Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 12 2013 Side 1941 2098 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 3. oktober 2013

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Aug. 8. Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven kapittel 5 (Nr.960) Aug. 8. Endr. i delegering av kompetanse etter ligningsloven (Nr. 961) Aug. 8. Endr. i delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) 4 10 nr. 5 (Nr. 962) Aug. 8. Endr. i delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven 4 4 nr. 8 og 4 9 nr. 8 (Nr. 963) Aug. 8. Endr. i delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven 6 13 nr. 4 (Nr. 964) Aug. 8. Endr. i delegering av myndighet etter ligningsloven samt etter selskapsskatteloven (Nr. 965) Aug. 9. Delt ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 79 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) (Nr. 969) Aug. 9. Korrigert ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 64 om endringer i barnelova (farskap og morskap) (Nr. 971) Mai 2. Deleg. av myndighet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter forvaltningsloven 13d (Nr. 973) Juli 3. Deleg. av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) (Nr. 974) Aug. 19. Deleg. av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter skipssikkerhetsloven 1988 (Nr. 1002)... Aug. 23. krafttr. av lov 21. juni 2013 nr. 80 om endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret) (Nr. 1022) Aug. 23. Deleg. av Kongens myndighet etter strålevernlovens 16, annet ledd til Kriseutvalget for atomberedskap (Nr. 1024) Sept. 2. Endr. i delegeringsvedtak av myndighet etter ligningsloven 4 3 nr. 3 og 4 4 nr. 7 (Nr. 1041) Sept. 13. krafttr. av lov 14. juni 2013 nr. 33 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Nr. 1077) Sept. 13. Delvis ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 86 om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) og lov 21. juni 2013 nr. 82 om endringer i politiregisterloven mv. (Nr. 1078) Kunngjøring av stortingsvedtak 2013 Mai 16. Endr. i Stortingets forretningsorden (Nr. 1075) Forskrifter 2013 Juli 31. Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i (Nr. 940) Aug. 1. Forskrift om fagskoleutdanning (Nr. 942) Aug. 2. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia (Nr. 943) Aug. 7. Forskrift om luftfartsoperasjoner (Nr. 956) Apri l 5. FOR nr 1222: Forskrift om T-standarder i offentlig forvaltning (Nr. 959) Aug. 19. Forskrift om skipsarbeidslovens virkeområde (Nr. 990) Aug. 19. Forskrift om klagerett for den som har sitt arbeid på skip (Nr. 998) Aug. 19. Forskrift om bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på skip (Nr. 999) Aug. 19. Forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. (Nr. 1000)

3 Aug. 23. Forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter (Nr. 1006) Aug. 15. Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite i EU-sonen i 2013 (Nr. 1011) Aug. 20. Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning (Nr. 1056) Aug. 30. Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2013 (Nr. 1057) Sept. 2. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen Betanien AS (Nr. 1066) Sept. 12. Forskrift om overtredelsesgebyr ved manglende føring og oppbevaring av personalliste (Nr. 1072) Endringsforskrifter 2012 Aug. 1. Endr. i forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen (Nr. 1461) Aug. 1. Endr. i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) (Nr. 941) Aug. 2. Endr. i forskrift om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer (Nr. 944) Aug. 5. Endr. i førerkortforskriften (Nr. 945) Juli 3. Endr. i forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (KT)-løsninger (Nr. 951) Juli 31. Endr. i utlendingsforskriften (informasjonsutveksling) (Nr. 952) Aug. 6. Endr. i passforskriften (Nr. 953) Aug. 7. Endr. i forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien (Nr. 954) Aug. 7. Endr. i forskrift om hold av storfe (Nr. 955) Aug. 7. Endr. i forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer (Nr. 957) Aug. 9. Endr. i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping (Nr. 958) Aug. 9. Endr. i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (Nr. 966) Aug. 9. Endr. av forskrift 5. april 2013 nr. 959 benevnt «FOR nr 1222: Forskrift om T-standarder i offentlig forvaltning» (Nr. 967) Aug. 9. Endr. i personopplysningsforskriften (Nr. 970) Aug. 12. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien (Nr. 975) Aug. 13. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe (Nr. 976) Aug. 14. Endr. i forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag (Nr. 977) Aug. 14. Endr. i forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8 13 (Nr. 978) Aug. 14. Endr. i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (Nr. 979) Aug. 15. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 980) Aug. 15. Endr. i forskrift om lufttrafikkregler (Nr. 981) Aug. 15. Endr. i forskrift om forsøk med arbeidsavklaringspenger lønnstilskudd (Nr. 982) Aug. 16. Endr. i forskrift om valg til Sametinget (Nr. 983) Aug. 16. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 989) Aug. 12. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2013 (Nr. 994) Aug. 13. Endr. i forskrift om medisinsk utstyr (Nr. 995) Aug. 19. Endr. i forskrift om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv. (havnestatskontrollforskriften) (Nr. 996) Aug. 19. Endr. i forskrift om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. (Nr. 997) Aug. 19. Endr. i personopplysningsforskriften (Nr. 1001) Aug. 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2013 (Nr. 1003) Aug. 20. Endr. i forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (Nr. 1004) Aug. 20. Endr. i forskrift om bruk av vannscooter og lignende (Nr. 1005)

4 Aug. 23. Endr. i forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2013 (Nr. 1007) Juni 19. Endr. i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer (Nr. 1008) Juli 3. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1009) Aug. 15. Endr. i forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond (Nr. 1010) Aug. 19. Endr. og omhjemling av diverse forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i sjømannsloven (Nr. 1012) Aug. 20. Endr. i forskrift om kontroll av maritim tjeneste (Nr. 1013) Aug. 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2013 (Nr. 1014) Aug. 21. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 1015) Aug. 21. Endr. i forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) (Nr. 1016) Aug. 21. Endr. i forskrift om maksimalkvoter i fisket etter øyepål i 2013 (Nr. 1017) Aug. 22. Endr. i forskrift om innkreving m.v. av losgebyrer og alminnelig kystgebyr til kystverket (Nr. 1019) Aug. 22. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2013 (Nr. 1020) Aug. 23. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (Nr. 1021) Aug. 26. Endr. i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer (Nr. 1027) Aug. 23. Endr. i forskrift 7. desember 2012 nr om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) (Nr. 1033) Aug. 27. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 1034) Aug. 27. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest fra Russland (Nr. 1035) Aug. 19. Endr. i forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 (Nr. 1036) Aug. 20. Endr. i tilvirknings- og importforskriften, legemiddelforskriften, grossistforskriften, apotekforskriften, forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek og forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 2041 (Nr. 1037)... Aug. 30. Endr. i forskrift om bruk av kjøretøy (Nr. 1038) Sept. 2. Endr. i forskrift om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver (Nr. 1039) Sept. 2. Endr. i forskrift om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven 6 10 nr. 1 og 2, jf. nr. 3 (Nr. 1040) Sept. 2. Endr. i forskrift om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer (Nr. 1042) Sept. 2. Endr. i forskrift om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. (Nr. 1043) Sept. 2. Endr. i forskrift om pålegg om revisjon mv. (Nr. 1044) Aug. 30. Endr. i forskrift om bachelorgrad ved Atlantis Medisinske Høgskole (Nr. 1045) Sept. 1. Endr. i forskrift til opplæringslova (Nr. 1046) Sept. 3. Endr. i forskrift om sanksjoner og tiltak mot ran (Nr. 1047) Sept. 3. Endr. i forskrift om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften) mv. (Nr. 1048) Feb. 26. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1055) Sept. 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2013 (Nr. 1058) Sept. 4. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 2070 (Nr. 1060)... Sept. 5. Endr. i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) (Nr. 1061) Sept. 9. Endr. i forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea (Nr. 1067) Sept. 9. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1068) Sept. 10. Endr. i forskrift til privatskolelova (Nr. 1069)

5 Sept. 10. Endr. i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (Nr. 1070) Sept. 10. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 1071) Sept. 13. Endr. i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften) (Nr. 1073) Sept. 13. Endr. i forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel (Nr. 1074) Sept. 12. Endr. i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (Nr. 1076) Sept. 13. Endr. i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (Nr. 1079) Sept. 16. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 1083) Diverse 2013 Aug. 9. Opph. av forskrift 15. mars 2013 nr. 285 benevnt «FOR nr 1222: Forskrift om T-standarder i offentlig forvaltning» (Nr. 968) Aug. 16. Meddel. om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (Nr. 984) Aug. 16. Meddel. om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om kjøretøyverksteder (Nr. 985) Aug. 16. Meddel. om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (Nr. 986) Aug. 16. Meddel. om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) (Nr. 987) Aug. 16. Meddel. om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område (Nr. 988) Aug. 22. Opph. av forskrift om kystavgift (Nr. 1018) Aug. 23. Mandat for og sammensetning av Kriseutvalget for atomberedskap med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen (Nr. 1023) Aug. 23. Opph. av kongelig resolusjon av 17. februar 2006 nr. 205 om Atomberedskap sentral og regional organisering (Nr. 1025) Aug. 23. Opph. av kronprinsregentens resolusjon av 10. oktober 1980 om nstruks om beredskap mot radioaktivt avfall (Nr. 1026) Sept. 3. Endr. i våpeninstruks for politiet (Nr. 1049) Sept. 4. Opph. av forskrift om stopp i fiske etter vassild i 2013 (Nr. 1059) Sept. 13. Opph. av instruks for Statens bygge- og eiendomsdirektorat (Nr. 1080) Sept. 13. Opph. av retningslinjer for Statens hus samlokalisering av regionale statsetater (Nr. 1081) Sept. 13. Endr. i instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor 20. januar 2012 nr. 39 (Nr. 1082) Rettelser Nr. 15/2003 s (i forskrift 14. november 2003 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften) Nr. 4/2013 s. 720 (i forskrift 1. mars 2013 nr. 286 om endring i forskrift 9. februar 2007 nr. 149 om sanksjoner og tiltak mot ran) Nr. 4/2013 s. 763 (i forskrift 18. mars 2013 nr. 291 om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8 13) Nr. 5/2013 s. 892 (i vedtak 12. april 2013 nr. 369 om endring i vedtak 22. november 2005 nr om delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til Debio og det lokale og regionale Mattilsynet etter økologiforskriften 17 mv.) Nr. 9/2013 s (i forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 31. juli Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 3. oktober 2013 Nr aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen Hjemmel: Fastsatt av styret ved Politihøgskolen 1. august 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitetsog høyskoleloven) 3 3, 3 4, 3 5, 3 8, 3 9, 3 10, 3 11, 4 2, 4 5, 4 7, 5 2 og 5 3, lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) kapittel Va og forskrift 16. desember 2005 nr om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Kunngjort 9. august 2013 kl forskrift 31. mai 2011 nr. 697 om studier og eksamen ved Politihøgskolen gjøres følgende endring: Kapittel 5 nr. 3 ny bokstav d skal lyde: d. Studenten har blitt bedt om å innlevere originaldokumenter i forbindelse med opptaket og ikke leverer disse til kontroll innen fastsatt frist. Studenten kan søke om utsatt frist dersom studenten ikke har hatt mulighet til å fremskaffe originaldokumentene innen fastsatt frist. Begrunnelse for søknad om utsatt frist må ligge i forhold studenten selv ikke har kontroll over. Denne forskriften trer i kraft fra 1. august juli Nr Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 31. juli 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, 12, 13, 16, 22, 34, 35 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99. Kunngjort 6. august 2013 kl Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fange, oppbevare ombord og lande kongekrabbe innenfor følgende område (kvoteregulert område): a) Magerøysundet. Øst for en linje trukket mellom punktene: N 70 55,96' Ø 25 32,81' N 70 55,82' Ø 25 30,46' b) Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71 08,05' Ø 26 til N 71 30' Ø 26, videre østover langs N 71 30' til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet. 2. Totalkvote og kvotefleksibilitet Uten hinder av forbudet i 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fange og lande 900 tonn hannkrabber, 50 tonn hunnkrabber og 100 tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert område fra og med 1. august 2013 til og med 31. juli Av kvantumet i første ledd avsettes 30 tonn hannkrabber til forskningsformål, 3 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 2 tonn hannkrabber til turistfisket. Ved underfiske på inntil 10 % i perioden fra og med 1. august 2012 til og med 31. juli 2013 kan Fiskeridirektoratet godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsperioden fra og med 1. august 2013 til og med 31. juli 2014.

7 31. juli Nr Norsk Lovtidend Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i perioden fra og med 1. august 2013 til og med 31. juli 2014 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for neste reguleringsperiode i Fartøykvoter Fartøy med adgang til å delta hvor eier av fartøyet per 1. januar 2013 står registrert på blad B i fiskermanntallet kan fange og lande inntil 2,0 tonn lytefri hannkrabbe. For å tildeles kvote etter første ledd må eier av fartøyet faktisk være registrert på blad B i fiskermanntallet per 1. januar Tilbakedatert registrering gir ikke adgang til fartøykvote etter første ledd. Øvrige fartøy med adgang til å delta kan fange og lande inntil 1,0 tonn lytefri hannkrabbe. 4. Tilleggskvoter Fartøy med adgang til å delta kan fange og lande inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke. 5. Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fangste og lande én kvote kongekrabbe innenfor reguleringsåret. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fangstet og landet innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fangstet og landet hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i den aktuelle fangsten, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. 6. Overføring av fangst Det kvantum som kan fanges av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande kongekrabbe som er fanget av annet fartøy. Forbud i denne paragraf gjelder også kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området. 7. Landing av fangst Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området. Uten hinder av første ledd kan kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området landes i Skarsvåg i Nordkapp kommune. 8. Fangst i og utenfor kvoteregulert område Fartøy med adgang til å delta må, etter oppstart av fangst i kvoteregulert område, ha avsluttet og landet fangsten for reguleringsåret 2013/2014 før de deltar i fangst utenfor kvoteregulert område. Ved refordeling av kvote kan refordelt kvantum likevel j innenfor det kvoteregulerte området. 9. Rapporteringsplikt per SMS Den som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal sende melding til Fiskeridirektoratet region Finnmark per SMS (telefon 1933) når fartøy starter og avslutter fangst i det kvoteregulerte området. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Melding om start av fangst skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: «kkk» «akt» 2 døgn før fangsten starter i kvoteregulert område Registreringsmerke Navn på fartøyet Dato og klokkeslett. Melding om avslutning av fangst skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: «kkk» «pas» når fartøyet avslutter fangsten i kvoteregulert område Registreringsmerke Navn på fartøyet Dato og klokkeslett. 10. Forbud mot ombordproduksjon Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt. 11. Bifangst Ved fiske med bunngarn eller bunnline med fartøy registrert i merkeregisteret, og hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, er det uten hinder av 1 adgang til å ha inntil 1 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing. Bifangst regnes av fangstens samlede vekt, inkludert vekten av kongekrabbe. Ved fiske etter rognkjeks med bunngarn er det likevel tillatt å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing, regnet av fangstens samlede vekt av rognkjeks og kongekrabbe. For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd trekkes fra fartøykvoten.

8 31. juli Nr Norsk Lovtidend Fartøy som ikke har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, og som har adgang til å ha bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd, kan ikke ha teiner ombord samtidig som det drives fiske med bunngarn eller bunnline. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område som har fanget sin maksimalkvote/fartøykvote angitt i 4 og Rapportering av fangst Fangstdata skal registreres på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet. Rapporteringsskjema skal oppbevares ombord og forevises ved kontroll. Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 14 dager etter endt måned med fangst. Fartøy som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland per telefon (tlf ) når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse. 13. Turistfiske Fiskeridirektoratet region Finnmark kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Det er forbudt å omsette fangsten. Fiskeridirektoratet region Finnmark fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 14. Stenging av områder Det er forbudt å fangste kongekrabbe i følgende områder: a) Varangerfjorden sør for en linje trukket langs 70 N avgrenset i øst mot grensen til Russland i perioden fra og med 3. september kl til og med 5. september kl b) Varangerfjorden mellom 70 N og 70 20' N avgrenset i øst mot grensen til Russland i perioden fra og med 5. september kl til og med 7. september kl c) Tanafjorden sør for en linje trukket mellom punktene N 70 59,31' Ø ,48' (Omgang) og N 70 52,61' Ø ,83' (Tanahorn) i perioden fra og med 7. september kl til og med 9. september kl d) Hele Laksefjorden inkludert området sør for 71 N og øst/vest avgrensning mellom Ø ' og Ø ', i perioden fra og med 9. september kl til og med 11. september kl e) Porsangerfjorden sør for en linje trukket mellom punktene N 70 57,2' Ø ,2' (Sværholtklubben) og N 70 58,2' Ø ,3' (Juledagsneset), øst for en linje trukket mellom punktene N 70 54,6' Ø 02541,1 (Kåfjordnova) og N 70 56,5' Ø 25 41,3' (Tagganeset), nord for en linje trukket mellom punktene N 70 35,4' Ø 25 16,5' (Garneset) og N 70 34,0' Ø 25 51,1' (Ytre Brenna), i perioden fra 12. september kl til 12. september kl Uten hinder av forbudet i annet ledd er det likevel tillatt å fangste kongekrabbe i følgende områder: a) Varangerfjorden: ndre Varangerfjorden vest for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 7' 29,87 Ø 29 5' 13,63 (Klubbvik) 2. N 70 3' 40,18 Ø 29 5' 4,92 (Byluft). Bugøyfjord innenfor/sør for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 69 57' 53,67 Ø 29 40' 21,98 (Bugøya) 2. N 69 55' 28,35 Ø 29 37' 43,22 (Kasterholman). Kjøfjorden innenfor/sør for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 69 55' 28,35 Ø 29 37' 43,22 (Kasterholman) 2. N 69 54' 57,58 Ø 29 46' 1,82 (Kjeøya). Neidenfjorden vest for ei linje mellom følgende koordinater: 1. N 69 45' 20,96 Ø 29 41' 56,25 (Skogerøyneset) 2. N 69 44' 37,10 Ø 29 42' 35,18 (Buholmen). b) Tanafjorden: Hopsfjorden innenfor/vest for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 47' 14,77 Ø 28 12' 43,80 (Segelneset) 2. N 70 44' 16,14 Ø 28 8' 34,02 (Langfjordnes). Langfjorden innenfor en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 44' 16,14 Ø 28 8' 34,02 (Langfjordnes) 2. N 70 43' 4,83 Ø 28 16' 28,71 (Digermulen). Vestertana sør for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 29' 1,93 Ø 27 51' 16,78 (Alteberget) 2. N 70 28' 57,14 Ø 27 53' 49,92. c) Laksefjorden: Laksefjorden indre vest innenfor for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 26' 3,68 Ø 26 37' 37,21 (Straumholmen) 2. N 70 26' 39,80 Ø 26 37' 42,27 (Russeneset) 3. N 70 27' 42,08 Ø 26 33' 58,27 (Steinøyra).

9 1. aug. Nr Norsk Lovtidend Lille Porsanger vest for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 39' 12,52 Ø 26 37' 00,00 (Veidnesklubben) 2. N 70 44' 3,10 Ø 26 39' 15,86 (Veidgamneset). Eidsfjorden øst for Ø 27 30' 00. Fiskeridirektoratet kan stenge områder for fangst av kongekrabbe for å tilrettelegge for forskning. 15. Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten av kongekrabbe når kvoten på lytefri hannkrabbe er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift, og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten. 16. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr , 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 17. krafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. august 2013 og gjelder til og med 31. juli aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 1. august 2013 med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) 9 og 11. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. nr. 21al (direktiv 2003/87/EF) og nr. 21ala (forordning (EU) nr. 1031/2010 som endret ved forordning (EU) nr. 784/2012 og forordning (EU) nr. 1042/2012). Kunngjort 6. august 2013 kl forskrift 23. desember 2004 nr om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) gjøres følgende endringer: 7 12 skal lyde: (kvantitative begrensninger på bruk av utslippsenheter fra de prosjektbaserte Kyoto-mekanismene) For virksomheter som driver kvotepliktige aktiviteter i henhold til 1 1, er retten til å levere utslippsenheter fra de prosjektbaserte Kyoto-mekanismene i perioden begrenset til 15,72 prosent av bedriftens samlede innlevering av kvoter hvert utslippsår. Eksisterende virksomheter som definert i 3 3 nr. 1 kan i tidsrommet levere utslippsenheter nevnt i første ledd tilsvarende gjenværende tillatt oppgjørsmengde som nevnt i første ledd eller [AA-prosent prosentsatsen ikke fastsatt] av tildelingen til virksomheten i perioden dersom dette gir et høyere antall utslippsenheter. Virksomhetene kan i tidsrommet levere utslippsenheter utover dette, tilsvarende [BB-prosent prosentsatsen ikke fastsatt] av verifiserte utslipp i perioden fratrukket tildeling av vederlagsfrie kvoter i perioden Nye virksomheter som definert i 3 3 nr. 2, og virksomheter som ble ansett som nye virksomheter i andre kvoteperiode ( ) og som ikke har kunnet bruke utslippsenheter fra de prosjektbaserte Kyoto-mekanismene eller fått tildeling av vederlagsfrie kvoter i andre kvoteperiode ( ), kan i perioden levere utslippsenheter fra prosjekter nevnt i første ledd tilsvarende [CC-prosent prosentsatsen ikke fastsatt] av sine verifiserte utslipp hvert utslippsår i perioden For luftfartøysoperatører er retten til å levere utslippsenheter fra de prosjektbaserte Kyoto-mekanismene i % av luftfartøysoperatørens samlede innlevering av kvoter. perioden kan luftfartøysoperatører levere inn [DD-prosent prosentsatsen ikke fastsatt] av sine verifiserte utslipp hvert utslippsår i perioden Retten til å levere utslippsenheter fra de prosjektbaserte Kyoto-mekanismene kan spares i kvoteperioden. 8 1 skal lyde: 8 1. (Auksjonering av klimakvoter) EØS-avtalens vedlegg XX kapittel 3 nr. 21ala (kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter under direktiv 2003/87/EF, som endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 784/2012 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1042/2012) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Endringene trer i kraft straks.

10 2. aug. Nr Norsk Lovtidend 1. aug. Nr Forskrift om fagskoleutdanning Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. august 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 5. Kunngjort 6. august 2013 kl nnpassing og fritak Fagskoler skal innpasse beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med samme antall fagskolepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om innpassing for. nnpassing kan bare skje mellom fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. Fagskoler kan gi fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak. Fritak skal bygge på en faglig vurdering fra den enkelte fagskole. Fritak på bakgrunn av realkompetanse må baseres på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn, fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller annet, dvs. formell, ikke-formell og uformell kompetanse, samlet kan gi grunnlag for fritak for del av fagskoleutdanning Med emne menes de minste resultatbærende enhetene som gir uttelling i form av fagskolepoeng. Med minste resultatbærende enhet menes alle enheter som gir en selvstendig karakter, og som studenten må bestå for å få godkjent et vitnemålsgivende utdanningstilbud. Enhetene kan variere i omfang og skal fremkomme i vitnemålet. Hva som anvendes som begrep for den minste resultatbærende enheten, varierer fra fagskole til fagskole (modul, fag, emne, enhet, sertifikat). Utgangspunktet for vurderinger om innpassing og fritak skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og fagskolepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning for de emner eller den kompetanse det søkes om innpassing eller fritak for. 2. Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må minst 30 av fagskolepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved fagskolen. Det er normalt den siste fagskolen som har en student før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet. Ved innpassing mellom fagskoler kan det avtales særskilte ordninger for utstedelse av vitnemål mellom de berørte fagskolene. 3. Fagskolepoeng Det gis 60 fagskolepoeng for læringsutbyttet oppnådd på bakgrunn av ett års bestått fagskoleutdanning på heltid. Ett års fagskoleutdanning på heltid tilsvarer normalt ti måneder. Er fagskoleutdanningen inndelt i emner, skal hvert emne tildeles fagskolepoeng etter den relative vekten det har i arbeidsbelastning for studentene og læringsutbytte innenfor utdanningen. Fagskolepoeng skal brukes ved vurdering av innpassing av utdanning mellom fagskoler og i karakterutskrifter for gjennomførte emner fra fagskoleutdanning. Antallet oppnådde fagskolepoeng skal fremgå av vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført fagskoleutdanning. 4. Felles vurderingsuttrykk Vurderingsuttrykket ved avsluttende vurdering, eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og med F for ikke bestått. den graderte karakterskalaen fra A til F skal karakteren C gi uttrykk for en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder, og karakteren A for en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 5. krafttredelse Forskriftens 1, 2 og 4 trer i kraft straks. krafttredelsestidspunktet for 3 settes til 1. august aug. Nr Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 2. august 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd, jf. 12, 14 og 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg kap. del 7.1 nr. 13, kap. nr. 41 og vedlegg kap. X nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 743/2013). Kunngjort 6. august 2013 kl Virkeområde Forskriften omfatter et importforbud for levende eller kjølte muslinger, med opprinnelse i Tyrkia, og en stikkprøvekontroll av frosne eller bearbeidede muslinger, med opprinnelse i Tyrkia for E.coli og biotoksiner, når Norge er første mottaksstat innen EØS-området. 2. Særlige importbetingelser for muslinger fra Tyrkia EØS-avtalens vedlegg kapittel del 7.1 nr. 13, kap. nr. 41 og vedlegg kap. X nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 743/2013) om særlige importbetingelser for muslinger fra Tyrkia til konsum gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg og, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

11 2. aug. Nr Norsk Lovtidend 3. Tilsyn og vedtak Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven 24 til Straff Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven Dispensasjon Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. 6. krafttredelse Denne forskriften trer i kraft 5. august Forordninger Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg kap. del 7.1 nr. 13, kap. nr. 41 og vedlegg kap. X nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 743/2013) med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg og, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Forordning (EU) nr. 743/2013 (Engelsk) COMMSSON MPLEMENTNG REGULATON (EU) No 743/2013 of 31 July 2013 introducing protective measures on imports of bivalve molluscs from Turkey intended for human consumption (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMSSON, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 97/78/EC of 18 December 1997 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third counties, 1 and in particular Article 22(1) thereof, Whereas: (1) The Commission's audit service, the Food and Veterinary Office has carried out a follow-up audit in Turkey to evaluate the official controls of the production of fishery products and bivalve molluscs intended for export to the Union. The audit identified several deficiencies in the implementation of official controls and in particular significant shortcomings of analyses in the official laboratories visited. Consequently, the Turkish competent authority cannot reliably guarantee that Union health standards for all bivalve molluscs exported to the Union are met. (2) n addition, Member States have reported a high number of non-compliant consignments of bivalve molluscs originating in Turkey which were not fulfilling Union microbiological standards. (3) n order to protect human health, it is appropriate to subject the bivalve molluscs originating in Turkey to appropriate checks, with the purpose of preventing products unfit for human consumption from being placed on the market. The competent authorities should place the consignments concerned under official detention in the border inspection post of entry into the Union until they receive the results of such checks. (4) The very short shelf life of live and chilled bivalve molluscs rules out testing at the Union border as a less restrictive trade measure. Consignments of those molluscs would have been unfit for human consumption before the laboratory results become available. Therefore, it is appropriate to suspend imports into the Union of live and chilled bivalve molluscs originating in Turkey until the Turkish authorities will be in position to provide the necessary guarantees. (5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, 1 OJ L 24, , p HAS ADOPTED THS REGULATON: Article 1 This Regulation shall apply to live, chilled, frozen and processed bivalve molluscs intended for human consumption and originating in Turkey. Article 2 Member States shall not allow importation into the Union of live and chilled bivalve molluscs from Turkey.

12 2. aug. Nr Norsk Lovtidend Article 3 1. Member States shall, using appropriate sampling plans and detection methods, carry out tests on consignments of frozen and processed bivalve molluscs originating in Turkey as provided for in paragraph 2. Those tests shall take place at the border inspection post of entry into the Union of the consignments concerned. 2. Member States shall carry out the tests necessary to identify: (a) the contamination level of Escherichia coli in all consignments of frozen bivalve molluscs; (b) the presence of marine biotoxins in all consignments of frozen or processed bivalve molluscs. 3. The consignments subjected to tests referred to in paragraphs 1 and 2 shall stay under supervision of competent authorities at the border inspection post concerned until the results of those tests are received and assessed. 4. f the tests referred to in paragraphs 1 and 2 indicate that a consignment is likely to be injurious to human health, the competent authority shall immediately seize and destroy the consignments. Article 4 All expenditures incurred in the application of this Regulation shall be charged to the operator or his representative responsible for the consignment at the time of presentation of that consignment to the border inspection post of entry into the Union. Article 5 This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. t shall apply until 4 August This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. Done at Brussels, 31 July For the Commission The President José Manuel BARROSO 2. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 2. august 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd, jf. 12 bokstav c og 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg kap. (vedtak 2006/766/EF endret ved beslutning 2009/951/EF, beslutning 2010/602/EU, beslutning 2010/725/EU, beslutning 2011/131/EU, beslutning 2012/203/EU, beslutning 2012/650/EU, beslutning 2012/692/EU og beslutning 2013/415/EU). Kunngjort 6. august 2013 kl forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer gjøres følgende endringer: Vedlegg gjøres følgende endringer: Mayotte fjernes fra lista. Oppføringen for St. Helena (SO-kode SH) skal lyde: SH St. Helena Eksklusive øyene Tristan da Cunha og øya Ascension Tristan da Cunha Kun hummer (fersk eller frossen) Eksklusive øyene St. Helena og Ascension Vedlegg fotnote 2 oppheves. Endringene trer i kraft straks, med unntak av endringen som gjelder Mayotte som trer i kraft 1. januar Forordning For å lese beslutning 2013/415/EU i engelsk versjon se her:

13 5. aug. Nr Norsk Lovtidend 5. aug. Nr Forskrift om endring i førerkortforskriften Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 5. august 2013 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 24, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr Kunngjort 6. august 2013 kl forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. gjøres følgende endringer: EØS-henvisninger gjøres følgende tilføying: beslutning 2013/21/EU. 1 2 skal lyde: 1 2. Anerkjennelse av utenlandske førerkort Førerkort utstedt i EØS anerkjennes, både ved midlertidig opphold og ved fast bosetting. EØS-førerkort som ikke er utstedt etter kravene i direktiv 2006/126/EF eller omfattes av beslutning 2013/21/EU, gir ikke førerett i Norge. kap. 8 og 9 er det fastsatt nærmere bestemmelser om anerkjennelse og i kap. 10 om innbytte av utenlandske førerkort. Utenlandsk førerkort gir ikke førerett i Norge dersom: a) førerkortet er ugyldig i utstederstaten, herunder at førerkortet er utløpt, b) førerett i henhold til førerkortet er tapt eller tilbakekalt i utlandet, c) førerkortet tidligere er innbyttet i norsk førerkort, d) føreretten i henhold til førerkortet er tapt eller tilbakekalt i Norge, e) førerkortet er inndratt eller beslaglagt i Norge, f) førerett i henhold til norsk førerkort er tapt eller tilbakekalt i Norge, g) norsk førerkort er inndratt eller beslaglagt i Norge, eller h) det foreligger sperrefrist i Norge for tilsvarende klasse(r). nternasjonalt førerkort anerkjennes ved midlertidig opphold sammen med nasjonalt førerkort, jf nternasjonalt førerkort alene gir ikke grunnlag for innbytte. 4 1 skal lyde: 4 1. Gyldighetstid for førerkort Førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, BE, S og T gis 15 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til 4 2 til 4 5. Førerkortet skal ha varighet på maksimalt fem år dersom innehaveren har diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika. For søker som har fylt 60 år, settes utløpsdato på førerkortet til dagen før søker fyller 75 år, eller til utløp av helseattesten dersom dette leveres. Har søker fylt 75 år, settes gyldighet som angitt i helseattesten. Har søker fylt 75 år, men ikke 78 år, kan helseattesten utstedes med inntil 3 års gyldighet, men maksimalt til dagen før fylte 80 år. Etter fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil 2 år om gangen. Personer som har fylt 75 år 19. januar 2013, kan benytte liten helseattest ved siden av førerkortet så lenge helseattesten er gyldig. Førerkort i øvrige klasser gis 5 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til 4 3 til 4 5. Før utstedelsen må søker fremlegge helseattest. Ved utstedelse av førerkort etter dette ledd, gis førerkortklasse etter første ledd samtidig ny gyldighetsperiode etter reglene i første ledd. For søker som har fylt 66 år, settes gyldighet som angitt i helseattesten, men maksimalt til dagen før søker fyller 71 år. For personer som har fylt 70 år, gis førerkortet gyldighet for ett år om gangen. For asylsøkere som dokumenterer lovlig opphold, gis førerkortet gyldighet for 4 år om gangen. 4 3 skal lyde: En begrensning av føreretten av helsemessige årsaker, kan ikke gis uten at det er gitt dispensasjon fra helsekravene for den aktuelle klassen. Selv om helsekravene er oppfylt på attesttidspunktet, kan føreretten tidsbegrenses for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging. En dispensasjon fra helsekravene gir ingen automatisk rett til å få utstedt førerkort. Førerkortet gis påtegning om begrensing jf. vedlegg 4 (førerkortkoder), men helsemessige forhold påføres ikke. Føreretten kan når særlige helsemessige forhold hos søkeren gjør det nødvendig, begrenses til å gjelde: 1. kjøring med motorvogn av bestemt gruppe eller type, eventuelt med nærmere angitt utstyr 2. bestemt(e) kjennemerke(r) 3. kortere gyldighetstid enn det normale eller 4. en kombinasjon av disse. Førerett med geografisk begrensning kan gis av Vegdirektoratet. Når praktisk prøve er avlagt med kjøretøy med automatgir, er føreretten begrenset til slike kjøretøy jf. trafikkopplæringsforskriften 29 8 med unntak som nevnt i 29 8 andre ledd. 5 1 andre til fjerde ledd skal lyde:

14 5. aug. Nr Norsk Lovtidend Søknad om førerkort skrives på fastsatt skjema som sendes/leveres til det lokale distriktsvegkontoret eller den lokale trafikkstasjonen. Søknad kan også leveres via nternett i førerkortklasser hvor det er tilrettelagt for det. Krav om søknadsskjema gjelder ikke for fornyelser, med mindre det kreves ny førerprøve. Egenerklæring om helse, eller helseattest når dette er nødvendig eller kreves etter vedlegg 1, skal vedlegges søknaden. Ved navneendring skal vigselsbrev eller navnebrev vedlegges, dersom endringen ikke fremgår av Det Sentrale Personregister. Helsen må være godkjent før bestilling av avsluttende prøve. For personer som søker om førerkort første gang sender Statens vegvesen forespørsel til politiet for å kontrollere at vandelen er godkjent. Vandelen må være godkjent før bestilling av avsluttende prøve. 5 2 andre og tredje ledd skal lyde: Når det er krav om obligatorisk opplæring etter trafikkopplæringsforskriften, kan førerkort ikke utstedes i den aktuelle klassen før det dokumenteres at slik opplæring er gjennomført. Før førerkort utstedes må søker fremvise akseptabel legitimasjon med navn, fødselsnummer (11 siffer), eller D- nummer for de som ikke har norsk fødselsnummer, og bilde. Søkerens identitet må kontrolleres og søkers navnetrekk gis under kontrollerte betingelser. 7 2 skal lyde: 7 2. Utstedelse av nytt førerkort når førerkortet er mistet eller stjålet Nytt førerkort kan utstedes som duplikat, fornyelse eller innbytte til personer som har mistet eller blitt frastjålet sitt norske førerkort eller EØS-førerkort og som har fast bopel i Norge, dersom det ikke er kommet til rette fire uker etter at førerkortet er meldt tapt. Førerkort kan utstedes straks dersom alt tyder på at førerkortet er tapt for alltid, dersom det er nødvendig å kjøre i utlandet, dersom det skal utvides til en ny førerkortklasse eller dersom en av førerkortklassene eller kompetansene har mindre enn 6 måneders gjenstående gyldighet på førerkortet. For førerkort fra EØS kan det kreves fremlagt dokumentasjon på føreretten fra utstederlandet. stedet for duplikat for gyldige førerkort utstedt før 19. januar 2013 med gjenstående gyldighetstid som er lenger enn det som følger av 4 1, utstedes nytt førerkort etter bestemmelsene i 4 1. Dersom førerkortet kommer til rette, skal det straks innleveres til en trafikkstasjon. 8 1 første ledd skal lyde: Førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat, er gyldig her i landet i samsvar med sitt innhold. Likevel gjelder 4 6 andre ledd. Føreretten er begrenset til de internasjonale klassene som er nevnt i 3 1 og rettigheter som følger av beslutning 2013/21/EU. 9 2 første ledd skal lyde: Førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat er gyldig her i landet i samsvar med sitt innhold til førerkortets gyldighetstid utløper. Likevel gjelder 4 6 andre ledd. Føreretten er begrenset til de internasjonale klassene som er nevnt i 3 1 og rettigheter som følger av beslutning 2013/21/EU. Førerkort utstedt i EØS-stat som er byttet inn fra et land utenfor EØS kan brukes i Norge i inntil 3 måneder. Personer som tok fast bopel i Norge før 19. januar 2013 og som er innehaver av EØS-førerkort byttet inn fra stat utenfor EØS, kan benytte førerkortet i Norge så lenge det er gyldig skal lyde: nnbytte av førerkort utstedt i land utenfor EØS-området Fullverdig førerkort utstedt i Australia, Canada, Hongkong, srael, Monaco, New Zealand, San Marino, Sør-Korea og USA kan byttes til norsk førerkort i tilsvarende klasse(r) etter bestått praktisk førerprøve. Førerkortklasser som tilsvarer AM, S og T byttes ikke inn. Førerkort for bil fra Japan kan byttes til norsk førerkort klasse B uten praktisk prøve. Førerkort fra andre land kan ikke byttes inn. Gjelder innbyttet også klasse C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, må praktisk prøve i klasse B bestås først. Deretter må prøve bestås i den mest omfattende klassen, jf. 6 1 andre ledd, som det søkes innbytte av. Gjelder innbyttet klasse A1, A2 eller A, må praktisk prøve for motorsykkel bestås. Førerkortet må være utstedt og fullverdig før søker tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge. Søker må oppfylle de norske alderskravene i aktuelle førerkortklasser når praktisk prøve gjennomføres. Når førerkortets tekst ikke er engelsk, fransk eller tysk, må førerkortet suppleres med et gyldig internasjonalt førerkort for søker eller med godkjent oversettelse til norsk. nnbyttet må være gjennomført senest innen ett år etter at vedkommende tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge. Dersom søknad leveres så sent at det ikke er mulig å gjennomføre innbyttet innen ettårsfristen eller innbyttefristen på ett år er overskredet når det søkes om innbytte, kan førerkortet likevel byttes inn i klasse B etter gjennomført obligatorisk opplæring i mørkekjøring, førstehjelp og sikkerhetskurs på bane samt bestått teoretisk og praktisk prøve. Dersom innbyttet for klasse B ikke er gjennomført innen 2 år etter at søker tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge, anses vedkommende som førstegangssøker i Norge. Det samme gjelder for øvrige klasser dersom innbyttet ikke er gjennomført innen ett år etter at søker tok fast bopel i Norge.

15 3. juli Nr Norsk Lovtidend Når det fattes positivt vedtak om innbytte, fastsettes det en frist for at praktisk(e) prøve(r) må bestås innen ett år fra vedkommende tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge. Samtidig utstedes det midlertidig kjøretillatelse for inntil 3 måneder, men ikke utover ettårsfristen. Slik tillatelse gis bare en gang. Dersom praktisk prøve i klasse B ikke bestås på første forsøk, behandles søker på samme måte som ved overskridelse av innbyttefristen etter tredje ledd ovenfor. Etter bestått praktisk prøve i klasse B, har søker til sammen to forsøk på å bestå praktisk prøve i øvrige bilklasser (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE). Retten til innbytte for øvrige klasser faller bort dersom praktisk prøve ikke er bestått på to forsøk. Praktisk prøve i klasse A1, A2 eller A, må være bestått på maksimalt to forsøk innen ettårsfristen for innbytte utløper. Er søkers prestasjoner ved praktisk prøve så svake at prøven må avbrytes, skal det treffes vedtak om at retten til innbytte faller bort. Eventuell midlertidig kjøretillatelse bortfaller for aktuell førerkortklasse hvis søker ikke består praktisk prøve. Person som har fast bopel i Norge og har tatt førerkort under midlertidig opphold i land nevnt i første ledd ovenfor, kan på samme vilkår som over få byttet til norsk førerkort. Kravet er at førerkortet ble tatt under et sammenhengende opphold i utstederlandet som varte i minst 6 måneder tredje ledd skal lyde: Regionvegkontoret kan, ved enkeltvedtak, gjøre unntak fra kravene i 4 4 andre ledd andre punktum og 4 5 andre ledd andre punktum, når årsaken til manglende gjennomføring av kurs er sykdom, lengre utenlandsopphold eller lignende grunner, som det har vært vanskelig å ta stilling til på forhånd. Endringene trer i kraft 1. september Endringene i 10 2 trer i kraft 1. januar juli Nr Forskrift om endring i forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (KT)-løsninger Hjemmel: Fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 3. juli 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 11 fjerde ledd og 16 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 21. juni 2013 nr Kunngjort 9. august 2013 kl forskrift 21. juni 2013 nr. 732 om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (KT)- løsninger er det gjort en rekke endringer. Forskriften lyder i sin helhet etter dette: 1. Forskriftens formål Forskriftens formål er å sikre universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger, uten at det medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Med universell utforming menes at utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 2. Virkeområde Forskriften gjelder KT-løsninger som retter seg mot allmennheten i Norge. Forskriften gjelder der KT-løsningen underbygger en virksomhets alminnelige funksjon og er en del av virksomhetens hovedløsning. Forskriften er begrenset til å gjelde nettløsninger og automater. Forskriften gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og andre forhold av personlig karakter. Forskriften retter seg mot virksomheter som informerer og tilbyr sine tjenester til allmennheten ved bruk av KTløsninger som omfattes av denne forskriften. Forskriften gjelder ikke tilpasning eller tilrettelegging av KT-løsninger for enkeltpersoner. Forskriften gjelder ikke der utformingen av KT-løsninger reguleres av annen lovgivning. Forskriften gjelder ikke på Svalbard og Jan Mayen, på installasjoner og fartøy i virksomhet på norsk kontinentalsokkel eller på norske skip og luftfartøyer uansett hvor de befinner seg. 3. Definisjoner forskriften menes med a. nformasjons- og kommunikasjonsteknologi (KT): Teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. b. Automat: Maskin eller annen innretning som brukeren opererer alene for å kjøpe en vare eller få utført en tjeneste. c. Nettløsning: Formidling av informasjon eller tjeneste som er tilgjengelig i nettleser eller tilsvarende, tilgjengelig via en UR (Uniform Resource dentifier) og som benytter http-protokollen (Hypertext Transfer Protocol) eller tilsvarende for å tilgjengeliggjøre innhold. d. Hovedløsning: KT-løsninger som er en integrert del av den måten virksomheten informerer og tilbyr sine tjenester til allmennheten på og som er knyttet til virksomhetens alminnelige funksjon.

16 3. juli Nr Norsk Lovtidend e. Ny KT-løsning: Total utskifting av en teknisk løsning, versjonsoppgradering, utskifting eller større endring av kildekode og større endring av utseende eller utforming. Gradvise endringer over tid som til sammen utgjør en endring som nevnt i denne bokstav, kan også regnes som ny KT-løsning. f. Brukergrensesnitt: Møtepunktet mellom menneske og maskin, og den delen av maskinen brukeren kommer i direkte kontakt med, herunder fysisk maskinvare og logiske programvarekomponenter. g. Standard: Normativt dokument, herunder spesifikasjoner, retningslinjer og veiledninger. 4. Krav til utforming av KT-løsninger Nettløsninger skal minst utformes i samsvar med standard Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0)/NS/SO/EC 40500:2012, på nivå A og AA med unntak for suksesskriteriene 1.2.3, og 1.2.5, eller tilsvarende denne standard. Automater skal minst utformes i samsvar med følgende standarder, eller tilsvarende disse standarder: a. CEN/TS 15291:2006 dentification Card SystemsGuidance on design for accessible card-activated devices. b. NS-EN :2009 dentification Card Systems Human-machine interface Part 1: Design principles for the user interface. c. NS-EN :1998 dentification Card Systems Man-machine interface Part 2: Dimensions and location of a tactile identifier for D-1 cards. d. NS-EN :2008 dentification Card Systems Man-machine interface Part 3: Keypads. e. NS-EN :2007 dentification Card Systems: Man-machine interface Part 4: Coding of user requirements for people with special needs. f. NS-EN :2006 dentification Card Systems Man-machine interface Part 5: Raised tactile symbols for differentiation of application on D-1 cards. g. NS-EN SO :2009 Ergonomics of human-system interaction Part 20: Accessibility guidelines for information/communication technology (CT) equipment and services. h. SO :2006 Ease of operation of everyday products Part 1: Design requirements for context of use and user characteristics. i. SO/TS :2006 Ease of operation of everyday products Part 2: Test method for walk-up-and-use products. j. SO/TR 22411:2008 Ergonomics data and guidelines for the application of SO/EC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities. 5. Tilsyn og krav om dokumentasjon Direktoratet for forvaltning og KT fører tilsyn etter forskriften. Virksomhet som har ansvar etter forskriften, skal kunne dokumentere at krav i 4 er overholdt. Ansvarsforhold i virksomheten og hvilke standarder som er benyttet for den aktuelle tekniske løsningen skal dokumenteres. Direktoratet for forvaltning og KT kan kreve de opplysninger og foreta de undersøkelser som er nødvendige for å gjennomføre sine oppgaver, herunder kreve tilgang til KT-løsninger som reguleres av forskriften. Retten til å kreve dokumentasjon eller tilgang til lokaler og KT-løsninger etter tredje ledd gjelder uten hinder av taushetsplikt. 6. Pålegg om iverksetting av tiltak Direktoratet for forvaltning og KT kan pålegge virksomheten å iverksette nødvendige tiltak for å sikre oppfyllelse av forskriftens krav om universell utforming av KT-løsninger. Direktoratet for forvaltning og KT kan sette tidsfrist for oppfyllelse av pålegget. 7. Tvangsmulkt Direktoratet for forvaltning og KT kan treffe vedtak om tvangsmulkt etter lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 16. Tvangsmulkt ilegges først når frist for oppfyllelse av pålegg om iverksetting av tiltak er overskredet. Tvangsmulkt fastsettes som løpende dagmulkt. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom ny frist for å etterkomme pålegget oversittes, og skal normalt løpe fram til pålegget er oppfylt. lagt mulkt kan settes ned eller frafalles når særlige grunner taler for det. Tvangsmulkt skal kun fastsettes der det anses nødvendig for at pålegget skal bli oppfylt innen rimelig tid og være av en slik størrelse at det stimuleres til oppfyllelse av pålegget. 8. Klage Vedtak etter denne forskriften truffet av Direktoratet for forvaltning og KT kan påklages til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Klagen sendes Direktoratet for forvaltning og KT. 9. Søksmål Søksmål om gyldigheten av vedtak truffet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skal reises innen tre måneder etter at underretning om vedtaket er kommet frem. Søksmål kan ikke bringes inn for domstolene uten at klageadgangen er utnyttet og klagen er endelig avgjort.

17 6. aug. Nr Norsk Lovtidend 10. Dispensasjon Direktoratet for forvaltning og KT kan etter søknad dispensere fra tidspunktet for gjennomføring av forskriftens krav dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner. Tungveiende grunner kan være hensynet til personvern, økonomi, sikkerhet eller der utviklingsforløpet for en anskaffelse ikke lar seg tilpasse tidsfrist og overgangsordning etter 11 andre ledd. 11. kraftsettelse og overgangsregler Forskriften trer i kraft 1. juli Virksomheter som har plikter i henhold til denne forskriften, skal sørge for at nye KT-løsninger er universelt utformet senest 12 måneder etter at denne forskriften er trådt i kraft. Eksisterende KT-løsninger skal være universelt utformet innen 1. januar Forskriften trer i kraft straks. 31. juli Nr Forskrift om endring i utlendingsforskriften (informasjonsutveksling) Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 31. juli 2013 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 128a, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr Kunngjort 9. august 2013 kl forskrift 15. oktober 2009 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endring: Ny overskrift og ny 17 7g skal lyde: Lovens 128a. Utveksling av opplysninger mellom offentlige organer 17 7g. Politiets sikkerhetstjeneste Uten hinder av taushetsplikt kan Politiets sikkerhetstjeneste få tilgang til (rett til direkte søk etter) personopplysninger som utlendingsforvaltningen registrerer for å ivareta regulering av og kontroll med inn- og utreise og utlendingers opphold i riket. Tilgangen skal benyttes innenfor rammen av politiloven 17b og kun i det omfang opplysningene må antas å ha betydning for arbeidet med å forebygge eller etterforske forhold som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Endringen trer i kraft straks. 6. aug. Nr Forskrift om endring i passforskriften Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. august 2013 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) 9. Kunngjort 9. august 2013 kl forskrift 9. desember 1999 nr om pass (passforskriften) skal 13 lyde: sentralt passregister opprettet i medhold av passloven 8 kan i tillegg til de opplysninger som fremgår av bestemmelsen, også registreres opplysninger om pass som er meldt tapt eller stjålet, beslutning om passhindring etter passloven 5, beslutning om innlevering og beslag av pass etter passloven 7, årsaken til at det ikke utstedes pass med fingeravtrykk etter forskriften her 5, samt kopi av dom eller lignende, jf. 10. Registreringen skal ikke omfatte flere personopplysninger enn det som er nødvendig for forvaltningen av passregisteret og utstedelse av pass. Ansatte i norsk grensekontroll, Kripos og passmyndigheten kan benytte opplysningene i passregisteret for passutstedelse, grensekontroll og ved innlevering og beslag etter passloven 7. tillegg kan politiet benytte registeret i de øvrige tilfeller som er nevnt i passloven 8a. Forskriften trer i kraft straks.

18 7. aug. Nr Norsk Lovtidend 7. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. august 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg kap. del 2.2 nr. 33 og del 4.2 nr. 85 (forordning (EF) nr. 504/2008). Kunngjort 9. august 2013 kl forskrift 28. april 2010 nr. 631 om identifikasjon av dyr av hestefamilien gjøres følgende endringer: hjemmelsfeltet tilføyes følgende: lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 33. Ny 2a skal lyde: 2a. Utfyllende nasjonale bestemmelser om elektronisk identitetskontroll mplantering av signalgiver kan kun utføres av veterinær. Endringene trer i kraft straks. 7. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om hold av storfe Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. august 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd 23 og 24, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr Kunngjort 9. august 2013 kl forskrift 22. april 2004 nr. 665 om hold av storfe gjøres følgende endringer: 7 første ledd første punktum skal slettes. 7 sjette ledd skal lyde: Storfe skal oppstalles i løsdrift med de unntak som er gitt i overgangsregler i skal lyde: 10. Mosjon og beite Driftsmåter skal legges til rette slik at de gir storfe gode muligheter for fri bevegelse, mosjon og naturlig atferd. Storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret. For storfe som holdes i løsdrift trer dette i kraft fra 1. januar Storfe som er oppstallet i båsfjøs, skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 uker i løpet av sommerhalvåret. Dersom de naturgitte forholdene ikke ligger til rette for 16 ukers beite, kan beitetiden reduseres med inntil 4 uker. Dyrene skal også sikres mulighet til regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året. Dersom egnet beite ikke er tilgjengelig for fjøs bygd før denne bestemmelsen trer i kraft, skal dyrene i stedet ha tilgang til egnet luftegård eller annet utendørs område der dyrene sikres mulighet til fri bevegelse og mosjon. Ved bygging eller utvidelse av husdyrrom slik at antallet dyr øker, skal det sørges for at alle dyrene har adgang til tilstrekkelig beiteareal av egnet kvalitet. Annet, tredje, fjerde og femte ledd gjelder ikke for ukastrerte hanndyr eldre enn seks måneder. 19 skal lyde: 19. Klauvstell Dyrenes klauver skal undersøkes regelmessig og beskjæres på en kyndig måte ved behov. 21 skal lyde: 21. Fôr og vann Fôret skal fremme god helse og velferd, herunder være tilpasset dyras alder, vekt og fysiologiske og atferdsmessige behov. Alle storfe skal kunne ete samtidig dersom de ikke har fri tilgang på fôr eller det nyttes individuell, datastyrt fôring. Ved datastyrt, individuell fôring, skal antall dyr pr. fôringsautomat være tilpasset dyras behov og produksjonsnivå. Storfe skal ha tilgang på tilstrekkelige mengder drikkevann av akseptabel bakteriologisk og kjemisk kvalitet. Automatiske innretninger for tildeling av fôr og vann skal kontrolleres daglig. Fôrings- og vanningsutstyr skal være utformet, montert og vedlikeholdt på slik måte at faren for forurensning av fôr og drikkevann reduseres til et minimum.

19 7. aug. Nr Norsk Lovtidend Ny 21a skal lyde: 21a. Fôring av kalv Kalv skal fôres minst to ganger daglig. Kalv skal gis tilstrekkelig mengde råmelk så snart som mulig etter fødsel og senest innen 6 timer. Kalv skal gis nok grovfôr til å utvikle drøvtyggerfunksjonen. Det er ikke tillatt å fôre kalv på en slik måte at hemoglobinkonsentrasjonen faller under 4,5 mmol/liter blod. Kalv skal fôres med fiberrikt fôr senest fra 2 ukers alder, og dette skal økes jevnt fra minimum 50 gram tørrstoff til minimum 250 gram tørrstoff daglig ved 20 ukers alder. Kalv skal når den er sjuk eller det er varmt, ha fri tilgang på vann. Det er ikke tillatt å sette munnkurv eller annen innretning på kalv som hindrer kalvens naturlige atferd, herunder sugeatferd. 22 første ledd skal lyde: Storfe skal ha adgang til en bekvem, tørr, ren og trekkfri liggeplass. Okser kan likevel oppstalles på drenerende gulv. Ved oppstalling av okser på bås kan bare bakre halvdel av båsplassen ha drenerende gulv. 22 nytt sjuende ledd skal lyde: Det skal være minst én kalvingsbinge for hvert påbegynte antall av 25 kyr, se overgangsregler i 32 femte ledd. 22 nytt åttende ledd skal lyde: løsdriftsfjøs skal det for hvert påbegynte antall av 25 kyr være minst én binge som skal benyttes ved behandling av sjuke dyr, og hvor dyr kan holdes fiksert eller bundet i kortere tid i forbindelse med prøvetaking, behandling og tilsvarende behov. 22 sjuende ledd blir nytt niende ledd. 22 åttende ledd blir nytt tiende ledd. 22 nåværende niende ledd skal slettes. 24 skal lyde: 24. Kaldfjøs den kalde årstiden skal egnet rom som kan varmes opp, være tilgjengelig for slike dyr, i rimelig nærhet til de andre dyra. Rommet skal være tørt, trekkfritt og med varmeisolerende underlag med rikelig strø. Ny 24a skal lyde: 24a. Utegang Ved driftsformer med utegang skal bestemmelsene i denne forskriften være oppfylt, med unntak av 7, 10, 11, 12, 16 første ledd annet og tredje punktum og annet, tredje og fjerde ledd, 22 og 23. Storfe skal ha tilgang til liggeplass som gir tilstrekkelig beskyttelse mot vind og nedbør. Minimumskravet for liggeområde er tre tette vegger og tak, og med mulighet for å tette den fjerde veggen hvis været eller andre forhold tilsier det. Liggeplassen skal være dekket av halm eller lignende materiale som har liten varmeledningsevne og holder underlaget tørt. Liggeplassen skal være drenert, og den skal ikke ligge slik at vann kan renne inn fra områdene rundt. Driftsformer som innebærer at kyr og kalver oppstalles sammen, skal inneholde et eget kalvegjemme på den luneste plassen av liggeområdet og hvor eldre dyr ikke har tilgang. Det skal avsettes særskilt plass for dyr som trenger spesielt tilsyn. den kalde årstiden skal egnet rom som kan varmes opp være tilgjengelig for slike dyr, i rimelig nærhet til de andre dyra. Rommet skal være tørt, trekkfritt og med varmeisolerende underlag med rikelig strø. Det skal være mulighet til å ta kyr inn i egne kalvings-/sjukebinger før kalving. Slike rom skal være tørre, trekkfrie og med varmeisolerende underlag med rikelig strø. Grunnen under fôringsplasser og andre sterkt belastede områder skal ha fast dekke. Permanent fôringsplass skal være overbygget. Utearealer som dyr bruker, skal være egnet til formålet og skal kontrolleres jevnlig med henblikk på forhold som kan påføre dyra fare for skader og lidelser. Det skal være tilgang til et egnet sted hvor personell kan skifte klær, vaske seg og rengjøre utstyr. Det skal være innlagt varmt og kaldt vann. Bruk av beite i perioder regnes ikke som utegang. 28 skal lyde: 28. Dispensasjon Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at dette ikke strider mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. Dispensasjon etter første ledd fra kravet om løsdrift etter 7 kan bare gis dersom minst halvparten av besetningen er renrasede dyr av bevaringsverdige kuraser. 32 skal lyde: Kravet etter 10 annet ledd om 8 ukers beite trer ikke i kraft før 1. januar 2014 for storfe som oppstalles i løsdrift.

20 7. aug. Nr Norsk Lovtidend Kravet om løsdrift etter 7 sjette ledd trer i kraft 1. januar 2024 for husdyrrom som ble bygget før 1. januar 1995, og som var i bruk til storfe 22. april 2004 og har vært i sammenhengende bruk siden. Kravet om løsdrift etter 7 sjette ledd trer i kraft 1. januar 2034 for husdyrrom som ble bygget eller gjennomgikk omfattende ombygging etter 31. desember 1994 og før 22. april 2004, og som var i bruk til storfe 22. april 2004 og har vært i sammenhengende bruk siden. Kravet etter 10 tredje ledd om utvidet beitetid og mosjon utenom beitesesongen for storfe som oppstalles i båsfjøs, trer i kraft 1. januar 2024 for båsfjøs som var i bruk 22. april 2004 og har vært i sammenhengende bruk siden. Kravet om kalvingsbinge etter 22 sjuende ledd trer i kraft 1. januar 2024 for båsfjøs som var i bruk 22. april 2004 og har vært i sammenhengende bruk siden. Forskriften trer i kraft straks. 7. aug. Nr Forskrift om luftfartsoperasjoner Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. august 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 5 1 annet ledd, 9 1, 15 3, 15 4 og 16 1 første ledd, jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg X nr. 66nf (forordning (EU) nr. 965/2012). Kunngjort 9. august 2013 kl Gjennomføring av bestemmelser i henhold til EØS-avtalen EØS-avtalen vedlegg X nr. 66nf (forordning (EU) nr. 965/2012) om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg X, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 2. Geografisk virkeområde Forskriften gjelder innenfor norsk område, herunder på Svalbard. Forskriften gjelder likevel ikke på Svalbard som EØS-rett, jf. protokoll 40 til EØS-avtalen. 3. Ansvarlig myndighet Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet etter forordning (EU) nr. 965/ Delegering av myndighet til å endre forskriften Luftfartstilsynet kan foreta endringer i forskriften med unntak av bestemmelser som angår forordning (EU) nr. 965/2012 vedlegg (Annex) om krav til ansvarlig nasjonal myndighet. 5. Arbeids- og hviletidsbestemmelser Bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3922/91 artikkel 8(4) og vedlegg (Annex), kapittel (Subpart) Q, som gjennomført i forskrift 21. februar 2008 nr. 189, gjelder for operatører som utfører ervervsmessig lufttransport med fly. 6. Overtredelsesgebyr Ved overtredelse av bestemmelser gjennomført i 1 kan overtredelsesgebyr ilegges jf. luftfartsloven 13a krafttredelse og overgangsregel Forskriften trer i kraft straks. Bestemmelsene i forordning (EU) nr. 965/2012 vedlegg (Annex) til og med V trer i kraft 28. oktober Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2. juni 2005 nr. 546 om gjennomføring av felleseuropeiske driftskrav for ervervsmessig lufttransport med helikopter (Joint Aviation Requirements Operations), BSL JAR-OPS 3 endringsutgave 3. Forordninger Se her for å lese forordning (EU) nr. 965/2012: Uoffisiell oversettelse. 7. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. august 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 5 1 annet ledd, 9 1 og 16 1 første ledd, jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg X nr. 66nf (forordning (EU) nr. 965/2012). Kunngjort 9. august 2013 kl

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 29. juli 2013 med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet...med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2016

Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2016 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/1116-22 18.12.2015 Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2016 Fastsatt

Detaljer

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endring i: - Forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften) - Forskrift 16. april 2008 nr. 362 om

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektoratet foreslår at grense for det frie området for fangst av kongekrabbe endres i tråd med

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-83-2009 (J-60-2009 UTGÅR) Bergen, 28.04.2009 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Melding fra fiskeridirektøren J-52-2012 Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Erstatter: J-232-2011 Gyldig fra: 23. 02. 2012 Gyldig til: 31. 12. 2012 Bergen, 23.

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-51-2011 Forskrift om endring av forskrift om reguleringg av fisket etter

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2013/2014

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2013/2014 FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2013/2014 1 SAMMENDRAG I hovedsak foreslår Fiskeridirektøren

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-7-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-39-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-26-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 04.03.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 08.03.2016 Forskrift om endring

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-174-2002 (J-170-2002 UTGÅR) Bergen, 22.08.2002 FSU/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

avsetningen til fritidsfangst reduseres og avsetningen til turistfangst økes

avsetningen til fritidsfangst reduseres og avsetningen til turistfangst økes FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26 Ø M.V. I 2015 OG 2016, OG FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 NOTAT Saksnummer: 2016013421 Fra: Trond Ottemo Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

FISKERI DI RE KTO RATET

FISKERI DI RE KTO RATET FISKERI DI RE KTO RATET Strandgaten 229, Pb. 209, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90' Tlf. 55 23 80 00 5 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-2004 (J-231-2004 UTGÅR) Bergen, 2004 MK/EW Forskri.tt om

Detaljer

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-258-2001 (J-253-2001 UTGÅR) Bergen, 13.12.2001 HØ/EW

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-287-2008 (J-256-2008 UTGÅR) Bergen, 18.12.2008 TM/EW Forskrift om regulering av fisket

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-50-2009 (J-19-2009 UTGÅR) Bergen, 4.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-65-2009 (J-50-2009 UTGÅR) Bergen, 27.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 1lf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-194-2001 (J-38-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 THÆWI

Detaljer

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42!Sl Telem 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-47-2002 (J-273-2001 UTGÅR) EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 Bergen,.11.3.2002

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2001 (J-239-2000 UTGÅR) Bergen, 20.2.2001 TH/SIR

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015013889 Fra: Hanne Østgård Dato: 17.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 8 Telefon: 46805205 E-post: hanne.ostgard@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen Kopi til: Aksel Eikemo

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015018312 Fra: Rune Mjørlund Dato: 16.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 95259448 E-post: rune.mjorlund@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-253-2001 (J-226-2001 UTGÅR) q Bergen, 12.12.2001 THA/SIR

Detaljer

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001.

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-236-2000 (J-195-2000 UTGÅR) L/C/So.~oo /J.5 3 s~ Bergen,.22.12.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62 N I 2001. Fiskeridepartementet har den.20.

Detaljer

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-196-2001 (J-195-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 TH/EWI FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-146-2003 (J-38-2003 UTGÅR) G Bergen, 10.7.2003 TH/HØ

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre avsetningene på 2 tonn til turistfiske og 3 tonn til fritidsfiske.

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre avsetningene på 2 tonn til turistfiske og 3 tonn til fritidsfiske. FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen HØRINGSNOTAT-FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26 Ø M.V. I 2014/2015, OG FORSLAG TIL ENDRING AV

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 15 I Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2001 (J-196-2001 UTGÅR) Bergen, 23.10.2001

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2003 (J-13-2003 UTGÅR) ]?ergen, 18.2.2003 ~HÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 "'I Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-081-2000 (J-053-2000 UTGÅR) Bergen, 05.04.2000 AFJ/TL

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-226-2001 (J-204-2001 UTGÅR) Bergen, 21.11.2001 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 NI 2001. Fiskeridirektøren har den 19.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-115-2003 (J-53-2003 UTGÅR) Saks nr. Arkiv - Dok nr.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2012/2013

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2012/2013 FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2012/2013 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren forslår

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgateit-229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 IYI Telefax * 11f

FISKERIDIREKTORATET Strandgateit-229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 IYI Telefax * 11f FISKERIDIREKTORATET Strandgateit-229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 IYI Telefax 55 23 80 90 * 11f. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-83-2000 (J-235-99 UTGÅR) lo Bergen, 6.4.2000 THIEW

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-125-2002 I Bergen, 21.6.2002 HØ/SIR FORSKRIFT OM

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-13-2003 (J-309-2002 UTGÅR) Bergen, 15.1.2003 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ DLDIRG l'ra l'isdridirbxtørbr J-143-90 (J-118-90 U'l'cWl) I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ Telex 42 151 Telefax (05l 23 80 90 Tlf.(05) 23 80 00 Bergen, 23. oktober 1990 TK/EWS FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 Bl Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-53-2000 (J-025-2000 UTGÅR) Bergen, 8.3.2000 TM/IMS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telela> 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-96 (J-183-96 UTGÅR) Bergen, 3.12.1996 PC/BS FORSKRIFT

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

33 Bergen, HCHÆS

33 Bergen, HCHÆS FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-2003 (J-63-2003 UTGÅR) ). 33 Bergen, 10.6 2003 HCHÆS

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum BERGEN Telex Telefax Tlf Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-168-2000 (J-157-2000 UTGÅR) Bergen, 18.09.2000 HØ/SIR FORSKRIFT OM ENDRINGA

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 I 1999.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 I 1999. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-13-99 (J-206-98 UTGÅR) Bergen, l 0.2. 1999 TH/EB FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 I 1999. Fiskeridepartementet har den 8.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-2007 (J-196-2007 UTGÅR) Bergen, 27.09.2007 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

FORSKRJFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 N I 1999

FORSKRJFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 N I 1999 i FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 TI!. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J--121-99 (J-79-99 UTGÅR) Bergen, 25.6. 1999 JTSTIHB FORSKRJFT

Detaljer

I ~ I fl~!~"ræ,'.~!:~t,2~~!et

I ~ I fl~!~ræ,'.~!:~t,2~~!et I ~ I fl~!~"ræ,'.~!:~t,2~~!et -.Jf,IT Telex 42 I Sl Telefax SS 23 80 90 Tif. SS 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-99 (J-197-99 UTGÅR) Do nr. Bergen,22.12 1999 THIEB FORSK.RIFT OM REGULERINGA

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET_

[i] FISKERIDIREKTORATET_ [i] FISKERIDIREKTORATET_ Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00.. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2002 (J-153-2002 UTGÅR) Bergen, 27.08.2002

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 11f. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-2000 (J-177-2000.UTGÅR) Bergen, 24.11.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-39-97 (J-229-96 UTGÅR) Bergen, 26.2.1997 TH\EW FORSKRIFT

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETIER MAKRELL I nttttttflntrttnnnttn11nnnntt111tnttt1n I* I ~.!~.D~~O!A:~~.J\{7 Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-157-94 (J-153-94 UTGÅR).tksnr. Dok.nr. Bergen. 18.11.1994 AFj/B.J FORSKRIFT OM ENDRING AV

Detaljer

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~

I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~:~ MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-153-94 (J- 148-94 UTGÅR) I t I ~~!~.:~.~'.'.!~~o!,~~":~ ~{, Tlf.: 55 23 80 00 Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 Bergen. 11.11. 1994 AFj/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-205-2003 (J-180-2003 UTGÅR) Bergen, 28.10.2003 TO/EW

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 2009, Nordnes 5817 Bergen Fax. 55 23 80 90 Tlf 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-209-2004 (J-67-2004 UTGÅR Bergen, 2.12.2004 ES/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

~ E!~~7i~B 1 ap.1 1 8~S~~~2~~rET

~ E!~~7i~B 1 ap.1 1 8~S~~~2~~rET ~ E!~~7i~B 1 ap.1 1 8~S~~~2~~rET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-175-2001 (J-125-2001 UTGÅR) s~q )o\ Y-12.s s~ Bergen, 30.8.2001 HØ/SIR FORSKRIFT OM

Detaljer

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/5787-11 1. september 2017 Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

[ij FISKERIDIREKTORATET

[ij FISKERIDIREKTORATET [ij FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 43 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-64-2003 (J-42-2003 UTGÅR) r Bergen, 19.03.2003 HØ/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET ««««««»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J-6-99 UTGÅR) Bergen, TMÆB

FISKERIDIREKTORATET ««««««»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J-6-99 UTGÅR) Bergen, TMÆB i Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-51-99 (J-6-99 UTGÅR) Bergen, 17.3. 1999 TMÆB FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING AV VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-74-2003 (J-42 og 46-2002 UTGÅR) nr D k o.nr. ergen, 25.03.2003 HØ/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2007 (J-222-2007 UTGÅR) Bergen, 28.11.2007 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J 289-2015: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Gyldig fra: 01.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 18.12.2015 Forskrift om regulering av fisket etter sild

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

HØRINGSNOTAT-FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26 Ø M.V.

HØRINGSNOTAT-FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26 Ø M.V. FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen HØRINGSNOTAT-FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26 Ø M.V. I 2011/2012 1 INNLEDNING Fangst av kongekrabbe

Detaljer

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten.

Pelagisk forening støttet forslaget fra Norges Fiskarlag om å øke totalkvoten. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Postboks 8090 Dep Telefon: 99796722 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 14/233 Deres referanse: Vår dato: 25.11.2014 Deres

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-249-2001 (J-177-2001 UTGÅR) Bergen, 11.12.2001 HØ/SIR

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR-2014-12-18-1775 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

FORSK.RJFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62 N I 1999.

FORSK.RJFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62 N I 1999. I FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-159-99 (J-122-99 UTGÅR) Bergen, 31.8.1999 THÆW FORSK.RJFT

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

* Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN

* Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN ufb l/!r. 6 /()0/c FISKERIDIREKTORATET * Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN / Bergen, 05.02.1990 TK/MN FORSKRIFT OM ENDRING AV FORS!QlIFT AV 11. JANUAR 1990 OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK

Detaljer

~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~

~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~ ~ =~~~::!.~~::~.~:~:~E~ ~ Telex 42 151 Telefax 5023 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-57-97 (J-224-96 UTGÅR) Bergen, 7.4.1997 THÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-232-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-220-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 14.12.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.12.2016

Detaljer

NFD har besluttet å videreføre minstemålet på 130 mm skjoldlengde for både hann- og hunnkrabber.

NFD har besluttet å videreføre minstemålet på 130 mm skjoldlengde for både hann- og hunnkrabber. FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen HØRINGSNOTAT-FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26 Ø M.V. I 2015 OG 2016, OG FORSLAG TIL ENDRING

Detaljer

r:- ::;.-;-s-1 1_r _ İ.,J((h. . I Jood-/&f).(OC,S ;i_ I-A rkiv-~

r:- ::;.-;-s-1 1_r _ İ.,J((h. . I Jood-/&f).(OC,S ;i_ I-A rkiv-~ FISKERIDIREKTORATET Strandgatcn 229, Bok.! 185 Sentrum, 5804 BERGEN 'felex 42 IS I Telefax 55 23 80 90 Tir. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-291-2002 (J-250-2001 UTGÅR) İ.,J((h. r:- ::;.-;-s-1

Detaljer

~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E:

~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E: ~ :,~~~=~!~~=:~.~~~:~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-74-96 (J-42-96 UTGÅR) Bergen, 28.5.1996 PC/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011 FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektoratet foreslår at grensen for det kvoteregulerte

Detaljer