MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Tid: 09:00"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/12 12/329 EVALUERING AV FLYKNINGPROSJEKT 15/12 12/310 SØKNAD TIL FISKERIFONDET 16/12 12/213 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD 17/12 12/154 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND 18/12 12/198 SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD 19/12 12/199 SØKNAD OM MIDLER FRA NÆRINGSFONDET 20/12 12/200 SØKNAD OM TILSKUDD 21/12 12/201 SØKNAD OM TILSKUDD - KOMPETANSEHEVING 22/12 12/215 23/12 12/216 24/12 12/217 SØKNAD TIL NÆRINGSFOND

2 25/12 12/220 26/12 12/222 27/12 12/223 28/12 12/224 29/12 12/225 30/12 12/265 INNSPILL TIL HØRING OM NASJONAL TRANSPORTPLAN Båtsfjord, Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører

3 Sak 14/12 EVALUERING AV FLYKNINGPROSJEKT Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/329 14/12 Formannskapet / Kommunestyret Prosjekt bosetting av flyktninger forlenges ett år fram til Stilling som prosjektleder i 50 % forlenges fram til og tilbys den som nå innehar stillingen Prosjektet samarbeider nærmere med NAV med sikte på at de overtar ansvaret for den kommunale flyktningtjenesten snarest mulig og senest innen prosjektets avslutning Båtsfjord kommune bosetter inntil videre ikke flere flyktninger enn de 20 (evt. med tillegg av familiegjenforening) vi vedtok å bosette i 2009 Utgiftene til prosjektet dekkes gjennom de statlige øremerkede tilskuddene til integrering (integreringstilskudd) og opplæring i norsk/ samfunnsfag (pr. capita-tilskudd) Prosjekt bosetting av flyktninger forlenges ett år fram til Stilling som prosjektleder i 50 % forlenges fram til og tilbys den som nå innehar stillingen Prosjektet samarbeider nærmere med NAV med sikte på at de overtar ansvaret for den kommunale flyktningtjenesten snarest mulig og senest innen prosjektets avslutning Båtsfjord kommune bosetter inntil videre ikke flere flyktninger enn de 20 (evt. med tillegg av familiegjenforening) vi vedtok å bosette i 2009 Utgiftene til prosjektet dekkes gjennom de statlige øremerkede tilskuddene til integrering (integreringstilskudd) og opplæring i norsk/ samfunnsfag (pr. capita-tilskudd) Bakgrunn: Jeg viser til følgende vedtak i kommunestyret : ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I Båtsfjord kommune svarer ja til anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette 20 flyktinger i I tillegg kommer evt. familiegjenforening. 2. Denne bosettingen organiseres i første omgang som et 3-årig prosjekt. Som prosjektleder tilsettes snarest mulig prosjektleder i 50 % stilling. Formannskapet Side 3

4 Sak 14/12 er inntil videre styringsgruppe for prosjektet. De vedtar snarest mulig prosjektorganisering, prosjektfinansiering og prosjektplan. 3. I oppstartfasen av prosjektet, som strekker seg fram til , må følgende arbeid prioriteres: a. Informasjon til Båtsfjord kommunes innbyggere b. Kontakt med direktoratet om bosetting av konkrete personer c. Nødvendig kompetanseutvikling av ansatte i Båtsfjord kommune Det er fra Båtsfjord kommune sin side ønskelig at en overveiende del av bosettingen finner sted høsten I henhold til vedtakets pkt. skulle bosettingen organiseres som et 3-årig prosjekt. Prosjektleder begynte i slutten av juli, og prosjektet strekker seg derfra fra Formannskapet vedtok : Båtsfjord kommune forsetter inntil videre å bosette nye flyktninger omtrent i det omfanget vi har gjort de siste 2 årene, dvs personer hvert år fram til prosjektavslutning i Evalueringen vil vise om vi skal fortsette å ta imot flere flyktninger. Vedlagt følger evalueringsrapport fra flyktningkonsulent Beate Sund. Hun vil også delta i formannskapets møte Rådmannens vurderinger: For å få til en vellykket bosetting og integrering av flyktninger mener jeg at kommunen må sørge for at følgende 4 forutsetninger er til stede: - God nok bolig - En kombinasjon av opplæring og arbeidserfaring som fyller en normal arbeidsdag - God opplæring i norsk/ samfunnsfag - En meningsfull fritid Etter mine vurderinger har vi klart å skaffe boliger som er greie nok. Når det gjelder de 3 øvrige forutsetningene er det min oppfatning at vi ikke har klart å legge godt nok til rette. Når kommunen mottar integreringstilskudd og tilbyr flyktningene et introduksjonsprogram så er det vår plikt i henhold til loven å tilby en kombinasjon av opplæring og arbeidserfaring som fyller en normal arbeidsdag. Dette har vi ikke klart. Vi fyller pr. i dag opp bare inntil 25 av 37,5 timer pr. uke i den enkeltes arbeidsplan. Dette skyldes ikke minst at det har vist seg vanskelig å finne praksisplasser i arbeidslivet. Fram til vi fikk tilsatt egen lærer for flyktningene fra høsten 2010 hadde vi også i lange perioder problemer med å tilby undervisning i norsk/ samfunnsfag. Dette har bedret seg siden. Imidlertid sliter vi med å kunne tilby grunnskole for voksne, noe som er en ordinært lovpålagt oppgave for kommuner. Derfor går en av flyktningene på skole i Hammerfest for tiden. Det ser også ut for å være utfordrende å integrere flyktningene i lokalsamfunnet. Det viser seg Side 4 av 23

5 Sak 14/12 vanskelig å knytte sosiale kontakter og vennskap på tvers av kulturer. Jeg tror nok ikke at Båtsfjordsamfunnet er fullt så åpent som mange av oss hevder. Etter en samlet vurdering er derfor mitt råd at Båtsfjord kommune tar imot de 20 flyktningene vi lovet å ta i mot i Dette vil skje i løpet av 2012, trolig før sommeren. Som det framgår av vedlegget til flyktningkonsulentens rapport har fire av de personene vi har bosatt flyttet. Vi har ennå ikke bosatt noen pga. familiegjenforening, men det kan skje. Det vil derfor være et betydelig behov for en flyktningkonsulent en tid framover. Jeg foreslår derfor at prosjektet forlenges ett år, fram til I løpet av det drøye året fram til da samarbeider prosjektet nærmere med NAV med sikte på at de overtar ansvaret for den kommunale flyktningetjenesten snarest mulig og senest innen prosjektets avslutning Utgiftene til dette dekkes gjennom de statlige tilskuddene til integrering (integreringstilskudd) og opplæring i norsk/ samfunnsfag (pr. capita-tilskudd). Side 5 av 23

6 Sak 15/12 SØKNAD TIL FISKERIFONDET U01 Arkivsaksnr.: 12/310 15/12 Formannskapet Wiggo Jensen innvilges kr ,- i lån til kjøp av Havdur LM4498. Det forutsettes at annen finansiering går i orden. Søknaden innvilges selv om båten er under 10 meter for å kunne gi søker økonomisk mulighet til å etablere seg som fisker. Betingelser for lånet følger av fondets vedtekter. Avdragstid avtales innenfor vedtektenes rammer. Wiggo Jensen innvilges kr ,- i lån til kjøp av Havdur LM4498. Det forutsettes at annen finansiering går i orden. Søknaden innvilges selv om båten er under 10 meter for å kunne gi søker økonomisk mulighet til å etablere seg som fisker. Betingelser for lånet følger av fondets vedtekter. Avdragstid avtales innenfor vedtektenes rammer. Jeg viser til vedlagte søknad fra Wiggo Jensen. Han oppgir i søknaden at båten er under 10 meter. I henhold til fiskerifondets vedtekter 3 gis det ikke lån til båter under 10 meter. Imidlertid kan fondsstyret i helt spesielle tilfeller gi dispensasjon fra dette. Søker oppgir i sin søknad at en plass må jeg jo starte. I tillegg søker han ikke mer enn kr. fra fiskerifondet, resterende finansieres gjennom bank. Etter en samlet vurdering foreslår jeg å innvilge søknaden. Det tas forbehold om at øvrige finansiering er i orden. Side 6

7 Sak 16/12 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD U01 Arkivsaksnr.: 12/213 16/12 Formannskapet Jeg viser til to vedlagte søknader fra Havmann AS v/ Einar Jørgensen. Han ønsker å gjennomføre utbedringer på fiskebåten MS Kongsøy og søker både om lån fra fiskerifondet og tilskudd fra næringsfondet for å finansiere dette. I sak 08/844 har formannskapet innvilget søknad om både lån og tilskudd til samme tiltak på fiskebåt slik at det er skapt presedens for at dette lar seg gjøre. I søknaden fra Havmann er det en del uklarheter om båten størrelse, hvem som eier båten og om fiskerifondets krav om at minst 2/3 av eierskapet skal være bosatt i Båtsfjord. Jeg viser til vedlagte brev til søker der jeg ber om å få avklart dette. Søknaden er innenfor næringsfondets vedtekter da tiltaket vil bidra til å ta vare på biprodukter. Hvor vidt søknaden er innenfor fiskerifondets vedtekter beror på svar fra søker. Pga. disse uklarhetene vil jeg fremme mitt forslag til vedtak i møtet. Side 7

8 Sak 17/12 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND Arkivsaksnr.: 12/154 17/12 Formannskapet Caliber AS innvilges tilskudd fra næringsfondet med 30 % av inntil kr ,- til anskaffelse av utstyr til treningsstudio. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Caliber AS innvilges tilskudd fra næringsfondet med 30 % av inntil kr ,- til anskaffelse av utstyr til treningsstudio. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Jeg viser til søknad fra Caliber AS om tilskudd til anskaffelse av utstyr til treningsstudio. I revidert kostnadsoverslag anslår de utgiftene til kr som også er maksimum tilskuddsgrunnlag i næringsfondets vedtekter. Jeg vurderer søknaden å komme inn under vedtektenes bestemmelser i 2 om nyskaping. Jeg kan ikke se at tiltaket er konkurransevridende. Båtsfjord kommune driver i dag et treningsstudio i idrettshallen, men det er ikke på kommersiell basis. På grunn av begrenset med midler til fordeling fra næringsfondet foreslår jeg at søknaden innvilges med 30 % av inntil kr ,-. Side 8

9 Sak 18/12 SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD Arkivsaksnr.: 12/198 18/12 Formannskapet Søknaden avslås da tiltaket regnes som en del av driftsutstyret. Søknaden avslås da tiltaket regnes som en del av driftsutstyret. Jeg viser til vedlagte søknad 4-Inventors AS v/ Rolf Libakkenom tilskudd fra næringsfondet til innkjøp av måle/ fresemaskin. Han søker om 50 % av kr ,- Søknaden kan være i samsvar med vedtektenes 2 om nyskaping. Det som kan tale mot søknaden er om den er konkurransevridende eller lik i forhold til etablerte bedrifter som driver med lignende arbeidsoperasjoner, jfr. vedtektenes 4 siste ledd. Jeg kjenner ikke til at andre firmaer i Båtsfjord tilbyr denne tjenesten. Jeg viser også til at formannskapet avslo lignende søknad ved forrige tildeling fra næringsfondet. Avslaget ble den gangen begrunnet med at dette regnes som en del av driftsutstyret. Under tvil velger jeg derfor å innstille på avslag, og jeg legger da avgjørende vekt på at søknaden ligner svært mye på den søknaden formannskapet avslo ved forrige tildeling. Side 9

10 Sak 19/12 SØKNAD OM MIDLER FRA NÆRINGSFONDET Arkivsaksnr.: 12/199 19/12 Formannskapet Arctic tourist AS innvilges tilskudd fra næringsfondet med 25 % av inntil kr ,- til å bygge et flytende fotoskjul for fotografering av fugler. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Arctic tourist AS innvilges tilskudd fra næringsfondet med 25 % av inntil kr ,- til å bygge et flytende fotoskjul for fotografering av fugler. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Jeg viser til vedlagte søknad fra Arctic tourist AS om tilskudd til å bygge et flytende fotoskjul for fotografering av fugler. Jeg anser søknaden for å komme inn under vedtektenes 2 om nyskaping. Jeg anbefaler derfor at det innvilges tilskudd. På grunn av begrenset med midler til fordeling fra næringsfondet foreslår jeg at søknaden innvilges med 25 % av inntil kr ,-. Side 10

11 Sak 20/12 SØKNAD OM TILSKUDD Arkivsaksnr.: 12/200 20/12 Formannskapet Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket ikke vurderes som nyskaping. Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket ikke vurderes som nyskaping. Jeg viser til vedlagte søknad fra Barents seafood. De søker om tilskudd til investering i utstyr for å kunne produsere dobbelt så store fiskeburgere som før. Jeg har problemer med å finne hjemmel i næringsfondet til å gi tilskudd til dette tiltaket. Tiltaket kan ikke ses på som nyskaping da det produseres det samme som før. Jeg anser tiltaket som en del av den alminnelige drift i en produksjonsbedrift. Side 11

12 Sak 21/12 SØKNAD OM TILSKUDD - KOMPETANSEHEVING Arkivsaksnr.: 12/201 21/12 Formannskapet Scandi Reiser AS v/ Børre Olsen innvilges tilskudd fra næringsfondet med 25 % av inntil kr ,- til utgifter knyttet til at en ansatt tar sertifikat for å kunne kjøre storbil. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Scandi Reiser AS v/ Børre Olsen innvilges tilskudd fra næringsfondet med 25 % av inntil kr ,- til utgifter knyttet til at en ansatt tar sertifikat for å kunne kjøre storbil. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Jeg viser til vedlagte søknad Scandi Reiser AS v/ Børre Olsen. Han søker om støtte fra næringsfondet i forbindelse med utgifter knyttet til at en ansatt tar sertifikat for å kunne kjøre storbil klasse C + CE + D. Ut fra vedtektene kan søknaden innvilges med maksimum 50 % av inntil kr ,-, jfr. 4 og 5 i næringsfondets vedtekter. På grunn av begrenset med midler til fordeling fra næringsfondet foreslår jeg at søknaden innvilges med 25 % av inntil kr ,-. Side 12

13 Sak 22/12 Arkivsaksnr.: 12/215 22/12 Formannskapet Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter 4, 7. ledd. Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter 4, 7. ledd. Jeg viser til vedlagte søknad fra Skuta AS v/ Sigmund Bjerk. Han søker om støtte til bygningsmessige investeringer. Formannskapet må ta stilling til om tiltaket kan være i strid med vedtektenes 4 om konkurransevridning. Det finns andre bedrifter i Båtsfjord som driver innen servering og skjenking. Etter en samlet vurdering innstiller jeg på å avslå søknaden begrunnet med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik eksisterende næringsliv. Side 13

14 Sak 23/12 Arkivsaksnr.: 12/216 23/12 Formannskapet Eksern regnskap v/ Erling Nystad innvilges tilskudd fra næringsfondet med 30 % av inntil kr ,- til kompetansetiltak. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Eksern regnskap v/ Erling Nystad innvilges tilskudd fra næringsfondet med 30 % av inntil kr ,- til kompetansetiltak. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Jeg viser til vedlagte søknad fra Eksern regnskap v/ Erling Nystad. De søker om tilskudd til kursing av kvinnelig ansatt slik at hun blir autorisert regnskapsfører, samt sertifisering av samtlige ansatte i programvaren Xledger. Søknaden er innenfor næringsfondets bestemmelser om kompetanseheving, jfr. 2 i vedtektene. Beløpsgrensen for beregning av støtte er på kr ,- når det gjelder kompetanseheving, jfr. vedtektenes 5. På grunn av begrensede midler i næringsfondet foreslår jeg at søknaden innvilges med 30 % av inntil kr ,-. Side 14

15 Sak 24/12 SØKNAD TIL NÆRINGSFOND Arkivsaksnr.: 12/217 24/12 Formannskapet Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter 4, 7. ledd. Søknaden avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik eksisterende næringsliv, jfr. næringsfondets vedtekter 4, 7. ledd. Jeg viser til vedlagte søknad fra Pauline Overnatting og Catering. De søker om støtte til innkjøp av inventar og oppussing av pensjonat i Skolegata 6. Formannskapet må ta stilling til om tiltaket kan være i strid med vedtektenes 4 om konkurransevridning. Det finns andre bedrifter i Båtsfjord som driver innen catering og overnatting. Etter en samlet vurdering innstiller jeg på å avslå søknaden begrunnet med at tiltaket kan være konkurransevridende og er lik eksisterende næringsliv. Side 15

16 Sak 25/12 Arkivsaksnr.: 12/220 25/12 Formannskapet Fiskebåten MS Spika v/ Jan Bjørnar Eriksen innvilges tilskudd fra næringsfondet med 25 % av inntil kr ,- til investeringer for å kunne ta vare på biprodukter. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Fiskebåten MS Spika v/ Jan Bjørnar Eriksen innvilges tilskudd fra næringsfondet med 25 % av inntil kr ,- til investeringer for å kunne ta vare på biprodukter. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Jeg viser til vedlagte søknad fra Jan Bjørnar Eriksen om tilskudd til investeringer for å kunne ta vare på biprodukter på fiskebåten MS Spika. Deler av søknaden er i samsvar med næringsfondets vedtekter 2; investeringer til å ta vare på biprodukter. Søknaden er på 50 % av totalinvesteringen på kr ,-. Her er tatt med kr ,- til innkjøp av to nye juksamaskiner. Dette anser jeg som en ren driftsutgift som ikke støttes av næringsfondet, jfr. vedtektenes 2. Pga. begrensede midler i forhold til antall søknader foreslår jeg derfor at det innvilges 25 % av inntil kr ,-. Side 16

17 Sak 26/12 Arkivsaksnr.: 12/222 26/12 Formannskapet M/S M-Solhaug v/ Mikael Solhaug innvilges tilskudd fra næringsfondet med 25 % av inntil kr ,- til investeringer i båten for å kunne bruke pumper ved levering til fiskebruk. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. M/S M-Solhaug v/ Mikael Solhaug innvilges tilskudd fra næringsfondet med 25 % av inntil kr ,- til investeringer i båten for å kunne bruke pumper ved levering til fiskebruk. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Jeg viser til søknad fra Mikal Solhaug om tilskudd til investeringer i båten M/S M-Solhaug for å kunne bruke pumper ved levering i stedet for lasting inn og ut av kasser og containere. Næringsfondets vedtekter legger opp til å prioritere nyskaping i fiskeflåten, jfr. 2. Av samme grunn er det vanskelig å vurdere hvor vidt bestemmelsene i næringsfondets vedtekter 4 om konkurransevriding får anvendelse når det gjelder fiskebåter. På denne bakgrunnen anbefaler jeg søknaden. På grunn av begrenset med midler til fordeling fra næringsfondet foreslår jeg at søknaden innvilges med 25 % av inntil kr ,-. Side 17

18 Sak 27/12 Arkivsaksnr.: 12/223 27/12 Formannskapet Kreativ Webdesign v/ Kollfinn Olsen innvilges tilskudd fra næringsfondet med 25 % av inntil kr ,- til anskaffelse av datautstyr og programvare. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Kreativ Webdesign v/ Kollfinn Olsen innvilges tilskudd fra næringsfondet med 25 % av inntil kr ,- til anskaffelse av datautstyr og programvare. Utbetaling av tilskudd skjer i henhold til dokumenterte utgifter uten moms. Søknaden innvilges ikke fullt ut etter næringsfondets økonomiske rammer pga. begrensede midler i fondet. Jeg viser til søknad fra Kreativ Webdesign v/ Kollfinn Olsen. Han søker om støtte fra næringsfondet om tilskudd til datautstyr og programvare i sin nye bedrift. Etter mine vurderinger kommer søknaden inn under næringsfondets vedtekter 2 om støtte til investeringer innen nyskaping og ny virksomhet. Tiltaket er heller ikke konkurransevridende da det ikke finns tilsvarende bedrifter i Båtsfjord så langt jeg vet. På grunn av begrenset med midler til fordeling fra næringsfondet foreslår jeg at søknaden innvilges med 25 % av inntil kr ,-. Side 18

19 Sak 28/12 Arkivsaksnr.: 12/224 28/12 Formannskapet Søknaden fra Vikaleie v/ Bjørn Arild Nylund avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er delfinansiert av Innovasjon Norge, jfr. næringsfondets vedtekter 4. Søknaden fra Vikaleie v/ Bjørn Arild Nylund avslås. Dette begrunnes med at tiltaket kan være konkurransevridende og er delfinansiert av Innovasjon Norge, jfr. næringsfondets vedtekter 4. Jeg viser til vedlagte søknad fra Vikaleie v/ Bjørn Arild Nylund der han søker om støtte til fysiske investeringer sine lokaler i gamle Havprodukter som de vil bruke til linjeegning på land. I søknaden oppgis det at tiltaket er en helt ny og mer effektiv måte å drive lineegning på. FOU-delen er støttet bl.a. av VRI-Finnmark og Innovasjon Norge. I søknaden til næringsfondet er det bedt om støtte til fysiske investeringer i deres nye lokaler. I henhold til næringsfondets vedtekter 4 gis dette ikke adgang til samfinansiering mellom midler fra næringsfondet og midler fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller Kommunalog arbeidsdepartementet. Formannskapet må også ta stilling til om tiltaket kan være i strid med vedtektenes 4 om konkurransevridning. Det finns andre bedrifter i Båtsfjord som driver innen egning. Etter en samlet vurdering innstiller jeg på å avslå søknaden begrunnet med at tiltaket kan være konkurransevridende og er delfinansiert av Innovasjon Norge.. Side 19

20 Sak 29/12 Arkivsaksnr.: 12/225 29/12 Formannskapet Søknaden avslås da den er langt utover næringsfondets beløpsgrenser og rammer. Søkerne henvises til Linken næringshage med sikte på å evt. fremme en omarbeidet søknad til omstillingsstyret i Båtsfjord. Søknaden avslås da den er langt utover næringsfondets beløpsgrenser og rammer. Søkerne henvises til Linken næringshage med sikte på å evt. fremme en omarbeidet søknad til omstillingsstyret i Båtsfjord. Jeg viser til vedlagte søknad fra aksjeselskap under stiftelse. De søker om tilskudd til planlegging av en ny fiskeforedlingsbedrift på Storholmen i Båtsfjord. De samlede kostnadene til planlegging er stipulert til kr ,-, og de søker om 50 % tilskudd fra næringsfondet, dvs. kr ,-. Kommunestyret har for 2012 bevilget totalt kr ,- til næringsfondet, hvorav kr ,- kan fordeles ved årets første tildeling. Dette prosjektets rammer er derfor alene langt over de totale rammene for næringsfondet. Jeg viser derfor til næringsfondets vedtekter 5, 2. ledd, som lyder: Prosjekter med et kapitalbehov utover disse beløpsgrensene sendes i retur med anmodning om å vurdere følgende alternativer: Opprettholde eller omarbeide søknaden til næringsfondet. Det er da en forutsetning at uansett prosjektets totalkostnad kan ikke næringsfondet gi støtte utover beløpsgrensene ovenfor. Søke på andre tilgjengelige midler, f. eks. via Omstillingsstyret eller Innovasjon Norge. Jeg vil derfor anbefale at søkerne henvises til omstillingsstyret i Båtsfjord v/ Linken næringshage. Side 20

21 Sak 30/12 INNSPILL TIL HØRING OM NASJONAL TRANSPORTPLAN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: N00 &13 Arkivsaksnr.: 12/265 30/12 Formannskapet Båtsfjord kommune har følgende innspill til fagetatenes forslag til Nasjonal transportplan for Innspillene er satt opp i prioritert rekkefølge: De økonomiske rammene for tiltak i fiskerihavner må utvides slik at det også blir plass for det planlagte tiltaket med mudring i Båtsfjord indre havn. Eventuelt må dette tiltaket prioriteres foran de andre tiltakene i fiskerihavner. Det må på lang sikt sikres at passasjertrafikk kan fortsette over Båtsfjord lufthavn selv som det blir endrede krav til fly, utstyr og flypasser. Følgende tiltak må gjennomføres på veinettet: o Kystriksvei må utredes o Fylkesvei 891 må snarest mulig sikres et godt fast dekke, samt nattbrøyting Båtsfjord kommune har følgende innspill til fagetatenes forslag til Nasjonal transportplan for Innspillene er satt opp i prioritert rekkefølge: De økonomiske rammene for tiltak i fiskerihavner må utvides slik at det også blir plass for det planlagte tiltaket med mudring i Båtsfjord indre havn. Eventuelt må dette tiltaket prioriteres foran de andre tiltakene i fiskerihavner. Det må på lang sikt sikres at passasjertrafikk kan fortsette over Båtsfjord lufthavn selv som det blir endrede krav til fly, utstyr og flypasser. Følgende tiltak må gjennomføres på veinettet: o Kystriksvei må utredes o Fylkesvei 891 må snarest mulig sikres et godt fast dekke, samt nattbrøyting Bakgrunn: Jeg viser til vedlagte skriv fra Finnmark fylkeskommune vedrørende fagetatenes forslag til Nasjonal transportplan (heretter forkortet til NTP) for Det er fylkeskommunen som er høringsinstans, og kommunene er invitert til å komme med innspill til Finnmark fylkeskommune i denne anledning. Frist for å komme med innspill er satt til 20. april. Av vedlagte skriv framgår det også hvilke deler av forslaget til NTP som Finnmark fylkeskommune anser som mest relevant for Båtsfjord kommune. Disse sidene følger vedlagt. Hele forslaget til NTP kan man finne på oppgitt nettadresse. Side 21

22 Sak 30/12 Fylkeskommunens bestilling på formen på innspillene er som følger: Rådmannens vurderinger: Dersom man søker gjennom hele forslaget til NTP finner man følgende på søkeordet Båtsfjord : Tabell tiltak i fiskerihavner: s. 167 (følger vedlagt) Oversiktskart over lufthavner i Norge: s. 69 (følger vedlagt) Vedlagt følger Båtsfjord også kommunestyre sitt innspill til forrige NTP. Den gangen var kommunestyret opptatt av følgende: Avinor 1. Planene om en tredje rullebane på Gardemoen skrinlegges. Midlene brukes til å oppgradere mellomstore lufhavner slik at de kan ta direktetrafikk fra utlandet. 2. Det utarbeides nytt anbudsgrunnlag slik at man får et mer fleksibelt system for å tilpasse rutene på kortbanenetter med den dynamikk vi behøver. 3. Kortbanenettet utbygges med rullebaner på 1199 meter slik at flyene kan ta av med full last. Dette øker muligheten for flere aktører og vil presse ned prisene. Kystverket 1. Båtsfjord foreslås som ny stamnetthavn 2. Planer for ny molo indre havn realiseres. 3. Kai for Hurtigruteanløp bygges i indre havn. Gir turisttrafikk midt i bygda. Frigir plass på dagens terminal for baseaktivitet. 4. Mudring av Båtsfjord Havn Statens vegvesen 1. Utredet kystriksvei fra Hasvik i vest og østover rundt Varangerhalvøya til Varangerbotn. Dette inkluderer veiutløsning Vardø-Hamningberg-Syltefjord-Båtsfjord. Totalt 20 km ny vei. 2. Økt satsing på trafikksikkerhet i form av sykkel og gangstier. 3. Økt brøyteberedskap og nattåpne riksveier i fylket. 4. Reperarasjon og vedlikehold av RV 890/891 I fagetatenes forslag til ny NTP gjør jeg følgende vurderinger i forhold til Båtsfjord: Kystverket: Vi legger merke til at moloprosjektet vi ba om sist er realisert. Ny hurtigrutekai har vi selv utredet. Etter mitt syn må vi nå prioritere på topp å få til den planlagte mudringen i Båtsfjord havn så snart som mulig. Vi må derfor be om at de foreslåtte rammene for tiltak i fiskerihavner utvides eller at tiltaket i Båtsfjord prioriteres som nr. 1. Side 22 av 23

23 Sak 30/12 Avinor: Her er det fortsatt viktig å komme med innspill som sikrer en hensiktsmessig flyplass i Båtsfjord i overskuelig framtid. Statens vegvesen: Siden forrige NTP er store deler av riksveinettet overført til fylkeskommunene. Det nye forslaget til NTP går derfor ikke inn på enkeltprosjekter i fylkesveinettet, men angir overordnede rammer. Det vil vel likevel være mulig å bruke denne anledningen til å komme med innspill på tiltak på vei som Båtsfjord kommune finner viktig. Side 23 av 23

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/10 10/381 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ IDRETTSHALLEN IFORBINDELSE MED BÅTSFJORD MESSA LØRDAG 12.06.10 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Tid: 0900 (etter møtene i administrasjonsstyrene som starter kl. 09.00) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer