBankID er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn Kunden. Passord, personlige koder og andre sikkerhetsprosedyrer må ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet, Banken eller husstandsmedlemmer. Kunden skal benytte oppdaterte antivirusprogrammer, annet anbefalt sikkerhetsutstyr/- programmer og for øvrig følge Bankens sikkerhetsveiledning. For å ivareta sikkerheten ved bruk av PersonBankID og motvirke straffbare handlinger kan Banken som ett av flere sikkerhetstiltak identifisere den datamaskin som Kunden anvender ved bruk av PersonBankID. Informasjon om datamaskinen, IP-adresse og eventuelle avvik fra normalt brukermiljø vil kunne anvendes for å motvirke og eventuelt følge opp straffbare handlinger rettet mot Kunden og/eller Banken. Slik informasjon vil ikke bli utlevert med mindre Kunden samtykker i slik utlevering eller utlevering er hjemlet i lov. 10. Melding om tap Kunden må underrette Banken eller Bankens utpekte medhjelper snarest mulig etter at Kunden har fått kjennskap til eller mistanke om at PersonBankID og/eller tilhørende passord og personlig kode er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til passord/personlig kode. Kunden skal benytte de meldingsmuligheter Banken har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at PersonBankID så raskt som mulig blir sperret. Kunden skal ikke anvende PersonBankID etter at slik mistanke eller kunnskap har oppstått. Ved slik melding skal Banken eller Bankens medhjelper bekrefte overfor Kunden at meldingen er mottatt. Bekreftelsen skal blant annet inneholde en referanse til mottatt melding. Dersom Banken ikke kan dokumentere at meldingssystemet fungerte som det skulle innenfor det aktuelle tidsrom, skal Kundens forklaring vedrørende tapstidspunktet, samt når Banken eller Bankens medhjelper ble forsøkt underrettet, normalt legges til grunn. Kunden vil ikke bli belastet for Bankens kostnader ved melding om tap og sperring av PersonBankID, med mindre det foreligger spesielle forhold på Kundens side, f.eks. gjentatte meldinger om tap. Banken kan imidlertid kreve vederlag for utstedelse av ny PersonBankID, så fremt tapet ikke skyldes forhold på Bankens side. 11. Sperring av PersonBankID PersonBankID som er eller som kan forventes å bli misbrukt eller som ikke lenger inneholder riktige opplysninger, skal Banken påse blir sperret (suspendert eller tilbakekalt) for videre bruk. Sperring vil også kunne skje ved annen saklig grunn, bl.a. ved opphør av Kundens kontoforhold i Banken. 12. Kontroll av gyldig BankID (validering) Banken vil påse at det blir etablert et system for gyldighetskontroll av alle BankID som er benyttet overfor Kunden. Det vil av hensyn til slik gyldighetskontroll bli ført et register over gyldige BankID samt BankID som er suspendert eller tilbakekalt (sperret). De registrerte opplysninger vil bli oppbevart i minst 10 år etter at gyldighetsperioden for et BankID er utløpt eller etter at det er tilbakekalt. Utstedere av BankID vil utveksle opplysninger om gyldige og suspenderte/tilbakekalte BankID. Opplysningene vil bare benyttes for å kontrollere om BankID er gyldig og til formål som er forenlig med bruken av BankID. 13. Ansvar ved misbruk av Kundens BankID BankID er misbrukt til belastning av Kundens konto Dersom Kunden lider tap som følge av at BankID er benyttet i forbindelse med urettmessig belastning av Kundens konto i Banken, er Kunden etter ansvarsreglene i finansavtaleloven 34, jf 36 og 37 ikke ansvarlig med mindre den som har foretatt disposisjonen, har legitimert seg i samsvar med reglene i kontoavtalen, og belastningen har vært mulig som følge av forsett eller grov uaktsomhet fra Kunden eller fra noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen. Kundens ansvar etter forrige avsnitt er begrenset til disponibelt beløp på kontoen på belastningstidspunktet. Er misbruk skjedd ved bruk av elektroniske betalingsinstrumenter innenlands, kan ansvaret heller ikke overskride belastningsgrenser som gjelder for den eller de bruksmåter som er benyttet. Begrensningene i Kundens ansvar gjelder ikke dersom Kunden eller noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen, har medvirket forsettlig til at vedkommende kunne legitimere seg. Kunden svarer ikke for andres urettmessige bruk som finner sted etter at Banken har fått varsel om forhold som skaper særlig fare for misbruk, som f.eks. at et betalingsinstrument er kommet bort eller at kode eller annen sikkerhetsprosedyre kan ha blitt tilgjengelig for uvedkommende. Kunden er likevel ansvarlig dersom Kunden eller noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen, forsettlig har muliggjort bruken. Uten hensyn til reglene foran, kan Banken holde Kunden ansvarlig for tap som skyldes at Kunden eller noen som etter kontoavtalen har rett til å belaste kontoen, har utvist eller medvirket til svik mot Banken. Kundens ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven BankID er misbrukt på andre måter enn belastning av konto Kunden vil etter alminnelige rettsregler kunne bli gjort ansvarlig for andre disposisjoner enn kontobelastning ved bruk av Kundens PersonBankID når dette er muliggjort ved forsettlig eller uaktsom handling eller unnlatelse fra Kundens side. 14. Ansvar der Kunden feilaktig har stolt på en annens BankID Banken er erstatningsansvarlig for direkte tap Kunden har lidt som følge av at Kunden på feilaktig grunnlag har stolt på en annens BankID, dersom Banken, noen Banken hefter for (for eksempel en underleverandør eller medhjelper) eller en annen bank, har opptrådt uaktsomt i forbindelse med utstedelse, bruk eller validering av den aktuelle BankID. Ved følgende skadeårsaker må Banken godtgjøre at den eller andre som nevnt i første avsnitt, ikke har handlet uaktsomt ( omvendt bevisbyrde ): - BankID ble utlevert til uvedkommende, - de opplysninger som ble lagt inn i BankID ikke var korrekte på utstedelsestidspunktet, - BankID ikke inneholdt alle opplysninger som kreves i henhold til denne avtalen, - det ikke er benyttet forsvarlige produkter og systemer for utstedelse av BankID og fremstilling av digital signatur, eller - en tapsmelding eller tilbakekall av BankID ikke ble registrert på korrekt måte og det av denne grunn ble gitt uriktig svar på en gyldighetskontroll. For indirekte tap som Kunden har lidt, er Banken ansvarlig dersom tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Bankens side. Banken er likevel ikke erstatningsansvarlig for tap som skyldes at BankID har blitt brukt i strid med tydelige begrensninger i anvendelsesområde eller utover beløpsbegrensningen på NOK ,- som fremgår av sertifikatet.

5 Bankens ansvar kan begrenses eller falle helt bort dersom Kunden benytter PersonBankID, programvare eller dokumentasjon i strid med denne avtale, herunder foretar uberettiget endring eller manipulering av PersonBankID eller programvare. Bankens ansvar etter denne bestemmelse faller bort så langt Kunden har fått sitt tap dekket av andre, for eksempel av utsteder av det misbrukte sertifikat. 15. Kundens ansvar overfor Banken ved sikkerhetsbrudd Bruker Kunden PersonBankID, programvare eller dokumentasjon i strid med denne avtale, herunder uberettiget endrer eller manipulerer PersonBankID eller programvare, kan Banken holde Kunden erstatningsansvarlig for Bankens tap som følge av dette. Med mindre Kunden har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt er Kundens ansvar overfor Banken begrenset til NOK , Endring av avtalen og sikkerhetsprosedyrer Er partene enige om det, kan avtalen endres. Endringen skjer i utgangspunktet på samme måte som ved inngåelse av ny avtale. Banken kan likevel ensidig endre vilkårene med to ukers varsel i følgende tilfeller: Dersom endringen ikke er til skade for Kunden Endringer av fastsatte priser til skade for Kunden Dersom forhold hos Kunden eller sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig, kan Banken uten forhåndsvarsel begrense bruksom-rådet for PersonBankID, senke beløpsmessige bruksbegrensninger og foreta andre endringer i sikkerhetsprosedyrer eller lignende. Banken skal snarest mulig etter endringen varsle Kunden om forholdet. 17. Opphør av avtalen Kunden kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen om Person- BankID med mindre annet særskilt er avtalt. Banken kan si opp avtalen med minst fire ukers varsel dersom det foreligger saklig grunn og det ikke er særskilt avtalt lengre oppsigelsesfrist. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Banken kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Grunnen til hevingen skal opplyses. Ved opphør av avtalen, Kundens kontoforhold i Banken eller Banken på annet saklig grunnlag forlanger det, skal Kunden straks makulere all programvare og dokumentasjon som Kunden har mottatt for bruk av PersonBankID. PersonBankID vil samtidig bli sperret og gjort ugyldig for videre bruk. 18. Tvisteløsning Bankklagenemnda Oppstår det tvist mellom Kunden og Banken, kan Kunden bringe saken inn for Bankklagenemnda for uttalelse når nemnda er kompetent i tvisten og Kunden har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Avtale om Nettbetaling mellom Nordea Bank Norge ASA og Kunden versjon Kort beskrivelse av tjenesten Avtalen gir kontohaver adgang til å disponere konto ved bruk av nettbank, telefon eller annet elektronisk utstyr beskrevet i brukerveiledning for tjenesten. I tillegg vil kontohaver få opplysninger om kontoforholdet, motta e-fakturaer samt gi meldinger til og foreta disposisjoner overfor banken på den måte som systemet anviser. 2. Kontoavtaler, priser og krav til datasystem Med mindre annet er avtalt, kan tjenesten benyttes for alle kontoer der banken har registrert vedkommende kunde som kontohaver. Dette gjelder også for kontoer som opprettes etter inngåelse av denne avtale. Avtalevilkårene for disponering av konto ved nettbank mv suppleres av brukerveiledning for tjenesten samt bankens Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Ved motstrid går Avtalevilkårene for disponering av konto ved nettbank mv foran Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Kostnader ved å opprette, ha og bruke tjenesten fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Ved disponering av konto ved bruk av tjenesten, kan kontoen ikke belastes ut over angitt belastningsgrense. I tillegg til dekningskontroll ved betaling av regninger via elektroniske kanaler, har banken en standard beløpsgrense for personkunder på kroner ,- pr. konto pr. måned. Kunden kan, med bankens samtykke, velge å endre denne beløpsgrensen ved å henvende seg til banken. Så lenge avtalen løper, kan banken stille krav til benyttet datautstyr, programmer og nett. 3. Kode og sikkerhetsprosedyre Etter avtaleinngåelse får kontohaver utstedt personlig kode og utstyr for supplerende sikkerhetsprosedyre for å bruke tjenesten. Konto-haver skal bruke dette i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk. Kontohaver skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene. Kontohaver må påse at uvedkommende ikke får kjennskap til personlig kode eller utstyr for supplerende sikkerhetsprosedyre. Personlig kode skal ikke noteres slik at den kan forstås eller brukes av andre. Hvis kontohaver blir oppmerksom på tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av personlig kode og/eller utstyr for å gjennomføre sikkerhetsprosedyre eller på urettmessig bruk, skal kontohaver uten ugrunnet opphold underrette banken eller den banken har oppgitt. Etter at slik underretning er gitt, vil banken hindre bruk av nettbanken. Banken skal sørge for at kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Banken vil ikke kreve vederlag for melding om tap av betalingsinstrument/personlig sikkerhetsanordning. 4. Disponering av tredjemanns konto Etter avtale med banken kan kontohaver benytte tjenesten for å disponere tredjemanns konto i banken. Vedkommende tredjemann må i så fall gi kontohaver fullmakt til dette samt inngå avtale med banken om at hans konto skal kunne disponeres på denne måten. 5. Nærmere om bruk av tjenesten Ved bruk av tjenesten, fører systemet en dialog med kontohaver og veileder kontohaver om hva han skal gjøre. Betalingsordre som ikke skal utføres straks, vil bli registrert på et såkalt forfallsregister for belastning på den dag kontohaver har angitt (avtalt belastningsdag). Betalingsordren ansees da mottatt av banken den angitte belastningsdagen hvis dette er en virkedag og ellers den påfølgende virkedag.

6 Ved betaling av regning/faktura skal det referansenummer som identifiserer regningen/fakturaen hos mottaker (KID, fakturanummer/kundenummer eller lignende) oppgis, dersom dette finnes. Hvis KID ikke oppgis, kan kontohaver risikere at betalingen blir avvist. Kontohaver kan gjennom tjenesten be om at e-faktura fra angitte fakturautstedere (betalingsmottakere) presenteres i nettbanken eller på annet avtalt medium istedenfor ved mottak av papirfaktura. Banken har intet ansvar for innholdet i de presenterte e-fakturaer. Har kunden tilgang til nettbanktjeneste også i annen bank, får kunden tilgang til e-fakturaene også i denne nettbanken. 6. Bankens behandling av betalingsordren Banken har ansvar for utføring av betalingsordren fra det tidspunkt den elektroniske dialogen i tjenesten har bekreftet at ordren er mottatt. Overføringstid og bankens ansvar i tilfelle forsinkelse fremgår av Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Banken kan avvise betalingsordren dersom det er saklig grunn for det, blant annet dersom ordren ikke er gitt i samsvar med veiledningen som gis i tjenesten. Systemets kundedialog vil angi årsaken til avvisningen. 7. Tilbakekall og endring av betalingsordren Dersom kontohaver ikke ønsker at banken skal gjennomføre en betalingsordre, kan kontohaver til og med dagen før avtalt belastningsdag, tilbakekalle ordren ved bruk av funksjoner i nettbanktjenesten eller ved henvendelse til banken. Dersom ordren tilbakekalles er banken ikke ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente, inkassogebyrer med videre som betalingsmottaker krever på grunn av stansingen. 8. Feil fra kontohavers side ved utføring av betalingsordre Har banken gjennomført en betalingstransaksjon til det kontonummer som kontohaver har angitt i betalingsordren, skal den anses å være korrekt gjennomført av banken med hensyn til hvem som er rett betalingsmottaker. Banken har ikke ansvar for feil fra kontohaver da betalingsordren ble gitt, for eksempel feil mottakerkonto, feil KID-nummer, tastefeil eller lignende. Banken er likevel ansvarlig for feil i en betalingsordre gitt i bankens nettbaserte betalingstjeneste dersom denne ikke gir den sikkerhet mot slik feilbruk som en kunde eller allmennheten med rimelig kan vente. Banken er heller ikke ansvarlig dersom kontohaver bevisst har oversett en særskilt varslingsordning etablert for å hindre slik feilbruk. Det samme gjelder tap som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom feilbruk fra kontohavers side. Ved avgjørelsen av om tapet skyldes grovt uaktsomhet fra kundens side, skal det blant annet legges vekt på om slike krav til forsiktighet og egenkontroll som med rimelighet kan stilles til brukerne av nett-baserte betalingstjenester er blitt klart tilsidesatt, og i hvilken utstrekning den nettbaserte betalingstjenesten gir slik sikkerhet mot feilbruk som en kunde eller allmennheten med rimelighet kan forvente. Selv om banken ikke er ansvarlig for at en betalingstransaksjon ikke er blitt gjennomført korrekt, vil banken likevel treffe rimelige tiltak for å få beløpet tilbakeført. Banken kan kreve gebyr av kontohaver for slik bistand. Avtale om Aksjehandel mellom Nordea Markets, Avdeling av Nordea Bank Norge ASA og Kunden versjon Generelt Avtalevilkårene, forretningsvilkårene og forhåndsopplysningene nevnt her er kun tilgjengelig og vil kun bli kommunisert til kunde på Norsk. Avtalen om Elektronisk Aksjehandel og kontakten med forbrukere før avtaleinngåelse er underlagt norsk lovgivning. Oslo Tingrett er verneting. Elektronisk Aksjehandel er en lukket tjeneste, som Nordea Bank Norge ASA og Nordea Markets ( Tjenesteyteren ), organisasjonsnummer , Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo tilbyr kunder som har tilgang til Internett eller tilsvarende. Tjenesteyterens hovedaktivitet er å yte investeringstjenester som definert i verdipapirhandelsloven. Tjenesten består av videreformidling av ordre i finansielle instrumenter som definert i verdipapirhandelsloven til regulert marked, herunder Oslo Børs, for kundens regning og risiko. Avtale om Elektronisk Aksjehandel er en underliggende Nettjenesteavtale til Nettbankavtalen mellom Tjenesteyteren og Kunden. Ved inngåelse av Avtale om Elektronisk Aksjehandel tiltrer Tjenesteyteren Nettbankavtalen med tilsvarende rettigheter og forpliktelser overfor Kunden, så langt Nettbankavtalen ikke er i strid med Avtale om Elektronisk Aksjehandel. For å få tilgang til Elektronisk Aksjehandel må Kunden ha lest, gjort seg kjent med og undertegnet Nettbankavtalen. I tillegg har Kunden gjort seg kjent med og ved avkryssing i registreringsskjemaet akseptert innholdet i denne avtale om Elektronisk Aksjehandel samt alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Nordea Markets. Tjenesteyteren bekrefter at avtalen er inngått ved å gi Kunden tilgang til Elektronisk Aksjehandel. Ved motstrid mellom Avtale om Elektronisk Aksjehandel og andre underliggende avtaler går de underliggende avtaler foran Avtale om Elektronisk Aksjehandel. 1.1 Hvem kan bli kunde i Elektronisk Aksjehandel Norske aksjeselskaper og privatpersoner hjemmehørende både i Norge og i utlandet kan få tilgang til Elektronisk Aksjehandel. For norske aksjeselskaper forutsettes at selskapet er registrert i Norge, utøver virksomhet i Norge og ikke er satt under konkursog/eller gjeldsforhandling. For privatpersoner forutsettes at kunden er myndig og ikke er satt under konkurs- og/eller gjeldsforhandling. Privatpersoner hjemmehørende i land utenfor Norge kan i særskilte tilfeller få tilgang til Elektronisk Aksjehandel. I denne forbindelse tar Tjenesteyteren forbehold om at det må innhentes en rettslig vurdering (Legal Opinion) fra det enkelte land. Uavhengig av om Tjenesteyteren gir Kunden tilgang til Elektronisk Aksjehandel eller ei, må Kunden bære omkostningene ved en slik vurdering. 1.2 Kredittvurdering Kunden må være kredittvurdert og godkjent av Tjenesteyteren for å kunne få tilgang til Elektronisk Aksjehandel. 1.3 Fullmakt Kunden gir Tjenesteyteren fullmakt til å foreta kjøp og salg av verdipapirer for Kundens regning når ordre er lagt inn elektronisk av Kunden på den måte som her er avtalt.

7 1.4 Opprettelse av VPS-konto Pantsettelseserklæring Fondsaktiver registrert i Verdipapirsentralen Tjenesteyteren oppretter en ny VPS-konto som utelukkende brukes i forbindelse med Elektronisk Aksjehandel. Nordea er kontofører for denne. Kunden samtykker i at de til enhver tid innestående verdipapir på VPS-kontoen med renter/utbytte, herunder fondsaksjer, pantsettes som sikkerhet til Tjenesteyteren. Innestående skal tjene som sikkerhet for de forpliktelser som Kunden har eller måtte få til Tjenesteyteren med tillegg av renter for inntil 2 år, i forbindelse med Kundens handler i finansielle instrumenter gjennom Elektronisk Aksjehandel, til dekning av inntil kr I tilfelle mislighold har Tjenesteyteren rett til å realisere de pantsatte verdipapirer, jf tvangsfullbyrdelsesloven 1-3, annet ledd, siste setning. 1.5 Opprettelse av bankkonto Dersom ikke Kunden har bankkonto i Nordea som kan benyttes, vil Tjenesteyteren åpne en ny bankkonto i Nordea. 1.6 Forretningsvilkår for rådgivning og handel med finansielle instrumenter for Nordea Markets Kunden har satt seg inn i Forretningsvilkår for rådgivning og handel med finansielle instrumenter gjennom Nordea Markets. Vilkårene er tilgjengelig elektronisk: 2.0 Kjøp og salg av finansielle instrumenter 2.1 Risiko Investeringer og handler i finansielle instrumenter og i beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Risikoen er først og fremst knyttet til verdisvingninger i de finansielle instrumentene. Disse svingninger ligger utenfor Tjenesteyterens kontroll, og Tjenesteyteren garanterer ikke noe bestemt utfall av en kundes handel. Historisk kursutvikling kan ikke brukes som indikasjon på fremtidig utvikling og avkastning. 2.2 Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter vil i denne avtale kun omfatte aksjer, grunnfondsbevis og tegningsretter, notert på Oslo Børs og/eller andre markeder. Ved kjøp av tegningsretter kreves utfylling av en tegningsblankett for deltagelse i selskapets emisjon. Tegningsblanketten er tilgjengelig hos tilrettelegger, dvs det verdipapirforetaket som forestår emisjonen. 2.3 Kjøp- og salgsordre Ved å registrere ordre via Elektronisk Aksjehandel vil Kunden gi Tjenesteyteren oppdrag om å utføre det kjøp eller det salg ordren omfatter. Kunden kan også registrere ordre per telefon. Alternativ innleggelse av ordre enn via Elektronisk Aksjehandel, medfører merarbeid for Tjenesteyteren og blir derfor tilbudt som en tjeneste det må betales ekstra for. Når grunnen til at ordren ikke kan registreres på Elektronisk Aksjehandel er teknisk feil hos Tjenesteyteren, skal kunden ikke betale tillegg i prisen. Kunden binder seg til ikke å kontakte Tjenesteyteren for rådgivning per telefon, telefaks eller e-post for handler som utføres i henhold til denne avtale. Kjøp- og salgsordre er gyldig i det oppgitte tidsrommet fastsatt av kunden. Oppdrag om kjøp og salg som gis når Oslo Børs ikke holder åpent anses mottatt av Nordea Markets først når Oslo Børs åpner igjen. Når en ordre er mottatt av Tjenesteyteren vil kunden motta et ordrenummer som kvittering for mottatt ordre. Kun når Kunden mottar denne kvitteringen er oppdraget å regne som mottatt av Tjenesteyteren. Utførte oppdrag vil bli bekreftet av Tjenesteyteren i form av sluttseddel. Ved kjøp og salg av verdipapirer gjelder, så langt de er relevante, de regler som er inntatt i Forretningsvilkår for rådgivning og handel med finansielle instrumenter for Nordea Markets. Det er kun tillatt å kjøpe og selge aksjer i hele børsposter. Ved salg gjøres unntak når Kunden selger samtlige aksjer i samme selskap som restbeholdningen (odd-lots). Kunden forplikter seg til ikke å innlegge ordre som hver for seg eller til sammen er ment å skulle påvirke kursstrukturen i handelssystemet på en utilbørlig måte, som ikke har en forretningsmessig formål, eller som har til hensikt å forsinke eller hindre andre børsmedlemmers adgang til handelssystemet. 2.4 Automatisk videreformidling av ordre I henhold til Oslo Børs regelverk for automatisk videreformidling av ordre kan kun ordre som er lagt inn i Tjenesteyteren handelssystem i Oslo Børs offisielle åpningstid en børsdag, og oppfyller kriteriene for automatisk ordreformidling, bli automatisk lagt inn i Oslo Børs handelssystem samme børsdag, og være med i kontinuerlig omsetning på Oslo Børs. Ordre inngitt utenom offisiell åpningstid blir behandlet manuelt av Tjenesteyteren. Tjenesteyteren har rett men ingen plikt til å legge disse ordrene inn i Oslo Børs handelssystem i før-børs perioden. Ordre som skal være med i automatisk videreformidling må tilfredsstille nærmere spesifiserte krav både når det gjelder kursavvik i forhold til siste omsetning, beløpsstørrelse og antall aksjer for at de skal bli godkjent av systemene. Ordre som ikke tilfredsstiller kravene vil bli behandlet manuelt av Tjenesteyteren. Kunden er inneforstått med at en manuell behandling av ordrene kan ta lenger tid enn med ordre som er med i automatisk videreformidling. Tjenesteyteren beslutter til enhver tid hvilke ordretyper og verdipapirer som er med i automatisk ordreformidling innenfor de rammer Oslo Børs fastsetter. Når det innføres børspause for et verdipapir Kunden har registrert ordre på, er Kunden selv ansvarlig for å endre eller slette ordren i henhold til årsaken til børspausen. Ved suspensjon av et verdipapir vil Tjenesteyteren slette alle ordre i verdipapiret fra Oslo Børs og i Tjenesteyteren handelssystem. Når aksjen blir notert på Oslo Børs igjen må Kunden selv legge inn ordren på nytt hvis Kunden ønsker å opprettholde sin ordre. 3.0 Kursinformasjon og Porteføljeoversikt Nordea tilbyr for tiden Kursinformasjon fra Oslo Børs med 15 minutters forsinkelse uten kostnad for Kunden. Tjenesteyteren forbeholder seg retten til uten forutgående meddelelse helt eller delvis å forandre arten og sammensetningen av Kursinformasjonen. Kunden kan som en betalbar tjeneste få Kursinformasjon i sanntid. Betalbare tjenester inngås ved særskilt avtale. Kunden forplikter seg til ikke å videreformidle offentlig markedsinformasjon fra handelssystemet. Tjenesteyteren tilbyr Kunden en Porteføljeoversikt med informasjon basert på hvilke transaksjoner som er gjennomført i Elektronisk Aksjehandel. Det er Kundens ansvar å meddele Tjenesteyteren om eventuelle uoverensstemmelser mellom Porteføljeoversikt og VPS-beholdning. Det er særlig å bemerke at Porteføljeoversikten ikke blir oppdatert ved gjennomføring av emisjoner, splitter og lignende hendelser som kan påvirke antallet verdipapirer i Porteføljeoversikten. Kunden kan få elektronisk

8 tilgang til sin(e) VPS-konti ved å inngå avtale om Verdipapirtjenester. Tjenesteyteren har ikke ansvar for riktigheten av opplysningene i Porteføljeoversikten og kan ikke gjøres ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av eventuelle feil og/eller mangler i Kursinformasjon og/eller Porteføljeoversikt. 4.0 Sikkerhetsløsning I henhold til Nettbankavtalen er Kunden gitt et brukernavn og passord som vil gi Kunden tilgang til Elektronisk Aksjehandel så snart Tjenesteyteren har åpnet tjenesten for Kunden. Benyttes feil passord flere ganger etter hverandre, vil Kunden av sikkerhetsmessige årsaker bli midlertidig sperret ute fra Elektronisk Aksjehandel. Ved glemt passord må Kunden ta kontakt med Nordeas kundeservice for elektroniske tjenester (Nettsenteret) For øvrig gjelder reglene om sikkerhetsløsning i Nettbankavtalen. 5.0 Ansvar 5.1 Kundens Ansvar Kunden skal kontrollere sluttseddelen og skal straks gi melding til Tjenesteyteren, dersom Kunden vil gjøre gjeldene at avtalen eller noe ved dens vilkår er i strid med oppdraget. Reklamasjon skal skje samme dag som sluttseddel kom eller burde ha kommet fram til kunden eller senest innen utgangen av neste børsdag, dersom reklamasjonen ikke kunne gis innen ekspedisjonstidens utløp. Dersom Kunden ikke har mottatt sluttseddel innen tre dager etter oppdragsperiodens utløp må kunden straks reklamere, dersom vedkommende vil påberope seg manglende utførelse av oppdraget. Dersom Kunden ikke har reklamert innenfor den tid som er angitt ovenfor, anses reklamasjonsretten som bortfalt. For øvrig er reglene for reklamasjon utfyllende beskrevet i Forretningsvilkår for rådgivning og handel med finansielle instrumenter gjennom Nordea Markets. Kunden binder seg til ikke å pantsette verdipapirer og/eller bankinnskudd som er innestående på henholdsvis VPS-konto og bankkonto som nyttes i henhold til denne avtale til andre enn Tjenesteyteren. Kunden skal umiddelbart meddele Tjenesteyteren om forhold som har betydning for avtalen. Forøvrig gjelder ansvarsreglene i Nettbankavtalen. 5.2 Nordeas og Nordea Markets ansvar Ansvar for Nordea og Nordea Markets fremgår av Nettbankavtalen, samt Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Nordea Markets, avdeling av Nordea Bank Norge ASA. 6.0 Mislighold Mislighold foreligger dersom Kunden ikke lenger oppfyller forutsetningene eller ikke har overholdt sitt ansvar i denne avtalen eller Nettbankavtalen. Det samme gjelder ved brudd på ett eller flere punkter i eventuelle underliggende avtaler. Av pkt 18 i Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Nordea Markets, avdeling av Nordea Bank Norge ASA fremgår det at Kunden anses å ha misligholdt sine forpliktelser i henhold til disse vilkår bl. a. når: 1. levering av finansielle instrumenter eller penger ikke skjer til avtalt oppgjørsdag. Ved slikt mislighold har Tjenesteyteren i henhold til verdipapirhandelloven 11-5 rett til å holde tilbake de finansielle instrumenter som er kjøpt, og tvangsselge disse for Kundens regning tidligst tre dager etter oppgjørsdag uten å ta nærmere kontakt med Kunden. 7.0 Heving Dersom det foreligger vesentlig mislighold, har Tjenesteyteren uten forutgående varsel og med umiddelbar virkning rett til å heve Avtale om Elektronisk Aksjehandel. Vesentlig mislighold av denne avtalen kan føre til at Nettbankavtalen og eventuelle øvrige Nettjenesteavtaler heves. 8.0 Angrerett Angreretten gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som tjenesteyteren ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden. Følgelig foreligger det ikke angrerett ved Elektronisk Aksjehandel. 9.0 Tilsyn og Klagerett Tjenesteyteren er underlagt tilsyn av Kredittilsynet. Ordrebehandling i Tjenesteyters system er underlagt Oslo Børs regelverk for automatisk videreformidling av ordre. Tjenesteyter er dessuten forpliktet til å følge regler for god forretningsskikk fastsatt for det aktuelle marked. Tjenesteyteren er medlem av Norges Fondsmeglerforbund, og underlagt forbundets Etiske Råd som behandler klager mot medlemsforetakene. En klage til rådet skal være skriftlig og inneholde en kort fremstilling av det saksforhold den bygger på, og angi hva det klages over. Forbundets sekretariat kan, om nødvendig, være behjelpelig med å utforme klagen. I klagen bør det fremkomme dokumentasjon som kan underbygge klagens påstand(er). Klagen fremsettes for forbundet som fungerer som sekretariat og saksforberedende organ for rådet Oppsigelse Avtalen om Elektronisk Aksjehandel kan av hver av partene sies opp med 10 dagers varsel. Ved vesentlig mislighold har Tjenesteyteren rett til å heve avtalen uten forutgående varsel og med umiddelbar virkning. For øvrig gjelder oppsigelsesreglene i Nettbankavtalen Meddelelser Tjenesteyteren kan gi meddelelser i brev eller elektronisk. Meddelelser som er avsendt fra Tjenesteyteren anses å ha kommet frem til Kunden senest den syvende dagen etter avsenderdagen. Meddelelser fra Kunden til Tjenesteyteren vedrørende denne avtalen skal sendes til: Nordea Bank Norge ASA Nordea Markets Elektronisk Aksjehandel Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Eller: Dersom melding er sendt elektronisk, anses den mottatt når Kunden har mottatt bekreftelse fra Tjenesteyteren. Meddelelser/forespørsel vedrørende Nettbankavtalen reguleres i denne Endringer i denne avtale Tjenesteyteren har rett til ensidig å endre innhold og omfang av denne avtalen, herunder øke eller begrense antall verdipapirer som kan bli gjenstand for kjøp- eller salgsoppdrag over Elektronisk Aksjehandel eller tilsvarende i henhold til denne avtale. Endringer uten vesentlig betydning for Kunden, vil ikke bli varslet og kan iverksettes umiddelbart. Endringer av betydning vil bli varslet og skal virke overfor Kunden fra og med den

9 15. dagen etter at Tjenesteyteren i brev eller elektronisk har varslet Kunden. Om Kunden ikke godtar endringen har han rett til å si opp denne avtalen senest med virkning fra endringenes ikrafttreden Kurtasje/Priser For tjenester i henhold til denne avtale betales den kurtasje samt de priser som Tjenesteyteren til enhver tid fastsetter. Kurtasjen beregnes ut fra transaksjonsbeløpene. Kostnader som påløper kunden som følge av tilleggsprodukter formidlet gjennom Tjenesteyteren, følger de til enhver tid gjeldende priser og betingelser formidlet gjennom prisoversikt. Prisoversikt kan fås ved henvendelse til Nordea, en av bankens filialer eller på våre web-sider Kunden skal erstatte Tjenesteyteren kostnader og utlegg som Tjenesteyteren har i forbindelse med oppdrag i henhold til denne avtale, samt kostnader og utlegg for å overvåke og inndrive Tjenesteyteren fordringer hos Kunden. For å eie finansielle instrumenter som aksjer er det lovbestemt at investor må disponere VPS-konto. Årspris for VPS-konto i Nordea er basert på beholdning. Prisoversikten kan fås ved henvendelse til Nordea, en av bankens filialer eller på våre nevnte internettsider. Tjenesteyteren kan belaste Kundens konto med beløp som vedrører priser etter første avsnitt, og kostnader og utlegg etter andre og tredje ledd uten forutgående meddelelse til Kunden. Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Fondene Norge AS og Kunden Versjon Generelt om Nordea Fondene og tjenesten Verdipapirfondene forvaltes av NORDEA FONDENE NORGE AS Postadresse: Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Kontoradresse: Essendrops gate 9, Majorstuen, 0368 Oslo. Telefon: Telefax: Epost: Nettsted: Nordea Fondene Norge AS organisasjonsnummer er Nordea Fondene Norge AS har som hovedaktivitet å drive forvaltning av verdipapirfond. Nordea Fondenes virksomhet foregår i henhold til lov om verdipapirfond av 12. juni Nordea Fondene Norge AS er underlagt tilsyn av Kredittilsynet. Forvaltningen av fondene, kontakten med forbrukere og fjernsalg av fondsandeler er underlagt norsk lovgivning. Fondshandel på nett er en Lukket Tjeneste som Nordea Fondene Norge AS (Nordea Fondene tilbyr Kunder som har tilgang til Internett eller lignende medier. Avtale om Fondshandel på nett er en underliggende Nettjenesteavtale til Nettbankavtalen. For å få tilgang til Fondshandel på nett må Kunden ha lest, gjort seg kjent med og undertegnet Nettbankavtalen. I tillegg har Kunden gjort seg kjent med og ved avkryssing i registreringsskjemaet akseptert innholdet i denne avtale om Fondshandel på nett. Nordea Fondene bekrefter at avtalen er inngått ved å gi Kunden tilgang til Fondshandel på nett. 1.1 Fullmakt og samtykke Ved avkryssing på registreringsskjemaet gir Kunden Nordea Fondene fullmakt til å foreta tegning og innløsning av fondsandeler, for Kundens regning, som er lagt inn elektronisk av Kunden, via Internett til Nordea Fondene på den måte som her er avtalt, og utføre handlinger som er påkrevet i henhold til denne avtale. Kunden samtykker samtidig til registrering i Nordea Bank Norge ASA (Nordea) sitt sentrale kunderegister. Dette samtykke vil gi Nordea oversikt over din beholdning i de respektive fond forvaltet av Nordea Fondene samt innsyn i kundeopplysninger som f.eks. navn, adresse, fødselsdato, sivilstand, telefon, telefaks, elektronisk adresse, yrke og arbeidssted. Uten ditt samtykke kan ikke Nordea Fondene gi Nordea tilgang til ovennevnte informasjon, da det kreves at taushetsplikten mellom Nordea Fondene og Nordea kun kan oppheves av den enkelte kunde, som reglene er ment å beskytte. Fordelen ved at våre kunder inngår i et slikt kunderegister er at det gjør vedlikehold og oppdatering av adresser enklere, og det gir muligheter for samordning av utsendelser av forskjellige slag, som felles kontoutskrift over alle dine konti, plasseringer og øvrige engasjement i Nordeakonsernet. Det vil også være lettere å kunne gi deg bedre råd basert på et totalt tilgjengelig kundeengasjement. En slik innsynsrett og registrering i Nordea sentrale kunderegister vil lede til at enkelte bankansatte får kjennskap til ovennevnte opplysninger. 2.0 Tegning og innløsning av fondsandeler 2.1 Fondsandeler Informasjon om verdipapirfond som tilbys, finnes på Nordea Fondene Internett-sider. Konvertering av andeler er å anse som en realisasjon, og kan således utløse skatteplikt. 2.2 Ordre Gjennom å fylle ut Nordea Fondene særskilt utformede tegningsog innløsningsordre på Nordea Fondene Internett sider vil Kunden gi Nordea Fondene oppdrag om å utføre den tegning eller den innløsning ordren omfatter. Tegning og innløsning av fondsandeler vil alltid effektueres til ukjent kurs. Den kurs som angis i fondsoversikten på sidene for fondshandel, vil kun være veiledende med hensyn til tegningskurs. Ordrefrist for tegningsog innløsningsordre finnes på Nordea Fondene Internett-sider. Oppdatering i andelsregisteret skjer tidligst 1 døgn etter at ordren er utført. Kunden binder seg til å sende Nordea Fondene elektronisk overførte tegnings- og innløsningsoppdrag kun på den måte som er angitt ovenfor. Ved manglende dekning på konto vil transaksjoner bli avvist og ordren annulleres. Ved problemer med ordreinnleggelsen kan Kunden kontakte Nordea Fondene på telefon Handelsbegrensninger Informasjon om maksimumsbeløp for tegning og innløsning pr transaksjon, samt informasjon om minimum tegningsbeløp finnes på Nordea Fondene Internett-sider. 3.0 Sikkerhetsløsning I henhold til Nettbankavtalen er Kunden gitt et passord som vil gi Kunden tilgang til Fondshandel på nett så snart Nordea Fondene har åpnet tjenesten for Kunden. For øvrig gjelder reglene om sikkerhetsløsning i Nettbankavtalen.

10 4.0 Ansvar 4.1 Kundens ansvar Kunden skal umiddelbart meddele Nordea Fondene om forhold knyttet til Kunden som har betydning for avtalen. For øvrig gjelder ansvarsreglene i Nettbankavtalen. 4.2 Nordea Fondene ansvar Ansvarsreglene som gjelder for Nordea i Nettbankavtalen skal også gjelde for Nordea Fondene i forbindelse med Fondshandel på nett. 5.0 Mislighold Mislighold foreligger dersom Kunden ikke lenger oppfyller forutsetningene eller ikke har overholdt sitt ansvar i denne avtalen eller Nettbankavtalen. 6.0 Heving Dersom det foreligger vesentlig mislighold, har Nordea Fondene uten forutgående varsel og med umiddelbar virkning rett til å heve Avtale om Fondshandel på nett. Vesentlig mislighold av denne avtalen kan føre til at Nettbankavtalen og eventuelle øvrige Nettjenesteavtaler heves. 7.0 Oppsigelse Oppsigelsesfristen er 10 dager. For øvrig gjelder oppsigelsesreglene i Nettbankavtalen. 8.0 Meddelelser Kommunikasjon med fondenes andelseiere vil skje på norsk. Nordea Fondene kan gi meddelelser i brev eller elektronisk. Meddelelser som er avsendt fra Nordea Fondene anses å ha kommet frem til Kunden senest den syvende dagen etter avsenderdagen. Meddelelser fra Kunden til Nordea Fondene vedrørende denne avtalen skal sendes til Nordea Fondene på adressen som er oppgitt i denne avtale.: Dersom melding er sendt elektronisk, anses den mottatt når Kunden har mottatt bekreftelse fra Nordea Fondene. Meddelelser/forespørsel vedrørende Nettbankavtalen reguleres i denne. 9.0 Endring av denne avtale Nordea Fondene har rett til ensidig å endre innhold og omfang av denne avtalen, herunder øke eller begrense antall verdipapirfond som omfattes av denne avtale. Endringer uten betydning for Kunden, vil ikke bli varslet og kan iverksettes umiddelbart. Endringer av betydning vil bli varslet og skal virke overfor Kunden fra og med den 31. dagen etter at Nordea Fondene i brev eller elektronisk har varslet Kunden. Om Kunden ikke godtar endringen har han rett til å si opp denne avtalen senest med virkning fra endringenes ikrafttreden Omkostninger Ved investering i fond påløper det kostnader ved tegning og innløsning. Nordea Fondene Norge AS vil som forvalter av angjeldende fond belaste fondet med en årlig forvaltningsprovisjon. Provisjonen beregnes daglig av fondets verdi og belastes fondet på daglig basis. Fullstendig oversikt over kostnader og gebyrer finnes på vår internettside Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig, muntlig pr. telefon (kun hvis skriftlig fullmakt fra kunde foreligger) eller elektronisk. Tegning og innløsning av andeler fåes utført ved å kontakte Nordea Fondene Norge AS, Nordea Bank Norge ASA og andre med særskilt tillatelse. Betaling eller oppgjør vil foregå innen nærmere definerte tidsrom for det enkelte fond, vanligvis 1 til 3 bankdager Tvister Nordea Fondene Norge AS er tilsluttet Bankklagenemnda som behandler eventuelle tvister mellom forvaltningsselskapet og forbrukere. For at Bankklagenemnda skal ta opp en tvist til behandling, må forbrukeren først klage til Nordea Fondene Norge AS, som må få en rimelig frist til å ta standpunkt til klagen. Vil forbrukeren ha saken behandlet av Bankklagenemnda, må forbrukeren deretter sende inn en skriftlig klage hvor det fremgår hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som kreves. Dokumenter som har betydning for saken må vedlegges. Behandlingen i Bankklagenemnda er gebyrfri Risiko Investering i verdipapirfond medfører risiko. Risikoen er først og fremst knyttet til verdisvingninger i de underliggende verdipapirer som fondene investerer i. Disse svingninger ligger utenfor Nordea Fondene Norge AS kontroll. Risikoen vil være størst i aksjefond og minst i pengemarkedsfond. Basert på historiske observasjoner vil svingningene i verdipapirer jevne seg ut. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap Angrerett Angreretten gjelder ikke for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som tjenesteyteren ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden. Følgelig foreligger det ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond. Avtale om Investortjenester på nett mellom Nordea Bank Norge ASA v/custody Operations og Kunden Versjon Generelt Investortjenester på nett er en Lukket Tjeneste som Nordea Bank Norge ASA v/custody Operations, organisasjonsnummer , tilbyr Kunder som har tilgang til Internett eller lignende medier. Avtale om Investortjenester på nett er en underliggende Nettjenesteavtale til Nettbankavtalen. For å få tilgang til Investortjenester på nett må Kunden ha lest, gjort seg kjent med og undertegnet Nettbankavtalen. I tillegg har Kunden gjort seg kjent med og ved avkryssing i registreringsskjemaet akseptert innholdet i denne avtale om Investortjenester på nett. Nordea Bank Norge ASA (Nordea) bekrefter at avtalen er inngått ved å gi Kunden tilgang til Investortjenester på nett. Investortjenester inneholder en elektronisk presentasjon av Kundens verdipapirportefølje på VPS-konti. For tiden inneholder Investor-tjenester en basismodul og en tilleggsmodul hvor noen av tjenestene er betalbare. Kurser oppdateres daglig.

11 Bankens hovedaktivitet er bank- og finansieringsvirksomhet, med konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finanslovgivningen. Banken står under tilsyn av Kredittilsynet og er registrert i bl. a. Foretaksregisteret. Bankens virksomhet tilknyttet investortjenester er bl.a. regulert i verdipapirregisterloven, forretningsbankloven og finansieringsvirksomhetsloven. Disse lovene er elektronisk tilgjengelig på Bankens besøkadresse er Middelthunsgate 17, 0368 Oslo, telefon , Internettadresse 2.0 Verdipapirer Verdipapirer vil i denne avtale omfatte aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner og sertifikater omsatt ved Oslo børs, og/eller registrert i Verdipapirsentralen (VPS). 3.0 Basismodulen Basismodulen inneholder for tiden følgende tjenester: Beholdnings- og transaksjonsoversikt Verdipapirinformasjon Kontoopplysninger Elektroniske endringsmeldinger Tegning i emisjoner Foretakshendelser 4.0 Tilleggsmodulen Tilleggsmodulene er valgfrie og inneholder for tiden følgende tjenester: Beholdning ved årsslutt Beholdning pr. dato Innsyn i fullmakter og rettigheter på egne verdipapir konti. Innsyn for rettighetshaver med disposisjons- eller tilskriverrett. Gruppering av Investorer (Bedriftsrelatert tjeneste) 5.0 Sikkerhetsløsning I henhold til Nettbankavtalen er Kunden gitt et passord som vil gi Kunden tilgang til Investortjenester på nett så snart Custody Operations har åpnet tjenesten for Kunden. For øvrig gjelder reglene om sikkerhetsløsning i Nettbankavtalen. 6.0 Ansvar 6.1 Kundens ansvar Kunden er selv ansvarlig for eventuell avbestilling av betalbare tjenester. Kunden vil bli fakturert for bestilte tjenester etter Custody Operations gjeldende prislister. For øvrig gjelder ansvarsreglene i Nettbankavtalen så langt de passer. 6.2 Custody Operations ansvar Custody Operations tar ikke ansvar for riktigheten av opplysningene i Investortjenester og kan ikke gjøres ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte på grunn av eventuelle feil og/ eller mangler i Investortjenester på nett. For øvrig gjelder ansvars-reglene i Nettbankavtalen så langt de passer. 7.0 Mislighold Mislighold foreligger dersom Kunden ikke lenger oppfyller forutsetningene eller ikke har overholdt sitt ansvar i denne avtalen eller Nettbankavtalen. 8.0 Heving Dersom det foreligger vesentlig mislighold, har Custody Operations uten forutgående varsel og med umiddelbar virkning rett til å heve Avtale om Investortjenester på nett. Vesentlig mislighold av denne avtalen kan føre til at Nettbankavtalen og eventuelle øvrige Nettjenesteavtaler heves. 9.0 Oppsigelse Oppsigelsesfristen er 10 dager. For øvrig gjelder oppsigelsesreglene i Nettbankavtalen Meddelelser Custody Operations kan gi meddelelser i brev eller elektronisk. Avtalevilkår og forhåndsopplysninger samt bankens løpende meldinger og informasjon så lenge avtalen løper, vil skje på norsk. Meddelelser som er avsendt fra Custody Operations anses å ha kommet frem til Kunden senest den syvende dagen etter avsenderdagen. Meddelelser fra Kunden til Custody Operations vedrørende denne avtalen skal sendes til Nordea Bank Norge ASA v/ Custody Operations, Postboks 1166 Sentrum, 0107 OSLO. Eller via E-post Dersom melding er sendt elektronisk, anses den mottatt når Kunden har mottatt bekreftelse fra Custody Operations. Meddelelser/forespørsel vedrørende Nettbankavtalen reguleres i denne Endring av denne avtale Custody Operations har rett til ensidig å endre innhold og omfang av denne avtalen, herunder å endre verdipapir som presenteres over Internett eller lignende medier i henhold til denne avtale. Endringer uten betydning for Kunden, vil ikke bli varslet og kan iverksettes umiddelbart. Endringer av betydning vil bli varslet og skal virke overfor Kunden fra og med den 31. dagen etter at Custody Operations i brev eller elektronisk har varslet Kunden. Om Kunden ikke godtar endringen har han rett til å si opp denne avtalen senest med virkning fra endringenes ikrafttreden Priser Gjeldende gebyrer og andre kostnader ved å ha og bruke tjenesten fremgår i prisliste på vår nettjeneste De oppgitte gebyrer og kostnader er gjeldende p.t. satser, og kan ensidig endres som beskrevet i Avtalen. Gebyrene forfaller til betaling som angitt i prislisten. Banken er ikke merverdiavgiftspliktig med hensyn til investortjenester på nett. Banken beregner ingen tilleggsgebyrer for at avtalen inngås ved fjernsalg Angrerett Avtalen er en fjernsalgsavtale. I de tilfelle kunden er forbruker vil Kunden ha angrerett. Les mer om angreretten, angrefristens lengde, vilkår for å bruke angreretten og følger av å ikke bruke angreretten på eller i eget avtalehefte Tvister Både kundekontakt før eventuell avtaleinngåelse og selve avtalen, bygger på norsk rett. Eventuelle tvister skal løses etter norsk rett og for norske domstoler. Tvister behandles etter regelen i verdipapirregisterloven 9-4 og 9-5 og kan bringes inn for VPS uavhengige klagenemnd i de tilfelle der nemnda er kompetent. Nemndas adresse er Klagenemnden for VPS ASA, Pb 4, 0051 Oslo, og telefonnummer er Særskilte regler om erstatningsansvar og sikkerhets-stillelse følger av verdipapirregisterloven kapittel 9.

12 Generelt om angreretten for finansielle tjenester Versjon Etter angrerettloven har forbrukere som hovedregel angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted. Med finansiell tjeneste menes etter angrerettloven enhver tjeneste som har karakter av bank-, kreditt-, forsikrings, individuell pensjons-, investerings- eller betalingstjeneste. Typiske eksempler er kontoavtaler, rammeavtale om betalingsformidling, låneavtaler, kausjonsavtaler, livs- og skadeforsikringsprodukter osv. Med tjenesteyter menes den som yter en finansiell tjeneste (f eks en bank eller et forsikringsselskap). Med fjernsalg menes avtaler som inngås helt uten at du og bankens/foretakets representant møtes ansikt til ansikt, f eks avtaler inngått på nett, ved e-post, telefon, fax, SMS eller ved vanlig post. Men for å regnes som fjernsalg etter loven må tjenesteyter både ha tilrettelagt for, og markedsført, slikt fjernsalg som er benyttet. Med avtaler inngått utenfor fast utsalgssted menes f eks avtaler inngått på messer, på gaten osv. Også avtaler inngått hjemme hos deg faller inn under loven, men bare dersom bankens/foretakets representant kommer dit uten at du uttrykkelig har bedt om det eller det inngås avtaler utenfor det du tenkte på da du ba tjenesteyter om å komme hjem til deg. Hvor det er inngått en rammeavtale etterfulgt av separate operasjoner eller oppdrag, gjelder angrerettloven bare på den innledende rammeavtalen. Et eksempel kan være at du ved fjernsalg inngår avtale om nettbank. For nettbankavtalen gjelder opplysnings- og angrerettreglene, men ikke for de etterfølgende betalingsoppdragene via nettbanken. Ved fjernsalg er det ikke angrerett: - for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden (f eks fastrentelån, veksling av valuta, aksjer, verdipapirfondsandeler herunder unit linked, mv), - for forsikringsavtaler med kortere varighet enn én måned, - for avtaler som etter forbrukerens uttrykkelige anmodning er blitt oppfylt av begge parter før forbrukeren utøver sin angrerett (for eksempel en betalingsoverføring), - for kreditt som er sikret ved pant i fast eiendom eller i rettighet knyttet til fast eiendom (f eks borettslag-enheter). Noen finansielle tjenester har skattemessige fordeler, f eks Bolig-sparing for ungdom (BSU) og Individuell Pensjonsspareavtale (IPA). Dersom du benytter angreretten på en slik avtale, vil du selvsagt ikke kunne kreve fradrag for innskuddet. Tilsvarende gjelder for lån: Bruker du angreretten, vil du ikke kunne kreve skattemessig fradrag for annet enn eventuelle netto betalte renter samt for etableringsgebyr o.l. Fristen, og utgangspunktet for fristen Angrefristen er som hovedregel 14 dager. Ved fjernsalg av livsforsikring og individuelle pensjonsavtaler (IPA) er fristen likevel 30 dager. Salg utenfor fast utsalgssted av livsforsikring og IPA følger hovedregelen om 14 dagers angrefrist. Fristen regnes fra det tidspunkt avtalen er inngått og du har mottatt alle opplysninger som angrerettloven krever, og på den måten angrerettloven krever. Angrerettloven angir i 7 a hvilke forhåndsopplysninger som skal gis ved fjernsalg. Du kan få opplysninger om loven om du henvender deg til tjenesteyter, Forbrukerrådet på tlf eller Internettadresse: eller du kan lese den på Dersom du foretar flere separate transaksjoner av samme type med mindre enn ett års mellomrom, uten at det foreligger noen innledende avtale om tjenesten, gjelder opplysningsplikten ovenfor bare for den første transaksjonen. Ved fjernsalg krever angrerettloven 9 a i tillegg at tjenesteyter sender deg de fullstendige avtalevilkårene i rimelig tid på forhånd. Hvis avtalen inngås på din oppfordring, og det brukes en fjernkommunikasjonsmetode som ikke gjør det mulig å gi avtalevilkår og forhåndsopplysninger før avtaleinngåelsen, skal tjenesteyter oppfylle sine forpliktelser straks etter at avtalen er inngått. Forhåndsopplysninger og avtalevilkår skal gis skriftlig på papir eller et annet varig medium som du rår over. Med varig medium menes bl a at tjenesteyter ikke skal ha mulighet til senere å endre innholdet. Eksempel på varig medium kan være e-post. Ved salg utenfor fast utsalgssted krever angrerettloven at tjenesteyter gir deg de opplysningene som er nevnt i angrerettloven 7 a bokstav j) og k), på et varig medium som du rår over. Oppgjør ved bruk av angreretten Angrerett ved fjernsalg Hvis du benytter deg av angreretten på en fjernsalgsavtale, bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen. Dersom avtalen er helt eller delvis oppfylt, må du tilbakeføre til tjenesteyter det du har mottatt. Det må du gjøre innen 30 dager etter at du har sendt meldingen om bruk av angreretten. På samme måte må tjenesteyter betale tilbake det vederlaget du har betalt, for selve tjenesten. Tjenesteyters etableringsgebyr, depotgebyr o l vil du derimot ikke ha krav på å få tilbake. Det samme gjelder beløp som du har betalt gjennom tjenesteyter men til andre, f eks til takstmann, tinglysingsgebyr og lignende. Tjenesteyter må tilbakebetale vederlaget som nevnt innen 30 dager etter at tjenesteyter har mottatt meldingen om bruk av angreretten. Dersom du har inngått en fjernsalgsavtale og uttrykkelig bedt om at avtalen påbegynnes før angreretten utløper, kan tjenesteyter kreve vederlag for den tiden du har benyttet den finansielle tjenesten. Vederlaget må stå i rimelig forhold til omfanget av den tjenesten som allerede er levert sammenlignet med avtalens fulle oppfyllelse. Angrerett ved salg utenfor fast utsalgssted Dersom du benytter angreretten på en avtale inngått utenfor tjenesteyters faste utsalgssted, bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen. Dersom avtalen helt eller delvis er oppfylt av noen av partene, skal det skje en tilbakeføring. Tjenesteyter må tilbakebetale det du har betalt innen 14 dager fra tjenesteyter har mottatt meldingen om bruk av angreretten. Deretter må du tilbakebetale/levere tilbake den ytelsen du har mottatt som ledd i avtalen, innen rimelig tid. Dersom begge parters tilbakeføringsplikt gjelder penger, har tjenesteyter rett til å foreta nettooppgjør. Følgene av ikke å bruke angreretten Dersom du ikke benytter deg av angreretten, vil avtalen være bindende for begge parter slik den ble inngått. Men vær oppmerksom på at for en rekke avtaler vil du likevel ha adgang til å si opp avtaleforholdet når som helst, uavhengig av angrerettloven. Etter finansavtaleloven gjelder det bl a for låneavtaler, for de fleste innskuddsavtaler og for rammeavtaler om betalingsformidling. Etter forsikringsavtaleloven gjelder særskilte regler om oppsigelse og flytting av produktet.. Det kan gjelde spesielle vilkår Spør nærmere hos tjenesteyter. Dette er en kortfattet og litt forenklet orientering. De fulle reglene finner du i angrerettloven. Skjema du kan benytte dersom du ønsker å angre finner du på

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Kundenummer. Dato Sted Kundens underskrift

Kundenummer. Dato Sted Kundens underskrift Nettbank startpakke Brukeropplysninger Navn Kundenummer Adresse Mobilnummer e-postadresse Kontonummer i Nettbetaling Beskrivelse Nettbank startpakke inneholder følgende avtaler: Nettbankavtale versjon

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SPARESKILLINGSBANKENS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881

Detaljer

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8

Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 Avtale om Fondshandel på nett mellom Nordea Funds Ltd og Kunden Versjon 1.0.8 1.0 Generelt 1.1 Generelt om Nordea Funds Ltd Verdipapirfondene forvaltes av Nordea Funds Ltd. er et finsk selskap som er underlagt

Detaljer

Avtaler og vilkår for bruk av Nettbank

Avtaler og vilkår for bruk av Nettbank Side: 1 av 12 Nettbankavtale mellom Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, og Kunden versjon 1.1.1 1.0 Generelt Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, (Nordea) tilbyr forskjellige elektroniske tjenester

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Opplysninger om Brukerstedet. Opplysninger om Kontaktperson

Opplysninger om Brukerstedet. Opplysninger om Kontaktperson Avtale for BankAxess og BrukerstedsBankID BrukerstedsBankID som sikkerhetsløsning i BankAxess kan utstedes til enkeltpersonsforetak og juridiske personer (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning)

Detaljer

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år

Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Opplysninger om kontohaver/kontoåpner: Kontohavers navn

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Avtalevilkår for AnsattBankID

Avtalevilkår for AnsattBankID Fagutvalg BankID Juss release 011711

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001,eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre kontorer. A Generell informasjon Fødselsnr.(11

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Del C av kontoavtalen: Kontraktsutvalget 25. september 2015 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere.

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsdrivende Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

Del A av kontoavtalen:

Del A av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester - unge opp til 13 år Banken: Organisasjonsnummer Sparebanken Hedmark 920426530 Opplysninger

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa

Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa Del E av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) forbruker BankAxept med Visa 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon...

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen

Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Bank Organisasjonsnummer: Kontotype Avtale om betalingskort Del E av kontoavtalen Ny/Endring Opplysninger om kontohaver (kortholder) Kontohavers/Kortholders fødselsnummer/d-nummer Fødselsdato/Fødested

Detaljer

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1.

Vilkår og betingelser for Organisatorens bruk av påmeldings-, registrerings- og betalingstjeneste Participant.no (avtale versjonsnummer 1. Vilkår og betingelser for bruk av Participant.no Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Participant.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt utgjør

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125

Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo. Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 3 Besøks- og postadresse: Karl Johans gate 16 B 0154 Oslo Telefon: +47 23 31 85 00 Org.N.: NO974 344 815 Kontonr: 1602.48.98125 Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt i

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Bankens personvernregler Banken vil nedenfor gi generell informasjon om sin behandling av personopplysninger.

Bankens personvernregler Banken vil nedenfor gi generell informasjon om sin behandling av personopplysninger. Kundeavtale - forbrukerforhold Kunde Kundeavtale - forbrukerforhold Del 2 Bankens eksemplar Innhold: Generelle vilkår for avtalene som er spesifisert i Del 1 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere.

Detaljer

Blankett for tegning og innløsning

Blankett for tegning og innløsning Blankett for tegning og innløsning Blanketten sendes: Arctic Fund Management AS E-post*: fundinvestor.afm@arctic.com P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO *Merk at e-post blir behandlet etter tidspunkt for mottak,

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning

Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Avtale om webløsning Sparebanken Møre Aktiv Forvaltning Aktiv Forvaltning skal periodisk sende oppdragsgiver oversikt over porteføljens beholdning, oversikt over de transaksjoner som er foretatt og en

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Bl.nr.010 008-01.2012 Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenes ter næringsfor hold Del C av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du Barnekort/Ungdomskort

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Avtale om elektronisk handel i finansielle instrumenter mv. for ikkeprofesjonelle

Avtale om elektronisk handel i finansielle instrumenter mv. for ikkeprofesjonelle Avtale om elektronisk handel i finansielle instrumenter mv. for ikkeprofesjonelle kunder. 1 Generelt Følgende avtale («Avtalen») inngås mellom DNB Bank ASA («DNB») ved DNB Markets («DNB Markets») og kunden

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013

Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 Avtalevilkår ya Konto med eller uten VISA-kort 25. februar 2013 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Del B av kontoavtalen:

Del B av kontoavtalen: Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen:

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Del C av kontoavtalen: Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Tegning og spareavtale for barn/umyndige

Tegning og spareavtale for barn/umyndige Fondsandelene tegnes på: VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER Fødselsnr.: Adresse: Postnummer og sted: E-postadresse: Telefon: Mobil: VPS-kontonummer: Jeg har ikke VPS-konto. Vennligst opprett en kostnadsfritt

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - Næringsforhold Del B av kontoavtalen Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Release 1. november 2009 Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold Disse vilkår gjelder for næringsdrivende, det vil si alle som ikke er forbrukere. Med

Detaljer

Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter gjennom Skandiabanken ASA

Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter gjennom Skandiabanken ASA Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter gjennom Skandiabanken ASA 1. Generelt Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter («Avtalen») er et tilbud om videreformidling

Detaljer

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs.

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs. C.2 MARKET MAKER - AVTALE Mellom (verdipapirforetakets navn), heretter kalt MM, og Oslo Børs er det i dag inngått følgende avtale om at MM skal virke som Market Maker i samsvar med derivatregelverket og

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r

V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r V i l k å r f o r r a p p o r t e r i n g a v d e r i v a t h a n d l e r Gjeldende fra 31.01.2014 Disse vilkår for rapportering av derivathandler ( Vilkårene ) er gjeldende mellom deg ( Kunden ) og Danske

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank.

Kjære foresatte. Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Gjensidige Bank ASA Foretaksnr: NO 990 323 429 Schweigaards gate 14, Postboks 33, 0101 Oslo Telefon: 03100 Kjære foresatte Takk for at du bestiller barne/ungdomskort i Gjensidige Bank. Slik bestiller du

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor 23. april 2008 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 1 Innledning SpareBank 1-bankene (Banken) tilbyr fakturatjenester til bedrifter som ønsker å sende eller motta faktura elektronisk. Disse generelle

Detaljer

Kontoavtale næringsforhold

Kontoavtale næringsforhold Kontoavtale næringsforhold Hoveddokument - Del A Opplysninger om kontoåpner Kontohavers navn Organisasjonsnummer Adresse E-post Telefon: Opplysninger om Banken DNB Bank ASA Besøksadresse Kontaktperson

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer