Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler"

Transkript

1 Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler AKLIMED A novel mutation in MTND5, the Seksjon for nevrologi, Haukeland Torbjørg Øyslebø mitochondrial ND5 gene studies of Universitetssykehus molecular pathogenesis and potential treatments AKLIMED Liver X receptor signaling in sepsis Kirurgisk forskning, Institutt for, Torbjørg Øyslebø and multiple organ failure Rikshospitalet HF AKLIMED HLA-G AND HUMAN Institutt for Kreftforskning og Torbjørg Øyslebø CYTOMEGALOVIRUS INFECTION molekylær medisin, Norges teknisknaturvitenskapelige IN PATHOGENESIS OF PRE- ECLAMPSIA AKLIMED An international collaboration to study the association between B vitamins, homocysteine and cognitive decline in the elderly ARB-FOR Tøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidsmarkedet ARB-FOR Reguleringsregimer for inkluderende arbeidsliv ARB-FOR Whistleblowing in Norway: Retaliation and victimization. Institutt for medisinske basalfag, Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Fafo, Forskningsstiftelsen Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Prevalence and concept clarification Torbjørg Øyslebø ARB-FOR Etter prosjektet, hva så? Erfaringer med etterbruksverdien av prosjekter og programmer? Prosjekter og programmer som virkemiddel for å fre Arbeidsforskningsinstituttet AS ARB-FOR Ny organisering og ledelse. NTNU Samfunnsforskning A/S Inkluderende arbeidsliv i en konkurranseøkonomi ARB-FOR Worklife Assessment form Within - Høgskolen i Østfold, Avdeling for Personal Thrive through Good ingeniørfag Working Practice ARB-FOR Inclusive working life for older Stiftelsen Østfoldforskning workers through organisational change and increased mobility ARB-FOR Stimulering til arbeid fremfor trygd Rogalandsforskning RF, Arbeidsliv for langtidssykemeldte med muskel- og verdiskapning og skjelettplager. Inkludering, utstøting og virkemidler ARB-FOR Internasjonalisering av norske virksomheter og konsekvenser for arbeidsforhold i deres enheter hjemme ARB-FOR Innvandreren som kom inn fra kulden En studie av vertikal mobilitet i arbeidslivet blant innvandrere, etterkommere og etniske nordmenn. NTNU Samfunnsforskning A/S, Studio Apertura Fafo, Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning AS ARB-FOR Work unlimited: Local adaption to global transformation. Strategies for an inclusive worklife SINTEF Teknologi og samfunn ARB-FOR Pensjon i arbeid - fra desentraliserte Fafo, Institutt for Arbeidslivs- og løsninger til avtale og partsbaserte Velferdsforskning AS ordninger? ARB-FOR Fleksibilitet på norsk - et Institutt for sosiologi og inkluderende arbeidsliv? statsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ARB-FOR Unge i risikosonen - arbeid, Høgskolen i Bodø, Avdeling for sårbarhet og livsplaner samfunnsfag ARB-FOR Midlertidige ansettelser og innleid Fafo, Institutt for Arbeidslivs- og arbeidskraft i norsk arbeidsliv Velferdsforskning AS ARB-FOR Employability and workability: Towards new types of employment relations? Pedagogisk forskningsinstitutt,

2 ARB-FOR Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter IA-avtalen. Hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften? Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsmedisinsk seksjon ARB-FOR Ustøtings- og inkluderingsprosesser i arbeidslivet for personer med psykiske lidelser og rusproblemer ARB-FOR Sluttpakker - et brudd med «den norske arbeidslivsmodellen»? ARB-FOR Musculoskeletal disorders and health, from technical schools into working life ARB-FOR Forestillinger om arbeidslivets normalarbeidstakere - et hinder for et inkluderende arbeidsliv? ARB-FOR Mangfold og inkludering i arbeidslivet: Virksomhetenes personalpolitikk ARB-FOR Inkluderingsstrategier og ekskluderingsmekanismer ved omstilling i kommunale virksomheter ARB-FOR Mellom nærvær og fravær - bruken av permitteringer i norsk arbeidsliv Rogalandsforskning Rogalandsforskning RF, Arbeidsliv og verdiskapning Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsmedisinsk seksjon SINTEF Teknologi og samfunn, Institutt for industriell miljøforskning (IFIM) Samfunns- og næringslivsforskning AS Rokkansenteret, Universitetsforskning Rogalandsforskning RF, Arbeidsliv og verdiskapning ARB-FOR Integritet og inkludering. En studie av helsefremmende og inkluderende mekanismer knyttet til ivaretakelse av integritet i arbeidsmiljøet Arbeidsforskningsinstituttet AS ARB-FOR Kulturarv som massefenomen og NTNU Samfunnsforskning A/S veiviser. Potensialet for næringsutvikling og økt sysselsetting innen kulturminnevern ARB-FOR Sykefravær og funksjonsevne Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitet i Oslo ARB-FOR Arbeidsforhold og fleksibilitet i nordisk eldreomsorg Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) ARB-FOR Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen: Endringer i reguleringsformer og bedriftenes arbeidskraftsstrategier ARB-FOR Inklusjons- og eksklusjonsprosesser i et segregert arbeidsmarked ARB-FOR SIN EGEN SJEF. Bedriftsetablering som arbeidslivsstrategi for kvinner i distrikts-norge Fafo, Forskningsstiftelsen Institutt for samfunnsforskning Norsk senter for bygdeforskning ARB-FOR Likhet og mangfold på arbeidsplassen: Om kollektive normers betydning for inkludering og ekskludering i arbeidslivet ARB-FOR Recuitment in a multiicultural society ARB-FOR Inkluderende arbeidsliv - Individualisert ansvar En studie av tilpasningsstrategier og kompetanseutfordringer i det moderne arbeidsliv ARB-FOR The impact of immigration on employment and wages of Norwegian workers Agderforskning AS Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Arbeidsforskningsinstituttet AS Institutt for samfunnsforskning

3 ARB-FOR Deltakelse i arbeidslivet muligheter Statistisk sentralbyrå, og belønningsystemer Forskningsavdelingen ARB-FOR Hva fremmer og hva fremmer Forskningspolitikk, NIFU suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom? ARB-FOR The Regional Arena for Workrelated Nordlandsforskning Inclusion and Exclusion ARB-FOR Victimisation from bullying and UNIFOB AS, Universitetsforskning harassment in the workplace: Causes, consequences and problem management ARB-FOR Managing back to work staregies Høgskolen i Bodø ARB-FOR Læringshistorier om omstillinger - Det grådige eller gode arbeidsliv? ARB-FOR Corporate Governance på norsk: Er den norske modellen for bedriftsdemokrati og inkluderende arbeidsliv liv laga i et moderne arbeidsliv? ARB-FOR Nedbemanning i norsk arbeidsliv: Effektivisering, marginalisering og rettsliggjøring SINTEF Teknologi og samfunn, Institutt for industriell miljøforskning (IFIM) Fafo, Forskningsstiftelsen Samfunns- og næringslivsforskning AS ARB-FOR Utstøting fra arbeidsmarkedet Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning ARB-FOR Learning in the context of Samfunns- og næringslivsforskning organizational change (SNF), Senter for Strategi og ledelse ARB-FOR Employment Discrimination on Grounds of Ethnicity, Gender and Disability: A Legal Analysis of the Decisions of the New Appeals Board ARB-FOR Inkludering av personer med redusert funksjonsevne - barrierer og muligheter ARB-FOR Verdsetting av kunnskap i et multikulturelt arbeidsmarked Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo ECON Analyse a.s Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige ARB-FOR Changing Work - The impact of Reorganisatino and Reallocation on Establishment Performance and Worker Well Being Institutt for samfunnsforskning ARB-FOR Arbeidslivet som erfaringsverden Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i ARB-FOR EKTEFELLEDELT ARBEIDSTID - Arbeidsforskningsinstituttet AS 30 ÅR ETTER ARB-FOR Ulikhet i inntekter og muligheter. Et åpnere arbeidsmarked for kvinner, ungdom, og etniske minoriteter. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo ARB-FOR Work unlimited - Healthy transformation of Norwegian firms in a global context NTNU Samfunnsforskning A/S ARB-FOR Labour market integration of nonwestern Instituttgruppa for immigrants - identifying samfunnsforskning, Biblioteket policies that work ARB-FOR Work Unlimited: Management SINTEF Teknologi og samfunn, Ny Consultants as Change Agents. praksis ARB-FOR Betydningen av eierskap: Institutt for samfunnsforskning Omstillinger og omsorg for de ansatte i familiebedrifter ARB-FOR Likestilling og mangfold - gode strategier for et inkluderende arbeidsliv? SINTEF Teknologi og samfunn, Institutt for industriell miljøforskning (IFIM)

4 ARB-FOR Det gamle og det nye arbeidslivet Inklusjon eller eksklusjon Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) ARB-FOR Nakke- og skuldersmerter hos ungdom: årsaksmekanismer og preventive tiltak ARB-FOR LIMITS TO INCLUSION: GLOBAL CARE WORKERS IN THE NORWEGIAN labour market ARB-FOR PROFRÅD-basert karriereservice som ledd i attføring og voksenopplæring - utprøving av virkemidler NTNU Samfunnsforskning A/S Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) NTNU Samfunnsforskning A/S ARB-FOR Lærernes opplevelse av skolen som NTNU Samfunnsforskning A/S arbeidsplass ARB-FOR Are new technologies and new work Institutt for samfunnsforskning practices biased against immigrant workers? ARB-FOR Kjønnsforskjeller i lønn og karriere: Institutt for samfunnsforskning Hva betyr omstillinger i arbeidslivet og manglende likestilling i familiesfæren? ARB-FOR The importance of public Transportøkonomisk institutt (TØI) infrastructures for the regional labour market ARB-FOR Den nye arbeidsplassen: Arbeid, Statens arbeidsmiljøinstitutt helse og deltakelse i arbeidslivet. En prospektiv, longitudinell undersøkelse AREAL Domestic implementation of rules of NORUT Samfunnsforskning AS origin for seafood exports. The cases of Denmark, Iceland, and Norway AREAL Environmentally friendly poinsettia Universitetet for miljø- og production through transformation biovitenskap, Institutt for plante- og miljøvitenskap AREAL Green services - a growing Norsk senter for bygdeforskning enterprise? The farm as an arena for learning and a resource for quality of life AREAL WTO, globalisation and the entry into new export markets for seafood Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) AREAL Umbrella branding of regional product concepts: Marketing and inter-organizational challenges in implementation of the Fjord Norway Brand Samfunns- og næringslivsforskning AS AREAL Protected Areas as Resourced for Nordlandsforskning Coastal and Rural Business Development AREAL Reconceptualizing the Norw. NINA - Lillehammer National Park? On changing premises for commercial innovation, acceptable use and responsive management of NPs AREAL Efficient means for the development Norsk senter for økologisk landbruk of organic production (NORSØK) AREAL Cultural landscapes in the rural Telemarksforsking - Bø periphery: From outdated agricultural policy to innovative landscape policy AREAL The Quest for New Sources of Income: Norwegian Agricultural Policy in Transition AREAL Socio-environmental effects of organic farming in Norway Rogalandsforskning, Samfunns- og næringsutvikling Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

5 AREAL Innovation in small scale rural tourism: How to organise for improvement and expansion? AREAL Nature tourism in protected Norwegian mountains and forests: Do we want it, and on what conditions? AREAL Urban forest values - taxonomy and case studies AREAL Handelsbarrierer og foredling i fiskevarer Norsk senter for bygdeforskning Nord-Trøndelagsforskning Norsk institutt for skogforskning Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Senter for Strategi og ledelse AREAL Areal og markedsmodell for oppdrett av laks og ørret Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Senter for Strategi og ledelse AREAL Public Administration and Business Policies for Income Generating Services in Rural Areas - The Nordic Case AREAL Geografisk informasjonsteknologi og kommunikativ planlegging i bruk og vern av arealer i kystsonen Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning Universitetet i Tromsø AREAL Impacts of the agricultural policy on Norsk institutt for the Norwegian meat sector landbruksøkonomisk forskning AREAL Globalization and performance in NORUT Samfunnsforskning AS the Chinese-Norwegian Seafood Trade AREAL Innovation and tradition in creative Norsk institutt for by- og union? New public policies and local regionforskning conditions for land and naturebased business development AREAL Effects on forestry and agriculture from forest conservation Nord-Trøndelagsforskning AREAL Use of big bale silage to horses and Norges veterinærhøgskole, Institutt possible negative effects on health for sports-og familiedyr AREAL Reindeer management and tourism Høgskolen i Finnmark AREAL The Politics of Area Management in Norsk institutt for Norwegian Primary Industries landbruksøkonomisk forskning AREAL On the economics of Sámi reindeer Senter for økonomisk forskning AS herding: Policy analysis to reduce (SØF), c/o Institutt for overgrazing and conflicts samfunnsøkonomi AREAL Changing cultural landscapes: stakeholders` preferences, values and priorities Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning AREAL Public areas in Norway free from chemical pesticides - research and development to develop IPM strategies for urban landscapes and nurseries Planteforsk, Plantevernet AREAL Arctic landskapes on the threshold Universitetet i Tromsø to the experience economy. - dispositons and social capital for experience production AREAL Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for fisketurisme [Business development naturforvaltning carried out in remote and outlying fields] AREAL Opportunities for Norwegian production of bio-diesel from agricultural crops Planteforsk, Apelsvoll forskningssenter

6 AREAL Nature protection and tourism development in a national park mountain region - conflict or symbiosis? AREAL Internationalisation of Agricultural Policies: Consequences for the Agricultural Sector in Northern Norway AREAL Innovative Communities: Collective Entrepreneurship in a Rural Community Context AREAL Institutional Embeddedness and Implementation of Seafood Regulations AREAL Recreational homes in the hinterland of urban regions - development and implications AREAL Farmbased tourism. Combining farming with tourism: challenges and opportunities AREAL Place development and brand building as a means of stimulating economic growth Transportøkonomisk institutt (TØI) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Nordlandsforskning Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Østlandsforskning Norsk senter for bygdeforskning Norsk institutt for by- og regionforskning AREAL Landscape management through Norsk senter for bygdeforskning bio energy production? An explorative study of pilot projects in Norway AREAL On the economic importance of the ECON Analyse a.s horse industry in Norway AREAL Evaluating internet-marketing and e- Statens institutt for forbruksforskning commerce strategies in the cases of farm holidays and holidays in fishermen's cabins AREAL Feral sheep in coastal heaths - Planteforsk, Kvithamar developing a sustainable local industry in vulnerable cultural landscapes forskingssenter AREAL Constructing and Practicing Sustainability in Agriculture: Norway and Australia Norsk senter for bygdeforskning AREAL Economic and landscape impact analysis for changing land-based bio-production in Norway AREAL Non-timber forest goods and local economic development: An untapped potential? AREAL How can landowners contribute more to local economic development? AREAL The Influence of the Concession Act on the Local Community AREAL The role of second homes in development of sustainable rural tourism AREAL Trilateral (Norway, USA, Canada) Wilderness Management and Planning Research Project AREAL Landscape protection as a management tool - does it fulfil its aims? Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for økonomi og ressursforvaltning Norsk institutt for skogforskning Norsk institutt for jord og skogkartlegging Statens institutt for forbruksforskning Møreforsking Volda Norsk institutt for jord og skogkartlegging AREAL WTO negotiations and the changing Rogalandsforskning, Samfunns- og framework conditions for Norwegian næringsutvikling agriculture, fisheries and aquaculture AREAL Land use and structures of dairy farms - an ecological-economic analysis for policy support Planteforsk, Kvithamar forskingssenter

7 AREAL The transformation and internationalisation of knowledge about green roofs AREAL Adding value to the future: tools for mineral resource management in Norway AREAL Nutrition-based improvement of physical performance in sports dogs AREAL Effects of different grazing pressures on semi-natural grasslands cultural landscapes, sheep production and welfare and farm economy Sosialantropologisk institutt, Norges geologiske undersøkelser Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning AREAL Markedsadgang og kjøpermakt Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Senter for Strategi og ledelse AREAL Transforming transfers Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen AREAL Tourism innovations and large WNRI (Vestlandsforsking), protected areas Environment Research AREAL THE INTERACTION BETWEEN Nord-Trøndelagsforskning AGRICULTURE AND THE VILLAGE - HOW THE VILLAGE MILIEU AFFECTS THE FARMERS AS STRATEGIC DECISION- MAKERS AREAL Innovation management Samfunns- og næringslivsforskning performance in Norwegian (SNF), Senter for Strategi og ledelse Aquaculture AREAL Green care: Effects of animals and plants on the farm in a therapeutic process for people with psychiatric diseases AREAL MOLO - GIS et system for rasjonell arealbruk og miljøtilpassing i oppdrett AREAL Against All Odds. Successes and Failures of European Agrarian Parties AREAL Income supported farming: The economic behaviour of farmer households AREAL Nutrition-based improvement of physical performance in horses AREAL Developing tools for improved landscape classification and management AREAL Conflicting use of the sea - a tensions opposition to become cooperative co-management? AREAL Alliances and networks in the strategic development of destinations in the Norwegian tourism industry AREAL Knutepunkt Hardangerviddamøtestad Hardangervidda Nasjonalparksenter AREAL Innovativ fisketurisme i innlandet (INNOFINN) - en analyse av ressurs, produkt, marked og økonomi som grunnlag for næringsutvikling AREAL Friskt materiale av julestjerne ved behandling, karantene og fremavl AREAL Airborne Lidar based forest inventory of Wisconsin forests Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Havforskningsinstituttet, Senter for kystsone Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Norsk institutt for jord og skogkartlegging Universitetet i Tromsø Høgskolen i Buskerud, Økonomiskadministrative fag Vinje kommune Mjøsen Skogeierforening Planteforsk, Plantevernet Prevista AS - Kongsberg

8 AREAL Hvordan skal Statskog øke egen og Statskog SF - Namsos andres verdiskaping i tilknytning til sine eiendommer? AREAL Revegetering av masseuttak i fjellet Det Kgl. Selskap for Norges Vel kunnskapsarena og grunnlag for bærekraftig næringsutvikling i lokalsamfunnet AREAL Hesten brukt i terapeutisk Norsk Hestesenter - Stiftelse sammenheng innen psykisk helsevern i Norge AREAL Rammebetingelser for skogbaserte Norges Skogeierforbund verdikjeder i Norden av betydning for verdiskaping, sysselsetting og innovasjon AREAL Social motivation and social Norges Pelsdyralslag housing of farmed silver fox vixens in relation to group size, group composition and cage design AREAL Hest i turistnæringen - marked og Norsk Hestesenter - Stiftelse innovasjon AREAL Utforske økonomiske og TideTec AS miljømessige sider ved anvendelse av TideTecs konsept for tidevannsdrevet, kombinert verdiskaping på en lokalitet AREAL Improving moose forage with Løvenskiold-Fossum, Hovedkontor benefits for the hunting, forestry and farming sectors AREAL Laks og verdiskaping i Elvene rundt Trondheimsfjorden Trondheimsfjordsregionen AREAL Planter for norsk klima Norsk Gartnerforbund AREAL Utvikling og kommunikasjon av Norges teknisk-naturvitenskapelige Voss natur- og kulturløypa, Plantebiosenteret AREAL Innføring av ny Resipientanalyse akvakulturdriftsforskrift og MTB. Vil dette føre til en bedre utnyttelse av arealet disponibelt for fiskeoppdrettsanlegg? AREAL Tiltak mot invaderende plantearter ISS Vaktmester Kompaniet AS, Park på ekstensivt skjøttede arealer og landskapspleie AREAL Oppformering av stedegne gras, urter og lignoser til restaurering i fjellet Gartnerhallen eliteplantestasjon AREAL Effekter og konsekvenser for driftsøkonomi, bonde og buskap ved innføring av AMS på norske mjølkebruk AREAL Increased utilization of poultry byproducts in Norwegian fur animal feed AS-HEL Human Intestinal Microflora. Alterations caused by lifestyle factors and its association to immune related diseaes AS-HEL May divorce and early loss of job status increase socio-economic inequalities in mortality? AS-HEL Identifying predictors for overweight and obesity among Norwegian children and adolescents Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Norwegian Fur Breeders' Association, (Norges Pelsdyralslag) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi Ernæringsforskning, Inst. for, Arthur Aamodt Arthur Aamodt Arthur Aamodt BEDSAM Do CSR-instruments matter? Assessing CSR for sustainability in Norway Fridtjof Nansens institutt (FNI) Helge Rynning

9 BEDSAM The Stakeholder-driven organization: A study of factors related to integrating CSR, stakeholders, risk and decisionmaking BEDSAM Does Corporate Social Responsibility reduce labor costs? Handelshøyskolen BI Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Helge Rynning Helge Rynning BEDSAM International developments, dissemination and implementation of CSR in the Norwegian clothing sector BEDSAM Financial Intelligence Units in a comparative perspective BEDSAM Communication Strategies, Media Coverage, and Corporate Social Responsibility in Norway BEDSAM Corporate Social Responsibility: Comparing the actions of firms and the role of the public sector in corporate-pluralist democracies BEDSAM What makes companies act responsibly? External and internal incentives for corporate social responsibility BEDSAM Biodiversity offsets as a tool for corporate social responsibility and sustainable development BEDSAM Developing socially responsible companies through branding. Rogalandsforskning Møreforsking Volda Chr. Michelsen Institutt DNV AS, DNV Reseach SINTEF Teknologi og samfunn, Institutt for industriell miljøforskning (IFIM) Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning BEDSAM Fraud in International Trade Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Helge Rynning BEDSAM Do SRI investment and ethical lending policies have an impact on unethical behaviour? The case of Storebrand and DnB/NoR BEDSAM C(S)R in global value chains, a conceptual and operational approach BEDSAM Responsibility towards whom? The triple challenge to the Modern Norwegian corporation BEDSAM Commerce and Crime in War and Dictatorship: Towards Ethical Values for Global Commerce BEDSAM The meanings of economical crime in the taxi trade - means for prevention? BEDSAM Ethical guidelines and implementation of corporate social responsibility Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og logistikk NTNU Samfunnsforskning A/S Senter for utvikling og miljø, Fafo, Institute for Applied International Studies Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Menon AS Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning BIA Casting Top Models Elkem Aluminium ANS - Kristiansand Astrid B. Brenna BIA Mer effektive prosesser som gir bedre indre og ytre miljø i ferrolegeringsindustrien BIA Konsistent kvalitet i tykkvegget kulegrafittjern Ferrolegeringsindustriens forskningsforening (FFF) Astrid B. Brenna Rolls-Royce Marine AS, Dep.: Astrid B. Brenna Foundry BIA Fremtidens støperiteknologi Fundo Wheels AS Astrid B. Brenna BIA High-Value Aluminium End- Hydro Aluminium AS - Oslo Astrid B. Brenna Products from Extruded Sections BIA Sustainable Production Process for Hydro Aluminium, High Purity Astrid B. Brenna Capacitor Foil Vigeland Metal BIA Miljøvennlige koblinger for sikker og Raufoss Water and Gas AS Astrid B. Brenna lekkasjefri distribusjon av drikkevann

10 BIA Process Innovations for High Hydro Aluminium AS, Årdal Astrid B. Brenna Current Density Metallverk BIA INNOVATIONS IN RESPONSE TO Jotun AS Astrid B. Brenna NEW REGULATIONS OF CONVENTIONAL AND NEW MATERIALS IN A LIFE CYCLE, FUNCTIONAL AND HOLISTIC PERSPECTIVE BIA New Innovative Printing Paper Norske Skogindustrier ASA, Astrid B. Brenna grades Konsernsenter BIA Integration of Economical Cybernetica as Astrid B. Brenna Optimization and Model Predictive Control of Complex Plants BIA Kunnskapsbasert styring av Elkem Aluminium ANS Astrid B. Brenna nano/mikropartikler i morgendagens pressbolt BIA ORIGO - Norske bedrifter som sentrum for global verdikjedestyring O. Mustad & Søn A/S - Gjøvik Dag Børke BIA Nye transportløsninger i bysentrum Trondheim kommune, Rådmannen - Næringsavdelingen BIA Framkommelighetsmålinger på vei Telenor ASA, Research and Development BIA Effektivisering via forbedret CSAM International AS helseinformatikk - metodeverktøy for effektivisering innenfor sykehus og helsesektoren BIA TRANSPORTNAVET TakeCargo AS TAKECARGO - MULTIMODAL VERDIKJEDEINTEGRASJON, OPTIMALISERING OG STATISTIKKGENERERING BIA Intelligente førerstøttesystemer for Q-Free ASA økt trafikksikkerhet BIA Verdikjeder, logistikkløsninger og Lerum Fabrikker AS miljø ved distribusjon av drikkevarer Dag Børke Dag Børke Dag Børke Dag Børke Dag Børke Dag Børke BIA Software Interface Adaptor - verktøy Bluegarden Harald Reed for et inkluderende informasjonssamfunn BIA Datafangst for GIS fra digitale luft ProCaptura A.S. Harald Reed foto BIA Digital modellering og EuroSpatial as Harald Reed produktuavhengige flerbrukersystemer (ISM) for økt verdiskapning og effektiv forvaltning av miljøressurser BIA Global Software Development CultureIT Harald Reed BIA EVidence based Improvement of Geomatikk AS Harald Reed SOFTware engineering BIA Automatisk 3D kontroll for Tordivel AS Harald Reed stykkproduserende industri BIA Norsk COSI - Co-development IKT Norge Harald Reed using inner and Open source in Software Intensive products BIA The next generation low-power Novelda AS Jan E. Marthinsen handheld ultra wide band shortrange 3D-radar BIA ASK - Avansert ABB AS, Corporate Research Center Jan E. Marthinsen Systemkonstruksjon av kombinerte maskinvare- og programvaresystemer for økt effektivitet i produktutviklingen BIA Byggemetoder for 3D Heterogene SensoNor AS Jan E. Marthinsen Mikro / Nano systemer BIA Nytt produkt for ikke-invasiv hjernetrykkmåling Sensometrics AS Jan E. Marthinsen

11 BIA Nonlinear Acoustig Imaging in Norbit AS Jan E. Marthinsen Medicine, Sub sea, and Petroleum Applications BIA Radioløsninger for pakkebaserte Nera Networks ASA Jan E. Marthinsen bredbåndsforbindelser BIA PubGene BioWeb Search and PubGene AS Jan E. Marthinsen Analysis Engine BIA Next-generation low-cost ZigBee Chipcon AS Jan E. Marthinsen System-on-Chip BIA Utvikling av en nanoteknologisk Lifecare AS Jan E. Marthinsen blodsukkermåler for kontinuerlig in vivo måling av blodsukker hos pasienter med Diabetes mellittus BIA Improving the Development of ABB AS, Corporate Research Center Jan E. Marthinsen Programmable Logic Controllers BIA Mikrooptiske sensorer for Tomra Systems ASA Jan E. Marthinsen spektrometriske anvendelser BIA Human Habitat: a Self-sufficient, Diego Botero-Cabal Jørn Lindstad Sustainable Settlement Solution BIA Utvikling av miljøvennlig sement Norcem A.S - Brevik Jørn Lindstad designet for å produsere stabil og robust selvkomprimerende bygningsbetong (SKBB) BIA Utvikling og ledelse av Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Jørn Lindstad leverandørnettverk for Veidekke Trondheim BIA Forskings - og utviklingsprosjekt Matre Innovation Jørn Lindstad vedrørende universell utforming. Tilgjengelighetskonsept knyttet til boliger, bygg og transportmidler BIA Nye muligheter for byggenæringa Snøhetta AS Jørn Lindstad gjennom økonomisk verdsetting av miljøeffekter? BIA FoU Prosjekt Bygg og Eiendom Multiconsult AS Jørn Lindstad som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester BIA GEOSUITE 2 ViaNova Systems AS Jørn Lindstad BIA Kvalitet i ArkitektProsjektering - Arkitektfirmaet C.F. Møller Norge AS Jørn Lindstad Utvikling av et karaktersystem for evaluering av kvalitet i prosjekteringstjenester BIA Seismic Design - Research with the aim of development of improved integrated methods for design of structures for seismic conditions Dr.techn. Olav Olsen a.s Jørn Lindstad BIA Praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter Statoil ASA, T&P Prosjektutvikling ( PRO), PSK Prosjektstyring ( PS ) BIA Wonder - bærekraftig virksomhets- Agder Energi og næringsutvikling i mellomrommet mellom kunst, kultur og næringsliv. Jørn Lindstad Lise Våland Sund BIA Horisontale kunnskapsnettverk for Statskonsult AS Lise Våland Sund innovasjon i offentlig sektor BIA PLAY ASONO AS Lise Våland Sund BIA PROSTORY - ledelse av Gode Sirklar AS Lise Våland Sund komplekse prosjekter som storymaking BIA PairLIMS, en ny standard og et system for håndtering av biologiske og medisinske forskningsdata. Scientific Dataservices AS Lise Våland Sund BIA Tjeneste- og nettkonvergens, analyse av fremtidige muligheter, (ECOSYS-Norge) BIA Adaptive Risk Management Framework Telenor ASA, Research and Development SAS Institute AS

12 BIA SensPos - Positioning of mobile sensor nodes with small resources in a radio based ad hoc network Telespor AS BIA Kvalitetssikker Digital Innholdshåndtering 2 Hjemmet Mortensen Trykkeri A/S BIA TERRELLA - International services Nemko AS for global markets BIA Den grafiske bransjen stikker ny Visuell Kommunikasjon Norge kurs: fra prosessinnovasjon til (VISKOM) markedsdrevet tjenesteinnovasjon. Øystein Strandli Øystein Strandli Øystein Strandli BIA Avanserte verktøy og robust Volvo Aero Norge AS Sven Samuelsen prosessautomatisering BIA ALUPART: Intelligent og Hydro Aluminium Structures Raufoss Sven Samuelsen tilpasningsdyktig produksjon av aluminium bildeler AS BIA Utvikling av automatisert Kongsberg Automotive AS, KA Sven Samuelsen produksjonsenhet for komposittkoblinger med full variantfleksibilitet og én takts omstilling Raufoss Works BIA Konsept for dynamisk produksjon Kongsberg Defence and Aerospace Sven Samuelsen av høyteknologiske produkter AS BIA Multimodal kreftbehandling - CancerCure AS Tronn Ø. Hansen selektiv frigjøring av virkestoffer kombinert med hypertermi, termisk destruksjon og/eller strålebehandling BIA Effektiv produksjonsteknologi for turbidimetrisk Cystatin C immunoassay for storskalaanvendelse på automatiserte instrumentplattformer Gentian AS Tronn Ø. Hansen BIA Kolostrum- en næringsrik og ubrukt CuraMed as ressurs BIA Plantevern uten fare for helse og Bioskiva A/S miljø ved hjelp av cyanobakterier BIA Produksjon av solbeskyttende Promar AS karotenoider fra bakterier BIA A novel antimicrobial agent for Lytix Biopharma AS topical treatment of challenging infections caused by drug-resistant bacteria BIA Utvikling og klinisk uttesting av et OstomyCure AS implantat til bruk på pasienter med ileostomi (utlagt tynntarm) BIA Development of diagnostic KIT Orthogenics AS related to Osteoarthritis (OA) BIA mspulse Infection Management MainSani AS System BIA Combination of chemotherapy, GemVax AS radiation and immunotherapy in patients with non-small cell lung cancer improving cancer vaccine efficacy BIA Utvikling og testing av standarder Chiron AS for legemidler, narkotika og deres metabolitter til bruk i analyseformål. Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen BIA Utvikling og oppskalering av fermenteringsprosesser for medisinsk sopp BIA Rapid & simple microbial tests for developing & industrialized countries: water monitoring and emergency preparedness MediMush Norge AS, Colifast AS Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen

13 BIA Advances in peptide design and laboratory testing to identify suitable peptide-based HIV immunotherapy candidates for product development Bionor Immuno AS BIA Development of mechanism based, Avexxin AS novel anti-inflammatory compounds Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen BIA Fast on-site bacterial identification KS2 Technologies AS Tronn Ø. Hansen BIA Høysensitiv nanopartikkelbasert Dalen Diagnostics AS Tronn Ø. Hansen homogen assayteknologi for analytter med høy molekylvekt BIA In silico system for early KS2 Technologies AS Tronn Ø. Hansen pharmacological profiling of chemical compounds BIOEVO The effect of changes in biodiversity Institutt for biologi, Universitetet i Christin Krokene on functioning of key microbial groups involved in the nitrogen cycle BIOEVO Research Program on Marine Coastal Biodiversity Biologisk institutt, Christin Krokene BIOEVO Population ecology of terrestrial orchids in boreal fens and grasslands formerly used for haymaking BIOEVO The mode of evolution of selected microsatellite loci in Parus species BIOEVO Mechanisms of density dependence and the importance of individual heterogeneity in ungulate populations BIOEVO Genetic and evolutionary basis of variability in Sphagnum metabolites BIOEVO Evolution of lifestyles in lichenized and lichenicolous ascomycetes - a systematic and phylogenetic approach BIOFYS G-protein-coupled serotonin receptors: Signal transduction, molecular interactions, ligand development and importance in heart failure BIOFYS Development of heroin addiction: a consequence of heroin or of its metabolites? BIOFYS Mechanisms for transcapillary transport-from molecules to clinical application BIOFYS Photophysiology and biophysics related to human health BIOFYS Innate and acquired immunity in myocardial adaptation to ischemia - possible therapeutic gains? Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Christin Krokene Christin Krokene Biologisk institutt, Christin Krokene Institutt for biologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for biologi, Universitetet i Christin Krokene Christin Krokene Farmakologisk institutt, Universitetet i Hans Hellebostad Oslo Nasjonalt folkehelseinstitutt, Div. f. rettstoksikologi og rusmiddelforskning Institutt for biomedisin, Univeristetet i Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Biokjemisk avdeling Fysiologisk institutt, Universitetet i Oslo Hans Hellebostad Hans Hellebostad Hans Hellebostad Hans Hellebostad BIOMOL Dynamic tethering of signaling complexes at the nuclear envelope by A-kinase anchoring protein (AKAP) BIOMOL Biosynthesis of secondary metabolites in bacteria and microbial eukaryotes: molecular evolution and function of NRP and PK synthetases BIOMOL DNA repair and genomic (in)stability. Kjersti Sletholt Biologisk institutt, Kjersti Sletholt Rikshospitalet - Radiumhospital HF Kjersti Sletholt

14 BIOMOL Proteoglycan synthesis, sorting and Institutt for molekylær biovitenskap, transport in epithelial cells. Interaction with growth factors BIOMOL Opposing regulatory leukocyte Anatomisk institutt, Universitetet i receptors and autoimmune disease. Oslo BIOMOL Phosphodiesterase-regulated compartmentalization of camp in heart failure BIOMOL Cellular Mechanisms Templating Complex Extracellular Structures via Cellulose Scaffolds: the Oikopleura House BIOMOL Monoamine neurotransmission in the human brain. Basic and translational aspects CERN CERN-related research programme Nuclear Physics Fakultetsdivisjon Rikshospitalet UNIFOB AS, Universitetsforskning Institutt for biomedisin Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i CERN High Energy Particle Physics Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Kjersti Sletholt Kjersti Sletholt Kjersti Sletholt Lill Thorsen Lill Thorsen Bjørn Jacobsen Bjørn Jacobsen CERN Instrumentation for High Energy Particle and Nuclear Physics Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Bjørn Jacobsen CLIMIT Kinetics related to storage of CO2 in Institutt for fysikk og teknologi, hydrate reservoirs Universitetet i CLIMIT Next generation clean hydrogen SINTEF Energiforskning AS combustion technology CLIMIT Developing new concepts for using SINTEF Energiforskning AS hydrogen as gas turbine fuel CLIMIT Trykktank for testing av effekter som en følge av eventuelle lekkasjer til havbunnen i forbindelse med geologisk lagring av CO2 Statoil AS - Trondheim, Forskningssenter Trygve Utheim Riis Trygve Utheim Riis Trygve Utheim Riis Trygve Utheim Riis CLIMIT CO2 storage by carbonation of olivine: Overseas grant for a PhD student CLIMIT Monolittbasert reaktor/brennersystem for anvendelse innenfor kraftproduksjon med CO2 fangst og syntesegass/hydrogen produksjon. Institutt for energiteknikk - Kjeller Hydro Oil and Energy Operation, and Production Norway Trygve Utheim Riis Trygve Utheim Riis CLIMIT Geological Storage of CO_2: Matematisk institutt, Universitetet i Trygve Utheim Riis Modelling of transport in fractured or faulted media CLIMIT Method for energy reduction in acid Statoil AS - Trondheim, Trygve Utheim Riis gas capture processes Forskningssenter CLIMIT Shale reactivity and consequences Institutt for fysikk og teknologi, Trygve Utheim Riis for long term stability of CO2 storage Universitetet i DEMOSREG Bidrar innvandring til å smøre Institutt for samfunnsforskning hjulene i regionale arbeidsmarkeder? DEMOSREG Nye husholdsformer, Institutt for samfunnsforskning demokratisering av barnsdom og mobilitet på arbeidsmarkedet DEMOSREG Subsidiaritet i strandsonen - Norsk institutt for by- og regional variasjon i forvaltning av et regionforskning kollektivt gode DEMOSREG Kulturarv og stedsidentitet Norsk institutt for kulturminneforskning DEMOSREG Kva skjer i Nord? Universitetet i Tromsø

15 DEMOSREG Norsk kommuneplanlegging fra generalplan til økonomistyring DEMOSREG Den regionale stat - balansegang mellom sektorielle og territorielle hensyn DEMOSREG Kompetente velferdskommuner. En studie av lokalt selvstyre i betydningen av institusjonell kapasitet til å omforme statlig politikk DEMOSREG Forskarnettverk småsamfunn - demokrati, styring og regionalitet DEMOSREG Public policy and network governance - Challenges for urban and regional development DEMOSREG Combating Corruption: A Comparison of Anti-Corruption Efforts in Norway, Germany, Poland, Bulgaria and Armenia DEMOSREG Spesialisthelsetjenestens betydning for innovasjon og regional utviklingskraft DEMOSREG Styring av kompleksitet og regional utvikling DEMOSREG Lederskap i regionale endringsprosesser DEMOSREG Hvor tett et nettverk? Regional og interregional interaksjon i lys av teorier om polysentrisitet - en komparativ analyse DEMOSREG Deltakelse, tillit og nyskaping: individer og regioner i omstilling DEMOSREG Breaking the national pattern of innovation - learning from regional experimentation DEMOSREG Desentraliseringspolitikk - Vilkår, muligheter og begrensninger DEMOSREG Miljøprogram som virkemiddel i planlegging for bærekraftig by- og tettstedsutvikling DEMOSREG Multi-level goverance and regional development - the politics of natural gas DEMOSREG Regional Governance and Economic Change DEMOSREG Urban Multicultural Footprints - a study of voluntary activity spaces and value-creation DEMOSREG Regionale vilkår for ein differensiert regionalpolitikk DEMOSREG Styringsformer i byutvikling: fra deltagelse som aktivum i government til deltagelse som strategi i governance Norsk institutt for by- og regionforskning Norsk institutt for by- og regionforskning Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for samfunnsvitenskap Møreforsking Volda Høgskolen i Bodø, Avdeling for samfunnsfag Norsk institutt for by- og regionforskning ECON Analyse a.s Handelshøyskolen BI Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avd. for økonomi og språk Transportøkonomisk institutt (TØI) Rogalandsforskning, Samfunns- og næringsutvikling NIFU STEP Institutt for statsvitenskap, SINTEF Teknologi og samfunn, Arkitektur og byggteknikk NTNU Samfunnsforskning A/S Nordlandsforskning Norsk institutt for kulturminneforskning Møreforsking Volda Norsk institutt for by- og regionforskning DEMOSREG Flernivåstyring i spenningen mellom Rokkansenteret, funksjonell og territoriell Universitetsforskning spesialisering DEMOSREG Partneships and Deliberation -New Nordlandsforskning Approaches in Area Conservation and Management DEMOSREG Geografisk nærhet, demokratisk Institutt for samfunnsforskning legitimitet og politisk deltakelse - en flernivåstudie DEMOSREG Organisation of work and welfare Nordlandsforskning services and regional outcome

16 DEMOSREG Regional areal og -transportpolitikk: Transportøkonomisk institutt, Avd. for offentlig styring og transportanalyser og regional tjenesteproduksjon i en fragmentert utvikling sektor DEMOSREG Identitet og lokal deltakelse. I skjæringspunktet mellom multikultur, flyktighet og stabilitet. Norges byggforskningsinstitutt DEMOSREG Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner? Rogalandsforskning, Samfunns- og næringsutvikling DEMOSREG Samisk valgforskningsprogram Sámi allaskuvla, Samisk høgskole DEMOSREG Romlig interaksjon i og mellom Norsk institutt for forskning om regionale boligmarkeder oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) DEMOSREG Transnasjonale nettverk, nasjonale Rokkansenteret, demokratier. Politisk mobilisering og Universitetsforskning engasjement blant unge voksne med innvandrerbakgrunn DEMOSREG Nye storbyregioner - endret deltakelse? Borgere, partier og frivillighet DEMOSREG Contesting sustainability in risk society- the cases of Norway and Britain DEMOSREG Regional Næringsutvikling, Sentralisering og Urbanisering DEMOSREG Omfordeling, strukturell endring og velgermakt DEMOSREG Kommunikativ planlegging, brukarmedverknad og deltaking. Flyktingar og psykisk sjuke si rolle i kommunalplanlegging DEMOSREG Cityregions, knowledge bases and innovation support systems DEMOSREG REFLEXIVE DEMOCRACY IN CHANGING REGIONAL GOVERNANCE DEMOSREG Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital policy and infrastructure policy Rokkansenteret, Universitetsforskning Norsk institutt for by- og regionforskning Institutt for samfunnsforskning Handelshøyskolen BI Møreforsking Volda Norsk institutt for by- og regionforskning Høgskolen i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsfag Transportøkonomisk institutt (TØI) DEMOSREG Reiselivets innovasjonssystem - Høgskolen i Lillehammer, Avdeling regionale og nasjonale utfordringer i for samfunnsvitenskap en globalisert økonomi DEMOSREG Politisk likhet under vilkår av Sámi allaskuvla, Samisk høgskole flernivåstyring DEMOSREG The Future of the Rural Norsk senter for bygdeforskning Municipality: Identity Beacons within a New Municipal Order? DEMOSREG Skolen mellom statlig standardisering og kommunal autonomi DEMOSREG Plan i tid og rom. Norsk planleggingshistorie med særlig vekt på tiden etter DEMOSREG Fra råd til beslutning: En studie av innvandrer- og eldrerådenes rolle i utformingen av kommunale tjenester. Rokkansenteret, Universitetsforskning Rokkansenteret, Universitetsforskning Institutt for samfunnsforskning DEMOSREG Governance of Rural Industries Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning DEMOSREG Demographic Change, Labour Statistisk sentralbyrå, Migration and EU-Enlargement - Relevance for Nordic Regions Forskningsavdelingen DEMOSREG Festivaleriet Telemarksforsking - Bø DEMOSREG Rom for politikk. Tilrettelegging for demokratisk deltakelse i belsutningsfatting og styring Norsk institutt for by- og regionforskning

17 DEMOSREG Offentleg-private partnarskap og institusjonell kapital Møreforsking Volda DEMOSREG Globalisering og regionale Handelshøyskolen BI kunnskapsnettverk DEMOSREG Flytteanalyser, flyttemotiver og Norsk institutt for by- og bostedspreferanser regionforskning DEMOSREG Regional dynamikk i selvstendig Statistisk sentralbyrå, næringsvirksomhet analysert ved Forskningsavdelingen hjelp av arbeidsmarkedsmobilitet i et tverrsnitts- og tidsserieperspektiv DEMOSREG Outside the hierarchy: How can we understand innovation in nonmetropolitan Norway? DEMOSREG Kommunalisering og lokale styringsmentaliteter DEMOSREG Sustainability and Local Planning. History and Contemporary Processes. The Case of Energy ( LOKALENERGI ) Samfunns- og næringslivsforskning AS Norsk senter for bygdeforskning Vestlandsforsking DEMOSREG Kommunal og regional økonomisk utvikling: Analyse av Senter for økonomisk forskning AS (SØF), c/o Institutt for vekstdeterminanter, utdanningsnivå samfunnsøkonomi og migrasjon DEMOSREG Regional sårbarhet og Norsk institutt for by- og konkurransekraft regionforskning DEMOSREG Spatial Planning: Plan, Styring og Nordlandsforskning regioanl utvikling DEMOSREG Bypolitikk som demokratisk håndtering av territorielt endringspotensiale - en komparativ studie av europeiske byutviklingsprosesser DEMOSREG Vilkår for demokratisk deltakelse og innflytelse i flerkulturelle lokalsamfunn DEMOSREG Den likestilte partipolitikken: Demokratisk underskudd og regional variasjon Institutt for byforming og planlegging, Norges teknisk-naturvitenskapelige Norsk institutt for by- og regionforskning Norsk institutt for by- og regionforskning DEMOSREG LOST IN CYBERSPACE Samfunns- og næringslivsforskning AS DEMOSREG Regionalitetens puslespill: byen, Høgskolen i Lillehammer regionen og nasjonen DEMOSREG Regional vekst, nyskaping og læring Samfunns- og næringslivsforskning AS FINANSMARK National Finance Research Data Handelshøyskolen BI, Institutt for Morten Staude Center finansiell økonomi FINANSMARK Finansbilag rettet mot kvinner Trolltind Kommunikasjon AS Morten Staude FOLKEHELSE The social gradient and its causal Frischsenteret for mechanisms samfunnsøkonomisk forskning FOLKEHELSE Environmental toxicants in human Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon milk. PCB, PFOS and flame retardants in human milk and effect on birth weight and postnatal growth. for epidemiologi FOLKEHELSE MS-patients' and MS-medical Det medisinske fakultet, Universitetet doctors' use of and experience with i Tromsø alternative treatment FOLKEHELSE Well-being, identity and coping Universitetet i Tromsø among schoolchildren: Important factors related to their health. A crosscultural study in the Barents region FOLKEHELSE Well-being, identity and coping among schoolchildren: Important factors related to their health. A crosscultural study in the Barents region Universitetet i Tromsø

18 FOLKEHELSE Hospital provision of complementary and alternative treatment approaches. An international survey. Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø FOLKEHELSE International workshop to determine Det medisinske fakultet, Universitetet standard questionnaire when i Tromsø investigating population use of CAMAn international survey FOLKEHELSE The Two Faces of Sexual Abuse. Institutt for psykologi, Universitetet i How Can Experience of Victims and Tromsø Offenders Be Used To Prevent Sexual Abuse? FOLKEHELSE Extended self-certificated sick leave Det samfunnsvitenskapelige fakultet, and structured dialogue at Universitetet i Tromsø workplace, a way to maintain health and avoid exclusions from work? FOLKEHELSE Factors behind the high Coronary Heart Disease and death in Russia FOLKEHELSE Is osteoporosis related to the risk of atherosclerosis and cardiovascular disease? FOLKEHELSE Gender specific processes linking stress and mental health in the general population: A five-country study FOLKEHELSE The Hordaland Homocysteine and Health Studies - biobanks and follow-up studies FOLKEHELSE Health Inequalities: Psychosocial Mechanisms in Childhood and Adolescence FOLKEHELSE Steg for steg, - virker det? Skolebaserte tiltak for å fremme sosial kompetanse og empati og redusere aggressiv atferd FOLKEHELSE Evidence, Education and Professional Work in the Field of Alcohol and Drugs Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø HEMIL-senteret, Universitetet i Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i HEMIL-senteret, Universitetet i HEMIL-senteret, Universitetet i UNIFOB AS, Universitetsforskning FOLKEHELSE Evaluation of Physical Activity and HEMIL-senteret, Universitetet i healthy school meals The influence of environmental and structural issues on the implementation FOLKEHELSE An outpost for the quality of life? The Mother and Child Health Centres and the mental health of children FOLKEHELSE Network for Psychiatric Epidemiology (NEPE) FOLKEHELSE Work-related disability:causes & consequences FOLKEHELSE Enigmatic geographical differences: A study of contextual determinants of health inequalities in Norway UNIFOB AS, Universitetsforskning Det medisinske fakultet, Universitetet i Universitetet i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) FOLKEHELSE An epidemic of morbidity? Norsk institutt for forskning om Interpretations based on Norwegian oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) health surveys FOLKEHELSE Food and eating among young Norwegians. A sociological analysis of teenagers' food ideologies and practices in an everyday context Statens institutt for forbruksforskning

167768 FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

167768 FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Prosjektnumme Aktivitet/Progr Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler r am 169269 DIV-INT Reisetilskudd og workshop - Institutt for sosiologi og Arnfinn J. Andersen Nettverkskapende arbeid innenfor

Detaljer

Prosjekt Aktivitet/Progra Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler. Torbjørg Øyslebø

Prosjekt Aktivitet/Progra Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler. Torbjørg Øyslebø Prosjekt Aktivitet/Progra Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler nummer m 167157 AKLIMED Global risk scoring in relation to prognosis in patients with coronary heart disease using recently identified

Detaljer

Oversikt program forskerseminar VAM

Oversikt program forskerseminar VAM Oversikt program forskerseminar VAM Onsdag 26. november 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle

Detaljer

arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation

arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation 2011 arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation Arena programmet Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer.

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14

CURRICULUM VITAE. Number of peer-review international scientific journal articles 14 CURRICULUM VITAE Carlo Aall, Vestlandsforsking, Box 163, N-6851 Sogndal, Norway. Born 14.09 1962. Phone + 47 991 27 222. E-mail: caa@vestforsk.no. Education and professional career 2012 : Visiting professor

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t Årsrapport 2 0 1 0 Annual report Content Innhold Forord 3 Introduction Årsberetning 2010 4 Årsregnskap 2010 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Automatisk deteksjon av fangstgroper Klimascenarioer til praktisk nytte

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Sustainable and Healthy catering

Sustainable and Healthy catering HealthCat - Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering Positive experiences with sustainable and healthy food Problems with implementing sustainable and healthy food Recommendations

Detaljer

Årsrapport 2009 Annual report

Årsrapport 2009 Annual report Årsrapport 2009 Annual report Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2009 4 Report from the board of directors 2009 Årsregnskap 2009 6 Financial statement 2009 Statistikk og gendata 7 Statistics

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy 2010-2013 Det levende universitet Strategy 2010-2013 Norwegian University of Life Sciences Vision Statement

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

Byplangrep og bostedssegregasjon

Byplangrep og bostedssegregasjon NIBR- rapport 2012:11 Torunn Kvinge Rolf Barlindhaug Camilla Lied Marit Ekne Ruud Byplangrep og bostedssegregasjon Byplangrep og bostedssegregasjon Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR/ Fafo rapport 2012

Detaljer

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Kjell G. Karlsen Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Infoto, Harald Harnang På vegne av ansatte i Narvik kommune ønsker vi velkommen til Narvik On behalf of the employees of Narvik

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 INNHOLD/CONTENT Forord 4 Preface 5 Styrets Beretning /Report from the board directors 2007 6 Prosjektpresentasjon 10 Årsrapport fra avdelingene/department Annual

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring

«Min logg» Målsetting: Namn: Veke: Eigne kommentarar: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring APPENDIX 4 Målsetting: «Min logg» Namn: Veke: Dato Aktivitet/ aktivhet Tid Intensitet Mestring Eigne kommentarar: BORG-SKALA BORG OPPLEVING TRENINGSEFFEKT 6 Kvile Ingen 7 8 9 10 11 12 13 Det kjennest

Detaljer

Årsrapport 2013 Annual Report 2013

Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Innhold Content Forord Årsberetning 2013 Årsregnskap 2013 DART Anvendt forskning i IKT SAMBA Statistisk analyse, mønster gjenkjenning og bildeanalyse SAND Statistisk

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene

Faglig rapportering 2014. Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Faglig rapportering 2014 Delrapport: Års- og sluttrapporter fra prosjektene Dato: 20. mars 2014 Forsidebildet viser utflukt til Sandfjellet på Sørøya med prosjektet Aktivitetsskolen i Finnmark. Baksidebildet

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

SOSIALØKONOMEN. Nordisk samarbeid

SOSIALØKONOMEN. Nordisk samarbeid SOSIALØKONOMEN Nordisk samarbeid SOSIALØKONOMEN har tidligere behandlet spørsmålet om nordisk samarbeid på lederplass, siste gang før det nå avholdte Kobenhavnmote. Vi mente da at Norge, nettopp på grunn

Detaljer