Daglig borerapport (DDR) brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglig borerapport (DDR) brukerveiledning"

Transkript

1 Daglig borerapport (DDR) brukerveiledning 1. OVERSIKT 1.1 DDR grensesnitt Reports Under Reports kan du få forhåndsvist dagens eller forrige dags rapport (den sistnevnte kun hvis den ikke er blitt publisert), og du kan publisere disse rapportene. Du har også tilgang til en opplisting («summary») av alle rapporter for valgt brønn og plattform (sammen med annen tilleggsinformasjon for disse rapportene). Create Bruk tilgjengelige valg under Create for å lage og redigere rapport for aktuell dag. Edit Under Edit menyen kan du redigere tidligere rapporter for de avsnitt (sider) du ønsker. Config Og fra Config menyen kan enkelte data i borerapporten konfigureres. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 1 av 29

2 1.2 Betegnelser og definisjoner Det brukes tre ulike betegnelser på borerapportene: (i) foreløpige og ufullstendige rapporter, (ii)foreløpige rapporter og (iii)tidligere rapporter. Foreløpig ufullstendige rapporter En foreløpig ufullstendig rapport er rapporten for aktuell dag. Du kan lagre og redigere data i de seksjonene / avsnittene som er disponible i Create menyen. Når en ny rapport opprettes og lagres, blir den automatisk lagret som en foreløpig ufullstendig rapport. Rapporten vil forbli foreløpig og ufullstendig inntil en ny rapport er påbegynt. Da endres den foreløpige ufullstendige rapporten til en foreløpig rapport. Foreløpige rapporter Den foreløpige rapporten er rapporten for forrige dag. Den foreløpig ufullstendige rapporten endres til foreløpig rapport når en ny rapport blir påbegynt. Den foreløpige rapporten kan redigeres iht. den tilgang som er gitt i Edit menyen. Vanligvis (men med ett unntak som vil omtales senere) kan ikke foreløpige og ufullstendige rapporter publiseres; dvs. at bare foreløpige rapporter kan publiseres av brukerne. Tidligere rapporter Alle andre rapporter kalles tidligere rapporter altså de som ikke er foreløpig ufullstendige (dagens rapport) eller foreløpige (for forrige dag). Tidligere rapporter kan redigeres iht. den tilgang som er gitt i Edit menyen. 2. LAGE OG REDIGERE RAPPORT FOR AKTUELL DAG (FORELØPIG UFULLSTENDIG RAPPORT) Under punktene er det beskrevet hvordan en kan lage (opprette) og fylle ut rapport for aktuell dag. Merk: Tilleggsinformasjon som skal være med i rapporten, eller som er nødvendige i rapporten (data om BHA, boreutstyr, brønner, seksjoner, fôringsrør og mannskap) konfigureres / legges inn hver for seg i egne avsnitt under Config menyen. Informasjon om disse ligger under pkt. 6. Konfigurere andre data i rapporten. For aktuell rapport (dagens) kan mannskapene for dag og nattskift kun velges fra Config > Personnel (se 6.3 Konfigurere personelldata (valg av dag og nattskift)). Aktuell rapport (dagens) kan slettes. I punkt 2.7 Slette en rapport kan du se hvordan det gjøres. 2.1 Velg platform og brønn Gjør følgende for å velge hvilken platform og brønn du ønsker å opprette rapport på: DDR daglig borerapport) brukerveiledning 2 av 29

3 1. Gå til Create > Platform/Well. Siden Platform & Well Selection åpnes. 2. I feltet Platform velges aktuell plattform. 3. Etter at plattform er valgt, blir aktiv brønn for plattformen automatisk valgt (men du kan forøvrig velge den brønnen du ønsker). 4. Informasjonen som framkommer i feltene Operator, Schedule, Optimum, Field, og Well classification er de som er spesifikke for den brønnen du har valgt. 5. I feltet Report hours, kan tidsintervall for rapporten velges (enten 00:00 24:00 eller 06:00 06:00). Vi skal bruke 00:00 24: For å slette valgt brønn, klikk Delete Well og deretter OK for å bekrefte at du ønsker å slette brønnen. Dette sletter brønnen og alle rapporter for brønnen. Klikk Delete Well 2.2 Spesifiser operasjonell status For å opprette en ny rapport og spesifisere operasjonell status, gjør følgende: 1. Gå til Create > Operation. Siden Drilling Report Operational Status åpnes. Merk: Informasjonen på denne siden gjelder forrige rapport. Du kan beholde den uforandret, men den skal redigeres iht. status. 2. Report number viser hvor mange rapporter som er laget på brønnen. Tilsvarende vises dato i feltet Report date. 3. For å opprette en ny rapport for aktuell brønn og plattform, klikk på New Report. 4. Klikk deretter OK for å bekrefte ønsket. 5. En ny rapport opprettes. Nummer på rapporten stiger med én, og dato tilsvarende. Sjekk at dato er korrekt. 6. Informasjon i feltene Summary for report og Projected operations next 24 hrs kreves. Rapporten kan ikke På alle innleggingsbilder vil valgt plattform og brønn vises her. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 3 av 29

4 publiseres uten at det er lagt inn informasjonen i disse feltene. 7. Du må lagre innlagte data ved å bruke Save knappen. 8. Rapporten som lages og den informasjonen som legges inn om operasjonell status, lagres som en foreløpig ufullstendig rapport. Rapporten vil være tilgjengelig (vises) under Reports > Preliminary Report). Merk: I punkt 3.1 Se dagens rapport (foreløpig ufullstendig rapport) kan du se på den foreløpige ufullstendige rapporten. Datoer for brønnkontrollaktivteter er fargekodet Datoer som er gule indikerer at test må gjøres innen neste dag, mens rød farge indikerer at frist for test er overskredet (dvs. må utføres i dag). 2.3 Informasjon om brønnkontroll For å legge inn informasjon om brønnkontrollaktiviteter og informasjon, gjøres følgende: For å registrere en annular test, klikk New test. 1. Gå til Create > Well control. Siden Well Control åpnes. 2. Noe av informasjonen kan være innlagt på tidligere rapporter. Du kan derfor la informasjonen være uforandret, eller du kan skrive inn ny tekst eller velge nye og korrekte data. 3. Dato for brønnkontrolltester er fargekodet (se eksempel ovenfor). Hvis frist for en test er overskredet, kreves det at årsak beskrives i Remarks feltet. Om frister ikke er overskredet, trengs ingen kommentarer. 4. Annular feltet: Hvis du ønsker å registrere nytt systemtrykk og brønntrykk (ifb. ny lukking / åpning) for ringromsventilen (annularen), klikk New test. 5. System pressure (psi) og Well pressure (bar) feltene kommer da til syne, og aktuelle verdier legges inn. Hvis det er ønskelig, legges tilleggsinformasjon i Remarks feltet. Trykk Save for å lagre. 6. Informasjonen blir nå lagret (antall «cycles» økes automatisk med 1) og du kan fortsette med en ny test om du ønsker. Merk: Husk at ringromsventilen (annularen) du registrer test på er konfigurert på Config. > Drilling Equipm. siden (for ytterligere info, gå til 6.2 Konfigurere boreutstyr). For å se historien for ventilen (dvs. alle tester som har vært gjort med ringromsventilen), gå til Edit > Annular history (for ytterligere info, gå til 5.5 Historie for ringromsventil (annular)). 7. Under Wellhead pressures (brønnhodetrykk), må du trykke Add Row for å legge inn nye, avleste trykk. 8. Om du ønsker å fjerne et brønnhodetrykk i listen, merk det og trykk deretter Delete Row. Klikk så OK for å bekrefte at du virkelig ønsker å fjerne registreringen. Merk: For å se på historisk brønnhodetrykk for en spesiell brønn, gå til Edit > Pressure History. 9. For å lagre de data du har lagt inn, trykk Save. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 4 av 29

5 2.4 Innleggig av boreparametre Hvis det bores, skal boreparametre registreres. For å legge inn parametre, gjøres følgende: 1. Gå til Create > Parameters. Siden Parameters åpnes. 2. For å registrere boreparametre, klikk Add New Parameter eller Insert New Parameter. Parametrene kan nå legges til i listen. Merk: Når du legger til en boreparameter, legges den alltid til i toppen av listen, mens hvis du skyter inn (insert) en parameter, vil den legge seg som en linje over den du står på. 3. Aktuelle parametre legges inn i tilsvarende kolonner (From, To, WOB, ROT, TRQ, RATE eller Pressure) med registrerte dybder og verdier. 4. Tilleggsinfo legges inn i Remarks. 5. Innlagte parametre og ev. info lagres automatisk. For å fjerne parametre fra rapporten: I listen klikker du på for parametre du ønsker fjernet. 1. Klikk deretter OK for å bekrefte valget. 2. Parametrene blir fjernet fra listen. 2.5 Innlegging av aktiviteter i rapporten Nye aktiviteter Gjør følgende for å legge til nye aktiviteter: 1. Gå til Create > Activity Details. Siden Activity Details åpnes. Merk: Nederst på siden legges aktivitetene inn etter hvert som du velger innleggingsdetaljer på øvre halvdel (se eksempel til høyre). 2. Rediger den tome aktivitetslinjen (se framgangsmåte nedenfor), eller, lage en ny rad for å registrere en Redigeringsområde I dette feltet velges / legges inn detaljer om aktuell aktivitet. Aktivitetsliste En ny rapport starter alltid med en tom aktivitetslinje. Merk at aktivitetens nummer er rødt dette markerer at aktiviteten er ufullstendig eller har feil. I denne listen får valgt aktivitet en blå farge. Aktiviteten velges ve å klikke på den. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 5 av 29

6 aktivitet ved å klikke Add Row eller Insert Row. I eksempelet til høgre er det 17 aktiviteter, og valgt informasjon skal legges inn i denne raden (blå farge). 3. Velg start og sluttid for aktiviteten i hhv. Start time og End time feltene. Merk: Etter hvert som informasjon velges / legges inn, oppdateres raden automatisk. 4. I feltet Activity velges hovedaktiviteten (main activity) som delaktivteten tilhører (i eksempelet er Non Eff. Oper. valgt som hovedaktivitet). 5. Straks hovedaktivitet er valgt, vil aktuelle underaktiviteter kunne velges. Velg underaktivitet (her er Other Act. valgt). 6. Når disse valgene er gjort, kan du enten søke etter en aktivitet (ved å klikke på ) eller velge aktivitet fra menyen (hold musen over og velg aktivitet fra menyen; Merk at aktivitetene er hierarkisk ordnet slik at du kan åpne nye menyer for å finne korrekt aktivitet, jf. eksempelet til høyre Endre dybde borekrone og dimensjon borerør Dette gjøres slik: 1. Velg aktuell aktivitet / linje (viktig). 2. Velg deretter Show details (hukes av). 3. For «bit depth», skriv aktuelle dybder i Bit depth changed from og To tekstbokser. 4. Velg dimensjon borerør i feltet Pipe size. 5. Endringene lagres ved å klikke på Save. 6. Etter at du har gjort ønskede registreringer / endringer, kan du ev. lukke Show details ved å fjerne haken. Velg Show details. Rediger ev. endre data. Her vises info om borekronedybde. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 6 av 29

7 2.5.3 Indikering av oppetid / nedetid etc. for en aktivitet Slik velges aktivitetens kontraktsmessige kategorier (oppetid, utstyrs ev. operasjonell nedetid og ventetid): 1. Velg korrekt rad (aktivitet). 2. Uptime (oppetid)er forhåndsvalgt. Du kan beholde denne, ev. endre blant tilgjengelige valg (se eksempel til høyre). Merk: I aktivitetslisten vises tidsforbruk (Time used), med hhv. U for UpTime, D for Equipment Downtime og Operational Downtime, og W for Waiting. Og nedetid markeres i rødt. 3. Hvis enten Equipment Downtime eller Operational Downtime er valgt, er det et krav at nedetiden knyttes mot aktuelt utstyr (sett musen over og velg utstyr fra menyen). Nedetid er markert rød Se på definerte boreparametre Slik kan du se på de boreparametrene som er registrert i aktuell rapport (i Activity Details bildet): 1. Klikk på Parameter linjen. 2. Innlagte parametre vises. Merk: Parametre kan også legges inn under Create > Parameters; se 2.4 Innlegging av boreparametre). 3. Du kan legge inn, redigere og slette parameter her. 4. For å lukke parameterlisten, klikk på Parameter linjen. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 7 av 29

8 2.5.5 Endre rapportdato Slik kan rapportdato endres: 1. Klikk på feltet Report date (se eksempel). 2. Velg dato i kalenderen. Merk: Du kan bare velge datoer som er lik eller større enn tidligere brukte datoer på plattformens rapporter Slette aktiviteter Slik kan aktiviteter slettes: 1. Klikk på den aktivitet du vil slette. 2. Klikk på Delete Row. 3. Siden oppdateres og valgt aktivitet er fjernet Lukk rapport og brønn Hvis du i løpet av et døgn skal forlate en brønn og begynne på en annen, må du lukke aktuell rapport og brønn før du går til neste brønn. Dette gjøres slik: 1. Klikk på Close Report and Well (se eksempel). 2. Du får en melding om at både rapport og brønn er lukket for videre registreringer inneværende døgn. Klikk OK for å bekrefte dette. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 8 av 29

9 3. For de resterende timene av døgnet, legges No activity on well automatisk inn som aktivitet hvis du bruker Close Report and Well (se eksempel). Merk: For å gjenåpne rapporten og brønnen, klikk på Delete Row. Da slettes siste aktivitet (No activity on well), og det er igjen mulig å legge inn / redigere på rapporten / brønnen. Delete Row No activity on well er lagt inn for de timene som var igjen av rapportperioden. 4. I bildet Create > Operation, er det nå indikert at rapporten / brønnen er lukket (Well closed huket av). Merk: For å gjenåpne brønnen, fjern haken og lagre oppdateringen ved å klikke på Save. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 9 av 29

10 2.6 Innlegging av samtidige aktiviteter Innlegging av samtidige aktiviteter er relativt likt det å legge inn brønnaktiviteter, gjennomgått i forrige punkt, 2.5 Innlegging av aktiviteter i rapporten. For å legge inn en samtidig aktivitet gjøres følgende: 1. Gå til Create > Concurrent Activity. Siden Concurrent Activity Details åpnes. 2. Først opprettes en ny rad ved å klikke på Add Row. 3. Velg start og sluttid for aktiviteten i hhv. Start time og End time feltene. 4. Beskriv aktuell samtidig aktivitet i feltet Activity. 5. Skriv ev. utfyllende info i Remarks feltet. 6. For å lagre aktivitet og tilhørende info, klikki på Save. Det er også mulig å lagre innlagte data etter hvert ved å bruke Save knappen. Merk: For å slette en samtidig aktivitet, klikk på nummeret til aktiviteten (i Line kolonnen); deretter på Delete Row. 2.7 Slette en rapport For å slette en rapport for aktuell dag, gjøres følgende: 1. Gå til Create > Operation. Siden Drilling Report Operational Status åpnes. 2. Klikk på Delete Report. 3. Siden oppdateres og rapporten er slettet. Merk: Etter at en rapport er slettet, vil gjenværende rapporter re nummereres (men datoene blir uendret) slik at nummereringen blir «uten hull». Eksempelvis, om det er 22 rapporter og rapport 20 blir slettet, da vil rapport 22 bli rapport 21, mens rapport 21 blir nr. 20. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 10 av 29

11 3. SE PÅ RAPPORTER Både foreløpig ufullstendig rapport (dagens rapport) og foreløpig rapport (rapport for forrige dag) kan forhåndsvises i Reports > Preliminary Report. Rapportene kan bli presenterte som enten foreløpig ufullstendig rapport eller foreløpig rapport avhengig av tidspunkt. Type rapport som er tilgjengelig styres av følgende: foreløpig ufullstendig rapport vises når rapporten for forrige dag er publisert; foreløpig rapport vises når ny rapport er opprettet, men forrige dags rapport ennå ikke er publisert. 3.1 Se dagens rapport (foreløpig ufullstendig rapport) Slik kan du se den foreløpige ufullstendige rapporten: 1. Gå til Reports > Preliminary Report. Siden Preliminary Report (Incomplete) åpnes. Merk: Om siden som åpnes heter Preliminary Report, betyr det at du ser på forrige dags rapport. Under 4.2 Publisering av forrige dags rapport (foreløpig rapport) vises hvordan den kan publiseres. Etter at den er publisert, kan du se dagens rapport. 2. Plattform, brønn, dato og rapportnr. kan ses øverst på siden. 3. Du kan da se rapporten (pdf) som vist øverst på neste side. 4. Rapporten viser alt som er lagt inn i de ulike innleggingsbildene; Create menyen, data som er registrert under Config menyen, og informasjon som er overført fra andre applikasjoner (f.eks. HSE&Q, Technical Limit etc.). Merk: Hvis en foreløpig ufullstendig rapport er markert som lukket (closed), vil knappen Publish være synlig og rapporten kan publiseres. For ytterligere info om publisering av foreløpig ufullstendig rapport, gå til 4.1 Publisering av dagens rapport (foreløpig ufullstendig rapport). DDR daglig borerapport) brukerveiledning 11 av 29

12 3.2 Se rapportsammendragene for brønnen På denne siden er alle sammendrag av aktiviteter (Summary) listet opp. Listen inkluderer også sammendrag fra dagens rapport. Noe info er tilgjengelig for hver rapport vhja. knytninger (linker). Slik får du tilgang til rapport med sammendrag: 1. Gå til Reports > Summary Report. Siden Summary Report åpnes. 2. Rapportene for aktuell plattform og brønn vises (valgt i Create > Platform/Well). Alle tilgjengelige sammendrag (for alle måneder og år) vises. 3. For å filtrere på måned / år, velges dette under Select year og Select month. Merk: Rapportene er listet fra den siste til den eldste. For hver rapport vises nummer, sammendrag og dato. Sammendraget er identisk med det som ble innlagt under Create > Operation for aktuell rapport. 4. For å se rapporten slik den er publisert i Welldone, klikk på og rapporten åpnes. 5. Rapporten åpnes i et nytt vindu som et PDF dokument. Merk: Hvis du får følgende melding: The report you ve selected does not exist in Welldone, er det fordi rapporten ikke er publisert. 6. For å se alle aktivitetene i en spesiell rapport, klikk på rapportnummeret i kolonnen Rpt. No. 7. Siden oppdateres og alle aktivitetene på rapporten vises i detalj. 8. For å returnere til sammendragsrapportene (Summary), klikk. Seksjoner i rapporten The Rapporten report er delt I åtte seksjoner. The report For is organized å se på en in eight spesiell sections. seksjon To get kan to a du particular klikke på section, denne, either eller click skrolle. here to select it or scroll down. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 12 av 29

13 4. PUBLISERING AV RAPPORTER 4.1 Publisering av dagens rapport (foreløpig ufullstendig rapport) Dagens rapport (foreløpig ufullstendig rapport) kan bare publiseres når brønnen som den tilhører er markert stengt. Hvis ikke, kan ikke den foreløpige ufullstendige rapporten publiseres før den er foreløpig rapport (jf. 4.2 Publisering av rapport for forrige dag (foreløpig rapport)). Publiserte rapporter arkiveres i Welldone applikasjonen (se under Merk nedenfor). Slik publiseres dagens rapport: 1. Gå til Create > Operation. 2. Huk av for Well closed (sjekkboks, se eksempel). 3. For å lagre endringen, klikk på Save. Siden oppdateres og endringen er lagret. 4. Gå til Reports > Preliminary Report. 5. Siden åpnes. Du kan (skal) se over rapporten. 6. For å publisere rapporten, klikk på Publish. 7. Siden oppdateres. Du får melding om at rapporten er arkivert i Welldone. Også revisjonsnummer blir registrert. Et eksempel på en slik melding: Updated Report no: 50, on Well: 30/6 E 10, Revision no=0. Ved første gangs publisering får rapportene alltid revisjonsnummer 0. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 13 av 29

14 Merk: Publisering av borerapporter til Welldone. Rapporter laget i DDR (borerapporten) blir publiserte til Welldone applikasjonen (se bildet til høyre). Rapporten arkiveres under den plattform, brønn og seksjon den tilhører (i dette eksempelet Oseberg Ø, 30/6 E 10 og 12 ¼ ). Alle borerapporter (DDR) lagres i mappen Daily report. Publiserte rapporter i Welldone Dette er rapportene som er publiserte for brønn 30/6 E 10 på Oseberg Ø plattformen. Rapport 50 er publisert. Publiserte rapporter får revisjonsnr. 0 (se kolonnen RevNo). Etter publisering, økes revisjonsnr. med 1 hver gang en endring blir lagret. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 14 av 29

15 4.2 Publisering av forrige dags rapport (foreløpig rapport) Hvis ikke rapporten er blitt markert som lukket, må dagens rapport (foreløpig ufullstendig rapport) gjøres til forrige dags rapport (foreløpig rapport) før det er mulig å publisere den. Foreløpig ufullstendig rapport blir endret til foreløpig rapport når du genererer en ny borerapport. Slik publiserer du forrige dags rapport (hvis du ønsker å redigere noe før publisering, kan dette gjøres i Edit menyen se 5. Redigere tidligere rapporter): 1. Gå til Create > Operation og åpne en ny borerapport. Se pkt. 2.2 Spesifiser operasjonell status som viser framgangsmåte. 2. Gå til Reports > Preliminary Report. 3. Den foreløpige rapporten åpnes (se bildet til høyre). Du kan se gjennom forrige dags rapport (den foreløpige). Merk: Hvis siden Preliminary Report (Incomplete) åpnes, betyr det at det er dagens rapport du ser på. 4. Rapporten kan ikke publiseres uten at feltene Summary for report og Projected operations 24 hrs. er fylt ut. Hvis disse feltene er tomme, får du en melding som vist i bildet til høyre. 5. For å skrive i disse feltene, gå til Edit > DDR og legg inn manglende informasjon i seksjonen Operational status. Legg inn Summary for report og Projected operations 24 hrs. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 15 av 29

16 6. Etter at det er lagt inn tekst i disse feltene, gå tilbake til Reports > Preliminary Report. 7. Du kan nå publisere rapporten ved å trykke på Publishknappen. 8. Du får da en melding om at rapporten er publisert i Welldone. Her er et eksempel på en slik melding: Updated Report no: 50, on Well: 30/6 E 10, Revision no=0. Ved første gangs publisering blir revisjonsnummeret alltid 0. Merk: Publisering i Welldone. Rapporter i DDR / borerapport blir publiserte / arkiverte i Welldone. For å se hvordan de publiserte rapportene er arkiverte i Welldone, gå tilbake til merknad under 4.1 Publisering av dagens rapport (foreløpig ufullstendig rapport). 5. REVIDERE TIDLIGERE RAPPORTER Når rapporter revideres, endres opprinnelig informasjon. Som nevnt tidligere, er det i Edit menyen både den foreløpig rapport (rapport fra forrige dag) og tidligere rapporter (alle andre rapporter) kan redigeres / endres. Merk: Informasjonen under dette punktet dekker ikke dagens rapport. Den oppdateres / redigeres under Createmenyen. Når du lagrer endringer du har gjort i tidligere rapporter (med unntak for seksjonene Annular History og Pressure History se 5.5 Se historikk ringromsventil (annular) og 5.6 Redigere brønnhodetrykk, er to situasjoner mulige: a) Rapporten er allerede publisert i Welldone. I så fall vil revisjonsnr. i Welldone økes med 1 hver gang revisjonen skjer i Edit menyen og blir lagret (se eksempel til høyre). Du får en melding om at rapporten er oppdatert i Welldone (eksempelvis: Updated Report no: 25, on Well: 30/6 E 10, Publiserte dokument får økt revisjonsnummer hver gang en endring lagres I Welldone økes revisjonsnummeret med 1 hver gang en endring lagres i DDR / borerapport. Her vises at dokument nr. 47 i alt er revidert 5 ganger etter publisering. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 16 av 29

17 Revision no=2). b) Rapporten er ennå ikke er publisert i Welldone: Om det er en foreløpig rapport endringene kan lagres og du kan publisere rapporten på siden foreløpig rapport (Reports > Preliminary Report). Ytterligere info, se 4.2 Publiser rapport for forrige dag (foreløpig rapport). Du får ingen melding. Hvis det er en tidligere rapport (svært sjelden forekommende) endringene lagres og publiseres automatisk i Welldone som revisjon 0. Du får en melding om at rapporten er publisert; eksempelvis: Updated Report no: 3, on Well: 30/6 E 10, Revision no=0. Vi vil nå se detaljert på hvordan de ulike seksjoner i tidligere rapporter kan redigeres. 5.1 Endring av data under operasjonell status, brønnkontroll, slampumper, personell og utstyr For å redigere data under disse seksjonene, gjøres følgende: 1. Gå til Edit > DDR. Siden Edit and Preview Status Report åpnes. 2. I feltet Report number, velges rapporten du vil redigere (se eksempel). 3. Redigering av de forskjellige seksjonene: a) Operational status: Feltene Summary for report og Projected operations 24 hrs kreves; b) Well Control: Feltet Remarks kreves utfylt hvis frister er overskredet (markerte med rød dato). c) Mud pump configuration: (ikke vist i eksempel), krav om å angi pumpenes effektivitet. d) Personnel on board: Angi mannskapsnr. for hhv. dag og nattskift, rediger ev. navn og antall personer på hhv. dag og nattskift. For ytterligere info, gå til 6.3 Konfigurer personelldata (velg dag og nattskift). e) Equipment status og General remarks: Informasjon kan redigeres enten ved å skrive I aktuelle felt eller ved å velge aktuell sjekkboks. 4. Endringer lagres med Save knappen. Siden oppdateres og endringene er lagret. Merk: Husk at når endringer lagres, er du i en av situasjonene beskrevet i 5. Revidere tidligere rapporter. Velg rapporten du ønsker å redigere. Rapporten fra forrige dag (den foreløpige rapporten) blir alltid automatisk valgt når du åpner (seksjonen) siden fra Edit. Slett rapporten ved å klikke Delete Report. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 17 av 29

18 5.2 Redigere data i tidligere aktiviteter Innholdet kan redigeres slik: 1. Gå til Edit > Previous Activities. Siden Previous Activities åpnes. 2. I feltet Report number velges rapporten du ønsker å redigere. 3. Du kan nå redigere tidligere aktiviteter: a) Legge til nye aktiviteter og endre data / egenskaper: se hvordan dette gjøres i Nye aktiviteter. b) Redigere borekronedybde og dimensjon borerør i en aktivitet: se Endre dybde borekrone og dimensjon borerør. c) Indikere oppe /nedetid for en aktivitet: Se Indikering av oppetid / nedetid etc. for en aktivitet. d) Legge til / slette parametre: Se Se på boreparametre. e) Slette aktiviteter: Se Slette aktiviteter. 4. For å lagre endringene, klikk på Update Report. Når endringer lagres, er du i en av situasjonene beskrevet i 5. Revidere tidligere rapporter 5.3 Redigere registrerte samtidige aktiviteter Gjør som følger: 1. Gå til Edit > Previous Concurrent Activities. Siden Previous Concurrent Activities åpnes. 2. I feltet Report number velges rapporten du ønsker å redigere. 3. Du kan redigere: a) Legge til nye samtidige aktiviteter og endre tidligere registrerte data; b) Slette samtidige aktiviteter; DDR daglig borerapport) brukerveiledning 18 av 29

19 Se hvordan dette gjøres i 2.6 Innlegging av samtidige aktiviteter. 4. For å lagre endringene, klikk på Update Report. Når endringer lagres, er du i en av situasjonene beskrevet i 5. Revidere tidligere rapporter. 5.4 Redigere boreparametre Dette gjøres slik: 1. Gå til Edit > Parameters History. Siden Parameters History åpnes. 2. I feltet Report number, velges rapporten du ønsker å revidere parametrene i. 3. Du kan også velge dato for rapport: Bruk Filter by date, velg ønsket dato fra kalender. 3. Du kan redigere parametrene: a) Legge til nye parametre og redigere de parametre som er registrert tidligere; b) Slette parametre; Se 2.4 Innlegging av parametre. 4. For å lagre endringene, klikk på Update Report. Når endringer lagres, er du i en av situasjonene beskrevet i 5. Revidere tidligere rapporter. Her vises historie (fakta) for annular 793 i valgt tidsrom. 5.5 Historie for ringromsventil (annular) For å få oversikt over historiske fakta for annular (dvs. tester utført med en spesiell annular), gjør som følger: 1. Gå til Edit > Annular History. Siden Annular History åpnes. 2. Det velges automatisk historiske data for de to siste måneder på valgt plattform. Merk: Platform velges under Create > Platform/Well. Dvs. at om du ønsker å se på ringromsventiler på andre plattformer, må plattform velges fra denne siden. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 19 av 29

20 3. Om du ønsker å se historiske data for en annen periode, bruker du From og To for å velge hhv. start og sluttdato. 4. I feltet Annular, velg nr. på den ringromsventilen du ønsker å se historien til. Hvis du ikke velger nr., vil alle ringromsventiler brukte på aktuell brønn i perioden vises. 5. For en valgt ventil vil du kunne se alle tester som har blitt registrert. Verdien i kolonnen Cycle no indikerer nummeret på testen. 5.6 Redigere brønnhodetrykk For valgt platform og brønn, kan en også se på registrerte brønnhodetrykk og redigere disse slik: 1. Gå til Edit > Pressure History. Siden Wellhead Pressure History åpnes. 2. Bildet som åpnes vil vise data for foregående dag for aktuell platform / brønn. Merk: Plattform og brønn er valgt i Create > Platform/Well. Hvis du ønsker å endre plattform eller brønn, må det gjøres fra denne siden. 3. Om du ønsker å se historiske brønnhodetrykk under en annen rapport, velg aktuell rapport i feltet Report number. 4. Under brønnhodetrykk kan du redigere brønn, ringrom, tid, trykk og kommentarer. Endringer blir automatisk lagret. 5. Du kan også legge til brønnhodetrykk og slette de som vist i pkt. 2.3 Informasjon om brønnkontroll. Brønnhodetrykk blir registrert i aktuell (dagens) rapport i bildet Create > Well control. Merk: Til forskjell fra det som normalt skjer ved redigering (Edit), vil endringer som gjøres i DDR lagres i den rapporten de tilhører, men de blir ikke lagret i samme rapport som ble publisert i Welldone. Dvs. at Welldone rapporten ikke blir oppdatert og den får ikke nytt revisjonsnummer. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 20 av 29

21 5.7 Redigere boreutstyrsdata For å redigere data om boreutstyr i tidligere rapporter, gjør som følger: 1. Gå til Edit > Drilling Equipment History. Siden Status BOP & Drilling Equipment History åpnes. Merk: Informasjon om boreutstyr blir konfigurert i Config > Drilling Equipment (se 6.2 Konfigurer boreutstyr). 2. I feltet Report number velges den rapport du ønsker å redigere boreutstyrsdata i. 3. For å redigere informasjonen om boreutstyret (under ulike undergrupper), skriver du i aktuelle felt, velger fra nedtrekksbokser eller ved å klikke i aktuelle sjekkbokser. 4. For å lagre endringen, klikk Save. Når du lagrer endringene, er du i tilsvarende situasjon som vist under 5. Revidere tidligere rapporter. 6. KONFIGURERE ANDRE DATA I RAPPORTEN I denne seksjonen forklares det hvordan du kan konfigurere data som er inkludert i DDR rapporten du lager. Du har mulighet til å konfigurere data om BHA, boreutstyr, brønner, seksjoner, fôringsrør og mannskap. Avhengig av hvilken konfigurasjon du gjør, gjelder disse dataene for brønnen (for rapportene laget for brønnen) eller for plattformen (for alle rapporter for plattformen). Endringer gjort i seksjoner under Config menyen, gjelder fra det tidspunkt de er lagt inn for alle senere rapporter som blir laget. Dvs. at endringen gjelder ikke for tidligere rapporter. 6.1 Konfigurere BHA For å konfigurere bunnhullsstrenger for en brønn (opprette, redigere og slette), gjør følgende: 1. Gå til Config > BHA. Siden Bottom Hole Assembly Configuration åpnes (se øverste bilde neste side). 2. Her vises en liste over BHA for aktuell brønn og plattform (som er valgt under Create > Platform/Well). DDR daglig borerapport) brukerveiledning 21 av 29

22 Merk: Om det ikke er lagt inn noe BHA for brønnen og aktuell seksjon, vises naturligvis ikke noe BHA heller. Du definerer et BHA i Pipetally applikasjonen. Når BHA er definer i Pipetally, gå tilbake til DDR. Nå kan BHA konfigureres. 3. Det er forhåndsvalgt at BHA for aktuell seksjon vises. Du kan velge å se på BHA for en annen seksjon ved å velge en annen seksjon fra feltet Section. 4. Du kan konfigurere BHA ved å opprette et nytt BHA, ved å redigere informasjonen under et BHA, og ved å slette BHA (se nedenfor) Legge til et BHA For å legge til et nytt BHA for en brønn og seksjon, gjør følgende: 1. Gå inn på siden Bottom Hole Assembly Configuration (fra Config > BHA). 2. Du legger til BHA fra vinduet BHA Management i Pipetally applikasjonen. For å åpne dette vinduet, klikk for å velge et BHA fra listen. Merk: Du velger BHA ved å klikke på nummeret i BHA no kolonnen. 3. BHA Management åpnes nå i et nytt vindu (se bilde til høyre). Alle endringer (legge til, redigere eller slette BHA) vil automatisk bli lagret både i Pipetally og DDR. 4. For å legge til et nytt BHA, klikk Create BHA. 5. Detaljbildet for BHA åpnes. I dette legges spesifikasjonene for BHA inn. Det eneste som ALLTID må legges inn, er posisjonen (nr.) til BHA (BHA No). 6. For å lagre BHA, klikk Save. 7. I vinduet BHA Management, er nytt BHA lagt til i BHAlisten. Lukk BHA Management vinduet. 8. Informasjonen på siden Bottom Hole Assembly configuration i DDR oppdateres automatisk. BHA som ble lagt til vises i BHA listen for valgt brønn og seksjon. Klikk Create BHA DDR daglig borerapport) brukerveiledning 22 av 29

23 6.1.2 Redigere BHA For å gjøre endringer i BHA: 1. Vinduet BHA Management åpnes (se ev. hvordan dette gjøres i Legge til et BHA). 2. Under Assembly list, klikk på redigeringssymbolet på det BHA du ønsker å redigere (se eksempel på forrige side). 3. Vinduet med BHA detaljer åpnes. Her kan du redigere egenskapene til BHA: BHA No, Category, Nozzles, Total Weight, Weight under JAR, etc. 4. For å lagre endringene, klikk Save. 5. Vinduet med BHA detaljer lukkes, og endringene er lagret for aktuelt BHA. Lukk vinduet BHA Management. 6. Siden Bottom Hole Assembly Configuration i DDR oppdateres automatisk inkl. de endringene du nettopp har gjort. Merk: For å redigere utstyr i et spesifikt BHA, velg aktuelt BHA fra listen i vinduet BHA Management. Deretter kan du under seksjonen Equipment List, legge til ytterligere utstyr (ved å klikke på ), redigere utstyr (ved å klikke på for aktuell komponent), og slette utstyr ved å velge utstyret og klikke på Slette BHA Slik slettes et BHA for valgt brønn og seksjon: 1. Vinduet BHA Management åpnes (se eksempel på forrige side). 2. I seksjonen Assembly list, velg BHA du ønsker å slette ved å klikke i «sjekk boksen». 3. Klikk Delete BHA. 4. Klikk OK for å bekrefte at du ønsker å slette BHA. 5. Lukk BHA Management vinduet. 6. Informasjonen på siden Bottom Hole Assembly Configuration i DDR oppdateres automatisk. BHA for aktuell brønn og seksjon er slettet. 6.2 Konfigurere boreutstyr Slik konfigureres boreutstyr for en spesifikk plattform: 1. Gå til Config > Drilling Equipment. Siden Status BOP & Drilling Equipment åpnes. 2. Du kan nå konfigurere boreutstyr på aktuell plattform. Merk: Plattformen er tidligere valgt i Create > Platform/Well. Hvis du ønsker å konfigurere utstyr på en annen plattform, må den velges her. 3. Rediger informasjonen for boreutstyr i aktuelle seksjoner: BOP configuration, Jar, Wash pipe, Drill line, Saver sub og Drill string. For å definer en ny annular, klikk Create Annular. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 23 av 29

24 4. Under seksjonen Annular kan du legge inn en ny ringromsventil (annular), klikk da Create Annular. Fyll inn ID, systemtrykk, brønntrykk, installasjonsdato, og ev. tilleggsinformasjon (om nødvendig / ønskelig). Antall operasjoner (cycle number) øker (med 1) hver gang det er utført en ny test er registrert for aktuell ventil. Merk: For aktuell ringromsventil (annular) registreres nye tester under Create > Well control (se 2.3 Informasjon om brønnkontroll). 5. For å lagre endringene, klikk Save. Merk: Data / informasjon du konfigurerer under denne seksjonen gjelder for alle rapportene for plattformen. For en spesifikk rapport kan informasjonen redigeres (med unntak for informasjon om ringromsventilen) under Edit > Drilling Equipment History. 6.3 Konfigurere personelldata (valg av dag og nattskift) Slik velges hhv. dag og nattskift i borerapporten: 1. Gå til Config > Personnel. Vinduet Crew åpnes. Merk: Data som du konfigurerer her gjelder for dagens rapport (ikke tidligere rapporter). 2. Velg aktuelle mannskap for dagskiftet (under Dayfeltet) og for nattskiftet (i Night feltet). 3. I feltene for Leaders, vil det da automatisk genereres navn på lederne iht. mannskapsoppsett. Hvis dette ikke kommer fram (eller er feil), kan aktuelle navn fylles inn i feltene. 4. Informasjonen under Personnel category kan være lagt inn på forhånd. Hvis ikke (eller det er endringer), legges kategorier inn. 5. I kolonnene for Day og Night, spesifiser antall på hhv. dag og nattskift. 6. Totalt antall oppsummeres automatisk i kolonnen Total, tilsvarende vises antall under Sum KCAD Crew og Sum. 7. For å lagre informasjonen som er lagt inn, klikk på Save. Merk: Disse dataene kan når som helst redigeres under Edit > DDR, videre seksjonen Personnel on board. Dette gjelder for foreløpige eller tidligere rapporter. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 24 av 29

25 6.4 Konfigurere brønner Fra bildet Config > Planned wells kan du opprette eller redigere brønner. Dvs. uu kan opprette og slette brønner og sidesteg fra brønner. Samtidig kan du spesifisere åpent hull og fôringsrørseksjoner. Nedenfor vises hvordan dette kan gjøres under Config > Planned wells Opprette og slette brønner Slik opprettes nye brønner: 1. Gå til Config > Planned wells. Vinduet Planned Wells åpnes. Merk: Brønnen vil opprettes for valgt plattform (valgt under Create > Platform/Well). 2. Klikk New Well. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 25 av 29

26 3. Operatør og Felt for ny brønn blir valgt automatisk og kan ikke endres. 4. Antall dager (budsjettdager)for planlagt brønn legges inn i tekstboksen Schedule, mens optimal tid (target) legges inn i tekstboksen Optimum. 5. Brønn navn er sammensatt av følgende (se Well ID): Kode for land (dette er redigerbart, men NO er innlagt); Blokk nummer (dette er plattformspesifikt og kan ikke endres i dette tilfelle for Kvitebjørn, 34/11 ); Den redigerbare delen av brønn navnet (her A 16). 6. I feltet Well classification velges brønntype. 7. For at brønnen skal opprettes, klikk Save. 8. Siden oppdateres og brønnen er opprettet. I dette tilfellet brønn NO 34/11 A 16. Merk 1: All annen informasjon om brønnen (BHA, åpent hull seksjoner, og fôringsrør info) kan først konfigureres The selected platform Kode land Blokknummer Redigerbart brønnnavn etter at brønnen er opprettet. Merk 2: For å slette en brønn for valgt plattform, velges aktuell brønn i feltet Well, klikk deretter Delete. Du må bekrefte sletting ved å klikke OK. Siden oppdateres, og brønnen er slettet Konfigurere åpent hull seksjoner Slik konfigureres data for åpent hull seksjonene: 1. Gå til Config > Planned wells. Vinduet Planned Wells åpnes (se eksempel til høyre). 2. I feltet Well, velg aktuell brønn som du ønsker å konfigurere. 3. Det er syv åpent hull seksjoner som opprettes automatisk når en brønn opprettes. I utgangspunktet er det ikke definert noen seksjoner dvs. at feltene er tomme. Klikk på redigeringssymbolet på den seksjonen du vil redigere / konfigurere. Valgt brønn Aktiv seksjon Seksjon som redigeres DDR daglig borerapport) brukerveiledning 26 av 29

27 4. Data / informasjon for seksjonene Well section, Top of section (MD), Top of section (TVD) etc. blir redigerbare (se eksempel på forrige side). For å redigere data, gjør et valg fra nedtrekksboksen eller skriv aktuell verdi. 5. For å lagre endringene, klikk. (Om du ikke ønsker å lagre, klikk ; da vil ingenting lagres.) 6. For å markere hvilken seksjon du ønsker aktiv for valgt brønn, klikk på seksjonens nr. i kolonnen Section. 7. Siden oppdateres og aktuell seksjon blir aktiv (kan konfigureres / redigeres). Merk: Den aktive seksjonen vil bli uthevet i blått i dette eksempelet 36 seksjonen. 8. Etter at åpent hull seksjonene er konfigurert / valgt, kan fôringsrør for de enkelte seksjoner legges inn (se hvordan dette kan gjøres i Konfigurer fôringsrør) Konfigurer fôringsrør Slik konfigureres fôringsrør (legge inn ev. redigere) for valgt brønn: 1. Gå til Config > Planned wells. Vinduet Planned Wells åpnes (se eksempel til høyre). 2. I feltet Well, velges brønnen du ønsker å redigere. Merk: Husk at en brønn som bare er opprettet ikke har noe fôringsrørinformasjon. 3. For å legge inn et nytt fôringsrør for brønnen, klikk på Add Row. 4. En ny linje blir opprettet, men uten noen informasjon. 5. For å legge inn informasjon om det nye fôringsrøret, klikk på redigeringssymbolet. Fôringsrørene knyttes mot en åpent hull seksjon ved å velge mellom de seksjonene som tidligere er lagt inn (6.4.2). 6. Da blir det mulig å redigere / legge inn følgende OH section, String type etc. For å redigere informasjon / data, velg enten fra nedfallslisten eller skriv fritt. Merk: Alle fôringsrør må knyttes mot en åpent hull seksjon (som vist under forrige punkt). 7. For å lagre endringene, klikk på. (Om du ikke ønsker å lagre, klikk ; da vil ingenting bli lagret.) 8. Etter at fôringsrørene er lagt inn med tilhørende data / informasjon, kan de når som helst endres ved å klikke på redigeringssymbolet. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 27 av 29

28 6.4.4 Opprette et sidesteg til en brønn Slik opprettes sidesteg til brønner: 1. Gå til Config > Planned wells. Vinduet Planned Wells åpnes. 2. I feltet Well velges brønnen det planlegges sidesteg på. 3. Klikk New Sidetrack. 4. Fyll inn informasjon om sidesteget som skal bores (se eksempel til høyre). Navnet til sidesteget består av følgende (se feltet Well ID): Navnet til morbrønnen (som ikke kan redigeres her 34/11 A 4); Den redigerbare delen av navnet til sidesteget (her T1 track 1). OD har krav til hvordan dette skal angis, se ev. N:\Drilling\Rigs Offshore\Erfaringsoverføring Boring\0 Presentasjoner\Smartdesk. 5. Legg inn eller velg de data som ønskes i feltene Schedule, Optimum og Well classification, jf. Pkt I feltet Well section legges aktuelle seksjoner inn. Navn morbrønn Legg til navn på sidesteg T=Track Merk: De tilgjengelige seksjonene (inntil seksjonen du valgte) vil bli kopiert fra morbrønnen til sidesteget. Om du f.eks. velger 17 ½ seksjonen, vil seksjonene 36, 24 og 17 ½ (og korresponderende fôringsrør) bli kopiert til sidesteget. 7. For å opprette sidesteget, klikk Save. 8. Siden oppdateres og brønnen (sidesteget) er opprettet. I aktuelt eksempel som brønn 34/11 A 4 T1. Merk: Hvis navnet på morbrønnen oppdateres, vil navn på sidesteg oppdateres tilsvarende. Eksempelvis har sidesteg 34/11 A 4 T1 brønn 34/11 A 4 som morbrønn. Om navnet på morbrønnen endres til 34/11 A 5, vil navn på sidesteget automatisk endres til 34/11 A 5 T1. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 28 av 29

29 6.4.5 Kopiere en brønn Du kan opprette en ny brønn på en plattform ved å kopiere informasjonen (inkl. åpent hull seksjoner, fôringsrørinformasjon og konfigurerte BHA) fra en annen brønn på plattformen. Slik gjøres det: 1. Gå til Config > Planned wells. Vinduet Planned Wells åpnes. 2. I feltet Well velges den brønnen du ønsker å kopiere. 3. Klikk på Copy Well. 4. Fyll inn informasjon om brønnen du vil opprette (se eksempel til høyre). I feltet Well ID skrives brønnavnet. Merk: Brønnen må gis et navn forskjellig fra den brønnen som ble kopiert. 5. Så langt nødvendig korrigeres data i feltene Schedule, Optimum og Well classification. 6. For å opprette brønnen, klikk på Save. 7. Siden oppdateres og brønnen er opprettet. Brønnen har tilsvarende åpent hull seksjoner og fôringsrørkonfigurasjon som brønnen du kopierte. DDR daglig borerapport) brukerveiledning 29 av 29

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS

Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS Brukerveiledning Registrere utøverinformasjon i ADAMS 2009 Innhold Innhold... 2 Logge på ADAMS:... 3 Glemt eller mistet passord / brukernavn?... 3 Første gang du logger på ADAMS... 3 Bytte passord... 4

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014

Retningslinjer for bruk av Oslo Børs NewsPoint. Versjon 4.0/10.11.2014 Versjon 4.0/ Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Melding... 3 1.2 Selskapsopplysninger... 3 1.3 Finanskalender... 3 1.4 Innsidelister... 3 2. Tilgang til systemet... 3 3. Programvare... 4 4. Pålogging...

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

TAZETT GENERELL BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT GENERELL BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT GENERELL BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Generell Side 1 Innholdsfortegnelse: Velkommen til Tazett...4 Hjelp...4 Versjoner...5 Lisenser...6 Installering server...6 Installering, ny

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual Innholdsfortegnelse ARTIKKELSIDEGUIDE... 3 Opprette en artikkelside... 3 Redigere en artikkelside... 4 Sett inn bilde... 5 Sett inn tabell... 7 Sett inn

Detaljer

Kort veiledning for transportkjøpere

Kort veiledning for transportkjøpere Kort veiledning for transportkjøpere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Startsiden Menyvalg og oversikter Registrere Transportoppdrag Velg aktører Kjøper (Oppdragsgiver) Leverandør Fra juridisk

Detaljer

Imageshop administrasjon

Imageshop administrasjon Imageshop administrasjon Brukerveiledning Dette er en kort veiledning for brukere av Imageshop administrasjonsprogram, versjon. 4.0. Dokumentet dekker hoved-funksjonaliteten i Imageshops admin. Innlogging

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akelius Revisjon. Brukermanual

Akelius Revisjon. Brukermanual Akelius Revisjon Brukermanual Innholdsfortegnelse: Om Akelius Revisjon...4 Litt generelt om programmet...4 Struktur...4 Start av Akelius Revisjon...7 Ny klient...8 Lagring...9 Grunnleggende opplysninger/basisopplysninger...10

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto...

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto... Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1 Generelt...3 1.1 Søk i tabeller...3 1.2 Sortering av rader...3 1.3 Hurtignavigering...3 1.4 Sidenavigering...4 1.5 Brukerkonto...4 1.5.1 Endre brukeropplysninger...4

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet

Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsskjema / Fleksitidsprogrammet Fleksitidsprogrammet Fleksitid2013 er en elektronisk versjon av det opprinnelige fleksitidsskjemaet, men med mange tilleggsfunksjoner. Alle veiledninger nedenfor

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer