Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 12 2013 Side 1941 2098 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 3. oktober 2013

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Aug. 8. Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven kapittel 5 (Nr.960) Aug. 8. Endr. i delegering av kompetanse etter ligningsloven (Nr. 961) Aug. 8. Endr. i delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) 4 10 nr. 5 (Nr. 962) Aug. 8. Endr. i delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven 4 4 nr. 8 og 4 9 nr. 8 (Nr. 963) Aug. 8. Endr. i delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven 6 13 nr. 4 (Nr. 964) Aug. 8. Endr. i delegering av myndighet etter ligningsloven samt etter selskapsskatteloven (Nr. 965) Aug. 9. Delt ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 79 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) (Nr. 969) Aug. 9. Korrigert ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 64 om endringer i barnelova (farskap og morskap) (Nr. 971) Mai 2. Deleg. av myndighet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter forvaltningsloven 13d (Nr. 973) Juli 3. Deleg. av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) (Nr. 974) Aug. 19. Deleg. av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter skipssikkerhetsloven 1988 (Nr. 1002)... Aug. 23. krafttr. av lov 21. juni 2013 nr. 80 om endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret) (Nr. 1022) Aug. 23. Deleg. av Kongens myndighet etter strålevernlovens 16, annet ledd til Kriseutvalget for atomberedskap (Nr. 1024) Sept. 2. Endr. i delegeringsvedtak av myndighet etter ligningsloven 4 3 nr. 3 og 4 4 nr. 7 (Nr. 1041) Sept. 13. krafttr. av lov 14. juni 2013 nr. 33 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Nr. 1077) Sept. 13. Delvis ikrafts. av lov 21. juni 2013 nr. 86 om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) og lov 21. juni 2013 nr. 82 om endringer i politiregisterloven mv. (Nr. 1078) Kunngjøring av stortingsvedtak 2013 Mai 16. Endr. i Stortingets forretningsorden (Nr. 1075) Forskrifter 2013 Juli 31. Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i (Nr. 940) Aug. 1. Forskrift om fagskoleutdanning (Nr. 942) Aug. 2. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia (Nr. 943) Aug. 7. Forskrift om luftfartsoperasjoner (Nr. 956) Apri l 5. FOR nr 1222: Forskrift om T-standarder i offentlig forvaltning (Nr. 959) Aug. 19. Forskrift om skipsarbeidslovens virkeområde (Nr. 990) Aug. 19. Forskrift om klagerett for den som har sitt arbeid på skip (Nr. 998) Aug. 19. Forskrift om bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på skip (Nr. 999) Aug. 19. Forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. (Nr. 1000)

3 Aug. 23. Forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter (Nr. 1006) Aug. 15. Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite i EU-sonen i 2013 (Nr. 1011) Aug. 20. Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning (Nr. 1056) Aug. 30. Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2013 (Nr. 1057) Sept. 2. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen Betanien AS (Nr. 1066) Sept. 12. Forskrift om overtredelsesgebyr ved manglende føring og oppbevaring av personalliste (Nr. 1072) Endringsforskrifter 2012 Aug. 1. Endr. i forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen (Nr. 1461) Aug. 1. Endr. i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) (Nr. 941) Aug. 2. Endr. i forskrift om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer (Nr. 944) Aug. 5. Endr. i førerkortforskriften (Nr. 945) Juli 3. Endr. i forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (KT)-løsninger (Nr. 951) Juli 31. Endr. i utlendingsforskriften (informasjonsutveksling) (Nr. 952) Aug. 6. Endr. i passforskriften (Nr. 953) Aug. 7. Endr. i forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien (Nr. 954) Aug. 7. Endr. i forskrift om hold av storfe (Nr. 955) Aug. 7. Endr. i forskrift om gjennomføring av forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer (Nr. 957) Aug. 9. Endr. i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping (Nr. 958) Aug. 9. Endr. i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (Nr. 966) Aug. 9. Endr. av forskrift 5. april 2013 nr. 959 benevnt «FOR nr 1222: Forskrift om T-standarder i offentlig forvaltning» (Nr. 967) Aug. 9. Endr. i personopplysningsforskriften (Nr. 970) Aug. 12. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien (Nr. 975) Aug. 13. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe (Nr. 976) Aug. 14. Endr. i forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag (Nr. 977) Aug. 14. Endr. i forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8 13 (Nr. 978) Aug. 14. Endr. i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (Nr. 979) Aug. 15. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 980) Aug. 15. Endr. i forskrift om lufttrafikkregler (Nr. 981) Aug. 15. Endr. i forskrift om forsøk med arbeidsavklaringspenger lønnstilskudd (Nr. 982) Aug. 16. Endr. i forskrift om valg til Sametinget (Nr. 983) Aug. 16. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 989) Aug. 12. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2013 (Nr. 994) Aug. 13. Endr. i forskrift om medisinsk utstyr (Nr. 995) Aug. 19. Endr. i forskrift om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv. (havnestatskontrollforskriften) (Nr. 996) Aug. 19. Endr. i forskrift om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. (Nr. 997) Aug. 19. Endr. i personopplysningsforskriften (Nr. 1001) Aug. 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2013 (Nr. 1003) Aug. 20. Endr. i forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (Nr. 1004) Aug. 20. Endr. i forskrift om bruk av vannscooter og lignende (Nr. 1005)

4 Aug. 23. Endr. i forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2013 (Nr. 1007) Juni 19. Endr. i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer (Nr. 1008) Juli 3. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1009) Aug. 15. Endr. i forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond (Nr. 1010) Aug. 19. Endr. og omhjemling av diverse forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i sjømannsloven (Nr. 1012) Aug. 20. Endr. i forskrift om kontroll av maritim tjeneste (Nr. 1013) Aug. 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2013 (Nr. 1014) Aug. 21. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 1015) Aug. 21. Endr. i forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) (Nr. 1016) Aug. 21. Endr. i forskrift om maksimalkvoter i fisket etter øyepål i 2013 (Nr. 1017) Aug. 22. Endr. i forskrift om innkreving m.v. av losgebyrer og alminnelig kystgebyr til kystverket (Nr. 1019) Aug. 22. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2013 (Nr. 1020) Aug. 23. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (Nr. 1021) Aug. 26. Endr. i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer (Nr. 1027) Aug. 23. Endr. i forskrift 7. desember 2012 nr om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) (Nr. 1033) Aug. 27. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 1034) Aug. 27. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest fra Russland (Nr. 1035) Aug. 19. Endr. i forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 (Nr. 1036) Aug. 20. Endr. i tilvirknings- og importforskriften, legemiddelforskriften, grossistforskriften, apotekforskriften, forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek og forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 2041 (Nr. 1037)... Aug. 30. Endr. i forskrift om bruk av kjøretøy (Nr. 1038) Sept. 2. Endr. i forskrift om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver (Nr. 1039) Sept. 2. Endr. i forskrift om gebyr ved for sent levert, mangelfull eller uriktig oppgave etter ligningsloven 6 10 nr. 1 og 2, jf. nr. 3 (Nr. 1040) Sept. 2. Endr. i forskrift om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer (Nr. 1042) Sept. 2. Endr. i forskrift om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. (Nr. 1043) Sept. 2. Endr. i forskrift om pålegg om revisjon mv. (Nr. 1044) Aug. 30. Endr. i forskrift om bachelorgrad ved Atlantis Medisinske Høgskole (Nr. 1045) Sept. 1. Endr. i forskrift til opplæringslova (Nr. 1046) Sept. 3. Endr. i forskrift om sanksjoner og tiltak mot ran (Nr. 1047) Sept. 3. Endr. i forskrift om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften) mv. (Nr. 1048) Feb. 26. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1055) Sept. 2. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2013 (Nr. 1058) Sept. 4. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 2070 (Nr. 1060)... Sept. 5. Endr. i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) (Nr. 1061) Sept. 9. Endr. i forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea (Nr. 1067) Sept. 9. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1068) Sept. 10. Endr. i forskrift til privatskolelova (Nr. 1069)

5 Sept. 10. Endr. i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner (Nr. 1070) Sept. 10. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 1071) Sept. 13. Endr. i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften) (Nr. 1073) Sept. 13. Endr. i forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel (Nr. 1074) Sept. 12. Endr. i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (Nr. 1076) Sept. 13. Endr. i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (Nr. 1079) Sept. 16. Endr. i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Nr. 1083) Diverse 2013 Aug. 9. Opph. av forskrift 15. mars 2013 nr. 285 benevnt «FOR nr 1222: Forskrift om T-standarder i offentlig forvaltning» (Nr. 968) Aug. 16. Meddel. om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (Nr. 984) Aug. 16. Meddel. om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om kjøretøyverksteder (Nr. 985) Aug. 16. Meddel. om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (Nr. 986) Aug. 16. Meddel. om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) (Nr. 987) Aug. 16. Meddel. om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område (Nr. 988) Aug. 22. Opph. av forskrift om kystavgift (Nr. 1018) Aug. 23. Mandat for og sammensetning av Kriseutvalget for atomberedskap med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen (Nr. 1023) Aug. 23. Opph. av kongelig resolusjon av 17. februar 2006 nr. 205 om Atomberedskap sentral og regional organisering (Nr. 1025) Aug. 23. Opph. av kronprinsregentens resolusjon av 10. oktober 1980 om nstruks om beredskap mot radioaktivt avfall (Nr. 1026) Sept. 3. Endr. i våpeninstruks for politiet (Nr. 1049) Sept. 4. Opph. av forskrift om stopp i fiske etter vassild i 2013 (Nr. 1059) Sept. 13. Opph. av instruks for Statens bygge- og eiendomsdirektorat (Nr. 1080) Sept. 13. Opph. av retningslinjer for Statens hus samlokalisering av regionale statsetater (Nr. 1081) Sept. 13. Endr. i instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor 20. januar 2012 nr. 39 (Nr. 1082) Rettelser Nr. 15/2003 s (i forskrift 14. november 2003 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften) Nr. 4/2013 s. 720 (i forskrift 1. mars 2013 nr. 286 om endring i forskrift 9. februar 2007 nr. 149 om sanksjoner og tiltak mot ran) Nr. 4/2013 s. 763 (i forskrift 18. mars 2013 nr. 291 om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8 13) Nr. 5/2013 s. 892 (i vedtak 12. april 2013 nr. 369 om endring i vedtak 22. november 2005 nr om delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til Debio og det lokale og regionale Mattilsynet etter økologiforskriften 17 mv.) Nr. 9/2013 s (i forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 31. juli Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 3. oktober 2013 Nr aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen Hjemmel: Fastsatt av styret ved Politihøgskolen 1. august 2012 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitetsog høyskoleloven) 3 3, 3 4, 3 5, 3 8, 3 9, 3 10, 3 11, 4 2, 4 5, 4 7, 5 2 og 5 3, lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) kapittel Va og forskrift 16. desember 2005 nr om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Kunngjort 9. august 2013 kl forskrift 31. mai 2011 nr. 697 om studier og eksamen ved Politihøgskolen gjøres følgende endring: Kapittel 5 nr. 3 ny bokstav d skal lyde: d. Studenten har blitt bedt om å innlevere originaldokumenter i forbindelse med opptaket og ikke leverer disse til kontroll innen fastsatt frist. Studenten kan søke om utsatt frist dersom studenten ikke har hatt mulighet til å fremskaffe originaldokumentene innen fastsatt frist. Begrunnelse for søknad om utsatt frist må ligge i forhold studenten selv ikke har kontroll over. Denne forskriften trer i kraft fra 1. august juli Nr Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 31. juli 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, 12, 13, 16, 22, 34, 35 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99. Kunngjort 6. august 2013 kl Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fange, oppbevare ombord og lande kongekrabbe innenfor følgende område (kvoteregulert område): a) Magerøysundet. Øst for en linje trukket mellom punktene: N 70 55,96' Ø 25 32,81' N 70 55,82' Ø 25 30,46' b) Sør og øst for rette linjer trukket fra posisjon N 71 08,05' Ø 26 til N 71 30' Ø 26, videre østover langs N 71 30' til grensen mot Russland. Deretter følger linjen yttergrensen for Norges økonomiske sone sørover til fastlandet. 2. Totalkvote og kvotefleksibilitet Uten hinder av forbudet i 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fange og lande 900 tonn hannkrabber, 50 tonn hunnkrabber og 100 tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert område fra og med 1. august 2013 til og med 31. juli Av kvantumet i første ledd avsettes 30 tonn hannkrabber til forskningsformål, 3 tonn hannkrabber til fritidsfiske og 2 tonn hannkrabber til turistfisket. Ved underfiske på inntil 10 % i perioden fra og med 1. august 2012 til og med 31. juli 2013 kan Fiskeridirektoratet godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for reguleringsperioden fra og med 1. august 2013 til og med 31. juli 2014.

7 31. juli Nr Norsk Lovtidend Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i perioden fra og med 1. august 2013 til og med 31. juli 2014 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med et tilsvarende kvantum for neste reguleringsperiode i Fartøykvoter Fartøy med adgang til å delta hvor eier av fartøyet per 1. januar 2013 står registrert på blad B i fiskermanntallet kan fange og lande inntil 2,0 tonn lytefri hannkrabbe. For å tildeles kvote etter første ledd må eier av fartøyet faktisk være registrert på blad B i fiskermanntallet per 1. januar Tilbakedatert registrering gir ikke adgang til fartøykvote etter første ledd. Øvrige fartøy med adgang til å delta kan fange og lande inntil 1,0 tonn lytefri hannkrabbe. 4. Tilleggskvoter Fartøy med adgang til å delta kan fange og lande inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke. 5. Kvoteutnyttelse Hvert fartøy kan bare fangste og lande én kvote kongekrabbe innenfor reguleringsåret. Ved kjøp av fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum kjøper har fangstet og landet innenfor reguleringsåret med annet fartøy. Ved kjøp av fartøy som i reguleringsåret har fangstet og landet hele eller deler av selgers kvotegrunnlag i den aktuelle fangsten, skal det gjøres fradrag for dette kvantumet i kjøpers kvotegrunnlag inneværende reguleringsår. Når det ved kjøp gjøres fradrag etter både andre og tredje ledd, skal bare det kvantum som er størst, trekkes fra. 6. Overføring av fangst Det kvantum som kan fanges av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande kongekrabbe som er fanget av annet fartøy. Forbud i denne paragraf gjelder også kongekrabbe fanget utenfor det kvoteregulerte området. 7. Landing av fangst Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området. Uten hinder av første ledd kan kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området landes i Skarsvåg i Nordkapp kommune. 8. Fangst i og utenfor kvoteregulert område Fartøy med adgang til å delta må, etter oppstart av fangst i kvoteregulert område, ha avsluttet og landet fangsten for reguleringsåret 2013/2014 før de deltar i fangst utenfor kvoteregulert område. Ved refordeling av kvote kan refordelt kvantum likevel j innenfor det kvoteregulerte området. 9. Rapporteringsplikt per SMS Den som deltar i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal sende melding til Fiskeridirektoratet region Finnmark per SMS (telefon 1933) når fartøy starter og avslutter fangst i det kvoteregulerte området. Dette gjelder også ved oppstart av fangst etter en eventuell refordeling. Fangsten anses startet når redskapen settes i sjøen. Melding om start av fangst skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: «kkk» «akt» 2 døgn før fangsten starter i kvoteregulert område Registreringsmerke Navn på fartøyet Dato og klokkeslett. Melding om avslutning av fangst skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom: «kkk» «pas» når fartøyet avslutter fangsten i kvoteregulert område Registreringsmerke Navn på fartøyet Dato og klokkeslett. 10. Forbud mot ombordproduksjon Ombordproduksjon av kongekrabbe er ikke tillatt. 11. Bifangst Ved fiske med bunngarn eller bunnline med fartøy registrert i merkeregisteret, og hvor eier av fartøyet og høvedsmannen er ført i fiskermanntallet, er det uten hinder av 1 adgang til å ha inntil 1 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing. Bifangst regnes av fangstens samlede vekt, inkludert vekten av kongekrabbe. Ved fiske etter rognkjeks med bunngarn er det likevel tillatt å ha inntil 5 % bifangst av kongekrabbe i de enkelte fangster og ved landing, regnet av fangstens samlede vekt av rognkjeks og kongekrabbe. For fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område skal bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd trekkes fra fartøykvoten.

8 31. juli Nr Norsk Lovtidend Fartøy som ikke har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, og som har adgang til å ha bifangst av kongekrabbe i medhold av første ledd, kan ikke ha teiner ombord samtidig som det drives fiske med bunngarn eller bunnline. Det samme gjelder fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område som har fanget sin maksimalkvote/fartøykvote angitt i 4 og Rapportering av fangst Fangstdata skal registreres på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet. Rapporteringsskjema skal oppbevares ombord og forevises ved kontroll. Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet region Finnmark innen 14 dager etter endt måned med fangst. Fartøy som bruker samleteiner for mellomlagring av fangst før levering, skal rapportere til Kystvaktsentralen på Sortland per telefon (tlf ) når slike teiner tas i bruk. Det skal samtidig gis opplysninger om hvor mange samleteiner som er benyttet og posisjon for disse. 13. Turistfiske Fiskeridirektoratet region Finnmark kan etter søknad gi tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket. Det er forbudt å omsette fangsten. Fiskeridirektoratet region Finnmark fastsetter nærmere retningslinjer for turistfisket. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 14. Stenging av områder Det er forbudt å fangste kongekrabbe i følgende områder: a) Varangerfjorden sør for en linje trukket langs 70 N avgrenset i øst mot grensen til Russland i perioden fra og med 3. september kl til og med 5. september kl b) Varangerfjorden mellom 70 N og 70 20' N avgrenset i øst mot grensen til Russland i perioden fra og med 5. september kl til og med 7. september kl c) Tanafjorden sør for en linje trukket mellom punktene N 70 59,31' Ø ,48' (Omgang) og N 70 52,61' Ø ,83' (Tanahorn) i perioden fra og med 7. september kl til og med 9. september kl d) Hele Laksefjorden inkludert området sør for 71 N og øst/vest avgrensning mellom Ø ' og Ø ', i perioden fra og med 9. september kl til og med 11. september kl e) Porsangerfjorden sør for en linje trukket mellom punktene N 70 57,2' Ø ,2' (Sværholtklubben) og N 70 58,2' Ø ,3' (Juledagsneset), øst for en linje trukket mellom punktene N 70 54,6' Ø 02541,1 (Kåfjordnova) og N 70 56,5' Ø 25 41,3' (Tagganeset), nord for en linje trukket mellom punktene N 70 35,4' Ø 25 16,5' (Garneset) og N 70 34,0' Ø 25 51,1' (Ytre Brenna), i perioden fra 12. september kl til 12. september kl Uten hinder av forbudet i annet ledd er det likevel tillatt å fangste kongekrabbe i følgende områder: a) Varangerfjorden: ndre Varangerfjorden vest for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 7' 29,87 Ø 29 5' 13,63 (Klubbvik) 2. N 70 3' 40,18 Ø 29 5' 4,92 (Byluft). Bugøyfjord innenfor/sør for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 69 57' 53,67 Ø 29 40' 21,98 (Bugøya) 2. N 69 55' 28,35 Ø 29 37' 43,22 (Kasterholman). Kjøfjorden innenfor/sør for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 69 55' 28,35 Ø 29 37' 43,22 (Kasterholman) 2. N 69 54' 57,58 Ø 29 46' 1,82 (Kjeøya). Neidenfjorden vest for ei linje mellom følgende koordinater: 1. N 69 45' 20,96 Ø 29 41' 56,25 (Skogerøyneset) 2. N 69 44' 37,10 Ø 29 42' 35,18 (Buholmen). b) Tanafjorden: Hopsfjorden innenfor/vest for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 47' 14,77 Ø 28 12' 43,80 (Segelneset) 2. N 70 44' 16,14 Ø 28 8' 34,02 (Langfjordnes). Langfjorden innenfor en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 44' 16,14 Ø 28 8' 34,02 (Langfjordnes) 2. N 70 43' 4,83 Ø 28 16' 28,71 (Digermulen). Vestertana sør for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 29' 1,93 Ø 27 51' 16,78 (Alteberget) 2. N 70 28' 57,14 Ø 27 53' 49,92. c) Laksefjorden: Laksefjorden indre vest innenfor for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 26' 3,68 Ø 26 37' 37,21 (Straumholmen) 2. N 70 26' 39,80 Ø 26 37' 42,27 (Russeneset) 3. N 70 27' 42,08 Ø 26 33' 58,27 (Steinøyra).

9 1. aug. Nr Norsk Lovtidend Lille Porsanger vest for en linje mellom følgende koordinater: 1. N 70 39' 12,52 Ø 26 37' 00,00 (Veidnesklubben) 2. N 70 44' 3,10 Ø 26 39' 15,86 (Veidgamneset). Eidsfjorden øst for Ø 27 30' 00. Fiskeridirektoratet kan stenge områder for fangst av kongekrabbe for å tilrettelegge for forskning. 15. Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fangsten av kongekrabbe når kvoten på lytefri hannkrabbe er beregnet oppfisket. Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift, og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fangsten. 16. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr , 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 17. krafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. august 2013 og gjelder til og med 31. juli aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 1. august 2013 med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) 9 og 11. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. nr. 21al (direktiv 2003/87/EF) og nr. 21ala (forordning (EU) nr. 1031/2010 som endret ved forordning (EU) nr. 784/2012 og forordning (EU) nr. 1042/2012). Kunngjort 6. august 2013 kl forskrift 23. desember 2004 nr om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) gjøres følgende endringer: 7 12 skal lyde: (kvantitative begrensninger på bruk av utslippsenheter fra de prosjektbaserte Kyoto-mekanismene) For virksomheter som driver kvotepliktige aktiviteter i henhold til 1 1, er retten til å levere utslippsenheter fra de prosjektbaserte Kyoto-mekanismene i perioden begrenset til 15,72 prosent av bedriftens samlede innlevering av kvoter hvert utslippsår. Eksisterende virksomheter som definert i 3 3 nr. 1 kan i tidsrommet levere utslippsenheter nevnt i første ledd tilsvarende gjenværende tillatt oppgjørsmengde som nevnt i første ledd eller [AA-prosent prosentsatsen ikke fastsatt] av tildelingen til virksomheten i perioden dersom dette gir et høyere antall utslippsenheter. Virksomhetene kan i tidsrommet levere utslippsenheter utover dette, tilsvarende [BB-prosent prosentsatsen ikke fastsatt] av verifiserte utslipp i perioden fratrukket tildeling av vederlagsfrie kvoter i perioden Nye virksomheter som definert i 3 3 nr. 2, og virksomheter som ble ansett som nye virksomheter i andre kvoteperiode ( ) og som ikke har kunnet bruke utslippsenheter fra de prosjektbaserte Kyoto-mekanismene eller fått tildeling av vederlagsfrie kvoter i andre kvoteperiode ( ), kan i perioden levere utslippsenheter fra prosjekter nevnt i første ledd tilsvarende [CC-prosent prosentsatsen ikke fastsatt] av sine verifiserte utslipp hvert utslippsår i perioden For luftfartøysoperatører er retten til å levere utslippsenheter fra de prosjektbaserte Kyoto-mekanismene i % av luftfartøysoperatørens samlede innlevering av kvoter. perioden kan luftfartøysoperatører levere inn [DD-prosent prosentsatsen ikke fastsatt] av sine verifiserte utslipp hvert utslippsår i perioden Retten til å levere utslippsenheter fra de prosjektbaserte Kyoto-mekanismene kan spares i kvoteperioden. 8 1 skal lyde: 8 1. (Auksjonering av klimakvoter) EØS-avtalens vedlegg XX kapittel 3 nr. 21ala (kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter under direktiv 2003/87/EF, som endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 784/2012 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1042/2012) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Endringene trer i kraft straks.

10 2. aug. Nr Norsk Lovtidend 1. aug. Nr Forskrift om fagskoleutdanning Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. august 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 5. Kunngjort 6. august 2013 kl nnpassing og fritak Fagskoler skal innpasse beståtte emner fra annen godkjent fagskoleutdanning med samme antall fagskolepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om innpassing for. nnpassing kan bare skje mellom fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. Det skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. Fagskoler kan gi fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse. Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak. Fritak skal bygge på en faglig vurdering fra den enkelte fagskole. Fritak på bakgrunn av realkompetanse må baseres på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn, fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller annet, dvs. formell, ikke-formell og uformell kompetanse, samlet kan gi grunnlag for fritak for del av fagskoleutdanning Med emne menes de minste resultatbærende enhetene som gir uttelling i form av fagskolepoeng. Med minste resultatbærende enhet menes alle enheter som gir en selvstendig karakter, og som studenten må bestå for å få godkjent et vitnemålsgivende utdanningstilbud. Enhetene kan variere i omfang og skal fremkomme i vitnemålet. Hva som anvendes som begrep for den minste resultatbærende enheten, varierer fra fagskole til fagskole (modul, fag, emne, enhet, sertifikat). Utgangspunktet for vurderinger om innpassing og fritak skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet og fagskolepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning for de emner eller den kompetanse det søkes om innpassing eller fritak for. 2. Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må minst 30 av fagskolepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved fagskolen. Det er normalt den siste fagskolen som har en student før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet. Ved innpassing mellom fagskoler kan det avtales særskilte ordninger for utstedelse av vitnemål mellom de berørte fagskolene. 3. Fagskolepoeng Det gis 60 fagskolepoeng for læringsutbyttet oppnådd på bakgrunn av ett års bestått fagskoleutdanning på heltid. Ett års fagskoleutdanning på heltid tilsvarer normalt ti måneder. Er fagskoleutdanningen inndelt i emner, skal hvert emne tildeles fagskolepoeng etter den relative vekten det har i arbeidsbelastning for studentene og læringsutbytte innenfor utdanningen. Fagskolepoeng skal brukes ved vurdering av innpassing av utdanning mellom fagskoler og i karakterutskrifter for gjennomførte emner fra fagskoleutdanning. Antallet oppnådde fagskolepoeng skal fremgå av vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført fagskoleutdanning. 4. Felles vurderingsuttrykk Vurderingsuttrykket ved avsluttende vurdering, eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og med F for ikke bestått. den graderte karakterskalaen fra A til F skal karakteren C gi uttrykk for en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder, og karakteren A for en fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 5. krafttredelse Forskriftens 1, 2 og 4 trer i kraft straks. krafttredelsestidspunktet for 3 settes til 1. august aug. Nr Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 2. august 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd, jf. 12, 14 og 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg kap. del 7.1 nr. 13, kap. nr. 41 og vedlegg kap. X nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 743/2013). Kunngjort 6. august 2013 kl Virkeområde Forskriften omfatter et importforbud for levende eller kjølte muslinger, med opprinnelse i Tyrkia, og en stikkprøvekontroll av frosne eller bearbeidede muslinger, med opprinnelse i Tyrkia for E.coli og biotoksiner, når Norge er første mottaksstat innen EØS-området. 2. Særlige importbetingelser for muslinger fra Tyrkia EØS-avtalens vedlegg kapittel del 7.1 nr. 13, kap. nr. 41 og vedlegg kap. X nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 743/2013) om særlige importbetingelser for muslinger fra Tyrkia til konsum gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg og, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

11 2. aug. Nr Norsk Lovtidend 3. Tilsyn og vedtak Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven 24 til Straff Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven Dispensasjon Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. 6. krafttredelse Denne forskriften trer i kraft 5. august Forordninger Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg kap. del 7.1 nr. 13, kap. nr. 41 og vedlegg kap. X nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 743/2013) med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg og, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Forordning (EU) nr. 743/2013 (Engelsk) COMMSSON MPLEMENTNG REGULATON (EU) No 743/2013 of 31 July 2013 introducing protective measures on imports of bivalve molluscs from Turkey intended for human consumption (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMSSON, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 97/78/EC of 18 December 1997 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third counties, 1 and in particular Article 22(1) thereof, Whereas: (1) The Commission's audit service, the Food and Veterinary Office has carried out a follow-up audit in Turkey to evaluate the official controls of the production of fishery products and bivalve molluscs intended for export to the Union. The audit identified several deficiencies in the implementation of official controls and in particular significant shortcomings of analyses in the official laboratories visited. Consequently, the Turkish competent authority cannot reliably guarantee that Union health standards for all bivalve molluscs exported to the Union are met. (2) n addition, Member States have reported a high number of non-compliant consignments of bivalve molluscs originating in Turkey which were not fulfilling Union microbiological standards. (3) n order to protect human health, it is appropriate to subject the bivalve molluscs originating in Turkey to appropriate checks, with the purpose of preventing products unfit for human consumption from being placed on the market. The competent authorities should place the consignments concerned under official detention in the border inspection post of entry into the Union until they receive the results of such checks. (4) The very short shelf life of live and chilled bivalve molluscs rules out testing at the Union border as a less restrictive trade measure. Consignments of those molluscs would have been unfit for human consumption before the laboratory results become available. Therefore, it is appropriate to suspend imports into the Union of live and chilled bivalve molluscs originating in Turkey until the Turkish authorities will be in position to provide the necessary guarantees. (5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health, 1 OJ L 24, , p HAS ADOPTED THS REGULATON: Article 1 This Regulation shall apply to live, chilled, frozen and processed bivalve molluscs intended for human consumption and originating in Turkey. Article 2 Member States shall not allow importation into the Union of live and chilled bivalve molluscs from Turkey.

12 2. aug. Nr Norsk Lovtidend Article 3 1. Member States shall, using appropriate sampling plans and detection methods, carry out tests on consignments of frozen and processed bivalve molluscs originating in Turkey as provided for in paragraph 2. Those tests shall take place at the border inspection post of entry into the Union of the consignments concerned. 2. Member States shall carry out the tests necessary to identify: (a) the contamination level of Escherichia coli in all consignments of frozen bivalve molluscs; (b) the presence of marine biotoxins in all consignments of frozen or processed bivalve molluscs. 3. The consignments subjected to tests referred to in paragraphs 1 and 2 shall stay under supervision of competent authorities at the border inspection post concerned until the results of those tests are received and assessed. 4. f the tests referred to in paragraphs 1 and 2 indicate that a consignment is likely to be injurious to human health, the competent authority shall immediately seize and destroy the consignments. Article 4 All expenditures incurred in the application of this Regulation shall be charged to the operator or his representative responsible for the consignment at the time of presentation of that consignment to the border inspection post of entry into the Union. Article 5 This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. t shall apply until 4 August This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. Done at Brussels, 31 July For the Commission The President José Manuel BARROSO 2. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 2. august 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 23 tredje ledd, jf. 12 bokstav c og 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg kap. (vedtak 2006/766/EF endret ved beslutning 2009/951/EF, beslutning 2010/602/EU, beslutning 2010/725/EU, beslutning 2011/131/EU, beslutning 2012/203/EU, beslutning 2012/650/EU, beslutning 2012/692/EU og beslutning 2013/415/EU). Kunngjort 6. august 2013 kl forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer gjøres følgende endringer: Vedlegg gjøres følgende endringer: Mayotte fjernes fra lista. Oppføringen for St. Helena (SO-kode SH) skal lyde: SH St. Helena Eksklusive øyene Tristan da Cunha og øya Ascension Tristan da Cunha Kun hummer (fersk eller frossen) Eksklusive øyene St. Helena og Ascension Vedlegg fotnote 2 oppheves. Endringene trer i kraft straks, med unntak av endringen som gjelder Mayotte som trer i kraft 1. januar Forordning For å lese beslutning 2013/415/EU i engelsk versjon se her:

13 5. aug. Nr Norsk Lovtidend 5. aug. Nr Forskrift om endring i førerkortforskriften Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 5. august 2013 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 24, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr Kunngjort 6. august 2013 kl forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. gjøres følgende endringer: EØS-henvisninger gjøres følgende tilføying: beslutning 2013/21/EU. 1 2 skal lyde: 1 2. Anerkjennelse av utenlandske førerkort Førerkort utstedt i EØS anerkjennes, både ved midlertidig opphold og ved fast bosetting. EØS-førerkort som ikke er utstedt etter kravene i direktiv 2006/126/EF eller omfattes av beslutning 2013/21/EU, gir ikke førerett i Norge. kap. 8 og 9 er det fastsatt nærmere bestemmelser om anerkjennelse og i kap. 10 om innbytte av utenlandske førerkort. Utenlandsk førerkort gir ikke førerett i Norge dersom: a) førerkortet er ugyldig i utstederstaten, herunder at førerkortet er utløpt, b) førerett i henhold til førerkortet er tapt eller tilbakekalt i utlandet, c) førerkortet tidligere er innbyttet i norsk førerkort, d) føreretten i henhold til førerkortet er tapt eller tilbakekalt i Norge, e) førerkortet er inndratt eller beslaglagt i Norge, f) førerett i henhold til norsk førerkort er tapt eller tilbakekalt i Norge, g) norsk førerkort er inndratt eller beslaglagt i Norge, eller h) det foreligger sperrefrist i Norge for tilsvarende klasse(r). nternasjonalt førerkort anerkjennes ved midlertidig opphold sammen med nasjonalt førerkort, jf nternasjonalt førerkort alene gir ikke grunnlag for innbytte. 4 1 skal lyde: 4 1. Gyldighetstid for førerkort Førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, BE, S og T gis 15 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til 4 2 til 4 5. Førerkortet skal ha varighet på maksimalt fem år dersom innehaveren har diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika. For søker som har fylt 60 år, settes utløpsdato på førerkortet til dagen før søker fyller 75 år, eller til utløp av helseattesten dersom dette leveres. Har søker fylt 75 år, settes gyldighet som angitt i helseattesten. Har søker fylt 75 år, men ikke 78 år, kan helseattesten utstedes med inntil 3 års gyldighet, men maksimalt til dagen før fylte 80 år. Etter fylte 78 år kan helseattesten utstedes for inntil 2 år om gangen. Personer som har fylt 75 år 19. januar 2013, kan benytte liten helseattest ved siden av førerkortet så lenge helseattesten er gyldig. Førerkort i øvrige klasser gis 5 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til 4 3 til 4 5. Før utstedelsen må søker fremlegge helseattest. Ved utstedelse av førerkort etter dette ledd, gis førerkortklasse etter første ledd samtidig ny gyldighetsperiode etter reglene i første ledd. For søker som har fylt 66 år, settes gyldighet som angitt i helseattesten, men maksimalt til dagen før søker fyller 71 år. For personer som har fylt 70 år, gis førerkortet gyldighet for ett år om gangen. For asylsøkere som dokumenterer lovlig opphold, gis førerkortet gyldighet for 4 år om gangen. 4 3 skal lyde: En begrensning av føreretten av helsemessige årsaker, kan ikke gis uten at det er gitt dispensasjon fra helsekravene for den aktuelle klassen. Selv om helsekravene er oppfylt på attesttidspunktet, kan føreretten tidsbegrenses for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging. En dispensasjon fra helsekravene gir ingen automatisk rett til å få utstedt førerkort. Førerkortet gis påtegning om begrensing jf. vedlegg 4 (førerkortkoder), men helsemessige forhold påføres ikke. Føreretten kan når særlige helsemessige forhold hos søkeren gjør det nødvendig, begrenses til å gjelde: 1. kjøring med motorvogn av bestemt gruppe eller type, eventuelt med nærmere angitt utstyr 2. bestemt(e) kjennemerke(r) 3. kortere gyldighetstid enn det normale eller 4. en kombinasjon av disse. Førerett med geografisk begrensning kan gis av Vegdirektoratet. Når praktisk prøve er avlagt med kjøretøy med automatgir, er føreretten begrenset til slike kjøretøy jf. trafikkopplæringsforskriften 29 8 med unntak som nevnt i 29 8 andre ledd. 5 1 andre til fjerde ledd skal lyde:

14 5. aug. Nr Norsk Lovtidend Søknad om førerkort skrives på fastsatt skjema som sendes/leveres til det lokale distriktsvegkontoret eller den lokale trafikkstasjonen. Søknad kan også leveres via nternett i førerkortklasser hvor det er tilrettelagt for det. Krav om søknadsskjema gjelder ikke for fornyelser, med mindre det kreves ny førerprøve. Egenerklæring om helse, eller helseattest når dette er nødvendig eller kreves etter vedlegg 1, skal vedlegges søknaden. Ved navneendring skal vigselsbrev eller navnebrev vedlegges, dersom endringen ikke fremgår av Det Sentrale Personregister. Helsen må være godkjent før bestilling av avsluttende prøve. For personer som søker om førerkort første gang sender Statens vegvesen forespørsel til politiet for å kontrollere at vandelen er godkjent. Vandelen må være godkjent før bestilling av avsluttende prøve. 5 2 andre og tredje ledd skal lyde: Når det er krav om obligatorisk opplæring etter trafikkopplæringsforskriften, kan førerkort ikke utstedes i den aktuelle klassen før det dokumenteres at slik opplæring er gjennomført. Før førerkort utstedes må søker fremvise akseptabel legitimasjon med navn, fødselsnummer (11 siffer), eller D- nummer for de som ikke har norsk fødselsnummer, og bilde. Søkerens identitet må kontrolleres og søkers navnetrekk gis under kontrollerte betingelser. 7 2 skal lyde: 7 2. Utstedelse av nytt førerkort når førerkortet er mistet eller stjålet Nytt førerkort kan utstedes som duplikat, fornyelse eller innbytte til personer som har mistet eller blitt frastjålet sitt norske førerkort eller EØS-førerkort og som har fast bopel i Norge, dersom det ikke er kommet til rette fire uker etter at førerkortet er meldt tapt. Førerkort kan utstedes straks dersom alt tyder på at førerkortet er tapt for alltid, dersom det er nødvendig å kjøre i utlandet, dersom det skal utvides til en ny førerkortklasse eller dersom en av førerkortklassene eller kompetansene har mindre enn 6 måneders gjenstående gyldighet på førerkortet. For førerkort fra EØS kan det kreves fremlagt dokumentasjon på føreretten fra utstederlandet. stedet for duplikat for gyldige førerkort utstedt før 19. januar 2013 med gjenstående gyldighetstid som er lenger enn det som følger av 4 1, utstedes nytt førerkort etter bestemmelsene i 4 1. Dersom førerkortet kommer til rette, skal det straks innleveres til en trafikkstasjon. 8 1 første ledd skal lyde: Førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat, er gyldig her i landet i samsvar med sitt innhold. Likevel gjelder 4 6 andre ledd. Føreretten er begrenset til de internasjonale klassene som er nevnt i 3 1 og rettigheter som følger av beslutning 2013/21/EU. 9 2 første ledd skal lyde: Førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat er gyldig her i landet i samsvar med sitt innhold til førerkortets gyldighetstid utløper. Likevel gjelder 4 6 andre ledd. Føreretten er begrenset til de internasjonale klassene som er nevnt i 3 1 og rettigheter som følger av beslutning 2013/21/EU. Førerkort utstedt i EØS-stat som er byttet inn fra et land utenfor EØS kan brukes i Norge i inntil 3 måneder. Personer som tok fast bopel i Norge før 19. januar 2013 og som er innehaver av EØS-førerkort byttet inn fra stat utenfor EØS, kan benytte førerkortet i Norge så lenge det er gyldig skal lyde: nnbytte av førerkort utstedt i land utenfor EØS-området Fullverdig førerkort utstedt i Australia, Canada, Hongkong, srael, Monaco, New Zealand, San Marino, Sør-Korea og USA kan byttes til norsk førerkort i tilsvarende klasse(r) etter bestått praktisk førerprøve. Førerkortklasser som tilsvarer AM, S og T byttes ikke inn. Førerkort for bil fra Japan kan byttes til norsk førerkort klasse B uten praktisk prøve. Førerkort fra andre land kan ikke byttes inn. Gjelder innbyttet også klasse C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, må praktisk prøve i klasse B bestås først. Deretter må prøve bestås i den mest omfattende klassen, jf. 6 1 andre ledd, som det søkes innbytte av. Gjelder innbyttet klasse A1, A2 eller A, må praktisk prøve for motorsykkel bestås. Førerkortet må være utstedt og fullverdig før søker tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge. Søker må oppfylle de norske alderskravene i aktuelle førerkortklasser når praktisk prøve gjennomføres. Når førerkortets tekst ikke er engelsk, fransk eller tysk, må førerkortet suppleres med et gyldig internasjonalt førerkort for søker eller med godkjent oversettelse til norsk. nnbyttet må være gjennomført senest innen ett år etter at vedkommende tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge. Dersom søknad leveres så sent at det ikke er mulig å gjennomføre innbyttet innen ettårsfristen eller innbyttefristen på ett år er overskredet når det søkes om innbytte, kan førerkortet likevel byttes inn i klasse B etter gjennomført obligatorisk opplæring i mørkekjøring, førstehjelp og sikkerhetskurs på bane samt bestått teoretisk og praktisk prøve. Dersom innbyttet for klasse B ikke er gjennomført innen 2 år etter at søker tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge, anses vedkommende som førstegangssøker i Norge. Det samme gjelder for øvrige klasser dersom innbyttet ikke er gjennomført innen ett år etter at søker tok fast bopel i Norge.

Nr. 5 2014 Side 649 802 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2014 Side 649 802 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2014 Side 649 802 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 19. juni 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 April 25. Lov nr. 13 om endr.

Detaljer

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Utgitt 20. januar 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Nov. 29. Ikraftsetting

Detaljer

Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14-2009 Utgitt 28. januar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 9 Side 1425 1583 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 Side 1425 1583 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Side 1425 1583 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 4. september 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering myndighet 2015 Mars 10. Endr. i delegering

Detaljer

Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 17. november 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Sept. 16. Lov nr. 41 om

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 2006 Sept. 16. Deleg.

Detaljer

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Utgitt 29. januar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Sept. 21. Lov

Detaljer

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 13. august 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Juni 30. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Jan. 18. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. mars 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Feb. 7. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 18. november 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Sept. 24. Ikrafttr.

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 23. april 2015 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Feb. 6. Lov nr. 7 om beskyttelse

Detaljer

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 27. juli 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Juni. 24. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer

Nr. 9 2009 Side 1461 1657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2009 Side 1461 1657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2009 Side 1461 1657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 9. september 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juli 1. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. august 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Endr. i delegering

Detaljer

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Jan. 2008 Nov. Nov. Des.

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 1 Innledning Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. og

Detaljer

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 12. august 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Delvis ikrafts.

Detaljer

Nr. 4 2004 Side 531 713 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2004 Side 531 713 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2004 Side 531 713 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 1. april 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Feb. 27. Lov nr. 9 om endr.

Detaljer

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 7. april 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Feb. 27. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2012 Side 1989 2148 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2012 Utgitt 15. februar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Nov. 16. Lov

Detaljer

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2014 Side 305 474 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 24. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 28. Lov nr. 2 om endr.

Detaljer

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 19. desember 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Okt. 10. Deleg. av

Detaljer

Nr. 15 2005 Side 2271 2413 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2005 Side 2271 2413 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2005 Side 2271 2413 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 30. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 16. Lov nr.

Detaljer