1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Mobiltelefon Faks. E-post adresse Yngve Paulsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Mobiltelefon 1.1.3 Faks. E-post adresse 1.1.6. Yngve Paulsen."

Transkript

1 Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Soknad i henhold til lov av 1 7.juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur loven) l). Soknadsskjemact er telles for akvakultur, rnattilsyn-. miljo-, vassdrags- og kystforvaltningen. M ed unntak av havbeite. som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i landbaserte anlegg. Ferdig utfylt skjema sendes t) lkeskommunen i det fylket det sokes i (Addresse se \'ei leder) Soker har ansvar for påse at fullstendige opplysninger er git1. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakldtur-, mat-, forurensnings-, naturvem-, frilufts- og vannressurs- og havne- og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens* 13. er unntatt fra onentlighet. jf. oitentlighetslm ens * Sa. Ufullstendige soknader vil forsinke soknadsprosessen. og kan bli returnert til sokeren. Til rettledning \Cd utfylling vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger sorn avgis i delte skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. helt eller del\'is bli benyrtct også av andre ottentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opply!>ningene. Opplysninger om e\ entuell samordning kan las ved hem endelse til Oppgaveregisteret på telefon , eller hos Fiskeridirektoratet på telefon Telefonnummer Postadresse Generelle opplysninger 1.1 Søker: Wilsgård Fiskeoppdrett AS Mobiltelefon Faks JO E-post adresse Torsken Organisasjons eller personnr Telefonnummer 1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson): Yngve Paulsen Mobiltelefon E-post adresse Fiskeridirektoratets region Søknaden gjelder lokalitet i Fylke Kommune Region Troms Troms Berg Lokalitelsnavn,1.3.5 Geografiske koordinater: Se vedlegg l Ytre Jøvik N 69 25, 23 l' ø 17" 20,253' 2. Planstatus og arealbruk 2.1. Planstatus og vernetiltak: Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? O Ja [gl Nei O Foreligger ikke plan Er søknaden i strid med vedtatte vernetillak etter naturvernloven? O Ja 181 Nei O Foreligger ikke Er søknaden i strid med vedtatte verneliltak etter kulturminneloven? O Ja 181 Nei O Foreligger ikke 2.2. Arealbruk -areal interesser (Hvis behov bruk pkt 5 eller pkl 6) Behovet for søknaden: Bruke flåle til utf6ring Trenger mer MTB for å kunne ta i bruk «Grmme konsesjoner». Se pkt. 5. Annen bruk/andre interesser i området: Alternativ bruk av området: Verneinteresser ut over pkt. 2.1 Tngen særskilte Ingen kj ente lngen 2.3. Konsekvensutredning Mener søker at søknaden trenger konsekvensutredning etter plan og bygningsloven? 0Ja Nei 2.4. Supplerende opplysninger Anlegget utvides med to bur og bur størrelsen økes til 10 0 x 100 meter. [!].':-[!] DoK1d (1 0/ O) k!(o VEDLEGG [!] :

2 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten I!J [!] Dok1d (10/ ) J :;. ' ' "9 1!1..., WILSGARO FISKEOPPDRETI AS AKVAKUlTUR FOR MATFISK Berg kommune 9385 SKALAND Vår ref.: 15/ Lopenr.: 18172/15 Saksbehandler: Frode Mika1sen Tlf. dir.innvalg: Arkiv: U43 AKVA Deres ref.: Dato: WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS SØKNAD OM UTVIDELSE A V AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET PÅ LOKALITET YTRE JØVIK I BERG KOMMUNE Det vises til vedlagte søknad Wilsgård Fiskeoppdrett AS datett om utvidelse av akvakultmtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet Ytre Jøvik i Berg kommune. Det søkes om økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB) fi'a 3600 tonn til 5400 totm. Det søkes videre om utvidelse av arealet anlegget beslaglegger ved at anleggsinstallasjonen utvides med to nye bur og at burstønelsen økes til100x100 meter. Anlegget får etter dette 16 bur, innordnet i to rekker med 8 bur i hver, slik at overflateinstallasjonens stønelse blir 200x800 meter. I tillegg kommer forflåte. Anleggets plassering og utstrekning il'amgår av kartvedlegg i søknaden. Vi viser videre til Forskrift om tillatelse.for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet Detme forskrifts 8 omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter anvisning fra kommunen skal sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn. og at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området. Troms fylkeskommune viser også til informasjonsskriv datett O til kommunene i Troms om behandlingen av akvakultursøknader. Troms fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av akvakulturloven. Den som vil søke om akvakultmtillatelse i Troms fylke skal derfor sende søknaden til Troms tylkeskatmnune som tildelingsmyndighet. Før søknaden tas til behandling, kontrollerer vi rutinemessig at søknaden er komplett i henhold til forskriftene. Avhengig av hvilken type akvakultur og stønelse på anlegget som omsøkes, fmnes det ulike rutiner for - og krav til saksbehandlingen. Felles for alle er imidlettid at kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal høres før søknaden sendes videre til behandling hos andre offentlige myndigheter. Søknaden oversendes med dette til Berg kommune for offentlig ettersyn og behandling. Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ Telefon Telefaks Epost mottak no Bankgiro Org.nr NO Internettadresse

3 2 Vi ber om at eventuelle merknader fra offentlig ettersyn vedlegges kommunens uttalelse. Det bes videre opplyst om søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen, jf akvakulturloven 15 pkt. a sammenholdt med vilkåret i samme lov 6 b. Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlet1idig forbud i samsvar med plan- og bygningsloven 13-1, bes dette vurdert og avgjm1 så snart som mulig og innen fi"isten for uttalelse etter forskrift av O nr Orientering om tidsfrister: Søknaden skal behandles i ht. krav gitt i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader som trådte i kraft I henhold til denne forskrift 4 andre ledd skal uttalelse fra kommunen, herunder merknader fi a offentlig utlegging, være tildelingsmyndigheten i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av denne perioden skal søknaden legges til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale utvalg. I samme forskrift 7 første ledd første punktum heter det: "Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter 4 andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse." Den aktuelle forskriften er å fitme på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider: fisker id ir. no/akvakultur/akvakultunegelverk. Orientering om ny forskrift om konsekvensutredning: Ny forskrift om konsekvensutredning (KU) for tiltak etter sektorlover ble fastsatt (FOR ). Akvakultur faller inn under vedlegg Il i forskriften, og søknader om slike tiltak skal da behandles etter 3. Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet. Forskriften innebærer endret praksis for saksgangen og vurderingen av søknader om tiltak etter akvakulturloven. Vurderingen av om tiltaket kan få vesentlig virkning for miljø eller samfunn skal nå skje som en del av den ordinære søknadsbehandlingen, og ikke som en forutgående prosess som i den gamle forskriften. Såkalte vedlegg Il-tiltak kan kun pålegges «supplerende utredninger» dersom tiltaket forventes å få vesentlige virkninger som ikke allerede er gjort rede for i søknaden. Det vil ikke lenger være krav om en KU-prosess, selv om tiltaket vurderes til å kmme få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Stønelseskriteriet er videre falt bot1, noe som i praksis itmebærer at alle søknader om tiltak etter akvakulturloven skal vurderes etter forskriften, uavhengig av stønelsen på tiltaket. Søker er ikke lenger pliktig å utarbeide en egen KU-vurdering som skal følge søknaden. Det forutsettes at selve søknaden med vedlegg gir grunnlag for å vurdere om tiltaket får vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. I dette konkrete tilfellet har søker likevel gjort en KUvurdering i henhold til vurderingskriteriene i gammel forskrift, og kommet til at KU ikke er nødvendig. Det er fagmyndighetene for de respektive kriteriene i vedlegg Ill som skal vurdere om de mener tiltaket kan få vesentlige virkninger innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn til fylkeskommunen. Høringsparten skal konkretisere hvilke forhold som bør belyses nærmere. Vi ber Berg kommune om å vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til kriteriene i vedlegg Ill i forskriften. Dersom Berg kommune mener tiltaket kan få vesentlige virkninger, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjm1 rede for i søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskmmnunen. Dersom det er spørsmål, vennligst kontakt saksbehandler.

4 3 Vedlegg: Søknad fi a Wilsgård Fiskeoppdrett AS om utvidelse av akvakulturtillatelse fo r matfisk av laks og ønet på lokalitet Ytre Jøvik, datett Kopi: Wilsgård Fiskeoppdrett,, TORSKEN

5 Berg kommune Plan, utvikling og drift po ntz. no Saks nr. 10/1454 Arkivkode U43 Avd/Sek/Saksb ADM/PUD/BA Deres ref. Vår dato: Skaland, KUNNGJØRING- SØKNAD OM UTVIDELSE AV LOKALITET YTRE JØVIK- WILSGÅRD FISKEOPPDRETT AS Nedenfor nevnt e annons e bes bear beidet i hen hold til ny mal og satt inn i fø lg ende av is er : annons dlys.no annons lkebla det.no lysings e.no Følg en de annons e øns kes ry kket inn en gang i av isa/ bladet snar es t et ter ko rr ekt ur: Offentlig ettersyn Søknad om endringer ved lokalitet for lakseoppdrett i Berg kommune Søknad i hen ho ld ti l Lov om akvakultur av me d fors kr ifte r le gges til offen tlig ette rsyn fr a i Rådhuse t på Skaland og på Senj aho pen kios k samt på Ber g ko mmunes hje mmes ide: Søknaden gje lder utv idelse av bio mass e v ed e ksister en de oppdre tts lokalitet. Søke r: Wils går d fiskeo ppdre tt AS Lo kalite t: Ytre Jøvik i Be rg ko mmune Pos isjon: N Ø An le ggs type: Plas tme rde r i rammefortøyn in g ml flåte An leggs areal: m2 Tillatt bio masse: 5400 tonn Ev. merknader s endes s kriftlig innen til Ber g ko mmune, 9385 Skaland elle r på e- pos t til: pos tmo mmun e.no innen utle ggs tidens utløp. Fa kt ura s endes t il Wilsgår d Fis keo ppdr ett A S, 9381 TORSKEN. Med v enn lig hi ls en Berg ko mmune Bjørn Abels en plan -og by gg es a ks behan dler Besøksadresse: 9385 Skaland E-postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro:

6 3 Søknaden gjelder 3.1 O Klarering av ny lokalitet (Når det ikke er tillatelser til akvakultur på lokaliteten per i dag). Søknad om ny tillatelse til akvakultur eller ny lokalitet for visse typer tillatelser, jf. veileder Omsøkt størrelse:.... Tillatelsesnummer(e): dersom det/de er tildelt, jf veileder: Søker andre samlokalisering på lokaliteten? O Ja Hvis ja, oppgi navn på søker: 0Nei 3.2 [gl Endring Lok. nr: Tillatelsesnr(e): TT 0003, TT 0007, TIK 0004, TIK 0005, TIK 0020, TIK 0021, Grønne konsesjoner Endringen gjelder: Sett flere kryss om nodvendig e Iler k8j Arealbruk/utvidelse k8l Biomasse: 1800 Øk ning 5400 Totalt etter endring. Se også pl<t O O O O Annen størrelse Økning:... (tonn) Totalt etter endring:... Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten Endring av art Annet Spesifiser: [8l Laks, ørret og regnbueørret (det må også krysses av for formålet): 3.3 Art O Annen fiskeart O Annen akvakulturart k8l Kommersiell matfisk k8l Undervisning Oppgi art: Laks O Forskning O Visningsformål Latinsk navn: Salmo sa1ar O Fiskepark O StamfiskO Slaktemerd owg1art Latinsk navn: O [8l O O Settefisk Matfisk Stamfisk Slaktemerd 3.4 Type akvakulturtillatelse (produksjonsform, sett flere kryss om nødvendig) O Tidlige livsstadier av blotdyr, kreps og pigghuder O Senere livsstadier av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder O Annet,eks.manntall,fangstbasert 3.5 Tilleggsopplysninger dersom søknaden gjelder matfisk av laks, ørret eller regnbueørret: Disponible lokaliteter Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt Lok.nr.: Lok.nr.: Lok.nr.: Lok.nr.: Lok.nr.: Lok.navn: Barbogen Lok.navn: Fitmstein Lok.navn: Sy1snes Lok.navn: Husvika Lok navn: Ytre Lavollsfjord O Ja k8)nei Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse? O Ja O Nei

7 4. Hensyn til folkehelse, smlttevern, dyrehelse, miljø, ferdsel og sikkerhet til sjøs 4.1 Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet), landbruk o.l. innenfor 5 km. Ingen 4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseforende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km: Stedsnavn og type virksomhet( er) i lakseforende vassdrag: Ingen lakseførende vassdrag innenfor 5 km Driftsform: Generasjonsadskilt drift og utforing fra flåte til mede med foringsanlegg som har kamera i merdene for å kunne fore kontrollert av operatør. Denne f6ringsmetodc gir fisken optimal formengde uten forspill noe Mom B undersøkelsene understøtter. På lokaliteter der det fores med kamera i merdene reduseres forspillet tilnærmet til O. 4.3 Hensyn til miljø Å rlig planlagt produksjon: Forventet fårfortruk i tonn: Miljøtilstand l sjø: l ferskvann: Miljøundersøkelse: 8-undersokelse (Iht. NS 941 0), Klassifisering av miljokvalilet i ferskvann Undersokelse av biologisk mangfold tilstandsklasse: 1 O Ja o Nei mm: C undersokelse (Iht. NS 941 0): o Ja o Nei O Ja [8J Nei Allemativ miljoundersokelse. O Ja [8J Nei Strommåling: Se vedlegg 3 Strommåling Salinitet (ved utslipp til sjo): 33,2 %o middel i en måned Vannulskr ingsstrom Sprednmgsslrom Bunns om: Maks: 33,6 %o Min 32,9%o cm/sek cm/sek cm/sek Dybde 46 m Dybde: 46 m ndspunkt: Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs Minste avstand til trafikkert farledlareal Rutegående trafikk i området: (oppgi navn på operator) Det er ikke Ingen rutegående trafikk i området Sjøkabler, vann, avlops- og andre rørledninger: (oppgi navn på eier) Anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter: Ingen sjøkabler, vann-, avløps- eller andre rørledninger i anleggsområdet. o Hvil o Gronn o Rod [8J Ingen 4.5 Supplerende opplysninger Salinitet og oksygenmålinger ble gjort ved måling på 46 meters dyp i en måned i forbindelse med strømmålinger som ble gj01t iht NYTEK i 20 I l av Barlindhaug Con sult AS. Oksygen logging. Wilsgård og Nor Seafood har oksygenlogging på flere av merdene med referansemålinger utenfor merd. Dette er et av kriteriene for bruk av luseskjørt. Målingene pågår kontinuerlig og det vil i løpet av 20 I 5 bli etablert alarmsystem for varsling ved lavt oksygennivå. Alarmsystemet er under utvikling. Oksygen loggingen avleses over nett slik at operatør på lokalitet kan følge med fi a foringsflåten. Det kan også annet personell på og utenfor Iokalitete 5. Supplerende opplysninger Bedriften vil legge om til grønn drift på lokaliteten i løpet av en til to generasjonsutsett. Dette im1ebærer at det vil bli satt ut smolt over l 00 gran1 i snitt, som vil redusere produksjonstida i sjø. Merdene påmonteres Iuseskjørt, og rognkjeks blir brukt som rensefisk. l tillegg vil det bli brukt sterkere nøter av f.eks type Eco-nett for å redusere faren for rømming.

8 6. Vedlegg 6.1 Til alle søknader (Jf pkt. 3.1 og 3.2) t8]kvittering for betalt gebyr t8l Strømmåling Kartutsnitt og anleggsskisse (Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk) t8l Sjøkart (M = 1 : ) t8l Kystsoneplankart t8l Kart i N-5 serie,evt Olex, C-Map. Annen akvakulturrelaterte. eller lignende (M = 1: 6 000) virksomheter mm. Annen akvakulturrelaterte.. Kabler, vannledninger o.l. i virksomheter m.m. Anlegget med området fortøyningssystem og. Kabler, vannledninger o.l. i koordinatfestede ytterpunkt. Terskler med mer området. Oppdatert kystkontur. Anlegget avmerket.. Anlegget avmerket. Plassering av strømmåler. Utslipp fra kloakk, landbruk industri og lignende. Kabler, vannledninger og rørledninger i området. Evt. flåter og landbase uoooo t8l Anleoosskissa (ca M = 1 :? SOO). Anlegget (inkl. flåter). Gangbroer. Fortøyningssystem med festepunkter (bolt, lodd el.. Flomlys/produksjonslys anker). Flytekrager. Andre flytende installasjoner. Markeringslys eller lyspunkt på anlegget Undervannstopografi Se O lex kart I: Beredskapsplan Uf. Mattilsynets etableringsforskrift) O Konsekvensutredning jf veileder pkt t8l Spesielt vedlegg ved store lokaliteter Samtykkeerklæring IK system Uf. Mattilsynets etableringsforskrift) Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse på lokaliteten Miljøtilstand: Unntak : Endringer som gjelder annet enn biomasse Uf 3.2) 6.2. Når søknaden gjelder akvakultur av fisk l sjø l ferskvann Miljøundersøkelse B-undersokelse 121 C -undersokelse O o Undersøkelse av biologiske mangfoldet m.m. Alternativ miljøundersøkelse: O o O Tilsagn om akvakulturtillatelse o Aktivitetsbeskrlvelse til søknad om stamfisk Til noen søknader om lokalitet hvor lillatelsesnummer ikke for laks, ørret og regnbueørret er tildelt Kan bare gjelde laks mv. 6.3 Andre vedlegg spesifiseres Torsken den (]tlft. ld Wilsgård daglig leder

9 VEDLEGG 1 KART - Sjøkart, M 1: Kystsoneplankart, M 1: Økonomisk kart, M 1: ml Olex bunntopografi - Posisjoner på anlegg, flåte og fortøyninger

10 (' f 1- \ 'l l \ l ' l l \ ' J \ " \ \... ', \ \ "., - " - e,von:-..., a'>(:ll ,.". '11-.NANA.Oifii!I. A.,._ lls-!nd-!loolo] \.NI" CU!WlOII't:AIWITOI' (J'M:.-o-o \ -.. C go,. trb. NCUQ.l l.løl;iw.. ::OiP.II,:IO-ol,-... l -""' r.:;-- j -- :-...;:::... G.D <= = = l r-.1 :;.II;II""...,._TB-*H IIm.I._V!T.JO CQYA$1 1 ",_., ol""-lloobu. AI<!ObaiW -- '-""-.-o.. VIIITCEI.EDOL ,..., -q- -"..., = ",.., = -- = -,..,... "' r-r Berg kommune Kommuneplanens arealdel - u ;.,.,, l, / Ytre Jøvik. Berg kommune Oppdrettsanlegg Kystsoneplankart YPK.llS Yngve! Pcui CII Kom:Jit AS AKVAS AFE A

11

12

13 Posisjoner for anlegg og flåte Ytre Jøvika Punkt/Line Breddear. Lenadear. Breddeqr. Lengdeqr. Punkt/Line Breddegr. Lenadear. Strømmåle 69 25, " Midtpunkt 69 25, "20,078 Midtpunkt 69 25,231 17"20,253 NV 69 25, "20, 058 NV 69 25,365 17"19,741 NØ 69 25,155 17"20,072 NØ 69 25,434 17"19,982 sø 69 25, "20,097 sø 69 25, "20, 750 SV 69 25,140 17"20,083 SV ,032 17"20, 521 F , "19, ,365 17"1 9, , "19,299 F ,305 17"20, , "1 9, , "19,356 F ,233 17"20, ,399 17"1 9, , "19,419 F ,071 17"20, ,399 17"19, , "19,464 F , , ,434 17"19, ,602 17"19, 549 F ,094 17"1 9, ,434 17"19, ,615 17"19,601 F , "1 9, , "19, , , 532 F ,263 17"19, ,393 17"20, , "20, , "2 0, , "2 0, , "20, ,482 17"20, , "20, ,437 17"20, ,224 17"20, ,392 17"21 ' , "20, , "21, , "20, ,295 17"2 1, , "20, ,241 17"21, , "20, ,971 17"21, ,100 17"20, ,948 17"2 1, , "20, ,904 17"21, ,066 17"20, , "21, , "20, , "20, ,032 17"20, , "20, , "20, , "20, ,074 17"20, ,987 17"20, , "20, , "2 0, , "20, , "19, ,196 17"20, , "19, ,240 17"20, , "19, , "19, ,186 17"19, ,325 17"19, ,231 17"1 9, , "19, ,283 17"19,452

14 VEDLEGG 2 ANLEGGSUTFORMING - Anleggets utform ing, M 1: 2 500

15 l l l!'\._ r\ ;: " 100aol'«' tr!lnt r\.,. ;: f«= ' ''"'""""' Fjtllbolt Jiil l 1 l l 181 l Jiil ill a., l,...,.. WILSGARD FISKEOPPDRETT AS Ytre Jøvik, Berg kommune Oppdrettsanlegg m/ fortøyning ANLEGGSSKISSE....., D&ho $9 Kctr TT JRL - Yngve P Jlsen,... _ Thommes Thomassen.. A3-1 :2500 YPK.AS l'r1 E' Pcul "n l on>t l/ : AS AKVAS A FEA

16 VEDLEGG 3 STRØMMALINGER

17 NorSeafood Miljø u ndersø keiser Strømrapport Ytre Jøvik, Berg kommune Bar indhaug o sult Del av MULTICONSULT

18 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma: NorSeafood Kontaktperson: Fredd Wilsgård Dokument type Strømrapport Tittel Strømrapport, Ytre Jøvik, Berg, 2011 Prosjektnr Filplassering E:\ NOS F\Lokalitetsundersøkelser 2011\ Ytre Jøvik nov2011 \ rappgen\10198_norseafood_ytrejøvik_strømrapport_11_2011.doc Sammendrag Det er utført strømmålinger på lokalitet Ytre Jøvik, Berg, i perioden som grunnlag for lokalitetsundersøkelse i henhold til krav i NS 941 5:2009 og veileder for søknad om lokalitet. Gjennomsnitts- og maksimalstrøm og andel nullmålinger er som følgende: Dybde [m] Gjennomsnittstrø Maksimal strøm Retning av Målinger m [cm/s] [cm/s] maksimalstrøm <=1 cm/s [%] [o) Vannutskiftning: Resultatene viser god vannutskiftning i de øverste 35 m av vannsøylen. Strømretningen er ensartet i vannsøylen fra 6 til 35 m og dette vil bidra til god selvrensing og vannkvalitet. Oksygenmålingen ved 46 m viser oksygeninnhold rundt 90 %. For oppdrett av laksefisk vil det ut fra resultatene være gode forhold ned til 46 m dyp. Tidevann og vind: Det ser ut til av lokal vind og tidevann spiller en viss rolle i å styre strømmen ved Ytre Jøvik. Mulige andre prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling i sommerhalvåret. O p pd ragsa nsva ri i g Saksbehandler Yngve Paulsen ØN REVISJONSSTATUS Rev Dato Beskrivelse Måling utf Utf Kntr Godkjent o Strøm rapport Ka a ØN JB BARLINDHAUG CONSUL T AS revo

19 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 3 1. Innhold 1. Innhold Strømmåling oversikt Strømhastighet statistisk analyse Horisontal strøm Vannutskiftning og nullmålinger Tidevann og vind Sammenheng mellom vind og strøm Tidevannsanalyse O 6. To dagers periode Miljøparametre Sa mmendrag Referanser BARLINDHAUG CO NS ULT AS revo

20 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 4 2. Strømmåling oversikt Strømmålinger ble fo retatt v ed lo kalitet Ytre Jøvik i perio den Tabell 1 sammen fatter de v iktigste bakgrunn sinformasjo n en e fo r målingen: Plassering av måler: Figur 1 v iser hvo r måleriggen ble satt ut. Målingsdybder: Det ble satt ut en do ppler pro filmåler på 46 m. Målet er å kartlegge strøm ved 5 m o g 15 m. Målings utstyr: Måleren ble fo ran kret fra bunn o g opp. Nærmere beskriv else av riggen o g in strumen tet i Appen diks A. Kvalitetsvurdering av målte data: Dataen e ble sjekket i hen ho ld til an befalingen e fra in strumen ten es produsen t. En n ærmere beskriv else av denne pro sessen finn es i Appen diks A. Målingens varighet: 34 dager NS 9415 krev er beskriv else av strømmen i an legget (5 m o g 15 m) (NS 9415, 2009). Fiskeridirekto ratets v eileder krev er beskriv elsen av vann utskiftn in gsstrøm, spredn in gsstrøm og bunn strøm (Fiskeridirekto ratet, 2008). Mattilsyn ets v eileder krev er do kumen tasjon av nullmålinger og vann utskiftn ing (Mattilsyn et, 2006). Tabell 1: Generell informasjon om strømmålingen utført på Ytre Jøvik Måleperiode Varighet Antall målinger Koordinater Ca. dybde på målestedet Målertype - 46 m dybde Type måling - 46 m dybde Frekvens 01-Nov :1 1:17-06-Dec :1 1:18 34 dager, 19 timer, O minutter N 1r2o. oo5 ø 147 m Dopp ler profilmåler (AADI RDCP 600, Serienummer 689), Profilering av horisontal og vertikal strøm fra 5 til 37 m dybde, cellestørrelse 2 m, overlapp 20 % Burst (måling i ca. 2 minutter), 25 0 ping 10 minutter!woj p.,tt Figur 1: Lokalitet Ytre Jøvik med målepunktet merl<et. Anleggsplassering er merket. BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

21 $TRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 5 Figur 2: 30 bunntopografi av lokalitet Ytre Jøvik. Målepunktet er vist med eget symbol. 3. Strømhastighet statistisk analyse Et viktig fo rmål med st røm målingen er å st udere st rømhast ighet ved fo rskjellige dy bder o g fra fo rskjellig retn in g. Dett e kapit elet er en oppsummerin g av de vikt igste st at istiske egen skapen e fo r dy bden e so m kreves: 5 m o g 15 m, spredn in gsst røm o g bunn strøm. Fo r flere det aljer henvises det t il: Kapit el 8: St at ist ikktabell fo r fo rskjellige dy bder Appen diks B: Ro se- og pinn ediagram fo r alle dy bder 3.1 Horisontal strøm Figur 3 viser et 30 diagram av ho risont al st røm hast ighet over tid ved alle dy bden e samt minimum, middel-o g maksimalstrøm ved fo rskjel lige dy bder. Tabell 2 viser maksimalst røm i 8 retn in gssekto rer fo r fo rskjellige dy bder. Retn in gssekto ren e er sent rert run dt 0,45, 90 o sv. Figur 4 og Figur 5 viser maksimal-o g gjenno msnit sstrøm i 15 graders sekto rer fo r fo rskjellige dy bder i to og tre dimen sjon er. Maksimal st rømhast ighet fo r denn e lo kalit et en oppsto ved 5 m dy bde o g var 25 cm/s i retn in g 313. Figuren e illustrerer at retn in gen på Yt re Jøvik er en sartet mo t no rdvest lig retn in g i hele vann søy len. Tabell 2: Maksimal horisontal strøm [cm/s) og tilsvarende retning i 8 sektorer Dybde Retning (m ot) o o o Alle retninger Maksimal horisontal strøm [cm/s] 5m (313 ) 14m (260 ) 25m (3 1 ) 35m (332 ) BARLIND HAUG CO NS ULT AS revo

22 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 6 Horisont :! str&mstylke tcm.'sj 10 Minimum. middel og maksimum av horisontal strømstyrke (cmls] r o 5 : :10 c i Q) "' 15 'E! Q) i ro i.: i -g 25 "' Min i M iddel 0 O Maks ' X o Avstand fra overllalen (m( Dato Strøm hastighet (cmls] 6 20 l 30 l l i l o o o o o o o o 1 8 o o o o o Figur 3: 30 diagram av horisontal strømstyrke over tid ved forskjellige dybder (data er lavpassfiltrert, dvs. maksimumverdier er lavere enn 10 minutters maksimumverdier) og maksimal, middel og minimal horisontal strøm ved alle dybdene o 1 Gjennomsnittsstrøm N Maksimalstrøm N V.. NV 10cm/s r L ;l '. ' NØ NV - NØ,ø V :ø SV s ø SV :sø m dybde m dybde 25 m dybde m dybde l Fig ur 4: Gjennomsnitts- og maksimalstrøm for forskjellige retninger (1 5 graders sektorer) og dybder BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

23 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 7 NV Gjennomsnittstrøm 1Qc;m/s N,NØ V NV Maksimalstrøm Dc;m/s N.. NØ ø sø sv sø 15m 20m 25m 30m 35m Figur 5: Gjennom snitts- og maksimalstrøm for forskjellige retninger (15 graders sektorer) og dybder, 30 Figu r 6 er et pro gressiv- vekto r-diagram so m viser hvo rdan en ten kt vann par tikkel på en gitt dy bde ville fo rfly tte seg i måleperio den. Start pun ktet er i midten av diagrammet Det e er kun en visualiserin g. l virkeligheten fo rlater vann partikkelen målestedet o g in strumen tet måler fo rskjellige vann partikler over hele perio den. Diagrammet gir imidlertid et inntry kk av hvo r eff ektiv vann utskiftn in gen er. Derso m vann et hele tiden føres bo rt fra startstedet, er vann utskiftn in gen bra. Derso m vann massen e driver fram o g tilbake, kan utskiftn in gen være redu sert. NV N v; 'ø ----=- 5 m dybde ----:- 14 m dybde 0> 25 m dybde 35m dybde... s Figur 6: Progressiv-vektor-diagram, viser forflytningen av en tenkt vannpartikkel i løpet av måleperioden BARLINDHAUG CONSULT AS revo

24 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 8 4. Va nnutskiftning og nullmålinger Mattilsy nets veileder krev er do kument asjo n av nullmålingene o g vannutskift ning. Vannutskift ningen er definert so m v annfluksen, altså mengden av vann so m t ranspo rteres gjenno m en kv adrat met ers flate. Det te beregnes so m st rømhast igheten ganger t iden den varer o g oppgis i m 3 /m 2. Vannutskift ningen kan o ppg is per sekto r, dv s per ret ningsinterv all. Vannutskift ningen i en sekto r er den delen av vannfluksen hv o r st rømret ningen er i et visst ret ningsintervall. Vannutskiftningen i 8 sekto rer er inkludert i Tabell 3, mens nullmålingene er list et i Tabell 4. Ret ningssekto rene er sent rert rundt O, 45, 90 o sv. Figur 7 v iser relat iv vannutskiftning og antall målinger i 15 graders sekto rer fo r fo rskjellige dy bder. Tabell 3: Vannutskift ning [m 3 /m 2 ] i 8 sekto rer, den st ørst e v annutskiftningen fo r hv ert dy p er ut hev et o o 45 Retning (mot) goo Alle retninger Dybde Vannutskiftning [m 3 /m 2 ] 5m 14 m 25m 35m Relativ vannutskiftning [%] N Antall målinger per sektor N NV.NØ NV.NØ ø ø SV SØ sv. SØ [ m dybde 14 m dybde - 25 m dybde m dybde l Figur 7: Relativ vannutskiftning og antall målinger per 15 graders sektor BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

25 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 9 5.Tidevann og vind 5.1 Sammenheng mellom vind og strøm Sammen hen gen mello m st røm o g vind ble un dersøkt. Det ble brukt v ind målinger fra An døya målestasjo n so m ligger 48 km unn a o g an ses so m represent at iv fo r lo kalit et en. Verdien e er 1 O min ut t ers middelverd ier 1 O met er ov er bakken Figur 8 v iser vindhast ighet o g vindretn in g, samt st rømhast ighet o g st rømretn in g v ed 5 m dy bde. Profilmåleren måler o gså ov erflat est rømmen, dv s. st røm i v ann søylen s øv erst e millimeter. Dett e tynn e laget følger vinden o g ov erflat est rømmen gir derfo r et est imat av den lo kale v inden. l n ærhet en av elveut løp kan den o gså være påv irket av av renn in g. Figur 9 v iser fo rdeling av retn in ger o g st yrke av både v inden, ov erflat est rømmen o g st rømmen v ed 5 m dy bde. Figur 8 viser en viss korrelasjon mello m vindretn in g og st rømretn in g. Vi ko n kluderer derfo r at den lo kale vinden har påv irket målingen e ved 5 m dy bde til en viss grad i måleperio den. Vind hastighet ved Andøya m lestasjon Horisontal strømhastighet, 5 m dybde,:f r\ JN M Aw. 1 Q '-- - L-- ---L-- --'-- -' /1 1 08/11 13/1 1 18/11 23/1 1 28/11 03/12 Vindretning (mol) ved Andøya målestasjon l' 1 c ). o : "'.: t /-. k..... (...}. :....., l " l :. "': ;..: '... \ Strøm retning (mot), 5 m dybde V Figur 8: Vindretning og vindhastighet og strømretning og strømhastighet ved 5 m dybde, lavpassfiltrert Vind ved Andøya målestasjon Overflatestrøm 5 m dybde N N N ø Va'\dhastighe:cr Has,tigheler lmlsl {crn/s) ' 15' h _101', Houti3he!er 1 > 15 >=BO % V ø V ø Q. 00 ID lo -2 1o - 2o 1o-2 s s s Figur 9: Vind, overflatestrøm (få mm tykt lag) og strøm ved 5 m dybde lcmls) >=20 BARLIND HAUG CONSUL TAS revo

26 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE Tidevannsanalyse Det ble også foretatt en tidevannsanalyse av strømmen ved forskjellige dyp og av gjennomsnittsstrømmen i dybden. Resultatene vises i Figur 10 til Figur 12. Figur 1 O viser tidsserien av gjennomsnittsstrømmen i dybden med tidevannsanalyse så vel som tidsserien av reststrømmen (som er differansen mellom den faktiske strømmen og tidevannsanalysen). Reststrømmen er stort sett under 5 cm/s (signifikant maksimum), men har en maksimalverdi på 13 cm/s. Tidevannsanalysen forklarer 28 % av variansen. Figur 11 viser tidevannsellipsene av gjennomsnittsstrømmen i dybden og middelstrømmen. Hovedperiodene til tidevannssignalet i strømhastigheten (gjennomsnitt i dybden) er d, h og d. Tidevannsellipsene beskriver hvordan tidevannsstrømmen varierer i løpet av den tilsvarende perioden. Figur 12 viser resultatene av tidevannsanalysen ved alle dybder. Figuren lengst til venstre viser hovedaksen av tidevannsellipsen som er mest framtredende gjennom hele vannsøylen. Figuren i midten viser middelstrømmen for hver dyp, mens figuren til høyre viser maksimal avvik av den faktiske lavpassfiltrerte strømmen fra en modell bestående av tidevann og middelstrøm. Tidevannet utgjør mindre enn 5 cm/s av strømmen. Middelstrømmen er også under 5 cm/s. Avvik fra en modell bestående av tidevannet og lineær trend kan være betydelig (opptil 12 cm/s). Tidevannsanalysen i de forskjellige dybdene forklarer mellom 18 og 26 % av variansen. Generelt kan det sies at tidevannsstrømmer spiller en begrenset rolle i Ytre Jøvik. Andre prosesser som kan påvirke strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling i sommerhalvåret. BARLINDHAUG CO NS ULT AS revo

27 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 10 Gjennomsnitt i dybden, strømhastighet østover 11 Vi' E 5 o -- Vi' E o -1 o o 06/1 1 13/1 1 20/1 1 27/1 1 04/12 Gjennomsnitt i dybden, strømhastighet nordover -- Måling --Tidevannsanalyse 06/1 1 13/1 1 20/1 1 27/1 1 04/1 2 Gjennomsnitt i dybden, reststrømhastighet E 10 5 o 06/1 1 13/1 1 20/1 1 27/1 1 04/12 Figur 10: Horisontal strømhastighet, gjennomsnitt i dybden, med tidevannsanalyse v, mm." 0 0 N Gjennomsnitt i dybden -Middelstrøm -- MSF d -- M h - MM d s sø Figur 11: Tidevannsellipsene av gjennomsnittsstrømmen i dybden. Navnene MSF, M2 og MM refererer til tidevannskonstituentene. Tidevann - M2 :12.42 h Middelstrøm Maksimal reststrøm,, NV 5 rnls.n NV 5crn/s,N..2..5c;wts.NØ 2.5cmfs NØ V V ø 1g SØ SV -;::::;: sø 20 m 5m ' oø 25 m 1 = 30 m = 35 m Figur 12: Resultatene av tidevannsanalysen ved alle dybder BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

28 STRØMRAPPORT YT RE JØVIK, BERG KOMMUNE To dagers periode Figur 13 viser vind og strøm i todagersperioden rundt maksimalstrømmen ved 5 m dyp, Vindhastighet ved Andøya målestasjon ,----,, // /'-..../ - 5 J 1\ /._/ ) Strømhastighet 5 m dybde 20 U) 15.,:_Jh,31 Strømhastighet 20 U) 15! 10 Strømhastighet 14 m dybde 25 m dybde \ / ,----,---,----r o (!J VV' Strømhastighet 35 m dybde < f.). tvflu. NI Jv, \.A"i' o _J -- -==- lnstrumentdybde RDCP ,, J_ L :00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 Figur 13: vind og strøm i todagersperioden BARLIND HAUG CO NS ULT AS revo

29 STRØMRAPPORT YTRE JøVIK, BERG KOMMUNE Miljøparametre Figur 14 viser resultatene av salinitets-, temperatur- og oksygenmålingen. Saliniteten ved 46 m lå på 33.2 psu i middei.oksygenmetningen ligger på 92 % som viser gode forhold for oppdrett av laksefisk ned til 46 m... ::l ' 8 (i) a. E (i) f- Temperatur og salinitet , L L L Oksygen metning , /1 1 08/1 1 13/1 1 18/1 1 23/1 1 28/1 1 03/1 2 Figur 14: Miljøparameter RDCP600, 46 m BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

30 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE Sammendrag Det er foretatt strømmålinger ved lokalitet Ytre Jøvik, Berg kommune i perioden til Tabell 4 gir en oversikt over resultatene. Lokal vind og tidevann spiller en viss rolle i å styre strømmen ved Ytre Jøvik. Mulige andre prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling i sommerhalvåret. For nøyaktigheten av målingene se Tabell 4. Tabellen inkluderer både middelverdien og median. Middelverdien er summen av alle målte hastigheter delt på antall målinger, mens median er den midterste målingen. Median er mindre påvirket av enkelte ekstremverdier. Signifikant maksimal strøm er gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av alle målte hastigheter i perioden. Reststrømmen er den vektormidlete strømmen over hele perioden. Den er alltid lavere enn gjennomsnittsstrømmen. Neumanns parameter er et mål for hvor stabil strømretningen har vært. Den beregnes ut ifra Figur 6 og er definert som forholdet mellom lengden av den rette linjen mellom start- og sluttpunkt og lengden av den totale banen. For Neumanns parameter under 0.7 er reststrømmen ikke representativ for store deler av strømmålingen i perioden. Neumanns parameter bør ses i sammenheng med reststrømmen og gjennomsnittsstrømmen. A bruke kun Neumanns parameteren til å beskrive vannutskiftningen blir utilstrekkelig. Den har flere begrensninger, for eksempel blir den påvirket variasjoner i strømhastigheten og er avhengig av midlingstiden. På steder med sterk tidevannsstrøm kan Neumanns parameteren være nært null uten at vannutskiftningen er redusert. BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

31 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 15 Tabell 4: Oversikt statistikk, retningssektorene er sentrert rundt 15, osv. Dybde Horisontal strøm Gjennomsnittsstrøm (Median) Standardawik Signifikant maksimumstrøm Maksimumstrøm Retning maksimumstrøm Signifikant minimumstrøm Minimumstrøm Neumanns param eter Reststrøm Reststrømretning Fire hyppigst forekommende strømretningene (synkende rekkefølge, 15 graders sektor) Fire hyppigst forekommende strømhastighetene (synkende rekkefølge, 15 graders sektor) Vannutskiftning Mest vannutskiftning pr. 15 graders sektor Minst vannutskiftning pr 15 graders sektor Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr. døgn (alle retninger) Nullmålinger Andel målinger <1cm/s Lengste periode <1cm/s Vertikalstrøm Gjennomsnittsstrøm Gj ennomsnittsstrøm absolutt Standardawik Maks strøm Min strøm 5m 5 (5) cm/s 3cm/s 9 cm/s 25 cm/s cm/s 0.0 cm/s cm/s , 315, 285, , 6-8, 4-5, m 3 /m 2 ved m 3 /m 2 ved m 3 /m % 40 min 0.5 cm/s 0.7 cm/s 0.8 cm/s 2.3 cm/s -1.3 cm/s 14 m 25 m 4 (4) cm/s 4 (3) cm/s 3 cm/s 2 cm/s 7 cm/s 6 cm/s 21 cm/s 18 cm/s cm/s 1.4 cm/s 0.1 cm/s 0.0 cm/s cm/s 2 cm/s , 300, 315, 300, 330, , , 3-4, 4-1-3, 3-4, 4-5, 6-8 5, m 3 /m 2 ved m 3 /m 2 ved m 3 /m m 3 /m 2 ved 120 ved m 3 /m m 3 /m % 8.0 % 50 min 40 min 0.6 cm/s 1.0 cm/s 0.6 cm/s 1.0 cm/s 0.6 cm/s 0.6 cm/s 1.9 cm/s 2.0 cm/s -0.3 cm/s -0.4 cm/s 35 m 3 (3) cm/s 2 cm/s 6 cm/s 17 cm/s cm/s 0.1 cm/s cm/s , 315, 300, , 3-4, 4-5, m 3 /m 2 ved m 3 /m 2 ved m 3 /m % 40 min 1.1 cm/s 1.1 cm/s 0.4 cm/s 2.3 cm/s 0.5 cm/s BARLINDHAUG CONSUL T AS revo

32 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE Referanser Aanderaa, 2006: "TD 220c RDCP Primer" Fiskeridirektoratet, 2008: "Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg" Mattilsynet, 2006: "Veileder til forskrift av nr. 279 om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av pryddammer (etableringsforskriften) 5" NS 941 5, 2009: "NS 941 5: Flytende oppdrettsanlegg: Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift", Norsk Standard BARLIND HAUG CONSUL TAS revo

33 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 17 Appendiks A. Måling og kvalitetssikring Strømmen ble målt med en akustisk doppler profilmåler (RDCP600) av merke Aanderaa. For nærmere beskrivelse se Aanderaa, Det er gjennomført kvalitetssikring etter anbefalingene av instrumentenes produsent. Som kriterier brukes stamp og rull, signalstyrke og standardavvik av enkeltmålingene. Generelt er anbefalingene som følgende: Målingene er basert på dopplereffekten. Instrumentet sender ut en akustisk puls (et kort signal) med en bestemt frekvens og måler frekvensen av innkommende refleksjoner. Refleksjonen er forårsaket av små partikler eller bobler i vannet. Ut fra frekvensskiftet kan man beregne hastigheten av partiklene i vannet, som er antatt å være lik strømhastigheten. Instrumentet sender ut pulser i fire stråler i fo rskjellige retninger for å kunne rekonstruere den horisontale strømhastigheten, RDCP600 også den vertikale strømhastigheten. RDCP600 har strålene orientert på skrå oppover og registrerer refleksjoner fra forskjellige dybder i vannet og får på denne måten en profil av strømhastighetene. For nærmere beskrivelse se Aanderaa, Måleren ble forankret i bunn som vist i Figur 15, sto på ca. 46 m og var orientert oppover mot overflaten. Figur 15: Skisse av riggen Det er gjennomført kvalitetssikring etter anbefalingene av instrumentenes produsent. Som kriterier brukes stamp og rull, signalstyrke og standardavvik av enkeltmålingene. Generelt er anbefalingene som følgende: o RDCP600: stamp og rull mindre enn 20, signalstyrke > -45dB og standardavvik av enkeltmålingen < 20cm/s Tilfeller hvor disse kriteriene ikke blir møtt, må vurderes kritisk. l tillegg til anbefalingene over ble målingene sjekket for uteliggere som også ble fjernet. Data som ble fjernet er beskrevet i Appendiks D. Figur 16 viser noen av parametrene etter datarensing. BARLIND HAUG CONSUL TAS revo

34 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 18 Stamp og rull ,-----,-----,-----,-----, , 10-1 o - 20 L_L L L Signalstyrke 5 m dybde Standardavvik av enkeltmålingen 5 m dybde Q L J L L L Dybde ,-----,-----, , , L_l L L L /1 1 08/1 1 13/1 1 18/1 1 23/1 1 28/1 1 03/1 2 Figur 16: Kvalitetssikring RDCP600, etter datarensing BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

35 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 19 Appendiks B. Pinne- og rosediagram m dybde N ; s. Hastigheter [cm/s] 11>= !Eil1 o IQ - 2 -: ,;... s Hastigheter [cm/s] 1>= m dybde 1 Ocm/s fnord ( m dybde N.. i V ; ; OI.. ; 15% : ' fo \ : : \ ; s.../ Hastigheter [cm/s] >=20.ø D m dybde fnord s 35 m dybde N.,. ' Hastigheter [cm/s] >= Figur 17: Strømretninger og strømhastigheter: pinnediagram som viser hastig het og retning over tid (en strek hver tredje time); rosediagram som viser fordelingen av retninger i kompasset og hastigheter i farge. BARLINDHAUG CO NS ULT AS revo

36 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 20 Appendiks C. Tidsserier Horisontal strømhastighet 5 m dybde 20 'iii' 15 E 10 5 o L_ L_ JL Horisontal strømhastighet 14 m dybde E 10 5 o -2 u_ Horisontal strømhastighet 25 m dybde E 10 5 a == ===- -- Horisontal strømhastighet 35 m dybde 20 'iii' o -- -L == 03/1 1 08/1 1 13/1 1 18/1 1 23/1 1 28/11 03/1 2 Figur 18: Tidsserier av horisontal strømhastighet BARLINDHAUG CO NS ULT AS revo

37 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE Strømretning (mot) 5 m dybde 21 Strømretning (mot) 14 m dybde 300 c Strømretning (mot) 25 m dybde Strømretning (mot) 35 m dybde 300 c 200 o UULL 03/1 1 08/1 1 13/1 1 18/1 1 23/1 1 28/1 1 03/1 2 Figur 19: Tidsserier av strømretning BARLINDHAUG CONS UL TAS revo

38 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 22 Strømhastighet 5 m dybde >100 Strømhastighet 14 m dybde 2000, ,--.---,--,,--,---,--" Q) Cl,!:;; 1000 Cii - c < 0 ' > 100 Strømhastighet 25 m dybde Cii c: < 0 ' > 100 Strømhastighet 35 m dybde >100 Strømhastighet [cm/s] Figur 20: Histogram av horisontal strømhastig het BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

39 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 23 Strømretning 5 m dybde ro - c: <( o o Strø m retning 14 m dybde 1000" , Cl) O>,E oro i 50: dlu 11 o ' Cl) O> : OC'J 500 E Strømretning 25 m dybde ro c <( o o '- 600 Cl) O>.s 400 ;æ E ro c <( 200 o Strømretning 35 m dybde o Strørnretnina fol Figur 21: Histogram av strøm retning BARLINDHAUG CONSUL TAS revo

40 STRØMRAPPORT YTRE JøVIK, BERG KOMMUNE 24 Tabell 5: Strømstyrke-retningsmatrise ved 5 m dybde som inneholder antall målinger for hver retningssektor ( 15 grader, sentrert) og hastighetsinterval samt utskiftning per retningssektor Strømhastighet (cm/s) Utskiftning >100 Sum% m 3 /m 2 % o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Sum o o o o o % BARLIND HAUG CONSUL TAS revo

41 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 25 Tabell 6: Strømstyrke-retningsmatrise ved 14 m dybde som inneholder antall målinger for hver retningssektor ( 1 5 grader, sentrert) og hastighetsinterval samt utskiftning per retningssektor Strømhastighet (cm/s) o o Utskiftning >100 Sum% m 3 /m 2 % 7 3 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 o o o o o o o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Sum o o o o o % 1 BARLIND HAUG CONSUL TAS revo

42 STRØMRAPPORT YTRE JØVIK, BERG KOMMUNE 26 Tabell 7: Strømstyrke-retningsmatrise ved 25 m dybde som inneholder antall målinger for hver retningssektor ( 1 5 grader, sentrert) og hastighetsinterval samt utskiftning per retningssektor Strømhastighet (cm/s) Utskiftning 75- >100 Sum% m 3 /m 2 % o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 1 o o o o o o o o o o o o 1 90o o o o o o o o o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 o o o o o o 2 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Sum 8 % o o o o o o o o o o 1 1 BARLINDHAUG CO NS ULT AS revo

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Namdal Settefisk AS. Kåre J. Devik

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Namdal Settefisk AS. Kåre J. Devik Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Ocean Farming AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Ocean Farming AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS. Christer Gjøvaag

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS. Christer Gjøvaag Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa O C^Un^v^An r«ial#lrhr ijr^r>i>*t '^^T^^ v^'\'^^ i.-'i7t* K-T^\ 1K 11 TMn 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets region VEST

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Stein Erik Moxnes. Håvard Aakerøy

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Stein Erik Moxnes. Håvard Aakerøy Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen

Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 12. mai 2017 Nordland fylkeskommune Næringsavdelingen post@nfk.no Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen Cermaq Norway AS (

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Gjermund Olsen

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Gjermund Olsen Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 o m akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet e r felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

MARTNESVIK ØKNING MTB

MARTNESVIK ØKNING MTB MARTNESVIK ØKNING MTB Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. Opplysingene kreves med juni 2005 nr. 79 om akvakultur hjemmel i akvakultur-, mat-, (akvakulturloven)

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Kjerringholmen, Vengsøya, Troms fylke 25.10. 23.11.2013 og 24.01. - 04.03.2014 KJERRINGHOLMEN, VENGSØYA, TROMSØ KOMMUNE, TROMS FYLKE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Elva, Alta kommune 01.11.2012-05.12.2012 10150 ELVA, ALTA KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma: NRS Finnmark AS Kontaktperson: Per Magne Bølgen Dokument type Strømrapport

Detaljer

Med sikte pa a redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis. 1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker:

Med sikte pa a redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis. 1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17, juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)'. Søknadsskjemaet er telles t`or fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Signert Søknadsskjema

Signert Søknadsskjema 1 of 5 11/04/2016 Vedlegg I Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert anlegg for produksjon av postsmolt for Nekst AS på Botnastranda industriområde i Flora kommune Signert Søknadsskjema 2 of 5 11/04/2016

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser

Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser Strømrapport Tveitnesvik, Kvinnherad kommune 09.04.2015 13.05.2015 TVEITNESVIK, KVINNHERAD KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Oversikt Strømmålinger... 4 3 Statistisk

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

1,/ser til Faun-rapport 050-2010. fl \Lir,,21111`,

1,/ser til Faun-rapport 050-2010. fl \Lir,,21111`, 1,/ser til Faun-rapport 050-2010 fl \Lir,,21111`, 3.1 X Klarering av ny lokalitet (Nar det atkja er leyve til akvakultur pa lokaliteten per i dag). Soknad om nytt løyve III akvakuttur etter ny lokalitet

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Skjærgårdsfisk AS 1.1.2 Mobiltelefon 98 26 67 44 1.1.5 E-postadresse linga@lingalaks.

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Skjærgårdsfisk AS 1.1.2 Mobiltelefon 98 26 67 44 1.1.5 E-postadresse linga@lingalaks. Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Strømrapport Djupavik, Kvinnherad kommune 09.04.2015-16.05.2015 DJUPAVIK, KVINNHERAD KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Oversikt - Strømmålinger... 4 3 Statistisk

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg (05.09.2014) RFK Firmapost - Midlertidig utvidelse- skjema.doc Page 1 Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknadi henholdtil lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Grøtøyleia, Steigen kommune 27.08.2015-06.10.2015 GRØTØYLEIA, STEIGEN KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson Dokument type Kystverket Ole Marius Røstad Strømrapport

Detaljer

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket RAPPORT Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712690-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Blom Fiskeoppdrett AS Mobiltelefon E-postadresse

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Blom Fiskeoppdrett AS Mobiltelefon E-postadresse Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltninga.

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Eide Fjordbruk AS Mobiltelefon Faks

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Eide Fjordbruk AS Mobiltelefon Faks Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltninga.

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Lopenr.: Tlf.dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 30802/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Lopenr.: Tlf.dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 30802/ TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/2462-8 Frode Mikalsen U43 AKVA Lopenr.: Tlf.dir.innvalg:

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)11. Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Bokmål. Innholdsfortegnelse

Bokmål. Innholdsfortegnelse Bokmål Veileder for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hei, Med vennlig hilsen. SalMar Nord AS Ingvild Fjellstad Controller Tlf:

Hei, Med vennlig hilsen. SalMar Nord AS Ingvild Fjellstad Controller Tlf: Fra: Ingvild Fjellstad [if@salmar.no] Til: Postmottak Troms fylkeskommune [/O=TROMS FYLKESKOMMUNE/OU=TROMSFYLKE/cn=Recipients/cn POSTMO1TAK89639D1389639D1389639D1367A4F3DF04133B] Kopi: Sendt: 28.01.2011

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes,

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes, Høle bydelsutvalg 03.12.09 - sak 21/09 Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien 57 4012 STAVANGER Sandnes, 28.10.2009 v/gunn Trodal Deres ref: Vår ref: 200906454-9 Saksbehandler HGSK Arkiv: E: U43

Detaljer

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Plan- og næringsetaten Kystverket i Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 11/1314-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf.

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222 Vår dato: 22.01.2016 Vår ref: 201502973-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA Grieg

Detaljer

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 10.12.2014 14/26885-4 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Marine Harvest Norway AS Hundsnes 4130

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU).

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU). Vår dato: 23.11.2015 Vår ref: 201500048-37 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no NRS FINNMARK AS Postboks 1154 9504 ALTA Norwegian

Detaljer

ÅNDERBAKK SØKNAD NY LOKALITET

ÅNDERBAKK SØKNAD NY LOKALITET ÅNDERBAKK SØKNAD NY LOKALITET Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. Opplysingene kreves med juni 2005 nr. 79 om akvakultur hjemmel i akvakultur-, mat-, (akvakulturloven)

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: KOpir 1 cy /8-56 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Bjørn Grenne 10/07277-25 313 Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 Bergen Att.: Knut Staven Dato: 12.7.2011 Ugradert

Detaljer

SALAKS AS - SØKNAD OM AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET PÅ LOKALITET BJØRGA I SØRREISA KOMMUNE - UTTALELSE FRA KOMMUNEN

SALAKS AS - SØKNAD OM AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS OG ØRRET PÅ LOKALITET BJØRGA I SØRREISA KOMMUNE - UTTALELSE FRA KOMMUNEN fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten UTROMS Kystverket i Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/1623-42 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg:

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16.

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16. RAPPORT OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune DATO / REVISJON: 16. Mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712835-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Monstad, Åfjord kommune

Monstad, Åfjord kommune RAPPORT Monstad, Åfjord kommune 13.01.2017-08.02.2017 OPPDRAGSGIVER Statkraft EMNE Strømanalyse DATO / REVISJON: 28.02.2017/ 0 DOKUMENTKODE: 418515-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Søknaden ble ansett som komplett , og Finnmark fylkeskommune videresender nå søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling.

Søknaden ble ansett som komplett , og Finnmark fylkeskommune videresender nå søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling. Vår dato: 23.09.2016 Vår ref: 201602461-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES Oversendelse

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING OM FOU-KONSESJON PÅ LOKALITETEN MYRANE

SØKNAD OM GODKJENNING OM FOU-KONSESJON PÅ LOKALITETEN MYRANE SØKNAD OM GODKJENNING OM FOU-KONSESJON PÅ LOKALITETEN MYRANE Søknad om lokalitetsgodkjenning - Myrane Side 1 av I Søknad om Iokalitetsgodkjenning - Myrane Sjåstad Knut Kåre [ksj@hials.no] Sendt : 14. november

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Informasjonshefte om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader

Informasjonshefte om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader Informasjonshefte om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader Forord 1. september 2010 trådte forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader i kraft.

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/ Næringsetaten Havbruksstasjonen i Tromsø AS 9131 KÅRVIK Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/16 77 78 81 51 19.09.2016 T-T-35

Detaljer

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune Bjørøya AS Flatanger 7770 FLATANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/10294-8 Solveig Skjei 21.12.2016 Knudtsen Bjørøya AS, 932 186 497 - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSKNING- OVERSENDELSE AV SAKEN TIL FYLKESKOMMUNEN FOR LOKALITETSKLARERING

SVANØY HAVBRUK AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSKNING- OVERSENDELSE AV SAKEN TIL FYLKESKOMMUNEN FOR LOKALITETSKLARERING Sogn og Fjordane Fylkeskommune Saksbehandler: Anita Sagstad Askedalen 2 Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 6863 LEIKANGER Vår referanse: 14/13879 Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015 Deres

Detaljer

Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: TROMS fylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Arnøy Laks AS 9194 LAUKSLETTA Vår ref.: 15/5694-18 Løpenr.: 14466/16 Saksbehandler: Arkiv: Jarle Magnar Pedersen U43 AKVA Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 17/40801 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr. 918 003

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2017/383-9 Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2017/383-9 Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Postboks 2500 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2017/383-9 Astri Christine Bævre Istad 24.03.2017 Namgam AS - Søknad om godkjenning

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli 2017 Evenes kommune postmottak@evenes.kommune.no Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS ( Cermaq ) planlegger

Detaljer