Program Stavanger FrP. Valgperioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019"

Transkript

1 Program Stavanger FrP Valgperioden

2 HVA VIL FRP VIL MED STAVANGER KOMMUNE Det viktigste først er FrPs mantra i Stavangerpolitikken. Vi er kritisk til hvordan skattebetalernes penger blir brukt. Vi ønsker en enklere og mindre byråkratisk kommune. Vi ønsker at de kommunale etatene størst mulig skal fremstå som positive til søknader og anmodninger fra innbyggerne. Vi ønsker en byggesaksavdeling som i størst mulig grad sier ja til søknader. Vi ønsker en ja- kommune. FrP prioriterer barn, unge og eldre. Vi satser på å legge til rette for et godt næringsliv. Vi vil trygge arbeidsplasser. Vi ønsker å legge til rette for boliger som folk har råd til. Vi vil trygge eiendomsretten og verne innbyggerne mot ekspropriasjon. Vi vil satse på fremkommelighet for alle byens innbyggere slik at vi i størst mulig grad kan slippe å stå i kø, enten vi kjører bil eller buss til og fra jobb. Stavanger FrP arbeider for at alle byens innbyggere skal få sine tjenester fra kommunen til best mulig kvalitet til lavest mulig pris. For å få til dette må helt naturlige prinsipper legges til grunn slik næringslivet for øvrig også vektlegger at en mest mulig effektiv og rasjonell drift. Stavanger by og kommune går inn i en krevende tid. Flere av byens innbyggere opplever utrygghet omkring egen økonomi. Kommunen har selv en anstrengt økonomi. Kommunens anstrengte økonomi skyldes mange år med andre partiers manglende vilje til å prioritere de grunnleggende tjenestene, barnehage, skole, helse- og eldreomsorg. I de kommende årene må kommunen forberede seg på lavere skatteinngang. FrP har i mange år krevd at kommunen i de gode tidene som vi har lagt bak oss foretok nedbetaling av egen kommunal gjeld, fremfor prestisjeprosjekter som Kulturhuset og Tou Bryggeri. Kommunens grunnleggende og lovpålagte oppgaver må aldri forsømmes til fordel for prestisjeprosjekter, og låneopptak må klart begrenses til nødvendige investeringer. Stadig større låneopptak og økende gjeld har vært en tiltagende trend blant kommuner over det ganske land. Stavanger kommune er dessverre ikke et unntak. Rentekostnadene er høye, og inntekter som ellers kunne gått til drift av kommunens kjerneoppgaver må i stedet gå til betaling av renter. Skatteinngangen til kommunen er usikker. I tillegg har Stavanger kommune et vedlikeholdsetterslep på ufattelige 2,4 milliarder kroner. Alt dette gjør Stavanger kommune sårbare. - La kommunene beholde sin del av selskapsskatten slik at de oppfordres til å satse på etablering av bedrifter og arbeidsplasser - Ha én storkommune på Nord-Jæren - Legge ned fylkeskommunen - Redusere Fylkesmannens innflytelse på kommunale vedtak - Sørge for en sunn, fornuftig og streng økonomistyring i kommunen - Prioritere det viktigste «må ha»- som eldreomsorg, skoler og barnehager framfor «kjekt å ha»-prestisjeprosjektene - Selge kommunale bygg som ikke inngår i primærtjenestene og prioritere vedlikehold av eksisterende bygg. - Salg-tilbakeleiemodell - Leie flere bygg med vedlikeholdskostnader inkludert - Konkurranseutsette mer av kommunens tjenester - Gi innbyggerne mer valgfrihet - Utvide fritt brukervalg til å gjelde mest mulig av kommunens samlede tjenestetilbud

3 - Redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten i kommunen - Kutte kommunens byråkrati og administrative kostnader. - Arbeide for at kommunen skal være en JA-kommune, der innbyggerne får behandlet sine saker raskt og effektivt. - Sikre og kjempe for åpenhet i kommunen - Legge alle kommunens utleieboliger inn i et eget boligselskap - Opprette et eget selskap for kommunenes næringseiendommer for å oppnå bedre organisering av eiendommene

4 INTEGRERING, INNVANDRING OG FLYKTNINGER Stavanger kommune står i særstilling som en av landets mest flerkulturelle kommuner. Dette gir kommunen styrker og utfordringer. Norskkunnskaper er nøkkelen til integrering og her har både kommunen og den enkelte et ansvar for opplæringen. Fremskrittspartiets grunnholdning er at alle skal ha samme rettigheter og plikter i sine forhold til fellesskapet i Norge, uavhengig av etnisk bakgrunn. En restriktiv innvandringspolitikk kombinert med aktiv integrering og tilpasning til norske samfunnsforhold vil forebygge motsetninger og konflikter. Samfunnet stiller og må stille krav til alle innbyggere om at disse må forsøke å forsørge seg selv og sine. Det må stilles krav til innvandrere. Det å stille krav, er å vise respekt. Ved å stille krav til innvandrere om å gjennomføre norsk- og samfunnskunnskapsundervisning og arbeidstrening som vilkår for å få offentlige ytelser, vil kommunikasjon mellom nordmenn og innvandrere, og mellom innvandrere fra ulike opprinnelsesland, sikres ved at norsk blir et felles språk for alle. Gode kunnskaper i norsk er også et viktig grunnlag for innvandrere for å få innpass på arbeidsmarkedet, og dermed gjøre det mulig å oppnå en ordinær yrkeskarriere. Fremskrittspartiet er opptatt av at alle borgere i Norge skal oppleve et fritt og åpent samfunn. Likeledes er FrP opptatt av at ingen skal forskjellsbehandles på bakgrunn av hudfarge, religions tilhørighet eller etnisk bakgrunn. For å få dette til er det viktig at innvandrings- og integreringspolitikken fungerer godt. Det er et statlig ansvar å motta flyktninger, og derfor bør staten også dekke kommunenes dokumenterte utgifter i inntil syv år ved utplassering av personer som har fått opphold i Norge, ute i kommunene. Dagens praksis medfører at en del kommuner påføres store ekstrakostnader ved slik bosetting, da tilskuddet nedtrappes og fjernes etter 5 år. Fremskrittspartiet vil at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og hjelpe flyktninger. Flyktninger kan imidlertid best hjelpes i sine geografiske og kulturelle nærområder I stedet for å ta mange flyktninger inn i Norge bør Norge i større grad bidra til å dekke utgiftene til flyktningmottak i flyktningenes egne nærområder. Det vil gi hjelp og trygghet til langt flere mennesker i slike områder for samme sum som det vil koste å ha én flyktning i Norge - Gjøre det enklere for bedrifter å ansette utenlandske statsborgere - Ha en streng asyl- og flyktningpolitikk slik at kun de som har behov får opphold - At ordningen med familieinnvandring skal begrenses til ektefelle over 24 år, og egne barn under 16 år - Utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer - Arbeide for at kommunen ikke tar imot flere flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente enn man til enhver tid kan integrere. - Styrke introduksjonsprogrammet og andre program som får flyktninger/asylsøkere ut i arbeid. - Motarbeide all forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, hudfarge, etnisk bakgrunn eller religion. - Ikke gi økonomisk støtte til organisasjoner som har etnisitet som grunnlag for medlemskap - Øke kravene for å bestå norsk- og samfunnskapstest, slik at de som har gjennomført og bestått, møter et arbeids- og samfunnsliv som tar vel imot dem.

5 - Stille krav til integrering fra alle som bosetter seg i Stavanger - Sørge for ekstra god integrering av innvandrerkvinner da dette ofte er nøkkelen til å integrere hele familien

6 BOLIG OG EIENDOM, BYUTVIKLING Privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for Fremskrittspartiet. Stavanger FrP har i flere perioder vært aktivt imot kommunens ivrige ekspropriasjonskultur. Vern av areal skal i all hovedsak baseres på frivillighet der grunneier tilkjennes erstatning for økonomisk tap. Stavangerregionen er og skal fortsatt være en god næringslivsregion, og bedriftene er en forutsetning for at kommunen skal kunne tilby gode velferdsordninger. Stavanger kommune må være en aktiv tilrettelegger for bedriftsetableringer, ha lave kommunale avgifter og fjerne eiendomsskatten for å være attraktiv for nyetableringer. Det kommunale byråkratiet skal gjennomsyres av en aktiv JA-holdning ved henvendelser fra bedriftene og fra privatpersoner. Vi arbeider for at folk skal få lov i størst mulig grad til å bygge og bo som de vil i kommunen. FrP vil verne om din rett til å gjøre byggearbeider og endringer på din bolig så lenge du tar hensyn til din nabo. FrP ønsker en Du er sjefen -kampanje internt i kommunen, hvor den som søker om en tjeneste fra kommunen står i sentrum. Ordningen går ut på at kommunens byråkrater skal behandle deg som ønsker å bygge som sin sjef og arbeide for at ditt prosjekt kan realiseres gjennom å lete etter grunner til å si JA. - Verne om den private eiendomsretten - Arbeide for at kommunen skal være en JA-kommune, der innbyggerne får behandlet sine saker raskt og effektivt. Kommunen skal være imøtekommende og serviceinnstilt, og lete etter grunner til å bruke JA-stempelet på byggesøknader. - Kommunen skal være en servicebedrift for innbyggerne, ikke en motpart. - Jobbe for å forenkle regelverk, og ta bort unødvendige begrensninger for innbyggerne. - At byggesaksomkostninger, plansaker og annet skal være til kostpris - Forenkle regelverk for utleieleiligheter - Være særdeles tilbakeholdne med å ta privat eiendom til offentlige formål, dersom ikke samtykke fra grunneier foreligger - Kontinuerlig arbeide for at kommunen skal være positive til utbyggere med mindre svært sterke grunner taler imot. - Være innbyggernes ombud i kommunen, og bistå med hjelp, råd og veiledning. - Forenkle regelverk for bygging av naust - Jobbe for at skjærgården betraktes som verdifullt friområde og legge til rette for flere båtplasser

7 EN TRYGGERE BY Stavanger er en trygg by, men hvert år blir likevel noen få personer utsatt for vold, innbrudd og ran. For disse og deres nærmeste hjelper det lite at byen er en forholdvis trygg by. FrP vil derfor ved hjelp av en rekke tiltak gjøre byen tryggere. Bydelspoliti som skal drive med bekjempelse av hverdagskriminalitet er en viktig brikke for å øke trygghetsfølelsen. Bydelspoliti vil også aktivt kunne brukes til forebygging av ungdomskriminalitet blant barn og unge. Stavanger FrP vil arbeide for å få bort de prostituerte fra Stavanger sentrum, og vil arbeide for et tryggere natteliv i sentrum, gjennom samarbeid med politi, vekterbransjen og utelivsbransjen. FrP ønsker et tiggerforbud for hele kommunen. Vi vil arbeide aktivt for et forbud mot camping i nabolag slik vi har sett på Storhaug og Vaulen. Vi godtar ikke at folk bor i biler og campingvogner fritt rundt i kommune som sjenerer nabolaget. Vi vil arbeide for at det kun skal tillates camping ved etablerte campingplasser med tilhørende nødvendige fasiliteter. Vi vil arbeide for at alle gutter og jenter skal kunne gå trygt hjem fra byen, og vil aktivt arbeide for å gjøre gatene trygge og sikre for alle. - Innføre bydelspoliti - Forby prostitusjon i sentrum og på offentlig sted - Innføre tiggerforbud - Innføre camping-forbud på andre steder enn på egne regulerte områder - Gjøre nattelivet i sentrum tryggere gjennom samarbeid med politi, vekterbransjen og utelivsbransjen

8 ARBEIDSPLASSER Stavangerregionen er og skal fortsatt være en god næringslivsregion, og bedriftene er en forutsetning for at kommunen skal kunne tilby gode velferdsordninger. Stavanger kommune må være en aktiv tilrettelegger for bedriftsetableringer, ha lave kommunale avgifter og fjerne eiendomsskatten for å være attraktiv for nyetableringer. Det kommunale byråkratiet skal gjennomsyres av en aktiv JA-holdning ved henvendelser fra bedriftene og fra privatpersoner. FrP vil aktivt arbeide for en videreføring av oljevirksomheten blant annet ved å legge til rette for økt oljeutvinning og forskning innen petroleumsvirksomhet. - Legge til rette for bedriftsetableringer blant annet gjennom forutsigbare og langsiktige rammebetingelser, lavere skatter og avgifter, høyere tomteutnyttelse, serviceholdning overfor næringslivet, tilstrekkelig antall parkeringsplasser og gode velferdstjenester. - Støtte opp om Greater Stavangers arbeid som næringslivsmotor og tilrettelegger. - Gjennom holdningskampanjer i skolen skape en kultur for entreprenørskap og bedriftsetableringer. - Sørge for god infrastruktur slik at næringslivet ikke lider under dårlige vei- og parkeringsforhold, og øke satsningen på trafikksikkerhet og vedlikehold. - Legge til rette for økt oljeutvinning og letevirksomhet.

9 STAVANGER SENTRUM Stavanger sentrum er noe av det viktigste og flotteste vi som regionhovedstad kan tilby egne og andre kommuners innbyggere. Et aktivt sentrum med handel, bolig og natteliv er viktig for alle. Byen trenger en egen sentrumspolitikk. Den må være basert på å legge til rette, og ikke stå i veien for, handel, bolig og natteliv i sentrum. FrP vil arbeide for å få landstrøm til båter og skip som ligger til kai i sentrum, både av miljøhensyn og av støyhensyn til beboerne i sentrum. Vi vil aktivt arbeide for å bevare Gamle Stavanger, gjennom å legge til rette for at folk kan få gode boliger i forbindelse med oppussing. - Arbeide for at utestedene får lov til å holde åpent så lenge loven tillater det til kl Legge til rette for parkeringsplasser i større boligprosjekter og kontor- - /senterprosjekter i sentrum. - Legge til rette for en betydelig økning i antall båtplasser for byens innbyggere, samt å få en bedre gjestebåthavn i sentrum. - Gjøre om Geoparken til Stavangers nye grønne bypark - Utrede mulighetene for en bystrand i Stavanger - Utvide holmen og fylle ut med nye arealer i sjøen. - Bygge to nye etasjer på Jorenholmen P-anlegg, med publikumsvennlige næringslokaler på taket. - Ha nulltoleranse for tagging. - Arbeide for at gjengangere som lager bråk i sentrum skal stenges ute fra sentrum i helgene. - Forbedre opprydningen av sentrum etter nattelivet. - Legge til rette for bedre køfasiliteter for buss og taxi når folk skal hjem fra byen om kvelden/natten. Blant annet ved et midlertid tak som settes ved de største køene.

10 STAVANGER SENTRUM Det offentlige har ansvaret for at landet har en moderne infrastruktur med et godt samferdselsog kommunikasjonsnett. Et effektivt veinett gir trafikksikker og miljøvennlig transport, og er en viktig forutsetning for videre vekst. Det er statens oppgave å finansiere veiutbygging, all den tid staten krever inn flere titalls milliarder i bil- og veiavgifter. Selv om Høyre/FrP regjeringen økte veiutbyggingen med 27 milliarder i sitt budsjett, er dette likevel betydelig mindre enn hva staten tar inn i bil- og veiavgifter. Tilpasse vei- og gatesystemet til transportbehovet og primært anlegge store gjennomfartsårer i kulvert under bakken for å frigjøre areal, samt ta hensyn utfordringer rundt støyforurensning En av de viktigste offentlige oppgavene for staten og kommunen er å sørge for at folk kan komme seg til og fra arbeid på en tidseffektiv og overkommelig måte. Bil FrP er det eneste partiet i Norge som er ærlig på at bilen, for svært mange, vil være det foretrukne transportmiddelet i mange år fremover. Det er derfor svært viktig at vi legger til rette for at det kommer flere biler i årene som kommer ved å bygge ut flere av våre veier. Kollektiv Busway er en del av løsningen på å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Den vil bidra til å gi mange enklere reisevei til og fra jobb. Derimot må vi ikke hvile på Buswayen alene. Ny togring Stavanger er svært heldig med et godt utbygd dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes. FrP i Stavanger ønsker å utrede muligheten for å bygge ut dobbeltsporet videre under bakken fra Stavanger stasjon til Tasta i trinn, samt å koble Forus- området og Sola Flyplass inn på dobbeltspor i samme trinn. Videre ønsker vi å utrede muligheten for å fortsette med togspor fra Tasta og over til Kvernevik, Tananger og til Sola slik at det etableres en tog-ring. En tog-ring i Stavanger kan løse de fleste av våre lokale utfordringer i kollektivtrafikken til og fra Forus, Sola og Tananger. - Utrede en tog-ring fra Stavanger stasjon til Tasta, via Kvernevik, Tananger, Sola og Forus. - Utvide til 4-felts sammenhengende motorvei til Kristiansand med 6-felt i Stavanger og Sandnes - Utrede ny tunnel fra Amfi Madla til Tananger - Legge kollektivtransport i tunnel under Kannik - Bygge 2-planskryss i Tjensvollkrysset - Bygge 2-planskryss i krysset fra Madlaveien til Løkkeveien - Innføre kompiskjøring (2+ / 3+) i kollektivfeltene - Stimulere til økt bruk av kollektivtransport, men si nei til innføring av rushtidsavgift eller annen beskatning av privatbilisme. - Fjerne bompengeringene og sørge for at Stavangerregionen får større andel av statlige veimidler. - Sikre en rettferdig soneparkeringsordning og at midlene øremerkes til prosjekter som kommer brukerne til gode.

11 BARN OG UNGE I KOMMUNEN Stavanger FrP vil arbeide for at innbyggerne skal møtes av et personale på skolene, helsestasjonene og barnehagene mv. som er godt kvalifisert og tilbys tjenester av god kvalitet, utøvd med høy etisk standard. Barn og unge er fremtidens voksne og må sikres gode og trygge oppvekstsvilkår. Uavhengig av økonomi må alle gis mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Stavanger FrP vil så langt som mulig begrense fattigdom blant barnefamiliene. - Ansette flere jordmødre og helsesøstre for å forbedre og ivareta tilbudet til gravide kvinner og barn på helsestasjonene - Styrke bemanningen i skolehelsetjenesten - Bygge ut et helhetlig tilbud til gravide kvinner i utsatte grupper som rusmisbrukere, psykisk syke og sosialt vanskeligstilte, slik at de gis en mulighet til å ha omsorgen for sine barn i et langsiktig perspektiv - Styrke barnas rettssikkerhet i barnevernssaker - Styrke tilbudet for ungdom i forebyggende rus- og barnevernstiltak - Legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidstilbud

12 SKOLE, UTDANNING OG BARNEHAGER Barna våre er de viktigste fremtidige ressursene vi har. Grunnlaget for fremtidens velferdssamfunn legges i utdanning. Både som forebyggende og kompetansegivende faktor utgjør en god skole grunnlaget for videre vekst og velstandsøkning. Norge scorer ikke bra nok internasjonalt og har for store problemer med bråk og uro i klasserommene. Barnehage Skole - Sikre fortsatt full barnehagedekning og påse at private barnehager har like vilkår som offentlige barnehager - Tilby barnehageplass for 1-åringer født etter 31. august gjennom løpende opptak - Innføre valgfrihet i barnehagesektoren og innføre rett til barnehageplass i ønsket bydel. - Tilrettelegge for mer fleksible åpningstider i barnehagene - Sørge for at Stavanger kommune publiserer en felles oversikt over ledige barnehageplasser i Stavanger på kommunens hjemmesider. - Innføre tiltak som sikrer at språkopplæring for ikke-norsktalende barn starter så tidlig som mulig - Tilby fagutdanning til barnehagepersonell som ikke har fullført utdanningsløpet - Tilby lærerne etterutdanning med fokus på klasseledelse - gjenreise skoledisiplinen, og gjeninnføre folkeskikk og respekt i klasserommet, i tillegg sørge for kompetanseutvikling - Innføre lærerevaluering i Stavangerskolen og premiere dyktige lærere - Jobbe for en utvidet skoledag - Legge større vekt på basisfagene norsk, matematikk, IKT og engelsk - Styrke tilrettelagt undervisning både for de som trenger ekstra oppfølging og de elevene som trenger ekstra utfordringer. - Kartlegge elevenes faglige nivå tidligere enn i dag, tilby tidlig innsats med differensiert undervisning - Innføre mulighet for ekstraundervisning på kveldstid og sommerskoletilbud som omfatter hele skoleferien, fra juni til august: elevene bør fritt kunne velge hvilke og hvor mange kurs de vil delta på. - Sørge for at alle skoler har særskilte tilbud til elever med spesielle talenter og at enkeltskoler skal tilby byomfattende talenttilbud i forskjellige fag - Åpne mer opp for at særlig kvalifiserte elever kan rykke opp ett eller flere trinn i ulike fag. - Innføre valgfritt sidemål som en prøveordning i Stavangerskolen - Stimulere til at flere foreldre deltar aktivt i undervisningen som et supplement til lærerne når dette er mulig. - At foreldrene skal ha flertall i driftsstyrene og at driftsstyrene skal ha full tilgang på egne og andre skolers læringsresultater og kvalitetsmålinger - Styrke samarbeidet med næringslivet for å øke interessen for realfag og entreprenørskap bl.a. ved å utvide Ungt entreprenørskap. - Sørge for at det er godt nok utstyr og bøker i skolen til at elevene kan holde seg oppdatert og stille seg positive til sponsing og reklamefinansiert skolemateriell

13 - Styrke rådgivningstjenesten i grunnskolen ved å ha egne karriere- og utdanningsveiledere og inkludere foreldre mer i denne prosessen - Legge til rette for mer web-undervisning på barneskolen og samarbeid på tvers av skolene. - Legge føre-var prinsippet til grunn i forhold til elektromagnetisk stråling i skoler og barnehager - Åpne for privatisteksamen på avsluttende fag i ungdomsskolen. - Innføre en ordning der de som ikke har bestått ungdomsskolen, tilbys ytterligere undervisning, slik at de kan mestre skolens krav og få de nødvendige forutsetningene for å begynne på videregående opplæring. - Fortsette ordningen med fritt skolevalg. - Innføre anonym retting av prøver som et prøveprosjekt i Stavanger-skolen. - Ha obligatorisk avsluttende eksamen i alle fag på ungdomsskolen for å øke læringstrykket, og motivere til økt innsats. - Fortsatt måle resultatene i Stavanger-skolen og ha åpenhet om disse. - Sammenligne resultatene i Stavanger-skolen med resultatene i andre europeiske storbyer, og bruke kunnskapen aktivt for å forbedre undervisningen. - Innføre mobbe-ombud i Stavanger-skolen som skal være en ressurs elever og foreldre kan bruke dersom de opplever at skolen ikke tar mobbing på alvor. - Ha et økt fokus på å rekruttere landets beste rektorer og lærere gjennom blant annet en aktiv lønnspolitikk. - Gjøre forsøk der høyt kompetente fagpersoner kan bistå i undervisningen. ("Lærer II"). - Stille karakterkrav til nyansatte lærere i Stavanger-skolen. - Utrede en egen sertifiseringsordning med krav til oppdatert faglig nivå for lærere i Stavanger-skolen. - Fremheve rektorenes rolle som skolens øverste pedagogiske leder og videreutvikle satsingen på profesjonell skoleledelse i samarbeid med Stavangers høyere utdanningsinstitusjoner.

14 ELDREOMSORG Tjenestene er forankret i norske lover og internasjonale menneskerettigheter. FrP er positive til frivillig innsats og vil oppfordre til å benytte frivillig innsats som et supplement. Stavanger FrP mener at seniorene er en viktig ressurs i samfunnet og må benyttes i alle sammenhenger de ønsker å engasjere seg. Det er et mål å sikre god kvalitet og innhold i eldreomsorgen og utøve respekt for den enkelte. Tjenestene må tilpasses hver enkelt bruker og tilbys når behovet oppstår. - Arbeide for at eldreomsorgen har tilstrekkelig med ressurser med krav til kvalitet i tjenestetilbudet innen institusjonene og hjemmetjenestene. - Gjennomføre et prøveprosjekt for lovfestet rett til sykehjemsplass. - Arbeide for at ingen skal stå på venteliste for å få sykehjemsplass ved å ha full sykehjemsdekning, tilstrekkelig med omsorgsboliger og andre boformer. Det samme gjelder for dagsenterplass - Styrke legedekningen på sykehjemmene. - Være åpne for nye og andre måter å gi tilbud til eldre på, gjennom å lære av andre land, som for eksempel demenslandsby hvor beboerne kan bevege seg fritt og ha gjøremål som i sin normalhverdag. - Opprettholde korttidsplassene i Spania og vurdere muligheten for langtids sykehjemsplasser i varmere strøk. - Innføre driftsstyrer på alle sykehjem med brukere og pårørende i flertall. - Konkurranseutsette drift av nye og eksisterende sykehjem for å sikre beboerne best mulig kvalitet. - Fortsette å arbeide for fritt brukervalg, både ved valg av sykehjem og tjenester i hjemmet. - Ta i bruk velferdsteknologi som blant annet kan gjøre at man kan bo hjemme lenger og likevel føle seg trygg. Velferdsteknologi vil også kunne bidra til at hverdagen blir enklere for pårørende og ansatte. - Vurdere lønn som rekrutteringsmiddel for sykepleiere og hjelpepleiere. - Redusere antall hjelpere til brukere og beboere ved at virksomhetene gis anledning til å ta i bruk langturnus - Legge til rette for en fasthjemmehjelps-ordning, som sikrer de eldre en fast person å forholde seg til - Aktivt legge til rette for nye former private bo-ordninger for eldre i kommunen.

15 HELSE OG OMSORG FOREBYGGING OG REHABILITERING Innsats i forebyggende arbeid vil bidra til et det enkelte individ vi kunne holde seg sunn og frisk og dermed unngå livsstilsykdommer. Like viktig er det å starte aktiv rehabilitering så raskt som mulig etter at sykdom har inntruffet. - Holde fokus på forebyggende aktiviteter av forskjellig slag for alle aldersgrupper - Styrke kapasiteten på rehabiliteringsavdelingene på sykehjemmene. - Vurdere tilbudet på dagsentrene og gi disse et mer aktivt rehabiliteringspreg. - Likestille offentlig og private tilbydere

16 FUNKSJONSHEMMEDE OG UTVIKLINGSHEMMEDE Alle individer må gis mulighet til å leve et verdig liv og få benytte sine evner. - Arbeide for oppfølging og finansiering av vedtatt plan for helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune. Gjøre den til en helhetlig plan og også å vurdere nye tiltak. - Inngå samarbeid med pårørende for å bygge private boliger der det er hensiktsmessig. - Påse at alle som trenger det får utarbeidet en individuell plan og at denne er kjent og følges opp. - Arbeide for at personer med sterk fysisk funksjonshemming får et bofellesskap og tilrettelagt dagsenter utenfor boligen. - Arbeide for at flest mulig får en meningsfull hverdag med mål om jobbtilbud til de som kan ha mulighet til å utføre et arbeid. - Tjenester skal innvilges til det enkelte individ og ikke knyttes til bemannede boliger - Arbeide for tilbud om avlastning i skolefritidsordningen - Styrke brukermedvirkningen. - Arbeide for å opprette byombud for funksjonshemmede og eldre. - At rehabilitering og habilitering fortsatt skal rettighetsfestes.

17 PRIMÆRHELSETJENESTEN En god primærhelsetjeneste er viktig i forhold til forebygging og behandling av sykdommer. - At dersom det ikke gis tilfredsstillende behandlingstilbud i Norge, eller at det ikke kan gis innen medisinsk forsvarlig tid, skal pasienten få velge tilbud i utlandet. - Forbedre fastlegeordningen. - Sikre større valgfrihet for pasienter med behov for fysioterapi. - Styrke tannhelsetjenesten både i forhold til økt utdanning av tannhelsepersonell og gjennom bedre refusjonsordninger. - Arbeide for at omsorgssektoren får nok ressurser slik at det blir tid til å utføre kvalitativt gode tjenester og gi nødvendig omsorg og sosialt samvær. - Påse at det til enhver tid er forsvarlig legedekning på legevakten slik at ventetiden blir kortest mulig. - Aktivt følge opp samhandlingsreformen og arbeide for at den blir fullfinansiert av staten.

18 PSYKISK HELSE Stadig flere opplever å slite med psykisk sykdom. Tidlig diagnostisering og behandling vil kunne redusere plagene. Tilstrekkelig behandlingstilbud, inkludert lavterskeltilbud, må tilstrebes. - Likebehandle offentlige og private tjenestetilbydere. - Ha en ny opptrappingsplan for psykiatrien med øremerkede midler. - Styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skolehelsetjenesten. - Sikre nok kapasitet i behandlingsløpet. - Styrke psykologtjenesten i kommunen. - Innføre eget tilbud om psykiatriambulanser. - Følge opp plan for psykisk helse og også å vurdere innføring av nye tiltak. - Sikre brukermedvirkning. - Samarbeide med private tjenestetilbydere. - Arbeide aktivt for selvmordsforebyggende tiltak, herunder å synliggjøre Livskrisehjelpen.

19 RUS Forebyggende arbeid er viktig for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er viktig at alle som er motivert til å gjøre noe med sin situasjon skal få hjelp til å får behandling og oppfølging. - Ansvarliggjøre den enkelte til å bidra med å løse sin egen situasjon. - Styrke forebyggende arbeid for å hindre rusmisbruk. - Styrke rehabiliteringen i LAR. - Innføre rett til ettervern fra dag én. - Sikre en helhetlig rehabiliteringskjede. - Fortsette å arbeide for oppfølging og finansiering av vedtatt ruspolitisk handlingsplan i Stavanger kommune. Og også å vurdere nye tiltak. - Arbeide for en helhetlig behandlingskjede for gravide rusbrukere som kan gi den enkelte mulighet for selv å kunne ta vare på sitt barn etter fødselen,. - Støtte organisasjoner som driver med rusforebygging og å behandle rusmisbrukere med verdighet og respekt. - Likestille private og offentlige behandlingsinstitusjoner økonomisk for å gi behandlingstilbud når behovet er til stede og derved fjerne ventelister. - Ikke tillate heroinassistert behandling som en del av LAR.

20 SOSIALPOLITIKK Sosialhjelp er i utgangspunktet tenkt som en kortvarig hjelp til dem som er kommet i en situasjon hvor de ikke klarer å forsørge seg selv. Dessverre er det alt for mange i dag som lever av langvarig sosialhjelp. Kommunen skal være en garantist for at alle har en anstendig levestandard. Det skal lønne seg å arbeide, sosialhjelpen skal ikke være så stor at motivasjonen for å jobbe reduseres. 1 av 4 innbyggere i arbeidsfør alder i Norge lever i dag av en form for offentlig ytelse, vi mener at sosialhjelpen må være en hjelp til selvhjelp. - Stille krav til at sosialhjelpsmottakere som er i stand til det, skal yte et arbeidsbidrag tilbake til kommunen eller kommunens innbyggere. - Innføre et Folk i arbeid -prosjekt etter modell fra Bergen, hvor man må møte opp, får frokost, arbeidstrening og en individuell handlingsplan for å komme tilbake i arbeid. - Innføre fritt valg av sosialkontor og rett til å skifte saksbehandler - Alle inntekter skal regnes med ved beregning av økonomisk sosialhjelp - Vanskeligstilte som er tildelt kommunal leilighet, må vise ansvar og behandle leiligheten med varsomhet samtidig som de også må bidra med lettere vedlikehold, lettere malingsarbeid, plenklipping og lignende. - Arbeide for å utvide Jobb-prosjektet i regi av Kirkens bymisjon.

21 KULTUR- OG IDRETT Stavanger er en kultur- og idrettsby. Kulturlivet har vært sterkt prioritert med økende offentlig subsidiering på bekostning av idrett og frivillige organisasjoner. Stavanger er den kommunen som bruker mest på kultur for voksne per innbygger, men ligger langt bak andre byer når det kommer til barn og unges kultur- og idrettstilbud. Den frivillige idrettsbevegelsen er landets største fritidsklubb og vi mener det nå er idrettens tur til å få et løft. Kulturbasert næring må behandles som all annen næring, og utøverne må selv skaffe seg inntekter som gjør at de kan leve av kulturutøvelsen sin. Det kan ikke være et offentlig ansvar å betale for voksne menneskers fritidsaktiviteter, men det offentlige kan legge til rette for dette. - Prioritere idrett, korps, kor og frivillig ungdomsarbeid når midlene til kultur skal fordeles - Stille krav til mottakere av kulturstøtte slik at de må produsere noe publikum ønsker - Si nei til offentlig finansiering av nytt teater i Stavanger - Legge til rette for kulturgründere, eksempelvis ved å tilby regnskapsføring og oppfølging fra kommunen i en oppstartsperiode - Stoppe utbyggingen av Nye Tou og selge bygningsmassen - Arbeide for at Stavanger får sin rettmessige andel kulturmidler fra staten - Gi økonomisk oppstartshjelp til nye festivaler og arrangementer med gradvis nedtrapping over fem år - Selge kommunens andeler i SF Kino AS - Sørge for at idrettsanlegg og fritidsbygg er godt utbygd og vedlikeholdt - Innføre gratis bruk av svømmeanleggene for barn, uføre og pensjonister - Arbeide for å sikre byens ridemiljø tilfredsstillende og permanente trenings- og aktivitetsområder - Fortsette kunstgressatsingen og arbeide for å bygge en ny idrettshall i perioden - Arbeide for at Folkebadet blir realisert og at svømmehallene i Kvernevik og Hundvåg åpnes til avtalt tid - Invitere private til å være med å finansiere idrettsbygg for allmennheten, gjerne ved salg av navn på bygget - Tilrettelegge for at alle idrettshallene i Stavanger er åpne hver fredag kveld for barn og unge (Åpen hall) - Heve støtten til idrettslagene slik at de kan drive profesjonelt og utvide sin dugnadsinnsats - Innføre reisestøtte til klubber som har utøvere som er i Norges-toppen, uten at det går på bekostning av breddeidretten - Bygge ny skatepark på Tasta samt bygge nye skateanlegg sammen med eksisterende parkanlegg i de bydeler som i dag ikke har dette - Legge til rette for en utendørs, kunstfrossen isflate i sentrum

22 UNGDOM OG FRITID Kommunen skal ha et ansvar som tilrettelegger for barn og unges fritidstilbud. Barn og unge må selv i større grad planlegge og gjennomføre sine fritidstilbud. Kommunen stiller med ressurser, både økonomisk og bygningsmessig, men fritidstilbudene må være på barn og unges premisser. Det er bekymringsfullt at ungdomsklubber må stenge eller ikke kan ha åpent på grunn av manglende ressurser. - Sette ungdomsklubbene økonomisk i stand til å ha åpent hver helg, både fredag og lørdag - Stimulere til økt bruk av skolebygg etter skoletiden som f.eks. bydelshus - Vedlikeholde lekeplasser og parker - Føre en skjenkepolitikk som ikke ekskluderer ungdom fra kulturarrangementer

23 STUDENTBYEN STAVANGER Ambisjonen om å være en av landets beste studentbyer stiller høyere krav til kvalitet og fører til at Stavanger må lytte til og hjelpe studentene. Skal Stavanger bli en bedre studentby krever det også at studentene får sin plass i sentrum. - Tilrettelegge for et nytt studenthus i sentrum - Tilrettelegge for et større campus med flere funksjoner samlet på Ullandhaug - Arbeide for å bedre kollektivtrafikken til UiS med flere direktebusser fra bydelene - Arbeide for at UiS blir økonomisk likestilt med andre universiteter - Legge forholdene til rette for studenter i Stavanger rimeligere boforhold og godt studiemiljø gjennom å åpne for at også private aktører kan oppføre og drive studentboliger med samme statlige støtte som det offentlige. - Arbeide for at Stavanger skal være den mest attraktive studentbyen i Norge - Aktivt støtte UiS i møte med sentrale myndigheter og styrke universitets- og forskningsmiljøet som grunnlag for bedriftsetableringer - Opprette et eget studentråd - Opprette «Utdanning i Stavanger» etter modell fra Bergen. - Legge til rette for utleieleiligheter

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

bypartiet.folketsbypakke.no

bypartiet.folketsbypakke.no Kortversjon Partiprogram Kommunevalget Skien 2015 Fullstendig valgprogram på vår nettside: bypartiet.folketsbypakke.no Dette er en kortversjon av partiprogrammet til Bypartiet, som er et moderne, urbant,

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Byrådets målsetting:

Byrådets målsetting: Byrådets målsetting: gi kvalifisert kunnskap om innsats, praksis og resultater. stimulere til vurdering og analyse. gi grunnlag for dialog om mål, resultater og tiltak. legge til rette for erfaringsutveksling.

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004 MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET ALLE N=11277 50 (49) [] 1 Små, middels bundne k. N=5 40 (37) [42] 2 Små, middels bundne k. N=2 42 (42) [45] 3 Små, middels bundne k. N=3 35 (38) [45] 4 Små, høye

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget.

Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. Røyken FrPs handlingsplan for de 100 første dagene etter valget. 1 Formål Fremskrittspartiet sitter i dag i posisjon i Røyken kommune sammen med Høyre og Venstre. Vi har i løpet av de siste to periodene

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Valgprogram Kåfjord bygdeliste

Valgprogram Kåfjord bygdeliste Valgprogram Kåfjord bygdeliste 2011-2014 Kjære Kåfjording! Kåfjord bygdeliste er et alternativ for innbyggerne i alle kommunens bygder som ikke føler noen politisk partitilhørighet. Vi vil tilrettelegge

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Program 2015-2019. Vestby FrP

Program 2015-2019. Vestby FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Program 2015-2019 Vestby FrP VÅR ORDFØRERKANDIDAT: Trygve Thorsen Vi er nå en av landets mest veldrevne kommuner og den størrelse som anses som bærekraftig uten sammenslåing.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO FRA DELTA

HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO FRA DELTA HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO 2015-2018 FRA DELTA DELTA ER I DENNE RAPPORTEN TILLITSVALGTE FRA DE FORSKJELLIGE OMRÅDENE INNEFOR HSO OG HTV,SOM SAMMEN HAR KOMMET FREM TIL VÅR HØRING DELTA ER SVÆRT GODT FORNØYD

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober Oppvekst og levekår v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår O&L Omfattende velferdstjenester Organisasjonskart: Oppvekst og levekår TJENESTE- OMRÅDE Oppvekst

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer