(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 7/00 (06.01) E21B 43/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato..06 () Prioritet US (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Schlumberger Technology B.V., Parkstraat 83-89, 214 JG The Hague, Nederland Schlumberger Holdings Limited, P.O. Box 71 Craigmuir Chambers Road Town, Tortola, De britiske jomfruøyene Services Pétroliers Schlumberger, 42, rue Saint Dominique, 7007 Paris, Frankrike PRAD Research And Development Limited, P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, De britiske jomfruøyene (72) Oppfinner CONKLE, DON, PO Box 8746, DOHA, Qatar JOHNSON, Ashley, "Ravello"Butt Lane, Milton, Cambridgeshire CB24 6DG, Storbritannia BROWN, James, Ernest, 11 East Boardwalk Drive, Unit V-1Fort Collins, 802 COLORADO, USA MCLEOD, Trevor, 14 Wimbledon Crescent SW, Calgary Alberta T3C 3J3, Canada MILLER, Matthew, Rollinford Ln, Katy TX 77494, USA SULLIVAN, Philip, 441 Ione Street, Bellaire TX 77401, USA WILLBERG, Dean, 48 East Cerulean Way, Tucson AZ 8747, USA (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Stimulering via frakturering under boring (6) Anførte publikasjoner EP-A B1, US-A B1, US-A B1, US-A B1

2 1 BAKGRUNN [0001] Denne offentliggjøring vedrører generelt boring, og, men ikke som begrensning, frakturering under boring. [0002] Den samlede prosess med frembringelse av en brønnboring for hydrokarbonproduksjon som kan omfatte boring av en brønn, kjøring av et fôringsrør i den borede brønn, sementering av fôringsrøret, perforering av fôringsrøret og stimulering/frakturering av de produktive intervaller i brønnen kan gjennomføres i tre trinn boring, plassering av fôringsrør og stimulering/frakturering. Hver av prosessene gjennomføres generelt uavhengig av hverandre med forskjellige grupper av ingeniører, og så videre, som har ansvar for hvert av trinnene. Gjennomføring av de forskjellige trinn for frembringelse av brønnboringen separat, er tidsøkende og kostbart SAMMENFATNING [0003] Frakturering under boring kan gi opphav til frembringelse av en brønnboring som kan gi hydrokarboner f.eks. en prosess sånn som offentliggjort f.eks. US 27826, som anses som den nærmeste publikasjon for kjent teknikk. Gjennom tilbakemelding og/eller overvåking, kan lokaliseringen av frakturer i formasjonen styres inngående. Nedihullsverktøy seismiske overvåkingssystemer og/eller lignende kan tillate overvåking av frakturer. Informasjon fra denne overvåkingen kan brukes til å modifisere hvordan fraktureringen gjennomføres. Sporstoffer, proppematerialer, fôringsrør og andre teknikker kan valgfritt brukes til å styre dannelsen av frakturene i forskjellige utførelser. [0004] I en utførelse tilveiebringer den foreliggende offentliggjøring en fremgangsmåte for klargjøring av en formasjon som omgir en brønnboring for å føre hydrokarboner gjennom et borehull. I ett trinn settes en bunnhullssammenstilling inn i borehullet. Formasjonen bores med bunnhullssammenstillingen. Formasjonen kan karakteriseres med loggeverktøy på bunnhullssammenstillingen, sensorer og/eller sonder på bunnhullssammenstillingen, seismiske overvåkingsverktøy eller lignende posisjonert ved overflaten eller bort fra bunnhullssammenstillingen for å frembringe første informasjon. Én eller flere frakturer kan plasseres i formasjonen uten uttak av bunnhullssammenstillingen fra brønnboringen. Ytterligere boring av formasjonen kan gjennomføres med bunnhullssammenstillingen etter plassering av frakturene. Ytterligere karakterisering av formasjonen med loggeverktøyene, sensorene, sondene, seismiske systemer og/eller lignende kan gjennomføres for å produsere annen informasjon. Én eller flere andre frakturer kan plasseres med tilbakemelding fra den annen informasjon. Gjentakelse av boringen, karakteriseringen og plasseringen av

3 2 1 frakturene som nødvendig under prosessen med klargjøring av formasjonen. I visse aspekter, kan bunnhullssammenstillingen tas ut fra brønnboringen etter gjentakelse av denne prosessen. [000] I en annen utførelse tilveiebringer den foreliggende offentliggjøring en fremgangsmåte for klargjøring av en formasjon som omgir en brønnboring, for å føre hydrokarboner. I ett trinn bores brønnboringen med en bunnhullssammenstilling. Trykk økes for et fluid i det minste i en seksjon av brønnboringen mens bunnhullssammenstillingen er i brønnboringen. Formasjonen fraktureres i tilknytning til brønnboringen for å frembringe én eller flere frakturer. Det ene eller de flere frakturer analyseres. Et proppemateriale påføres på frakturen. Ytterligere frakturering gjennomføres for å frembringe en annen fraktur basert på analysen. Brønnboringen bores med bunnhullssammenstillingen, hvor fraktureringen, analysen og boringen gjennomføres på en iterativ måte uten å trekke bunnhullssammenstillingen ut av brønnboringen. [0006] Ytterligere områder for anvendbarhet av den foreliggende offentliggjøring vil fremgå klart av den detaljerte beskrivelse som heretter tilveiebringes. Det skal forstås at den detaljerte beskrivelse og spesifikke eksempler, selv om de viser forskjellige utførelser, kun er ment med henblikk på illustrasjon, og ikke er ment for nødvendigvis å begrense omfanget av offentliggjøringen. 2 3 KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0007] Den foreliggende offentliggjøring beskrives i forbindelse med de vedføyde figurer: Fig. 1 avbilder et diagram over en utførelse av et system som viser frakturering under boring; Fig. 2 avbilder et blokkdiagram over en utførelse av et borestyringssystem; Figurene 3A og 3B avbilder diagrammer over utførelser av bunnhullssammenstillinger; og Fig. 4 illustrerer et flytskjema over en utførelse av en prosess for frakturering under boring. [0008] I de vedføyde figurer kan lignende komponenter og/eller trekk ha det samme henvisningsmerke. Videre kan forskjellige komponenter av den samme type skjelnes fra hverandre ved at det etter henvisningsmerket er en tankestrek og et annet merke som skiller mellom lignende komponenter. Hvis kun det første henvisningsmerke brukes i patentskriftet, er beskrivelsen anvendbar på enhver av de lignende komponenter som har det samme første henvisningsmerke uten hensyn til det annet henvisningsmerke.

4 DETALJERT BESKRIVELSE [0009] Den påfølgende beskrivelse tilveiebringer kun én eller flere foretrukne eksemplifiserende utførelser, og er ikke ment for å begrense omfanget, anvendbarheten eller konfigurasjonen av offentliggjøringen. Snarere vil den påfølgende beskrivelse av den eller de foretrukne eksemplifiserende utførelser forsyne de som har fagkunnskap innen teknikken med en beskrivelse som setter dem i stand til å implementere en foretrukket eksemplifiserende utførelse. Det forstås at forskjellige forandringer kan gjøres med funksjonen og arrangementet av elementer uten å avvike fra den idé og det omfang som er fremsatt i de vedføyde krav. [00] Det vises første til fig. 1, et diagram over en utførelse av et system 0 som viser frakturering under boring i tverrsnitt. Et borerør 4 strekker seg fra et borehull inn i formasjonen. Brønnboringen kan være fullstendig eller delvis forsterket med fôringsrør 8. Fôringsrøret 8 kan i noen utførelser være tilføyd til brønnboringen uten uttak av bunnhullssammenstillingen 124. [0011] En bunnhullssammenstilling 124 er koplet til en borkrone 1 for ytterligere å forlenge brønnboringen når borkronen 1 roterer. Borkronen 1 kan ha dyser, eksplosive ladninger og/eller mekaniske kuttere for å perforere formasjonen og/eller frembringe punkter med svakhet i brønnboringen for å hjelpe til med å igangsette frakturer ved en spesifikk lokalisering. Borefluid kan pumpes ned brønnboringen 4 og gjennom bunnhullssammenstillingen 124 og/eller borkronen 1. I tillegg kan fraktureringsfluid og/eller proppemateriale-fluid pumpes gjennom borerøret 4 og/eller ringrommet 128. [0012] Denne utførelse frembringer frakturer i formasjonen for å øke utvinningen av hydrokarboner. Det vises voksende frakturer 116 og frakturer 112 forsynt med proppemateriale. Frakturene 112 forsynt med proppemateriale er tettet fra det trykk som brukes til å fullføre den eller de voksende frakturer 116. Så snart den eller de voksende frakturer 116 er fullført, blir den eller de voksende frakturer 116 tettet med et proppemateriale når borkronen 1 går videre gjennom formasjonen langt nok til å garantere en annen fraktursyklus. [0013] I utførelser av den foreliggende oppfinnelse, er to eller flere av trinnene/ prosessene for frembringelse av brønnboringen kombinert til en enkelt prosess. Mer spesifikt, men ikke som begrensning, i en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan boringen av brønnboringen kombineres med hele eller en del av stimuleringsprosessen. I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse tilveiebringes fremgangsmåter og systemer for frakturering under boring (fracturing while drilling, "FWD"). FWD kan blant annet sørge for signifikante tidsbesparelser og operasjonelle besparelse. Slik konsolidering kan bli enda mer fordelaktig når tallrike intervaller i en

5 brønnboring eller brønnboringer kan trenge å bli stimulert, idet hver individuelle behandling/prosess kan være en større operasjonell prosess. Utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan kombineres med forskjellige boreteknikker, stimuleringsteknikker og lignende. [0014] I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan frakturering av en formasjon som omgir en brønnboring tilveiebringes mens en bunnhullssammenstilling (bottomhole assembly, "BHA") 124 som brukes til å bore brønnboringen fremdeles er i brønnboringen. Spesifikt, BHA-en 124 er det nedre parti av borestrengen, inkludert (fra bunnen opp i en vertikal brønn) borkronen, borkronerørdelen, en valgfri slammotor, stabilisatorer, vektrør, tunge borerør, rykkeinnretninger ("jars" (slagrør)), tverrforbindelser for forskjellige gjengeformer, utstyr for retningsboring og måling, verktøy for måling-under-boring, verktøy for logging-under-boring og/eller andre spesialiserte innretninger. Med henblikk på denne beskrivelse, uttykket BHA 124 kan referere til en sammenstilling 124 brukt til å bore brønnboringen. BHA-en tilveiebringer kraft til borkronen for å bryte i stykker bergartformasjonen med vekt på borkronen, overleve et uvennlig mekanisk miljø og forsyne boreren med retningsstyring av brønnen. BHA-en 124 kan omfatte en konvensjonell borkrone, en elektromagnetisk borkrone og/eller lignende. Som sådan, blir BHA-en 124 ikke trukket ut før påbegynnelse av fraktureringen/stimuleringen, konsolideringen, plasseringen av forlengingsrør og/eller prosesser med plassering av fôringsrør i forskjellige utførelser. [001] Et fluid under trykk kan brukes i brønnboringen for å sørge for fraktureringen. Fluidet kan påføres informasjonen gjennom et kveilrør, ned et rør i brønnboringen, gjennom brønnboringen, gjennom et ringrom 128 i brønnboringen og/eller lignende. Fraktureringsfluidet kan inkludere ett eller flere proppematerialer for å opprettholde fakturene 112 som er dannet i fraktureringsprosessen. De trykksatte fluider kan brukes til frakturering mens BHA-en 124 er i brønnboringen, og de trykksatte fluider kan brukes mens BHA-en 124 brukes til å bore brønnboringen. Det trykksatte fluid kan omfatte et borefluid eller et annet spesialisert fluid. [0016] I svært trange formasjoner, enkelte ganger kalt ukonvensjonelle reservoarer, kan hydrokarbonene være innestengt i en matriks med en svært lav permeabilitet. Disse ukonvensjonelle reservoarer kan f.eks. inkludere kulleie-metan- og leirskifergass-formasjoner. Disse reservoarer kan typisk dreneres gjennom frakturer 112 ("fracs") enten naturlig forekommende frakturer eller stimuleringsfrakturer 112 tilføyd i en stimulerings/frakturerings-prosess. Imidlertid, å drenere matriksen gjennom frakturene kan ta en uønsket lang tid hvis frakturne ikke har kort innbyrdes avstand. Simuleringer har vist at det f.eks. kan ta ti-år å drenere en kubus med bergart på fot.

6 1 2 3 [0017] For å forbedre utvinning fra formasjoner av ukonvensjonell type, kan det brukes visse utførelser av den foreliggende oppfinnelse for å passere ledende løp med kort innbyrdes avstand over hele formasjonen. Ulikt konvensjonelle fraktureringsteknikker, FWD-fremgangsmåtene og -systemene ifølge den foreliggende oppfinnelse kan sørge for plassering av frakturene 112, isolasjon av frakturene 112 fra morbrønnboringen, osv., hvilket vil bli videre forklart nedenfor. [0018] I utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan frakturer 112 plasseres under borefasen av brønnens oppbygging. Frakturering under borefasen kan omfatte frakturering av en brønnboring som er i ferd med å bli boret, dvs. ikke fullstendig boret, som BHA-en 124 ikke har blitt trukket ut fra, etter at boring er fullført, og/eller lignende. Frembringelse av frakturer 112 mens brønnen blir boret kan sørge for kortere innbyrdes avstand mellom frakturene 112. Dette kan tilveiebringes fordi hver fraktur i en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan plasseres i en nylig boret seksjon langs brønnen. Isolasjon av eksisterende frakturer 112 kan oppnås med in situ spenningsavledning, hydraulisk isolasjon med selektive fraktureringsfluider, og/eller lignende. [0019] I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse, som bruker fluidvalg eller lignende, kan fluidtapet fra brønnboringen ned de ledende frakturer 112 tas hånd om for å opprettholde fluid i brønnboringen, slik at utlekking av fluid ned den nylig dannede fraktur kan begrenses. Fluidvalg kan omfatte valg av egenskaper for fluidet, styring av egenskaper for fluidet, tilsetting av additiver til fluidet og/eller lignende, som forklart videre nedenfor. I visse aspekter, gjennom formasjonsvalg, kan formasjonens tranghet sørge for kun små fluidtap til matriks. [00] I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan en formasjon fraktureres like bak en borkrone 1 eller lignende. Borkronen 1 kan bore brønnboringen eller ikke borebrønnboringen når frakturen plasseres i borkronenes nærhet. Rotasjon av borkronen 1, tilbehør til borkronen 1 eller lignende, kan være en del av fraktureringsprosessen. Gjentatt frakturering kan tilveiebringes for hver ny fot ettersom hullet/brønnboringen blir boret. Forsterking av brønnboringen, så som ved klistring av materialer på formasjonens flate, konsolidering av et lag på formasjonen rundt brønnboringen, og så videre, kan sørge for forsterking av brønnboringen under fraktureringen under boreprosessen. I forskjellige utførelser, kan det brukes frakturering med væskestrøm, fluidtrykksfrakturering og/eller eksplosiv frakturering. Igangsettingen av frakturene 112 kan styres fra overflaten. [0021] I visse utførelser av den foreliggende oppfinnelse, kan det tas trinn for å sørge for at sekvensielle frakturer 112 dannes separat fra hverandre, istedenfor refrakturering i den samme lokalisering. Når en fraktur med proppemateriale lukker

7 seg, kan det være en økning i lokale spenningsnivåer, hvilket kan stimulere fremtidige frakturer til andre lavere spenningssoner. Denne effekten kalles in situ spenningsavledning, og kan korrekt inkluderes/tas hånd om i frakturering i samsvar med en utførelse av den foreliggende oppfinnelse. [0022] I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan frakturering opptre i en brønnboring som er i ferd med å bli boret. Boringen kan stoppes eller kan opptre sammen med fraktureringen. I noen utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan fluidtrykk i en ufullstendig boret brønnboring økes for å sørge for frakturering. For å stimulere starting av frakturer 112, kan det brukes perforeringer i boringens vegger med drivmiddel, mekaniske kuttere eller væskestråling. I visse utførelser kan det brukes et proppemateriale for å holde frakturene 112 åpne. I visse aspekter av den foreliggende oppfinnelse kan borefluidet inneholde fraktureringsfluidet og/eller proppematerialet. I slike aspekter kan trykket i det sirkulerende borefluid som inneholder fraktureringsfluidet og/eller proppematerialet styres for å sørge for frakturering av en formasjon tilhørende den brønnboring som blir boret. I andre aspekter kan fraktureringsfluidet og/eller proppematerialet påføres på formasjonen via et ringrom 128 i brønnboringen. I enda andre aspekter kan det brukes en sekundær brønnboring, kveilrør, en rørledning eller lignende for å levere fraktureringsfluidet og/eller proppematerialet til en seksjon av brønnboringen eller lignende for å frakturere formasjonen rundt brønnboringen som blir boret. I visse utførelser kan boringen innstilles og fraktureringsfluidet og/eller proppematerialet kan påføres på formasjonen, og deretter kan boringen gjenopptas uten utstrekking av BHA-en 124. Fraktureringsfluidet og/eller proppematerialet kan pumpes ned brønnboringen eller pumpes/påføres på visse seksjoner av brønnboringen som blir boret. [0023] I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse tilveiebringes et system og en fremgangsmåte for generering og/eller overvåking av plassering av frakturer 112 under boringsfasen av brønnens oppbygging. I en slik utførelse kan det tilveiebringes isolasjon av frakturene 112, frakturerte soner og/eller lignende hvorved det er lite trolig at eksisterende frakturer 112 vil gjenåpnes på grunn av slike ting som in situ spenningsavlednings-effekten eller lignende. Videre, i en slik utførelse, kan uborede soner opprettholde eksisterende isolasjon. Som sådan kan utførelser av den foreliggende oppfinnelse sørge for plassering av flere sekvensielle frakturer 112 langs brønnboringen. De flere sekvensielle frakturer 112 kan i noen utførelser av den foreliggende oppfinnelse ha kort innbyrdes avstand og sørge for høy konduktivitet mellom brønnboringen og reservoaret selv i trange formasjoner. I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan frakturer 112 plasseres for hver noen få fot langs målformasjonen.

8 [0024] Kun som eksempel, i svært trange formasjoner, så som Barnet eller Antrum Shales eller San Juan eller Powder Wash Coalbed Methane reservoarene, hvor hydrokarboner kan være innestengt i matriks med en svært lav permeabilitet, kan dreneringsdybden for fluid fra matriks være svært kort. For disse typer av formasjoner kan plassering av løp med høy konduktivitet med kort innbyrdes avstand over hele formasjonen forbedre konduktivitet. Konvensjonell frakturstimulering kan brukes til å danne disse løp i formasjonen, men plassering og isolasjon under frakturering ("fracing") av disse frakturer 112 fra morbrønnboringen kan være vanskelig og tidkrevende. [002] I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse tilveiebringes et system og en fremgangsmåte for generering og overvåking av plassering av frakturer 112 under borefasen av brønnens oppbygging. I en slik utførelse, kan isolasjon av frakturene 112, frakturerte soner og/eller lignende tilveiebringes, hvorved nye frakturer kan frembringes slik at det er lite trolig at eksisterende frakturer vil gjenåpnes på grunn av slike ting som in situ spenningsavlednings-effekten, soneisolasjon eller lignende. Videre, i en slik utførelse kan uborede soner opprettholde eksisterende isolasjon. I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse, kan frakturer 112 plasseres for hver noen få fot langs målformasjonen. [0026] I noen utførelser av den foreliggende oppfinnelse, kan fremgangsmåten for boring involvere boring med et borefluid som også kan brukes som et fraktureringsfluid. I visse utførelser kan fraktureringsfluidet pumpes ned ringrommet 128 i brønnboringen for å frakturere formasjonen. [0027] I visse utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan effektuering av FWDprosessen avhenge av styringen av fluidtap gjennomgående i bore- og fraktureringsfasene. I visse aspekter kan fluidtap adresseres ved bruk av faststoffer eller polymerer av WARP-typen og/eller prosessene med pussing og/eller forsterking av brønnboringen. WARP Advanced Fluids Technology og lignende er teknologier som produseres av M-I L.L.C., Houston, Texas. [0028] I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan et nettverk av frakturer 112 med kort innbyrdes avstand være anordnet i formasjonen som omgir en brønnboring. I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan fraktureringen av formasjonen gjennomføres på den samme tid brønnboringen blir boret. I en slik utførelse kan formasjonen fraktureres ved, eller nær, borkronen 1. Fraktureringen kan gjentas for hver noen få fot ettersom brønnboringen blir boret. [0029] I visse aspekter kan fremgangsmåten for boring og frakturering ifølge den foreliggende oppfinnelse brukes for lavpermeabilitets-formasjoner, og de resulterende frakturer 112 kan forsynes med proppemateriale med et proppemateriale med lav

9 permeabilitet. En forskjell i permeabilitet i formasjonen og proppematerialet kan sørge for konduktivitet gjennom frakturen inn i brønnboringen. Utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan tilveiebringe fordeler i form av reservoardrenering, operasjonell effektivitet, tid og turer til lokalisering. [00] I visse utførelser av den foreliggende oppfinnelse ettersom brønnen bores og det sekvensielt dannes flere frakturer 112, kan frakturene 112 fordeles langs brønnen, og ikke bare i en enkelt seksjon. I slike utførelser, kan en beskrivelse av bergartens karakteristika, in situ spenninger og/eller poretrykket, behandles for å sørge for planlegging og/eller styring av fordelingen av frakturene 112. Behandling og karakterisering av en fremkalt spenningsavledning (Induced Stress Diversion, "ISD") effekt og hvordan nye frakturer 112 dannes og vokser nær eksisterende frakturer 112, kan også sørge for styring av fremgangsmåten for boring og frakturering ifølge den foreliggende oppfinnelse for å tilveiebringe fordelingen av frakturene 112. I visse utførelser kan en prosessor eller lignende sørge for sanntids administrasjon av FWDen med tilbakemelding og utganger tilveiebrakt. I visse utførelser av den foreliggende oppfinnelse, fordi ISD-en kan være en funksjon av fluidtapet, ved valg av nivået av fluidtap gjennom de eksisterende lukkede frakturer 112, kan frakturseparasjon styres. [0031] I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan sirkulasjonsmengder for borefluid og/eller slam i brønnboringen styres for å tilveiebringe et trykk i brønnboringen som kan anordnes høyere eller lavere enn fraktureringstrykket for formasjonen. Ved styring av sirkulasjonen av borefluidet, slammet og/eller lignende, for å tilveiebringe trykk høyere enn fraktureringstrykket, kan samtidig eller hovedsakelig samtidig boring og frakturering tilveiebringes i en utførelse av den foreliggende oppfinnelse. Videre, ved styring av sirkulasjonen og/eller trykket utviklet av borefluidet, slam eller lignende eller et fluid brukt i brønnboringen under boreprosessen, kan formasjonen eller en seksjon av formasjonen som omgir brønnboringen fraktureres samtidig som brønnboringen bores. Denne fraktureringen kan tilveiebringe frakturer 112 i formasjonen utenfor fôringsrøret 8, sement eller lignende i brønnboringen og penetrasjon inn i formasjonen. Disse frakturer 112 kan sørge for stimulering av et reservoar tilknyttet jordformasjonen. [0032] I visse utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan en prosessor og/eller lignende være koplet sammen med en kilde for borefluidet, slammet og/eller fluidet som brukes til fraktureringen på samme tid som boring, og kan styre sirkulasjonen av borefluidet, slammet og/eller fluidet brukt til frakturering på samme tid som boring. Prosessoren kan administrere frakturerings- og/eller boreprosessene. I visse aspekter, kan trykksensorer i brønnboringen og/eller jordformasjonen sørge for tilbakemelding/ informasjon/data til prosessoren. I en sløyfe av aktivitet kan det gjøres frakturering,

10 det kan gjennomføres avføling for å se om frakturene 112 er tilstrekkelige, tetting av frakturene 112, bevegelse av BHA-en 124 dypere inn i formasjonen, hvoretter frakturering igjen gjøres idet prosessen begynner å gjentas. Så snart boringen er gjort, kan tettingen fjernes for å tillate hydrokarbonene å strømme ut brønnboringen. I noen utførelser, er tettingsfluidet inkorporert i fraktureringsfluidet. [0033] I noen utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan sensorer forbundet med borkronen 1, fôringsrøret 8, borestrengen og/eller lignende tilveiebringe data/tilbakemelding til prosessoren. I visse aspekter, så vel som styring av sirkulasjon av borefluidet, slammet og/eller fluidet brukt til frakturering på den samme tid som boring, kan andre fremgangsmåter for trykkstyring i brønnboringen brukes for å sørge for frakturering under boring og/eller styring av omfanget/intensiteten av fraktureringen under boring. Prosessoren kan være forbundet med andre sensorer, som optiske sensorer, seismiske sensorer og/eller lignende for å tilveiebringe kunnskapsbasert styring av FWD-prosessen. Dessuten kan boring av brønnboringen forandres dvs. dybde, vinkel, orientering eller lignende av boringen som respons på fraktureringen og/eller resultater av fraktureringen av formasjonen når brønnboringen bores. Som sådan kan prosessen tilveiebringe en boreprosess som er styrbar som respons på frakturering av formasjonen. [0034] I visse aspekter av den foreliggende oppfinnelse kan trykket i borerøret 4 i forskjellige lokaliseringer måles. Trykkmålingene kan behandles for å sørge for styring av fraktureringen og/eller boringen i prosessen med frakturering under boring. I andre aspekter, kan et verktøy for logging under boring på BHA-en 124 brukes til å samle inn data under gjennomføring av FWD-operasjonen. I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse, kan et sanntids bunnhullstrykk brukes i FWD-prosessen for å tilveiebringe tilbakemelding om når fraktureringsprosessen skal stoppes eller avkortes. [003] I noen aspekter av den foreliggende oppfinnelse kan forlengingsrør, sementen, fôringsrøret 8 og/eller lignende i brønnboringen være konfigurert til å tilveiebringe kanaldannelse/lokalisering/fordeling for fraktureringsprosessen under boringen av brønnboringen. BHA-en 124 vil forbli nede i hullet under prosessen med kanaldannelse/lokalisering/fordeling. [0036] I noen utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan datafrakturer eller lignende tilveiebringes gjennom borestrengen. En slik datafraktur kan være et fluid tagget med et sporstoff, så som et radioaktivt sporstoff, kan sørge for sporing av frakturen inne i eller på utsiden av brønnboringen ved bruk av en detektor, så som en gammastråledetektor eller lignende. I slike utførelser, hvis man fra detektoren finner at frakturen ikke går i en foretrukket retning, går oppå en tidligere fraktur og/eller lignende, kan sitasjonen korrigeres ved pumping av et avledningsmiddel, videre

11 1 2 3 boring, boring i en forskjellig retning og/eller lignende. I tillegg, i en utførelse av den foreliggende oppfinnelse, kan det brukes et verktøy for logging under boring (logging while drilling, "LWD") til å bestemme retningen av frakturene 112. Fra denne informasjon, kan planet for minimum spenning fra en fraktur til den neste bestemmes, og i visse aspekter kan planet for minimum spenning optimeres under FWD-en. [0037] I en annen utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan det gjennomføres mikroseismisk fraktur-overvåking av FWD-prosessen. I visse aspekter, kan den mikroseismiske fraktur-overvåking av FWD-prosessen ta seg av kalibrering av et system for hydraulisk fraktur-overvåking (hydraulic fractur monitoring, "HFM") brukt i FWD-prosessen. I visse utførelser av den foreliggende oppfinnelse, kan én eller flere hellingsmålere brukes sammen med FWD-systemet eller -fremgangsmåten. [0038] I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan frakturbølgetolking brukes som en fremgangsmåte for estimering av frakturlengden under fraktureringsprosessen i FWD-en. I en slik utførelse kan et eksitasjonssignal (trykkpuls, trykkstøt eller lignende) brukes til å resonnere eller lignende frakturen og reflekterte signaler eller lignende fra frakturen kan detekteres og/eller behandles. [0039] I en annen utførelse av den foreliggende oppfinnelse, kan sporstoffer, så som kjemiske, isotopiske, radioaktive sporstoffer, DNA-fragmenter og/eller lignende brukes i fraktureringsfluidet og/eller proppematerialet, og de kan overvåkes i sanntid og/eller etter at en seksjon av brønnboringen har blitt boret og frakturer 112. Sporstoffene kan overvåkes med et loggeverktøy, et loggeverktøy montert på BHA 124, et brønnboringsverktøy og/eller lignende, for å ta seg av analyse av fraktureringsprosessen i FWD-en. I visse aspekter, kan LWD brukes til å detektere hvor en fraktur er anordnet i brønnboringen med en gang frakturen har blitt plassert eller til og med mens frakturen blir dannet/pumpet. Forskjellige sporstoffer kan plasseres i forskjellige frakturer 112, og hver av dem kan overvåkes under en opprenskingsoperasjon, for å administrere opprenskingsoperasjonen og identifisere hvilke frakturer 112 som bidrar til eller er en kilde for en væske, og så videre som opprenskingen vedrører. [0040] I en utførelse, brukes hydrofoner til å overvåke strømningsmengde i ringrommet 128. Akustiske avlesinger kan brukes til å bestemme hvor strømmen går i ringrommet 128. For eksempel, kan et punkt med lavere strøm vise at det er frakturer 112. Det kan være flere hydrofoner med avstand langs røret av borestrengen for disse målinger. En annen utførelse bruker resistivitet i formasjonen til å bestemme hvor det skal fraktureres. [0041] Et element i fraktureringsprosessen er leveringen av hydraulisk effekt til frakturlokaliseringen. I visse utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan leveringen av den hydrauliske effekt for fraktureringen under boring tilveiebringes ned borerøret

12 , gjennom BHA-en 124, ned ringrommet 128 og/eller lignende. I visse aspekter av den foreliggende oppfinnelse, kan frakturering av FWD-en igangsettes ved å pumpe ned: (a) borerøret med ringrommet 128 stengt; (b) ringrommet 128 med borerøret stengt; eller (c) både ringrommet 128 og borerøret samtidig. Soneisolasjonsteknikker, så som bruken av pakninger eller lignende, og/eller lignende kan sørge for levering av hydraulisk effekt til en seksjon av brønnboringen hvor fraktureringen er ønsket. [0042] I noen utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan det brukes et mangfold av nedihulls frakturøkere for å styre fraktureringsmekanismen. I en utførelse kan alle løp i og/eller inn i brønnboringen forbli åpne ved overflaten, men en nedihulls struper kan aktiveres for å frembringe lokalt overtrykk og frakturering. Kun som eksempel, skovler kan være anordnet nær borkronen 1, som roterer mot strømmen av fluider nær borkronen 1, for å hindre og/eller redusere sirkulasjon av fluider nær borkronen 1, og, som et resultat av dette, kan fremkalle frakturering. I andre aspekter kan det brukes en blære som blåser opp i brønnboringen og reduserer sirkulasjon av fluider i brønnboringen for å påskynde frakturering. I andre aspekter, kan det brukes en flerhet av skovler som kan rettes inn eller innstilles skjevt, og som kan danne lokale høye overtrykk. I enda andre aspekter, kan en kopp av kveilfraktureringstypen anordnes i ringrommet 128, og den kan aktiveres elektrisk, ved hjelp av trykk, med strømningsmengde og/eller lignende for å sørge for isolering av ringrommet 128 og/eller en seksjon av ringrommet 128, og ved å gjøre dette, generere et frakturtrykk. I enda ytterligere aspekter, kan en tilbakeslagsventil anordnes i borestrengen, hvorved, ved sirkulering ned borerøret 4, ventilen kan åpnes for å sørge for full returstrøm, men ved sirkulering ned ringrommet 128, kan ventilen stenges for å sørge for generering av fraktureringstrykk. En omløpsventil kan anordnes ved toppen av BHA-en 124 for å sørge for beskyttelse for BHA-en 124 mot de høye strømningsmengder av fluid mens fraktureringen opptrer. [0043] I FWD kan den første fraktur igangsettes langs brønnboringen ved lokaliseringen for den laveste hovedspenning og laveste bergartfasthet. Frakturen kan igangsettes og pumpes om omtalt ovenfor. Når boreprosessen deretter fortsetter, og den neste frakturlokalisering penetreres, kan fraktureringsprosessen igangsettes på ny. For å sørge for at den annen fraktur ikke vil returnere til den opprinnelige frakturs lokalisering, kan den første fraktur, i en utførelse av den foreliggende oppfinnelse, overbelastes. Dette kan skje hvis frakturen forsynes med proppemateriale slik at den åpnes. Jo bredere frakturen som er forsynt med proppemateriale er, jo høyere er den lokale økte spenning som vil opptre. Som sådan, plassering av proppemateriale i frakturen kan styres for å sørge for overbelastning. Avstanden mellom frakturene 112 kan påvirkes ikke bare av bredde, men også frakturens lengde, og frakturene 112 kan

13 plasseres slik at den nye fraktur vil igangsettes i en lokalisering hvor den ikke lenger føler den økte spenning for den forutgående fraktur. [0044] I noen utførelse av den foreliggende oppfinnelse, kan en kupp-screenout (tip screenout, "TSO") behandling gjennomføres i den første fraktur, hvilket sterkt kan øke frakturens bredde og derfor den lokale spenning. For å sørge for at TSO oppnås, kan slurry-designen inkorporere bruken av fibere. I visse aspekter kan fibere som løses opp eller brytes ned være tungt lastet med forholdsvis høye laster mot slutten av behandlingen, for å hjelpe til med å igangsette en screenout. Dette kan sørge for stabilisering av pakken med proppemateriale og også midlertidig redusere den samlede proppematerial-permeabilitet. I visse aspekter, kan denne prosessen gjentas tallrike ganger uten at det er nødvendig å hente opp bunnhulls-boresammenstillingen 124. [004] I noen aspekter av den foreliggende oppfinnelse kan avledningspiller, så som en pille med J79 (dvs. polymelkesyrefibere) brukes til å danne midlertidige filterkaker med svært lav permeabilitet. Gradert kalsiumkarbonat kan også kombineres med polymer i noen aspekter. I noen utførelser kan boreslam, borefluid og/eller lignende inkludere fibere eller et annet materiale av fluidtapstypen for å minimere innvendig filterkakeskade på pakken med proppemateriale. Alternativt, kan det i et aspekt av den foreliggende oppfinnelse brukes en pakke med proppemateriale som initialt ikke er permeabel, på lignende måte som et WARP-fluid. [0046] I eksempler på den foreliggende oppfinnelse kan det være nødvendig å senke fraktur-igangsettingstrykket ved en spesifikk lokalisering, for å sørge for at det dannes en fraktur i denne lokaliseringen. I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan dette gjøres ved å perforere eller lage hakk i borehullets vegg. I visse aspekter kan et hakk frembringes abrasivt med væskestråle langs borehullet hakket kan rettes inn med retningen for maksimum hovedspenning. Dysen for væskestrålen kan være en del av borkronen 1, borestyringssystemet og/eller lignende. I andre aspekter kan en underrømmer aktiveres i de spesifikke seksjoner hvor igangsetting av frakturen er ønskelig. I ytterligere aspekter kan boringen stoppes, men borkronen 1 kan brukes til å maskinere et større hull, brukt til å gjøre hullets overflate ru, gjøre en seksjon av formasjonen og/eller lignende ru, for å sørge for igangsetting av frakturen. [0047] Perforering blir noen ganger gjort på et fôringsrør 8 i brønnboringen. Alternativt kan perforeringen gjøres der hvor det ikke er noe som beskytter brønnboringen, for å fremme dannelse av en fraktur der hvor perforeringen gjøres. De perforerte posisjoner i fôringsrøret 8 kan være fokus for fraktureringsinnsatsen. Perforering kan gjøres med væskestråling, rettede eksplosive ladninger og/eller mekaniske kuttere. De rettede sprengladninger vil være i en bærer i BHA 124 typisk bak borkronen 1. Et signal kan brukes til selektivt å aktivere én eller flere av de

14 rettede sprengladninger. Så snart perforeringen er foretatt, kan fraktureringsfluid pumpes ned borestrengen og/eller ringrommet 128 for å danne et trykk som vil ekspandere perforeringen til en fraktur. [0048] I noen tilfeller, så som ved tilstedeværelse av naturlige sprekker eller frakturer som krysser borehullet i en vilkårlig vinkel hvor fluidtap kan øke vesentlig, kan det være vanskelig å plassere frakturen nær tåen av det nylig borede borehull. I slike tilfeller kan fraktureringsprosessen beveges tilbake opphulls gjennom ringrommet 128 til området med høye tap. For å hindre dette, kan, i visse aspekter av den foreliggende oppfinnelse, en nedihulls frakturøker, så som en tettende mekanisme, plasseres i ringrommet 128 for å hindre strøm tilbake oppover i hullet mens fraktureringsprosessen skjer. I slike aspekter kan en pakning som kan settes om igjen, et fluid med økt viskositet, en partikkelpakke (som kan være laget av proppemateriale) og/eller lignende brukes som den tettende mekanisme. [0049] I en utførelse skjer fraktureringen sammenfallende i tid med boringen. BOP-en kan tettes av og fraktureringsfluid pumpes ned ringrommet 128. Borkronen 1 kan under denne prosessen ha redusert hastighet eller holdes ved full hastighet. I tillegg kan det være sykluser med frakturering og ikke frakturering ettersom boring gjennom formasjonen går fremover. Omfanget av tid frakturering kan avbrytes med den normale strøm med borefluidet. [000] I en fremgangsmåte i henhold til en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan den sone det er ønskelig skal fraktureres utsettes for utmatting. I en slik fremgangsmåte kan en avgrenset sone av jordformasjonen tilhørende den brønnboring som blir boret pakkes med drivladning, og som deretter kan antennes. Dette kan sørge for å redusere nedbrytingstrykk. I visse aspekter kan forbrenningen av drivladningen være avgrenset til et lite parti av borehullet. Borehullet inkluderer brønnboringen, som inkluderer det åpne hull eller det ufôrede parti av brønnen. Borehullet kan referere til den innvendige diameter av brønnboringens vegg, den flate av bergarten som danner grense mot det borede hull. Kun som eksempel, forbrenningen kan begrenses til et område i størrelsesorden en meter. Styrt forbrenning av drivladning kan sørge for å fremme nedbryting av frakturer lokalt. [001] I andre aspekter kan mekaniske skjermer, energiabsorberende materialer (skumpiller, hule glasskuler eller lignende) og/eller lignende brukes til å avgrense én eller flere trykkspisser forbundet med klargjøring av jordformasjonen for frakturering. På denne måte kan "sprengningsskjermene" plassert i umiddelbar nærhet av sprengningen hindre at skade sprer seg utenfor den tiltenkte sone. I enda aspekter av den foreliggende oppfinnelse kan en kilde for energi som er forskjellig og er en annen

15 en forbrenningskildene, så som trykkstøt eller lignende, brukes til å sørge for nedbryting/klargjøring av jordformasjonen. [002] I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse, ved produsering av brønnen, kan frakturer 112 lede det produserte fluid fra matriks til brønnboringen, slik at permeabiliteten kan være høy sammenlignet med matriksens permeabilitet. Imidlertid, under bore/fraktureringsoperasjonen, kan det være ønskelig at fluidtap gjennom frakturene 112 reduseres. I samsvar med visse utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan fluidtap styres ved å pumpen en slurry av proppemateriale inn i frakturen(e) i brønnen, hvor proppematerialet har en permeabilitet som kan forandres over tid, på forespørsel og/eller lignende. I slike utførelser trenger pakken av proppemateriale ikke å ha høy permeabilitet under boreprosessen, men kan utvikle en høy permeabilitet før brønnen settes i produksjon. Kun som eksempel, materialer så som polymelkesyre, polyglykolsyre og polyvinylalkohol kan plasseres som faststoffer som vil hydrolisere over tid ved visse temperaturer, til ikke-skadelige væsker. Andre materialer, så som størrelsesgradert kalsiumkarbonat, kan brukes og kan løses opp når det er påkrevet av en syre eller lignende. Vokser kan brukes i pakken av proppemateriale for å sørge for et fast materiale som ved en gitt temperatur kan smeltes til en væske som kan strømme. [003] I visse aspekter kan minimering av strømning ned frakturen tilveiebringes ved å plassere en effektiv filterkake over åpningen av frakturen langs borehullet. Filterkaken kan være konfigurert til å dannes raskt når fluid trykkes inn i selve frakturen. For å minimere fluidskade fra dyp penetrasjon inn i frakturen, kan en robust filterkake klistres over fronten av frakturen ved bruk av væskestråle-teknologier eller lignende. I utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan fraktureringsfluidet som brukes i denne type av stimulering variere fra fraktureringsfluider som kan brukes i konvensjonelle fraktureringsmetoder, så som polymerisk (guar, derivatisert guar, HEC, derivatisert HEC, polyakrylamider, og så videre) og deres analoge fornettede systemer (borater, zirkonater, titanater, aluminater, antimonater, og så videre), skum (enten CO2 eller N2), viskoelastiske overflateaktive stoffer, metallassosiert-fosfatester gellede oljer, emulsjoner av olje og vann eller fraktureringsoljer eller -vann. [004] Fraktureringsfluider plassert i formasjoner med ultralav permeabilitet, ukonvensjonell leirskifer eller kull eller lignende, har generelt svært høye effektiviteter når man ser på selve bergartmatriksen. I slike fluider kan spruten av fraktureringsfluidet være null og fluidtapskoeffisienten kan være ekstremt lav ved betraktning av bulkmatriksen. Størstedelen av fluidutlekkingen kan skje ned frakturene 112, sprekker eller hulrom hvor det er fullstendig fluidutlekking. Basisfluid-utlekking er tilstrekkelig lav over bulkmatriks-reserovarbergarten til at dannelsen av en filterkake ikke vil skje.

16 [00] For svært trange formasjoner kan et system eller en fremgangsmåte ifølge den foreliggende oppfinnelse være tolererbart for fluidtap. Kun som eksempel, en komplettert brønn kan produsere 00 barrel pr. dag ("BPD") med et nedtappingstrykk på 0 psi. I et slikt eksempel kan drift under frakturåpningstrykket uten en filterkake tilveiebringe et fluidtap på 4000 BPD med et overtrykk på 0 psi. I en utførelse av den foreliggende oppfinnelse kan et boresystem 0 kjøres ved rundt 400 gpm (14400 BPD) hvilket resulterer i et signifikant, men tolererbart, fluidtap. [006] I noen utførelser kan fremgangsmåten for boring ifølge den foreliggende oppfinnelse omfatte boring med luft, nitrogen og/eller lignende. Kun som eksempel, i visse aspekter, kan luftboringen kombineres med frakturering med et vannbasert fluid, et skum, ren nitrogen og/eller lignende. I et slikt eksempel kan produksjon av vann og gass under boring hjelpe til med opprensking av disse formasjoner. [007] I visse utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan boringen være underbalansert, og brønnboringen som bores kan produsere ett eller flere hydrokarboner mens FWD-en finner sted. I noen utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan FWD-en omfatte boring med ett eller flere fraktueringsfluider. I andre utførelser eller i kombinasjon med det foregående, kan brønnborings-forsterkningsprosesser, inkludert pussing av brønnboringen, brønnboringspussing i fôringsrørboring, og lignende, brukes i FWD-en. [008] I visse utførelser av den foreliggende oppfinnelse kan det brukes konsentriske rør for å tilføre forskjellige fluider til forskjellige soner ned brønnboringen/formasjonen, og kan sørge for å beskytte visse seksjoner mot skadelige trykk. I slike utførelser kan bruken av konsentriske ringrom sørge for redusering av sirkulasjonstid, fluidblanding og kontaminasjon, samlede fluidvolumer, og kan redusere driftstid, fluidkostnader og eller lignende. [009] Det vises deretter til fig. 2, et blokkdiagram over en utførelse av et borestyringssystem 0 er vist. En prosessor 4 har aksess til en database 240 med formasjonskarakteristika. Med formasjonskarakteristikaene kan prosessoren styre hvordan frakturer dannes, sirkulasjon av fluider og borestrengen. Denne utførelse bryter videre opp administrative oppgaver i en frakturkontroller 8, en sirkulasjonskontroller 2 og en borestrengkontroller 232, men det skal forstås at disse funksjoner kan kombinere eller fordeles på enhver måte. [0060] Borestreng-kontrolleren 232 styrer bunnhullssammenstillingen 124. Dette kan inkludere aktuering av borkronen, åpning av ventiler, uttak og innsetting av borestrengen, og så videre. Sirkulasjon og fraktureringsinnsats koordineres med den handling som foretas av borestreng-kontrolleren 232. I noen utførelser kan

17 borestreng-kontrolleren 232 registrere elle igangsette fôring av brønnboringen og andre oppgaver. [0061] En frakturkontroller 8 er involvert i frembringelse av frakturer i formasjonen. Forskjellige nedihulls frakturøkere 26 er beskrevet gjennom hele dette patentskrift, f.eks. ventiler og skovler som styres av frakturkontrolleren. En frakturaktuator 212 kan igangsette frakturdannelsen med de mekanismer som måtte være tilgjengelige, f.eks. ventiler for å frembringe trykk, eksplosive ladninger eller perforeringsmekanismen. Frakturkontrolleren 8 kan overvåke hvordan fraktureringsprosessen opererer med forskjellige fraktursensorer 216 beskrevet et annet sted i denne beskrivelse. Denne tilbakemeldingen kan brukes til å styre når frakturering bør avsluttes og beveges til den neste posisjon i brønnboringen. [0062] Sirkulasjonskontrolleren 2 administrerer de forskjellige fluider som brukes i borestyringssystemet 0. Trykksensorer 224 brukes nedenfor og/eller ovenfor bakken for å overvåke hvordan de forskjellige fluider brukes. En trykk-kontroller 228 kan regulere hvordan de forskjellige borefluider, fraktureringsfluider, proppematerialefluider og tetningsfluider brukes. Disse kan påføres separat, blandes sammen eller for flere formål i forskjellige utførelser. Borefluidet holdes i et slurry-reservoar 244 og koples til et frakturerings-fluidreservoar 248 og et tetnings-fluidreservoar 22. Frakturaktuatoren 212 kan signalisere sirkulasjonskontrolleren 2 for å manipulere fluidene til å frakturere formasjonen. [0063] Det vises deretter til fig. 3a og fig. 3b, hvor en tegning av utførelser av BHA-er 124 som gjennomfører både logging under boring (Logging while drilling, "LWD") og overvåking under boring (monitoring while drilling, "MWD") er vist. Den første utførelse av BHA på fig. 3A er designet for et hull på 12,2 tommer og 8, tommer, og den annen utførelse av BHA på fig. 3B er designet for et 6 tommers hull. Den første utførelse av BHA viser alternative ender, med én for geostyring og den andre for geoboring. Geostyring oppnås ved bruk av en styrbar motor. [0064] MWD-verktøy som måler formasjonsparametere (resistivitet, porøsitet, lyd, hastighet, gammastråler) refereres til som LWD-verktøy. LWD-verktøy bruker lignende datalagrings- og overføringssystemer, hvor noen har mer faststoffminne for å tilveiebringe logger med høyere oppløsning etter at verktøyet er trukket ut enn det som er mulig med slampuls-dataoverføringssystemet med relativ lav båndbredde. MWD bruker trådløs eller ledningsført kommunikasjon for å samle inn informasjon fra LWD-verktøyet og overfører denne telemetrien til overflaten. [006] LWD tillater målingene av formasjonsegenskaper under boringer av hullet, eller kort deretter, gjennom bruken av verktøy integrert i BHA-en 124. LWD måler egenskaper ved en formasjon før borefluider invaderer dypt. Videre, mange brønnboringer

18 viser seg å være vanskelige eller til og med umulige å måle med konvensjonelle vaierledningsverktøy, særlig brønner med stort avvik. I disse situasjoner sørger LWDmålingen for at noen målinger av undergrunnen fanges opp i det tilfelle vaierledningsoperasjoner ikke er mulige. [0066] Den første og annen utførelse av BHA-en 124 inkluderer forskjellige LWDverktøy, inkludert et isonisk verktøy 312, et asimutalt tetthets-nøytron (Azimuthal Density Neutron, "ADN") verktøy 316, et DWOB-verktøy og et IMPulse-verktøy 6, og mulige andre verktøy. Det isoniske verktøy 312 bruker akustisk energi for seismisk karakterisering av formasjonen. ADN-verktøyet 316 har nøytron- og gammastrålekilder som med en titanstav er tilknyttet et blinkende hode for å frembringe målinger av asimutal tetthet og fotoelektrisk faktor. Andre utførelser kan bruke LWD-verktøy, så som et resistivitet-ved-borkronen (resistivity-at-the bit, RAB) verktøy, en GeoVISION-verktøy, en fullboring formasjons-mikroavbilder (Fullbore Formation Microimager, "FMI"), og så videre. [0067] MWD tillater transport av telemetri fra BHA-en 124 samlet inn i LWDprosessen. Evaluering av fysiske egenskaper, som vanligvis inkluderer trykk, temperatur og brønnboringens trajektorie, i tredimensjonalt rom, under forlengelse av en brønnboring. Målingene foretas nede i hullet, lagres i faststoffminne over noe tid og overføres senere til overflaten. Dataoverføringsmetoder involverer digital koding av data og overføring til overflaten som trykkpulser i slamsystemet. Disse trykk kan være overtrykk, undertrykk eller kontinuerlige sinusbølger. Noen MWD-verktøy har evnen til å lagre målingene for senere opphenting med vaierledning eller når verktøyet trekkes ut av hullet hvis dataoverføringslinken svikter. Den første utførelse bruker et effektpuls (power pulse) verktøy til å sende MWD-telemetri ved 12 bit/sekund, og den annen utførelse bruker IMPulse-kombinasjonsverktøyet som inkluderer MWDtelemetrifunksjonen. [0068] Med henvisning til fig. 4 vises et flytskjema over en utførelse av en prosess 400 for frakturering under boring. Det avbildede parti av prosessen 400 starter i blokk 404 hvor BHA-en 124 settes inn i brønnboringen. Boring av formasjonen gjennomføres i blokk 408, men kan fortsette gjennom hele prosessen 400 inntil borestrengen i noen utførelser tas ut i blokk 432. Andre utførelser kan stoppe boring for frakturering, konsolidering, plassering av fôringsrør og/eller forlengingsrør, men i alle tilfeller blir BHA-en 124 ikke tatt ut fra borehullet for å gjennomføre én eller flere av disse prosesser. [0069] I formasjoner ved høy permeabilitet, så som de som er i de mange offshoremiljøer, kan det være at formasjonene ikke har tilstrekkelig bergartfasthet til å kompletteres som en barføtt eller åpenhulls komplettering. I disse typer av

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224173 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24H 3/00 (06.01) F24F 1/00 (11.01) F24F /00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 1/02 (06.01) H01M 8/06 (06.01) F24D

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2393707 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 (2006.01) B63B 3/44 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) B63B 39/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2149632 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D06B 3/04 (06.01) A61C 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 226837 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 39/02 (06.01) B63B 39/00 (06.01) B63J 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.0 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 26399 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/00 (06.01) G01S /02 (.01) H04W 4/02 (09.01) H04W 24/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.0.18

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329669 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 6/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.04.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2301044 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H01B 1/24 (2006.01) H01Q 1/38 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.12.30 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Eksperter i Team våren 2001. HDR Status og Muligheter

Eksperter i Team våren 2001. HDR Status og Muligheter Eksperter i Team våren 2001 Verdiskapning fra Geologiske Ressurser Faglig Rapport HDR Status og Muligheter Forfattere: Lillian Todnem, Sture Rogde, Thorfinn Håkonsen og Ruben Janssen FORORD Denne rapporten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2481227 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 8/18 (09.01) H04W 8/24 (09.01) H04W 60/00 (09.01) H04W 60/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/04 (06.01) E03C 1/0 (06.01) H01H 2/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217389 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/00 (06.01) B07C 3/18 (06.01) G06Q /08 (12.01) G06Q 0/32 (12.01) H04L 29/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer