Program Stavanger FrP. Valgperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program Stavanger FrP. Valgperioden 2015-2019"

Transkript

1 Program Stavanger FrP Valgperioden

2 HVA VIL FRP VIL MED STAVANGER KOMMUNE Det viktigste først er FrPs mantra i Stavangerpolitikken. Vi er kritisk til hvordan skattebetalernes penger blir brukt. Vi ønsker en enklere og mindre byråkratisk kommune. Vi ønsker at de kommunale etatene størst mulig skal fremstå som positive til søknader og anmodninger fra innbyggerne. Vi ønsker en byggesaksavdeling som i størst mulig grad sier ja til søknader. Vi ønsker en ja- kommune. FrP prioriterer barn, unge og eldre. Vi satser på å legge til rette for et godt næringsliv. Vi vil trygge arbeidsplasser. Vi ønsker å legge til rette for boliger som folk har råd til. Vi vil trygge eiendomsretten og verne innbyggerne mot ekspropriasjon. Vi vil satse på fremkommelighet for alle byens innbyggere slik at vi i størst mulig grad kan slippe å stå i kø, enten vi kjører bil eller buss til og fra jobb. Stavanger FrP arbeider for at alle byens innbyggere skal få sine tjenester fra kommunen til best mulig kvalitet til lavest mulig pris. For å få til dette må helt naturlige prinsipper legges til grunn slik næringslivet for øvrig også vektlegger at en mest mulig effektiv og rasjonell drift. Stavanger by og kommune går inn i en krevende tid. Flere av byens innbyggere opplever utrygghet omkring egen økonomi. Kommunen har selv en anstrengt økonomi. Kommunens anstrengte økonomi skyldes mange år med andre partiers manglende vilje til å prioritere de grunnleggende tjenestene, barnehage, skole, helse- og eldreomsorg. I de kommende årene må kommunen forberede seg på lavere skatteinngang. FrP har i mange år krevd at kommunen i de gode tidene som vi har lagt bak oss foretok nedbetaling av egen kommunal gjeld, fremfor prestisjeprosjekter som Kulturhuset og Tou Bryggeri. Kommunens grunnleggende og lovpålagte oppgaver må aldri forsømmes til fordel for prestisjeprosjekter, og låneopptak må klart begrenses til nødvendige investeringer. Stadig større låneopptak og økende gjeld har vært en tiltagende trend blant kommuner over det ganske land. Stavanger kommune er dessverre ikke et unntak. Rentekostnadene er høye, og inntekter som ellers kunne gått til drift av kommunens kjerneoppgaver må i stedet gå til betaling av renter. Skatteinngangen til kommunen er usikker. I tillegg har Stavanger kommune et vedlikeholdsetterslep på ufattelige 2,4 milliarder kroner. Alt dette gjør Stavanger kommune sårbare. - La kommunene beholde sin del av selskapsskatten slik at de oppfordres til å satse på etablering av bedrifter og arbeidsplasser - Ha én storkommune på Nord-Jæren - Legge ned fylkeskommunen - Redusere Fylkesmannens innflytelse på kommunale vedtak - Sørge for en sunn, fornuftig og streng økonomistyring i kommunen - Prioritere det viktigste «må ha»- som eldreomsorg, skoler og barnehager framfor «kjekt å ha»-prestisjeprosjektene - Selge kommunale bygg som ikke inngår i primærtjenestene og prioritere vedlikehold av eksisterende bygg. - Salg-tilbakeleiemodell - Leie flere bygg med vedlikeholdskostnader inkludert - Konkurranseutsette mer av kommunens tjenester - Gi innbyggerne mer valgfrihet - Utvide fritt brukervalg til å gjelde mest mulig av kommunens samlede tjenestetilbud

3 - Redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten i kommunen - Kutte kommunens byråkrati og administrative kostnader. - Arbeide for at kommunen skal være en JA-kommune, der innbyggerne får behandlet sine saker raskt og effektivt. - Sikre og kjempe for åpenhet i kommunen - Legge alle kommunens utleieboliger inn i et eget boligselskap - Opprette et eget selskap for kommunenes næringseiendommer for å oppnå bedre organisering av eiendommene

4 INTEGRERING, INNVANDRING OG FLYKTNINGER Stavanger kommune står i særstilling som en av landets mest flerkulturelle kommuner. Dette gir kommunen styrker og utfordringer. Norskkunnskaper er nøkkelen til integrering og her har både kommunen og den enkelte et ansvar for opplæringen. Fremskrittspartiets grunnholdning er at alle skal ha samme rettigheter og plikter i sine forhold til fellesskapet i Norge, uavhengig av etnisk bakgrunn. En restriktiv innvandringspolitikk kombinert med aktiv integrering og tilpasning til norske samfunnsforhold vil forebygge motsetninger og konflikter. Samfunnet stiller og må stille krav til alle innbyggere om at disse må forsøke å forsørge seg selv og sine. Det må stilles krav til innvandrere. Det å stille krav, er å vise respekt. Ved å stille krav til innvandrere om å gjennomføre norsk- og samfunnskunnskapsundervisning og arbeidstrening som vilkår for å få offentlige ytelser, vil kommunikasjon mellom nordmenn og innvandrere, og mellom innvandrere fra ulike opprinnelsesland, sikres ved at norsk blir et felles språk for alle. Gode kunnskaper i norsk er også et viktig grunnlag for innvandrere for å få innpass på arbeidsmarkedet, og dermed gjøre det mulig å oppnå en ordinær yrkeskarriere. Fremskrittspartiet er opptatt av at alle borgere i Norge skal oppleve et fritt og åpent samfunn. Likeledes er FrP opptatt av at ingen skal forskjellsbehandles på bakgrunn av hudfarge, religions tilhørighet eller etnisk bakgrunn. For å få dette til er det viktig at innvandrings- og integreringspolitikken fungerer godt. Det er et statlig ansvar å motta flyktninger, og derfor bør staten også dekke kommunenes dokumenterte utgifter i inntil syv år ved utplassering av personer som har fått opphold i Norge, ute i kommunene. Dagens praksis medfører at en del kommuner påføres store ekstrakostnader ved slik bosetting, da tilskuddet nedtrappes og fjernes etter 5 år. Fremskrittspartiet vil at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og hjelpe flyktninger. Flyktninger kan imidlertid best hjelpes i sine geografiske og kulturelle nærområder I stedet for å ta mange flyktninger inn i Norge bør Norge i større grad bidra til å dekke utgiftene til flyktningmottak i flyktningenes egne nærområder. Det vil gi hjelp og trygghet til langt flere mennesker i slike områder for samme sum som det vil koste å ha én flyktning i Norge - Gjøre det enklere for bedrifter å ansette utenlandske statsborgere - Ha en streng asyl- og flyktningpolitikk slik at kun de som har behov får opphold - At ordningen med familieinnvandring skal begrenses til ektefelle over 24 år, og egne barn under 16 år - Utvise utenlandske statsborgere som dømmes til ubetinget fengsel i tre måneder eller mer - Arbeide for at kommunen ikke tar imot flere flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente enn man til enhver tid kan integrere. - Styrke introduksjonsprogrammet og andre program som får flyktninger/asylsøkere ut i arbeid. - Motarbeide all forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, hudfarge, etnisk bakgrunn eller religion. - Ikke gi økonomisk støtte til organisasjoner som har etnisitet som grunnlag for medlemskap - Øke kravene for å bestå norsk- og samfunnskapstest, slik at de som har gjennomført og bestått, møter et arbeids- og samfunnsliv som tar vel imot dem.

5 - Stille krav til integrering fra alle som bosetter seg i Stavanger - Sørge for ekstra god integrering av innvandrerkvinner da dette ofte er nøkkelen til å integrere hele familien

6 BOLIG OG EIENDOM, BYUTVIKLING Privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for Fremskrittspartiet. Stavanger FrP har i flere perioder vært aktivt imot kommunens ivrige ekspropriasjonskultur. Vern av areal skal i all hovedsak baseres på frivillighet der grunneier tilkjennes erstatning for økonomisk tap. Stavangerregionen er og skal fortsatt være en god næringslivsregion, og bedriftene er en forutsetning for at kommunen skal kunne tilby gode velferdsordninger. Stavanger kommune må være en aktiv tilrettelegger for bedriftsetableringer, ha lave kommunale avgifter og fjerne eiendomsskatten for å være attraktiv for nyetableringer. Det kommunale byråkratiet skal gjennomsyres av en aktiv JA-holdning ved henvendelser fra bedriftene og fra privatpersoner. Vi arbeider for at folk skal få lov i størst mulig grad til å bygge og bo som de vil i kommunen. FrP vil verne om din rett til å gjøre byggearbeider og endringer på din bolig så lenge du tar hensyn til din nabo. FrP ønsker en Du er sjefen -kampanje internt i kommunen, hvor den som søker om en tjeneste fra kommunen står i sentrum. Ordningen går ut på at kommunens byråkrater skal behandle deg som ønsker å bygge som sin sjef og arbeide for at ditt prosjekt kan realiseres gjennom å lete etter grunner til å si JA. - Verne om den private eiendomsretten - Arbeide for at kommunen skal være en JA-kommune, der innbyggerne får behandlet sine saker raskt og effektivt. Kommunen skal være imøtekommende og serviceinnstilt, og lete etter grunner til å bruke JA-stempelet på byggesøknader. - Kommunen skal være en servicebedrift for innbyggerne, ikke en motpart. - Jobbe for å forenkle regelverk, og ta bort unødvendige begrensninger for innbyggerne. - At byggesaksomkostninger, plansaker og annet skal være til kostpris - Forenkle regelverk for utleieleiligheter - Være særdeles tilbakeholdne med å ta privat eiendom til offentlige formål, dersom ikke samtykke fra grunneier foreligger - Kontinuerlig arbeide for at kommunen skal være positive til utbyggere med mindre svært sterke grunner taler imot. - Være innbyggernes ombud i kommunen, og bistå med hjelp, råd og veiledning. - Forenkle regelverk for bygging av naust - Jobbe for at skjærgården betraktes som verdifullt friområde og legge til rette for flere båtplasser

7 EN TRYGGERE BY Stavanger er en trygg by, men hvert år blir likevel noen få personer utsatt for vold, innbrudd og ran. For disse og deres nærmeste hjelper det lite at byen er en forholdvis trygg by. FrP vil derfor ved hjelp av en rekke tiltak gjøre byen tryggere. Bydelspoliti som skal drive med bekjempelse av hverdagskriminalitet er en viktig brikke for å øke trygghetsfølelsen. Bydelspoliti vil også aktivt kunne brukes til forebygging av ungdomskriminalitet blant barn og unge. Stavanger FrP vil arbeide for å få bort de prostituerte fra Stavanger sentrum, og vil arbeide for et tryggere natteliv i sentrum, gjennom samarbeid med politi, vekterbransjen og utelivsbransjen. FrP ønsker et tiggerforbud for hele kommunen. Vi vil arbeide aktivt for et forbud mot camping i nabolag slik vi har sett på Storhaug og Vaulen. Vi godtar ikke at folk bor i biler og campingvogner fritt rundt i kommune som sjenerer nabolaget. Vi vil arbeide for at det kun skal tillates camping ved etablerte campingplasser med tilhørende nødvendige fasiliteter. Vi vil arbeide for at alle gutter og jenter skal kunne gå trygt hjem fra byen, og vil aktivt arbeide for å gjøre gatene trygge og sikre for alle. - Innføre bydelspoliti - Forby prostitusjon i sentrum og på offentlig sted - Innføre tiggerforbud - Innføre camping-forbud på andre steder enn på egne regulerte områder - Gjøre nattelivet i sentrum tryggere gjennom samarbeid med politi, vekterbransjen og utelivsbransjen

8 ARBEIDSPLASSER Stavangerregionen er og skal fortsatt være en god næringslivsregion, og bedriftene er en forutsetning for at kommunen skal kunne tilby gode velferdsordninger. Stavanger kommune må være en aktiv tilrettelegger for bedriftsetableringer, ha lave kommunale avgifter og fjerne eiendomsskatten for å være attraktiv for nyetableringer. Det kommunale byråkratiet skal gjennomsyres av en aktiv JA-holdning ved henvendelser fra bedriftene og fra privatpersoner. FrP vil aktivt arbeide for en videreføring av oljevirksomheten blant annet ved å legge til rette for økt oljeutvinning og forskning innen petroleumsvirksomhet. - Legge til rette for bedriftsetableringer blant annet gjennom forutsigbare og langsiktige rammebetingelser, lavere skatter og avgifter, høyere tomteutnyttelse, serviceholdning overfor næringslivet, tilstrekkelig antall parkeringsplasser og gode velferdstjenester. - Støtte opp om Greater Stavangers arbeid som næringslivsmotor og tilrettelegger. - Gjennom holdningskampanjer i skolen skape en kultur for entreprenørskap og bedriftsetableringer. - Sørge for god infrastruktur slik at næringslivet ikke lider under dårlige vei- og parkeringsforhold, og øke satsningen på trafikksikkerhet og vedlikehold. - Legge til rette for økt oljeutvinning og letevirksomhet.

9 STAVANGER SENTRUM Stavanger sentrum er noe av det viktigste og flotteste vi som regionhovedstad kan tilby egne og andre kommuners innbyggere. Et aktivt sentrum med handel, bolig og natteliv er viktig for alle. Byen trenger en egen sentrumspolitikk. Den må være basert på å legge til rette, og ikke stå i veien for, handel, bolig og natteliv i sentrum. FrP vil arbeide for å få landstrøm til båter og skip som ligger til kai i sentrum, både av miljøhensyn og av støyhensyn til beboerne i sentrum. Vi vil aktivt arbeide for å bevare Gamle Stavanger, gjennom å legge til rette for at folk kan få gode boliger i forbindelse med oppussing. - Arbeide for at utestedene får lov til å holde åpent så lenge loven tillater det til kl Legge til rette for parkeringsplasser i større boligprosjekter og kontor- - /senterprosjekter i sentrum. - Legge til rette for en betydelig økning i antall båtplasser for byens innbyggere, samt å få en bedre gjestebåthavn i sentrum. - Gjøre om Geoparken til Stavangers nye grønne bypark - Utrede mulighetene for en bystrand i Stavanger - Utvide holmen og fylle ut med nye arealer i sjøen. - Bygge to nye etasjer på Jorenholmen P-anlegg, med publikumsvennlige næringslokaler på taket. - Ha nulltoleranse for tagging. - Arbeide for at gjengangere som lager bråk i sentrum skal stenges ute fra sentrum i helgene. - Forbedre opprydningen av sentrum etter nattelivet. - Legge til rette for bedre køfasiliteter for buss og taxi når folk skal hjem fra byen om kvelden/natten. Blant annet ved et midlertid tak som settes ved de største køene.

10 STAVANGER SENTRUM Det offentlige har ansvaret for at landet har en moderne infrastruktur med et godt samferdselsog kommunikasjonsnett. Et effektivt veinett gir trafikksikker og miljøvennlig transport, og er en viktig forutsetning for videre vekst. Det er statens oppgave å finansiere veiutbygging, all den tid staten krever inn flere titalls milliarder i bil- og veiavgifter. Selv om Høyre/FrP regjeringen økte veiutbyggingen med 27 milliarder i sitt budsjett, er dette likevel betydelig mindre enn hva staten tar inn i bil- og veiavgifter. Tilpasse vei- og gatesystemet til transportbehovet og primært anlegge store gjennomfartsårer i kulvert under bakken for å frigjøre areal, samt ta hensyn utfordringer rundt støyforurensning En av de viktigste offentlige oppgavene for staten og kommunen er å sørge for at folk kan komme seg til og fra arbeid på en tidseffektiv og overkommelig måte. Bil FrP er det eneste partiet i Norge som er ærlig på at bilen, for svært mange, vil være det foretrukne transportmiddelet i mange år fremover. Det er derfor svært viktig at vi legger til rette for at det kommer flere biler i årene som kommer ved å bygge ut flere av våre veier. Kollektiv Busway er en del av løsningen på å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Den vil bidra til å gi mange enklere reisevei til og fra jobb. Derimot må vi ikke hvile på Buswayen alene. Ny togring Stavanger er svært heldig med et godt utbygd dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes. FrP i Stavanger ønsker å utrede muligheten for å bygge ut dobbeltsporet videre under bakken fra Stavanger stasjon til Tasta i trinn, samt å koble Forus- området og Sola Flyplass inn på dobbeltspor i samme trinn. Videre ønsker vi å utrede muligheten for å fortsette med togspor fra Tasta og over til Kvernevik, Tananger og til Sola slik at det etableres en tog-ring. En tog-ring i Stavanger kan løse de fleste av våre lokale utfordringer i kollektivtrafikken til og fra Forus, Sola og Tananger. - Utrede en tog-ring fra Stavanger stasjon til Tasta, via Kvernevik, Tananger, Sola og Forus. - Utvide til 4-felts sammenhengende motorvei til Kristiansand med 6-felt i Stavanger og Sandnes - Utrede ny tunnel fra Amfi Madla til Tananger - Legge kollektivtransport i tunnel under Kannik - Bygge 2-planskryss i Tjensvollkrysset - Bygge 2-planskryss i krysset fra Madlaveien til Løkkeveien - Innføre kompiskjøring (2+ / 3+) i kollektivfeltene - Stimulere til økt bruk av kollektivtransport, men si nei til innføring av rushtidsavgift eller annen beskatning av privatbilisme. - Fjerne bompengeringene og sørge for at Stavangerregionen får større andel av statlige veimidler. - Sikre en rettferdig soneparkeringsordning og at midlene øremerkes til prosjekter som kommer brukerne til gode.

11 BARN OG UNGE I KOMMUNEN Stavanger FrP vil arbeide for at innbyggerne skal møtes av et personale på skolene, helsestasjonene og barnehagene mv. som er godt kvalifisert og tilbys tjenester av god kvalitet, utøvd med høy etisk standard. Barn og unge er fremtidens voksne og må sikres gode og trygge oppvekstsvilkår. Uavhengig av økonomi må alle gis mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Stavanger FrP vil så langt som mulig begrense fattigdom blant barnefamiliene. - Ansette flere jordmødre og helsesøstre for å forbedre og ivareta tilbudet til gravide kvinner og barn på helsestasjonene - Styrke bemanningen i skolehelsetjenesten - Bygge ut et helhetlig tilbud til gravide kvinner i utsatte grupper som rusmisbrukere, psykisk syke og sosialt vanskeligstilte, slik at de gis en mulighet til å ha omsorgen for sine barn i et langsiktig perspektiv - Styrke barnas rettssikkerhet i barnevernssaker - Styrke tilbudet for ungdom i forebyggende rus- og barnevernstiltak - Legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidstilbud

12 SKOLE, UTDANNING OG BARNEHAGER Barna våre er de viktigste fremtidige ressursene vi har. Grunnlaget for fremtidens velferdssamfunn legges i utdanning. Både som forebyggende og kompetansegivende faktor utgjør en god skole grunnlaget for videre vekst og velstandsøkning. Norge scorer ikke bra nok internasjonalt og har for store problemer med bråk og uro i klasserommene. Barnehage Skole - Sikre fortsatt full barnehagedekning og påse at private barnehager har like vilkår som offentlige barnehager - Tilby barnehageplass for 1-åringer født etter 31. august gjennom løpende opptak - Innføre valgfrihet i barnehagesektoren og innføre rett til barnehageplass i ønsket bydel. - Tilrettelegge for mer fleksible åpningstider i barnehagene - Sørge for at Stavanger kommune publiserer en felles oversikt over ledige barnehageplasser i Stavanger på kommunens hjemmesider. - Innføre tiltak som sikrer at språkopplæring for ikke-norsktalende barn starter så tidlig som mulig - Tilby fagutdanning til barnehagepersonell som ikke har fullført utdanningsløpet - Tilby lærerne etterutdanning med fokus på klasseledelse - gjenreise skoledisiplinen, og gjeninnføre folkeskikk og respekt i klasserommet, i tillegg sørge for kompetanseutvikling - Innføre lærerevaluering i Stavangerskolen og premiere dyktige lærere - Jobbe for en utvidet skoledag - Legge større vekt på basisfagene norsk, matematikk, IKT og engelsk - Styrke tilrettelagt undervisning både for de som trenger ekstra oppfølging og de elevene som trenger ekstra utfordringer. - Kartlegge elevenes faglige nivå tidligere enn i dag, tilby tidlig innsats med differensiert undervisning - Innføre mulighet for ekstraundervisning på kveldstid og sommerskoletilbud som omfatter hele skoleferien, fra juni til august: elevene bør fritt kunne velge hvilke og hvor mange kurs de vil delta på. - Sørge for at alle skoler har særskilte tilbud til elever med spesielle talenter og at enkeltskoler skal tilby byomfattende talenttilbud i forskjellige fag - Åpne mer opp for at særlig kvalifiserte elever kan rykke opp ett eller flere trinn i ulike fag. - Innføre valgfritt sidemål som en prøveordning i Stavangerskolen - Stimulere til at flere foreldre deltar aktivt i undervisningen som et supplement til lærerne når dette er mulig. - At foreldrene skal ha flertall i driftsstyrene og at driftsstyrene skal ha full tilgang på egne og andre skolers læringsresultater og kvalitetsmålinger - Styrke samarbeidet med næringslivet for å øke interessen for realfag og entreprenørskap bl.a. ved å utvide Ungt entreprenørskap. - Sørge for at det er godt nok utstyr og bøker i skolen til at elevene kan holde seg oppdatert og stille seg positive til sponsing og reklamefinansiert skolemateriell

13 - Styrke rådgivningstjenesten i grunnskolen ved å ha egne karriere- og utdanningsveiledere og inkludere foreldre mer i denne prosessen - Legge til rette for mer web-undervisning på barneskolen og samarbeid på tvers av skolene. - Legge føre-var prinsippet til grunn i forhold til elektromagnetisk stråling i skoler og barnehager - Åpne for privatisteksamen på avsluttende fag i ungdomsskolen. - Innføre en ordning der de som ikke har bestått ungdomsskolen, tilbys ytterligere undervisning, slik at de kan mestre skolens krav og få de nødvendige forutsetningene for å begynne på videregående opplæring. - Fortsette ordningen med fritt skolevalg. - Innføre anonym retting av prøver som et prøveprosjekt i Stavanger-skolen. - Ha obligatorisk avsluttende eksamen i alle fag på ungdomsskolen for å øke læringstrykket, og motivere til økt innsats. - Fortsatt måle resultatene i Stavanger-skolen og ha åpenhet om disse. - Sammenligne resultatene i Stavanger-skolen med resultatene i andre europeiske storbyer, og bruke kunnskapen aktivt for å forbedre undervisningen. - Innføre mobbe-ombud i Stavanger-skolen som skal være en ressurs elever og foreldre kan bruke dersom de opplever at skolen ikke tar mobbing på alvor. - Ha et økt fokus på å rekruttere landets beste rektorer og lærere gjennom blant annet en aktiv lønnspolitikk. - Gjøre forsøk der høyt kompetente fagpersoner kan bistå i undervisningen. ("Lærer II"). - Stille karakterkrav til nyansatte lærere i Stavanger-skolen. - Utrede en egen sertifiseringsordning med krav til oppdatert faglig nivå for lærere i Stavanger-skolen. - Fremheve rektorenes rolle som skolens øverste pedagogiske leder og videreutvikle satsingen på profesjonell skoleledelse i samarbeid med Stavangers høyere utdanningsinstitusjoner.

14 ELDREOMSORG Tjenestene er forankret i norske lover og internasjonale menneskerettigheter. FrP er positive til frivillig innsats og vil oppfordre til å benytte frivillig innsats som et supplement. Stavanger FrP mener at seniorene er en viktig ressurs i samfunnet og må benyttes i alle sammenhenger de ønsker å engasjere seg. Det er et mål å sikre god kvalitet og innhold i eldreomsorgen og utøve respekt for den enkelte. Tjenestene må tilpasses hver enkelt bruker og tilbys når behovet oppstår. - Arbeide for at eldreomsorgen har tilstrekkelig med ressurser med krav til kvalitet i tjenestetilbudet innen institusjonene og hjemmetjenestene. - Gjennomføre et prøveprosjekt for lovfestet rett til sykehjemsplass. - Arbeide for at ingen skal stå på venteliste for å få sykehjemsplass ved å ha full sykehjemsdekning, tilstrekkelig med omsorgsboliger og andre boformer. Det samme gjelder for dagsenterplass - Styrke legedekningen på sykehjemmene. - Være åpne for nye og andre måter å gi tilbud til eldre på, gjennom å lære av andre land, som for eksempel demenslandsby hvor beboerne kan bevege seg fritt og ha gjøremål som i sin normalhverdag. - Opprettholde korttidsplassene i Spania og vurdere muligheten for langtids sykehjemsplasser i varmere strøk. - Innføre driftsstyrer på alle sykehjem med brukere og pårørende i flertall. - Konkurranseutsette drift av nye og eksisterende sykehjem for å sikre beboerne best mulig kvalitet. - Fortsette å arbeide for fritt brukervalg, både ved valg av sykehjem og tjenester i hjemmet. - Ta i bruk velferdsteknologi som blant annet kan gjøre at man kan bo hjemme lenger og likevel føle seg trygg. Velferdsteknologi vil også kunne bidra til at hverdagen blir enklere for pårørende og ansatte. - Vurdere lønn som rekrutteringsmiddel for sykepleiere og hjelpepleiere. - Redusere antall hjelpere til brukere og beboere ved at virksomhetene gis anledning til å ta i bruk langturnus - Legge til rette for en fasthjemmehjelps-ordning, som sikrer de eldre en fast person å forholde seg til - Aktivt legge til rette for nye former private bo-ordninger for eldre i kommunen.

15 HELSE OG OMSORG FOREBYGGING OG REHABILITERING Innsats i forebyggende arbeid vil bidra til et det enkelte individ vi kunne holde seg sunn og frisk og dermed unngå livsstilsykdommer. Like viktig er det å starte aktiv rehabilitering så raskt som mulig etter at sykdom har inntruffet. - Holde fokus på forebyggende aktiviteter av forskjellig slag for alle aldersgrupper - Styrke kapasiteten på rehabiliteringsavdelingene på sykehjemmene. - Vurdere tilbudet på dagsentrene og gi disse et mer aktivt rehabiliteringspreg. - Likestille offentlig og private tilbydere

16 FUNKSJONSHEMMEDE OG UTVIKLINGSHEMMEDE Alle individer må gis mulighet til å leve et verdig liv og få benytte sine evner. - Arbeide for oppfølging og finansiering av vedtatt plan for helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune. Gjøre den til en helhetlig plan og også å vurdere nye tiltak. - Inngå samarbeid med pårørende for å bygge private boliger der det er hensiktsmessig. - Påse at alle som trenger det får utarbeidet en individuell plan og at denne er kjent og følges opp. - Arbeide for at personer med sterk fysisk funksjonshemming får et bofellesskap og tilrettelagt dagsenter utenfor boligen. - Arbeide for at flest mulig får en meningsfull hverdag med mål om jobbtilbud til de som kan ha mulighet til å utføre et arbeid. - Tjenester skal innvilges til det enkelte individ og ikke knyttes til bemannede boliger - Arbeide for tilbud om avlastning i skolefritidsordningen - Styrke brukermedvirkningen. - Arbeide for å opprette byombud for funksjonshemmede og eldre. - At rehabilitering og habilitering fortsatt skal rettighetsfestes.

17 PRIMÆRHELSETJENESTEN En god primærhelsetjeneste er viktig i forhold til forebygging og behandling av sykdommer. - At dersom det ikke gis tilfredsstillende behandlingstilbud i Norge, eller at det ikke kan gis innen medisinsk forsvarlig tid, skal pasienten få velge tilbud i utlandet. - Forbedre fastlegeordningen. - Sikre større valgfrihet for pasienter med behov for fysioterapi. - Styrke tannhelsetjenesten både i forhold til økt utdanning av tannhelsepersonell og gjennom bedre refusjonsordninger. - Arbeide for at omsorgssektoren får nok ressurser slik at det blir tid til å utføre kvalitativt gode tjenester og gi nødvendig omsorg og sosialt samvær. - Påse at det til enhver tid er forsvarlig legedekning på legevakten slik at ventetiden blir kortest mulig. - Aktivt følge opp samhandlingsreformen og arbeide for at den blir fullfinansiert av staten.

18 PSYKISK HELSE Stadig flere opplever å slite med psykisk sykdom. Tidlig diagnostisering og behandling vil kunne redusere plagene. Tilstrekkelig behandlingstilbud, inkludert lavterskeltilbud, må tilstrebes. - Likebehandle offentlige og private tjenestetilbydere. - Ha en ny opptrappingsplan for psykiatrien med øremerkede midler. - Styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skolehelsetjenesten. - Sikre nok kapasitet i behandlingsløpet. - Styrke psykologtjenesten i kommunen. - Innføre eget tilbud om psykiatriambulanser. - Følge opp plan for psykisk helse og også å vurdere innføring av nye tiltak. - Sikre brukermedvirkning. - Samarbeide med private tjenestetilbydere. - Arbeide aktivt for selvmordsforebyggende tiltak, herunder å synliggjøre Livskrisehjelpen.

19 RUS Forebyggende arbeid er viktig for å hindre utvikling av rusavhengighet. Det er viktig at alle som er motivert til å gjøre noe med sin situasjon skal få hjelp til å får behandling og oppfølging. - Ansvarliggjøre den enkelte til å bidra med å løse sin egen situasjon. - Styrke forebyggende arbeid for å hindre rusmisbruk. - Styrke rehabiliteringen i LAR. - Innføre rett til ettervern fra dag én. - Sikre en helhetlig rehabiliteringskjede. - Fortsette å arbeide for oppfølging og finansiering av vedtatt ruspolitisk handlingsplan i Stavanger kommune. Og også å vurdere nye tiltak. - Arbeide for en helhetlig behandlingskjede for gravide rusbrukere som kan gi den enkelte mulighet for selv å kunne ta vare på sitt barn etter fødselen,. - Støtte organisasjoner som driver med rusforebygging og å behandle rusmisbrukere med verdighet og respekt. - Likestille private og offentlige behandlingsinstitusjoner økonomisk for å gi behandlingstilbud når behovet er til stede og derved fjerne ventelister. - Ikke tillate heroinassistert behandling som en del av LAR.

20 SOSIALPOLITIKK Sosialhjelp er i utgangspunktet tenkt som en kortvarig hjelp til dem som er kommet i en situasjon hvor de ikke klarer å forsørge seg selv. Dessverre er det alt for mange i dag som lever av langvarig sosialhjelp. Kommunen skal være en garantist for at alle har en anstendig levestandard. Det skal lønne seg å arbeide, sosialhjelpen skal ikke være så stor at motivasjonen for å jobbe reduseres. 1 av 4 innbyggere i arbeidsfør alder i Norge lever i dag av en form for offentlig ytelse, vi mener at sosialhjelpen må være en hjelp til selvhjelp. - Stille krav til at sosialhjelpsmottakere som er i stand til det, skal yte et arbeidsbidrag tilbake til kommunen eller kommunens innbyggere. - Innføre et Folk i arbeid -prosjekt etter modell fra Bergen, hvor man må møte opp, får frokost, arbeidstrening og en individuell handlingsplan for å komme tilbake i arbeid. - Innføre fritt valg av sosialkontor og rett til å skifte saksbehandler - Alle inntekter skal regnes med ved beregning av økonomisk sosialhjelp - Vanskeligstilte som er tildelt kommunal leilighet, må vise ansvar og behandle leiligheten med varsomhet samtidig som de også må bidra med lettere vedlikehold, lettere malingsarbeid, plenklipping og lignende. - Arbeide for å utvide Jobb-prosjektet i regi av Kirkens bymisjon.

21 KULTUR- OG IDRETT Stavanger er en kultur- og idrettsby. Kulturlivet har vært sterkt prioritert med økende offentlig subsidiering på bekostning av idrett og frivillige organisasjoner. Stavanger er den kommunen som bruker mest på kultur for voksne per innbygger, men ligger langt bak andre byer når det kommer til barn og unges kultur- og idrettstilbud. Den frivillige idrettsbevegelsen er landets største fritidsklubb og vi mener det nå er idrettens tur til å få et løft. Kulturbasert næring må behandles som all annen næring, og utøverne må selv skaffe seg inntekter som gjør at de kan leve av kulturutøvelsen sin. Det kan ikke være et offentlig ansvar å betale for voksne menneskers fritidsaktiviteter, men det offentlige kan legge til rette for dette. - Prioritere idrett, korps, kor og frivillig ungdomsarbeid når midlene til kultur skal fordeles - Stille krav til mottakere av kulturstøtte slik at de må produsere noe publikum ønsker - Si nei til offentlig finansiering av nytt teater i Stavanger - Legge til rette for kulturgründere, eksempelvis ved å tilby regnskapsføring og oppfølging fra kommunen i en oppstartsperiode - Stoppe utbyggingen av Nye Tou og selge bygningsmassen - Arbeide for at Stavanger får sin rettmessige andel kulturmidler fra staten - Gi økonomisk oppstartshjelp til nye festivaler og arrangementer med gradvis nedtrapping over fem år - Selge kommunens andeler i SF Kino AS - Sørge for at idrettsanlegg og fritidsbygg er godt utbygd og vedlikeholdt - Innføre gratis bruk av svømmeanleggene for barn, uføre og pensjonister - Arbeide for å sikre byens ridemiljø tilfredsstillende og permanente trenings- og aktivitetsområder - Fortsette kunstgressatsingen og arbeide for å bygge en ny idrettshall i perioden - Arbeide for at Folkebadet blir realisert og at svømmehallene i Kvernevik og Hundvåg åpnes til avtalt tid - Invitere private til å være med å finansiere idrettsbygg for allmennheten, gjerne ved salg av navn på bygget - Tilrettelegge for at alle idrettshallene i Stavanger er åpne hver fredag kveld for barn og unge (Åpen hall) - Heve støtten til idrettslagene slik at de kan drive profesjonelt og utvide sin dugnadsinnsats - Innføre reisestøtte til klubber som har utøvere som er i Norges-toppen, uten at det går på bekostning av breddeidretten - Bygge ny skatepark på Tasta samt bygge nye skateanlegg sammen med eksisterende parkanlegg i de bydeler som i dag ikke har dette - Legge til rette for en utendørs, kunstfrossen isflate i sentrum

22 UNGDOM OG FRITID Kommunen skal ha et ansvar som tilrettelegger for barn og unges fritidstilbud. Barn og unge må selv i større grad planlegge og gjennomføre sine fritidstilbud. Kommunen stiller med ressurser, både økonomisk og bygningsmessig, men fritidstilbudene må være på barn og unges premisser. Det er bekymringsfullt at ungdomsklubber må stenge eller ikke kan ha åpent på grunn av manglende ressurser. - Sette ungdomsklubbene økonomisk i stand til å ha åpent hver helg, både fredag og lørdag - Stimulere til økt bruk av skolebygg etter skoletiden som f.eks. bydelshus - Vedlikeholde lekeplasser og parker - Føre en skjenkepolitikk som ikke ekskluderer ungdom fra kulturarrangementer

23 STUDENTBYEN STAVANGER Ambisjonen om å være en av landets beste studentbyer stiller høyere krav til kvalitet og fører til at Stavanger må lytte til og hjelpe studentene. Skal Stavanger bli en bedre studentby krever det også at studentene får sin plass i sentrum. - Tilrettelegge for et nytt studenthus i sentrum - Tilrettelegge for et større campus med flere funksjoner samlet på Ullandhaug - Arbeide for å bedre kollektivtrafikken til UiS med flere direktebusser fra bydelene - Arbeide for at UiS blir økonomisk likestilt med andre universiteter - Legge forholdene til rette for studenter i Stavanger rimeligere boforhold og godt studiemiljø gjennom å åpne for at også private aktører kan oppføre og drive studentboliger med samme statlige støtte som det offentlige. - Arbeide for at Stavanger skal være den mest attraktive studentbyen i Norge - Aktivt støtte UiS i møte med sentrale myndigheter og styrke universitets- og forskningsmiljøet som grunnlag for bedriftsetableringer - Opprette et eget studentråd - Opprette «Utdanning i Stavanger» etter modell fra Bergen. - Legge til rette for utleieleiligheter

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti

en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti en enklere hverdag for folk flest bærum fremskrittsparti program 2015-2019 Kjære velger! Et nytt kommunestyre skal velges, og din stemme har stor betydning for utfallet av hvilke partier som skal styre

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program 2015 2019 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Bergen Høyres program. Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019

Bergen Høyres program. Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019 Bergen Høyres program Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019 Behandlet og vedtatt i Bergen Høyres Representantskap 24.03.2015. Innholdsfortegnelse Kapittel 1. God styring, bedre by... 3 En effektiv

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer