CONTENTS INNHOLD FORORD PREFACE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233"

Transkript

1 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 med senere endringer ved forskrift av 17. juni 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985, 7, jf 46 og 47, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985 og forskrift til lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet, kgl res 14. juni , jf 13 og 18, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kgl res 27. juni nr 3 jf 6 og forskrift til lov om petroleumsvirksomhet, kgl res 27. juni jf 46, 53 og 67. Sist endret 25. mars Regulations relating to drilling and well activities and geological data collection in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February 1992 with amendments 17 June 1992 pursuant to regulations relating to safety etc., Royal Decree of 28 June 1985, section 7, cf sections 46 and 47, cf decision on delegation by the Ministry of Local Government and Labour of 28 June 1985, and regulations to Act no March 1985 relating to petroleum activities, Royal Decree 14 June 1985 section 48, cf sections 13 and 18, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6 and regulations to Act relating to petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 74, cf sections 46, 53 and 67. Last amended 25 March INNHOLD CONTENTS FORORD KAP I - INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelser Ikrafttredelsesbestemmelser mv KAP II - ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik KAP III - SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL MYNDIGHETENE Søknader Geofaglig og reservoarteknisk dokumentasjon og datainnsamling Teknisk og sikkerhetsmessig dokumentasjon Rapportering Generelle krav til registrering og melding av arbeids-ulykker og yrkessykdom (opphevet) KAP IV - TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV Krav til virksomheten PREFACE CHAPTER I - INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provisions Section 5 Entry into force etc CHAPTER II - GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III - APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUB- MITTED TO THE AUTHORITIES240 Section 9 Applications Section 10 Geological and reservoir technical documentaion and data collection Section 11 Technical and safety related documentation Section 12 Reporting Section 13 General requirements to recording and reporting of occupational accidents and occupational diseases (repealed) CHAPTER IV - TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC Section 14 Requirements relating to operations

2 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 232 Fastsatt av OD 7. februar Krav til teknisk dokumentasjon Tekniske krav Krav til vedlikehold Krav til personellkvalifikasjoner Krav til arbeidstid og oppholdsperioder (opphevet) KAP V - RAMMER FOR BORE- OG BRØNNAKTIVITETER Sikkerhetsmål Akseptkriterier Risikoanalyser Krav til barrierer Krav til samtidige aktiviteter Klimatiske forhold Prosjekteringsforutsetninger for bore- og brønnkontrollutstyr Krav til havbunnskompletterte brønner KAP VI - KRAV TIL UTSTYR OG SYSTEMER Krav til arbeidsområder Krav til utstyr under trykk Krav til utstyr og systemer for borevæske Krav til sikringsventiler med tilhørende utstyr Krav til ventiltre og brønnsikringsventiler (BSV) Krav til boretårn og fundament Krav til instrumenter Krav til utstyr for borevæske og bindemidler Krav til utstyr for brønnintervensjon (opphevet) KAP VII - GENERELLE KRAV TIL OPERASJONER Plassering av innretning Posisjonsangivelse Retningskontroll Gjennomføring av operasjoner Tiltak mot ukontrollert innstrømning i brønnen/utblåsning Tiltak for håndtering av grunn gass Formasjonsstyrke Registrering av formasjonstrykk Mineraloljebaserte og syntetiske borevæsker Volumkontroll Trykkontroll Formasjonstesting i brønner Komplettering av utvinningsbrønner mv Testing av brønnkontrollutstyr Tilbakeplugging Erfaringsoverføring Vedlegg: Bestemmelser om brønnklassifisering mv (under revisjon) Veiledning til forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling mv Section 15 Requirements relating to technical documentation Section 16 Techical requirements Section 17 Requirements relating to maintenance Section 18 Requirements relating to personnel qualifications Section 19 Requirements relating to working hours and periods of stay (repealed) CHAPTER V - FRAMEWORK FOR DRILLING AND WELL ACTIVITIES Section 20 Safety objectives Section 21 Acceptance criteria Section 22 Risk analyses Section 23 Requirements relating to barriers Section 24 Requirements relating to simultaneous activities Section 25 Climatic conditions Section 26 Design assumptions for drilling and well control equipment Section 27 Requirements to subsea completed wells CHAPTER VI - REQUIREMENTS RELATING TO EQUIPMENT AND SYSTEMS Section 28 Requirements to work areas Section 29 Requirements relating to equipment under pressure Section 30 Requirements relating to drilling fluid systems and equipment Section 31 Requirements relating to blowout preventers with associated equipment Section 32 Requirements relating to christmas tree and safety valves (SCSSVs) Section 33 Requirements relating to derrick and substructure Section 34 Requirements relating to instruments Section 35 Requirements relating to equipment for drilling fluid and bonding materials Section 36 Requirements relating to equipment for well intervention(repealed) CHAPTER VII - GENERAL REQUIREMENTS TO OPERATIONS Section 37 Location of installation Section 38 Indication of position Section 39 Directional control Section 40 Implementation of operations Section 41 Measures against uncontrolled influx into the well/blowout prevention Section 42 Measures for handling of shallow gas Section 43 Formation strength Section 44 Registration of formation pressure Section 45 Mineral oil based and synthetic drilling fluids Section 46 Volume control Section 47 Pressure control Section 48 Formation testing in wells Section 49 Completion of development wells etc Section 50 Testing of well control equipment Section 51 Plugging Section 52 Transference of information Appendix: Provisions concerning well classification etc (are being revised) Guidelines to regulations relating to drilling and well activities and geological data collection etc

3 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten FORORD Forskriften gir bestemmelser om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten og legger til rette for Oljedirektoratets tilsyn med virksomheten. Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften. Der forskriften inneholder funksjonelle krav, gir veiledningen eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er ikke i seg selv juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såfremt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det sikkerhetsnivå forskriften supplert med veiledningen angir. Det forutsettes således at forskriften og veiledningen ses i sammenheng, for å få en best mulig forståelse av det sikkerhetsnivå som ønskes oppnådd gjennom forskriften. Forskriften inngår som en del av Oljedirektoratets samlede regelverk for petroleumsvirksomheten og må ses i den sammenheng. Det vises særskilt til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember I veiledning til forskriften vises det til NORSOK-standarder som anerkjent norm. NORSOKs standarder er tilgjengelige over Internett på adresse: 233 PREFACE Fastsatt av OD 7. februar 1992 The present regulations stipulate provisions concerning drilling and well activities and concerning geological data collection in the petroleum activities and provide for supervision of the activities by the Norwegian Petroleum Directorate. Separate guidelines have been published, which provide supplementary comments to the regulations. Where the regulations contain functional requirements, the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions, provided it can be documented that in such case, the selected solutions as a minimum achieve the safety level indicated by the regulations and the supplementary guidelines. The regulations and guidelines are consequently intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the level of safety intended to be achieved through the regulations. The regulations are part of the Norwegian Petroleum Directorate s collection of statutory legislation applicable to the petroleum activities and must be seen in that context. Particular reference is made to regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment, 4 December In guidelines to the regulations, reference is made to NORSOK standards as recognised standard. NORSOK standards are available over the Internet at the following address:

4 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 234 Fastsatt av OD 7. februar 1992 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Formål Forskriften fastsetter krav til bore- og brønnaktiviteter, herunder planlegging, prosjektering, bygging og bruk av utstyr, og til geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten, med sikte på å etablere, opprettholde og videreutvikle et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forskriften legger også forholdene til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse under planlegging, prosjektering, bygging og bruk av utstyr for gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter, og til geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten på de områder som er nevnt i petroleumsloven 1-4, jf sikkerhetsforskriften 2 for så vidt gjelder sikkerhetsforvaltning. 3 Definisjoner mv I denne forskriften betyr: Petroleumsloven: lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Petroleumsforskriften: forskrift til lov om petroleumsvirksomhet. Kgl res 27. juni 1997 Sikkerhetsforskriften: forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Styringssystemforskriften: forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Analyseforskriften: forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember Beredskapsforskriften: forskrift om beredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet, Miljøverndepartementet og Helsedirektoratet (nå Statens helsetilsyn) 18. mars Boreforskriften: forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar Kranforskriften: forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar Anerkjent norm: veiledning, standard mv som innen et fagområde er internasjonalt og/eller najonalt anerkjent, lov eller forskrift som ikke får Section 1 Purpose The present regulations stipulate requirements to drilling and well activities, including planning, design, fabrication and operation of equipment, and to geological data collection in the petroleum activities, in order to establish, maintain and to further develop an adequate level of safety for people, for the environment and for assets and financial interests. Furthermore the regulations provide for appropriate supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to planning, design, fabrication and operation of equipment for implementation of drilling and well activities and for geological data collection in the petroleum activities, relating to the areas as mentioned in the petroleum Act section 1-4, cf the safety regulations section 2 in relation to safety management. Section 3 Definitions etc. For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The petroleum regulations: Regulations to Act relating to petroleum activities. Royal Decree 27 June The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The management systems regulations: Regulations relating to management systems for compliance with statutory requirements in relation to safety, working environment and protection of the external environment in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The risk analyses regulations: Regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment 4 December The emergency preparedness regulations: Regulations concerning emergency preparedness in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate, the Ministry of the Environment and the Directorate of Health (now the Norwegian Board of Health) 18 March The drilling regulations: Regulations relating to drilling and well activities and geological data collection in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February The lifting appliances regulations: Regulations relating to lifting appliances and lifting gear in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February Recognised standard: Guidelines, standard and similar which within a specific field is internationally and/or nationally recognized; acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corre-

5 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder, eventuelt dokumenterbare likeverdige løsninger. Akseptkriterier: kriterier som benyttes for å uttrykke et akseptabelt risikonivå i virksomheten. Avgrensningsbrønn: en type letebrønn som bores for å bestemme utstrekning og størrelse av en petroleumsforekomst som allerede er påvist ved hjelp av en undersøkelsesbrønn. Beredskap: alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer eller reduserer skadevirkninger av inntrådte ulykkessituasjoner, eller som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon. Boreaktivitet: tilrettelegging og gjennomføring av operasjoner for letebrønner og utvinningsbrønner, samt prøveutvinningsbrønner og grunne borehull. Gjenåpning av brønner og borehull regnes som boreaktivitet. Borehull: borehull er et hull som bores for å undersøke jordlag eller fast fjell. Boreprogram: program som inneholder brønnspesifikke opplysninger. Brønn: brønn er et borehull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum, produsere injeksjonsvann, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. Brønnaktivitet: tilrettelegging og gjennomføring av operasjoner i tilknytning til komplettering, overvåking, kontroll, overhaling og modifikasjon av letebrønner, utvinningsbrønner og prøveutvinningsbrønner med tilhørende brønnutstyr. Dimensjonerende ulykkeshendelse: ulykkeshendelse som, i henhold til de definerte akseptkriteriene, representerer en uakseptabel risiko, og som derfor legges til grunn for utforming og bruk av innretninger og gjennomføring av virksomheten for øvrig. Formasjonsintegritet: en bergarts evne til å motstå trykk og derved motvirke strømning fra hullet til formasjon. Formasjonstesting: aktiviteten omfatter testaktivitet i en enkelt lete- eller utvinningsbrønn hvor eventuelt uttak av petroleum fra forekomsten enten brennes av eller samles opp for senere utnyttelse eller salg. Med formasjonstesting menes testing av brønnens produksjons- eller injeksjonsegenskaper i maksimalt 10 strømningsdøgn. Formasjonstestlogging: repetert trykk-/testmåling. Formasjonstrykk: formasjonstrykk, også kalt poretrykk, er det trykk som utøves fra væske og gass i en bergarts porerom og/eller sprekker. Med unormalt formasjonstrykk forstås et poretrykk som avviker fra vanngradienten 235 Fastsatt av OD 7. februar 1992 sponding or neighbouring areas; and approaches, possibly, which can be documented to be of equal validity. Acceptance criteria: Criteria used to define an acceptable level of risk in the activities. Appraisal well: a type of exploration well drilled to establish the extent and the size of a petroleum discovery which has already been proven by means of a wildcat well. Emergency preparedness: All technical, operational and organizational measures which prevent or reduce the harmful effects of accidental events that have occurred, or which prevent a dangerous situation that has occurred from developing into an accidental event. Drilling activity: Preparation for and implementation of operations for exploration wells and development wells including test development wells and shallow wells. Re-opening of wells is considered a drilling activity. Borehole: A borehole is a hole which is drilled in order to explore a layer of soil or solid rock. Drilling programme: Programme containing specific well information. Well: A well is a borehole which is drilled in order to discover or delimit a petroleum deposit and/or to produce petroleum, produce injection water, inject gas, water or other medium, or to map or monitor well parameters. Well activity: Preparation for and implementation of operations in connection with completion, monitoring, control, workover and modification of exploration wells, development wells and test development wells with associated well equipment. Dimensioning accidental event: Accidental event which according to the defined acceptance criteria represents an unacceptable risk, and which consequently serves as a basis for design and operation of installations and otherwise for implementation of the activities. Formation integrity: The ability of a formation to resist pressure and thereby counteract flow from the borehole to a formation. Formation testing: Formation testing comprises test activities in one single exploration or development well where extraction of petroleum, if any, from the deposit either is flared or is collected for subsequent utilisation or sale. By formation testing is meant testing of the production or injection properties of the well for a maximum of 10 flow days. Formation test logging: Repeated pressure measuring/test measuring. Formation pressure: formation pressure, also called pore pressure, is the pressure exerted from liquid and gas in the pore volume and/or in cracks of a rock formation. The term abnormal formation pressure shall be understood to mean a pore pressure which deviates from the water gradient.

6 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 236 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Grunt borehull: hull som bores i en undersøkelses- eller utvinningstillatelse eller vitenskapelig undersøkelsestillatelse for å hente inn opplysninger om geologiske formasjoner eller utføre geotekniske undersøkelser for plassering av innretninger og som ikke bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst eller for å produsere eller injisere petroleum, vann eller annet medium. Havbunnskomplettert brønn: utvinningsbrønn som blir komplettert med ventiltre på sjøbunnen eller på bunnramme og tilkoblet en produksjons- eller injeksjonsinnretning. Hovedboreprogram: program som inneholder all overordnet og generell feltinformasjon som angår boring av utvinningsbrønner. Programmet innsendes før oppstart av boring av utvinningsbrønner på nye felt og oppdateres ved vesentlige endringer i løpet av feltets levetid Isolering: avstengning av ulike soner og perforeringsintervall Kompletteringsaktivitet: enhver installering av produksjonsrør, pakninger og annet utstyr, samt perforering av, stimulering og opprensking i og dreping av utvinningsbrønner. Isolering av tidligere perforerte intervaller, samt tilleggsperforeringer betraktes også som kompletteringsaktivitet. Begrepsmessig omfattes kompletteringsaktivitet her av bore-og brønnaktivitet. Letebrønn: brønn som bores for å undersøke forekomst av petroleum eller kartlegge utstrekning og størrelse av forekomst. Letebrønn er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensningsbrønner. Loggdata: omfatter data fra alle typer logger inkludert dipmeterlogger, produksjonslogger, metningslogger og formasjonstestlogger Maskin. Med maskin menes: - En rekke deler eller komponenter som er satt sammen slik at minst en del er bevegelig, og som eventuelt har de nødvendige drivanordninger, styre- og energitilførselssystemer osv og som er montert sammen for en bestemt bruk, særlig til behandling, bearbeiding, flytting eller pakking av materiale. - En samling av maskiner som for å oppnå et bestemt resultat, er oppstilt og styrt slik at de virker som en enhet. - Utskiftbart utstyr som endrer en maskins funksjon og som markedsføres med sikte på montering, som kan foretas av operatøren selv, på en maskin eller en rekke forskjellige maskiner eller på en trekkvogn. Dette gjelder ikke utstyr som er reservedeler eller verktøy. Oljebasert borevæske: borevæske som inneholder mineralolje og/eller syntetiske oljeemulsjoner. Operatør: den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Pliktsubjekt: den forskriften direkte retter seg mot ved å pålegge plikter eller gi rettigheter. Shallow borehole: hole drilled in an exploration or production licence or a scientific exploration licence in order to collect information on geological formations or carry out geotechnical examinations for the location of installations and which are not drilled to discover or delimit a petroleum deposit or to produce or inject petroleum, water or other medium. Subsea completed well: Development well completed with the wellhead on the sea bed or on a template for connection to a production installation or injection installation. Overall drilling programme: programme containing all principal and general field information relating to the drilling of development wells. The programme is to be submitted prior to the startup of drilling of development wells in new fields and is updated when significant alterations occur during the lifetime of the field. Isolation: shut-off of different zones and perforation intervals Completion: Any installation of production tubing, packers and other equipment, as well as perforation of, stimulation and clean-out and killing of production wells. Isolation of previously perforated intervals, as well as additional perforations are similarly regarded as completion. The term completion is comprised by the definitions relating to drilling and well activity. Exploration well: Well drilled in order to explore for petroleum or estimate the extent and the size of a deposit. Exploration well is generic term for wildcat and appraisal wells. Log data: comprises all data from all types of logs including dip meter logs, production logs, saturation logs and formation test logs. Machinery. By machinery shall be understood: - An assembly of linked parts or components, at least one of which moves, with the appropriate actuators, control and power circuits etc. joined together for a specific application, in particular for the processing, treatment, moving or packaging of a material. - An assembly of machines which in order to achieve the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole. - Interchangeable equipment modifying the function of a machine, which is placed on the market for the purpose of being assembled with a machine or a series of different machines or with a tractor, and which may be carried out by the operator himself, insofar as this equipment is not a spare part or a tool. Oil-based drilling fluid: drilling fluid containing mineral oil and/or synthetic oil emulsions. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities Obligated party: The party to which or whom the regulations are directly addressed by imposing obligations or stipulating rights.

7 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten Prøveutvinning: utvinning av petroleum i et begrenset tidsrom før ordinær utvinning. Prøveutvinning er utvinning i den hensikt å fremskaffe kunnskap om en petroleumsforekomsts drivverdighet, produksjonsegenskap eller anvendbar utvinningsteknologi. Prøveutvinningsbrønn: brønn som benyttes til prøveutvinning. Risiko: uttrykk for sannsynligheten for og konsekvensene av en ulykkeshendelse. Risikoanalyse: analyse som omfatter systematisk identifisering og kategorisering av risiko for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Tilbakepluggingsaktivitet: enhver midlertidig eller permanent tilbakeplugging av brønner. Begrepsmessig omfattes tilbakepluggingsaktivitet av bore- og brønnaktivitet. Ulykkeshendelse: ukontrollert hendelse som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, skade på miljø og tap av økonomiske verdier. Undersøkelsesbrønn: en type letebrønn som bores for å undersøke om det finnes petroleum i en ny og klart definert geologisk enhet, avgrenset av bergarttyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser. Utvinningsbrønn: fellesbetegnelse for produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner og observasjonsbrønner. Årlig statusrapport: rapport som gis for felt i produksjon innen 1. november hvert år. Rapporten skal beskrive aktiviteter og tiltak for å danne grunnlag for myndighetenes vurdering av produsjonsstrategi, miljømessige forhold mv. Oljedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om innhold i og utforming av rapporten. 237 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Test production: production of petroleum for a limited period of time prior to ordinary production. Test production is production for the purpose of acquiring information about the commerciality of a petroleum deposit, its production properties or applicable production technology. Test development well: Well used for test production. Risk: Expression of the probability and the consequences of an accidental event. Risk analysis: Analysis including a systematic identification and categorization of risk to people, the environment and to assets and financial interests. Plugging: Any temporary of permanent plugging of the well. The term plugging is comprised by the definitions relating to drilling and well activity. Accidental event: Uncontrolled event which may lead to loss of human life, personal injury, damage to the environment and loss of assets and financial interests. Wildcat well: a type of exploration well drilled to establish if there exists petroleum in a new and clearly defined geological unit, limited by rock characteristics by structural or stratigraphic boundaries. Development well: A generic term for production wells, injection wells and observation wells. Annual status report: report submitted in respect of fields in production by 1 November each year. The report shall describe activities and measures to serve as basis for the authorities evaluation of production strategy, environmental issues etc. The Norwegian Petroleum Directorate may stipulate further provisions relating to the contents and format of the report. FORINGSRØR: Åpningsrør: det første foringsrør som installeres. Forankringsrør: normalt det andre foringsrør som installeres, hvorpå sikringsventilarrangementet monteres. Indre foringsrør/produksjonsforingsrør: det siste foringsrør som føres tilbake til brønnhodet. Forlengelsesrør: foringsrør som ikke fører tilbake til brønnhodet. Mellomrør: foringsrør som installeres mellom forankringsrør og indre foringsrør og som ofte utelates. Produksjonsrør: rør som transporterer væske/gass fra den produserende formasjonen til overflaten eller fra overflaten til injeksjonssonene. CASING Conductor casing: The casing string which is installed first. Surface casing: Normally the second set of casing string installed, on which the BOP system is mounted. Production casing: The last casing string which extends to the wellhead. Liner: Casing string which does not extend to the wellhead. Intermediate casing: The casing string installed between the surface casing and the production casing and which is often left out. Production tubing: Tubing for transportation of fluid/gas from the producing formation to the surface or from the surface to the injection zones.

8 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten FORKORTELSER: ANSI: American National Standards Institute API: American Petroleum Institute BOP: Utblåsningssikring 238 Fastsatt av OD 7. februar 1992 ABBREVIATIONS: ANSI: American National Standards Institute API: American Petroleum Institute BOP: Blowout preventer BSV: Brønnsikringsventil BSV: Surface controlled subsurface safety valve (SCSSV) CPI: Petrofysisk resultatlogg CSWIP: Certification scheme for weld inspection personnel DDRS: Oljedirektoratets boredatabase DST: Produksjonstest, jf testeaktivitet FIT: Formasjonsstyrketest (integritet) IADC: International Association of Drilling Contractors LAT: Lavest astronomisk tidevann LMRP: Nedre stigerørskobling LOT: Formasjonsstyrketest (lekkasje) MD: Målt dybde MSL: Midlere havnivå MWD/LWD: Måling og logging under boring NORDTEST: Nordisk sertifiseringssystem NORSOK-standard: Standard utarbeidet av den norske petroleumsindustrien og utgitt av Norsk Teknologistandardisering (NTS) NS: Norsk standard PBTD: Tilbakeplugget total dybde RFT: Repetert formasjonsporetrykktest RKB: Dybdereferanse målt fra rotasjonsbordet SI-systemet: Internasjonale metriske måleenheter SIBHP: Innstengt bunnhullstrykk SIWHP: Innstengningstrykk ved brønnhode TVD: Sann vertikal dybde UTM: Universal transversal mercator VSP: Vertikal seismisk profil 4 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskrift eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes som bestemt i petroleumsloven og straffelovens kap 3a, straffeansvar for foretak. 5 Ikrafttredelsesbestemmelse m v 1. Denne forskriften trer i kraft a) Ved innsendelse av søknader om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15, og i fasen samtykket gjelder for, skal operatøren legge forskriften til grunn. CPI: Computer process interpretation CSWIP: Certification scheme for weld inspection personnel DDRS: The Norwegian Petroleum Directorate s data base for drilling data DST: Production test, cf. testing activity FIT: Formation integrity test IADC: International Association of Drilling Contractors LAT: Lowest astronomical tide LMRP: Lower marine riser package LOT: Leak off test MD: Measured depth MSL: Mean Sea Level MWD/LWD: Measurment and logging while drilling NORDTEST: Nordic certification system NORSOK standard: Standard developed by the Norwegian petroleum industry and issued by the Norwegian Technology Standards Institution (NTS) NS: Norwegian Standard PBTD: Plug-back total depth RFT: Repeated formation pore pressure test. RKB: Depth referance measured from the rotary kelly SI system: International metric measuring units SIBHP: Shut in bottom hole pressure SIWHP: Shut in wellhead pressure TVD: True vertical depth UTM: Universal transverse mercator VSP: Vertical seismic profile Section 4 Penal provisions Violation of these regulations or decisions made in pursuance thereof, shall be punishable according to sections of the Petroleum Act and chapter 3a, criminal liability for enterprises, of the criminal Code. Section 5 Entry into force etc. 1. These regulations enter into force 1 May a) When applictions for consent according to the safety regulations section 15 are submitted, and during the phase to which the consent is applicable, the activities of the operator shall be based on these regulations.

9 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten b) For innretninger som allerede har samtykke til bruk, jf sikkerhetsforskriften 15 d), eller som er tatt i bruk før 1. juli 1985, kan med unntak av 5, pkt 4, de tekniske kravene nedfelt i forskriftene som omtales i pkt 2 legges til grunn for virksomheten. Modifikasjoner av eksisterende teknisk utstyr og systemer skal oppfylle kravene i denne forskriften. 2. Ved forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer: a) Forskrifter for boring mv etter petroleumsforekomster i indre norsk farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet, fastsatt av Oljedirektoratet 23. september 1981, med unntak av pkt , oppheves. b) Forskrifter om kvalifikasjoner for borepersonell tilknyttet boring etter og produksjon av petroleum i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet, fastsatt av Oljedirektoratet 22. februar 1983, oppheves. 3. Vedtak fattet i medhold av forskriftene nevnt i punkt 2 skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet. 4. Overgangsbestemmelse Krav til oppgradering av kompletterte brønner, jf 23 om installering av ringromsbarriere-element, gjennomføres i forbindelse med naturlige milepæler, eksempelvis ved rekompletteringer. 239 Fastsatt av OD 7. februar 1992 b) With regard to facilities which have already obtained consent for operation, cf the safety regulations section 15 d), or which have been put into service prior to 1 July 1985, with exceptions of section 5, subsection 4 the technical requirements contained in the regulations which are mentioned in subsection 2 may be taken as basis for the activities. Modifications of existing technical equipment and systems shall comply with the requirements of these regulations. 2. As from the date of entry into force of the regulations, the following amendments shall be applicable: a) Regulations relating to drilling etc. for petroleum in Norwegian internal waters, in Norwegian territorial waters and on the continental shelf which is under Norwegian sovereignty, stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate 23 September 1981, are repealed with exception of item b) Regulations relating to qualification requirements for drilling personnel connected with drilling for and production of petroleum in Norwegian internal waters and on the continental shelf which is under Norwegian sovereignty, stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate 22 February 1983, are repealed. 3. Decisions made in pursuance of the regulations mentioned in subsection 2 shall remain applicable until they may be repealed or altered by the Norwegian Petroleum Directorate. 4. Transitional provision Requirements with regard to upgrading of completed wells, cf section 23 concerning installation of annular barrier element, shall be implemented in connection with natural milestones, e.g. recompletions. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene som er gitt i denne forskriften eller vedtak som er fattet i medhold av den blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne, blir etterlevd.. Operatøren plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet kan fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det, og fravik ikke er i strid med EØS-avtalen. Fravik fra forskriftens bestemmelser gis skriftlig. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance with provisions laid down in or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemptions The Norwegian Petroleum Directorate may exempt from these regulations if justified for particular reasons, and provided exemption is not in contravention of the EEA Agreement. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing.

10 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL MYNDIGHETENE 240 Fastsatt av OD 7. februar 1992 CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES 9 Søknader Søknader - sikkerhet Virksomheten som omfattes av forskriften 2 er underlagt samtykkebestemmelsene i sikkerhetsforskriften 15. Søknader - geofag/reservoarteknikk Før boreaktivitet iverksettes skal brønnen registreres av Oljedirektoratet ved at operatøren innhenter registreringsnummer, brønnidentifikasjon og brønnklassifisering Oljedirektoratet kan kreve at operatøren innhenter tillatelser før følgende aktiviteter igangsettes for den enkelte brønn: a) boreaktivitet, b) formasjonstesting c) perforering/reperforering d) permanent isolering av perforerte intervaller e) tilbakepluggingsaktivitet f) reklassifisering Oljedirektoratet kan bestemme at det kan innhentes tillatelser for flere brønner og aktiviteter under ett. Ved vesentlige endringer i forhold til de planer som lå til grunn ved Oljedirektoratets behandling kan ny søknad kreves innsendt. Oljedirektoratet fastsetter regler for brønnidentifikasjon. 10 Geofaglig og reservoarteknisk dokumentasjon og datainnsamling Operatøren skal oversende nødvendig geofaglig og reservoarteknisk dokumentasjon til Oljedirektoratet før bore-, formasjonsteste-, perforerings-/ reperforerings-, isolerings- og tilbakepluggingsaktivitet samt reklassifisering for den enkelte brønn. Følgende dokumentasjon kan kreves: hovedboreprogram, boreprogram, borestedsundersøkelse, formasjonstesteprogram, dokumentasjon før perforerings-/reperforerings- og isoleringsaktivitet, tilbakepluggingsprogram, dokumentasjon i forbindelse med reklassifisering. Type, format og omfang av dokumentasjon og tidspunkt for innsendelse av denne, kan fastsettes nærmere av Oljedirektoratet. Ved vesentlige endringer av planer i forhold til innsendt dokumentasjon skal Oljedirektoratet underrettes og ny dokumentasjon som omfatter endringene skal innsendes. Datainnsamling: Operatøren skal påse at nødvendige prøver, logger og testdata blir innsamlet Oljedirektoratet kan kreve at formasjonstesting og logging blir utført dersom dette anses nødvendig. Operatøren skal oversende nødvendige prøver, preparater og logger mv fra den enkelte brønn til Oljedirektoratet. Type, format, omfang mv av innsendte data, samt tidspunkt for innsendelse, kan fastsettes nærmere av Oljedirektoratet. Section 9 Application Applications - safety Activities comprised by section 2 of the regulations are subject to the provisions concerning approval/consent set out in safety regulations section 15. Applications - geological and reservoir technical Prior to commencing drilling activities the well shall be registered by the Norwegian Petroleum Directorate through the operator obtaining registration number, well identification and well classification. The Norwegian Petroleum Directorate may require the operator to obtain consents prior to commencing the following activities in respect of the individual well: a) drilling b) formation testing c) perforation/reperforation d) permanent isolation of perforated intervals e) plugging f) reclassification The Norwegian Petroleum Directorate may decide that consents can be obtained for more than one well and activity at the same time. In the event of significant changes in relation to the plans on which the Norwegian Petroleum Directorate s consideration was originally based, a new application may be required. Provisions concerning well identification are drawn up by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 10 Geological and reservoir technical documentation and data collection The operator shall submit necessary geological and reservoir technical documentation to the Norwegian Petroleum Directorate prior to any drilling, formation testing, perforation/reperforation, isolation and plugging activity as well as reclassification in respect of the individual well. The following documentation may be required: overall drilling programme, drilling programme, drill site examination, formation test programme, documentation prior to perforation/ reperforation and isolation activity, plugging programme, documentation in connection with reclassification. Details relating to the type, format and extent of the documentation and the time when the documentation is to be submitted may be decided by the Norwegian Petroleum Directorate. In the case of significant changes in the documentation submitted, the Norwegian Petroleum Directorate shall be notified and new documentation comprising the relevant changes shall be submitted. Data collection The operator shall ensure that the necessary samples, logs and test data are collected. The Norwegian Petroleum Directorate may require formation testing and logging to be carried out if this is deemed necessary. The operator shall submit the necessary samples, preparations and logs etc. from the individual well to the Norwegian Petroleum Directorate Details relating to the type, format and extent of the documentation and the time when the documentation is to be submitted may be decided by the Norwegian Petroleum Directorate.

11 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 11 Teknisk og sikkerhetsmessig dokumentasjon Operatøren skal i god tid før bore-, teste-, kompletterings-, rekompletterings-, brønnoverhalings- og tilbakepluggingsaktiviteter igangsettes i den enkelte brønn, utarbeide nødvendig program. Dokumentasjonen skal beskrive de sikkerhetsmessige, tekniske, organisatoriske og administrative forutsetninger som legges til grunn for aktiviteten. Krav til og omfang av dokumentasjonen som skal innsendes, fastsettes av Oljedirektoratet. 12 Rapportering Format All rapportering skal skje i henhold til fastsatt registreringsnummer og brønnidentifikasjon for brønnen, jf 9. Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet dersom andre løsninger enn de som er angitt i forskriften supplert med veiledningen, legges til grunn for virksomheten. Daglig rapportering Så lenge bore- og brønnaktiviteter pågår, skal operatøren daglig holde Oljedirektoratet underrettet om fremdriften av operasjonene. Omfang og rapporteringsrutiner fastsettes av Oljedirektoratet. Særskilt rapportering Ved vesentlige endringer i aktivitetsprogram, driftsforstyrrelser eller tilløp til faresituasjoner og ulykker, skal operatøren straks informere Oljedirektoratet. Sluttrapport Utførte bore- og brønnaktiviteter og datainnsamling for hver brønn skal dokumenteres i en sluttrapport som operatøren skal sende til Oljedirektoratet etter at aktiviteten er avsluttet. Omfang og rapporteringsrutiner fastsettes av Oljedirektoratet. 13 Generelle krav til registrering og melding av arbeidsulykker og yrkessykdom (Opphevet) 241 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Section 11 Technical and safety related documentation The operator shall submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate well in advance of initiation of drilling, testing, completion, recompletion, well workover and plugging activities in the individual well, prepare the necessary programme. The documentation shall describe the safety related, technical, organizational and administrative assumptions on which the activities are based. Requirements to and extent of the documentation to be submitted shall be decided by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 12 Reporting Format All reporting shall be carried out in accordance with stipulated registration number and well identification for the well, cf. section 9. Information The operator shall inform the Norwegian Petroleum Directorate when the activities are based on other solutions than those indicated in the regulations with supplementary guidelines. Daily reports During the time that drilling and well activities are in progress, the operator shall on a daily basis keep the Norwegian Petroleum Directorate informed with regard to the progress of the operations. The extent of the reporting and reporting routines is decided by the Norwegian Petroleum Directorate. Special reports In the event of significant alterations of the activity programme, operational interruptions, dangerous incidents and accidents, the operator shall notify the Norwegian Petroleum Directorate forthwith. Final report Drilling and well activities and data collection for each separate well shall be documented in a final report which is to be submitted by the operator to the Norwegian Petroleum Directorate on completion of the activity. The extent of reporting and reporting routines is stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 13 General requirements to recording and reporting of occupational accidents and occupational diseases (Repealed) KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER M V 14 Krav til virksomheten Virksomheten som omfattes av forskriften 2 skal foregå på en forsvarlig måte, i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid gjelder og i samsvar med anerkjente normer for slik virksomhet forøvrig. I veiledningen til denne forskriften er angitt anerkjente normer som beskriver hvordan forskriftskrav kan innfris. Forskriften, med tilhørende veiledninger, viser samlet det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn for virksomheten. Veiledningens detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det kunne dokumenteres at denne tilsvarer det sikkerhetsnivå som angis i veiledningen. CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC. Section 14 Requirements relating to operations Operations comprised by section 2 of the regulations shall be carried out in a prudent manner in compliance with the provisions in force at any time and in accordance with recognized standards for such operations. The guidelines to the present regulations indicate recognized standards describing how the requirements of the regulations can be met. The regulations together with the supplementary guidelines indicate the level of safety on which the activities are to be based. The detailed recommendations of the guidelines are however not legally binding, allowing for other solutions to be chosen. In the event that another solution is chosen, it must be possible to

12 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 242 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Kombinasjoner av deler av anerkjente normer skal unngås med mindre det kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå. Maskiner som tas i bruk på permanent plasserte innretninger skal oppfylle kravene gitt i forskrift av 19 august 1994 om maskiner (maskinforskriften) med endringer 14. januar 1998, herunder ha CE-merking og samsvarserklæring. Kravet i denne paragrafen femte ledd, gjelder for maskiner som er markedsført etter 8. april Endringene av 14. januar 1998 gjelder for maskiner og sikkerhetskomponenter som er markedsført etter 14. januar Krav til teknisk dokumentasjon Dokumentasjon som er nødvendig for å sikre og dokumentere at virksomheten gjennomføres i samsvar med forskriften, skal være tilgjengelig i de ulike fasene. Krav til og kriterier for utstyr og operasjoner av sikkerhetsmessig betydning skal spesifiseres. Samsvar med spesifikasjoner skal være dokumentert. Utstyr som vurderes å være av stor betydning for sikkerhet for mennesker, miljø, økonomiske verdier, herunder også utstyr som har betydning for brønnintegritet, skal kunne dokumenteres særskilt med detaljerte konstruksjons-, fabrikasjons-, installasjons-, prøve-, bruks- og vedlikeholdsdata. 16 Tekniske krav Utstyr og materialer som benyttes for gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter skal være egnet for formålet. Utstyr og materialer skal være bestandige og beskyttet der dette anses nødvendig. Utstyr og systemer skal sikres mot unormale belastninger. Frittstående brønnintervensjonsenheter og utstyr som benyttes skal være prosjektert, fabrikkert, installert, testet, brukt og vedlikeholdt i henhold til denne forskrift. document that such solution is equivalent to the level of safety indicated in the guidelines. Combinations of parts of recognized standards shall be avoided unless it can be documented that an equivalent level of safety is achieved. Machinery taken into use on fixed installations shall comply with the requirements of the Regulations of 19 August 1994 relating to machinery (the Machinery Regulations) with amendments 14 January 1998, including the requirements to CE marking and declaration of conformity. The requirement contained in the fifth paragraph of this section is applicable to machinery which has been placed on the market after 8 April The amendments of 14 January 1998 are applicable to machines and safety components which have been placed on the market after 14 January Section 15 Requirements relating to technical documentation Documentation required for ensuring and documenting thatoperations are carried out in accordance with the regulations, shall be available during the various phases. Requirements and criteria relating to equipment and operations of significance to safety, shall be specified. Conformity with specifications shall be documented. Equipment deemed to be of major importance to the safety of people, the environment and assets and financial interests, including equipment of importance to well integrity, shall be possible to document separately with detailed data on design, fabrication, installation, testing, operation and maintenance. Section 16 Technical requirements Equipment and materials used in the implementation of drilling and well activities shall be suitable for the purpose. Equipment and materials shall be durable and protected where this is considered necessary. Equipment and systems shall be secured against abnormal loads. Separate well intervention units and equipment which is used shall be designed, manufactured, installed, tested, used and maintained in accordance with these regulations. 17 Krav til vedlikehold Det skal kunne dokumenteres at utstyr og innretninger er underlagt systematisk vedlikehold. Vedlikeholdssystemet skal foruten å angi omfang og frekvens av kontrollen/rutinen, også registrere feil og utskiftninger. Det skal gjennomføres en vurdering av utstyret som vedlikeholdes på innretningen for å sikre at kritisk utstyr får høyest prioritet. På grunnlag av denne vurderingen skal det utarbeides en liste over nødvendige reservedeler som skal finnes på innretningen til enhver tid. Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av vedlikehold skal være klart definert. Utestående vedlikehold av utstyr av sikkerhetsmessig betydning skal være registrert og vurdert ut fra betydning for operasjon og sikkerhet. Det skal være angitt tidsfrist for utbedring. Brukserfaringer skal innsamles og behandles på en systematisk måte med henblikk på forbedringer av sikkerhetsmessig betydning for utstyr og operasjoner. 18 Krav til personellkvalifikasjoner Personell som deltar ved planlegging, gjennomføring og verifikasjon av bore- og brønnoperasjoner, skal ha nødvendige kvalifikasjoner. Operatøren skal fastsette kvalifikasjonskrav i form av teoretisk og praktisk opplæring for alle stillinger av sikkerhetsmessig betydning. Section 17 Requirements relating to maintenance It must be possible to document that equipment and facilities are subjected to systematic maintenance. The maintenance programme shall, in addition to indicating the extent of and frequency of the control/routine, also record failures and replacements. An evaluation shall be carried out of the equipment which is subject to maintenance on the installation in order to ensure that critical equipment receives the highest priority. Based on this evaluation a list shall be prepared of necessary spare parts which must be on the installation at all times. The responsibility for planning, implementation and followup of maintenance shall be clearly defined. Overdue maintenance in respect of safety significant equipment shall be registered and evaluated with reference to its importance to operation and safety. Deadline dates for repair shall be specified. User experience shall be collected and be treated systematically with a view to improvements of significance to the safety of equipment and operations. Section 18 Requirements relating to personnel qualifications Personnel engaged in planning, implementation and verification of drilling and well operations shall have the necessary qualifications. The operator shall stipulate qualification requirements in the form of theoretical and practical training in respect of all positions of significance to safety.

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19...

Chapter V Consent of the Labour Inspection for construction of buildings, alterations to buildings, reorganizations etc Section 19... Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø mv 35 Lov 4. februar 1977 nr 4 Lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Sist endret ved lov 17. desember 1999 nr 97 og 7. januar 2000 nr 3. De deler

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2003 Side 697 844 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2003 Side 697 844 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 2. mai 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 11. Lov nr. 20 om granskingskommisjonen

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse med

Detaljer

KAPITTEL B - GENERELT

KAPITTEL B - GENERELT SEKSJON 1 KAPITTEL B - GENERELT JAR-OPS 1.005 Generelt JAR-OPS 1.005 General (a) Et luftfartsforetak skal ikke operere et fly som benyttes til ervervsmessig lufttransport på annen måte enn i overensstemmelse

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment

circular 14.01 Purpose Valid from 01.01.2007 comment 14-2 Membership comment Kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Sist endret 22.06.2010 jf. Rundskriv til 14-12 Uttak av fedrekvote Rundskriv 14-1 Formål Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling,

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår St.prp. nr. 73 (2007 2008) Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/26-NEW Vår ref: 14/2224-22/CDC 30.09.2014 Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Direktoratet viser til Justis -og beredskapsdepartementets

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature Eurocard Gold Application for additional card with personal liability Personal details Main card no. ID no. (11 digits, Norwegian only) All first names Surname Address (in the National Registry) Postcode

Detaljer

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM

057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM 057 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KONFIDENSIALITETSAVTALER I DATAROM Original versjon Nr.: 057 Gjeldende fra dato: 01.04.98 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 07.03.2011 Side: 1 Forord

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 Avgitt til Finansdepartementet

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer