HMS-økonomi. Oslo, 27. mars Christian H. Rafn og Chris Ottesen. Sunne organisasjoner as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-økonomi. Oslo, 27. mars Christian H. Rafn og Chris Ottesen. Sunne organisasjoner as"

Transkript

1 HMS-økonomi Oslo, 27. mars Christian H. Rafn og Chris Ottesen 1

2 Hva kan vi bidra med? Forstå hvordan økonomiske betraktningsmåter kan bidra til mer helhetlig og effektivt HMS-arbeid Begrunne og synliggjøre HMS-arbeidets betydning for verdiskapingen og resultater på bunnlinjen Kunne foreta enkle kost-/nytteberegninger på HMS-relaterte områder Kjenne til eksempler på konkrete løsninger 2

3 Motivasjon for HMS-arbeid 1. Det er lovpålagt 2. En moralsk forpliktelse 3. Det kan være lønnsomt 3

4 Partnair ulykken september 1989

5 Konsekvenser 50 passasjerer og 5 besetningsmedlemmer Den største ulykken innen sivil norsk luftfart til da (1989) Partnair gikk konkurs kort tid etter Ulykken avslørte et pill råttent reservedelsmarked med firmaer spesialisert på gjenbruk av falske deler samt falsk dokumentasjon og falske signaturer (anslått 39% av totalmarkedet). Hos en stor og anerkjent reservedelsmegler i USA var 95% av omsetningen falske varer. FAA (Federal Aviation Administration) opprettet et strengere dokumenteringssystem for å hindre spredning av falske flydeler. Flyselskaper ville få kriminelle anklager mot seg om det ble bevist akseptert bruk av defekte flydeler. 5

6 Årsak Havarikommisjonen for Sivil Luftfart (HSL) konkluderte med at det var en rekke ed at vitale deler i halen brøt sammen, og dette førte til tap av kontroll over flyet. Flyets vertikale halefinne had de vært festet til skroget med bolter og hylser som ikke tilfredsstilte de krav til metallhardhet som var spesifisert for disse, i praksis gjorde disse delene flyet luftudyktig.

7 HMS arbeid kan være lønnsomt - 220% avkastning Etter analyser av 300 bedrifter i 15 land kom ISSA (International Social Security Association) fram til at 1 krone investert i godt arbeidsmiljø gir 2,20 kroner økt lønnsomhet i bedriften. Kilde: 7

8 HMS-økonomisk styring På tre nivåer Arbeidsmiljø og helse Avfall og utslipp Produkt og tjeneste 8

9 Samfunnsøkonomisk vs bedriftsøkonomisk analyse HMS er et område hvor det for mange tiltak vil være åpenbar uoverensstemmelse mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Dette er hovedsakelig fordi bedrifter ikke tar inn over seg alle kostnader ved HMS som samfunnet totalt sett opplever. Forbi bunnlinjen av Jan Erik Karlsen 9

10 Kost-nytteanalyse, samfunnsnivå Eksempel:Bro over fjorden Kost Investering 2 mrd kr Driftskostnader per år 10 mill kr Nytte: Spart reisetid =? Redusert forurensning =? støy, luftforurensning ++ =? Redusert stress =? annet =? 10

11 Kalkylen Levetid, år 50 Ett år Sum 50 år Kost Investering Driftskostnader Sum Nytte Antall forretn reisende Antall privatreisende Verdi/time forretningsreisende 250 Verdi/time privat-reisende 100 Spart reisetid i gj.sn. per person 0,5 (timer) Nytte forretnings reisende Nytte privat-reisende Nytte redusert forurensn Nytte redusert stress Total nytte Netto nytte (nåverdi) over hele perioden

12 ETT spart liv i trafikken verdsatt til 30 mill kr Ulykkeskostnadene fatter realøkonomiske komponenter som medisinske, materielle og administrative kostnader, samt produksjonsbortfall (ca 4 mill. kr). Velferdseffekten I tillegg kommer folks verdsetting av risikoreduksjon, dvs betalingsvilje for å forhindre tap av velferd. For en dødsulykke utgjør denne velferdseffekten vel 26 millioner kroner. Slike verdier er basert på internettbaserte spørreundersøkelser hvor folk er stilt overfor hypotetiske valgsituasjoner. Svarene indikerer betalingsvilligheten for å redusere risiko i trafikken som kan føre til død eller skader. Hva er verdien av et spart liv på jobben? 12

13 Sykdom og skader 54 personer arbeidsskadedødsfall (2011) personer ble utsatt for arbeidsskader i Tar vi hensyn til at enkelte blir utsatt for mer enn ett skadetilfelle, kan det årlige antallet arbeidsskader beregnes til ca NOA faktabok om Arbeidsmiljø og helse

14 Mangelfull rapportering 1 av 5 skader og 1 av 20 sykdommer som skyldes jobb antas meldt til Arbeidstilsynet Rapporteringen av skader og sykdom som skyldes jobb er derfor mangelfull. Hvordan er datagrunnlaget på din arbeidsplass? Kilde: Arbeidstilsynet 14

15

16 HMS-økonomi: Teorien er enkel! Investeringer i HMS Lavere helse- og sikkerhetsrisiko.. Færre ulykker skader erstatninger saksomkostninger sykefraværskostnader sykenærværskostnader Konkurransefordeler Bedre i stand til å utføre jobben. Mer motiverte og engasjerte ansatte.. Bedre produktivitet effektivitet kvalitet omdømme innovasjonskapasitet Leveranseevne Kilde: European Agency for Safety and Health at Work. Faktaark 28 c 16

17 Tilskrivbar risiko arbeidsmiljø kilde: NOA Indikator Rygg Nakke/skulder Hodepine Psykiske plager Sykefravær Avgang fra jobb* Mekanisk eksponering 26% 12% 25% 38% Arbeid huk/kne 6% 2% Ugunstige løft 8% 6% 2% Arb m. bøyd nakke 5% 11% Stående arbeid 12% 8% 21% Helkroppsvibrasjon 3% Tungt fysisk arbeid 3% Gjentatte arm/hånd bev. 8% Psykososiale faktorer 17% 11% 27% 25% 20% 26% Høye jobbkrav 12% Lav kontroll 5% 5% Emosjonelle krav 7% 7% Lav lederstøtte 3% 6% 7% Rollekonflikt 11% 6% 7% Mobbing/trakass. 4% 4% Monotont arbeid 19% Dårlig sosialt klima 5% Organisatoriske faktorer Nedbemanning 7% Jobbusikkerhet 4% *på grunn av helseproblemer

18 Både ulykkes- og helserisikoen øker ved skift- og nattarbeid Det er også betydelig økt ulykkesrisiko ved nattarbeid og roterende skift. Sammenhengen mellom natt- og skiftarbeid, lettere psykiske plager og en økt risiko for hjerte- og karsykdommer, er godt dokumentert i rapporten. Flere studier viser også økt brystkreftrisiko etter flere år med påfølgende nattskift. For muskel- og skjelettplager er det er påvist økt risiko for subjektive muskel-/skjelettplager. Økonomiske konsekvenser? 18

19 Skadeårsaker Mangel på Kontroll Manglende systemer Standarder Utførelse Basis Årsaker Personlige faktorer Job/system faktorer Utløsende Årsak Delstandard handlinger/ praksis Tilstand på delstandard Hendelse Virkning T e r s k e l g r e n s e Tap Skade eller Ulykke Hvor begynner tiltaket og dermed kostnadene for tiltaket?? 19

20 Avviksrapportering er viktig grunnlag for gode HMS-økonomiske beregninger Alvorlig skade Mindre skade Materiell skade Nesten-ulykker Tiltak her! 20

21 De små har mest å vinne (og tape) SMB (Små og Mellomstore Bedrifter) er overrepresentert på ulykkesstatistikken i EU De står for 82% av jobb-skader og 90% av dødsulykkene 60% av dem som må stanse driften i over 9 dager må legge ned Increasingly too, good OSH is essential in winning new business. Kilde OSHA 21

22 Kvalitetskostnader betaler for høye miljøavgifter sløser med ressurser pga. gammelt utstyr og foreldet teknologi krangel med myndighetene til enhver tid behandler mange reklamasjoner jobber med registrering og behandling av feilkostnader utarbeider tidkrevende statistikker over tapte kunder og ikkeaksepterte tilbud betaler for høye forsikringspremier lav motivasjon hele tiden opptatt med å rydde opp etter siste uhell har media og myndigheter på nakken har uinteressante jobber, Forbi bunnlinjen av Jan Erik Karlsen 22

23 HMS økonomi er tverrfaglig HMS-økonomi henter faglig inspirasjon fra økonomer og ingeniører og vernetjenesten/amu mm HMS -praksis Risikostyring Kvalitetsstyring HMS-økonomi Investeringsanalyser Regnskap Budsjett 23

24 HMS og intellektuell kapital Ressurser som bidrar til verdiskaping, konkurransefordel og markedsverdi Markedsverdi Materielle aktiva Immaterielle aktiva (Intellektuell kapital) Intern strukturkapital Ekstern strukturkapital (Relasjons- og kundekapital) Hvordan passer HMS inn her? 24

25 Sykefravær koster Sykefravær koster i gjennomsnitt ca kr/uke eller 2600 kr/dag i form av bl.a.: Tapt produksjon, økt vikarbruk og økt overtid. Varierer mellom bransjer og virksomheter SINTEF-rapport A September

26 Produktivitetslekkasjer (sykenærvær) Ca. 18% i Norge Kilde: Humentor 26

27 Effekten av kompensatoriske tiltak Undersøkelsen referert til nedenfor viser at sykefraværet, dvs korttidsfraværet i stor grad blir kompensert på to måter: 1. Kollegaers merinnsats (tar igjen slakk) og overtid 2. Egen merinnsats etter sykefraværet Den siste varianten er mest vanlig der vedkommende innehar spesiell kompetanse som vanskeligere lar seg erstatte Masteroppgave UiO, Katrine Løvheim,

28 Typiske nytte-effekter av HMS-investeringer Redusert sykefravær økt produktivitet Redusert sykenærvær økt produktivitet Økt engasjement og motivasjon økt produktivitet Hawthorne effekt økt engasjement produktivitet Færre ulykker Lavere ulykkeskostnader Redusert bruk av vikar reduserte kostnader Mindre opplæring reduserte kostnader Mindre overtid reduserte kostnader Økt kvalitet på varer og tjenester Færre feil færre reklamasjoner reduserte kostnader. Mer fornøyde kunder økt salg Bedre omdømme økt salg. Lettere rekruttering økt produktivitet og reduserte kostnader Reduserte forsikringskostnader, garantikostnader, juridiske kostnader andre? 28

29 Det finnes motkrefter! De færreste ledere forbinder utvikling av arbeidsmiljø med kundetilfredshet, produktivitet, sykefravær og LØNNSOMHET Hvordan er dette på din arbeidsplass? 29

30 Datafangst fra økonomisystemet Budsjett Kan dette brukes som grunnlag for HMS-økonomiske beregninger? Regnskap Art (Lønn) Sted (Avd x) Bærer (Produkt y prosjekt, kunde) 30

31 Datafangst, andre kilder IK-HMS-forskriftens målområder ( 1) Dokumentasjonskilder 1.1: Fremme arbeidsmiljø og sikkerhet skadestatistikker sykefraværsstatistikker helserapporter rapport over nesten-uhell nye uføretilfeller 1.2: Forebygge helseskader eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester 1.3: Verne det ytre miljø mot forurensing og sikre en bedre behandling av avfall risikoanalyser oversikt over hendelser med mulige miljøkonsekvenser produktdokumentasjon utstyrsdokumentasjon utslippsoversikter og statistikker avfallsoversikter Forbi bunnlinjen av Jan Erik Karlsen 31

32 Kilder til relevante og holdbare data Forskning og studier statistikk Statistikk og erfaring fra egen virksomhet HMS-økonomisk praksis KALKYLER 32

33 For- og etterkalkyle Datafangst på forhånd Antakelser og fakta TILTAK Datafangst etterpå Fakta og antakelser Forkalkyle Etterkalkyle 33

34 Investeringsanalyser - tre typer 1. Nåverdi-metoden Fremtidig verdi av prosjektet tilbakeført til dette året 2. Internrente- metoden Prosjektets forrentning i % 3. Tilbakebetalings-tid Hvor mange år før investeringen er tilbakebetalt? Må fastsettes: Levetid/varighet Kalkulasjonsrente 34

35 Investeringsanalyse Nåverdi Kjøp av iskremmaskin Kjøp av maskin kr Driftskostnader (lønn, varekost, vedlikehold) kr/år Økt salg: / år Maskinens varighet: 5 år Totale kostnader: kr= Totale inntekter : 5x kr = kr kr Nåverdi av investeringen: kr NB forutsatt at prisstigning = kalkulasjonsrente! 35

36 Investeringsanalyse Internrente Kjøp av iskremmaskin Totale kostnader: kr= Totale inntekter : 5x kr = Netto kr kr kr Forenklet rentabilitetsanalyse x = 43% Internrente 36

37 Investeringsanalyse Tilbakebetalings-tid Kjøp av iskremmaskin Kjøp av maskin kr Driftskostnader (lønn, varekost, vedlikehold) kr/år Økt salg: / år Maskinens varighet: 5 år År 1 Kostnader kr Inntekter kr Resultat År 2: = 0 Payback-tid: 2 år. 37

38 Kost-nytteberegning et bedriftseksempel Tenk deg at du jobber i en virksomhet i byggebransjen. Dere har 10 ulykker i året. Årsak: manglende bruk av verneutstyr. Du setter i gang opplæring i bruk av verneutstyr og kjøper inn nytt og bedre verneutstyr. Effekt av tiltaket Antall ulykker redusert fra 10 til 3 pr. år, dvs. 7 færre ulykker/år. Gj. snitt fravær pr. ulykke er 4 dager. Vi kan da få følgende regnestykke: Kostnader pr ulykke Driftsstans, reparasjoner Sykefravær 4 dager a 2600 = Sum kost per ulykke Tiltak, årlig Opplæring i bruk av verneutstyr Innkjøp av verneutstyr Sum kostnader for tiltak /år /år /år 38

39 Kost-nytteberegning et bedriftseksempel Investering/kostnad Merk at investeringen er kostnaden ved selve tiltaket, dvs kr/år i dette tilfellet. Nytte Nytten, eller reduserte kostnader etter at du har gjennomført tiltaket, er summen av fordelene av færre driftsstans og redusert sykefravær. Kost-nytte analyse Nytte (7 ulykker a )= Kostnadene for tiltaket = Netto nytte per år % avkastning Hvis du har en investering , og avkastning/netto nytte på tilsvarer dette en avkastning på 80% avkastning (47.800/60.000*100) på investeringen. Metoden kalles ROI (Return On Investment) på fagspråket. Dette er det samme som internrente. 39

40 Tre HMS-økonomiske verktøy Kost-nytte dialog Ballong-metoden Regneark 40

41 Hva er kost-nytte dialog? Samtale om ideen og formålet med HMS-tiltaket Beskrive økonomiske konsekvenser av tiltak i forhold til gjennomføring eller å la være. Positive og negative 41

42 Formålet med kost-nytte dialog Bidra til å se HMS i et helhetlig virksomhetsperspektiv Forstå sammenhenger og skaffe til veie datagrunnlag for kost/nytte beregning så langt det lar seg gjøre, både kvantitative og kvalitative forhold Utvikle en kultur for resultatstyring innen HMS Involvere medarbeidere som gjennom økte kunnskaper aktivt bidrar til forbedringer Forbedre økonomiske resultater både med hensyn til effektivitet og produktivitet 42

43 Ballongmodellen Kroner Kalkyle Kvantifisering NYTTE Kroner Nivå 3 Nivå 2 + Verbal beskrivelse (evt. på flere nivåer) Nivå 1 - Verbal beskrivelse (evt. på flere nivåer) Nivå 1 Kvantifisering Nivå 2 Kalkyle Nivå 3 Kroner KOSTNADER Kroner 43

44 Ca kr. Ca kr. + Nytte Kostnad Usikkert Red. bruk av overtid Eksempel på oppsett, Ballongmetoden Opplæringstiltak, HMS Kr dg x 4 pers. x 2500 kr/dg Red. sykefravær Tapt prod. under opplæring 37,5 t x t x 300 kr/t Kr pers. x kr/pers. Red. uønsket turnover Tilskudd? Opplæringstiltak Kr x 10 pers.?????? Forbedret omdømme Økt tilfredshet Adm. kostnader Kr. 300 x 25 kr/t Kr pers x kr/skade Færre arb.skader Inkl. i red. fravær Økt produktivitet Forventet resultat ca. kr (1. året) Kr. Kr. Kr

45 Bruk regneark for å: Bruk av regneark Gjennomføre for- og etterkalkyle Sensitivitetsanalyse (Følsomhet for endringer i de ulike variablene). For eksempel: Hva om opplæringskostnadene blir 10% høyere? Lavere? Hva om reduksjonen av arbeidsskader blir 10% mindre? Mer? Hvordan slår det ut på resultatet? PS, kan du ikke regneark så bruk kalkulator, papir og penn 45

46 46

47 Hva er nytte- Siden? Hva kan være aktuelle tiltak? 47

48 Kost-nytte dialog. Eksempler. Hva er kostnader og nytte her? Trening i/etter arbeidstiden Bruk av verneutstyr Truckfører opplæring Opplæring i sikkerhetsatferd God sykefraværsoppfølging (ref NAVs krav) Godt psykososialt miljø Heve-senke pult Helseforsikring Tiltak mot misbruk av alkohol og rusmidler blant ansatte Tiltak mot mobbing/trakassering/vold 48

49 Middels elektrikerbedrift med 20 biler 10 årlige bilskader med egenandel Dette utgjør en direkte kostnad på kr I tillegg kommer premieøkninger tap av omdømme tapt arbeidstid innleie av bil Hvor mye må bedriften øke omsetningen for å kunne kompensere de ? Overskuddsgrad: 8% Trenger vi mer info?

50 Risikovurdering og nye rutiner Større industribedrift Systematiske risikovurderinger over 3 år Fornyelse av skadeforsikringer Skadeforsikringspreme gikk fra 7 til 5,9 mill kr/år pga Excellent rating (poor, fair, good, excellent) Investeringer for å få ned risiko: 2 mill kr (Opplæring, nye rutiner, compliance ) Investeringens varighet: 5 år. Hvor lønnsomt?

51 Øvelse Forbedring av det psykososiale miljøet 51

52 Psykososialt arbeidsmiljø Problem Vårt firma driver telefonsalg og har høy turnover og et høyt sykefravær som medfører fall i produktiviteten og manglende inntjening. Vi gjennomførte en medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU) for en måned siden. Der kom det frem at svært mange opplevde arbeidsmiljøet som litt eller ganske dårlig. Liten kontakt med kollegaer var et av underspørsmålene med lavest skår. Også manglende opplevelse av rettferdig arbeidsfordeling samt økt arbeidspress. Mulige tiltak Vi vurderer ansettelse av en personalansvarlig, og innføring av 4 halvdags team-samlinger for alle ansatte pr. år Forventede nytteeffekter halvering av gjennomtrekk (fra 40% til 20%) sykefravær ned fra 16% til 10% i løpet av ett år (6% poengs reduksjon) redusert vikarbruk (10% reduksjon) annet? Oppgave Dere skal med utgangspunkt i utdelt materiale gjennomføre en verdidrivende dialog for å få frem mulige kostnads- og nytteeffekter. Dere skal bruke ballongmodellen og regneark for å fremstille svaret. 52

53 Psykososialt arbeidsmiljø. Fakta 35 ansatte, 25 faste, 10 vikarer (årsverk) Omsetning 31,5 mill. kr/år ( /ansatt) Gjennomtrekk 40% per år Sykefravær 16% Ny ansettelse koster pr gang Annonsering Intervjuer og annen administrasjon (120 timer a 500 kr) Opplæring av nyansatt 3000 kr/hode 3 mnd. for nyansatt å komme opp på normalt produktivitetsnivå. Omsetningstap anslått til kr totalt for 3 mnd. (Syke)fravær koster 2500 kr/dag i tapt produktivitet. Vikarer koster i dag 5000 kr/pers/skift. 200 vikarskift/år. (Forventes redusert med 10% til 180 skift/år, etter tiltak) Tiltakskostnader: 1. Ny personalsjef, årslønn pluss sosiale kostnader a 4 halvdags teamsamlinger alle ansatte, opphold ( pr. gang) 2.b Fraværskostnader for teamsamlinger, alle ansatte 53

54 Tre eksempler Storebrand Posten Avinor 54

55 Storebrand Jobber forebyggende, både på gruppe- og individnivå. Helsescreeningstilbud på individnivå Måling av sykefravær og sykenærvær (resulterer i produktivitetslekkasjer) Payback etter ca. 12 måneder 55

56 Hva vi gjorde i Storebrand: Prosess 1. Situasjonsanalyse på tre plan. (hvordan målgruppen har det og opplever det) Bør gjennomføres i regi av ekstern hjelp eller evt BHT. Individuelt Helsemessig Kompetansemessig Situasjonsmessig (Jobb og privat?) Gruppemessig Belastning Samhold og mestring Grense mot andre Kompetanse og miljø Lederskapsmessig Klart og tydelig Mål og krav kjent for alle Opplevd rettferdighet Tilgjengelig 2. Med kjente tall for produktivitet og produktivitetslekkasjer settes mål. 3. Målrettede tiltak for å lukke gap mellom analysen over og målene 4. Evaluering, konklusjoner og nye mål D.v.s. rullerende prosess, ikke isolert tiltak Erkjennelse uten analyser blir resultatet: Dersom det er en hammer du har, ser alle problem ut som spiker 56

57 Lønnsomhet i prosjektet Pay back Netto gevinst fra mars / april 2010 Parametere: Ant. pers: 100 Ant. avd : 5 Disk.rente: 10,0 % Fravær start: 9,7 % Fravær slutt: 4,2 % Effektstart: 4 mnd X lønn: 300 Sos kost: 28 % Øvr ind kost: 35 % Ekst. kost: 764 Int. kost: % gevinst innregnet uten refusjoner Effekter som raskere saksbehandling og bedre kundeservice m.v. kommer i tillegg 57

58 Posten Gradert sykemelding. (Kom med din restarbeidsevne) Beste praksis Omfattende helsefremmende pilotprosjekt Kost Mosjon Stressmetring Røykeslutt mm 58

59 Sykefraværet er redusert med 25%. 59

60 60

61 * 76 millioner på bunnlinjen * m ill for samfunnet * flere på j obb 61

62 Dagsrate for kostander ved langtidsfravær og korttidsfravær Lønn til vikar* Pensjonskostnad** Opplæringskostnader Produktivitetstap 5% Adm.kostnader Kostnader til HR-senteret Personalforsikringer Diverse kostnader Feilretting+manglende dok Bedriftshelsetjeneste Lønn til vikar* Pensjonskostnad** Opplæringskostnader Produktivitetstap 5% Adm.kostnader Kostnader til HR-senteret Personalforsikringer Diverse kostnader Feilretting+manglende dok Bedriftshelsetjeneste Langt id Langtid Korttid Beregningen av langtidsraten er basert på at ett tilfelle sykefravær er på 4 uker, dvs 20 dagsverk Den totale kostnaden ved langtidsfravær er 1586 kr Utover arbeidsgiverperioden på 16 dager blir kostnader ifm lønn til den sykemeldte refundert Kostnadene ifm langtidsfravær er generelt lavere enn korttidsfravær også grunnet kostnader ifm blant annet opplæring og administrasjon Beregningen av kortidsraten er basert på at ett tilfelle sykefravær er på 16 dager, dvs 12 dagsverk Den totale kostnaden ved korttidsfravær er 2400 kr Korttid *inkludert sosiale kostnader i arbeidsgiverperioden ** for den sykemeldte 62 3

63 Sykefravær i OSL Fra 9.24% - og ned 35 % Nye strengere sykefraværsoppfølgingsregler Strengere enn IA Alle ledere, verneombud og tillitsvalgte på internkurs

64 Tiltak med fysisk aktivitet alene gir ikke best kost-nytte resultater Best resultat: (iflg nyere forskning) Omfattende helsefremmende tiltak (Comprehensive health promotion)

65 Hvor og med hvem er det naturlig å diskutere HMS-økonomi? Styret AMU, BU Vernerunder Ledelsen Økonomisjef HMS-ansvarlig Linjeleder Vernetjenesten BHT Andre? 65

66 Sannsynlighet 1-3 Konsekvens drift 1 3 Konsekvens økonomi 1-3 Konsekvens person 1-3 Konsekvens miljø 1-3 Konsekvens omdømme 1-3 Risikonivå 1-9 Prioritering 1-4 Risiko-/prioriteringsmatrise - noen eksempler Delprosess/ aktivitet Uønsket hendelse Sted Årsak Innkjøp Svikt i råvaretilførsel Leverandør/frakt Produksjon Havari av produksjonsutstyr Maskinhall Teknisk svikt/ Menneskelig svikt Drift Brann Hele bygget Flere Kvalitetssikring Havari av lab. utstyr Laboratoriet Teknisk svikt/ Menneskelig svikt Markedsføring Tap av nøkkelpersonell Headhunting Sunne organisasjoner Kilde: as Lars G. Wessel Johnsen: Risikovurdering 66

67 67

68 Forutsetninger for å lykkes Lederforankring: økonomisk ansvar, engasjement og aktiv støtte blant berørte sjefer Samarbeid økonomi personal HMS tillitsvalgte verdinettverk Ildsjeler som pådrivere Oppmerksomhetsskapende opplæring (kick-off) Kunnskaper og ferdighetstrening (opplæring) Tillempe arbeidsmiljøøkonomiske kalkyler i forbindelse med for eksempel sykefravær, sykenærvær, o.l Gradvis utvikling av system som ivaretar nødvendige styringsparametre i HMS-økonomi-arbeidet 68

69 Lønner det seg å investere i HMS? Det kommer an på tidshorisonten. A shift of 1-2% of the labour force and capital from dirty to clean sectors would suffice Jørgen Randers, forsker på klimastrategi, BI A global forecast for the next forty years. 69

Er det god samfunnsøkonomi i å forebygge arbeidsulykker? Rådgiver Nils Henning Anderssen Direktoratet for arbeidstilsynet 24.10.

Er det god samfunnsøkonomi i å forebygge arbeidsulykker? Rådgiver Nils Henning Anderssen Direktoratet for arbeidstilsynet 24.10. Er det god samfunnsøkonomi i å forebygge arbeidsulykker? Rådgiver Nils Henning Anderssen Direktoratet for arbeidstilsynet 24.10.2006 Utgangspunkt hvorfor samfunnsøkonomiske vurderinger av forebygging?

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

HMS for hele bygge- eller anleggsprosessen, 12.-13.11.07 NBEF/TFSK og forfatter. HMS for hele bygge- og anleggsprosessen. 12.-13. 13.

HMS for hele bygge- eller anleggsprosessen, 12.-13.11.07 NBEF/TFSK og forfatter. HMS for hele bygge- og anleggsprosessen. 12.-13. 13. HMS og lønnsomhetl HMS for hele bygge- og anleggsprosessen. 12.-13. 13. november 2007 Pål Joranger paal.joranger@hiak.no eller paal@joranger.com Høgskolen i Akershus Hvorfor avsetter ledere penger til

Detaljer

Hvordan lage et beslutningsunderlag

Hvordan lage et beslutningsunderlag Hvordan lage et beslutningsunderlag Eksempel: IT-støttet prosess for medarbeidersamtaler Performance Management Utfordringen HVORDAN SELGE EN IDÉ Fra feriedrømmer til handling del I Fra feriedrømmer til

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

HMS-økonomisk praksis

HMS-økonomisk praksis HMS fra prosjektering til ferdigstillelse Oslo 23. 24. oktober 2006 HMS-økonomisk praksis I alle faser fra prosjektering til ferdigstillelse Arne Sandervang Daglig leder ECONman ECONman www.econman.com

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003)

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003) Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Stig Berge Matthiesen professor Universitetet i Bergen E-mail: stig@uib.no Web: organisasjonspsykologi.no Kvalitetskommuneprogrammet Leangkollen, Asker 17-4-2007 Definisjon

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Torkjell Vik - Luftfartstilsynet

Torkjell Vik - Luftfartstilsynet Torkjell Vik - Luftfartstilsynet Tanker om videre oppfølging av luftfartens støy og vibrasjonsproblemer Farlig frekvens, Sandnes 5. og 6. mai 2010 Resymè 1957 Forsvaret div inkl skyting 1976-1999 Kraftig

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Foredrag for FAD 8. juni 2010. Katrine Ekker - bedriftsfysioterapeut Ketil G. Blix - foreningsleder Ken E. Nilsen - rådgiver / prosjektleder

Foredrag for FAD 8. juni 2010. Katrine Ekker - bedriftsfysioterapeut Ketil G. Blix - foreningsleder Ken E. Nilsen - rådgiver / prosjektleder Foredrag for FAD 8. juni 2010 Katrine Ekker - bedriftsfysioterapeut Ketil G. Blix - foreningsleder Ken E. Nilsen - rådgiver / prosjektleder Tollregionene Tollregion Nord-Norge Tollregion Midt-Norge Tollregion

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Ren glede TEMA: RISIKO

Ren glede TEMA: RISIKO Ren glede TEMA: RISIKO Risiko Systematisk risikostyring Formålet med systematisk risikostyring er å bevare og videreutvikle virksomhetsverdier for alle berørte parter og begrense fremtidige tap. Nødvendige

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring!

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! Hvordan redusere sykefraværet i Østfoldkommunene Per Ivar Clementsen, NAV Østfold KS 7. desember 2015. KS direktør Lasse Hansen: ARBEIDSGIVERUTFORDRINGER

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Risikovurdering og HMT-handlingsplan. Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen

Risikovurdering og HMT-handlingsplan. Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen Risikovurdering og HMT-handlingsplan Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen Hvorfor skal vi risikovurdere? -Krav i arbeidsmiljøloven 3-1.c Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Risikovurdering. Systematisk HMS arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne

Risikovurdering. Systematisk HMS arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne Risikovurdering Systematisk HMS arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne Risikovurdering Uttrykk for den fare som uønskede hendelser

Detaljer

Fra sprengstoffindustri til bilverksted - Erfaringsoverføring. HR direktør Tryggve Magnussøn

Fra sprengstoffindustri til bilverksted - Erfaringsoverføring. HR direktør Tryggve Magnussøn Fra sprengstoffindustri til bilverksted - Erfaringsoverføring Er det vanskeligere å motivere ledere og medarbeidere til å ha et HMS-fokus når risikoen er liten? HR direktør Tryggve Magnussøn Hva skal jeg

Detaljer

snakkes i måro! MÅL Reduser sykefraværet fra 8,6 % til 6,9 % innen utgangen av 2013 (-20%) Omregnet i personer blir målet 17 flere på jobb

snakkes i måro! MÅL Reduser sykefraværet fra 8,6 % til 6,9 % innen utgangen av 2013 (-20%) Omregnet i personer blir målet 17 flere på jobb snakkes i måro! MÅL Reduser sykefraværet fra 8,6 % til 6,9 % innen utgangen av 2013 (-20%) Omregnet i personer blir målet 17 flere på jobb Sykefravær 2011 Sykefravær 2012 Sykefravær 2013 Sykefravær

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Tema for foredraget Bakgrunnen for ny bransjeforskrift Bestillingen fra departementet

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003)

Definisjon på sykefravær. Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Sykefravær er (ikke forhåndsmeldt) fravær fra arbeidet som skyldes sykdom (Torvatn, 2003) Hva nytter i sykefraværsarbeidet? Stig Berge Matthiesen professor Universitetet i Bergen E-mail: stig@uib.no Web: organisasjonspsykologi.no Kvalitetskommuneprogrammet Leangkollen, Asker 17-4-2007 Definisjon

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø. Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet

Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø. Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet Tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø Torkjell Vik Seniorrådgiver Operativ avdeling Luftfartstilsynet Økt fokus på Luftfartstilsynets tilsyn med arbeidsmiljøet til flygende personell i sivil luftfart,

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Det ledelsen setter fokus på - blir kultur Ved Eric Nonseid, organisasjonspsykolog Hjelp24 BHT

Det ledelsen setter fokus på - blir kultur Ved Eric Nonseid, organisasjonspsykolog Hjelp24 BHT Det ledelsen setter fokus på - blir kultur Ved Eric Nonseid, organisasjonspsykolog Hjelp24 BHT 2007.03.08 1 Posten Norge AS Er det slik at det blir kultur av det ledelsen setter fokus på? Innlegget tar

Detaljer

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging

Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Forsøk med utvidet egenmelding og tett oppfølging Informasjonsskriv til interesserte virksomheter Innhold 1. Generell informasjon... 1 1.1 Hvilke og hvor mange virksomheter skal delta i forsøket?... 2

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Alltid best med arbeid Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Peter Chr Koren Arendal 13. november 2012. Uansett hvor man er i arbeidslivet: om man sammenlikner helsa i en gruppe

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Glemt oppfølging av dine ansatte? Gi et plaster på såret. Eller kjøp Huldt & Lillevik Oppfølging.

Glemt oppfølging av dine ansatte? Gi et plaster på såret. Eller kjøp Huldt & Lillevik Oppfølging. Glemt oppfølging av dine ansatte? Gi et plaster på såret. Eller kjøp Huldt & Lillevik Oppfølging. Bli en mer populær leder! Huldt & Lillevik Oppfølging gir deg full oversikt og kontroll på alle dine oppgaver

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene

Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Hvordan utvikle et spørreskjema, gjennomføre undersøkelsen og bruke resultatene Bjørn Lau, Dr. philos / organisasjonspsykolog Avdelingsdirektør, STAMI Professor II, NTNU & Cecilie Aagestad, Msc organisasjonspsykologi

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.05.2015 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon

Detaljer

Hvordan virker gradert sykmelding?

Hvordan virker gradert sykmelding? Hvordan virker gradert sykmelding? Knut Røed Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar for Economic Research www.frisch.uio.no Sykefravær i Norge På en typisk arbeidsdag er omtrent

Detaljer

Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan 2013-2016

Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv. Strategisk plan 2013-2016 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Strategisk plan 2013-2016 Arbeidstilsynet På jobb for et godt arbeidsliv Innholdsfortegnelse På jobb for et godt arbeidsliv! 3 Dette skal vi oppnå 4 Strategier

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Sammen om IA- Hydal Aluminium Profiler

Sammen om IA- Hydal Aluminium Profiler Sammen om IA- Hydal Aluminium Profiler Arbeidslivskonferansen 28.10.2014 1 2014-10-30 Hydal Aluminium Profiler Hydal Aluminium Profiler En industribedrift i Raufoss Industripark Etablert i 1964, ny eier/navneskifte

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene. November 2011 juni 2012

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene. November 2011 juni 2012 Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene November 2011 juni 2012 Metode og datagrunnlag Kombinerer kvalitative og kvantitative metoder i fire delstudier: Dokumentstudie Casestudie intervju med

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

HMS-faglig forum. Arbeidstilsynets erfaringer fra 2008 og satsningsområder framover. Arne M Feragen regiondirektør Arbeidstilsynet Midt-Norge

HMS-faglig forum. Arbeidstilsynets erfaringer fra 2008 og satsningsområder framover. Arne M Feragen regiondirektør Arbeidstilsynet Midt-Norge HMS-faglig forum Arbeidstilsynets erfaringer fra 2008 og satsningsområder framover Arne M Feragen regiondirektør Arbeidstilsynet Midt-Norge Ny organisering av etaten Flytting av direktoratet fra Oslo til

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Energi Norge, konferanse. Fra fravær til nærvær

Energi Norge, konferanse. Fra fravær til nærvær Energi Norge, konferanse Fra fravær til nærvær Samarbeid mellom NTE og NAV for å redusere sykefravær og utvikle enkeltmennesket og bedre bunnlinjen for bedriftene. Redusere fraværet Se den enkelte å tilrettelegg

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer