Foto: Audun Korsæth. Teknikk og klima

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Audun Korsæth. Teknikk og klima"

Transkript

1 Foto: Audun Korsæth Teknikk og klima

2 22 R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) Gir vaskemidler utsprøytet etter ugrasmidler skade? Rolf Skuterud / Planteforsk Plantevernet Sammendrag Forsøk med byggplanter dyrket i potter sommeren 22 og 23 viste at det er mulig å sprøyte vaskevann som inneholder All Clear Extra ut i kornåkeren like etter en ugrassprøyting uten å risikere skade på kulturen. I oljerybs fant en i 23 en litt sviskade når vaskevannet inneholdende All Clear Extra ble sprøytet ut etter en forutgående sprøyting med Agil 1 EC eller Focus Ultra. Men friskvekten av rybsplantene 14 dager etter sprøyting ble ikke redusert. I oljevekster bør en likevel prøve seg fram i liten skala før en praktiserer metoden fullt ut. Både utsprøyting av skyllevann og vaskevann som inneholder vaskemiddel i felt vil redusere faren for punktutslipp. Innledning I det senere har det vært økende fokusering på vask av sprøyteutstyret og hvordan en kvitter seg med vaskevannet. Dette skyldes både at en har hatt for mange tilfelle av sprøyteskade som har sin forklaring i dårlig reingjort utstyr, og at funn av plantevernmidler i vann i en del tilfelle skyldes punktutslipp. Et slikt punktutslipp kan skje ved tømming av vaskevann fra ei urein sprøyte. Ved Plantemøtet Østlandet i 23 la Skuterud (23) fram resultater fra forsøk i 22 som viste at vaskemidler utsprøytet på bygg og oljerybs i seg selv ga liten skade i anbefalte doseringer, og at vaskevannet etter bruk av All Clear Extra og Salmi derfor trolig kunne sprøytes ut i den sist sprøyta kulturen. I denne innledende undersøkelsen studerte en bare virkningen av vaskemidlene. I praksis vil en slik sprøyting foregå mer og mindre umiddelbart etter sprøyting mot ugras. For å undersøke om det var noe samspill mellom disse sprøytingene, ble det utført et potteforsøk også i 23.

3 R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) 23 Materiale og metoder Undersøkelsen i 22 viste at Salmi var mer skånsom mot kulturplantene enn All Clear Extra, som i dobbelt av anbefalt konsentrasjon ga små sviskader. I 23 valgte en derfor å arbeide videre bare med All Clear Extra, og vi valgte å prøve den doble konsentrasjonen av det etiketten angir. Vaskemiddelet ble prøvd i kombinasjon med største anbefalte dose av de viktigste godkjente ugraspreparatene i korn og oljevekster. Handelsnavn og doser går fram av resultattabellene. Korn og frø ble sådd i 5 l plastpotter fylt med Gartnerjord, bestående av 84 % kvitmosetorv, 1 % finsand og 6 % leire. Pottene stod ute i friluft hele forsøksperioden, unntatt under sprøytingen som tok ca. 3 sekunder. Det ble sådd ca. 25 korn/frø i potta. Antallet planter ble regulert ned til 1 stk. pr. potte i god tid før sprøyting. Tabell 1 viser testkulturene og deres utvikling. Plantene ble sprøytet i benk, og de fire gjentakene ble sprøytet i separate operasjoner. Plantene ble først sprøytet med ugraspreparatet, og ca. 9 minutter senere sprøytet med vaskemiddelet. Det ble brukt en væskemengde tilsvarende 2 l væske pr. dekar både ved sprøyting av ugraspreparatet og ved utsprøyting av vaskevannet. Dysetypen var Hardi og trykket var 2 bar. Under sprøytingen, som ble foretatt på formiddagen, ble det målt 22 ºC og en relativ luftfuktighet på 6 %. Det var stille og sol fra klar himmel. Gjennomsnittstemperatur ene fra 3 dager før sprøyting og fram til høsting 14 dager etter sprøyting var: Midlere døgntemperatur 15,2 ºC, midlere minimums døgntemperatur 7,8 ºC og midlere maksimums døgntemperatur 2,1 ºC. Forsøket ble gradert, høstet og avsluttet den 2/6. Tabell 1. Oversikt over testkulturene og deres utvikling Testkultur Sort Sådato Spiredato Sprøytedato Utvikling ved sprøyting Bygg Thule 14/5 25/5 6/6 BBCH Oljerybs Valo 14/5 23/5 6/6 BBCH Det ble foretatt toveis variansanalyse av rådataene. For graderingene av klorose og sviskade var usprøyta ikke med i analysen, men for friskvekt var alle ledd med. Med sikre utslag menes at P<,5. Der test ikke er foretatt er dette markert med strek (-). Resultater Virkningen på byggplantene av ugraspreparatene alene og i kombinasjon med All Clear Extra er vist i tabell 2. Noen av ugraspreparatene ga sterk klorose brukt alene. Skaden viste seg først og fremst på ledd med Express, Hussar og Puma Extra. Denne skaden var godt synlig allerede 2 dager etter sprøyting, og den økte på fram til 4 dager etter sprøyting. Ved registrering 7 dager etter sprøyting var andelen av klorotisk bladmasse fortsatt godt synlig, men noe mindre enn ved 4 dager etter sprøyting.

4 24 R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) Hussar var det preparatet som ga mest klorose, tett fulgt av Express og Puma Extra. Ariane S ga litt og Actril 3-D helt ubetydelig med skade, samme skade som All Clear Extra ga når det ble brukt alene. 14 dager etter sprøyting var det ingen synlig skade etter noen av preparatene. En påfølgende sprøyting med dobbel konsentrasjon av All Clear Extra førte ikke til noen økning i klorosen for noen av preparatene. Målingen av friskvekt etter 14 dager viste imidlertid et annet bilde. Spesielt Actril 3-D, men også Ariane S brukt alene, altså de preparatene som ga minst klorose, ga en sikker reduksjon i friskvekten i forhold til usprøyta planter. Motsatt ga Hussar, Express og Puma Extra, altså de preparatene som forårsaket mest klorose, ingen sikker reduksjon i friskvekten. Sprøyting med All Clear Extra alene eller etter ugraspreparatene ga, med unntak for Actril 3-D, ingen sikker forskjell på friskvekten, altså ingen målbar skade av kombinasjonen. For Actril 3-D var det til og med en sikker økning i friskvekten etter sprøyting med All Clear Extra. Tabell 2. Klorose (%) og friskvekt (g/potte) i Thule bygg av ulike ugraspreparater uten (-) og med (+) påfølgende sprøyting med vaskevann inneholdende 1 l All Clear Extra (ACE) pr. 1 l vann. Registrering til ulik tid etter sprøyting. DAT = Days after treatment. Potteforsøk 23 Ugraspreparat Usprøyta Actril 3-D Ariane S Express Hussar Puma Extra LSD Dose prep./daa 35 ml 25 ml,2 tab. 15 g 12 ml 5% Tilsetting av ACE Klorose 2 DAT,5,2,5,1, DAT,1,1, DAT DAT - Friskvekt 14 DAT I oljerybs ble All Clear Extra kombinert med Agil 1 EC, Focus Ultra og Matrigon, tabell 3. Ugraspreparatene brukt alene ga generelt liten skade. I denne undersøkelsen ga likevel Focus Ultra mer sviskade enn Agil 1 EC. Matrigon brukt alene ga ingen skade. En påfølgende sprøyting med All Clear Extra økte imidlertid skaden av Agil 1 EC og spesielt for Focus Ultra. Skaden viste seg best 4 dager etter sprøyting. Som tabellen viser, ga All Clear Extra brukt alene helt ubetydelig sviskade. I dette tilfellet tyder det derfor på at det var en samspillvirkning mellom Agil 1 EC eller Focus Ultra og vaskemiddelet. Sviskaden økte altså mer enn den additive effekten skulle tilsi. 14 dager etter sprøyting viste skaden seg bare sporadisk på de bladene som var utviklet ved sprøyting, og skaden så ikke ut til å hindre ny vekst som på dette tidspunktet utgjorde mesteparten av plantemassen. Det var heller ingen forskjell i plantehøgde eller tidspunkt for begynnende blomstring.

5 R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) 25 Ved høsting og registrering av friskvekt 14 dager etter sprøyting var det ingen sikker forskjell mellom usprøyta og ledd med bare ugraspreparat. Selv om utslaget ikke var sikkert, så var det likevel en tendens til mindre friskvekt på ledd med Agil 1 EC og Focus Ultra. Dersom en sammenligner All Clear Extra alene med ledd med All Clear Extra etter Agil 1 EC og Focus Ultra, var det en sikker reduksjon i friskvekt. Innen hvert preparat var det likevel ingen sikker forskjell om preparatet ble etterfulgt av All Clear Extra eller ikke. Det er vel denne siste sammenligningen som er den mest relevante. For Matrigon var det ikke noe sikkert utslag uansett sammenligningsgrunnlag. Friskvekten ble helt ubetydelig redusert ved en etterfølgende sprøyting med All Clear Extra. Tabell 3. Sviskade (%) på Valo oljerybs av ulike ugraspreparater uten (-) og med (+) påfølgende sprøyting med vaskevann inneholdende 1 l All Clear Extra (ACE) pr. 1 l vann. Registrering til ulik tid etter sprøyting. DAT = Days after treatment. Potteforsøk 23 Ugraspreparat Usprøyta Agil 1 EC Focus Ultra Matrigon Dose preparat/daa 15 ml 6 ml 12 ml Tilsetting av ACE LSD 5 % Klorose 2 DAT,1,2,2,3,1,2 4 DAT,2 2,5,4 7,5 1,3 1,9 7 DAT,1 2,3 5,8,9 14 DAT - Friskvekt 14 DAT Diskusjon Ved Plantemøtet Østlandet 23 ble det lagt fram resultater som tydet på at vaskevannet fra åkersprøyta, med visse forbehold, kunne sprøytes ut i den sist sprøyta kulturen (Skuterud 23). Undersøkelsen da viste at bygg og oljerybs ikke tok skade av anbefalte konsentrasjoner av vaskemiddelet utsprøytet i normal vannmengde ved sprøyting. I denne undersøkelsen har en sprøytet ut vaskemiddelet etter en forutgående sprøyting av et ugraspreparat, altså tilnærmet det hendelsesforløp som er aktuelt i praksis. For å sette plantene litt på prøve valgte en å bruke det doble av den anbefalte dose av vaskemiddelet sammen med største anbefalte dose av ugraspreparatene. I bygg ble det ikke funnet økt skade forårsaket av en slik påfølgende sprøyting med vaskevann. Bygg er ikke den kornart som har mest voks på bladene, og lite voks betyr ofte større fare for skade. Mye tyder derfor på at en uten risiko for skade kan sprøyte vaskevannet ut i den sist sprøyta kornåkeren uansett kornart.

6 26 R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) I oljerybs var det et samspill mellom ugraspreparatene Agil 1 EC og Focus Ultra og vaskemiddelet All Clear Extra slik at sviskaden økte mer av en kombinasjon enn det skaden av enkeltpreparatene skulle tilsi. For Matrigon var det bare et ubetydelig og usikkert samspill. De observerte sviskadene av kombinasjonen Agil 1 EC og Focus Ultra sammen med vaskemiddel var imidlertid relativt små, og målt i friskvekt 14 dager etter sprøyting var det ingen sikker forskjell om de prøvde ugraspreparatene ble etterfulgt av en All Clear Extra sprøyting eller ikke. I denne undersøkelsen brukte en dobbel konsentrasjon av All Clear Extra. Likevel bør nok konklusjonen være at i oljevekster skal en selv med anbefalt konsentrasjon av All Clear Extra prøve seg litt fram i liten skala før en praktiserer metoden fullt ut. Den innledende undersøkelsen i 22 tydet imidlertid på at Salmi var mer skånsom enn All Clear Extra. Men Salmi ble i 23 ikke prøvd i kombinasjon med ugraspreparater. Hvilket av vaskemidlene All Clear Extra eller Salmi som er best til å reingjøre sprøyta ble ikke undersøkt i denne sammenheng. Som vaskemiddel skal en alltid velge det som står oppgitt på etiketten til plantevernmiddelet. Vaskevannet bør sprøytes ut i den sist sprøyta kulturen. Vaskevann inneholdende vaskemiddel, må i denne betydning ikke forveksles med skyllevann som er resultatet av vasking av tanken med bare reint vann. Skyllevann kan alltid uten problemer sprøytes ut i den sist sprøyta kulturen. Det bør presiseres at før en vasker med et vaskemiddel skal en alltid skylle med reint vann. Dersom en praktiserer utsprøyting både av skyllevann og vaskevann i felt vil farene for punktutslipp reduseres. Referanser Skuterud, R. 23. Selektivitet overfor kulturvekster av vaskemidler til sprøyteutstyr. Grønn kunnskap 7 (2)

7 H. Riley / Grønn kunnskap 8 (1) 27 Jordtemperatur og vanningsbehov på Nord-Østlandet Variasjoner og endringer siden 196 Hugh Riley / Planteforsk Apelsvoll forskingssenter avd. Kise Innledning Typiske kjennetegn for innlandsklimaet vårt er for de fleste av oss begrep som lang og kald vinter, kort vekstsesong og forsommertørke. En titt på værstatistikken viser imidlertid at det er stor variabilitet i de fleste værparametere. Det er derfor av interesse å stille spørsmål om hvorvidt klimaendringer har påvirket viktige vekstbetingelser, sett i forhold til variasjonen som alltid har vært til stede. Det tas her utgangspunkt i lange måleserier (>4 år) av snø og jordtemperatur (for å belyse veksttidens lengde og vinterklima) og av potensiell fordamping og nedbør (for å belyse vanningsbehovet om sommeren). Begge måleseriene stammer fra værstasjonen på Planteforsk Apelsvoll avd. Kise (127 moh.), som antas å være representativ for mye av mjøsområdet. Snødekke og jordtemperatur Gjennomsnittlige, daglige snødybder og jordtemperaturer for perioden går fram av figur 1. Snødybden øker fram til slutten av februar, og da er jordtemperaturen på det laveste. Jordtemperaturen i matjordlaget (-2 cm, under grasplen) når 5 C (som vanligvis anses som en nedre grense for plantevekst) i begynnelsen av mai. Den overstiger 1 C sist i mai, mens i 1 cm dybde skjer dette vel en måned senere. I matjorda faller temperaturen til <5 C i midten av oktober, og det er tele fra ca. 2. november. Ved 5 cm dybde kommer telen først etter jul, mens det ved 1 cm vanligvis ikke skjer teledannelse av betydning.

8 28 H. Riley / Grønn kunnskap 8 (1) Temperatur, o C Snødybde, cm Dagnr. Temp -1 cm Temp -2 cm Temp -5 cm Temp -1 cm Snødybde Figur 1. Gjennomsnittlige snødybder og jordtemperaturer målt på Kise fra 196 til 22 Slike gjennomsnittsverdier passer bra med vår forestilling av hva som er normalt, men bak tallene ligger det store variasjoner mellom år. Spesielt gjelder dette snømengden, som viste topper, i både dybde og varighet, på 6- og 8-tallet (figur 2). Regresjoner over tid viser likevel signifikant nedgang i snødekkets dybde og varighet, med hhv.,4 cm og 1 dag pr. år (tabell 1). Barmarksdag om våren kommer nå ofte nesten tre uker tidligere enn i 196, men det har ikke skjedd noen signifikant endring i datoen for første dag uten tele i jorda. Tabell 1. Endringer (ved regresjon) i snødekke og jordtemperatur ved Kise fra 196 til 22 Variabel Beregnet startverdi Beregnet endring/år Middelfeil (endring) P-nivå R² Beregnet sluttverdi Snødybde (okt.-april) 27,4 -,4,14 <,1,15 1,5 Dager med snødekke 164-1,3,3 <,2, Barmarksdag 27. april -,47,14 <,2,22 7. april Jordtemp. 5 cm 5,2 -,26,5 <,1,38 6,3 Jordtemp. 1 cm 4,5 -,29,4 <,1,53 5,7 Dager < C 5 cm 96-1,47,39 <,1,25 35 Dager -5 C 1 cm 69 -,54,16 <,3,21 47 Dager -5 C 5 cm 94 1,8,39 <,1, Dager >5 C 1 cm 161,42,11 <,1, Dager >5 C 5 cm 174,39,14 <,1, Dager >5 C 1 cm 176,64,12 <,1,41 23

9 H. Riley / Grønn kunnskap 8 (1) 29 På årsbasis har det skjedd endringer i jordtemperaturen. Dette kommer tydeligst fram av målingene i 5 og 1 cm dybde, der temperaturen har økt med ca. 1 C i løpet av perioden (figur 3). Lengden av perioden med jordtemperatur >5 C avgjør vekstperiodens lengde, mens lengden av teleperioden (< C) og perioden med jordtemperatur -5 C har betydning for utvasking og omsetning av organisk materiale i jorda. Variasjonen i disse periodenes lengde går fram av figur 4, og ligningene for endringene over tid er presentert i tabell 1. 2 Dybde i cm, varighet i antall dager pr. år varighet dybde Dager før / etter 1. april Snøbart Telefritt 1cm Telefritt 2cm -3 Figur 2. Variasjoner i snødekkets middeldybde og varighet (øverst), og i første barmarksdag og første dag uten tele om våren (nederst), målt på Kise

10 3 H. Riley / Grønn kunnskap 8 (1) o Årsmiddel, C 7,5 6,5 5,5 4, cm 1cm Antall dager pr. år tele i 1 cm tele i 2 cm tele i 5 cm tele i 1 cm Figur 3. Variasjoner i gjennomsnittlige temperaturer ved 5 og 1 cm jorddybde (øverst) og i antall dager med jordtemperatur < C (nederst), målt på Kise Lengden av perioden med tele i matjorda ligger rundt 13 dager. Dette ser ikke ut til å ha endret seg over tid, kanskje fordi nedgangen i snødekke har gitt noe mer barfrost. I 5 cm dybde, derimot, har perioden med tele avtatt markert, med omkring 1,5 dager pr. år. Lengden av perioden med -5 C i matjorda har avtatt med en halv dag pr. år, mens perioden med temperatur >5 C har økt tilsvarende. Ved 5 cm dybde har perioden med -5 C økt med én dag pr. år, mens den ved 1 cm er uendret.

11 H. Riley / Grønn kunnskap 8 (1) 31 Antall dager pr. år cm -5 C 5 cm -5 C 1 cm -5 C cm >5 C 5 cm >5 C 1 cm >5 C 23 Antall dager pr. år Figur 4. Variasjoner i antall dager med jordtemperaturer i området -5 C (øverst) og med jordtemperaturer >5 C (nederst), målt på Kise Perioden med temperatur >5 C har også økt i de dypere jordlag, men noe mindre enn i matjorda. Endringene skyldes for det meste høyere temperatur utover høsten. Dette betyr trolig relativt lite for vårsådde vekster, men det kan være gunstig for høstkorn. Det har også betydning for veksten, og dermed for behovet for bekjempelse, av noen flerårige og vinterettårige ugrasarter (for eksempel kveke, åkertistel, balderbrå og tunrapp).

12 32 H. Riley / Grønn kunnskap 8 (1) Nedbør og fordamping i vekstsesongen Nedbøren som er målt på Kise fra begynnelsen av mai til utgangen av september, ligger på mellom 2 og 5 mm, mens fordampingstapet fra en fri vannflate (tilnærmet plantenes potensielle evapotranspirasjon) varierer innenfor et noe mindre intervall (figur 5, øverst). For sesongen som helhet er det underskudd på nedbør i ca. 2/3 av alle år, sett i forhold til potensiell fordamping. Av stor betydning for plantevekst er tidspunktet når dette underskuddet inntreffer. I middel av alle år skjer dette allerede i mai, og underskuddet øker fram til begynnelsen av august, for deretter å avta (figur 5, nederst). Dette mønsteret er likevel meget uensartet i enkeltår. 6 5 Summer i millimeter, mai-sept Fordamping Nedbør Under-/overskudd Nedbør minus fordamping (mm) Middel plus 1 std.avvik minus 1 std.avvik Minimum (1975) Maksimum (1987) Året 23-3 mai jun jul aug sep Figur 5. Fordamping og nedbør målt fra 1963 til 23 i vekstsesongen på Kise (øverst) og spredningen i kumulativt nedbørunderskudd gjennom sesongen (nederst)

13 H. Riley / Grønn kunnskap 8 (1) 33 Det siste året med sterk tørke var 1994, mens det i 23 var et betydelig nedbøroverskudd. I mellomtiden har både overskuddene og underskuddene vært små, sett i forhold til tidligere år. Det har vært tilløp til forsommertørke i flere år, men disse har blitt fulgt av til dels store nedbørmengder i juni og juli. Det har ofte vært relativt tørt på ettersommeren det siste tiåret. Totalt sett har ikke fordampingen økt, til tross for eventuelle temperaturøkninger. Fordampingen er jo avhengig av mengde innstråling, og denne begrenses ved større skydekke. Vi har ikke sett noen tendens til økt innstråling på Kise de siste 15 årene. Vanningsbehovet til korn, potet og gras Behovet for vanning styres selvfølgelig hovedsakelig av nedbørsmengden og dens fordeling i sesongen. Andre viktige faktorer er jordas lagringsevne for tilgjengelig vann (som styres av jordtype og moldinnhold) og plantenes aktuelle fordamping (som styres av utviklingsstadium og vanntilgjengelighet). Videre har jordbruksvekster ulik følsomhet for tørke, og dette kan variere mellom forskjellige utviklingsstadier. Forholdet mellom beregnet aktuell fordamping og målt potensiell fordamping (Ea/ Ep) tjener som en tørkeindeks som kan kalibreres mot plantenes reaksjon. Med utgangspunkt i en rekke vanningsforsøk på Kise er det funnet sammenhenger for korn, potet og gras (Riley 1989, 1992, 1994). For korn er det omkring busking og spesielt under strekningsvekst, da vannforbruket er stort, at plantene er mest følsomme for tørke. For potet er det perioden fra knolldanning fram til risnedvisning som er viktig, mens grasvekst påvirkes av tørke gjennom hele vekstsesongen. Følgende ligninger viser det relative avlingsnivået (%) som oppnås uten vanning, sett i forhold til avlingsnivået med optimal vanning. Relativ avling beregnes som funksjoner av Ea/Ep i ulike perioder, oppgitt som antall uker fra spiring. Disse periodene er basert på normal utviklingshastighet på Nord-Østlandet: Relativ kornavling = 3*(Ea/Ep) 1 + 8*(Ea/Ep) 2 1 (1 = uke, 2= 7. 1.uke) Relativ potetavling = 17*(Ea/Ep) 3 7 (3 = uke) Relativ grasavling = 1*(Ea/Ep) 4 (4 = uke) Aktuell fordamping er beregnet daglig med den relativt enkle vannbalansemodellen til Kristensen og Jensen (1975). Spiredatoen er satt til 1.5. for gras, for korn og 5.6. for potet. Dette innebærer vanning til korn i juni og juli, til potet fra juli til tidlig i september. Første grasslått er satt til tidlig i juli og annen slått til midten av september. Det er gjort beregninger for tre jordtyper, med henholdsvis 5, 9 og 13 mm lagringskapasitet for plantetilgjengelig vann. Disse betegnes her som tørkesvak, middels og tørkesterk jord. Den førstnevnte omfatter sandjord, grusrik morenejord og planert leirjord med lite humus. Middels tørkesterk jord er for eksempel moldrik lettleire og mellomleire. Tørkesterk jord er siltjord og veldrenert, stiv leire. Tilgjengelig

14 34 H. Riley / Grønn kunnskap 8 (1) Relativ kornavling uten vanning (%) Tørkesvak Middels Tørkesterk Relativ potetavling uten vanning (%) tørkesvak middels tørkesterk Relativ grasavling uten vannnig (%) tørkesvak middels tørkesterk Figur 6. Relative avlingsnivå uten vanning (% av avlingsnivå ved optimal vanning) hos korn (øverst), potet (midten) og gras (nederst), beregnet med værdata fra Kise i perioden , for jord med ulik lagringskapasitet for plantetilgjengelig vann (5, 9 og 13 mm)

15 H. Riley / Grønn kunnskap 8 (1) 35 vannmengde kan estimeres ut fra jordtekstur og moldklasse (Riley 1996), og temakart over jordas vannlagringsevne er nå tilgjengelige for en rekke områder over internett (www.nios.no). Variasjonene i utslagene for tørke mellom 1963 og 23 er vist i figur 6. De største utslagene sees hos potet, og dernest i korn. For gras er utslagene relativt sett mindre, fordi tørke i en tidlig vekstperiode kan kompenseres ved god vekst etter senere regn. Figur 7 viser en rangering av hyppigheten (prosent av år) med avlingstap av ulik størrelsesorden som følge av vannmangel. På tørkesterk jord er tapene minimale i rundt 6% av alle år, mens i gruppen middels er tallet ca. 5% for korn og 4% for de andre vekstene. På tørkesvak jord er rangeringen gras<potet<korn når det gjelder andelen av år uten avlingstap. Når det gjelder andelen av år med store tap, derimot, er rangeringen potet>korn>gras. Gras, t.svak Potet, t.svak Korn, t.svak Potet,middels Gras, middels Korn, middels Korn, t.sterk Potet, t.sterk Gras, t.sterk <6% tap 6-15% tap 16-25% tap >25% tap % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Figur 7. Prosent av år med avlingstap av ulik størrelsesorden som følge av vannmangel. Beregninget for Kise, , med tre vekster og tre klasser av jordas vannlagringsevne Det har vært påfallende få utslag av tørke i kornavlingene de siste ni årene. Avlingene av potet har flere ganger vært begrenset av tørke på tørkesvak jord, men ikke på middels og tørkesterk jord. Det samme gjelder i noen grad for grasavlingene, mest som følge av tørke seint i vekstsesongen. Til tross for sjelden forekomst av tørke de siste årene, er det ikke funnet noen statistisk signifikant, lineær trend over tid i utviklingen av behovet for vanning hos noen av vekstene. Også tidligere i årrekken har det vært tilfeller med lite vanningsbehov flere år på rad, men disse periodene har ikke vart så lenge som det man har opplevd i det siste tiåret.

16 36 H. Riley / Grønn kunnskap 8 (1) Ser man på periodene inntil og etter 1984 hver for seg, er det likevel klart mindre avlingstap som følge av tørke og eventuelt manglende vanning i den siste perioden (tabell 2). Tabell 2. Relative avlinger av korn, potet og gras uten vanning, som prosent av avlingsnivået med optimal vanning. Middelverdier for periodene , og , beregnet for Kise med tre klasser av jordas vannlagringsevne (T.svak=5 mm, Midd.=9 mm, T.sterk=13mm) Korn Potet Gras T.svak Midd. T.sterk T.svak Midd. T.sterk T.svak Midd. T.sterk Konklusjoner Variasjonene og endringene i snødekke, jordtemperatur og jordbruksveksters behov for vanning siden 196 er belyst ved hjelp av langvarige måleserier fra Nes på Hedmark. Tross store variasjoner mellom år, har det siden 6-årene skjedd en gradvis nedgang i middels snødybde og i snødekkets varighet, med henholdsvis,4 cm og 1 dag pr. år. På årsbasis har jordtemperaturen økt signifikant siden 196. Målingene i 5 og 1 cm dybde viser en stigning på ca.,3 grad pr. år, fra ca. 4,9 C i 196 til ca. 6 C i dag. Antall dager med tele i matjorda har holdt seg omkring 13 dager pr. år, gjennom hele perioden. Antall dager med tele ved 5 cm dybde har derimot avtatt med 1,5 dag pr. år. Antall dager med jordtemperatur fra til 5 grader har ved 1 cm dybde avtatt med,5 dag pr. år, mens det ved 5 cm har økt med 1 dag pr. år. Ved 1 cm dybde er det uendret. Antall dager med jordtemperatur >5 grader har økt ved alle måledybdene, men mest i 1 cm dybde. Endringene skyldes for det meste høyere jordtemperatur utover høsten. I vekstsesongen (mai - september) var det et nedbørsunderskudd i ca. 2/3 av alle år, og underskuddet økte vanligvis fram til begynnelsen av august. På enkeltårsbasis var det imidlertid store variasjoner i mengden og fordelingen av både nedbør og fordamping.

17 H. Riley / Grønn kunnskap 8 (1) 37 Behovet for vanning til korn, potet og gras er beregnet for perioden , ved hjelp av tørkeindekser som ble kalibrert mot tidligere vanningsforsøk på Kise. Beregningene er gjort for tre jordklasser med ulik vannlagringsevne (tørkesvak, middels og tørkesterk). Potet har størst behov for vanning, etterfulgt av korn og gras. Det var store variasjoner i behovet mellom år, og det siste tiåret har vært preget av relativt lite vanningsbehov. På tørkesvak jord taptes det i fravær av vanning >25% potetavling i ca. 6% av alle år. De tilsvarende tall for korn og gras var henholdsvis ca. 4% og ca. 3% av alle år. På tørkesterk jord var avlingstapet uten vanning <6% i ca. 6% av alle år hos alle vekstene. Tilsvarende tall for middels tørkesterk jord var ca. 5% for korn og ca. 4% for potet og gras. Det ble ikke funnet noen lineær endringstrend i behovet for vanning over tid, men den gjennomsnittlige virkningen av tørke var betydelig lavere i perioden etter 1983 enn i den tidligere perioden. Litteratur Kristensen, K.J., & S.E. Jensen A modell for estimating actual evapotranspiration from potential evapotranspiration. Nordic Hydrology 6: Riley, H Irrigation of cereals, potato, carrot and onion on a loam soil at various levels of moisture deficit. Norwegian Journal of Agricultural Sciences 3: Riley, H Assessment of simple drought indices on the growth of timothy grass (Phleum pratense). Norwegian Journal of Agricultural Sciences 6: Riley, H Irrigation needs and strategies on soils of south-east Norway. Proc. NJF-seminar no. 247 Agrohydrology and nutrient balances. Institutionen för markvetenskap, SLU, avd. för lantbrukets hydroteknik, Meddelande 94 (5): Riley, H Estimation of physical properties of cultivated soils in southeast Norway from readily available soil information. Norwegian Journal of Agricultural Sciences (suppl. 25): 51.

18 38 A. Korsæth / Grønn kunnskap 8 (1) Bruk av EM38 til kartlegging av jordvariasjon Audun Korsæth / Planteforsk Apelsvoll forskingssenter Innledning Før industrialismen gjorde sitt inntog i jordbruket var jordstykkene små og relativt ensartet. Bonden hadde god lokalkunnskap om jorda og forholdene ellers på det enkelte jordstykket og kunne tilpasse drifta deretter. Så kom maskinene. Med maskinene kom et behov for større og bedre arronderte jordstykker. Bekker ble lagt i rør, bekkedaler utplanert, hekker og steingjerder fjernet, og nydyrkingen skjøt fart. En bieffekt av dette var ofte økt jordvariasjonen innenfor hvert jordstykke. Samtidig som jordvariasjonen dermed generelt sett økte, var de nye og effektive maskinene ikke egnet til å variere behandlingen i særlig grad innenfor jordstykker. Gjennomsnittsbetraktninger dannet dermed grunnlaget for de fleste avgjørelser med hensyn til valg av vekster, jordarbeiding, gjødsling og plantevern, og det industrialiserte jordbruket ble sterkt preget av et slikt gjennomsnittsregime. Dette er i stor grad fortsatt gjeldende i Norge. Nå har det imidlertid kommet et nytt konsept på banen som tar i bruk avansert teknologi for å tilpasse behandlingen av jord og vekst til den variasjonen en finner innenfor jordstykker. Dette konseptet går under navnet presisjonsjordbruk. Stikkord her er GPS (globalt posisjoneringssystem), GIS (geografiske informasjonssystemer) og VRT (variabel rateteknologi = teknologi for variabel spredning av produksjonsfaktorer som kalk, gjødsel, plantevernmidler, etc.). Selv om presisjonsjordbruk har blitt en utbredt praksis i mange land, har vi Norge bare så vidt begynt å se på mulighetene. På forskningssiden har vi hatt et strategisk instituttprogram gående siden 21, med tittelen Presisjonsjordbruk og jordkvalitet. I prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Jordforsk og Planteforsk, fokusers det spesielt på jordvariasjon som finnes innenfor jordstykker, hvordan denne påvirker kornproduksjonen, og hvilke strategier en bør ta i bruk for i best mulig grad ta hensyn til denne variasjonen. Som et ledd i dette anskaffet vi i 21 et instrument som har blitt mye brukt i andre land til å kartlegge jordvariasjon innenfor jordstykker; EM38. Vi har foretatt ulike tester av instrumentet under norske forhold (se Korsæth 22). Her presenteres resultater fra ei leirjord i Vestfold og ei more-

19 A. Korsæth / Grønn kunnskap 8 (1) 39 nejord i Hedmark, der et omfattende sett av jordanalyser ses i sammenheng med målinger med EM38. Materiale og metoder Lokaliteter, jordprøveuttak og jordanalyser To jordstykker er med i denne undersøkelsen; et svakt hellende areal på utpreget leirjord i Vestfold og et sterkt kupert areal på morenejord med innslag av myr på Hedemarken. På leirjorda ble det våren 23 tatt ut 176 prøver fra matjordlaget (-2 cm) i et rutenett på 2 x 2 m. For hver fjerde matjordprøve ble det tatt ut en undergrunnsprøve (2-5 cm), tilsvarende et rutenett på 4 x 4 m (48 prøver). På morenejorda ble det våren 23 tatt ut 31 jordprøver fra matjordlaget i et rutenett på 2 x 2 m. Jordprøvetakingen ble utført av Jordforsk. Alle matjordprøvene ble analysert for moldinnhold, ph, P-AL, K-AL, Mg-AL, Ca-AL, Na-AL og K-HNO 3. Et utvalg av prøvene ble i tillegg analysert for kornstørrelsesfordeling (på leirjorda; alle prøvene), vanninnhold og utbyttbare kationer. Alle undergrunnsprøvene på leirjorda ble analysert for kornstørrelsesfordeling, og et utvalg ble også analysert for kationbyttekapasitet. Instrumentet EM38 og målinger av jordas elektriske ledningsevne EM38 måler jordas elektriske ledningsevne basert på ElektroMagnetisk (EM) induksjon. Målingen skjer uten at instrumentet er i direkte kontakt med jorda. Instrumentet består av en senderspole, en mottakerspole, skjerm for avlesning, knapper for innstilling og kalibrering, samt kommunikasjonsport for signaloverføring. Senderspolen danner et primært magnetfelt som induserer en elektrisk strøm i jorda. Denne strømmen genererer et sekundært magnetfelt. Mottakerspolen på instrumentet måler det totale elektromagnetiske felt. Styrken av det totale felt sammenholdes med styrken av det kjente, primære felt. Differansen mellom disse er et uttrykk for den relative feltstyrke, som er proporsjonal med jordlagenes tilsynelatende ledningsevne. Ledningsevnen registreres én gang per sekund. Instrumentet kan benyttes på to måter; liggende flatt (horisontal posisjon) eller stående (vertikal posisjon). Med EM38 i horisontal posisjon måler en ned til ca.,75 m, i vertikal posisjon måler en ned til ca. 1,5 m. Under norske forhold har EM38 i horisontal posisjon (heretter EM h ) vist seg best egnet til jordkartlegging i jordbrukssammenheng. Målinger med EM38 ble gjort ved å plassere instrumentet horisontalt inni en plastsylinder montert på en slede. Sleden ble så slept etter et terrengkjøretøy over jordstykkene med 1 m avstand mellom hvert drag i en hastighet av 1-25 km/t. Ved hjelp av en DGPS (Differensiell GPS; GPS som justeres av et korrigeringssignal) montert på sleden ble koordinatene til hvert målepunkt (inklusive høydekoordinaten) registrert.

20 4 A. Korsæth / Grønn kunnskap 8 (1) Fig. 1. Elektrisk ledningsevne (EM h ) på leirjorda Fig. 2. Elektrisk ledningsevne (EM h ) på morenejorda Resultater Sammenhenger mellom EM h og målte jordegenskaper Målt elektrisk ledningsevne (EM h, Fig. 1 og 2.) var korrelert med mange av de målte jordegenskapene (Tabell 1). Det var imidlertid klare forskjeller på de to jordtypene. I matjordlaget på leirjorda var EM h korrelert med alle kornstørrelsesfraksjonene, men sterkest med leirinnholdet (positivt). Ledningsevnen var negativt korrelert med silt og sandinnhold. EM h var kun svakt positivt korrelert med moldinnholdet. Det var en høy positiv korrelasjon mellom ledningsevne og utbyttbart K +, Mg 2+ og Ca 2+, mens det ikke var sammenheng mellom ledningsevne og utbyttbart Na + og H +. Elektrisk ledningsevne og Mg-AL, K-AL og K-HNO 3 viste høye positive korrelasjoner, mens EM h var svakt positivt korrelert med ph. Det var en negativ korrelasjon mellom EM h og høyde over havet.

21 A. Korsæth / Grønn kunnskap 8 (1) 41 Tabell 1. Korrelasjoner (Pearsons r) mellom jordegenskaper og elektrisk ledningsevne målt med EM38 i horisontal posisjon Jordegenskaper Leirjord Morenejord -2 cm 2-5 cm -2 cm r p% n r p% n r p% n Mold,22,4 176,82 <,1 31 Leir,8 <,1 176,83 <,1 48,1 i.s. 4 Silt -,44 <, ,74 <,1 48,64 <,1 4 Grovsand -,55 <, ,5 <,1 48 -,52,1 4 Mellomsand -,23, ,14 i.s. 48 -,48,2 4 Finsand -,16 3,1 176,8 i.s. 48 -,51,1 4 Utbyttbart K +,8 <,1 19,92 2,8 5,17 i.s. 21 Utbyttbart Mg 2+,94 <,1 19,9 4, 5,66,1 21 Utbyttbart Ca 2+,75 <,1 19,74 15,1 5,83 <,1 21 Utbyttbart Na +,2 i.s. 19,98,3 5,43 5,1 21 Utbyttbart H + -,3 i.s. 19,85 6,4 5 -,13 i.s. 21 Kation utbyttekap.,75 <,1 19,96 1,1 5,84 <,1 21 Vann,15 i.s. 2,78 <,1 154 ph,29 <,1 176,35 1,6 5,13 2,4 31 P-AL,66 i.s ,15 i.s. 31 K-AL,82 <,1 176,16,6 31 Mg-AL,87 <,1 176,33 <,1 31 Ca-AL,28 <,1 176,23 <,1 31 K-HNO 3,83 <, ,23 <,1 31 Na-AL,19 1,2 176,41 <,1 31 Høyde over havet -,45 <, ,38 <,1 31

22 42 A. Korsæth / Grønn kunnskap 8 (1) K-HNO3 (mg/1 g) K-HNO3 y = 5,596x -,831 R 2 =,696 n= Mg-AL Mg-AL (mg/1 g) y =,9637x - 6,4516 R 2 =,693 n= Leirinnhold (%) Fig. 3. Sammenhengen mellom leirinnhold og K-HNO 3 (øverst) og Mg-AL (nederst) i -2 cm på ei leirjord i Vestfold Andre undersøkelser har vist at en vanligvis finner best samsvar mellom elektrisk ledningsevne og den eller de jordegenskapene som varierer mest innenfor måleområdet. På leirjorda varierte leirinnholdet mellom 9 og 44%, og dette forklarer den relativt gode korrelasjonen mellom EM h og leirinnhold. Både kalium- og magnesiuminnholdet var positivt korrelert med leirinnholdet (Fig. 3), slik en ofte finner på leirjord. Dette gjenspeiles også av de relativt gode sammenhengene mellom EM h og de ulike K- og Mg-fraksjonene (Tabell 1, Fig. 4). Jordas elektriske ledningsevne er avhengig av ionekonsentrasjonen i jordvæska, men også av den elektriske ledningsevnen til jordas faste fraksjon. Når en finner god sammenheng mellom målt ledningsevne og leirinnhold, skyldes nok dette både at leirmineraler er gode ledere, og at en vanligvis finner større ionekonsentrasjoner i jordvæska der det er mye leire enn der leirinnholdet er lavt.

23 A. Korsæth / Grønn kunnskap 8 (1) 43 Leirinnhold (%) K-AL (mg/1 g) Mg-AL (mg(1 g) LEIRE y =,6667x - 2,8686 R2 =,63 n= K-AL y =,5229x + 7,5891 R 2 =,67 n= Mg-AL y = 1,1975x + 1,4622 R2 =,75 n= EMh (ms/m) K-HNO3 (mg(1 g) Utbyttbart K (mekv/1 g) Utbyttbart Mg (mekv/1 g) K-HNO3 y = x R2 =.68 n= ,6,5,4,3,2,1 UTBYTTBART K y =,152x +,1815 R2 =,64 n=19, 3, UTBYTTBART Mg 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 y =,1334x -,243 R2 =,88 n=19, EMh (ms/m) Fig. 4. Sammenhengen mellom målt elektrisk ledningsevne (EM h ) og utvalgte jordegenskaper i -2 cm på ei leirjord i Vestfold For undergrunnsjorda var det enda bedre korrelasjon mellom ledningsevne og leirinnhold enn i matjordlaget (Tabell 1). Den negative sammenhengen mellom EM h og siltfraksjonen var også klart sterkere her. Korrelasjonene mellom EM h og utbyttbare kationer var meget høy i undergrunnsjorda med r-verdier helt opp til,98 (Na + ). Det ligger imidlertid svært få målinger bak denne sammenhengen. Vanligvis avtar sammenhengen mellom EM h og målte jordegenskaper med jorddybden. Dette skyldes først og fremst at EM38 i horisontal posisjon måler et veid signal fra jordprofilet ned til ca. 75 cm, der øverste sjikt har størst vekting og vektingen avtar med dybden. Leirjorda i dette forsøket ligger på gammel havbunn. Ut fra jords-

24 44 A. Korsæth / Grønn kunnskap 8 (1) monnskartet over arealet går det fram at det er et sjikt med dårlig drenert stiv leire under matjordlaget. Et slikt sjikt vil ha meget god ledningsevne, og vil, til tross for lavere vekting enn øverste sjikt, bidra til å påvirke EM h -målingene merkbart. Dette kan forklare hvorfor korrelasjonene generelt ble sterkere for undergrunnsjorda enn for matjorda. Den svært høye korrelasjonen mellom EM h og utbyttbart Na + kan også forklares ut fra at jorda ligger på gammel havbunn. 5 MOLDINNHOLD Moldinnhold (%) y = x R 2 =.67 n= VANNINNHOLD EMh (ms/m) Vanninnhold (%) y = x R 2 =.7 n= EMh (ms/m) Fig. 5. Sammenhengen mellom målt elektrisk ledningsevne (EM h ) og utvalgte jordegenskaper i -2 cm på ei morenejord på Hedemarken På morenejorda var det ingen sammenheng mellom ledningsevne og leirinnhold, men særlig moldinnholdet var godt korrelert med ledningsevnen (Tabell 1). Høy korrelasjon mellom EM h og moldinnhold skyldes nok at moldinnholdet varierte svært mye (Fig. 5). Det var også relativt stor variasjon i leirinnhold (2-28%) på morenejorda, men dette ble sannsynligvis overskygget av den store variasjonen i moldinnhold. Det var ingen sammenheng mellom moldinnhold og leirinnhold, slik en ofte finner.

25 A. Korsæth / Grønn kunnskap 8 (1) 45 Moldinnholdet var imidlertid svært høyt korrelert med vanninnholdet (Fig. 6). Dette stemmer godt overens med observasjoner gjort ved måletidspunktet, da spesielt myrpartiene var svært bløte. 5 4 Vanninnhold (%) y = 1.529x R 2 =.84 n= Moldinnhold (%) Fig. 6. Sammenhengen mellom vanninnhold og moldinnhold i -2 cm på ei morenejord på Hedemarken Som for leirjorda var ledningsevnen negativt korrelert med sandinnholdet. Sand er en dårligere leder enn leirpartikler, har lavere vanninnhold enn leirholdig jord og en finner dessuten vanligvis lavere ionekonsentrasjoner i jordvæska her enn på leirjord. Økt sandinnhold gir dermed lavere ledningsevne. EM h var sterkest korrelert med Ca 2+ av de utbyttbare kationene. I motsetning til på leirjorda, var det høy positiv korrelasjon mellom EM h og vanninnholdet (Tabell 1, Fig. 5). Korrelasjonen mellom EM h og høyde over havet var negativ, som for leirjorda. Ledningsevnen i søkk og forsenkinger er ofte høyere enn i terrenget rundt, mens det motsatte er tilfellet for kuler og rygger. Dette skyldes først og fremst erosjonsprosesser som i årenes løp transporterer leirpartikler og organisk materiale fra høyereliggende til lavereliggende områder. Vanninnholdet er også vanligvis høyere i forsenkingene enn på kulene, og der det er innslag av myr vil dette som regel være i forsenkingene. Høyde over havet i hvert målepunkt gir ikke et direkte bilde av terrengformasjoner. I teorien kunne for eksempel alle målepunktene ha befunnet seg i lokale søkk, bare på ulike høydenivå. Resultatene fra jordstykkene i denne undersøkelsen viser likevel at relative forskjeller i høyde over havet kan gi en indikasjon på om målepunktet ligger på en kul eller i et søkk. En mer nøyaktig terrengbeskrivelse

26 46 A. Korsæth / Grønn kunnskap 8 (1) kan oppnås ved å koble høydedata fra hele arealet (ikke bare fra jordprøvepunktene) sammen med en digital terrengmodell. Dette er noe vi vil se nærmere på i det videre arbeidet. Har områder med lik ledningsevne samme jordegenskaper? Sterk sammenheng mellom EM h og mange av jordegenskapene (Tabell 1, Fig. 4 og 5) viser at områder med lik ledningsevne i stor grad har like jordegenskaper. For å illustrere dette ytterligere ble datamaterialet fra henholdsvis leirjorda og morenejorda gruppert etter ledningsevne (Tabell 2), med relativt smale intervaller (2 ms/m). Intervaller med mindre enn 3 observasjoner er utelatt, og bare jordegenskaper med mange observasjoner og sterk korrelasjon med EM h er tatt med. Tabell 2. Utvalgte jordegenskaper (middeltall) gruppert etter elektrisk ledningsevne (EM h ). Tall innenfor samme kolonne med samme bokstav er ikke signifikant forskjellige på 5%-nivå (Envegs ANOVA, Fishers LSD) Leirjorda Morenejorda EM h n Mg-AL K-AL K-HNO 3 -N Leire Grupper 1) EM h n Mold ms/m mg/1 g mg/1 g mg/1 g % ms/m % ,4 a 12, a 94,1 a 21,7 a a a a a ,1 a ,6 b 12,4 a 99,1 a 2,8 a b a a a ,1 b ,6 b 12,1 a 19, a 21,5 a b a a a ,7 c ,9 b 14,7 b 13,4 b 27,2 b b b b b ,3 d ,5 b 16,7 c 152,1 c 28,1 b b c c b , e ,8 c 17,7 c 16, c 3,1 b c c c b ,7 f ,8 d 19,5 d 179,6 d 33,2 c d d d c ,4 g ,1 d 19,4 d 178,1 d 33,6 c d d d c ,7 e 19,9 d 185,3 d 35,9 c e d d c 1) Gruppetilhørighet basert på den individuelle LSD-testen for hver av jordegenskapene, i rekkefølgen Mg-AL, K-AL, K-HNO 3 og leire. På leirjorda var det ikke sikker forskjell mellom alle de 9 ledningsevneintervallene, men mellom ulike grupper av intervaller. For Mg-AL var det sikker forskjell mellom 5 grupper, mens tilsvarende tall for K-AL, K-HNO 3 og leire var henholdsvis 4, 4 og 3. Det betyr for eksempel at leirinnholdet er omtrent det samme innenfor hver av gruppene 7-13, og ms/m (se Tabell 2). Vi får imidlertid et mer helhetlig bilde hvis vi betrakter alle disse fire jordegenskapene for leirjorda samlet. Under kolonnen Grupper i Tabell 2 går det fram at vi får 7 ulike kombinasjoner av jordegenskaper. For eksempel ligger punkt med ledningsevne i intervallet 7-9 ms/m i gruppe a for alle de fire jordegenskapene (a a a a),

27 A. Korsæth / Grønn kunnskap 8 (1) 47 punkt med ledningsevne 9-11 ligger i gruppe b for Mg-AL og a for de andre (b a a a). Intervallene 7-9 og 9-11 er altså forskjellig med hensyn til innholdet av Mg-AL, mens de har samme innhold av K-AL, K-HNO 3 og leire. Dette betyr at vi gjennom målinger av jordas elektriske ledningsevne er i stand til å identifisere 7 ulike soner på leirjorda, hvor jordegenskapene innefor hver sone er relativt like. På morenejorda er kun moldinnholdet tatt med (Tabell 2). Det var statistisk sikker forskjell i moldinnhold mellom alle de 7 intervallene for ledningsevne. Som for leirjorda kan en derfor si at soner med lik ledningsevne i stor grad har like jordegenskaper. Konklusjoner Målinger av jordas elektriske ledningsevne er sterkt korrelert med mange jordegenskaper på ulike jordtyper En finner best samsvar mellom ledningsevnen målt som EM h og den eller de av jordegenskapene som varierer mest innenfor et jordstykke. Jord med lik ledningsevne har i stor grad like jordegenskaper Hvilke jordegenskaper som er lik innenfor områder med samme ledningsevne varierer fra sted til sted og må kalibreres ut fra jordprøver i hvert enkelt tilfelle Litteratur Korsæth, A. 22. Jordkartlegging med EM38; erfaringer så langt. In: Abrahamsen, U. (ed.). Jord- og plantekultur 22. Grønn Forskning 1:

28

Foto: Ievina Sturite. Jordarbeiding, næringstap. og mineralisering

Foto: Ievina Sturite. Jordarbeiding, næringstap. og mineralisering Foto: Ievina Sturite Jordarbeiding, næringstap og mineralisering 20 H. Riley et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Langvarige jordarbeidingsforsøk på ulike jordarter: Resultater fra 1998 2004, sammenlignet med

Detaljer

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007 BioforskFOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007 Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvoll Delt gjødsling til bygg og havre Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av:

Detaljer

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad

Plantevern. Foto: Lars T. Havstad Plantevern Foto: Lars T. Havstad 82 Ricardo Holgado et al. / Bioforsk FOKUS 2 (2) Veiledning for kornprodusenter om korncystenematoder Heterodera spp. RICARDO HOLGADO 1, STIG ANDERSSON 2 & CHRISTER MAGNUSSON

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking

Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 151 2013 Grunnlag for prioritering av områder til nydyrking Arne Grønlund, Bioforsk Siri Svendgård-Stokke, Skog og landskap Øyvind Hoveid, NILF Sett inn bilde

Detaljer

Infiltrasjonsprosesser i frossen jord på Gardermoen Analyse av markvann-, grunnvann-, tele- og snøobservasjoner.

Infiltrasjonsprosesser i frossen jord på Gardermoen Analyse av markvann-, grunnvann-, tele- og snøobservasjoner. Infiltrasjonsprosesser i frossen jord på Gardermoen Analyse av markvann-, grunnvann-, tele- og snøobservasjoner. Norges vassdrags- og energidirektorat 2001 Rapport nr 8-2001 Infiltrasjonsprosesser i frossen

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat

P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 Nr. 14 2015 P-gjødsling til brokkoli, blomkål, kålrot og isbergsalat Nye anbefalinger Erling Stubhaug, Hugh Riley og Annbjørg Ø. Kristoffersen Norwegian Institute

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen

Kunnskap gir vekst. Bærekraftig intensivering. Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon. Fokus på god agronomi i Avlingskampen Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2014 Bærekraftig intensivering SIDE 4 13 Mer oljevekster vil styrke norsk kornproduksjon SIDE 14 19 Fokus på god agronomi i Avlingskampen SIDE 20 27 Økt kunnskap om egne skifter

Detaljer

FRØ i SØR: Utvikling og kompetansebygging i engfrøavlen i Aust-Agder

FRØ i SØR: Utvikling og kompetansebygging i engfrøavlen i Aust-Agder Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 9 Nr. 87 2013 FRØ i SØR: Utvikling og kompetansebygging i engfrøavlen i Aust-Agder Rapport fra andre prosjektår 2013 Trygve S. Aamlid og Lars T. Havstad, Bioforsk

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi

Kunnskap gir vekst. Økt norsk kornproduksjon. Mindre fosfor i bondens gull. Presisjonsjordbruk del av løsningen. Gjødsling øker skogens verdi Kunnskap gir vekst Nr. 2, 2011 Økt norsk kornproduksjon SIDE 4-10 Mindre fosfor i bondens gull SIDE 12-18 Presisjonsjordbruk del av løsningen SIDE 22-27 Gjødsling øker skogens verdi SIDE 28-33 2 YARA norge

Detaljer

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 (33) 2015 Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Ruteforsøk med måling av overflate- og grøfteavrenning Marit Hauken, Sigrun Kværnø, Marianne Bechmann, Geir

Detaljer

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 106 2013 Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Resultater fra 21 elver og bekker Inga Greipsland og Marianne Bechmann Bioforsk Jord og Miljø Hovedkontor/Head

Detaljer

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen

Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Sykefraværet i bygg- og anleggsnæringen under finanskrisen Rapport 2015-01 Proba-rapport nr. 2015-01, Prosjekt nr. 13062 ISSN: 1891-8093 HB, SK, OBS/AG, 28.01.2015 -- Offentlig -- Sykefraværet i bygg-

Detaljer

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 1 Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 www.follolandbruk.no 2 Innledning Jorderosjon forekommer nesten over alt på jordoverflaten.

Detaljer

Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering

Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 Nr. 49 2015 Oppdatering av modeller for areal- og avlingsestimering Sluttrapport Audun Korsæth Bioforsk Seksjon for Systemanalyse og Landbruksteknologi Hovedkontor/Head

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster

FOKUS. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 4 I Nr. 4 I 2009 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 3 Korn, oljevekster og kjernebelgvekster Redaksjon: Lars Olav Brandsæter, Kjell Mangerud, Svein

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Bruk av ulike organiske gjødseltyper i økologisk grasfrøavl: Virkning på N- opptak, skuddutvikling og tørrstoffavling hos engsvingel (screeningforsøk)

Bruk av ulike organiske gjødseltyper i økologisk grasfrøavl: Virkning på N- opptak, skuddutvikling og tørrstoffavling hos engsvingel (screeningforsøk) Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 6 Nr 21 2011 Bruk av ulike organiske gjødseltyper i økologisk grasfrøavl: Virkning på N- opptak, skuddutvikling og tørrstoffavling hos engsvingel (screeningforsøk)

Detaljer

Klimaendringer hva vil dette bety for fremtidens skadebilde?

Klimaendringer hva vil dette bety for fremtidens skadebilde? Klimaendringer og fremtidens NFT 2/2003 skadebilde Klimaendringer hva vil dette bety for fremtidens skadebilde? av Ola Haug og Elisabeth Nyeggen Gundersen Ola Haug ola.haug@nr.no Meteorologiske målinger

Detaljer

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad

Rapport 7/2006. Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003. Ola Lotherington Vestad Rapport 7/2006 Inntektsfordeling og inntektsmobilitet pensjonsgivende inntekt i Norge 1971-2003 Ola Lotherington Vestad Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn?

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Frafall i utdanning Utdanning 25 Frafall i utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Arne Mastekaasa og Marianne Nordli Hansen, ISS, UiO Innledning I etterkrigstiden har det vært en sterk økning

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

kunnskap Grønn Resirkulering av fosfor i slam Grønn kunnskap www.planteforsk.no Anvendt forskning og kunnskapsformidling i alle landsdeler

kunnskap Grønn Resirkulering av fosfor i slam Grønn kunnskap www.planteforsk.no Anvendt forskning og kunnskapsformidling i alle landsdeler Grønn kunnskap Vol.8 Nr.7 2004 Grønn kunnskap Fra 2003 fører vi gode tradisjoner fra Planteforsk Grønn forskning videre og samler våre egne utgivelser i serien Grønn kunnskap. I denne serien bringes forskningsresultater

Detaljer