STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2006"

Transkript

1 DRAMMEN Institutt for visuell kommunikasjon 2006 STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON Revidert våren Godkjent i Utdanningsutvalget Basert på tidligere plan vedtatt i høgskolens styre 20. oktober

2 INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 MÅL FOR UTDANNINGEN... 5 OPPTAKSKRAV... 5 KOMPETANSE... 6 STUDIETS OPPBYGGING studieår studieår studieår... 7 ARBEIDSKRAV... 8 VURDERING OG EKSAMENSFORMER... 8 UNDERVISNING, STUDIE OG ARBEIDSMÅTER... 8 UTDANNINGSPLAN... 9 INTERNASJONALISERING... 9 PENSUM... 9 MATERIALER... 9 ORGANISERING OG INNHOLD FØRSTE STUDIEÅR semester Grunnleggende grafisk design Visuell kultur Elektroniske verktøy semester Grafisk design og illustrasjon Visuell kultur Foto og bildebehandling

3 rettet kommunikasjon ORGANISERING OG INNHOLD ANDRE STUDIEÅR semester Redaksjonell design rettet kommunikasjon Kommunikasjon, tekst og medier semester Strategisk design Grafisk produksjonsteknikk Webutvikling ORGANISERING OG INNHOLD TREDJE STUDIEÅR semester Prosjekt Entreprenørskap Vitenskapelig metode og konseptutvikling semester Fordypning i visuell kommunikasjon VURDERINGSFORMER STUDIEPROGRESJON

4 Innledning Mengden av informasjon, den teknologiske utviklingen, nye medier og de økte behovene for kommunikasjon i samfunnet bekrefter nødvendigheten av gode studietilbud innenfor grafisk design i ulike medier. Det synliggjør også behovet for gode profesjonsutdanninger, grunnutdanninger som basis for videre studier på mastergradsnivå, og forskning innenfor feltet. I tillegg til å imøtekomme arbeidslivets behov, er det en stor utfordring for utdanningen å imøtekomme behovene for høyere utdanning i grafisk design for elever fra ulike studieretninger i videregående skoler og fagskoler innenfor medier og design. Som skapende prosess representerer visuell kommunikasjon et fagområde med komplekse problemstillinger knyttet til bl.a. merkevarebygging og redaksjonell design. Bachelorstudiet er tilpasset den nye gradsstrukturen, og kan kombineres med studier ved andre høgere utdanningsinstitusjoner. Studiet retter seg mot personer med kreative, praktiske og teoretiske evner. Studentene skal utvikle ferdigheter i visualisering og må ha interesse for ny teknologi, kultur og visuelle uttrykksformer. Den treårige utdanningen gir til sammen 180 studiepoeng og har generell studiekompetanse eller realkompetanse som opptaksgrunnlag. I tillegg gjennomføres en opptaksprøve som bidrar til en kvalitetssikring av studiet og som representerer et kvalitetsstempel for de studentene som tas opp ved studiet. Det tas forbehold om endringer i studieplan og undervisningstilbud. 4

5 for utdanningen Bachelorstudiet skal kvalifisere studentene til strategisk tenking, kommunikativ forståelse, kreativitet, idéutvikling, planlegging og design i ulike medier. Studiet skal: utvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter, kreativitet og analytiske evner slik at de blir best mulig forberedt for en yrkeskarriere som grafisk designer, og/eller for videre studier ved høyskole eller universitet. gjøre studentene i stand til å foreta de riktige valg innenfor grafisk design i forhold til merkevarebygging og redaksjonell design. forberede studentene på en arbeidssituasjon hvor designeren i samspill med andre fagpersoner skal utarbeide en visuell profil som sikrer oppdragsgiver en målrettet kommunikasjon for sin organisasjon, bedrift eller for sitt produkt. gi kunnskap og forståelse for hvilke hensyn som må tas ved valg av form og medium: funksjon, estetikk, det enkelte mediets, verktøyets og produktets muligheter og begrensninger, samt produksjonsmessige og økonomiske konsekvenser av ulike valg. gjøre studentene i stand til å beherske teori, praktisk utforming og evne til kritisk refleksjon. De skal kunne integrere ulike kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføring av praktiske oppgaver, samt beskrive og begrunne sine valg. Opptakskrav For å bli tatt opp ved studiet, kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. I tillegg kreves bestått opptaksprøve, som viser tilstrekkelig evne til kreativitet og formforståelse. Studenter som ikke har basiskunnskaper innenfor aktuelle tegne-, layout- og bildebehandlingsprogrammer, må delta på verktøykurs som arrangeres i forkant av studiestart og/eller i løpet av 1. semester. 5

6 Kompetanse Gjennomført og bestått studium fører frem til graden Bachelor i Visuell kommunikasjon. Graden kan danne grunnlag for videre studier på mastergradsnivå innenfor samme eller beslektede fagområder. Studiet gir også en solid profesjonsutdanning innenfor visuell kommunikasjon. Gjennomført og bestått studium gir et godt grunnlag for å gå ut i yrkeslivet i virksomheter som design-, informasjons- og reklamebyråer eller som designere og rådgivere i markeds- og informasjonsavdelinger i andre næringsbedrifter og organisasjoner. I et konkurransepreget arbeidsmarked vil en Bachelorgrad representere et kvalitetsstempel for fremtidige arbeidsgivere. Den faglige bredden som studiet gir, kan også bidra til å danne en god plattform for oppstart av egen virksomhet. Studiets oppbygging Studiet er oppbygd av emner med 5 til 30 studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng pr. år. 1. studieår 1. semester Emnekode Emne Studiepoeng inntil VISDES100 Grunnleggende 12 4 praktiske design oppgaver VISKUL110 Visuell kultur teoretiske oppgaver VISELV101 Elektroniske 10 2 praktiske verktøy oppgaver 30 8 Eksamen/avsl. vurdering Mappevurdering 4 t. skriftlig eksamen 3 d. praktisk hjemmeeks. 2. semester Emnekode Emne Studiepoeng inntil VISDES200 Grafisk design og 10 3 praktiske illustrasjon oppgaver VISKUL210 Visuell kultur teoretiske oppgaver VISFOB201 Foto og 8 2 praktiske bildebehandling oppgaver VISMAK211 rettet 5 1 teoretisk kommunikasjon 1 oppgave 30 8 Eksamen/avsl. vurdering Mappevurdering 4 t. skriftlig eksamen Mappevurdering 3 t. skriftlig eksamen 6

7 2. studieår 3. semester Emne Emnekode VISDES300 Redaksjonell design VISMAK311 rettet kommunikasjon 2 VISKOM312 Kommunikasjon, tekst og medier Studiepoeng inntil 10 3 praktiske oppgaver 10 2 teoretiske oppgaver 10 2 teoretiske oppgaver 30 7 Eksamen/avsl. vurdering Mappevurdering 4 t. skriftlig eksamen 4 t. skriftlig eksamen 4. semester Emnekode Emne Studiepoeng inntil VISDES400 Strategisk design 20 5 oppg: 4 prakt. og 1 teoretisk VISGRP413 Grafisk produksj. 5 1 teoretisk teknikk oppgave VISWEB401 Webutvikling 5 2 praktiske oppgaver 30 8 Eksamen/avsl. vurdering Mappevurdering 3 t. skriftlig eksamen Mappevurdering 3. studieår 5. semester Emnekode Emne Studiepoeng inntil VISPRO500 Prosjekt 15 1 prosjektskisse i startfasen VISENT514 Entreprenørskap 8 1 teoretisk VISMET515 Vit. metode og konseptutvikling oppgave 7 1 teoretisk oppgave 30 3 Eksamen/avsl. vurdering Prosjekt + muntlig 4 t. skriftlig eksamen 4 t. skriftlig eksamen 6. semester Emnekode VISFOR600 Emne Fordypning i visuell komm. Studiepoeng inntil 30 2 statusrapporter underveis 30 Eksamen/avsl. vurdering Fordypningsoppg.+muntlig 7

8 Med utgangspunkt i de enkelte emnenes omfang og egenart, gis det et antall obligatoriske oppgaver innenfor hvert emne. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i det enkelte emne, må vedkommende ha gjennomført og fått godkjent alle fastlagte obligatoriske oppgaver innenfor emnet til fastsatt tid. Det gjelder også for at emnet kan vurderes til bestått, i emner der det ikke avholdes tradisjonell skoleeksamen, og ved innlevering av mappe, for avsluttende mappevurdering i de emnene som har denne vurderingsformen. Praktiske oppgaver ledsages av krav til skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. I tillegg kommer ulike øvelser i form av utprøvinger, oppøving av tekniske ferdigheter og lignende, som bør gjennomføres som ferdighetstrening og for å øke den faglige forståelsen. og eksamensformer De obligatoriske oppgavene ledsages av veiledning og muntlig vurdering underveis i de ulike emnene. De avsluttende vurderingene for hvert emne varierer fra mappevurderinger til skriftlige 3-4 timers eksamener, praktisk og/eller teoretiske hjemme-eksamener, muntlige eksamener, samt praktisk-teoretisk fordypning og praktisk-teoretisk prosjekt kombinert med muntlig høring. Undervisning, studie og arbeidsmåter Emnene i Bachelorutdanningen avgrenses gjennom beskrivelse av de enkelte emnenes mål og innhold. Til sammen utgjør emnene en helhet, og løsning av praktiske, realistiske oppgaver gjennom hele studiet skal bidra til at studentene ikke taper helheten og sammenhengen mellom de enkelte emner av syne. Det utarbeides detaljerte undervisningsplaner for emnene i hvert semester, som viser hvilke oppgaver som gis innenfor de ulike emner. Undervisningen i høgskoler skal være forskningsbasert. I tillegg legges det opp til læringsformer som utfordrer studentene til aktiv kunnskapssøking gjennom ny forskningslitteratur. Biblioteket tilbyr tjenester i å søke og innhente forskningsrelatert litteratur. Det er et mål å stimulere til selvstendig, kreativ, utforskende og kritisk tenkning. Studiets varierte undervisnings- og arbeidsformer er ment å skulle styrke dette. Undervisnings- og arbeidsformer varierer mellom: forelesninger undervisning ved utdeling av oppgaver individuelt praktisk og teoretisk arbeid praktisk og teoretisk gruppearbeid prosjektarbeid felles og individuell veiledning fellesgjennomgang av oppgaver 8

9 argumentasjon og presentasjon av egne oppgaver dialog og diskusjoner i grupper og plenum ferdighetstrening gjennom øvelser kreative workshops selvstudium Teoriundervisningen er knyttet til hovedpunkter i pensum og til områder hvor litteraturdekningen er dårlig. I emner med hovedvekt på praktisk oppgaveløsning er teoriundervisningen nært knyttet til tematikken i de ulike oppgavene. Studiet tilstreber et aktivt samarbeid med arbeids- og næringsliv gjennom prosjektarbeid i samarbeid med bedrifter og ekskursjoner til design og produksjonsbedrifter i nærmiljøet og i Østlandsregionen forøvrig. Det arrangeres aktuelle studiereiser i løpet av studietiden. Til obligatoriske oppgaver gis deler av undervisning og veiledning ved oppgavestart. Det forutsettes derfor at studentene deltar ved oppgavestart for å få den nødvendige informasjon og veiledning om oppgaven. Studentene plikter å holde seg orientert om studiet via nettet, gjennom å følge med på instituttets meldingssider på Blackboard, der det legges ut fortløpende aktuell informasjon om studiet, som for eksempel endringer i undervisningsplan, innleveringsfrister og lignende. Studentene plikter også å følge med på studentmail. Utdanningsplan I tråd med kvalitetsreformen inngås en avtale mellom student og studiested i form av en individuell utdanningsplan for hver student ved oppstart av studiet. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens ansvar og forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter. Internasjonalisering Som ledd i høgskolens satsning på internasjonalisering, kan studentene velge å ta et semester i utlandet. Instituttet anbefaler at et utenlandsopphold tas i 6. semester, dvs. vårsemesteret 3. år. Pensum Det utarbeides pensumlister for hvert emne. Omfanget på pensum er ca. 70 sider pr. studiepoeng i teoretiske emner, og sider pr. studiepoeng i praktiske emner. I tillegg er forelesninger og ekskursjoner å anse som pensum. Det forutettes at den enkelte student leser pensumlitteraturen i takt med studieprogresjonen, og deltar i felles læringsprosesser. Materialer Det anbefales at studentene skaffer sine egne bærbare datamaskiner. Maskiner og programvare kan kjøpes gjennom skolen. I tillegg må det påregnes utgifter til skrive og tegnemateriell, mapper og lignende. 9

10 Organisering og innhold første studieår 1. semester Grunnleggende grafisk design 12 studiepoeng Studenten skal tilegne seg basiskunnskaper og lære å beherske de visuelle estetiske virkemidler som ligger til grunn for grafisk design i trykte og elektroniske medier. Kurset er i hovedsak praktisk rettet, og gir basisopplæring i de estetiske virkemidler som ligger til grunn for å skape ønskede uttrykk innenfor grafisk design. idéutvikling og kreative prosesser tegning og illustrasjon o tegning og illustrasjon som kommunikasjon o komposisjon o rom, form, volum, proposjoner og perspektiv o skisseteknikker o forenkling og abstrahering o anvendelse av tegneprogrammer fargebruk og fargeteori o kontraster o fargesymbolikk o programrelatert fargebruk typografi og layout o grunnleggende typografi o innføring i skrift og kalligrafi o maler og gridsystemer presentasjon av eget arbeid Det skal gjennomføres 4 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis. Obligatoriske oppgaver skal innleveres til fastsatt tid for godkjenning av faglærer. Oppgaver som leveres inn etter fristen, vil ikke bli godkjent. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurderingen er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 10

11 Visuell kultur 1 8 studiepoeng Studentene skal tilegne seg en referanseramme for å forstå betydningen av symboler og kulturell kommunikasjon i et historisk perspektiv, og hvordan dette bidrar til identitet og meningsdannelse. Kurset er teoretisk og gir innføring i kultur-, kunsthistorie og bildeanalyse sett i relasjon til den teknologiske utvikling. kultur- og kunsthistorie (frem til ca. 1850) o kunst- og stilepoker o symboler skrifthistorie o skriftens betydning som visuelt språk o teknologisk og stilhistorisk utvikling bildeanalyse og bilder sett i et historisk perspektiv semiotikk i et designfaglig perspektiv. Det skal gjennomføres 2 obligatoriske teoretiske oppgaver. Det gis vurdering av oppgavene underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen må vedkommende ha utført og fått godkjent de fastlagte obligatoriske oppgavene til fastsatt tid. Eksamen 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 11

12 Elektroniske verktøy 10 studiepoeng Studenten skal tilegne seg ferdigheter på et høyere nivå innenfor aktuell fagspesifikk programvare. I tillegg skal studenten tilegne seg grunnleggende teknisk forståelse for utvikling av design for web. Kurset gir praktisk og teoretisk videreopplæring i fagspesifikke tegne- og designprogrammer. programspesifikk kunnskap o bildebehandling o typografi og gridsystemer o fargebruk og fargestyring o vektorgrafikk o ulike bilde og tekstformater o design for web skanning tilrettelegging for trykk grunnleggende webutvikling Det skal gjennomføres 2 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis i modulen. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent de obligatoriske oppgavene til fastsatt tid. Eksamen 3 dagers praktisk hjemmeeksamen. Eksamen vurderes med gradert. 12

13 2. semester Grafisk design og illustrasjon 10 studiepoeng Studenten skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter innenfor grafisk design og illustrasjon i trykte og elektroniske medier. Kurset gir praktisk opplæring i grafisk design og illustrasjon, samt hvilke strategiske og estetiske hensyn som ligger til grunn for å skape et ønsket visuelt uttrykk. konsept- og idéutvikling design for trykte- og elektroniske medier o redaksjonell design o aksidenstrykksaker o webdesign farge som et kommunikativt virkemiddel bildebruk og valg av bildeuttrykk visuell identitet, bl.a. utforming av symboler og logoer typografi o skriftens innebygde er o fontvalg for web og trykk o fontdesign illustrasjon o tradisjonelle og digitale teknikker o ulike retninger innenfor illustrasjon Det skal gjennomføres 3 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis. Obligatoriske oppgaver skal innleveres til fastsatt tid for godkjenning av faglærer. Oppgaver som leveres inn etter fristen, vil ikke bli godkjent. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurderingen er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 13

14 Visuell kultur 2 7 studiepoeng Studenten skal tilegne seg forståelse for sammenhengen mellom kunst- og designutvikling på den ene siden og utviklingen innenfor teknologi og samfunn på den andre siden. Kurset er teoretisk og gir innføring i den nyere visuelle kommunikasjonens historie og i bildets retoriske uttrykk historisk, politisk og kommersielt. moderne kunsthistorie designhistorie nyere skrifthistorie bildeanalyse - semiotikk og bildets retorikk estetikk kultur, normer og trender Det skal gjennomføres 2 obligatoriske teoretiske oppgaver. Det gis vurdering av oppgavene underveis i kurset For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent de obligatoriske oppgavene til fastsatt tid. Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 14

15 Foto og bildebehandling 8 studiepoeng Studenten skal tilegne seg kunnskap og grunnleggende tekniske ferdigheter om fotografering, kjennskap til fotografiske virkemidler og forståelse for fotografi og video som visuelle medier. Kurset er praktisk orientert og gir innføring i digitale fototeknikker. I tillegg gir kurset innføring i bruk av fotografi både som selvstendig uttrykk, og i ulike kommunikasjonskontekster. digital kamerabruk foto o fototeknikk og effekter o lyssetting o bildeforståelse og komposisjon video o kamerabruk o bilde og lydproblematikk o dramaturgi og storyboard o redigering ulike fotosjangere o reportasje- og produktfotografering o reklamefotografering o portrettfotografering redigering og elektronisk etterbehandling o fotomanipulasjon og montasje o implementering av foto i designløsninger o klargjøring av foto for trykk og skjerm Det skal gjennomføres 2 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis. Obligatoriske oppgaver skal innleveres til fastsatt tid for godkjenning av faglærer. Oppgaver som leveres inn etter fristen, vil ikke bli godkjent. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurderingen er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 15

16 rettet kommunikasjon 1 5 studiepoeng Studenten skal kunne identifisere et foretak og dets varer eller tjenesters posisjon i markedet. Videre skal studenten velge riktig utforming av promosjonen overfor foretakets målgrupper, sett i forhold til produkt, pris og distribusjon. Kurset er i hovedsak teoretisk orientert og gir en innføring i markedsorientert tekning. foretakets visjon og forretningsidé situasjonsanalyse foretakets mål og overordnede strategier foretakets merkestrategi markedsmål og markedsstrategier o segmentering og målgruppeutvelgelse o konsumentatferd o posisjonering o markedsføringsmiksen Det skal gjennomføres 1 obligatorisk teoretisk oppgave. Det gis vurdering av oppgaven underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent den fastlagte obligatoriske oppgaven til fastsatt tid. Eksamen 3 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 16

17 Organisering og innhold andre studieår 3. semester Redaksjonell design 10 studiepoeng Studenten skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i idéutvikling og formidling av budskap innenfor redaksjonell design. Kurset gir praktisk og teoretisk kunnskap om budskapsformidling i ulike trykte medier. målrettet budskaps- og idéutvikling sammenhengen mellom bilde og tekst typografi o tekstombrekking o gridsystemer o leselighet og lesbarhet redaksjonell design o bokdesign o magasin- og avisdesign o parallell- og krysspublisering o rapporter og brosjyrer Det skal gjennomføres 3 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis Obligatoriske oppgaver skal innleveres til fastsatt tid for godkjenning av faglærer. Oppgaver som leveres inn etter fristen, vil ikke bli godkjent. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurdering er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 17

18 rettet kommunikasjon 2 10 studiepoeng Studenten skal kunne definere kommunikasjonens formål og konsekvenser, slik at målgruppen etablerer sterke, positive og unike assosiasjoner til foretakets merkenavn. Studenten skal kunne planlegge kommunikasjonen og velge riktig medium. Kurset er i hovedsak teoretisk orientert og gir en videreføring i markedskommunikasjon, konsumentatferd og merkevarebygging, med fokus på hvordan man definerer en klar kommunikasjonsstrategi. kreative prosesser og konseptutvikling o kreativ prosessplanlegging o kreativ prosessutvikling o strategi implementering konsumentatferd o psykologiske og sosiologiske teorier o informasjonssøke- og beslutningsprosesser merkevarebygging og merkeverdi o merkekonsepter, merkeelementer og merkepersonlighet o merkeallianser og merkerelasjoner markedskommunikasjon o kommunikasjonsstrategier o kommunikasjonens oppmerksomhetseffekter og holdningsdannelse o kampanjeplanlegging o mediekanaler og distribusjon Det skal gjennomføres 2 obligatoriske teoretiske oppgaver. Det gis vurdering av oppgavene underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent de fastlagte obligatoriske oppgavene til fastsatt tid. Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 18

19 Kommunikasjon, tekst og medier 10 studiepoeng Studenten skal tilegne seg generell kunnskap om medier og mediesamfunnet, og om kommunikasjon i ulike medier. Studenten skal videre tilegne seg kunnskap og forståelse for interaksjonen mellom tekst og visuelle uttrykk i ulike medier. Kurset gir teoretisk innføring i mediekunnskap, kommunikasjon og interaksjon mellom tekst og visuelle uttrykk. mediekunnskap o kommunikasjon i ulike medier o kommunikasjonssamfunnet o kommunikasjonsteori og modeller tekstanalyse og tekstforståelse o sjangere og ulike typer tekster o interaksjon mellom tekst og visuelle uttrykk o tone of voice kommersielle tekster o reklametekster, bildetekster og slagord o argumentasjonsteknikk Det skal gjennomføres 2 obligatoriske teoretiske oppgaver. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent de fastlagte obligatoriske oppgavene til fastsatt tid. Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 19

20 4. semester Strategisk design 20 studiepoeng Studenten skal tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i strategisk utforming av et foretaks profil og se sammenhengene mellom ulike kommunikasjonsflater. Kurset gir praktisk og teoretisk videreføring i merkevarebygging, design av visuelle profiler og kampanjer i trykte og elektroniske medier. idé- og konseptutvikling merkevarebygging o identitetsutvikling o profilering i trykte og elektroniske medier utforming av merkeelementer o logo o design av merkenavn o symboler og er vedlikehold og forsterkning av visuell identitet og image design for elektroniske medier o innhold, kontekst, kommunikasjon, forbindelse, fellesskap, individuell brukertilpasning og handel o utvikling av visuelle virkemidler for web o typografi for skjerm o animasjon o interaktivitet kommunikasjonsflater o trykte og elektroniske medier o reklame- og kampanjeelementer o emballasje Det skal gjennomføres 5 obligatoriske oppgaver, herav 4 praktiske og 1 teoretisk. Praktiske oppgaver ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Det gis vurdering av oppgavene underveis. Obligatoriske oppgaver skal innleveres til fastsatt tid for godkjenning av faglærer. Oppgaver som leveres inn etter fristen, vil ikke bli godkjent. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurderingen er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 20

21 Grafisk produksjonsteknikk 5 studiepoeng Studenten skal tilegne seg kunnskap om, og forståelse for, tekniske rammebetingelser knyttet til grafisk produksjon. Dette for å kunne gjennomføre målrettede designløsninger og effektiv kommunikasjon med klienter og leverandører. Kurset gir i hovedsak et teoretisk innblikk i trykte medier og hvilke rammebetingelser som ligger i grafisk produksjon. farger og repro o cmyk, rgb, pms og andre o kalibrering fra scanning til trykk o raster fontteknologi o fontproblematikk på ulike plattformer o digital overføring papir o papirtyper, -kvaliteter og -fremstilling o gramvekt, opasitet og formater klargjøring for trykk ulike trykk- og printprosesser o boktrykk, offset, arktrykk/rotasjon, silketrykk, flekso, digitaltrykk o kunstorienterte trykkmetoder ferdiggjøring av trykksak o falsing, hefting, beskjæring o innbinding Det gis 1 obligatorisk teoretisk oppgave. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgaven underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent den fastlagte obligatoriske oppgaven til fastsatt tid. Eksamen 3 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 21

22 Webutvikling 5 studiepoeng Studenten skal tilegne seg tekniske kunnskaper og ferdigheter i å utvikle og publisere websider ved hjelp av aktuell programvare. Studenten skal tilegne seg forståelse for de grunnleggende prinsipper og funksjoner i forhold til webproduksjon. Kurset har hovedvekt på den tekniske siden ved webproduksjon og gir opplæring i å utvikle webområder ved hjelp av fagspesifikk programvare for webpublisering. Kurset er praktisk og teoretisk rettet. skjerm som medium filstørrelser og nedlastningshastighet tilrettelegging av bilder, farger og grafikk for web brukergrensesnitt, arkitektur og navigering praktisk implementering av websider dynamiske websider bruk av rammer, tabeller og stilsett (CSS) Det gis 2 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent den fastlagte obligatoriske oppgaven til fastsatt tid. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurderingen er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 22

23 Organisering og innhold tredje studieår 5. semester Prosjekt 15 studiepoeng Gjennom prosjektarbeidet skal studenten i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver erfare praktisk og teoretisk bruk av kunnskaper og ferdigheter ervervet i studiet. Prosjektet er et praktisk og teoretisk arbeid som gjennomføres i grupper av 3-4 studenter som arbeider selvstendig under veiledning. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med en organisasjon eller næringsvirksomhet som et oppdrag for denne. Profilering for oppdragsgiver o etablere kontakt med oppdragsgiver o problemformulering o prosjektskisse og fremdriftsplan o bakgrunnsundersøkelser og idéutvikling o kommunikasjonsstrategi o konseptutvikling og konsepttesting o visualisering av idé og konsept på ulike kommunikasjonsflater Det foreligger mer detaljerte praktiske retningslinjer for prosjektet som må følges. Den praktiske delen av prosjektarbeidet skal ledsages av en skriftlig rapport på inntil ord, der prosjektet dokumenteres fra problemstilling, idé til ferdig grafisk produkt. Rapporten skal synliggjøre høgskolens krav til forskningsbasert arbeid. Påstander, teorier, arbeidsmåter og valgte metoder skal begrunnes og så langt som mulig dokumenteres. Rapporten skal også beskrive hvilke roller, arbeidsoppgaver og ansvar de enkelte gruppemedlemmer har hatt under prosjektarbeidet. Andre ressurspersoner oppgis også. Prosjektskisse, fremdriftsplan fremlegges og kommunikasjonsstrategi fremføres for godkjenning i forskjellige faser av arbeidet. Eksamen Produkter og dokumentasjon med rapport skal innleveres til fastsatt tid. Etter innlevering gir hver studentgruppe en felles muntlig presentasjon av prosjektarbeidet. Deretter avholdes individuell muntlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 23

24 Entreprenørskap 8 studiepoeng Studenten skal tilegne seg forståelse for designerens rolle i verdiskapningskjeden og hvordan man kan skape og utvikle sin egen virksomhet. Kurset er i hovedsak teoretisk orientert og gir en innføring i designerens rolle i yrkeslivet og hvilke rammebetingelser designeren står overfor. bedriftsutvikling og etablering o organisasjonsteori o ulike typer foretak o foretaksstrategi o markedsplanlegging o prosjektledelse o budsjett inntekts og kostnadsberegning designerens rolle i yrkeslivet o økonomiske rammebetingelser for designprosesser o kundekontakt presentasjon og argumentasjon etikk, lover og regler Det skal gjennomføres 1 obligatorisk teoretisk oppgave. Det gis vurdering av oppgaven underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent den fastlagte obligatoriske oppgaven til fastsatt tid. Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 24

25 Vitenskapelig metode og konseptutvikling 7 studiepoeng Med vekt på samfunnsvitenskapelig metode skal studenten kunne samle inn, bearbeide og tolke hensiktsmessig informasjon for derigjennom å utvikle optimale design- og kommunikasjonsløsninger. Kurset gir teoretisk og praktisk innføring i hvordan man definerer og utvikler ulike konsepter ved å anvende informasjon som er samlet inn på en formålstjenelig måte fra de riktige kildene. konseptutviklingsprosessen vitenskapsteori problemformulering o beslutningsproblem o undersøkelsesproblem kvalitative og kvantitative metoder valg av undersøkelsesmetode o eksplorerende o deskriptiv o kausale måleutvikling datainnsamlingsmetode og utvalg validering og dataanalyse tolkning og rapportering Det skal gjennomføres 1 obligatorisk teoretisk oppgave. Oppgaven skal være relatert til, og inngå som forberedelse til prosjektet. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgaven underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent den fastlagte obligatoriske oppgaven til fastsatt tid. Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 25

26 6. semester Fordypning i visuell kommunikasjon 30 studiepoeng Studenten skal kunne fordype seg i et selvvalgt tema innenfor merkevarebygging og redaksjonell design. Studenten skal tilegne seg kunnskap om fagrelevante forskningsmetoder som kan anvendes i den faglige fordypningen. Kurset er en praktisk og teoretisk fordypning innenfor et studierelevant fagområde. fagrelevant forskningsmetode selvvalgt fordypning innenfor merkevarebygging eller redaksjonell design o Merkevarebygging: Bedriftsprofilering Produktprofilering Reklame o Redaksjonell design: Magasin/tidsskrift/avis Bok/bokomslag Elektroniske medier Fordypningsstudiet skal munne ut i en individuell praktisk og teoretisk fordypningsoppgave. Den teoretiske delen skal ha et omfang på inntil 6500 ord. Det foreligger praktiske retningslinjer for fordypningsstudiet som må følges. Det skal innleveres 2 obligatoriske statusrapporter underveis i fordypningsstudiet. Det gis vurdering i form av veiledning underveis. Statusrapportene må være innlevert og godkjent til fastsatt tid før innlevering av fordypningsoppgaven. Eksamen Etter innlevering foretar studenten en muntlig presentasjon av fordypningsarbeidet for kursets sensorer. Fordypningsarbeidet med påfølgende muntlig sensorhøring er å regne som kursets avsluttende eksamen. Eksamen vurderes med gradert. Den praktiske, teoretiske og muntlige delen av eksamen vurderes med en felles slutt der den praktiske delen teller 50 %, den teoretiske delen 30 % og den muntlige delen 20 %. 26

27 sformer underveis Obligatoriske oppgaver som innleveres underveis i emnene vurderes til Godkjent/Ikke godkjent. Avsluttende vurderinger Det benyttes to skalaer for avsluttende vurdering av studiets emner. Etter den graderte skalaen A-F gis en A-E for bestått og F for ikke bestått. I tilegg benyttes vurderingsformen Bestått/Ikke bestått Retningslinjene for gradert skala er: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Mangler både detaljkunnskap og oversikt. For vurderingene Bestått og Ikke bestått ligger følgende retningslinjer til grunn: Bestått: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene til detaljkunnskap og oversikt og til selvstendig bruk av kunnskap. Ikke bestått: Prestasjonen tilfredsstiller ikke minimumskravene. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. Mangler både detaljkunnskap og oversikt. Studieprogresjon Studenten må normalt ha bestått alle emner i 1. semester, for å fortsette i 3. semester, alle emner i 2. semester for å fortsette i 4. semester, alle emner i 3. semester for å fortsette i 5. semester og alle emner i 4. semester for å fortsette i 6. semester. Det henvises for øvrig til høyskolens eksamensreglement. 27

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2012 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/44 Dato Sign Endring

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2012 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Studieplan. studieårene 2014-2017. Bachelorgrad i optometri. kull 2014

Studieplan. studieårene 2014-2017. Bachelorgrad i optometri. kull 2014 Studieplan studieårene 2014-2017 Bachelorgrad i optometri kull 2014 HBV: Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for Helsevitenskap Institutt for optometri og synsvitenskap Frogsvei 41, 3611 Kongsberg

Detaljer

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for design Studieplan for toårig masterstudium i design 120 Studiepoeng Godkjent Nokut 25.01.05, publisert 08.03.06 Innholdsfortegnelse: 1. DESIGNUTDANNINGENS PROFIL... 2

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole BYGG Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier

Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Programplan for Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier Programme in Design and Communication in Digital Media 60 studiepoeng Deltid over 2 år Bachelornivå Godkjent av rektor ved Høgskolen

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer