Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vox-speilet. voksnes deltakelse i opplæring"

Transkript

1 Vox-speilet 2007 voksnes deltakelse i opplæring

2

3 Forord Vox-speilet 2007 er den første utgaven av en årlig utgivelse av opplæringsstatistikk om voksne. Vox har gjennom utgivelsen av Vox-speilet fått mulighet til å samle data og statistikk om voksnes deltakelse i opplæring fra en rekke kilder. Ved å gjøre ytterligere analyse på data som foreligger og samle statistikk fra flere kilder mener Vox at man med denne rapporten har kommet nærmere å kunne kvantifisere omfanget av voksnes deltakelse i opplæring. Det er fremdeles rom for forbedringer av statistikk og datagrunnlag, noe denne rapporten også peker på. Tilgang på registerdata har vært helt nødvendig for å kunne skrive denne rapporten, og Vox har møtt stor velvilje fra en rekke aktører på feltet. I den forbindelse vil Vox særlig takke Utdanningsdirektoratet og SSB for godt samarbeid, og for at de muliggjorde tilgangen på rådata og filer om voksne i videregående opplæring. Også en takk til IMDi for samarbeid og tilgang på data fra NIR og til Norsk Språktest for statistikk knyttet til avsluttende norskprøver. Ikke minst har brukergruppen for RealDok og datatilgang til fylkeskommunenes RealDokbaser gjort det mulig å presentere ny kunnskap om bruken av realkompetansevurdering i fylkene. Prosjektet har vært ledet av Lene Guthu ved Vox, som har gjennomført analyser og innsamlingen av data og statistikk fra de ulike kildene. Faglig ansvarlig for rapporten er underdirektør i avdeling for utredning og forvaltning ved Vox, Per Morten Jørgensen. Oslo 15. januar 2008 Turid Kjølseth direktør

4 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Bakgrunn Innhold og datagrunnlag Deltakelse og deltakerbegrepet Voksne i grunnskolen Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Deltakelse totalt Deltakelse etter spor: forventet progresjon og tempo Deltakere med rett og plikt til opplæring Målgruppen Deltakere i norskopplæring Resultater for avsluttende norskprøver Voksne i videregående opplæring Om datagrunnlaget Deltakere i et opplæringsløp Definisjonen av en deltaker i et opplæringsløp Deltaker i et opplæringsløp 2006, etter alder De mest populære studieretningene Hvem som deltar på hva Oppstartstidspunkt Bestått sluttkompetanse Bestått sluttkompetanse fordelt på kjønn og alder Bestått sluttkompetanse fordelt på studieretningstype Avbrutt opplæringen Avbrutt opplæring fordelt på kjønn og alder Avbrutt opplæring fordelt på studieretningstype Nye deltakere Nye deltakere i 2006 fordelt på alder og kjønn Nye deltakere i 2006 fordelt på studieretning Realkompetansevurdering Realkompetansevurdering av voksne inn mot videregående opplæring Realkompetansevurderinger gjennomført i rapporteringsåret fylker Omfanget av avkortet opplæring Realkompetansestudentene Realkompetansesøkere og deltakere Etter studiested utdanningssektor: Hvilke kurs som ønskes og tilbys Studieforbund og fjernundervisning Utvikling i studieforbundenes aktivitetsnivå Hovedtrekk i studieforbundenes aktivitet de siste fem årene Deltakelse etter kjønn og alder Deltakere og kurs etter kursemne Deltakelse etter nivå og eksamensform Aktiviteten etter studieforbund Fjernundervisningen Hovedtrekk i fjernundervisningens aktivitet de siste fem årene Kursfullføringer etter nivå og eksamensform Deltakelse etter kjønn Deltakelse etter fjernundervisningsinstitusjon Program for basiskompetanse i arbeidslivet Søking og tildeling 2006 og Gjennomførte kurs Deltakerkarakteristikk 50 ISBN Vox Opplag Design / produksjon: 07 Gruppen AS

5 5 Innledning 1

6 6 Vox-speilet 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn Vox-speilet er en samling av statistikk knyttet til voksenopplæring i Norge generelt, og innenfor Vox arbeidsfelt spesielt. Hensikten med rapporten er å styrke statistikk- og kunnskapsgrunnlaget knyttet til voksnes læring. Det har til nå vært rapportert svært lite om voksnes deltakelse i opplæring, og det er også første gang data på feltet samles i en statistikkrapport. Et utdanningsløp går i utgangspunktet fra barnehage til doktorgrad, selv om de færreste tar doktorgrad. Et tradisjonelt utdanningsløp er strukturert og institusjonalisert, og deltakere på ulike nivåer er relativt homogent alderssammensatt. Voksenopplæringen er derimot i mindre grad strukturert, og i større grad individuelt tilpasset. Det er også stor variasjon i deltakernes alder og progresjon. I tillegg til det formelle utdanningsløpet vil læring også foregå uformelt. Denne læringen foregår på alle livsarenaer, men særlig antar vi at mye av den totale kompetansen som er i befolkningen, er knyttet til læring gjennom arbeidslivet. Arbeidslivet finansierer også i noen grad formell utdanning og en relativt stor grad ikke-formell læring og kompetanseutvikling i form av kurs som en del av utviklingen av egen arbeidskraft. Den uformelle læringen og virksomhetsfinansierte voksenopplæringen finnes det ikke tilgjengelig statistikk på. Vox-speilet vil presentere statistikk fra opp - læring som er helt eller delvis finansiert av offentlige midler. Utdanningen som organiseres og finansieres av det offentlige, kan grovt deles i to: det ordinære formelle utdanningsløpet og opplæring tilpasset voksne. Vox fokuserer i første rekke på opplæring som er tilrettelagt og tiltenkt den delen av den voksne befolkningen som ikke har høyskole- og/eller universitetsutdanning. 1.2 Innhold og datagrunnlag Voksenopplæringen i Norge er et fragmentert felt, med mange aktører, både offentlige og private som retter seg mot flere målgrupper. Det som kjennetegner voksenopplæringen, er at den skal være fleksibel og i stor grad individuelt tilpasset. Denne fleksibiliteten medfører at opplæringen ofte er mindre standardisert, og at praktisering av opplæring og tilbud vil kunne variere etter hvem som tilbyr og etterspør opplæringen. Dette er i stor grad tilsiktet, men medfører også at statistikk og rapportering kan inneholde feilkilder og være mangelfull. Praktiseringen og forståelsen av hva som skal rapporteres i statistikkøyemed, kan også være noe ulik fra aktør til aktør. Vox mener likevel at statistikken som blir presentert i denne rapporten gir et godt bilde av omfang og deltakelse innenfor de områdene som blir behandlet. All statistikk er hentet fra offisielle og godkjente registre. I den grad Vox har fått tilgang på rådatafiler, så er disse bearbeidet for å kunne gjøre ytterligere analyser utover den offisielle statistikken. Et eksempel på dette er statistikk om voksne i videregående opplæring. Fra Utdanningsdirektoratet har Vox fått tilgang på datafilene fra fylkeskommunenes rapportering av utdanningsopplysninger til staten, som danner grunnlag for Utdanningsdirektoratets utdanningsstatistikk og offisiell statistikk om utdanning fra Statistisk sentralbyrå. Vox-speilet presenterer statistikk så deskriptivt som mulig. Dette medfører at det i liten grad vil bli gjort analyser i betydningen fortolkninger, konklusjoner og anbefalinger. Rapporten vil i hovedsak konsentrere seg om å forklare datagrunnlaget og beskrive hva statistikken viser. Rapporten tar for seg følgende områder: Voksne i grunnskoleopplæring Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Voksne i videregående opplæring Bruk av realkompetansevurdering Deltakelse i opplæring i regi av studieforbund og fjernundervisning Basiskompetanseprogrammet for arbeidslivet (BKA).

7 Kapittel 1 Innledning 7 Statistikkgrunnlaget er hentet fra en rekke ulike kilder: Rådata fra SSB hentet fra VIGO fylkeskommunenes inntakssystem for videre gående opplæring Statistikkbanken SSB Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) RealDok Samordnaopptak.no BKA-statistikk Når det gjelder voksne i videregående opplæring er det andre utfordringer knyttet til deltakerbegrepet. Det har vært en betydelig valgfrihet hos fylkeskommunene med hensyn til hvordan de voksne skal rapporteres, både i form av rutiner og verktøy for registrering. «Voksne i denne sammenhengen er derfor de personer som den enkelte fylkeskommunen definerer og rapporter som voksne, etter hva slags tilbud som gis» (Raabe 2007 s. 22). Dette har ført til en del unøyaktig og mangelfull statistikk over de voksnes deltakelse. I 2005 rapport erte fylkeskommunene basert på en spørreundersøkelse om at det var cirka voksne deltakere under opplæring (Haugerud m.fl., Vox 2005). Rapportering av voksne i videre gående opplæring fra fylkeskommunene til SSB og Utdanningsdirektoratet bygger på registrerte søkere og deltakere i et opplæringsløp definert med en ønsket sluttkompetanse. Det er denne definisjonen av en deltaker som ligger til grunn for rapportering av deltakerstatistikk i Vox-speilet. Vox har imidlertid voksne som eneste fokusområde, og har derfor gjort, og vil i framtiden gjøre, ytterligere analyser av datamaterialet. Det bør understrekes at det vil være helt nødvendig å lese datagrunnlaget og de definisjonene som ligger til grunn for tallene når man tolker data og statistikk. 1.3 Deltakelse og deltakerbegrepet Statistikken som blir publisert i Vox-speilet, er i hovedsak knyttet til deltakelse, og dermed antall deltakere. Hva som ligger i begrepet deltaker, vil framgå av datagrunnlaget for hvert enkelt kapittel og statistikkområde. Studieforbund og fjernundervisnings institusjoner rapporter for eksempel kun om antall kursdeltakere, og ikke unike deltakere. Individer som deltar på flere kurs, telles per kurs de deltar på slik at hvor mange unike deltakere det er snakk om, sier den offisielle statistikken ingenting om.

8 8 Vox-speilet

9 9 Voksne i grunnskolen 2

10 10 Vox-speilet 2.0 Voksne i grunnskolen I 2002 fikk alle voksne med behov lovfestet rett til opplæring på grunnskolenivå. Tilbudet gis uavhengig av tidligere fullført grunnskole utdanning, og retter seg mot voksne som har svake ferdigheter på dette nivået. Retten til opplæring omfatter alle de fagene som kandidaten trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne (jf. opplærings loven 4a-1). Det tilbys opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Det er kommunene som er ansvarlige for opplæringen, og tilbudet skal tilrettelegges for den enkelte voksnes livssituasjon og behov. I 2006 deltok voksne 1 i grunnskoleopplæring. Etter at retten til grunnskoleopplæring ble innført, økte antall voksne deltakere med 14 prosent fra Siden har deltakertallet holdt seg stabilt. Kvinneandelen har holdt seg stabil siden Den største endringen har imidlertid vært økningen i antall minoritetsspråklige deltakere. I 2002 var 58 prosent av del takerne minoritetsspråklige. Fire år seinere var andelen minoritetsspråklige økt til 73 prosent. Tabell 2.0: Antall deltakere i grunnskoleopplæring med andel kvinner og minoritetsspråklige til År Deltakere Andel kvinner Andel minoritets språklige Kilde: GSI 1. I tillegg til den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne deltok voksne i spesialundervisning på grunnskolenivå (GSI). Dette dreier om voksne som ikke har, eller ikke kan få, tilfredstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne (Opplæringsloven 4A-2).

11 Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 11 3

12 12 Vox-speilet 3.0 Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere er lovfestet siden 1. september Om man har rett og/eller plikt til å delta i opplæring, bestemmes av oppholdsgrunnlaget til den enkelte innvandrer. Hovedregelen er at de som får opphold med mulighet for permanent bosettingstillatelse, har både rett og plikt til 300 timer opplæring, fordelt på 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap på et språk som deltakeren forstår. Andre innvandringsgrupper, som arbeidsinnvandrere og deres familier, defineres som grupper uten rett og plikt (Basis! 2006). Med rett til opplæring menes at opplæringen er gratis for deltakeren. Har man kun plikt til å delta, må deltakeren selv betale for opplæringen. Retten til gratis opplæring gjelder i tre år, og kommunene er forpliktet til å gi et tilbud innen tre måneder etter ankomst eller søknad om opp læring. I tillegg er kommunene forpliktet til å tilby ytterligere opplæring ved behov i inntil timer. Disse timene må taes ut innen fem år. Tallene som i denne rapporten, er hentet fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og Grunnskolenes informasjonssystem (GSI). I NIR registreres kun deltakere som omfattes av rett og/eller plikt til norskopplæring, mens i GSI rapporterer kommunene samtlige av deltakerne i førstegangsopplæringen, uavhengig av om deltakerne har rett og/eller plikt til opplæring og hvordan opplæringen finansieres. 3.1 Deltakelse totalt Fra til var ned gangen i antall deltakere i norskopplæring på 28 prosent, fra til deltakere. Kvinneandelen har derimot økt fra 52 prosent i 2002 til over 60 prosent de seineste årene Deltakelse etter spor: forventet progresjon og tempo Deltakerne får tilbud om opplæring på ett av tre spor. Plassering på spor knyttes til deltakernes forutsetninger, og avgjøres av følgende forhold: Spor 1: Innvandere med svært liten eller manglende skolebakgrunn Spor 2: Innvandrere med noe utdanning og/eller et morsmål svært ulikt norsk Spor 3: Innvandrere med god allmennutdanning (Basis! 2007) Progresjon i opplæringen skiller de ulike sporene fra hverandre. Figur 3.1: Antall deltakere i førstegangsopplæringen i norsk og samfunnskunnskap fra til etter kjønn % 41 % 49 % 48 % 46 % % 59 % 61 % 62 % 64 % Kilde: GSI Menn Kvinner

13 Kapittel 3 Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 13 Tabell 3.1.1: Antall deltakere i førstegangsopplæringen i norsk og samfunnskunnskap fra til etter spor Kilde: GSI År Antall Spor 1 Spor 2 Spor 3 Totalt Antall Antall Antall Kvinneandel Kvinneandel Kvinneandel Kvinneandel Før 2005 var opplæringene delt i to løp, løp A og løp B. Derfor er deltakerne fram til kun registrert på spor 1 og 2 og spor 3 er registrert med 0 deltakere fram til Tabell viser at det er flest deltakere på spor 2. I 2006 og 2007 var over 50 prosent av deltakerne på spor 2. Kvinneandelen på spor 1 var noe høyere enn på spor 2 og Deltakere med rett og plikt til opplæring Kommunene er lovpålagt å registrere informasjon i NIR om deltakelse i norskopp læring for innvandrere med rett og/eller plikt til opp læring. På grunn av underrapportering har det heftet svakheter og mulige mangler ved denne kommunale registreringen. Fra har det skjedd en endring i registreringsrutinene ved at Norsk Språktest registrerer resultatene fra norskprøvene direkte inn i NIR. Dette vil medføre sikrere datakvalitet og et bedre datagrunnlag Målgruppen 2006 Alle innvandrere som omfattes av rett og/eller plikt til norskopplæring, blir referert til som målgruppen, uavhengig av om de har startet opplæring eller ikke. Målgruppen 2006 defineres her som innvandrere som har kommet til landet i 2006, og som omfattes av introduksjons loven med rett og/eller plikt til norskopplæring. I 2005 kom det ca innvandrere inn i målgruppen etter innføring av rett og plikt til norskopplæring 1. september samme år (IMDi 2008). Tabell viser en oversikt over innvandrere som kom inn i målgruppen i I 2006 kom voksne innvandrere inn i målgruppen innvandrere hadde både rett og plikt til opplæring (77 prosent). 178 innvandrere i målgruppen hadde kun rett til opplæring, mens bare hadde plikt til å delta i norskopplæring. 58 prosent av innvandrerne som kom inn i målgruppen i 2006, var kvinner (5 935). Av dem som både hadde rett og plikt til å delta i norskopplæring var 64 prosent kvinner (5 045), mens av innvandrere som kun hadde plikt til å delta på norskopplæring, var det flere menn enn kvinner. 51 prosent av målgruppen i 2006 var under 30 år (5 154). 14 prosent var eldre enn 40 år (1 418). I gruppen som kun hadde plikt til å delta i opplæring, var det utelukkende innvandrere eldre enn 40 år. Tabell 3.2.1: Målgruppen i 2006 fordelt på rettighetsgruppe, kjønn og alder Plikt Rett Rett og plikt* Totalt Kjønn Menn Kvinner Sum Alder Under 30 år år år eller eldre Sum *Rett/plikt = 3 deltakere uten registrert kjønn og alder.

14 14 Vox-speilet Deltakere i norskopplæring 2006 Kommunen er ansvarlig for at samtlige bosatte i kommunen som befinner seg i målgruppen, får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For å defineres som deltaker i norsk opplæring 2006, skal kommunen ha fattet vedtak om opplæring før utgangen av kalender året Det ligger ikke noen begrensninger i hvor lenge deltakerne kan ha vært i opplæring, så flere av deltakerne kan ha startet i Tabell beskriver den totale deltakermassen som var under opplæring i Ved utgangen av 2006 var totalt innvandrere med rett og/eller plikt til norskopplæring i gang med opplæring. 95 prosent hadde både rett og plikt til opplæring (6 101). 256 innvandrere hadde plikt til å delta uten at de hadde rett, mens 98 innvandrere hadde rett til opplæring uten at de var forpliktet til å delta. Halvparten av deltakerne var under 30 år (3 254). Totalt 64 prosent av deltakerne var kvinner (4 119). Av dem som både har rett og plikt til norskopplæring, utgjorde kvinnene 65 prosent av deltakerne, mens av dem som har plikt, men ikke rett, utgjorde kvinnene 41 prosent. 85 prosent av deltakerne (5 469) som var under opplæring i 2006 startet opplæringen samme år. Tabell viste at innvandrere kom inn i målgruppen i Det vil si at 54 prosent av innvandrerne som kom inn i målgruppen i 2006, startet opplæring samme år. Tabell 3.2.2: Deltakere i norskopplæring per fordelt på rettighets gruppe, kjønn og alder Plikt* Rett Rett og plikt** Totalt Kjønn Menn Kvinner Sum Alder Under 30 år år år eller eldre Sum *Plikt = 1 deltaker uten registrert kjønn og alder **Rett og plikt = 10 deltakere uten registrert kjønn og alder 3.3 Resultater fra avsluttende norskprøver Norskprøve 2 og 3 er avsluttende prøver som tilbys innvandrere etter fullført norskopplæring 1. Per dags dato er det ikke et krav om at deltakerne skal ta avsluttende prøve, men de fleste velger å gå opp til én eller begge prøvene. For kommunene er det fordelaktig at deltakerne består, fordi det blir utbetalt resultattilskudd for hver beståtte prøve. Det er ikke bare innvandrere med rett og/eller plikt til opplæring som går opp til prøvene. Også deltakere som får opplæring etter over gangsordning og privatister kan gå opp. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har det overordnete ansvaret for prøvene, og de har gitt Norsk språktest 2 i oppdrag å utarbeide, kvalitetssikre og administrere prøvene. Vox har et ansvar for å sikre forsvarlig gjennomføring av prøvene. Norskprøve 2 og 3 består av en muntlig og en skriftlig del. Deltakere som får opp lær ing på spor 2 og 3, har som mål å bestå den skriftlige og muntlige delen av Norskprøve 3. For deltakerne på spor 1, som også får grunnleggende lese- og skriveopplæring, er målet å bestå den skriftlige delen av Norskprøve 2 og den muntlige delen av Norskprøve 3. I 2006 ble norskprøvene avholdt tre ganger. I statistikken kan det ligge individer som har strøket flere ganger tidligere. Tabell 3.3a: Antall kandidater som har avlagt og kandidater som har bestått Norskprøve 2 og 3 i 2006 Skriftlig del Kandidater totalt Kandidater bestått %-bestått Prøve Prøve Muntlig del Kandidater totalt Kandidater bestått %-bestått Prøve Prøve Kilde: Norsk språktest 1. Norskprøve 1 er en intern prøve som i hovedsak har en diagnostisk funksjon. Dette er ikke en avsluttende prøve. 2. Universitetet i Bergen i samarbeid med studieforbundet Folkeuniversitetet.

15 Kapittel 3 Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 15 I 2006 var det totalt kandidater som gikk opp til den skriftlige delen av Norskprøve 2, og kandidater som gikk opp til den skriftlige delen av Norskprøve 3. Gjennomsnittsalderen til kandidatene var 33 år (Norsk språktest 2007). Det er flere som går opp til den skriftlige delen av Norskprøve 2 enn til den muntlige. For Norskprøve 3 er det flest som går opp til den muntlige delen. Ca 90 prosent av kandidatene består den muntlige delen av prøven uansett nivå. Strykprosenten er imidlertid noe høyere på Norskprøve 3 enn på Norskprøve 2. Dette gjelder også den skriftlige delen, hvor 52 prosent av kandidatene strøk, mens strykprosenten ved Norskprøve 2 var på 47 prosent. Samtlige kandidater som går opp til skriftlig prøve, blir bedt om å fylle ut et persondataskjema som seinere skal brukes til å kartlegge hvilke faktorer som virker inn på læringen og resultatet av prøvene. Av dem som gikk opp til Norskprøve 2 i 2006, leverte (74 %) kandidater dette skjemaet, mens av de som gikk opp til Norskprøve 3, leverte (79 %) 3. Ikke alle kandidatene svarte på alle spørsmålene 4. Kandidatene ble spurt om hva som var deres hovedmotivasjon for å gå opp til de avsluttende prøvene. Hovedmotivasjon virker for de fleste å være knyttet til arbeid, og at de ønsker å benytte resultatene i forbindelse med jobbsøking. Det å få et prøvebevis som en generell dokumentasjon på norskferdigheter ble også oppgitt som en viktig motivasjonsfaktor for flere av kandidatene (Norsk språktest 2007). Den videre analysen tar for seg kandidatene som gikk opp til avsluttende norskprøver i 2006 og som leverte persondataskjema. Tabell 3.3b viser en oversikt over karakteristika av kandidatene som gjennomførte og som besto Norskprøve 2 og 3 i Tabell 3.3b: Kandidater som har avlagt og bestått Norskprøve 2 og 3 i 2006 etter kjønn, utdanning, verdensdel og tid i Norge Norskprøve 2 Norskprøve 3 Kandidater %-bestått Kandidater %-bestått Kjønn Mann Kvinne Totalt Utdanning Grunnskole Videregående skole Høgskole/universitet Annet Totalt Verdensdel* Amerika (Sør+Nord) Europa Afrika Asia Midt-Østen Totalt Tid i Norge** under 1 år år år år år over 5 år Totalt Kilde: Norsk språktest *Kandidatene blir bedt om å oppgi hjemland. Kandidatene kommer fra nærmere 140 forskjellige land. **Kandidatene blir spurt om hvor lenge de har vært i Norge før de gikk opp til prøven. Det var flere kvinner enn menn som gikk opp til prøvene og andelen som besto prøvene var større blant kvinner enn blant menn. Forskjellen var størst for kandidatene som gikk opp til Norskprøve 3: 39 prosent av mennene besto prøven mot 56 prosent av kvinnene. Kandidatene ble spurt om høyeste utdanning utenfor Norge. Det er en jevn fordeling mellom kandidatenes utdanningsbakgrunn for deltakerne på Norskprøve 2. Den største gruppen på 625 kandidater hadde grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Blant kandidatene med denne utdanningsbakgrunnen besto 43 prosent av de som gikk opp til Norskprøve 2. Av dem med høyskole eller universitetsutdanning besto 68 prosent prøven. 3. Utfylling av skjema er frivillig. Vanligvis bruker mellom prosent av kandidatene å levere, men grunnet mangelfull nummerering, noe som førte til at man ikke kunne skille hvem som hadde tatt norskprøve 2 og hvem som hadde tatt norskprøve 3, ble det noen færre i I 2006 var det flest ubesvarte spørsmål om egen utdanning utenfor Norge, hvor cirka 3 prosent av kandidatene til Norskprøve 2 unnlot å svare. For Norskprøve 3 gjaldt dette 1 prosent av kandidatene.

16 16 Vox-speilet Kandidater med høyskole-/universitetsutdanning gikk hovedsakelig opp til Norskprøve 3. Av dem som gikk opp til Norskprøve 3 i 2006, utgjorde kandidater med denne utdanningsbakgrunnen over 50 prosent. 56 prosent av kandidatene med høyskole-/universitets utdanning besto Norskprøve 3. Av dem med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, besto 34 prosent av kandidatene. De innvandrergruppene som hadde flest deltakere som gikk opp til Norskprøvene i 2006, kom fra Somalia, Afghanistan, Thailand og Irak (Norsk språktest 2007). Den største gruppen av kandidater som gikk opp til Norskprøve 2, kom fra Asia (831) og Afrika (474). De fleste deltakerne som gikk opp til Norskprøve 3, kom fra Asia (1 000) og Europa (908). Europeerne gikk hovedsakelig opp til Norskprøve 3, og besto også i større grad prøvene (74 prosent) enn kandidater fra andre verdensdeler. Hovedandelen av deltakerne oppgir å ha vært i Norge fra to til fire år før de går opp til prøvene. Av dem som gikk opp til norskprøvene i løpet av det første året de var i Norge, var det 73 prosent som består. Av disse gikk de fleste opp til Norskprøve 3.

17 Voksne i videregående opplæring 17 4

18 18 Vox-speilet 4.0 Voksne i videregående opplæring Voksnes rett til videregående opplæring ble innført 1. august Loven omfatter personer født før 1978 som har fullført grunnskoleutdanningen, men som ikke tidligere har fullført videre gående opplæring. Et sentralt element i retten er at opplæringen skal bygge på realkompetanse og tilpasses den enkeltes behov og livssituasjon. Voksne skal derfor få vurdert sin realkompetanse, og som et resultat av denne vurderingen få tilbud om et tilrettelagt opplæringsløp (BASIS! 2007). Det vil si at mens noen voksne deltar i ordinære kurs ved videregående skoler, i egne klasser eller i elevklasser, kan andre følge mer individuelt tilpassede opplæringsløp. Opplæringen kan da gis i form av komprimerte løp, eventuelt avkortet løp, og kan gis av andre tilbydere enn fylkeskommunen. De voksne følger i mindre grad normerte løp slik som vanlige elever i videregående skoler. Både når det gjelder deltakelse i videregående opplæring og bruk av realkompetansevurdering inn mot videregående opplæring (jf kap.5), vil betegnelsene fra Reform 94 benyttes. 4.1 Om datagrunnlaget Enkelte fylkeskommuner registrerer voksnes deltakelse i videregående opplæring i de ordinære skoleadministrative systemene sammen med elevene, men de fleste fylkeskommunene benytter et eget registreringsverktøy (Real Dok 1 ) for registrering av voksnes deltakelse. Felles er at dataene legges inn i fylkeskommunenes inntakssystem for videregående opplæring (VIGO). SSB henter data fra VIGO og fylkeskommunenes register over voksenopplæringen, og presenterer grunnlagstall og nøkkelberegninger for hvert fylke i Kommune-Stat Rapportering (KOSTRA) per rapporteringsår 2. Det er satt i gang flere prosjekter som skal forbedre statistikkgrunnlaget for voksne i videregående opplæring. I 2004 utarbeidet SSB, innenfor rammen av et oppdrag fra den gang Utdannings- og forskningsdepartementet «Kvalitetsprosjektet for videregående opplæring», et opplegg for innhenting av data om voksne. Hensikten var blant annet å øke kvaliteten på data over voksnes deltakelse i videregående opplæring. I etterkant av dette arbeidet, og etter at statistikk over voksnes deltakelse ble publisert i KOSTRA, ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle jobbe med å forbedre kravspesifikasjonen og statistikkgrunnlaget for voksenstatistikken. Arbeidsgruppen består av representanter fra SSB, Utdanningsdirektoratet, VIGO-styringsgruppe, Vox og fylkeskommunene. Et sentralt mål i dette arbeidet er å komme betydelig lenger med hensyn til en utfordring som ennå ikke er løst: det må legges klare nasjonale føringer både når det gjelder fortolkning av regelverk og krav om felles rutiner og registreringsmetoder. Denne typen virkemidler er nødvendig for bedre å kunne måle fylkeskommunenes implementering av voksnes rett til videregående opplæring og voksens deltakelse i formell utdanning på dette nivået generelt. I tillegg til at det blir jobbet med å forbedre rutinene og kravspesifikasjon for registrering av voksnes deltakelse i videregående opplæring, arbeides det med å forene systemene som benyttes til registrering i fylkeskommunene. I løpet av 2008 er det et mål å ha klar en funksjonalitet også for voksne i den nylig etablerte VIGO-sentralbase, hvor de voksne skal rapporteres direkte inn i en sentralbase fra RealDok og de skoleadministrative systemene. Ved å inkludere voksne i VIGO-sentralbase vil det også være lettere å håndtere og dele informasjon om de voksnes deltakelse uavhengig av geografi. Blant annet vil det bli mulig å hente inn informasjon om voksne som har deltatt i opplæring i et annet fylke. I arbeidet med denne rapporten benyttes samme datagrunnlag som SSB benytter i sin publisering av voksenstatistikk i KOSTRA. Det vil likevel være enkelte avvik mellom tallene her og de man finner på SSB sine hjemmesider 3. I statistikken publisert i KOSTRA er deltakere uten gyldig fylkestilhørighet fjernet fra statistikken. Dette samt enkelte ulike definisjoner og kriterier gjør at våre tall avviker noe fra tallene publisert i KOSTRA. 1. RealDok brukes oftest i kombinasjon med skoleadministrative systemer når det gjelder utstedelse av dokumentasjon. 2. I rapporteringen av voksne i videregående opplæring benyttes ikke kalenderår, men rapporteringsår fra foregående skoleår til inneværende år. Det vil si at rapporteringsåret 2006 omfatter perioden til Årsaken til dette er forskjell i hvordan tallene defineres. For eksempel når SSB beregner hvor mange nye deltakere som er kommet til i 2006, beregnes det ut fra de som også søkte enten videregående opplæring eller realkompetansevurdering i 2006, det vil si hvor mange av søkerne som fikk tilbud om plass i Vox-speilet tar for seg voksne som har startet opplæring og som er registrert for første gang i 2006 uavhengig av når de har søkt opplæring (jf. kap 4.5 Nye av året 2006).

19 Kapittel 4 Voksne i videregående opplæring Deltakere i et opplæringsløp 2006 Til forskjell fra elevers deltakelse i videregående opplæring, blir ikke samtlige kurs og fag som de voksne deltar på, registrert. De voksne registreres i et opplæringsløp med en ønsket sluttkompetanse. Dette blir enten registrert på høyere nivå i form av fagbrev eller studiekompetanse, eller på lavere nivå med fag eller fagkombinasjoner som ikke gir fagbrev eller studiekompetanse. På den måten blir de voksnes deltakelse registrert i løp, fra den voksne søker om videregående opplæring til opplæringen registreres som fullført, eventuelt som avbrutt. Hvor i opplæringsløpet den enkelte voksne befinner seg på et gitt tidspunkt, sier den offisielle statistikken ingenting om Definisjonen av en deltaker i et opplæringsløp For å defineres som en deltaker i et opplæringsløp i 2006 skal den voksne være registrert som en deltaker enten i et voksenrapporterings system eller i elevsystemene med elevstatus «V», det vil si «Voksen». I tillegg må følgende kriterier oppfylles: opplæringen skal ha startet før deltakerne skal ikke ha avbrutt opplæringen eller bestått ønsket sluttkompetanse foregående skoleår (før ) deltakeren skal være registrert med en kurskode I denne definisjonen av deltakelse er det ikke satt noen begrensning på hvor lenge opplæringen skal ha vart. Så lenge opplæringen ikke er blitt registrert med avbrudd eller bestått, regnes samtlige voksne med en oppstartsdato tidligere enn rapporteringsåret 2007 som deltaker i et opplæringsløp i Det vil si at man i dette tallet kan ha med deltakere som har vært under opplæring siden I kapittel vises en oversikt over hvor lenge deltakerne i et opplæringsløp i 2006 har vært i opplæringssystemet. På bakgrunn av disse defineringene var det registrert voksne i videregående opplæring per prosent (25 593) av disse var kvinner, 31 prosent (11 239) var menn. SSB rapporterer i samme periode om deltakere. Forskjellen beror på forskjellige måter å definere en deltaker på Deltaker i et opplæringsløp 2006, etter alder Fylkeskommunene har håndtert voksnes rett til videregående opplæring nokså ulikt også i forhold til hvordan loven om voksnes rett fortolkes og defineres (Vox 2007). Fylkene har i stor grad utarbeidet egne rutiner, og enkelte fylkeskommuner har også vært mer rause i sin fortolkning av lovverket ved å tilby flere voksne enn de som omfattes av voksenretten, et tilrette lagt opplæringstilbud. I følge loven skal tilbudet om tilpasset opplæring for voksne gis til voksne født før 1978 og som tidligere ikke har fullført videregående opplæring. Vi har ikke mulighet til å kontrollere om deltakerne har fullført videregående opplæring på et tidligere stadium. Vi kan imidlertid kontrollere hvor mange som i følge opplæringsloven tilfredsstiller alderskriteriet. I henhold til loven skulle deltakere i et tilpasset opplæringsløp i 2006 være minst 28 år. Tabell 4.2.3a: Aldersfordeling for deltakere i et opplæringsløp 2006 Antall Prosent Under 30 år år år år Totalt prosent av deltakerne var under 40 år. De fleste befant seg i aldergruppen år. Det er fremmet forslag om en endring i opplæringsloven slik at retten til opplæring endres fra fødselsår til at alle over 25 år skal ha rett til opplæring så sant de ikke tidligere har fullført videregående opplæring. I tabell 4.2.3b er deltakerne delt inn i tre grupper: deltakere under 25 år deltakere mellom 25 og 27 år gruppen som vil komme med ved en endring i lovverket knyttet til voksenretten 28 år og eldre aldersgruppen som tilfredsstiller alderskriteriet knyttet til voksenretten

20 20 Vox-speilet Tabell 4.2.3b: Voksenrett, alderskriteriet Antall Prosent Under 25 år år år Totalt prosent (7 057) av deltakerne omfattes ikke av voksenretten fordi de ikke tilfredsstiller alderskriteriet i opplæringsloven. Hadde vi tatt utgangspunkt i alderen til deltakeren det året opplæringen begynte, og ikke i 2006, ville gruppen vokst ytterligere De mest populære studieretningene En deltaker kan være registrert med flere enn ett kurs. I den grad de ulike kursene er innen samme studieretning, telles deltakeren bare en gang. Om en deltaker er registrert med flere kurs på ulike studieretninger, er det kun siste påbegynte kurs som telles. Er deltakeren registrert med flere opplæringsløp på ulike studieretninger og kursene er registrert med samme oppstartsdato vil kursdeltakeren telles innenfor hver av studieretningene. For eksempel vil en person som er registrert som deltaker i opplæring innen studieretningen helse- og sosialfag og innen allmennfaglig studieretning med samme oppstartstidspunkt, telles med innenfor begge studieretningene. Det vil si at antall deltakere fordelt på studie retning (38 349) vil kunne være høyere enn antall unike deltakere (36 832). Det er hovedsakelig to områder som utmerker seg som spesielt populære blant voksne som deltar i videregående opplæring. Helse- og sosialfag er den mest populære studieretningen med 44 prosent av kursdeltakerne. Nest størst i antall voksne deltakere er studieretninger som gir studiekompetanse (37 prosent). Denne kategorien består av studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, studieretning for idrettsfag og studieretning for musikk, dans og drama. Innenfor de studieforberedende studieretningene er allmenne, økonomiske og administrative fag den største studieretningen med over kursdeltakere. Det vil si at 95 prosent av deltakerne i kategorien «studieretninger som gir studiekompetanse», deltar på allmennfaglig opplæring Hvem som deltar på hva 71 prosent av kursdeltakerne innen helse- og sosialfag var i alderen år befant seg i aldersgruppen år, i aldersgruppen år. Alderen til kursdeltakerne innen studieretninger som gir studiekompetanse, var lavere. Størst var aldersgruppen under 30 år med kursdeltakere. 42 prosent av kursdeltakerne innen denne studieretningstypen var i denne aldersgruppen. Figur 4.2.5b viser aldersfordelingen til kurs deltakerne på de ulike studieretningstypene. Helse- og sosialfag er skilt ut som egen kategori, mens de andre studieretningene som gir yrkeskompetanse er slått sammen. Tabell 4.2.4: Deltakerne i et opp læringsløp 2006 fordelt på studieretning Antall Prosent Helse- og sosial Studieretning som gir studiekompetanse Mekaniske fag Bygg- og byggtekniske fag Estetiske fag Hotell og næringsmiddel Elektro Naturbruk Andre Totalt

21 Kapittel 4 Voksne i videregående opplæring 21 Tabell 4.2.5a: Aldersfordeling på kursdeltakerne fordelt på studieretning Studieretning under 30 år år år 50 59år 60+ Total Helse- og sosialfag Studieretning som gir studiekompetanse Mekaniske fag Bygg- og byggtekniskefag Estetiske fag Elektro Hotell og næringsmiddel Naturbruk Andre Totalt prosent (15 193) av alle kursdeltakerne i et opplæringsløp i 2006 var kvinner som gikk på helse- og sosialfag. Figur 4.2.5b: Aldersfordeling på kursdeltakerne fordelt på studieretningstype Hvis man ser bort fra helse- og sosialfag, var deltakelsen ganske likt fordelt mellom kjønnene. Det er imidlertid tydelige forskjeller innen hvilke studieretninger menn og kvinner deltok på. Et flertall av mennene deltok på studieretninger som gir yrkeskompetanse, mens kvinnene deltok på studie retninger som gir studiekompetanse. Figur 4.2.5d viser kjønnsfordelingen på de ulike studieretningstypene. Helse- og sosial fag er skilt ut som egen kategori. Resterende studieretninger som gir yrkeskompetanse er slått sammen Studieretning som gir studiekompetanse (N=14 032) under 30 år år Helse- og sosial (N=16 905) år Studieretning som gir annen yrkeskompetanse (N=7 412) 50 59år 60+ Tabell 4.2.5c: Deltakelse på studieretning etter kjønn Kvinne Mann Total Helse- og sosialfag Studieretning som gir studiekompetanse Mekaniske fag Bygg- og byggtekniskefag Estetiske fag Hotell og næringsmiddel Elektro Naturbruk Andre Totalt

22 22 Vox-speilet Figur 4.2.5d: Deltakelse på studieretningstype etter kjønn Figur 4.2.6: Tidligste oppstartsdatoen for deltakerne som er i et utdanningsløp i 2006* Kvinne Studieretning som gir studiekompetanse (N=14 032) Helse- og sosial (N=16 905) Mann Studieretning som gir annen yrkeskompetanse (N=7 412) Oppstartstidspunkt I 2006 var det registrert deltakere i videregående opplæring. Det er sannsynlig at det i dette deltakertallet er individer som ikke lenger er under opplæring i Grunnen til dette kan være manglende rutiner på vedlikehold av baser og registre i forbindelse med avbrutt opplæring og bestått sluttkompetanse. Intensjonen med opplæringsloven og voksnes rett til opplæring er at voksne skal kunne gå et tilrettelagt opplæringsløp tilpasset den enkeltes behov. Normert tid i forhold til hvor lang tid de voksne skal bruke på opplæringen er derfor mindre relevant. I den videre analysen vil vi se på deltakere som er registrert under opplæring i 2006 for å se hvor lenge de har vært under opplæring. Enkelte deltakerne kan ha byttet studieretning underveis, dette fanges ikke opp her. Denne analysen sier ikke noe om hvor lang tid en deltaker bruker på et kurs, men gir et bilde på hvor lenge deltakere har vært i utdanningssystemet. Fordi de voksne deltakerne rapporteres i forskjellige systemer, er det noe problematisk å kategorisere deltakerne etter oppstartsdato. En av årsakene til dette henger sammen med registreringsmetode. I fylkeskommunene hvor de voksne registreres i vanlige elevsystemer, vil deltakerne bli gitt en ny oppstartsdato for hvert kurs de begynner på. For å få et mest mulig presist tallgrunnlag er data fra 2004 og 2005 inkludert i analysen for at hver voksen som er deltaker i 2006 får den tidligste datoen de er registrert med. Denne analysen gir følgende fordeling: Oppstartsår Kilde: dataene er hentet fra utdanningsfilene fra SSB for 2004, 2005 og *I tillegg ligger det inne 13 individer med tidligste startdato før deltakere er registrert med 2006 som tidligste oppstartsdato. Disse kan vi med relativt stor grad av sikkerhet si at faktisk startet opplæringen i Det er imidlertid vesentlig flere som har oppstartsdato i 2006, men over halvparten av disse ligger også i systemet med tidligere oppstartsdatoer, også på samme kurskode (jf. kap 4.5 «Nye deltakere 2006»). Av alle deltakere som er registrert i et opplæringsløp i 2006, har tidligste oppstartsdato i Totalt har deltakere startet før 2003, det vil si at de har vært registrert i opplæringssystemet første gang i perioden 2000 til og med Bestått sluttkompetanse Med bestått sluttkompetanse menes her fullført opplæring som gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse i form av fagbrev eller vitnemål. Voksne som fullfører enkeltkurs eller kurskombinasjoner som ikke fører til studiekompetanse eller fagbrev, telles ikke med.

23 Kapittel 4 Voksne i videregående opplæring 23 De voksne registreres blant annet med en startdato og en kurskode for den kompetansen de ønsker å oppnå når de er ferdige. Videre registreres en dato for når ønsket sluttkompetanse er oppnådd. Voksne som er hentet fra vanlige elevsystemer, blir derimot registrert per kurs de tar, med bokstavkoder for bestått. I beregningen av antall registrerte deltakere som har bestått sluttkompetanse, tar en utgangspunkt i deltakere rapportert med dato for ønsket sluttkompetanse, eller som er registrert med kode for bestått fra elevfilene. Av de voksne som var registrert i et opplæringsløp i 2006, uavhengig av når de startet, har totalt fullført og bestått ønsket sluttkompetanse i rapporteringsåret 2006 ( til ). Vi har grunn til å anta at flere voksne består ønsket sluttkompetanse enn disse tallene viser. Manglende formaliserte rutiner for utskriving av kompetansebevis og vitnemål fører til at de voksne ikke kvitteres ut av systemet. Utdanningsdirektoratet jobber med en forskriftsendring for dette Bestått sluttkompetanse fordelt på kjønn og alder Tabell viser antall deltakere som har bestått sluttkompetanse i 2006 samt andelen av deltakerne i et opplæringsløp fordelt på kjønn og alder. Tabell 4.3.1: Bestått sluttkompetanse fordelt på kjønn og alder Kjønn Antall bestått Bestått i % Andel av deltakere i et løp (N=36 832) Kvinne Mann Totalt Alder Under 30 år år år år Totalt Det var flere kvinner enn menn som besto ønsket sluttkompetanse i De store prosentvise forskjellene i bestått sluttkompetanse mellom menn og kvinner må sees i forhold til at det var betydelig flere kvinner enn menn som deltok. Av de som besto ønsket sluttkompetanse i 2006, var over 60 prosent mellom 30 og 49 år. De fleste av disse var i aldersgruppen år (37 prosent), som også utgjorde den største aldersgruppen av deltakerne totalt Bestått sluttkompetanse fordelt på studieretningstype Et begrenset antall deltakere har bestått ønsket sluttkompetanse innen flere studieretninger. Dette medfører at antall som har bestått sluttkompetanse fordelt på studieretning kan være høyere enn antall unike deltakere (6 258) deltakere har bestått sluttkompetanse innen helse- og sosialfag i Dette utgjorde 61 prosent av deltakerne som besto sluttkompetanse dette året, mens deltakerne som tok generell studiekompetanse utgjorde, 21 prosent. Deltakerne med bestått sluttkompetanse 4 i 2006 utgjorde en lavere andel innenfor studieretningene som gir studiekompetanse, sammenlignet med andel deltakere totalt innenfor studieretningstypen (37 prosent). Tabell 4.3.2: Bestått sluttkompetanse fordelt på studieretningstype Studieretning Antall bestått Bestått i % Andel av deltakere i et løp (N=36 832) Studieretning som gir studiekompetanse Helse- og sosial Studieretning som gir annen yrkeskompetanse Totalt En stor andel av deltakerne innen studierening som gir studiekompetanse, går opp og tar avsluttende prøve som privatister. Resultatene fra disse prøvene behøver ikke å fremgå av statistikken.

24 24 Vox-speilet 4.4 Avbrutt opplæring Deltakere som avbryter påbegynt opplæring og søkere som gir avkall på tilbud om plass før de begynner på opplæringen, registreres med avbrutt opplæring. Det er imidlertid variasjon mellom fylkeskommunene i hvordan avbrudd registreres 5. I beregningen av deltakere som har avbrutt opplæring, inkluderes samtlige som har en avbruddsdato, og de som er registrert med «S» for sluttet i elevfilene. Det antas at det er flere deltakere som av bryter opplæringen enn hva som er registrert. For at en deltaker skal registreres med avbrutt opplæring, må vedkommende selv gi beskjed om at han eller hun ikke ønsker å fortsette opplæringen. Permisjon og lengre fravær/opphold fra opplæringen skal ikke registreres som avbrudd så fremt deltakeren ikke selv gir beskjed om at han eller hun slutter. Erfaring fra fylkeskommunene viser at dette er en kilde til feilrapportering (Haugerud m.fl 2005). Manglende rutiner for å følge opp deltakere etter langt fravær eller permisjon har resultert i at deltakertallet som framgår i statistikken (36 832) kan være høyere enn det faktiske deltakertallet. Tabell viser antall deltakere som har avbrutt opplæringen i 2006 samt andelen av deltakerne i et opplæringsløp fordelt på kjønn og alder. Innledende analyser viste at 31 prosent av deltakerne var menn. Andelen menn som avbryter et opplæringstilbud, var noe høyere (36 prosent). I forhold til antall deltakere totalt var det først og fremst de unge som avbryter opplæringen Avbrutt opplæring fordelt på studieretningstype Det var i første rekke innen studieretninger som gir studiekompetanse, deltakerne avbrøt opplæring i prosent av alle kurs som var registrert med avbrudd, var innenfor denne studieretningstypen. Studie retningen helse- og sosialfag hadde en lavere andel deltakere som avbrøt opplæringen (32 prosent). Dette tallet må også sees i sammen heng med at 44 prosent av deltakerne i et opplæringsløp i 2006 deltok innen helse- og sosialfag. 19 prosent av avbruddene var registrert innen studieretninger som gir annen yrkeskompetanse. Av de voksne i et tilpasset opplæringsløp, er av deltakerne registrert med avbrutt opplæring i rapporteringsåret 2006 ( til ) Avbrutt opplæring fordelt på kjønn og alder Tabell 4.4.1: Avbrutt opplæring etter kjønn og alder Kjønn Antall avbrutt Avbrutt i % Andel av deltakere i et løp (N=36 832) Kvinne Mann Totalt Alder Under 30 år år år år Totalt Tabell 4.4.2: Avbrutt opplæring etter studieretningstype Studieretning Antall avbrutt Avbrutt i % Andel av deltakere i et løp (N=36 832) Studieretning som gir studiekompetanse Helse- og sosial Studieretning som gir annen yrkeskompetanse Totalt Blant annet velger enkelte fylkeskommuner å fjerne kandidater uten rett og kandidater som ikke tar i mot opplæringstilbudet, mens andre registrerer disse som avbrutt.

25 Kapittel 4 Voksne i videregående opplæring Nye deltakere 2006 Figur viste at totalt deltakere begynte opplæring i I tillegg fins det en stor andel deltakere som er registrert med oppstartsdato i 2005 i tillegg til i 2006, men som først ble rapportert inn til VIGO fra fylkeskommu nene i Dette kan forklares av forskjellige registreringssystemer og -rutiner, samt at en del fylkeskommuner etterregistrerer deltakere. I den videre analysen av nye deltakere i 2006, inkluderes deltakere som ligger inne med oppstartsdato i 2006, og som for første gang er rapportert inn fra fylkeskommunene i Det vil si at for å defineres som en deltaker som er ny av året 2006, skal oppstartstidspunktet være registrert i perioden til (rapporteringsåret 2006). I tillegg skal ikke deltakeren være registrert i 2005 eller Med denne definisjonen av en ny deltaker var det nye deltakere i Nye deltakere i 2006 fordelt på alder og kjønn Tabell viser antall nye deltakere i 2006 samt andelen av deltakerne i et opplæringsløp fordelt på kjønn og alder. Tabell 4.5.1: Nye deltakere 2006 fordelt på kjønn og alder Kjønn Antall nye deltakere Nye deltakere i % Andel av deltakere i et løp (N=36 832) Kvinne Mann Totalt Alder Under 30 år år år år Totalt Alders- og kjønnsfordelingen på nye deltakere i 2006 (10 625) tilsvarte omtrent fordelingen på deltakerne totalt i et opplæringsløp i 2006 (36 832). Den største forskjellen var i andelen yngre deltakere. Av deltakerne som var nye av året i 2006, var 29 prosent under 30 år, mens de yngste utgjorde 25 prosent av totalt antall deltakere i et løp Nye deltakere i 2006 fordelt på studieretning En deltaker kan være registrert med flere enn ett kurs. I den grad de ulike kursene er innen samme studieretning, telles deltakeren bare en gang. Om en deltaker er registrert med flere kurs på ulike studieretninger er det kun siste påbegynte kurs som telles. Er deltakeren registrert med flere opplæringsløp på ulike studie - retninger og kursene er registrert med samme oppstartsdato, vil kursdeltakeren telles innenfor hver av studieretningene. For eksempel vil en person som er registrert som deltaker i opplæring innen studieretningen helse- og sosialfag og innen allmennfaglig studieretning med samme oppstartstidspunkt, telles med innenfor begge studieretningene. Det vil si at antall deltakere fordelt på studie retning (11 160) vil kunne være høyere enn antall unike deltakere (10 625). Fordeling på studieretning for nye deltakere i 2006 er tilnærmet lik som for deltakerne i et opplæringsløp i 2006 (36 832). Imidlertid er andelen som deltok på studieretninger som gir yrkeskompetanse, noe høyere (3 prosentpoeng) blant nye deltakere i Tabell 4.5.2: Nye deltakere 2006 fordelt på studieretningstype Antall Prosent Andel av deltakere i et løp (N=36 832) Studieretning som gir studiekompetanse Helse- og sosial Studieretning som gir annen yrkeskompetanse Totalt Det vil si at deltakerne er registrert med flere enn en oppstartsdato

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring

Voksne i grunnskole og videregående opplæring Voksne i grunnskole og videregående opplæring Marianne Dæhlen, Kirsten danielsen, ÅSE STRANDBU & ørnulf seippel Rapport nr 7/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Voksne

Detaljer

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse 111 Statistiske analyser Statistical Analyses Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Lene Guthu og Sigrid Holm ISBN 978-82-7724-145-6 Vox, 2010 Design:

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer

Modell for elevtallsutvikling i Oslo voksenopplæring

Modell for elevtallsutvikling i Oslo voksenopplæring Modell for elevtallsutvikling i Oslo voksenopplæring Rune Borgan Reiling Rapport 11/2014 Modell for elevtallsutvikling i Oslo voksenopplæring Rune Borgan Reiling Rapport 11/2014 Rapport 11/2014 Utgitt

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Grenser for utdanning Rett til videregående opplæring for voksne

Grenser for utdanning Rett til videregående opplæring for voksne Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad Grenser for utdanning Rett til videregående opplæring for voksne Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad Grenser

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere 1 Karriereveiledning for innvandrere erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring 2 Karriereveiledning for innvandrere - erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring Forfattere: Cathinca F. Hatlem,

Detaljer

Statistikkrapport. Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen

Statistikkrapport. Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Statistikkrapport Barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn i grunnopplæringen Innhold Sammendrag 3 Innledning 3 Definisjoner 4 Deltakelse 5 Elever i grunnskolen: 5 Implementering av læreplan i grunnleggende

Detaljer

Gjennomstrømning i utdanningssystemet

Gjennomstrømning i utdanningssystemet Eifred Markussen og Per O. Aamodt, Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) Innledning I løpet av de siste 15 årene har det stadig oftere vært referert til gjennomstrømningen i utdanningssystemet,

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Tre år etter videregående opplæring

Tre år etter videregående opplæring RAPPORT 46/2008 Tre år etter videregående opplæring Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003 Mari Wigum Frøseth

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISBN 82-7422-299-7 ISSN 0801-6143

Detaljer