Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen"

Transkript

1 O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning _00 o C,0.0.,0,>,00 000,<.o4 20 Kort summering og vurdering av de regresj.,nslikninger som gjelder produksjonsforholdene 3. Om behandlingen av 0-verdier for kapital (brannforsikringsverdi) QQ C0C GOOpp 2 4, Forslag til tabell for beskrivelse av produksjons- og produktivitetsforholdene. Eksempel næringsgroa 27 Treforedlingsindustri c _,q o >o.a,eo,>o> 3 Tabell. Estimering av koeffisientene i en Cobb-Douglas produktfunksjon> Tosifret næringsgrena Bedriftstelling industri,,,,,,o,. a,,,>,,,00,^,o,0,>0,0 6 Tabell 2, Kapipalkoeffisientenes størrelse ved alternative metoder for behandling av 0-verdier for kapital Tosifret næringsgru_. Bedriftstulling industri o, 7 Tabell 3. Produktivitetens () avhengighet av bedriftens størrelse (N) og kapitalintensitet (T), Gruppe-- gjennomsnitt, 27 Treforedlingsindustri... Tabell 4, Produktivitetens avhengighet av bedriftens størrelse (N) op kapitalintensitet p t (.^) T` ifølg-e regresjonsberegninger, Prosentvis avvik mellom de regresjonsbestemte og de gruppegjennomsnittsbestemte produktiviteter. 27 Treforedlingsindustri 9 Vedlegg. istogram over bedriftene foretatt etter sysselsettingens størrelse. 27 Treforedlingsindustri,oao>o 0 Vedlegg 2. istogram over bedriftene fordelt otter produktivltetens (X ) størrelse. 27 Treforedlingsindustri o,0 Vedlegg 3, istogram over bedriftene fordelt etter kapitalintensitetens (j) størrelse, 27 Treforedlingsindustri a,,,e>,o 0000>,,.,o,o,o>,e,e,ae o> 2 kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Synspunkter og konklusjoner kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk Sentralbyrås oppfatning.

2 l o nnledning Det er gjennomført en rekke regresjonsberegninger på bedriftstellingens data for industribedrifter. Regresjonsberegningcne omfatter både produksjonsforhold, lønn og lønnsandeler og kapitalforhold. dette notatet skal en bare ta for seg produksjonsforholdene (og kapitalforhold i den utstrekning de påvirker produksjonen). Regresjonsberegningene er brukt til å komme fram til et tabellforslag som skal nyttes til a gi en framstilling av produksjonsforholdene norsk industri. Tabellforslaget har følgende egenskaper:. Vi har en klart formulert statistisk og økonomisk modell som ligger til grunn for vår tabell. 2. Vi har estimert og testet forskjellige regresjonskocffisienter for vi har bestem Tabellen. 3. Tabellen skulle were noenlunde konsentrert og oversiktlig. Som eksempel på hvordan tabellforslaget virker, har en brukt oppgavene for næringsgren 27 Treforedlingsindustri ifølge Bedriftstellingen. Tabellforslaget kan nyttes for de øvrige næringsgrener i bedriftstellingen innen industri cg kan også nyttes på den vanlige industristatistikken. Et liknende tabellforslag kan antakelig også brukes til a belyse lønnsforholdene. 2. Kort oppsummering og vurdering av de regresjonslikninger som gjelder produksjonsforholdene 2 Disse likningene er følgende: () X = f(n) (2) V = f(n) X (3) N = f(n) (4) = f(m) X (5) f(x) V (6).77 = f(x) X = bruttoproduksjonsverdi N = gjennomsnittlig sysselsetting V = bearbeidingsverdi K = brannforsikringsverdi av bygninfrer, maskiner m.v. Framstillingen bygger for en stor del på kritikk og forslag fra forsker Amn Amundsen i forbindelse med gjennomgåelsen av resultatene av regresjonsberegningere. 2 En detaljert drøftelse av resultatene av regresjonsberegningene er gitt i maskinskrevne notater av 'Relasjoner med kapital som uavhengig variabel', 4/8-67 'Regresjonsberegninger med hensyn på bruttoproduksjonens og sysselsettingens størrelse og 2/ Forsøk på anslag av koeffisientene i en Cobb- Douglas produktfunksjon'.

3 2 De utførte regresjonsheregningene er lineære og gjelder logaritmene til de avhengige og uavhengige variable. Alle størrelser er definert på samme mate som i Byråets vanlige industri- og bedriftstellingsstatistikk. Beregningene er gjennomført for alle bedrifter (ekskl hjelpeavdelinger) innen hver tosifret nmringsgren. Likningene -4 viser produksjonens avhengighet av sysselsettingens størrelse, og likningene 9-0 viser produksjonens avhengighet av kapitalens størrelse (eller kapitalintensitetens størrelse malt som kapital pr. sysselsatt). vis det er avhengighet mellom sysselsettingens størrelse og kapitalintensitetens størrelse, vil ikke regresjonskoeffisienteno vi får i disse likningene gi et korrekt uttrykk for de to faktorers betydning. Estimering ved hjelp av likning eller 2 skulle derimot gi et riktig bilde. Likning og 2 skulle også gi et samlet bride av de to faktorers betydning. Disse likningene er også mer i overensstemmelse med vanlig produksjonsteori hvor en regner mod at produksjonen avhenger av kapitalens og sysselsettingens størrelse, Resultatene av beregningene for likning er fort opp i tabell. Resultatene virker noenlunde rimelige ut fra de erfaringer en har fra tilsvarende bereominger. Standardavviket på regresjonskoeffisientene er stort sett forholdsvis små og viser at likningene gir forholdsvis god tilpassing til materialet. Det kan også nevnes at estimater på passuskoeffisientene fås ved hjelp av likning og estimering av kapitalkoeffisienten bare ved hjelp av likning. Dette skulle også være et bevis på at resultatene er 'riktige'. Noen ord skal også sies om de øvrige ikninger likning 5 og 6 er produktiviteten satt i forhold til bruttoproduksionons størrelse. Det er vanskelig a få noen mening i dette ut fra et produksjonsteoretisk synspunkt. likning 7 og 8 er kapitalen satt i forhold til bruttoproduksjonens størrelse. Det er vanskelig a få noon mening også i dette ut fra et produksjonsteoretisk synspunkt. Konklusjonen av drøftingene blir da at den beste beskrivelsen av produksjons- og produktivitetsforholdene får vi gjennom likning li og 2. Om behandlingen 0-verdier for kapital (brannforsikringsverdi) Det ma nevnes at det er visse vanskeligheter med behandlingen av kapitalverdiene (brannforsikringsverdien). Bedriftstellingsmatcrialet inneholder en rekke bedrifter med 0 i kapitalverdi. En har forsøkt med forskjellige metoder for behandlingen av disse 0-verdiene ved regresjonsberegningene. Disse metodene er folgende:

4 3. Bedrifter med 0 i kapital tas med ukorrigert. Ved rogresjonsberegninger på logaritmisk form kan ikke 0 nyttes. En har da valgt den lcesningen å sette inn logaritmen til et meget lite tall. 2. Bedrifter med 0 i kapital fjernes. 3 0 For bedrifter med 0 i kapital erstattes 0-verdien med gjennomsnittet av kapital pr sysselsatt innen hver tosifret naringsgren for bedrifter med positive kapitalverdier L, For bedrifter mdd 0 i kapital erstattes 0-verdieno med regresjonsestimater Datte vil si at det først utføres en regresjon med kapital scm avhengig og sysselsetting og bruttoproduksjor som uavhengige variable. Resultatet av denne regresjon nyttes deretter til a estimere de kapitalverdier som er lik O. Det viste seg at størrelsen av passuskoeffisienten var temmelig uavhengig av hvilken framgangsmåte som ble nyttet. Metoden spilte derimot en stor rolle for kapitalkoeffisientene. Tabell 2 viser kapitalkoeffisientenes størrelse for de forskjellige metoder. Av tabell 2 kan det trekkes to viktige slutninger.. Det har stor betydning for kapitalkoeffisientens størrelse om en korrigerer for 0-verdien for kapital eller ikke. Dette gjelder også for de endringer hvor andelen av 0--observasjoner er forholdsvis liten. 2. Det har ingen sarlig betydning for kapitalkoeffisientens størrelse hvilken av de tre korreksjonsmetoder som nyttes. Det er ikke rimelig å anta at en industribedrift har 0 i brannforsikringsverdi for bygninger, maskiner, utstyr filvg Resultatene med ukorrigerte kapitalverdier har derfor liten verdi. Størrelsen av kapitalkoeffisienteno med korrigerte kapitalverdier stemmer også bedre overens med de erfaringer en har fra tilsvarende beregninger. Resultatene har generell interesse for behandling av manglende observasjoneru Alle de tro korreksjonsmetoder er forholdsvis lett a gjennomføre med Byråets regresjonsprogram. 4. Forslag til tabell for beskrivelse=rodulçpjons- og produktivitets-... forholdene. Eksempel næringsgren 27 Treforedlingsindustri Ved en mer populz,)r framstilling av beregningsrosultatenc er det antakelig ikke mulig å bruke regrcsjonsresultatene (regresjonskoeffisienter, standardavvik på regresjonskoeffisienter, korrclasjonskoeffisienter m.v.). En ma ta sikte på å framstille resultatene ved hjelp av tabeller,

5 4 Det er vel også større interesse for d se på dc faktorer som påvirker produktiviteten enn å se på de faktorene som påvirker den samlede produksjon. Fra likning ln X = a 0 ln N i- E 2. ln b l kommer en lett over til en likning for produktivitet X ln --\:f. = (a - ) ln N a 2 in + Dette vil si at produktiviteten betraktes som avhengig av et mål for K størrelsen av bedriften (N) og av et mål for kapitalintensiteten N. bedriften. Størrelsen av koeffisientene i likningen ifølge våre beregninger vil framgå av tabell. Koeffisientene angir ved den logaritmiske form for regresjonslikninger et fast forhold mellom de prosentvise endringer i den uavhengige og den avhengige variable. For treforedlingsindustri vil feks. 6n prosents endring i størrelsen (N) fore til 0,2 prosent endring i produktiviteten, og 6 prosents øking i kapitalintensiteten vil fore til 0,27 prosnet endring i produktiviteten (jfr. tabell )0 Av tabell framår det at det stort sett er kapitalintensiteten (7) som påvirker produktiviteten mest. Men størrelsen (N) har også stor betydning. En vanlig forutsetning i produksjonsteoretiske analyser er å forutsette paripassulov (dvs. al ). En kunne da se bort fra N og bare ta med T. En slik forutsetning støttes ikke av vårt materiale, og vi er rfor nødt til a ta med både N og T. Et annet problem or om en skal bruke bruttoproduksjonsverdien eller bearbeidingsverdien. Dette er vel i og for seg likegyldig. De regresjonsberegninger som vi har gjenromført med samme uavhengige variable og henholdsvis bruttoproduksjonsverdi og bearbeidingsvordi som avhengige variable har stort sett gitt de samme resultater. For a få fram de faste prosentvise endringer for produktiviteten ifølge K regresjonsberegningene bør klasseintervallene for N og øke med en fast prosent (dvs. de er ekvidistante i logaritmene). Dette bør i hvert fall gjelde noenlunde. tabell 3 er tabellforslaget nyttet for naringsgren 27 Treforedlingsindustri, En vil her se en tydelig sammenheng mellom produktivitetens størrelse og kapitalintensitetens størrelse. En kan også spore det faste forholdet mellom de prosentvise endringer for kapitalintensiteten og produktiviteten, Når det gjelder forholdet mellom bedriftens størrelse og produktiviteten er forholdene mer uklare, men det kan spores en viss tendens til at produktiviteten øker, også med bedriftens størrelse. Jfr. maskinskrevne notater av og 2/3-67.

6 5 tabell 4 er de regresjonsbestemte og gruppegjonnomsnittsbestemte produktiviteter sammenliknet for treforedlingsindustrien. En vil se at overensstommelsen stort sett er god. Vedlegg, 2 og 3 inneholder maskinelt utkjorte histogrammer for næringsgren 27 Treforedlingsindustri over bedriftenes fordeling etter syssel- / X settingens størrelse (N), produkvititetens størrelse, og kapitalintensitetens K størrelse,, Ved bruk av tabellforslaget på de øvrige tosifrede næringsgrener i bedriftstellingen eller på den vanlige industristatistikken bør det foretas en del endringer i den tabellen som er nyttet for næringsgren 27 Treforedlingsindustri: 0 Gruppering etter størrelse. Storrelsesgrupperingen beholdes som na med unntak av at den nederste gruppen 0-9 deles opp i to 0-2 og 3-9. For en del næringer vil det bli svært få bedrifter i den øverste gruppen. øverste og nestøverste gruppe slås da sammen. 2. Gruppering etter kapitalintensitet. Grupperingen etter kapitalintonsitet avrundes til hele tall, men beholdes ellers som na. Også her vil en få tilfelle i de øverste grupper for enkelte næringer. Det foretas da sammenslainger. 3. Behandling av bedrifter med 0 i kapitalverdi. Det vil framgå av drøftingene i avsnitt 3 at ved regresjonsberegningor bor slike kapitalverdier korrigeres. Ved en tabellframstilling er ikke dette av så stor betydning. 0-verdiene for kapital vil bare påvirke oppgavene for minste gruppe etter kapitalintensitet. Noen korreksjon er heller ikke foretatt i den tabell som er satt opp for næringsgren 27 Treforedlingsindustri. Ved framtidig bruk av tabellen bor en korreksjon likevel foretas etter en av de metoder som er beskrevet i avsnitt 3.

7 6 Tabell. Estimering av koeffisientene' i en Cobb-Douglas produktfunksjon. Bedriftstelling industri. Likning (): n X.7: alin N + n + b Naming 2 Passuskoeffisient Kapital- 3 koeffisiont ( a) (a 2 ) 2. Malmgruver Stein-, sand- og grusdrift Mineralbrott Diverse ekstraktiv virksomhet. 20. Nwringsmidd.elindustri 2. Drikkevareindustri Tekstilindustri Bekledningsindustri m.v. 25. Treindustri 26. Møbel- og intredningsindustri b Treforedlingsindustri Grafisk industri, forlag m.v. 29. Lærindustri...,...., ( 0,0),65(0,0) 30. Gummivareindustri......,04(0,04) 3. Kjemisk industri ,7(0 ) 02) 32. Kull- og mineraloljeforedling 33 0 Jord- og steinvareindustri 34 0 Primær jern- og metallindustri 35. Jern- og metallvareindustri 36. Maskinindustri 37 0 Elektroteknisk industri......,6(0,0)...,2(0,02) ,02(0,02)... _9(0,03) ,6(0,0) (0,02)...,08(0,003)... 0,3(0,0) ,2(0,0) (0,0) Transportmiddelindustri ,07(0,00) 39 0 Diverse industri -ow (0,02) 0,55(0,5) 0,3(0,04) 0,06(0,06) 0,25(0,0) 0,20(0,0) 0,32(0,04) 0,(0,04) 0,8(0,02) 0,45(0,02) 0,09(0,0) 0,27(0,04) 0,06(0,02) 0,7(0,04) 0,8(0,05) 0,7(0,03) 0,29(0,6) 0,22(0,03) 0,9(0,06) 0,(0,02) 0,07(0,02) 0,2(0,03) 0,08(0,0) 0,20(0,02) Tallene i parentes er standardavviket på regresjonskoeffisientene. 2 Naoingsgren 22 Tobakksindustri er ikke tatt med på grunn av for få obscrvasjoner. 3 0-verdier for kapital er erstattet med gjennomsnitt (alternativ 3 i tabell 2).

8 7 Tabell 2. Kapitalkoeffisientenes størrelser ved alternative metoder for behandling av 0-verdier for kapital (brannforsikringsverdi). Bedriftstelling industri. Likning (). in X = a. in N + a 2 in + b a 2 = kapitalkoeffisient N Nmring 2 Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Andel ver- 0-verdier dier 0-verdier erstattet Pst. 0-verdier 0-verdier estimert med regre- inkludert fjernet med gjennomsnitt 3 sjonsesti- mater 2. Malmgruver ,55(0,5) 0,55(0,5) 0,55(0,5) 0,55(0,5) Stein-, sand- og grusdrift 0,08(0,0) 0,7(0,03) 0,3(0,04) 0,8(0,03) Mineralbrott ,04(0,03) 0,07(0,06) 0,06(0,06) 0,07(0,05) 0 9. Diverse ekstraktiv virksomhet ,07(0,03) 0,23(0,09) 0,25(0,0) 0,27(0,08) Ncaringsmiddelindustri 0,05(0,0) 0,20(0,0) 0,20(0 3 0) 0,7(0,0) 2. Drikkevareindustri 0,08(0 ) 02) 0,32(0,04) 0,32(0,04) 0,(0,03) 23. Tekstilindustri b ,03(0,02) 0,(0,03) 0,(0,04) 0,(0,03) Beklodningsindustri m.v. -0,04(0,0) 0,8(0,02) 0,8(0,02) 0,8(0,02) Treindustri ,(0,0) 0,45(0,02) 0,45(0,02) 0,43(0,02) Møbel- og innredningsindustri ,04(0,0) 0,09(0,0) 0,09(0,0) 0,09(0,0) Treforedlingsindustri... 0,8(0,03) 0,30(0 04) 0,27(0,04) 0,3(0,04) Grafisk industri, forlag m.v Lærindustri Gummivareindustri 0,06(0,0) 0,(0,03) 0,07(0 ) 03) 0,05(0,02) 0,7(0,04) 0,8(0,05) 0,06(0,02) 0,7(0,04) 0,8(0,05) 0,07(0,02) 2 0,5(0,04) 2 0,6(0,05) 3. Kjemisk industri... 0,06(0,0) 0,7(0,03) 0,7(0,03) 32. Kull- og mineraloljeforedling 0,5(0,03) Jord- og steinvareindustri 0,06(0,06) 0,05(0,0) 0,27(0,6) 0,23(0,03) 0,29(0,6) 0,22(0,03) 0,25(0 44) 7 0,9(0,02) Primar jern- og metallindustri ,05(0 ) 02) 0,20(0,06) 0,9(0,06) 0,5(0,05) Jern- og metallvareindustri Maskinindustri Elektroteknisk industri. 38. Transportmiddelindustri 39. Diverse industri... 0,04(0,0) 0,04(0,0) 0,03(0,02) 0,03(0,0) 0,07(0,0) 0,(0,02) 0,08(0,02) 0,2(0,03) 0,08(0,0) 0,(0,02) 0,07(0,02) 0,2(0,03) 0,08(0,0) 0,20(0,02) Tallene i parentes er standardavviket på regresjonskoeffisientene. 0,(0,02) 4 0,08(0,02) 5 0,(0,03) 2 0,07(0,0) 3 0,20(0,02) 0,2 2 Næringsgren 22 Tobakksindustri er ikke tatt med på grunn av for få observasjoner. 3 Gjennomsnittlig kapital pr. sysselsatt innen hver tosifret næringsgren for bedrifter med positiv kapitalverdi. Det er utfort en regresjon med kapital som avhengig og sysselsetting og bruttoproduksjon som uavhengige variable. Resultatet av denne regresjon er nyttet for bedrifter med 0-verdi i kapital.

9 ;-i J ckl :0 ri i 73 --) rd ;-- i +.) E r),---, cv CY\ CO Z c ocd Ell ra 0 0 crl :d cc\ \O ocd O ) to co Ç.,_. 0 -P.... [a. til) 0 0 U fa, -4-) CD 0 0 rf) 0 F- rd - 0 -ri $.4 rf ari P-4 r ) fil > f--i ci-i () bn 40 () O -4-, O Cf2 ( ).-- ;-4 r-i--) -P O +) 'C r- -.,. 0. t-x-5., C.) 0 > `,>4 0 cn to.r j, 0 P-i ON ri) " 4-' C -P F- C ;--i 0 N Cn N E-i Pi rtp rd +) O ' N -.. rci d P-i E i i --) Q) 0 rn rsli u) h N l ` P () +) 0 A*? +) Lr N 0 0 0, 'C r-f,..., 0 %..%. 0 rf O > ><P"., 0 \O 4 0-4" ( \ C( 0 c,. '" U9 P- ra, *-P ri ill N t C fq -P rf ;-t c P-i 0 i--- E--4 r-- as ro rd -P ri E! --) rf2 0 0 (f) F' 4 C),. 0 -P --5 -P ) '0 ri P ON 0 ri 0 >.44 0 O r,. 'r--. 0 i-- r-i 0 ri c... to :.-i -P r-- r-- O 0 -P 0 0 C ri 0 L - -P rf ;- gli cd 0 ocd o o c`3 E- P-i i-0 rc5 --3,- to l ±., O 4.4 0,,2.44, 0 --) " A-) ce ri tio.>r- -Z -P L (-"Ç' Fo.4-p r 0 N -r-d 0 ;- r- ---, ta L5 c : +3 Q) ri cil ca ei-i 0 0 (n r- -P r F- +-z cd 0 od o F.4 Co c-4 E--i 0- r0 rd A-) :o :0 i- +) cfl d E l i -P -P O rn,.. 0,--. (fa ---t0 -P +) O.:, +D rci ri C) " cd r-- o -ri 0 >4M 0 -P M r-d 0 ;- ri el-4 (_. crl P., -P ri r- rb rocd,..q O O 4 (N kr N ON r..f tr\ ts to ts-- 'CO C) to Q xr\ " tx.,) ON %.0 to to ON ON V-- 0 Crl N 0\ ON 0 0 N 0N Cr\ %, E ro ce ri ;- ce C.) od E- a d +) to a) N.0 C) N NMN C' 'o 09 0 Cr\ Ol P4 fa U2 +.) -P 0 rf -P tfl E 0 0 oc'd r--4 CO t).ri o tad 0 i i Pt, ri ga, E0 'r4 rti g -- rc$p4 r.,4 o 0 cd g: Ci) $- -P C) U2 0) 4-4 ra., -P t a D TS to -P (-).rioi o 0t -ri ca > ai ',...?i --, rf $.4 a) -P $- Pi -P > +a rci0 2 0a2, +.9 g: ce O ra bp 0 0 ga, 4.) (n d ) -rf -P og: ;- rl 00 0 t-- 0 Q) ;4 0-4 Cif r - b.0 r- ta0 al +, jli rd Q) C)

10 bd 0 C ro - CO +) Z.-- 0 r""d rd CD 0 O T-4 P-4 P-f tad O 0 P-4 -P E P P P-4 ril 0 pi :0 0 C- TO.r-i Ca +) t(3n -..., 0 () 6-4-) E ( ) 0.r-Z i.-- ca C.) ±.-- 0 " ra > C) b.0 C) > -P co 4' rt ul cd 0 P., ON.-- çai 0 c O $- +) 40 r-i z0 0 0,:4 O O o P. Nr i 0 -(U, r...4 Z+ -p 0 Jai o - i-), x\ to,...,, -,-- ci) -P +) Cr P,.. 0 P-4 0 -P :0 rd - -POUl U) F.4i R4 () Ca +.) kr\ 0 -PO 0 0' P-4 G) 0 O -P ri P- rfl 4-' r-- C Qu f-- +) -P ri-i i r. n-- Ul. -4 > d -P P- (i) M -t-,.. 4-) rb cio' rd 0 0 TO gi A- 0 TO Ca t4 $ (.-)4 r? P-t -P 0 Qu -r-d Ul P 0 - -P -r 0 ry t\ o 0 ra,.. bk)., ;-. (i) ri 40 (k) - P-4 C) C, -t-- F- (Y 40 -P M 0. f a) rx 0 rti ri CrN 4.3 X,' ;-.. \6. rci 9-0 E -P 0 cz3 o ri2 $-i. ri 0 i P- -PL...---, t-- rd G? ,.. ra-p -ri Crl r. td) Ca > Z ri 0 C) 9- > C) sri 0 Pi ra C-i +) Cn cd -P G) \O 0 r- P-4 0 +) *4-0 0 'd f- t> P 0 0,Lei Si F- P-4 -P 3) O 0 F-4 ;. 4 P-4 P-4 E G) O 0) Ca,c: to () Cf) tj) r* --4 Q) LAO -P ri $.4 -P -P r-4 r-. :0 -P cr) - to 04 -,t + +.( CV 0 ch 0 ON 0%, kr\ r-- CY 4, to a\ xn (N/ ON crl (n tr\ i.0 cz '00 CV 0\ (NZ.t ki"\ C) N to, t0 o.0 CV + NO00 to xx\ 0 o to cy\ r-.c LC 00 \Okc\ c, cc) cr\ C) o to O 0\ 0 ON ON C) -.t r ) i i 0 cd 0000 Lc\ (N ---i

11 0 Vedlegg 27 Treforedlingsindustri Bedriftene fordelt etter sysselsettingens størrelse. istogram Frequency_O x 32 x 3 x 30 x 29 x 28 x 27 x 26 x Xx 25 Xx 24 x Xx 23 x Xx 22 x XX 2 X x X XX 20 X x x x XX 9 x x x XX 8 x x x Xx 7 x x x x x x Xx 6 x x x x x x Xx 5 x x x x x x x Xx 4 x x x x x x x x x Xx 3 x x x x x x x x x Xx 2 x x x x x x x x x x Xx x x x x x x x x x x Xx 0 x x x x x x x x x x x x 9 x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x x x x x x x x 6 x x x x x x x x x x x x x x x x 5 x x x x 4 x x x X x x X 3 x x x X x X x 2 x X x x )i.i. X x X x x X ).: -... nter val class

12 /2s: Treforedlingsindustri. Bedriftene fordelt etter produktivitetens (?!) størrelse istogram Frequen Each x equals 2 points X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X n terval class

13 2 27 Treforedlingsindustri. Bedriftene fordelt etter kapitalintensitetens størrelse K ( -Fi) istogram Frequen x x 4 x x 40 x x x x x x 37 x x 36 x x 35 x x 34 x x 33 x x x 32 x x x x 3 x x x x 30 x x x x x 29 x x x x x 28 x x x x x 27 x x x x x 26 x x x x x 25 x x x x x 24 xxxxxx 23 xxxxxx 22 xxxxxx xxxxxx 20 x x x x x x 9 8 x x x x x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x 6 x x x x x x x x 5 x x x x x x x x 4 x x x x x x x x 3 x x x x x x x x 2 x x x x x x x x ilxxxxxxxx 0 xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxx 8 x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x x x 6 x x x x x x x x x x x 5 x x x x x x x x x x x x 4 x x x x x x x x x x x x 3 x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxx X xxxx n tervall -,Q9

VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955

VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955 ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 2 SÆRTRYKK AV STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 2, 1957 VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955 Av Arne Amundsen GROWTH AND INTERDEPENDENCE IN THE NORWEGIAN

Detaljer

Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet: produktivitetsanalyse

Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet: produktivitetsanalyse Økonomiske analyser /2008 Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet: produktivitetsanalyse Hvor viktig er IKT for utvikling i næringslivet: produktivitetsanalyse Marina Rybalka Informasjons- og kommunikasjonsteknologier

Detaljer

Gerix-data: Gil- de grunnlag for a å vurdere inntektssystemet for kommunene

Gerix-data: Gil- de grunnlag for a å vurdere inntektssystemet for kommunene 97/24 Notater 1997 Arne Støttrup Andersen Gerix-data: Gil- de grunnlag for a å vurdere inntektssystemet for kommunene Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk FORORD Gerix er betegnelsen

Detaljer

METODEHEFTE NR. 6. Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD

METODEHEFTE NR. 6. Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD METODEHEFTE NR. 6 Forarbeider til et variabelkatalog-prosjekt i Statistisk Sentralbyrå INNHOLD Forord 2 Eivind Hoffmann: "Variabelkatalog-prosjektet - foreløpige synspunkter". (EH/IH, 8/2-72) 3 Svein Nordbotten:

Detaljer

8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet *

8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet * Erik Fjærli 8. Om å beregne leieverdien av egen bolig i analyser av inntektsulikhet * 8.1. Innledning Om lag 75 prosent av norske husholdninger eier sin egen bolig 1, og kjøp av egen bolig er vanligvis

Detaljer

Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers

Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers RAPPORT Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers (Revidert versjon 1. des 2013) MENON-PUBLIKASJON NR. 24/2013 September 2013 Av Leo A. Grünfeld, Rasmus Bøgh Holmen, Kristina Wifstad

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn?

Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Inés Hardoy og Pål Schøne Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn: Hvor mye betyr barn? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter?

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Kai Larsen, seniorrådgiver, og Kristin M. Bjerkeland, rådgiver, Avdeling for finansinstitusjoner 1 Uventede utlånstap har vært lavere for lån

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER

SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 146 SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER COHABITATION WITHOUT MARRIAGE - MARRIAGE AND BIRTHS Av/By RANDI M. SELMER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1983

Detaljer

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland *

Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? Økonomiske analyser 4/2002 Har det vært et fall i kvaliteten på norsk utdanning? 1 Torbjørn Hægeland * Hvis «ny» utdanning kaster mindre av seg enn

Detaljer

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen 94/1 Rapporter Reports Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Innovasjonsvirksomheten Dokumentasjon av innovasjonsundersøkelsen 1993

Innovasjonsvirksomheten Dokumentasjon av innovasjonsundersøkelsen 1993 94/19 Notater 1994 Richard Ragnarson 111111 Innovasjonsvirksomheten Dokumentasjon av innovasjonsundersøkelsen 1993 Avdeling for økonomisk statistikk / Seksjon for industri og utenrikshandel INNHOLD 1 INNLEDNING

Detaljer

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt?

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? RAPPORT Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2013 November 2013 av Jens F. Skogstrøm, Heidi Ulstein, Rasmus B. Holmen, Endre K. Iversen, Kaja Høiseth-Gilje, Magnus

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

LOVGIVNING OG STATISTISK INFORMASJON. Avdelingsdirektør Svein Nordbotten. 1. Innledning. 2. Lovgivernes informasjonsbehov

LOVGIVNING OG STATISTISK INFORMASJON. Avdelingsdirektør Svein Nordbotten. 1. Innledning. 2. Lovgivernes informasjonsbehov LOVGIVNING OG STATISTISK INFORMASJON Avdelingsdirektør Svein Nordbotten 1. Innledning Det er flere grunner for at lovgivere og statistikere bør arbeide i nær kontakt med hverandre. Vi kan trolig gi uttrykk

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer?

1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer? til stede i kommunen RO Notat 2014 Tormod Hofstad 1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer? 2. Sparer en kommune noe pa a la sykehjemsbeboere bo 2 pa samme rom ("overbelegg")? Værnesgata 17, 7503

Detaljer