VEDLEGG HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE"

Transkript

1 VEDLEGG HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE Rådmannens forslag

2 Vedlegg Handlingsprogram Del 2 Vedlegg DEL 2 VEDLEGG Driftsbudsjettet Investeringer (tall i 1000 kr) Rådmannens forslag til Må-tiltak og prioriterte nye tiltak Rådmannens forslag til kutt Effektivisering innarbeidet i budsjettet Rådmannens forslag til endringer inntektssiden Betalingsregulativ for Frogn Kommune Skole Barnehage Hjemmetjenesten Kommunale avgifter Kulturskole Diverse utleie Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg Gebyrregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider, seksjoneringssaker og konsesjonssaker Selvkostregnskap vann, avløp, renovasjon, feiing Veiledende rekkefølge for boligbygging Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø Plan for trafikksikkerhet Generelt Oversikt over de forskjellige typene trafikksikkerhetstiltak Innspill til tiltaksplanen for Tiltak utført/skal utføres i Forslag til tiltak for Forslag til prioritering av tiltak langs stam-, riks- og fylkesveier Årsverk Frogn kommune Frogn kirkelige fellesråd

3 Vedlegg Handlingsprogram Driftsbudsjettet Tall i 1000 kr, faste 2009 priser i perioden 2009 til 2012 Regn 2007 Bud 2008 B 2009 B 2010 B2011 B Rådmannsgruppen Utgift Inntekter Servicetorg Utgift Inntekter IKT Utgift Inntekter Økonomi Utgift Inntekter POP Utgift Inntekter Barnehage og skolefaglige Utgift Inntekter Dyrløkkeåsen Utgift Inntekter Dal Utgift Inntekter

4 Vedlegg Handlingsprogram Drøbak skole Utgift Inntekter Heer skole Utgift Inntekter Seiersten skole Utgift Inntekter Sogsti skole Utgift Inntekter Helse Utgift Inntekter Sosial og barnevern Utgift Inntekter Pleie og omsrog i inst Utgift Inntekter Hjemmebaserte tjenester Utgift Inntekter Rehabiliteirng Utgift Inntekter Kultur og fritid Utgift Inntekter

5 Vedlegg Handlingsprogram Samfunnsutvikling Utgift Inntekter Teknisk drift- og forvaltning Utgift Inntekter VAR Utgift Inntekter Sum resultatområder Utgift Sum resultatområder Inntekter Sum resultatområder Nto.utgift Korreksjon pga renter, lån og fond ført på resultatområdene Utgift Premieavvik Inntekter Korr ansv 90 Utgift Korreksjon kalk rente Inntekter Refusjoner, mva fra investering Inntekter Skatt på inntekt og formue Inntekter Ordinært rammetilskudd Inntekter Andre generelle statstilskudd Inntekter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Br Inntekt

6 Vedlegg Handlingsprogram Renteutgifter og låneomkostninger Utgift Renteinntekter og avdrag Inntekter = Netto renteutgifter Nto.utgift Avdrag på lån Utbetaling Mottatte avdrag på formidlingslån Innbetal = Netto gjeldsavdrag Netto NETTO DRIFTSRESULTAT Herav momskompensasjon Netto driftsresultat i % av inntekter 0,46 % 4,13 % 0,95 % 1,05 % 0,15 % 0,03 % 64 Tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disp fond Bruk av bundet fond Sum bruk av avsetninger Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundet fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

7 Vedlegg Handlingsprogram Nr 2 Investeringer (tall i 1000 kr) IKT Oppmålingsutstyr NAV Lønnsomme investeringer Handlingsplan idrett, friluft og nærmiljø Diverse grunnerverv Murhus Ullerud Omsorgsboliger/sykehjem Ullerud Bårerom Frogn kirke, vedlikehold, mask Gyltholmen, kommunal andel vei og bru Flerbrukskirke 12 Redskapslager Gropa Traneveien, ombygging X Investeringsår Tilskudd/Refusjoner Fond Lån 14 Biler og maskiner TDF Opprusting kommunale bygg Miljørettet helsevern Trafikksikkerhetstiltak Kulturhus Nye PU-boliger X 20 Idrettsanlegg, svømmehall Høydebasseng Hovedplan for kloakk Hovedplan for vann Startlån Sum Avdra 7

8 Vedlegg Handlingsprogram Rådmannens forslag til Må-tiltak og prioriterte nye tiltak Enhetsnavn Navn på tiltak Kommentar Rådmannsgruppen Sykefravær I budsjettet for 2008 ligger det inne en innsparing for hele kommunen på 1 mill. kr som følge av redusert sykefravær. En tendens med økt sykefravær den senere tiden, medfører at denne innsparingen ikke ser ut til å være realiserbar i Rådmannsgruppen Seniortiltak Vedtatt ordning for seniorpolitikk i Frogn kommune av medfører behov for å øke lønnsbudsjettet til vikarer. Ordningen innebærer at ansatte over 62 år kan arbeide 20% redusert arbeidstid uten trekk i lønn. Rådmannsgruppen Rådmannsgruppen Rådmannsgruppen Nye ressurskrevende brukere pleie- og omsorg. Pott skolene - minoritetsspråklige elever Pott skolene - Nye behov gjennom årene Nye ressurskrevende brukere pleie- og omsorg. Usikker oppstart og varighet. Lønn og driftsutgifter Skolenes utgifter til minioritetsspråklige elever fordeles ut fra en felles pott etter innmeldt behov fra skolene. Midlene ble ikke lagt inn i opprinnelig budsjettet 2008 budsjettet, men justert inn i 1. tertialrapport. I 2009 legges midlene inn i opprinnelig budsjett Skolene har tidligere disponert en felles pott til dekning av nye behov som oppstår gjennom året. Rådmannen foreslår at denne potten trekkes ut,og at skolene på lik linje med de andre enhetene må meldes inn i tertialrapporteringen. Rådmannsgruppen Konsulentbistand Det er lagt inn beløp til bistand til utredning i forbindelse med gjeoomgang av veivalg og prioriteringer våren Brukes av rådmannen i samarbeid med formannskapet. Barnehage Skoleskyss Økte priser. Flere elever med spesialskyss. Barnehage Nye barnehageplasser - Flere stillingshjemler Nye barnehageplasser medfører behov for å øke antall stillinger. Dekkes opp av økte inntekter fra staten. Barnehage Skjønnsmidler avsatt til fond Forskriftene for bruk av øremerkede midler til barnehager krever at ubenyttede midler avsettes til fond og disponeres til drift av barnehager senere år. Barnehage Nye barneghageplasser - Økte driftsutgifer Nye barnehageplasser medfører økte driftsutgifer. Dekkes opp av økte inntekter fra staten. Helse Ressurskrevende bruker Det må påregnes oppbemanning som følge av nye ressurskrevende brukere. Hjemmebas.tj. Omsorgboliger Ullerud Det er lagt til grunn at omsorgboligene på Ullerud tas i bruk; 10 i 2011 og 10 i 2012 Hjemmebas.tj. Økning i eldre, medfører økning i stillinger Endring i utsendelses praksis fra sykehusene og forventet økning i antall eldre tilsier av vi i årene fremmover må øke antall ansatte. En person mer på kveld og dag tilsier 3,5 stillinger. Hjemmebas.tj. Økte drift utg pga flere stillinger Økte driftsutgifter som følge av flere ansatte (biler, mobil, bensin, forsikring) IKT Notus lønns- og turnussystem - lisenser Lisenser til NOTUS - lønns- og turnussystem. Brukes av enhetene innen pleie omsorg i institusjon, hjemmetjenester og rehabilitering. 8

9 Vedlegg Handlingsprogram Enhetsnavn Navn på tiltak Kommentar IKT Agresso økonomisystem - økte Frogn sin andel av økte driftsutgifter som følge av nye moduler i Agresso Kultur lissenser Overføing til kirken og andre trossamfunn Overføringene til kirken og andre trossamfunn prisjusteres. Kultur Midler til Motorsenteret Midler til motorsenteret justeres ut da det ser ut til at tiltaket ikke blir realisert. Kultur Diverse innkjøp Kirkelig fellesråd Dette ble lagt inn som en engangsbevilgning i 2007, men ble ikke tatt ut av budsjettet Kultur Kultur Pleie og omsorg i institusjon Opera Oscarsborg - Justering av engangsutgift Digerud grendestue - justering av engangsutgift Økt stillingsprosent sykehjemslege 15 prosent Bevilgede engangsutgifter i 2008 justeres ut i Bevilgede engangsutgifter i 2008 justeres ut i Av medisinske årsaker er det behov for å øke stillingshjemmelen for sykehjemslege med 15 prosent. POP Godtgjørelse folkevalgte Satsene for godtgjørelser ble økt i Dette utgjør ca kr i helårseffekt. POP Stortingsvalg/kommunevalg Utgifter knyttet til valg gjennonføring (kan bli noe redusert utgift). scanning POP Økning i lønnsutgifter pågrunn av I følge kommunsetyrevedtak skal vi h 13 lærlinger. flere lærlinger (fra 6 til 13) POP Hovedverneombud/tiliitlsvalgte Posten har vært underbudsjetert - i tillegg er det kommet frikjøp sykepleieforbundet som utgjør ca kroner. Rehabilitering Leieutgifter barneboliger Færre barn i aldersgruppen Rehabilitering Utgifter til aktivitets- og opplæringstilbud Ble tilført midler i 2008 for 5 måneder. Helårs effekl krever ytterligere bevilgning Samfunnsenheten Deltakelse i fellesprosjekter Frogn kommune deltar i ulike felles prosjekter og interkommunale samarbeid, herunder prosjektet PURA for forbedring av vannkvaliteten i Årungen. Utgiftene til disse prosjektene øker med kr i Samfunnsutvikling Felles kart-og GIS system for Follokommunene I 2008 ble det lagt inn midler til overgang til ny matrikkel og videreutvikling av Follosamarbeidet. Dette var en engangsutgift som justeres ut i

10 Vedlegg Handlingsprogram Enhetsnavn Navn på tiltak Kommentar Samfunnsutvikling Engangsutgifter til ortofoto (flybilder) I 2008 ble det lagt inn midler til flybilder (ajourføring av hvert fjerde år ihht Geovekstavtale). Dette var engangsutgifter som nå justeres ut. Samfunnsutvikling Markaplan I 2008 ble det lagt inn midler til markaplan. Dette er engangsutgifter som tas ut. Samfunnsutvikling Klimaplan I 2008 ble det lagt inn midler til klimaplan. Dette er engangsutgifter som nå tas ut. Servicetorget Økte portoutgifter Portoen har steget 7 prosent fra 1/8-08. Servicetorget Scanning av dokumenter Engangstiltak 2008 som nå justeres ut av rammen. Servicetorget Arkivdepot Oppegård, prisøkning Skole Endring elevtall, Basert på befolkningsprognose. Skole Økt ramme Dal skole Behov for å styrke påslaget til små skoler uten at det skal gå ut over kvaliteten ved de øvrige skolene Skole Økt lærertetthet u-trinnet v/klasse sprekk påslag Behov for å øke lærertettheten ved klassesprekk på u-trinnet - Dette gjelder Seiersten skole. Skole Skolebøker kunnskapsløftet utgår Ordningen avsluttes og midlene fjernes fra rammen. Skole Seniortillegg Følger av nedgang i antall seniorer blant lærere i skolene Skole Elevhospitering Skal dekke kostnadene ved elevhospitering for 10 klasse ved videregående skole Skole Spesialundervisning Følger av nedgang i behov for spesialundervisning Skole Eksterne elever Redusert pga redusert antall elever ved skoler utenfor kommunen Skole Frukt Resusert som følge av innkjøpsavtale og redusert mengde frukt. Skole Økte timer fysisk aktivitet 5-7 kl Følger av årets statsbudsjett Skole Økt lærertetthet, matte, norsk Følger av årets statsbudsjett Skole Økte timer 5 timer;norsk/matte/eng Helårseffekt av timetallsøkning høsten 2008 Skole Gjesteelever - Elever fra andre Redusert inntekt som følge av et redusert antall elever hjemmehørende i andre kommuner kommuner Sosial/barnevern Follo kvalifiseringssenter Frogn kommunes bidrag pris- og lønnsjusteres. Sosial/barnevern Finansiering av leder NAV Frogn kommune må bidra med 50% av finansieringen til ny leder NAV. TDF Vedlikehold Vedlikehold er en forutsetning for verdisikring av kommunens eiendommer. Tidligere har det vært en ramme på 11,5 mill. kr på driftsbudsjettet og 5 mill. kr på investeringsbudsjettet til vedlikehold av bygninger, maskiner, utstyr m.m.. Investeringsposten splittes nå mellom investering og drift i tråd med regnskapsreglene som sier at oppretholdelse av eksisterende standard skal føres som vedlikeholdsutgifter i driftsbudsejttet. Vedlikeholdsbudsjettet utgjør med dette 14 mill kr for kommunen totalt inkludert VAR. Det er fortsatt et etterslep på vedlikehold. 10

11 Vedlegg Handlingsprogram Enhetsnavn Navn på tiltak Kommentar TDF Lys Oscarsborg Dette ble lagt inn som en engangsbevilgning i Tas ut av budsjettet. TDF Reduserte inntekter fra parkering Inføring av 2 timers gratis parkering på Bankløkka medfører en betydelig mindreinntekt (- 1,5 mill kr) på denne posten i Rådmanennen foreslår at ordningen med gratis parkering reduseres fra 2 til 1 time. Dersom dette gjennomføres vil anslåtte parkeringsinntekter bli kr lavere enn budsjettet for Gebyrinntektene i 2009 foreslås derfor redusert med kr TDF Økte strømpriser På grunn av økte strømpriser må budsjettet til strøm økes med 1,5 mill. kr. TDF Energisertifisering På grunn av energisertifisering øker utgitene med kr. TDF Omsorgsboliger Ullerud- økte Driftsutgifter av bygg og anlegg knyttet til omsorgsboliger på Ullerud. driftsutgifter TDF Uteareal Sogsti skole og Ullerud sykehjem Kommunen overtok driftsansvaret for utvendig vedlikehold i 2008 med helårseffekt i TDF Brannsamarbeid Driftsutgifter til drift av ny brannordning i samarbeid med Ås. TDF Renhold - økt ramme i 2008 justert ut Budsjettet ble økt i 2008 for å ta igjen etterslep. I 2009 er budsjettet redusert til antatt normalnivå. TDF Økte driftsutgifter - nye lokaler Ferdigstiiling av to nye barnehager i 2008 medfører økte driftsutgifter til renhold, vedlikehold m.m. TDF Økte driftsutgifter - utvendig parkanlegg Utvendig parkanlegg på sogsti skole og Ullerud sykehjem har tidligere vært finansiert av investeringsmidler. Prosjektene er nå fullstendig overført til driftsfasen, og midler til utvendig vedlikehold legges inn i driftsbudsjettet. TDF Kommunale avgifter Økte kommunale avgifter medfører også økte avgifter for kommunens eiendommer. TDF Innsparing innkjøp Bedre innkjøp innen TDF er beregnet å gi en innsparing på kr. TDF Noroltomta - uavklart drift I rammen for 2008 ligger det inne kr til drift og finansutgifter knyttet til Noroltomta. Da det fortsatt er uavklart hva som vil bli gjort på Norol-tomta justeres beløpet ut i 2009 TDF Snøkanonen skigruppa DFI Utgifter til dekking av snøkanonanlegg ble lagt inn som en engangsutgift i budsjettet for Beløpet justeres nå ut igjen. Økonomi Felles kemnerkontor Utgiftene til felles kemnerkontor øker med 13 % i Rådmannen vil ta opp dette med Oppegård kommune, da man finner økningen vesentlig høyere enn generell pris- og lønnsjustering. Sum måtiltak

12 Vedlegg Handlingsprogram Rådmannens forslag til kutt Enhetsnavn Tiltak 1000 kr Kommentar Barnehage Redusert voksentetthet Som følge av utbygging av nye barnehager er det potensiale for å reduserse voksentettheten. Dette gir innsparing i drift av kommunale barnehager, samtidig som tilskuddet til private barnehager går ned, da tilskuddet beregnes etter kosnader per barn i kommunale barnehager. IKT Div programvare Reduserte midler til felles programvare og sikkerhet IKT Legge ned linjer og infoterminal Avslutte leieforhold om infoterminal med tilhørende linjer på Drøbak City/ Turistinfo. Legge ned trådløst nett i båthavna POP Rehabilitering Skole Reduserte utgifter Follo distriktsrevisjon Redusere tilskudd til hobby og aktivitetssenteret Leirskole 7- trinn - halvering av budsjettet Ved etablering av FIKS var meningen at samlede utgifter på FIKS og Follo distriksrevisjon ikke skulle øke. Utgiftene har tross dette økt med 70 % de siste fire åra. Det arbeides nå med å redusere kostnadene på dette området Tilskuddet kan kuttes og gi en innparing på kr Leirskolen for 7 klasse er ikke lovpålagt. Det er mulig å spare kr på å kutte ut dette tilbudet helt. Rådmannen foreslår at budsjettet halveres, slik at skolene må finne løsninger for avvikling av leierskole med lavere kostnader. Skole Generellt kutt skole Det er lagt inn en generellt kutt på skolene på totalt kr. De enkelte skoler må tilpasse driften i forhold til dette. TDF Kutt renhold - lavere renholdsfrekvens rådhuset med mer For å styrke budsjettbalansen kuttes renhold med kr. Dette medfører lavere frekvens på renhold i kommunale bygg -kontorlokaler. TDF Lavere innetemperatur i kommunale grads senking av temperatur tilsvarer 5% midre kostnader til oppvarming. Sum bygg

13 Vedlegg Handlingsprogram Effektivisering innarbeidet i budsjettet Enhetsnavn Navn på tiltak Kommentar Hjemmebas.tj. Overgang til varebiler Overgang til varebiler i hjemmetjenesten er anslått å gi en innsparing på kr i året. IKT Innsparing telefoni og linjer Som følge av gjennomført investering i egen fiberkabel kan utgiftene til telefoni og linjer reduseres med kr. IKT/TSD Serverplattform Ny arkitektur med færre servere, lavere strømforbruk og kjølebehov. Krever ferdigstilling av IKT konsolideringsprosjektet. Dette gir en innsparing i strømutgifter som ligger på budsjettet til TDF Pleie og omsorgi institusjon Redusre en nattevaktstilling på Gtande sykehjem Ved en korttidsavdeling på Grande er det midlertidig stengt 3 rom pga overkapasitet. Dette muliggjør reduksjon av en nattevaktstilling. Det er usikkerhet hvor lenge innsparingstiltaket kan gjennomføres. Servicetorget Nye kopimaskiner/skrivere Gjennom utskrifting av gamle kopimaskinger med nye maskiner er driftskostnadene redusert med kr per år på rådhuset. Sos. og barbevern Innsparing språkopplæring min Netto innsparing, jf omtale 1. tertialrapport språklige elever Sos. og barbevern Redusre bruk av konsulenter, gjennom ansette av egen saksbehandler Netto innsparing ved at konsulentutgifter. Oppgavene utføres av egne ansatte. Sos.og barbevern Redusert bidrag sosial og flyktninger Gjennom egen satsing på flyktninger og sosialhjelpsmottakere i arbeid kan bidrag reduseres. TDF Kommunalt botilskudd Det antas at utvidelse av statlig bostøtteordning vil redusere behovet for sosialhjelp og kommunalt botilskud. Det tas sikte på å fremme egen sak tidlig i 2009 for å vurdere den kommunale bostøtteordningen. TDF Innsparing innkjøp Det er igangsatt arbeid for videre innsparinger knyytet til innkjøp på TDF, herunder byggevarer, kjemikalier, og overgang fra leasing av personbiler til varebiler. SUM

14 Vedlegg Handlingsprogram Rådmannens forslag til endringer inntektssiden Enhetsnavn Navn på tiltak Kommentar Hjemmebaserte Økt egenandel Satsene for hjemmebaserte tjenester har ikke vært prisjustertert de senere årene. Det foreslås nå å oppjustere satsene for egenandel for hjemmebaserte tjenester. POP Økte refusjoner pga flere lærlinger Ved økning av antall lærlinger øker refusjonene fra Fylkeskommunen. Kommunen mottar et kronebeløp per lærlinjg per måned. TDF Leieinntekter NAV Det er lagt til grunn leieinntekter fra NAV i henhold til leiekontrakt. Samfunnsutvikling Gebyrer miljøkontoret Det er lagt til grunn en økning i gebyrinntektene på Miljøkontoret med kr. Helse Psykiatrimidler Inntekter fra psykiatrimidler blir 11 mill. kr lavere enn da tillksuddet innlemmes i rammetilskuddet Pleie og omsorg i institusjon Ikke salg av plasser Det legges ikke opp til salg av plasser i Inntektene reduseres derfor med kr i forhold til budsjett Pleie og omsorg i Prisjustering brukerbetaling Prisjustering av brukerbetaling for institusjonsplasser gir økte inntekter på kr. institusjon Rebahilitering Reduserte inntekter ressurskrevende Færre ressurskrevende brukere. brukere Barnehage Økning kjønnsmidler -Elleflaten og Ullerud Skjønnsmidler til dekning av utgifter til drift av barnehager øker som følge av at Ulleud og Elleflaten er i full drift i Barnehage Reduksjon skjønnsmidler - Billit Som følge av at Billit utsettes må budsjetterterte skjønnsmidler justeres ut i Barnehage Foreldrebetaling Som følge av flere barnehageplasser øker foreldrebetalingen. Barnehage Driftstilskudd barnehager Som følge av flere barnehageplasser øker driftstilskudd. Økningen dekker dekker utgifter til lønnsvekst, prisvekst og nye stillinger. Sum inntekter

15 4 Betalingsregulativ for Frogn Kommune 4.1 Skole Vedlegg til handlingsprogram Type Periode SFO hel plass Pr mnd SFO halv plass Pr mnd Kost Pr mnd Fastsettes ved de ulike Fastsettes ved de ulike skolen ut fra tilbud skolen ut fra tilbud 4.2 Barnehage Betalingssatser hel plass Periode Familiens inntekt under 4*G Pr mnd Familiens inntekt mellom 4 og 5 * G Pr mnd Familiens inntekt mellom 5 og 6 * G Pr mnd Familiens inntekt over 6 * G Pr mnd Kost Pr mnd Redusert oppholdstid Ved kortere opphold gis redusert betaling. Disse satsene fastsettes prosentvis i forhold til hva en heldagsplass koster. Søskenmoderasjon For 2 barn betales 170 % (85 % for hvert barn, til sammen 30 % søskenmoderasjon). For det 3. barnet gis 50 % søskenmoderasjon. Gebyr ved for sent henting av barn Det innkreves et gebyr på kr. 250 pr barn ved for sent henting av barn. 4.3 Hjemmetjenesten Hjemmehjelp og vaktmester Inntektsklasse mnd time mnd time Inntil 2G G 3G G 4G G 5G G 6G Over 6G Tryggjhetsallarm Inntil 2G 2G og høyere Middagsutlevering pr mnd 150 pr mnd pr mnd 185 pr mnd

16 Trygghetsalarm Inntil 2 G Pr mnd G og høyere Pr mnd Middagsservering Pr middag Opphold Sogsti Dagsenter Pr dag Korttidsopphold i institusjon Pr døgn Kommunale avgifter Renovasjon Helårsrenovasjon Sommerrenovasjon Tilleggsstativ Abonnenter med avtale med Follo Ren om våt kompostering (20% rabatt på helårsabonnement) (Mva kommer i tillegg) Feiing Pipe inntil 1 etasje med kjeller og loft For overskytende etasje, og pr løp (Mva kommer i tillegg) Vann Tilknytningsgebyrer vann Minstegebyr < Tillegg minstegebyr > 140, tillegg pr m Tilknytningsgebyr pr. boenhet uten eget gnr. bnr., pr. m2 bruksareal

17 Faste gebyrer - Vann Bebyggelse med måler - vann Helårs bebyggelse etter klasse < 60 m m og over Eiendommer med bare vann < 60 m m og over Eiendom med vann og kloakk < 60 m m og over Bebyggelse med måler Gebyr etter forbruk pr m3 8 11,2 (Mva kommer i tillegg) Avløp Tilknytningsgebyrer avløp Minstegebyr < Tillegg minstegebyr > 140, tillegg pr m Tilknytningsgebyr pr. boenhet uten eget gnr. bnr., pr. m2 bruksareal Faste gebyrer - Avløp Bebyggelse med måler - avløp Helårs bebyggelse etter klasse < 60 m m og over

18 Eiendom med vann og kloakk < 60 m m og over Bebyggelse med måler Gebyr etter forbruk pr m3 13,00 13,65 (Mva kommer i tillegg) 4.5 Kulturskole Priser pr. semester: Barnekor: 850,- 900,- Individuell undervisning 1 000, ,- Teater 900,- 950,- Tegne/malelinja 1 050, ,- Famelinja 1 150, ,- Søskenmoderasjon; ingen familier betaler for mer enn 2,5 barn. Instrumentleie er kr. 300,- pr. semester. 4.6 Diverse utleie Utleie til Salgsvirksomhet på badestrender og friområder Sesongpris (15. april 1. oktober) kr 1 250,- Dagspris kr 125,- Badeparken leies kun ut i helt spesielle tilfeller. Utleie avgjøres for hver sak. Offentlige områder i Drøbak sentrum, fortau, gategrunn o.l Utleie uteservering Sats 1 pr. sesong (15. april 1. oktober), 1-5 bord kr Sats 2 pr. sesong (15. april 1. oktober), over 5 bord kr

19 Utleie torgplass, Drøbak Torg Pris pr. dag kr 250,- Strøm pr. dag kr 55,- Sesong plass (15. mai 1. oktober) kr 3 000,- Strøm pr. sesong (15. mai 1. oktober) kr 600,- Helårsplass kr 3 700,- Strøm helårsplass kr 1 200,- Julemarked uten telt kr 125,- pr. dag Julemarked med leie av kommunalt telt kr 200,- pr. dag Kommunale plasser Utleie pr døgn kr 600,- Kommunale parkeringsplasser Utleie vurderes kun i spesielle tilfeller. Avgjøres i hver sak. Parkeringskort Drøbak sentrum P-kort for fastboende: Kort for 1 år : kr ,- Kort for 1/2 år: kr. 750,- P-kort for næringsdrivende og andre interessenter: Kort for 1 år: kr ,- Kort for 1/2 år: kr ,- Kort pr. mnd.: kr. 400,- 19

20 4.7 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1. Betaling innkreves når vedtak er fattet og forfaller til betaling umiddelbart. Eksempel: - Når rammetillatelse er gitt. - Når tillatelse til tiltak er gitt. - Når registrering av melding bekreftes. - Når vedtak på søknad om deling foreligger - Når plan legges ut til offentlig ettersyn. - Når avslag på søknad foreligger 2. Byggesaker: I tillegg til det faste gebyret påløper tilleggsgebyr pr. m 2 bruksareal på kr 55,- på bruksareal som går ut over 100m 2. Arealet beregnes i h.h.t. Norsk Standard (NS) Tilsynsgebyr tillegges alle typer byggesaker med kr. 500,-. Dette gebyret avsettes til dekning av fellesutgift for etablert tilsynskontor for Follokommunene Frogn, Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås. Et gebyr på kr. 400, øremerket kulturminneregistrering, påløper ved behandling av byggesaker i områder som omfattes av Akershus fylkeskommunes kartlegging av automatisk fredede kulturminner, jf. vedtak i sak 07/679, datert Plansaker: I tillegg til det faste gebyret påløper tilleggsgebyr for areal ut over 10 dekar. Gebyret er på kr. 500,- pr. dekar. I tillegg til det faste gebyret påløper det et tilleggsgebyr dersom planen ikke leveres i fullverdig digital form. Dette tilleggsgebyret skal tilsvare kommunens utgifter til digitalisering eller oppretting av allerede digitaliserte plan. Ved svært omfattende saker kan det i tillegg til fastgebyr beregnes timekostnad for medgodt tid for saksbehandler og dette vil beregnes etter at saken er 2.gangsbehandlet i planutvalget. Faktura vil bli sendt etter 2.gangsbehandling. 20

21 4. Gebyret kan avvikes når det er åpenbart urimelig. Fast gebyr NR. TYPE TILTAK Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3 1 Tiltak som behandles som søknad, pbl Bolig/fritidsbolig A Småhusbebyggelse med inntil 2 boenheter B Andre boligtyper C Tilbygg og påbygg D Ombygging E Andre tiltak på bolig-/fritidseiendom Eksempler: -garasje, - uthus - andre bygningstyper - Tilbygg/påbygg på annet en bolig Produksjonsbygg for verksted og industri A Nybygg B Tilbygg og/eller påbygg C Ombygging Kontor-, forretnings og/eller andre næringsbygg A Nybygg B Tilbygg og/eller påbygg C Ombygging Hotell og/eller restaurant, sykehus, sykehjem A Nybygg B Tilbygg og/eller påbygg C Ombygging Bygg for offentlig og/eller privat tjeneste (unntatt sykehus/sykehjem) A Nybygg B Tilbygg og/eller påbygg C Ombygging

22 TYPE TILTAK Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3 06 Bygg for jordbruk, fiske og/eller fangst A Nybygg B Tilbygg og/eller påbygg C Ombygging Tekniske installasjoner A VVS-tiltak, antenner, antennemaster, o.l B Borebrønn, pipe, ildsted, brannmur, o.l Veianlegg Riving A Bebyggelse inntil 100m B Bebyggelse over 100m 2 og inntil 500 m C Bebyggelser over 500 m Bruksendring uten bygningsmessige tiltak Andre tiltak (som ikke er definert over) Eksempler: fasadeendringer, skilt/reklameinnretninger, støttemur, gjerde, levegg, fylling, utgraving, basseng,, dam, brygge, molo, teknisk installasjoner i grunn, o.l. 2 Behandling av ulovlig byggearbeid (virkemiddelgebyr) Ansvarsrett /lokal godkjenning 01 Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak 02 Ansvarsrett og lokal godkjenning av foretak Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak 4 Ferdigattest Gebyret gjelder for anmodning om ferdigattest som blir sendt til kommunen etter at fastsatt frist satt i midlertidig brukstillatelse er utløpt Endring av tidligere innvilget tillatelse Når det fattes nytt vedtak

23 NR. TYPE TILTAK Tiltaksklasse 1 6 Tiltak som behandles som melding 01 Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygning i landbruket, pbl Midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l., pbl Mindre byggearbeid på bebygd eiendom, pbl. 86a A Fasadeendring på en fasade B Tilbygg / frittstående bygg 0-20m C Tilbygg / frittstående bygg 20-50m D Frittstående bygg m E Andre arbeider som omfattes av pbl. 86a Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3 7 Behandling av dispensasjonssøknad fra: (Det beregnes gebyr for hver enkelt dispensasjon) 01 Plankrav i kommune-/kommunedelplan og reguleringsplan, arealbruk metersbelte langs sjø og vassdrag Utnyttelsesgrad, regulert byggelinje, etasjetall, høyde i reguleringsplan/bebyggelsesplan 04 Andre forhold i planer og/eller bestemmelser Plan og bygningsloven og tilhørende forskrifter Veglovens bestemmelser Andre forhold som ikke er særskilt nevnt Fast gebyr NR. TYPE SAK m m m 2 -mer 8 Behandling av søknad om deling /grensejustering/feste av eiendom, pbl m m m 2 -mer 9 Behandling av private reguleringsplan Behandling av private bebyggelsesplan Behandling av mindre vesentlig endring av plan p.r. endring 12 Situasjonskart (inkl. moms) 01 Nytt situasjonskart m/ diverse informasjon som underlag for prosjektering 03 Kartutsnitt m/gjenboerliste Skråfoto A4-format Ortofoto

24 4.8 Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll/tilsyn av mindre avløpsanlegg (<= 15 PE) Søknad om utslipp i samsvar med rammeplan og lokal forskrift søknad om utslipp som fraviker fra rammeplan Søknad om utslipp i samsvar med lokal forskrift Søknad om utslipp som fraviker fra lokal forskrift Mindre endring av utslippstillatelse Godkjenning av rammeplaner utført privat (inntil 40 bo- og hytteenheter) For større planer, et tilegg pr. 20 bo - og hytteenheter Kontroll og tilsyn 600 Byggesak Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak - Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak 600 Ansvarsrett og lokal godkjenning av foretak - Gebyr regnes for hvert foretak og nytt tiltak Tilsynsgebyr for byggesak

25 4.9 Gebyrregulativ for behandling av kart- og oppmålingsarbeider, seksjoneringssaker og konsesjonssaker Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av 23. Juni i lov om eierseksjoner av 20. Mars , bokstav b, i forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Av 29. Desember 1993 (forskrift til forvaltningsloven 27a, gjelder for punkt c.3) Ny lov om eiendomsregistrering, matrikkelloven, blir sannsynligvis vedtat i Hvis den blir vedtatt vil det medføre endringer i gebyrregulativet. A. Generelle bestemmelser A.1 Betalingsplikt Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Rekvirenten(e) er ansvarlig for innbetalingen av gebyr. Der tinglysing er nødvendig vil tinglysingsgebyr komme i tillegg, se lov om rettsgebyr 21. For digitale kartdata, ortofoto og skråfoto og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til oppgitt priser i dette regulativet, jfr. pkt Kommunen skal av eget tiltak betale tilbake det rekvirenten måtte ha til gode. Det samme gjelder der kommunen ved feil har krevd og mottatt for mye i gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg ved for mye betalt gebyr. A.2 Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon. A.3 Betalingstidspunkt For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr. Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. 25

26 A.4 Urimelig gebyr Dersom gebyret etter punkt B D åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har, kan rådmannen av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Rådmannen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr eller ved forespørsel gi et forpliktende pristilbud. Dette kan for eksempel brukes i større utbyggingssaker der gebyrregulativet er urimelig eller mindre egnet. A.5 Fritak for gebyr Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter kommunalt fastsatte retningslinjer helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. A.6 Klage Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet. A.7 Endring av regulativet eller gebyrsatsene Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret. Dersom kommunestyret vedtar at gjeldende regulativ skal indeksreguleres, skal satsene reguleres i samsvar med konsumprisindeksen. B. Tjenester som skal betales etter medgått tid For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser: Kontorarbeid Kr. 500,- Feltarbeid: Enkeltperson med GPS Kr. 600,- Feltarbeid: Målelag Kr. 800,- C. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) C.1 Kart og eiendomsoppgaver ( 5) Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven Situasjonskart er et så ajourført og kvalitetssikret kart som kommunen kan levere. Det inneholder grunnkart med eiendomsgrenser supplert med planlinjer og trase for vann- og avløpsledninger samt annen relevant informasjon. Det gis også informasjon om eiendommens areal, reguleringsbestemmelser eller kommuneplanbestemmelser, nabooppgave m.v. 26

27 Forenklet situasjonskart er et situasjonskart uten full informasjonsdekning men med naboliste. Når situasjonskartet kan hentes direkte fra ByggSøk/kartportalen, vil det kreves kartavgift tilsvarende 80 % av gebyrene i regulativet. C.2 Dispensasjon ( 7) Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven C.3 Delingssøknad ( 93 bokstav h) Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven C.4 Søknad om arealoverføring ved grensejustering ( 2-3 delingsloven) Se eget gebyrregulativ for arbeider etter Plan og bygningsloven C.5 Søknader som avslås Søknader om deling, dispensasjon eller grensejustering (jfr. C.2, C.3, C.4) som avslås gebyrbelegges med fullt gebyr. D. Gebyrer for arbeider etter delingsloven ( 5-2) D.1 Kartforretning D.1.1 Kombinert kart- og delingsforretning for nytt registernummer (gnr\bnr) eller kartforretning over eksisterende registernummer (per registernummer) Areal til og med 1 dekar Kr ,- Areal 1 til 2 dekar Kr ,- Areal 2 til 5 dekar Kr ,- Areal 5 til 10 dekar Kr ,- Areal 10 til 20 dekar Kr ,- For arealer over 20 dekar økes gebyret med kr ,- pr. påbegynte 10 dekar. Ved fradeling av større tomtefelt kan rådmannen gi særskilt pristilbud. Ønsker rekvirent større endringer som medfører at ny kartforretning må avholdes, vil gebyret økes med 10 % 27

28 D.1.2 Kombinert kart- og deleforretning for tilleggsareal (også grensejustering) til eksisterende registernummer (gnr\bnr) eller uregistrert samferdselsgrunn Areal til og med 100m 2 Kr ,- Areal 100 til 500m 2 Kr ,- Areal 500m 2 til m 2 Kr ,- Areal > m 2 Gebyrlegges etter D.1.1 Der hvor tilleggsarealet kommer fra flere eiendomsenheter, skal det betales gebyr for hver fradelt parsell etter ovenstående tabell. Grensejustering i forbindelse med kartforretning (pkt. D.1.1, D.1.2, eller D.1.4) inngår i nevnte gebyr. Ved grensejustering betales i tillegg gebyr per berørt eiendom for revisjon (ajourføring) av målebrev, jfr. punkt D.3.3. D.1.3 Kartforretning over del av eksisterende grense for et registernummer (gnr\bnr) Hvis alle grensene rundt eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter punkt D.1.1 Til og med 3 grensepunkter Kr ,- For overskytende grensepunkter, per punkt Kr ,- D.1.4 Kartforretning over volum Hvor et registernummer helt eller delvis blir avgrenset som et volum, skal det betales gebyr etter D.1.1 eller D.1.2. D.1.5 Kartforretning over punktfeste Brukes ikke i Frogn kommune D.1.6 Kartforretning som utføres uten markarbeider ( kontorforretning ) Dersom kartforretning blir utført uten markarbeider Gebyrlegges med 65 % i henhold til ovenstående satser D.1.7 Gebyr til kommunen når kartforretningsarbeidet delvis blir utført av kommunen, delvis av andre Der det ikke er kommunen som utfører alt arbeid med kartforretningen fordeles kostnadene for forretningen (gebyrer etter D.1.1-D.1.6) etter følgende % satser: 28

29 Oppgave 1 Fremskaffe datagrunnlag 30 % 2 Varsling og kartforretningsmøte 15 % 3 Tekniske arbeider og dokumentasjon 30 % 4 Registerarbeidene (sluttarbeidene) 25 % Fordelingen mellom oppgave 3 og 4 forutsetter at koordinatdokumentasjonen er i digital og nasjonal godkjent standard. Der dokumentasjonen er analog, skal aktivitet nr. 4 sin andel økes og aktivitet nr 3 minskes med 5 %. D.1.8 Avbrudd i kartforretningsarbeidet Når en tiltakshaver/rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales: Ferdig innkalt forretning Ferdig avholdt forretning Der målebrev er utarbeidet 50 % av oppmålingsgebyret 75 % av oppmålingsgebyr 100 % av oppmålingsgebyret D.2 Grensepåvisning For påvisning av grensebeliggenhet ut fra koordinatbestemt målebrev av tilfredsstillende kvalitet, er gebyret for: Til og med to punkter Kr ,- Tillegg per punkt fra og med punkt nr. tre Kr. 500,- Dersom det ikke foreligger målebrev av tilfredsstillende kvalitet, må det betales gebyr for avholdt kartforretning etter punkt D.1.1 eller D.1.3 D.3 Registrering uten kartforretning D.3.1 Registreringsbrev For utstedelse av registreringsbrev etter kapittel 27 i Forskrifter til delingsloven av , sist endret og oppfølgende registreringsarbeider: Per nytt registernummer Kr ,- 29

30 Hvor registreringsbrevet blir utarbeidet av ekstern instans, skal det betales halvt gebyr. Dersom dokumentasjonen blir levert i digital form på nasjonal godkjent standard, skal det betales 20 % av fullt gebyr. D.3.2 Utstedelse av målebrev for grunnareal til seksjon, per seksjon Utarbeiding av målebrev (per seksjon) 80 % av satsene i punkt D.1.1. Ved reseksjonering som medfører endring av grensene for en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt målebrev. Gebyr skal betales i samsvar med ovenstående satser. D.3.3 Utstedelse av ajourført målebrev Gebyr for ajourføring/revisjon av målebrev Kr ,- D.3.4 Utstedelse av midlertidig forretning Gebyr for midlertidig forretning Kr ,- E. Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner ( 7) E.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom Sak som krever befaring 5 R (rettsgebyr) Sak som ikke krever befaring 3 R (rettsgebyr) E.2 Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon Gebyr fastsettes etter reglene i pkt. D.3.2 E.3 Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.) F. Annet For digitale kartdata, ortofoto og skråfoto og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til oppgitte priser i dette regulativet. 30

31 F.1 Gebyr for påvisning av reguleringslinjer For særskilt påvisning av reguleringslinjer etter plan (for eksempel byggelinje eller regulert gjerdelinje ) betales gebyr som for grensepåvisning, punkt D.2. Dette forutsetter at det ikke må avholdes kartforretning over eiendomsgrenser. F.2 Disposisjonsrett til kartdata For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15. Prisene beregnes med en priskalkulator. Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres sammen med andre kartdata. Det forutsettes uttak av data tilsvarende hele kartblad (480 dekar). Dersom ikke priskalkulatoren benyttes innebærer det vanligvis følgende priser pr. dekar: Situasjon Kr. 10,- Høydekurver Kr. 5,- Eiendomsdata Kr. 5,- Reguleringsdata Kr. 3,- Andre kartdata (Kommuneplan, VA, DMK med mer) Kr. 3,- Ortofoto Kr. 2,- Minstegebyr kartdata er kr. 600,- I tillegg kommer ekspedisjonsgebyr Kr. 750,- Konvertering til andre format enn SOSI formatet Kr. 300,- F.3 Formidling av eiendomsinformasjon Frogn kommune tilbyr formidling av eiendomsopplysninger gjennom en bestillingsløsning på internett: Se egen gebyrliste på infoland. Formidlingen skjer fortrinnsvis elektronisk og som standard pakkeløsning. Evt. planlagt formidling av eiendomsinformasjon via kommunens hjemmeside gebyrlegges med 85 % av satsene ovenfor pr. eiendom/salgsobjekt. F.4 Skråfoto Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal aksen, er ikke måleriktige og kan pr. i dag ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto. Bilde priser levert digitalt 31

32 Privat bruk: Digital bildefil, høyoppløselig L5 kr 350,- inkl. mva Profesjonell bruk: Digital bildefil, høyoppløselig L5 kr 1 000,- ekskl. mva for første bilde. Kr. 650,- ekskl. mva for påfølgende ved samme ordre Tillegg for materiellkostnad som CD-rom og arbeid iht forhandlerens prisliste. (Det tas forbehold om prisendring fra leverandør.) Bilde-priser levert digitalt gjennom InfoLAND Pakke med bilder (L 3_5) levert gjennom meglerpakke: Prisen blir den samme om det er ett eller mange bilder pr. eiendom. Pris kr 450,- ekskl. mva Fordeling: Distribusjonskanal (t.d. InfoLAND ) 1/3 kr 150,- Forhandler (kommunen) 1/3 kr 150,- Mapaid AS (bildeeier) 1/3 kr 150,- Mapaid AS forbeholder seg retten til å sette kr 100,- som nedre grense for sin del. (Det tas forbehold om prisendring fra leverandør.) G. Betalingsregulativ for kartprodukter på papir, kopier på papir eller levering som pdf-filer eller annet bildeformat. For digitale kartdata, ortofoto og skråfoto og andre kartprodukter blir det beregnet mva. i tillegg til oppgitte priser i dette regulativet. G.1 Papirkopier av analoge kart eller tegninger Med analoge kart menes kart som finnes i kommunens arkiver på papir eller folie. Eksempler på hva som kan finnes av analoge kart er tekniske kart (1:1000), økonomiske kart (1:5000) og adressekart. Med tegninger menes byggetegninger, skisser o.a. De analoge kartene ajourføres normalt ikke. Enkeltstående kopier i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. Samleregning til kunder som bestiller ofte. 32

33 Kart-/tegningskopier - arkformat Pris pr. stk. A4 20,- A3 30,- A1 60,- pr. løpemeter A0 75,- pr. løpemeter G.2 Utskrift på papir fra digitale kartdatabaser eller levert på PDF eller annet bildeformat Utskrift på papir eller bildefiler fra kommunens digitale kartdatabaser (kartplott) leveres i farger. Eksempler på hva som kan finnes av digitale kartdatabaser er tekniske kart, markslagskart og kommuneplankart. Kartplott er basert på kommunens foreliggende kartdatabaser og tegneregler, uten behov for bearbeiding eller tilrettelegging. Enkeltstående kartplott\bildefiler i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. Regning til kunder som bestiller flere ganger. Kartplott\PDF - arkformat Pris pr. stk. A4 100,- A3 200,- A2 400,- A1 600,- A0 800,- For kundetilpassede plott med bearbeiding eller tilrettelegging av kommunens kartbaser eller tegneregler beregnes et eget gebyr på grunnlag av anvendt tid i samsvar med regulativets pkt. B. G.4 Flybilder på papirutskrift Med flybilder menes ortofoto og skråfoto. Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres sammen med andre kartdata. Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal aksen, er ikke måleriktige og kan ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto. Fotograferingsdato og bildemålestokk som er brukt ved fotografering kan angis på utskriften. Flybilder kan foreligge i farger eller sorthvitt. Ikke gebyr ved bestilling av ett enkelt ortofoto eller skråfoto på A4/A3, regning til kunder som bestiller flere ganger. Ortofoto Pris pr. stk. A4 200,- A3 300,- (Ved bestilling av flere, pris kr. 150,- A4, kr. 250,- A3) 33

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE Revidert 13.10.05 1 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I SKI KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER 1 I FROGN KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven av 14.06.1985 som erstattes av 33-1 i

Detaljer

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010) 6.1. Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER I ENEBAKK KOMMUNE 2006 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 2014

Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 2014 Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 24 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27.06.08 Gjeldende fra 1.1.24. Regulativet erstatter tidligere gjeldende

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2014 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2013. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan-

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2016 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2015. Fastsatt i medhold av 33 1 i Plan

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING SKI KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV DELESAKER, SEKSJONERINGSSAKER, OPPMÅLINGSARBEIDER, KART, GEODATAPRODUKTER OG MATRIKKELFØRING I SKI KOMMUNE 2011 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart- og oppmålingssaker og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2018 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2017. Fastsatt i medhold av 33-1 i Plan- og

Detaljer

Gebyrer for plan-, bygge- og kartsaker

Gebyrer for plan-, bygge- og kartsaker Oppdatert 26.11.2014 Gebyrsatser for 2014 er oppgitt der det foreslås endringer for 2015 Gebyrer for plan-, bygge- og kartsaker Generelt om gebyrer for plan-, bygge- og kartsaker Gebyrer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016

Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016 1 Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. Gjelder fra 01.01.16 Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven)

Detaljer

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold.

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRREGULATIV B FOR TEKNISK VIRKSOMHET I UNJARGGA/GIELDA NESSEBY KOMMUNE KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

GEBYRREGULATIV DELINGS- OG BYGGESAKSGEBYR 2015 KARLSØY KOMMUNE KOMMUNENR: 1936 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17.12.2014, MED HJEMMEL I:

GEBYRREGULATIV DELINGS- OG BYGGESAKSGEBYR 2015 KARLSØY KOMMUNE KOMMUNENR: 1936 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17.12.2014, MED HJEMMEL I: GEBYRREGULATIV DELINGS- OG BYGGESAKSGEBYR 2015 KARLSØY KOMMUNE KOMMUNENR: 1936 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17.12.2014, MED HJEMMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71 30 og 32 i

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 08.12.2014,

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

GENERELT OM GEBYRER FOR PLAN-, BYGGE- OG KARTSAKER

GENERELT OM GEBYRER FOR PLAN-, BYGGE- OG KARTSAKER GENERELT OM GEBYRER FOR PLAN-, BYGGE- OG KARTSAKER Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i i Plan- og bygningsloven 33-1. Gjeldende fra 1.1.2015. Regulativet erstatter tidligere gjeldende regulativ.

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven eierseksjonsloven matrikkelloven og forurensingsloven

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven eierseksjonsloven matrikkelloven og forurensingsloven Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven eierseksjonsloven matrikkelloven og forurensingsloven Gjelder fra: 5.2.2015 Utarbeidet: 5.12. 2014 Forhåndsvarsling: 13.11.14 4.12.2014

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 06.12.2010,

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensingsloven

Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensingsloven Forskrift om gebyr for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven og forurensingsloven Gjelder fra: 1.1.2014 Utarbeidet: 1.7. 2012 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester

Detaljer

GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013

GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013 GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013 FOR FØLGENDE SAKSOMRÅDER: AREALPLANER BYGGESAKER KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER KONSESJONSSAKER M.V. SAKER ETTER FORURENSNINGSLOVEN OPPRETTELSE AV EIERSEKSJONER SAKER

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25. juni 2010. 7 i lov om eierseksjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 14.12.15. Ikrafttreden: 1.januar 2016. Erstatter tidligere vedtatt forskrift/regulativ.

Vedtatt av Kommunestyret 14.12.15. Ikrafttreden: 1.januar 2016. Erstatter tidligere vedtatt forskrift/regulativ. LOKAL FORSKRIFT, GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER, KART- OG OPPMÅLINGSARBEID MED MER. Vedtatt av Kommunestyret 14.12.15. Ikrafttreden: 1.januar 2016. Erstatter tidligere vedtatt forskrift/regulativ. Gebyrregulativet

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV NATUR-, AREAL- OG BYGGESAKER I ENEBAKK KOMMUNE I 2015

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV NATUR-, AREAL- OG BYGGESAKER I ENEBAKK KOMMUNE I 2015 ENEBAKK KOMMUNE Natur, areal og byggesak Saksnr: 2014/801 Arkivkode: 151 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV NATUR-, AREAL- OG BYGGESAKER I ENEBAKK KOMMUNE I 2015 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 08.12.2014

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/2091-6 1258/14 231 L LU/LU/RR VEDTATT FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 2013 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den 12.12.2016 sak 71/16, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016.

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Plan- og bygningsloven 33-1 gir kommunen anledning til å ta betalt for byggesaksbehandling mv., og kommunestyret har vedtatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger HÅ KOMMUNE BYGNINGS- OG REGULERINGSGEBYR 2017 Regulativet gjelder f.o.m. 01.01.2017 KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Oppegård kommune Gjelder fra 1.1.2012, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.11. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1. Hjemmel Dette gebyrregulativ er fastsatt

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Side 1 av 5 Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2016, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.15. Fastsatt i medhold av 33 1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2014, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.13. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 DELINGS- OG BYGGESAKSGEBYR KARLSØY KOMMUNE KOMMUNENR: 1936 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I:

GEBYRREGULATIV 2013 DELINGS- OG BYGGESAKSGEBYR KARLSØY KOMMUNE KOMMUNENR: 1936 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: GEBYRREGULATIV 2013 DELINGS- OG BYGGESAKSGEBYR KARLSØY KOMMUNE KOMMUNENR: 1936 GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven av 27. juni 2008 nr 71 30 og 32 i lov om eiendomsregistrering

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009

Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009 Definisjoner: Byggesaksgebyr Bruksareal Bygningstype Etasjeantall Gebyr for behandling av plansaker og byggesaker Måleregel for areal fastlagt

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 Sortland kommune gjeldende fra og med 15.06.2017 Innhold Kap. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2 Kap. 2. ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN, jfr. lovens 32 og forskriftens

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer