21) ARBEIDERPARTIET I BERGEN... 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "21) ARBEIDERPARTIET I BERGEN... 13"

Transkript

1 1) KVINNHERAD ARBEIDERPARTI...6 HELSE FONNA VALEN SJUKEHUS FOLGEFONN DPS...6 2) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI...6 STØTTEORDNING FOR OPPGRADERING AV SKULEBYGG...6 3) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI...6 BETRE FINANSIERINGSORDNINGAR FOR ETABLERING AV FLEIRE OMSORGS- OG ELDREBUSTADAR...6 4) STORD ARBEIDERPARTI...6 KAMPEN FOR LIKESTILLING...6 5) AUF I HORDALAND...7 IMØTEKOMME BEHOVET FOR AKUTTE OVERNATTINGER...7 6) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI...7 FENSFJORDSAMBANDET...7 7) KVAM ARBEIDERPARTI...7 FERJESAMBANDET JONDAL-TØRVIKBYGD...7 8) STORD ARBEIDERPARTI...7 TRYGG SKULESKYSS...7 9) AUF I HORDALAND...8 UNIVERSELT UNGDOMSKORT ) AUF I HORDALAND...8 SIKRING AV ASKØYBROEN ) AUF I HORDALAND...9 FRI TIL Å TA PRIVATISTEKSAMEN ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN...9 REKLAMEFINANSIERTE BYROMSMØBLER, BYSYKLER OG KOLLEKTIVTRAFIKK ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN...9 REKLAMEFINANSIERING AV BYROMSMØBLER, BYSYKLER OG KOLLEKTIVTRAFIKK ) FJELL ARBEIDERPARTI STIMULERING TIL ETABLERING AV FLEIRE LÆREBEDRIFTER ) STORD ARBEIDERPARTI LÆRLINGEPLASSAR OGSÅ I DEI MARITIME NÆRINGANE ) BØMLO ARBEIDERPARTI DEI MARITIME NÆRINGANE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN BYGGING AV HURTIGLADESTASJON FOR EL-BIL ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN GRØNT LYS I ELBILPOLITIKKEN ) BØMLO ARBEIDERPARTI FRIHEIT OG LIKEVERD ) AUF I HORDALAND MIDLAR TIL LYD- OG VIDEOOPPTAK I DOMSTOLANE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN MIDLAR TIL LYD- OG VIDEOOPPTAK I DOMSTOLANE ) STORD ARBEIDERPARTI PERMITTERING FREMFOR OPPSIGELSE BEVAR REGLENE I PERMITTERINGSREGELVERKET ) BØMLO ARBEIDERPARTI REGLANE I PERMITTERINGSREGELVERKET

2 24) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI KRAV OM BETRE INTERNKONTROLL I VERKSEMDER SOM SENDER GODS PÅ NORSKE VEGAR ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN EØS MIDLENE ) AUF I HORDALAND EØS-MIDLER ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN REHABILITERING AV NYGÅRD SKOLE ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN EN SAMLET HØYSKOLE PÅ KRONSTAD ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN NATTOG FRÅ BERGEN TIL ARNA ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN UTREDNING AV DUMPET AMMUNISJON OG EKSPLOSIVE MATERIALER ) AUF I HORDALAND KAMP MOT VOLDTEKT INN I SKOLEN ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN MATSIKKERHET: GJENINNFØR BEREDSKAPSLAGRE FOR KORN ) AUF I HORDALAND MATSIKKERHET: GJENINNFØR BEREDSKAPSLAGRE FOR KORN ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI REFORM OG KOMMUNESAMANSLÅING ) SVEIO ARBEIDERPARTI KOMMUNEREFORMA ) STORD ARBEIDERPARTI NY KOMMUNESTRUKTUR ) BØMLO ARBEIDERPARTI KOMMUNEREFORM ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN JA TIL REGIONER ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI GANG- OG SYKKELVEGAR I SKULENÆRE OMRÅDER ) STORD ARBEIDERPARTI E-39 BRU OVER LANGENUEN ) TYSNES ARBEIDERPARTI E 39 BRU OVER LANGENUEN ) AUF I HORDALAND KØPRISING ) KVINNHERAD ARBEIDERPARTI E39 TILFØRSELVEGAR I STATLEG PLAN FOR BJØRNEFJORDBRUA ) KVAM ARBEIDERPARTI HARDANGERTUNNELEN ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI STØTTEORDNING FOR ETABLERING AV FLEIRE PLEIE- OG SJUKEHEIMSPLASSAR ) STORD ARBEIDERPARTI JA TIL EI GOD OFFENTLEG HELSETENESTE

3 47) STORD ARBEIDERPARTI UNGDOM OG RUS ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN EN HUMAN RUSPOLITIKK ) STORD ARBEIDERPARTI NEI TIL RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER ) KVINNHERAD ARBEIDERPARTI KVINNERS RETTIGHETER FORAN ENKELTLEGERS SAMVITTIGHET ) AUF I HORDALAND FRIHET TIL Å BESTEMME OVER EGEN KROPP OGSÅ PÅ LEGEKONTORET ) AUF I HORDALAND NEI TIL ORGANDONASJONSREGISTER I NOREG ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN SMÅKRAFTVERK ) KVAM ARBEIDERPARTI SMÅKRAFTUTBYGGING ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN FREDNING AV SJØØRETT I SJØEN UTENOM TILLAT TID I VASSDRAG I HORDALAND ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN NYE OPPDRETTSKONSESJONER GIS FORTRINNSVIS TIL DE FIRMAENE SOM UTVIKLER, FORSKER, OMLEGGER TIL DRIFT I LUKKEDE ANLEGG ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN OPPRETTING AV NASJONAL DATABASE FOR DNA-MERKING AV OPPDRETTSLAKS ) AUF I HORDALAND OPPRETTING AV NASJONAL DATABASE FOR DNA-MERKING AV OPPDRETTSLAKS ) TYSNES ARBEIDERPARTI VERTSKOMMUNANE FOR OPPDRETTSANLEGG MÅ FÅ EIN OBLIGATORISK RETT TIL NATURRESSURSSKATT ) AUF I HORDALAND TRIPLOID OPPDRETTSFISK ) AUF I HORDALAND MIDLAR TIL FORSKING PÅ FISKERESSURSAR I FJORDANE ) AUF I HORDALAND FLEIRE SMÅ MILJØVENNLEGE FISKERI ) AUF I HORDALAND NEI TIL SJØDEPONI I NORSKE FJORDAR ) SVEIO ARBEIDERPARTI NYTT FOKUS I GRUNNSKULEN FRÅ TESTING TIL LÆRING ) STORD ARBEIDERPARTI IKKJE KARAKTERAR I BARNESKULEN ) STORD ARBEIDERPARTI ARBEIDSTIDSAVTALA I SKULEVERKET ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN SKOLE- OG UTDANNINGSPOLITIKK ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN ARBEIDERPARTIET OG LÆRERROLLEN ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN JA TIL MEIR KJERNETID I BARNEHAGE NEI TIL TIDLIGERE SKOLESTART!

4 70) ARBEIDERPARTIET I BERGEN NORSK SKOLE I STØPESKJEEN DIALOG OG IKKJE KONFLIKT ) AUF I HORDALAND TIDSTYVER I SKOLEN ) AUF I HORDALAND LOVFESTET RETT TIL LEKSEHJELP MÅ GJELDE I SKOLEFRITIDSORDNINGEN ) AUF I HORDALAND MOT PRESTASJONSBASERT LØNN FOR LÆRERE ) STORD ARBEIDERPARTI LÅGARE BYGGJEKOSTNADAR ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN TYDELIG KLIMAPOLITIKK ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN STATENS PENSJONSFOND UTLAND OG FOSSIL ENERGI ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN NORGE MÅ TA IMOT FLERE SYRISKE FLYKTNINGER ) TYSNES ARBEIDERPARTI KATASTROFEN I SYRIA ) AUF I HORDALAND NORGE MÅ TA I MOT FLEIRE SYRISKE FLYKTNINGER ) AUF I HORDALAND NØDHJELP ) AUF I HORDALAND BETRE AKTIVITETSTILBUD FOR ASYLSØKERE ) AUF I HORDALAND BEKJEMPELSE AV UNDERERNÆRING GI ALLE VERDENS BARN MAT ) AUF I HORDALAND RETTFERDIG HANDEL MED UTVIKLINGSLAND ) ARBEIDERPARTIET I BERGEN KRAV OM LEVELØNN OG GRUNNLEGGENDE ARBEIDSTAKERRETTIGHETER ) AUF I HORDALAND KRAV OM LEVELØNN OG GRUNNLEGGENDE ARBEIDSTAKERRETTIGHETER ) BØMLO ARBEIDERPARTI PRIVATE BARNEHAGAR ) TYSNES ARBEIDERPARTI STYRK NÆRPOLITIET ) AUF I HORDALAND MODERNE FORSVARSPOLITIKK ) AUF I HORDALAND ET RELIGIONSNØYTRALT FORSVAR ) AUF I HORDALAND STØTTE NEDSETTELSEN AV EN OVERVÅKNINGSKOMMISJON ) AUF I HORDALAND DEL FORELDREPERMISJONEN LIKT MELLOM MOR OG FAR ) AUF I HORDALAND FRARÅDING AV NÆRINGSVIRKSOMHET PÅ OKKUPERT OMRÅDE

5 93) AUF I HORDALAND NEI TIL OL I OSLO ) AUF I HORDALAND TO PROSENT AV BNI INNEN ) AUF I HORDALAND DIREKTE UTBETALINGER ) AUF I HORDALAND SATSING PÅ JENTERS UTDANNING ) AUF I HORDALAND Å SIKRE ETISK RIKTIGE INVESTERINGER ) AUF I HORDALAND ETIKKRÅDET ) AUF I HORDALAND BEDRE DYREVELFERD I KYLLINGINDUSTRIEN ) AUF I HORDALAND FORSØKSDYR ) AUSTRHEIM ARBEIDERPARTI TANNHELSETENESTA For seint innkomne forslag: 1) SAMNANGER ARBEIDERPARTI NEI TIL FASTLEGERS «RESERVASJONSRETT» NÅR DET GJELDER HENVISNING TIL ABORT ) ASKØY ARBEIDERPARTI STATLIG BOSTØTTE ) ASKØY ARBEIDERPARTI PARK AND RIDE KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - STØTTEORDNINGER ) VOSS ARBEIDERPARTI ARBEIDSTIDSAVTALEN I SKULEVERKET ) VOSS ARBEIDERPARTI PERMITTERING MÅ VERE EIT MOGELEG ALTERNATIV ) VOSS ARBEIDERPARTI SATS PÅ SAMORDNA VEG OG BANE MELLOM ARNA OG VOSS

6 1) Kvinnherad Arbeiderparti Helse Fonna Valen sjukehus Folgefonn DPS Valen sjukehus og Folgefonn DPS er viktige deler i det regionale og lokale helsetilbodet. Institusjonane, med eit breitt utdanna, velkvalifisert og røynd personale, gjev eit psykiatrisk tilbod på spesialisthelsetenestenivå i trygge og gode omgivnader, der den vakre naturen er ein viktig faktor i behandlinga. I tillegg utgjer institusjonane store og viktige arbeidsplasser. Kvinnherad Arbeiderparti vil slå ring om Valen sjukehus og vidareutvikla behandlingstilboda og arbeida for oppretting av nye tilbod. Det er og viktig å arbeida for å få etablert ny aktivitet i ledige lokaler. Forslaget vedtas. 2) Austrheim Arbeiderparti Støtteordning for oppgradering av skulebygg Norske kommunar slit med skulebygg som ikkje tilfredsstiller krava som bør stillast til slike bygg. Staten bør snarast etablera støtte og finansieringsordningar som gjer det mogeleg for kommunar å få skulebygga opp på ein tilfredstillande standard. Viser til gjeldande politikk og partiprogrammet om rentekompensasjonsordninga. Forslaget er i tråd med Hordaland Arbeiderparti sin vedtekne politikk. 3) Austrheim Arbeiderparti Betre finansieringsordningar for etablering av fleire omsorgs- og eldrebustadar Staten bør etablera betre finansieringsordningar som gjer det mogeleg å få på plass fleire omsorgsog eldrebustader i kommunane. Ordningane må vera slik innretta at kommunane enten sjølv kan stå for bygging og drift av bustadane, eller kan inngå avtalar med ideelle lag og organisasjonar om bygging og drift av desse. Er i tråd med gjeldande politikk. Forslaget oversendes stortingsgruppa. 4) Stord Arbeiderparti Kampen for likestilling Kvinners deltagelse i arbeidslivet er helt avgjørende for å oppnå likestilling. Imidlertid er det mange kvinner som arbeider ufrivillig deltid. I tillegg tjener kvinner mindre enn menn. Stord Arbeiderparti vil være offensive i kampen for likestilling. Tilgang til heltidsstillinger og likelønn kommer til å bli viktige verktøy for å oppnå dette. Forslaget er i tråd med gjeldende politikk for Hordaland Arbeiderparti og oversendes utvalg for kommunalpolitisk plattform. 6

7 5) AUF i Hordaland Imøtekomme behovet for akutte overnattinger Strax-huset er et kommunalt lavterskeltilbud til rusmisbrukere i Bergen. I snitt må de ansatte avvise 1,3 personer som ønsker overnatting hver kveld i løpet av et år. I 2013 måtte også Bakkegaten bo- og omsorgssenter, som tilbyr flere av de samme tjenestene, avvise 293 mennesker. Det er et stort press på akutte overnattinger og midlertidige boliger i Bergen, og manglende kapasiteter fører til at personer må sove utendørs. AUF i Hordaland mener at: behovet for akutte overnattinger må imøtekommes Oversendes Arbeiderpartiet i Bergen. 6) Austrheim Arbeiderparti Fensfjordsambandet Det går i desse dagar føre seg ei massiv næringsutvikling på begge sider av Fensfjorden. På grunn av dette vert det sterk vekst i arbeidspendlinga over fjorden og straumen av pendlarar vil gå begge vegar. Næringslivet på begge sider av fjorden vil også få eit aukande behov for godstransport over fjorden. Dagen ferjemateriell held ikkje den standarden næringsutviklinga i området krev. Austrheim Arbeidarparti vil be om at det straks vert sett i gang arbeid med å erstatta dagen ferjemateriell. Det bør satsast på to 50 bilars ferjer med høg teknisk standard. Då kan ein på dagtid operera med halvtimers avgangar i sambandet samstundes med at sambandet vert mindre sårbart dersom det oppstår feil på eit av fartya. Partistyrets innstilling: Forslaget oversendes fylkestingsgruppa. 7) Kvam Arbeiderparti Ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd Framlegg: Trafikken på ferjestrekninga Jondal-Tørvikbygd er aukande etter at Jondalstunnellen er opna og anleggsarbeida på strekninga Tørvikbygd-Norheimsund er avslutta. Dette sambandet gjev den klart kortaste vegen frå Bergensregionen mot Haukelisambandet. Frekvensen på ferjesambandet med 1 ferje er i dag låg. Det må prioriterast å sette inn 2 ferjer i sambandet. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 8) Stord Arbeiderparti Trygg skuleskyss Framlegg: Stord Arbeidarparti ber Hordaland fylkeskommune sikra nok kapasitet til sitjeplass med setebelte i skuleskyss for alle elevane. 7

8 Bladet Sunnhordland meldte onsdag 22. januar om at skulebussar i Stord kommune er overfylte. Midtgangane er fulle av ståande elevar og born står igjen på haldeplassane. Fylkeskommunen, ved Skyss, vil ikkje setja inn ekstrabussar så lenge det er kapasitet til elevar med rett til skuleskyss. Anbudsregler, inngåtte avtalar og vedtekne budsjett kan ikkje hindra at det blir satt inn bussar med naudsynt tal på sitjeplassar snarast. Tilbodet må ha plass til alle elevar, uavhengig av rett til skuleskyss. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 9) AUF i Hordaland Universelt ungdomskort Det finnes mange kort for forskjellige offentlige tjenester i dag, deriblant kulturkort, busskort og skolekort/skolebevis. Østfold Fylkeskommune har en ordning der disse kortene er kombinert sammen til et universelt ungdomskort. Dette kortet kan brukes som busskort, skolebevis, kulturkort og adgangskort. Dette mener AUF i Hordaland at vi også bør ha. Dette vil bli en forenkling av dagens ordning, og vil føre til økt bevissthet og mer bruk av for eksempel kulturkort. Dette kan også gjøres for offentlige ansatte ved å kombinere adgangskort, personalkort og busskort. AUF i Hordaland vil jobbe for at: - Det blir innført et universelt ungdomskort som kan brukes som busskort, skolebevis, kulturkort, adgangskort og gis flere funksjoner om det ses mulig. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 10) AUF i Hordaland Sikring av Askøybroen Helt siden Askøybroen var ferdigstilt i 1992 har Askøybroen vært et sted hvor mennesker som sliter med seg selv har valgt å tatt sitt eget liv. Askøyværinger som har bodd på øyen i lengre tid har opplevd flere selvmordsforsøk og selvmord som er begått ved å hoppe fra broen. AUF i Hordaland mener det bør settes opp høyere rekkverk som ikke er mulig å klatre over for å hindre at mennesker kan ta livet av seg ved å hoppe fra broen. Det er sant at dette er en liten del av et enormt og tabubelagt tema, altså psykiske problemer, men AUF i Hordaland mener at høyere rekkverk vil redde liv. Mange av dem som har hoppet, eller blitt fysisk hindret i å hoppe, har vært i ruspåvirket tilstand. Alkohol og andre stoffer kan gjøre mennesker svært ustabile, og det er en svært lav terskel ved å ta sitt eget liv ved å hoppe fra en bro. Noen av menneskene som ble hindret i å ta sitt liv ved å hoppe fra en bro gjorde dette fordi de tenkte en gang til, eller ble hindret i å hoppe. Så å sette opp rekkverk som gjør det umulig å klatre over vil redde liv. AUF i Hordaland mener man ikke kan sette en prislapp på et menneskeliv, og mener at om bare en eller to personer hindres i å ta sitt eget liv med oppretting av høyere rekkverk, så er det verdt det. AUF i Hordaland skal jobbe for at: - Askøybroen selvmordssikres ved at det opprettes høyere rekkverk og at dette gjøres snarest. - allerede eksisterende broer i Norge utredes for sikring. - alle nye broer bygges slik at det er umulig å klatre over rekkverket. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 8

9 11) AUF i Hordaland Fri til å ta privatisteksamen Det blir ofte sagt i dagens samfunn at man skal satse på utdanning, og at man skal jobbe for å unngå at elever faller fra i den videregående skolen. Hvis du har strøket på en eksamen, i ett fag eller bare ønsker ett ekstra fag, må man ofte ta privatisteksamen. Da leder man ofte på egenhånd etter skoletid på det ekstra faget. Men selve privatisteksamen foregår i skoletiden. Privatister må derfor ta fri og får da fravær på lik linje med elever som skulker, når de skal ha eksamen i ett videregående fag. AUF i Hordaland mener at: - man skal i skolen, i likhet med mange yrker, ikke skal få fravær for å ta privatisteksamen - man skal få fri til minst en lesedag i forbindelse med privatisteksamen uten at dette føres som fravær Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 12) Arbeiderpartiet i Bergen Reklamefinansierte byromsmøbler, bysykler og kollektivtrafikk Arbeiderpartiet i Bergen mener at offentlige oppgaver best løses i fellesskap. Det er det som har bygget et av verdens mest effektive velferdssamfunn og det er det som sikrer alle like muligheter i livet. Derfor er vi sterkt kritisk til forslag som bryter med dette prinsippet. Reklamefinansiering av byromsmøbler, bysykler og kollektivtrafikk representerer enkle og kortsiktige løsninger på samfunnets utfordringer. Samtidig vet vi at skal en øke utgiftene så må en også øke inntektene, og det sentrale momentet i debatten om reklamefinansiering er at det offentlige vil tjene penger på det, som man igjen kan bruke på offentlige oppgaver. Man må likevel veie fordelene mot ulempene. Inntektene fra reklamen vil på sikt være ca. 10 millioner pr år, eller 0,5 % av Skyss sitt driftsbudsjett. Arbeiderpartiet i Bergen mener derfor at inntektene fra reklamen ikke veier opp for den betydelige ulempen en slik forsøpling av det offentlige rom faktisk representerer. Arbeiderpartiet i Bergen: Oversendes bystyregruppen og årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 13) Arbeiderpartiet i Bergen Reklamefinansiering av byromsmøbler, bysykler og kollektivtrafikk Arbeiderpartiet i Bergen mener at offentlige oppgaver best løses i fellesskap. Det er det som har bygget et av verdens mest effektive velferdssamfunn og det er det som sikrer alle like muligheter i livet. Derfor er vi sterkt kritisk til forslag som bryter med dette prinsippet. Reklamefinansiering av byromsmøbler, bysykler og kollektivtrafikk representerer enkle og kortsiktige løsninger på samfunnets utfordringer. Samtidig vet vi at skal en øke utgiftene så må en også øke inntektene, og det sentrale momentet i debatten om reklamefinansiering er at det offentlige vil tjene penger på det, som man igjen kan bruke på offentlige oppgaver. Man må likevel veie fordelene mot ulempene. Inntektene fra reklamen vil på sikt være ca. 10 millioner pr år, eller 0,5 % av Skyss sitt driftsbudsjett. Arbeiderpartiet i Bergen mener derfor at inntektene fra reklamen ikke veier opp for den betydelige ulempen en slik forsøpling av det offentlige rom faktisk representerer. 9

10 Arbeiderpartiet i Bergen: Oversendes bystyregruppen og årsmøtet i Hordalandarbeiderparti. Forslaget oversendes fylkestingsgruppen. 14) Fjell Arbeiderparti Stimulering til etablering av fleire lærebedrifter Forslag: I alle avtaler innenfor tjenester foreslår Hordaland Arbeiderparti at Hordaland Fylkeskommune setter krav til at leverandører med rammeavtaler med fylkeskommunen skal være godkjent lærebedrift. Begrunnelse: Hordaland Arbeiderparti mener det er en del av Fylkeskommunens samfunnsansvar å tilrettelegge for at flere får mulighet til å skaffe seg fagbrev og bidra til at flere lærlingebedrifter opprettholdes. Forslaget vedtas og oversendes fylkestingsgruppen. 15) Stord Arbeiderparti Lærlingeplassar også i dei maritime næringane Dei maritime næringane skaffer landet store inntekter. Nærare er direkte sysselsette i maritime bedrifter; ein stor del av desse i distrikta. Næringa er med andre ord viktig for å sikra verdiskaping, sysselsetting og eksport. Arbeiderpartiet ser det derfor som svært viktig å sikra rekruttering av norsk ungdom til dei maritime næringane. Stord Arbeidarpart vil jobba for at det vert sett krav til tilbydarane om lærlingeplassar når fylkeskommunen lyser ut anbod på ferjer og snøggbåtar. Forslaget vedtas og oversendes fylkestingsgruppen. 16) Bømlo Arbeiderparti Dei maritime næringane Dei maritime næringane skaffar landet store inntekter. Nærare er direkte sysselsette i maritime bedrifter, ein stor del av desse i distrikta. Næringa er med andre ord vitkig for å sikra verdiskaping, sysselsetjing og eksport. Arbeidarpartiet ser det difor som svært viktig å sikra rekruttering av norsk ungdom til dei maritime næringane. Bømlo Arbeidarparti vil jobba for at det vert sett krav tilbydarane om lærlingeplassar når det offentlege lyser ut anbod på ferjer og snøggbåtar. Forslaget vedtas og oversendes fylkestingsgruppa. 10

11 17) Arbeiderpartiet i Bergen Bygging av hurtigladestasjon for el-bil Antall El biler i Bergen øker med rekordfart. Det er derfor viktig at myndighetene legger til rette for en godt utbygd infrastruktur, men hensyn til ladeplasser og hurtigladere. På representantskapet i Hordaland Arbeiderparti ble det tatt til ordet for å bygge flere hurtigladestasjoner, bl.a. ble det nevnt av flere på talerstolen at slike ladestasjoner burde etableres i tilknytting og gjerne samarbeid med etablerte bensinstasjoner. I dag er mange hurtigladere i utkanten av etablert bebyggelse. Åsane arbeiderparti mener det bør planlegges etablering av slike hurtigladestasjoner i områder der vi allerede har planer for bygging, da blir det enklere og kanskje rimeligere å legge nødvendige el kabler som trengs for slike stasjoner. Bergens største bydel, Åsane ikke har en slik stasjon. Det eneste tilbudet som eksisterer i dag er en betalingsstasjon i tilknytning til Nissen forhandleren på Liaflaten. Den nærmeste hurtigladestasjonen er Knarvik, neste er på Fjøsangerveien. I forbindelse med etablering av OBS bygget ved Åsane Senter, har Statens veivesen ansvar for å bygge et toplanskryss på Nyborg. Dette er en del av et rekkefølgekrav. Det ligger en bensinstasjon (Åsamyrane Shell 7-elleven) midt i dette området. Åsane arbeiderparti mener det må være mulig å få til et samarbeid med denne om å bygge en hurtigladestasjon i tilknytting til stasjonen. Det er i følge nettsidene Hordaland Fylkeskommune som eier tomten her. Når vi først graver, hvorfor ikke få til noe mer her. Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes bystyregruppen, fylkestingsgruppen og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes fylkestingsgruppen og programkomiteen for lokalpolitisk plattform 18) Arbeiderpartiet i Bergen Grønt lys i elbilpolitikken Veitrafikken utgjorde i % av norske klimagassutslipp. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er veitrafikkens andel av Norges totale klimagassutslipp økt med 30 % siden Antall reisende totalt og samlet passasjerkilometer i bensin- eller dieseldrevet bil er femdoblet siden I Klimameldingen er det tallfestet en målsetning om at nye biler som selges på det norske markedet skal ha gjennomsnittlig utslipp på 85 gram CO2-ekvivalenter per km innen Om dette målet innfris vil det bidra til faktiske reduksjoner i norske klimagassutslipp. Målsetningen forutsetter at en større andel av den eksisterende bensin- eller dieseldrevne bilparken erstattes av elbiler. Den teknologiske utviklingen av elbiler er essensiell for at fornybarsamfunnet skal bli et politisk praktisk alternativ til fossile energikilder, men smådriftsulemper og lave utviklingsbudsjetter legger graverende hindre for utviklingen av nye, mer kostnadseffektive elbiler. Dette er grunn for at staten og kommunesektoren bør ta i bruk alle gode virkemidler for å øke elbilandelen. Derfor mener AUF at staten og kommunesektoren må legge til rette for økt elbilandel i veitrafikken gjennom skatte- og avgiftspolitikken, samt bygging av ladestasjoner og hurtigladepunkt. Dette gjelder spesielt ladeinfrastrukturen i hele fylket og landet. I 2013 var det 9 ladestasjoner i Hordaland fylke og 30 kommunale parkeringsplasser med hurtiglading i Bergen kommune, mot 134 bensinstasjoner i fylket. Til sammenligning har Oslo kommune over 500 ladestasjoner, og planleggere ytterligere 400 de neste årene. Mangel på ladestasjoner hindrer elbil som alternativ. Bygging av flere ladestasjoner bidrar til å gjøre elbil mer attraktivt for flere. Slik kan bensinsamfunnet parkeres, og en fornybar fremtid ta form. Arbeiderpartiet i Bergen vil at: - det tas sikte på å etablere opp mot 200 nye ladestasjoner i Hordaland fylke innen 2020, hvorav 40 % bør lokaliseres utenfor Bergen kommune 11

12 - Enovas støtteordning for privat finansiering og bygging av ladestasjoner styrkes - avgiftsfritaket for kjøp av elbil beholdes etter 2017 for å sikre forutsigbarhet i avgiftspolitikken Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas. Oversendes årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti. Forslaget vedtas og oversendes fylkestingsgruppen og stortingsgruppen. 19) Bømlo Arbeiderparti Friheit og likeverd Politikken overfor menneska med utviklingshemning blei etablert med ansvarsreforma. Stortinget har fleire gangar stadfesta at målsettingane står ved lag. Likevel finnes knapt bærekraftige systema eller planar som skal sikre reforma sine målsetningar. I nær framtid skal Stortinget behandle meldinga «Friheit og likeverd». Vi ber Stortinget ta grep og sikre at målsetningane i reforma blir meir enn fagre ønskjer. Forslaget oversendes stortingsgruppa. 20) AUF i Hordaland Midlar til lyd- og videoopptak i domstolane Lyd- eller videoopptak av forklaringar i retten skjer i dei fleste europeiske land. Stortinget vedtok i 2005 at slikt lyd- eller videoopptak òg skulle gjerast i Noreg, men i 2014 går framleis så godt som alle norske rettssakar utan opptak. I tvisteloven er det slått fast at opptak skal gjennomførast i sivile saker, straffeprosessloven opnar for moglegheita til å gjere opptak, men ingen av lovparagrafane vert praktiserte. FN har kritisert land som ikkje gjer lydopptak i retten. Lyd- og videoopptak av forklaringar i domstolane styrkar borgaranes rettstryggleik. I dag finst ingen sikker dokumentasjon på kva som vert sagt i tingretten, og opptak vil sørgje for sikrare og enklare ankebehandling av både straffesaker og sivile saker. Opptak av forklaringar kan gjere at offer for valdssaker og andre sensitive saker slepp å måtte forklare seg fleire gonger i ulike rettsinstansar, og kan med det bli spart for store belastningar. Forklaringar gitt kort tid etter ei hending gjer normalt eit rettare bilete enn seinare gitte forklaringar, og dokumentasjon av forklaringar i tingretten hindrar vitne i å endre forklaring i høgare rettsinstansar. Alt dette gjer det klart at endringa frå 2005 må gjennomførast snarast. Ifølgje Domstolsadministrasjonen er sviktande økonomi grunnen til manglande praktisering av lovreglane, då det aldri vart løyva pengar til arbeidet med å installere utstyr. Innføring av opptak i domstolane er berekna til å koste 290 millionar kroner i investeringar, og vidare 72 millionar i årlege driftsutgifter. AUF i Hordaland meiner at: - Det må løyvast midlar til gjennomføring av lyd- og videoopptak i norske domstolar. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppa. 12

13 21) Arbeiderpartiet i Bergen Midlar til lyd- og videoopptak i domstolane Lyd- eller videoopptak av forklaringar i retten skjer i dei fleste europeiske land. Stortinget vedtok i 2005 at slikt lyd- eller videoopptak òg skulle gjerast i Noreg, men i 2014 går framleis så godt som alle norske rettssakar utan opptak. I tvisteloven er det slått fast at opptak skal gjennomførast i sivile saker, straffeprosessloven opnar for moglegheita til å gjere opptak, men ingen av lovparagrafane vert praktiserte. FN har kritisert land som ikkje gjer lydopptak i retten. Lyd- og videoopptak av forklaringar i domstolane styrkar borgaranes rettstryggleik. I dag finst ingen sikker dokumentasjon på kva som vert sagt i tingretten, og opptak vil sørgje for sikrare og enklare ankebehandling av både straffesaker og sivile saker. Opptak av forklaringar kan gjere at offer for valdssaker og andre sensitive saker slepp å måtte forklare seg fleire gonger i ulike rettsinstansar, og kan med det bli spart for store belastningar. Forklaringar gitt kort tid etter ei hending gjer normalt eit rettare bilete enn seinare gitte forklaringar, og dokumentasjon av forklaringar i tingretten hindrar vitne i å endre forklaring i høgare rettsinstansar. Alt dette gjer det klart at endringa frå 2005 må gjennomførast snarast. Ifølgje Domstolsadministrasjonen er sviktande økonomi grunnen til manglande praktisering av lovreglane, då det aldri vart løyva pengar til arbeidet med å installere utstyr. Innføring av opptak i domstolane er berekna til å koste 290 millionar kroner i investeringar, og vidare 72 millionar i årlege driftsutgifter. Arbeidarpartiet i Bergen meiner at: - Det må løyvast midlar til gjennomføring av lyd- og videoopptak i norske domstolar. Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppa. 22) Stord Arbeiderparti Permittering fremfor oppsigelse Bevar reglene i permitteringsregelverket Fra årsskiftet må arbeidsgiverne dekke kostnadene i 20 dager når ansatte blir permittert, mot 10 dager tidligere. Dette vedtok stortinget i fjor høst, som del av den blå regjeringens statsbudsjett for I dokumentene fra regjeringen står det at nivået på permitteringer lå på et lavt nivå og at det forventes en stabil arbeidsmarkedssituasjon fremover. Stord Arbeiderparti kan derfor ikke forstå hvorfor regjeringen sier at det nå er viktig å gjøre det dyrere for bedriftene å permittere for å hindre unødig omfang av permitteringer. Slik vi kjenner arbeidsmarkedet og arbeidslivet benyttes ikke permitteringer hvis de har fullt opp med arbeid. Argumentet regjeringen da bruker blir merkelig når de selv ser så optimistisk på arbeidsmarkedet fremover. Av erfaring vet vi at arbeidssituasjonen svinger i perioder. Offshoreverft rundt om i landet vet av erfaring at arbeidssituasjonen svinger i perioder og har opplevd permitteringsperioder tidligere. I disse periodene har både bedriften og fagforening lagt ned mye arbeid for å begrense både antall permitterte og lengden på permitteringsperiodene. Det er nettopp i slike perioder bedriftene må bruke mye tid til å videreutvikle kompetansen i bedriften for å stå bedre rustet til nye oppdrag. Og det er meget viktig for bedrifter at en har mulighet å permittere i stedet for å måtte gå til oppsigelser i kortere perioder der en ikke har arbeid til alle. Da opprettholdes kompetanse og erfaring i bedriften. Det er også viktig for den enkelte arbeidstaker å føle trygghet for sin arbeidsplass, ikke mer utrygghet i perioder der markedet er dårlig. Fordobling av arbeidsgiver perioden vil gjøre permitteringer så kostbart at det i praksis ikke blir noe alternativ. Dette får vi klare meldinger om fra bedrifter og fagforeninger. Dermed risikerer mange ansatte å miste jobben, og bedriftene mister kompetanse og erfaring. Arbeiderpartiet vil derfor oppfordre regjeringen til å trekke endringer i permitteringsregelverket. Forslaget støttes og oversendes stortingsgruppen. 13

14 23) Bømlo Arbeiderparti Reglane i permitteringsregelverket Frå årsskiftet må arbeidsgjevarane dekke kostnadane i 20 dagar når tilsette vert permittert, mot 10 dagar tidlegare. Dette vedtok stortinget i fjor haust som ein del av den blåblå regjeringa sitt statsbudsjett for I dokumenta frå regjeringa står det at nivået på permitteringar låg på eit lågt nivå og at det vert forventa ein stabil arbeidsmarknad frametter. Me kan ikkje forstå kvifor regjeringa då seier at det no er viktig å gjere det dyrare for verksemdene å permittere for å hindre unødig omfang av permitteringar. Slik me kjenner arbeidsmarknaden og arbeidslivet så vert ikkje permitteringar nytta dersom dei har fullt opp med arbeid. Av erfaring veit me at arbeidssituasjonen svingar i periodar. I desse periodane har både verksemder og fagforeiningar lagt ned mykje arbeid for å avgrense både talet på permitterte og lengda på permitteringsperiodane. Det er nettopp i slike periodar verksemdene må bruke mykje tid på å vidareutvikle kompetansen for å stå betre rusta til nye oppdrag. Det er difor svært viktig at verksemdene har høve til å permittere i staden for å gå til oppseiingar i kortare periodar der ein ikkje har arbeid til alle. Då opprettheld ein kompetanse og erfaring i verksemda. Det er også viktig at den einskilde tilsette kan føle tryggleik for sin arbeidsplass. Dobling av arbeidsgjevarperioden vil gjere permitteringar så kostbare at det i praksis ikkje vert noko alternativ. Dermed risikerer tilsette å miste arbeid og verksemdene mister kompetanse og erfaring. Me vil oppmode regjeringa om å trekke endringane i permitteringsregelverket. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 24) Austrheim Arbeiderparti Krav om betre internkontroll i verksemder som sender gods på norske vegar Tunge køyretøy utgjer eit aukande problem på norske vegar. Ein ser dette spesielt godt i vinterhalvåret, der utanlandske vogntog skapar store trafikale vanskar på vegane våre. I tillegg ser ein at stadig fleire sjåførar vert tekne for brot på køyre- og kviletida. Kontrollen med denne delen av transportbransjen er ikkje god nok og lovbrot i bransjen utgjer ein stor og aukande risiko for alle som ferdast på norske vegar. Det må innførast strengare reglar for dekkutrusting og for bruk av vinterutstyr som kjettingar og liknande. I tillegg må det innførast kompetansekrav knytt til vinterkøyring for utanlandske sjåførar på linje med det som gjeld for norske sjåførar. Det må innførast reglar som gjer eigar av gods som vert transportert på norske vegar, medansvarleg for tilstanden på køyretøya og sjåførane som står for transporten. Det må krevjast at dei norske verksemdene som mottar eller sender last med tunge køyretøy på norske vegar, kan dokumenta at standarden og kvaliteten på selskapa som står for den faktiske transporten, er i tråd med norske reglar og forskrifter. Dette gjeld både standarden på køyretøya og kompetansen til førarane. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen for oppfølging av allerede igangsatte tiltak. 25) Arbeiderpartiet i Bergen EØS midlene EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein betaler bidrag over femårsperioder til sosial og økonomisk utjevning samt miljøtiltak i EUs minst velstående regioner. Bidraget er ingen formell kontingent for EØSavtalen, som sikrer Norge tilgang til EUs indre marked, men oppfattes i praksis slik. 14

15 Midlene for 2009 til 2014 er på rundt 14 milliarder kroner. Norge står for 97 prosent av potten. I alt 16 EUland i Øst- og Sør-Europa mottar EØS-midler i dag. Støtten er fordelt på 150 hovedprogrammer. Forslag til vedtak: - Arbeiderpartiet i Bergen mener at en større del av EFTA-landenes bidrag må gå til utjevningstiltak og andre tiltak for å redusere den høye ungdomsledigheten i Europa. Arbeiderpartiet i Bergen: Oversendes stortingsgruppen og årsmøtet i Hordaland arbeiderpartiet. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 26) AUF i Hordaland EØS-midler I perioden 2009 til 2014 betalte Norge 14 milliarder kroner i den såkalte EØS-kontigenten. EØS-kontigenten, eller EØS-midlene, er penger Norge betaler inn for medlemskap i EØS-området. EØS-området består av EU og EFTA-landene Norge, Island og Sveits, et område som også kalles for det indre marked eller fellesmarkedet. EØS-midlene I år skal EØS-midlene reforhandles for femårsperioden EØSmidlene er per definisjon en frivillig ordning som eksisterer parallelt med EUs egne samhørighetstilskudd, men det finnes en klar forventning om at også Norge og Island skal bidra. EØS-midlene som formell kontigent for norsk medlemskap i EØS-området opphørte i 1999, men det var i både Norges og EUs interesse at de nye EU-landene i Øst-Europa skulle hjelpes i oppbyggingen av demokratiske og markedsøkonomiske systemer. EØS-midlene er derfor ikke unike, og de fleste EU-land bidrar til tilsvarende fond, avhengig av egen økonomi. Samhørighetstilskuddene i EU bidrar til å forhindre stor gjeld og budsjettunderskudd, og det er naturlig at Norge, et land hvor gjennomsnittsinnbyggeren tjener 60 % mer enn snittet i EU, skal bidra mest. EØS-midlene er i praksis en samlebetegnelse for to fond, EEA Grants og Norway Grants. Mens Norway Grants utelukkende er finansiert av Norge, er 94 % av EEA Grants dekket av Norge, 5 % av Island og 1 % av Liechtenstein. Mottakerland og prosjekter bestemmes av EFTA-sekretariatet i samråd med Utenrikspepartementet. EFTA-sekretariatet har i hovedsak norske ansatte. EØS-midlene går til fattigdomsbekjempelse, helse og sosialtjenester, utdanning, rettssikkerhet og andre formål gjennom 86 prosjekter fordelt på 16 EU-land. Eksempler på mottakerprosjekter i inneværende femårsperiode er sentre for voldsutsatte kvinner i Estland, energiøkonomisering i Polen, utdanningsstipender til barn fra fattige romafamilier i Romania og utvikling av geotermisk energi i Ungarn. Riksrevisjonen mener EØS-midlene har god treffsikkerhet, men at den bør samles til færre prosjekter for å redusere administrative kostnader. Norge har stort eksportoverskudd med resten av Europa, og norsk eksport til EU utgjorde i 2013 en samlet verdi av 750 milliarder kroner. Norge har en liten, men åpen økonomi. At norske bedrifter har gode og langsiktige rammebetingelser, samt dynamisk og uforhindret handel med EU gir trygghet for norsk økonomi. EØS-kontigenten er et lite bidrag fra et rikt land, som utgjør stor forskjell for de som mottar norske EØSmidler. Europautredningen slo fast at EØS har vært helt essensielt for norsk næringsliv de siste 20 årene, og veksten i norsk økonomi kunne aldri blitt bært uten arbeidsinnvandring fra EU. Norge tjener langt mer på EØS enn vi betaler inn i EØS-midler. Når EØS-midlene skal reforhandles for perioden bør Norge følge rådene som ble gitt i Riksrevisjonens rapport fra Her ble det konkludert med at EØS-midlene burde konsentrerers rundt færre og større prosjekter, med mer entydig og klart definerte målsetninger. Dette er helt i tråd med den økonomistyringen som burde følge så store bevilgninger som EØS-midlene utgjør. AUF i Hordaland mener at: - Fordelene ved EØS-avtalen er større enn ulempene, og derfor bør EØS-avtalen beholdes - EØS-kontigenten beholdes minst på dagens nivå også i perioden

16 - Norge følger anbefalingene i Riksrevisjonen rapport fra 2013 om å slå sammen prosjekter og operere med klarere målområder for EØS-midlene, og at disse i større grad retter seg inn mot fattigdomsbekjempelse, sosial utjevning, utdanning og forskning. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 27) Arbeiderpartiet i Bergen Rehabilitering av Nygård skole Opprettelsen av Griegakademiet Institutt for musikk som en del av UiB, skjedde i Dette fagmiljøet som tidligere var kjent som Bergen Musikkonservatorium, flyttet i 1987 inn i deler av Nygård skole i lokaliteter dimensjonert for ca. 80 studenter. Siden den gangen har fagmiljøet ekspandert betydelig. I dag er det over 200 studenter ved Griegakademiet, hvor mange rekrutteres internasjonalt. Virksomheten foregår nå i 6 forskjellige bygninger med til dels stor spredning. Fra å være en primært utøvende klassisk utdanning omfatter instituttet nå både utøvende disipliner (klassisk/jazz/folkemusikk i samarbeid med Ole Bull Akademiet), komposisjon, musikkvitenskap, musikkpedagogikk og, fra 2006, også musikkterapi. Sistnevnte fagmiljø markerer seg sterkt innen helseforskning, både nasjonalt og internasjonalt, men er i sitt syvende år ved UiB ennå ikke samlokalisert med resten av Griegakademiet. Også for de utøvende fagene er situasjonen kritisk. Etablering av jazzutdanning i 2004 skjedde uten at man hadde egnede lokaler disponibelt til dette. En ekstern evaluering av Griegakademiet fra 2011 konkluderte med at arealsituasjonen ble vurdert som kritisk og arealenes beskaffenhet som dårlige. UiB har kjøpt hele Nygård skole fra Bergen kommune for å kunne legge til rette for gode og hensiktsmessige rammebetingelser for Griegakademiet. Rehabiliterings-prosjektet er meldt inn til departementet som et prioritert byggeprosjekt for budsjettet i Universitetslaget mener det er viktig at Arbeiderpartiets stortingsgruppe følger opp denne saken, og vil be særlig våre lokale representanter om å jobbe tett opp mot UiBs ledelse slik at finansiering kan komme på plass i statsbudsjettet for Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 28) Arbeiderpartiet i Bergen En samlet Høyskole på Kronstad Arbeiderpartiet i regjering sørget for at Høyskolen i Bergen fikk nytt bygg som snart står ferdig. Nybygget har imidlertid kun plass til 4000 studenter, slik at over 2000 studenter fortsatt må få undervisning i leide lokaler adskilt fra resten. Høyskolen i Bergen har vært nyskapende med å få til lokale utdanningstilbud, der det er hensiktsmessig å lokalisere tilbudet i nær tilknytning til relevante bedriftsmiljø slik de har på Straume, Florø og Stord. Men for resten av Høyskoletilbudet vil en fysisk samlokalisering øke kvaliteten og bredden på utdanningstilbudet. Attraktive undervisningsforhold vil bidra positivt for rekruttering av lærere, førskolelærere, sykepleiere, ingeniører og andre viktige profesjoner. Nord for den nye Høyskolen er det en statlig tomt som er ferdigregulert til formålet. Vi ber stortingsgruppen arbeide for at Høyskolen i Bergen blir samlet på Kronstad og får starte bygging på den tilstøtende tomten. 16

17 Penger som i dag går til leie, samt mer effektiv bruk av undervisnings- og administrasjonsressurser vil dekke store deler av kostnadene. Tomten bør også vurderes i forhold til sambruk mellom høyskole og studentboliger. Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 29) Arbeiderpartiet i Bergen Nattog frå Bergen til Arna Det er et mål å skape sammensatte bomiljø i Bergen sentrum, samtidig som det er ønskelig med utvikling av Arna-regionen. For mange studenter er det en sentral forutsetning for valg av bosted i studietiden at man har god tilgang på de sosiale arenaer resten av studentmassen benytter. Ved å opprette togforbindelse etter stengetid på utesteder i Bergen sentrum blir Arna for mange nærmere Bergen sentrum enn Fantoft, og det vil dermed ligge til rette for å markedsføre Arna som en gunstig lokasjon for studenter og unge voksne. Dette tiltaket vil være med å lette presset på leiemarkedet i Bergen sentrum, og dermed gjøre det enklere å oppnå målet om at Bergen skal være en by for alle, ikke bare studenter. Arbeiderpartiet i Bergen ønsker: At det opprettes togrute fra Bergen sentrum til Arna hver fredag, lørdag og søndag med avgang ca. klokken og Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes transport- og kommunikasjonsfraksjonen på Stortinget og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 30) Arbeiderpartiet i Bergen Utredning av dumpet ammunisjon og eksplosive materialer Ved flere lokasjoner i Hardangerfjorden, samt Osterfjorden er det dumpet ammunisjon- og eksplosiver både etter andre verdskrig, men også på 70-tallet. Ammunisjonen ble både dumpet av det tyske militæret, men også norske styrker. Disse dumpingene utgjør en uviss miljørisiko ettersom det er lite utredet hvilken type ammunisjon- og eksplosiver det er snakk om. Gammel ammunisjon- og eksplosivt materiale utgjør en fare, da på sikt kan utvikle farligere toksiske egenskaper enn hva utgangsstoffet hadde. De inneholder også tungmetaller og andre stoffer som kan innvirke på det marine miljøet, samt mennesker dersom fisk- og skaldyr fra området konsumeres. Regjeringa bør tildele kystverket økonomiske midler for å få utrede og få undersøkt dumpinger av farlige stoffer i Hardanger og Osterfjorden, og eventuelle andre steder hvor dette kan være en ødeleggende miljøfaktor. Arbeiderpartiet i Bergen mener at: - kystverket bør bevilges penger for å utrede miljørisikoen for dumpinger av militært materiale i Osterfjorden, Hardangerfjorden og eventuelle andre steder som er lite undersøkt Arbeiderpartiet i Bergen: Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen og årsmøtet HAP. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 17

18 31) AUF i Hordaland Kamp mot voldtekt inn i skolen Hvert år blir flere tusen, spesielt kvinner, utsatt for seksuelle overgrep eller forsøkt voldtatt. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i 2012 var hele seksuallovbrudd som ble anmeldt, og tallet har siden 2005 steget. I tillegg velger flere som har vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk å ikke anmelde hendelsen i frykt og fortvilelse. De fleste slike situasjoner er der offeret kjenner gjerningspersonen eller i hjemmet. Kampen for å forebygge overgrep og voldtekt er samfunnets ansvar. I dag finnes det ingen lærerplanmål i grunn- og i videregående skole hvor voldtekt er nevnt, og flere elever i skolen går igjennom ungdomstiden uten å snakke om holdninger knyttet til utnyttelse av en annen persons kropp og grensesetting. Som en følge av at seksuelle overgrep ikke er nevnt i skolens lærerplanmål, er det i dag opp til hver enkelt skolehelsetjeneste og ledelse å sette fokus på emnet. I en undersøkelse gjort av Amnesty International (2013) har bare 44 % av respondentene, ungdom mellom år, fått informasjon eller opplæring i holdning og grensesetting om voldtekt på skolen. Kun 14 % respondentene mener denne opplæringen var god nok. Hvis vi skal ha som mål å redusere de høye overgrepstallene må vi starte holdningskampanjen i tidligere alder hvor fokuset på holdninger og respekt ovenfor andres kropp vektlegges. AUF i Hordaland mener at: - Undervisning om holdningsskapende arbeid, grensesetting, seksuelle overgrep og voldtekt må settes på lærerplanen som obligatorisk undervisning i grunn- og videregående skole Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 32) Arbeiderpartiet i Bergen Matsikkerhet: Gjeninnfør beredskapslagre for korn Hele EU har kornlager for å sikre seg mot global matkrise, men Bondevik II-regjeringen avviklet Norges kornlager fordi de mente det var gammeldags. I 2013 bevilget den rød-grønne regjeringen 5 millioner kroner til oppstart av matkornlagring, men Sylvi Listhaug (landbruks- og matminister, FrP) har kuttet disse midlene. Hun mener Norge ikke er utsatt. Norges befolkning er økende, men norsk kornproduksjon har falt siden Vi blir stadig mer avhengig av kornimport, noe som setter oss i en utsatt situasjon. Bare en liten del av verdens korn omsettes internasjonalt, og ikke mange land er nettoeksportører globalt. Vi har sett knapphet på matkorn de siste årene, særlig i Da innførte mange kornproduserende land eksportrestriksjoner. Ved knapphet velger landene å fø sine egne. Er det moralsk riktig av Norge å ikke utnytte vårt eget produksjonspotensial, for så å betale vår vei ut av eventuell krise på bekostning av befolkningen i fattige land? Av risikofaktorer kan det nevnes vulkanutbrudd og atomulykker, men også ekstremvær og klimaendringer som tørke, flod og erosjon. Alle disse kan føre til urolige tilstander i det globale matmarkedet. I tillegg ligger de fleste land vi importerer korn fra i dag, i områder der FNs klimapanel mener avlingene vil bli hardest rammet av endringene. Forskere ved Bioforsk mener kornlager må knyttes til nasjonal sikkerhet, og trekker paralleller til militær sikkerhet. Til og med forsvarssjefen gikk i oktober 2013 ut og støttet gjeninnføring av kornlagre, for å være bedre rustet mot eventuell global matkrise. Kornlager er et relativt billig føre-var-tiltak for å sikre oss mot eventuell global matkrise. 18

19 Arbeiderpartiet i Bergen mener at: Norge må gjeninnføre beredskapslagre for korn. Arbeiderpartiet i Bergen: Oversendes årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppen. 33) AUF i Hordaland Matsikkerhet: Gjeninnfør beredskapslagre for korn Hele EU har kornlager for å sikre seg mot global matkrise, men Bondevik II-regjeringen avviklet Norges kornlager fordi de mente det var gammeldags. I 2013 bevilget den rød-grønne regjeringen 5 millioner kroner til oppstart av matkornlagring, men Sylvi Listhaug (landbruks- og matminister, FrP) har kuttet disse midlene. Hun mener Norge ikke er utsatt. Norges befolkning er økende, men norsk kornproduksjon har falt siden Vi blir stadig mer avhengig av kornimport, noe som setter oss i en utsatt situasjon. Bare en liten del av verdens korn omsettes internasjonalt, og ikke mange land er nettoeksportører globalt. Vi har sett knapphet på matkorn de siste årene, særlig i Da innførte mange kornproduserende land eksportrestriksjoner. Ved knapphet velger landene å fø sine egne. Er det moralsk riktig av Norge å ikke utnytte vårt eget produksjonspotensial, for så å betale vår vei ut av eventuell krise på bekostning av befolkningen i fattige land? Av risikofaktorer kan det nevnes vulkanutbrudd og atomulykker, men også ekstremvær og klimaendringer som tørke, flod og erosjon. Alle disse kan føre til urolige tilstander i det globale matmarkedet. I tillegg ligger de fleste land vi importerer korn fra i dag, i områder der FNs klimapanel mener avlingene vil bli hardest rammet av endringene. Forskere ved Bioforsk mener kornlager må knyttes til nasjonal sikkerhet, og trekker paralleller til militær sikkerhet. Til og med forsvarssjefen gikk i oktober 2013 ut og støttet gjeninnføring av kornlagre, for å være bedre rustet mot eventuell global matkrise. Kornlager er et relativt billig føre-var-tiltak for å sikre oss mot eventuell global matkrise. AUF i Hordaland meiner at: - Norge må gjeninnføre beredskapslagre for korn. Forslaget vedtas og oversendes stortingsgruppa. 34) Austrheim Arbeiderparti Reform og kommunesamanslåing Ein ser at det frå regjeringa si side vert pressa på for å tvinga fram ei kommunereform med kommunesamanslåing og då gjerne til store og få kommunar. Dette uroar innbuarar i utkantkommunane. Ei kommunereform må ta utgangspunkt i dei samfunnsoppgåvene som skal løysast på dei ulike forvaltningsnivå i samfunnet. Dette er det første trinnet som må løysast i ein reformprosess. Ei eventuell samanslåing av kommunar må byggja på forsking når det gjeld eventuelle økonomiske gevinstar ved samanslåing, kvaliteten på velferdstilbodet og konsekvensen for busettingsmønsteret i Norge. 19

20 I dette forskingsarbeidet må ein sjå store kommunar opp mot små og mellomstore kommunar og «sentrale» kommunar opp mot utkantkommunar. Dette krev eit omfattande forskingsarbeid som ikkje er på plass endå. Dagens regjering viser til store økonomiske innsparingar for kommunane ved å godta samanslåing. Rammetilskota vert i realiteten redusert slik at det berre er staten som sparer pengar etter ei eventuell samanslåing. Ein ber om at Arbeiderpartiet jobbar for at det ikkje vert ei tvungen gjennomføring men vert løyst gjennom dialog og ein fornuftig prosess mellom lokale politiske styringsorgan. Samtidig bør ein minst oppretthalda dagens rammeoverføringar. Ein bør også sjå til at dagens velferdstilbod vert vidareført til innbyggjarane. Viser til vedtatt politikk om kommunestruktur i partiprogrammet. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen. 35) Sveio Arbeiderparti Kommunereforma Saka om kommunesamanslåing, kommunereforma, har blitt ei stor sak for den nye regjeringa - og då spesielt for partiet Høgre. Argument for å gå ganske dramatisk til verks når det gjeld å redusere antal kommunar, har vore noko enkle og unyanserte. Eit argument er at småkommunar har dårlege tenester til innbyggjarane. Det viser seg ved gjennomgang av fakta, at det å yte gode tenester til innbyggjarane ikkje nødvendigvis har med størrelse på kommune å gjere. Når det gjeld grensekommunar, kommunar som ligg på kvar si side av fylkesgrense, er spørsmålet om kva fylke ein skal tilhøyre sentralt. Samarbeid over kommune- og fylkesgrenser har mange, gode erfaringar med. Der er solide eksempel på slikt samarbeid som i dag gir gode resultat. For å få meir slagkraft med oppgåver tildelt større einingar, ville regionsinndeling vore det beste. Her er mange hensyn og ta, hensyn til geografi, historie, demokrati, identitet og samarbeid over kommune- og fylkesgrenser. Det viktigaste ved eventuelle kommunesamanslutningar, er at dette skjer utfrå behov og naturleg utvikling, ved demokratisk deltaking og ved frivilligheit. Framlegg til vedtak: Hordaland Arbeiderparti arbeider ut frå ei frivilligheitsline i saka om kommunereform, der lokaldemokratiet står sterkt. At kommunar slår seg saman må vere eit resultat av naturleg utvikling og val. Viser til vedtatt politikk om kommunestruktur i partiprogrammet. Forslaget oversendes redaksjonskomiteen. 36) Stord Arbeiderparti Ny kommunestruktur En ny kommunestruktur vil kunne få dyptgripende konsekvenser for det lokale selvstyre og den norske velferdsmodellen, tjenestetilbud, arbeidsplasser og arbeidslivsbestemmelser, bosettingsmønster og tilhørighet, medvirkningsmuligheter, nærmiljø og kultur m.v. For at dette skal kunne bli en god og tjenlig reform for folk flest må en bygge både vertikal og horisontal forankring i den videre prosess. Stord Arbeiderparti vil delta aktivt i utgreiing og vurdering av aktuelle alternativ for mulig sammenslutning med annen/andre kommune(r) som kan bidra til et sterkere lokaldemokrati, bedre kvalitet på tjenesteytingen, mer helhetlig planlegging og samfunnsutvikling samt en sikrere kunnskaps- og kompetansebasert myndighetsutøvelse. 20

FORSLAG TIL ÅRSMØTET ARBEIDERPARTIET I BERGEN 2014

FORSLAG TIL ÅRSMØTET ARBEIDERPARTIET I BERGEN 2014 FORSLAG TIL ÅRSMØTET ARBEIDERPARTIET I BERGEN 2014 INNEHOLDER: 1. Ja til regioner Styret AiB 4 2. Småkraftverk Styret AiB 4 3. Permittering må være ett mulig alternativ Fagbevegelsens partilag 4 4. En

Detaljer

1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6

1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6 1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 4) SVEIO ARBEIDERPARTI... 7 NYTT FENGSEL I SUNNHORDLAND OG

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen...

Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen... Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen... 6 Nei til proff-boksing... 6 3 Arbeiderpartiet i Bergen... 6 Omskjæring

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. april 2013 Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

Sak 13/13 RESOLUSJONER

Sak 13/13 RESOLUSJONER Sak / RESOLUSJONER 1. Fristen for innsending av forslag til resolusjoner utløp onsdag. mars.. Innkomne forslag.. Redaksjonskomiteen ble oppnevnt av sentralstyret i møte 1. mars og sammensatt slik: Leder:

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg...

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... 4 Forslag 2.2 Åpen linje mellom Mysen St. og Sarpsborg St....

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2015...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

LM-8. Politiske fråsegner. Det er kome inn 48 framlegg til politiske fråsegner innan fristen.

LM-8. Politiske fråsegner. Det er kome inn 48 framlegg til politiske fråsegner innan fristen. Politiske fråsegner Det er kome inn framlegg til politiske fråsegner innan fristen. Nr. Tittel Nr. 1 Stopp frafallet i videregående opplæring Nr. Mer hast inn i klimatiltakene Nr. Venstre krever økt satsing

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven 777 Møte mandag den 6. juni kl 10.40 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret SV vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Vi mener at flere tester

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27):

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27): 428 Em. 6. mai A) Omstillingslova, B) Endringar i minerallovgivinga 2008 Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling frå næringskomiteen

Detaljer

Femmer i angrep - femmer i forsvar

Femmer i angrep - femmer i forsvar Femmer i angrep - femmer i forsvar April 2011 Et hefte om oss og dem politikk på viktige områder 1 INNHOLD 1. GOD SAMHANDLING I KOMMUNEVALGKAMPEN 3 2. PÅ LAG MED LOKALMEDIA 4 3. HOVEDOMRÅDER: - ARBEID

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep.

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. 1113 Møte torsdag den 12. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr.

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete.

Presidenten: Marianne S. Bjorøy er til stede og vil ta sete. 11. nov. Interpellasjon frå repr. Holen Bjørdal om styrkjing av HMT-arbeidet på norsk sokkel, og om statsråden sine ambisjonar på dette området Møte tirsdag den 11. november 2014 kl. 10 President: O l

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer