STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2006"

Transkript

1 DRAMMEN Institutt for visuell kommunikasjon 2006 STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON Revidert våren Godkjent i Utdanningsutvalget Basert på tidligere plan vedtatt i høgskolens styre 20. oktober

2 INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 MÅL FOR UTDANNINGEN... 5 OPPTAKSKRAV... 5 KOMPETANSE... 6 STUDIETS OPPBYGGING studieår studieår studieår... 7 ARBEIDSKRAV... 8 VURDERING OG EKSAMENSFORMER... 8 UNDERVISNING, STUDIE OG ARBEIDSMÅTER... 8 UTDANNINGSPLAN... 9 INTERNASJONALISERING... 9 PENSUM... 9 MATERIALER... 9 ORGANISERING OG INNHOLD FØRSTE STUDIEÅR semester Grunnleggende grafisk design Visuell kultur Elektroniske verktøy semester Grafisk design og illustrasjon Visuell kultur Foto og bildebehandling

3 rettet kommunikasjon ORGANISERING OG INNHOLD ANDRE STUDIEÅR semester Redaksjonell design rettet kommunikasjon Kommunikasjon, tekst og medier semester Strategisk design Grafisk produksjonsteknikk Webutvikling ORGANISERING OG INNHOLD TREDJE STUDIEÅR semester Prosjekt Entreprenørskap Vitenskapelig metode og konseptutvikling semester Fordypning i visuell kommunikasjon VURDERINGSFORMER STUDIEPROGRESJON

4 Innledning Mengden av informasjon, den teknologiske utviklingen, nye medier og de økte behovene for kommunikasjon i samfunnet bekrefter nødvendigheten av gode studietilbud innenfor grafisk design i ulike medier. Det synliggjør også behovet for gode profesjonsutdanninger, grunnutdanninger som basis for videre studier på mastergradsnivå, og forskning innenfor feltet. I tillegg til å imøtekomme arbeidslivets behov, er det en stor utfordring for utdanningen å imøtekomme behovene for høyere utdanning i grafisk design for elever fra ulike studieretninger i videregående skoler og fagskoler innenfor medier og design. Som skapende prosess representerer visuell kommunikasjon et fagområde med komplekse problemstillinger knyttet til bl.a. merkevarebygging og redaksjonell design. Bachelorstudiet er tilpasset den nye gradsstrukturen, og kan kombineres med studier ved andre høgere utdanningsinstitusjoner. Studiet retter seg mot personer med kreative, praktiske og teoretiske evner. Studentene skal utvikle ferdigheter i visualisering og må ha interesse for ny teknologi, kultur og visuelle uttrykksformer. Den treårige utdanningen gir til sammen 180 studiepoeng og har generell studiekompetanse eller realkompetanse som opptaksgrunnlag. I tillegg gjennomføres en opptaksprøve som bidrar til en kvalitetssikring av studiet og som representerer et kvalitetsstempel for de studentene som tas opp ved studiet. Det tas forbehold om endringer i studieplan og undervisningstilbud. 4

5 for utdanningen Bachelorstudiet skal kvalifisere studentene til strategisk tenking, kommunikativ forståelse, kreativitet, idéutvikling, planlegging og design i ulike medier. Studiet skal: utvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter, kreativitet og analytiske evner slik at de blir best mulig forberedt for en yrkeskarriere som grafisk designer, og/eller for videre studier ved høyskole eller universitet. gjøre studentene i stand til å foreta de riktige valg innenfor grafisk design i forhold til merkevarebygging og redaksjonell design. forberede studentene på en arbeidssituasjon hvor designeren i samspill med andre fagpersoner skal utarbeide en visuell profil som sikrer oppdragsgiver en målrettet kommunikasjon for sin organisasjon, bedrift eller for sitt produkt. gi kunnskap og forståelse for hvilke hensyn som må tas ved valg av form og medium: funksjon, estetikk, det enkelte mediets, verktøyets og produktets muligheter og begrensninger, samt produksjonsmessige og økonomiske konsekvenser av ulike valg. gjøre studentene i stand til å beherske teori, praktisk utforming og evne til kritisk refleksjon. De skal kunne integrere ulike kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføring av praktiske oppgaver, samt beskrive og begrunne sine valg. Opptakskrav For å bli tatt opp ved studiet, kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. I tillegg kreves bestått opptaksprøve, som viser tilstrekkelig evne til kreativitet og formforståelse. Studenter som ikke har basiskunnskaper innenfor aktuelle tegne-, layout- og bildebehandlingsprogrammer, må delta på verktøykurs som arrangeres i forkant av studiestart og/eller i løpet av 1. semester. 5

6 Kompetanse Gjennomført og bestått studium fører frem til graden Bachelor i Visuell kommunikasjon. Graden kan danne grunnlag for videre studier på mastergradsnivå innenfor samme eller beslektede fagområder. Studiet gir også en solid profesjonsutdanning innenfor visuell kommunikasjon. Gjennomført og bestått studium gir et godt grunnlag for å gå ut i yrkeslivet i virksomheter som design-, informasjons- og reklamebyråer eller som designere og rådgivere i markeds- og informasjonsavdelinger i andre næringsbedrifter og organisasjoner. I et konkurransepreget arbeidsmarked vil en Bachelorgrad representere et kvalitetsstempel for fremtidige arbeidsgivere. Den faglige bredden som studiet gir, kan også bidra til å danne en god plattform for oppstart av egen virksomhet. Studiets oppbygging Studiet er oppbygd av emner med 5 til 30 studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng pr. år. 1. studieår 1. semester Emnekode Emne Studiepoeng inntil VISDES100 Grunnleggende 12 4 praktiske design oppgaver VISKUL110 Visuell kultur teoretiske oppgaver VISELV101 Elektroniske 10 2 praktiske verktøy oppgaver 30 8 Eksamen/avsl. vurdering Mappevurdering 4 t. skriftlig eksamen 3 d. praktisk hjemmeeks. 2. semester Emnekode Emne Studiepoeng inntil VISDES200 Grafisk design og 10 3 praktiske illustrasjon oppgaver VISKUL210 Visuell kultur teoretiske oppgaver VISFOB201 Foto og 8 2 praktiske bildebehandling oppgaver VISMAK211 rettet 5 1 teoretisk kommunikasjon 1 oppgave 30 8 Eksamen/avsl. vurdering Mappevurdering 4 t. skriftlig eksamen Mappevurdering 3 t. skriftlig eksamen 6

7 2. studieår 3. semester Emne Emnekode VISDES300 Redaksjonell design VISMAK311 rettet kommunikasjon 2 VISKOM312 Kommunikasjon, tekst og medier Studiepoeng inntil 10 3 praktiske oppgaver 10 2 teoretiske oppgaver 10 2 teoretiske oppgaver 30 7 Eksamen/avsl. vurdering Mappevurdering 4 t. skriftlig eksamen 4 t. skriftlig eksamen 4. semester Emnekode Emne Studiepoeng inntil VISDES400 Strategisk design 20 5 oppg: 4 prakt. og 1 teoretisk VISGRP413 Grafisk produksj. 5 1 teoretisk teknikk oppgave VISWEB401 Webutvikling 5 2 praktiske oppgaver 30 8 Eksamen/avsl. vurdering Mappevurdering 3 t. skriftlig eksamen Mappevurdering 3. studieår 5. semester Emnekode Emne Studiepoeng inntil VISPRO500 Prosjekt 15 1 prosjektskisse i startfasen VISENT514 Entreprenørskap 8 1 teoretisk VISMET515 Vit. metode og konseptutvikling oppgave 7 1 teoretisk oppgave 30 3 Eksamen/avsl. vurdering Prosjekt + muntlig 4 t. skriftlig eksamen 4 t. skriftlig eksamen 6. semester Emnekode VISFOR600 Emne Fordypning i visuell komm. Studiepoeng inntil 30 2 statusrapporter underveis 30 Eksamen/avsl. vurdering Fordypningsoppg.+muntlig 7

8 Med utgangspunkt i de enkelte emnenes omfang og egenart, gis det et antall obligatoriske oppgaver innenfor hvert emne. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i det enkelte emne, må vedkommende ha gjennomført og fått godkjent alle fastlagte obligatoriske oppgaver innenfor emnet til fastsatt tid. Det gjelder også for at emnet kan vurderes til bestått, i emner der det ikke avholdes tradisjonell skoleeksamen, og ved innlevering av mappe, for avsluttende mappevurdering i de emnene som har denne vurderingsformen. Praktiske oppgaver ledsages av krav til skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. I tillegg kommer ulike øvelser i form av utprøvinger, oppøving av tekniske ferdigheter og lignende, som bør gjennomføres som ferdighetstrening og for å øke den faglige forståelsen. og eksamensformer De obligatoriske oppgavene ledsages av veiledning og muntlig vurdering underveis i de ulike emnene. De avsluttende vurderingene for hvert emne varierer fra mappevurderinger til skriftlige 3-4 timers eksamener, praktisk og/eller teoretiske hjemme-eksamener, muntlige eksamener, samt praktisk-teoretisk fordypning og praktisk-teoretisk prosjekt kombinert med muntlig høring. Undervisning, studie og arbeidsmåter Emnene i Bachelorutdanningen avgrenses gjennom beskrivelse av de enkelte emnenes mål og innhold. Til sammen utgjør emnene en helhet, og løsning av praktiske, realistiske oppgaver gjennom hele studiet skal bidra til at studentene ikke taper helheten og sammenhengen mellom de enkelte emner av syne. Det utarbeides detaljerte undervisningsplaner for emnene i hvert semester, som viser hvilke oppgaver som gis innenfor de ulike emner. Undervisningen i høgskoler skal være forskningsbasert. I tillegg legges det opp til læringsformer som utfordrer studentene til aktiv kunnskapssøking gjennom ny forskningslitteratur. Biblioteket tilbyr tjenester i å søke og innhente forskningsrelatert litteratur. Det er et mål å stimulere til selvstendig, kreativ, utforskende og kritisk tenkning. Studiets varierte undervisnings- og arbeidsformer er ment å skulle styrke dette. Undervisnings- og arbeidsformer varierer mellom: forelesninger undervisning ved utdeling av oppgaver individuelt praktisk og teoretisk arbeid praktisk og teoretisk gruppearbeid prosjektarbeid felles og individuell veiledning fellesgjennomgang av oppgaver 8

9 argumentasjon og presentasjon av egne oppgaver dialog og diskusjoner i grupper og plenum ferdighetstrening gjennom øvelser kreative workshops selvstudium Teoriundervisningen er knyttet til hovedpunkter i pensum og til områder hvor litteraturdekningen er dårlig. I emner med hovedvekt på praktisk oppgaveløsning er teoriundervisningen nært knyttet til tematikken i de ulike oppgavene. Studiet tilstreber et aktivt samarbeid med arbeids- og næringsliv gjennom prosjektarbeid i samarbeid med bedrifter og ekskursjoner til design og produksjonsbedrifter i nærmiljøet og i Østlandsregionen forøvrig. Det arrangeres aktuelle studiereiser i løpet av studietiden. Til obligatoriske oppgaver gis deler av undervisning og veiledning ved oppgavestart. Det forutsettes derfor at studentene deltar ved oppgavestart for å få den nødvendige informasjon og veiledning om oppgaven. Studentene plikter å holde seg orientert om studiet via nettet, gjennom å følge med på instituttets meldingssider på Blackboard, der det legges ut fortløpende aktuell informasjon om studiet, som for eksempel endringer i undervisningsplan, innleveringsfrister og lignende. Studentene plikter også å følge med på studentmail. Utdanningsplan I tråd med kvalitetsreformen inngås en avtale mellom student og studiested i form av en individuell utdanningsplan for hver student ved oppstart av studiet. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens ansvar og forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter. Internasjonalisering Som ledd i høgskolens satsning på internasjonalisering, kan studentene velge å ta et semester i utlandet. Instituttet anbefaler at et utenlandsopphold tas i 6. semester, dvs. vårsemesteret 3. år. Pensum Det utarbeides pensumlister for hvert emne. Omfanget på pensum er ca. 70 sider pr. studiepoeng i teoretiske emner, og sider pr. studiepoeng i praktiske emner. I tillegg er forelesninger og ekskursjoner å anse som pensum. Det forutettes at den enkelte student leser pensumlitteraturen i takt med studieprogresjonen, og deltar i felles læringsprosesser. Materialer Det anbefales at studentene skaffer sine egne bærbare datamaskiner. Maskiner og programvare kan kjøpes gjennom skolen. I tillegg må det påregnes utgifter til skrive og tegnemateriell, mapper og lignende. 9

10 Organisering og innhold første studieår 1. semester Grunnleggende grafisk design 12 studiepoeng Studenten skal tilegne seg basiskunnskaper og lære å beherske de visuelle estetiske virkemidler som ligger til grunn for grafisk design i trykte og elektroniske medier. Kurset er i hovedsak praktisk rettet, og gir basisopplæring i de estetiske virkemidler som ligger til grunn for å skape ønskede uttrykk innenfor grafisk design. idéutvikling og kreative prosesser tegning og illustrasjon o tegning og illustrasjon som kommunikasjon o komposisjon o rom, form, volum, proposjoner og perspektiv o skisseteknikker o forenkling og abstrahering o anvendelse av tegneprogrammer fargebruk og fargeteori o kontraster o fargesymbolikk o programrelatert fargebruk typografi og layout o grunnleggende typografi o innføring i skrift og kalligrafi o maler og gridsystemer presentasjon av eget arbeid Det skal gjennomføres 4 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis. Obligatoriske oppgaver skal innleveres til fastsatt tid for godkjenning av faglærer. Oppgaver som leveres inn etter fristen, vil ikke bli godkjent. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurderingen er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 10

11 Visuell kultur 1 8 studiepoeng Studentene skal tilegne seg en referanseramme for å forstå betydningen av symboler og kulturell kommunikasjon i et historisk perspektiv, og hvordan dette bidrar til identitet og meningsdannelse. Kurset er teoretisk og gir innføring i kultur-, kunsthistorie og bildeanalyse sett i relasjon til den teknologiske utvikling. kultur- og kunsthistorie (frem til ca. 1850) o kunst- og stilepoker o symboler skrifthistorie o skriftens betydning som visuelt språk o teknologisk og stilhistorisk utvikling bildeanalyse og bilder sett i et historisk perspektiv semiotikk i et designfaglig perspektiv. Det skal gjennomføres 2 obligatoriske teoretiske oppgaver. Det gis vurdering av oppgavene underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen må vedkommende ha utført og fått godkjent de fastlagte obligatoriske oppgavene til fastsatt tid. Eksamen 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 11

12 Elektroniske verktøy 10 studiepoeng Studenten skal tilegne seg ferdigheter på et høyere nivå innenfor aktuell fagspesifikk programvare. I tillegg skal studenten tilegne seg grunnleggende teknisk forståelse for utvikling av design for web. Kurset gir praktisk og teoretisk videreopplæring i fagspesifikke tegne- og designprogrammer. programspesifikk kunnskap o bildebehandling o typografi og gridsystemer o fargebruk og fargestyring o vektorgrafikk o ulike bilde og tekstformater o design for web skanning tilrettelegging for trykk grunnleggende webutvikling Det skal gjennomføres 2 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis i modulen. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent de obligatoriske oppgavene til fastsatt tid. Eksamen 3 dagers praktisk hjemmeeksamen. Eksamen vurderes med gradert. 12

13 2. semester Grafisk design og illustrasjon 10 studiepoeng Studenten skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter innenfor grafisk design og illustrasjon i trykte og elektroniske medier. Kurset gir praktisk opplæring i grafisk design og illustrasjon, samt hvilke strategiske og estetiske hensyn som ligger til grunn for å skape et ønsket visuelt uttrykk. konsept- og idéutvikling design for trykte- og elektroniske medier o redaksjonell design o aksidenstrykksaker o webdesign farge som et kommunikativt virkemiddel bildebruk og valg av bildeuttrykk visuell identitet, bl.a. utforming av symboler og logoer typografi o skriftens innebygde er o fontvalg for web og trykk o fontdesign illustrasjon o tradisjonelle og digitale teknikker o ulike retninger innenfor illustrasjon Det skal gjennomføres 3 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis. Obligatoriske oppgaver skal innleveres til fastsatt tid for godkjenning av faglærer. Oppgaver som leveres inn etter fristen, vil ikke bli godkjent. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurderingen er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 13

14 Visuell kultur 2 7 studiepoeng Studenten skal tilegne seg forståelse for sammenhengen mellom kunst- og designutvikling på den ene siden og utviklingen innenfor teknologi og samfunn på den andre siden. Kurset er teoretisk og gir innføring i den nyere visuelle kommunikasjonens historie og i bildets retoriske uttrykk historisk, politisk og kommersielt. moderne kunsthistorie designhistorie nyere skrifthistorie bildeanalyse - semiotikk og bildets retorikk estetikk kultur, normer og trender Det skal gjennomføres 2 obligatoriske teoretiske oppgaver. Det gis vurdering av oppgavene underveis i kurset For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent de obligatoriske oppgavene til fastsatt tid. Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 14

15 Foto og bildebehandling 8 studiepoeng Studenten skal tilegne seg kunnskap og grunnleggende tekniske ferdigheter om fotografering, kjennskap til fotografiske virkemidler og forståelse for fotografi og video som visuelle medier. Kurset er praktisk orientert og gir innføring i digitale fototeknikker. I tillegg gir kurset innføring i bruk av fotografi både som selvstendig uttrykk, og i ulike kommunikasjonskontekster. digital kamerabruk foto o fototeknikk og effekter o lyssetting o bildeforståelse og komposisjon video o kamerabruk o bilde og lydproblematikk o dramaturgi og storyboard o redigering ulike fotosjangere o reportasje- og produktfotografering o reklamefotografering o portrettfotografering redigering og elektronisk etterbehandling o fotomanipulasjon og montasje o implementering av foto i designløsninger o klargjøring av foto for trykk og skjerm Det skal gjennomføres 2 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis. Obligatoriske oppgaver skal innleveres til fastsatt tid for godkjenning av faglærer. Oppgaver som leveres inn etter fristen, vil ikke bli godkjent. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurderingen er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 15

16 rettet kommunikasjon 1 5 studiepoeng Studenten skal kunne identifisere et foretak og dets varer eller tjenesters posisjon i markedet. Videre skal studenten velge riktig utforming av promosjonen overfor foretakets målgrupper, sett i forhold til produkt, pris og distribusjon. Kurset er i hovedsak teoretisk orientert og gir en innføring i markedsorientert tekning. foretakets visjon og forretningsidé situasjonsanalyse foretakets mål og overordnede strategier foretakets merkestrategi markedsmål og markedsstrategier o segmentering og målgruppeutvelgelse o konsumentatferd o posisjonering o markedsføringsmiksen Det skal gjennomføres 1 obligatorisk teoretisk oppgave. Det gis vurdering av oppgaven underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent den fastlagte obligatoriske oppgaven til fastsatt tid. Eksamen 3 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 16

17 Organisering og innhold andre studieår 3. semester Redaksjonell design 10 studiepoeng Studenten skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i idéutvikling og formidling av budskap innenfor redaksjonell design. Kurset gir praktisk og teoretisk kunnskap om budskapsformidling i ulike trykte medier. målrettet budskaps- og idéutvikling sammenhengen mellom bilde og tekst typografi o tekstombrekking o gridsystemer o leselighet og lesbarhet redaksjonell design o bokdesign o magasin- og avisdesign o parallell- og krysspublisering o rapporter og brosjyrer Det skal gjennomføres 3 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis Obligatoriske oppgaver skal innleveres til fastsatt tid for godkjenning av faglærer. Oppgaver som leveres inn etter fristen, vil ikke bli godkjent. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurdering er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 17

18 rettet kommunikasjon 2 10 studiepoeng Studenten skal kunne definere kommunikasjonens formål og konsekvenser, slik at målgruppen etablerer sterke, positive og unike assosiasjoner til foretakets merkenavn. Studenten skal kunne planlegge kommunikasjonen og velge riktig medium. Kurset er i hovedsak teoretisk orientert og gir en videreføring i markedskommunikasjon, konsumentatferd og merkevarebygging, med fokus på hvordan man definerer en klar kommunikasjonsstrategi. kreative prosesser og konseptutvikling o kreativ prosessplanlegging o kreativ prosessutvikling o strategi implementering konsumentatferd o psykologiske og sosiologiske teorier o informasjonssøke- og beslutningsprosesser merkevarebygging og merkeverdi o merkekonsepter, merkeelementer og merkepersonlighet o merkeallianser og merkerelasjoner markedskommunikasjon o kommunikasjonsstrategier o kommunikasjonens oppmerksomhetseffekter og holdningsdannelse o kampanjeplanlegging o mediekanaler og distribusjon Det skal gjennomføres 2 obligatoriske teoretiske oppgaver. Det gis vurdering av oppgavene underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent de fastlagte obligatoriske oppgavene til fastsatt tid. Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 18

19 Kommunikasjon, tekst og medier 10 studiepoeng Studenten skal tilegne seg generell kunnskap om medier og mediesamfunnet, og om kommunikasjon i ulike medier. Studenten skal videre tilegne seg kunnskap og forståelse for interaksjonen mellom tekst og visuelle uttrykk i ulike medier. Kurset gir teoretisk innføring i mediekunnskap, kommunikasjon og interaksjon mellom tekst og visuelle uttrykk. mediekunnskap o kommunikasjon i ulike medier o kommunikasjonssamfunnet o kommunikasjonsteori og modeller tekstanalyse og tekstforståelse o sjangere og ulike typer tekster o interaksjon mellom tekst og visuelle uttrykk o tone of voice kommersielle tekster o reklametekster, bildetekster og slagord o argumentasjonsteknikk Det skal gjennomføres 2 obligatoriske teoretiske oppgaver. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent de fastlagte obligatoriske oppgavene til fastsatt tid. Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 19

20 4. semester Strategisk design 20 studiepoeng Studenten skal tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i strategisk utforming av et foretaks profil og se sammenhengene mellom ulike kommunikasjonsflater. Kurset gir praktisk og teoretisk videreføring i merkevarebygging, design av visuelle profiler og kampanjer i trykte og elektroniske medier. idé- og konseptutvikling merkevarebygging o identitetsutvikling o profilering i trykte og elektroniske medier utforming av merkeelementer o logo o design av merkenavn o symboler og er vedlikehold og forsterkning av visuell identitet og image design for elektroniske medier o innhold, kontekst, kommunikasjon, forbindelse, fellesskap, individuell brukertilpasning og handel o utvikling av visuelle virkemidler for web o typografi for skjerm o animasjon o interaktivitet kommunikasjonsflater o trykte og elektroniske medier o reklame- og kampanjeelementer o emballasje Det skal gjennomføres 5 obligatoriske oppgaver, herav 4 praktiske og 1 teoretisk. Praktiske oppgaver ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Det gis vurdering av oppgavene underveis. Obligatoriske oppgaver skal innleveres til fastsatt tid for godkjenning av faglærer. Oppgaver som leveres inn etter fristen, vil ikke bli godkjent. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurderingen er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 20

21 Grafisk produksjonsteknikk 5 studiepoeng Studenten skal tilegne seg kunnskap om, og forståelse for, tekniske rammebetingelser knyttet til grafisk produksjon. Dette for å kunne gjennomføre målrettede designløsninger og effektiv kommunikasjon med klienter og leverandører. Kurset gir i hovedsak et teoretisk innblikk i trykte medier og hvilke rammebetingelser som ligger i grafisk produksjon. farger og repro o cmyk, rgb, pms og andre o kalibrering fra scanning til trykk o raster fontteknologi o fontproblematikk på ulike plattformer o digital overføring papir o papirtyper, -kvaliteter og -fremstilling o gramvekt, opasitet og formater klargjøring for trykk ulike trykk- og printprosesser o boktrykk, offset, arktrykk/rotasjon, silketrykk, flekso, digitaltrykk o kunstorienterte trykkmetoder ferdiggjøring av trykksak o falsing, hefting, beskjæring o innbinding Det gis 1 obligatorisk teoretisk oppgave. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgaven underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent den fastlagte obligatoriske oppgaven til fastsatt tid. Eksamen 3 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 21

22 Webutvikling 5 studiepoeng Studenten skal tilegne seg tekniske kunnskaper og ferdigheter i å utvikle og publisere websider ved hjelp av aktuell programvare. Studenten skal tilegne seg forståelse for de grunnleggende prinsipper og funksjoner i forhold til webproduksjon. Kurset har hovedvekt på den tekniske siden ved webproduksjon og gir opplæring i å utvikle webområder ved hjelp av fagspesifikk programvare for webpublisering. Kurset er praktisk og teoretisk rettet. skjerm som medium filstørrelser og nedlastningshastighet tilrettelegging av bilder, farger og grafikk for web brukergrensesnitt, arkitektur og navigering praktisk implementering av websider dynamiske websider bruk av rammer, tabeller og stilsett (CSS) Det gis 2 obligatoriske praktiske oppgaver som ledsages av skriftlig refleksjon og begrunnelse for valg knyttet til pensum. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgavene underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent den fastlagte obligatoriske oppgaven til fastsatt tid. Studenten kan arbeide videre med oppgavene etter godkjenning. Eksamen: mappevurdering Ved kursavslutning samles oppgavene i en mappe for innlevering. Mappen blir vurdert med en gradert. Mappevurderingen er å regne som den avsluttende vurderingen i kurset. 22

23 Organisering og innhold tredje studieår 5. semester Prosjekt 15 studiepoeng Gjennom prosjektarbeidet skal studenten i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver erfare praktisk og teoretisk bruk av kunnskaper og ferdigheter ervervet i studiet. Prosjektet er et praktisk og teoretisk arbeid som gjennomføres i grupper av 3-4 studenter som arbeider selvstendig under veiledning. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med en organisasjon eller næringsvirksomhet som et oppdrag for denne. Profilering for oppdragsgiver o etablere kontakt med oppdragsgiver o problemformulering o prosjektskisse og fremdriftsplan o bakgrunnsundersøkelser og idéutvikling o kommunikasjonsstrategi o konseptutvikling og konsepttesting o visualisering av idé og konsept på ulike kommunikasjonsflater Det foreligger mer detaljerte praktiske retningslinjer for prosjektet som må følges. Den praktiske delen av prosjektarbeidet skal ledsages av en skriftlig rapport på inntil ord, der prosjektet dokumenteres fra problemstilling, idé til ferdig grafisk produkt. Rapporten skal synliggjøre høgskolens krav til forskningsbasert arbeid. Påstander, teorier, arbeidsmåter og valgte metoder skal begrunnes og så langt som mulig dokumenteres. Rapporten skal også beskrive hvilke roller, arbeidsoppgaver og ansvar de enkelte gruppemedlemmer har hatt under prosjektarbeidet. Andre ressurspersoner oppgis også. Prosjektskisse, fremdriftsplan fremlegges og kommunikasjonsstrategi fremføres for godkjenning i forskjellige faser av arbeidet. Eksamen Produkter og dokumentasjon med rapport skal innleveres til fastsatt tid. Etter innlevering gir hver studentgruppe en felles muntlig presentasjon av prosjektarbeidet. Deretter avholdes individuell muntlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 23

24 Entreprenørskap 8 studiepoeng Studenten skal tilegne seg forståelse for designerens rolle i verdiskapningskjeden og hvordan man kan skape og utvikle sin egen virksomhet. Kurset er i hovedsak teoretisk orientert og gir en innføring i designerens rolle i yrkeslivet og hvilke rammebetingelser designeren står overfor. bedriftsutvikling og etablering o organisasjonsteori o ulike typer foretak o foretaksstrategi o markedsplanlegging o prosjektledelse o budsjett inntekts og kostnadsberegning designerens rolle i yrkeslivet o økonomiske rammebetingelser for designprosesser o kundekontakt presentasjon og argumentasjon etikk, lover og regler Det skal gjennomføres 1 obligatorisk teoretisk oppgave. Det gis vurdering av oppgaven underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent den fastlagte obligatoriske oppgaven til fastsatt tid. Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 24

25 Vitenskapelig metode og konseptutvikling 7 studiepoeng Med vekt på samfunnsvitenskapelig metode skal studenten kunne samle inn, bearbeide og tolke hensiktsmessig informasjon for derigjennom å utvikle optimale design- og kommunikasjonsløsninger. Kurset gir teoretisk og praktisk innføring i hvordan man definerer og utvikler ulike konsepter ved å anvende informasjon som er samlet inn på en formålstjenelig måte fra de riktige kildene. konseptutviklingsprosessen vitenskapsteori problemformulering o beslutningsproblem o undersøkelsesproblem kvalitative og kvantitative metoder valg av undersøkelsesmetode o eksplorerende o deskriptiv o kausale måleutvikling datainnsamlingsmetode og utvalg validering og dataanalyse tolkning og rapportering Det skal gjennomføres 1 obligatorisk teoretisk oppgave. Oppgaven skal være relatert til, og inngå som forberedelse til prosjektet. Øvelser kan komme i tillegg. Det gis vurdering av oppgaven underveis. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen, må vedkommende ha utført og fått godkjent den fastlagte obligatoriske oppgaven til fastsatt tid. Eksamen 4 timers individuell skriftlig eksamen. Eksamen vurderes med gradert. 25

26 6. semester Fordypning i visuell kommunikasjon 30 studiepoeng Studenten skal kunne fordype seg i et selvvalgt tema innenfor merkevarebygging og redaksjonell design. Studenten skal tilegne seg kunnskap om fagrelevante forskningsmetoder som kan anvendes i den faglige fordypningen. Kurset er en praktisk og teoretisk fordypning innenfor et studierelevant fagområde. fagrelevant forskningsmetode selvvalgt fordypning innenfor merkevarebygging eller redaksjonell design o Merkevarebygging: Bedriftsprofilering Produktprofilering Reklame o Redaksjonell design: Magasin/tidsskrift/avis Bok/bokomslag Elektroniske medier Fordypningsstudiet skal munne ut i en individuell praktisk og teoretisk fordypningsoppgave. Den teoretiske delen skal ha et omfang på inntil 6500 ord. Det foreligger praktiske retningslinjer for fordypningsstudiet som må følges. Det skal innleveres 2 obligatoriske statusrapporter underveis i fordypningsstudiet. Det gis vurdering i form av veiledning underveis. Statusrapportene må være innlevert og godkjent til fastsatt tid før innlevering av fordypningsoppgaven. Eksamen Etter innlevering foretar studenten en muntlig presentasjon av fordypningsarbeidet for kursets sensorer. Fordypningsarbeidet med påfølgende muntlig sensorhøring er å regne som kursets avsluttende eksamen. Eksamen vurderes med gradert. Den praktiske, teoretiske og muntlige delen av eksamen vurderes med en felles slutt der den praktiske delen teller 50 %, den teoretiske delen 30 % og den muntlige delen 20 %. 26

27 sformer underveis Obligatoriske oppgaver som innleveres underveis i emnene vurderes til Godkjent/Ikke godkjent. Avsluttende vurderinger Det benyttes to skalaer for avsluttende vurdering av studiets emner. Etter den graderte skalaen A-F gis en A-E for bestått og F for ikke bestått. I tilegg benyttes vurderingsformen Bestått/Ikke bestått Retningslinjene for gradert skala er: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Mangler både detaljkunnskap og oversikt. For vurderingene Bestått og Ikke bestått ligger følgende retningslinjer til grunn: Bestått: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene til detaljkunnskap og oversikt og til selvstendig bruk av kunnskap. Ikke bestått: Prestasjonen tilfredsstiller ikke minimumskravene. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. Mangler både detaljkunnskap og oversikt. Studieprogresjon Studenten må normalt ha bestått alle emner i 1. semester, for å fortsette i 3. semester, alle emner i 2. semester for å fortsette i 4. semester, alle emner i 3. semester for å fortsette i 5. semester og alle emner i 4. semester for å fortsette i 6. semester. Det henvises for øvrig til høyskolens eksamensreglement. 27

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2013-2016 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2013 HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/12

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2004

STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON DRAMMEN. Institutt for visuell kommunikasjon 2004 DRAMMEN Institutt for visuell kommunikasjon 2004 STUDIEPLAN BACHELORGRAD I VISUELL KOMMUNIKASJON Vedtatt i høgskolens styre 20. oktober 2003 Revidert i april 2004 1 INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 MÅL FOR

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Årsstudium i mediefag Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2008 2011. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2008

STUDIEPLAN studieår 2008 2011. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2008 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår 2008 2011 Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2008 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Deltidsstudium i Publisering for web

Deltidsstudium i Publisering for web Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan Generell informasjon...2 Mål for studiet...2 Oppbygging av studiet...3 Modul 1 GRUNNLEGGENDE NETTSIDEPRODUKSJON...4 Deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan Visuell kommunikasjon. Studieår 2014-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

Emneplan Visuell kommunikasjon. Studieår 2014-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon Emneplan Visuell Studieår 2014-2015 Bachelor i Visuell Kommunikasjon HBV Handelshøgskolen og fakultet for Side 2/43 1. Studieår (gjelder for kull 2014) 1. Semester VISDES104 Grunnleggende design 7,5 Studiepoeng

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner)

Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner) Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik 2005-2006 Studieplan Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesigner) 30 studiepoeng vår 2006 - 2 - INNHOLD GENERELL

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø Studieår 2017-2020 Studieprogrammets navn (norsk) Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieprogrammets navn (engelsk) Bachelor in IT and Information

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Deltidsstudium i Publisering for web

Deltidsstudium i Publisering for web Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Deltidsstudium i Publisering for web (Webproduksjon) 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for mediedesign - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk

Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Deltidsstudium i design av trykksaker typografi, bilde og grafikk (Macdesign) 30 studiepoeng - 2-1. Innledning... 4 1.1. Studiets

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen.

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. Utdanning Høyere utdanning Bachelor i design ved fagområdet visuell kommunikasjon (2010 2013) Kunst- og designhøgskolen i Bergen ved

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Kunst og håndverk, årsstudium Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium som går over to semestre. Hvert semester

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i friluftsliv Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet i friluftsliv er en grunnutdanning på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer