Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler"

Transkript

1 Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler AKLIMED A novel mutation in MTND5, the Seksjon for nevrologi, Haukeland Torbjørg Øyslebø mitochondrial ND5 gene studies of Universitetssykehus molecular pathogenesis and potential treatments AKLIMED Liver X receptor signaling in sepsis Kirurgisk forskning, Institutt for, Torbjørg Øyslebø and multiple organ failure Rikshospitalet HF AKLIMED HLA-G AND HUMAN Institutt for Kreftforskning og Torbjørg Øyslebø CYTOMEGALOVIRUS INFECTION molekylær medisin, Norges teknisknaturvitenskapelige IN PATHOGENESIS OF PRE- ECLAMPSIA AKLIMED An international collaboration to study the association between B vitamins, homocysteine and cognitive decline in the elderly ARB-FOR Tøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidsmarkedet ARB-FOR Reguleringsregimer for inkluderende arbeidsliv ARB-FOR Whistleblowing in Norway: Retaliation and victimization. Institutt for medisinske basalfag, Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Fafo, Forskningsstiftelsen Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Prevalence and concept clarification Torbjørg Øyslebø ARB-FOR Etter prosjektet, hva så? Erfaringer med etterbruksverdien av prosjekter og programmer? Prosjekter og programmer som virkemiddel for å fre Arbeidsforskningsinstituttet AS ARB-FOR Ny organisering og ledelse. NTNU Samfunnsforskning A/S Inkluderende arbeidsliv i en konkurranseøkonomi ARB-FOR Worklife Assessment form Within - Høgskolen i Østfold, Avdeling for Personal Thrive through Good ingeniørfag Working Practice ARB-FOR Inclusive working life for older Stiftelsen Østfoldforskning workers through organisational change and increased mobility ARB-FOR Stimulering til arbeid fremfor trygd Rogalandsforskning RF, Arbeidsliv for langtidssykemeldte med muskel- og verdiskapning og skjelettplager. Inkludering, utstøting og virkemidler ARB-FOR Internasjonalisering av norske virksomheter og konsekvenser for arbeidsforhold i deres enheter hjemme ARB-FOR Innvandreren som kom inn fra kulden En studie av vertikal mobilitet i arbeidslivet blant innvandrere, etterkommere og etniske nordmenn. NTNU Samfunnsforskning A/S, Studio Apertura Fafo, Institutt for Arbeidslivs- og Velferdsforskning AS ARB-FOR Work unlimited: Local adaption to global transformation. Strategies for an inclusive worklife SINTEF Teknologi og samfunn ARB-FOR Pensjon i arbeid - fra desentraliserte Fafo, Institutt for Arbeidslivs- og løsninger til avtale og partsbaserte Velferdsforskning AS ordninger? ARB-FOR Fleksibilitet på norsk - et Institutt for sosiologi og inkluderende arbeidsliv? statsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ARB-FOR Unge i risikosonen - arbeid, Høgskolen i Bodø, Avdeling for sårbarhet og livsplaner samfunnsfag ARB-FOR Midlertidige ansettelser og innleid Fafo, Institutt for Arbeidslivs- og arbeidskraft i norsk arbeidsliv Velferdsforskning AS ARB-FOR Employability and workability: Towards new types of employment relations? Pedagogisk forskningsinstitutt,

2 ARB-FOR Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter IA-avtalen. Hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften? Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsmedisinsk seksjon ARB-FOR Ustøtings- og inkluderingsprosesser i arbeidslivet for personer med psykiske lidelser og rusproblemer ARB-FOR Sluttpakker - et brudd med «den norske arbeidslivsmodellen»? ARB-FOR Musculoskeletal disorders and health, from technical schools into working life ARB-FOR Forestillinger om arbeidslivets normalarbeidstakere - et hinder for et inkluderende arbeidsliv? ARB-FOR Mangfold og inkludering i arbeidslivet: Virksomhetenes personalpolitikk ARB-FOR Inkluderingsstrategier og ekskluderingsmekanismer ved omstilling i kommunale virksomheter ARB-FOR Mellom nærvær og fravær - bruken av permitteringer i norsk arbeidsliv Rogalandsforskning Rogalandsforskning RF, Arbeidsliv og verdiskapning Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsmedisinsk seksjon SINTEF Teknologi og samfunn, Institutt for industriell miljøforskning (IFIM) Samfunns- og næringslivsforskning AS Rokkansenteret, Universitetsforskning Rogalandsforskning RF, Arbeidsliv og verdiskapning ARB-FOR Integritet og inkludering. En studie av helsefremmende og inkluderende mekanismer knyttet til ivaretakelse av integritet i arbeidsmiljøet Arbeidsforskningsinstituttet AS ARB-FOR Kulturarv som massefenomen og NTNU Samfunnsforskning A/S veiviser. Potensialet for næringsutvikling og økt sysselsetting innen kulturminnevern ARB-FOR Sykefravær og funksjonsevne Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitet i Oslo ARB-FOR Arbeidsforhold og fleksibilitet i nordisk eldreomsorg Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) ARB-FOR Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen: Endringer i reguleringsformer og bedriftenes arbeidskraftsstrategier ARB-FOR Inklusjons- og eksklusjonsprosesser i et segregert arbeidsmarked ARB-FOR SIN EGEN SJEF. Bedriftsetablering som arbeidslivsstrategi for kvinner i distrikts-norge Fafo, Forskningsstiftelsen Institutt for samfunnsforskning Norsk senter for bygdeforskning ARB-FOR Likhet og mangfold på arbeidsplassen: Om kollektive normers betydning for inkludering og ekskludering i arbeidslivet ARB-FOR Recuitment in a multiicultural society ARB-FOR Inkluderende arbeidsliv - Individualisert ansvar En studie av tilpasningsstrategier og kompetanseutfordringer i det moderne arbeidsliv ARB-FOR The impact of immigration on employment and wages of Norwegian workers Agderforskning AS Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Arbeidsforskningsinstituttet AS Institutt for samfunnsforskning

3 ARB-FOR Deltakelse i arbeidslivet muligheter Statistisk sentralbyrå, og belønningsystemer Forskningsavdelingen ARB-FOR Hva fremmer og hva fremmer Forskningspolitikk, NIFU suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom? ARB-FOR The Regional Arena for Workrelated Nordlandsforskning Inclusion and Exclusion ARB-FOR Victimisation from bullying and UNIFOB AS, Universitetsforskning harassment in the workplace: Causes, consequences and problem management ARB-FOR Managing back to work staregies Høgskolen i Bodø ARB-FOR Læringshistorier om omstillinger - Det grådige eller gode arbeidsliv? ARB-FOR Corporate Governance på norsk: Er den norske modellen for bedriftsdemokrati og inkluderende arbeidsliv liv laga i et moderne arbeidsliv? ARB-FOR Nedbemanning i norsk arbeidsliv: Effektivisering, marginalisering og rettsliggjøring SINTEF Teknologi og samfunn, Institutt for industriell miljøforskning (IFIM) Fafo, Forskningsstiftelsen Samfunns- og næringslivsforskning AS ARB-FOR Utstøting fra arbeidsmarkedet Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning ARB-FOR Learning in the context of Samfunns- og næringslivsforskning organizational change (SNF), Senter for Strategi og ledelse ARB-FOR Employment Discrimination on Grounds of Ethnicity, Gender and Disability: A Legal Analysis of the Decisions of the New Appeals Board ARB-FOR Inkludering av personer med redusert funksjonsevne - barrierer og muligheter ARB-FOR Verdsetting av kunnskap i et multikulturelt arbeidsmarked Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo ECON Analyse a.s Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige ARB-FOR Changing Work - The impact of Reorganisatino and Reallocation on Establishment Performance and Worker Well Being Institutt for samfunnsforskning ARB-FOR Arbeidslivet som erfaringsverden Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i ARB-FOR EKTEFELLEDELT ARBEIDSTID - Arbeidsforskningsinstituttet AS 30 ÅR ETTER ARB-FOR Ulikhet i inntekter og muligheter. Et åpnere arbeidsmarked for kvinner, ungdom, og etniske minoriteter. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo ARB-FOR Work unlimited - Healthy transformation of Norwegian firms in a global context NTNU Samfunnsforskning A/S ARB-FOR Labour market integration of nonwestern Instituttgruppa for immigrants - identifying samfunnsforskning, Biblioteket policies that work ARB-FOR Work Unlimited: Management SINTEF Teknologi og samfunn, Ny Consultants as Change Agents. praksis ARB-FOR Betydningen av eierskap: Institutt for samfunnsforskning Omstillinger og omsorg for de ansatte i familiebedrifter ARB-FOR Likestilling og mangfold - gode strategier for et inkluderende arbeidsliv? SINTEF Teknologi og samfunn, Institutt for industriell miljøforskning (IFIM)

4 ARB-FOR Det gamle og det nye arbeidslivet Inklusjon eller eksklusjon Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) ARB-FOR Nakke- og skuldersmerter hos ungdom: årsaksmekanismer og preventive tiltak ARB-FOR LIMITS TO INCLUSION: GLOBAL CARE WORKERS IN THE NORWEGIAN labour market ARB-FOR PROFRÅD-basert karriereservice som ledd i attføring og voksenopplæring - utprøving av virkemidler NTNU Samfunnsforskning A/S Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) NTNU Samfunnsforskning A/S ARB-FOR Lærernes opplevelse av skolen som NTNU Samfunnsforskning A/S arbeidsplass ARB-FOR Are new technologies and new work Institutt for samfunnsforskning practices biased against immigrant workers? ARB-FOR Kjønnsforskjeller i lønn og karriere: Institutt for samfunnsforskning Hva betyr omstillinger i arbeidslivet og manglende likestilling i familiesfæren? ARB-FOR The importance of public Transportøkonomisk institutt (TØI) infrastructures for the regional labour market ARB-FOR Den nye arbeidsplassen: Arbeid, Statens arbeidsmiljøinstitutt helse og deltakelse i arbeidslivet. En prospektiv, longitudinell undersøkelse AREAL Domestic implementation of rules of NORUT Samfunnsforskning AS origin for seafood exports. The cases of Denmark, Iceland, and Norway AREAL Environmentally friendly poinsettia Universitetet for miljø- og production through transformation biovitenskap, Institutt for plante- og miljøvitenskap AREAL Green services - a growing Norsk senter for bygdeforskning enterprise? The farm as an arena for learning and a resource for quality of life AREAL WTO, globalisation and the entry into new export markets for seafood Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) AREAL Umbrella branding of regional product concepts: Marketing and inter-organizational challenges in implementation of the Fjord Norway Brand Samfunns- og næringslivsforskning AS AREAL Protected Areas as Resourced for Nordlandsforskning Coastal and Rural Business Development AREAL Reconceptualizing the Norw. NINA - Lillehammer National Park? On changing premises for commercial innovation, acceptable use and responsive management of NPs AREAL Efficient means for the development Norsk senter for økologisk landbruk of organic production (NORSØK) AREAL Cultural landscapes in the rural Telemarksforsking - Bø periphery: From outdated agricultural policy to innovative landscape policy AREAL The Quest for New Sources of Income: Norwegian Agricultural Policy in Transition AREAL Socio-environmental effects of organic farming in Norway Rogalandsforskning, Samfunns- og næringsutvikling Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

5 AREAL Innovation in small scale rural tourism: How to organise for improvement and expansion? AREAL Nature tourism in protected Norwegian mountains and forests: Do we want it, and on what conditions? AREAL Urban forest values - taxonomy and case studies AREAL Handelsbarrierer og foredling i fiskevarer Norsk senter for bygdeforskning Nord-Trøndelagsforskning Norsk institutt for skogforskning Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Senter for Strategi og ledelse AREAL Areal og markedsmodell for oppdrett av laks og ørret Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Senter for Strategi og ledelse AREAL Public Administration and Business Policies for Income Generating Services in Rural Areas - The Nordic Case AREAL Geografisk informasjonsteknologi og kommunikativ planlegging i bruk og vern av arealer i kystsonen Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning Universitetet i Tromsø AREAL Impacts of the agricultural policy on Norsk institutt for the Norwegian meat sector landbruksøkonomisk forskning AREAL Globalization and performance in NORUT Samfunnsforskning AS the Chinese-Norwegian Seafood Trade AREAL Innovation and tradition in creative Norsk institutt for by- og union? New public policies and local regionforskning conditions for land and naturebased business development AREAL Effects on forestry and agriculture from forest conservation Nord-Trøndelagsforskning AREAL Use of big bale silage to horses and Norges veterinærhøgskole, Institutt possible negative effects on health for sports-og familiedyr AREAL Reindeer management and tourism Høgskolen i Finnmark AREAL The Politics of Area Management in Norsk institutt for Norwegian Primary Industries landbruksøkonomisk forskning AREAL On the economics of Sámi reindeer Senter for økonomisk forskning AS herding: Policy analysis to reduce (SØF), c/o Institutt for overgrazing and conflicts samfunnsøkonomi AREAL Changing cultural landscapes: stakeholders` preferences, values and priorities Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning AREAL Public areas in Norway free from chemical pesticides - research and development to develop IPM strategies for urban landscapes and nurseries Planteforsk, Plantevernet AREAL Arctic landskapes on the threshold Universitetet i Tromsø to the experience economy. - dispositons and social capital for experience production AREAL Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for fisketurisme [Business development naturforvaltning carried out in remote and outlying fields] AREAL Opportunities for Norwegian production of bio-diesel from agricultural crops Planteforsk, Apelsvoll forskningssenter

6 AREAL Nature protection and tourism development in a national park mountain region - conflict or symbiosis? AREAL Internationalisation of Agricultural Policies: Consequences for the Agricultural Sector in Northern Norway AREAL Innovative Communities: Collective Entrepreneurship in a Rural Community Context AREAL Institutional Embeddedness and Implementation of Seafood Regulations AREAL Recreational homes in the hinterland of urban regions - development and implications AREAL Farmbased tourism. Combining farming with tourism: challenges and opportunities AREAL Place development and brand building as a means of stimulating economic growth Transportøkonomisk institutt (TØI) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Nordlandsforskning Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Østlandsforskning Norsk senter for bygdeforskning Norsk institutt for by- og regionforskning AREAL Landscape management through Norsk senter for bygdeforskning bio energy production? An explorative study of pilot projects in Norway AREAL On the economic importance of the ECON Analyse a.s horse industry in Norway AREAL Evaluating internet-marketing and e- Statens institutt for forbruksforskning commerce strategies in the cases of farm holidays and holidays in fishermen's cabins AREAL Feral sheep in coastal heaths - Planteforsk, Kvithamar developing a sustainable local industry in vulnerable cultural landscapes forskingssenter AREAL Constructing and Practicing Sustainability in Agriculture: Norway and Australia Norsk senter for bygdeforskning AREAL Economic and landscape impact analysis for changing land-based bio-production in Norway AREAL Non-timber forest goods and local economic development: An untapped potential? AREAL How can landowners contribute more to local economic development? AREAL The Influence of the Concession Act on the Local Community AREAL The role of second homes in development of sustainable rural tourism AREAL Trilateral (Norway, USA, Canada) Wilderness Management and Planning Research Project AREAL Landscape protection as a management tool - does it fulfil its aims? Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for økonomi og ressursforvaltning Norsk institutt for skogforskning Norsk institutt for jord og skogkartlegging Statens institutt for forbruksforskning Møreforsking Volda Norsk institutt for jord og skogkartlegging AREAL WTO negotiations and the changing Rogalandsforskning, Samfunns- og framework conditions for Norwegian næringsutvikling agriculture, fisheries and aquaculture AREAL Land use and structures of dairy farms - an ecological-economic analysis for policy support Planteforsk, Kvithamar forskingssenter

7 AREAL The transformation and internationalisation of knowledge about green roofs AREAL Adding value to the future: tools for mineral resource management in Norway AREAL Nutrition-based improvement of physical performance in sports dogs AREAL Effects of different grazing pressures on semi-natural grasslands cultural landscapes, sheep production and welfare and farm economy Sosialantropologisk institutt, Norges geologiske undersøkelser Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning AREAL Markedsadgang og kjøpermakt Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Senter for Strategi og ledelse AREAL Transforming transfers Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen AREAL Tourism innovations and large WNRI (Vestlandsforsking), protected areas Environment Research AREAL THE INTERACTION BETWEEN Nord-Trøndelagsforskning AGRICULTURE AND THE VILLAGE - HOW THE VILLAGE MILIEU AFFECTS THE FARMERS AS STRATEGIC DECISION- MAKERS AREAL Innovation management Samfunns- og næringslivsforskning performance in Norwegian (SNF), Senter for Strategi og ledelse Aquaculture AREAL Green care: Effects of animals and plants on the farm in a therapeutic process for people with psychiatric diseases AREAL MOLO - GIS et system for rasjonell arealbruk og miljøtilpassing i oppdrett AREAL Against All Odds. Successes and Failures of European Agrarian Parties AREAL Income supported farming: The economic behaviour of farmer households AREAL Nutrition-based improvement of physical performance in horses AREAL Developing tools for improved landscape classification and management AREAL Conflicting use of the sea - a tensions opposition to become cooperative co-management? AREAL Alliances and networks in the strategic development of destinations in the Norwegian tourism industry AREAL Knutepunkt Hardangerviddamøtestad Hardangervidda Nasjonalparksenter AREAL Innovativ fisketurisme i innlandet (INNOFINN) - en analyse av ressurs, produkt, marked og økonomi som grunnlag for næringsutvikling AREAL Friskt materiale av julestjerne ved behandling, karantene og fremavl AREAL Airborne Lidar based forest inventory of Wisconsin forests Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Havforskningsinstituttet, Senter for kystsone Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Norsk institutt for jord og skogkartlegging Universitetet i Tromsø Høgskolen i Buskerud, Økonomiskadministrative fag Vinje kommune Mjøsen Skogeierforening Planteforsk, Plantevernet Prevista AS - Kongsberg

8 AREAL Hvordan skal Statskog øke egen og Statskog SF - Namsos andres verdiskaping i tilknytning til sine eiendommer? AREAL Revegetering av masseuttak i fjellet Det Kgl. Selskap for Norges Vel kunnskapsarena og grunnlag for bærekraftig næringsutvikling i lokalsamfunnet AREAL Hesten brukt i terapeutisk Norsk Hestesenter - Stiftelse sammenheng innen psykisk helsevern i Norge AREAL Rammebetingelser for skogbaserte Norges Skogeierforbund verdikjeder i Norden av betydning for verdiskaping, sysselsetting og innovasjon AREAL Social motivation and social Norges Pelsdyralslag housing of farmed silver fox vixens in relation to group size, group composition and cage design AREAL Hest i turistnæringen - marked og Norsk Hestesenter - Stiftelse innovasjon AREAL Utforske økonomiske og TideTec AS miljømessige sider ved anvendelse av TideTecs konsept for tidevannsdrevet, kombinert verdiskaping på en lokalitet AREAL Improving moose forage with Løvenskiold-Fossum, Hovedkontor benefits for the hunting, forestry and farming sectors AREAL Laks og verdiskaping i Elvene rundt Trondheimsfjorden Trondheimsfjordsregionen AREAL Planter for norsk klima Norsk Gartnerforbund AREAL Utvikling og kommunikasjon av Norges teknisk-naturvitenskapelige Voss natur- og kulturløypa, Plantebiosenteret AREAL Innføring av ny Resipientanalyse akvakulturdriftsforskrift og MTB. Vil dette føre til en bedre utnyttelse av arealet disponibelt for fiskeoppdrettsanlegg? AREAL Tiltak mot invaderende plantearter ISS Vaktmester Kompaniet AS, Park på ekstensivt skjøttede arealer og landskapspleie AREAL Oppformering av stedegne gras, urter og lignoser til restaurering i fjellet Gartnerhallen eliteplantestasjon AREAL Effekter og konsekvenser for driftsøkonomi, bonde og buskap ved innføring av AMS på norske mjølkebruk AREAL Increased utilization of poultry byproducts in Norwegian fur animal feed AS-HEL Human Intestinal Microflora. Alterations caused by lifestyle factors and its association to immune related diseaes AS-HEL May divorce and early loss of job status increase socio-economic inequalities in mortality? AS-HEL Identifying predictors for overweight and obesity among Norwegian children and adolescents Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Norwegian Fur Breeders' Association, (Norges Pelsdyralslag) Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi Ernæringsforskning, Inst. for, Arthur Aamodt Arthur Aamodt Arthur Aamodt BEDSAM Do CSR-instruments matter? Assessing CSR for sustainability in Norway Fridtjof Nansens institutt (FNI) Helge Rynning

9 BEDSAM The Stakeholder-driven organization: A study of factors related to integrating CSR, stakeholders, risk and decisionmaking BEDSAM Does Corporate Social Responsibility reduce labor costs? Handelshøyskolen BI Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Helge Rynning Helge Rynning BEDSAM International developments, dissemination and implementation of CSR in the Norwegian clothing sector BEDSAM Financial Intelligence Units in a comparative perspective BEDSAM Communication Strategies, Media Coverage, and Corporate Social Responsibility in Norway BEDSAM Corporate Social Responsibility: Comparing the actions of firms and the role of the public sector in corporate-pluralist democracies BEDSAM What makes companies act responsibly? External and internal incentives for corporate social responsibility BEDSAM Biodiversity offsets as a tool for corporate social responsibility and sustainable development BEDSAM Developing socially responsible companies through branding. Rogalandsforskning Møreforsking Volda Chr. Michelsen Institutt DNV AS, DNV Reseach SINTEF Teknologi og samfunn, Institutt for industriell miljøforskning (IFIM) Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning BEDSAM Fraud in International Trade Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Helge Rynning BEDSAM Do SRI investment and ethical lending policies have an impact on unethical behaviour? The case of Storebrand and DnB/NoR BEDSAM C(S)R in global value chains, a conceptual and operational approach BEDSAM Responsibility towards whom? The triple challenge to the Modern Norwegian corporation BEDSAM Commerce and Crime in War and Dictatorship: Towards Ethical Values for Global Commerce BEDSAM The meanings of economical crime in the taxi trade - means for prevention? BEDSAM Ethical guidelines and implementation of corporate social responsibility Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og logistikk NTNU Samfunnsforskning A/S Senter for utvikling og miljø, Fafo, Institute for Applied International Studies Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Menon AS Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning Helge Rynning BIA Casting Top Models Elkem Aluminium ANS - Kristiansand Astrid B. Brenna BIA Mer effektive prosesser som gir bedre indre og ytre miljø i ferrolegeringsindustrien BIA Konsistent kvalitet i tykkvegget kulegrafittjern Ferrolegeringsindustriens forskningsforening (FFF) Astrid B. Brenna Rolls-Royce Marine AS, Dep.: Astrid B. Brenna Foundry BIA Fremtidens støperiteknologi Fundo Wheels AS Astrid B. Brenna BIA High-Value Aluminium End- Hydro Aluminium AS - Oslo Astrid B. Brenna Products from Extruded Sections BIA Sustainable Production Process for Hydro Aluminium, High Purity Astrid B. Brenna Capacitor Foil Vigeland Metal BIA Miljøvennlige koblinger for sikker og Raufoss Water and Gas AS Astrid B. Brenna lekkasjefri distribusjon av drikkevann

10 BIA Process Innovations for High Hydro Aluminium AS, Årdal Astrid B. Brenna Current Density Metallverk BIA INNOVATIONS IN RESPONSE TO Jotun AS Astrid B. Brenna NEW REGULATIONS OF CONVENTIONAL AND NEW MATERIALS IN A LIFE CYCLE, FUNCTIONAL AND HOLISTIC PERSPECTIVE BIA New Innovative Printing Paper Norske Skogindustrier ASA, Astrid B. Brenna grades Konsernsenter BIA Integration of Economical Cybernetica as Astrid B. Brenna Optimization and Model Predictive Control of Complex Plants BIA Kunnskapsbasert styring av Elkem Aluminium ANS Astrid B. Brenna nano/mikropartikler i morgendagens pressbolt BIA ORIGO - Norske bedrifter som sentrum for global verdikjedestyring O. Mustad & Søn A/S - Gjøvik Dag Børke BIA Nye transportløsninger i bysentrum Trondheim kommune, Rådmannen - Næringsavdelingen BIA Framkommelighetsmålinger på vei Telenor ASA, Research and Development BIA Effektivisering via forbedret CSAM International AS helseinformatikk - metodeverktøy for effektivisering innenfor sykehus og helsesektoren BIA TRANSPORTNAVET TakeCargo AS TAKECARGO - MULTIMODAL VERDIKJEDEINTEGRASJON, OPTIMALISERING OG STATISTIKKGENERERING BIA Intelligente førerstøttesystemer for Q-Free ASA økt trafikksikkerhet BIA Verdikjeder, logistikkløsninger og Lerum Fabrikker AS miljø ved distribusjon av drikkevarer Dag Børke Dag Børke Dag Børke Dag Børke Dag Børke Dag Børke BIA Software Interface Adaptor - verktøy Bluegarden Harald Reed for et inkluderende informasjonssamfunn BIA Datafangst for GIS fra digitale luft ProCaptura A.S. Harald Reed foto BIA Digital modellering og EuroSpatial as Harald Reed produktuavhengige flerbrukersystemer (ISM) for økt verdiskapning og effektiv forvaltning av miljøressurser BIA Global Software Development CultureIT Harald Reed BIA EVidence based Improvement of Geomatikk AS Harald Reed SOFTware engineering BIA Automatisk 3D kontroll for Tordivel AS Harald Reed stykkproduserende industri BIA Norsk COSI - Co-development IKT Norge Harald Reed using inner and Open source in Software Intensive products BIA The next generation low-power Novelda AS Jan E. Marthinsen handheld ultra wide band shortrange 3D-radar BIA ASK - Avansert ABB AS, Corporate Research Center Jan E. Marthinsen Systemkonstruksjon av kombinerte maskinvare- og programvaresystemer for økt effektivitet i produktutviklingen BIA Byggemetoder for 3D Heterogene SensoNor AS Jan E. Marthinsen Mikro / Nano systemer BIA Nytt produkt for ikke-invasiv hjernetrykkmåling Sensometrics AS Jan E. Marthinsen

11 BIA Nonlinear Acoustig Imaging in Norbit AS Jan E. Marthinsen Medicine, Sub sea, and Petroleum Applications BIA Radioløsninger for pakkebaserte Nera Networks ASA Jan E. Marthinsen bredbåndsforbindelser BIA PubGene BioWeb Search and PubGene AS Jan E. Marthinsen Analysis Engine BIA Next-generation low-cost ZigBee Chipcon AS Jan E. Marthinsen System-on-Chip BIA Utvikling av en nanoteknologisk Lifecare AS Jan E. Marthinsen blodsukkermåler for kontinuerlig in vivo måling av blodsukker hos pasienter med Diabetes mellittus BIA Improving the Development of ABB AS, Corporate Research Center Jan E. Marthinsen Programmable Logic Controllers BIA Mikrooptiske sensorer for Tomra Systems ASA Jan E. Marthinsen spektrometriske anvendelser BIA Human Habitat: a Self-sufficient, Diego Botero-Cabal Jørn Lindstad Sustainable Settlement Solution BIA Utvikling av miljøvennlig sement Norcem A.S - Brevik Jørn Lindstad designet for å produsere stabil og robust selvkomprimerende bygningsbetong (SKBB) BIA Utvikling og ledelse av Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Jørn Lindstad leverandørnettverk for Veidekke Trondheim BIA Forskings - og utviklingsprosjekt Matre Innovation Jørn Lindstad vedrørende universell utforming. Tilgjengelighetskonsept knyttet til boliger, bygg og transportmidler BIA Nye muligheter for byggenæringa Snøhetta AS Jørn Lindstad gjennom økonomisk verdsetting av miljøeffekter? BIA FoU Prosjekt Bygg og Eiendom Multiconsult AS Jørn Lindstad som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester BIA GEOSUITE 2 ViaNova Systems AS Jørn Lindstad BIA Kvalitet i ArkitektProsjektering - Arkitektfirmaet C.F. Møller Norge AS Jørn Lindstad Utvikling av et karaktersystem for evaluering av kvalitet i prosjekteringstjenester BIA Seismic Design - Research with the aim of development of improved integrated methods for design of structures for seismic conditions Dr.techn. Olav Olsen a.s Jørn Lindstad BIA Praktisk usikkerhetsstyring i prosjekter Statoil ASA, T&P Prosjektutvikling ( PRO), PSK Prosjektstyring ( PS ) BIA Wonder - bærekraftig virksomhets- Agder Energi og næringsutvikling i mellomrommet mellom kunst, kultur og næringsliv. Jørn Lindstad Lise Våland Sund BIA Horisontale kunnskapsnettverk for Statskonsult AS Lise Våland Sund innovasjon i offentlig sektor BIA PLAY ASONO AS Lise Våland Sund BIA PROSTORY - ledelse av Gode Sirklar AS Lise Våland Sund komplekse prosjekter som storymaking BIA PairLIMS, en ny standard og et system for håndtering av biologiske og medisinske forskningsdata. Scientific Dataservices AS Lise Våland Sund BIA Tjeneste- og nettkonvergens, analyse av fremtidige muligheter, (ECOSYS-Norge) BIA Adaptive Risk Management Framework Telenor ASA, Research and Development SAS Institute AS

12 BIA SensPos - Positioning of mobile sensor nodes with small resources in a radio based ad hoc network Telespor AS BIA Kvalitetssikker Digital Innholdshåndtering 2 Hjemmet Mortensen Trykkeri A/S BIA TERRELLA - International services Nemko AS for global markets BIA Den grafiske bransjen stikker ny Visuell Kommunikasjon Norge kurs: fra prosessinnovasjon til (VISKOM) markedsdrevet tjenesteinnovasjon. Øystein Strandli Øystein Strandli Øystein Strandli BIA Avanserte verktøy og robust Volvo Aero Norge AS Sven Samuelsen prosessautomatisering BIA ALUPART: Intelligent og Hydro Aluminium Structures Raufoss Sven Samuelsen tilpasningsdyktig produksjon av aluminium bildeler AS BIA Utvikling av automatisert Kongsberg Automotive AS, KA Sven Samuelsen produksjonsenhet for komposittkoblinger med full variantfleksibilitet og én takts omstilling Raufoss Works BIA Konsept for dynamisk produksjon Kongsberg Defence and Aerospace Sven Samuelsen av høyteknologiske produkter AS BIA Multimodal kreftbehandling - CancerCure AS Tronn Ø. Hansen selektiv frigjøring av virkestoffer kombinert med hypertermi, termisk destruksjon og/eller strålebehandling BIA Effektiv produksjonsteknologi for turbidimetrisk Cystatin C immunoassay for storskalaanvendelse på automatiserte instrumentplattformer Gentian AS Tronn Ø. Hansen BIA Kolostrum- en næringsrik og ubrukt CuraMed as ressurs BIA Plantevern uten fare for helse og Bioskiva A/S miljø ved hjelp av cyanobakterier BIA Produksjon av solbeskyttende Promar AS karotenoider fra bakterier BIA A novel antimicrobial agent for Lytix Biopharma AS topical treatment of challenging infections caused by drug-resistant bacteria BIA Utvikling og klinisk uttesting av et OstomyCure AS implantat til bruk på pasienter med ileostomi (utlagt tynntarm) BIA Development of diagnostic KIT Orthogenics AS related to Osteoarthritis (OA) BIA mspulse Infection Management MainSani AS System BIA Combination of chemotherapy, GemVax AS radiation and immunotherapy in patients with non-small cell lung cancer improving cancer vaccine efficacy BIA Utvikling og testing av standarder Chiron AS for legemidler, narkotika og deres metabolitter til bruk i analyseformål. Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen BIA Utvikling og oppskalering av fermenteringsprosesser for medisinsk sopp BIA Rapid & simple microbial tests for developing & industrialized countries: water monitoring and emergency preparedness MediMush Norge AS, Colifast AS Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen

13 BIA Advances in peptide design and laboratory testing to identify suitable peptide-based HIV immunotherapy candidates for product development Bionor Immuno AS BIA Development of mechanism based, Avexxin AS novel anti-inflammatory compounds Tronn Ø. Hansen Tronn Ø. Hansen BIA Fast on-site bacterial identification KS2 Technologies AS Tronn Ø. Hansen BIA Høysensitiv nanopartikkelbasert Dalen Diagnostics AS Tronn Ø. Hansen homogen assayteknologi for analytter med høy molekylvekt BIA In silico system for early KS2 Technologies AS Tronn Ø. Hansen pharmacological profiling of chemical compounds BIOEVO The effect of changes in biodiversity Institutt for biologi, Universitetet i Christin Krokene on functioning of key microbial groups involved in the nitrogen cycle BIOEVO Research Program on Marine Coastal Biodiversity Biologisk institutt, Christin Krokene BIOEVO Population ecology of terrestrial orchids in boreal fens and grasslands formerly used for haymaking BIOEVO The mode of evolution of selected microsatellite loci in Parus species BIOEVO Mechanisms of density dependence and the importance of individual heterogeneity in ungulate populations BIOEVO Genetic and evolutionary basis of variability in Sphagnum metabolites BIOEVO Evolution of lifestyles in lichenized and lichenicolous ascomycetes - a systematic and phylogenetic approach BIOFYS G-protein-coupled serotonin receptors: Signal transduction, molecular interactions, ligand development and importance in heart failure BIOFYS Development of heroin addiction: a consequence of heroin or of its metabolites? BIOFYS Mechanisms for transcapillary transport-from molecules to clinical application BIOFYS Photophysiology and biophysics related to human health BIOFYS Innate and acquired immunity in myocardial adaptation to ischemia - possible therapeutic gains? Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Christin Krokene Christin Krokene Biologisk institutt, Christin Krokene Institutt for biologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for biologi, Universitetet i Christin Krokene Christin Krokene Farmakologisk institutt, Universitetet i Hans Hellebostad Oslo Nasjonalt folkehelseinstitutt, Div. f. rettstoksikologi og rusmiddelforskning Institutt for biomedisin, Univeristetet i Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Biokjemisk avdeling Fysiologisk institutt, Universitetet i Oslo Hans Hellebostad Hans Hellebostad Hans Hellebostad Hans Hellebostad BIOMOL Dynamic tethering of signaling complexes at the nuclear envelope by A-kinase anchoring protein (AKAP) BIOMOL Biosynthesis of secondary metabolites in bacteria and microbial eukaryotes: molecular evolution and function of NRP and PK synthetases BIOMOL DNA repair and genomic (in)stability. Kjersti Sletholt Biologisk institutt, Kjersti Sletholt Rikshospitalet - Radiumhospital HF Kjersti Sletholt

14 BIOMOL Proteoglycan synthesis, sorting and Institutt for molekylær biovitenskap, transport in epithelial cells. Interaction with growth factors BIOMOL Opposing regulatory leukocyte Anatomisk institutt, Universitetet i receptors and autoimmune disease. Oslo BIOMOL Phosphodiesterase-regulated compartmentalization of camp in heart failure BIOMOL Cellular Mechanisms Templating Complex Extracellular Structures via Cellulose Scaffolds: the Oikopleura House BIOMOL Monoamine neurotransmission in the human brain. Basic and translational aspects CERN CERN-related research programme Nuclear Physics Fakultetsdivisjon Rikshospitalet UNIFOB AS, Universitetsforskning Institutt for biomedisin Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i CERN High Energy Particle Physics Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Kjersti Sletholt Kjersti Sletholt Kjersti Sletholt Lill Thorsen Lill Thorsen Bjørn Jacobsen Bjørn Jacobsen CERN Instrumentation for High Energy Particle and Nuclear Physics Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Bjørn Jacobsen CLIMIT Kinetics related to storage of CO2 in Institutt for fysikk og teknologi, hydrate reservoirs Universitetet i CLIMIT Next generation clean hydrogen SINTEF Energiforskning AS combustion technology CLIMIT Developing new concepts for using SINTEF Energiforskning AS hydrogen as gas turbine fuel CLIMIT Trykktank for testing av effekter som en følge av eventuelle lekkasjer til havbunnen i forbindelse med geologisk lagring av CO2 Statoil AS - Trondheim, Forskningssenter Trygve Utheim Riis Trygve Utheim Riis Trygve Utheim Riis Trygve Utheim Riis CLIMIT CO2 storage by carbonation of olivine: Overseas grant for a PhD student CLIMIT Monolittbasert reaktor/brennersystem for anvendelse innenfor kraftproduksjon med CO2 fangst og syntesegass/hydrogen produksjon. Institutt for energiteknikk - Kjeller Hydro Oil and Energy Operation, and Production Norway Trygve Utheim Riis Trygve Utheim Riis CLIMIT Geological Storage of CO_2: Matematisk institutt, Universitetet i Trygve Utheim Riis Modelling of transport in fractured or faulted media CLIMIT Method for energy reduction in acid Statoil AS - Trondheim, Trygve Utheim Riis gas capture processes Forskningssenter CLIMIT Shale reactivity and consequences Institutt for fysikk og teknologi, Trygve Utheim Riis for long term stability of CO2 storage Universitetet i DEMOSREG Bidrar innvandring til å smøre Institutt for samfunnsforskning hjulene i regionale arbeidsmarkeder? DEMOSREG Nye husholdsformer, Institutt for samfunnsforskning demokratisering av barnsdom og mobilitet på arbeidsmarkedet DEMOSREG Subsidiaritet i strandsonen - Norsk institutt for by- og regional variasjon i forvaltning av et regionforskning kollektivt gode DEMOSREG Kulturarv og stedsidentitet Norsk institutt for kulturminneforskning DEMOSREG Kva skjer i Nord? Universitetet i Tromsø

15 DEMOSREG Norsk kommuneplanlegging fra generalplan til økonomistyring DEMOSREG Den regionale stat - balansegang mellom sektorielle og territorielle hensyn DEMOSREG Kompetente velferdskommuner. En studie av lokalt selvstyre i betydningen av institusjonell kapasitet til å omforme statlig politikk DEMOSREG Forskarnettverk småsamfunn - demokrati, styring og regionalitet DEMOSREG Public policy and network governance - Challenges for urban and regional development DEMOSREG Combating Corruption: A Comparison of Anti-Corruption Efforts in Norway, Germany, Poland, Bulgaria and Armenia DEMOSREG Spesialisthelsetjenestens betydning for innovasjon og regional utviklingskraft DEMOSREG Styring av kompleksitet og regional utvikling DEMOSREG Lederskap i regionale endringsprosesser DEMOSREG Hvor tett et nettverk? Regional og interregional interaksjon i lys av teorier om polysentrisitet - en komparativ analyse DEMOSREG Deltakelse, tillit og nyskaping: individer og regioner i omstilling DEMOSREG Breaking the national pattern of innovation - learning from regional experimentation DEMOSREG Desentraliseringspolitikk - Vilkår, muligheter og begrensninger DEMOSREG Miljøprogram som virkemiddel i planlegging for bærekraftig by- og tettstedsutvikling DEMOSREG Multi-level goverance and regional development - the politics of natural gas DEMOSREG Regional Governance and Economic Change DEMOSREG Urban Multicultural Footprints - a study of voluntary activity spaces and value-creation DEMOSREG Regionale vilkår for ein differensiert regionalpolitikk DEMOSREG Styringsformer i byutvikling: fra deltagelse som aktivum i government til deltagelse som strategi i governance Norsk institutt for by- og regionforskning Norsk institutt for by- og regionforskning Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for samfunnsvitenskap Møreforsking Volda Høgskolen i Bodø, Avdeling for samfunnsfag Norsk institutt for by- og regionforskning ECON Analyse a.s Handelshøyskolen BI Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avd. for økonomi og språk Transportøkonomisk institutt (TØI) Rogalandsforskning, Samfunns- og næringsutvikling NIFU STEP Institutt for statsvitenskap, SINTEF Teknologi og samfunn, Arkitektur og byggteknikk NTNU Samfunnsforskning A/S Nordlandsforskning Norsk institutt for kulturminneforskning Møreforsking Volda Norsk institutt for by- og regionforskning DEMOSREG Flernivåstyring i spenningen mellom Rokkansenteret, funksjonell og territoriell Universitetsforskning spesialisering DEMOSREG Partneships and Deliberation -New Nordlandsforskning Approaches in Area Conservation and Management DEMOSREG Geografisk nærhet, demokratisk Institutt for samfunnsforskning legitimitet og politisk deltakelse - en flernivåstudie DEMOSREG Organisation of work and welfare Nordlandsforskning services and regional outcome

16 DEMOSREG Regional areal og -transportpolitikk: Transportøkonomisk institutt, Avd. for offentlig styring og transportanalyser og regional tjenesteproduksjon i en fragmentert utvikling sektor DEMOSREG Identitet og lokal deltakelse. I skjæringspunktet mellom multikultur, flyktighet og stabilitet. Norges byggforskningsinstitutt DEMOSREG Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner? Rogalandsforskning, Samfunns- og næringsutvikling DEMOSREG Samisk valgforskningsprogram Sámi allaskuvla, Samisk høgskole DEMOSREG Romlig interaksjon i og mellom Norsk institutt for forskning om regionale boligmarkeder oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) DEMOSREG Transnasjonale nettverk, nasjonale Rokkansenteret, demokratier. Politisk mobilisering og Universitetsforskning engasjement blant unge voksne med innvandrerbakgrunn DEMOSREG Nye storbyregioner - endret deltakelse? Borgere, partier og frivillighet DEMOSREG Contesting sustainability in risk society- the cases of Norway and Britain DEMOSREG Regional Næringsutvikling, Sentralisering og Urbanisering DEMOSREG Omfordeling, strukturell endring og velgermakt DEMOSREG Kommunikativ planlegging, brukarmedverknad og deltaking. Flyktingar og psykisk sjuke si rolle i kommunalplanlegging DEMOSREG Cityregions, knowledge bases and innovation support systems DEMOSREG REFLEXIVE DEMOCRACY IN CHANGING REGIONAL GOVERNANCE DEMOSREG Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital policy and infrastructure policy Rokkansenteret, Universitetsforskning Norsk institutt for by- og regionforskning Institutt for samfunnsforskning Handelshøyskolen BI Møreforsking Volda Norsk institutt for by- og regionforskning Høgskolen i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsfag Transportøkonomisk institutt (TØI) DEMOSREG Reiselivets innovasjonssystem - Høgskolen i Lillehammer, Avdeling regionale og nasjonale utfordringer i for samfunnsvitenskap en globalisert økonomi DEMOSREG Politisk likhet under vilkår av Sámi allaskuvla, Samisk høgskole flernivåstyring DEMOSREG The Future of the Rural Norsk senter for bygdeforskning Municipality: Identity Beacons within a New Municipal Order? DEMOSREG Skolen mellom statlig standardisering og kommunal autonomi DEMOSREG Plan i tid og rom. Norsk planleggingshistorie med særlig vekt på tiden etter DEMOSREG Fra råd til beslutning: En studie av innvandrer- og eldrerådenes rolle i utformingen av kommunale tjenester. Rokkansenteret, Universitetsforskning Rokkansenteret, Universitetsforskning Institutt for samfunnsforskning DEMOSREG Governance of Rural Industries Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning DEMOSREG Demographic Change, Labour Statistisk sentralbyrå, Migration and EU-Enlargement - Relevance for Nordic Regions Forskningsavdelingen DEMOSREG Festivaleriet Telemarksforsking - Bø DEMOSREG Rom for politikk. Tilrettelegging for demokratisk deltakelse i belsutningsfatting og styring Norsk institutt for by- og regionforskning

17 DEMOSREG Offentleg-private partnarskap og institusjonell kapital Møreforsking Volda DEMOSREG Globalisering og regionale Handelshøyskolen BI kunnskapsnettverk DEMOSREG Flytteanalyser, flyttemotiver og Norsk institutt for by- og bostedspreferanser regionforskning DEMOSREG Regional dynamikk i selvstendig Statistisk sentralbyrå, næringsvirksomhet analysert ved Forskningsavdelingen hjelp av arbeidsmarkedsmobilitet i et tverrsnitts- og tidsserieperspektiv DEMOSREG Outside the hierarchy: How can we understand innovation in nonmetropolitan Norway? DEMOSREG Kommunalisering og lokale styringsmentaliteter DEMOSREG Sustainability and Local Planning. History and Contemporary Processes. The Case of Energy ( LOKALENERGI ) Samfunns- og næringslivsforskning AS Norsk senter for bygdeforskning Vestlandsforsking DEMOSREG Kommunal og regional økonomisk utvikling: Analyse av Senter for økonomisk forskning AS (SØF), c/o Institutt for vekstdeterminanter, utdanningsnivå samfunnsøkonomi og migrasjon DEMOSREG Regional sårbarhet og Norsk institutt for by- og konkurransekraft regionforskning DEMOSREG Spatial Planning: Plan, Styring og Nordlandsforskning regioanl utvikling DEMOSREG Bypolitikk som demokratisk håndtering av territorielt endringspotensiale - en komparativ studie av europeiske byutviklingsprosesser DEMOSREG Vilkår for demokratisk deltakelse og innflytelse i flerkulturelle lokalsamfunn DEMOSREG Den likestilte partipolitikken: Demokratisk underskudd og regional variasjon Institutt for byforming og planlegging, Norges teknisk-naturvitenskapelige Norsk institutt for by- og regionforskning Norsk institutt for by- og regionforskning DEMOSREG LOST IN CYBERSPACE Samfunns- og næringslivsforskning AS DEMOSREG Regionalitetens puslespill: byen, Høgskolen i Lillehammer regionen og nasjonen DEMOSREG Regional vekst, nyskaping og læring Samfunns- og næringslivsforskning AS FINANSMARK National Finance Research Data Handelshøyskolen BI, Institutt for Morten Staude Center finansiell økonomi FINANSMARK Finansbilag rettet mot kvinner Trolltind Kommunikasjon AS Morten Staude FOLKEHELSE The social gradient and its causal Frischsenteret for mechanisms samfunnsøkonomisk forskning FOLKEHELSE Environmental toxicants in human Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon milk. PCB, PFOS and flame retardants in human milk and effect on birth weight and postnatal growth. for epidemiologi FOLKEHELSE MS-patients' and MS-medical Det medisinske fakultet, Universitetet doctors' use of and experience with i Tromsø alternative treatment FOLKEHELSE Well-being, identity and coping Universitetet i Tromsø among schoolchildren: Important factors related to their health. A crosscultural study in the Barents region FOLKEHELSE Well-being, identity and coping among schoolchildren: Important factors related to their health. A crosscultural study in the Barents region Universitetet i Tromsø

18 FOLKEHELSE Hospital provision of complementary and alternative treatment approaches. An international survey. Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø FOLKEHELSE International workshop to determine Det medisinske fakultet, Universitetet standard questionnaire when i Tromsø investigating population use of CAMAn international survey FOLKEHELSE The Two Faces of Sexual Abuse. Institutt for psykologi, Universitetet i How Can Experience of Victims and Tromsø Offenders Be Used To Prevent Sexual Abuse? FOLKEHELSE Extended self-certificated sick leave Det samfunnsvitenskapelige fakultet, and structured dialogue at Universitetet i Tromsø workplace, a way to maintain health and avoid exclusions from work? FOLKEHELSE Factors behind the high Coronary Heart Disease and death in Russia FOLKEHELSE Is osteoporosis related to the risk of atherosclerosis and cardiovascular disease? FOLKEHELSE Gender specific processes linking stress and mental health in the general population: A five-country study FOLKEHELSE The Hordaland Homocysteine and Health Studies - biobanks and follow-up studies FOLKEHELSE Health Inequalities: Psychosocial Mechanisms in Childhood and Adolescence FOLKEHELSE Steg for steg, - virker det? Skolebaserte tiltak for å fremme sosial kompetanse og empati og redusere aggressiv atferd FOLKEHELSE Evidence, Education and Professional Work in the Field of Alcohol and Drugs Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø HEMIL-senteret, Universitetet i Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i HEMIL-senteret, Universitetet i HEMIL-senteret, Universitetet i UNIFOB AS, Universitetsforskning FOLKEHELSE Evaluation of Physical Activity and HEMIL-senteret, Universitetet i healthy school meals The influence of environmental and structural issues on the implementation FOLKEHELSE An outpost for the quality of life? The Mother and Child Health Centres and the mental health of children FOLKEHELSE Network for Psychiatric Epidemiology (NEPE) FOLKEHELSE Work-related disability:causes & consequences FOLKEHELSE Enigmatic geographical differences: A study of contextual determinants of health inequalities in Norway UNIFOB AS, Universitetsforskning Det medisinske fakultet, Universitetet i Universitetet i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) FOLKEHELSE An epidemic of morbidity? Norsk institutt for forskning om Interpretations based on Norwegian oppvekst, velferd, og aldring (NOVA) health surveys FOLKEHELSE Food and eating among young Norwegians. A sociological analysis of teenagers' food ideologies and practices in an everyday context Statens institutt for forbruksforskning

19 FOLKEHELSE Studie av årsaker til hjernesvulst blant barn og unge i Norden og Sveits FOLKEHELSE Media debates on diet, body and obesity: Framing of gender and women's and men's perceptions FOLKEHELSE An evidence-based tool to monitor community drug abuse in Norway: Monitoring of substances of abuse in wastewater effluents (DRUGMON) FOLKEHELSE Environmental Impact Assessment and Public Health Kreftregisteret Statens institutt for forbruksforskning Norsk institutt for vannforskning Norsk institutt for by- og regionforskning FOLKEHELSE What interventions are most Norsk institutt for effective in reducing the obesity and landbruksøkonomisk forskning overweight problems in Norway? FOLKEHELSE Cultural participation and public health, from evidence to actionable knowledge FOLKEHELSE Health, Nutrition and Food Demand: Effects of Information and prices on the Substitution between Good and Bad Foods Høgskolen i Nord-Trøndelag Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning FOLKEHELSE Gene expression and screening of Høgskolen i Agder, Institutt for polymorphisms in myeloperoxidase naturvitenskapelige fag (MPO) gene in South Asian patients with myocardial infarction FOLKEHELSE Gene expression and screening of polymorphisms in endothelial nitric oxide synthase (NOS3) gene in ethnic Norwegians and South Asians living FOLKEHELSE Testing interventions to increase physical activity in adults on sickleave with green prescription - A randomized controlled study FOLKEHELSE A local infrastructure for public health - Common national rules but unequal local opportunities? Høgskolen i Agder, Institutt for naturvitenskapelige fag Høgskolen i Buskerud, Institutt for helsefag Høgskolen i Bodø, Avdeling for samfunnsfag FOLKEHELSE Talent detection, development and well-being A longitudinal study of physical activity level & psychological wellbeing among youth Norges idrettshøgskole FOLKEHELSE Making health - the mechanisms Høgskolen i Telemark behind the populations habits in physical activity, nutrition and alternative treatment FOLKEHELSE Physical activity for health-care SINTEF Helse - Trondheim personnel FOLKEHELSE A longitudinal study of CAM use in a Det medisinske fakultet, Norges total population in Central Norway teknisk-naturvitenskapelige (HUNT 1, 2 and 3) FOLKEHELSE Nakke- og skuldersmerter hos unge Fakultet for samfunnsvitenskap og kvinner: årsaksmekanismer og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige preventive tiltak FOLKEHELSE Early detection and prevention of psychiatric disorders among preschoolers in the community FOLKEHELSE Gender, culture and health in place: understanding health of immigrant populations in Norway FOLKEHELSE Effects of regular exercise during pregnancy in prevention and treatment of pregnancy-related diseases and complications Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisknaturvitenskapelige NTNU Samfunnsforskning A/S Medisinsk Teknisk Forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige

20 FOLKEHELSE How the environment affords physical activity. A transdisciplinary study on environmental correlates of physical activity in adolescents Universitetet for miljø- og biovitenskap FOLKEHELSE Settling Down? Changes in alcohol and drug use during life-change transitions from education to work and establishment of own family Rogalandsforskning FOLKEHELSE The epidemiology of prescription drug use. A record-linkage study in Norway FOLKEHELSE Methadone maintenance and cognitive side effects. Impact on memory functions FOLKEHELSE Is preeclapmsia an infectious disease? FOLKEHELSE Pelvic girdle pain in pregnancy: risk factors, prognosis and the impact of mental health FOLKEHELSE Predictors of childhood weight development and overweight in Norway FOLKEHELSE Visiting scholarship at Harvard Medical School, as part of the PhD project: Attachment, risk and resilience among school-age children FOLKEHELSE Explaining the gender gap in sickness absence FOLKEHELSE A Historical Ethnography of Safe Motherhood Reserach and Policy FOLKEHELSE The effect of omega-3-fatty acids, antioxidants and water exercise given to patients with rheumatoid arthritis. A RCT FOLKEHELSE Promoting healthy weight among school children FOLKEHELSE Statistical modelling for infectious disease FOLKEHELSE Prevention of type 2 diabetes in Oslo, Pakistan, Bangladesh and China. Strengthening of the Oslo- Asia Diabetes Group FOLKEHELSE Social inequalities in health: The HUNT study (The Nord-Trøndelag Health Study) FOLKEHELSE The diabetes epidemic and the need for evidence-based public health strategies FOLKEHELSE Alminnelighetens potensial. Hverdagslig men virksom kommunikasjon ansikt til ansikt mellom klient og ansatt Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi Nasjonalt folkehelseinstitutt, Div. f. rettstoksikologi og rusmiddelforskning Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi Nasjonalt folkehelseinstitutt Utlandet Utlandet Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitet i Oslo Ernæringsforskning, Inst. for, Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitet i Oslo Medisinsk Teknisk Forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo FORNY-3 Infrastrukturmidler SINTEF Sinvent AS Line Hallenstvedt Bjørvik FORNY-3 Infrastrukturmidler SSHF Sørlandet Sykehus HF Line Hallenstvedt Bjørvik FORNY-3 Infrastrukturmidler Aker ssykehus HF Line Hallenstvedt Bjørvik Universitetssykehusene Aker, Ullevål og Akershus FORNY-3 Infrastrukturmidler Rogalandsforskning Line Hallenstvedt Bjørvik Rogalandforskning FORNY-3 Infrastrukturmidler Akvaforsk AKVAFORSK - Ås Line Hallenstvedt Bjørvik FORNY-3 Infrastrukturmidler Norconserv FORNY-3 Infrastrukturmidler Norges Geotekniske Institutt Norconserv AS Norges Geotekniske Institutt Line Hallenstvedt Bjørvik Line Hallenstvedt Bjørvik

Søknader til programmet Arbeidslivsforskning 1. september 2005

Søknader til programmet Arbeidslivsforskning 1. september 2005 173501 Whistleblowing in Norway: Retaliation and victimization. Prevalence and concept clarification Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i 173502 Etter prosjektet, hva så? Erfaringer med etterbruksverdien

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler

Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler 170746 AKLIMED A novel mutation in MTND5, Seksjon for nevrologi, Haukeland Universitetssykehus the mitochondrial ND5 gene

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi livsviktig kunnskap 10.06.2015 NIBIO 2 Tre blir ett: = NIBIO 10.06.201 5 NIBIO 3 NIBIO Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

De riktige valgene. Arvid Hallén

De riktige valgene. Arvid Hallén De riktige valgene Arvid Hallén De viktige spørsmålene Satser vi nok? Satser vi riktig? Utnytter vi ressursene effektivt? Får vi gode nok resultater og utnyttes de? Offentlige FoU-investeringer pr capita

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler Torbjørg Øyslebø effekten av kort- og lang-tids gruppepsykoterapi

Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler Torbjørg Øyslebø effekten av kort- og lang-tids gruppepsykoterapi Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler 170712 AKLIMED En randomisert studie av Institutt for psykiatri, Torbjørg Øyslebø effekten av kort- og lang-tids gruppepsykoterapi

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020

Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020 Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020 Forskerseminar klinisk forskning 19.11.2012 Spesialrådgiver og NCP for Health Berit Nygaard, Norges forskningsråd Årets utlysning siste i FP7 Kliniske studier

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv

Vekst for Innlandets næringsliv Vekst for Innlandets næringsliv Omstilling og nye muligheter Omstilling gjennom næringsklynger Teknologi- og polymerdagene 2015 Sverre Narvesen Leder Innlandsutvalget Norge og globalisering Regionforstørring

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS)

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Presentasjon på Kollektivforums årskonferanse 2017 Ove Langeland, forskningsleder TØI Transport og mobilitet problemer og løsninger

Detaljer

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen

EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen EN SIKKER OG BÆREKRAFTIG FREMTID - Slik legger vi tilrette for omstillingen Cecilie Hultmann Prosjektansvarlig 10.11.15 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1. Hvem, hva og hvorfor 2. Fremtiden hvor

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Horisont Horizon 2020 og Societal Challenge 5: Climate action, environment, resource efficency and raw materials

Horisont Horizon 2020 og Societal Challenge 5: Climate action, environment, resource efficency and raw materials Horizon 2020 og Societal Challenge 5: Climate action, environment, resource efficency and raw materials Prioriteringer, muligheter og utlysninger Informasjonsmøte om MILJØFORSK, 12. juni 2015, Ingunn Borlaug

Detaljer

Dialogarena kosthold

Dialogarena kosthold Dialogarena kosthold Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold 12.Desember 2012 Viktig møteplass Behov for samarbeid 2 Dialogarena kosthold 12.desember 2012 Krevende kostholdsdebatt Siden sist Nøkkelhullsordningen

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

Kontinuitetsplanlegging teori og praksis. Arve Sandve Scandpower AS ESRA,

Kontinuitetsplanlegging teori og praksis. Arve Sandve Scandpower AS ESRA, Kontinuitetsplanlegging teori og praksis Arve Sandve Scandpower AS ESRA, 25.10.2012 Scandpowers tjenester Risk based management Risk management software Risk analysis Core Services Human factors And Work

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold.

Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold. Medisinsk support og bedõmning på distans Lindholmen 25 oktober 2017 Tove Grøneng & Gerd Magna Wold http://www.advancedmedicalsupport.com Senior start-up Etablert 2015, kun 5 personer ansatt 150 års erfaring

Detaljer

Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015. Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse

Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015. Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse Industri 4.0 - Betydning for norske virksomheter! Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015 Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse 1 Europa satser for fullt

Detaljer

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet.

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet. Innovasjon i H2020 Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet 1. Kort om innovasjonsteori Grunnforskning Anvendt forskning Innovasjon Verdiskaping 1 Systemisk innovasjonsmodell Five-Year

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Hva tenker du? ÅPNE www.kahoot.it 6 prosjekter og mange forskningsmiljøer

Detaljer

Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano?

Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano? Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano? Alf Håkon Hoel 1 Det globale bildet Arktis 2 Regler: Havretten fastslår... Hvem eier/bestemmer hva Hvem kan gjøre hva hvor Forvaltning skal baseres på...best

Detaljer

Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler. i Oslo

Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler. i Oslo Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler 170712 AKLIMED En randomisert studie av effekten Institutt for psykiatri, Universitetet Torbjørg Øyslebø av kort- og lang-tids

Detaljer

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER PROSJEKTER Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Et arbeidsprogram blir til i Horisont 2020 Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Politiske føringer 1. Specific Programme Horizon 2020 «Særprogrammet» 2. EUs mål

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i. Mirjana Gvozdic,

En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i. Mirjana Gvozdic, En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i Mirjana Gvozdic, 18.10.2016 Habitat III is the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development to take place in Quito, Ecuador,

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

Knowledge and Policies for Urban Sustainability

Knowledge and Policies for Urban Sustainability Vibeke Nenseth, UrbaKnow, RCN/Miljøforsk-project: Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities (CIENS: TØI, NIBR, UiO/SUM) Knowledge and Policies

Detaljer

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Dr. Odd Myklebust, Project Director, SINTEF Raufoss Manufacturing To analyser over Norges status inne Digitalisering Den

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

1. erfaringer så langt 2. nye muligheter - polsk-norske forskningsfond 3. Forskningsrådets virkemidler

1. erfaringer så langt 2. nye muligheter - polsk-norske forskningsfond 3. Forskningsrådets virkemidler forskningssamarbeid forskningssamarbeid 1. erfaringer så langt 2. nye muligheter - polsk-norske forskningsfond 3. Forskningsrådets virkemidler Odd M Reitevold Norges forskningsråd Fem sentrale målsetninger

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge,

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, 12.12.2007 Innhold Evalueringsprosessen i NMP Enkelttema som hadde muligheter for prosjekter innen nanomedisin Oversikt norske

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan (Aksel.Rokkan@nhh.no) NHH Marketing Faculty Tor W. Andreassen Einar Breivik Sven A. Haugland Leif E. Hem Ingeborg A. Kleppe Herbjørn

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer

Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder. Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015

Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder. Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015 Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015 Europa: et blått kontinent Policy setter agendaen Integrated Maritime Policy 2007 Integrated marine and maritime

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Building Research Establishment Environmental Assessment Method Protecting People, Property and the Planet Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Oddrun Helen Hagen BREEAM Communities NGBC Forsker

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

IRENA. IEA delegatsamling 4. februar Underdirektør Øivind Johansen. Olje- og energidepartementet regjeringen.no/oed

IRENA. IEA delegatsamling 4. februar Underdirektør Øivind Johansen. Olje- og energidepartementet regjeringen.no/oed IRENA IEA delegatsamling 4. februar 2016 Underdirektør Øivind Johansen Den første internasjonale organisasjonen på statsnivå som fokuserer kun på fornybar energi Åpen for alle land som er medlem av FN

Detaljer

CSR i Norden hvor er vi, og hvor går vi?

CSR i Norden hvor er vi, og hvor går vi? CSR i Norden hvor er vi, og hvor går vi? Maria Gjølberg Seniorrådgiver, Det Norske Veritas DNV Sustainability Risk Management Sustainability Strategy and Governance Sustainability in Corporate Governance

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer