CONTENTS INNHOLD FORORD PREFACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTENTS INNHOLD FORORD... 233 PREFACE... 233"

Transkript

1 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 231 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 med senere endringer ved forskrift av 17. juni 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985, 7, jf 46 og 47, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985 og forskrift til lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet, kgl res 14. juni , jf 13 og 18, jf lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 11-1 siste ledd og forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten, kgl res 27. juni nr 3 jf 6 og forskrift til lov om petroleumsvirksomhet, kgl res 27. juni jf 46, 53 og 67. Sist endret 25. mars Regulations relating to drilling and well activities and geological data collection in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February 1992 with amendments 17 June 1992 pursuant to regulations relating to safety etc., Royal Decree of 28 June 1985, section 7, cf sections 46 and 47, cf decision on delegation by the Ministry of Local Government and Labour of 28 June 1985, and regulations to Act no March 1985 relating to petroleum activities, Royal Decree 14 June 1985 section 48, cf sections 13 and 18, cf Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities section 11-1 last paragraph and regulations relating to safety in the petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 4 subsection 3 cf section 6 and regulations to Act relating to petroleum activities, Royal Decree 27 June 1997 section 74, cf sections 46, 53 and 67. Last amended 25 March INNHOLD CONTENTS FORORD KAP I - INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål Virkeområde Definisjoner Straffebestemmelser Ikrafttredelsesbestemmelser mv KAP II - ALMINNELIGE BESTEMMELSER Tilsynsmyndighet Pliktsubjekt Fravik KAP III - SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL MYNDIGHETENE Søknader Geofaglig og reservoarteknisk dokumentasjon og datainnsamling Teknisk og sikkerhetsmessig dokumentasjon Rapportering Generelle krav til registrering og melding av arbeids-ulykker og yrkessykdom (opphevet) KAP IV - TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER MV Krav til virksomheten PREFACE CHAPTER I - INTRODUCTORY PROVISIONS Section 1 Purpose Section 2 Scope Section 3 Definitions Section 4 Penal provisions Section 5 Entry into force etc CHAPTER II - GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority Section 7 Obligated party Section 8 Exemption CHAPTER III - APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUB- MITTED TO THE AUTHORITIES240 Section 9 Applications Section 10 Geological and reservoir technical documentaion and data collection Section 11 Technical and safety related documentation Section 12 Reporting Section 13 General requirements to recording and reporting of occupational accidents and occupational diseases (repealed) CHAPTER IV - TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC Section 14 Requirements relating to operations

2 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 232 Fastsatt av OD 7. februar Krav til teknisk dokumentasjon Tekniske krav Krav til vedlikehold Krav til personellkvalifikasjoner Krav til arbeidstid og oppholdsperioder (opphevet) KAP V - RAMMER FOR BORE- OG BRØNNAKTIVITETER Sikkerhetsmål Akseptkriterier Risikoanalyser Krav til barrierer Krav til samtidige aktiviteter Klimatiske forhold Prosjekteringsforutsetninger for bore- og brønnkontrollutstyr Krav til havbunnskompletterte brønner KAP VI - KRAV TIL UTSTYR OG SYSTEMER Krav til arbeidsområder Krav til utstyr under trykk Krav til utstyr og systemer for borevæske Krav til sikringsventiler med tilhørende utstyr Krav til ventiltre og brønnsikringsventiler (BSV) Krav til boretårn og fundament Krav til instrumenter Krav til utstyr for borevæske og bindemidler Krav til utstyr for brønnintervensjon (opphevet) KAP VII - GENERELLE KRAV TIL OPERASJONER Plassering av innretning Posisjonsangivelse Retningskontroll Gjennomføring av operasjoner Tiltak mot ukontrollert innstrømning i brønnen/utblåsning Tiltak for håndtering av grunn gass Formasjonsstyrke Registrering av formasjonstrykk Mineraloljebaserte og syntetiske borevæsker Volumkontroll Trykkontroll Formasjonstesting i brønner Komplettering av utvinningsbrønner mv Testing av brønnkontrollutstyr Tilbakeplugging Erfaringsoverføring Vedlegg: Bestemmelser om brønnklassifisering mv (under revisjon) Veiledning til forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling mv Section 15 Requirements relating to technical documentation Section 16 Techical requirements Section 17 Requirements relating to maintenance Section 18 Requirements relating to personnel qualifications Section 19 Requirements relating to working hours and periods of stay (repealed) CHAPTER V - FRAMEWORK FOR DRILLING AND WELL ACTIVITIES Section 20 Safety objectives Section 21 Acceptance criteria Section 22 Risk analyses Section 23 Requirements relating to barriers Section 24 Requirements relating to simultaneous activities Section 25 Climatic conditions Section 26 Design assumptions for drilling and well control equipment Section 27 Requirements to subsea completed wells CHAPTER VI - REQUIREMENTS RELATING TO EQUIPMENT AND SYSTEMS Section 28 Requirements to work areas Section 29 Requirements relating to equipment under pressure Section 30 Requirements relating to drilling fluid systems and equipment Section 31 Requirements relating to blowout preventers with associated equipment Section 32 Requirements relating to christmas tree and safety valves (SCSSVs) Section 33 Requirements relating to derrick and substructure Section 34 Requirements relating to instruments Section 35 Requirements relating to equipment for drilling fluid and bonding materials Section 36 Requirements relating to equipment for well intervention(repealed) CHAPTER VII - GENERAL REQUIREMENTS TO OPERATIONS Section 37 Location of installation Section 38 Indication of position Section 39 Directional control Section 40 Implementation of operations Section 41 Measures against uncontrolled influx into the well/blowout prevention Section 42 Measures for handling of shallow gas Section 43 Formation strength Section 44 Registration of formation pressure Section 45 Mineral oil based and synthetic drilling fluids Section 46 Volume control Section 47 Pressure control Section 48 Formation testing in wells Section 49 Completion of development wells etc Section 50 Testing of well control equipment Section 51 Plugging Section 52 Transference of information Appendix: Provisions concerning well classification etc (are being revised) Guidelines to regulations relating to drilling and well activities and geological data collection etc

3 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten FORORD Forskriften gir bestemmelser om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten og legger til rette for Oljedirektoratets tilsyn med virksomheten. Det er utarbeidet en egen veiledning som gir utfyllende kommentarer til forskriften. Der forskriften inneholder funksjonelle krav, gir veiledningen eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Veiledningen er ikke i seg selv juridisk bindende. Den er derfor ikke til hinder for at andre løsninger velges, såfremt det kan dokumenteres at en da, som et minimum, oppnår det sikkerhetsnivå forskriften supplert med veiledningen angir. Det forutsettes således at forskriften og veiledningen ses i sammenheng, for å få en best mulig forståelse av det sikkerhetsnivå som ønskes oppnådd gjennom forskriften. Forskriften inngår som en del av Oljedirektoratets samlede regelverk for petroleumsvirksomheten og må ses i den sammenheng. Det vises særskilt til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember I veiledning til forskriften vises det til NORSOK-standarder som anerkjent norm. NORSOKs standarder er tilgjengelige over Internett på adresse: 233 PREFACE Fastsatt av OD 7. februar 1992 The present regulations stipulate provisions concerning drilling and well activities and concerning geological data collection in the petroleum activities and provide for supervision of the activities by the Norwegian Petroleum Directorate. Separate guidelines have been published, which provide supplementary comments to the regulations. Where the regulations contain functional requirements, the guidelines provide examples of how such requirements can be met. The guidelines are not legally binding. Consequently they do not prevent the selection of other solutions, provided it can be documented that in such case, the selected solutions as a minimum achieve the safety level indicated by the regulations and the supplementary guidelines. The regulations and guidelines are consequently intended to be seen as a whole, to ensure the best possible understanding of the level of safety intended to be achieved through the regulations. The regulations are part of the Norwegian Petroleum Directorate s collection of statutory legislation applicable to the petroleum activities and must be seen in that context. Particular reference is made to regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities, issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment, 4 December In guidelines to the regulations, reference is made to NORSOK standards as recognised standard. NORSOK standards are available over the Internet at the following address:

4 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 234 Fastsatt av OD 7. februar 1992 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS 1 Formål Forskriften fastsetter krav til bore- og brønnaktiviteter, herunder planlegging, prosjektering, bygging og bruk av utstyr, og til geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten, med sikte på å etablere, opprettholde og videreutvikle et forsvarlig sikkerhetsnivå for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forskriften legger også forholdene til rette for et hensiktsmessig tilsyn med virksomheten. 2 Virkeområde Forskriften kommer til anvendelse under planlegging, prosjektering, bygging og bruk av utstyr for gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter, og til geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten på de områder som er nevnt i petroleumsloven 1-4, jf sikkerhetsforskriften 2 for så vidt gjelder sikkerhetsforvaltning. 3 Definisjoner mv I denne forskriften betyr: Petroleumsloven: lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Petroleumsforskriften: forskrift til lov om petroleumsvirksomhet. Kgl res 27. juni 1997 Sikkerhetsforskriften: forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Styringssystemforskriften: forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. juni Analyseforskriften: forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Miljøverndepartementet 4. desember Beredskapsforskriften: forskrift om beredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet, Miljøverndepartementet og Helsedirektoratet (nå Statens helsetilsyn) 18. mars Boreforskriften: forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar Kranforskriften: forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar Anerkjent norm: veiledning, standard mv som innen et fagområde er internasjonalt og/eller najonalt anerkjent, lov eller forskrift som ikke får Section 1 Purpose The present regulations stipulate requirements to drilling and well activities, including planning, design, fabrication and operation of equipment, and to geological data collection in the petroleum activities, in order to establish, maintain and to further develop an adequate level of safety for people, for the environment and for assets and financial interests. Furthermore the regulations provide for appropriate supervision of the activities. Section 2 Scope The present regulations are applicable to planning, design, fabrication and operation of equipment for implementation of drilling and well activities and for geological data collection in the petroleum activities, relating to the areas as mentioned in the petroleum Act section 1-4, cf the safety regulations section 2 in relation to safety management. Section 3 Definitions etc. For the purpose of the present regulations, the following definitions shall apply: The petroleum Act: Act 29 November 1996 no 72 relating to petroleum activities. The petroleum regulations: Regulations to Act relating to petroleum activities. Royal Decree 27 June The safety regulations: Regulations relating to safety in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The management systems regulations: Regulations relating to management systems for compliance with statutory requirements in relation to safety, working environment and protection of the external environment in the petroleum activities. Royal Decree 27 June The risk analyses regulations: Regulations relating to implementation and use of risk analyses in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate and the Ministry of the Environment 4 December The emergency preparedness regulations: Regulations concerning emergency preparedness in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate, the Ministry of the Environment and the Directorate of Health (now the Norwegian Board of Health) 18 March The drilling regulations: Regulations relating to drilling and well activities and geological data collection in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February The lifting appliances regulations: Regulations relating to lifting appliances and lifting gear in the petroleum activities. Issued by the Norwegian Petroleum Directorate 7 February Recognised standard: Guidelines, standard and similar which within a specific field is internationally and/or nationally recognized; acts or regulations which are not directly applicable but which regulate corre-

5 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder, eventuelt dokumenterbare likeverdige løsninger. Akseptkriterier: kriterier som benyttes for å uttrykke et akseptabelt risikonivå i virksomheten. Avgrensningsbrønn: en type letebrønn som bores for å bestemme utstrekning og størrelse av en petroleumsforekomst som allerede er påvist ved hjelp av en undersøkelsesbrønn. Beredskap: alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer eller reduserer skadevirkninger av inntrådte ulykkessituasjoner, eller som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon. Boreaktivitet: tilrettelegging og gjennomføring av operasjoner for letebrønner og utvinningsbrønner, samt prøveutvinningsbrønner og grunne borehull. Gjenåpning av brønner og borehull regnes som boreaktivitet. Borehull: borehull er et hull som bores for å undersøke jordlag eller fast fjell. Boreprogram: program som inneholder brønnspesifikke opplysninger. Brønn: brønn er et borehull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum, produsere injeksjonsvann, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. Brønnaktivitet: tilrettelegging og gjennomføring av operasjoner i tilknytning til komplettering, overvåking, kontroll, overhaling og modifikasjon av letebrønner, utvinningsbrønner og prøveutvinningsbrønner med tilhørende brønnutstyr. Dimensjonerende ulykkeshendelse: ulykkeshendelse som, i henhold til de definerte akseptkriteriene, representerer en uakseptabel risiko, og som derfor legges til grunn for utforming og bruk av innretninger og gjennomføring av virksomheten for øvrig. Formasjonsintegritet: en bergarts evne til å motstå trykk og derved motvirke strømning fra hullet til formasjon. Formasjonstesting: aktiviteten omfatter testaktivitet i en enkelt lete- eller utvinningsbrønn hvor eventuelt uttak av petroleum fra forekomsten enten brennes av eller samles opp for senere utnyttelse eller salg. Med formasjonstesting menes testing av brønnens produksjons- eller injeksjonsegenskaper i maksimalt 10 strømningsdøgn. Formasjonstestlogging: repetert trykk-/testmåling. Formasjonstrykk: formasjonstrykk, også kalt poretrykk, er det trykk som utøves fra væske og gass i en bergarts porerom og/eller sprekker. Med unormalt formasjonstrykk forstås et poretrykk som avviker fra vanngradienten 235 Fastsatt av OD 7. februar 1992 sponding or neighbouring areas; and approaches, possibly, which can be documented to be of equal validity. Acceptance criteria: Criteria used to define an acceptable level of risk in the activities. Appraisal well: a type of exploration well drilled to establish the extent and the size of a petroleum discovery which has already been proven by means of a wildcat well. Emergency preparedness: All technical, operational and organizational measures which prevent or reduce the harmful effects of accidental events that have occurred, or which prevent a dangerous situation that has occurred from developing into an accidental event. Drilling activity: Preparation for and implementation of operations for exploration wells and development wells including test development wells and shallow wells. Re-opening of wells is considered a drilling activity. Borehole: A borehole is a hole which is drilled in order to explore a layer of soil or solid rock. Drilling programme: Programme containing specific well information. Well: A well is a borehole which is drilled in order to discover or delimit a petroleum deposit and/or to produce petroleum, produce injection water, inject gas, water or other medium, or to map or monitor well parameters. Well activity: Preparation for and implementation of operations in connection with completion, monitoring, control, workover and modification of exploration wells, development wells and test development wells with associated well equipment. Dimensioning accidental event: Accidental event which according to the defined acceptance criteria represents an unacceptable risk, and which consequently serves as a basis for design and operation of installations and otherwise for implementation of the activities. Formation integrity: The ability of a formation to resist pressure and thereby counteract flow from the borehole to a formation. Formation testing: Formation testing comprises test activities in one single exploration or development well where extraction of petroleum, if any, from the deposit either is flared or is collected for subsequent utilisation or sale. By formation testing is meant testing of the production or injection properties of the well for a maximum of 10 flow days. Formation test logging: Repeated pressure measuring/test measuring. Formation pressure: formation pressure, also called pore pressure, is the pressure exerted from liquid and gas in the pore volume and/or in cracks of a rock formation. The term abnormal formation pressure shall be understood to mean a pore pressure which deviates from the water gradient.

6 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 236 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Grunt borehull: hull som bores i en undersøkelses- eller utvinningstillatelse eller vitenskapelig undersøkelsestillatelse for å hente inn opplysninger om geologiske formasjoner eller utføre geotekniske undersøkelser for plassering av innretninger og som ikke bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst eller for å produsere eller injisere petroleum, vann eller annet medium. Havbunnskomplettert brønn: utvinningsbrønn som blir komplettert med ventiltre på sjøbunnen eller på bunnramme og tilkoblet en produksjons- eller injeksjonsinnretning. Hovedboreprogram: program som inneholder all overordnet og generell feltinformasjon som angår boring av utvinningsbrønner. Programmet innsendes før oppstart av boring av utvinningsbrønner på nye felt og oppdateres ved vesentlige endringer i løpet av feltets levetid Isolering: avstengning av ulike soner og perforeringsintervall Kompletteringsaktivitet: enhver installering av produksjonsrør, pakninger og annet utstyr, samt perforering av, stimulering og opprensking i og dreping av utvinningsbrønner. Isolering av tidligere perforerte intervaller, samt tilleggsperforeringer betraktes også som kompletteringsaktivitet. Begrepsmessig omfattes kompletteringsaktivitet her av bore-og brønnaktivitet. Letebrønn: brønn som bores for å undersøke forekomst av petroleum eller kartlegge utstrekning og størrelse av forekomst. Letebrønn er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensningsbrønner. Loggdata: omfatter data fra alle typer logger inkludert dipmeterlogger, produksjonslogger, metningslogger og formasjonstestlogger Maskin. Med maskin menes: - En rekke deler eller komponenter som er satt sammen slik at minst en del er bevegelig, og som eventuelt har de nødvendige drivanordninger, styre- og energitilførselssystemer osv og som er montert sammen for en bestemt bruk, særlig til behandling, bearbeiding, flytting eller pakking av materiale. - En samling av maskiner som for å oppnå et bestemt resultat, er oppstilt og styrt slik at de virker som en enhet. - Utskiftbart utstyr som endrer en maskins funksjon og som markedsføres med sikte på montering, som kan foretas av operatøren selv, på en maskin eller en rekke forskjellige maskiner eller på en trekkvogn. Dette gjelder ikke utstyr som er reservedeler eller verktøy. Oljebasert borevæske: borevæske som inneholder mineralolje og/eller syntetiske oljeemulsjoner. Operatør: den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten. Pliktsubjekt: den forskriften direkte retter seg mot ved å pålegge plikter eller gi rettigheter. Shallow borehole: hole drilled in an exploration or production licence or a scientific exploration licence in order to collect information on geological formations or carry out geotechnical examinations for the location of installations and which are not drilled to discover or delimit a petroleum deposit or to produce or inject petroleum, water or other medium. Subsea completed well: Development well completed with the wellhead on the sea bed or on a template for connection to a production installation or injection installation. Overall drilling programme: programme containing all principal and general field information relating to the drilling of development wells. The programme is to be submitted prior to the startup of drilling of development wells in new fields and is updated when significant alterations occur during the lifetime of the field. Isolation: shut-off of different zones and perforation intervals Completion: Any installation of production tubing, packers and other equipment, as well as perforation of, stimulation and clean-out and killing of production wells. Isolation of previously perforated intervals, as well as additional perforations are similarly regarded as completion. The term completion is comprised by the definitions relating to drilling and well activity. Exploration well: Well drilled in order to explore for petroleum or estimate the extent and the size of a deposit. Exploration well is generic term for wildcat and appraisal wells. Log data: comprises all data from all types of logs including dip meter logs, production logs, saturation logs and formation test logs. Machinery. By machinery shall be understood: - An assembly of linked parts or components, at least one of which moves, with the appropriate actuators, control and power circuits etc. joined together for a specific application, in particular for the processing, treatment, moving or packaging of a material. - An assembly of machines which in order to achieve the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole. - Interchangeable equipment modifying the function of a machine, which is placed on the market for the purpose of being assembled with a machine or a series of different machines or with a tractor, and which may be carried out by the operator himself, insofar as this equipment is not a spare part or a tool. Oil-based drilling fluid: drilling fluid containing mineral oil and/or synthetic oil emulsions. Operator: Anyone executing on behalf of the licensee the day to day management of the petroleum activities Obligated party: The party to which or whom the regulations are directly addressed by imposing obligations or stipulating rights.

7 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten Prøveutvinning: utvinning av petroleum i et begrenset tidsrom før ordinær utvinning. Prøveutvinning er utvinning i den hensikt å fremskaffe kunnskap om en petroleumsforekomsts drivverdighet, produksjonsegenskap eller anvendbar utvinningsteknologi. Prøveutvinningsbrønn: brønn som benyttes til prøveutvinning. Risiko: uttrykk for sannsynligheten for og konsekvensene av en ulykkeshendelse. Risikoanalyse: analyse som omfatter systematisk identifisering og kategorisering av risiko for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Tilbakepluggingsaktivitet: enhver midlertidig eller permanent tilbakeplugging av brønner. Begrepsmessig omfattes tilbakepluggingsaktivitet av bore- og brønnaktivitet. Ulykkeshendelse: ukontrollert hendelse som kan medføre tap av menneskeliv, personskader, skade på miljø og tap av økonomiske verdier. Undersøkelsesbrønn: en type letebrønn som bores for å undersøke om det finnes petroleum i en ny og klart definert geologisk enhet, avgrenset av bergarttyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser. Utvinningsbrønn: fellesbetegnelse for produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner og observasjonsbrønner. Årlig statusrapport: rapport som gis for felt i produksjon innen 1. november hvert år. Rapporten skal beskrive aktiviteter og tiltak for å danne grunnlag for myndighetenes vurdering av produsjonsstrategi, miljømessige forhold mv. Oljedirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om innhold i og utforming av rapporten. 237 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Test production: production of petroleum for a limited period of time prior to ordinary production. Test production is production for the purpose of acquiring information about the commerciality of a petroleum deposit, its production properties or applicable production technology. Test development well: Well used for test production. Risk: Expression of the probability and the consequences of an accidental event. Risk analysis: Analysis including a systematic identification and categorization of risk to people, the environment and to assets and financial interests. Plugging: Any temporary of permanent plugging of the well. The term plugging is comprised by the definitions relating to drilling and well activity. Accidental event: Uncontrolled event which may lead to loss of human life, personal injury, damage to the environment and loss of assets and financial interests. Wildcat well: a type of exploration well drilled to establish if there exists petroleum in a new and clearly defined geological unit, limited by rock characteristics by structural or stratigraphic boundaries. Development well: A generic term for production wells, injection wells and observation wells. Annual status report: report submitted in respect of fields in production by 1 November each year. The report shall describe activities and measures to serve as basis for the authorities evaluation of production strategy, environmental issues etc. The Norwegian Petroleum Directorate may stipulate further provisions relating to the contents and format of the report. FORINGSRØR: Åpningsrør: det første foringsrør som installeres. Forankringsrør: normalt det andre foringsrør som installeres, hvorpå sikringsventilarrangementet monteres. Indre foringsrør/produksjonsforingsrør: det siste foringsrør som føres tilbake til brønnhodet. Forlengelsesrør: foringsrør som ikke fører tilbake til brønnhodet. Mellomrør: foringsrør som installeres mellom forankringsrør og indre foringsrør og som ofte utelates. Produksjonsrør: rør som transporterer væske/gass fra den produserende formasjonen til overflaten eller fra overflaten til injeksjonssonene. CASING Conductor casing: The casing string which is installed first. Surface casing: Normally the second set of casing string installed, on which the BOP system is mounted. Production casing: The last casing string which extends to the wellhead. Liner: Casing string which does not extend to the wellhead. Intermediate casing: The casing string installed between the surface casing and the production casing and which is often left out. Production tubing: Tubing for transportation of fluid/gas from the producing formation to the surface or from the surface to the injection zones.

8 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten FORKORTELSER: ANSI: American National Standards Institute API: American Petroleum Institute BOP: Utblåsningssikring 238 Fastsatt av OD 7. februar 1992 ABBREVIATIONS: ANSI: American National Standards Institute API: American Petroleum Institute BOP: Blowout preventer BSV: Brønnsikringsventil BSV: Surface controlled subsurface safety valve (SCSSV) CPI: Petrofysisk resultatlogg CSWIP: Certification scheme for weld inspection personnel DDRS: Oljedirektoratets boredatabase DST: Produksjonstest, jf testeaktivitet FIT: Formasjonsstyrketest (integritet) IADC: International Association of Drilling Contractors LAT: Lavest astronomisk tidevann LMRP: Nedre stigerørskobling LOT: Formasjonsstyrketest (lekkasje) MD: Målt dybde MSL: Midlere havnivå MWD/LWD: Måling og logging under boring NORDTEST: Nordisk sertifiseringssystem NORSOK-standard: Standard utarbeidet av den norske petroleumsindustrien og utgitt av Norsk Teknologistandardisering (NTS) NS: Norsk standard PBTD: Tilbakeplugget total dybde RFT: Repetert formasjonsporetrykktest RKB: Dybdereferanse målt fra rotasjonsbordet SI-systemet: Internasjonale metriske måleenheter SIBHP: Innstengt bunnhullstrykk SIWHP: Innstengningstrykk ved brønnhode TVD: Sann vertikal dybde UTM: Universal transversal mercator VSP: Vertikal seismisk profil 4 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskrift eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes som bestemt i petroleumsloven og straffelovens kap 3a, straffeansvar for foretak. 5 Ikrafttredelsesbestemmelse m v 1. Denne forskriften trer i kraft a) Ved innsendelse av søknader om samtykke etter sikkerhetsforskriften 15, og i fasen samtykket gjelder for, skal operatøren legge forskriften til grunn. CPI: Computer process interpretation CSWIP: Certification scheme for weld inspection personnel DDRS: The Norwegian Petroleum Directorate s data base for drilling data DST: Production test, cf. testing activity FIT: Formation integrity test IADC: International Association of Drilling Contractors LAT: Lowest astronomical tide LMRP: Lower marine riser package LOT: Leak off test MD: Measured depth MSL: Mean Sea Level MWD/LWD: Measurment and logging while drilling NORDTEST: Nordic certification system NORSOK standard: Standard developed by the Norwegian petroleum industry and issued by the Norwegian Technology Standards Institution (NTS) NS: Norwegian Standard PBTD: Plug-back total depth RFT: Repeated formation pore pressure test. RKB: Depth referance measured from the rotary kelly SI system: International metric measuring units SIBHP: Shut in bottom hole pressure SIWHP: Shut in wellhead pressure TVD: True vertical depth UTM: Universal transverse mercator VSP: Vertical seismic profile Section 4 Penal provisions Violation of these regulations or decisions made in pursuance thereof, shall be punishable according to sections of the Petroleum Act and chapter 3a, criminal liability for enterprises, of the criminal Code. Section 5 Entry into force etc. 1. These regulations enter into force 1 May a) When applictions for consent according to the safety regulations section 15 are submitted, and during the phase to which the consent is applicable, the activities of the operator shall be based on these regulations.

9 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten b) For innretninger som allerede har samtykke til bruk, jf sikkerhetsforskriften 15 d), eller som er tatt i bruk før 1. juli 1985, kan med unntak av 5, pkt 4, de tekniske kravene nedfelt i forskriftene som omtales i pkt 2 legges til grunn for virksomheten. Modifikasjoner av eksisterende teknisk utstyr og systemer skal oppfylle kravene i denne forskriften. 2. Ved forskriftens ikrafttredelse gjøres følgende endringer: a) Forskrifter for boring mv etter petroleumsforekomster i indre norsk farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet, fastsatt av Oljedirektoratet 23. september 1981, med unntak av pkt , oppheves. b) Forskrifter om kvalifikasjoner for borepersonell tilknyttet boring etter og produksjon av petroleum i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk statshøyhet, fastsatt av Oljedirektoratet 22. februar 1983, oppheves. 3. Vedtak fattet i medhold av forskriftene nevnt i punkt 2 skal fortsatt gjelde inntil de eventuelt oppheves eller endres av Oljedirektoratet. 4. Overgangsbestemmelse Krav til oppgradering av kompletterte brønner, jf 23 om installering av ringromsbarriere-element, gjennomføres i forbindelse med naturlige milepæler, eksempelvis ved rekompletteringer. 239 Fastsatt av OD 7. februar 1992 b) With regard to facilities which have already obtained consent for operation, cf the safety regulations section 15 d), or which have been put into service prior to 1 July 1985, with exceptions of section 5, subsection 4 the technical requirements contained in the regulations which are mentioned in subsection 2 may be taken as basis for the activities. Modifications of existing technical equipment and systems shall comply with the requirements of these regulations. 2. As from the date of entry into force of the regulations, the following amendments shall be applicable: a) Regulations relating to drilling etc. for petroleum in Norwegian internal waters, in Norwegian territorial waters and on the continental shelf which is under Norwegian sovereignty, stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate 23 September 1981, are repealed with exception of item b) Regulations relating to qualification requirements for drilling personnel connected with drilling for and production of petroleum in Norwegian internal waters and on the continental shelf which is under Norwegian sovereignty, stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate 22 February 1983, are repealed. 3. Decisions made in pursuance of the regulations mentioned in subsection 2 shall remain applicable until they may be repealed or altered by the Norwegian Petroleum Directorate. 4. Transitional provision Requirements with regard to upgrading of completed wells, cf section 23 concerning installation of annular barrier element, shall be implemented in connection with natural milestones, e.g. recompletions. KAP II ALMINNELIGE BESTEMMELSER 6 Tilsynsmyndighet Oljedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene som er gitt i denne forskriften eller vedtak som er fattet i medhold av den blir overholdt. 7 Pliktsubjekt Operatøren og andre som deltar i petroleumsvirksomhet etter denne forskrift 2, skal sikre at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne, blir etterlevd.. Operatøren plikter i tillegg å påse at enhver som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved entreprenør eller underentreprenør, overholder bestemmelsene som er gitt i eller i medhold av denne forskrift. 8 Fravik Oljedirektoratet kan fravike denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det, og fravik ikke er i strid med EØS-avtalen. Fravik fra forskriftens bestemmelser gis skriftlig. CHAPTER II GENERAL PROVISIONS Section 6 Supervisory authority The Norwegian Petroleum Directorate shall supervise the compliance with provisions laid down in or decisions made pursuant to the present regulations. Section 7 Obligated party The operator and any other party participating in petroleum activities according to section 2 of these regulations shall ensure that provisions contained in or issued pursuant to these regulations are complied with. In addition the operator is obliged to see to it that anyone performing work for him, either personally, through employees or through contractors or subcontractors, complies with the provisions contained in or issued pursuant to these regulations. Section 8 Exemptions The Norwegian Petroleum Directorate may exempt from these regulations if justified for particular reasons, and provided exemption is not in contravention of the EEA Agreement. Any exemption from the provisions of the regulations shall be confirmed in writing.

10 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten KAP III SØKNADER, DOKUMENTASJON OG INFORMASJON SOM SKAL SENDES TIL MYNDIGHETENE 240 Fastsatt av OD 7. februar 1992 CHAPTER III APPLICATIONS, DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE SUBMITTED TO THE AUTHORITIES 9 Søknader Søknader - sikkerhet Virksomheten som omfattes av forskriften 2 er underlagt samtykkebestemmelsene i sikkerhetsforskriften 15. Søknader - geofag/reservoarteknikk Før boreaktivitet iverksettes skal brønnen registreres av Oljedirektoratet ved at operatøren innhenter registreringsnummer, brønnidentifikasjon og brønnklassifisering Oljedirektoratet kan kreve at operatøren innhenter tillatelser før følgende aktiviteter igangsettes for den enkelte brønn: a) boreaktivitet, b) formasjonstesting c) perforering/reperforering d) permanent isolering av perforerte intervaller e) tilbakepluggingsaktivitet f) reklassifisering Oljedirektoratet kan bestemme at det kan innhentes tillatelser for flere brønner og aktiviteter under ett. Ved vesentlige endringer i forhold til de planer som lå til grunn ved Oljedirektoratets behandling kan ny søknad kreves innsendt. Oljedirektoratet fastsetter regler for brønnidentifikasjon. 10 Geofaglig og reservoarteknisk dokumentasjon og datainnsamling Operatøren skal oversende nødvendig geofaglig og reservoarteknisk dokumentasjon til Oljedirektoratet før bore-, formasjonsteste-, perforerings-/ reperforerings-, isolerings- og tilbakepluggingsaktivitet samt reklassifisering for den enkelte brønn. Følgende dokumentasjon kan kreves: hovedboreprogram, boreprogram, borestedsundersøkelse, formasjonstesteprogram, dokumentasjon før perforerings-/reperforerings- og isoleringsaktivitet, tilbakepluggingsprogram, dokumentasjon i forbindelse med reklassifisering. Type, format og omfang av dokumentasjon og tidspunkt for innsendelse av denne, kan fastsettes nærmere av Oljedirektoratet. Ved vesentlige endringer av planer i forhold til innsendt dokumentasjon skal Oljedirektoratet underrettes og ny dokumentasjon som omfatter endringene skal innsendes. Datainnsamling: Operatøren skal påse at nødvendige prøver, logger og testdata blir innsamlet Oljedirektoratet kan kreve at formasjonstesting og logging blir utført dersom dette anses nødvendig. Operatøren skal oversende nødvendige prøver, preparater og logger mv fra den enkelte brønn til Oljedirektoratet. Type, format, omfang mv av innsendte data, samt tidspunkt for innsendelse, kan fastsettes nærmere av Oljedirektoratet. Section 9 Application Applications - safety Activities comprised by section 2 of the regulations are subject to the provisions concerning approval/consent set out in safety regulations section 15. Applications - geological and reservoir technical Prior to commencing drilling activities the well shall be registered by the Norwegian Petroleum Directorate through the operator obtaining registration number, well identification and well classification. The Norwegian Petroleum Directorate may require the operator to obtain consents prior to commencing the following activities in respect of the individual well: a) drilling b) formation testing c) perforation/reperforation d) permanent isolation of perforated intervals e) plugging f) reclassification The Norwegian Petroleum Directorate may decide that consents can be obtained for more than one well and activity at the same time. In the event of significant changes in relation to the plans on which the Norwegian Petroleum Directorate s consideration was originally based, a new application may be required. Provisions concerning well identification are drawn up by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 10 Geological and reservoir technical documentation and data collection The operator shall submit necessary geological and reservoir technical documentation to the Norwegian Petroleum Directorate prior to any drilling, formation testing, perforation/reperforation, isolation and plugging activity as well as reclassification in respect of the individual well. The following documentation may be required: overall drilling programme, drilling programme, drill site examination, formation test programme, documentation prior to perforation/ reperforation and isolation activity, plugging programme, documentation in connection with reclassification. Details relating to the type, format and extent of the documentation and the time when the documentation is to be submitted may be decided by the Norwegian Petroleum Directorate. In the case of significant changes in the documentation submitted, the Norwegian Petroleum Directorate shall be notified and new documentation comprising the relevant changes shall be submitted. Data collection The operator shall ensure that the necessary samples, logs and test data are collected. The Norwegian Petroleum Directorate may require formation testing and logging to be carried out if this is deemed necessary. The operator shall submit the necessary samples, preparations and logs etc. from the individual well to the Norwegian Petroleum Directorate Details relating to the type, format and extent of the documentation and the time when the documentation is to be submitted may be decided by the Norwegian Petroleum Directorate.

11 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 11 Teknisk og sikkerhetsmessig dokumentasjon Operatøren skal i god tid før bore-, teste-, kompletterings-, rekompletterings-, brønnoverhalings- og tilbakepluggingsaktiviteter igangsettes i den enkelte brønn, utarbeide nødvendig program. Dokumentasjonen skal beskrive de sikkerhetsmessige, tekniske, organisatoriske og administrative forutsetninger som legges til grunn for aktiviteten. Krav til og omfang av dokumentasjonen som skal innsendes, fastsettes av Oljedirektoratet. 12 Rapportering Format All rapportering skal skje i henhold til fastsatt registreringsnummer og brønnidentifikasjon for brønnen, jf 9. Informasjon Operatøren skal informere Oljedirektoratet dersom andre løsninger enn de som er angitt i forskriften supplert med veiledningen, legges til grunn for virksomheten. Daglig rapportering Så lenge bore- og brønnaktiviteter pågår, skal operatøren daglig holde Oljedirektoratet underrettet om fremdriften av operasjonene. Omfang og rapporteringsrutiner fastsettes av Oljedirektoratet. Særskilt rapportering Ved vesentlige endringer i aktivitetsprogram, driftsforstyrrelser eller tilløp til faresituasjoner og ulykker, skal operatøren straks informere Oljedirektoratet. Sluttrapport Utførte bore- og brønnaktiviteter og datainnsamling for hver brønn skal dokumenteres i en sluttrapport som operatøren skal sende til Oljedirektoratet etter at aktiviteten er avsluttet. Omfang og rapporteringsrutiner fastsettes av Oljedirektoratet. 13 Generelle krav til registrering og melding av arbeidsulykker og yrkessykdom (Opphevet) 241 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Section 11 Technical and safety related documentation The operator shall submit necessary documentation to the Norwegian Petroleum Directorate well in advance of initiation of drilling, testing, completion, recompletion, well workover and plugging activities in the individual well, prepare the necessary programme. The documentation shall describe the safety related, technical, organizational and administrative assumptions on which the activities are based. Requirements to and extent of the documentation to be submitted shall be decided by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 12 Reporting Format All reporting shall be carried out in accordance with stipulated registration number and well identification for the well, cf. section 9. Information The operator shall inform the Norwegian Petroleum Directorate when the activities are based on other solutions than those indicated in the regulations with supplementary guidelines. Daily reports During the time that drilling and well activities are in progress, the operator shall on a daily basis keep the Norwegian Petroleum Directorate informed with regard to the progress of the operations. The extent of the reporting and reporting routines is decided by the Norwegian Petroleum Directorate. Special reports In the event of significant alterations of the activity programme, operational interruptions, dangerous incidents and accidents, the operator shall notify the Norwegian Petroleum Directorate forthwith. Final report Drilling and well activities and data collection for each separate well shall be documented in a final report which is to be submitted by the operator to the Norwegian Petroleum Directorate on completion of the activity. The extent of reporting and reporting routines is stipulated by the Norwegian Petroleum Directorate. Section 13 General requirements to recording and reporting of occupational accidents and occupational diseases (Repealed) KAP IV TEKNISKE OG OPERASJONELLE BESTEMMELSER M V 14 Krav til virksomheten Virksomheten som omfattes av forskriften 2 skal foregå på en forsvarlig måte, i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid gjelder og i samsvar med anerkjente normer for slik virksomhet forøvrig. I veiledningen til denne forskriften er angitt anerkjente normer som beskriver hvordan forskriftskrav kan innfris. Forskriften, med tilhørende veiledninger, viser samlet det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn for virksomheten. Veiledningens detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det kunne dokumenteres at denne tilsvarer det sikkerhetsnivå som angis i veiledningen. CHAPTER IV TECHNICAL AND OPERATIONAL PROVISIONS ETC. Section 14 Requirements relating to operations Operations comprised by section 2 of the regulations shall be carried out in a prudent manner in compliance with the provisions in force at any time and in accordance with recognized standards for such operations. The guidelines to the present regulations indicate recognized standards describing how the requirements of the regulations can be met. The regulations together with the supplementary guidelines indicate the level of safety on which the activities are to be based. The detailed recommendations of the guidelines are however not legally binding, allowing for other solutions to be chosen. In the event that another solution is chosen, it must be possible to

12 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 242 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Kombinasjoner av deler av anerkjente normer skal unngås med mindre det kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå. Maskiner som tas i bruk på permanent plasserte innretninger skal oppfylle kravene gitt i forskrift av 19 august 1994 om maskiner (maskinforskriften) med endringer 14. januar 1998, herunder ha CE-merking og samsvarserklæring. Kravet i denne paragrafen femte ledd, gjelder for maskiner som er markedsført etter 8. april Endringene av 14. januar 1998 gjelder for maskiner og sikkerhetskomponenter som er markedsført etter 14. januar Krav til teknisk dokumentasjon Dokumentasjon som er nødvendig for å sikre og dokumentere at virksomheten gjennomføres i samsvar med forskriften, skal være tilgjengelig i de ulike fasene. Krav til og kriterier for utstyr og operasjoner av sikkerhetsmessig betydning skal spesifiseres. Samsvar med spesifikasjoner skal være dokumentert. Utstyr som vurderes å være av stor betydning for sikkerhet for mennesker, miljø, økonomiske verdier, herunder også utstyr som har betydning for brønnintegritet, skal kunne dokumenteres særskilt med detaljerte konstruksjons-, fabrikasjons-, installasjons-, prøve-, bruks- og vedlikeholdsdata. 16 Tekniske krav Utstyr og materialer som benyttes for gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter skal være egnet for formålet. Utstyr og materialer skal være bestandige og beskyttet der dette anses nødvendig. Utstyr og systemer skal sikres mot unormale belastninger. Frittstående brønnintervensjonsenheter og utstyr som benyttes skal være prosjektert, fabrikkert, installert, testet, brukt og vedlikeholdt i henhold til denne forskrift. document that such solution is equivalent to the level of safety indicated in the guidelines. Combinations of parts of recognized standards shall be avoided unless it can be documented that an equivalent level of safety is achieved. Machinery taken into use on fixed installations shall comply with the requirements of the Regulations of 19 August 1994 relating to machinery (the Machinery Regulations) with amendments 14 January 1998, including the requirements to CE marking and declaration of conformity. The requirement contained in the fifth paragraph of this section is applicable to machinery which has been placed on the market after 8 April The amendments of 14 January 1998 are applicable to machines and safety components which have been placed on the market after 14 January Section 15 Requirements relating to technical documentation Documentation required for ensuring and documenting thatoperations are carried out in accordance with the regulations, shall be available during the various phases. Requirements and criteria relating to equipment and operations of significance to safety, shall be specified. Conformity with specifications shall be documented. Equipment deemed to be of major importance to the safety of people, the environment and assets and financial interests, including equipment of importance to well integrity, shall be possible to document separately with detailed data on design, fabrication, installation, testing, operation and maintenance. Section 16 Technical requirements Equipment and materials used in the implementation of drilling and well activities shall be suitable for the purpose. Equipment and materials shall be durable and protected where this is considered necessary. Equipment and systems shall be secured against abnormal loads. Separate well intervention units and equipment which is used shall be designed, manufactured, installed, tested, used and maintained in accordance with these regulations. 17 Krav til vedlikehold Det skal kunne dokumenteres at utstyr og innretninger er underlagt systematisk vedlikehold. Vedlikeholdssystemet skal foruten å angi omfang og frekvens av kontrollen/rutinen, også registrere feil og utskiftninger. Det skal gjennomføres en vurdering av utstyret som vedlikeholdes på innretningen for å sikre at kritisk utstyr får høyest prioritet. På grunnlag av denne vurderingen skal det utarbeides en liste over nødvendige reservedeler som skal finnes på innretningen til enhver tid. Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av vedlikehold skal være klart definert. Utestående vedlikehold av utstyr av sikkerhetsmessig betydning skal være registrert og vurdert ut fra betydning for operasjon og sikkerhet. Det skal være angitt tidsfrist for utbedring. Brukserfaringer skal innsamles og behandles på en systematisk måte med henblikk på forbedringer av sikkerhetsmessig betydning for utstyr og operasjoner. 18 Krav til personellkvalifikasjoner Personell som deltar ved planlegging, gjennomføring og verifikasjon av bore- og brønnoperasjoner, skal ha nødvendige kvalifikasjoner. Operatøren skal fastsette kvalifikasjonskrav i form av teoretisk og praktisk opplæring for alle stillinger av sikkerhetsmessig betydning. Section 17 Requirements relating to maintenance It must be possible to document that equipment and facilities are subjected to systematic maintenance. The maintenance programme shall, in addition to indicating the extent of and frequency of the control/routine, also record failures and replacements. An evaluation shall be carried out of the equipment which is subject to maintenance on the installation in order to ensure that critical equipment receives the highest priority. Based on this evaluation a list shall be prepared of necessary spare parts which must be on the installation at all times. The responsibility for planning, implementation and followup of maintenance shall be clearly defined. Overdue maintenance in respect of safety significant equipment shall be registered and evaluated with reference to its importance to operation and safety. Deadline dates for repair shall be specified. User experience shall be collected and be treated systematically with a view to improvements of significance to the safety of equipment and operations. Section 18 Requirements relating to personnel qualifications Personnel engaged in planning, implementation and verification of drilling and well operations shall have the necessary qualifications. The operator shall stipulate qualification requirements in the form of theoretical and practical training in respect of all positions of significance to safety.

13 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 19 Krav til arbeidstid og oppholdsperioder (Opphevet) 243 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Section 19 Requirements relating to working hours and periods of stay (Repealed) KAP V RAMMER FOR BORE- OG BRØNNAKTIVITETER 20 Sikkerhetsmål Operatøren skal formulere de nødvendige forutsetninger og handlingsplaner for bore- og brønnaktiviteter for å unngå eller motstå ulykkes- og faresituasjoner som kan medføre tap av eller skade på mennesker, miljø eller økonomiske verdier. Et overordnet mål for bore- og brønnaktiviteter er kravet om at ingen enkeltstående feil kan føre til livstruende situasjoner for involvert personell eller betydelig skade på materiell og miljø. Dette gjelder både feiloperasjoner og feil ved utstyr som benyttes direkte i operasjoner, såvel som utstyr som har støttefunksjoner. Operatøren skal påse at sikkerhetsmål for bore- og brønnaktiviteter gjøres kjent for entreprenører. 21 Akseptkriterier Operatøren skal utarbeide akseptkriterier for risiko i virksomheten som omfattes av denne forskriften. Akseptkriteriene skal utformes på bakgrunn av de krav som fremkommer av forskriften, operatørens sikkerhetsmål, definerte dimensjonerende ulykkeshendelser og anerkjente normer som legges til grunn for virksomheten. Akseptkriteriene skal utformes med hensyn til såvel sannsynlighet for som konsekvensen av identifiserte ulykkeshendelser. Akseptkriteriene skal reflektere virksomhetens sikkerhetsmål og særegenhet. Akseptkriteriene skal underlegges systematisk vurdering med hensyn til behov for revisjon gjennom de ulike faser av virksomheten, der det skal tas hensyn til bl a brukserfaring, modifikasjoner og ny teknologi. Operatøren skal kunne dokumentere de vurderinger som ligger til grunn for fastsettelse av akseptkriteriene. 22 Risikoanalyser Risikoanalyser skal utføres for å avdekke konsekvenser av enkeltfeil eller feilrekker som kan oppstå under bruk, slik at risikoreduserende tiltak kan settes inn. Risiko skal identifiseres og vurderes for mennesker, miljø og økonomiske verdier. Forut for enhver operasjon og ved vurdering av risikobildet, skal det vurderes utført en egen risikoanalyse. Ved iverksettelse av risikoreduserende tiltak skal sannsynlighetsreduserende tiltak prioriteres fremfor konsekvensreduserende tiltak. Gjennomføring av risikoanalysene skal bygge på anerkjente analytiske metoder og utføres av personell med tilstrekkelig drifts- og risikoanalytisk erfaring. Analysen skal ta hensyn til og bygge på forutsetninger som hvilken type innretning som brukes, hvor aktiviteten pågår, tilgjengelig utstyr, arbeidsprosedyrer, bemanningens størrelse og erfaring, samt miljømessige og fysiske betingelser som værforhold, vanndyp og brønnens totale dybde, trykk og temperaturforhold. Det skal dokumenteres oversikt over utførte analyser med resultater og anbefalinger som følger av vurderingene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Oljedirektoratet. CHAPTER V FRAMEWORK FOR DRILLING AND WELL ACTIVITIES Section 20 Safety objectives The operator shall define the necessary premises and action plans for drilling and well activities in order to avoid or counteract accidents and hazardous situations which may entail loss of or injury to people, to the environment or to assets and financial interests. An overall objective for drilling and well activities is the requirement that no single failure shall entail lifethreatening situations for the involved personnel, or significant damage to materiel and the environment. This applies both to operational errors and to failure in connection with equipment used directly in operations, as well as equipment with auxiliary functions. The operator shall ensure that contractors are made familiar with the safety objectives for drilling and well activities. Section 21 Acceptance criteria The operator shall draw up acceptance criteria for risk in the activities comprised by the present regulations. The acceptance criteria shall be drawn up with reference to the requirements of the regulations, the operator s safety objectives, defined dimensioning accidental events and recognized standards on which the activities are based. The acceptance criteria shall take into account the possibility for as well as the consequences of identified accidental events. The acceptance criteria shall reflect the safety objectives and the characteristics of the activity. The acceptance criteria shall be subject to systematic assessment of the need for revision through the various phases of the activity, where factors such as operational experience, modifications and new technology shall be taken into account. The operator must be able to document the evaluations on which the stipulation of acceptance criteria is based. Section 22 Risk analyses Risk analyses shall be carried out to expose the consequences of single failures or sequential failures that may occur during operation in order that risk reducing measures can be implemented. Risk shall be identified and assessed in relation to people, to the environment and to assets and financial interests. Prior to every operation and when evaluating the risk situation, a separate risk analysis shall be considered carried out. When risk reducing measures are implemented, probability reducing measures shall take priority over consequence reducing measures. Implementation of the risk analyses shall be based on recognised analytical methods and shall be carried out by personnel with adequate operational and risk analytical experience. The analysis shall take into account and shall be based on relevant circumstances such as what type of installation is being used, where the activity is taking place, available equipment, work procedures, number and experience of personnel, as well as environmental and physical conditions such as weather conditions, water depth and total depth of well, pressure and temperature conditions. A list of analyses which have been carried out shall be documented, containing results and recommendations resulting from the evaluations. This documentation shall be available to the Norwegian Petroleum Directorate.

14 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 244 Fastsatt av OD 7. februar Krav til barrierer Ved bore- og brønnaktiviteter skal det være tilgjengelig minst to uavhengige og testede barrierer for å forhindre en utilsiktet utstrømning fra brønnen. Barrierene skal utformes på en måte som muliggjør hurtig reetablering av en tapt barriere. Ved svikt i en barriere skal det straks treffes tiltak for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå, inntil minst to uavhengige og testede barrierer er gjenopprettet. Aktiviteter som har andre siktemål enn gjenetablering av to barrierer, skal ikke utføres i brønnen. Barrierene skal være definert og kriterier for svikt skal være fastlagt. Barrierenes posisjon/status skal til enhver tid være kjent. Operatøren skal fastsette krav til tilgjengelighet for de ulike barrierene, samt kunne dokumentere at kravene er oppfylt. Barrierene skal være testbare. Testmetoder og testintervaller skal være fastlagt. Så langt det er mulig skal barrierene testes i strømningsretningen. 24 Krav ved samtidige aktiviteter Gjennomføring av aktiviteter samtidig med bore- og brønnaktiviteter skal foregå i overensstemmelse med operatørens akseptkriterier og etter spesielt utarbeidede planer. Operatøren skal ved bruk av risikoanalyser identifisere situasjoner der brønnkontroll- systemene kan gå tapt eller andre farlige situasjoner kan oppstå, på grunn av innbyrdes påvirkning. Operasjonsbegrensninger skal utarbeides for bore- og brønnaktiviteter som er utført fra samme innretning eller gjennom samme havbunnsramme i to eller flere brønner samtidig. Brønner i områder hvor fallende gjenstander kan sette barrierer ut av funksjon, skal stenges i henhold til fastsatte prosedyrer. 25 Klimatiske forhold Naturforhold som kan innvirke på operasjonene skal beskrives. Det skal videre spesifiseres og dokumenteres hvilke tiltak som må iverksettes for å møte eller kompensere for klimatisk ugunstige forhold, slik at risikoen i virksomheten blir i overensstemmelse med operatørens akseptkriterier. 26 Prosjekteringsforutsetninger for bore- og brønnkontrollutstyr Det skal tidlig i prosjektfasen etableres barrierefilosofi for den enkelte operasjon planlagt utført fra en innretning. Det skal utarbeides funksjonskrav med hensyn til bore- og brønnkontrollutstyrets egnethet, funksjonsdyktighet og mobiliserbarhet for oppfyllelse av barrierefilosofien. Alle systemer og komponenter skal tilfredsstille disse. Ved prosjektering, fabrikkering, installering og bruk av kontrollsystemer skal det tas hensyn til innretningens overordnede arrangement vedrørende områdeklassifisering og overordnet sikkerhetsfilosofi. Kontrollsystemer skal kunne opereres fra uavhengige paneler plassert på hensiktsmessig sted. Ved utforming av kontrollsystemer skal det legges vekt på å redusere muligheten for og konsekvensen av operatørfeil. Ved svikt i kontrollsystemet skal komponenter som ivaretar kritiske funksjoner forbli eller bevege seg mot en sikker posisjon. For flyttbare innretninger skal systemene ha en alternativ frakoplingsmulighet som skal kunne aktiveres ved tap av primærfunksjonen. Section 23 Requirements relating to barriers During drilling and well activities at least two independent and tested barriers shall be available in order to prevent an unintentional flow from the well. The barriers shall be designed so as to enable rapid reestablishment of a lost barrier. In the event of a barrier failure, immediate measures shall be taken in order to maintain an adequate safety level, until at least two independent and tested barriers have been restored. No activities for any other purpose than re-establishing two barriers shall be carried out in the well. The barriers shall be defined and criteria for failure shall be determined. The position/status of the barriers shall be known at all times. The operator shall stipulate requirements to accessibility for the different barriers, and shall be able to provide documentation to show that the requirements have been complied with. It shall be possible to test the barriers. Testing methods and intervals shall be determined. To the extent possible the barriers shall be tested in the direction of flow. Section 24 Requirements relating to simultaneous activities Implementation of activities simultaneously with drilling and well activities shall be carried out in accordance with the operator s acceptance criteria and according to specially prepared plans. By means of risk analyses, the operator is required to identify situations where the well control systems may become lost or other hazardous situations that may occur, due to the reciprocal effects of simultaneous activities. Operational limitations shall be drawn up for drilling and well activities carried out from the same facility or through the same subsea template in two or more wells simultaneously. Wells in areas where falling objects may cause a barrier to become inoperative, shall be shut down in accordance with established procedures. Section 25 Climatic conditions Environmental conditions that may affect operations shall be described. Furthermore the measures that will be required in order to meet or to compensate for unfavourable climatic conditions shall be specified and documented, to see that the risk connected with the activities is in accordance with the operator s acceptance criteria. Section 26 Design assumptions for drilling and well control equipment A barrier philosophy for each individual operation planned to be carried out from a facility shall be established at an early stage of the design phase. Functional requirements shall be defined with regard to the drilling and well control equipment s suitability, operative capability and ability for mobilization for compliance with the barrier philosophy. All systems and components shall meet these requirements. During design, fabrication, installation and operation of control systems, the overall arrangement of the installation with regard to area classification and principal safety philosophy shall be taken into account. It shall be possible to operate the control systems from independent panels at convenient locations. Reduction of the possibilities for and the consequences of operator failure shall be emphasized in the design of control systems. In the event of failure in the control system, components with critical functions shall remain or move towards a safe position. In the case of mobile installations the system shall be fitted with an alternative disconnection device which shall be possible to activate in the event of loss of primary function.

15 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten Operasjoner som medfører at verktøy, kabel, streng eller rør føres gjennom en barriere, skal ikke igangsettes før det er dokumentert at installerte sikringssystemer kan forestå kutting, tetting og frakopling. Før operasjonene påbegynnes, skal det foreligge operasjonsmanualer som dekker alle forhold av sikkerhetsmessig betydning, herunder prosedyrer, organisasjonsforhold og ansvarsforhold. Operatøren plikter å fremlegge klare kriterier for operasjonelle forhold som tilsier at operasjonen må avbrytes/utsettes, eventuelt at frakopling må foretas. 27 Krav til havbunnskompletterte brønner Ved prosjektering av nye systemer og komponenter skal det tas hensyn til tilgjengelig erfaring. Det anbefales at intervensjonsutstyr og håndteringsrutiner standardiseres. Dette gjelder også kontroll av brønnkontrollpaneler. Operatøren skal tidlig i prosjektfasen legge opp til en konsistent filosofi for ekstern inspeksjon, vedlikehold, reparasjon med bemannede eller ubemannede farkoster, dykkesystemer eller fjernstyrte verktøyer av andre slag. Når en flyttbar innretning har overtatt brønnkontroll via overhalings-kontrollsystemet, skal produksjonsinnretningen ikke utilsiktet kunne påvirke den pågående aktivitet. Systemene skal være utformet slik at enhver svikt i systemet eller skade på kritiske komponenter skal resultere i at disse forblir i eller automatisk beveger seg mot en sikker posisjon. Operatøren skal gjennomføre en konsekvensanalyse over virkning av skader på undervanns barrierer. Det skal kunne dokumenteres at nødvendige barrierer vil være intakt etter å ha blitt utsatt for de av operatøren definerte typiske ulykkeslaster. 245 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Operations entailing the running of any tool,wireline, line or pipe through a barrier, shall not be initiated until it has been documented that the installed safety systems are qualified for cutting, sealing and disconnection. Before operations are commenced, operation manuals shall be available covering all aspects of significance to safety, including procedures, organisational matters and areas of responsibility. The operator is required to submit clear criteria for operational conditions which indicate that the operation must be abandoned/postponed, or that a disconnection must be carried out. Section 27 Requirements to subsea completed wells In the design of new systems and components, available experience shall be taken into account. Standardization of equipment for intervention and handling routines is recommended. This also applies to the design of well control panels. The operator shall at an early stage of the design phase prepare a consistent philosophy for external inspection, maintenance, repair by means of manned or unmanned craft, diving systems or remote control tools of other types. When a mobile installation has taken over well control via the workover control system, it shall not be possible for the production installation unintentionally to influence the ongoing activity. The systems shall be designed so that the result of any failure of the system or damage to critical components shall be that they remain in position or automatically move towards a safe position. The operator shall carry out a consequence analysis concerning the effect of damage to submarine barriers. It shall be possible to document that necessary barriers will remain intact after having been exposed to the typical accident loads defined by the operator. KAP VI KRAV TIL UTSTYR OG SYSTEMER 28 Krav til arbeidsområder Arbeidsplasser tilknyttet bore- og brønnaktiviteter skal innrettes slik at sikkerheten for personell og operasjoner er fullt forsvarlig. Det skal innstalleres fjernopererte systemer for a) stuing, sammen-/fraskruing og opphenging av borerør, vektrør og foringsrør i rotasjonsbordet b) transport av borerør, vektrør, foringsrør mv mellom opplagringsplass og boredekk Det skal installeres egnede vinsjer for personellbefordring på boredekk og underliggende dekk. Kritiske eller særskilt belastede arbeidsoperasjoner skal analyseres med sikte på å forenkle prosessen, redusere risiko for og slitasje på personellet, og for å sikre forsvarlig utførelse av arbeidsoperasjonene. 29 Krav til utstyr under trykk Utstyr som eksponeres for trykk, skal være prosjektert, bygd, testet og vedlikeholdt i overensstemmelse med krav i denne forskrift og anerkjente normer. Når sikkerhetsanordninger aktiveres for å unngå trykkoverskridelser, skal trykkavlastninger ikke kunne medføre skade på mennesker, miljø eller økonomiske verdier. Sikkerhetsanordninger skal testes i henhold til etablerte prosedyrer. CHAPTER VI REQUIREMENTS RELATING TO EQUIPMENT AND SYSTEMS Section 28 Requirements to work areas Work areas in connection with drilling and well activities shall be arranged so as to ensure totally adequate safety for personnel and operations. Remote control systems shall be installed for: a) racking, making up/breaking out and suspension of drillpipe, drill collars and casing in the rotary table b) transport of drillpipe, drill collars and casing etc. between the storage location and the drillfloor. Suitable winches for transportation of personnel shall be installed on the drillfloor and decks below. Critical work processes or processes with particular workload shall be analysed with the purpose of achieving simplification of the process, reduce risk for and workload on personnel and to ensure adequate execution of the work operations. Section 29 Requirements relating to equipment under pressure Equipment which is exposed to pressure shall be designed, manufactured, tested and maintained in accordance with requirements contained in these regulations and recognised standards. When safety devices are activated in order to avoid pressure exceedance, pressure relief shall not be capable of causing injury to persons, to the environment or to assets and financial interests. Safety devices shall be tested in accordance with established procedures.

16 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 246 Fastsatt av OD 7. februar Krav til utstyr og systemer for borevæske Innretningen skal være utstyrt med tilstrekkelig tankvolum for den mengde borevæske som er nødvendig for å sikre full kontroll av brønnen. Nødvendige mengder borevæske og borevæskematerialer skal til enhver tid være tilgjengelige på innretningen. Borevæskesystemet skal ha tilstrekkelig kapasitet for hurtig oppveiing av borevæske i aktivt system, samt kapasitet til blanding av tilstrekkelig borevæske ved manglende stabilitet i brønnen. Det skal være installert et rekondisjoneringssystem med nødvendig utstyr for utskilling av gass fra borevæsken for å sikre at borevæsken oppnår ønsket kvalitet. Bore- og kompletteringsvæsken skal til enhver tid kunne reguleres slik at væskens nødvendige egenskaper opprettholdes. 31 Krav til sikringsventiler med tilhørende utstyr Sikringsventil (BOP) skal være utformet og kunne aktiveres slik at ventilens funksjon som barriere kan ivaretas. BOP skal være installert og operativ i en tilstrekkelig tidlig fase i operasjonen. Aktivering av sikringsventilen skal kunne utføres av ansvarlig personell fra brønnkontrollpaneler som er plassert på hensiktsmessige steder på innretningen. Kontrollpanelene skal være tilknyttet kontrollsystemet med uavhengige aktiveringssystemer. Ved utforming av brønnkontrollpaneler skal det legges vekt på å redusere muligheter for og konsekvenser av operatørfeil. Når BOP er montert på brønnhodet med en fjernoperert kopling, skal frakoplingsfunksjonen bare kunne foretas fra hovedpanel, ved borers posisjon og ved slangetrommelmanifold eller annet tilsvarende sted. Slangetrommelmanifold skal under operasjon være sikret mot utilsiktet operering. Kontrollpanelene skal være logisk utformet og angi ulike ventilers posisjon. Panelene skal være instrumentert for lett avlesning av parametre og variasjoner i disse for de enkelte funksjoner og operasjoner. Panelene skal også være utstyrt med nødvendige alarmer. Indikering av status for brønnhodekoplingen skal være på borers panel, samt på ekstra operasjonspanel. Sikringsventilarrangementet skal videre være utformet slik at væske og gass kan ledes kontrollert ut av brønnen gjennom uavhengige avledersystem. 32 Krav til ventiltre og brønnsikringsventiler (BSV) Ventiler og aktuatorer skal være prosjektert, fabrikkert, installert og vedlikeholdt på en slik måte at de er i stand til å motså de laster de kan bli utsatt for under normal drift såvel som under definerte ulykkeslaster. Ventiler og aktuatorer skal være installert i så stort antall og på en slik måte at ventilens funksjon som barriereelement kan ivaretas. Ventilene skal testes i henhold til fastsatte prosedyrer ifølge utarbeidet testprogram. Dette gjelder både funksjons- og lekkasjetester, jf Krav til boretårn og fundament Boretårn med fundament og utstyr til frittstående brønnaktiviteter med oppriggingsrammer og fundament skal, sammen med tilhørende løfteinnretninger og løfteutstyr, prosjekteres, bygges, brukes og vedlikeholdes i samsvar med denne forskrift og anerkjente normer. Ved bruk av frittstående brønnaktivitetsutstyr skal det verifiseres at opprigging og brønnhoder kan bære kombinasjoner av operasjonslaster. Section 30 Requirements relating to drilling fluid systems and equipment The installation shall be equipped with a sufficient tank volume for the amount of drilling fluid necessary to ensure full control of the well. Necessary quantities of drilling fluid and drilling fluid materials shall at all times be accessible on the installation. The drilling fluid system shall have adequate capacity to ensure rapid weight increase of drilling fluid in an active system, and capacity for mixing sufficient drilling fluid in the case of instability in the well. A reconditioning system with necessary equipment for separation of gas from the drilling fluid shall be installed in order to ensure the desired quality of the drilling fluid. The drilling and completion fluid shall at all times be adjustable in order that the necessary properties of the fluid are maintained. Section 31 Requirements relating to blowout preventers with associated equipment Blowout preventer (BOP) shall be designed and shall be capable of being activated in such a way as to ensure that the BOP s function as barrier can be maintained. BOP shall be installed and operative at a sufficiently early stage of the operation. Responsible personnel shall be capable of activating the BOP from well control panels at suitable locations on the installation. The control panels shall be connected to the control system by independent activating systems. In the design of well control panels, reduction of the possibility of operator errors and the consequences of such errors shall be emphasised. When the BOP is installed at the wellhead with a remote control connection, the disconnection function shall only be possible from the main control panel, at the drillers position and at the hosedrum manifold or other equivalent location. The hosedrum manifold shall be secured against unintentional operation during operations. Control panels shall be logically designed and shall indicate the position of the various valves. The panels shall be fitted with instrumentation for easy reading of parameters and variations in parameters for the individual functions and operations. The panels shall also be fitted with necessary alarms. Indication of status for the wellhead connection shall be on the driller s control panel, as well as on the additional operations panel. Furthermore the blowout prevention arrangement shall be designed in such a way that fluid and gas can be conducted out of the well in a controlled way through independent diverter systems. Section 32 Requirements relating to christmas tree and safety valves (SCSSVs) Valves and actuators shall be installed in such number and in such way as to ensure that the function of the valves as barrier can be maintained. Valves and actuators shall be installed in such a number and in a such a way that the function of the valve as barrier element can be maintained. The valves shall be tested in accordance with established procedures and according to a set test programme. This applies both to function tests and to leakage tests, cf section 50. Section 33 Requirements relating to derrick and substructure The derrick with substructure and equipment for separate well activities with rigging frames and base shall, together with associated lifting appliances and lifting gear shall be designed, manufactured, operated and maintained in accordance with these regulations and recognised standards. When equipment for separate well activities is used, it shall be verified that rigging and wellheads can support combinations of operational loads.

17 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 34 Krav til instrumenter Instrumenter av sikkerhetsmessig betydning skal kontrolleres og kalibreres eller skiftes ut i henhold til et oppsatt program. Verifikasjon av kontroll og kalibrering skal være dokumentert. Instrumenter for overvåking og registrering av data av sikkerhetsmessig betydning, skal være tilknyttet en nødkraftkilde. 35 Krav til utstyr for borevæske og bindemidler Væsker som utgjør en barriere eller som inngår som et barriereelement, skal kunne overvåkes kontinuerlig. Utstyr og systemer for overvåking og kontroll av borevæske skal ha en tilgjengelighet som sikrer oversikt over viktige parametre. Parametrene skal dokumenteres i et registreringssystem. Innretningen skal være utrustet med nødvendige sensorer, indikatorer og alarmer plassert på hensiktsmessige steder, slik at nødvendige parametre for brønnkontroll er kjent til enhver tid. 36 Krav til utstyr for brønnintervensjon (Oppheves) 247 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Section 34 Requirements relating to instruments Instruments of significance to safety shall be inspected and calibrated or replaced in accordance with a specified programme. Verification of inspection and calibration shall be documented. Instruments for monitoring and registration of data significant to safety shall be connected to an emergency source of power. Section 35 Requirements relating to equipment for drilling fluid and bonding materials Continuous monitoring shall be possible of fluids which constitute a barrier or which form part of a barrier element. Accessibility of equipment and systems for monitoring and control of drilling fluid shall be such as to ensure that important parameters are available. The parameters shall be documented in a registration system. The installation shall be equipped with necessary sensors, indicators and alarms fitted in suitable locations, to ensure that necessary parameters for well control are known at all times. Section 36 Requirements relating to equipment for well intervention (Repealed) KAP VII GENERELLE KRAV TIL OPERASJONER 37 Plassering av innretning Før en innretning bringes i posisjon for å foreta bore- og brønnaktiviteter, skal havbunnen undersøkes for å sikre at plasseringen ikke vil medføre skade på eksisterende innretninger. Når innretning eller anker plasseres nær rørledning eller annen innretning, og det ikke er opprettet sikkerhetsssoner eller særskilte områder med begrensninger iht forskrift om sikkerhetssoner mv, kgl res av 9. oktober 1987, skal prosedyre for plassering og ankring avtales med vedkommende operatør. Det samme gjelder når ankerline krysser rørledning. Før innretningen plasseres på eller over havbunnen, skal denne undersøkes med hensyn på muligheten for å påtreffe grunn gass. Innretningen skal flyttes ut av et område med grunn gass, hvis dette er praktisk mulig. Det skal treffes nødvendige tiltak for å sikre at innretningen kan holdes på plass til enhver tid mens bore- og brønnaktiviteter pågår. 38 Posisjonsangivelse Brønnens posisjon skal være angitt i overensstemmelse med anerkjente metoder for posisjonering. 39 Retningskontroll Brønnbanen skal planlegges for alle typer brønner. Avstandsberegning mellom brønner skal verifiseres under boring. Under boring skal brønnbanens foreløpige beliggenhet og avstand til nabobrønner til enhver tid være kjent. Før utboring av reservoarseksjonen skal brønnens beliggenhet med tilhørende usikkerhetsestimat verifiseres. Eventuelt må ny måling foretas, dersom operatørens kriterier for brønnbanens beliggenhet ikke er oppfylt. CHAPTER VII GENERAL REQUIREMENTS TO OPERATIONS Section 37 Location of installation Prior to an installation being brought into position to carry out drilling and well activities, the sea bed shall be examined to ensure that its location will not cause damage to existing installations. When an installation or an anchor is positioned in the vicinity of a pipeline or other installation, and no safety zone or specific area with limitations according to regulations relating to safety zones etc., Royal Decree of 9 October 1987, has been established, the procedure for installation and mooring shall be agreed with the operator concerned. The same applies when an anchor line crosses a pipeline. Before the installation is placed on or above the sea bed, the sea bed shall be examined with a view to the possibility of encountering shallow gas. The installation shall be moved out of a shallow gas area, if this is practically feasible. Necessary measures shall be taken in order to ensure that the installation can be kept in place at all times while drilling and well activities are in progress. Section 38 Indication of position The position of the well shall be indicated in accordance with recognized positioning methods. Section 39 Directional control The well path shall be planned for all types of wells. Calculated distance between wells shall be verified during drilling. During drilling the provisional position of the well path and the distance to wells in the vicinity shall be known at all times. Prior to drilling out the reservoir section the position of the well with associated uncertainty estimate shall be verified. Measuring must be carried out again if the operator s criteria for the position of the well path have not been met.

18 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 248 Fastsatt av OD 7. februar Gjennomføring av operasjoner Gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter skal til enhver tid utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte i henhold til utarbeidede prosedyrer. Det skal treffes tiltak for å sikre høy regularitet for å unngå utilsiktede operasjonsavbrudd. Aktuelle utstyrsmessige operasjons og vedlikeholdsspesifikasjoner med tilhørende begrensninger skal i nødvendig grad være reflektert i gjeldende operasjons- og vedlikeholdsprosedyrer. Det skal treffes operasjonelle tiltak for å forebygge ukontrollert utstrømning, brann, eksplosjon, forurensning eller annen skade. Foring av brønnen skal planlegges og utføres på en slik måte at brønnkontroll opprettholdes til enhver tid. Boreteknisk sikringsutstyr skal installeres etter hvert som aktiviteten gjør det nødvendig og for øvrig som fastsatt i denne forskrift. 41 Tiltak mot ukontrollert innstrømning i brønnen/utblåsning Innretningen skal være utrustet med tilgjengelig utstyr som sikrer brønnkontroll, slik at personell ved bore- og brønnaktiviteter kan operere og stenge ned innretningen ved ukontrollert innstrømning i brønnen. Ved utstyrssvikt skal flyttbare innretninger kunne manøvrere bort fra en brønn med ukontrollert innstrømning/utblåsning og til sikkert område. Operatøren skal før start av bore- og brønnaktiviteter ha utarbeidet en nødplan for utblåsning som beskriver egnede lokasjoner for avlastningsboring, mobilisering og organisering av personell, samt utstyr og tjenester for såvel boring og brønndreping med avlastningsbrønn som for en eventuell direkte intervensjon i en blåsende brønn. Det skal for mannskapene avholdes regelmessige realistiske øvelser som omfatter forholdsregler for å oppdage og forhindre tap av barrierer og tilløp til ukontrollert innstrømning i brønnen i forbindelse med bore- og brønnaktiviteter. Personellet skal være trenet på evakuering fra eksponert til sikkert område. Brønnkontrolløvelsene skal være dokumentert. 42 Tiltak for håndtering av grunn gass Ved påviste sannsynligheter for å påtreffe grunn gass, skal operatøren treffe tiltak for å sikre at alle operasjoner kan utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Pilothull skal bores ved muligheter for å påtreffe grunn gass. Minimumsdyp for pilothull er planlagte settedyp for brønnens forankringsrør. Ved utboring av topphullseksjoner med stigerør/lederør skal et avledersystem være installert og operativt før boring i formasjon hvor grunn gass kan påtreffes. Aktivering av system for håndtering av grunn gass skal kunne utføres av det personell som styrer boreoperasjonene. Avledersystemet skal videre kunne aktiveres fra et sted som er uavhengig av og som ligger i sikker avstand fra boredekk/ kjellerdekk. 43 Formasjonsstyrke Ved boring i hullseksjoner med formasjonstrykk, skal operatør ha estimert hullseksjonens svakeste formasjonsstyrke. Prosedyrer for gjennomføring av boringen og metoder for beregning av formasjonsstyrke skal være dokumentert i boreprogrammet. Dersom tilstrekkelig formasjonsstyrke ikke oppnås, skal videre program avviksbehandles og korrigerende tiltak iverksettes. Section 40 Implementation of operations Drilling and well activities shall at all times be carried out in a safe and proper manner in accordance with specified procedures. Measures shall be taken to ensure high regularity to avoid unintentionally suspended operations. Relevant equipment specifications for operation and maintenance with associated limitations shall to the extent necessary be reflected in applicable operations and maintenance procedures. Operational measures shall be taken to prevent blowout, fire, explosion, pollution or other damage. Well casing shall be planned and carried out in such a way that well control is maintained at all times. Safety equipment for drilling shall be installed on a continuous basis as required by the activities at any time, and otherwise as laid down in the present regulations. Section 41 Measures against uncontrolled influx into the well/ blowout prevention The facility shall be fitted with accessible equipment ensuring well control, so that personnel during drilling and well activities are able to operate and shut down the installation in the event of uncontrolled influx into the well. In the event of equipment failure mobile facilitites shall be capable of maneouvring away from a well with an uncontrolled influx/blowout situation and to a safe area. Before drilling and well activities are commenced, the operator shall have drawn up a blowout emergency plan describing suitable locations for the drilling of a relief well, for mobilization and organization of personnel, as well as equipment and services both for drilling and well killing by way of relief well and for a possible direct intervention in a blowing well. The crew shall take part in regular and realistic drills which shall include measures to discover and prevent the loss of barriers and near cases of uncontrolled influx into the well in connection with drilling and well activities. The personnel shall be trained in evacuation from an exposed area to a safe area. The well control drills shall be documented. Section 42 Measures for handling of shallow gas When probability of encountering shallow gas has been demonstrated, the operator shall take measures to ensure that all operations can be carried out with adequate safety. A pilot well shall be drilled when there is a possibility of encountering shallow gas. The minimum depth of a pilot well is the planned setting depth of the surface casing of the well. During drilling of top hole sections with riser/conductor, a diverter system shall be installed and be operative prior to any drilling in a formation where shallow gas may be encountered. Personnel controling the drilling operations shall be capable of activating the system for handling of shallow gas. The diverter system shall furthermore be capable of being activated from a location which is independent of and which is located at a safe distance from the drillfloor/cellar deck. Section 43 Formation strength During drilling in well sections with formation pressure the operator shall have carried out an estimation of the weakest formation strength of the well section. Procedures for implementation of drilling operations and methods for calculation of formation strength shall be documented in the drilling programme. In case sufficient formation strength is not achieved, the further programme shall be subject to deviation procedure and corrective action shall be taken.

19 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 44 Registrering av formasjonstrykk Registrering av relevante data for måling av formasjonstrykk skal starte tilstrekkelig tidlig i boreprosessen. Oljedirektoratet kan fastsette at spesifikke undersøkelser skal foretas for å få en nøyaktig bestemmelse av formasjonstopper. De til enhver tid relevante bore- og brønnparametre skal analyseres fortløpende. I kritiske faser av aktiviteten i brønnen skal alle kvalitative og kvantitative parametre vurderes for å sikre en forsvarlig og kontrollert fremdrift. 45 Mineraloljebaserte og syntetiske borevæsker Mineraloljebaserte og syntetisk fremstilt oljebaserte borevæsker skal bare brukes når det er nødvendig ut fra operasjonelle eller sikkerhetsmessige kriterier. 46 Volumkontroll Før og under uttrekking/tilbakeføring av utstyr i brønnen, skal det kontrolleres at brønnen mottar/avgir de korrekte væskemengder. 47 Trykkontroll Det skal være utarbeidet detaljerte prosedyrer for utsirkulering av uforutsett innstrømning av formasjonsvæske i brønnen. Det skal utarbeides detaljerte prosedyrer for opprettholdelse av trykkontroll ved tap av borevæske til formasjonen. 48 Formasjonstesting i brønner Formasjonstesting inklusive perforering, hydraulisk frakturering, syrebehandlig eller annen fysisk eller kjemisk behandling av brønnen, skal foregå med brønnkontroll i henhold til krav i denne forskrift, og til operatørens egne krav. Før arbeidet starter, skal innretningen være spesielt klargjort for de operasjoner som omfattes av programmet for aktiviteten. 49 Komplettering av utvinningsbrønner Alle komponenter som inngår i en ferdig komplettert brønn skal være i et antall og av en kvalitet som sikrer at planlagte strømningsrater kan oppnås på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. 50 Testing av brønnkontrollutstyr Brønnkontrollutstyr skal testes og trykkprøves med en frekvens og et testetrykk som verifiserer at utstyret har akseptabel tilgjengelighet som barriere. BOP skal heloverhales minst hvert femte år. Heloverhalingen skal dokumenteres. 51 Tilbakeplugging Før midlertidig eller permanent plugging av en brønn finner sted, skal eventuelle soner med strømningspotensiale lokaliseres og sikres slik at formasjonsvæsker eller gass ikke kan strømme mellom formasjonslagene eller til overflaten. Sikring mot uønsket strømning skal settes så nær strømningskilden som mulig. Dersom plugger utgjør et barriereelement, skal disse lokaliseres og trykktestes. 249 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Section 44 Registration of formation pressure Registration of relevant data for measuring formation pressure shall be initiated sufficiently early in the drilling process. The Norwegian Petroleum Directorate may decide that particular examinations shall be carried out to obtain an exact determination of formation tops. The drilling and well parameters relevant at all times shall be analysed on a continuous basis. During critical phases of the activities in the well, all qualitative and quantitative parameters shall be evaluated in order to ensure safe and controlled progress. Section 45 Mineral oil based and synthetic drilling fluids Mineral oil based and synthetically manufactured oilbased drilling fluids shall only be used when it is necessary with reference to operational or safety related criteria. Section 46 Volume control Prior to and during tripping out/in of equipment in the well, it shall be verified that the well will take/give the correct volumes of fluid. Section 47 Pressure control Detailed procedures shall be established to circulate out unintentional influx of formation fluid in the well. Detailed procedures shall be drawn up for maintenance of pressure control in the event of loss of drilling fluid to the formation. Section 48 Formation testing in wells Formation testing including perforation, hydraulic fracturing, acid treatment or other physical or chemical treatment of the well, shall take place with well control in accordance with requirements contained in the present regulations, and with the operator s own requirements. The installation shall be particularly prepared for the operations comprised by the activity programme before the work is commenced. Section 49 Completion of development wells All components included in a fully completed well shall be of such number and quality as to ensure that the planned flow rates can be achieved with adequate safety. Section 50 Testing of well control equipment Well control equipment shall be tested and pressure tested at such intervals and such test pressure as to verify that the equipment s applicability as a barrier is acceptable. BOP shall be subjected to complete overhaul at least every five years. The complete overhaul shall be documented. Section 51 Plugging Before temporary or permanent plugging of a well is carried out, any zones with a flow potential shall be located and shall be secured to prevent formation fluids or gas from flowing between formation layers or up to the surface. Sealing arrangement against leak path shall be positioned as close to the flow source as possible. If plugs constitute a barrier element, such plugs shall be located and pressure tested.

20 Forskrift om bore- og brønnaktiviteter og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten 250 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Midlertidig tilbakeplugging Når en brønn tilbakeplugges og forlates midlertidig, skal tilbakepluggingen utføres på en måte som muliggjør sikkerhetsmessig forsvarlig tilbakekopling til brønnen. Brønnhodet skal sikres forsvarlig slik at fiske, skipsfart eller annen virksomhet ikke utsettes for fare eller hindres, og slik at full integritet av brønnen er sikret til enhver tid. Permanent tilbakeplugging Når en brønn tilbakeplugges permanent, skal utstyr fjernes i tilstrekkelig dybde under havbunnen. Metoder for kutting av foringsrør og brønnhode skal vurderes i forhold til konsekvenser for brønnens integritet og ytre miljøbelastninger. Det er ikke tillatt å bruke eksplosiver ved kutting av foringsrøret for å fjerne brønnhodet. Etter at brønnen er ferdig tilbakeplugget og kuttet under havbunnsnivå, skal operatøren umiddelbart foreta nødvendige inspeksjoner for å sikre at brønnlokasjon forlates uten hindringer av noen art som kan skade eller hindre fiske, skipsfart eller annen virksomhet. 52 Erfaringsoverføring Enhver bore- og brønnaktivitet skal følges opp med sikte på nødvendig rapportering og erfaringsoverføring. Entreprenører eller underentreprenører skal overføre nødvendige data og rapporter til operatør. Eventuelle feil og mangler skal dokumenteres og formidles mellom av- og påtroppende mannskap på innretningen og internt i selskapene. Temporary plugging When a well is plugged and abandoned temporarily, the plugging shall be carried out in a way that permits safe reconnection to the well. The wellhead shall be properly secured in order that fishing, shipping or other activities will not be subjected to danger or be impeded, and so that full integrity of the well is ensured at all times. Permanent plugging When a well is plugged permanently, equipment shall be removed to a sufficient depth below the sea bed. Methods for cutting of casing string and wellhead shall be evaluated in relation to consequences for the integrity of the well and external environmental actions. Explosives are not permitted used for cutting of the casing string in order to remove the wellhead. When plugging of the well and cutting below the sea bed level has been completed, the operator shall immediately carry out the necessary inspections to ensure that the well location is abandoned without obstructions of any kind capable of damaging or impeding fishing, shipping or other activities. Section 52 Transference of information Every drilling and well activity shall be followed up with a view to necessary reporting and transference of information. Contractors and sub-contractors shall transfer the necessary data and reports to the operator. Any errors or deficiencies shall be documented and communicated between personnel going off duty and the oncoming personnel on the installation and internally in the companies.

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584

CONTENTS INNHOLD. Preface... 584. Forord... 584 Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i 583 Fastsatt av OD og 4. desember 1990. Forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i. Fastsatt av Oljedirektoratet 4. desember 1990 i medhold

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 214 FORORD... 214 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap 213 i petroleumsvirksomheten Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om løfteinnretninger og løfteredskap i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132

CONTENTS INNHOLD. Preface... 132. Forord... 132 Forskrift om fiskerikyndig person ombord i seismiske fartøy 131 Fastsatt av OD 30. oktober 1991 Forskrift om fiskerikyndig person om bord i seismisk fartøy på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt av Oljedirektoratet

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 314 2. Virkeområde... 314 3. Definisjoner... 314 4. Ikrafttredelse... 313 Forskrift om styringssystem for å etterleve myndighetskrav knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og vern av ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74

CONTENTS INNHOLD. Preface... 74. Forord... 74 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten 73 Fastsatt av OD 8. januar 1991 Forskrift om elektriske anlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 8. januar 1991 i medhold av

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap

INNHOLD CONTENTS. KAP V HELSEMESSIG BEREDSKAP Helsemessig beredskap 949 Forskrift om helsetjeneste i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22.03.1985 om petroleumsvirksomhet jf 23 i kgl res av 28.juni 1985 om sikkerhet

Detaljer

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No.

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. 2/2013 2 PSA letter on capping 20 March 2013 Norwegian Oil and Gas letter to

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 405 FORORD... 405 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten (sam-forskriften) 403 Fastsatt av OD 8. mars 1995 Forskrift om systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 601 FORORD... 601 Forskrift om 599 Fastsatt av Miljøverndepartementet, Forskrift om. Fastsatt av Oljedirektoratet 18. mars 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 jf kap VIII, jf kap I, II

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv...

CONTENTS INNHOLD. KAP I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Formål... 289 2. Virkeområde... 289 3. Definisjoner... 289 4. Ikrafttredelse mv... 287 Forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten. med hjemmel i lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet 10-18. Regulations relating to safety in the petroleum activities. Laid down by Royal

Detaljer

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992

INNHOLD CONTENTS. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Kgl res 27. november 1992 231 Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Fastsatt ved kgl res 27. november 1992 i medhold av lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v 2 nr 3 første -

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 305 FORORD... 305 303 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om bærende konstruksjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 169 FORORD... 169 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten 167 Fastsatt av OD 7. februar 1992 Forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer innretninger i petroleumsvirksomheten.

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 141 FORORD... 141 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten 139 Forskrift om prosess- og støtteanlegg i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 7. februar 1992 i medhold av forskrift om

Detaljer

lassification: Internal Undervannssystemer Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold

lassification: Internal Undervannssystemer Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold lassification: Internal Undervannssystemer Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold 2 Krav til Barrierer under Produksjon og Vedlikehold Forskrifter Standarder StatoilHydros styrende dokumenter

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Risiko forbundet med gassløft - erfaringer fra tilsyn

Risiko forbundet med gassløft - erfaringer fra tilsyn Risiko forbundet med gassløft - erfaringer fra tilsyn Johnny Gundersen Sjefingeniør Bore- og brønnteknologi Petroleumstilsynet Barrierekrav for gassløftbrønner Ptils kravreferanser for denne tilsynsaktiviteten:

Detaljer

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION...

og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten. Utgitt av Oljedirektoratet 26. september 1995. INNHOLD CONTENTS INNLEDNING... 779 INTRODUCTION... 777 Orientering om ordningen av tilsynet med sikkerheten i petroleumsvirksomheten.. Orientation concerning the arrangement of regulatory supervision relating to safety and the working environment in the

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke Generell in Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn 35/11-4 R EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORTH SEA FRAM 35/11-4 FRAM Brønn navn 35/11-4 Seismisk lokalisering

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD... 22

CONTENTS INNHOLD PREFACE FORORD... 22 21 Forskrift om naturdata i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 1. desember 1989 i medhold av forskrift om sikkerhet mv, kgl res 28. juni 1985 jf 7 og 33, jf Kommunal- og arbeidsdepartementets

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell...

CONTENTS INNHOLD. KAP III DRIKKEVANN... 959 12 Alminnelige krav til drikkevann... 959 13 Kontroll av drikkevann... 959 14 Krav til personell... 955 Forskrift om hygieniske forhold m v for innretninger i. Fastsatt av Sosialdepartementet og Helsedirektoratet 17. juni 1991 med hjemmel i 57 i lov nr 11 av 22. mars 1985 om petroleumsvirksomhet jf 23

Detaljer

Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet

Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet Aldring av konstruksjoner og betydning av robusthet Egentlig robusthet og hva betyr det ifm aldring Gerhard Ersdal Principal Engineer, Petroleum Safety Authority Norway Robusthet i Ptil regelverket Innretninger

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Aldrende innretninger status fra prosjektarbeid

Aldrende innretninger status fra prosjektarbeid Aldrende innretninger status fra prosjektarbeid Gerhard Ersdal 13 juni 2008 Prosjektets formål Sikre at aktørene tar ansvar for sine aldrende innretninger. Sikre at industrien har utarbeidet gode standarder

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Brønnbane navn 25/7-6 EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Brønnbane navn 25/7-6 EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke Generell informasjon Brønnbane navn 25/7-6 Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORTH SEA ALVHEIM Funn 25/7-5 Brønn navn 25/7-6 Seismisk lokalisering

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 35 FORORD... 35 CHAPTER I INTRODUCTORY PROVISIONS KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten 33 Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april 1990 Forskrift om rørledningssystemer i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet 30. april

Detaljer

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring KTF/TFS: Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved materialhåndtering i petroleumsvirksomheten? Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring Trygg Rigg Prosjekt Løfteoperasjoner

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke 34/10-1 GULLFAKS. Brønn navn 34/10-9

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke 34/10-1 GULLFAKS. Brønn navn 34/10-9 Generell informasjon Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn 34/10-9 R EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORTH SEA GULLFAKS Brønn navn 34/10-9 34/10-1 GULLFAKS Seismisk

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Side 1 av 5. Utskriftstidspunkt: :09

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Side 1 av 5. Utskriftstidspunkt: :09 Generell informasjon Side 1 av 5 Side 2 av 5 Brønnbane navn 6507/7-9 Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORWEGIAN SEA HEIDRUN Brønn navn 6507/7-9

Detaljer

Updated Articles of the EPCI NS8407

Updated Articles of the EPCI NS8407 Updated Articles of the EPCI NS8407 Tom F. Valbrek Bane NOR, Energi Engineering & Projects Revised EPCI standard based on NS8407 Background: New Bane NOR version of Norsk Totalkontrakt (NTK) EPCI Contract

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten

Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten 191 Ordningen av tilsynet med sikkerheten m v i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel. Fastsatt ved kgl res av 28. juni 1985 Regulatory supervisory activities with the safety etc in the

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke. 2/7-19 (Ebba) Brønn navn 2/7-19

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke. 2/7-19 (Ebba) Brønn navn 2/7-19 Generell informasjon Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Funn 2/7-19 R EXPLORATION WILDCAT P&A lenke NORTH SEA Brønn navn 2/7-19 2/7-19 (Ebba) Seismisk lokalisering PG

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR

WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR WORKSHOP - ERGONOMISKE KRAV OG AKTIVITETER I NORSOK S-002 SKI, 13.11.2014 ADAM BALFOUR PLAN FOR WORKSHOP Felles introduksjon 15 minutter Workshops ink. pause 90 minutter Oppsummering 15 minutter NORSOK-KOMITEEN

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke Generell informasjon Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde 6508/1-1 A EXPLORATION WILDCAT P&A lenke NORWEGIAN SEA Brønn navn 6508/1-1 Seismisk lokalisering ST9203- INNLIN

Detaljer

Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip

Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip Utvikling av regelverk for bruk av hydrogen som drivstoff på skip Jarle Jacobsen Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines

Detaljer

CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig

CP O ~ v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig CP O ~" v? 23. jan.j Forskrifter om tilsyn med og bruk av anlegg, apparater, materiell og., stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig stråling. Gitt ved kgl. res. av 23. jan. 1976 med hjemmel

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke 25/8-11 RINGHORNE

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke 25/8-11 RINGHORNE Generell informasjon Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn 25/8-15 S EXPLORATION APPRAISAL P&A lenke NORTH SEA BALDER Brønn navn 25/8-15 Seismisk lokalisering Boret

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Side 1 av 6. Utskriftstidspunkt: :31

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon. Side 1 av 6. Utskriftstidspunkt: :31 Generell informasjon Side 1 av 6 Side 2 av 6 Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn 34/10-46 B EXPLORATION APPRAISAL RE-CLASS TO DEV lenke NORTH SEA GULLFAKS 34/10-46

Detaljer

Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson

Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson Background Several structures will be decommissioned in the coming years and other structures

Detaljer

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke 31/2-1 TROLL VEST. Brønn navn 31/2-17

ODs Faktasider. Brønnbane / Leting. Generell informasjon EXPLORATION. Faktakart i nytt vindu. lenke 31/2-1 TROLL VEST. Brønn navn 31/2-17 Generell informasjon Brønnbane navn Type Formål Status Faktakart i nytt vindu Hovedområde Felt Funn 31/2-17 B EXPLORATION APPRAISAL SUSPENDED lenke NORTH SEA TROLL Brønn navn 31/2-17 31/2-1 TROLL VEST

Detaljer

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Fra BORA til Risiko_OMT Innledning og leveranser ESRA seminar 8.2.2011 Aktiv bruk av risikoanalyser BORA seminar 3.5.2006 avslutning

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

KAPITTEL S - SIKKERHET

KAPITTEL S - SIKKERHET KAPITTEL S - SIKKERHET JAR-OPS 1.1235 Sikkerhetskrav Et luftfartsforetak skal sikre at alt berørt personell har kunnskap om og tilfredsstiller de relevante kravene i de nasjonale sikkerhetsprogrammene

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

i petroleumsvirksomheten.

i petroleumsvirksomheten. 21 GENERELL REDEGJØRELSE I KORT OM OLJEDIREKTORATET Historikk De første utvinningstillatelsene på norsk kontinentalsokkel ble tildelt i 1965, og den første letebrønnen ble boret året etter. Virksomheten

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

ESRA Norge Risikokommunikasjon og barrierestyring. Statoils step change in managing technical integrity the story so far

ESRA Norge Risikokommunikasjon og barrierestyring. Statoils step change in managing technical integrity the story so far ESRA Norge Risikokommunikasjon og barrierestyring Statoils step change in managing technical integrity the story so far Morten Sørum, Senior Advisor, Statoil Classification: Internal 2012-06-04 Innhold

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

EUs kommende (?) personvernforordning:

EUs kommende (?) personvernforordning: Lee A. Bygrave, Senter for rettsinformatikk EUs kommende (?) personvernforordning: Konsekvenser for forskning Rettslig kontekst EMK art 8 EU Charter om grunnleggende rettigheter art 7 og 8 EUF-Traktaten

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Standard Morgen NORSOK - hva nå?

Standard Morgen NORSOK - hva nå? Inghild Kaarstad, Standard Norge Standard Morgen NORSOK - hva nå? STANDARD NORGES OPPFØLGING AV ANALYSEPROSJEKTET 01 NORSOK-standardene i dag https://www.standard.no/global/pdf/petroleum/norsok%20standards%20plansje%20a2%20-%20juli%202016%20-%20utskrift.pdf

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk GDPR og diskusjonene som går i markedet Advokat Eva Jarbekk Hva i alle dager betyr det som står i reglene i GDPR? Ikke en eneste autorativ bok ute enda.. Drøssevis av artikler på nett mer eller mindre

Detaljer

4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Gruppering av utstyr (soneinndeling) Sikkerhetsbarrierer Forholdstall for ulykker

4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Gruppering av utstyr (soneinndeling) Sikkerhetsbarrierer Forholdstall for ulykker 4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Sannsynlighet Konsekvens Vi arbeider for å redusere sannsynlighet for uhell Vi arbeider for å avgrense konsekvensene av uhell Risiko = Sannsynlighet

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sist endret ved lov 25. juni 1999 nr 54.

Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sist endret ved lov 25. juni 1999 nr 54. 125 Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet. Sist endret ved lov 25. juni 1999 nr 54. Act 29 November 1996 No. 72 relating to petroleum activities. Last amended by Act 25 June 1999 no 54. INNHOLD

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer