Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen"

Transkript

1 O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning _00 o C,0.0.,0,>,00 000,<.o4 20 Kort summering og vurdering av de regresj.,nslikninger som gjelder produksjonsforholdene 3. Om behandlingen av 0-verdier for kapital (brannforsikringsverdi) QQ C0C GOOpp 2 4, Forslag til tabell for beskrivelse av produksjons- og produktivitetsforholdene. Eksempel næringsgroa 27 Treforedlingsindustri c _,q o >o.a,eo,>o> 3 Tabell. Estimering av koeffisientene i en Cobb-Douglas produktfunksjon> Tosifret næringsgrena Bedriftstelling industri,,,,,,o,. a,,,>,,,00,^,o,0,>0,0 6 Tabell 2, Kapipalkoeffisientenes størrelse ved alternative metoder for behandling av 0-verdier for kapital Tosifret næringsgru_. Bedriftstulling industri o, 7 Tabell 3. Produktivitetens () avhengighet av bedriftens størrelse (N) og kapitalintensitet (T), Gruppe-- gjennomsnitt, 27 Treforedlingsindustri... Tabell 4, Produktivitetens avhengighet av bedriftens størrelse (N) op kapitalintensitet p t (.^) T` ifølg-e regresjonsberegninger, Prosentvis avvik mellom de regresjonsbestemte og de gruppegjennomsnittsbestemte produktiviteter. 27 Treforedlingsindustri 9 Vedlegg. istogram over bedriftene foretatt etter sysselsettingens størrelse. 27 Treforedlingsindustri,oao>o 0 Vedlegg 2. istogram over bedriftene fordelt otter produktivltetens (X ) størrelse. 27 Treforedlingsindustri o,0 Vedlegg 3, istogram over bedriftene fordelt etter kapitalintensitetens (j) størrelse, 27 Treforedlingsindustri a,,,e>,o 0000>,,.,o,o,o>,e,e,ae o> 2 kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell tillatelse i hvert enkelt tilfelle. Synspunkter og konklusjoner kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk Sentralbyrås oppfatning.

2 l o nnledning Det er gjennomført en rekke regresjonsberegninger på bedriftstellingens data for industribedrifter. Regresjonsberegningcne omfatter både produksjonsforhold, lønn og lønnsandeler og kapitalforhold. dette notatet skal en bare ta for seg produksjonsforholdene (og kapitalforhold i den utstrekning de påvirker produksjonen). Regresjonsberegningene er brukt til å komme fram til et tabellforslag som skal nyttes til a gi en framstilling av produksjonsforholdene norsk industri. Tabellforslaget har følgende egenskaper:. Vi har en klart formulert statistisk og økonomisk modell som ligger til grunn for vår tabell. 2. Vi har estimert og testet forskjellige regresjonskocffisienter for vi har bestem Tabellen. 3. Tabellen skulle were noenlunde konsentrert og oversiktlig. Som eksempel på hvordan tabellforslaget virker, har en brukt oppgavene for næringsgren 27 Treforedlingsindustri ifølge Bedriftstellingen. Tabellforslaget kan nyttes for de øvrige næringsgrener i bedriftstellingen innen industri cg kan også nyttes på den vanlige industristatistikken. Et liknende tabellforslag kan antakelig også brukes til a belyse lønnsforholdene. 2. Kort oppsummering og vurdering av de regresjonslikninger som gjelder produksjonsforholdene 2 Disse likningene er følgende: () X = f(n) (2) V = f(n) X (3) N = f(n) (4) = f(m) X (5) f(x) V (6).77 = f(x) X = bruttoproduksjonsverdi N = gjennomsnittlig sysselsetting V = bearbeidingsverdi K = brannforsikringsverdi av bygninfrer, maskiner m.v. Framstillingen bygger for en stor del på kritikk og forslag fra forsker Amn Amundsen i forbindelse med gjennomgåelsen av resultatene av regresjonsberegningere. 2 En detaljert drøftelse av resultatene av regresjonsberegningene er gitt i maskinskrevne notater av 'Relasjoner med kapital som uavhengig variabel', 4/8-67 'Regresjonsberegninger med hensyn på bruttoproduksjonens og sysselsettingens størrelse og 2/ Forsøk på anslag av koeffisientene i en Cobb- Douglas produktfunksjon'.

3 2 De utførte regresjonsheregningene er lineære og gjelder logaritmene til de avhengige og uavhengige variable. Alle størrelser er definert på samme mate som i Byråets vanlige industri- og bedriftstellingsstatistikk. Beregningene er gjennomført for alle bedrifter (ekskl hjelpeavdelinger) innen hver tosifret nmringsgren. Likningene -4 viser produksjonens avhengighet av sysselsettingens størrelse, og likningene 9-0 viser produksjonens avhengighet av kapitalens størrelse (eller kapitalintensitetens størrelse malt som kapital pr. sysselsatt). vis det er avhengighet mellom sysselsettingens størrelse og kapitalintensitetens størrelse, vil ikke regresjonskoeffisienteno vi får i disse likningene gi et korrekt uttrykk for de to faktorers betydning. Estimering ved hjelp av likning eller 2 skulle derimot gi et riktig bilde. Likning og 2 skulle også gi et samlet bride av de to faktorers betydning. Disse likningene er også mer i overensstemmelse med vanlig produksjonsteori hvor en regner mod at produksjonen avhenger av kapitalens og sysselsettingens størrelse, Resultatene av beregningene for likning er fort opp i tabell. Resultatene virker noenlunde rimelige ut fra de erfaringer en har fra tilsvarende bereominger. Standardavviket på regresjonskoeffisientene er stort sett forholdsvis små og viser at likningene gir forholdsvis god tilpassing til materialet. Det kan også nevnes at estimater på passuskoeffisientene fås ved hjelp av likning og estimering av kapitalkoeffisienten bare ved hjelp av likning. Dette skulle også være et bevis på at resultatene er 'riktige'. Noen ord skal også sies om de øvrige ikninger likning 5 og 6 er produktiviteten satt i forhold til bruttoproduksionons størrelse. Det er vanskelig a få noen mening i dette ut fra et produksjonsteoretisk synspunkt. likning 7 og 8 er kapitalen satt i forhold til bruttoproduksjonens størrelse. Det er vanskelig a få noon mening også i dette ut fra et produksjonsteoretisk synspunkt. Konklusjonen av drøftingene blir da at den beste beskrivelsen av produksjons- og produktivitetsforholdene får vi gjennom likning li og 2. Om behandlingen 0-verdier for kapital (brannforsikringsverdi) Det ma nevnes at det er visse vanskeligheter med behandlingen av kapitalverdiene (brannforsikringsverdien). Bedriftstellingsmatcrialet inneholder en rekke bedrifter med 0 i kapitalverdi. En har forsøkt med forskjellige metoder for behandlingen av disse 0-verdiene ved regresjonsberegningene. Disse metodene er folgende:

4 3. Bedrifter med 0 i kapital tas med ukorrigert. Ved rogresjonsberegninger på logaritmisk form kan ikke 0 nyttes. En har da valgt den lcesningen å sette inn logaritmen til et meget lite tall. 2. Bedrifter med 0 i kapital fjernes. 3 0 For bedrifter med 0 i kapital erstattes 0-verdien med gjennomsnittet av kapital pr sysselsatt innen hver tosifret naringsgren for bedrifter med positive kapitalverdier L, For bedrifter mdd 0 i kapital erstattes 0-verdieno med regresjonsestimater Datte vil si at det først utføres en regresjon med kapital scm avhengig og sysselsetting og bruttoproduksjor som uavhengige variable. Resultatet av denne regresjon nyttes deretter til a estimere de kapitalverdier som er lik O. Det viste seg at størrelsen av passuskoeffisienten var temmelig uavhengig av hvilken framgangsmåte som ble nyttet. Metoden spilte derimot en stor rolle for kapitalkoeffisientene. Tabell 2 viser kapitalkoeffisientenes størrelse for de forskjellige metoder. Av tabell 2 kan det trekkes to viktige slutninger.. Det har stor betydning for kapitalkoeffisientens størrelse om en korrigerer for 0-verdien for kapital eller ikke. Dette gjelder også for de endringer hvor andelen av 0--observasjoner er forholdsvis liten. 2. Det har ingen sarlig betydning for kapitalkoeffisientens størrelse hvilken av de tre korreksjonsmetoder som nyttes. Det er ikke rimelig å anta at en industribedrift har 0 i brannforsikringsverdi for bygninger, maskiner, utstyr filvg Resultatene med ukorrigerte kapitalverdier har derfor liten verdi. Størrelsen av kapitalkoeffisienteno med korrigerte kapitalverdier stemmer også bedre overens med de erfaringer en har fra tilsvarende beregninger. Resultatene har generell interesse for behandling av manglende observasjoneru Alle de tro korreksjonsmetoder er forholdsvis lett a gjennomføre med Byråets regresjonsprogram. 4. Forslag til tabell for beskrivelse=rodulçpjons- og produktivitets-... forholdene. Eksempel næringsgren 27 Treforedlingsindustri Ved en mer populz,)r framstilling av beregningsrosultatenc er det antakelig ikke mulig å bruke regrcsjonsresultatene (regresjonskoeffisienter, standardavvik på regresjonskoeffisienter, korrclasjonskoeffisienter m.v.). En ma ta sikte på å framstille resultatene ved hjelp av tabeller,

5 4 Det er vel også større interesse for d se på dc faktorer som påvirker produktiviteten enn å se på de faktorene som påvirker den samlede produksjon. Fra likning ln X = a 0 ln N i- E 2. ln b l kommer en lett over til en likning for produktivitet X ln --\:f. = (a - ) ln N a 2 in + Dette vil si at produktiviteten betraktes som avhengig av et mål for K størrelsen av bedriften (N) og av et mål for kapitalintensiteten N. bedriften. Størrelsen av koeffisientene i likningen ifølge våre beregninger vil framgå av tabell. Koeffisientene angir ved den logaritmiske form for regresjonslikninger et fast forhold mellom de prosentvise endringer i den uavhengige og den avhengige variable. For treforedlingsindustri vil feks. 6n prosents endring i størrelsen (N) fore til 0,2 prosent endring i produktiviteten, og 6 prosents øking i kapitalintensiteten vil fore til 0,27 prosnet endring i produktiviteten (jfr. tabell )0 Av tabell framår det at det stort sett er kapitalintensiteten (7) som påvirker produktiviteten mest. Men størrelsen (N) har også stor betydning. En vanlig forutsetning i produksjonsteoretiske analyser er å forutsette paripassulov (dvs. al ). En kunne da se bort fra N og bare ta med T. En slik forutsetning støttes ikke av vårt materiale, og vi er rfor nødt til a ta med både N og T. Et annet problem or om en skal bruke bruttoproduksjonsverdien eller bearbeidingsverdien. Dette er vel i og for seg likegyldig. De regresjonsberegninger som vi har gjenromført med samme uavhengige variable og henholdsvis bruttoproduksjonsverdi og bearbeidingsvordi som avhengige variable har stort sett gitt de samme resultater. For a få fram de faste prosentvise endringer for produktiviteten ifølge K regresjonsberegningene bør klasseintervallene for N og øke med en fast prosent (dvs. de er ekvidistante i logaritmene). Dette bør i hvert fall gjelde noenlunde. tabell 3 er tabellforslaget nyttet for naringsgren 27 Treforedlingsindustri, En vil her se en tydelig sammenheng mellom produktivitetens størrelse og kapitalintensitetens størrelse. En kan også spore det faste forholdet mellom de prosentvise endringer for kapitalintensiteten og produktiviteten, Når det gjelder forholdet mellom bedriftens størrelse og produktiviteten er forholdene mer uklare, men det kan spores en viss tendens til at produktiviteten øker, også med bedriftens størrelse. Jfr. maskinskrevne notater av og 2/3-67.

6 5 tabell 4 er de regresjonsbestemte og gruppegjonnomsnittsbestemte produktiviteter sammenliknet for treforedlingsindustrien. En vil se at overensstommelsen stort sett er god. Vedlegg, 2 og 3 inneholder maskinelt utkjorte histogrammer for næringsgren 27 Treforedlingsindustri over bedriftenes fordeling etter syssel- / X settingens størrelse (N), produkvititetens størrelse, og kapitalintensitetens K størrelse,, Ved bruk av tabellforslaget på de øvrige tosifrede næringsgrener i bedriftstellingen eller på den vanlige industristatistikken bør det foretas en del endringer i den tabellen som er nyttet for næringsgren 27 Treforedlingsindustri: 0 Gruppering etter størrelse. Storrelsesgrupperingen beholdes som na med unntak av at den nederste gruppen 0-9 deles opp i to 0-2 og 3-9. For en del næringer vil det bli svært få bedrifter i den øverste gruppen. øverste og nestøverste gruppe slås da sammen. 2. Gruppering etter kapitalintensitet. Grupperingen etter kapitalintonsitet avrundes til hele tall, men beholdes ellers som na. Også her vil en få tilfelle i de øverste grupper for enkelte næringer. Det foretas da sammenslainger. 3. Behandling av bedrifter med 0 i kapitalverdi. Det vil framgå av drøftingene i avsnitt 3 at ved regresjonsberegningor bor slike kapitalverdier korrigeres. Ved en tabellframstilling er ikke dette av så stor betydning. 0-verdiene for kapital vil bare påvirke oppgavene for minste gruppe etter kapitalintensitet. Noen korreksjon er heller ikke foretatt i den tabell som er satt opp for næringsgren 27 Treforedlingsindustri. Ved framtidig bruk av tabellen bor en korreksjon likevel foretas etter en av de metoder som er beskrevet i avsnitt 3.

7 6 Tabell. Estimering av koeffisientene' i en Cobb-Douglas produktfunksjon. Bedriftstelling industri. Likning (): n X.7: alin N + n + b Naming 2 Passuskoeffisient Kapital- 3 koeffisiont ( a) (a 2 ) 2. Malmgruver Stein-, sand- og grusdrift Mineralbrott Diverse ekstraktiv virksomhet. 20. Nwringsmidd.elindustri 2. Drikkevareindustri Tekstilindustri Bekledningsindustri m.v. 25. Treindustri 26. Møbel- og intredningsindustri b Treforedlingsindustri Grafisk industri, forlag m.v. 29. Lærindustri...,...., ( 0,0),65(0,0) 30. Gummivareindustri......,04(0,04) 3. Kjemisk industri ,7(0 ) 02) 32. Kull- og mineraloljeforedling 33 0 Jord- og steinvareindustri 34 0 Primær jern- og metallindustri 35. Jern- og metallvareindustri 36. Maskinindustri 37 0 Elektroteknisk industri......,6(0,0)...,2(0,02) ,02(0,02)... _9(0,03) ,6(0,0) (0,02)...,08(0,003)... 0,3(0,0) ,2(0,0) (0,0) Transportmiddelindustri ,07(0,00) 39 0 Diverse industri -ow (0,02) 0,55(0,5) 0,3(0,04) 0,06(0,06) 0,25(0,0) 0,20(0,0) 0,32(0,04) 0,(0,04) 0,8(0,02) 0,45(0,02) 0,09(0,0) 0,27(0,04) 0,06(0,02) 0,7(0,04) 0,8(0,05) 0,7(0,03) 0,29(0,6) 0,22(0,03) 0,9(0,06) 0,(0,02) 0,07(0,02) 0,2(0,03) 0,08(0,0) 0,20(0,02) Tallene i parentes er standardavviket på regresjonskoeffisientene. 2 Naoingsgren 22 Tobakksindustri er ikke tatt med på grunn av for få obscrvasjoner. 3 0-verdier for kapital er erstattet med gjennomsnitt (alternativ 3 i tabell 2).

8 7 Tabell 2. Kapitalkoeffisientenes størrelser ved alternative metoder for behandling av 0-verdier for kapital (brannforsikringsverdi). Bedriftstelling industri. Likning (). in X = a. in N + a 2 in + b a 2 = kapitalkoeffisient N Nmring 2 Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Andel ver- 0-verdier dier 0-verdier erstattet Pst. 0-verdier 0-verdier estimert med regre- inkludert fjernet med gjennomsnitt 3 sjonsesti- mater 2. Malmgruver ,55(0,5) 0,55(0,5) 0,55(0,5) 0,55(0,5) Stein-, sand- og grusdrift 0,08(0,0) 0,7(0,03) 0,3(0,04) 0,8(0,03) Mineralbrott ,04(0,03) 0,07(0,06) 0,06(0,06) 0,07(0,05) 0 9. Diverse ekstraktiv virksomhet ,07(0,03) 0,23(0,09) 0,25(0,0) 0,27(0,08) Ncaringsmiddelindustri 0,05(0,0) 0,20(0,0) 0,20(0 3 0) 0,7(0,0) 2. Drikkevareindustri 0,08(0 ) 02) 0,32(0,04) 0,32(0,04) 0,(0,03) 23. Tekstilindustri b ,03(0,02) 0,(0,03) 0,(0,04) 0,(0,03) Beklodningsindustri m.v. -0,04(0,0) 0,8(0,02) 0,8(0,02) 0,8(0,02) Treindustri ,(0,0) 0,45(0,02) 0,45(0,02) 0,43(0,02) Møbel- og innredningsindustri ,04(0,0) 0,09(0,0) 0,09(0,0) 0,09(0,0) Treforedlingsindustri... 0,8(0,03) 0,30(0 04) 0,27(0,04) 0,3(0,04) Grafisk industri, forlag m.v Lærindustri Gummivareindustri 0,06(0,0) 0,(0,03) 0,07(0 ) 03) 0,05(0,02) 0,7(0,04) 0,8(0,05) 0,06(0,02) 0,7(0,04) 0,8(0,05) 0,07(0,02) 2 0,5(0,04) 2 0,6(0,05) 3. Kjemisk industri... 0,06(0,0) 0,7(0,03) 0,7(0,03) 32. Kull- og mineraloljeforedling 0,5(0,03) Jord- og steinvareindustri 0,06(0,06) 0,05(0,0) 0,27(0,6) 0,23(0,03) 0,29(0,6) 0,22(0,03) 0,25(0 44) 7 0,9(0,02) Primar jern- og metallindustri ,05(0 ) 02) 0,20(0,06) 0,9(0,06) 0,5(0,05) Jern- og metallvareindustri Maskinindustri Elektroteknisk industri. 38. Transportmiddelindustri 39. Diverse industri... 0,04(0,0) 0,04(0,0) 0,03(0,02) 0,03(0,0) 0,07(0,0) 0,(0,02) 0,08(0,02) 0,2(0,03) 0,08(0,0) 0,(0,02) 0,07(0,02) 0,2(0,03) 0,08(0,0) 0,20(0,02) Tallene i parentes er standardavviket på regresjonskoeffisientene. 0,(0,02) 4 0,08(0,02) 5 0,(0,03) 2 0,07(0,0) 3 0,20(0,02) 0,2 2 Næringsgren 22 Tobakksindustri er ikke tatt med på grunn av for få observasjoner. 3 Gjennomsnittlig kapital pr. sysselsatt innen hver tosifret næringsgren for bedrifter med positiv kapitalverdi. Det er utfort en regresjon med kapital som avhengig og sysselsetting og bruttoproduksjon som uavhengige variable. Resultatet av denne regresjon er nyttet for bedrifter med 0-verdi i kapital.

9 ;-i J ckl :0 ri i 73 --) rd ;-- i +.) E r),---, cv CY\ CO Z c ocd Ell ra 0 0 crl :d cc\ \O ocd O ) to co Ç.,_. 0 -P.... [a. til) 0 0 U fa, -4-) CD 0 0 rf) 0 F- rd - 0 -ri $.4 rf ari P-4 r ) fil > f--i ci-i () bn 40 () O -4-, O Cf2 ( ).-- ;-4 r-i--) -P O +) 'C r- -.,. 0. t-x-5., C.) 0 > `,>4 0 cn to.r j, 0 P-i ON ri) " 4-' C -P F- C ;--i 0 N Cn N E-i Pi rtp rd +) O ' N -.. rci d P-i E i i --) Q) 0 rn rsli u) h N l ` P () +) 0 A*? +) Lr N 0 0 0, 'C r-f,..., 0 %..%. 0 rf O > ><P"., 0 \O 4 0-4" ( \ C( 0 c,. '" U9 P- ra, *-P ri ill N t C fq -P rf ;-t c P-i 0 i--- E--4 r-- as ro rd -P ri E! --) rf2 0 0 (f) F' 4 C),. 0 -P --5 -P ) '0 ri P ON 0 ri 0 >.44 0 O r,. 'r--. 0 i-- r-i 0 ri c... to :.-i -P r-- r-- O 0 -P 0 0 C ri 0 L - -P rf ;- gli cd 0 ocd o o c`3 E- P-i i-0 rc5 --3,- to l ±., O 4.4 0,,2.44, 0 --) " A-) ce ri tio.>r- -Z -P L (-"Ç' Fo.4-p r 0 N -r-d 0 ;- r- ---, ta L5 c : +3 Q) ri cil ca ei-i 0 0 (n r- -P r F- +-z cd 0 od o F.4 Co c-4 E--i 0- r0 rd A-) :o :0 i- +) cfl d E l i -P -P O rn,.. 0,--. (fa ---t0 -P +) O.:, +D rci ri C) " cd r-- o -ri 0 >4M 0 -P M r-d 0 ;- ri el-4 (_. crl P., -P ri r- rb rocd,..q O O 4 (N kr N ON r..f tr\ ts to ts-- 'CO C) to Q xr\ " tx.,) ON %.0 to to ON ON V-- 0 Crl N 0\ ON 0 0 N 0N Cr\ %, E ro ce ri ;- ce C.) od E- a d +) to a) N.0 C) N NMN C' 'o 09 0 Cr\ Ol P4 fa U2 +.) -P 0 rf -P tfl E 0 0 oc'd r--4 CO t).ri o tad 0 i i Pt, ri ga, E0 'r4 rti g -- rc$p4 r.,4 o 0 cd g: Ci) $- -P C) U2 0) 4-4 ra., -P t a D TS to -P (-).rioi o 0t -ri ca > ai ',...?i --, rf $.4 a) -P $- Pi -P > +a rci0 2 0a2, +.9 g: ce O ra bp 0 0 ga, 4.) (n d ) -rf -P og: ;- rl 00 0 t-- 0 Q) ;4 0-4 Cif r - b.0 r- ta0 al +, jli rd Q) C)

10 bd 0 C ro - CO +) Z.-- 0 r""d rd CD 0 O T-4 P-4 P-f tad O 0 P-4 -P E P P P-4 ril 0 pi :0 0 C- TO.r-i Ca +) t(3n -..., 0 () 6-4-) E ( ) 0.r-Z i.-- ca C.) ±.-- 0 " ra > C) b.0 C) > -P co 4' rt ul cd 0 P., ON.-- çai 0 c O $- +) 40 r-i z0 0 0,:4 O O o P. Nr i 0 -(U, r...4 Z+ -p 0 Jai o - i-), x\ to,...,, -,-- ci) -P +) Cr P,.. 0 P-4 0 -P :0 rd - -POUl U) F.4i R4 () Ca +.) kr\ 0 -PO 0 0' P-4 G) 0 O -P ri P- rfl 4-' r-- C Qu f-- +) -P ri-i i r. n-- Ul. -4 > d -P P- (i) M -t-,.. 4-) rb cio' rd 0 0 TO gi A- 0 TO Ca t4 $ (.-)4 r? P-t -P 0 Qu -r-d Ul P 0 - -P -r 0 ry t\ o 0 ra,.. bk)., ;-. (i) ri 40 (k) - P-4 C) C, -t-- F- (Y 40 -P M 0. f a) rx 0 rti ri CrN 4.3 X,' ;-.. \6. rci 9-0 E -P 0 cz3 o ri2 $-i. ri 0 i P- -PL...---, t-- rd G? ,.. ra-p -ri Crl r. td) Ca > Z ri 0 C) 9- > C) sri 0 Pi ra C-i +) Cn cd -P G) \O 0 r- P-4 0 +) *4-0 0 'd f- t> P 0 0,Lei Si F- P-4 -P 3) O 0 F-4 ;. 4 P-4 P-4 E G) O 0) Ca,c: to () Cf) tj) r* --4 Q) LAO -P ri $.4 -P -P r-4 r-. :0 -P cr) - to 04 -,t + +.( CV 0 ch 0 ON 0%, kr\ r-- CY 4, to a\ xn (N/ ON crl (n tr\ i.0 cz '00 CV 0\ (NZ.t ki"\ C) N to, t0 o.0 CV + NO00 to xx\ 0 o to cy\ r-.c LC 00 \Okc\ c, cc) cr\ C) o to O 0\ 0 ON ON C) -.t r ) i i 0 cd 0000 Lc\ (N ---i

11 0 Vedlegg 27 Treforedlingsindustri Bedriftene fordelt etter sysselsettingens størrelse. istogram Frequency_O x 32 x 3 x 30 x 29 x 28 x 27 x 26 x Xx 25 Xx 24 x Xx 23 x Xx 22 x XX 2 X x X XX 20 X x x x XX 9 x x x XX 8 x x x Xx 7 x x x x x x Xx 6 x x x x x x Xx 5 x x x x x x x Xx 4 x x x x x x x x x Xx 3 x x x x x x x x x Xx 2 x x x x x x x x x x Xx x x x x x x x x x x Xx 0 x x x x x x x x x x x x 9 x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x x x x x x x x 6 x x x x x x x x x x x x x x x x 5 x x x x 4 x x x X x x X 3 x x x X x X x 2 x X x x )i.i. X x X x x X ).: -... nter val class

12 /2s: Treforedlingsindustri. Bedriftene fordelt etter produktivitetens (?!) størrelse istogram Frequen Each x equals 2 points X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X n terval class

13 2 27 Treforedlingsindustri. Bedriftene fordelt etter kapitalintensitetens størrelse K ( -Fi) istogram Frequen x x 4 x x 40 x x x x x x 37 x x 36 x x 35 x x 34 x x 33 x x x 32 x x x x 3 x x x x 30 x x x x x 29 x x x x x 28 x x x x x 27 x x x x x 26 x x x x x 25 x x x x x 24 xxxxxx 23 xxxxxx 22 xxxxxx xxxxxx 20 x x x x x x 9 8 x x x x x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x 6 x x x x x x x x 5 x x x x x x x x 4 x x x x x x x x 3 x x x x x x x x 2 x x x x x x x x ilxxxxxxxx 0 xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxx 8 x x x x x x x x x x 7 x x x x x x x x x x 6 x x x x x x x x x x x 5 x x x x x x x x x x x x 4 x x x x x x x x x x x x 3 x x x x x x x x x x x x x 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x xxxxx X xxxx n tervall -,Q9

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 NORGES INDUSTRI PRODUKSJONSSTATISTIKK 960 Industrial Production Statistics. Annual Survey 960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 962 Tidligere

Detaljer

Notater. Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen

Notater. Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen 2004/70 Notater 2004 Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen Notater Dokumentasjon av kapitaldatabasen En database med data for varige driftsmidler og andre økonomiske data på foretaksnivå Forskningsavdelingen

Detaljer

Vi kan finne formler som gir oss neste tall i tallfølgen dersom vi kjenner ett tall. Det er den rekursive formelen. gir oss gir oss alle tallene a

Vi kan finne formler som gir oss neste tall i tallfølgen dersom vi kjenner ett tall. Det er den rekursive formelen. gir oss gir oss alle tallene a Tallfølger, figurtall, algebra (utgave beregnet for GLU1-7). Av Geir Martinussen, Høgskolen i Oslo og Akershus (Se også: http://www.matematikk.org/uopplegg.html?tid=114140 ) Tallfølger er en nyttig ressurs

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1968

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1968 Nr. 0-9. årgang Oslo, 7. mars 968 NNOLD Foreløpige folketall i kommunene. januar 968 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 968 nn- og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

Detaljer

IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966. En samfunnsøkonomisk modell med. kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner. Arne Øien. Med et vedlegg av Pål Lynum

IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966. En samfunnsøkonomisk modell med. kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner. Arne Øien. Med et vedlegg av Pål Lynum IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966 MODIS II En samfunnsøkonomisk modell med kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner av Arne Øien Med et vedlegg av Pål Lynum Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning

Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Kommunal og miljøteknikk Gruppe(r) : 3BK Eksamensoppgaven består av: Tillatte hjelpemidler: Antall sider: 3 Fagnr: LV 215 B Dato: 25.04.2001 Antall oppgaver: 4 Faglig

Detaljer

Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen

Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen Notat for utarbeiding av prognose for fremtidig næringsareal til plasskrevende næringer i Trondheimsregionen Joakim Dalen, Byplankontoret, Trondheim kommune 03.01.2014. Formålet med dette notatet er å

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. Økonomisk utsyn over året 959 Economic survey 2 Lønnsstatistikk 958 Wage statistics 3 Norges kommunale

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke X1IIJ

Norges offisielle statistikk, rekke X1IIJ Norges offisielle statistikk, rekke X1IIJ Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 1963 Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 Socia6s d'assurances - 110 Lønnsstatistikk 1962 Wage statistics

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvegien

Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvegien 73. argang NR. 12,1955 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvegien INNHOLD Kontrollmetoder nyttet under

Detaljer

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Regresjonsanalyse Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Lineær sammenheng I Lineær sammenheng II Ukelønn i kroner 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Detaljer

Virkninger av endringer i skattepolitikken. Olav Bjerkholt. Forord

Virkninger av endringer i skattepolitikken. Olav Bjerkholt. Forord IO 66/6 10. juni 1966 Virkninger av endringer i skattepolitikken belyst ved kjøringer på MODIS II av Olav Bjerkholt Forord Dette arbeidsnotatet inneholder resultater fra beregninger utført i Byrået i april

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

PRIM II EN REVIDERT VERSJON AV PRIS- OG INNTEKTSMODELLEN

PRIM II EN REVIDERT VERSJON AV PRIS- OG INNTEKTSMODELLEN ARTIKLER FRA STATISTISK SETRALBYRÅ R 44 PRIM II E REVIDERT VERSJO AV PRIS- OG ITEKTSMODELLE Av Vidar Ringstad PRIM II A REVISED VERSIO OF THE PRICE AD ICOME MODEL OSLO 1972 ISB 82 537 154 3 FORORD Denne

Detaljer

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Sentralbanksjefens tale 2013 Fra 12.4 % til 9.2 % industrisysselsetting 3000000 2500000 Sysselsatte i andre sektorer Sysselsatte

Detaljer

10.1 Enkel lineær regresjon Multippel regresjon

10.1 Enkel lineær regresjon Multippel regresjon Inferens for regresjon 10.1 Enkel lineær regresjon 11.1-11.2 Multippel regresjon 2012 W.H. Freeman and Company Denne uken: Enkel lineær regresjon Litt repetisjon fra kapittel 2 Statistisk modell for enkel

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. 2 Skogbrukstellingen i Norge. september 957 II Oversikt Census offorestry II General survey 22 Kommunevalgene

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: Bio 2150A Biostatistikk og studiedesign Eksamensdag: 6. desember 2013 Tid for eksamen: 14:30-17:30 (3 timer) Oppgavesettet er

Detaljer

Krig og produksjonsfall

Krig og produksjonsfall Norsk industri siden 1829 Industrien 1940-1945 Tor Skoglund Krig og produksjonsfall Norsk industri ble, i likhet med samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av annen verdenskrig. Samlet industriproduksjon

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Enkel matematikk for økonomer 1. Innhold. Parenteser, brøk og potenser. Ekstranotat, februar 2015

Enkel matematikk for økonomer 1. Innhold. Parenteser, brøk og potenser. Ekstranotat, februar 2015 Ekstranotat, februar 205 Enkel matematikk for økonomer Innhold Enkel matematikk for økonomer... Parenteser, brøk og potenser... Funksjoner...4 Tilvekstform (differensialregning)...5 Nyttige tilnærminger...8

Detaljer

Bruk data fra tabellen over (utvalget) og opplysninger som blir gitt i oppgavene og svar på følgende spørsmål:

Bruk data fra tabellen over (utvalget) og opplysninger som blir gitt i oppgavene og svar på følgende spørsmål: Frafall fra videregende skole (VGS) er et stort problem. Bare ca 70% av elevene som begynner p VGS fullfører og bestr i løpet av 5 r. For noen elever er skolen s lite attraktiv at de velger slutte før

Detaljer

Forelesning 13 Regresjonsanalyse

Forelesning 13 Regresjonsanalyse Forelesning 3 Regresjonsanalyse To typer bivariat analyse: Bivariat tabellanalyse: Har enhetenes verdi på den uavhengige variabelen en tendens til å gå sammen med bestemte verdier på den avhengige variabelen?

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke XI. Trykt 95. Nr. 44. Jordbruksstatistikk 949. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.)

Detaljer

I. INNLEDNING 944 678 2).

I. INNLEDNING 944 678 2). 2 I. INNLEDNING Norsk Rikskringkasting startet ordinære fjernsynssendinger den 20. august 1960, etter at det hadde vært sendt mer regelmessige provesendinger fra I. juli 1957. Ved starten på de ordinære

Detaljer

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 07. desember 2005. eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 07. desember 2005. eksamensoppgaver.org Løsningsforslag AA6516 Matematikk 2MX - 07. desember 2005 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2MX er gratis, og det er lastet ned

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: ST101 Innføring i statistikk og sannsynlighetsregning. Eksamensdag: Mandag 29. november 1993. Tid for eksamen: 09.00 15.00. Oppgavesettet

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Sikkerhetsrisiko:lav. fare for øyeskade. HMS ruoner

Sikkerhetsrisiko:lav. fare for øyeskade. HMS ruoner Reaksjonskinetikk. jodklokka Risiko fare Oltak Sikkerhetsrisiko:lav fare for øyeskade HMS ruoner Figur 1 :risikovurdering Innledning Hastigheten til en kjemisk reaksjon avhenger av flere faktorer: Reaksjonsmekanisme,

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Eksempel. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Eksempel. ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 10: Inferens om to populasjoner Situasjon: Vi ønsker å sammenligne to populasjoner med populasjonsgjennomsnitt henholdsvis μ 1 og μ. Vi trekker da ett utvalg fra hver populasjon. ST00 Statistikk for

Detaljer

Forelesning 18 SOS1002

Forelesning 18 SOS1002 Forelesning 8 SOS002 Bruk av regresjonsmodeller til å predikere verdier? Hvordan kan vi predikere timelønn ut fra denne lineære regresjonsmodellen? B SEB Beta t Sig. t Kvinner(kvinne=, mann=0) -4,0 0,96-0,23-4,66

Detaljer

Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord i 1961

Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord i 1961 Nr. 10-4. årgang Oslo, 7. mars 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1963 Meieridriften i 1962 Dødsfall i 1961 Spebarnsdødeligheten i 1961 Dødsårsakene i 1961

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Håkon Tjelmeland Tlf: 48 22 18 96 Eksamensdato:??. august 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 3515/8615 MIKRO- OG PANELDATAØKONOMETRI

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 3515/8615 MIKRO- OG PANELDATAØKONOMETRI NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK 3515/8615 MIKRO- OG PANELDATAØKONOMETRI Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: 9 1933 Eksamensdato:

Detaljer

6. En test 9. IO 66/8 Oslo, 31. oktober 1966. EN ØKONOMETRISK ANALYSE AV DEN NORSKE PRIMER JERN- OG ïv TALL- IRDUSTRIEL FOR ÅRET 1963.

6. En test 9. IO 66/8 Oslo, 31. oktober 1966. EN ØKONOMETRISK ANALYSE AV DEN NORSKE PRIMER JERN- OG ïv TALL- IRDUSTRIEL FOR ÅRET 1963. IO 66/8 Oslo, 31. oktober 1966 EN ØKONOMETRISK ANALYSE AV DEN NORSKE PRIMER JERN- OG ïv TALL- IRDUSTRIEL FOR ÅRET 1963 Av Hallvard Flø INNHOLD Side 1. En beskrivelse av materialet som er brukt i oppgaven...

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

ET FORSØK PA EN ENKEL, TEORETISK VURDERING AV DE ESTIMERINGSMETODER SOM BRUKES I FORBINDELSE MED DE POLITISKE MENINGSMÅLINGER. lb Thomsen INNHOLD

ET FORSØK PA EN ENKEL, TEORETISK VURDERING AV DE ESTIMERINGSMETODER SOM BRUKES I FORBINDELSE MED DE POLITISKE MENINGSMÅLINGER. lb Thomsen INNHOLD I0 77/30 26. august 1977 ET FOSØK PA EN ENKEL, TEOETISK VUDEING AV DE ESTIMEINGSMETODE SOM BUKES I FOBINDELSE Av MED DE POLITISKE MENINGSMÅLINGE. lb Thomsen INNHOLD Side 1. Innledning... 2 2. Noen definisjoner

Detaljer

istisk Sentralbyrd bes oppgitt BM kilde ved 41e gjengivelser av oppgaver fng degge hefge. Nr. 51-1. årgang Oslo, 22. desember 1960 INNHOLD

istisk Sentralbyrd bes oppgitt BM kilde ved 41e gjengivelser av oppgaver fng degge hefge. Nr. 51-1. årgang Oslo, 22. desember 1960 INNHOLD Nr. 51-1. årgang Oslo, 22. desember 1960 INNHOLD Konjunkturtendensene i desember 1960 Utenriksregnskapet for 1960. Foreløpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. november 1960 Industristatistikk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943: Nr. 5 Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 5 De spedalske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

3 x = 27 x ln 3 = ln 27 ln 27 x = ln 3 x = 3. 10 x2 = 10 x log(10 x2 ) = log(10 x ) x 2 = x x(x 1)=0 x = 0 x = 1. x +3=2

3 x = 27 x ln 3 = ln 27 ln 27 x = ln 3 x = 3. 10 x2 = 10 x log(10 x2 ) = log(10 x ) x 2 = x x(x 1)=0 x = 0 x = 1. x +3=2 4 oppgave. a..i) 3 x = 7 x ln 3 = ln 7 ln 7 x = ln 3 x = 3. a..ii) 0 x = 0 x log(0 x ) = log(0 x ) x = x x(x )=0 x = 0 x =.3 a..i) Kvadrerer x +3= x +3= x = Setterikkeprøve,forjegseratsvareterriktig,menhuskåsetteprøvepå

Detaljer

Funksjoner og andregradsuttrykk

Funksjoner og andregradsuttrykk 4 110 Funksjoner og andregradsuttrykk Studentene skal kunne benytte begrepet funksjoner og angi definisjonsmengde og verdimengde til funksjoner regne med lineære funksjoner og andregradsfunksjoner og bestemme

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RENTABILITET OG KAPITALSTRUKTUR I STORE INDUSTRIFORETAK

RENTABILITET OG KAPITALSTRUKTUR I STORE INDUSTRIFORETAK STATISTISKE ANALYSER NR. 3 RENTABILITET OG KAPITALSTRUKTUR I STORE INDUSTRIFORETAK PROFIT RATES AND COMPOSITION OF ASSETS AND LIABILITIES FOR LARGE MANUFACTURING ENTERPRISES STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 232784 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 19/07 (2006.01) A01N 2/00 (2006.01) A01N 43/00 (2006.01) A01N 9/00 (2006.01) C02F 1/0 (2006.01) C09D

Detaljer

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt.

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 08. mai 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag) OPPGAVESETTET

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

Forelesning 17 Logistisk regresjonsanalyse

Forelesning 17 Logistisk regresjonsanalyse Forelesning 17 Logistisk regresjonsanalyse Logistiske regresjons er den mest brukte regresjonsanalysen når den avhengige variabelen er todelt Metoden kan brukes til å: teste hypoteser om variablers effekt

Detaljer

Lineære likningssett.

Lineære likningssett. Lineære likningssett. Forelesningsnotater i matematikk. Lineære likningssystemer. Side 1. 1. Innledning. La x 1, x, x n være n ukjente størrelser. La disse størrelsene være forbundet med m lineære likninger,

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Casio fx-9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Casio fx-9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx-9860 Innhold 1 Om lommeregneren 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

eksamensoppgaver.org 4 oppgave1 a.i) Viharulikheten 2x 4 x + 5 > 0 2(x 2) x + 5 > 0 Sådaserviatløsningenpådenneulikhetenblir

eksamensoppgaver.org 4 oppgave1 a.i) Viharulikheten 2x 4 x + 5 > 0 2(x 2) x + 5 > 0 Sådaserviatløsningenpådenneulikhetenblir eksamensoppgaver.org 4 oppgave1 a.i) Viharulikheten 2x 4 x + 5 > 0 2(x 2) x + 5 > 0 Sådaserviatløsningenpådenneulikhetenblir x, 5 2, eksamensoppgaver.org 5 a.ii) Vi har ulikheten og ordner den. 10 x 2

Detaljer

Detaljerte forklaringer av begreper og metoder.

Detaljerte forklaringer av begreper og metoder. Appendiks til Ingar Holme, Serena Tonstad. Risikofaktorer og dødelighet oppfølging av Oslo-undersøkelsen fra 1972-73. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 456 60. Dette appendikset er et tillegg til artikkelen

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode

Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2900 Empirisk metode Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: 73 59 19 33 Eksamensdato: 4. juni 2014 Eksamenstid: 4 timer Sensurdato: 26. juni

Detaljer

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7 Vedlegg 1 - Regresjonsanalyser 1 Innledning og formål (1) Konkurransetilsynet har i forbindelse med Vedtak 2015-24, (heretter "Vedtaket") utført kvantitative analyser på data fra kundeundersøkelsen. I

Detaljer

Nr. 40-3 årgang Oslos 4. oktober 1962

Nr. 40-3 årgang Oslos 4. oktober 1962 Nr. 40-3 årgang Oslos 4. oktober 962 INNHOLD Industriproduksjonen i august 962 Inn og utførselsverdi fordelt på varegrupper. Januar august 962 Meieridriften i august 962 Arbeidslønninger i industri, bygge

Detaljer

Innlevering BYPE2000 Matematikk 2000 HIOA Obligatorisk innlevering 2 Innleveringsfrist Tirsdag 1. april 2014 kl. 12:45 Antall oppgaver: 8+2

Innlevering BYPE2000 Matematikk 2000 HIOA Obligatorisk innlevering 2 Innleveringsfrist Tirsdag 1. april 2014 kl. 12:45 Antall oppgaver: 8+2 Innlevering BYPE2000 Matematikk 2000 HIOA Obligatorisk innlevering 2 Innleveringsfrist Tirsdag 1. april 2014 kl. 12:45 Antall oppgaver: 8+2 1 Bestem den naturlige denisjonsmengden til følgende funksjoner.

Detaljer

IO 74/ november 1974

IO 74/ november 1974 IO 74/49 6. november 1974 ESTIMERING V TOTLER MED EN T0-TRINNS UTVLGSPLN DER DE PRIMÆRE UTVLGSOMRÅDER TREKKES MED ULIK SNNSYNLIGHET I FØRSTE TRINN av Petter Laake Side 1. Generelt om Byråets nye utvalgsplan

Detaljer

nyttig informasjon av Henriette Brekke og Kaj Halvorsen Figurer til artikkel i Penger og Kreditt 2/09

nyttig informasjon av Henriette Brekke og Kaj Halvorsen Figurer til artikkel i Penger og Kreditt 2/09 Regionalt nettverk: Fersk og nyttig informasjon av Henriette Brekke og Kaj Halvorsen Figurer til artikkel i Penger og Kreditt /9 Figur Sammenlikning av Regionalt nettverks serier for kvartalsvekst i produksjonen

Detaljer

Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar

Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar v/rune Øverland, Trainor Elsikkerhet A/S Den siste artikkelen om kalibrering og statistikk tar for seg praktisk bruk av Microsoft Excel

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Språk og skrift som er brukt i SOS3003

Språk og skrift som er brukt i SOS3003 Språk og skrift som er brukt i SOS3003 Erling Berge Erling Berge 2010 1 Ei typisk setning i regresjonsspråket: Y i = β 0 + β 1 x 1i + ε i, i=1,...,n Det vi må lære først er rett å slett å lese ei setning

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Konsekvenser av familiepolitikk

Konsekvenser av familiepolitikk Konsekvenser av familiepolitikk Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Konsekvenser av - barnetrygd - foreldrepermisjon 1. fruktbarhet for - kontantstøtte 2. kvinners yrkesdeltakelse -

Detaljer

Oppgave 1. Det oppgis at dersom y ij er observasjon nummer j fra laboratorium i så er SSA = (y ij ȳ i ) 2 = 3.6080.

Oppgave 1. Det oppgis at dersom y ij er observasjon nummer j fra laboratorium i så er SSA = (y ij ȳ i ) 2 = 3.6080. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 28. FEBRUAR 2005 TILLATTE HJELPEMIDLER: KALKULATOR, TABELLER OG FORMLER I STATISTIKK (TAPIR FORLAG) OPPGAVESETTET BESTÅR AV 4 OPPGAVER PÅ

Detaljer

SOS3003 Eksamensoppgåver

SOS3003 Eksamensoppgåver SOS3003 Eksamensoppgåver Gjennomgang våren 2004 Erling Berge Gjennomgang av Oppgåve 2 gitt hausten 2003 Haust 2003 Oppgåve 2 Den avhengige variabelen i den logistiske regresjonsanalysen er freegl, som

Detaljer

MAT feb feb mars 2010 MAT Våren 2010

MAT feb feb mars 2010 MAT Våren 2010 MAT 1012 Våren 2010 Mandag 22. februar 2010 Forelesning Vi begynner med litt repetisjon fra forrige gang, med å sjekke om et vektorfelt er konservativt og dersom svaret er ja, regne ut potensialfunksjonen.

Detaljer

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger

Analyse av kontinuerlige data. Intro til hypotesetesting. 21. april 2005. Seksjon for medisinsk statistikk, UIO. Tron Anders Moger Intro til hypotesetesting Analyse av kontinuerlige data 21. april 2005 Tron Anders Moger Seksjon for medisinsk statistikk, UIO 1 Repetisjon fra i går: Normalfordelingen Variasjon i målinger kan ofte beskrives

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.01 REA308 Matematikk S Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

3.A IKKE-STASJONARITET

3.A IKKE-STASJONARITET Norwegian Business School 3.A IKKE-STASJONARITET BST 1612 ANVENDT MAKROØKONOMI MODUL 5 Foreleser: Drago Bergholt E-post: Drago.Bergholt@bi.no 11. november 2011 OVERSIKT - Ikke-stasjonære tidsserier - Trendstasjonaritet

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 75. årgangnr. 7, 957 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Indeks over verdien av detaljomsetningen 3 Utvalgstellinger i norsk bankstatistikk. Metoder og erfaringer 5 Ton nasjestatisti

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Tallsystemet vi vanligvis bruker, er et plassverdisystem med grunntall 10. Det finnes også plassverdisystemer med andre grunntall.

Tallsystemet vi vanligvis bruker, er et plassverdisystem med grunntall 10. Det finnes også plassverdisystemer med andre grunntall. Oppgave 4 (1 poeng) Skriv så enkelt som mulig a a 3 0 a a 3 2 5 Oppgave 5 (1 poeng) Tallsystemet vi vanligvis bruker, er et plassverdisystem med grunntall 10. Det finnes også plassverdisystemer med andre

Detaljer

Logistisk regresjon 1

Logistisk regresjon 1 Logistisk regresjon Hovedideen: Binær logistisk regresjon håndterer avhengige, dikotome variable Et hovedmål er å predikere sannsynligheter for å ha verdien på avhengig variabel for bestemte (sosiale)

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3515 / SØK8615 Mikro- og paneldataøkonometri

Eksamensoppgave i SØK3515 / SØK8615 Mikro- og paneldataøkonometri Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3515 / SØK8615 Mikro- og paneldataøkonometri Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: 73 59 19 33 Eksamensdato: 11.12.2014 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 2MX - AA

Løsningsforslag Eksamen 2MX - AA Løsningsforslag Eksamen 2MX - AA6516-28.05.2008 eksamensoppgaver.org September 13, 2008 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i 2MX er gratis, og det er lastet ned på eksamensoppgaver.org.

Detaljer

Videregående fagutdanning i Sogn og Fjordane

Videregående fagutdanning i Sogn og Fjordane Vedlegg 29 - Fortrolig Videregående fagutdanning i Sogn og Fjordane Forfattere Lars Harald Vik Ulf Johansen SINTEF Teknologi og samfunn Anvendt økonomi 202-02-8 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse:

Detaljer

Litt enkel matematikk for SOS3003

Litt enkel matematikk for SOS3003 Litt enkel matematikk for SOS3003 Erling Berge Fall 2009 Erling Berge 1 Om matematikk Matematikk er ikkje vanskeleg Det er eit språk for logikken. Det er lett å lære og å lese Det kan vere litt vanskelegare

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer