Studieplan. Basiskurs Attføring for ansatte i attføringsbedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Basiskurs Attføring for ansatte i attføringsbedrifter"

Transkript

1 Studieplan Basiskurs Attføring for ansatte i attføringsbedrifter Bakgrunn Denne planen skisserer rammer og innhold for et skreddersydd kompetansehevingstiltak for alle fast ansatte i Attføringsbedriftene i Norge. Det er forankret i bransjeforeningen Attføringsbedriftenes kompetansestrategi som et bredt, tverrfaglig anlagt grunnkurs som videre spesialisering innen attføringsfeltet bygger på. Om attføringsbedriftene Yrkesrettet attføring er en tverrfaglig aktivitet organisert med en rekke aktører. NAV er samfunnets koordinator og styrer av disse aktivitetene, og disponerer en rekke virkemidler og tiltak. Attføringsbedriftenes rolle er å yte bistand til mennesker i en attføringsprosess innen rammene av gjeldende tiltak. NAV er bestiller og attføringsbedriften er utfører. Landets mer enn 100 attføringsbedrifter yter bistand, bestående av: Skreddersydd arbeidstrening og kvalifisering Hjelp til å skaffe seg jobb i ordinært arbeidsliv En ramme for å avklare egne arbeidsmuligheter Varig tilrettelagt arbeid De ulike attføringsbedriftene har egen produksjon av et stort spekter av varer og tjenester. Gjennom et bredt nettverk i næringslivet tilbys arbeidstrening i andre bedrifter med tett oppfølging av attføringsbedriften. Hver enkelt attføringsbedrift trenger en stab av kompetente jobbveiledere for å fylle sin oppgave. Jobbveilederne har i utgangspunktet ulik og mangfoldig teoretisk og praktisk bakgrunn, og trenger å utvikle tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig forståelse i sin tilnærming til attføringsarbeidet. Det individet som attføringen gjelder personen som er på attføring er den viktigste aktøren i dette feltet. En attføringsprosess er i bunn og grunn en dypt personlig sak, der det skjer en nyorientering og sortering av vesentlige forhold i enkeltmenneskets liv. Disse prosessene skjer opp mot et arbeidsliv fullt av turbulens og endring også i et globalt perspektiv. For å skape vekstvilkår for individet, må attføringsmiljøet være menneskeorientert, fleksibelt og by på læring fra det ståsted individet har. Primær målgruppe for attføringsbedriften er yrkeshemmede personer. Attføringsbedriftenes allsidige erfaring og kompetanse i forhold til avklaring, motivasjonsarbeid og arbeidstrening, gjør at bedriftene også er et naturlig førstevalg for andre grupper som for eksempel langtidssykemeldte, sosialhjelpsmottagere, langtidsledige og uføretrygdede som vil tilbake i arbeidslivet. 1

2 Attføringsbedrifter har en helhetlig tilnærming. Arbeidstrening kan kombineres med å løse andre utfordringer, som for eksempel hjelp til lese- og skriveopplæring, til å takle et rusproblem eller å få orden på personlig økonomi. Hovedmål for studiet Målet med basiskurs attføring er å kvalifisere deltakerne til sin primæroppgave. Å bidra til gode resultater i yrkesrettet attføring i tråd med de rammer og krav samfunnet stiller. Deltakerne skal få en kompetanse som går på tvers av tidligere profesjoner, og som skal brukes til beste for menneskene som trenger bistand i sin attføringsprosess, samt til kvalitetsutvikling av attføringsvirksomhetene. Målgruppe for studiet Primær målgruppe er alle fast ansatte hos attføringsbedrifter som arbeider med yrkesrettet attføring, uavhengig av tiltak og rolle i bedriften. Bredden er viktig for å skape et helhetlig og felles fundament for ansattgrupper som har ulike roller i bedriften. Målgruppe er derfor både arbeidsledere, veiledere, stabspersonale og daglige ledere. Det gir større læringseffekt å være flere fra samme bedrift på samme kurs, gjerne også leder og medarbeider sammen. Det er både en styrke og en utfordring for bransjen at de ansatte har svært forskjellig bakgrunn og utdanning. Deltakerne kommer med sin forskjellighet til et basiskurs som skal virke samlende og skape utvikling basert på en tverrfaglig plattform. Samarbeidspartnere i andre virksomheter vil også ha stor nytte av basiskurset, nettopp fordi det tverrfaglige samarbeidet og samspillet mellom aktører med ulike roller på organisasjonsnivå er viktig for at den det gjelder skal lykkes. To alternative gjennomføringer Basiskurs Attføring skal favne alle som ønsker å utvikle sin realkompetanse i attføring. Erfaringsmessig vil noen ønske å ta eksamen for å få studiepoengene, mens andre ikke vil prioritere å ta eksamen. Opplegget gjennomføres etter samme mal for alle deltagerne, dvs. forplikter seg til å delta på alle samlingene og å gjennomføre praktiske arbeidsplassbaserte oppgaver i henhold til denne planen. 1) Med studiepoeng: For de som ønsker å avlegge eksamen stilles det krav om generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Det settes en frist for å melde seg opp til eksamen. Disse deltakerne kalles i det følgende for studenter. De får en innføring i oppgaveskriving i løpet av første samling, samt veiledning underveis. 2) Uten studiepoeng: Basiskurset gjennomføres som et etterutdanningskurs uten eksamen, men med kursbevis. Selve kurset er felles for alle, uavhengig om de skal ta eksamen eller ikke. 2

3 Studiets struktur Det er mulig å gjennomføre Basiskurs Attføring etter to modeller, som åpent kurs eller bedriftsinternt. Alternativ 1: Åpent kurs 1. samling 5 dager Praksisoppgave: å bruke stoffet på en bevisst måte: Gjøre, Prøve, Observere, Tenke, Gjenkjenne, Snakke, Informere, Bestille veiledning. Lese, reflektere, sammenfatte, dokumentere, skrive: Mål, fokus Logg Refleksjonsnotat 2. samling 5 dager Kursbevis for de som ikke skal gjennomføre eksamen. Hjemmeeksamen: Praksisperiode 2 Refleksjonsnotater utvikles til en fullverdig rapport med akademisk standard, drøfting, litteraturhenvisning. Veiledning er tilgjengelig Vurdering av ekstern sensor Alternativ 2: Bedriftsintern/lokal gjennomføring 1. samling 3 dager Praksisoppgave - som over 2. samling 3 dager Praksisoppgave videreføring 3. samling 3 dager Kursbevis for de som ikke skal gjennomføre eksamen. Hjemmeeksamen: Praksisperiode 2 Refleksjonsnotater utvikles til en fullverdig rapport med akademisk standard, drøfting, litteraturhenvisning. Vurdering av ekstern sensor Veiledning er tilgjengelig 3

4 STUDIEPLAN Navn på studieprogram Studiet må ha et dekkende navn. Der det er flere studieretninger/profileringer skal navnet på disse også oppgis Engelsk benevnelse på studieprogrammet Skriv inn engelsk benevnelse på studieprogrammet Studiets varighet, omfang og nivå Antall studiepoeng på studieprogrammet Heltid eller deltid, mulighet for begge deler Normert tid for studiet Hvilket nivå er studieprogrammet på: Hvilken grad fører studiet frem til: - Årsstudium - Bachelor - Master - Annet, hva Følger studiet nasjonal rammeplan (ja/nei) Opptak (Samordna opptak/lokal opptak) Basiskurs Attføring 15 studiepoeng Deltid. Vårsemesteret 2009 settes studiet opp etter alternativ 1 (se strukturbeskrivelse over) med to samlinger á fem dager. Praksisperiode 1 (første samling, praksisperiode, andre samling) er på 8 uker, periode 2 er på ca 5 uker. I praksisperioden skal studentene gjennomføre en oppgave etter en felles mal med selvvalgt innhold. Refleksjonsnotater fra dette arbeidet skal leveres inn før samling 2. De som vil ta eksamen, får veiledning elektronisk og/eller pr tlf i praksisperioden. I praksisperioden etter samling 2 skal arbeidet med oppgaven utvides og dokumenteres som hjemmeeksamensoppgave. Studiet går over 1/2 år på deltid Studiet er spesielt tilrettelagt for ansatte i Attføringsbedrifter i Norge - videreutdanning med eksamen - etterutdanningskurs uten eksamen Videreutdanningen er på lavere grads nivå, dvs opptakskravet er generell studiekompetanse Studiet gir 15 studiepoeng ved gjennomført og bestått studium. Nei Lokalt opptak 4

5 Mål for studiet Her skal det beskrives hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger studenten skal ha ved sluttført studium. Det er viktig å få frem studiets egenart. Studiet skal gi egenutvikling og læring i følgende retning: Intensjoner og rammer for attføring i Norge være klar over mål og rammevilkår som påvirker attføringsbedriftenes virksomhet interessere seg for utviklingstrekk i velferdspolitikken Lære å lære (metakompetanse) interesse for mennesker og menneskefagene ta ansvar for egen læring, bl.a. å tilegne seg kunnskaper som er relevant for kvaliteten i eget arbeid gjenkjenne nøkler i forandringsarbeid i ulike rammer kjenne forskjellige metoder og bruke dem fleksibelt Meg selv som leder og hjelper selvinnsikt; hva vil jeg, hvordan jobber jeg, og hvordan påvirker jeg andre mennesker? trygghet i egen leder- eller veilederrolle vise respekt for andre trives med å stå i dilemmaer, takle krysspress tålmodighet og kreativitet i prosesser og overfor mennesker balansert entusiastisk - realistisk evne til å sette kursjustering og endring ut i livet på egne vegne Tverrfaglig samarbeid og kvalitetsutvikling villighet til å bidra til tverrfaglig samarbeid og hente ressurser fra fellesskapet arbeide aktivt for helhetstenking i praksis på bedriften (helse, ernæring, læring) bidra til kvalitativ og konstruktiv arbeidsgiverkontakt innhente og anvende ekspertuttalelser bidra til å kvalitetsvurdere ulike tiltak og pedagogiske virkemidler internt i bedriften og fra eksterne leverandører lyst og pågangsmot til å drive kvalitativ videreutvikling av attføring i egen bedrift/organisasjon Det må fremgå hvilken kompetanse studiet Se over 5

6 gir i forhold til fremtidig yrkesutøvelse. Hvordan passer studiet til andre studier ved HiL. Kvalifiserer det for Bachelor-, videreutdanning eller masterutdanning ved HiL. Kan studiet kvalifisere til videre studier ved andre utdanningsinstitusjoner Opptakskrav og rangering Opptakskrav for studiet. Der det kreves forkunnskaper utover generell studiekompetanse må disse presiseres. Ved opptakskrav utover generell studiekompetanse må det angis hvordan studentene skal rangeres ved opptak. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning Lag en oversikt over studiets innhold med hvilke emner som tas i hvilket semester og i hvilken rekkefølge. Se målgruppebeskrivelse. For de som ønsker å avlegge eksamen kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Rammebetingelser for yrkesrettet attføring i attføringsbedrifter: Attføringsbedriftenes rolle som aktører på feltet Kundegrupper, kundekrav og brukermedvirkning Lov- og regelverk Kvalitetsutvikling Pedagogikk - læring: Systemisk forståelse, helhetstekning med vekt på hvordan helse, ernæring og læring samvirker Betydning av energi/drivkrefter/motivasjon Læringsmål, personlige mål og handlingsplaner Vurdering, rapporter Arbeidsplassen som ramme for læring Aktiviteter og metoder i læringsprosesser Kommunikasjonstrening: Meg selv: egen atferd, intensjoner og verdier Å møte mennesker der de er Sansebasert informasjon Jeg//du sortering, etikk og grensesetting Rammekompetanse i hverdagen Tydelighet og troverdighet Veiledningstrening med fleksible metoder Løsningsorientering 6

7 For studier av mer enn ett års varighet skal studiets progresjon og indre faglige sammenheng angis. Dersom det er obligatorisk praksis i studiet skal dette fremgå av studie-/fagplanen. Spesifiser her Dersom det er spesielle skikkethets- og/eller autorisasjonskrav for utdanningen skal disse angis Internasjonalisering I alle studieprogram på 3 års varighet skal det legges til rette for utveksling av minimum 1 semesters varighet. Det må fremgå av studieplanen når slik utveksling kan foregå og hvilke institusjoner som er aktuelle å reise til. Dersom studiet eller deler av studiet foreleses på engelsk skal det fremgå av studieplanen eller den enkelte emnebeskrivelse Godkjenning Det skal gå frem av studie-/fagplanen når utdanningen ble godkjent og av hvilket organ Godkjent på fullmakt av dekan Kjell Ivar Iversen, dato: xx.xx.xx 7

8 EMNEBESKRIVELSE Emnenavn/betegnelse Emnet må ha et dekkende navn og gjenspeile hovedinnholdet i emnet Emnenivå 100, 200 (bachelor), 300, 400 (master) Basiskurs attføring for ledere og veiledere i attføringsbedrifter og 300 er grunnleggende nivå. 200 og 400 betinger bestått eller gjennomført 100 og eller 300 emne. Studiepoeng Antall studiepoeng emnet gir 15 ECTS Credits: Varighet Antall semester/hvilke(t) semester. Når 1 semester, våren 2009 skal emnet gjennomføres første gang. Ved sekvensiell gjennomføring eller når emnet kun går over noen uker må tidsperioden for når emnet går angis. Heltid/deltid Er emnet tilrettelagt som et hel- eller Deltid deltidstilbud (ev. begge deler) Språk Hvilket språk undervises det på Norsk Forkunnskaper/opptakskrav Hvilke emner må være bestått eller Ingen gjennomført for å kunne ta emnet. (Det må spesifiseres om emnet som forutsettes skal være bestått eller ikke). Er det spesielle krav til engelsk eller mattekunnskaper (dvs. fra videregående skole) Opptaksreglement Er det utarbeidet et eget opptaksreglement for emnet (dvs. at emnet har adgangsregulering / begrensning. Velg blant "ja, nei, ikke aktuelt". Dersom det utarbeidet et slikt legg det ved emnemalen. Nei. Studiet er et oppdragsstudium. For de som ønsker å avlegge eksamen kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 8

9 Emnebeskrivelse Kort beskrivelse av faglig innhold og de temaer som emnet omfatter. Rammebetingelser for yrkesrettet attføring i attføringsbedrifter: Attføringsbedriftenes rolle som aktører på feltet Kundegrupper, kundekrav og brukermedvirkning Lov- og regelverk Kvalitetsutvikling Pedagogikk - læring: Systemisk forståelse, helhetstekning Betydning av energi/drivkrefter/motivasjon Læringsmål, personlige mål og handlingsplaner Vurdering, rapporter Arbeidsplassen som ramme for læring Aktiviteter og metoder i læringsprosesser Kommunikasjonstrening: Meg selv: egen atferd, intensjoner og verdier Å møte mennesker der de er Sansebasert informasjon Jeg//du sortering, etikk og grensesetting Rammekompetanse i hverdagen Tydelighet og troverdighet Veiledningstrening med fleksible metoder Løsningsorientering 9

10 Læringsmål Kort beskrivelse av hvilken kompetanse studentene skal erverve. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger skal studenten ha etter å ha fullført emnet. Målene skal være målbare og vil gi føringer både for valg av de pedagogiske metodene og vurderingsformene som skal benyttes i emnet. Studiet skal gi egenutvikling og læring i følgende retning: Intensjoner og rammer for attføring i Norge være klar over mål og rammevilkår som påvirker attføringsbedriftenes virksomhet interessere seg for utviklingstrekk i velferdspolitikken Lære å lære (metakompetanse) interesse for mennesker og menneskefagene ta ansvar for egen læring, bl.a. å tilegne seg kunnskaper som er relevant for kvaliteten i eget arbeid gjenkjenne nøkler i forandringsarbeid i ulike rammer kjenne forskjellige metoder og bruke dem fleksibelt Meg selv som leder og hjelper selvinnsikt; hva vil jeg, hvordan jobber jeg, og hvordan påvirker jeg andre mennesker? trygghet i egen leder- eller veilederrolle vise respekt for andre trives med å stå i dilemmaer, takle krysspress tålmodighet og kreativitet i prosesser og overfor mennesker balansert entusiastisk - realistisk evne til å sette kursjustering og endring ut i livet på egne vegne Tverrfaglig samarbeid og kvalitetsutvikling villighet til å bidra til tverrfaglig samarbeid og hente ressurser fra fellesskapet arbeide aktivt for helhetstenking i praksis på bedriften (helse, ernæring, læring) bidra til kvalitativ og konstruktiv arbeidsgiverkontakt innhente og anvende ekspertuttalelser bidra til å kvalitetsvurdere ulike tiltak og pedagogiske virkemidler internt i bedriften og fra eksterne leverandører lyst og pågangsmot til å drive kvalitativ videreutvikling av attføring i egen bedrift/organisasjon 10

11 Undervisnings- og læringsmetode Undervisnings- og læringsmetode: Her skal det angis hvilke undervisnings- og læringsmetoder som blir benyttet i emnet. Det er mulig å kombinere flere pedagogiske metoder i ett og samme emne. Eksempler: Forelesninger, seminarer, samlinger, oppgaver, feltarbeid, veiledning, gruppearbeid, prosjektarbeid etc. På samlingene: Arbeidsformen er pensum : Det betyr at det ligger mye læring i selve den formen kurset har. De pedagogiske arbeidsrammene som brukes under kurset gir deltakerne modeller som kan overføres til læringsarbeidet i bedriften. Ovennevnte liste over mål og innholdsmomenter griper sterkt inn i hverandre. F. eks. er det slik at for å bli en bedre veileder må en være både en skarp observatør og en god grensesetter, som igjen forutsetter at en kjenner seg selv. For å skape slike læreprosesser, legges kurset opp med Deltakeraktiviteter Refleksjon Utprøving, forpliktelse og oppfølging Aktivitetene er ulike former for oppgaveløsning som enten er diskusjoner av reelle problemer/case, eller består av øvelser som gjenspeiler/simulerer sider av virkeligheten. Aktivitetene gir deltakerne muligheter for å gjøre erfaringer, som igjen gir stoff til erfaringsutveksling og grundigere refleksjoner, både på individuelt og i gruppen. Kurslederne knytter erfaringer og refleksjoner til teori på feltet gjennom forelesninger, etterlesninger og plenumsdiskusjoner. I tillegg brukes demonstrasjoner, iscenesetting og rollespill. I løpet av første samling blir det gjennomført et 3 timers seminar i krav til oppgaveskriving. Mellom samlingene: Utprøving, forpliktelse og oppfølging skjer på egen arbeidsplass i dialog med en utvalgt kurskollega, deltakers leder eller veileder. Deltaker definerer selv innholdet i praksisoppgaven mellom samlingene. Deltaker har ansvar for egen læring, og bedriften skal ha en bevisst intensjon med deltakelsen som skal følges opp gjennom avtalte samtaler i forkant, i mellomperioden og i etterkant av grunnkurset. Nettverket som dannes mellom deltakerne er en viktig læringsressurs. Hver student får tildelt en veileder. Veiledning blir gitt elektronisk eller pr. tlf etter avtale. 11

12 Obligatoriske arbeidskrav Dette omfatter obligatoriske arbeidskrav som omfatter arbeider eller undervisningselementer som studenten må få godkjent før han/hun fremstilles til sluttvurdering i emnet. Emneansvarlig må sørge for å oversende lister med godkjenning til studenttorget minimum 14. dager før eksamen. Eks. på arbeidskrav kan være ekskursjoner, muntlig fremlegg, praksis, prosjektplan, rapporter, essays, seminar, tester, veiledningssamtaler, øvingsoppgaver etc. Evalueringsformer Her angis hvilke vurderings- og eksamensformer som vil bli benyttet i emnet. Dersom det velges flere vurderingsformer innenfor det samme emne må det dersom disse skal være deleksamener angis hvilken prosentandel de ulike delene utgjør av hele emnet for beregning av sammensatt karakter (dvs. hvilken vekt hver enkelt del har på totalkarakteren i emnet). Det må også oppgis om alle deleksamener må være bestått for å få sluttkarakter i emnet. Eks. på eksamensform kan være essay, flervalgstester, hjemmeeksamen (over timer, dager eller uker, individuelt eller i gruppe), Muntlig fremføring/høring (individuelt eller i gruppe), oppgaveløsning, praksisvurdering, skriftlig eksamen + antall timer (angir at emnet har en tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen med tilsyn) etc. Tillatte hjelpemidler Her må det spesifiseres hva som er tillatte hjelpemidler til eksamen. Karakterskala Bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått Sensorordning Felter angir hvordan sensorordningen er tenkt brukt i emnet (dvs. hvordan en Arbeidskravene er obligatoriske for alle deltakere. Det forventes deltagelse på alle samlingsdager. I første praksisperiode skal den første praksisoppgaven gjennomføres og rapporteres i form av et praksisnotat til veileder. I andre praksisperiode (etter siste samling) skal dette praksisnotatet bygges ut til en fullverdig eksamensoppgave. Veiledningen på oppgaveskriving er etterspørselsstyrt i mellomperiodene, dvs. at studenten selv har ansvar for å kommunisere sin bestilling (sine spørsmål) til veileder. Individuell hjemmeeksamen. Praksisoppgaven videreutvikles til en skriftlig oppgaverapport på ord (eks. forside, innholdsfortegnelse, figurer, tabeller og litteraturliste), hvor kandidaten redegjør og drøfter erfaringer fra utprøving av det faglige innholdet i egen yrkespraksis. Kandidaten skal knytte relevant pensumteori til den konkret praksiserfaringen. For å gå opp til eksamen forutsettes at alle arbeidskrav er tilfredsstilt. Alle tilgjengelige Bestått/ikke bestått (nivået for bestått besvarelse settes til bokstavkarakteren D) 1 intern og 1 ekstern sensor 12

13 bruker eksternsensor på emnet) Emnet er valgbart for Skriv inn de studiene som har dette som valgbart emne. Ansvarlig avdeling/emneeier Oppgi hvilket studium som er emneeier, hvis ukjent oppgi ansvarlig avdeling. Ingen Studiet er forankret i en egen samarbeidsavtale mellom Kallerud Kompetanse as, Attføringsbedriftene og HIL ved/ahs. Kursledere er bedriftspedagoger ved Kallerud Kompetanse as, mens ekstern veileder og sensor er ansatte ved HIL. Emneansvarlig Oppgi person som skal stå som emneansvarlig Kallerud Kompetanse as: Eli Skjeseth HIL/AHS: Anne-Marie Aubert Antall studenter Hvilket antall studenter planlegges det for Studiet vil gjennomføres for en pilotgruppe våren 2009, samlingsuker er uke 12 og 20. Maksimum antall studenter pr. kull er 24. Gjennomføring av kontinuasjonseksamen Når er første anledning til å gå opp til ny eksamen Emnet er isteden for/overtar etter utgående emne Dersom et nytt emne utvikles for å ta over/gå i stedet for et annet emne i et studieprogram skal dette oppgis. Supplerende opplysninger Kursdeltakere som har gjennomført basiskurs attføring i 2007 eller 2008 kan melde seg opp til eksamen. De vil bli invitert til en samling for å repetere faglig innhold og få veiledning på oppgaveskriving 13

14 PENSUM Det legges opp til ca 1000 sider pensum, hvorav 800 er obligatorisk fra listen under, og 200 kan velges fritt, f. eks. fra anbefalt litteratur. Obligatorisk pensum Arbeids- og inkluderingsdept. Attføringsbedriftene Regelverk for arbeidsmarkedstiltak 2009 Utdrag fra Stortingsmelding nr 9/2006-7; Arbeid, velferd og inkludering Fagkonsepter og bransjestandarder 2009 Ca 110 Berg, Eli (2005) Det skapende mellomrom mellom pasient og lege Gyldendal Akademisk s Dejong, Peter & Berg, Insoo Kim (2005) Løsningsskapende samtaler Gyldendal Akademisk Hele 300 Forså, M., Mittet, G.O., Skjeseth, E. og Sørlie, E. (2008) Læring på arbeidsplassen Fagbok, veiledningshefte og film Kallerud Kompetanse as Hele 60 Lauveng, Arnhild (2006) I morgen var jeg alltid en løve Cappelen hele 200 Ose, Solveig Osborn, Jensberg, Heidi, Kaspersen, Silje Lill, Kalseth, Birgitte og Lilleeng, Solfrid. Kunnskapsstatus; Arbeid, psykisk helse og rus Sintef Helse (juni 2008) s sider 14

15 Anbefalte pensumrelevante bøker Abram, David (2005) Sansenes magi å se mer enn du ser Flux Forlag Alexandersson, C. & Petterson, S. (2001) Leda med förtroende SISI Idrottsböcker Andersen, Dag Atle (2004) Folkeskikk og uskikk på jobben Barkas Forlag, Kolofon as Fossestøl, m. fl. (2004) Galtung, Johan (2003) Hatling, Morten (2001) Relasjonsmestrerne Om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet Både og En innføring i konfliktarbeid Fortellingens fortrylling bruk av fortellinger i bedrifters kunnskapsarbeid Gyldendal Akademisk Kagge Forlag Fortuna Forlag Johnson, M. & Lakoff, G. (2003) Hverdagslivets metaforer fornuft, følelser og menneskehjernen Pax Forlag, Oslo. Killén, Kari (2007) Kollien Nygaard, Karen (2006) Profesjonell utvikling og faglig veiledning Balanse Verktøy for livet Gyldendal Akademisk Aschehoug Lai, Linda (1997) Strategisk kompetansestyring Fagbokforlaget Langslet, Gro Johnsrud (2002) LØFT for ledere, løsningsfokusert tilnærming til typiske lederutfordringer adnotam Gyldendal. Nielsen, K og Kvale, S. (1999) Mesterlære Læring som sosial praksis AdNotam Gyldendal, Oslo. 15

16 Nygård, R. (1993) Aktør eller brikke? Om menneskers selvforståelse adnotam, Gyldendal. Rønning, Barbro, red (2005) Skau, Greta Marie (1998) Flyt en nøkkel til kreativitet og innovasjon Gode fagfolk vokser personlig kompetanse som utfordring Tapir akademisk forlag Cappelen akademisk forlag Skjeseth, Eli (2004) Læring på arbeidsplassen en selvfølge? Hovedfagsoppgave i yrkespedagogikk, Høgskolen i Akershus. Skule & Reichborn (2002) Lærende arbeid FAFO-rapport 333. Svendal, A. og Hauger, B. (2006) TemaNord (2007:576) Attføringsbedriften som arena for flersentrert rusmiddelforebyggende arbeid Arbeidspladslæring, forutsetninger, strategi/metoder og resultater Attføringsbedriftene, SBL. Nordisk Ministerråd, København Tveiten, Sidsel (1998) Veiledning - mer enn ord Fagbokforlaget 16

Studieplan. Navn på studieprogram: Basiskurs i kommunikasjon, pedagogikk og veiledning for Attførings- og vekstbedrifter i Norge FAGLIG INNHOLD

Studieplan. Navn på studieprogram: Basiskurs i kommunikasjon, pedagogikk og veiledning for Attførings- og vekstbedrifter i Norge FAGLIG INNHOLD Studieplan Navn på studieprogram: Basiskurs i kommunikasjon, pedagogikk og veiledning for Attførings- og vekstbedrifter i Norge Antall studiepoeng: 15 Deltid FAGLIG INNHOLD GENERELL BESKRIVELSE AV STUDIET:

Detaljer

Studieplan. Navn på studieprogram: Basiskurs i kommunikasjon, pedagogikk og veiledning for Attførings- og vekstbedrifter i Norge FAGLIG INNHOLD

Studieplan. Navn på studieprogram: Basiskurs i kommunikasjon, pedagogikk og veiledning for Attførings- og vekstbedrifter i Norge FAGLIG INNHOLD Studieplan Navn på studieprogram: Basiskurs i kommunikasjon, pedagogikk og veiledning for Attførings- og vekstbedrifter i Norge Antall studiepoeng: 15 Deltid FAGLIG INNHOLD GENERELL BESKRIVELSE AV STUDIET:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN)

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) Studieplan Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus, avdeling for yrkesfaglærerutdanning 9. november 2004 Fakultet

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2013-2014 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærere Engelsk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching av grupper i en lærende organisasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et omfang på fem samlinger

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I DIAKONI Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 Studiets fagforståelse og profil... 3 Målgruppe og opptakskrav... 4 Planens struktur...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000)

Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000) Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000) Videreutdanning på bachelornivå 10 studiepoeng/10 ECTS Deltid Godkjent av dekan Dato 18.09.2013 Gjeldende fra høstsemesteret 2013 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7.

1.0 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV 3.0 FORMÅL 4.0 INNHOLD 4.1 1: 4.2 2: 4.3 3: 5.0 ORGANISERING AV STUDIET 6.0 STUDIE- OG ARBEIDSMÅTER 7.0 VURDERING 7. Studieplan Kompetansehevingsprogram for kliniske veiledere til studenter innenfor jordmorfag, anestesi-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Vestfold.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer