Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen"

Transkript

1 O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning _00 o C,0.0.,0,>,00 000,<.o4 20 Kort summering og vurdering av de regresj.,nslikninger som gjelder produksjonsforholdene 3. Om behandlingen av 0-verdier for kapital (brannforsikringsverdi) QQ C0C GOOpp 2 4, Forslag til tabell for beskrivelse av produksjons- og produktivitetsforholdene. Eksempel næringsgroa 27 Treforedlingsindustri c _,q o >o.a,eo,>o> 3 Tabell. Estimering av koeffisientene i en Cobb-Douglas produktfunksjon> Tosifret næringsgrena Bedriftstelling industri,,,,,,o,. a,,,>,,,00,^,o,0,>0,0 6 Tabell 2, Kapipalkoeffisientenes størrelse ved alternative metoder for behandling av 0-verdier for kapital Tosifret næringsgru_. Bedriftstulling industri o, 7 Tabell 3. Produktivitetens () avhengighet av bedriftens størrelse (N) og kapitalintensitet (T), Gruppe-- gjennomsnitt, 27 Treforedlingsindustri... Tabell 4, Produktivitetens avhengighet av bedriftens størrelse (N) op kapitalintensitet p t (.^) T` ifølg-e regresjonsberegninger, Prosentvis avvik mellom de regresjonsbestemte og de gruppegjennomsnittsbestemte produktiviteter. 27 Treforedlingsindustri 9 Vedlegg. istogram over bedriftene foretatt etter sysselsettingens størrelse. 27 Treforedlingsindustri,oao>o 0 Vedlegg 2. istogram over bedriftene fordelt otter produktivltetens (X ) størrelse. 27 Treforedlingsindustri o,0 Vedlegg 3, istogram over bedriftene fordelt etter kapitalintensitetens (j) størrelse, 27 Treforedlingsindustri a,,,e>,o 0000>,,.,o,o,o>,e,e,ae o> 2 kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Synspunkter og konklusjoner kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk Sentralbyrås oppfatning.

2 l o nnledning Det er gjennomført en rekke regresjonsberegninger på bedriftstellingens data for industribedrifter. Regresjonsberegningcne omfatter både produksjonsforhold, lønn og lønnsandeler og kapitalforhold. dette notatet skal en bare ta for seg produksjonsforholdene (og kapitalforhold i den utstrekning de påvirker produksjonen). Regresjonsberegningene er brukt til å komme fram til et tabellforslag som skal nyttes til a gi en framstilling av produksjonsforholdene norsk industri. Tabellforslaget har følgende egenskaper:. Vi har en klart formulert statistisk og økonomisk modell som ligger til grunn for vår tabell. 2. Vi har estimert og testet forskjellige regresjonskocffisienter for vi har bestem Tabellen. 3. Tabellen skulle were noenlunde konsentrert og oversiktlig. Som eksempel på hvordan tabellforslaget virker, har en brukt oppgavene for næringsgren 27 Treforedlingsindustri ifølge Bedriftstellingen. Tabellforslaget kan nyttes for de øvrige næringsgrener i bedriftstellingen innen industri cg kan også nyttes på den vanlige industristatistikken. Et liknende tabellforslag kan antakelig også brukes til a belyse lønnsforholdene. 2. Kort oppsummering og vurdering av de regresjonslikninger som gjelder produksjonsforholdene 2 Disse likningene er følgende: () X = f(n) (2) V = f(n) X (3) N = f(n) (4) = f(m) X (5) f(x) V (6).77 = f(x) X = bruttoproduksjonsverdi N = gjennomsnittlig sysselsetting V = bearbeidingsverdi K = brannforsikringsverdi av bygninfrer, maskiner m.v. Framstillingen bygger for en stor del på kritikk og forslag fra forsker Amn Amundsen i forbindelse med gjennomgåelsen av resultatene av regresjonsberegningere. 2 En detaljert drøftelse av resultatene av regresjonsberegningene er gitt i maskinskrevne notater av 'Relasjoner med kapital som uavhengig variabel', 4/8-67 'Regresjonsberegninger med hensyn på bruttoproduksjonens og sysselsettingens størrelse og 2/ Forsøk på anslag av koeffisientene i en Cobb- Douglas produktfunksjon'.

3 2 De utførte regresjonsheregningene er lineære og gjelder logaritmene til de avhengige og uavhengige variable. Alle størrelser er definert på samme mate som i Byråets vanlige industri- og bedriftstellingsstatistikk. Beregningene er gjennomført for alle bedrifter (ekskl hjelpeavdelinger) innen hver tosifret nmringsgren. Likningene -4 viser produksjonens avhengighet av sysselsettingens størrelse, og likningene 9-0 viser produksjonens avhengighet av kapitalens størrelse (eller kapitalintensitetens størrelse malt som kapital pr. sysselsatt). vis det er avhengighet mellom sysselsettingens størrelse og kapitalintensitetens størrelse, vil ikke regresjonskoeffisienteno vi får i disse likningene gi et korrekt uttrykk for de to faktorers betydning. Estimering ved hjelp av likning eller 2 skulle derimot gi et riktig bilde. Likning og 2 skulle også gi et samlet bride av de to faktorers betydning. Disse likningene er også mer i overensstemmelse med vanlig produksjonsteori hvor en regner mod at produksjonen avhenger av kapitalens og sysselsettingens størrelse, Resultatene av beregningene for likning er fort opp i tabell. Resultatene virker noenlunde rimelige ut fra de erfaringer en har fra tilsvarende bereominger. Standardavviket på regresjonskoeffisientene er stort sett forholdsvis små og viser at likningene gir forholdsvis god tilpassing til materialet. Det kan også nevnes at estimater på passuskoeffisientene fås ved hjelp av likning og estimering av kapitalkoeffisienten bare ved hjelp av likning. Dette skulle også være et bevis på at resultatene er 'riktige'. Noen ord skal også sies om de øvrige ikninger likning 5 og 6 er produktiviteten satt i forhold til bruttoproduksionons størrelse. Det er vanskelig a få noen mening i dette ut fra et produksjonsteoretisk synspunkt. likning 7 og 8 er kapitalen satt i forhold til bruttoproduksjonens størrelse. Det er vanskelig a få noon mening også i dette ut fra et produksjonsteoretisk synspunkt. Konklusjonen av drøftingene blir da at den beste beskrivelsen av produksjons- og produktivitetsforholdene får vi gjennom likning li og 2. Om behandlingen 0-verdier for kapital (brannforsikringsverdi) Det ma nevnes at det er visse vanskeligheter med behandlingen av kapitalverdiene (brannforsikringsverdien). Bedriftstellingsmatcrialet inneholder en rekke bedrifter med 0 i kapitalverdi. En har forsøkt med forskjellige metoder for behandlingen av disse 0-verdiene ved regresjonsberegningene. Disse metodene er folgende:

4 3. Bedrifter med 0 i kapital tas med ukorrigert. Ved rogresjonsberegninger på logaritmisk form kan ikke 0 nyttes. En har da valgt den lcesningen å sette inn logaritmen til et meget lite tall. 2. Bedrifter med 0 i kapital fjernes. 3 0 For bedrifter med 0 i kapital erstattes 0-verdien med gjennomsnittet av kapital pr sysselsatt innen hver tosifret naringsgren for bedrifter med positive kapitalverdier L, For bedrifter mdd 0 i kapital erstattes 0-verdieno med regresjonsestimater Datte vil si at det først utføres en regresjon med kapital scm avhengig og sysselsetting og bruttoproduksjor som uavhengige variable. Resultatet av denne regresjon nyttes deretter til a estimere de kapitalverdier som er lik O. Det viste seg at størrelsen av passuskoeffisienten var temmelig uavhengig av hvilken framgangsmåte som ble nyttet. Metoden spilte derimot en stor rolle for kapitalkoeffisientene. Tabell 2 viser kapitalkoeffisientenes størrelse for de forskjellige metoder. Av tabell 2 kan det trekkes to viktige slutninger.. Det har stor betydning for kapitalkoeffisientens størrelse om en korrigerer for 0-verdien for kapital eller ikke. Dette gjelder også for de endringer hvor andelen av 0--observasjoner er forholdsvis liten. 2. Det har ingen sarlig betydning for kapitalkoeffisientens størrelse hvilken av de tre korreksjonsmetoder som nyttes. Det er ikke rimelig å anta at en industribedrift har 0 i brannforsikringsverdi for bygninger, maskiner, utstyr filvg Resultatene med ukorrigerte kapitalverdier har derfor liten verdi. Størrelsen av kapitalkoeffisienteno med korrigerte kapitalverdier stemmer også bedre overens med de erfaringer en har fra tilsvarende beregninger. Resultatene har generell interesse for behandling av manglende observasjoneru Alle de tro korreksjonsmetoder er forholdsvis lett a gjennomføre med Byråets regresjonsprogram. 4. Forslag til tabell for beskrivelse=rodulçpjons- og produktivitets-... forholdene. Eksempel næringsgren 27 Treforedlingsindustri Ved en mer populz,)r framstilling av beregningsrosultatenc er det antakelig ikke mulig å bruke regrcsjonsresultatene (regresjonskoeffisienter, standardavvik på regresjonskoeffisienter, korrclasjonskoeffisienter m.v.). En ma ta sikte på å framstille resultatene ved hjelp av tabeller,

5 4 Det er vel også større interesse for d se på dc faktorer som påvirker produktiviteten enn å se på de faktorene som påvirker den samlede produksjon. Fra likning ln X = a 0 ln N i- E 2. ln b l kommer en lett over til en likning for produktivitet X ln --\:f. = (a - ) ln N a 2 in + Dette vil si at produktiviteten betraktes som avhengig av et mål for K størrelsen av bedriften (N) og av et mål for kapitalintensiteten N. bedriften. Størrelsen av koeffisientene i likningen ifølge våre beregninger vil framgå av tabell. Koeffisientene angir ved den logaritmiske form for regresjonslikninger et fast forhold mellom de prosentvise endringer i den uavhengige og den avhengige variable. For treforedlingsindustri vil feks. 6n prosents endring i størrelsen (N) fore til 0,2 prosent endring i produktiviteten, og 6 prosents øking i kapitalintensiteten vil fore til 0,27 prosnet endring i produktiviteten (jfr. tabell )0 Av tabell framår det at det stort sett er kapitalintensiteten (7) som påvirker produktiviteten mest. Men størrelsen (N) har også stor betydning. En vanlig forutsetning i produksjonsteoretiske analyser er å forutsette paripassulov (dvs. al ). En kunne da se bort fra N og bare ta med T. En slik forutsetning støttes ikke av vårt materiale, og vi er rfor nødt til a ta med både N og T. Et annet problem or om en skal bruke bruttoproduksjonsverdien eller bearbeidingsverdien. Dette er vel i og for seg likegyldig. De regresjonsberegninger som vi har gjenromført med samme uavhengige variable og henholdsvis bruttoproduksjonsverdi og bearbeidingsvordi som avhengige variable har stort sett gitt de samme resultater. For a få fram de faste prosentvise endringer for produktiviteten ifølge K regresjonsberegningene bør klasseintervallene for N og øke med en fast prosent (dvs. de er ekvidistante i logaritmene). Dette bør i hvert fall gjelde noenlunde. tabell 3 er tabellforslaget nyttet for naringsgren 27 Treforedlingsindustri, En vil her se en tydelig sammenheng mellom produktivitetens størrelse og kapitalintensitetens størrelse. En kan også spore det faste forholdet mellom de prosentvise endringer for kapitalintensiteten og produktiviteten, Når det gjelder forholdet mellom bedriftens størrelse og produktiviteten er forholdene mer uklare, men det kan spores en viss tendens til at produktiviteten øker, også med bedriftens størrelse. Jfr. maskinskrevne notater av og 2/3-67.

6 5 tabell 4 er de regresjonsbestemte og gruppegjonnomsnittsbestemte produktiviteter sammenliknet for treforedlingsindustrien. En vil se at overensstommelsen stort sett er god. Vedlegg, 2 og 3 inneholder maskinelt utkjorte histogrammer for næringsgren 27 Treforedlingsindustri over bedriftenes fordeling etter syssel- / X settingens størrelse (N), produkvititetens størrelse, og kapitalintensitetens K størrelse,, Ved bruk av tabellforslaget på de øvrige tosifrede næringsgrener i bedriftstellingen eller på den vanlige industristatistikken bør det foretas en del endringer i den tabellen som er nyttet for næringsgren 27 Treforedlingsindustri: 0 Gruppering etter størrelse. Storrelsesgrupperingen beholdes som na med unntak av at den nederste gruppen 0-9 deles opp i to 0-2 og 3-9. For en del næringer vil det bli svært få bedrifter i den øverste gruppen. øverste og nestøverste gruppe slås da sammen. 2. Gruppering etter kapitalintensitet. Grupperingen etter kapitalintonsitet avrundes til hele tall, men beholdes ellers som na. Også her vil en få tilfelle i de øverste grupper for enkelte næringer. Det foretas da sammenslainger. 3. Behandling av bedrifter med 0 i kapitalverdi. Det vil framgå av drøftingene i avsnitt 3 at ved regresjonsberegningor bor slike kapitalverdier korrigeres. Ved en tabellframstilling er ikke dette av så stor betydning. 0-verdiene for kapital vil bare påvirke oppgavene for minste gruppe etter kapitalintensitet. Noen korreksjon er heller ikke foretatt i den tabell som er satt opp for næringsgren 27 Treforedlingsindustri. Ved framtidig bruk av tabellen bor en korreksjon likevel foretas etter en av de metoder som er beskrevet i avsnitt 3.

7 6 Tabell. Estimering av koeffisientene' i en Cobb-Douglas produktfunksjon. Bedriftstelling industri. Likning (): n X.7: alin N + n + b Naming 2 Passuskoeffisient Kapital- 3 koeffisiont ( a) (a 2 ) 2. Malmgruver Stein-, sand- og grusdrift Mineralbrott Diverse ekstraktiv virksomhet. 20. Nwringsmidd.elindustri 2. Drikkevareindustri Tekstilindustri Bekledningsindustri m.v. 25. Treindustri 26. Møbel- og intredningsindustri b Treforedlingsindustri Grafisk industri, forlag m.v. 29. Lærindustri...,...., ( 0,0),65(0,0) 30. Gummivareindustri......,04(0,04) 3. Kjemisk industri ,7(0 ) 02) 32. Kull- og mineraloljeforedling 33 0 Jord- og steinvareindustri 34 0 Primær jern- og metallindustri 35. Jern- og metallvareindustri 36. Maskinindustri 37 0 Elektroteknisk industri......,6(0,0)...,2(0,02) ,02(0,02)... _9(0,03) ,6(0,0) (0,02)...,08(0,003)... 0,3(0,0) ,2(0,0) (0,0) Transportmiddelindustri ,07(0,00) 39 0 Diverse industri -ow (0,02) 0,55(0,5) 0,3(0,04) 0,06(0,06) 0,25(0,0) 0,20(0,0) 0,32(0,04) 0,(0,04) 0,8(0,02) 0,45(0,02) 0,09(0,0) 0,27(0,04) 0,06(0,02) 0,7(0,04) 0,8(0,05) 0,7(0,03) 0,29(0,6) 0,22(0,03) 0,9(0,06) 0,(0,02) 0,07(0,02) 0,2(0,03) 0,08(0,0) 0,20(0,02) Tallene i parentes er standardavviket på regresjonskoeffisientene. 2 Naoingsgren 22 Tobakksindustri er ikke tatt med på grunn av for få obscrvasjoner. 3 0-verdier for kapital er erstattet med gjennomsnitt (alternativ 3 i tabell 2).

8 7 Tabell 2. Kapitalkoeffisientenes størrelser ved alternative metoder for behandling av 0-verdier for kapital (brannforsikringsverdi). Bedriftstelling industri. Likning (). in X = a. in N + a 2 in + b a 2 = kapitalkoeffisient N Nmring 2 Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Andel ver- 0-verdier dier 0-verdier erstattet Pst. 0-verdier 0-verdier estimert med regre- inkludert fjernet med gjennomsnitt 3 sjonsesti- mater 2. Malmgruver ,55(0,5) 0,55(0,5) 0,55(0,5) 0,55(0,5) Stein-, sand- og grusdrift 0,08(0,0) 0,7(0,03) 0,3(0,04) 0,8(0,03) Mineralbrott ,04(0,03) 0,07(0,06) 0,06(0,06) 0,07(0,05) 0 9. Diverse ekstraktiv virksomhet ,07(0,03) 0,23(0,09) 0,25(0,0) 0,27(0,08) Ncaringsmiddelindustri 0,05(0,0) 0,20(0,0) 0,20(0 3 0) 0,7(0,0) 2. Drikkevareindustri 0,08(0 ) 02) 0,32(0,04) 0,32(0,04) 0,(0,03) 23. Tekstilindustri b ,03(0,02) 0,(0,03) 0,(0,04) 0,(0,03) Beklodningsindustri m.v. -0,04(0,0) 0,8(0,02) 0,8(0,02) 0,8(0,02) Treindustri ,(0,0) 0,45(0,02) 0,45(0,02) 0,43(0,02) Møbel- og innredningsindustri ,04(0,0) 0,09(0,0) 0,09(0,0) 0,09(0,0) Treforedlingsindustri... 0,8(0,03) 0,30(0 04) 0,27(0,04) 0,3(0,04) Grafisk industri, forlag m.v Lærindustri Gummivareindustri 0,06(0,0) 0,(0,03) 0,07(0 ) 03) 0,05(0,02) 0,7(0,04) 0,8(0,05) 0,06(0,02) 0,7(0,04) 0,8(0,05) 0,07(0,02) 2 0,5(0,04) 2 0,6(0,05) 3. Kjemisk industri... 0,06(0,0) 0,7(0,03) 0,7(0,03) 32. Kull- og mineraloljeforedling 0,5(0,03) Jord- og steinvareindustri 0,06(0,06) 0,05(0,0) 0,27(0,6) 0,23(0,03) 0,29(0,6) 0,22(0,03) 0,25(0 44) 7 0,9(0,02) Primar jern- og metallindustri ,05(0 ) 02) 0,20(0,06) 0,9(0,06) 0,5(0,05) Jern- og metallvareindustri Maskinindustri Elektroteknisk industri. 38. Transportmiddelindustri 39. Diverse industri... 0,04(0,0) 0,04(0,0) 0,03(0,02) 0,03(0,0) 0,07(0,0) 0,(0,02) 0,08(0,02) 0,2(0,03) 0,08(0,0) 0,(0,02) 0,07(0,02) 0,2(0,03) 0,08(0,0) 0,20(0,02) Tallene i parentes er standardavviket på regresjonskoeffisientene. 0,(0,02) 4 0,08(0,02) 5 0,(0,03) 2 0,07(0,0) 3 0,20(0,02) 0,2 2 Næringsgren 22 Tobakksindustri er ikke tatt med på grunn av for få observasjoner. 3 Gjennomsnittlig kapital pr. sysselsatt innen hver tosifret næringsgren for bedrifter med positiv kapitalverdi. Det er utfort en regresjon med kapital som avhengig og sysselsetting og bruttoproduksjon som uavhengige variable. Resultatet av denne regresjon er nyttet for bedrifter med 0-verdi i kapital.

9 ;-i J ckl :0 ri i 73 --) rd ;-- i +.) E r),---, cv CY\ CO Z c ocd Ell ra 0 0 crl :d cc\ \O ocd O ) to co Ç.,_. 0 -P.... [a. til) 0 0 U fa, -4-) CD 0 0 rf) 0 F- rd - 0 -ri $.4 rf ari P-4 r ) fil > f--i ci-i () bn 40 () O -4-, O Cf2 ( ).-- ;-4 r-i--) -P O +) 'C r- -.,. 0. t-x-5., C.) 0 > `,>4 0 cn to.r j, 0 P-i ON ri) " 4-' C -P F- C ;--i 0 N Cn N E-i Pi rtp rd +) O ' N -.. rci d P-i E i i --) Q) 0 rn rsli u) h N l ` P () +) 0 A*? +) Lr N 0 0 0, 'C r-f,..., 0 %..%. 0 rf O > ><P"., 0 \O 4 0-4" ( \ C( 0 c,. '" U9 P- ra, *-P ri ill N t C fq -P rf ;-t c P-i 0 i--- E--4 r-- as ro rd -P ri E! --) rf2 0 0 (f) F' 4 C),. 0 -P --5 -P ) '0 ri P ON 0 ri 0 >.44 0 O r,. 'r--. 0 i-- r-i 0 ri c... to :.-i -P r-- r-- O 0 -P 0 0 C ri 0 L - -P rf ;- gli cd 0 ocd o o c`3 E- P-i i-0 rc5 --3,- to l ±., O 4.4 0,,2.44, 0 --) " A-) ce ri tio.>r- -Z -P L (-"Ç' Fo.4-p r 0 N -r-d 0 ;- r- ---, ta L5 c : +3 Q) ri cil ca ei-i 0 0 (n r- -P r F- +-z cd 0 od o F.4 Co c-4 E--i 0- r0 rd A-) :o :0 i- +) cfl d E l i -P -P O rn,.. 0,--. (fa ---t0 -P +) O.:, +D rci ri C) " cd r-- o -ri 0 >4M 0 -P M r-d 0 ;- ri el-4 (_. crl P., -P ri r- rb rocd,..q O O 4 (N kr N ON r..f tr\ ts to ts-- 'CO C) to Q xr\ " tx.,) ON %.0 to to ON ON V-- 0 Crl N 0\ ON 0 0 N 0N Cr\ %, E ro ce ri ;- ce C.) od E- a d +) to a) N.0 C) N NMN C' 'o 09 0 Cr\ Ol P4 fa U2 +.) -P 0 rf -P tfl E 0 0 oc'd r--4 CO t).ri o tad 0 i i Pt, ri ga, E0 'r4 rti g -- rc$p4 r.,4 o 0 cd g: Ci) $- -P C) U2 0) 4-4 ra., -P t a D TS to -P (-).rioi o 0t -ri ca > ai ',...?i --, rf $.4 a) -P $- Pi -P > +a rci0 2 0a2, +.9 g: ce O ra bp 0 0 ga, 4.) (n d ) -rf -P og: ;- rl 00 0 t-- 0 Q) ;4 0-4 Cif r - b.0 r- ta0 al +, jli rd Q) C)

10 bd 0 C ro - CO +) Z.-- 0 r""d rd CD 0 O T-4 P-4 P-f tad O 0 P-4 -P E P P P-4 ril 0 pi :0 0 C- TO.r-i Ca +) t(3n -..., 0 () 6-4-) E ( ) 0.r-Z i.-- ca C.) ±.-- 0 " ra > C) b.0 C) > -P co 4' rt ul cd 0 P., ON.-- çai 0 c O $- +) 40 r-i z0 0 0,:4 O O o P. Nr i 0 -(U, r...4 Z+ -p 0 Jai o - i-), x\ to,...,, -,-- ci) -P +) Cr P,.. 0 P-4 0 -P :0 rd - -POUl U) F.4i R4 () Ca +.) kr\ 0 -PO 0 0' P-4 G) 0 O -P ri P- rfl 4-' r-- C Qu f-- +) -P ri-i i r. n-- Ul. -4 > d -P P- (i) M -t-,.. 4-) rb cio' rd 0 0 TO gi A- 0 TO Ca t4 $ (.-)4 r? P-t -P 0 Qu -r-d Ul P 0 - -P -r 0 ry t\ o 0 ra,.. bk)., ;-. (i) ri 40 (k) - P-4 C) C, -t-- F- (Y 40 -P M 0. f a) rx 0 rti ri CrN 4.3 X,' ;-.. \6. rci 9-0 E -P 0 cz3 o ri2 $-i. ri 0 i P- -PL...---, t-- rd G? ,.. ra-p -ri Crl r. td) Ca > Z ri 0 C) 9- > C) sri 0 Pi ra C-i +) Cn cd -P G) \O 0 r- P-4 0 +) *4-0 0 'd f- t> P 0 0,Lei Si F- P-4 -P 3) O 0 F-4 ;. 4 P-4 P-4 E G) O 0) Ca,c: to () Cf) tj) r* --4 Q) LAO -P ri $.4 -P -P r-4 r-. :0 -P cr) - to 04 -,t + +.( CV 0 ch 0 ON 0%, kr\ r-- CY 4, to a\ xn (N/ ON crl (n tr\ i.0 cz '00 CV 0\ (NZ.t ki"\ C) N to, t0 o.0 CV + NO00 to xx\ 0 o to cy\ r-.c LC 00 \Okc\ c, cc) cr\ C) o to O 0\ 0 ON ON C) -.t r ) i i 0 cd 0000 Lc\ (N ---i

11 0 Vedlegg 27 Treforedlingsindustri Bedriftene fordelt etter sysselsettingens størrelse. istogram Frequency_O x 32 x 3 x 30 x 29 x 28 x 27 x 26 x Xx 25 Xx 24 x Xx 23 x Xx 22 x XX 2 X x X XX 20 X x x x XX 9 x x x XX 8 x x x Xx 7 x x x x x x Xx 6 x x x x x x Xx 5 x x x x x x x Xx 4 x x x x x x x x x Xx 3 x x x x x x x x x Xx 2 x x x x x x x x x x Xx x x x x x x x x x x Xx 0 x x x x x x x x x x x x 9 x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x x x x x x x x 6 x x x x x x x x x x x x x x x x 5 x x x x 4 x x x X x x X 3 x x x X x X x 2 x X x x )i.i. X x X x x X ).: -... nter val class

12 /2s: Treforedlingsindustri. Bedriftene fordelt etter produktivitetens (?!) størrelse istogram Frequen Each x equals 2 points X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X n terval class

13 2 27 Treforedlingsindustri. Bedriftene fordelt etter kapitalintensitetens størrelse K ( -Fi) istogram Frequen x x 4 x x 40 x x x x x x 37 x x 36 x x 35 x x 34 x x 33 x x x 32 x x x x 3 x x x x 30 x x x x x 29 x x x x x 28 x x x x x 27 x x x x x 26 x x x x x 25 x x x x x 24 xxxxxx 23 xxxxxx 22 xxxxxx xxxxxx 20 x x x x x x 9 8 x x x x x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x 6 x x x x x x x x 5 x x x x x x x x 4 x x x x x x x x 3 x x x x x x x x 2 x x x x x x x x ilxxxxxxxx 0 xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxx 8 x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x x x 6 x x x x x x x x x x x 5 x x x x x x x x x x x x 4 x x x x x x x x x x x x 3 x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxx X xxxx n tervall -,Q9

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966 cwalisticsktikeheik LB YR( Oslo, 9. februar 967 Nr. 6-8. årgang NNHOLD Detaljomsetningen i desember 966 Ordretilgangen i 4. kvartal 966 og ordrereserven pr. 3. desember 966 Skattefrie fondsavsetninger

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964)

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964) Nr. 16-6. årgang Oslo, 13, april INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. mars Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

Notater. Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen

Notater. Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen 2004/70 Notater 2004 Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen Notater Dokumentasjon av kapitaldatabasen En database med data for varige driftsmidler og andre økonomiske data på foretaksnivå Forskningsavdelingen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 NORGES INDUSTRI PRODUKSJONSSTATISTIKK 960 Industrial Production Statistics. Annual Survey 960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 962 Tidligere

Detaljer

INNHOLD. Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning D r o n n i n g e n s g t. 16, O s l o- D e p., 0s 1 o 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 27/72 28. juni 1972 INNHOLD Byggevirksomheten i mai 1972 Innreise i mai 1972 Folketrygdfondet. Balanse pr. 31. mai

Detaljer

Figurer o *

Figurer o * 19 Norske ftdselsrater for ettrive aldersklasser, 1968-1972 av jan M. Hoem, Er1mn Berge o7 Liv Hanson K NNHOLD L nnledning o 00000 0004 006 0* 2. Bereningsmatoder... 3. Karakteristiske trekk vej kurvene

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Vi kan finne formler som gir oss neste tall i tallfølgen dersom vi kjenner ett tall. Det er den rekursive formelen. gir oss gir oss alle tallene a

Vi kan finne formler som gir oss neste tall i tallfølgen dersom vi kjenner ett tall. Det er den rekursive formelen. gir oss gir oss alle tallene a Tallfølger, figurtall, algebra (utgave beregnet for GLU1-7). Av Geir Martinussen, Høgskolen i Oslo og Akershus (Se også: http://www.matematikk.org/uopplegg.html?tid=114140 ) Tallfølger er en nyttig ressurs

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. Økonomisk utsyn over året 959 Economic survey 2 Lønnsstatistikk 958 Wage statistics 3 Norges kommunale

Detaljer

Høst Foreleser Finn R Førsund. Oppsummering ECON 2915

Høst Foreleser Finn R Førsund. Oppsummering ECON 2915 Oppsummering ECON 2915, Høst 2012 Foreleser Finn R Førsund Oppsummering ECON 2915 1 Solow modellen konstant befolkning Modellen Produktfunksjon, positive men avtakende Y F( K,L) grenseproduktiviteter,

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1968

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1968 Nr. 0-9. årgang Oslo, 7. mars 968 NNOLD Foreløpige folketall i kommunene. januar 968 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 968 nn- og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

Detaljer

Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen

Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen Joakim Dalen, Byplankontoret, Trondheim kommune 03.01.2014. Formålet med dette notatet er å

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Kommunal og miljøteknikk Gruppe(r) : 3BK Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 3 Fagnr: LV 215 B Dato: 25.04.2001 Antall oppgaver: 4 Faglig

Detaljer

IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966. En samfunnsøkonomisk modell med. kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner. Arne Øien. Med et vedlegg av Pål Lynum

IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966. En samfunnsøkonomisk modell med. kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner. Arne Øien. Med et vedlegg av Pål Lynum IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966 MODIS II En samfunnsøkonomisk modell med kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner av Arne Øien Med et vedlegg av Pål Lynum Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument

Detaljer

Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvegien

Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvegien 73. argang NR. 12,1955 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvegien INNHOLD Kontrollmetoder nyttet under

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

InnfØrsel og utforsel etter transportmåte i 3. kvartal 1968

InnfØrsel og utforsel etter transportmåte i 3. kvartal 1968 Nr. 51/52-9. årgang Oslo, 19. desember 196F INNHOLD Utenriksregnskap for 1968. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. november 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. november 1968 Industristatistikk 1967

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke X1IIJ

Norges offisielle statistikk, rekke X1IIJ Norges offisielle statistikk, rekke X1IIJ Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Socia6s d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics

Detaljer

Innledning. med folketallet. En primær utvalgsenhet består av en kommune eller i noen tilfeller av to eller flere mindre kommuner. Tettsteder med over

Innledning. med folketallet. En primær utvalgsenhet består av en kommune eller i noen tilfeller av to eller flere mindre kommuner. Tettsteder med over Innledning Dette notatet er det første i en serie hvor en Onsker å studere forskjellige sider ved den nye utvalgsplanen. Her skal vi se på variansene til noen viktige sysselsettingstall, og sammenlikne

Detaljer

10.1 Enkel lineær regresjon Multippel regresjon

10.1 Enkel lineær regresjon Multippel regresjon Inferens for regresjon 10.1 Enkel lineær regresjon 11.1-11.2 Multippel regresjon 2012 W.H. Freeman and Company Denne uken: Enkel lineær regresjon Litt repetisjon fra kapittel 2 Statistisk modell for enkel

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Virkninger av endringer i skattepolitikken. Olav Bjerkholt. Forord

Virkninger av endringer i skattepolitikken. Olav Bjerkholt. Forord IO 66/6 10. juni 1966 Virkninger av endringer i skattepolitikken belyst ved kjøringer på MODIS II av Olav Bjerkholt Forord Dette arbeidsnotatet inneholder resultater fra beregninger utført i Byrået i april

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. 2 Skogbrukstellingen i Norge. september 957 II Oversikt Census offorestry II General survey 22 Kommunevalgene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

PRIM II EN REVIDERT VERSJON AV PRIS- OG INNTEKTSMODELLEN

PRIM II EN REVIDERT VERSJON AV PRIS- OG INNTEKTSMODELLEN ARTIKLER FRA STATISTISK SETRALBYRÅ R 44 PRIM II E REVIDERT VERSJO AV PRIS- OG ITEKTSMODELLE Av Vidar Ringstad PRIM II A REVISED VERSIO OF THE PRICE AD ICOME MODEL OSLO 1972 ISB 82 537 154 3 FORORD Denne

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Nr årgang. Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall

Nr årgang. Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall Nr. 46 5 årgang Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall Volum- og prisindekser for utenxdkshandelen (korreksjon) Skipsopplegg

Detaljer

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Regresjonsanalyse Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Lineær sammenheng I Lineær sammenheng II Ukelønn i kroner 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Detaljer

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Sentralbanksjefens tale 2013 Fra 12.4 % til 9.2 % industrisysselsetting 3000000 2500000 Sysselsatte i andre sektorer Sysselsatte

Detaljer

2. Virkninger av IKT. Ekaterina Denisova, Geir Martin Pilskog og Marina Rybalka.

2. Virkninger av IKT. Ekaterina Denisova, Geir Martin Pilskog og Marina Rybalka. Virkninger av IKT Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Ekaterina Denisova, Geir Martin Pilskog og Marina Rybalka 2. Virkninger av IKT Statistikken om informasjonssamfunnet inneholder mye informasjon

Detaljer

Er det enklere å anslå timelønna hvis vi vet utdanningslengden? Forelesning 14 Regresjonsanalyse

Er det enklere å anslå timelønna hvis vi vet utdanningslengden? Forelesning 14 Regresjonsanalyse Forelesning 4 Regresjonsanalyse To typer bivariat analyse: Bivariat tabellanalyse: Har enhetenes verdi på den uavhengige variabelen en tendens til å gå sammen med bestemte verdier på den avhengige variabelen?

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: Bio 2150A Biostatistikk og studiedesign Eksamensdag: 6. desember 2013 Tid for eksamen: 14:30-17:30 (3 timer) Oppgavesettet er

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

Krig og produksjonsfall

Krig og produksjonsfall Norsk industri siden 1829 Industrien 1940-1945 Tor Skoglund Krig og produksjonsfall Norsk industri ble, i likhet med samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av annen verdenskrig. Samlet industriproduksjon

Detaljer

Varehandels statistikken. Ny estimeringsmetode alternativ metode. og noen generelle kommentarer. av Hans Olav Egede Larssen.

Varehandels statistikken. Ny estimeringsmetode alternativ metode. og noen generelle kommentarer. av Hans Olav Egede Larssen. IO 651 Oslo, 16. november 1965 Vareandels statistikken Ny estimeringsmetode 1963 - alternativ metode og noen generelle kommentarer av Hans Olav Egede Larssen Innold 1. En brøkestimat-variant av "korrigerte

Detaljer

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke X Norway's Official Statistics, series X Rekke X Trykt 964 Nr. 27 Økonomisk utsyn over året 963 Economic survey 28 Veterinærvesenet 959 Service v6t6rinaire 29 Folketelling

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

FoU og innovasjon i norsk næringsliv

FoU og innovasjon i norsk næringsliv FoU og innovasjon i norsk næringsliv Frank Foyn, frf@ssb.no Indikatorrapportens lanseringsseminar 19.10.2016 1 19.10.2016. Næringslivet og FoU Målet for næringslivet er lønnsomhet/avkastning, ikke FoU

Detaljer

KONJUNKTUR TENDENSENE

KONJUNKTUR TENDENSENE KONJUNKTUR TENDENSENE JANUAR 1977 oee Noe - 111.111 STATSTSK SENTRALBYRÅ Dronningensgate 16. Postboks 8131 Dep. Oslo1. Tit (02 )4138 20 NNHOLD Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Tabellvedlegg

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. APRIL 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A20

LØN NSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. APRIL 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A20 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A2 LØN NSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMET PR. 3. APRIL 196 Salaries of Insurance Employees April 3, 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 196 Norges offisielle

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke XI. Trykt 95. Nr. 44. Jordbruksstatistikk 949. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.)

Detaljer

FUNKSJONÆRHUSHOLDNINGERS FORBRUKSSTRUKTUR. stud.real. Ragnar Norberg. Tabellvedlegg ********... OOOOOOOOO 7

FUNKSJONÆRHUSHOLDNINGERS FORBRUKSSTRUKTUR. stud.real. Ragnar Norberg. Tabellvedlegg ********... OOOOOOOOO 7 IO 66/10 Oslo, 10. november 1966 FUNKSJONÆRHUSHOLDNINGERS FORBRUKSSTRUKTUR En regresjonsanalyse basert på Forbruksundersøkelsen 1958 Av stud.real. Ragnar Norberg Innhold Side Innledning 1 Regresjonsmodeller

Detaljer

orges offisielle statistikk, rekke XII

orges offisielle statistikk, rekke XII orges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII 11 Trykt 1963 r. 96 økonomisk utsyn over året 1962 Economic survey - 97 Folkemengdens bevegelse 1960 Vital statistics and

Detaljer

Forelesning 13 Regresjonsanalyse

Forelesning 13 Regresjonsanalyse Forelesning 3 Regresjonsanalyse To typer bivariat analyse: Bivariat tabellanalyse: Har enhetenes verdi på den uavhengige variabelen en tendens til å gå sammen med bestemte verdier på den avhengige variabelen?

Detaljer

Enkel matematikk for økonomer 1. Innhold. Parenteser, brøk og potenser. Ekstranotat, februar 2015

Enkel matematikk for økonomer 1. Innhold. Parenteser, brøk og potenser. Ekstranotat, februar 2015 Ekstranotat, februar 205 Enkel matematikk for økonomer Innhold Enkel matematikk for økonomer... Parenteser, brøk og potenser... Funksjoner...4 Tilvekstform (differensialregning)...5 Nyttige tilnærminger...8

Detaljer

Løsningsveiledning og kommentarer til obligatorisk semesteroppgave, Høst 2006, ECON 2915-Vekst og næringsstruktur

Løsningsveiledning og kommentarer til obligatorisk semesteroppgave, Høst 2006, ECON 2915-Vekst og næringsstruktur Løsningsveiledning og kommentarer til obligatorisk semesteroppgave, Høst 2006, ECON 2915-Vekst og næringsstruktur Dette er ment som en veiledning til oppgava, og er på ingen måte en mønsterbesvarelse.

Detaljer

Oppgave 11: Oppgave 12: Oppgave 13: Oppgave 14:

Oppgave 11: Oppgave 12: Oppgave 13: Oppgave 14: Oppgave 11: Ved produksjon på 100 000 enheter pr periode har en bedrift marginalkostnader på 1 000, gjennomsnittskostnader på 2 500, variable kostnader på 200 000 000 og faste kostnader på 50 000 000.

Detaljer

Bruk data fra tabellen over (utvalget) og opplysninger som blir gitt i oppgavene og svar på følgende spørsmål:

Bruk data fra tabellen over (utvalget) og opplysninger som blir gitt i oppgavene og svar på følgende spørsmål: Frafall fra videregende skole (VGS) er et stort problem. Bare ca 70% av elevene som begynner p VGS fullfører og bestr i løpet av 5 r. For noen elever er skolen s lite attraktiv at de velger slutte før

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1955 Nr.204 Norges handel 1953 Del I Foreign trade of Norway Part I 205 Norges fiskerier 1952 Fisheries statistics

Detaljer

Snøtetthet. Institutt for matematiske fag, NTNU 15. august Notat for TMA4240/TMA4245 Statistikk

Snøtetthet. Institutt for matematiske fag, NTNU 15. august Notat for TMA4240/TMA4245 Statistikk Snøtetthet Notat for TMA424/TMA4245 Statistikk Institutt for matematiske fag, NTNU 5. august 22 I forbindelse med varsling av om, klimaforskning og særlig kraftproduksjon er det viktig å kunne anslå hvor

Detaljer

En undersøkelse av de virkninger feil i forutsetningene har for resultatene. Eivind Gilje. Innhold

En undersøkelse av de virkninger feil i forutsetningene har for resultatene. Eivind Gilje. Innhold IB 66/3 Oslo, 19. september 1966 BEFOLKNINGSPROGNOSER En undersøkelse av de virkninger feil i forutsetningene har for resultatene. Av Eivind Gilje Innhold 1. Innledning 2. Prognosemodellen 3. Inngangsdata

Detaljer

Befolkning og velferd ECON 1730, H2016. Regresjonsanalyse

Befolkning og velferd ECON 1730, H2016. Regresjonsanalyse Netto innfl. Befolkning og velferd ECON 1730, H2016 Regresjonsanalyse Problem: Gitt planer for 60 nye boliger i kommunen neste år, hvor mange innflyttere kan vi forvente? Tabell Vestby kommune Nye boliger

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 07. desember 2005. eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 07. desember 2005. eksamensoppgaver.org Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 07. desember 2005 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2MX er gratis, og det er lastet ned

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130

Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 2130 Andreas Mhre April 15 Løsningsforslag til obligatorisk oppgave i ECON 13 Oppgave 1: E(XY) = E(X(Z X)) Setter inn Y = Z - X E(XY) = E(XZ X ) E(XY) = E(XZ) E(X ) E(XY) = - E(X ) X og Z er uavhengige, så

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK Økonometri I

Eksamensoppgave i SØK Økonometri I Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3001 - Økonometri I Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: 73 59 19 33 Eksamensdato: 7. juni 2016 Eksamenstid: 5 timer (09.00-14.00) Sensurdato:

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: ST101 Innføring i statistikk og sannsynlighetsregning. Eksamensdag: Mandag 29. november 1993. Tid for eksamen: 09.00 15.00. Oppgavesettet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 3515/8615 MIKRO- OG PANELDATAØKONOMETRI

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 3515/8615 MIKRO- OG PANELDATAØKONOMETRI NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK 3515/8615 MIKRO- OG PANELDATAØKONOMETRI Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: 9 1933 Eksamensdato:

Detaljer

Sikkerhetsrisiko:lav. fare for øyeskade. HMS ruoner

Sikkerhetsrisiko:lav. fare for øyeskade. HMS ruoner Reaksjonskinetikk. jodklokka Risiko fare Oltak Sikkerhetsrisiko:lav fare for øyeskade HMS ruoner Figur 1 :risikovurdering Innledning Hastigheten til en kjemisk reaksjon avhenger av flere faktorer: Reaksjonsmekanisme,

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

Løsningsforsalg til andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015

Løsningsforsalg til andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015 Løsningsforsalg til andre sett med obligatoriske oppgaver i STK1110 høsten 2015 R-kode for alle oppgaver er gitt bakerst. Oppgave 1 (a) Boksplottet antyder at verdiene er høyere for kvinner enn for menn.

Detaljer

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt.

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 08. mai 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag) OPPGAVESETTET

Detaljer

I. INNLEDNING 944 678 2).

I. INNLEDNING 944 678 2). 2 I. INNLEDNING Norsk Rikskringkasting startet ordinære fjernsynssendinger den 20. august 1960, etter at det hadde vært sendt mer regelmessige provesendinger fra I. juli 1957. Ved starten på de ordinære

Detaljer

PRIM II, EN REVIDERT VERSJON AV PRIS OG INNTEKTSMODELLEN. Vidar Ringstad INNHOLD. 4. Utviklingen i noen sentrale variable og parametre

PRIM II, EN REVIDERT VERSJON AV PRIS OG INNTEKTSMODELLEN. Vidar Ringstad INNHOLD. 4. Utviklingen i noen sentrale variable og parametre IO 71/2 18. oktober 1971 PRIM II, EN REVIDERT VERSJON AV PRIS OG INNTEKTSMODELLEN Av Vidar Ringstad INNHOLD I. Innledning 2 2. Endringer i forhold til PRIM I 2 3. Formell presentasjon av PRIM II 6 4. Utviklingen

Detaljer

Datamatrisen: observasjoner, variabler og verdier. Variablers målenivå: Nominal Ordinal Intervall Forholdstall (ratio)

Datamatrisen: observasjoner, variabler og verdier. Variablers målenivå: Nominal Ordinal Intervall Forholdstall (ratio) Datamatrisen: observasjoner, variabler og verdier. Variablers målenivå: Nominal Ordinal Intervall Forholdstall (ratio) Beskrive fordelinger (sentraltendens, variasjon og form): Observasjon y i Sentraltendens

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (5 poeng) Oppgave 2 (8 poeng) Deriver funksjonene. f x. ( ) e x. Polynomet P er gitt ved

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (5 poeng) Oppgave 2 (8 poeng) Deriver funksjonene. f x. ( ) e x. Polynomet P er gitt ved DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (5 poeng) Deriver funksjonene a) f x 2 ( ) e x b) g( x) x 3 x 4 c) h( x) x( x 3) 6 Oppgave 2 (8 poeng) Polynomet P er gitt ved P x x x 3 2 ( ) 6 32 a) Vis at P( x ) er

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Håkon Tjelmeland Tlf: 48 22 18 96 Eksamensdato:??. august 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord i 1961

Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord i 1961 Nr. 10-4. årgang Oslo, 7. mars 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1963 Meieridriften i 1962 Dødsfall i 1961 Spebarnsdødeligheten i 1961 Dødsårsakene i 1961

Detaljer

3 1 Registreringsmåned... OOOOO. OOO OOOOOO Datagrunnlag.. OOOOOOO OOOOOOO OOOOOO Resultater OOOOOOOO OOOOOO 4

3 1 Registreringsmåned... OOOOO. OOO OOOOOO Datagrunnlag.. OOOOOOO OOOOOOO OOOOOO Resultater OOOOOOOO OOOOOO 4 IO 74/46 14. november 1974 FORHOLDET MELLOM OPPGITT FLYTTEDATO OG REGISTRERINGSDATO, NORSKE FLYTTEDATA 1970-1971. Am Arne Rideng INNHOLD Side 1 1. Innledning OOOOO. OOOOOOOO 2 2 Datagrunnlag.. OOOOOOO

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Arne B. Sletsjøe. Oppgaver, MAT 1012

Arne B. Sletsjøe. Oppgaver, MAT 1012 Arne B. Sletsjøe Oppgaver, MAT 101 1 En-variabel kalkulus 1.1 I de følgende oppgavene, i) finn alle kritiske punkter til f(x), ii) beskriv monotoniegenskapene til funksjonene ved å se på fortegnet til

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode

Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: 73 59 19 33 Eksamensdato: 4. juni 2014 Eksamenstid: 4 timer Sensurdato: 26. juni

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i ECON 2200 vår løsningen på problemet må oppfylle:

Løsningsforslag til eksamen i ECON 2200 vår løsningen på problemet må oppfylle: Oppgave 3 Løsningsforslag til eksamen i ECON vår 5 = + +, og i) Lagrangefunksjonen er L(, y, λ) y A λ[ p y m] løsningen på problemet må oppfylle: L y = λ = λ = = λ = p + y = m L A p Bruker vi at Lagrangemultiplikatoren

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Eksempel. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Eksempel. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 10: Inferens om to populasjoner Situasjon: Vi ønsker å sammenligne to populasjoner med populasjonsgjennomsnitt henholdsvis μ 1 og μ. Vi trekker da ett utvalg fra hver populasjon. ST00 Statistikk for

Detaljer

6. En test 9. IO 66/8 Oslo, 31. oktober 1966. EN ØKONOMETRISK ANALYSE AV DEN NORSKE PRIMER JERN- OG ïv TALL- IRDUSTRIEL FOR ÅRET 1963.

6. En test 9. IO 66/8 Oslo, 31. oktober 1966. EN ØKONOMETRISK ANALYSE AV DEN NORSKE PRIMER JERN- OG ïv TALL- IRDUSTRIEL FOR ÅRET 1963. IO 66/8 Oslo, 31. oktober 1966 EN ØKONOMETRISK ANALYSE AV DEN NORSKE PRIMER JERN- OG ïv TALL- IRDUSTRIEL FOR ÅRET 1963 Av Hallvard Flø INNHOLD Side 1. En beskrivelse av materialet som er brukt i oppgaven...

Detaljer

Funksjoner og andregradsuttrykk

Funksjoner og andregradsuttrykk 4 110 Funksjoner og andregradsuttrykk Studentene skal kunne benytte begrepet funksjoner og angi definisjonsmengde og verdimengde til funksjoner regne med lineære funksjoner og andregradsfunksjoner og bestemme

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 232784 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 19/07 (2006.01) A01N 2/00 (2006.01) A01N 43/00 (2006.01) A01N 9/00 (2006.01) C02F 1/0 (2006.01) C09D

Detaljer