21) ARBEIDERPARTIET I BERGEN... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "21) ARBEIDERPARTIET I BERGEN... 13"

Transkript

1 1) KVINNHERAD ARBEIDERPARTI...6 HELSE FONNA VALEN SJUKEHUS FOLGEFONN DPS...6 2) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI...6 STØTTEORDNING FOR OPPGRADERING AV SKULEBYGG...6 3) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI...6 BETRE FINANSIERINGSORDNINGAR FOR ETABLERING AV FLEIRE OMSORGS- OG ELDREBUSTADAR...6 4) STORD ARBEIDERPARTI...6 KAMPEN FOR LIKESTILLING...6 5) AUF I HORDALAND...7 IMØTEKOMME BEHOVET FOR AKUTTE OVERNATTINGER...7 6) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI...7 FENSFJORDSAMBANDET...7 7) KVAM ARBEIDERPARTI...7 FERJESAMBANDET JONDAL-TØRVIKBYGD...7 8) STORD ARBEIDERPARTI...7 TRYGG SKULESKYSS...7 9) AUF I HORDALAND...8 UNIVERSELT UNGDOMSKORT ) AUF I HORDALAND...8 SIKRING AV ASKØYBROEN ) AUF I HORDALAND...9 FRI TIL Å TA PRIVATISTEKSAMEN ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN...9 REKLAMEFINANSIERTE BYROMSMØBLER, BYSYKLER OG KOLLEKTIVTRAFIKK ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN...9 REKLAMEFINANSIERING AV BYROMSMØBLER, BYSYKLER OG KOLLEKTIVTRAFIKK ) FJELL ARBEIDERPARTI STIMULERING TIL ETABLERING AV FLEIRE LÆREBEDRIFTER ) STORD ARBEIDERPARTI LÆRLINGEPLASSAR OGSÅ I DEI MARITIME NÆRINGANE ) BØMLO ARBEIDERPARTI DEI MARITIME NÆRINGANE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN BYGGING AV HURTIGLADESTASJON FOR EL-BIL ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN GRØNT LYS I ELBILPOLITIKKEN ) BØMLO ARBEIDERPARTI FRIHEIT OG LIKEVERD ) AUF I HORDALAND MIDLAR TIL LYD- OG VIDEOOPPTAK I DOMSTOLANE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN MIDLAR TIL LYD- OG VIDEOOPPTAK I DOMSTOLANE ) STORD ARBEIDERPARTI PERMITTERING FREMFOR OPPSIGELSE BEVAR REGLENE I PERMITTERINGSREGELVERKET ) BØMLO ARBEIDERPARTI REGLANE I PERMITTERINGSREGELVERKET

2 24) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI KRAV OM BETRE INTERNKONTROLL I VERKSEMDER SOM SENDER GODS PÅ NORSKE VEGAR ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN EØS MIDLENE ) AUF I HORDALAND EØS-MIDLER ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN REHABILITERING AV NYGÅRD SKOLE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN EN SAMLET HØYSKOLE PÅ KRONSTAD ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN NATTOG FRÅ BERGEN TIL ARNA ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN UTREDNING AV DUMPET AMMUNISJON OG EKSPLOSIVE MATERIALER ) AUF I HORDALAND KAMP MOT VOLDTEKT INN I SKOLEN ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN MATSIKKERHET: GJENINNFØR BEREDSKAPSLAGRE FOR KORN ) AUF I HORDALAND MATSIKKERHET: GJENINNFØR BEREDSKAPSLAGRE FOR KORN ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI REFORM OG KOMMUNESAMANSLÅING ) SVEIO ARBEIDERPARTI KOMMUNEREFORMA ) STORD ARBEIDERPARTI NY KOMMUNESTRUKTUR ) BØMLO ARBEIDERPARTI KOMMUNEREFORM ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN JA TIL REGIONER ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI GANG- OG SYKKELVEGAR I SKULENÆRE OMRÅDER ) STORD ARBEIDERPARTI E-39 BRU OVER LANGENUEN ) TYSNES ARBEIDERPARTI E 39 BRU OVER LANGENUEN ) AUF I HORDALAND KØPRISING ) KVINNHERAD ARBEIDERPARTI E39 TILFØRSELVEGAR I STATLEG PLAN FOR BJØRNEFJORDBRUA ) KVAM ARBEIDERPARTI HARDANGERTUNNELEN ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI STØTTEORDNING FOR ETABLERING AV FLEIRE PLEIE- OG SJUKEHEIMSPLASSAR ) STORD ARBEIDERPARTI JA TIL EI GOD OFFENTLEG HELSETENESTE

3 47) STORD ARBEIDERPARTI UNGDOM OG RUS ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN EN HUMAN RUSPOLITIKK ) STORD ARBEIDERPARTI NEI TIL RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER ) KVINNHERAD ARBEIDERPARTI KVINNERS RETTIGHETER FORAN ENKELTLEGERS SAMVITTIGHET ) AUF I HORDALAND FRIHET TIL Å BESTEMME OVER EGEN KROPP OGSÅ PÅ LEGEKONTORET ) AUF I HORDALAND NEI TIL ORGANDONASJONSREGISTER I NOREG ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN SMÅKRAFTVERK ) KVAM ARBEIDERPARTI SMÅKRAFTUTBYGGING ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN FREDNING AV SJØØRETT I SJØEN UTENOM TILLAT TID I VASSDRAG I HORDALAND ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN NYE OPPDRETTSKONSESJONER GIS FORTRINNSVIS TIL DE FIRMAENE SOM UTVIKLER, FORSKER, OMLEGGER TIL DRIFT I LUKKEDE ANLEGG ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN OPPRETTING AV NASJONAL DATABASE FOR DNA-MERKING AV OPPDRETTSLAKS ) AUF I HORDALAND OPPRETTING AV NASJONAL DATABASE FOR DNA-MERKING AV OPPDRETTSLAKS ) TYSNES ARBEIDERPARTI VERTSKOMMUNANE FOR OPPDRETTSANLEGG MÅ FÅ EIN OBLIGATORISK RETT TIL NATURRESSURSSKATT ) AUF I HORDALAND TRIPLOID OPPDRETTSFISK ) AUF I HORDALAND MIDLAR TIL FORSKING PÅ FISKERESSURSAR I FJORDANE ) AUF I HORDALAND FLEIRE SMÅ MILJØVENNLEGE FISKERI ) AUF I HORDALAND NEI TIL SJØDEPONI I NORSKE FJORDAR ) SVEIO ARBEIDERPARTI NYTT FOKUS I GRUNNSKULEN FRÅ TESTING TIL LÆRING ) STORD ARBEIDERPARTI IKKJE KARAKTERAR I BARNESKULEN ) STORD ARBEIDERPARTI ARBEIDSTIDSAVTALA I SKULEVERKET ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN SKOLE- OG UTDANNINGSPOLITIKK ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN ARBEIDERPARTIET OG LÆRERROLLEN ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN JA TIL MEIR KJERNETID I BARNEHAGE NEI TIL TIDLIGERE SKOLESTART!

4 70) ARBEIDERPARTIET I BERGEN NORSK SKOLE I STØPESKJEEN DIALOG OG IKKJE KONFLIKT ) AUF I HORDALAND TIDSTYVER I SKOLEN ) AUF I HORDALAND LOVFESTET RETT TIL LEKSEHJELP MÅ GJELDE I SKOLEFRITIDSORDNINGEN ) AUF I HORDALAND MOT PRESTASJONSBASERT LØNN FOR LÆRERE ) STORD ARBEIDERPARTI LÅGARE BYGGJEKOSTNADAR ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN TYDELIG KLIMAPOLITIKK ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN STATENS PENSJONSFOND UTLAND OG FOSSIL ENERGI ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN NORGE MÅ TA IMOT FLERE SYRISKE FLYKTNINGER ) TYSNES ARBEIDERPARTI KATASTROFEN I SYRIA ) AUF I HORDALAND NORGE MÅ TA I MOT FLEIRE SYRISKE FLYKTNINGER ) AUF I HORDALAND NØDHJELP ) AUF I HORDALAND BETRE AKTIVITETSTILBUD FOR ASYLSØKERE ) AUF I HORDALAND BEKJEMPELSE AV UNDERERNÆRING GI ALLE VERDENS BARN MAT ) AUF I HORDALAND RETTFERDIG HANDEL MED UTVIKLINGSLAND ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN KRAV OM LEVELØNN OG GRUNNLEGGENDE ARBEIDSTAKERRETTIGHETER ) AUF I HORDALAND KRAV OM LEVELØNN OG GRUNNLEGGENDE ARBEIDSTAKERRETTIGHETER ) BØMLO ARBEIDERPARTI PRIVATE BARNEHAGAR ) TYSNES ARBEIDERPARTI STYRK NÆRPOLITIET ) AUF I HORDALAND MODERNE FORSVARSPOLITIKK ) AUF I HORDALAND ET RELIGIONSNØYTRALT FORSVAR ) AUF I HORDALAND STØTTE NEDSETTELSEN AV EN OVERVÅKNINGSKOMMISJON ) AUF I HORDALAND DEL FORELDREPERMISJONEN LIKT MELLOM MOR OG FAR ) AUF I HORDALAND FRARÅDING AV NÆRINGSVIRKSOMHET PÅ OKKUPERT OMRÅDE

5 93) AUF I HORDALAND NEI TIL OL I OSLO ) AUF I HORDALAND TO PROSENT AV BNI INNEN ) AUF I HORDALAND DIREKTE UTBETALINGER ) AUF I HORDALAND SATSING PÅ JENTERS UTDANNING ) AUF I HORDALAND Å SIKRE ETISK RIKTIGE INVESTERINGER ) AUF I HORDALAND ETIKKRÅDET ) AUF I HORDALAND BEDRE DYREVELFERD I KYLLINGINDUSTRIEN ) AUF I HORDALAND FORSØKSDYR ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI TANNHELSETENESTA For seint innkomne forslag: 1) SAMNANGER ARBEIDERPARTI NEI TIL FASTLEGERS «RESERVASJONSRETT» NÅR DET GJELDER HENVISNING TIL ABORT ) ASKØY ARBEIDERPARTI STATLIG BOSTØTTE ) ASKØY ARBEIDERPARTI PARK AND RIDE KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - STØTTEORDNINGER ) VOSS ARBEIDERPARTI ARBEIDSTIDSAVTALEN I SKULEVERKET ) VOSS ARBEIDERPARTI PERMITTERING MÅ VERE EIT MOGELEG ALTERNATIV ) VOSS ARBEIDERPARTI SATS PÅ SAMORDNA VEG OG BANE MELLOM ARNA OG VOSS

6 1) Kvinnherad Arbeiderparti Helse Fonna Valen sjukehus Folgefonn DPS Valen sjukehus og Folgefonn DPS er viktige deler i det regionale og lokale helsetilbodet. Institusjonane, med eit breitt utdanna, velkvalifisert og røynd personale, gjev eit psykiatrisk tilbod på spesialisthelsetenestenivå i trygge og gode omgivnader, der den vakre naturen er ein viktig faktor i behandlinga. I tillegg utgjer institusjonane store og viktige arbeidsplasser. Kvinnherad Arbeiderparti vil slå ring om Valen sjukehus og vidareutvikla behandlingstilboda og arbeida for oppretting av nye tilbod. Det er og viktig å arbeida for å få etablert ny aktivitet i ledige lokaler. Forslaget vedtas. 2) Austrheim Arbeiderparti Støtteordning for oppgradering av skulebygg Norske kommunar slit med skulebygg som ikkje tilfredsstiller krava som bør stillast til slike bygg. Staten bør snarast etablera støtte og finansieringsordningar som gjer det mogeleg for kommunar å få skulebygga opp på ein tilfredstillande standard. Viser til gjeldande politikk og partiprogrammet om rentekompensasjonsordninga. Forslaget er i tråd med Hordaland Arbeiderparti sin vedtekne politikk. 3) Austrheim Arbeiderparti Betre finansieringsordningar for etablering av fleire omsorgs- og eldrebustadar Staten bør etablera betre finansieringsordningar som gjer det mogeleg å få på plass fleire omsorgsog eldrebustader i kommunane. Ordningane må vera slik innretta at kommunane enten sjølv kan stå for bygging og drift av bustadane, eller kan inngå avtalar med ideelle lag og organisasjonar om bygging og drift av desse. Er i tråd med gjeldande politikk. Forslaget oversendes stortingsgruppa. 4) Stord Arbeiderparti Kampen for likestilling Kvinners deltagelse i arbeidslivet er helt avgjørende for å oppnå likestilling. Imidlertid er det mange kvinner som arbeider ufrivillig deltid. I tillegg tjener kvinner mindre enn menn. Stord Arbeiderparti vil være offensive i kampen for likestilling. Tilgang til heltidsstillinger og likelønn kommer til å bli viktige verktøy for å oppnå dette. Forslaget er i tråd med gjeldende politikk for Hordaland Arbeiderparti og oversendes utvalg for kommunalpolitisk plattform. 6

7 5) AUF i Hordaland Imøtekomme behovet for akutte overnattinger Strax-huset er et kommunalt lavterskeltilbud til rusmisbrukere i Bergen. I snitt må de ansatte avvise 1,3 personer som ønsker overnatting hver kveld i løpet av et år. I 2013 måtte også Bakkegaten bo- og omsorgssenter, som tilbyr flere av de samme tjenestene, avvise 293 mennesker. Det er et stort press på akutte overnattinger og midlertidige boliger i Bergen, og manglende kapasiteter fører til at personer må sove utendørs. AUF i Hordaland mener at: behovet for akutte overnattinger må imøtekommes Oversendes Arbeiderpartiet i Bergen. 6) Austrheim Arbeiderparti Fensfjordsambandet Det går i desse dagar føre seg ei massiv næringsutvikling på begge sider av Fensfjorden. På grunn av dette vert det sterk vekst i arbeidspendlinga over fjorden og straumen av pendlarar vil gå begge vegar. Næringslivet på begge sider av fjorden vil også få eit aukande behov for godstransport over fjorden. Dagen ferjemateriell held ikkje den standarden næringsutviklinga i området krev. Austrheim Arbeidarparti vil be om at det straks vert sett i gang arbeid med å erstatta dagen ferjemateriell. Det bør satsast på to 50 bilars ferjer med høg teknisk standard. Då kan ein på dagtid operera med halvtimers avgangar i sambandet samstundes med at sambandet vert mindre sårbart dersom det oppstår feil på eit av fartya. Partistyrets innstilling: Forslaget oversendes fylkestingsgruppa. 7) Kvam Arbeiderparti Ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd Framlegg: Trafikken på ferjestrekninga Jondal-Tørvikbygd er aukande etter at Jondalstunnellen er opna og anleggsarbeida på strekninga Tørvikbygd-Norheimsund er avslutta. Dette sambandet gjev den klart kortaste vegen frå Bergensregionen mot Haukelisambandet. Frekvensen på ferjesambandet med 1 ferje er i dag låg. Det må prioriterast å sette inn 2 ferjer i sambandet. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 8) Stord Arbeiderparti Trygg skuleskyss Framlegg: Stord Arbeidarparti ber Hordaland fylkeskommune sikra nok kapasitet til sitjeplass med setebelte i skuleskyss for alle elevane. 7

8 Bladet Sunnhordland meldte onsdag 22. januar om at skulebussar i Stord kommune er overfylte. Midtgangane er fulle av ståande elevar og born står igjen på haldeplassane. Fylkeskommunen, ved Skyss, vil ikkje setja inn ekstrabussar så lenge det er kapasitet til elevar med rett til skuleskyss. Anbudsregler, inngåtte avtalar og vedtekne budsjett kan ikkje hindra at det blir satt inn bussar med naudsynt tal på sitjeplassar snarast. Tilbodet må ha plass til alle elevar, uavhengig av rett til skuleskyss. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 9) AUF i Hordaland Universelt ungdomskort Det finnes mange kort for forskjellige offentlige tjenester i dag, deriblant kulturkort, busskort og skolekort/skolebevis. Østfold Fylkeskommune har en ordning der disse kortene er kombinert sammen til et universelt ungdomskort. Dette kortet kan brukes som busskort, skolebevis, kulturkort og adgangskort. Dette mener AUF i Hordaland at vi også bør ha. Dette vil bli en forenkling av dagens ordning, og vil føre til økt bevissthet og mer bruk av for eksempel kulturkort. Dette kan også gjøres for offentlige ansatte ved å kombinere adgangskort, personalkort og busskort. AUF i Hordaland vil jobbe for at: - Det blir innført et universelt ungdomskort som kan brukes som busskort, skolebevis, kulturkort, adgangskort og gis flere funksjoner om det ses mulig. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 10) AUF i Hordaland Sikring av Askøybroen Helt siden Askøybroen var ferdigstilt i 1992 har Askøybroen vært et sted hvor mennesker som sliter med seg selv har valgt å tatt sitt eget liv. Askøyværinger som har bodd på øyen i lengre tid har opplevd flere selvmordsforsøk og selvmord som er begått ved å hoppe fra broen. AUF i Hordaland mener det bør settes opp høyere rekkverk som ikke er mulig å klatre over for å hindre at mennesker kan ta livet av seg ved å hoppe fra broen. Det er sant at dette er en liten del av et enormt og tabubelagt tema, altså psykiske problemer, men AUF i Hordaland mener at høyere rekkverk vil redde liv. Mange av dem som har hoppet, eller blitt fysisk hindret i å hoppe, har vært i ruspåvirket tilstand. Alkohol og andre stoffer kan gjøre mennesker svært ustabile, og det er en svært lav terskel ved å ta sitt eget liv ved å hoppe fra en bro. Noen av menneskene som ble hindret i å ta sitt liv ved å hoppe fra en bro gjorde dette fordi de tenkte en gang til, eller ble hindret i å hoppe. Så å sette opp rekkverk som gjør det umulig å klatre over vil redde liv. AUF i Hordaland mener man ikke kan sette en prislapp på et menneskeliv, og mener at om bare en eller to personer hindres i å ta sitt eget liv med oppretting av høyere rekkverk, så er det verdt det. AUF i Hordaland skal jobbe for at: - Askøybroen selvmordssikres ved at det opprettes høyere rekkverk og at dette gjøres snarest. - allerede eksisterende broer i Norge utredes for sikring. - alle nye broer bygges slik at det er umulig å klatre over rekkverket. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 8

9 11) AUF i Hordaland Fri til å ta privatisteksamen Det blir ofte sagt i dagens samfunn at man skal satse på utdanning, og at man skal jobbe for å unngå at elever faller fra i den videregående skolen. Hvis du har strøket på en eksamen, i ett fag eller bare ønsker ett ekstra fag, må man ofte ta privatisteksamen. Da leder man ofte på egenhånd etter skoletid på det ekstra faget. Men selve privatisteksamen foregår i skoletiden. Privatister må derfor ta fri og får da fravær på lik linje med elever som skulker, når de skal ha eksamen i ett videregående fag. AUF i Hordaland mener at: - man skal i skolen, i likhet med mange yrker, ikke skal få fravær for å ta privatisteksamen - man skal få fri til minst en lesedag i forbindelse med privatisteksamen uten at dette føres som fravær Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 12) Arbeiderpartiet i Bergen Reklamefinansierte byromsmøbler, bysykler og kollektivtrafikk Arbeiderpartiet i Bergen mener at offentlige oppgaver best løses i fellesskap. Det er det som har bygget et av verdens mest effektive velferdssamfunn og det er det som sikrer alle like muligheter i livet. Derfor er vi sterkt kritisk til forslag som bryter med dette prinsippet. Reklamefinansiering av byromsmøbler, bysykler og kollektivtrafikk representerer enkle og kortsiktige løsninger på samfunnets utfordringer. Samtidig vet vi at skal en øke utgiftene så må en også øke inntektene, og det sentrale momentet i debatten om reklamefinansiering er at det offentlige vil tjene penger på det, som man igjen kan bruke på offentlige oppgaver. Man må likevel veie fordelene mot ulempene. Inntektene fra reklamen vil på sikt være ca. 10 millioner pr år, eller 0,5 % av Skyss sitt driftsbudsjett. Arbeiderpartiet i Bergen mener derfor at inntektene fra reklamen ikke veier opp for den betydelige ulempen en slik forsøpling av det offentlige rom faktisk representerer. Arbeiderpartiet i Bergen: Oversendes bystyregruppen og årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 13) Arbeiderpartiet i Bergen Reklamefinansiering av byromsmøbler, bysykler og kollektivtrafikk Arbeiderpartiet i Bergen mener at offentlige oppgaver best løses i fellesskap. Det er det som har bygget et av verdens mest effektive velferdssamfunn og det er det som sikrer alle like muligheter i livet. Derfor er vi sterkt kritisk til forslag som bryter med dette prinsippet. Reklamefinansiering av byromsmøbler, bysykler og kollektivtrafikk representerer enkle og kortsiktige løsninger på samfunnets utfordringer. Samtidig vet vi at skal en øke utgiftene så må en også øke inntektene, og det sentrale momentet i debatten om reklamefinansiering er at det offentlige vil tjene penger på det, som man igjen kan bruke på offentlige oppgaver. Man må likevel veie fordelene mot ulempene. Inntektene fra reklamen vil på sikt være ca. 10 millioner pr år, eller 0,5 % av Skyss sitt driftsbudsjett. Arbeiderpartiet i Bergen mener derfor at inntektene fra reklamen ikke veier opp for den betydelige ulempen en slik forsøpling av det offentlige rom faktisk representerer. 9

10 Arbeiderpartiet i Bergen: Oversendes bystyregruppen og årsmøtet i Hordalandarbeiderparti. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 14) Fjell Arbeiderparti Stimulering til etablering av fleire lærebedrifter Forslag: I alle avtaler innenfor tjenester foreslår Hordaland Arbeiderparti at Hordaland Fylkeskommune setter krav til at leverandører med rammeavtaler med fylkeskommunen skal være godkjent lærebedrift. Begrunnelse: Hordaland Arbeiderparti mener det er en del av Fylkeskommunens samfunnsansvar å tilrettelegge for at flere får mulighet til å skaffe seg fagbrev og bidra til at flere lærlingebedrifter opprettholdes. Forslaget vedtas og oversendes fylkestingsgruppen. 15) Stord Arbeiderparti Lærlingeplassar også i dei maritime næringane Dei maritime næringane skaffer landet store inntekter. Nærare er direkte sysselsette i maritime bedrifter; ein stor del av desse i distrikta. Næringa er med andre ord viktig for å sikra verdiskaping, sysselsetting og eksport. Arbeiderpartiet ser det derfor som svært viktig å sikra rekruttering av norsk ungdom til dei maritime næringane. Stord Arbeidarpart vil jobba for at det vert sett krav til tilbydarane om lærlingeplassar når fylkeskommunen lyser ut anbod på ferjer og snøggbåtar. Forslaget vedtas og oversendes fylkestingsgruppen. 16) Bømlo Arbeiderparti Dei maritime næringane Dei maritime næringane skaffar landet store inntekter. Nærare er direkte sysselsette i maritime bedrifter, ein stor del av desse i distrikta. Næringa er med andre ord vitkig for å sikra verdiskaping, sysselsetjing og eksport. Arbeidarpartiet ser det difor som svært viktig å sikra rekruttering av norsk ungdom til dei maritime næringane. Bømlo Arbeidarparti vil jobba for at det vert sett krav tilbydarane om lærlingeplassar når det offentlege lyser ut anbod på ferjer og snøggbåtar. Forslaget vedtas og oversendes fylkestingsgruppa. 10

11 17) Arbeiderpartiet i Bergen Bygging av hurtigladestasjon for el-bil Antall El biler i Bergen øker med rekordfart. Det er derfor viktig at myndighetene legger til rette for en godt utbygd infrastruktur, men hensyn til ladeplasser og hurtigladere. På representantskapet i Hordaland Arbeiderparti ble det tatt til ordet for å bygge flere hurtigladestasjoner, bl.a. ble det nevnt av flere på talerstolen at slike ladestasjoner burde etableres i tilknytting og gjerne samarbeid med etablerte bensinstasjoner. I dag er mange hurtigladere i utkanten av etablert bebyggelse. Åsane arbeiderparti mener det bør planlegges etablering av slike hurtigladestasjoner i områder der vi allerede har planer for bygging, da blir det enklere og kanskje rimeligere å legge nødvendige el kabler som trengs for slike stasjoner. Bergens største bydel, Åsane ikke har en slik stasjon. Det eneste tilbudet som eksisterer i dag er en betalingsstasjon i tilknytning til Nissen forhandleren på Liaflaten. Den nærmeste hurtigladestasjonen er Knarvik, neste er på Fjøsangerveien. I forbindelse med etablering av OBS bygget ved Åsane Senter, har Statens veivesen ansvar for å bygge et toplanskryss på Nyborg. Dette er en del av et rekkefølgekrav. Det ligger en bensinstasjon (Åsamyrane Shell 7-elleven) midt i dette området. Åsane arbeiderparti mener det må være mulig å få til et samarbeid med denne om å bygge en hurtigladestasjon i tilknytting til stasjonen. Det er i følge nettsidene Hordaland Fylkeskommune som eier tomten her. Når vi først graver, hvorfor ikke få til noe mer her. Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes bystyregruppen, fylkestingsgruppen og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes fylkestingsgruppen og programkomiteen for lokalpolitisk plattform 18) Arbeiderpartiet i Bergen Grønt lys i elbilpolitikken Veitrafikken utgjorde i % av norske klimagassutslipp. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er veitrafikkens andel av Norges totale klimagassutslipp økt med 30 % siden Antall reisende totalt og samlet passasjerkilometer i bensin- eller dieseldrevet bil er femdoblet siden I Klimameldingen er det tallfestet en målsetning om at nye biler som selges på det norske markedet skal ha gjennomsnittlig utslipp på 85 gram CO2-ekvivalenter per km innen Om dette målet innfris vil det bidra til faktiske reduksjoner i norske klimagassutslipp. Målsetningen forutsetter at en større andel av den eksisterende bensin- eller dieseldrevne bilparken erstattes av elbiler. Den teknologiske utviklingen av elbiler er essensiell for at fornybarsamfunnet skal bli et politisk praktisk alternativ til fossile energikilder, men smådriftsulemper og lave utviklingsbudsjetter legger graverende hindre for utviklingen av nye, mer kostnadseffektive elbiler. Dette er grunn for at staten og kommunesektoren bør ta i bruk alle gode virkemidler for å øke elbilandelen. Derfor mener AUF at staten og kommunesektoren må legge til rette for økt elbilandel i veitrafikken gjennom skatte- og avgiftspolitikken, samt bygging av ladestasjoner og hurtigladepunkt. Dette gjelder spesielt ladeinfrastrukturen i hele fylket og landet. I 2013 var det 9 ladestasjoner i Hordaland fylke og 30 kommunale parkeringsplasser med hurtiglading i Bergen kommune, mot 134 bensinstasjoner i fylket. Til sammenligning har Oslo kommune over 500 ladestasjoner, og planleggere ytterligere 400 de neste årene. Mangel på ladestasjoner hindrer elbil som alternativ. Bygging av flere ladestasjoner bidrar til å gjøre elbil mer attraktivt for flere. Slik kan bensinsamfunnet parkeres, og en fornybar fremtid ta form. Arbeiderpartiet i Bergen vil at: - det tas sikte på å etablere opp mot 200 nye ladestasjoner i Hordaland fylke innen 2020, hvorav 40 % bør lokaliseres utenfor Bergen kommune 11

12 - Enovas støtteordning for privat finansiering og bygging av ladestasjoner styrkes - avgiftsfritaket for kjøp av elbil beholdes etter 2017 for å sikre forutsigbarhet i avgiftspolitikken Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas. Oversendes årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti. Forslaget vedtas og oversendes fylkestingsgruppen og stortingsgruppen. 19) Bømlo Arbeiderparti Friheit og likeverd Politikken overfor menneska med utviklingshemning blei etablert med ansvarsreforma. Stortinget har fleire gangar stadfesta at målsettingane står ved lag. Likevel finnes knapt bærekraftige systema eller planar som skal sikre reforma sine målsetningar. I nær framtid skal Stortinget behandle meldinga «Friheit og likeverd». Vi ber Stortinget ta grep og sikre at målsetningane i reforma blir meir enn fagre ønskjer. Forslaget oversendes stortingsgruppa. 20) AUF i Hordaland Midlar til lyd- og videoopptak i domstolane Lyd- eller videoopptak av forklaringar i retten skjer i dei fleste europeiske land. Stortinget vedtok i 2005 at slikt lyd- eller videoopptak òg skulle gjerast i Noreg, men i 2014 går framleis så godt som alle norske rettssakar utan opptak. I tvisteloven er det slått fast at opptak skal gjennomførast i sivile saker, straffeprosessloven opnar for moglegheita til å gjere opptak, men ingen av lovparagrafane vert praktiserte. FN har kritisert land som ikkje gjer lydopptak i retten. Lyd- og videoopptak av forklaringar i domstolane styrkar borgaranes rettstryggleik. I dag finst ingen sikker dokumentasjon på kva som vert sagt i tingretten, og opptak vil sørgje for sikrare og enklare ankebehandling av både straffesaker og sivile saker. Opptak av forklaringar kan gjere at offer for valdssaker og andre sensitive saker slepp å måtte forklare seg fleire gonger i ulike rettsinstansar, og kan med det bli spart for store belastningar. Forklaringar gitt kort tid etter ei hending gjer normalt eit rettare bilete enn seinare gitte forklaringar, og dokumentasjon av forklaringar i tingretten hindrar vitne i å endre forklaring i høgare rettsinstansar. Alt dette gjer det klart at endringa frå 2005 må gjennomførast snarast. Ifølgje Domstolsadministrasjonen er sviktande økonomi grunnen til manglande praktisering av lovreglane, då det aldri vart løyva pengar til arbeidet med å installere utstyr. Innføring av opptak i domstolane er berekna til å koste 290 millionar kroner i investeringar, og vidare 72 millionar i årlege driftsutgifter. AUF i Hordaland meiner at: - Det må løyvast midlar til gjennomføring av lyd- og videoopptak i norske domstolar. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppa. 12

13 21) Arbeiderpartiet i Bergen Midlar til lyd- og videoopptak i domstolane Lyd- eller videoopptak av forklaringar i retten skjer i dei fleste europeiske land. Stortinget vedtok i 2005 at slikt lyd- eller videoopptak òg skulle gjerast i Noreg, men i 2014 går framleis så godt som alle norske rettssakar utan opptak. I tvisteloven er det slått fast at opptak skal gjennomførast i sivile saker, straffeprosessloven opnar for moglegheita til å gjere opptak, men ingen av lovparagrafane vert praktiserte. FN har kritisert land som ikkje gjer lydopptak i retten. Lyd- og videoopptak av forklaringar i domstolane styrkar borgaranes rettstryggleik. I dag finst ingen sikker dokumentasjon på kva som vert sagt i tingretten, og opptak vil sørgje for sikrare og enklare ankebehandling av både straffesaker og sivile saker. Opptak av forklaringar kan gjere at offer for valdssaker og andre sensitive saker slepp å måtte forklare seg fleire gonger i ulike rettsinstansar, og kan med det bli spart for store belastningar. Forklaringar gitt kort tid etter ei hending gjer normalt eit rettare bilete enn seinare gitte forklaringar, og dokumentasjon av forklaringar i tingretten hindrar vitne i å endre forklaring i høgare rettsinstansar. Alt dette gjer det klart at endringa frå 2005 må gjennomførast snarast. Ifølgje Domstolsadministrasjonen er sviktande økonomi grunnen til manglande praktisering av lovreglane, då det aldri vart løyva pengar til arbeidet med å installere utstyr. Innføring av opptak i domstolane er berekna til å koste 290 millionar kroner i investeringar, og vidare 72 millionar i årlege driftsutgifter. Arbeidarpartiet i Bergen meiner at: - Det må løyvast midlar til gjennomføring av lyd- og videoopptak i norske domstolar. Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppa. 22) Stord Arbeiderparti Permittering fremfor oppsigelse Bevar reglene i permitteringsregelverket Fra årsskiftet må arbeidsgiverne dekke kostnadene i 20 dager når ansatte blir permittert, mot 10 dager tidligere. Dette vedtok stortinget i fjor høst, som del av den blå regjeringens statsbudsjett for I dokumentene fra regjeringen står det at nivået på permitteringer lå på et lavt nivå og at det forventes en stabil arbeidsmarkedssituasjon fremover. Stord Arbeiderparti kan derfor ikke forstå hvorfor regjeringen sier at det nå er viktig å gjøre det dyrere for bedriftene å permittere for å hindre unødig omfang av permitteringer. Slik vi kjenner arbeidsmarkedet og arbeidslivet benyttes ikke permitteringer hvis de har fullt opp med arbeid. Argumentet regjeringen da bruker blir merkelig når de selv ser så optimistisk på arbeidsmarkedet fremover. Av erfaring vet vi at arbeidssituasjonen svinger i perioder. Offshoreverft rundt om i landet vet av erfaring at arbeidssituasjonen svinger i perioder og har opplevd permitteringsperioder tidligere. I disse periodene har både bedriften og fagforening lagt ned mye arbeid for å begrense både antall permitterte og lengden på permitteringsperiodene. Det er nettopp i slike perioder bedriftene må bruke mye tid til å videreutvikle kompetansen i bedriften for å stå bedre rustet til nye oppdrag. Og det er meget viktig for bedrifter at en har mulighet å permittere i stedet for å måtte gå til oppsigelser i kortere perioder der en ikke har arbeid til alle. Da opprettholdes kompetanse og erfaring i bedriften. Det er også viktig for den enkelte arbeidstaker å føle trygghet for sin arbeidsplass, ikke mer utrygghet i perioder der markedet er dårlig. Fordobling av arbeidsgiver perioden vil gjøre permitteringer så kostbart at det i praksis ikke blir noe alternativ. Dette får vi klare meldinger om fra bedrifter og fagforeninger. Dermed risikerer mange ansatte å miste jobben, og bedriftene mister kompetanse og erfaring. Arbeiderpartiet vil derfor oppfordre regjeringen til å trekke endringer i permitteringsregelverket. Forslaget støttes og oversendes stortingsgruppen. 13

14 23) Bømlo Arbeiderparti Reglane i permitteringsregelverket Frå årsskiftet må arbeidsgjevarane dekke kostnadane i 20 dagar når tilsette vert permittert, mot 10 dagar tidlegare. Dette vedtok stortinget i fjor haust som ein del av den blåblå regjeringa sitt statsbudsjett for I dokumenta frå regjeringa står det at nivået på permitteringar låg på eit lågt nivå og at det vert forventa ein stabil arbeidsmarknad frametter. Me kan ikkje forstå kvifor regjeringa då seier at det no er viktig å gjere det dyrare for verksemdene å permittere for å hindre unødig omfang av permitteringar. Slik me kjenner arbeidsmarknaden og arbeidslivet så vert ikkje permitteringar nytta dersom dei har fullt opp med arbeid. Av erfaring veit me at arbeidssituasjonen svingar i periodar. I desse periodane har både verksemder og fagforeiningar lagt ned mykje arbeid for å avgrense både talet på permitterte og lengda på permitteringsperiodane. Det er nettopp i slike periodar verksemdene må bruke mykje tid på å vidareutvikle kompetansen for å stå betre rusta til nye oppdrag. Det er difor svært viktig at verksemdene har høve til å permittere i staden for å gå til oppseiingar i kortare periodar der ein ikkje har arbeid til alle. Då opprettheld ein kompetanse og erfaring i verksemda. Det er også viktig at den einskilde tilsette kan føle tryggleik for sin arbeidsplass. Dobling av arbeidsgjevarperioden vil gjere permitteringar så kostbare at det i praksis ikkje vert noko alternativ. Dermed risikerer tilsette å miste arbeid og verksemdene mister kompetanse og erfaring. Me vil oppmode regjeringa om å trekke endringane i permitteringsregelverket. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 24) Austrheim Arbeiderparti Krav om betre internkontroll i verksemder som sender gods på norske vegar Tunge køyretøy utgjer eit aukande problem på norske vegar. Ein ser dette spesielt godt i vinterhalvåret, der utanlandske vogntog skapar store trafikale vanskar på vegane våre. I tillegg ser ein at stadig fleire sjåførar vert tekne for brot på køyre- og kviletida. Kontrollen med denne delen av transportbransjen er ikkje god nok og lovbrot i bransjen utgjer ein stor og aukande risiko for alle som ferdast på norske vegar. Det må innførast strengare reglar for dekkutrusting og for bruk av vinterutstyr som kjettingar og liknande. I tillegg må det innførast kompetansekrav knytt til vinterkøyring for utanlandske sjåførar på linje med det som gjeld for norske sjåførar. Det må innførast reglar som gjer eigar av gods som vert transportert på norske vegar, medansvarleg for tilstanden på køyretøya og sjåførane som står for transporten. Det må krevjast at dei norske verksemdene som mottar eller sender last med tunge køyretøy på norske vegar, kan dokumenta at standarden og kvaliteten på selskapa som står for den faktiske transporten, er i tråd med norske reglar og forskrifter. Dette gjeld både standarden på køyretøya og kompetansen til førarane. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen for oppfølging av allerede igangsatte tiltak. 25) Arbeiderpartiet i Bergen EØS midlene EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein betaler bidrag over femårsperioder til sosial og økonomisk utjevning samt miljøtiltak i EUs minst velstående regioner. Bidraget er ingen formell kontingent for EØSavtalen, som sikrer Norge tilgang til EUs indre marked, men oppfattes i praksis slik. 14

15 Midlene for 2009 til 2014 er på rundt 14 milliarder kroner. Norge står for 97 prosent av potten. I alt 16 EUland i Øst- og Sør-Europa mottar EØS-midler i dag. Støtten er fordelt på 150 hovedprogrammer. Forslag til vedtak: - Arbeiderpartiet i Bergen mener at en større del av EFTA-landenes bidrag må gå til utjevningstiltak og andre tiltak for å redusere den høye ungdomsledigheten i Europa. Arbeiderpartiet i Bergen: Oversendes stortingsgruppen og årsmøtet i Hordaland arbeiderpartiet. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 26) AUF i Hordaland EØS-midler I perioden 2009 til 2014 betalte Norge 14 milliarder kroner i den såkalte EØS-kontigenten. EØS-kontigenten, eller EØS-midlene, er penger Norge betaler inn for medlemskap i EØS-området. EØS-området består av EU og EFTA-landene Norge, Island og Sveits, et område som også kalles for det indre marked eller fellesmarkedet. EØS-midlene I år skal EØS-midlene reforhandles for femårsperioden EØSmidlene er per definisjon en frivillig ordning som eksisterer parallelt med EUs egne samhørighetstilskudd, men det finnes en klar forventning om at også Norge og Island skal bidra. EØS-midlene som formell kontigent for norsk medlemskap i EØS-området opphørte i 1999, men det var i både Norges og EUs interesse at de nye EU-landene i Øst-Europa skulle hjelpes i oppbyggingen av demokratiske og markedsøkonomiske systemer. EØS-midlene er derfor ikke unike, og de fleste EU-land bidrar til tilsvarende fond, avhengig av egen økonomi. Samhørighetstilskuddene i EU bidrar til å forhindre stor gjeld og budsjettunderskudd, og det er naturlig at Norge, et land hvor gjennomsnittsinnbyggeren tjener 60 % mer enn snittet i EU, skal bidra mest. EØS-midlene er i praksis en samlebetegnelse for to fond, EEA Grants og Norway Grants. Mens Norway Grants utelukkende er finansiert av Norge, er 94 % av EEA Grants dekket av Norge, 5 % av Island og 1 % av Liechtenstein. Mottakerland og prosjekter bestemmes av EFTA-sekretariatet i samråd med Utenrikspepartementet. EFTA-sekretariatet har i hovedsak norske ansatte. EØS-midlene går til fattigdomsbekjempelse, helse og sosialtjenester, utdanning, rettssikkerhet og andre formål gjennom 86 prosjekter fordelt på 16 EU-land. Eksempler på mottakerprosjekter i inneværende femårsperiode er sentre for voldsutsatte kvinner i Estland, energiøkonomisering i Polen, utdanningsstipender til barn fra fattige romafamilier i Romania og utvikling av geotermisk energi i Ungarn. Riksrevisjonen mener EØS-midlene har god treffsikkerhet, men at den bør samles til færre prosjekter for å redusere administrative kostnader. Norge har stort eksportoverskudd med resten av Europa, og norsk eksport til EU utgjorde i 2013 en samlet verdi av 750 milliarder kroner. Norge har en liten, men åpen økonomi. At norske bedrifter har gode og langsiktige rammebetingelser, samt dynamisk og uforhindret handel med EU gir trygghet for norsk økonomi. EØS-kontigenten er et lite bidrag fra et rikt land, som utgjør stor forskjell for de som mottar norske EØSmidler. Europautredningen slo fast at EØS har vært helt essensielt for norsk næringsliv de siste 20 årene, og veksten i norsk økonomi kunne aldri blitt bært uten arbeidsinnvandring fra EU. Norge tjener langt mer på EØS enn vi betaler inn i EØS-midler. Når EØS-midlene skal reforhandles for perioden bør Norge følge rådene som ble gitt i Riksrevisjonens rapport fra Her ble det konkludert med at EØS-midlene burde konsentrerers rundt færre og større prosjekter, med mer entydig og klart definerte målsetninger. Dette er helt i tråd med den økonomistyringen som burde følge så store bevilgninger som EØS-midlene utgjør. AUF i Hordaland mener at: - Fordelene ved EØS-avtalen er større enn ulempene, og derfor bør EØS-avtalen beholdes - EØS-kontigenten beholdes minst på dagens nivå også i perioden

16 - Norge følger anbefalingene i Riksrevisjonen rapport fra 2013 om å slå sammen prosjekter og operere med klarere målområder for EØS-midlene, og at disse i større grad retter seg inn mot fattigdomsbekjempelse, sosial utjevning, utdanning og forskning. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 27) Arbeiderpartiet i Bergen Rehabilitering av Nygård skole Opprettelsen av Griegakademiet Institutt for musikk som en del av UiB, skjedde i Dette fagmiljøet som tidligere var kjent som Bergen Musikkonservatorium, flyttet i 1987 inn i deler av Nygård skole i lokaliteter dimensjonert for ca. 80 studenter. Siden den gangen har fagmiljøet ekspandert betydelig. I dag er det over 200 studenter ved Griegakademiet, hvor mange rekrutteres internasjonalt. Virksomheten foregår nå i 6 forskjellige bygninger med til dels stor spredning. Fra å være en primært utøvende klassisk utdanning omfatter instituttet nå både utøvende disipliner (klassisk/jazz/folkemusikk i samarbeid med Ole Bull Akademiet), komposisjon, musikkvitenskap, musikkpedagogikk og, fra 2006, også musikkterapi. Sistnevnte fagmiljø markerer seg sterkt innen helseforskning, både nasjonalt og internasjonalt, men er i sitt syvende år ved UiB ennå ikke samlokalisert med resten av Griegakademiet. Også for de utøvende fagene er situasjonen kritisk. Etablering av jazzutdanning i 2004 skjedde uten at man hadde egnede lokaler disponibelt til dette. En ekstern evaluering av Griegakademiet fra 2011 konkluderte med at arealsituasjonen ble vurdert som kritisk og arealenes beskaffenhet som dårlige. UiB har kjøpt hele Nygård skole fra Bergen kommune for å kunne legge til rette for gode og hensiktsmessige rammebetingelser for Griegakademiet. Rehabiliterings-prosjektet er meldt inn til departementet som et prioritert byggeprosjekt for budsjettet i Universitetslaget mener det er viktig at Arbeiderpartiets stortingsgruppe følger opp denne saken, og vil be særlig våre lokale representanter om å jobbe tett opp mot UiBs ledelse slik at finansiering kan komme på plass i statsbudsjettet for Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 28) Arbeiderpartiet i Bergen En samlet Høyskole på Kronstad Arbeiderpartiet i regjering sørget for at Høyskolen i Bergen fikk nytt bygg som snart står ferdig. Nybygget har imidlertid kun plass til 4000 studenter, slik at over 2000 studenter fortsatt må få undervisning i leide lokaler adskilt fra resten. Høyskolen i Bergen har vært nyskapende med å få til lokale utdanningstilbud, der det er hensiktsmessig å lokalisere tilbudet i nær tilknytning til relevante bedriftsmiljø slik de har på Straume, Florø og Stord. Men for resten av Høyskoletilbudet vil en fysisk samlokalisering øke kvaliteten og bredden på utdanningstilbudet. Attraktive undervisningsforhold vil bidra positivt for rekruttering av lærere, førskolelærere, sykepleiere, ingeniører og andre viktige profesjoner. Nord for den nye Høyskolen er det en statlig tomt som er ferdigregulert til formålet. Vi ber stortingsgruppen arbeide for at Høyskolen i Bergen blir samlet på Kronstad og får starte bygging på den tilstøtende tomten. 16

17 Penger som i dag går til leie, samt mer effektiv bruk av undervisnings- og administrasjonsressurser vil dekke store deler av kostnadene. Tomten bør også vurderes i forhold til sambruk mellom høyskole og studentboliger. Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 29) Arbeiderpartiet i Bergen Nattog frå Bergen til Arna Det er et mål å skape sammensatte bomiljø i Bergen sentrum, samtidig som det er ønskelig med utvikling av Arna-regionen. For mange studenter er det en sentral forutsetning for valg av bosted i studietiden at man har god tilgang på de sosiale arenaer resten av studentmassen benytter. Ved å opprette togforbindelse etter stengetid på utesteder i Bergen sentrum blir Arna for mange nærmere Bergen sentrum enn Fantoft, og det vil dermed ligge til rette for å markedsføre Arna som en gunstig lokasjon for studenter og unge voksne. Dette tiltaket vil være med å lette presset på leiemarkedet i Bergen sentrum, og dermed gjøre det enklere å oppnå målet om at Bergen skal være en by for alle, ikke bare studenter. Arbeiderpartiet i Bergen ønsker: At det opprettes togrute fra Bergen sentrum til Arna hver fredag, lørdag og søndag med avgang ca. klokken og Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes transport- og kommunikasjonsfraksjonen på Stortinget og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 30) Arbeiderpartiet i Bergen Utredning av dumpet ammunisjon og eksplosive materialer Ved flere lokasjoner i Hardangerfjorden, samt Osterfjorden er det dumpet ammunisjon- og eksplosiver både etter andre verdskrig, men også på 70-tallet. Ammunisjonen ble både dumpet av det tyske militæret, men også norske styrker. Disse dumpingene utgjør en uviss miljørisiko ettersom det er lite utredet hvilken type ammunisjon- og eksplosiver det er snakk om. Gammel ammunisjon- og eksplosivt materiale utgjør en fare, da på sikt kan utvikle farligere toksiske egenskaper enn hva utgangsstoffet hadde. De inneholder også tungmetaller og andre stoffer som kan innvirke på det marine miljøet, samt mennesker dersom fisk- og skaldyr fra området konsumeres. Regjeringa bør tildele kystverket økonomiske midler for å få utrede og få undersøkt dumpinger av farlige stoffer i Hardanger og Osterfjorden, og eventuelle andre steder hvor dette kan være en ødeleggende miljøfaktor. Arbeiderpartiet i Bergen mener at: - kystverket bør bevilges penger for å utrede miljørisikoen for dumpinger av militært materiale i Osterfjorden, Hardangerfjorden og eventuelle andre steder som er lite undersøkt Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 17

18 31) AUF i Hordaland Kamp mot voldtekt inn i skolen Hvert år blir flere tusen, spesielt kvinner, utsatt for seksuelle overgrep eller forsøkt voldtatt. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i 2012 var hele seksuallovbrudd som ble anmeldt, og tallet har siden 2005 steget. I tillegg velger flere som har vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk å ikke anmelde hendelsen i frykt og fortvilelse. De fleste slike situasjoner er der offeret kjenner gjerningspersonen eller i hjemmet. Kampen for å forebygge overgrep og voldtekt er samfunnets ansvar. I dag finnes det ingen lærerplanmål i grunn- og i videregående skole hvor voldtekt er nevnt, og flere elever i skolen går igjennom ungdomstiden uten å snakke om holdninger knyttet til utnyttelse av en annen persons kropp og grensesetting. Som en følge av at seksuelle overgrep ikke er nevnt i skolens lærerplanmål, er det i dag opp til hver enkelt skolehelsetjeneste og ledelse å sette fokus på emnet. I en undersøkelse gjort av Amnesty International (2013) har bare 44 % av respondentene, ungdom mellom år, fått informasjon eller opplæring i holdning og grensesetting om voldtekt på skolen. Kun 14 % respondentene mener denne opplæringen var god nok. Hvis vi skal ha som mål å redusere de høye overgrepstallene må vi starte holdningskampanjen i tidligere alder hvor fokuset på holdninger og respekt ovenfor andres kropp vektlegges. AUF i Hordaland mener at: - Undervisning om holdningsskapende arbeid, grensesetting, seksuelle overgrep og voldtekt må settes på lærerplanen som obligatorisk undervisning i grunn- og videregående skole Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 32) Arbeiderpartiet i Bergen Matsikkerhet: Gjeninnfør beredskapslagre for korn Hele EU har kornlager for å sikre seg mot global matkrise, men Bondevik II-regjeringen avviklet Norges kornlager fordi de mente det var gammeldags. I 2013 bevilget den rød-grønne regjeringen 5 millioner kroner til oppstart av matkornlagring, men Sylvi Listhaug (landbruks- og matminister, FrP) har kuttet disse midlene. Hun mener Norge ikke er utsatt. Norges befolkning er økende, men norsk kornproduksjon har falt siden Vi blir stadig mer avhengig av kornimport, noe som setter oss i en utsatt situasjon. Bare en liten del av verdens korn omsettes internasjonalt, og ikke mange land er nettoeksportører globalt. Vi har sett knapphet på matkorn de siste årene, særlig i Da innførte mange kornproduserende land eksportrestriksjoner. Ved knapphet velger landene å fø sine egne. Er det moralsk riktig av Norge å ikke utnytte vårt eget produksjonspotensial, for så å betale vår vei ut av eventuell krise på bekostning av befolkningen i fattige land? Av risikofaktorer kan det nevnes vulkanutbrudd og atomulykker, men også ekstremvær og klimaendringer som tørke, flod og erosjon. Alle disse kan føre til urolige tilstander i det globale matmarkedet. I tillegg ligger de fleste land vi importerer korn fra i dag, i områder der FNs klimapanel mener avlingene vil bli hardest rammet av endringene. Forskere ved Bioforsk mener kornlager må knyttes til nasjonal sikkerhet, og trekker paralleller til militær sikkerhet. Til og med forsvarssjefen gikk i oktober 2013 ut og støttet gjeninnføring av kornlagre, for å være bedre rustet mot eventuell global matkrise. Kornlager er et relativt billig føre-var-tiltak for å sikre oss mot eventuell global matkrise. 18

19 Arbeiderpartiet i Bergen mener at: Norge må gjeninnføre beredskapslagre for korn. Arbeiderpartiet i Bergen: Oversendes årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 33) AUF i Hordaland Matsikkerhet: Gjeninnfør beredskapslagre for korn Hele EU har kornlager for å sikre seg mot global matkrise, men Bondevik II-regjeringen avviklet Norges kornlager fordi de mente det var gammeldags. I 2013 bevilget den rød-grønne regjeringen 5 millioner kroner til oppstart av matkornlagring, men Sylvi Listhaug (landbruks- og matminister, FrP) har kuttet disse midlene. Hun mener Norge ikke er utsatt. Norges befolkning er økende, men norsk kornproduksjon har falt siden Vi blir stadig mer avhengig av kornimport, noe som setter oss i en utsatt situasjon. Bare en liten del av verdens korn omsettes internasjonalt, og ikke mange land er nettoeksportører globalt. Vi har sett knapphet på matkorn de siste årene, særlig i Da innførte mange kornproduserende land eksportrestriksjoner. Ved knapphet velger landene å fø sine egne. Er det moralsk riktig av Norge å ikke utnytte vårt eget produksjonspotensial, for så å betale vår vei ut av eventuell krise på bekostning av befolkningen i fattige land? Av risikofaktorer kan det nevnes vulkanutbrudd og atomulykker, men også ekstremvær og klimaendringer som tørke, flod og erosjon. Alle disse kan føre til urolige tilstander i det globale matmarkedet. I tillegg ligger de fleste land vi importerer korn fra i dag, i områder der FNs klimapanel mener avlingene vil bli hardest rammet av endringene. Forskere ved Bioforsk mener kornlager må knyttes til nasjonal sikkerhet, og trekker paralleller til militær sikkerhet. Til og med forsvarssjefen gikk i oktober 2013 ut og støttet gjeninnføring av kornlagre, for å være bedre rustet mot eventuell global matkrise. Kornlager er et relativt billig føre-var-tiltak for å sikre oss mot eventuell global matkrise. AUF i Hordaland meiner at: - Norge må gjeninnføre beredskapslagre for korn. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppa. 34) Austrheim Arbeiderparti Reform og kommunesamanslåing Ein ser at det frå regjeringa si side vert pressa på for å tvinga fram ei kommunereform med kommunesamanslåing og då gjerne til store og få kommunar. Dette uroar innbuarar i utkantkommunane. Ei kommunereform må ta utgangspunkt i dei samfunnsoppgåvene som skal løysast på dei ulike forvaltningsnivå i samfunnet. Dette er det første trinnet som må løysast i ein reformprosess. Ei eventuell samanslåing av kommunar må byggja på forsking når det gjeld eventuelle økonomiske gevinstar ved samanslåing, kvaliteten på velferdstilbodet og konsekvensen for busettingsmønsteret i Norge. 19

20 I dette forskingsarbeidet må ein sjå store kommunar opp mot små og mellomstore kommunar og «sentrale» kommunar opp mot utkantkommunar. Dette krev eit omfattande forskingsarbeid som ikkje er på plass endå. Dagens regjering viser til store økonomiske innsparingar for kommunane ved å godta samanslåing. Rammetilskota vert i realiteten redusert slik at det berre er staten som sparer pengar etter ei eventuell samanslåing. Ein ber om at Arbeiderpartiet jobbar for at det ikkje vert ei tvungen gjennomføring men vert løyst gjennom dialog og ein fornuftig prosess mellom lokale politiske styringsorgan. Samtidig bør ein minst oppretthalda dagens rammeoverføringar. Ein bør også sjå til at dagens velferdstilbod vert vidareført til innbyggjarane. Viser til vedtatt politikk om kommunestruktur i partiprogrammet. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen. 35) Sveio Arbeiderparti Kommunereforma Saka om kommunesamanslåing, kommunereforma, har blitt ei stor sak for den nye regjeringa - og då spesielt for partiet Høgre. Argument for å gå ganske dramatisk til verks når det gjeld å redusere antal kommunar, har vore noko enkle og unyanserte. Eit argument er at småkommunar har dårlege tenester til innbyggjarane. Det viser seg ved gjennomgang av fakta, at det å yte gode tenester til innbyggjarane ikkje nødvendigvis har med størrelse på kommune å gjere. Når det gjeld grensekommunar, kommunar som ligg på kvar si side av fylkesgrense, er spørsmålet om kva fylke ein skal tilhøyre sentralt. Samarbeid over kommune- og fylkesgrenser har mange, gode erfaringar med. Der er solide eksempel på slikt samarbeid som i dag gir gode resultat. For å få meir slagkraft med oppgåver tildelt større einingar, ville regionsinndeling vore det beste. Her er mange hensyn og ta, hensyn til geografi, historie, demokrati, identitet og samarbeid over kommune- og fylkesgrenser. Det viktigaste ved eventuelle kommunesamanslutningar, er at dette skjer utfrå behov og naturleg utvikling, ved demokratisk deltaking og ved frivilligheit. Framlegg til vedtak: Hordaland Arbeiderparti arbeider ut frå ei frivilligheitsline i saka om kommunereform, der lokaldemokratiet står sterkt. At kommunar slår seg saman må vere eit resultat av naturleg utvikling og val. Viser til vedtatt politikk om kommunestruktur i partiprogrammet. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen. 36) Stord Arbeiderparti Ny kommunestruktur En ny kommunestruktur vil kunne få dyptgripende konsekvenser for det lokale selvstyre og den norske velferdsmodellen, tjenestetilbud, arbeidsplasser og arbeidslivsbestemmelser, bosettingsmønster og tilhørighet, medvirkningsmuligheter, nærmiljø og kultur m.v. For at dette skal kunne bli en god og tjenlig reform for folk flest må en bygge både vertikal og horisontal forankring i den videre prosess. Stord Arbeiderparti vil delta aktivt i utgreiing og vurdering av aktuelle alternativ for mulig sammenslutning med annen/andre kommune(r) som kan bidra til et sterkere lokaldemokrati, bedre kvalitet på tjenesteytingen, mer helhetlig planlegging og samfunnsutvikling samt en sikrere kunnskaps- og kompetansebasert myndighetsutøvelse. 20

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

11 Eg i arbeidslivet

11 Eg i arbeidslivet 11 Eg i arbeidslivet Arbeidsmarknaden Arbeidsmarknaden er stadig i utvikling. Ein kan rekne med å måtte skifte yrke fleire gonger gjennom ein arbeidskarriere. Arbeidsmarknaden blir meir internasjonal.

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Program for Bømlo Venstre

Program for Bømlo Venstre Program for Bømlo Venstre for perioden 2015-2019 Folk først! Venstre er Noregs eldste parti, og har stått bak liberale reformer som parlamentarisme, religionsfridom, juryordninga og ålmenn røysterett.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar.

-Kontroll på at inntekter i kommunen vert brukt på OSTERØY. -Sjølvstendig prioritering av investeringar. Framtidig kommunestruktur Gruppearbeid Valestrand barneskule 02.05.2016 Lokaldemokrati Økonomi Tenestetilbod Identitet Samfunnsutvikling Andre/generelle FORDELAR ÅLEINE -Innflytelse på politikarane. -Eigarskap

Detaljer

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga

Kvinnherad kommune. Særutskrift : Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Skyss. Fellestenester Informasjonsavdelinga Fellestenester Informasjonsavdelinga Hordaland Fylkeskommune v/skyss Pb 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik)

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik) Bjørnar Dagstad, rådgiver Kvam herad. 40% avsatt til utgreiing av alternativ sør (2 alternativ) Alt 1: Ullensvang, Odda og Jondal Alt 2: Odda, Jondal og Kvam Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Utarbeidelse av intensjonsplan1

Utarbeidelse av intensjonsplan1 Utarbeidelse av intensjonsplan1 I forbindelse med flere av de sammenslåingene som er gjennomført under frivillighetslinja, har det vært utarbeidet en intensjonsplan som grunnlag for folkeavstemningene.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Kommunereform. Ope møte i Volda 09.03.2015

Kommunereform. Ope møte i Volda 09.03.2015 Kommunereform Ope møte i Volda 09.03.2015 Historie - Formannskapslovene Formannskapslovene 1837 Inndeling etter prestegjeld Volda og Ørsta eitt distrikt 392 formannsskapsditrikt Oppretta folkevalde organ

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Politisk plattform for Venstrealliansen

Politisk plattform for Venstrealliansen Politisk plattform for Venstrealliansen Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet kreftene fra venstresiden blant UiBs studenter. Vi arbeider for feminisme, studentkultur, solidaritet, tverrfaglighet

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.»

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme Plankonferansen i Hordaland 2011 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og busetting kan forklare ein stad,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812600-2 Arkivnr. 322 Saksh. Styve, Jan Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre

Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Fagskolane i Hordaland Kva er fagskulen og kva er utfordringane? Styreleiar Roald Kvamme, Hordaland fagskulestyre Skuleslaget fagskule Fagskuleutdanning er praktisk, yrkesretta utdanning som bygger på

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale.

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale. Fra: asbjørn eikerol [aeikerol@hotmail.com] Til: Postmottak Sentraladm [Postmottak.Sentraladm@sfj.no] Kopi: Sendt: 06.06.2016 00:05:58 Emne: Tannhelsetenesta. Tannklinikkar kan bli lagde ned. Vedlegg:

Detaljer