Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010"

Transkript

1 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert

2 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet Styrets årsberetning for Styrets sammensetning i Styrets beretning Moss Fotballklubbs sponsorer i Arrangement Moss Fotballklubbs hjemmeside mossfk.no i Sportslig oppsummering A-laget Statistikk A-laget Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss 2) Sportslig oppsummering Junior Elite Sportslig oppsummering Gutt 16 Elite Sportslig oppsummering Gutt 15 Elite Årsberetning for Yngres avdeling Styrets sammensetning i Kommentarer fra 2010-sesongen Oppsummering Junior Rekrutt Oppsummering G16 Rekrutt Oppsummering 1996-laget Oppsummering 1997-laget Oppsummering 1998-laget Oppsummering 1999-laget Oppsummering 2000-laget Oppsummering 2001-laget Oppsummering 2002-laget Oppsummering 2003-laget Dommere Regnskap 2010 med noter og budsjett Resultatregnskap 2010 og budsjett Balanse Noter til regnskapet pr Representasjon Side 2

3 1. Agenda for årsmøtet Årsmøtet avholdes på Melløs Stadion mandag 28. februar 2011 kl Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap m/revisors og kontrollkomiteens beretninger 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse av kontingent 7. Budsjett 8. Valg 9. Ansette revisor NB! Kun medlemmer med betalt kontingent har stemmerett. Side 3

4 2. Styrets årsberetning for Styrets sammensetning i 2010 Styret i Moss Fotballklubb hadde følgende sammensetning etter valget i februar 2010: - Utsatt, må velges innen 15. juni 2010 Leder - Jan André Solvang Nestleder - Kjell Jacobsen Leder yngres avdeling - Tore Jobs Styremedlem - Monica Løken Styremedlem - Tor Øyvind Ødegård Styremedlem - Line Lofstad Andersen Styremedlem - Geir Henæs Styremedlem - Rune Viken Varamedlem - Gard Kristiansen Varamedlem - Morten Westheim Varamedlem Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte den 14. juni og der ble Jan André Solvang formelt valgt som ny styreleder. Samtidig rykket Geir Henæs opp som ny nestleder og Morten Westheim opp som ordinært styremedlem. 4. august valgte Tore Jobs å trekke seg som styremedlem og Rune Viken rykket opp som ordinært styremedlem. Den 19. november valgte Jan André Solvang å trekke seg fra styret. Det medførte at Geir Henæs ble konstituert som styreleder frem til årsmøtet 2011, mens Gard Kristiansen da rykket opp som ordinært styremedlem. I tillegg hadde styret i Moss FK AS følgende sammensetning etter valget i mars 2010: - Klaus H. Hansen Styreleder (aksjonærvalgt) - Niels Wiig Styremedlem (aksjonærvalgt) - Thomas Thorkildsen Styremedlem (aksjonærvalgt) - Petter Stølen Styremedlem (valgt av årsmøtet i Moss Fotballklubb) - Ralph Bakken Styremedlem (valgt av årsmøtet i Moss Fotballklubb) 2.2 Styrets beretning Budsjettet for 2010 Årsmøtet i februar 2010 ble oppfattet som ganske udramatisk, men det ble knyttet kommentarer til budsjettet. Det forrige styret kommenterte at kostnadsnivået i budsjettet for 2010 fortsatt var for høyt, noe som skyldes at man er forpliktet til å forholde seg til løpende avtaler, som ikke umiddelbart kunne sies opp. Gjennom 2010 måtte man fortsette med å få ned kostnadene. Kontrollkomitéen kommenterte også at sponsorinntektene for 2010 var budsjettert med 6 millioner, litt høyere enn virkelige tall for Det fortalte årsmøtet og det nye styret at det ville bli krevende å nå dette budsjettmålet. Budsjettet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Økonomi og oppfølging av denne i 2010 Moss Fotballklubb gjennomførte akkord og emisjon i Intensjonen var å kvitte seg med gjeld og samle de kommersielle rettighetene i et selskap som skulle jobbe aktivt med og ytterligere kommersialisere Moss Fotballklubb. Dette selskapet ble Moss FK AS. Side 4

5 Emisjonen ble dessverre ikke så vellykket som Moss Fotballklubb hadde håpet på. Den skulle i utgangspunktet vært lukket på sensommeren / tidlig høst 2009, og midlene som kom inn skulle blant annet brukes til å innfri akkorden. Emisjonen ble lukket på ett absolutt minimum i november 2009, hvilket gjorde at Moss Fotballklubb hadde en gjeld på ca 5,0 millioner kroner når vi gjorde opp status i januar Lisenssaken gjorde at utsiktene for et krevende 2010 ble ytterligere forsterket. Arbeidet med anken gjorde betydelig beslag på både menneskelige og økonomiske ressurser, og resulterte i en betydelig forsinkelse i arbeidet med sponsoravtalene for sesongen. Og selv om anken gikk i vår favør var det helt tydelig for styret at vårt eneste fokus i 2010 måtte være å overleve både sportslig og økonomisk Styrene i både klubben og Moss FK AS så raskt at det ville bli meget krevende å få kostnadene og inntektene i det vedtatte budsjettet til å møtes. Det ble derfor etablert en arbeidsgruppe som skulle ha et særskilt fokus på økonomisk kontroll og potensielle kostnadskutt. Arbeidsgruppen har bestått av Frode Andresen, Knut Evensen og Klaus H. Hansen En viktig arbeidsoppgave i 2010 har vært å få implementert et nytt regnskapssystem som kunne gi en bedre løpende oppfølging enn tidligere. Dette arbeidet er fullført, og med det reviderte regnskapet som nå foreligger føler klubben at man igjen har fullstendig kontroll på den økonomiske situasjonen (selv om dette naturligvis ikke betyr at den økonomiske situasjonen er uproblematisk). Regnskapet som foreligger gir et reelt virkelighetsbilde. Gjennom 2010 har det vært avholdt flere felles styremøter mellom klubben og MFK AS hvor status og prognoser har vært presentert. Man har hatt kontroll på kostnads- og likviditetsoppfølging, men en svikt på inntektssiden mot budsjett gjorde at likviditeten naturlig nok ble strammere og strammere. Moss Fotballklubb rapporterte inn de faktiske regnskapstallene per til Norges Fotballforbund og la også ved en prognose for resten av året. Prognosen (som antok at man skulle berge plassen i Adeccoligaen) viste at personalkostratioen (andel lønn av totale inntekter) per ville ligge betydelig lavere enn per og at klubben vil ha en positiv egenkapital. Man har hatt en tett og god dialog med Norges Fotballforbund gjennom sesongen hvor fokus har vært på at klubben ved inngangen til 2011 skulle være på rett kostnadsnivå. Kostnader i 2010 Moss Fotballklubb har gjennom hele 2010 jobbet med å kutte kostnader noe det også var lagt opp til i budsjettet. Dette medførte bl.a. spilleravganger og oppsigelser av ansatte. Trenere på utgående kontrakter fikk ikke nye engasjementer og Moss Fotballklubb permitterte de som man kunne klare seg uten. På grunn av løpende og kostbare kontrakter var det ikke mulig for klubben å få gjort alle grep før inngangen til Arbeidet som er beskrevet over er en oppfølging av den langsiktige planen man etablerte sommeren 2009 for å få kostnadene i klubben ned på et håndterlig nivå. Ved utgangen av sesongen 2010 har klubben et månedlig kostnadsnivå som er på linje med de inntektene vi mener er trygt å budsjettere med framover. Dette er en prosess som har pågått i hele 2010 og klubben var klar over at den ikke ville være i mål før mot slutten av regnskapsåret. Side 5

6 Årets kostnader inneholder utgifter som nok burde ha vært bokført i tidligere regnskapsår. Totalt sett bidrar punktene over til at årets kostnader omtrent er på budsjettert nivå. Inntekter i 2010 Det er ingen tvil om at sponsorarbeidet i Moss FK AS ble betydelig forsinket og preget av akkorden og emisjonen. Mange av klubbens faste bidragsytere deltok i denne arbeidet, og forståelig nok var mange av disse avholdne til å bidra ytterligere i det ordinære sponsorprogrammet. Og lisenssaken bidro som tidligere nevnt til å forsinke arbeidet betydelig. Profilen på laget i 2010 var ungt og lokalt med noen eldre med rutine som skulle løfte ungguttene frem. Vi visste at det ville bli tøft sportslig sett, men styret hadde troen på en normal sportslig prestasjon ( plass) Det er spesielt tre inntektsområder det er riktig å fokusere på når man skal forklare hvorfor inntektene ikke er på nivå med det budsjetterte nivået: Sponsorinntekter: Spillersalg: Sportslig nedtur: Her ble det budsjettert for ambisiøst. Her ble det budsjettert for ambisiøst Plassering på tabell påvirket inntekter (bl.a. medieinntekt) Nedgangen i sponsor fra 2009 til 2010 var på de største på over 2,5 millioner kroner. Den sportslige nedturen ga vesentlig mindre i mediepenger (da budsjettet viste plass). Etter hvert som sesongen kom i gang og resultatene uteble, kom også svikt i inntekter på billetter, kiosksalg etc. Når man innså at den ordinære sponsorinngangen ville bli vesentlig svekket måtte man se seg om etter alternative inntektskilder. Det ble derfor fokusert på bl.a. Mossespillet og Melløsfestivalen. Gjennom hele 2010 har administrasjonen bedt om hjelp til å skaffe inntekter. Flere av styremedlemmene i AS og MFK har kommet med gode innspill på inntektsbringende arbeid, så ideene har vært der. Det er gjennomføringskraften klubben har manglet. Det har en rekke ganger vært påpekt viktigheten og alvoret i situasjonen vi er inne i. Om Moss FK AS Moss FK AS eies med 30,5% av Moss FK. Avtalen mellom disse parter tilsa at Moss FK skulle få tilført månedlige inntekter som tilsvarte det besluttede budsjettet. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen klubb og selskap tidlig så konturene av besluttet styrene at man måtte se på dette på nytt. I den grad Moss FK AS skulle oppfylle sine forpliktelser overfor klubb ville det oppstått en fordring på et meget stort beløp i klubbens regnskap. Dette ville være en fordring som vanskelig kunne inndrives. Størstedelen av underskuddet er derfor tatt i klubben. Opprydding i balansen Styret i klubben har valgt å rydde opp i balansen da nedrykket fra Adeccoligaen åpenbart har satt klubben er i en annen sportslig og økonomisk situasjon. Konsekvensen av dette er at det er foretatt opprydninger og nedskrivninger i klubbens regnskap på over kr Sammen med årets underskudd i driftsresultatet bidrar dette til at klubben står med negativ egenkapital per Side 6

7 Fortsatt drift Styret mener at forholdene fortsatt ligger til rette for fortsatt drift. Et viktig argument i så måte er en vesentlig andel av inntektene i selskapet (sponsoravtaler) kommer i første kvartal. Dersom disse er lavere enn budsjettert er det fortsatt 9 måneder igjen hvor kostnadsnivået kan tilpasses en eventuelt redusert inntektsprognose. De månedlige budsjetterte kostnadene i 2011 er på nivå med det man så på slutten av 2010 noe som viser at man lyktes med å trimme kostnadsnivået ned til et 2. divisjons-nivå. Utbyggingen av Melløs Stadion med bedre fasiliteter for våre sponsorer er en faktor som gjør at Styret er optimistiske med tanke på å tilby et bedre produkt til nåværende og potensielt nye samarbeidspartnere. Klubben har ved inngangen til 2011 forfalt gjeld til offentlige myndigheter. Dette er det inngått eller i ferd med å inngås avtale om nedbetaling for. Budsjettet for 2011 Klubben har ved utgangen av 2010 brakt kostnadsnivået ned på et nivå styret anser som bærekraftig. Men man konstaterer også at man har en krevende situasjon på gjeldssiden. Budsjettet for 2011 er ytterligere redusert i forhold til Lønnsbudsjettene er basert på færre ansatte, lavere lønninger og at de fleste spillere har jobb ved siden av fotballen. Øvrige kostnader er basert på en nøktern drift med tett oppfølging. Tanker om kommende sesong Sportslig sett må 2010 sees på som en gedigen nedtur for Moss Fotballklubb. Flere av våre ledende lag opplevde å rykke ned, med A-laget som den største eksponenten for den sportslige nedturen, med sitt nedrykk til tredje nivå, mens rekruttlaget og Junior Elite også måtte ta den tunge turen ned. I november 2010 ble Tor Thodesen ansatt som ny hovedtrener for A-laget i Moss Fotballklubb for tre år. Denne ansettelsen symboliserer forhåpentligvis på mange måter starten på en ny tid for klubben. Per i dag er klubben på det laveste nivået vi kan tillate oss å være på, og tiden er overmoden for å bygge klubb igjen, både sportslig og administrativt. Styret i Moss FK ønsker å takke alle de som har bidratt på hver sin måte i 2010 med sin fantastiske innsats. Det gleder klubben å se alle de som nå tar kontakt for å bidra i 2011, da det frivillige arbeidet må videreføres også det kommende året. Moss Fotballklubb har rykket ned før og har tidligere vist evnen til å komme tilbake. Dette skal klubben vise igjen sammen skal vi få Moss Fotballklubb tilbake dit den hører hjemme. Moss, Styret i Moss Fotballklubb Side 7

8 2.3 Moss Fotballklubbs sponsorer i 2010 GENERAL-SPONSOR HOVED-SAMARBEIDSPARTNERE PLATINA-SAMARBEIDSPARTNERE ARENA-PARTNER GULL-SAMARBEIDSPARTNERE Kanalen Moss Side 8

9 SØLV-SAMARBEIDSPARTNERE Brødrene Skovdahl Knut Bjerke Entrepenør STOR KRÅKEVENN DnB NOR Multiconsult Nordea Skoland Rune Jørgensen AS Mekonomen Ernst & Young Wang Toppidrett KRÅKEVENN Statoil Flisekompaniet Byggspar Bilia Park Sko UNIL Marker Sparebank Vianor Firmabox Byggmester Ulf Johannesen Shell Øre SG Finans Proffpartner Jacob Jahnsen Brennes Auto AS Ertnes Kjøtt AS Enata Eiendom Bygg Spar Nordlie Auto Kase Mote AS 12. KÆLL Moss Avis UNIL Knut Bjerke Entrepenør Statoil Peppes Pizza Moss Taxi Brødrene Skovdahl Varnaveien Lamper og Elektriske Side 9

10 2.4 Arrangement mars avholdt Moss FK et klubbseminar på idylliske Holmestrand Fjordhotell. Her ble klubbens sportslige, administrative og økonomiske situasjon diskutert, samt markedsarbeid. Det ble også gjort en gjennomgang av forsikringsordninger, overganger samt diskutert forventet dugnadsarbeid i mars avholdt Moss FK AS sitt årsmøte på klubbhuset. Klaus Hansen ble valgt til leder. Vi hadde i år seriestart 2. påskedag 5. april, hvor vi tok imot Sandnes Ulf på Melløs. Moss FK inviterte i år til Kick Off på Peppe`s, hvor vi presenterte årets spillerstall og trenerteamet. Årets tradisjonelle merkefest ble avholdt på VIP-rommet 23. april. Etter seriekampen mot Fredrikstad FK 23. mai ble arbeidet med å legge varmekabler og ny gressmatte startet på Melløs stadion. Vi måtte i den forbindelse med dette arbeidet spille en hjemmekamp i Sarpsborg og en kamp måtte utsettes. Dette medførte en del ekstra arbeid og organisering både for administrasjon og arrangementsansvarlig. 14. juni ble det avholdt ekstraordinært årsmøte hvor kun valg stod på dagsorden. Jan Andre Solvang ble da valgt til leder og Geir Henæs som nestleder. Etter årsmøtet ble det avholdt åpent medlemsmøte. 2. september inviterte vi til åpent medlemsmøte på klubbhuset, hvor det ble orientert om økonomi, sport, arena, drift og yngres avdeling. Lørdag 4. september arrangerte Kråkevingen Barnas dag for femte år på rad og om kvelden arrangerte Moss FK Melløsfestivalen 2010 på Løkenfeltet. Denne dagen var mange av klubbens medlemmer med på å gjøre en fin dugnadsinnsats. Moss FK påtok seg også i år å arrangere landskamp i samarbeid med NFF og ØFK. EM kvalifisering J 19, Norge Nederland ble spilt på Melløs 16. september og resultatet ble 1-1. Vi takker med dette samtlige som har bidratt til at våre arrangementer har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte. Side 10

11 2.5 Moss Fotballklubbs hjemmeside mossfk.no i 2010 Også i 2010 har nettsiden vår vært drevet 100 % på dugnadsbasis. Til tross for dette leverer vi et produkt som er blant de aller beste i norsk toppfotball. I november ble vi kåret til norsk fotballs 4. beste nettside kun knepent slått av Brann, Viking og Fredrikstad. Topp 100 er en årlig kåring i regi av nettstedet Fotballen.eu, og omfatter nettsidene til alle norske fotballklubber. I sin begrunnelse sa juryen følgende: Moss rykker ned i 2. divisjon, men nettsidene holder fortsatt høyt nivå. Weben er spekket med godt stoff om både A-laget og klubben for øvrig og er generelt godt oppdatert! Moss FK kan nå se tilbake på følgende strålende rekke av plasseringer i Topp 100-kåringen: 2010 : 4. plass 2009 : 3. plass 2008 : 1. plass 2007 : 3. plass 2006 : 1. plass 2005 : 2. plass Besøkstallene i 2010 er også imponerende høye: unike besøkende besøk sidevisninger Avslutningsvis vil vi få takke vår samarbeidspartner Vianett, som gjennom sin sponsoravtale bidrar med god hjelp på det tekniske og designmessige. I løpet av høsten hjalp de oss med en omlegging av designet i tillegg til å flytte sidene over på den nyeste utgaven av sin publiseringsløsning Vianett Publishing. En stor takk går også til Alvin Holm som fortsetter å legge ned en kjempeinnsats for nettsiden som journalist og fotograf. Klaus H. Hansen Redaktør for mossfk.no Side 11

12 2.6 Sportslig oppsummering A-laget Trenere og støtteapparat Trener og støtteapparat ved sesongstart bestod av: Per Morten Haugen (Hovedtrener) Joakim Klæboe (Trener) Tor Trondsen (Toppspillerutvikler jan, feb og mars) Anders Juliussen (Toppspillerutvikler/materialansvarlig) Morten Bakke (Fysioterapaut) Jon Larsen (Oppmann/materialforvalter) Om sesongen: Sesongen 2010 startet opp i januar med 22 spillere under kontrakt. Sesongoppkjøringen var preget av beskjeden som kom til Moss FK medio januar fra klubblisensnemnda, om at Moss FK ikke er innvilget profflisens for Denne usikkerheten preget laget frem til anken var behandlet og klubben fikk lisensen tilbake 15. februar. Det ble spilt 7 treningskamper før seriestart med resultatet Oppkjøringen var preget av mange skader og det ble testet ut flere formasjoner ut i fra hvilke spillere som var tilgjengelig. Før overgangsvinduet stengte ble to spillere hentet inn (Tom Reidar Haraldsen og Kevin Nicol) og en spiller leid ut (Mahmoud El Haj). Laget startet sesongen i en formasjon. Dette for å kunne bruke de beste spillerne. Det begynte bra med en sliteseier mot Sandnes Ulf, der Moss FK scoret kampens eneste mål i sluttminuttene av kampen. Allerede i andre serieomgang skulle vi få en forsmak på hvordan året skulle bli. Et Bryne-lag som åpnet sesongen veldig bra, ble altfor sterke på Jæren, og mossingene måtte dra hjem med tap 0-5. Side 12

13 Det ble spilt 10 kamper før ferien (+ 1 mot Lyn). Laget gjorde en godkjent vårsesong med resultatet Laget lå da på 9. plass - der det var 3 poeng både opp til kvalikplass og ned til nedrykksstreken. I ferien ble det lagt undervarme og nytt gress på Melløs stadion. Laget måtte spille 3 bortekamper og en hjemmekamp på Sarpsborg stadion. Laget tok bare 1 poeng på de 5 første kampene etter ferien. Etter 15 poeng på 15 kamper lå laget på nedrykk. I løpet av overgangsvinduet i august ble det utskiftninger i stallen. En god Djedje og Goucher fikk ikke fornyet kontrakt. Markus Ringberg gikk til Kvik-Halden og Krister Wemberg ble solgt til Molde. Inn kom Fabian Ness fra egen juniorstall, Jan Are Klaussen fra Nardo, Jonathan Meads fra Cardiff og Stian Birkeland. Det ble mer og mer tydelig å se utover i sesongen at den sportslige situasjonen hang sammen med den økonomiske situasjonen. Troppen var preget av frustrasjon. Det ble flere unødvendige og uprovoserte røde kort med påfølgende karantener som gjorde en allerede sårbar tropp enda tynnere. Det var mye skader, både i form av langtidsskader, men også småskader, som gjorde at spillere klarte å gjennomføre kamper, men fikk trent dårlig gjennom uka. Vi hadde en del erfarne spillere som skulle fungere som bjellekuer for de mange unge og uerfarne spillerne. Dette fungerte dårlig. Det ble heller sånn at de presumptivt beste spillerne datt ned på et lavere nivå. Gjennom sesongen ble det også, av ulike årsaker, færre og færre av de rutinerte gutta igjen. Mange unggutter fikk sjansen og gjorde sine saker greit ut fra forutsetningene, men det viste seg fort utover høsten at det skulle bli for tungt å holde seg oppe. Erik Holtan kom inn som ny hovedtrener før kampen mot NIL-Trysil 8.august. Han fikk med seg Anders Juliussen som assistenttrener og Mike Speight engasjeres som sportslig konsulent. Laget klarte ikke å heve seg i den siste halvdel av sesongen og endte på plass nummer 15 med nedrykk som resultat. Side 13

14 I årets Norgesmesterskap kom laget til 3. runde der det ble tap borte mot Sandefjord. Årets sesong var som sagt preget av en anstrengt økonomi i klubben. Det var en ung spillertropp og mulighetene for å forsterke spillerstallen var små. Spillerlogistikken i løpet av sesongen var også preget av økonomiske hensyn, noe som gikk ut over kvaliteten. Sesongen var uansett preget av en sportslig skuffelse. Laget underpresterte og sesongen var preget av mange skader. Det ble benyttet 27 spillere i serien. Alle utvisningene og karantenene var også med på å prege og svekke laget. Gard Kristiansen Sportslig ansvarlig i styret Side 14

15 2.7 Statistikk A-laget Kamper per spiller Nedenfor følger en oversikt, som viser hvor mange kamper de enkelte spillere har hatt på Moss FKs A-lag, i sesongen. A - laget har spilt 39 kamper, fordelt på: Serie=28, Cup=3, Privat=8. Målforskjellen ble: (Serie 32-56, Cup 9-6, Priv. 8-22). Side 15

16 Adeccoligaen 2010 Side 16

17 NM 2010 Side 17

18 Privatkamper 2010 Side 18

19 2.8 Sportslig oppsummering Rekruttlaget (Moss 2) Trenere Trenere og støtteapparat for sesongen 2010 har bestått av følgende personer: Vår: Jon Eirik Ødegaard (Trener) Jonny Pettersen (Trener) Terje Henriksen (Materialforvalter) Kjell Rune Andreassen (Lagleder) Høst: Jon Eirik Ødegaard (Trener) Anders Juliussen (Trener) Terje Henriksen (Materialforvalter) Kjell Rune Andreassen (Lagleder) Spillerstall Spillerstallen bestod av de beste juniorspillerne i tillegg til spillere i fra A-laget. Laget hadde også noen få spillere som spilte kun på denne arenaen. Disse spillerne trente med Junior Elitelaget. Generelt Teamet rundt 3. divisjonslaget hadde som mål for sesongen 2010 å beholde plassen. Det spesielle med årets serie var at det var kun de fem lagene etter 1. plassen som beholdt plassen i neste års serie. Det ble derfor en tøff oppgave for laget som i det store bestod av juniorspillere og noen spillere i fra A-laget. Man holdt lenge følge med de beste i serien og kjempet om den siste sikre plassen lenge. Men mot slutten av sesongen ble det noen knepne tap som gjorde at man til slutt havnet på 9. plass og dermed må ta turen ned til 4. divisjon neste år. Kamper og turneringer Laget spilte i år 26 kamper i serien som ente med 10 seiere, 4 uavgjort og 12 tap. Laget klarte 34 poeng som var 6 poeng fra sikker plass. Side 19

20 2.9 Sportslig oppsummering Junior Elite GENERELT Junior Elite hadde ingen optimal oppkjøring inn mot sesongstart grunnet stort snøfall i januar, noe som førte til at kunstgresset ble stengt i en lengre periode. Dette viste seg dessverre å forplante seg videre inn i NM og sesongstarten av interkretsserien. Skaw Cup ble heller ikke som forventet i år, da vi havnet nest sist av elitelagene. Høst sesongen startet derimot veldig bra og fortsatte ut over hele høsten. Dette gjorde at vi bare var 1 poeng unna å klare å redde plassen i interkretsserien. Sesongen ble dermed en skuffelse for alle i og rundt laget. Eneste lyspunktet var at man faktisk gjorde en bra høstsesong og vi viste dermed at vi burde holdt plassen i interkretsserien om vårsesongen hadde vært like bra. SPILLERSTALL Spillerstallen talte 24 spillere ved oppstart, hvorav 2 keepere. Ved oppstart av høstsesongen hadde flere spillere valgt å slutte pga. skader, militæret og andre påvirkninger. Dessuten ble flere spillere flyttet opp i fra Junior Rekrutt, slik at i høstsesongen hadde laget 21 spillere hvorav 1 keeper. TRENERE Trenere og støtteapparat for sesongen 2010 har bestått av følgende personer: Vår: Jon Eirik Ødegaard (Hovedtrener) Jonny Pettersen (Trener) Øyvind Horten (Materialforvalter) Terje Henriksen (Materialforvalter) Kjell Rune Andreassen (Lagleder) Høst: Jonny Pettersen (Hovedtrener) Neil Master (Trener) Øyvind Horten (Materialforvalter) Terje Henriksen (Materialforvalter) Kjell Rune Andreassen (Lagleder) KAMPER OG TURNERINGER Junior Elite har i år gjennomført 37 kamper fordelt på 4 vennskapskamper, 1 NM kamp, 7 cupkamper og 24 seriekamper (spilte også 1 kamp i mot Lyn som gikk konkurs i løpet av sesongen). Oppkjøringen av sesongen var ikke optimal da kunstgressbanen var stengt i januar og deler av februar. Laget spilte noen ganske greie vennskapskamper tidlig i sesongen, men klarte ikke å følge opp når man startet serien. I vårsesongen av interkretsserien slo vi kun Lyn Fotball og Kvik Halden. Vi møtte også Lørenskog i første runde av NM, og dette var den kampen vi skulle vinne for å spille på oss større selvtillit. Men dessverre var nok ikke dette dagen og man røk ut allerede i første runde. Når vi så satte kursen mot Skagen (Danmark) hadde vi store forhåpninger om også her å gjøre det ganske bra. Vi taper den første kampen, men det var nok en kamp vi burde ha vunnet. I neste kamp klarer vi endelig å rette opp feilene i fra første kamp og går av med seieren. Dette smakte Side 20

21 veldig godt og vi fikk en positiv opptur og dermed stor tro på resten av cupen. Men som i deler av vårsesongen er vi alt for ustabile og taper neste kamp. Etter dette klarer vi ikke å heve oss og ender nest sist av alle elitelagene. Etter skuffelsen i Skagen var vi klare for høstsesongen. Flere hadde da forlatt laget og man flyttet opp spillere i fra junior rekrutt stallen. Første kampen i høstsesongen var mot Lillestrøm. Og i motsetning til tidligere i sesongen spilte vi veldig bra fotball. Det ble tilslutt et knepent tap, men med bedre presisjon i avslutningene kunne det fort blitt poeng her. Det stod i hvert fall helt klart at dette laget mente alvor for resten av serien. Bortsett fra tap mot Stabæk og Vålerenga i tillegg til uavgjort mot Strømmen vant gutta alle kampene. Men dessverre så holdt det ikke helt inn da Strømmen tapte mot Valdres FK hjemme i siste kamp (vi trengte at Strømmen klarte minst uavgjort for å berge plassen). Men gutta viste at de hadde noe å gjøre i interkretsserien og gikk derfor ned med flagget til topps Sportslig oppsummering Gutt 16 Elite Vi startet opp sesongen i november med 4 økter i uka; 3 balløkter og 1 skadeforebyggende Fra januar 2010 hadde vi 5/6 økter i uka; 4 balløkter, 1 skadeforebyggende og 1 kamp. Vi var i januar med på en eliteturnering på Oppsal hvor vi møtte lag som VIF, Skeid og SIF. Det gikk tålig greit, og vi fikk samtidig en pekepinn på nivået vi skulle være med på i form av seriespillet (Gutt Interkrets). Vi deltok også i MFK Cup i Mossehallen der vi endte på 3. plass. Vi var også på en eliteturnering på Nesodden før serien startet der noen av landets beste guttelag var med. Vi gjorde en god figur i denne turneringen. Seriespillet i interkretsserien ble akkurat så tøff som undertegnede trodde det ville bli. Vi hadde store svingninger i prestasjonene våre, fra det helt fantastiske til det mindre gode. Vi berget til slutt plassen. Side 21

22 I NM røk vi ut i 3. runde mot et toppet LSK. De stilte med spillere som trente med A-laget og spillere som spilte fast på deres JR elite-lag. Vi hadde ikke noen topping. Dette er en vurdering som klubben må ta hvis målet i NM er å komme lengst mulig. Skaw cup var veldig variabel fra vår side når det gjaldt prestasjonene på banen, og vi røk ut av gruppespillet. Sosialt var det helt topp spillere og ledere storkoste seg. Rett etter Skaw cup var vi med i Svennis cup i Sverige hvor vi etter avtale med Sprint hadde med 3 spillere fra dem. Dette er en ordning klubbene bør ta med seg videre på slike turneringer - det var meget positivt. Vi har stort sett gjennom hele sesongen gjennomført 4 økter pluss kamp. Laget skal ha honnør for at de har klart å holde humøret oppe i en meget tung sesong rent sportslig. Vi kan trygt si at læringskurven var bratt for nesten samtlige spillere, men vi har som lag vokst rent mentalt. Spillet har til tider har vært strålende, men poengfangsten mager. Til slutt vil jeg takke alle spillere for sesongen, og ikke minst Truls og Anders. Sportslig hilsen Håkon Johansen 2.11 Sportslig oppsummering Gutt 15 Elite Årskullet 1995 har bestått av følgende :Iben Bøtker Ness(sluttet) Anders W. Berg, Kent Flemming, Henrik Stokkebø, Farzad Naseem, Andreas Eriksen, Andreas Kamark, Andreas Nordby, Eirik Engene, Eirik kaldheim, Preben Andersen (94), Kasper Vestøl, Christian Bretun, Jonas Kristiansen, Shayan Zafar( sluttet) Fredrik Thonholt (94), Kim Rene Tasken, Thomas Måleng, Jørgen Sande, Sebastian Mortvedt, Marcus Stige, Simen Nymark Hovedtrener Kim Andersen Ass.trener Inge Nordby Matris Jan Roger Stokkebø Oppmann Line Engene Oppsummering av sesongen MFK G15 Elite startet med nye hovedtrener allerede i oktober, og første elitecup vi reiste på var til Skien i november. Dette ble en god turnering og mye sosialt! desember gikk ferden til Gøteborg og Citröen Cup, hvor vi hadde meldt på to lag. MFK 1 gikk til semifinalen og begge trenerne var godt fornøyd med ferdighetene i laget! Under MFK Cup 5-6. februar ble MFK 1 slått ut i semifinalen og vi hadde litt å jobbe med spillemessig! DNB NOR Cup ble en meget god cup for våres del. Begge lag videre fra gruppespill og MFK 1 og MFK 2 møtte hverandre i en spennende semifinale. MFK 1 vant soleklart og var klare for finale mot Greåker. I finalen ble det dramatikk og endte med seier til MFK til slutt og jubelen stod i taket!! Side 22

23 I løpet av vinteren har det kommet det 4 spillere fra Ekholt og 2 96-spillere fra Rygge. Etter gode prestasjoner i Citröen Cup ble vi invitert til Elite-turnering i Gøteborg i påsken. Det ble en fin gjennomkjøring før seriestart! Vi har spilt endel treningskamper mot gode Oslo-lag og fått kjørt oss ganske bra. Men dette dro vi med oss inn i serien på en positiv måte! Vi startet første seriekamp med 2-1 seier over Trosvik og var kjempefornøyd. Vi jobbet jevnt og trutt og lå på topp av tabellen hele sommeren, helt til vi møtte Drøbak og tapte 3-1 etter en iherdig innsats fra gutta. Uke 30 reiste vi til Skaw Cup. Dette ble en strålende uke med mye godt spill. Vi tapte kvartfinalen knepent. Trenerteamet var veldig godt fornøyd med lagets prestasjoner gjennom hele uken! Høstsesongen ble preget av mye god fotball, men dessverre spilte vi 2-3 kamper uavgjort, noe som stilte oss i en vanskelig posisjon ovenfor Drøbak, som var vår sterkeste konkurrent når det gjaldt KM- tittelen og Interkrets-plass. Drøbak avga også poeng mot slutten av sesongen og det ble drømmeavslutning med ren KM-finale i Drøbak mellom de to beste lagene i Østfold. Dessverre gikk det ikke vår vei denne gang og vi måtte gratulere Drøbak med KM-tittelen. Vi har deltatt på følgende cuper og turneringer i tillegg til serie : Skien Elite turnering, Citröen Cup(innendørs) MFK CUP (innendørs), DNB NOR CUP (innendørs), Future Cup og Skaw-cup Vi har trent 4-5 ganger i uken og spilt 24 seriekampe r- 16 seiere, 4 uavgjort og 2 tap. Målforskjell på En topp scorer med 22 mål og 16 mann på scoringslisten. Vi har også spilt rekruttkamper med G16 KM hver uke. Noen av spillerne har hospitert litt i perioder for 94 og Fredrik Thonholt og Preben Andersen ble tatt opp permanent på 94-laget. Begge gjort det veldig bra. Vi har lånt Jonas Grønstad i noen kamper og cuper, ellers har det ikke vært noen hospitering fra 96-laget i år. Kent Flemming har spilte de siste 6-7 kampene fra start på 94. Kim R. Tasken, Christian Bretun, Eirik Kaldheim, Sebastian Mortvedt, Andreas Nordby har også spilt kamper for 94. Christian Bretun har spilte for juniorlaget og scoret mål! Representasjoner 2010: Markus Stige- Regionsamling Fredrik Thonholt - Venteliste regionsamling. Sebastian Mortvedt - kretslag Christian Bretun - kretslag Kim Rene Tasken - kretslag Oskar Hansen - kretslag Kent Flemming - prøvespill krets Preben Andersen - prøvespill krets Andreas Nordby - prøvespill krets. Har også hatt 8-10 spillere på bylag. Side 23

24 Vi har all grunn til å være stolte av denne gjengen. Vi har hatt det utrolig mye moro sammen, både på og utenfor banen dette året. Samtidig som gutta har hatt disiplin og prestert gjennom hele sesongen. Samholdet mellom dem er veldig godt og de har vist at de tar godt imot nye spillere og tar godt vare på hverandre. Vi har spilt mye god fotball i både serien og i cuper og kan være godt fornøyd med 2010 sesongen- alle har hatt en fin og positiv utvikling! Vi i trener teamet har også fungert veldig bra sammen! Laget har også en foreldregruppe som stiller opp og bidrar godt! 94 laget klarte å berge plassen i Interkrets i år, så vi takker for det og gleder oss til Interkrets neste sesong! Line Engene Lagleder MFK G15 Elite Side 24

25 3. Årsberetning for Yngres avdeling 3.1 Styrets sammensetning i 2010 Styrets sammensetning i Leder: Kjell Jakobsen Nestleder: Morgan Heia Sportslig Leder: Bjørn Ove Hattevig Styremedlem sekretær: Helle Enerhaugen Styremedlem: Dag Andresen Styremedlem: Jorid Iren Lund Styret har avholdt 9 styremøter. Vi har hatt 12 lag i aksjon i løpet av 2010-sesongen. 3.2 Kommentarer fra 2010-sesongen I året som gikk opplevde vi gode sportslig resultater for de fleste av lagene våre. MFK Yngres var også godt representert på sone- og kretslag. Vi hadde en gjennomsnittlig god rekruttering blant de minste og aktivitetsnivået var meget høyt. Vi har også gjennom 2010 opprettholdt vår utdanning av en rekke trenere og ledere, som skal sørge for at de aktive i Yngres avdeling skal ha de beste forutsetninger for å lykkes og ha det moro med idretten sin sesongen var et spennende år på mange måter for Yngres avdeling. Videreføring av utviklingsplanen ( den gule tråden ), s2s og ikke minst teambuilding og klubbseminar på Holmestrand Fjordhotell. Alle disse prosjektene er vi stolte av å ha vært med på. Utviklingsplanen evalueres hele tiden og er et levende dokument som skal være åpent for alle som ønsker å se hva vi står for og hvor vi vil. Planen sier egentlig alt om hvordan vi ønsker å fremstå som talentfabrikk og hvordan vi skal produsere fremtidige A-lagsspillere. Secrets To Sport (s2s) har vært et meget godt verktøy for de lagene som aktivt har brukt dette. Seminaret i Holmestrand var en gedigen suksess. Yngres avdeling inviterte samtlige trenere og ledere til en meget produktiv helg. I tillegg var begge styrene og administrasjon representert. Alle styremedlemmene i Yngres har dedikerte oppgaver - det være seg oppgaver som utstyr, økonomi, treningstider og innhold, turneringer, skolering og strategi, kontakt med foreldre m. m Skaw Cup i Danmark er og blir MFKs egen turnering. Hvert år setter vi rekord i antall personer som reiser fra Moss var intet unntak. Over 320 mossinger storkoset seg med blandet vær og blåst. Skagen by var fylt opp med gult og sort. Mye bra sportslig resultater var det også, med finale seier for Junior Rekrutt. Uken vi har i Danmark knytter bånd på tvers av alle lag og styrker samholdet som klubb.dette er viktig m. t. p samholdet mellom spillere, trenere, ledere, foresatte og tillitsvalgte. Styret i yngres avdeling var godt representert hele denne uken. Vi var også så heldige at vi hadde med oss gode støttespillere og representanter fra Eldres avdeling, og helgen ble benyttet godt til sportslige og sosiale aktiviteter på kryss og tvers av alle deltakerne. Side 25

26 Det er mange dugnadsoppgaver gjennom en lang sesong f.eks MFK Inter Revisjon Cup og hjemmekamper for A-laget. Her er det i snitt 60 personer som er i sving hver gang. Styret i Yngres avdeling vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt på dugnadsjobbingen gjennom sesongen.uten dere ville det bli vanskelig å gjennomføre dette på en så god måte som det har blitt gjort. Styret retter også en stor takk til alle involverte på hvert enkelt lag som har bidratt med en betydelig innsats i Vi er stolte av spillere, trenere og lagledere vi har i klubben. Vi vil også benytte anledningen til å takke våre samarbeidspartnere for meget god støtte i sesongen som var. Vi gratulerer alle lag, spillere og lagledere med en fin innsats gjennom hele sesongen. For øvrig viser vi til fyldige rapporter fra hvert enkelt lag. Daglig leder Og Styret yngres avdeling Scaw Cup i Skagen er årets høydepunkt for Yngres Avdeling. I år stakk Junior Rekrutt av gårde med seieren i sin klasse Side 26

27 3.3 Oppsummering Junior Rekrutt Junior Rekrutt har bestått av følgene spillere: Theodor Helland, Sindre Furset, Jørgen Thømt Jensen, Sebastian Jessen, Tim Reinback, Anders Madsen, Joar Karlsen, Dennis Enerhaugen, Thomas Gjestrumbakken, Kristoffer Henæs, Tore Nguyan, Markus Grønstad, Mustafa Øzdemir, Michael Hexeberg, Christopher Bakken, Mats Stølen, Daniel Gustavsen, Kjetil Syvertsen, Gosha Askar, Mats Dyrseth. Hovedtrener: Tore Aamodt Ass.trener: Neil Masters Lagleder: Magne Hansen Oppsumering sesongen Etter at vi startet opp treningen i januar,var årets første treningskamp,den 7/2 mot KFUM 2,som endte med seier 3-1.Deretter hadde vi en treningskamp den 14/2 mot Borgen, som endte med tap 4-3. Vi var med i en cup i Rygge den 6-7/3 hvor vi spille bra,men tapte 2-1 mot Nesodden i semifinalen etter spilleforlengelse. Den 26/2 startet vårcupen med seier mot Hobøl 8-0 Deretter fulgte 3/3 seier mot Mysen 2 3-1, den 18/3 seier mot Rygge 8-1, den 10/4 seier mot Råde 3-0. Den 20/4 spille vi finale i Vårcupen mot Lisleby,som ble en spennde kamp som vi vant 8-7 etter straffesparkkonkuranse. Den /4 deltok vi i HSV Cup i Soon der vi vant 5-0 mot HSV 2, seier 7-0 mot Hvaler, seier 3-1 mot Hobøl i semifinale og seier 4-0 mot HSV 1 i finalen. Den første seriekampen var mot Ekholt borte som vi vant 2-1.Vi spille en meget bra vårsesong i serien med bare seiere og en målforskjell på Høydepunktet denne sesongen var Skaw cup og målsettingen var å komme til semifinalen.samholdet og humøret var på topp og gutta gjenomførte en fantastisk turnering som kronet med seier 1-0 mot Bryne i finalen og dermed GULL.Før høstsesongen startet ble 9 av spillerene på junior rekrutt flyttet opp på Junior Elite som er et tegn på at det har blitt gjort en god jobb med Junior Rekrutt. Den 12/8 startet KM-A sluttspillet med kamp mot Sarpsborg 08 borte som endte uavgjort 1-1.Vi fikk det første tapet i serien mot Lisleby den 15-9, 5-1.Vi kom på 2.plass i KM-A sluttspillet med 20 poeng og en målforskjell på Som avslutning på sesongen spilte vi bowling med god stemning og hyggelig sammvær. Vi har deltaft på følgene cuper og turneringer i tilleg til serie og Vårcupen: Cup i Rygge, HSV cup i Soon og Skaw cup i Skagen. Vi har gjennomført 104 treningsøkter. I de 33 kampene vi har spilt har vi 28 seiere,3 tap og 2 uavgjort.vi har scoret 146 mål og sluppet inn 44. I tillegg kommer Skaw Cup. Side 27

28 3.4 Oppsummering G16 Rekrutt Sesongen 2010 vinter/vår: Første halvdel av sesongen for oss var litt kaotisk og til tider rotete. Dette skyldes at vi kom i gang sent (trener ble ikke ansatt før ut i desember) og sykdom hos støtteapparatet rundt laget. Vi hadde godt oppmøte på de 2-3 treningene vi hadde i uka. Rent sportslig sett var det mye basis som måtte repeteres og trenes opp, men dessverre var det ikke veldig mange som viste stor fremgang. Det kom i tillegg hele tiden nye til og andre ga seg under denne perioden som også må ta litt av skylden for at det som ble drillet og repetert ikke satt seg hos alle. Resultatmessig var dette en meget svak første halvdel av sesongen, hvor vi tapte alle kamper og hvor jeg selv føler at gutta hadde gitt opp allerede etter de første 3 tapene. Skaw Cup kom som en gedigen opptur for gutta. Resultatmessig gikk det ikke helt veien under turneringa, men gutta hadde en kjempeturnering, spesielt sosialt. Jeg føler at gutta brøt noen barrierer under turneringa, og vi spilte 4 kamper hvor det var stor fremgang fra det gutta hadde vist tidligere i sesongen. Sesong 2010 sommer/høst: Vi kom tilbake fra Skaw Cup med en positiv opplevelse og en ny giv. Gutta klarte i løpet av høst sesongen å vinne 2 kamper og spille en uavgjort. Rent sportslig var det en kjempefremgang jevnt over i hele gruppa. Med det utgangspunktet dette laget hadde - som var å ha det sosialt og moro - vil jeg mene at vi har oppnådd det målet vi hadde. 3.5 Oppsummering 1996-laget Årskullet 1996 har bestått av følgende spillere: Jonas Grønstad, Simen Madsen, Stian Westby, Gard Stølen, Jørgen Agnalt Nilsen, Patrick Johnsen, Jens Norsted, Vito Miracco, Preben Enerhaugen,Ulrik Steen, Ole Pedersen, Andreas Bårdli, Sondre Roos, Ulrik Thømt, Jonas Zachariassen, Christian A. Pedersen, Stefanos Leivadiotis, Andreas Melleby, Sander Melheim, Alexander Bjørnvåg, Alexander Anderson, Patrick Mikarlsen Hovedtrener Dag Grønstad Ass.trener Jon Pedersen Matris Niclas Roos Oppmann Lars Norsted Oppsummering sesongen 2010 Vi startet for fullt oppkjøringen til sesongen i januar. Noen nye spillere hadde meldt interesse og ble innlemmet i troppen. Som tidligere år hadde vi fokus i slutten av januar på Inter-revisjon cup i Mossehallen hvor vi stilte med to lag. Førstelaget stakk av med seier etter og ha slått KFUM i Side 28

29 finalen. Deretter ventet DNB-NOR cup i mars og nok en gang imponerte gutta med å slå Ekholt 5-2 i finalen. Som en del av oppkjøringen inn mot Skaw-cup deltok vi i juni i Briskeby-cup på Hamar. Her ble vi puljevinner, men røk dessverre i 1/8 delsfinalen. Serien startet 5. mai og vi gjennomfører en meget sterk vårsesong og vinner vår-avdelingen i KM-serien. Moss G14 2 spiller 7er fotball sammensatt av 96- og 97-spillere og gjennomfører mange gode kamper. Etter dette tok vi en velfortjent sommerferie. Oppkjøringen til årets Skawcup startet opp bl.a med treningskamp mot Lillestrøm på Åråsen. I Skagen var vi påmeldt i en meget sterk pulje og totalt er vi fornøyde med 4. plass etter meget gode kamper bl.a mot et sammensatt regionslag fra Haugesund. Vi hadde også gutter som spilte på et sammensatt lag bestående av 96- og 97-spillere og de gjennomførte en meget god turnering. Oppholdet for 96-laget i Skagen i år var meget vellykket både på og utenfor banen. Høstsesongen og KM-sluttspillet begynte 18.august, og her ventet mange tøffe oppgjør utover høsten. Vi ender som nummer to i årets KM-serie, og det er vi meget godt fornøyd med. Moss G14 2 la om og gikk over fra 7 er- til 11 er- fotball for å få et bedre sportslig tilbud. Vi ble invitert til Nordea Elite-cup i oktober på Nesodden og her endte vi på 4. plass etter flere gode kamper. Samtidig deltok vi også i KM 5 er-fotball i Østfoldhallen. Siste kamp for i år ble treningskamp mot Follo 28. november. Dette oppgjøret endte 4-4 mot et meget sterkt Follo-lag, og kampen var en god prestasjon av gutta. Når det gjelder hospiteringer kjørte vi noen opp mot G15 i vinter i en kort periode, Jonas Grønstad ble flyttet permanent opp på G16 Elite fra i vinter og ut sesongen. I høst har Patrick Johnsen, Sondre Roos, Stefanos Leivadiotis, Alexander Bjørnvåg og Jens Norsted hospitert på trening for G16 Elite. Følgende spillere har hatt representasjoner/tiltak sesongen 2010 : Jonas Grønstad Kretslag ØFK, Østfold Fotballkrets Talentsamling, Bylag 95/96 Alexander Bjørnvåg Kretslag ØFK(høst), Bylag 95/96 Stefanos Leivadiotis Kretslag ØFK(høst), Bylag 95/96 Patrick Johnsen Kretslag ØFK(høst) Bylag 95/96 Jens Norsted Bylag 95/96 Vi har deltatt på følgende cuper og turneringer i tillegg til serie: Inter-revisjonscup, DNB-NORcup, Briskeby-turneringen, Skawcup. Nordea Elite-cup, KM 5er Østfold, Vi har gjennomført 111 treningsøkter og scoret 108 mål. I tillegg har vi spilt cup, turnering og vennskapskamper. Gjennomsnittet på treningsoppmøte ligger på rundt 65%, noe som er en positiv økning fra i fjor. Totalt sett har vi gjennomført en meget god sesong både når det gjelder spillerutvikling og som lag. Dag Grønstad Hovedtrener Side 29

30 3.6 Oppsummering 1997-laget Hovedtrener: Kjetil Johnsen Assistent-trener: Ole Martin Nesselquist Lagleder: Sven Åge Markussen Fysisk trener: Anders Hansen Keepertrener: Clas André Guttulsrød Disse spillerne har spilt gjennom sesongen: Keepere: Henrik Wensell 1997 Anders Pettersen 1997 Utespillere: Trygve Markussen 1997 Arlind Rexha 1997 Kevin Havig 1997 Remi Grini 1997 Victor Baugh Olsen 1997 Sivert Kristiansen 1997 Henrik W. Dahl 1997 Kristian Lillevik 1997 André Waglen 1997 Christopher Bredahl 1997 Åsmund Martinsen 1997 Kristian Ellingsen 1997 Ole-Martin Lofstad Hansen 1997 Theodor K. Kildahl 1997 Christoffer Szwarc 1998 Jan Christian Blystad 1998 Christopher D. Thorvaldsen 1997 Natchapon Thawee 1997 Gudjon Sveinbjörnsson 1997 Julie Ertnes 1997 Emil Telstad 1997 Vi har deltatt på følgende cuper i 2010: MFK-cup i Mossehallen Sprint-Cup i Mossehallen HSV-Cup i Son Kambo-cup I Kambo Skaw-Cup I Skagen Nordea Elitecup på Valle Hovin KM 5èr fotball Østfoldhallen Gikk ut I gruppespill Gikk ut I gruppespillet Sølv Gull 8.plass 9.plass 2.plass Sesongen 2010 Oppstarten gikk stort sett smertefritt med 26 spillere på første økt. Sammenslåingen av Eika- og MFK-spillerne gikk umiddelbart veldig bra, og vi i trenerteamet slet med å se hvor de forskjellige spillerne kom fra. Det ble én spillergruppe med en gang. Vi bestemte oss tidlig for å ha et stort fokus på basisferdigheter og begynte å se resultater ganske raskt. Vi har jobbet godt med det hele året. Vårsesongen var variabel spill- og resultatmessig. Vi slo DFI i seriestarten, men tapte mot Askim, Råde, Sprint-Jeløy, Hobøl og Hærland. Mange spillere fikk spilletid. Vi slo DFI, Ekholt og Rakkestad, og endte opp i KM-B sluttspillet på høstsesongen. I sommer var vi med på to turneringer. Først var det en cup som MFK-98 arrangerte på Kambo kunstgress. Der hadde vi stor suksess. Vi slo 98-laget og Kambo -97, og tapte for Sprint-Jeløy - Side 30

31 97 i gruppespillet. I semifinalen slo vi 98-laget nok en gang, og understrekte at det er et år mellom. I finalen møtte vi Sprint-Jeløy, som hadde vært overlegne i Østfold, og som ble regnet som et av Norges aller beste 97-lag. Vi hadde møtt dem to ganger tidligere, hvor vi tapte 0-8 og 0-7. I finalen spilte vi vår klart beste kamp så langt i 2010, og vant 2-0 over Sprint. Vi var også med i Skaw Cup, og dette ble også en god turnering for vår del. Vi spilte i G14- klassen, og møtte spillere som var et år eldre enn våre egne. Vi starta glimrende, med en god kamp og seier. Vi spilte flott angrepsfotball, og var solide defensivt. I den andre kampen ble det tap, så spilte vi uavgjort i den siste gruppespill-kampen. Vi vant plasseringskampen, og endte til slutt opp på en 8.plass. En veldig godt gjennomført turnering fra vår side. Vi bodde i badmintonhallen ved vandrehjemmet, og trivdes veldig godt der. Alle guttene tok sommersveisen (3mm lengde) ved ankomst for å markere fellesskapet. Høst-sesongen endte med seier i KM-B sluttspillet. Mange gode kamper og til tider flott spill. Vi hadde også et ekstra lag i seriesystemet for G-14 som gjorde at alle våre spillere kunne få nok kamptilbud. Dette laget ble satt sammen av spillere fra 96- og 97-laget. Vi ble også invitert på Nordea Elite Cup på Valle Hovin av VIF. Dette nivå var vi ikke vant til, og vi tok det som et stort komplement å bli invitert. Vi greide oss veldig bra og ble vant til nivået ganske raskt. Vi tapte knepent for Djerv 1919, Lyn og Holmen, mens vi fikk seier mot Lørenskog. Dette var en god turnering fra vår side, og vi fikk gode tilbakemeldinger på prestasjonene våre. Sesongen sett under et, så er vi fornøyde med progresjonen på basisferdigheter, og fotballferdigheter. Vi har også tatt mange steg på treningsintensitet. Vi har hatt 4 økter i uken gjennom hele sesongen. Vi har hatt totalt 114 treningsøkter og spilt 53 kamper i tillegg til innecupene. Laget har hatt ansvaret for loddsalg og rydding av hovedtribunen på Moss FK`s hjemmekamper sesongen Hilsen trenerteamet 3.7 Oppsummering 1998-laget Laget: Laget har hatt 19 spillere på lista gjennom sesongen. Lagets spillere har vært stabile, men to har sluttet og tre har begynt mot sluttet av perioden. Det er ytterligere to spillere som vurderer å slutte. Laget har trent som ett lag og har spilt med ett lag i serien. Laget har hele utendørssesongen spilt 11er fotball i årsklasse 1997, både i serien og i turneringer. Trenere: Trenerstaben har vært i stort den samme som 2009, men Vegard Haslerud har erstattet Terje Heintz som assistenttrener. Terje er fortsatt med rundt laget. Hovedtrener: Erik Haslerud Assistenttrenere: Fredrik Kristiansen og Vegard Haslerud Lagleder: Torsten Hogéus Materialforvalter: Terje Heintz Side 31

32 Aktivitet Trening: Laget har, med unntak av opphold i juli og desember, trent 3 ganger i uken. En av treningene har foregått innendørs i vinterhalvåret, ellers på Melløs. Seriespill: Har blitt avviklet i henhold til oppsett G97 nivå 2, totalt 16 kamper. Turneringer: Laget har deltatt på følgende cuper: MFK Inter Revisjon Cup 6-7 februar Sprint Cup 6-7 mars Askim FK Vårcup 13/3-18/4 Avslutningsturnering 26 juni, eget arrangement på Nøkkeland. Oddebollen Cup 29/7 1/8, med overnatting. Vennskapsturnering 28 august Lyn turnering 16/10 24/10 Ski Storsenter Cup 12/11 13/11 Ferdighetsmerker: Det har blitt gjennomført en dag med tester. Andre aktiviteter Felles frokost etter samtlige treninger på lørdager gjennom hele året. Foreldremøter i april og november Sesongavslutninger i juni og september Treningskamp mot Kambo. Sportslige resultater Laget har gode resultater å vise til denne sesongen. Laget endte som nummer 2 i serien og har minimum gått videre fra puljespillet i samtlige turneringer laget har deltatt. I den siste turneringen i Ski vant det ene laget finalen. Oppsummering 2010 har vært et år med masse fotballglede, og Gutter 98 har markert seg med gode resultater. Foreldregruppa har vært aktiv og er til stede både til kamper, turneringer og dugnad for å skaffe penger til laget. Årets høydepunkt var Oddebollen cup med mye fotball og mye moro. Lørdagsfrokostene har også blitt et fast innslag som guttene setter stor pris på. Sportslig har laget har klart seg bra gjennom hele sesongen på tross av de i stort sett har spilt mot gutter som har vært ett år eldre og sterkere. Det er kun i de to siste turneringene i høst de har spilt i årsklasse Det er dog en fordel at de kommende sesong skal spille mot jevnaldrende igjen siden de fleste på laget ikke er storvokste. Sosialt fungerer laget bra på siden av banen, men under kamp blir det ofte dårlig tone mellom spillerne. Dette må vi fortsette å jobbe med. Torsten Hogéus Side 32

33 3.8 Oppsummering 1999-laget Trenere: Thor Atle Halvorsen, Anders Thømt, Alexander Bertheussen Lagleder: Stein Myklebust I år som i fjor har noen spillere sluttet og noen nye har begynt. Vi har holdt oss stabilt rundt 20 spillere og ved utgangen av 2010 er vi 21 aktive spillere. Vi har delt inn spillergruppa i to lag MFK Gutter 99 Gul og MFK Gutter 99 Sort. Vi har trent to ganger pr. uke gjennom hele sesongen bortsett fra en liten sommer og juleferie. Gjennom 2010 sesongen har vi logget alle kamper og turneringer i s2s.net. Totalt har vi spilt 61 kamper, 26 seriekamper, 32 cupkamper og 3 vennskapskamper. Resultatene har blitt: Totalt antall seiere: 30, Totalt antall tap: 20, Totalt antall uavgjort: 11. Mål (-Motstander): I år har MFK Gutter 99 hatt ansvaret for driften av kiosken ved siden av kunstgressbanen. Det har til tider vært hektisk, men har gitt oss noen slanter i klubbkassa. Avslutning på sesongen ble feiret i superland på Quality Hotell i Sarpsbork. Her koste gutta seg med bading, pizza, brus og slush. Cup'er Årets første Cup var MFK Inter Revisjon Cup 2010 søndag 7. februar i Mossehallen. Her spilte vi totalt 6 kamper. Søndag 7. mars deltok vi med to lag i Sprint DNB Nor Cup i Mossehallen. Her spilte vi totalt 6 kamper. Søndag 25. april deltok vi med to lag i Sparebank 1/Skoland Cup.Her spilte vi totalt 6 kamper. Lørdag 29. mai tok vi turen over fjorden til Meny Cup Her deltok vi også med to lag og spilte tilsammen 6 kamper. Årets siste cup ble ØB cup lørdag 11. september. Her deltok vi også med to lag og spilte tilsammen 8 kamper. Seriekamper: Vi har deltatt med to lag i seriesystemet i år også. Side 33

34 3.9 Oppsummering 2000-laget Bent Arne Hansen Bent Andre Hansen Tore Bordal Foreldrekontakt Hovedtrener Hjelpetrener Lagleder skal velges. Laget bestod ved sesongstart av spillere. Vi trente 2 ganger i uken og hadde kamp i tillegg dersom det ikke ble på samme dag. Oppmøtet har vært bra på treningene. I løpet av sesongen ble det skiftet trenere og lagleder. I den forbindelse sluttet 3 spillere, og samtidig begynte 3 fra Bytårnet og 2 fra Melløs. I dag er det spillere hvorav noen som ikke er helt sikre om de vil fortsette. Vi hadde ett lag med i serien. Laget tapte mesteparten av kampene uten at det tok innsatsen og motivasjonen fra dem. Vi har vært med på cuper innendørs og utendørs. 7 av spillerne tok ferdighetsmerket. Vi avsluttet med bowling og Pizza etter sesongslutt. Målsettingen for 2011 sesongen er: Forbedre den enkeltes ferdigheter, teknikk, disiplin og samspill Få en mer aktiv foreldre/søskengruppe. Det er for dårlig samhold i gruppen Være mer synlig overfor omgivelsene /presse. (Vi har ingen treff på hjemmesiden til MFK) Trenere, lagledere, foreldre og spillere skal oppføre seg og skal bemerke seg positivt på kamper, hjemme og borte. Oppnevne en foreldrekontakt og en fotograf blant foreldrene. Bidra til å forbedre samholdet i yngres. Synes det bør være mange MFK lag på de forskjellige cuper så vi får markert oss som klubb. Gleder oss til sesongen og skal endelig få begynne med 7 er fotball. For Moss 2000 Tore Bordal Side 34

35 3.10 Oppsummering 2001-laget Spillerstall : Eirik Asbjørnsen Simen Asbjørnsen Thomas Henriksen Aaron Kiil Olsen Cornelius T. Larsen Ludvik Svenkerud Jakob Holm Olsen Markus Wilhelmsen Yakup Øzdemir Sindre Thorvaldsen Markus Jenssen Jørgen Sandvik Bjerk Sahd Nazir Ahmed Ny: startet 11 oktober Noah Høye Ny: startet 8 november Eirik S. Olsen Sluttet 14 juni Aleksander Ocskay Sluttet 14 september Lag-/gruppesammensetning Laget består av en godt sammensveiset gjeng, hvor flesteparten er kamerater også utenom fotballen. 13 av spillerne kommer fra Melløs skole, 1 er fra Bytårnet. Veldig positiv og fin foreldregruppe som er med på turneringer og følger opp spillerne og laget. Det er en god sosial ramme rundt laget. Foreldrekontakt: Line Kiil Olsen, Mob.: Trenerteam Trener: Trener: Lagleder: Kjell Ove Henriksen Ronny Jenssen Gisle Asbjørnsen Serien Vi har deltatt med to lag (Gul/Svart) i årets serie slik at spillerne har fått mest mulig spilletid. Vi har rotert på lagsammensetningen og stilt med 2 jevngode lag. Turneringer Rygge Storsenter Cup januar Remmen Cup, Halden 7 mars Sparebank 1 Skoland Cup, Ekholt 25 april Meny Cup, Horten 29 mai GIFCupen, Gresvik 21 august Frigg Cup, Oslo 16 oktober Gisle Asbjørnsen Lagleder MFK 2010 Side 35

36 3.11 Oppsummering 2002-laget Hovedtrener: Rino Hjelkrem Assistenttrener: Jon Olsen Lagleder: Jan-Erik Tangen Foreldrekontakt: Titti Aarnes Ved sesongstart var vi 19 spillere. Vi fikk to ny spiller i sommer, pluss at det var tre spillere som hang seg med helt mot slutten av sesongen (disse var kun med på treninger siden sesongen nesten var over). Det er en spiller som har sluttet og startet på Athene. Vi har hatt bra oppmøte på treninger, men det er enkelte spillere som også driver med andre aktiviteter som det har krasjet litt for. I serien var vi meldt opp med to lag: Moss Sort og Moss Gul. Resultatene var litt av hvert. Både seire, tap og uavgjort for begge lagene - men det viktigste var at vi så masse fin fotball med våre flotte gutter og jenter.vi har prøvd å dele inn lagene slik at det er to jevne lag. Vi deltok på Rygge Storsenter cup (med 2 lag) i Øreåsenhallen, Bendit cup (2 lag) på Ski, Pluss Bank Cup (1 lag) i Kristiansand. Sistnevnte cup var noe som vi ordnet selv. Det var ni spillere som var med på denne cup en, og det var en fin opplevelse for både spillere, søsken og foreldre..deretter deltok vi i Gif cup (2 lag) på Gresvik og tilslutt kretsens avslutningsturnering på Melløs. Vi har brukt forskjellige lag i forhold til serie og cuper. Dette for å fremme lagfølelsen for MFK (at vi er ett lag) og ikke for sort og gul. Vi var også 16 spillere som var med på ferdightsmerke, alle spillere klarte merkene etter noen forsøk. Første seriekap var vi satt opp til å møte hverandre (Moss Gul mot Moss Sort). Det følte vi i teamet ikke var så gunstig med tanke på at det kunne bli snakk om at det ene laget var bedre enn det andre. Vi hadde da heller en høytidelig utdeling av drakter med nummer, noe spillerne synes var stor stas siden vi ikke har hatt nummer på draktene tidligere. Denne seansen hadde vi i Melløsparken med grilling og fotball foreldre mot barn. I starten på november hadde vi serieavslutning på klubbhuset. Her gikk treneren gjennom året som har vært, og deretter var det pizza og brus. Deretter så vi på en film fra forskjellige kamper og cuper som vi hadde spilt. Etter filmen kom Arnold Origi og Martin Tømt Jensen for å dele ut premier og diplomer, samt skrive autografer. Vi har hatt en veldig fin sesong, med en fin spille- og foreldregruppe. Og vi gleder oss til å ta fatt på en ny sesong. Jan-Erik Tangen Side 36

37 3.12 Oppsummering 2003-laget Trenerteamet har bestått av følgende personer: Hovedtrener: Hjelpetrenere: Lagleder: Erik Holtan Ørjan Funderud, Robert Larsen, Sverre Vanvik og Bjørn Hauge Kjetil Andresen Ved sesongstart var vi 18 spillere, 17 gutter og 1 jente. Av de opprinnelige 18 sluttet 2 i løpet av sesongen (jenta + 1 gutt), mens 2 nye spillere er kommet inn (1 jente + 1 gutt). Dvs. vi er nå samme antall som ved begynnelsen av året, også fordelt etter kjønn. Det er Melløs Skole som er best representert med hele 13 spillere. Det skal i denne sammenheng nevnes at Melløs Skole har et betydelig høyere antall elever, og deltakelsen fra Bytårnet sett ut fra potensielle spillere ikke er så svak som en først kan få inntrykk av. Vi har kjørt 1 treningsøkt av 11/2 time gjennom hele sesongen (også mens serien pågikk), noe som vi har fått gode tilbakemeldinger på. Det har gjennomgående vært meget godt oppmøte på våre treninger og innsatsen til spillerne (og trenerteamet) har vært veldig god. I serien og turneringer har vi vært meldt opp med to lag, Moss Sort og Moss Gul. Det har også her vært godt oppmøte og det har aldri vært behov for å avlyse noen kamper eller låne spillere av andre lag eller hverandre (kampene gikk ofte på forskjellige dager/tider). Vi har byttet på lagene ofte, gjerne etter et par kamper, noe som vi har meget god erfaring med. Vår vurdering er at hyppige rulleringer har resultert i at vi har fått en sammenspleiset gjeng der alle går godt overens med hverandre uavhengig av skolekrets. Også foreldrene ser ut til å ha kost seg! I tillegg til seriespill har vi deltatt på 3 turneringer i tillegg til Kretsens avslutningsturnering på Melløs. Labb og Line turneringen i Ryggehallen, Larkollen Cup og Mosseporten Cup på Jeløya (dvs. 1 vinterturnering, 1 sommerturnering og 1 høstturnering) er alle turneringer som trygt kan anbefales. Spesielt hyggelig var Larkollen Cup der vi også la opp til en sosial sammenkomst med grilling ved stranden etter endt turnering. Resultatene har gjennomgående vært gode årgangen gjør seg ikke bort resultatmessig, noe som er hyggelig med ikke noe vi har fokusert mye på. Hovedfokuset har vært lik spilletid for alle der gode fotballopplevelser for alle er blitt satt i sentrum. Ved laginndeling har vi lagt vekt på å ha to tilnærmet jevngode lag, samt en god fordeling mellom spillere fra Melløs og Bytårnet skole. Spilleren har hatt en flott utvikling gjennom sesongen. Pasningsspill og kontroll over ballen begynner å bli god for de fleste. Pga. kort varsel valgte vi i år ikke å delta på ferdighetsmerke. Vår vurdering er at de fleste av våre spillere ville bestått prøvene. Konklusjon: Trener, foreldre og ikke minst spillerne har hatt en spennende og hyggelig sesong, med mange gode fotballopplevelser for store og små. Stemningen har vært god innad, noe som underbygges av meget godt og stabilt oppmøte. Med dette som utgangspunkt gleder vi oss til å ta fatt på en ny sesong! Med vennlig hilsen Trenerteamet Side 37

38 4. Dommere Det har i 2010 sesongen vært 3 aktive dommere og én observatør i Moss fotballklubb. En dommer har vært syk hele sesongen. Disse dommere og observatør er følgende: Oddbjørn Braaten - Dommer (Syk i 2010 sesongen) Oddmund Karlsen - Dommer Mustafa Kivrak - Observatør Roy K. Nilsbakken - Dommer Bjørn Christian Roksvåg - Dommer Et par av oss har trent sammen med andre dommere i fra regionen på onsdager på Jeløy frem til sesongen startet. Et par av oss deltok også på vår og høstmønstringen som er for alle dommere i fra 3. til 7. divisjon og som arrangeres hvert år. Vi har deltatt på turneringene som ble arrangert i Mossehallen i 2010 sesongen, i alt 3 turneringer på vinteren. 2 Sprint cuper og MFK cup. Vi fikk igjen meget bra tilbakemeldinger i fra spillere og lagledere om at kvaliteten på dømmingen var generelt veldig bra. Vi har dømt mange treningskamper internt for Moss Fotballklubb. Vi har en avtale om at vi skal dømme 5 kamper hver for kr.0.- pr. kamp mot at vi får det utstyret vi trenger. Det har også i denne sesongen blitt flittig brukt av lagledere, noe som er positivt for begge parter. Det er en meget fin trening både for lagene, lagledere, trenere og dommerne i klubben. 3 dommerne har dømt på forskjellige nivåer i divisjonssystemet, alt i fra yngres til divisjonsdømming til assistentdommer i 3. og 4. divisjon. Mustafa Kivrak har vært observatør for andre dommere i Oddbjørn Braaten dømte ikke denne sesong da han ble alvorlig syk etter en operasjon og er dessverre fortsatt syk. Dommere i Moss Fotballklubb setter stor pris på å samarbeide med klubben. Vi får komplett dommer og treningsutstyr av klubben og resten vil bli dekket etter behov så lenge det som er kontraktsfestet er oppfylt. Vi håper at det gode samarbeidet med klubben som har vært vil fortsette i 2011 sesongen. Vi jobber aktivt med å få flere rekrutteringsdommere / dommere til Moss Fotballklubb. Klubben har pr. i dag 3 aktive dommere, en observatør og en syk. Dette tilfredsstiller det som trengs av antall dommere i forhold til antall yngre lag som er med i systemet i Østfold Fotballkrets. Moss, 18. januar 2011 Oddmund Karlsen Dommeransvarlig i MFK Side 38

39 5. Regnskap 2010 med noter og budsjett Resultatregnskap 2010 og budsjett 2011 Side 39

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00

Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE. Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Årsberetningen 2001 ÅRSMØTE Avholdes på Melløs Stadion 22. februar 2002 kl 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av : desisorer, dirigent og sekretær 3. Årsberetninger 4. Regnskap 01.01.01 31.12.01 m/revisors

Detaljer

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 2 mars 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar 2015. FORRETNINGSORDEN

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL

ÅRSBERETNING VÅLERENGA FOTBALL ÅRSBERETNING Fra jubileumskampen den 29. juli 2013 mellom Vålerenga Fotball og Sarpsborg 08 (resultat 5-3). ÅRSBERETNING 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 5. MARS 2014, Kl. 19.00 I VALLHALL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning)

Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) Årsmelding 2013 (uten styrets beretning) DAGLIG LEDER HAR ORDET Kjære Brann-medlem Du har nå fått årsmeldingen fra klubben og styrets årsberetning med regnskap for 2013. Styrets årsberetning tar for seg

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

Årsmelding 2007. Stolt fortid - Stor fremtid

Årsmelding 2007. Stolt fortid - Stor fremtid Årsmelding 2007 Stolt fortid - Stor fremtid Hovedsamarbeidspartner: Samarbeidspartnere: Innhold Dagsorden s. 3 Styrets beretning s. 4 Styret, administrasjon og sportslig ledelse i RBK s. 7 Årsmelding for

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

Årsberetning. Idrettslaget. Halden Topphåndball

Årsberetning. Idrettslaget. Halden Topphåndball Årsberetning Idrettslaget Halden Topphåndball 2013 Styrets sammensetning Leder: Siri Rugaas Sekretær: Jens Kristian Borge Kasserer: Arild Skagen Sportslig leder: Petter Heide Larsen Leder rekruttering/utvikling:

Detaljer

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr104 2014 Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset Styrets beretning med regnskap Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr. 104. 2014 Onsdag 25.02.2015 kl. 19.00 i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING 2010 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN FOTBALL TURN HOVEDFORENINGEN Tirsdag 29. mars 2011 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET Side 1 ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Notodden Fotballklubb 2014

Notodden Fotballklubb 2014 Årsberetning 2014 Notodden Fotballklubb 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Dagsorden.. 2 Administrasjonsberetning.. 3 Adelskalenderen for Notodden Fotballklubb pr.

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G ÅRSBERETNING 2012 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Navn Pål Morten Hjulstad Andreas H. Jørgensen Freddy Larsen John Mohus Harald Lien Hege Hvidsten Janne Marit Stakset Jannicke Andersen Mats

Detaljer

TIL-avisa. Tar sats for å bli best JUNI 2015. Fra topp til flopp. Olé, Olé Andersen. Har en plan for opprykk

TIL-avisa. Tar sats for å bli best JUNI 2015. Fra topp til flopp. Olé, Olé Andersen. Har en plan for opprykk JUNI 2015 Fra topp til flopp Tar sats for å bli best Side 22 og 23 Olé, Olé Andersen Har en plan for opprykk Side 4 Side 2 og 3 Tverrelvdalen IL har som mål at det skal skinne av rekrutteringsarbeidet.

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer