Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok K1 FeedRobot"

Transkript

1 K1 FeedRobot K1 FeedRobot NO, utgave

2 2

3 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget i samsvar med maskin direktivet (Best. nr. 522) og imøtekommer relevante grunnleggende sikkerhets- og helsemessige krav. Kverneland, 13 Desember Tønnes Helge Kverneland Daglig leder Noter serienummer på maskinen her: T. Kverneland & Sønner AS, produsent av landbruksprodukter, forbeholder seg retten til å endre design og/eller spesifi kasjoner uten forhåndsvarsel. Dette innebærer ingen forpliktelse til å foreta endringer på tidligere leverte maskiner. 3

4 Garanti Dette TKS-produktet er garantert mot fabrikasjons- og materialfeil i ett år. Dersom en skade kan forventes å bli dekket av produktgarantien, må eieren eller eierens representant informere forhandleren om dette når deler og/eller reparasjonsarbeid rekvireres. Garantikrav må meldes innenfor garantitiden. Forhandlerne må fylle ut et reklamasjonsformular for hver garantisak og sende dette til TKS eller TKS sitt salgsselskap/importør innen den 10. i måneden etter at skaden er blitt meldt. De skadede delene skal merkes med reklamasjonsmeldingens nummer og oppbevares i inntil 6 måneder for at TKS eller TKS sitt salgsselskap/importør skal kunne inspisere delene. Siden bruken av TKS produkter skjer utenfor produsentens kontroll, kan vi bare garantere for produktkvalitet, ikke for utførelse av funksjon og eventuelle følgeskader. Garantien gjelder ikke dersom: a) uoriginale reservedeler benyttes eller produktet repareres eller endres uten å være godkjent av TKS. b) bruks- og service-instruksjon ikke er blitt fulgt. c) maskinen er brukt til andre formål enn det den er beregnet for. d) skaden oppstår som en følge av ytre påvirkning som for eksempel store spenningsvariasjoner som lav linjespenning, lynnedslag eller andre elektriske fenomen. Garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje. Offentlige sikkerhetsforskrifter stiller krav til både bruker/eier og produsenten av denne maskinen, om nøye vurdering av sikkerhet ved korrekt bruk av denne maskintypen. Derfor er TKS og vår importør/salgsselskap ikke ansvarlig for funksjonen til komponenter som ikke er vist i reservedelskatalogen for dette produktet. TKS forbeholder seg retten til konstruksjonsendring uten forpliktelser for tidligere leverte maskiner. NB! Alle hendvendelser som rettes mot produktet, skal kunne identifi seres etter produktets serienummer, se side 7 Maskinidentifi sering. 4

5 Innhold CE - Samsvarserklæring Garanti Introduksjon Maskinidentifi sering Hovedmål utforingsvogn Tekniske data FeedRobot Modellbeskrivelse Sikkerhet Montering av skinnebane Montering av strømtilførsel Montering av løpekatter Oppmontering av vogn Montering av utstyr på løpekatter Montering av sideforskyvning Montering av 0-stillere Montering av 24V DC mottaker Montering av reservoar Sjekkliste før igangkjøring Skjermbilder - igangkjøring Koblingsskjema Feilsøking FeedRobot Vedlikehold og ettersyn Gjenvinning - avfall til ressurs Notater

6 Introduksjon Vi gratulerer med anskaffelsen av din nye TKS-produkt. Du har valgt en funksjonell kvalitetsprodukt. Et nettverk av effektive forhandlere vil stå til tjeneste med produktkunnskap, serviceapparat og reservedeler. Alle TKS-produkter er konstruert og bygget i nært samarbeid med bønder og maskinstasjoner for å sikre optimal funksjon og pålitelighet. Vennligst les denne instruksjonsboken nøye, og sett deg grundig inn i maskinens virkemåte før den tas i bruk. Svært mange forhold og variabler vil kunne virke inn på maskinens funksjon og virkemåte. Det er derfor svært viktig at man vurderer alle kjente forhold og tilpasser bruken etter dette. God innsikt i maskinens virkemåte og ytelse, sammen med god kunnskap om foring og fòrtyper/konsistens sikrer best resultat. Maskinen er en meget avansert foringsrobot som opererer uten tilsyn og må brukes etter de til enhver tid gjeldene instrukser fra produsent og øvrig regelverk. God innsats og riktig tilnærming til gjeldene forhold sikrer best mulig resultat. Lykke til! Med hilsen T. Kverneland & Sønner AS T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norway e-post : Phone : Fax :

7 Maskinidentifisering Maskinens serienummer og fabrikantens adresse framgår av skilt på maskinen. Se illustrasjon på denne siden. Vennligst bruk opplysningene på skiltplaten ved alle reservedels- og servicehenvendelser. Dette produktet er CE-merket. Dette merket sammen med tilhørende skriftlige EU bekreftelse betyr at produktet oppfyller gjeldene helse- og sikkerhetskrav og er i samsvar med følgende direktiver: Forskrift om Maskiner, (best.nr.522) A IFR_01 7

8 VARIABEL VARIABEL TKS Hovemål utforingsvogn Alle mål er oppgitt i mm IFR_02 8

9 Tekniske data FeedRobot VEKT : 1650 KG MÅL 4010 MM LENGDE (MAKS) 1560 MM BREDDE (MAKS) 1350 MM LENGDE I KASSE (INNVENDIG) 2180 MM MAKS DIAMETER RUNDBALL 1400/1600 (HALM) MM MAKS BREDDE RUNDBALL 1300 MM MAKS HØYDE BLOKK 1200 MM MAKS BREDDE BLOKK 1200 MM MAKS LENGDE BLOKK 1400 MM HASTIGHETER MAKS HASTIGHET LANGS SKINNEBANE 0,61 M/S HASTIGHET RIVER TROMMEL 120 RPM PERIFERIHASTIGHET SIDEUTMATER 0,07 M/S PERIFERIHASTIGHET SIDEUTMATER 1,11 M/S EFFEKT BUNNBELTE 0,75 KW (FREKVENS- DREVET) RIVERTROMMEL 7,5 KW SIDEUTMATER 0,6 KW TAKDRIFT (X2) 0,40 KW (FREKVENS- DREVET) KRAFTFÔRSKRUE 42 W (DC) ELEKTRISK STYRESTRØM 24 V (DC) PLS SAIA PCD M 3330/3230 PLS DISPLAY E150/NY TYPE E1071 SPENNING 230/240 V (N/BY 400V) TOLERANSE SPENNING +/- 10% STRØMFORBRUK 230 V 39,64 MERKESTRØM TOTALT ANB. SIKRING 42A STRØMFORBRUK 400 V 27,04 MERKESTRØM TOTALT ANB. SIKRING 30A DIVERSE NAVIGERINGSSYSTEM FYLLINGSINDIKATOR GROVFÔR FYLLINGSINDIKATOR KRAFTFÔR MATEINDIKATOR BUNNBELTE MENGDEINDIKATOR PULSHJUL MED INDUKTIVE SENSORER FOTOCELLE KAPASITIVE SENSORER MÅLETRAFO RIVERTROMMEL VEIECELLER TAKDRIFT 9

10 Modellbeskrivelse og bruksområde FeedRobot system, er konstruert og bygget for automatisk utfôring av silo, rundballer, fi rkantballer, og de fl este typer grovfôr, også frosset fôr. 1 FeedRobot systemet må ses på som et system og ikke bare en enhet. Grunntanken er at det i nye og større husdyrbesetninger er så høyt fôrforbruk at det er behov for et system for både automatisk forsyning og utfôring. Systemet består av en FeedRobot som beveger seg automatisk i forskjellige program der den utfører forskjellige ting, og en eller flere mellomlagringsenheter der FeedRobot kan forsyne seg automatisk med fôr. Systemet kan også være utstyrt med forskjellig grad av applikasjoner, som for eksempel kraftfôrtank, veieceller, 1 eller 2 skinners oppheng, sideforskyvning, eller portåpner. For å få systemet stabilt og pålitelig, er det viktig at man setter seg best mulig inn i dets virkemåte og funksjon. 2 FeedRobot systemet kan installeres i de fl este driftsbygninger, og det fi nns mange muligheter, dersom det er høyde, og bredde nok til at sikkerhet for dyr og mennesker er ivaretatt. Konsistensen og egenskaper med fôret vil påvirke funksjonen til maskinen, derfor er det viktig at hver enkel prøver seg frem, og finner best mulig kjøremønster ut fra egne forhold. Visse typer fôr kan være vanskelige å fôre automatisk, og det kan i visse tilfeller være nødvendig å fôre dette manuelt. MERK! Anvisningen i denne bruksanvisningen er gitt på generelt grunnlag. Det kan forekomme situasjoner hos den enkelte bruker som kan avvike fra de anvisninger som er gitt her. Endringer på maskiner og utstyr som en følge av slike forhold er ikke reklamasjonsgrunn mot produsent eller leverandør. 10

11 11

12 Sikkerhet Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. Det betyr at her er en sikkerhetsmessig risiko og beskriver forholdsregler som skal tas hensyn til for å unngå ulykke. Før maskinen betjenes, justeres eller repareres, må bruker, reparatør og eier gjøre seg kjent med sikkerhetsinstruksene som fi nnes i denne instruksjonsboka. Vær oppmerksom og forsiktig når det arbeides med landbruksmaskiner. Les gjennom og legg merke til sikkerhetsinstruksene i denne instruksjonsboka. Sikkerhet i arbeid er ditt ansvar! Generelle sikkerhets - instrukser Les og forstå de generelle sikkerhetsinstruksene. Fare for steinkast opp og bakover når maskinen er i drift. Bruk av maskinen Maskinen skal bare brukes til det formål den er konstruert for. Maskinens virkemåte Operatøren skal sette seg inn i maskinens virkemåte og funksjon slik at maskinen kan brukes på en sikker og forsvarlig måte. Varsling i fjos Operatøren skal sørge for god varsling i fjøset, i henhold til de anvisninger gitt i denne boken, slik at besøkende er oppmerksom på at vognene kan starte automatisk. Maskinens virkemåte Operatøren skal sette seg inn i maskinens virkemåte og funksjon slik at maskinen kan brukes på en sikker og forsvarlig måte. Hold avstand Mennesker og dyr skal holdes borte fra maskinen når denne er i drift. Hold avstand fra arbeidende, roterende og bevegelige deler. Tenk sikkerhet ved arbeid Gå aldri oppi maskinen når denne er i drift. Skal vedlikehold utføres, skal tilførselsstrøm kobles fra. 12

13 Beskyttelsesskjermer Kontroller at alle skjermer er i orden og korrekt montert. Ikke start maskinen før dette er gjort. Skadet skjerm skal repareres eller skiftes ut omgående. Varsel-lys Varsel-lys som monteres på maskin skal være synlig overalt i fjøset. Alarm Påse at montert alarm varsler i 15 sek. før oppstart (forsinket oppstart). Ikke beveg deg mellom reservoar og maskin i forkant av fylling. Varselskilt Medfølgendesymbolskt varselskilt som indikerer Adgang forbudt for personer uten tillatelse. skal henges på alle inngangsdører til fjøset. OBS! Anlegget startes automatisk. Reservedeler Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi bare bruk av originale reservedeler. Ved bruk av uoriginale deler er produktgarantien ugyldig. Vedlikehold Pass på at maskinen vedlikeholdes tilfredsstillende og holdes i god stand. Gjør aldri endringer i maskinens konstruksjoner. Maskinens arbeidsområde skal være fysisk avstengt eller avlåst slik at det ikke volder fare for mennesker eller dyr. Styreboks Strømtilførsel må brytes før skapet åpnes. Nødstopp Rundt signalgult STOP klister plasseres ved alle nødstoppbrytere. 13

14 Generelle sikkerhetsinstrukser Maskinen er merket med advarselskilt. Dersom skiltene er skadet må de byttes ut. Bestillingsnummer framgår av illustrasjon til dette avsnittet. Se Fig. 6 når det gjelder plassering på maskinen. Advarselskilt UH (Fig. 1) Vær forsiktig! Les og forstå instruksjonsboken før maskinen tas i bruk, og før det foretas justeringer og vedlikehold. Fig. 1 Advarselskilt UH (Fig. 2) Klemfare. Hold avstand til området mellom utforingsvogn og reservoar. Det skal holdes avstand til utforingsvognen fordi denne kan starte automatisk. Fig. 2 Advarselskilt UH (Fig. 3) Fingre kan skades dersom de kommer mellom kjede og kjedhjul. Fig. 3 Advarselskilt UH (Fig. 4) Skilt kutt hånd. Hånd kan skades på valseknivene når valsen er i drift. Fig. 4 Advarselskilt UH (Fig. 5) Skilt fi ngerknekk. Fare for fi ngerknekk, dersom de kommer mellom medbringer og bunn. Fig. 5 14

15 Oversikt over sikkerhetsdekal UH UH UH UH UH UH UH UH IFR_03 Fig. 6 15

16 Løfting av maskinen med kran Bruk bare godkjent løfteutstyr. Maskinens vekt er oppgitt i avsnittet Tekniske data. Vær forsiktig! Vær sikker på at det ikke oppholder seg noen under eller nær maskinen når den løftes. Løft maskinen med stropp festa i maskinens hovedramme slik at løftet er balansert. Kontroller at løftestroppene er forsvarlig festa før løftet starter. Bruk styrestropp for å holde maskinen i posisjon. Ny maskin vær forsiktig Les instruksjonsboka. Vær spesielt oppmerksom når ny maskin startes for første gang. Monteringsfeil, feil betjening m.m. kan gi kostbare reparasjoner og inntektstap. Tks produktgaranti dekker ikke skade som oppstår p.g.a. instruksjonsbokas anvisninger ikke følges. Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. Det brukes for å framheve viktig informasjon slik at feil montering eller bruk unngås. Vær spesielt oppmerksom på følgende når ny maskin settes i drift: Kontroller at maskinen er sammensatt korrekt og at den ikke er skadet. Kontroller at elektriske kabler er lange nok og plassert slik at de kan følge maskinens bevegelser uten å skades. Smør maskinen på anviste punkter som vist på Fig. 50 i avsnitt 11 Vedlikehold. Husk at operatøren har et ansvar for at produktet er riktig pakket. 16

17 17

18 1 Montering av skinnebane Vogn med 2 skinners oppheng Vogn med traversoppheng Skinnehøyde Skinnehøyde Vogn med 1 skinners oppheng Skinnehøyde Sideforskyves 4cm ut av senter mot gearmotor Bredde fôrbrett IFR_10 Fig. 10 Alle mål er med sideutmater montert Høyde under skinne (minimums mål) Fylling fra reservoar Manuell/annen fylling K1 FeedRobot med 2 skinner oppheng K1 FeedRobot med 1 skinners oppheng K1 FeedRobot med 2 traversoppheng Bredde krybbekant - krybbekant Minste bredde Største bredde K1 FeedRobot uten sideutmater K1 FeedRobot med kort sideutmater K1 FeedRobot med vanlig sideutmater K1 FeedRobot (på forespørsel)

19 1.1 Belastningstabell for skinner med mindre krav til stivhet. A Lm 1,5 2 2,5 3,0 3,5 4, IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE Utgått profil For kontroll av gamle anlegg Tabellen angir hva som er maks kraft på skinne utfra hvordan den er innfestet. Jo tettere innfestepunkt, jo større last kan man ha på skinnen. I dette tilfellet handler det mest om hvorvidt man skal bruke IPE 160, eller IPE Skinneforsterkning Skinnens bæreevne kan økes til det dobbelte, ved å legge en forsterker i samme profi l. Forsterkerens lengde bestemmes utifra belastningstabellen. Eksempel: Din reelle last er ~ 1700 kg. Du har valgt en IPE-160 profi lert skinne, og har 3 m mellom opphengspunktene. Spennvidde på 4 m kan nås ved å montere en avstiver på 4m 3m = 1m over skinnen, sentrisk, i midten. Bruk festeklo (del # 21652) hver 0,5 m til å sammenføye de to profi lene. Dobbel festeklo (21652) Merk! Det er viktig at skruer/bolter kontrolleres jevnlig på skinnebanen. Tiltrekkingsmoment for K80 skruer (8,8) M6 M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 1,1 kpm 2,8 kpm 5,2 kpm 9,1 kpm 22,6 kpm 44,0 kpm 59,7 kpm 76,0 kpm Viktige moment for montasje for TKS skinnesystem Skinnebane skal være dimensjonert mht. last (P) og opphengsavstand (I), samt sjekket for hjultrykksbegrensning. Bygningskonstruksjonen må kunne oppta belastningen fra det aktuelle skinnesystemet. Skinnesystemet fra TKS har full styrke i skjøtene (IPE120/160). Når TKS-skinner brukes i skinnebaner skal det være fl est festepunkt på undersiden av skinnen. Sikrest er det å ha oppheng ved inngang, i midten og ved utgang av svingen. Belastningen avgjør dette. 19

20 2 Montering av strømtilførsel Den vanligste og beste måten å tilføre strøm til en FeedRobot, er å bruke strømlederskinne. Denne består av en skinne med kobberband på innsiden, og en strømavtaker (sleide) som følger vogna under drift. Se Fig. 11 Strømlederskinnen må stå i riktig avstand fra skinna hvor løpekatten står i. Se Fig. 11a Det litt smalere festet, skal stå for hver 2. meter på skinnen. Se Fig. 11b Fig. 11a Fig. 11b IFR_11 Fig

21 Strømlederskinnen må stå i riktig avstand fra skinna hvor løpekatten står i. Se Fig IFR_12 Fig

22 2.1 Kobberband 400V/230V 400V 3 polt +N (Rett skinne) C Jord (A) skal tres inn der hvor skinnen har en gul stripe (B) på utsiden. Den gule stripen skal være sammenhengende i skinnens lengde. A L3 V N L2 V L1 = JORD L1 = FASE L2 = FASE L3 = FASE N = NØYTRAL LEDER V = VARME Fig. 13a B IFR_61 En ekstra sikringstapp (C) i skinnen forsikrer at strømavtageren ikke kan innstalleres feil vei og forårsake kortslutning, eller feilimpulser. 400V kurve 3 Polt + N L3 N L2 V Hvert kobberband festes inn i koblingsskrue i koblingsboks i enden, hvor autorisert elektriker skal utføre resten av arbeidet. For bruk i fuktige eller temperatur varierende omgivelser må man sette inn varmeband/ varmekabel. Sjekk for øvrig veiledning for strømlederskinne. A B Fig. 13b 230V 3 polt L1 IFR_61 Ved bruk av varmeband må denne monteres i midtspor på begge sider i hele strømskinnens lengde merket V. NB! Varmeband kan ikke brukes på strømskinne med 400V 3 polt+n og kurve. Se Fig. 13b Varmekabel monteres kun på en side. L3 L2 MERK! TKS vil anbefale bruk av varmekabel, p.g.a enklere montering og vedlikehold. V A V L1 Dersom bruk av varmeband må det oppgis rett lengde på strømlederskinne, dette p.g.a beregning av type trafo og rett lengde på band. B IFR_61 Fig. 13c 22

23 2.2 Oppmontering strømlederskinne PVC-skinne Skinnen innhar 7 spor for innsetting av 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 kobber ledere. Temperaturområde for skinne: -30 gr. C til + 60 gr. C Skinnen består av brannsikker plast. Se Fig. 14 Fig mm 500mm B A Fig. 15 Strømlederskinne Skinnene kan benyttes som strømleder ved alle slag skinnearrangementer, til og med i kurver. Skinnen tres gjennom glideskinnen (A) og festes til et vinkeljern (B) som monteres med klammer på toppen i I profi let eller direkte i tak. Se Fig. 15 Alle strømlederskinneenheter må monteres med den gule linjen på samme side, ellers vil ikke ekstraribben stemme. Maks 2000mm avstand mellom to opphengspunkt. Min. 500mm avstand mellom glideskinne og skjøtepunkt. 23

24 Strømlederskinne med endekobling Isolasjonstape T50 Kobling mellom to skinnelengder dekkes med isolasjonstape T50. Se Fig. 16 Fig. 16 Fig. 17 Koblingsklemme Koblingsklemmen er utstyrt med mòthaker som fester skinnen når de to halvdelene er presset sammen. Gjør vi det på denne måten, får vi en rask og sikker sammenføyning av strømlederskinnen. Når skinnen er på plass anbefaler vi at strømavtageren blir trekt gjennom skinnnene for å sjekke at sammenkoblingne er iorden. Se til at sporet i skinnen ikke er lukket/sammenklemt av koblingsklemmene (sporet skal være 10mm) Når det er nødvendig kan man korrigere ved å bøye koblingsklemmen til man får den nødvendige klaringen. Se Fig

25 Strømlederskinne med endekobling Vinkeljern Strømlederskinnen festes til et vinkeljern som monteres med klammer på toppen av I-profi let eller direkte i tak. Se Fig. 18 Fig. 18 Endekobling Før muffen til endekoblingsboksen inn på skinne-enden. Se Fig. 19 Fig mm Muffe Når muffen er plassert i kanten av strømlederskinnen festes denne med tilhørende skruer (A). Avstanden mellom endekobling og fast oppheng skal være 500mm. Se Fig. 20 A Fig

26 Strømlederskinne med endekobling 2 1 Trekkvogn Trekk kobberbandet inn fra enden av skinnebanen med en trekkvogn. Trekkvogn medfølger ikke. Bilde 1 Trekkvognen festes i et ø6 hull i kobberbandene. Fig Bilde 2-3 Trekkvognen tres inni strømlederskinnen, og dras videre gjennom skinnen til den kommer ut i den andre enden. Se Fig. 21 Kobberband Ved hjelp av trekkvognen dras kobberbandene gjennom strømlederskinnen, helt til den tilbøyde enden stopper mot skinnen. Se Fig. 22 Fig. 22 A Kobberband tilkobling Kobberband kobles til de ulike strømvariantene med tilhørende ledninger. Se symbol og tegnforklaring på kobberband side 22, Fig. 13a - 13b - 13c B A B C 400V kurve 3 Polt + N 400V 3 polt +N (Rett skinne) 230V 3 polt C Se Fig. 23 Fig

27 Strømlederskinne med endekobling A Varmekabel med isoleringsband Varmekabel med isoleringsband tres inn i strømlederskinnen. Grønt isoleringsband (A) må vende innover i strømlederskinnen. Se Fig. 24 Fig. 24 Varmekabel tilkobling Varmekabel kobles til en rekkeklemme med en 230 V - 10/16A seperat kurs. Se Fig. 25 Fig. 25 Opphengsklemme Monter den faste opphengsklemmen (A) nær endekobling. Se Fig. 26 Fig. 26 A 27

28 Strømlederskinne med endekobling Montering av gummitetting Under strømlederskinnen føres beskyttelsemembranen inn i det langsgående spor for hånd, eller det kan brukes spesialverktøy ved lange banelengder (ta kontakt med TKS) Gummitetting monteres på begge sider for å oppnå bedre kapslingsgrad (IP44) Se Fig. 27 Fig. 27 Strømavtager Strømavtagerne føres inn i huset på strømlederskinnen. Strømavtageren føres av en medbringerarm som festes på løpekatten eller på vognen. Individuell tilpassing må ofte gjøres avhengig av plassering. NB! Kabelen må tilpasses slik at en ikke får skjevhet i strømavtagervognen. Se Fig. 28 Fig. 28 Kjetting På hver arm skal det festes en kjetting som skal trekke avtaker i horisontal retning. Det er viktig at kjettingen trekker parallelt med åpning i strømskinne. Se neste bilde. Se Fig. 29 Fig

29 Strømlederskinne med endekobling Rent trekk på kjetting Det er viktig at kjettingen (A) har et rett trekk (ikke skjevt), og at den trekker svakt litt nedover (1-3cm) Se Fig. 30 Fig. 30 A Gummitetting Se til at den istikkende delen av gummitettingen blir lagt inn i sporet på endedekselet. Se Fig. 31 Fig. 31 Endedeksel Rett opp anlegget og skru fast endedeksel med tilhørende skruer. Se Fig. 32 Fig

30 Strømlederskinne med endekobling 25mm Kobberledere Endene på kobberlederne skal kuttes 25mm på utsiden av skinnen. Se Fig. 33 Fig. 33 Skjøtestykke Koblingsklemmen festes over isolasjonstapen, og korrigeres slik at man får den nødvendige klaringen. Se Fig. 34 Fig

31 Strømlederskinne med midtkobling Fig mm 500mm Midtkobling Monter midtkoblingsboksen med muffene fra midtkoblingsboksen allerede påtrett fra hver side. Monter midtkoblingsboksen med to faste opphengsklammer på hver side. NB! Ved midt-kobling må man ha et fast oppheng på begge sider av tilførselsboksen. En avstand på 500mm på hver side. Se Fig. 35 Klemmer Koble til tilførselskabel med klemmer. Klemmen settes inn i de utskårne sporene Se Fig. 36 Fig. 36 A B Trekking av kobberlederne Trekkingen av kobberledere foregår på samme måte som ved endekobling, men fra hvilken som helst ende. Se Fig. 37 NB! Husk å tre kobberlederne gjennom tilkoblingsklemmene, samtidig som dere trekker lederne. C Fig

32 Strømlederskinne med midtkobling Strømtilførsel Tilførselskabel kobles til med tilhørende skruer. For strømtilførsel kobles varmeband til en rekkeklemme. Se Fig. 38 Fig mm Kobberleder Likt som for endekobling, skal kobberlederene som tres gjennom strømlederskinnen kuttes 25mm på utsiden av strømlederskinnen p.g.a ekspandering i skinnen (ved store temperatursvingninger). Se Fig. 39 Fig. 39 Endedeksel strømlederskinne Når kobberlederene er kuttet 25mm, festes endedekselet på med et tilhørende skjøtestykke. Det samme som gjelder for strømlederskinne med endekobling. Se Fig. 40 Fig

33 Strømlederskinne med midtkobling Gummitetting Gummitetting tres gjennom for hånd, eller med spesialverktøy ved lange banelengder. Se Fig. 41 Fig. 41 Midtkobling Midtkoblingen festes på strømlederskinnen med tilhørende skruer. Se Fig. 42 Fig. 42 Vedlikehold og ettersyn Inspeksjon av strømavtageren anbefales etter 1 måneds drift, og deretter etter hver 1000km, eller en gang i året. NB! Dra en børste/svamp oppunder beskyttelses-membranen langs strømlederskinnen. Dette for å unngå slitasje eller iring på kobberlederene p.g.a støv og fuktighet. 33

34 3 Montering av løpekatter Løpekattene til vogna kommer løst. Disse tres inn fra enden av skinna. Løpekatter med motorer skal være fremme på vogna. Det foretrekkes at motorene ligger på innsiden inn mot midten. Derfor blir disse stående hver sin vei. Se Fig. 50 FRAMME PÅ VOGN Fig. 50 IFR_15 34

35 4 Oppmontering av vogn Før man henger opp vogna i løpekattene, er det greit å stille inn takdriften i rett høyde, slik at man slipper å bruke jekk og justere i etterkant. Se Fig. 51 Det som er kritisk i forhold til monteringshøyde, er: Det er nok høyde under langsgående skinne, eller evt. bom bak på maskin (1 skinne) når vogna skal til et reservoar for å hente ny rundball. Det er nok høyde under maskinens sideutmater, slik at ikke denne «subber» ned i fôr og fôrgang. Høyde fra bunn (sidevange) og opp til opphengskanalens overkant. Dette er et absolutt minimumsmål. Se Fig. 51 Høyde fra bunn (sidevange) og opp til tverrbjelkens underkant. Dette er et absolutt minimumsmål. Se Fig. 52 Ved bruk av reservoar og rundballer Ø skinners oppheng Fig. 51 Oppheng med sideforskyvning 1650 Min IFR_16 Fig. 52 IFR_17 35

36 Oppmontering av vogn Høyde fra bunn (sidevange) og opp til tverrbjelkens underkant. Dette er et absolutt minimumsmål. Se Fig skinners oppheng 1650 Fig. 53 IFR_18 36

37 Oppmontering av vogn Fremme festes vogna inn i løpekatt ved hjelp av 2 festeklaver, som skrus på hver side av braketten som ligger rundt tverrbjelken. Se Fig. 54a Påse at festeklaver er montert midt på hovedaksling for løpekatt. Bak festes vogna inn i løpekatt ved at en festeklave legges rundt bolten på løpekatten, og festes slik som vist på. Se Fig. 54b. Påse at festeklaver er montert midt på hovedaksling for løpekatt. Fig. 54a Fig. 54b Fig

38 5 Montering av utstyr på løpekatter For at vogna skal kunne fungere som en automatisk enhet, må det monteres en del utstyr på vognas løpekatter. Se Fig. 55 Dette er: Pulshjul med 0 stiller Sender for ekstern 24V signal (bare for vogner som fyller kraftfôr og grovfôr fra annen kilde enn reservoar) Strømavtaker for strømforsyning gjennom strømlederskinne Bryterskinne (Bare dersom vogna skal fylle seg i et reservoar) Stag som binder fremre og bakre løpekatt sammen (bare på en skinne) SENDER FOR EKSTERNT SIGNAL 24V SIGNAL PULSHJUL MED 0-STILLER BRYTERSKINNE AVSTIVERSTAG PULSHJUL MED 0-STILLER TILKOBLINGSSENTRAL BØYLE FOR STRØM- AVTAGER TILKOBLINGSSENTRAL BØYLE FOR STRØMAVTAGER IFR_20 Fig

39 Montering av utstyr på løpekatter Bakre og framre løpekatt forbindes med avstiverstag. Flattjern monteres først på løpekatter, deretter skrus kanaler på utsiden av fl attjern. Dette gjelder kun 2 skinners oppheng. Se Fig. 56 Fig. 56 IFR_21 Bøyle for strømavtager festes. Medfølgende fl attjern skrus først på løpekatt, deretter festes bøyle ved hjelp av klemjern inn i gjengedehull. Se. Fig. 57 Fig. 57 IFR_22 På hver arm skal det festes en kjetting som skal trekke avtaker i horisontal retning. Det er viktig at kjettingen har et rent trekk (ikke skjevt) og at den trekker svakt litt nedover. Se Fig. 58 Fig. 58 IFR_23 39

40 Montering av utstyr på løpekatter Skjevt trekk vil medføre dårlig kontakt mellom avtager og kobberskinne, samt unormal høy slitasje på avtager. Vippegrind henges opp i løpekatter bak. Dersom vogna skal gå på en skinne, skal dette være gjort fra fabrikk. Grinda skal vippe opp under lessing av baller, og hindre at en ball faller ut av vogna under drift. Se Fig. 59 Grinda festes slik som vist på Fig. 59a Fig. 59 IFR_24 Fig. 59a IFR_24a 40

41 Tellehjul skrus på løpekattens utside (motsatt side av motor). Se Fig. 60 Avstand mellom induktive givere og pulsstjerne (føleavstand)1-3mm. IFR_25 Fig. 60 Tilkoblingssentral skrus opp på egnet sted. Se Fig. 61 Fra tellehjul kommer 3 ledninger som plugges i sentral etter nummerering på ledning. IFR_26 Fig. 61 Pass på at ikke ledninger kommer i klem. Sender for eksternt signal skrus på løpekatten. Bak på den ene opphengskanalen kommer det opp en 2 leder ledning. Denne tilkobles senderen. Denne skrus fortrinnsvis på venstre bakre løpekatt på innsiden. Se Fig. 62 IFR_27 Fig.62 Dersom vogna skal forsynes av reservoar, må det skrus på en bryterskinne bak på løpekatt som mekanisk starter reservoar. Denne festes i de 2 øverste hull (aksling for løpekatthjul). Se Fig. 63 IFR_28 Fig

42 6 Montering av sideforskyvning Løpekatter tres inn i langsgående skinne. Begge motorer skal peke utover. Motorløpekatter skal være fremme på vogn. Se Fig. 64 NB! Det er forskjell på motorløpekatter som går på tverrs og på langs. Disse skal være merket hva som er hva. Fig. 64 IFR_29 Tverrgående løpekatter tres inn i tverrskinne. En motorløpekatt bak, og en fremme. Det er fordel at motor peker ut av vogn, og at motorløpekattene ligger på samme side. Dette kan gjøres mens skinnene ligger på gulv. Se Fig. 65 Fig. 65 IFR_30 Motorfestene skrus på den tverrgående skinna med 3 bolter. Se Fig. 66 Fig. 66 IFR_31 42

43 6.1 Tverrskinne med løpekattfester Tverrskinne med løpekattfester og påsatte løpekatter henges opp i løpekatter som er inntredd i langsgående skinne. Se Fig. 67 Fig. 67 IFR_32 Fig. 67a IFR_32a 43

44 6.2 Avstiverrør Bakre og fremre tverramme festes sammen med avstiverrør. Avstiverrør festes inn som vist på Fig. 68 IFR_33 Fig. 68 IFR_33a Fig. 68a 44

45 6.3 Løpekatter Wire A for innfesting av kabler festes i løpekattfester fremme. Det tres og inn glidere på wire. Wire tres gjennom hull i løpekattfestet, strammes og festes med en klemme. Se Fig. 69a Vogn henges opp i tverrgående løpekatter. Vogna festes inn som vist på Fig. 69b. Fig. 69 IFR_34 A IFR_34a IFR_34b Fig. 69a Fig. 69b 45

46 6.4 Montering av sideindikator og grind Det settes opp 2 sideindikatorer. En for hver side. En skal indikere at vogna er i ønsket stilling på høyre side og en på venstre side. Disse må monteres slik at bryteren blir betjent i det løpekatten kommer. Se Fig. 70 Fig. 70 IFR_35 Indikatorbryter for sideindikasjon festes på løpekatt. Denne skal tilkobles inngang 4 på gul tilkoblingssentral. Se Fig. 71 Fig. 71 IFR_36 46

47 Montering av sideindikator og grind Grind som hindrer retur av balle monteres opp på tverrgående løpekatter. Se Fig. 72 Fig. 72 IFR_37 Grinda festes inn i medfølgende braketter. Se Fig. 73 Fig. 73 IFR_38 47

48 7 Montering av 0-stillere Pulshjulet som er navigeringssystemet til vogna, vil over tid ha en viss feilmargin. Derfor setter vi inn 1 eller 2 0-stillere som på en måte resetter posisjonssystemet. Plasseringen av disse er viktig da vi vil at vogna skal være mest mulig presis rundt et par kritiske posisjoner som spesielt fylling av grovfôr og kraftfôr. Se Fig. 74 Monter opp nullstillere i egnede posisjoner. Tilpass disse i høyden og bredderetning, slik at bryter på vogn blir skikkelig betjent. I vognas styring er det en egen meny for å fi nne disse.. VOGNAS AKSJONSOMRÅDE KRAFTFÔR NEDSLIPP FÔRING AV BINGER/BÅSER VOGN I PARKERING RESERVOAR 0-STILLER RESET 22 0-STILLER 1 ANNSLAG ANNSLAG IFR_39 Fig

49 8 Montering av 24V DC mottaker Mottaker skrus opp i skinne. Når kraftfôrnedslippet er midt over åpningen, skal senderen stå midt på mottakeren. Det er viktig at dette monteres helt rett slik at børstene alltid treffer på kobber båndene. Dersom mottaker ikke treffer 100% vil denne ødelegges. Se Fig. 75 Fig. 75 IFR_40 Ledninger fra 24V DC mottaker koples inn på styring for kraftfôrskrue. Dette kan være for. eks. en enkel styring bestående av et motorvern og en 24V DC kontaktor. Dette utføres av autorisert elektriker. Se Fig. 76 Fig. 76 IFR_41 NB! Påse at polariteten (+240=Brun OV= Blå) stemmer overens med 24VDC sender. Feil polaritet kan medføre kortslutning av komponenter. 49

50 9 Montering av reservoar Magasin for 2, eller 3 baller skal monteres opp i enden av skinnebanen bak vogna der den skal fylle seg. Når vogna skal fylle seg, skal bunnbeltet på magasinet gå inn i kassen på vogna slik at maskinene overlapper hverandre. Dette for å unngå søl, og for å få sikrest mulig fylleprosess. Det er også viktig at magasinet står riktig i forhold til FeedRobot i bredderetning, slik at vogna glir lett innpå magasinet. All kommunikasjon mellom FeedRobot og er mekanisk, og består av at FeedRobot aktiverer en vogn inntil -bryter i skinnen. NB! Påse at ikke magasinet og evnt. kraftforfylling har samme posisjon. Disse 2 posisjonene må være adskilt med min. 1500mm. Fig. 77 IFR_42 50

51 Montering av reservoar Reservoaret skal stå i en høyde slik at medbringer på reservoaret og medbringer på FeedRobot ikke kolliderer. Dersom det er en avstand på 150 mm mellom underkant magasinbunn og overkant bunn på FeedRobot er dette passelig. Se Fig. 78a. Fig. 78 IFR_43 RESERVOAR BUNN 150 BUNN I VOGN Fig. 78a IFR_43a 51

52 Montering av reservoar Høyden på reservoaret justeres ved å løsne på skruene og dra ned føttene. Bruk av jekketralle, eller evt. en truck for å lette reservoaret. Se Fig. 79a. Fig. 79 IFR_44 Fig. 79a IFR_44a 52

53 Montering av reservoar Vogn inntil-bryter skrus opp i skinne. Denne skal stå slik at når FeedRobot er helt inntil reservoaret (bakkant av karm tar borti framkant av fot) skal bryter være nesten helt fremme på bryterskinne på løpekatt. Se Fig. 80a. Fig. 80 IFR_45 Fig. 80a IFR_45a 53

54 Tilkobling av sensorer/bryter Skapet for reservoaret settes på egnet sted på veggen. Det er greit at tilkomsten til denne er lett i forbindelse med fylling av reservoar. For at reservoaret skal fungere sammen med vogn, må det tilkobles fotoceller og vogn inntil-bryter til skapet. Se Fig. 81 Vogn inntil bryter Fotocelle sender Fotocelle mottaker Fig. 81 IFR_46 54

55 Tilkobling av sensorer/bryter Fotocelle mottaker (3 leder) Kabel Farge Rekkeklemme på skap 24V Brun 7 0V Blå 8 Signal Svart 9 Fotocelle sender (3 leder) Kabel Farge Rekkeklemme på skap 24V Brun 5 0V Blå 6 Vogn inntil bryter Kabel Farge Rekkeklemme på skap 24V - 1 0V - 2 Kobling i skap Tabellen viser hvor de enkelte ledninger til de enkelte sensorer skal kobles inn på rekkeklemmene. Det er viktig at ledninger legges skikkelig (f.eks i plastrør, eller under stålbeslag) slik at man unngår brudd. Tilkobling til tilførselsstrøm til skap og strøm ut til motor utføres av autorisert elektriker. Test Fungerer magasinet slik det skal? Prøv først å vri på frem/tilbake knapp på skapet på veggen. Bruk for eksempel et kosteskaft og trykk inn vogn inntil bryter. Da skal beltet gå framover. Trykk inn step-knapp på skapet. Da skal beltet gå framover. Legg hånda framfor fotocella. Da skal beltet stoppe etter noen sekunder. 55

56 Fjøskart: Eks. på driftstider: Fjøskart med posisjonsinndeling Rent grovfòr Melkekyr kl. kl. 1 av/på 06:00 1 av/på 08:00 2 av/på 12:00 2 av/på 10:00 3 av/på 18:00 3 av/på 14:00 Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 4 av/på 00:00 4 av/på 16:00 5 av/på : 5 av/på 20:00 6 av/på : 6 av/på 22:00 FORINGSBRETT 7 av/på : 7 av/på 02:00 8 av/på : 8 av/på : Felt 8 Felt 7 Felt 6 Felt 5 Rent kraftfòr Mix ungdyr kl. kl. 1 av/på 06:30 1 av/på : 2 av/på 12:30 2 av/på : 3 av/på 18:30 3 av/på : 4 av/på 00:30 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : Del fjøset inn i fôringsfelt. Eit felt til kvar binge. Enkelt å programmere, slakter du ut eller tømmer ein binge så settes alle mengdene til 0. Bruk fjøskartet så får du ein god oversikt over felteneog fôringstidene. FeedRoboten fôrer ut mot venstre og tilbake høyre. Eksempel på programmering: Ta med alle feltene på RENT GROVFÔR. Da får alle 4 fòringer + på med 7 fôringer til MELKEKYR. (Melkekyr får da 11 totalt). Lite og ofte fôring sikrer godt fôropptak og god kutrafi kk ved melkerobot. Deretter kan det tilføres RENT KRAFTFÔR på ønsket felt. Da får du ex. MIX UNGDYR igjen dersom det er felt du vil fôre oftere. BRUKEREN MÅ SELV VURDERE TIDER OG FÔRINGSMØNSTER, SLIK AT DET PASSER HANS FJØS OG DRIFTSOPPLEGG. 56

57 Fjøskart: Fjøskart med posisjonsinndeling kl. kl. 1 av/på : 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : FORINGSBRETT 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : kl. kl. 1 av/på : 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : Del fjøset inn i fôringsfelt. Eit felt til kvar binge. Enkelt å programmere, slakter du ut eller tømmer ein binge så settes alle mengdene til 0. Bruk fjøskartet så får du ein god oversikt over felteneog fôringstidene. FeedRoboten fôrer ut mot venstre og tilbake høyre. Eksempel på programmering: Ta med alle feltene på RENT GROVFÔR. Da får alle 4 fòringer + på med 7 fôringer til MELKEKYR. (Melkekyr får da 11 totalt). Lite og ofte fôring sikrer godt fôropptak og god kutrafi kk ved melkerobot. Deretter kan det tilføres RENT KRAFTFÔR på ønsket felt. Da får du ex. MIX UNGDYR igjen dersom det er felt du vil fôre oftere. BRUKEREN MÅ SELV VURDERE TIDER OG FÔRINGSMØNSTER, SLIK AT DET PASSER HANS FJØS OG DRIFTSOPPLEGG. 57

58 Fjøskart: Fjøskart med posisjonsinndeling kl. kl. 1 av/på: 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : FORINGSBRETT 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : kl. kl. 1 av/på : 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : Del fjøset inn i fôringsfelt. Eit felt til kvar binge. Enkelt å programmere, slakter du ut eller tømmer ein binge så settes alle mengdene til 0. Bruk fjøskartet så får du ein god oversikt over felteneog fôringstidene. FeedRoboten fôrer ut mot venstre og tilbake høyre. Eksempel på programmering: Ta med alle feltene på RENT GROVFÔR. Da får alle 4 fòringer + på med 7 fôringer til MELKEKYR. (Melkekyr får da 11 totalt). Lite og ofte fôring sikrer godt fôropptak og god kutrafi kk ved melkerobot. Deretter kan det tilføres RENT KRAFTFÔR på ønsket felt. Da får du ex. MIX UNGDYR igjen dersom det er felt du vil fôre oftere. BRUKEREN MÅ SELV VURDERE TIDER OG FÔRINGSMØNSTER, SLIK AT DET PASSER HANS FJØS OG DRIFTSOPPLEGG. 58

59 Fjøskart: Fjøskart med posisjonsinndeling kl. kl. 1 av/på : 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : FORINGSBRETT 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : kl. kl. 1 av/på : 1 av/på : 2 av/på : 2 av/på : 3 av/på : 3 av/på : 4 av/på : 4 av/på : 5 av/på : 5 av/på : 6 av/på : 6 av/på : 7 av/på : 7 av/på : 8 av/på : 8 av/på : Del fjøset inn i fôringsfelt. Eit felt til kvar binge. Enkelt å programmere, slakter du ut eller tømmer ein binge så settes alle mengdene til 0. Bruk fjøskartet så får du ein god oversikt over felteneog fôringstidene. FeedRoboten fôrer ut mot venstre og tilbake høyre. Eksempel på programmering: Ta med alle feltene på RENT GROVFÔR. Da får alle 4 fòringer + på med 7 fôringer til MELKEKYR. (Melkekyr får da 11 totalt). Lite og ofte fôring sikrer godt fôropptak og god kutrafi kk ved melkerobot. Deretter kan det tilføres RENT KRAFTFÔR på ønsket felt. Da får du ex. MIX UNGDYR igjen dersom det er felt du vil fôre oftere. BRUKEREN MÅ SELV VURDERE TIDER OG FÔRINGSMØNSTER, SLIK AT DET PASSER HANS FJØS OG DRIFTSOPPLEGG. 59

60 10 Sjekkliste før igangkjøring Før en kjører igang FeedRobot, er det fornuftig å gå gjennom denne sjekklisten for å avdekke eventuelle feil. 1 Manuellkjøring av motorer For å sjekke at motorer går riktig vei, setter en i gang følgende motorer i vognas manuellkjøringsmeny. Riveraggregat Trommel skal gå med klokken når du står på vognas høyre side. Dvs. at trommel drar fôret oppover mot motstålskasett Sideutmater Sideutmater høyre vil si at når du står med ryggen til display skal beltet legge mot høyre. Motsatt mot venstre. Takdrift Bruk knappene takdrift frem, og takdrift tilbake. Når du trykker takdrift fram, skal vogna komme mot deg når du står med ansiktet mot display. Bunnbelte Når du trykker bunnbelte frem, skal beltet mate framover mot trommel. Kraftfôrskrue Trykk inn knapp, og sjekk at denne går, og mater ut. 60

61 Sjekkliste før igangkjøring 2. Sjekk av retning på pulshjul Når du manuelt kjører vogn framover, skal posisjonen på displayet telle positivt. Dvs. at dersom det står for eksempel 5005 i vogna, og du kjører vogna framover skal den telle osv Sjekk for hindringer på skinnebanen. Kjør vogna manuelt over skinnebanen og sjekk at det ikke er hindringer som hindrer vogna i å kjøre normalt. 4. Sjekk at vogna går inn på og starter Reservoar Kjør vogna manuelt inn på reservoaret, og sjekk at dette starter som det skal. 5. Sjekk at vogna klarer å starte ekstern kraftfôrskrue Kjør vogna inntil der den skal fylle kraftfôr. Dersom du og elektriker har gjort alt riktig, skal det komme kraftfôr når du trykker denne knappen: Nå skal vogna være klar for i gangkjøring. Dersom det skulle oppstå andre komplikasjoner vennligst kontakt til forhandler eller TKS. 61

62 11 Skjermbilder Valg av språk Når anlegget programmeres for første gang, anbefaler vi å bruke igangkjøringsguide. Gå inn i innstillings meny, velg aktivering og deretter igangkjøringsguide - (Kode stor A). Da kommer det fram et felt på skjermen, når du går tilbake til start. Følg denne til vogna er ferdig programmert. Hoved meny Dette bildet står framme når vognen ikke er i bruk. Ved å ta på feltet til venstre i bildet kommer du inn i programmet. Nederst kan du starte en fôring utenom fastsatte tider ved å velge ønsket felt (eks. ren grovfôr). Den mengden som blir ført ut nå blir ikke med i total mengde. Komponentaktiveringer For å komme inn i komponent aktivering gjøres følgende: Velg innstillinger. deretter hengelås Kode stor A og trykk enter. Aktiver komponentene som maskinen er utstyrt med TKS anbefaler å bruke igangkjøringsguide ved oppstart av ny maskin, slik at alt blir husket. Manuelt tablå skal alltid være deaktivert. Velg spørsmålstegnet oppe til høyre, og skjermbildet vil komme opp med en forklaring på den aktuelle siden. Velg kryss for å gå tilbake. 62

63 Skjermbilder Manuellkjøring av motorer Det anbefales ikke å fôre med manuell kjøring. Manuell start/test av gjeldende motorer. Alle aktiveringer med unntak av takdrift har AV/PÅ funksjon. Innstillinger og informasjon Her kan alternative ikon velges om hvor man vil inn i programmet. Innstillinger, fylling Gruppe fôring aktivert 63

64 Skjermbilder Innstillinger og informasjon Gruppe fôring deaktivert Dato og klokkeslett Sett inn dato og klokkeslett. Det er viktig at det lagres med knappen. Sletting av fabrikkinnstillinger NB! Må alltid hente fabrikkinnstillinger ved oppstart. OBS! Kan også slette alle opplysninger. 64

65 Skjermbilder Vognas nullstillingsposisjoner Før man starter programmering, må annslag for nullstillngsbryter (på tellehjul, løpekatt) monteres på skinnen. Nullstiller 1 blir automatisk satt til 5000 til etter valgt program når man kjører over den. Kjør vognen til nullstilling 2 (ikke over 2, for da blir også denne 5000) Ta på feltet, og tast inn posisjoner. Kalibrere vognas topphastighet Hold knappen inn til feltet er fullt. Dette for å få en nøyaktig fart under kjøring. Vognas parkeringsposisjon Kjør vognen til manuell bryter til ønsket parkeringsposisjon. Trykk deretter overfør og parkeringsposisjon er lagret. Test: Kjører til posisjon. 0 65

66 Skjermbilder Posisjoner for påfylling av grovfôr Når fylle posisjon er bestemt, kjøres vognen til ønsket posisjon og trykk overfør. Ved fylling fra reservoar bør klargjøringsposisjonen minst være 1 meter fra reservoar posisjon. Dette for å unngå klemfare ved fylling. Test: Kjører til testposisjon. Posisjon for påfylling av kraftfôr Kjør vognen med manuell bryter til fylleposisjon, og trykk deretter overfør. Test: Kjører til posisjon. Dersom man har fl ere kraftforslag må de ulike posisjonene legges inn her. Kalibrering kraftfôrskrue Vognen er grovkalibrert for utlevering fra fabrikk. Ved oppstart og endring av fôrtype bør vognen kalibreres: Trykk start, og vent til kraftfôr stopper. Vei utskrudd kraftfôr og tast vekten inn i felt for utskrudd vekt NB! Ved førstegangskalibrering må kraftfôr røret fylles, og rèell vekt veil dermed bli feil. Kalibrer gjerne fl ere ganger for eksakt vekt. Dersom man bruker fl ere kraftfôrslag eller mineralblanding skal disse også kalibreres 66

67 Skjermbilder Foringsfelt nummer 4 I dette vinduet kan det lagres, eller endre start og stopp posisjonene for aktuelle fôringsfelt. Her kan det også bestemmes til hvilken side maskinen skal fôre ut. Tømming av vogn Gruppefôring: Dersom vognen ikke er helt tom kan det trykkes på tøm knappen. Vognen vil da gå til felt nr. 4 og pendle til den er tom. 67

68 Skjermbilder Navngi sekvenser Ta på det hvite feltet. Her kommer det opp fl ere alternative forslag om valg av sekvensnavn. Velg det som du synest passer best. Mengder pr. dag for fôringsfelt Sett inn dagsrasjonen av grovfôr og kraftfôr på fôringsfeltene. Dette kan gjøres på denne siden for alle sekvenser. Den totale dagsrasjonen av grovfôr og kraftfôr på det nederste feltet i skjermbildet. Dagsmengde for felt 4 Sett inn dagsrasjonen av grovfôr og kraftfôr på fôringsfeltene. Dette kan gjøres på denne siden for alle sekvenser. Den totale dagsrasjonen av grovfôr og kraftfôr på det nederste feltet i skjermbildet. 68

69 Skjermbilder Dagsmengder felt 4 i ren grovfôr Neste fôring for felt 4 i ren grovfôr Driftstider Sett inn ønskede tider for når man vil at maskinen skal fôre. 8 tider i hver sekvens, totalt 32 fôringstider er disponible. Må også settes på ja for å være aktive NB! Husk at dersom det settes en tid på nei vil maskinen fôre ut samme mengde fôr på færre foringer. 69

70 Skjermbilder Balledata For å få størst mulig utnyttelse av vognen må balledata stemme best mulig med egne baller. For å oppnå dette må hver enkel prøve seg fram på press river. Endre 5% om gangen og se om det er nok. Bør ikke endre rive hastigheten uten avtale med autorisert personell. Valg av kommende balletyper Når du velger å bruke dette, vil vognen automatisk endre parameter. Etter hvordan ballene ligger. Parameter justeres på balledata. Vognen går alltid tilbake til samme parameter etter 8 baller er utført. Kan endre dette nederst på siden. Valg av kommende balletyper Når man velger å bruke dette, vil vognen automatisk endre parameter. Etter hvordan ballene ligger. Parameter justeres på balledata. Vognen går alltid tilbake etter 8 baller er utført. Kan endre dette nederst på siden. Reservoarinnstillinger Her kan fylledata fi nstilles. Antall fotocelle blink kan du stille hvor mange du ønsker for vognen skal fylle. (Sjå fotocelle i venstre dør, sett bakfra). Dersom maksimal tid for start fylling er lenger enn maskinen trenger å fôre et felt vil den ikke fylle. (Gjelder kun dersom bunnbelte stopper) Reverseringstid bunnbelte er tiden for å tømme vognen for fôrrester, så ikke disse villeder vognen ved fylling. (F.C.). Klargjøringstid er tiden vognen står før vognen går inntil reservoar. Frammatingshastigheten under fylling er farten på bunnbeltet (ved foring av siloblokk, må denne tiden ned). 70

71 Skjermbilder Fylling grovfôr Manuelt: Fotocellene er ikke gjeldene. Automatisk: Det er kun da fotocellene er gjeldene. Sekvensstart: Fotocellene er ikke gjeldene, Fylling kraftfôr Manuell fylling velges dersom vognen skal fylles manuelt, ved sekvensstart (for hver fôring) eller automatisk. Når vognen er tom sender den ut et 24VDC signal når den kommer fylleposisjon. Kan også teste 24VDC ved å trykke på bryter. Kan endre fylletid og vekt (hvor lenge vognen skal stå på vekten). Justerbart hastighetsfelt Disse brukes til å sette ned farten på vognen. Eksempel ved sving eller i enden av fôringsfelt 71

72 Skjermbilder Filbehandling Ved større endringer og ved ny programmering av fjøs. Man bør alltid lagre vogndata, dette for å hente fram siste lagret vogndata ved strømstans o.l. Nødstopp utløst! Ved bruk av nødstopp, kvitteres den her. Dersom du drar den ut og kvitterer før den grønnne søylen er full, vil vognen fortsette der den var. Dersom vognen får stå inne til den er full, vil den returnere til parkeringsplass. Avbryte inneværende fôring? Brukes for å avbryte en fôring som pågår. 72

73 Skjermbilder Automatisk utkobling! Trykk resett, dersom det ikke nytter. Gå til motorstatus og trykk resett. Dersom det ikke er nok, ta av strømmen på maskinen Vent 1 min og prøv igjen. Nullstillingsfeil! Dette skjermbildet kommer opp ved feil på nullstillingsbryter, pulshjul eller anslag på skinnen. Motorstatus Dersom det oppstår motorfeil, gå inn på denne siden og resett feilen. Ved feil med motordriften, fjern årsaken (se eget avsnitt om feilsøking) og resett feil. 73

74 Skjermbilder Systeminformasjon Skriv inn navn på vogneier. Se også programversjon i disp. og PLS Gå videre inn i kalkulasjon Kalkulasjoner På dette skjermbildet kan man observere effektbruken på maskinen. Fôringssummasjoner Oversikt over fôringsmengder og tider. (Gjelder hele fjøset). 74

75 Skjermbilder Frostsikring Dersom det er ønskelig kan man stille inn maskinen slik at den beveger seg med faste intervall ved frost. Luke -/matebordinnstilling Posisjonsvalg 1 Bruk posisjon 1 2 Bruk posisjon 3 Veksle mellom posisjonene. SMS innstillinger Dersom man får SMS varsler, settes denne av eller på. Kan også sende ut test melding på angitt tid. 75

76 Skjermbilder Bunnbelteinnstillinger Denne innstillingen bør kun endres etter avtale med autorisert personell fra forhandler eller fabrikk. Bruk hastighetsregulering : NEI: Ingen regulering, hastigheten til bunnbeltet vil være lik manuelt pådrag. JA: Regulering av hastighet på bunnbelte ihht. gjeldene balledata. Ved dårlig fôr kan fôret reverseres bort fra trommelen ved oppstart. Dette for å lette oppstart. Kan endres for å få hurtigere reaksjoner på bunnbeltet. Vær obs på at ballen ved for lang reverseringstid kan komme bak fotocelle. Vognen vil gå ut fra at den er tom og tømme seg, for så og hente nytt fôr. Vogninnstillinger Innstillingene må kun endres av autorisert personell. Dette er grunninnstillingen til takdriften på takdriften når vognen får ut for lite grovfôr(står den ikke bare i ro mer, går den over på tvungen gå og stå tid). Dersom tareringstiden blir fjernet, får man opp samme vekt i displayet som i veiecelleforsterker. Ved å bruke denne tarerer man vekten. Det vil si at man nullstiller den. Husk at vognen bør være tom for grovfôr og kraftfôr ved tarering. 76

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot TKS K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2007-12 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: tks - K1 FeedRobot er

Detaljer

Instruksjonsbok. Innhold 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET 6 2 MONTASJE VEILEDNING 21 3 BRUKSANVISNING 58 4 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN OG FEILSØKING 77

Instruksjonsbok. Innhold 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET 6 2 MONTASJE VEILEDNING 21 3 BRUKSANVISNING 58 4 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN OG FEILSØKING 77 TKS K2 FeedRobot K2 FeedRobot NO Utgave 2, 2010-12 1 988790 Innhold 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET 6 2 MONTASJE VEILEDNING 21 3 BRUKSANVISNING 58 4 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN OG FEILSØKING 77 5 KOBLINGSSKJEMA

Detaljer

Instruksjonsbok K2 FeedRobot

Instruksjonsbok K2 FeedRobot K FeedRobot 9887 K FeedRobot NO, utgave 00-0 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 00 N-55 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K FeedRobot er bygget i samsvar

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. TKS Agri Feed/Multi Feed Robots (K1/K3) Versjon 2.0

BRUKERHÅNDBOK FOR. TKS Agri Feed/Multi Feed Robots (K1/K3) Versjon 2.0 BRUKERHÅNDBOK FOR TKS Agri Feed/Multi Feed Robots (K1/K3) Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELL INFORMASJON...3 2. VOGNA...4 2.1 Maskinoversikt...4 2.2 Operatørpaneloversikt...5 3. NAVIGERE I MENYENE...6 3.1

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Instruksjonsbok K2 CombiCutter

Instruksjonsbok K2 CombiCutter K2 CombiCutter 988725 K2 CombiCutter NO, utgave 1 2010-06 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K2 CombiCutter

Detaljer

TKS Instruksjonsbok 2

TKS Instruksjonsbok 2 TKS APF touch Appetittfôrvogn APF touch Appetittfôrvogn NO, utgave 2008-12 988751 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet:

Detaljer

TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon

TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon NYHET! TKS FeedRobotSystem - bedre økonomi - bedre arbeidssituasjon AGRI www.tks-as.no TKS FeedRobotSystem Et unikt system for utfôring av grovfôr og kraftfôr i løsdrift eller båsfjøs. Den eneste automatiske

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

TKS K1 ROBOTsystem AGRI. Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring. www.tks-as.no

TKS K1 ROBOTsystem AGRI. Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring. www.tks-as.no TKS K1 ROBOTsystem AGRI 02 Bruk Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring REVISJON SEPTEMBER 2005 www.tks-as.no 0.0 Innholdsfortegnelse : 1.0 Oversikt over fareskilt og anvisninger på maskinen

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr Kombikutter K1 Reservoar R1 AGRI En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr www.tks-as.no KOMBIKUTTER K1 Arbeidsbesparende og altetende En kombinasjon av egenskapene til Rundballekutter

Detaljer

Instruksjonsbok APF touch Appetittfôrvogn

Instruksjonsbok APF touch Appetittfôrvogn APF touch Appetittfôrvogn 98875 APF touch Appetittfôrvogn NO, utgave 2008-2 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 00 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: tks

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING Gran-O-matic A00 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING Gran-O-matic A00 I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene.

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene. Side 18 Montering av Eurodoor portåpner Portåpneren består av 1 kolli m/motorenhet og 1 kolli med enten 1-delt skinne eller 3-delt skinne. Monter skinnefestet som ligger i eske sammen med motorenhet. Ideelt

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med)

MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Side 1 MONTERINGSVEILEDNING (Dette er et supplement og erstatter ikke monteringsanvisningen som følger med) Se for oppdatert informasjon og tips vedrørende montering Side 2 Innholdsfortegnelse Forberedelse

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin NYHET! Nå med 62 dobble kniver i stedet

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kremautomat 9 hyller (10)

Kremautomat 9 hyller (10) Norsk Solariumservice, Postboks 223, 5342 STRAUME Gratis grønt nummer 800 34 033 Antall sider: 1 av 5 Kremautomat 9 hyller (10) Side 1 Kunde bruk. Side 1 til 2 Montering, kobling, merker og påfylling Side

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

LØPEKATTER. Bruk. Montering. TKS er en av Nordens ledende produsenter av taljer og løfteutstyr.

LØPEKATTER. Bruk. Montering. TKS er en av Nordens ledende produsenter av taljer og løfteutstyr. LØPEKATTER leveres i 1700kp og 3200kp utførelse. leveres for manuell-, kjetting- og motordrift. løpekattene fåes for flensbredder inntil 300mm. løpekattene kan utstyres med flensdrift. (brukes når man

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Universalsender FL-UNIe 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer