Studieplan. Basiskurs Attføring for ansatte i attføringsbedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Basiskurs Attføring for ansatte i attføringsbedrifter"

Transkript

1 Studieplan Basiskurs Attføring for ansatte i attføringsbedrifter Bakgrunn Denne planen skisserer rammer og innhold for et skreddersydd kompetansehevingstiltak for alle fast ansatte i Attføringsbedriftene i Norge. Det er forankret i bransjeforeningen Attføringsbedriftenes kompetansestrategi som et bredt, tverrfaglig anlagt grunnkurs som videre spesialisering innen attføringsfeltet bygger på. Om attføringsbedriftene Yrkesrettet attføring er en tverrfaglig aktivitet organisert med en rekke aktører. NAV er samfunnets koordinator og styrer av disse aktivitetene, og disponerer en rekke virkemidler og tiltak. Attføringsbedriftenes rolle er å yte bistand til mennesker i en attføringsprosess innen rammene av gjeldende tiltak. NAV er bestiller og attføringsbedriften er utfører. Landets mer enn 100 attføringsbedrifter yter bistand, bestående av: Skreddersydd arbeidstrening og kvalifisering Hjelp til å skaffe seg jobb i ordinært arbeidsliv En ramme for å avklare egne arbeidsmuligheter Varig tilrettelagt arbeid De ulike attføringsbedriftene har egen produksjon av et stort spekter av varer og tjenester. Gjennom et bredt nettverk i næringslivet tilbys arbeidstrening i andre bedrifter med tett oppfølging av attføringsbedriften. Hver enkelt attføringsbedrift trenger en stab av kompetente jobbveiledere for å fylle sin oppgave. Jobbveilederne har i utgangspunktet ulik og mangfoldig teoretisk og praktisk bakgrunn, og trenger å utvikle tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig forståelse i sin tilnærming til attføringsarbeidet. Det individet som attføringen gjelder personen som er på attføring er den viktigste aktøren i dette feltet. En attføringsprosess er i bunn og grunn en dypt personlig sak, der det skjer en nyorientering og sortering av vesentlige forhold i enkeltmenneskets liv. Disse prosessene skjer opp mot et arbeidsliv fullt av turbulens og endring også i et globalt perspektiv. For å skape vekstvilkår for individet, må attføringsmiljøet være menneskeorientert, fleksibelt og by på læring fra det ståsted individet har. Primær målgruppe for attføringsbedriften er yrkeshemmede personer. Attføringsbedriftenes allsidige erfaring og kompetanse i forhold til avklaring, motivasjonsarbeid og arbeidstrening, gjør at bedriftene også er et naturlig førstevalg for andre grupper som for eksempel langtidssykemeldte, sosialhjelpsmottagere, langtidsledige og uføretrygdede som vil tilbake i arbeidslivet. 1

2 Attføringsbedrifter har en helhetlig tilnærming. Arbeidstrening kan kombineres med å løse andre utfordringer, som for eksempel hjelp til lese- og skriveopplæring, til å takle et rusproblem eller å få orden på personlig økonomi. Hovedmål for studiet Målet med basiskurs attføring er å kvalifisere deltakerne til sin primæroppgave. Å bidra til gode resultater i yrkesrettet attføring i tråd med de rammer og krav samfunnet stiller. Deltakerne skal få en kompetanse som går på tvers av tidligere profesjoner, og som skal brukes til beste for menneskene som trenger bistand i sin attføringsprosess, samt til kvalitetsutvikling av attføringsvirksomhetene. Målgruppe for studiet Primær målgruppe er alle fast ansatte hos attføringsbedrifter som arbeider med yrkesrettet attføring, uavhengig av tiltak og rolle i bedriften. Bredden er viktig for å skape et helhetlig og felles fundament for ansattgrupper som har ulike roller i bedriften. Målgruppe er derfor både arbeidsledere, veiledere, stabspersonale og daglige ledere. Det gir større læringseffekt å være flere fra samme bedrift på samme kurs, gjerne også leder og medarbeider sammen. Det er både en styrke og en utfordring for bransjen at de ansatte har svært forskjellig bakgrunn og utdanning. Deltakerne kommer med sin forskjellighet til et basiskurs som skal virke samlende og skape utvikling basert på en tverrfaglig plattform. Samarbeidspartnere i andre virksomheter vil også ha stor nytte av basiskurset, nettopp fordi det tverrfaglige samarbeidet og samspillet mellom aktører med ulike roller på organisasjonsnivå er viktig for at den det gjelder skal lykkes. To alternative gjennomføringer Basiskurs Attføring skal favne alle som ønsker å utvikle sin realkompetanse i attføring. Erfaringsmessig vil noen ønske å ta eksamen for å få studiepoengene, mens andre ikke vil prioritere å ta eksamen. Opplegget gjennomføres etter samme mal for alle deltagerne, dvs. forplikter seg til å delta på alle samlingene og å gjennomføre praktiske arbeidsplassbaserte oppgaver i henhold til denne planen. 1) Med studiepoeng: For de som ønsker å avlegge eksamen stilles det krav om generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Det settes en frist for å melde seg opp til eksamen. Disse deltakerne kalles i det følgende for studenter. De får en innføring i oppgaveskriving i løpet av første samling, samt veiledning underveis. 2) Uten studiepoeng: Basiskurset gjennomføres som et etterutdanningskurs uten eksamen, men med kursbevis. Selve kurset er felles for alle, uavhengig om de skal ta eksamen eller ikke. 2

3 Studiets struktur Det er mulig å gjennomføre Basiskurs Attføring etter to modeller, som åpent kurs eller bedriftsinternt. Alternativ 1: Åpent kurs 1. samling 5 dager Praksisoppgave: å bruke stoffet på en bevisst måte: Gjøre, Prøve, Observere, Tenke, Gjenkjenne, Snakke, Informere, Bestille veiledning. Lese, reflektere, sammenfatte, dokumentere, skrive: Mål, fokus Logg Refleksjonsnotat 2. samling 5 dager Kursbevis for de som ikke skal gjennomføre eksamen. Hjemmeeksamen: Praksisperiode 2 Refleksjonsnotater utvikles til en fullverdig rapport med akademisk standard, drøfting, litteraturhenvisning. Veiledning er tilgjengelig Vurdering av ekstern sensor Alternativ 2: Bedriftsintern/lokal gjennomføring 1. samling 3 dager Praksisoppgave - som over 2. samling 3 dager Praksisoppgave videreføring 3. samling 3 dager Kursbevis for de som ikke skal gjennomføre eksamen. Hjemmeeksamen: Praksisperiode 2 Refleksjonsnotater utvikles til en fullverdig rapport med akademisk standard, drøfting, litteraturhenvisning. Vurdering av ekstern sensor Veiledning er tilgjengelig 3

4 STUDIEPLAN Navn på studieprogram Studiet må ha et dekkende navn. Der det er flere studieretninger/profileringer skal navnet på disse også oppgis Engelsk benevnelse på studieprogrammet Skriv inn engelsk benevnelse på studieprogrammet Studiets varighet, omfang og nivå Antall studiepoeng på studieprogrammet Heltid eller deltid, mulighet for begge deler Normert tid for studiet Hvilket nivå er studieprogrammet på: Hvilken grad fører studiet frem til: - Årsstudium - Bachelor - Master - Annet, hva Følger studiet nasjonal rammeplan (ja/nei) Opptak (Samordna opptak/lokal opptak) Basiskurs Attføring 15 studiepoeng Deltid. Vårsemesteret 2009 settes studiet opp etter alternativ 1 (se strukturbeskrivelse over) med to samlinger á fem dager. Praksisperiode 1 (første samling, praksisperiode, andre samling) er på 8 uker, periode 2 er på ca 5 uker. I praksisperioden skal studentene gjennomføre en oppgave etter en felles mal med selvvalgt innhold. Refleksjonsnotater fra dette arbeidet skal leveres inn før samling 2. De som vil ta eksamen, får veiledning elektronisk og/eller pr tlf i praksisperioden. I praksisperioden etter samling 2 skal arbeidet med oppgaven utvides og dokumenteres som hjemmeeksamensoppgave. Studiet går over 1/2 år på deltid Studiet er spesielt tilrettelagt for ansatte i Attføringsbedrifter i Norge - videreutdanning med eksamen - etterutdanningskurs uten eksamen Videreutdanningen er på lavere grads nivå, dvs opptakskravet er generell studiekompetanse Studiet gir 15 studiepoeng ved gjennomført og bestått studium. Nei Lokalt opptak 4

5 Mål for studiet Her skal det beskrives hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger studenten skal ha ved sluttført studium. Det er viktig å få frem studiets egenart. Studiet skal gi egenutvikling og læring i følgende retning: Intensjoner og rammer for attføring i Norge være klar over mål og rammevilkår som påvirker attføringsbedriftenes virksomhet interessere seg for utviklingstrekk i velferdspolitikken Lære å lære (metakompetanse) interesse for mennesker og menneskefagene ta ansvar for egen læring, bl.a. å tilegne seg kunnskaper som er relevant for kvaliteten i eget arbeid gjenkjenne nøkler i forandringsarbeid i ulike rammer kjenne forskjellige metoder og bruke dem fleksibelt Meg selv som leder og hjelper selvinnsikt; hva vil jeg, hvordan jobber jeg, og hvordan påvirker jeg andre mennesker? trygghet i egen leder- eller veilederrolle vise respekt for andre trives med å stå i dilemmaer, takle krysspress tålmodighet og kreativitet i prosesser og overfor mennesker balansert entusiastisk - realistisk evne til å sette kursjustering og endring ut i livet på egne vegne Tverrfaglig samarbeid og kvalitetsutvikling villighet til å bidra til tverrfaglig samarbeid og hente ressurser fra fellesskapet arbeide aktivt for helhetstenking i praksis på bedriften (helse, ernæring, læring) bidra til kvalitativ og konstruktiv arbeidsgiverkontakt innhente og anvende ekspertuttalelser bidra til å kvalitetsvurdere ulike tiltak og pedagogiske virkemidler internt i bedriften og fra eksterne leverandører lyst og pågangsmot til å drive kvalitativ videreutvikling av attføring i egen bedrift/organisasjon Det må fremgå hvilken kompetanse studiet Se over 5

6 gir i forhold til fremtidig yrkesutøvelse. Hvordan passer studiet til andre studier ved HiL. Kvalifiserer det for Bachelor-, videreutdanning eller masterutdanning ved HiL. Kan studiet kvalifisere til videre studier ved andre utdanningsinstitusjoner Opptakskrav og rangering Opptakskrav for studiet. Der det kreves forkunnskaper utover generell studiekompetanse må disse presiseres. Ved opptakskrav utover generell studiekompetanse må det angis hvordan studentene skal rangeres ved opptak. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning Lag en oversikt over studiets innhold med hvilke emner som tas i hvilket semester og i hvilken rekkefølge. Se målgruppebeskrivelse. For de som ønsker å avlegge eksamen kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Rammebetingelser for yrkesrettet attføring i attføringsbedrifter: Attføringsbedriftenes rolle som aktører på feltet Kundegrupper, kundekrav og brukermedvirkning Lov- og regelverk Kvalitetsutvikling Pedagogikk - læring: Systemisk forståelse, helhetstekning med vekt på hvordan helse, ernæring og læring samvirker Betydning av energi/drivkrefter/motivasjon Læringsmål, personlige mål og handlingsplaner Vurdering, rapporter Arbeidsplassen som ramme for læring Aktiviteter og metoder i læringsprosesser Kommunikasjonstrening: Meg selv: egen atferd, intensjoner og verdier Å møte mennesker der de er Sansebasert informasjon Jeg//du sortering, etikk og grensesetting Rammekompetanse i hverdagen Tydelighet og troverdighet Veiledningstrening med fleksible metoder Løsningsorientering 6

7 For studier av mer enn ett års varighet skal studiets progresjon og indre faglige sammenheng angis. Dersom det er obligatorisk praksis i studiet skal dette fremgå av studie-/fagplanen. Spesifiser her Dersom det er spesielle skikkethets- og/eller autorisasjonskrav for utdanningen skal disse angis Internasjonalisering I alle studieprogram på 3 års varighet skal det legges til rette for utveksling av minimum 1 semesters varighet. Det må fremgå av studieplanen når slik utveksling kan foregå og hvilke institusjoner som er aktuelle å reise til. Dersom studiet eller deler av studiet foreleses på engelsk skal det fremgå av studieplanen eller den enkelte emnebeskrivelse Godkjenning Det skal gå frem av studie-/fagplanen når utdanningen ble godkjent og av hvilket organ Godkjent på fullmakt av dekan Kjell Ivar Iversen, dato: xx.xx.xx 7

8 EMNEBESKRIVELSE Emnenavn/betegnelse Emnet må ha et dekkende navn og gjenspeile hovedinnholdet i emnet Emnenivå 100, 200 (bachelor), 300, 400 (master) Basiskurs attføring for ledere og veiledere i attføringsbedrifter og 300 er grunnleggende nivå. 200 og 400 betinger bestått eller gjennomført 100 og eller 300 emne. Studiepoeng Antall studiepoeng emnet gir 15 ECTS Credits: Varighet Antall semester/hvilke(t) semester. Når 1 semester, våren 2009 skal emnet gjennomføres første gang. Ved sekvensiell gjennomføring eller når emnet kun går over noen uker må tidsperioden for når emnet går angis. Heltid/deltid Er emnet tilrettelagt som et hel- eller Deltid deltidstilbud (ev. begge deler) Språk Hvilket språk undervises det på Norsk Forkunnskaper/opptakskrav Hvilke emner må være bestått eller Ingen gjennomført for å kunne ta emnet. (Det må spesifiseres om emnet som forutsettes skal være bestått eller ikke). Er det spesielle krav til engelsk eller mattekunnskaper (dvs. fra videregående skole) Opptaksreglement Er det utarbeidet et eget opptaksreglement for emnet (dvs. at emnet har adgangsregulering / begrensning. Velg blant "ja, nei, ikke aktuelt". Dersom det utarbeidet et slikt legg det ved emnemalen. Nei. Studiet er et oppdragsstudium. For de som ønsker å avlegge eksamen kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 8

9 Emnebeskrivelse Kort beskrivelse av faglig innhold og de temaer som emnet omfatter. Rammebetingelser for yrkesrettet attføring i attføringsbedrifter: Attføringsbedriftenes rolle som aktører på feltet Kundegrupper, kundekrav og brukermedvirkning Lov- og regelverk Kvalitetsutvikling Pedagogikk - læring: Systemisk forståelse, helhetstekning Betydning av energi/drivkrefter/motivasjon Læringsmål, personlige mål og handlingsplaner Vurdering, rapporter Arbeidsplassen som ramme for læring Aktiviteter og metoder i læringsprosesser Kommunikasjonstrening: Meg selv: egen atferd, intensjoner og verdier Å møte mennesker der de er Sansebasert informasjon Jeg//du sortering, etikk og grensesetting Rammekompetanse i hverdagen Tydelighet og troverdighet Veiledningstrening med fleksible metoder Løsningsorientering 9

10 Læringsmål Kort beskrivelse av hvilken kompetanse studentene skal erverve. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger skal studenten ha etter å ha fullført emnet. Målene skal være målbare og vil gi føringer både for valg av de pedagogiske metodene og vurderingsformene som skal benyttes i emnet. Studiet skal gi egenutvikling og læring i følgende retning: Intensjoner og rammer for attføring i Norge være klar over mål og rammevilkår som påvirker attføringsbedriftenes virksomhet interessere seg for utviklingstrekk i velferdspolitikken Lære å lære (metakompetanse) interesse for mennesker og menneskefagene ta ansvar for egen læring, bl.a. å tilegne seg kunnskaper som er relevant for kvaliteten i eget arbeid gjenkjenne nøkler i forandringsarbeid i ulike rammer kjenne forskjellige metoder og bruke dem fleksibelt Meg selv som leder og hjelper selvinnsikt; hva vil jeg, hvordan jobber jeg, og hvordan påvirker jeg andre mennesker? trygghet i egen leder- eller veilederrolle vise respekt for andre trives med å stå i dilemmaer, takle krysspress tålmodighet og kreativitet i prosesser og overfor mennesker balansert entusiastisk - realistisk evne til å sette kursjustering og endring ut i livet på egne vegne Tverrfaglig samarbeid og kvalitetsutvikling villighet til å bidra til tverrfaglig samarbeid og hente ressurser fra fellesskapet arbeide aktivt for helhetstenking i praksis på bedriften (helse, ernæring, læring) bidra til kvalitativ og konstruktiv arbeidsgiverkontakt innhente og anvende ekspertuttalelser bidra til å kvalitetsvurdere ulike tiltak og pedagogiske virkemidler internt i bedriften og fra eksterne leverandører lyst og pågangsmot til å drive kvalitativ videreutvikling av attføring i egen bedrift/organisasjon 10

11 Undervisnings- og læringsmetode Undervisnings- og læringsmetode: Her skal det angis hvilke undervisnings- og læringsmetoder som blir benyttet i emnet. Det er mulig å kombinere flere pedagogiske metoder i ett og samme emne. Eksempler: Forelesninger, seminarer, samlinger, oppgaver, feltarbeid, veiledning, gruppearbeid, prosjektarbeid etc. På samlingene: Arbeidsformen er pensum : Det betyr at det ligger mye læring i selve den formen kurset har. De pedagogiske arbeidsrammene som brukes under kurset gir deltakerne modeller som kan overføres til læringsarbeidet i bedriften. Ovennevnte liste over mål og innholdsmomenter griper sterkt inn i hverandre. F. eks. er det slik at for å bli en bedre veileder må en være både en skarp observatør og en god grensesetter, som igjen forutsetter at en kjenner seg selv. For å skape slike læreprosesser, legges kurset opp med Deltakeraktiviteter Refleksjon Utprøving, forpliktelse og oppfølging Aktivitetene er ulike former for oppgaveløsning som enten er diskusjoner av reelle problemer/case, eller består av øvelser som gjenspeiler/simulerer sider av virkeligheten. Aktivitetene gir deltakerne muligheter for å gjøre erfaringer, som igjen gir stoff til erfaringsutveksling og grundigere refleksjoner, både på individuelt og i gruppen. Kurslederne knytter erfaringer og refleksjoner til teori på feltet gjennom forelesninger, etterlesninger og plenumsdiskusjoner. I tillegg brukes demonstrasjoner, iscenesetting og rollespill. I løpet av første samling blir det gjennomført et 3 timers seminar i krav til oppgaveskriving. Mellom samlingene: Utprøving, forpliktelse og oppfølging skjer på egen arbeidsplass i dialog med en utvalgt kurskollega, deltakers leder eller veileder. Deltaker definerer selv innholdet i praksisoppgaven mellom samlingene. Deltaker har ansvar for egen læring, og bedriften skal ha en bevisst intensjon med deltakelsen som skal følges opp gjennom avtalte samtaler i forkant, i mellomperioden og i etterkant av grunnkurset. Nettverket som dannes mellom deltakerne er en viktig læringsressurs. Hver student får tildelt en veileder. Veiledning blir gitt elektronisk eller pr. tlf etter avtale. 11

12 Obligatoriske arbeidskrav Dette omfatter obligatoriske arbeidskrav som omfatter arbeider eller undervisningselementer som studenten må få godkjent før han/hun fremstilles til sluttvurdering i emnet. Emneansvarlig må sørge for å oversende lister med godkjenning til studenttorget minimum 14. dager før eksamen. Eks. på arbeidskrav kan være ekskursjoner, muntlig fremlegg, praksis, prosjektplan, rapporter, essays, seminar, tester, veiledningssamtaler, øvingsoppgaver etc. Evalueringsformer Her angis hvilke vurderings- og eksamensformer som vil bli benyttet i emnet. Dersom det velges flere vurderingsformer innenfor det samme emne må det dersom disse skal være deleksamener angis hvilken prosentandel de ulike delene utgjør av hele emnet for beregning av sammensatt karakter (dvs. hvilken vekt hver enkelt del har på totalkarakteren i emnet). Det må også oppgis om alle deleksamener må være bestått for å få sluttkarakter i emnet. Eks. på eksamensform kan være essay, flervalgstester, hjemmeeksamen (over timer, dager eller uker, individuelt eller i gruppe), Muntlig fremføring/høring (individuelt eller i gruppe), oppgaveløsning, praksisvurdering, skriftlig eksamen + antall timer (angir at emnet har en tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen med tilsyn) etc. Tillatte hjelpemidler Her må det spesifiseres hva som er tillatte hjelpemidler til eksamen. Karakterskala Bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått Sensorordning Felter angir hvordan sensorordningen er tenkt brukt i emnet (dvs. hvordan en Arbeidskravene er obligatoriske for alle deltakere. Det forventes deltagelse på alle samlingsdager. I første praksisperiode skal den første praksisoppgaven gjennomføres og rapporteres i form av et praksisnotat til veileder. I andre praksisperiode (etter siste samling) skal dette praksisnotatet bygges ut til en fullverdig eksamensoppgave. Veiledningen på oppgaveskriving er etterspørselsstyrt i mellomperiodene, dvs. at studenten selv har ansvar for å kommunisere sin bestilling (sine spørsmål) til veileder. Individuell hjemmeeksamen. Praksisoppgaven videreutvikles til en skriftlig oppgaverapport på ord (eks. forside, innholdsfortegnelse, figurer, tabeller og litteraturliste), hvor kandidaten redegjør og drøfter erfaringer fra utprøving av det faglige innholdet i egen yrkespraksis. Kandidaten skal knytte relevant pensumteori til den konkret praksiserfaringen. For å gå opp til eksamen forutsettes at alle arbeidskrav er tilfredsstilt. Alle tilgjengelige Bestått/ikke bestått (nivået for bestått besvarelse settes til bokstavkarakteren D) 1 intern og 1 ekstern sensor 12

13 bruker eksternsensor på emnet) Emnet er valgbart for Skriv inn de studiene som har dette som valgbart emne. Ansvarlig avdeling/emneeier Oppgi hvilket studium som er emneeier, hvis ukjent oppgi ansvarlig avdeling. Ingen Studiet er forankret i en egen samarbeidsavtale mellom Kallerud Kompetanse as, Attføringsbedriftene og HIL ved/ahs. Kursledere er bedriftspedagoger ved Kallerud Kompetanse as, mens ekstern veileder og sensor er ansatte ved HIL. Emneansvarlig Oppgi person som skal stå som emneansvarlig Kallerud Kompetanse as: Eli Skjeseth HIL/AHS: Anne-Marie Aubert Antall studenter Hvilket antall studenter planlegges det for Studiet vil gjennomføres for en pilotgruppe våren 2009, samlingsuker er uke 12 og 20. Maksimum antall studenter pr. kull er 24. Gjennomføring av kontinuasjonseksamen Når er første anledning til å gå opp til ny eksamen Emnet er isteden for/overtar etter utgående emne Dersom et nytt emne utvikles for å ta over/gå i stedet for et annet emne i et studieprogram skal dette oppgis. Supplerende opplysninger Kursdeltakere som har gjennomført basiskurs attføring i 2007 eller 2008 kan melde seg opp til eksamen. De vil bli invitert til en samling for å repetere faglig innhold og få veiledning på oppgaveskriving 13

14 PENSUM Det legges opp til ca 1000 sider pensum, hvorav 800 er obligatorisk fra listen under, og 200 kan velges fritt, f. eks. fra anbefalt litteratur. Obligatorisk pensum Arbeids- og inkluderingsdept. Attføringsbedriftene Regelverk for arbeidsmarkedstiltak 2009 Utdrag fra Stortingsmelding nr 9/2006-7; Arbeid, velferd og inkludering Fagkonsepter og bransjestandarder 2009 Ca 110 Berg, Eli (2005) Det skapende mellomrom mellom pasient og lege Gyldendal Akademisk s Dejong, Peter & Berg, Insoo Kim (2005) Løsningsskapende samtaler Gyldendal Akademisk Hele 300 Forså, M., Mittet, G.O., Skjeseth, E. og Sørlie, E. (2008) Læring på arbeidsplassen Fagbok, veiledningshefte og film Kallerud Kompetanse as Hele 60 Lauveng, Arnhild (2006) I morgen var jeg alltid en løve Cappelen hele 200 Ose, Solveig Osborn, Jensberg, Heidi, Kaspersen, Silje Lill, Kalseth, Birgitte og Lilleeng, Solfrid. Kunnskapsstatus; Arbeid, psykisk helse og rus Sintef Helse (juni 2008) s sider 14

15 Anbefalte pensumrelevante bøker Abram, David (2005) Sansenes magi å se mer enn du ser Flux Forlag Alexandersson, C. & Petterson, S. (2001) Leda med förtroende SISI Idrottsböcker Andersen, Dag Atle (2004) Folkeskikk og uskikk på jobben Barkas Forlag, Kolofon as Fossestøl, m. fl. (2004) Galtung, Johan (2003) Hatling, Morten (2001) Relasjonsmestrerne Om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet Både og En innføring i konfliktarbeid Fortellingens fortrylling bruk av fortellinger i bedrifters kunnskapsarbeid Gyldendal Akademisk Kagge Forlag Fortuna Forlag Johnson, M. & Lakoff, G. (2003) Hverdagslivets metaforer fornuft, følelser og menneskehjernen Pax Forlag, Oslo. Killén, Kari (2007) Kollien Nygaard, Karen (2006) Profesjonell utvikling og faglig veiledning Balanse Verktøy for livet Gyldendal Akademisk Aschehoug Lai, Linda (1997) Strategisk kompetansestyring Fagbokforlaget Langslet, Gro Johnsrud (2002) LØFT for ledere, løsningsfokusert tilnærming til typiske lederutfordringer adnotam Gyldendal. Nielsen, K og Kvale, S. (1999) Mesterlære Læring som sosial praksis AdNotam Gyldendal, Oslo. 15

16 Nygård, R. (1993) Aktør eller brikke? Om menneskers selvforståelse adnotam, Gyldendal. Rønning, Barbro, red (2005) Skau, Greta Marie (1998) Flyt en nøkkel til kreativitet og innovasjon Gode fagfolk vokser personlig kompetanse som utfordring Tapir akademisk forlag Cappelen akademisk forlag Skjeseth, Eli (2004) Læring på arbeidsplassen en selvfølge? Hovedfagsoppgave i yrkespedagogikk, Høgskolen i Akershus. Skule & Reichborn (2002) Lærende arbeid FAFO-rapport 333. Svendal, A. og Hauger, B. (2006) TemaNord (2007:576) Attføringsbedriften som arena for flersentrert rusmiddelforebyggende arbeid Arbeidspladslæring, forutsetninger, strategi/metoder og resultater Attføringsbedriftene, SBL. Nordisk Ministerråd, København Tveiten, Sidsel (1998) Veiledning - mer enn ord Fagbokforlaget 16

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Fullstendig studieplan finnes her: http://www.praktikum-pts.no/studier/studieplan/. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 STUDIEMÅL... 4 3 STUDIETS

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Haugaland Januar 2014 Helse, miljø og sikkerhet AOF Haugaland Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Haugesund, Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 22. januar 2014 Fagskolepoeng: 60 Sakkyndige: Linda Lillegård

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Barn med særskilte behov AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Barn med særskilte behov Dato for vedtak: 18.12.2013 Fagskolepoeng: 60

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave høsten 2010. Innhold 1. Innledning... 3 2. Målsetting... 4 3. Verdigrunnlag... 4 3.1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer