1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Mobiltelefon Faks. E-post adresse Yngve Paulsen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Mobiltelefon 1.1.3 Faks. E-post adresse 1.1.6. Yngve Paulsen."

Transkript

1 Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Soknad i henhold til lov av 1 7.juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur loven) l). Soknadsskjemact er telles for akvakultur, rnattilsyn-. miljo-, vassdrags- og kystforvaltningen. M ed unntak av havbeite. som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i landbaserte anlegg. Ferdig utfylt skjema sendes t) lkeskommunen i det fylket det sokes i (Addresse se \'ei leder) Soker har ansvar for påse at fullstendige opplysninger er git1. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakldtur-, mat-, forurensnings-, naturvem-, frilufts- og vannressurs- og havne- og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens* 13. er unntatt fra onentlighet. jf. oitentlighetslm ens * Sa. Ufullstendige soknader vil forsinke soknadsprosessen. og kan bli returnert til sokeren. Til rettledning \Cd utfylling vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger sorn avgis i delte skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. helt eller del\'is bli benyrtct også av andre ottentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply!>ningene. Opplysninger om e\ entuell samordning kan las ved hem endelse til Oppgaveregisteret på telefon , eller hos Fiskeridirektoratet på telefon Telefonnummer Postadresse Generelle opplysninger 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS Mobiltelefon Faks JO E-post adresse Torsken Organisasjons eller personnr Telefonnummer 1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson): Yngve Paulsen Mobiltelefon E-post adresse Fiskeridirektoratets region Søknaden gjelder lokalitet i Fylke Kommune Region Troms Troms Berg Lokalitelsnavn,1.3.5 Geografiske koordinater: Se vedlegg l Ytre Jøvik N 69 25, 23 l' ø 17" 20,253' 2. Planstatus og arealbruk 2.1. Planstatus og vernetiltak: Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? O Ja [gl Nei O Foreligger ikke plan Er søknaden i strid med vedtatte vernetillak etter naturvernloven? O Ja 181 Nei O Foreligger ikke Er søknaden i strid med vedtatte verneliltak etter kulturminneloven? O Ja 181 Nei O Foreligger ikke 2.2. Arealbruk -areal interesser (Hvis behov bruk pkt 5 eller pkl 6) Behovet for søknaden: Bruke flåle til utf6ring Trenger mer MTB for å kunne ta i bruk «Grmme konsesjoner». Se pkt. 5. Annen bruk/andre interesser i området: Alternativ bruk av området: Verneinteresser ut over pkt. 2.1 Tngen særskilte Ingen kj ente lngen 2.3. Konsekvensutredning Mener søker at søknaden trenger konsekvensutredning etter plan og bygningsloven? 0Ja Nei 2.4. Supplerende opplysninger Anlegget utvides med to bur og bur størrelsen økes til 10 0 x 100 meter. [!].':-[!] DoK1d (1 0/ O) k!(o VEDLEGG [!] :

2 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten I!J [!] Dok1d (10/ ) J :;. ' ' "9 1!1..., WILSGARO FISKEOPPDRETI AS AKVAKUlTUR FOR MATFISK Berg kommune 9385 SKALAND Vår ref.: 15/ Lopenr.: 18172/15 Saksbehandler: Frode Mika1sen Tlf. dir.innvalg: Arkiv: U43 AKVA Deres ref.: Dato: WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS SØKNAD OM UTVIDELSE A V AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET PÅ LOKALITET YTRE JØVIK I BERG KOMMUNE Det vises til vedlagte søknad Wilsgård Fiskeoppdrett AS datett om utvidelse av akvakultmtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet Ytre Jøvik i Berg kommune. Det søkes om økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB) fi'a 3600 tonn til 5400 totm. Det søkes videre om utvidelse av arealet anlegget beslaglegger ved at anleggsinstallasjonen utvides med to nye bur og at burstønelsen økes til100x100 meter. Anlegget får etter dette 16 bur, innordnet i to rekker med 8 bur i hver, slik at overflateinstallasjonens stønelse blir 200x800 meter. I tillegg kommer forflåte. Anleggets plassering og utstrekning il'amgår av kartvedlegg i søknaden. Vi viser videre til Forskrift om tillatelse.for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet Detme forskrifts 8 omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter anvisning fra kommunen skal sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn. og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området. Troms fylkeskommune viser også til informasjonsskriv datett O til kommunene i Troms om behandlingen av akvakultursøknader. Troms fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av akvakulturloven. Den som vil søke om akvakultmtillatelse i Troms fylke skal derfor sende søknaden til Troms tylkeskatmnune som tildelingsmyndighet. Før søknaden tas til behandling, kontrollerer vi rutinemessig at søknaden er komplett i henhold til forskriftene. Avhengig av hvilken type akvakultur og stønelse på anlegget som omsøkes, fmnes det ulike rutiner for - og krav til saksbehandlingen. Felles for alle er imidlettid at kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal høres før søknaden sendes videre til behandling hos andre offentlige myndigheter. Søknaden oversendes med dette til Berg kommune for offentlig ettersyn og behandling. Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ Telefon Telefaks Epost mottak no Bankgiro Org.nr NO Internettadresse

3 2 Vi ber om at eventuelle merknader fra offentlig ettersyn vedlegges kommunens uttalelse. Det bes videre opplyst om søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen, jf akvakulturloven 15 pkt. a sammenholdt med vilkåret i samme lov 6 b. Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlet1idig forbud i samsvar med plan- og bygningsloven 13-1, bes dette vurdert og avgjm1 så snart som mulig og innen fi"isten for uttalelse etter forskrift av O nr Orientering om tidsfrister: Søknaden skal behandles i ht. krav gitt i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader som trådte i kraft I henhold til denne forskrift 4 andre ledd skal uttalelse fra kommunen, herunder merknader fi a offentlig utlegging, være tildelingsmyndigheten i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av denne perioden skal søknaden legges til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale utvalg. I samme forskrift 7 første ledd første punktum heter det: "Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter 4 andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse." Den aktuelle forskriften er å fitme på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider: fisker id ir. no/akvakultur/akvakultunegelverk. Orientering om ny forskrift om konsekvensutredning: Ny forskrift om konsekvensutredning (KU) for tiltak etter sektorlover ble fastsatt (FOR ). Akvakultur faller inn under vedlegg Il i forskriften, og søknader om slike tiltak skal da behandles etter 3. Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet. Forskriften innebærer endret praksis for saksgangen og vurderingen av søknader om tiltak etter akvakulturloven. Vurderingen av om tiltaket kan få vesentlig virkning for miljø eller samfunn skal nå skje som en del av den ordinære søknadsbehandlingen, og ikke som en forutgående prosess som i den gamle forskriften. Såkalte vedlegg Il-tiltak kan kun pålegges «supplerende utredninger» dersom tiltaket forventes å få vesentlige virkninger som ikke allerede er gjort rede for i søknaden. Det vil ikke lenger være krav om en KU-prosess, selv om tiltaket vurderes til å kmme få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Stønelseskriteriet er videre falt bot1, noe som i praksis itmebærer at alle søknader om tiltak etter akvakulturloven skal vurderes etter forskriften, uavhengig av stønelsen på tiltaket. Søker er ikke lenger pliktig å utarbeide en egen KU-vurdering som skal følge søknaden. Det forutsettes at selve søknaden med vedlegg gir grunnlag for å vurdere om tiltaket får vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. I dette konkrete tilfellet har søker likevel gjort en KUvurdering i henhold til vurderingskriteriene i gammel forskrift, og kommet til at KU ikke er nødvendig. Det er fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg Ill som skal vurdere om de mener tiltaket kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn til fylkeskommunen. Høringsparten skal konkretisere hvilke forhold som bør belyses nærmere. Vi ber Berg kommune om å vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til kriteriene i vedlegg Ill i forskriften. Dersom Berg kommune mener tiltaket kan få vesentlige virkninger, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjm1 rede for i søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskmmnunen. Dersom det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandler.

4 3 Vedlegg: Søknad fi a Wilsgård Fiskeoppdrett AS om utvidelse av akvakulturtillatelse fo r matfisk av laks og ønet på lokalitet Ytre Jøvik, datett Kopi: Wilsgård Fiskeoppdrett,, TORSKEN

5 Berg kommune Plan, utvikling og drift po ntz. no Saks nr. 10/1454 Arkivkode U43 Avd/Sek/Saksb ADM/PUD/BA Deres ref. Vår dato: Skaland, KUNNGJØRING- SØKNAD OM UTVIDELSE AV LOKALITET YTRE JØVIK- WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS Nedenfor nevnt e annons e bes bear beidet i hen hold til ny mal og satt inn i fø lg ende av is er : annons dlys.no annons lkebla det.no lysings e.no Følg en de annons e øns kes ry kket inn en gang i av isa/ bladet snar es t et ter ko rr ekt ur: Offentlig ettersyn Søknad om endringer ved lokalitet for lakseoppdrett i Berg kommune Søknad i hen ho ld ti l Lov om akvakultur av me d fors kr ifte r le gges til offen tlig ette rsyn fr a i Rådhuse t på Skaland og på Senj aho pen kios k samt på Ber g ko mmunes hje mmes ide: Søknaden gje lder utv idelse av bio mass e v ed e ksister en de oppdre tts lokalitet. Søke r: Wils går d fiskeo ppdre tt AS Lo kalite t: Ytre Jøvik i Be rg ko mmune Pos isjon: N Ø An le ggs type: Plas tme rde r i rammefortøyn in g ml flåte An leggs areal: m2 Tillatt bio masse: 5400 tonn Ev. merknader s endes s kriftlig innen til Ber g ko mmune, 9385 Skaland elle r på e- pos t til: pos tmo mmun e.no innen utle ggs tidens utløp. Fa kt ura s endes t il Wilsgår d Fis keo ppdr ett A S, 9381 TORSKEN. Med v enn lig hi ls en Berg ko mmune Bjørn Abels en plan -og by gg es a ks behan dler Besøksadresse: 9385 Skaland E-postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro:

6 3 Søknaden gjelder 3.1 O Klarering av ny lokalitet (Når det ikke er tillatelser til akvakultur på lokaliteten per i dag). Søknad om ny tillatelse til akvakultur eller ny lokalitet for visse typer tillatelser, jf. veileder Omsøkt størrelse:.... Tillatelsesnummer(e): dersom det/de er tildelt, jf veileder: Søker andre samlokalisering på lokaliteten? O Ja Hvis ja, oppgi navn på søker: 0Nei 3.2 [gl Endring Lok. nr: Tillatelsesnr(e): TT 0003, TT 0007, TIK 0004, TIK 0005, TIK 0020, TIK 0021, Grønne konsesjoner Endringen gjelder: Sett flere kryss om nodvendig e Iler k8j Arealbruk/utvidelse k8l Biomasse: 1800 Øk ning 5400 Totalt etter endring. Se også pl<t O O O O Annen størrelse Økning:... (tonn) Totalt etter endring:... Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten Endring av art Annet Spesifiser: [8l Laks, ørret og regnbueørret (det må også krysses av for formålet): 3.3 Art O Annen fiskeart O Annen akvakulturart k8l Kommersiell matfisk k8l Undervisning Oppgi art: Laks O Forskning O Visningsformål Latinsk navn: Salmo sa1ar O Fiskepark O StamfiskO Slaktemerd owg1art Latinsk navn: O [8l O O Settefisk Matfisk Stamfisk Slaktemerd 3.4 Type akvakulturtillatelse (produksjonsform, sett flere kryss om nødvendig) O Tidlige livsstadier av blotdyr, kreps og pigghuder O Senere livsstadier av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder O Annet,eks.manntall,fangstbasert 3.5 Tilleggsopplysninger dersom søknaden gjelder matfisk av laks, ørret eller regnbueørret: Disponible lokaliteter Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt Lok.nr.: Lok.nr.: Lok.nr.: Lok.nr.: Lok.nr.: Lok.navn: Barbogen Lok.navn: Fitmstein Lok.navn: Sy1snes Lok.navn: Husvika Lok navn: Ytre Lavollsfjord O Ja k8)nei Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse? O Ja O Nei

7 4. Hensyn til folkehelse, smlttevern, dyrehelse, miljø, ferdsel og sikkerhet til sjøs 4.1 Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet), landbruk o.l. innenfor 5 km. Ingen 4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseforende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km: Stedsnavn og type virksomhet( er) i lakseforende vassdrag: Ingen lakseførende vassdrag innenfor 5 km Driftsform: Generasjonsadskilt drift og utforing fra flåte til mede med foringsanlegg som har kamera i merdene for å kunne fore kontrollert av operatør. Denne f6ringsmetodc gir fisken optimal formengde uten forspill noe Mom B undersøkelsene understøtter. På lokaliteter der det fores med kamera i merdene reduseres forspillet tilnærmet til O. 4.3 Hensyn til miljø Å rlig planlagt produksjon: Forventet fårfortruk i tonn: Miljøtilstand l sjø: l ferskvann: Miljøundersøkelse: 8-undersokelse (Iht. NS 941 0), Klassifisering av miljokvalilet i ferskvann Undersokelse av biologisk mangfold tilstandsklasse: 1 O Ja o Nei mm: C undersokelse (Iht. NS 941 0): o Ja o Nei O Ja [8J Nei Allemativ miljoundersokelse. O Ja [8J Nei Strommåling: Se vedlegg 3 Strommåling Salinitet (ved utslipp til sjo): 33,2 %o middel i en måned Vannulskr ingsstrom Sprednmgsslrom Bunns om: Maks: 33,6 %o Min 32,9%o cm/sek cm/sek cm/sek Dybde 46 m Dybde: 46 m ndspunkt: Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs Minste avstand til trafikkert farledlareal Rutegående trafikk i området: (oppgi navn på operator) Det er ikke Ingen rutegående trafikk i området Sjøkabler, vann, avlops- og andre rørledninger: (oppgi navn på eier) Anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter: Ingen sjøkabler, vann-, avløps- eller andre rørledninger i anleggsområdet. o Hvil o Gronn o Rod [8J Ingen 4.5 Supplerende opplysninger Salinitet og oksygenmålinger ble gjort ved måling på 46 meters dyp i en måned i forbindelse med strømmålinger som ble gj01t iht NYTEK i 20 I l av Barlindhaug Con sult AS. Oksygen logging. Wilsgård og Nor Seafood har oksygenlogging på flere av merdene med referansemålinger utenfor merd. Dette er et av kriteriene for bruk av luseskjørt. Målingene pågår kontinuerlig og det vil i løpet av 20 I 5 bli etablert alarmsystem for varsling ved lavt oksygennivå. Alarmsystemet er under utvikling. Oksygen loggingen avleses over nett slik at operatør på lokalitet kan følge med fi a foringsflåten. Det kan også annet personell på og utenfor Iokalitete 5. Supplerende opplysninger Bedriften vil legge om til grønn drift på lokaliteten i løpet av en til to generasjonsutsett. Dette im1ebærer at det vil bli satt ut smolt over l 00 gran1 i snitt, som vil redusere produksjonstida i sjø. Merdene påmonteres Iuseskjørt, og rognkjeks blir brukt som rensefisk. l tillegg vil det bli brukt sterkere nøter av f.eks type Eco-nett for å redusere faren for rømming.

8 6. Vedlegg 6.1 Til alle søknader (Jf pkt. 3.1 og 3.2) t8]kvittering for betalt gebyr t8l Strømmåling Kartutsnitt og anleggsskisse (Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk) t8l Sjøkart (M = 1 : ) t8l Kystsoneplankart t8l Kart i N-5 serie,evt Olex, C-Map. Annen akvakulturrelaterte. eller lignende (M = 1: 6 000) virksomheter mm. Annen akvakulturrelaterte.. Kabler, vannledninger o.l. i virksomheter m.m. Anlegget med området fortøyningssystem og. Kabler, vannledninger o.l. i koordinatfestede ytterpunkt. Terskler med mer området. Oppdatert kystkontur. Anlegget avmerket.. Anlegget avmerket. Plassering av strømmåler. Utslipp fra kloakk, landbruk industri og lignende. Kabler, vannledninger og rørledninger i området. Evt. flåter og landbase uoooo t8l Anleoosskissa (ca M = 1 :? SOO). Anlegget (inkl. flåter). Gangbroer. Fortøyningssystem med festepunkter (bolt, lodd el.. Flomlys/produksjonslys anker). Flytekrager. Andre flytende installasjoner. Markeringslys eller lyspunkt på anlegget Undervannstopografi Se O lex kart I: Beredskapsplan Uf. Mattilsynets etableringsforskrift) O Konsekvensutredning jf veileder pkt t8l Spesielt vedlegg ved store lokaliteter Samtykkeerklæring IK system Uf. Mattilsynets etableringsforskrift) Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse på lokaliteten Miljøtilstand: Unntak : Endringer som gjelder annet enn biomasse Uf 3.2) 6.2. Når søknaden gjelder akvakultur av fisk l sjø l ferskvann Miljøundersøkelse B-undersokelse 121 C -undersokelse O o Undersøkelse av biologiske mangfoldet m.m. Alternativ miljøundersøkelse: O o O Tilsagn om akvakulturtillatelse o Aktivitetsbeskrlvelse til søknad om stamfisk Til noen søknader om lokalitet hvor lillatelsesnummer ikke for laks, ørret og regnbueørret er tildelt Kan bare gjelde laks mv. 6.3 Andre vedlegg spesifiseres Torsken den (]tlft. ld Wilsgård daglig leder

9 VEDLEGG 1 KART - Sjøkart, M 1: Kystsoneplankart, M 1: Økonomisk kart, M 1: ml Olex bunntopografi - Posisjoner på anlegg, flåte og fortøyninger

10 (' f 1- \ 'l l \ l ' l l \ ' J \ " \ \... ', \ \ "., - " - e,von:-..., a'>(:ll ,.". '11-.NANA.Oifii!I. A.,._ lls-!nd-!loolo] \.NI" CU!WlOII't:AIWITOI' (J'M:.-o-o \ -.. C go,. trb. NCUQ.l l.løl;iw.. ::OiP.II,:IO-ol,-... l -""' r.:;-- j -- :-...;:::... G.D <= = = l r-.1 :;.II;II""...,._TB-*H IIm.I._V!T.JO CQYA$1 1 ",_., ol""-lloobu. AI<!ObaiW -- '-""-.-o.. VIIITCEI.EDOL ,..., -q- -"..., = ",.., = -- = -,..,... "' r-r Berg kommune Kommuneplanens arealdel - u ;.,.,, l, / Ytre Jøvik. Berg kommune Oppdrettsanlegg Kystsoneplankart YPK.llS Yngve! Pcui CII Kom:Jit AS AKVAS AFE A

11

12

13 Posisjoner for anlegg og flåte Ytre Jøvika Punkt/Line Breddear. Lenadear. Breddeqr. Lengdeqr. Punkt/Line Breddegr. Lenadear. Strømmåle 69 25, " Midtpunkt 69 25, "20,078 Midtpunkt 69 25,231 17"20,253 NV 69 25, "20, 058 NV 69 25,365 17"19,741 NØ 69 25,155 17"20,072 NØ 69 25,434 17"19,982 sø 69 25, "20,097 sø 69 25, "20, 750 SV 69 25,140 17"20,083 SV ,032 17"20, 521 F , "19, ,365 17"1 9, , "19,299 F ,305 17"20, , "1 9, , "19,356 F ,233 17"20, ,399 17"1 9, , "19,419 F ,071 17"20, ,399 17"19, , "19,464 F , , ,434 17"19, ,602 17"19, 549 F ,094 17"1 9, ,434 17"19, ,615 17"19,601 F , "1 9, , "19, , , 532 F ,263 17"19, ,393 17"20, , "20, , "2 0, , "2 0, , "20, ,482 17"20, , "20, ,437 17"20, ,224 17"20, ,392 17"21 ' , "20, , "21, , "20, ,295 17"2 1, , "20, ,241 17"21, , "20, ,971 17"21, ,100 17"20, ,948 17"2 1, , "20, ,904 17"21, ,066 17"20, , "21, , "20, , "20, ,032 17"20, , "20, , "20, , "20, ,074 17"20, ,987 17"20, , "20, , "2 0, , "20, , "19, ,196 17"20, , "19, ,240 17"20, , "19, , "19, ,186 17"19, ,325 17"19, ,231 17"1 9, , "19, ,283 17"19,452

14 VEDLEGG 2 ANLEGGSUTFORMING - Anleggets utform ing, M 1: 2 500

15 l l l!'\._ r\ ;: " 100aol'«' tr!lnt r\.,. ;: f«= ' ''"'""""' Fjtllbolt Jiil l 1 l l 181 l Jiil ill a., l,...,.. WILSGARD FISKEOPPDRETT AS Ytre Jøvik, Berg kommune Oppdrettsanlegg m/ fortøyning ANLEGGSSKISSE....., D&ho $9 Kctr TT JRL - Yngve P Jlsen,... _ Thommes Thomassen.. A3-1 :2500 YPK.AS l'r1 E' Pcul "n l on>t l/ : AS AKVAS A FEA

16 VEDLEGG 3 STRØMMALINGER

17 NorSeafood Miljø u ndersø keiser Strømrapport Ytre Jøvik, Berg kommune Bar indhaug o sult Del av MULTICONSULT

18 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma: NorSeafood Kontaktperson: Fredd Wilsgård Dokument type Strømrapport Tittel Strømrapport, Ytre Jøvik, Berg, 2011 Prosjektnr Filplassering E:\ NOS F\Lokalitetsundersøkelser 2011\ Ytre Jøvik nov2011 \ rappgen\10198_norseafood_ytrejøvik_strømrapport_11_2011.doc Sammendrag Det er utført strømmålinger på lokalitet Ytre Jøvik, Berg, i perioden som grunnlag for lokalitetsundersøkelse i henhold til krav i NS 941 5:2009 og veileder for søknad om lokalitet. Gjennomsnitts- og maksimalstrøm og andel nullmålinger er som følgende: Dybde [m] Gjennomsnittstrø Maksimal strøm Retning av Målinger m [cm/s] [cm/s] maksimalstrøm <=1 cm/s [%] [o) Vannutskiftning: Resultatene viser god vannutskiftning i de øverste 35 m av vannsøylen. Strømretningen er ensartet i vannsøylen fra 6 til 35 m og dette vil bidra til god selvrensing og vannkvalitet. Oksygenmålingen ved 46 m viser oksygeninnhold rundt 90 %. For oppdrett av laksefisk vil det ut fra resultatene være gode forhold ned til 46 m dyp. Tidevann og vind: Det ser ut til av lokal vind og tidevann spiller en viss rolle i å styre strømmen ved Ytre Jøvik. Mulige andre prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling i sommerhalvåret. O p pd ragsa nsva ri i g Saksbehandler Yngve Paulsen ØN REVISJONSSTATUS Rev Dato Beskrivelse Måling utf Utf Kntr Godkjent o Strøm rapport Ka a ØN JB BARLINDHAUG CONSUL T AS revo

19 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 3 1. Innhold 1. Innhold Strømmåling oversikt Strømhastighet statistisk analyse Horisontal strøm Vannutskiftning og nullmålinger Tidevann og vind Sammenheng mellom vind og strøm Tidevannsanalyse O 6. To dagers periode Miljøparametre Sa mmendrag Referanser BARLINDHAUG CO NS ULT AS revo

20 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 4 2. Strømmåling oversikt Strømmålinger ble fo retatt v ed lo kalitet Ytre Jøvik i perio den Tabell 1 sammen fatter de v iktigste bakgrunn sinformasjo n en e fo r målingen: Plassering av måler: Figur 1 v iser hvo r måleriggen ble satt ut. Målingsdybder: Det ble satt ut en do ppler pro filmåler på 46 m. Målet er å kartlegge strøm ved 5 m o g 15 m. Målings utstyr: Måleren ble fo ran kret fra bunn o g opp. Nærmere beskriv else av riggen o g in strumen tet i Appen diks A. Kvalitetsvurdering av målte data: Dataen e ble sjekket i hen ho ld til an befalingen e fra in strumen ten es produsen t. En n ærmere beskriv else av denne pro sessen finn es i Appen diks A. Målingens varighet: 34 dager NS 9415 krev er beskriv else av strømmen i an legget (5 m o g 15 m) (NS 9415, 2009). Fiskeridirekto ratets v eileder krev er beskriv elsen av vann utskiftn in gsstrøm, spredn in gsstrøm og bunn strøm (Fiskeridirekto ratet, 2008). Mattilsyn ets v eileder krev er do kumen tasjon av nullmålinger og vann utskiftn ing (Mattilsyn et, 2006). Tabell 1: Generell informasjon om strømmålingen utført på Ytre Jøvik Måleperiode Varighet Antall målinger Koordinater Ca. dybde på målestedet Målertype - 46 m dybde Type måling - 46 m dybde Frekvens 01-Nov :1 1:17-06-Dec :1 1:18 34 dager, 19 timer, O minutter N 1r2o. oo5 ø 147 m Dopp ler profilmåler (AADI RDCP 600, Serienummer 689), Profilering av horisontal og vertikal strøm fra 5 til 37 m dybde, cellestørrelse 2 m, overlapp 20 % Burst (måling i ca. 2 minutter), 25 0 ping 10 minutter!woj p.,tt Figur 1: Lokalitet Ytre Jøvik med målepunktet merl<et. Anleggsplassering er merket. BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

21 $TRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 5 Figur 2: 30 bunntopografi av lokalitet Ytre Jøvik. Målepunktet er vist med eget symbol. 3. Strømhastighet statistisk analyse Et viktig fo rmål med st røm målingen er å st udere st rømhast ighet ved fo rskjellige dy bder o g fra fo rskjellig retn in g. Dett e kapit elet er en oppsummerin g av de vikt igste st at istiske egen skapen e fo r dy bden e so m kreves: 5 m o g 15 m, spredn in gsst røm o g bunn strøm. Fo r flere det aljer henvises det t il: Kapit el 8: St at ist ikktabell fo r fo rskjellige dy bder Appen diks B: Ro se- og pinn ediagram fo r alle dy bder 3.1 Horisontal strøm Figur 3 viser et 30 diagram av ho risont al st røm hast ighet over tid ved alle dy bden e samt minimum, middel-o g maksimalstrøm ved fo rskjel lige dy bder. Tabell 2 viser maksimalst røm i 8 retn in gssekto rer fo r fo rskjellige dy bder. Retn in gssekto ren e er sent rert run dt 0,45, 90 o sv. Figur 4 og Figur 5 viser maksimal-o g gjenno msnit sstrøm i 15 graders sekto rer fo r fo rskjellige dy bder i to og tre dimen sjon er. Maksimal st rømhast ighet fo r denn e lo kalit et en oppsto ved 5 m dy bde o g var 25 cm/s i retn in g 313. Figuren e illustrerer at retn in gen på Yt re Jøvik er en sartet mo t no rdvest lig retn in g i hele vann søy len. Tabell 2: Maksimal horisontal strøm [cm/s) og tilsvarende retning i 8 sektorer Dybde Retning (m ot) o o o Alle retninger Maksimal horisontal strøm [cm/s] 5m (313 ) 14m (260 ) 25m (3 1 ) 35m (332 ) BARLIND HAUG CO NS ULT AS revo

22 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 6 Horisont :! str&mstylke tcm.'sj 10 Minimum. middel og maksimum av horisontal strømstyrke (cmls] r o 5 : :10 c i Q) "' 15 'E! Q) i ro i.: i -g 25 "' Min i M iddel 0 O Maks ' X o Avstand fra overllalen (m( Dato Strøm hastighet (cmls] 6 20 l 30 l l i l o o o o o o o o 1 8 o o o o o Figur 3: 30 diagram av horisontal strømstyrke over tid ved forskjellige dybder (data er lavpassfiltrert, dvs. maksimumverdier er lavere enn 10 minutters maksimumverdier) og maksimal, middel og minimal horisontal strøm ved alle dybdene o 1 Gjennomsnittsstrøm N Maksimalstrøm N V.. NV 10cm/s r L ;l '. ' NØ NV - NØ,ø V :ø SV s ø SV :sø m dybde m dybde 25 m dybde m dybde l Fig ur 4: Gjennomsnitts- og maksimalstrøm for forskjellige retninger (1 5 graders sektorer) og dybder BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

23 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 7 NV Gjennomsnittstrøm 1Qc;m/s N,NØ V NV Maksimalstrøm Dc;m/s N.. NØ ø sø sv sø 15m 20m 25m 30m 35m Figur 5: Gjennom snitts- og maksimalstrøm for forskjellige retninger (15 graders sektorer) og dybder, 30 Figu r 6 er et pro gressiv- vekto r-diagram so m viser hvo rdan en ten kt vann par tikkel på en gitt dy bde ville fo rfly tte seg i måleperio den. Start pun ktet er i midten av diagrammet Det e er kun en visualiserin g. l virkeligheten fo rlater vann partikkelen målestedet o g in strumen tet måler fo rskjellige vann partikler over hele perio den. Diagrammet gir imidlertid et inntry kk av hvo r eff ektiv vann utskiftn in gen er. Derso m vann et hele tiden føres bo rt fra startstedet, er vann utskiftn in gen bra. Derso m vann massen e driver fram o g tilbake, kan utskiftn in gen være redu sert. NV N v; 'ø ----=- 5 m dybde ----:- 14 m dybde 0> 25 m dybde 35m dybde... s Figur 6: Progressiv-vektor-diagram, viser forflytningen av en tenkt vannpartikkel i løpet av måleperioden BARLINDHAUG CONSULT AS revo

24 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 8 4. Va nnutskiftning og nullmålinger Mattilsy nets veileder krev er do kument asjo n av nullmålingene o g vannutskift ning. Vannutskift ningen er definert so m v annfluksen, altså mengden av vann so m t ranspo rteres gjenno m en kv adrat met ers flate. Det te beregnes so m st rømhast igheten ganger t iden den varer o g oppgis i m 3 /m 2. Vannutskift ningen kan o ppg is per sekto r, dv s per ret ningsinterv all. Vannutskift ningen i en sekto r er den delen av vannfluksen hv o r st rømret ningen er i et visst ret ningsintervall. Vannutskiftningen i 8 sekto rer er inkludert i Tabell 3, mens nullmålingene er list et i Tabell 4. Ret ningssekto rene er sent rert rundt O, 45, 90 o sv. Figur 7 v iser relat iv vannutskiftning og antall målinger i 15 graders sekto rer fo r fo rskjellige dy bder. Tabell 3: Vannutskift ning [m 3 /m 2 ] i 8 sekto rer, den st ørst e v annutskiftningen fo r hv ert dy p er ut hev et o o 45 Retning (mot) goo Alle retninger Dybde Vannutskiftning [m 3 /m 2 ] 5m 14 m 25m 35m Relativ vannutskiftning [%] N Antall målinger per sektor N NV.NØ NV.NØ ø ø SV SØ sv. SØ [ m dybde 14 m dybde - 25 m dybde m dybde l Figur 7: Relativ vannutskiftning og antall målinger per 15 graders sektor BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

25 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 9 5.Tidevann og vind 5.1 Sammenheng mellom vind og strøm Sammen hen gen mello m st røm o g vind ble un dersøkt. Det ble brukt v ind målinger fra An døya målestasjo n so m ligger 48 km unn a o g an ses so m represent at iv fo r lo kalit et en. Verdien e er 1 O min ut t ers middelverd ier 1 O met er ov er bakken Figur 8 v iser vindhast ighet o g vindretn in g, samt st rømhast ighet o g st rømretn in g v ed 5 m dy bde. Profilmåleren måler o gså ov erflat est rømmen, dv s. st røm i v ann søylen s øv erst e millimeter. Dett e tynn e laget følger vinden o g ov erflat est rømmen gir derfo r et est imat av den lo kale v inden. l n ærhet en av elveut løp kan den o gså være påv irket av av renn in g. Figur 9 v iser fo rdeling av retn in ger o g st yrke av både v inden, ov erflat est rømmen o g st rømmen v ed 5 m dy bde. Figur 8 viser en viss korrelasjon mello m vindretn in g og st rømretn in g. Vi ko n kluderer derfo r at den lo kale vinden har påv irket målingen e ved 5 m dy bde til en viss grad i måleperio den. Vind hastighet ved Andøya m lestasjon Horisontal strømhastighet, 5 m dybde,:f r\ JN M Aw. 1 Q '-- - L-- ---L-- --'-- -' /1 1 08/11 13/1 1 18/11 23/1 1 28/11 03/12 Vindretning (mol) ved Andøya målestasjon l' 1 c ). o : "'.: t /-. k..... (...}. :....., l " l :. "': ;..: '... \ Strøm retning (mot), 5 m dybde V Figur 8: Vindretning og vindhastighet og strømretning og strømhastighet ved 5 m dybde, lavpassfiltrert Vind ved Andøya målestasjon Overflatestrøm 5 m dybde N N N ø Va'\dhastighe:cr Has,tigheler lmlsl {crn/s) ' 15' h _101', Houti3he!er 1 > 15 >=BO % V ø V ø Q. 00 ID lo -2 1o - 2o 1o-2 s s s Figur 9: Vind, overflatestrøm (få mm tykt lag) og strøm ved 5 m dybde lcmls) >=20 BARLIND HAUG CONSUL TAS revo

26 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE Tidevannsanalyse Det ble også foretatt en tidevannsanalyse av strømmen ved forskjellige dyp og av gjennomsnittsstrømmen i dybden. Resultatene vises i Figur 10 til Figur 12. Figur 1 O viser tidsserien av gjennomsnittsstrømmen i dybden med tidevannsanalyse så vel som tidsserien av reststrømmen (som er differansen mellom den faktiske strømmen og tidevannsanalysen). Reststrømmen er stort sett under 5 cm/s (signifikant maksimum), men har en maksimalverdi på 13 cm/s. Tidevannsanalysen forklarer 28 % av variansen. Figur 11 viser tidevannsellipsene av gjennomsnittsstrømmen i dybden og middelstrømmen. Hovedperiodene til tidevannssignalet i strømhastigheten (gjennomsnitt i dybden) er d, h og d. Tidevannsellipsene beskriver hvordan tidevannsstrømmen varierer i løpet av den tilsvarende perioden. Figur 12 viser resultatene av tidevannsanalysen ved alle dybder. Figuren lengst til venstre viser hovedaksen av tidevannsellipsen som er mest framtredende gjennom hele vannsøylen. Figuren i midten viser middelstrømmen for hver dyp, mens figuren til høyre viser maksimal avvik av den faktiske lavpassfiltrerte strømmen fra en modell bestående av tidevann og middelstrøm. Tidevannet utgjør mindre enn 5 cm/s av strømmen. Middelstrømmen er også under 5 cm/s. Avvik fra en modell bestående av tidevannet og lineær trend kan være betydelig (opptil 12 cm/s). Tidevannsanalysen i de forskjellige dybdene forklarer mellom 18 og 26 % av variansen. Generelt kan det sies at tidevannsstrømmer spiller en begrenset rolle i Ytre Jøvik. Andre prosesser som kan påvirke strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling i sommerhalvåret. BARLINDHAUG CO NS ULT AS revo

27 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 10 Gjennomsnitt i dybden, strømhastighet østover 11 Vi' E 5 o -- Vi' E o -1 o o 06/1 1 13/1 1 20/1 1 27/1 1 04/12 Gjennomsnitt i dybden, strømhastighet nordover -- Måling --Tidevannsanalyse 06/1 1 13/1 1 20/1 1 27/1 1 04/1 2 Gjennomsnitt i dybden, reststrømhastighet E 10 5 o 06/1 1 13/1 1 20/1 1 27/1 1 04/12 Figur 10: Horisontal strømhastighet, gjennomsnitt i dybden, med tidevannsanalyse v, mm." 0 0 N Gjennomsnitt i dybden -Middelstrøm -- MSF d -- M h - MM d s sø Figur 11: Tidevannsellipsene av gjennomsnittsstrømmen i dybden. Navnene MSF, M2 og MM refererer til tidevannskonstituentene. Tidevann - M2 :12.42 h Middelstrøm Maksimal reststrøm,, NV 5 rnls.n NV 5crn/s,N..2..5c;wts.NØ 2.5cmfs NØ V V ø 1g SØ SV -;::::;: sø 20 m 5m ' oø 25 m 1 = 30 m = 35 m Figur 12: Resultatene av tidevannsanalysen ved alle dybder BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

28 STRØMRAPPORT YT RE JØVIK, BERG KOMMUNE To dagers periode Figur 13 viser vind og strøm i todagersperioden rundt maksimalstrømmen ved 5 m dyp, Vindhastighet ved Andøya målestasjon ,----,, // /'-..../ - 5 J 1\ /._/ ) Strømhastighet 5 m dybde 20 U) 15.,:_Jh,31 Strømhastighet 20 U) 15! 10 Strømhastighet 14 m dybde 25 m dybde \ / ,----,---,----r o (!J VV' Strømhastighet 35 m dybde < f.). tvflu. NI Jv, \.A"i' o _J -- -==- lnstrumentdybde RDCP ,, J_ L :00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 Figur 13: vind og strøm i todagersperioden BARLIND HAUG CO NS ULT AS revo

29 STRØMRAPPORT YTRE JøVIK, BERG KOMMUNE Miljøparametre Figur 14 viser resultatene av salinitets-, temperatur- og oksygenmålingen. Saliniteten ved 46 m lå på 33.2 psu i middei.oksygenmetningen ligger på 92 % som viser gode forhold for oppdrett av laksefisk ned til 46 m... ::l ' 8 (i) a. E (i) f- Temperatur og salinitet , L L L Oksygen metning , /1 1 08/1 1 13/1 1 18/1 1 23/1 1 28/1 1 03/1 2 Figur 14: Miljøparameter RDCP600, 46 m BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

30 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE Sammendrag Det er foretatt strømmålinger ved lokalitet Ytre Jøvik, Berg kommune i perioden til Tabell 4 gir en oversikt over resultatene. Lokal vind og tidevann spiller en viss rolle i å styre strømmen ved Ytre Jøvik. Mulige andre prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling i sommerhalvåret. For nøyaktigheten av målingene se Tabell 4. Tabellen inkluderer både middelverdien og median. Middelverdien er summen av alle målte hastigheter delt på antall målinger, mens median er den midterste målingen. Median er mindre påvirket av enkelte ekstremverdier. Signifikant maksimal strøm er gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av alle målte hastigheter i perioden. Reststrømmen er den vektormidlete strømmen over hele perioden. Den er alltid lavere enn gjennomsnittsstrømmen. Neumanns parameter er et mål for hvor stabil strømretningen har vært. Den beregnes ut ifra Figur 6 og er definert som forholdet mellom lengden av den rette linjen mellom start- og sluttpunkt og lengden av den totale banen. For Neumanns parameter under 0.7 er reststrømmen ikke representativ for store deler av strømmålingen i perioden. Neumanns parameter bør ses i sammenheng med reststrømmen og gjennomsnittsstrømmen. A bruke kun Neumanns parameteren til å beskrive vannutskiftningen blir utilstrekkelig. Den har flere begrensninger, for eksempel blir den påvirket variasjoner i strømhastigheten og er avhengig av midlingstiden. På steder med sterk tidevannsstrøm kan Neumanns parameteren være nært null uten at vannutskiftningen er redusert. BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

31 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 15 Tabell 4: Oversikt statistikk, retningssektorene er sentrert rundt 15, osv. Dybde Horisontal strøm Gjennomsnittsstrøm (Median) Standardawik Signifikant maksimumstrøm Maksimumstrøm Retning maksimumstrøm Signifikant minimumstrøm Minimumstrøm Neumanns param eter Reststrøm Reststrømretning Fire hyppigst forekommende strømretningene (synkende rekkefølge, 15 graders sektor) Fire hyppigst forekommende strømhastighetene (synkende rekkefølge, 15 graders sektor) Vannutskiftning Mest vannutskiftning pr. 15 graders sektor Minst vannutskiftning pr 15 graders sektor Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr. døgn (alle retninger) Nullmålinger Andel målinger <1cm/s Lengste periode <1cm/s Vertikalstrøm Gjennomsnittsstrøm Gj ennomsnittsstrøm absolutt Standardawik Maks strøm Min strøm 5m 5 (5) cm/s 3cm/s 9 cm/s 25 cm/s cm/s 0.0 cm/s cm/s , 315, 285, , 6-8, 4-5, m 3 /m 2 ved m 3 /m 2 ved m 3 /m % 40 min 0.5 cm/s 0.7 cm/s 0.8 cm/s 2.3 cm/s -1.3 cm/s 14 m 25 m 4 (4) cm/s 4 (3) cm/s 3 cm/s 2 cm/s 7 cm/s 6 cm/s 21 cm/s 18 cm/s cm/s 1.4 cm/s 0.1 cm/s 0.0 cm/s cm/s 2 cm/s , 300, 315, 300, 330, , , 3-4, 4-1-3, 3-4, 4-5, 6-8 5, m 3 /m 2 ved m 3 /m 2 ved m 3 /m m 3 /m 2 ved 120 ved m 3 /m m 3 /m % 8.0 % 50 min 40 min 0.6 cm/s 1.0 cm/s 0.6 cm/s 1.0 cm/s 0.6 cm/s 0.6 cm/s 1.9 cm/s 2.0 cm/s -0.3 cm/s -0.4 cm/s 35 m 3 (3) cm/s 2 cm/s 6 cm/s 17 cm/s cm/s 0.1 cm/s cm/s , 315, 300, , 3-4, 4-5, m 3 /m 2 ved m 3 /m 2 ved m 3 /m % 40 min 1.1 cm/s 1.1 cm/s 0.4 cm/s 2.3 cm/s 0.5 cm/s BARLINDHAUG CONSUL T AS revo

32 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE Referanser Aanderaa, 2006: "TD 220c RDCP Primer" Fiskeridirektoratet, 2008: "Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg" Mattilsynet, 2006: "Veileder til forskrift av nr. 279 om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av pryddammer (etableringsforskriften) 5" NS 941 5, 2009: "NS 941 5: Flytende oppdrettsanlegg: Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift", Norsk Standard BARLIND HAUG CONSUL TAS revo

33 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 17 Appendiks A. Måling og kvalitetssikring Strømmen ble målt med en akustisk doppler profilmåler (RDCP600) av merke Aanderaa. For nærmere beskrivelse se Aanderaa, Det er gjennomført kvalitetssikring etter anbefalingene av instrumentenes produsent. Som kriterier brukes stamp og rull, signalstyrke og standardavvik av enkeltmålingene. Generelt er anbefalingene som følgende: Målingene er basert på dopplereffekten. Instrumentet sender ut en akustisk puls (et kort signal) med en bestemt frekvens og måler frekvensen av innkommende refleksjoner. Refleksjonen er forårsaket av små partikler eller bobler i vannet. Ut fra frekvensskiftet kan man beregne hastigheten av partiklene i vannet, som er antatt å være lik strømhastigheten. Instrumentet sender ut pulser i fire stråler i fo rskjellige retninger for å kunne rekonstruere den horisontale strømhastigheten, RDCP600 også den vertikale strømhastigheten. RDCP600 har strålene orientert på skrå oppover og registrerer refleksjoner fra forskjellige dybder i vannet og får på denne måten en profil av strømhastighetene. For nærmere beskrivelse se Aanderaa, Måleren ble forankret i bunn som vist i Figur 15, sto på ca. 46 m og var orientert oppover mot overflaten. Figur 15: Skisse av riggen Det er gjennomført kvalitetssikring etter anbefalingene av instrumentenes produsent. Som kriterier brukes stamp og rull, signalstyrke og standardavvik av enkeltmålingene. Generelt er anbefalingene som følgende: o RDCP600: stamp og rull mindre enn 20, signalstyrke > -45dB og standardavvik av enkeltmålingen < 20cm/s Tilfeller hvor disse kriteriene ikke blir møtt, må vurderes kritisk. l tillegg til anbefalingene over ble målingene sjekket for uteliggere som også ble fjernet. Data som ble fjernet er beskrevet i Appendiks D. Figur 16 viser noen av parametrene etter datarensing. BARLIND HAUG CONSUL TAS revo

34 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 18 Stamp og rull ,-----,-----,-----,-----, , 10-1 o - 20 L_L L L Signalstyrke 5 m dybde Standardavvik av enkeltmålingen 5 m dybde Q L J L L L Dybde ,-----,-----, , , L_l L L L /1 1 08/1 1 13/1 1 18/1 1 23/1 1 28/1 1 03/1 2 Figur 16: Kvalitetssikring RDCP600, etter datarensing BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

35 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 19 Appendiks B. Pinne- og rosediagram m dybde N ; s. Hastigheter [cm/s] 11>= !Eil1 o IQ - 2 -: ,;... s Hastigheter [cm/s] 1>= m dybde 1 Ocm/s fnord ( m dybde N.. i V ; ; OI.. ; 15% : ' fo \ : : \ ; s.../ Hastigheter [cm/s] >=20.ø D m dybde fnord s 35 m dybde N.,. ' Hastigheter [cm/s] >= Figur 17: Strømretninger og strømhastigheter: pinnediagram som viser hastig het og retning over tid (en strek hver tredje time); rosediagram som viser fordelingen av retninger i kompasset og hastigheter i farge. BARLINDHAUG CO NS ULT AS revo

36 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 20 Appendiks C. Tidsserier Horisontal strømhastighet 5 m dybde 20 'iii' 15 E 10 5 o L_ L_ JL Horisontal strømhastighet 14 m dybde E 10 5 o -2 u_ Horisontal strømhastighet 25 m dybde E 10 5 a == ===- -- Horisontal strømhastighet 35 m dybde 20 'iii' o -- -L == 03/1 1 08/1 1 13/1 1 18/1 1 23/1 1 28/11 03/1 2 Figur 18: Tidsserier av horisontal strømhastighet BARLINDHAUG CO NS ULT AS revo

37 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE Strømretning (mot) 5 m dybde 21 Strømretning (mot) 14 m dybde 300 c Strømretning (mot) 25 m dybde Strømretning (mot) 35 m dybde 300 c 200 o UULL 03/1 1 08/1 1 13/1 1 18/1 1 23/1 1 28/1 1 03/1 2 Figur 19: Tidsserier av strømretning BARLINDHAUG CONS UL TAS revo

38 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 22 Strømhastighet 5 m dybde >100 Strømhastighet 14 m dybde 2000, ,--.---,--,,--,---,--" Q) Cl,!:;; 1000 Cii - c < 0 ' > 100 Strømhastighet 25 m dybde Cii c: < 0 ' > 100 Strømhastighet 35 m dybde >100 Strømhastighet [cm/s] Figur 20: Histogram av horisontal strømhastig het BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

39 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 23 Strømretning 5 m dybde ro - c: <( o o Strø m retning 14 m dybde 1000" , Cl) O>,E oro i 50: dlu 11 o ' Cl) O> : OC'J 500 E Strømretning 25 m dybde ro c <( o o '- 600 Cl) O>.s 400 ;æ E ro c <( 200 o Strømretning 35 m dybde o Strørnretnina fol Figur 21: Histogram av strøm retning BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

40 STRØMRAPPORT YTRE JøVIK, BERG KOMMUNE 24 Tabell 5: Strømstyrke-retningsmatrise ved 5 m dybde som inneholder antall målinger for hver retningssektor ( 15 grader, sentrert) og hastighetsinterval samt utskiftning per retningssektor Strømhastighet (cm/s) Utskiftning >100 Sum% m 3 /m 2 % o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Sum o o o o o % BARLIND HAUG CONSUL TAS revo

41 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 25 Tabell 6: Strømstyrke-retningsmatrise ved 14 m dybde som inneholder antall målinger for hver retningssektor ( 1 5 grader, sentrert) og hastighetsinterval samt utskiftning per retningssektor Strømhastighet (cm/s) o o Utskiftning >100 Sum% m 3 /m 2 % 7 3 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 o o o o o o o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Sum o o o o o % 1 BARLIND HAUG CONSUL TAS revo

42 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 26 Tabell 7: Strømstyrke-retningsmatrise ved 25 m dybde som inneholder antall målinger for hver retningssektor ( 1 5 grader, sentrert) og hastighetsinterval samt utskiftning per retningssektor Strømhastighet (cm/s) Utskiftning 75- >100 Sum% m 3 /m 2 % o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 1 o o o o o o o o o o o o 1 90o o o o o o o o o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 o o o o o o 2 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Sum 8 % o o o o o o o o o o 1 1 BARLINDHAUG CO NS ULT AS revo

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa O C^Un^v^An r«ial#lrhr ijr^r>i>*t '^^T^^ v^'\'^^ i.-'i7t* K-T^\ 1K 11 TMn 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets region VEST

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

MARTNESVIK ØKNING MTB

MARTNESVIK ØKNING MTB MARTNESVIK ØKNING MTB Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. Opplysingene kreves med juni 2005 nr. 79 om akvakultur hjemmel i akvakultur-, mat-, (akvakulturloven)

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Med sikte pa a redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis. 1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker:

Med sikte pa a redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis. 1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17, juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)'. Søknadsskjemaet er telles t`or fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Signert Søknadsskjema

Signert Søknadsskjema 1 of 5 11/04/2016 Vedlegg I Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert anlegg for produksjon av postsmolt for Nekst AS på Botnastranda industriområde i Flora kommune Signert Søknadsskjema 2 of 5 11/04/2016

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

1,/ser til Faun-rapport 050-2010. fl \Lir,,21111`,

1,/ser til Faun-rapport 050-2010. fl \Lir,,21111`, 1,/ser til Faun-rapport 050-2010 fl \Lir,,21111`, 3.1 X Klarering av ny lokalitet (Nar det atkja er leyve til akvakultur pa lokaliteten per i dag). Soknad om nytt løyve III akvakuttur etter ny lokalitet

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Skjærgårdsfisk AS 1.1.2 Mobiltelefon 98 26 67 44 1.1.5 E-postadresse linga@lingalaks.

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Skjærgårdsfisk AS 1.1.2 Mobiltelefon 98 26 67 44 1.1.5 E-postadresse linga@lingalaks. Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Bokmål. Innholdsfortegnelse

Bokmål. Innholdsfortegnelse Bokmål Veileder for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

ÅNDERBAKK SØKNAD NY LOKALITET

ÅNDERBAKK SØKNAD NY LOKALITET ÅNDERBAKK SØKNAD NY LOKALITET Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. Opplysingene kreves med juni 2005 nr. 79 om akvakultur hjemmel i akvakultur-, mat-, (akvakulturloven)

Detaljer

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16.

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16. RAPPORT OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune DATO / REVISJON: 16. Mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712835-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Salaks AS 9350 SJØVEGAN Att: Stein Ivar Antonsen Deres ref.: Vår ref.: 2015/944-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 03.05.2016 Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad

Detaljer

Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysnineer som avgis. opplysninger

Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysnineer som avgis. opplysninger Soknadssk ema for akv r Itur i flytende -egg Søknad i henhold til loy av 17, juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur, Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltnineen.

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn og kommunens behandling av saken etter plan- og bygningsloven, bes sendt til FdirMR så snart som mulig.

Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn og kommunens behandling av saken etter plan- og bygningsloven, bes sendt til FdirMR så snart som mulig. FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal Saksnr. X00$,9171 Sakshat LopPnrDok.nr. Z I JAN. ;i RAk) Vanylven kommune Saksbehandler: Ole Einar Jakobsen--- v ^3 Rådhuset Telefon: 94135463 Seksjon: Region

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap 11.02.14 Saknr. Tittel: 01/14 Søknad Emilsen Fisk AS 828 829 092 om ny

Detaljer

Fartøyvika, Måsøy kommune

Fartøyvika, Måsøy kommune -EF}FLNtrlHFUE NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Fartøyvika, Måsøy kommune 8.. -.8. STRøMRAPPoRT MAsøY KoMMUNE Oppdragsgiver F rma: NRS Finnmark AS KontaktÞerson: Per Maqne Bølqen Dokument

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

g r3og3 1-8 JUNI 20N I

g r3og3 1-8 JUNI 20N I FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal KOPI FRÅ FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL Høgskolen i Åles f9åksnr. Serviceboks 17 6025 ÅLESUND g r3og3 1-8 JUNI 20N I aksbehandler: Arve Slettvåg elefon:

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet.

3 Kunngjøring av tilbud Fylkeskommunene står for kunngjøringen av tilbudet om økt kapasitet. Utkast til forskrift om økning av maksimalt tillatt biomasse for tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i 2010 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel

Detaljer

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA

LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET GOURTESJOHKA Vedlegg 1 Sted: Tromsø Dato. 30.11.2015 Deres ref. Vår ref: Ole-Hermann Strømmesen Saksbeh Direktetlf 77 60 93 00 / 918 06 420 E-post ohs lero aurora.no LERØY AURORA AS BEGRUNNELSE SØKNAD OM ENDRING AV

Detaljer

Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Innholdsfortegnelse Bokmål Innledning... 4 Generelt... 4 Regional /fylkeskommunal behandling av

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Steinvik Fiskefarm AS 1.1.2 Mobiltelefon 915 73 347 1.1.5 E-postadresse steinvik@havdyrkerne.

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Steinvik Fiskefarm AS 1.1.2 Mobiltelefon 915 73 347 1.1.5 E-postadresse steinvik@havdyrkerne. Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. K. Strømmen Lakseoppdrett 1.1.2 Mobiltelefon 975 00 151. Morten Svendsen

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. K. Strømmen Lakseoppdrett 1.1.2 Mobiltelefon 975 00 151. Morten Svendsen Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Firda Sjøfarmer AS 1.1.2 Mobiltelefon 958 26 782 1.1.5 E-postadresse carl-erik@firdasea.

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Firda Sjøfarmer AS 1.1.2 Mobiltelefon 958 26 782 1.1.5 E-postadresse carl-erik@firdasea. Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter. Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune

Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter. Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune Oppstartssamling RP-sjøareal. Sammenheng mellom kommuneplan og søknader om akvakulturlokaliteter Turid Susort Jansen 28.9.2015 Rogaland fylkeskommune Kort om: Akvakulturloven Fylkeskommunens ansvar Mest

Detaljer

vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/5344-36 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 167/15 77 78 81 51 07.01.

vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/5344-36 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 167/15 77 78 81 51 07.01. ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten 21.1,14 /11( tj Li 7V rtwitstm 13iTROMS fylkeskommune Nordlaks AS Postboks 224 8455 STOKMARKNES vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/5344-36 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.08.2014 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Forfall:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til fangstbasert akvakultur ved Vargaklubben i Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 201503089-6 08.12.2015

Detaljer

Nynorsk. Innhaldsforteikning

Nynorsk. Innhaldsforteikning Nynorsk Rettleiar for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (auka individvekt for settefisk av laks, aure og regnbogeaure) Innhaldsforteikning

Detaljer

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11

Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 Sandnes kommune Kommuneplanrevisjon for perioden 2011-2025 Konsekvensutredning av foreslåtte områder for akvakultur Gro Karin Hettervik, 03.01.11 GJELDENDE KOMMUNEPLAN I gjeldende kommuneplan er det avsatt

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/70-6 Arkiv: U43 SAKSFRAMLEGG Dato: 19.02.2015 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ

FHL. Til å leve med? Test. Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL Eksempel Utfordringer på PP-forside ny forskrift Test Til å leve med? Ole-Hermann Strømmesen Desember 2011 TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ FHL - des11 2 Utfordringer Tidsperspektiv

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest.

Flatanger 22.12.2014. Marin Harvest Norway AS Lauvsnes 95054752 [Address] Knut.staven@marineharvest.com. 7770 Flatanger. http://marineharvest. Flatanger 22.12.2014 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING TILKNYTTET SØKNAD OM OPPRETTELSE AV AKVAKULTURANLEGG MED 6240 TN MTB PÅ LOKALITETEN KVEITSKJERET I FRØYA KOMMUNE. Marin Harvest Norway AS

Detaljer

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8

Emilsen Fisk AS, NT-LA-1, NT-LA-4, NT-LA-18, NT-NR-57, NT-V-4, NT-V-8 Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/08588-21 Bjørn Grenne 10.07.2015 Emilsen Fisk AS, org. nr. 828829092 - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

Vår ref.: Mattis A. Tangeraas

Vår ref.: Mattis A. Tangeraas Finnmark Fylkeskommune Næringsavdelinga Fylkeshuset 9815 VADSØ Deres ref.: Maria Sparboe Vår ref.: Mattis A. Tangeraas Båtsfjord 12.08.2011 Søknad om tillatelse til landbasert oppfôring av kråkeboller

Detaljer

Ny plan- og bygningslov Plandelen. - nytt i forhold til planlegging av akvakultur. Livet i havet vårt felles ansvar

Ny plan- og bygningslov Plandelen. - nytt i forhold til planlegging av akvakultur. Livet i havet vårt felles ansvar Livet i havet vårt felles ansvar Ny plan- og bygningslov Plandelen - nytt i forhold til planlegging av akvakultur Rådgiver Ola Midttun Fiskeridirektoratet region Vest Fiskeridirektoratet sin rolle i det

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET. Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT LABERGET NY LOKALITET Iht. NS9415:2009 For Engesund Fiskeoppdrett AS Kontaktpersoner: Svein Eivind Gilje Posisjon midtpunkt anlegg: 60.45.005N 05.17.921Ø

Detaljer

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: SalMar AS Strømmålinger Ersvikneset 5 m og 15 m, spredning og bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen

Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Svein Erling Hansen Akkrediteringsdag 8/9/2014 - Svein E. Hansen Forskrift om krav for flytende akvakulturanlegg (Nytek forskriften) 4 Henvisning til NS-EN ISO/IEC 17020 og videre til NS- 9415-2009 6,7

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften).

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for flytende anlegg som nyttes til akvakultur (NYTEK- forskriften). Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX. XX. XXXX med hjemmel i lov 17. juni 2005

Detaljer

Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato: 17.06.2009 Deres dato:

Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato: 17.06.2009 Deres dato: FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Til innehavere av akvakulturtillatelser Saksbehandler: Knut Johan Johnsen Telefon: 46804631 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 09/6334 Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Marine Harvest Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Sandviksboder 78 A Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 5035 BERGEN Vår referanse: 12/5512 Deres referanse:

Detaljer

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10

Mainstream Norway AS. Lokalitetsrapport Storholmen. Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.10 Mainstream Norway AS Lokalitetsrapport Storholmen Akvaplan-niva AS Rapport: 5166.1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-40 : E: 140 : Gro Karin Hettervik : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen

Detaljer

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen 14.12.2015 BERGEN Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Vedlagt ligger søknad om endring av anleggskonfigurasjon

Detaljer

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY

Strømrapport. Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Strømrapport Rapporten omhandler: STRØMRAPPORT 11920 HERØY Iht. NS9415:2009 For Marine Harvest Norway ASA Posisjon for strømmålinger: 59 27.928N 06 01.558Ø Kontaktperson: Stein Klem Utført av Arild Heggland

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Frengen Havbruk AS - søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokaliteten Øvreskjæret og Enes, Ytterøy Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Å prioritere søkere fra eget fylke vil derimot være et utenforliggende hensyn i denne forbindelse.

Å prioritere søkere fra eget fylke vil derimot være et utenforliggende hensyn i denne forbindelse. Rundskriv Retningslinjer ved saksbehandling og tildeling av konsesjoner i henhold, til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster

Detaljer

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE.

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUROMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. Dette dokumentet inneholder konsekvensutredning av to nye akvakulturområder

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

NYTEK-kurs FHL 2011.12.14. NYTEK - Utfordringer. Lars André Dahle, Ex leder av Rømmingskommisjonen

NYTEK-kurs FHL 2011.12.14. NYTEK - Utfordringer. Lars André Dahle, Ex leder av Rømmingskommisjonen NYTEK-kurs FHL 2011.12.14 NYTEK - Utfordringer Lars André Dahle, Ex leder av Rømmingskommisjonen NYTEK fra først til sist Revisjon av standarden NS 9415 Revisjon av NYTEK-forskriften Rømmingskommisjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift?

AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? AKVA group 2015.01.29 Målinger av strøm, salinitet og oksygen hvorfor, hvordan og hva kan det bety for i det daglige drift? Strøm under operasjoner og i daglig drift Teknologi for et bedre samfunn 1 Zsolt

Detaljer

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 1 RETNINGSLINJER og søknadsskjema - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser KOMMUNALTEKNIKK Vedtatt av Hovedutvalg

Detaljer

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016

Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Nova Sea AS Strømmålinger Blikkvær november 2015 april 2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 7364 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER... 2 1.1 Strømmålinger 30.11.2015-22.2.2016... 2 1.1.1 5m dyp... 2 1.1.2 15m

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015

Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015 Journalpost:14/39669 Saksnummer Utvalg/komite Dato 124/2014 Fylkestinget 13.10.2014 215/2014 Fylkesrådet 19.09.2014 Høring - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2015 Sammendrag

Detaljer

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft NOR-FISHING, SATS PÅ TORSK OG VILLFISKFORUM, 10. AUGUST 2006 Mattilsynets arbeid med fangstbasert akvakultur Rådgiver Trygve Helle og kontaktperson

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen

Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Kommuneplanens arealdel i sjø erfaringer fra Steigen Tromsø 27/3-14 Gunnar Svalbjørg, plan- og miljøvernleder Steigen kommune Formål med foredraget Erfaringer med gjeldene plan Planprinsipp: forutsigbarhet,

Detaljer

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes.

Nordland fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Vår dato: 10.08.2015 Vår referanse: 15/41121 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Herøy kommune Kommunehuset 8850 HERØY Seløy Sjøfarm AS 961288983 - Søknad om endring av flåteplassering ved

Detaljer

KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET MYRANE I VESTNES KOMMUNE

KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET MYRANE I VESTNES KOMMUNE Ugradert - Vogt & Wiig AS Pb 1213 Sentrum 5811 Bergen Deres ref: Vår ref: 2006/27536 Dato: 12.02.2007 Org.nr: 985 399 077 v/ Arthur Duus KLAGE PÅ VEDTAK FRA MT - DK ROMSDAL OM GODKJENNING AV LOKALITET

Detaljer

SØKNAD OM NY LOKALITET, TEDNENESET, I FEDJE KOMMUNE

SØKNAD OM NY LOKALITET, TEDNENESET, I FEDJE KOMMUNE Fylkeskommunen i Hordaland Pb 7900 5020 Bergen 28.02.2014 BERGE SØKAD OM Y LOKALITET, TEDEESET, I FEDJE KOMMUE Vedlagt ligger søknad om: Etablering av lokalitet for matfiskproduksjon av laks ved Tedneneset

Detaljer