Hovednett for sykkel, plan for Gjøvik byområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovednett for sykkel, plan for Gjøvik byområde"

Transkript

1 Hovednett for sykkel, plan for byområde Sykkel som transportmiddel Forslag,

2 Forord Plan for hovednett for sykkel i ble i 2001/2 utarbeidet i samarbeid mellom kommune og Statens vegvesen Oppland. I etterkant er mange prosjekter realisert. Av de større prosjektene kan nevnes: Lokk over RV 4 med gang og sykkelveg ved Mustadhagen. Miljøgate i Hunndalen sentrum Gang- og sykkelveg langs Ringvegen Bruer for myke trafikanter ved Kallerud Gang- og sykkelveg Bondelia Nordlia. Denne utgaven av sykkelplanen er oppdatert og justert. Hensikten med sykkelplanen er å få et helhetlig og felles grunnlag for prioriteringer av midler til sykkeltiltak i byområde. I nasjonal sykkelstrategi er det satt følgende mål: Det skal bli attraktivt å sykle for alle Sykkeltrafikken skal utgjøre minst 8 % av alle reiser I byer og tettsteder skal sykkeltrafikken dobles 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra n Planen inneholder forslag til traseer som skal inngå i et overordnet sykkelnett for. Den tar utgangspunkt i sykkeltrafikk inn mot og internt i byområdet. De enkelte ruter er beskrevet nærmere med tiltak og kostnader. Det er ikke gjort prioriteringer av de enkelte tiltak, og heller ikke satt noen frist for når tiltakene skal være gjennomført. I Nasjonal transportplan ble det foreslått at alle fylkene i perioden skal satse spesielt på utvikling av minst én sykkelby. I Oppland er, sammen med Lillehammer, valgt til sykkelby. Sykkelplanen er et viktig dokument for at sykkelbyen skal bli en realitet. 2

3 Innhold 1. Situasjonen i dag Mål med utbygging av et hovednett for sykkel Prinsipper for lokalisering og oppbygging av nettet Standard på sykkelrutene Drift og vedlikehold Beskrivelse av hovednettet for sykkel Ansvarsforhold Kostnader Beskrivelse av de enkelte ruter

4 1. Situasjonen i dag En spørreundersøkelse i regi av SINTEF våren 2010 viser at seks av ti gjøvikensere, eldre enn 13 år, bruker sykkel. Det er imidlertid de færreste som sykler daglig. På spørsmålet om hva som skal til for at det bir syklet mer i, er det behovet for flere sykkelfelt og sykkelstier som topper listen. Deretter kommer bedre motivasjon og behovet for ny sykkel. Mange er dessuten fanget av tidsklemma og oppgir mer tid som en viktig betingelse for å sykle mer. Undersøkelser i Norge og andre land viser at mange bilreiser kan erstattes av sykkelreiser, særlig korte turer, om forholdene legges til rette. Mer sykling vil ha stor betydning for miljøet, for trafikksituasjonen i sentrumsområder, for den enkeltes økonomi og helse. Tilrettelegging for sykkel innebærer tiltak som: Binder sykkelruter sammen. Skiller mellom bil- og sykkeltrafikk der farten/trafikken er stor. Skilting og merking slik at det er lett å orientere seg for syklister. Bedrer vedlikeholdet av sykkelvegene. Sykkelbruk innebærer en trafikksikkerhetsmessig utfordring. For politiregistrerte sykkelulykker, har en stor andel av det totale antallet i Oppland. I perioden skjedde mer enn 1/6 av disse ulykkene i. Det var 26 lettere skadde personer i de 25 ulykkene som ble registrert i, ingen drepte eller hardt skadde. Det er imidlertid en betydelig underrapportering av sykkelulykker. Den nasjonale målsettingen er at økt sykkelbruk ikke skal gi en økning i antall sykkelulykker. Flere syklister i trafikken vil i seg selv gi bedre sikkerhet, fordi syklistene da blir mer synlige i trafikkbildet. 2. Mål med utbygging av et hovednett for sykkel Denne planen skal gi et felles grunnlag for utviklingen av et overordnet og sammenhengende sykkelnett i. Planen har vært og er et viktig redskap for prioritering av tiltak. Den synliggjør behovene og sikrer løsninger som gir sammenheng i nettet. Utbygging av et hovednett for sykkel skal primært dekke behovene til transportsyklistene. Dette er de syklister som skal til, arbeid og fritidsaktiviteter. I stor grad er dette eldre barn, ungdommer og yrkesaktive voksne. Turist- eller opplevelsessøkende syklister er en annen gruppe syklister. Behovene knyttet til denne gruppa bør også ivaretas og i størst mulig grad samordnes med transportsyklistenes behov. 4

5 De viktigste målene med utbyggingen av et hovednett for sykkel vil være: Gjøre sykkelen til et attraktivt transportmiddel for flere, og dermed få flere til å sykle. Undersøkelser viser at de helsemessige konsekvensene av økt sykkelbruk er gode. Økt sykkelbruk vil i tillegg bidra til mindre bruk av motoriserte kjøretøyer. Dette avlaster vegsystemet, spesielt i rushtida, og gir bedre miljø i byområdet. Økt sikkerhet. Utbyggingen av et sykkelnett vil gi bedre sikkerhet for syklistene. Forutsetningen er at det velges gode løsninger, og at standarden følges opp gjennom drift og vedlikehold. Ved å legge bedre til rette for syklister vil en også redusere konflikter i forhold til fotgjengere. 3. Prinsipper for lokalisering og oppbygging av nettet Følgende prinsipper for lokalisering og oppbygging av hovednett for sykkel er lagt til grunn: Hovednettet for sykkel planlegges med transportsyklistenes behov i fokus. Traseene skal dekke behovet for hovedsykkelruter mellom boligområder,, arbeid og fritidsaktiviteter. Hovednettet for sykkel er et grovmasket nett som må suppleres med et mer finmasket nett av traseer for sykkel i de ulike delene av byen. Hovedrutene må framstå som naturlige vegvalg. De skal være sammenhengende og mest mulig enhetlig utformet. Det er viktig at traseene er logiske og enkle å forstå og bruke. Det er vesentlig både for syklistene, og for de andre trafikanter som skal forutse syklistenes adferd. Sikkerhet, framkommelighet og moderate stigningsforhold vektlegges. Systemskifter og at sykkelvegen skifter side flere ganger, er uheldig både sikkerhetsmessig og for framkommeligheten. Ved systemskifter skal det legges vekt på trafikksikkerhet. Systemskifter må begrenses, men kan heller ikke unngås i en by som der vegene i stor grad er tilpasset bilistenes og fotgjengernes behov mens sykkelbruken skal innpasses i etterkant. Hovedrutene omfatter i hovedsak veger med blandet trafikk (1), veger med sykkelfelt/bred vegskulder (2) og egne gang- og sykkelveger (3). Rene sykkelveger legges det ikke opp til. 5

6 1) Blandet trafikk benyttes der biltrafikken er liten og/eller farten lav. Boliggater er ofte velegnet for blandet trafikk. I sentrumsgater med lav hastighet på biltrafikken, kan det også være en akseptabel løsning med blandet trafikk. 2) Sykkelfelt/bred vegskulder langs kjørebanen kan være en løsningen når fartsgrensen ikke er for høy og det er rom for å gi de syklende et tilbud i begge kjøreretninger. Fotgjengere og yngre syklister bør imidlertid ha et tilbud utenom kjørebanen i form av fortau eller annet. 3) Gang-og sykkelveger er å anbefale der fartsgrensen er høy, på strekninger med stor trafikk og der forholdene ellers ligger til rette. Et fellestrekk for mange av vegene/rutene i er begrenset vegbredde. Det er ikke plass til fortau/sykkelfelt på hver side av vegen uten omfattende og kostbare eiendomsinngrep og vegutvidelser. Fortau med gang- og sykkeltrafikk på høyre side i motbakke og bred vegskulder/sykkelfelt på høyre side i utforbakke kan imidlertid være en tilfredsstillende løsning på flere strekninger. Turveger inngår ikke i hovednettet for sykkel, men vil være et supplement. Dette gjelder for eksempel gang-og sykkelvegen langs Mjøsstranda forbi sentrum. Det er i alt foreslått seks hovedruter for sykkel som fanger opp de ulike bydelenes behov for hovedsykkelruter mot bysentrum. Alle rutene har forankring mot Skysstasjonen/Jernbanetorget som vil fungere som et nav. I tillegg bindes områdene rundt sammen med to tverrforbindelser. 4. Standard på sykkelrutene Dekke Sykkelruter bør vanligvis ha minst like jevn overflate som nærmeste kjørebane. I praksis betyr dette at det normalt bør benyttes asfalt. På noen anlegg, for eksempel snarveger gjennom grøntområder, kan et godt grusdekke være et tilstrekkelig og rimelig alternativ. Vi har i kostnadsoverslaget gått ut fra asfaltdekke på så godt som hele nettet, men bruken av grusdekke må vurderes undervegs, ved planlegging av de enkelte delstrekninger. Vegbelysning Sykkeruter bør belyses. Dette er spesielt viktig der sykkelanleggene følger egne traseer, slik at syklistene føler seg trygge når de ferdes der. Sykkelanlegg langs bilveger vil normalt bli tilstrekkelig opplyst av strølys fra vegbelysning der dette finnes. 6

7 Skilting Alle ruter skal skiltes på en systematisk og enhetlig måte og i henhold til Vegvesenets håndbok 050, Trafikkskilt. Skiltene viser retning mot endepunktene på de enkelte ruter og mot sentrum. Tverrforbindelsene skiltes med endepunktene i hver retning. Sykkelparkering Sikker sykkelparkering er viktig for valg av sykkel framfor bil. Det er også en synliggjøring av myndighetenes ønske om økt sykkelbruk. Sykkelstativet må være utformet slik at det gir god støtte til sykkelen og gjør det mulig å låse fast sykkelen på en forsvarlig måte. Viktige parkeringsanlegg bør også være overdekket. Det er aktuelt å kombinere slike anlegg med informasjonskart som viser sykkelrutene. 5. Drift og vedlikehold Skal sykkelanleggene bli brukt, kreves det gode rutiner for drift og vedlikehold. Sykkelnettet skal ha like god standard som parallell kjøreveg. Dårlig standard på dekket reduserer bruken av slike anlegg. Tidlig feiing om våren og systematisk renhold er også viktig. Det bør også være et mål å legge til rette for vintersykling på hovednettet. Statens vegvesen sin håndbok 111 "Standard for drift og vedlikehold" angir krav til drift og vedlikeholdsstandard. Som et minimum bør denne gjelde for hele hovednettet for sykkel, slik at alle strekninger får en ensartet standard. I håndboka står det bl.a.: Gang- og sykkelveg og fortau skal gi gående og syklister framkommelighet på deres egne premisser samt et sikkert trafikkmiljø. Gang- og sykkelveg og fortau skal framstå som attraktive for fotgjengere og syklister. Gang- og sykkelveg og fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen og fortauet framfor i kjørebanen. 6. Beskrivelse av hovednettet for sykkel Det foreslåtte hovednettet for sykkel i består av følgende 6 ruter mellom sentrum og boligområdene rundt: l. Nordlia 2. Vind 3. Kallerud og Kopperud 4. Hunndalen og Raufoss med arm til Tobru 5. Øverby 6. Bråstad 7

8 I tillegg skal to tverrforbindelser knytte sammen områdene rundt sentrum: Ring 1. Rambekk -Kallerud -Hovdetjernet -Bjørnsveen Ring 2. Rambekk - Kopperud -Hunndalen -Brusvehagen Et godt tilbud for sykkelparkering bør etableres ved Jernbanetorget/Skysstasjonen. Dette området vil fungere som et nav i sykkelrutenettet. Ved denne sentrale sykkelparkeringen bør det settes opp en infotavle med oversikt over sykkelrutene, og skiltingen av rutene bør starte her. Samlet lengde av det foreslåtte hovednettet for sykkel er ca. 47 km, fordelt med ca. 27 km langs riks/fylkesveg og 20 km langs kommunal veg. Forslaget til hovednett for sykkel i byområde går fram av ruteoversikten på neste side. 7. Ansvarsforhold I dag har Statens vegvesen ansvaret for å bygge gang-og sykkelveger langs riks-og fylkesveger, mens kommunen har et tilsvarende ansvar langs kommunale veger. I beskrivelsen av rutene senere i dette dokumentet er det oppgitt vegstatus basert på denne inndelingen. For drift og vedlikehold er ansvarsdelingen annerledes. Statens vegvesen drifter og vedlikeholder gang- og sykkelveger langs riksvegnettet, mens kommunen i utgangspunktet har ansvaret for det øvrige, inklusiv gang- og sykkelveger langs fylkesvegene. 8. Kostnader Tabellene i neste kapittel omfatter korte tilstandsbeskrivelser av de enkelte ruter, forslag til konkrete tiltak og kostnadsanslag. Både forslagene til tiltak og kostnadstallene er basert på grove vurderinger, og er ment som en oversikt over omfang og størreise. Kostnader til eventuelt grunnerverv er beheftet med særlig stor usikkerhet. Samlet investeringskostnad for de foreslåtte tiltakene er 41,5 mill. kroner, fordelt med 27,3 mill. for tiltiltak langs fylkesveger og 14,2 mill. for tiltak langs kommunale veger. Det må presiseres at kommunen har drifts- og vedlikeholdsansvar for gang- og sykkelveger langs de fleste fylkesvegene. Før gjennomføring av planen må det gjøres en nærmere planlegging av hver enkelt strekning, som grunnlag for mer eksakte kostnadstall og vedtak om bevilgninger. 8

9 te Ru 6B ta rås d Rute 5 Rut e4 Hun nda len/ Rau foss Øverb y Skysstasjon /To bru g ng Ri 1 N ia dl or 2V i nd Rute 4 Hunnd alen/r e ut R aufoss 2 /Tobru 1 Ru te 3 n Ri Ru te RUTEOVERSIKT M: 1: Dato:

10 9. Beskrivelse av de enkelte ruter Tabellene i dette kapitlet forslag til tiltak og grove kostnadsanslag for sykkelrutene. Rutene er delt opp i delstrekninger. Hver enkelt rute er vist på et kartutsnitt. Rute 1 Nordlia Strekning Nr. Beskrivelse 1a Strandgata V. Totenveg (Hunnsv Ø. Totenveg) Tilstand Mye biltrafikk, sykling i kjørebanen/på fortau. G/sveg v. rundkjøring. Kryssing i lyskryss V. Totenveg/ Ø.Totenveg. Tiltak (behov) En utfordrende strekning der omfattende tiltak er nødvendig for å gi en god løsning for syklister. Egen plan bør utarbeides som også omhandler kollektivtrafikk, miljøgatetenkning mv. Veg Kostn. mill. kr Fv 1,0 1b Østre Totenveg (V. Totenveg Rambekk) Sykling i kjørebanen. Ensidig fortau og ca 7 m. kjørebane. Tiltak v. jernbaneundergangen. Bred vegskulder/ sykkelfelt på motsatt side av fortau. Fortausutbedringer. 0,3 1c Forbindelse til fv 33 v/ Rambekk, og underg. OK Fartshumper og 30 km kan være et alternativ /Fv (0,3) Fv 33 (Rambekk Bondelia) 1d Fv 33 (Bondelia Nordlia) Variabel dekketilstand på g/s-veg OK, ny gang og sykkelveg Dekkefornyelse/ forsterkning 100 m Fv 0,1 Fv 1,4 10

11 stadion kirke Småbåt- Skibladnerbrygga havn st. ppen unnse Rådhuset Thon Hotell lva H gård Høgn i (HiG.) G.T.F. gravkapell Vikodden camping Kirkeby folkehøg Viken Rambekkvika OPPERUD Sandli-Kildal Rambekk Vindingstad Renseanlegg VINDINGSTAD Nordby FREDENG Fruset Bondelia haugen Svart- RUTE 1 Frusethenga Nereng Vårnes Vestby Eksisterende sykkelveger Kløverstua Eksisterende sykkelveger - behov for tiltak Sykling i kjørebane/fortau - behov for tiltak Østby Helgerud 11 M: 1:15000 Dato:

12 Rute 2 Vind Nr. 2a 2b 2c Strekning Beskrivelse Olavs gate (Strandgata Fauchalds gate) Fauchalds gate (Olavs gate Veste Totenveg) Vestre Totenveg, kryssing. Tilstand Sykling i kjørebanen. Sykling i kjørebanen. 30 km. sone. Variabel dekketilstand. Ca 7 9 m kjørebane. G/s-veg, kryssing av V. Totenveg i plan Tiltak (behov) Alternativ trase er Niels Ødegaaards gate fra Strandgata og gjennom Mustadhagen. Brede vegskuldre/2-sidig gang/sykkelfelt. Opphøyet krysningsfelt, lysregulering, mv. Veg Kostn. mill. kr 0,1 Fv 0,3 2d 2e Ringvegen/R. Amundsens veg. (Kirkeby Jernbanelinja) Roald Amundsens veg (Jernbanelinja Blomsterv.) Ok, ny gang- og sykkelveg Sykling i kjørebanen. Alternativt undergang noe som anses svært komplisert og innebærer mange negative, men også positive, effekter for myke trafikanter. Fortau opp til Fr. Nansens veg Fortau opp til Blomstervegen (10) 0,2 0,2 2f Blomsterv. Kildalv. G/-s-veg, grussti med noe 2g Kildalv. C. Collets veg, inkl. kryssing av Nye Vestre Totenveg 2h* Nye Vestre Totenveg (C. Collets veg Niels A. Nielsensveg) Sykkelfelt på motsatt side av fortauene for sykkelbruk i nedoverbakke. 0,1 Asfaltering og lysanlegg, 1 lys 500 meter G/s-veg og undergang Dekkefornyelse /fv 0,1 G/s- veg opp til Frusetenga, 800 m. Forsterking/dekkefornyelse Fv 0,8 2i* Nye Vestre Totenveg - Frusetholtet (Niels A. Nielsensveg - Vestre Totenveg) Mangler g/s-forbindelse opp til Frusetholtet 500 meter Manger tverrforbindelse 200 meter Ny g/s-veg opp til Frusetholtet Ny g/s-veg Fv 2 0,8 2j Vestre Totenveg (Sigurd Simensensv - Vind idrettsplass G/s-veg m grus opp til undergang Vestre Totenveg Asfaltering 350 m 0,3 G/s-veg (grus) 350 meter Asfaltering 350 m 0,3 6,2 * Sykkelplanen fra 2002 foreslo bruk av lysløypa forbi Kopperud som trase. Dette anses uheldig i forhold til vinterbruk. Bruk av Gamle Vestre Totenveg er heller ikke lett i forhold til vegbredde. 12

13 ridesenter Tennishall Bassengparken Hovdetjernet Slalåm Hovdetoppen 172 kirke unnse lva st. Rådhuset Thon Hotell H gård Småbåt- Skibladnerbrygga havn Brusveen svehagen Mustad fabrikker Høgn i (HiG.) l idrettspark og redning Kallerud Kallerudhallen G.T.F. gravkapell Vikodden camping Kirkeby folkehøg Viken Rambekkvika Topp Rambekk Engehaugen KOPPERUD Sandli-Kildal Vindingstad Renseanlegg Kopperudmyrene VINDINGSTAD Nordby Kopperud FREDENG Fruset Bondelia koglundfeltet Svarthaugen Frusethenga Nereng RUTE 2 alborgen Eng Eksisterende sykkelveger Eksisterende sykkelveger - behov for tiltak Sykling i kjørebane/fortau Sykling i kjørebane/fortau - behov for tiltak Øykåsen Behov for sykkelveg Aktuell undergang Vestby Kløverstua Østby Vind 13 Helgerud M: 1:15000 Dato: Ånn

14 Rute 3 Kallerud/Kopperud Strekning Nr. Beskrivelse 3a Brufosstien (Storgata Teknologvegen) Tilstand Grusveg, delvis g/s-trasé Bru med mangler Tiltak (behov) Asfaltering 500 m Brureparasjon Veg Rv/ Kostn. mill. kr 0,5 0,5 3b Teknologivegen Dels blandet trafikk og dels g/s-veg 3c Kryss Alfarvegen og Kryssing av Alfarvegen i jernbanelinja plan (Teknologivegen Thomasdalen) Bratt og grus 3d Thomasdalen - Seljevegen 3e Thomasdalen skog (Seljevegen Bjørkebakken) 3f Bjørkebakken til kryss med g/s-veg ved Maurstien/Kalkvegen Sykling i kjørebanen Asfaltering 100 meter Noe lys Nedsatt hastighet/ fartshump/mv Omlegging ved undergangen. Asfaltering 0,3 G/s- veg 250 m. Evt. asfaltering 0,3 Sykling i kjørebanen Fv 0,1 0,5 2,2 14

15 Hunn kapell Sykehuset Innlandet Torke v.g. Vardal aldershjem Sogstad ridesenter Tennishall Hovdetjernet Slalåm Musikk- stadion kirke CCMarten st. Småbåt- Skibladnerbrygga havn Aas Hunn kirke Bassengparken Hovdetoppen unnse Rådhuset Thon Hotell lva H gård F154 Brusvehagen Vardal idrettspark Brusveen Mustad fabrikker Høgn i (HiG.) haug Lilleengen bru Brann og redning Kallerud Kallerudhallen G.T.F. gravkapell Vikodd campi Kirkeby leengen folkehøg Viken Nygard Rambekkvika Topp Avfallstomt Engehaugen KOPPERUD Sandli-Kildal Rambekk Vindingstad Matisrud Kopperudmyrene VINDINGSTAD Nordby RUTE 3 Kopperud FREDENG Fruset Skoglundfeltet Eksisterende sykkelveg - behov for tiltak Syklig i kjørebane/fortau Stensli haugen Svart- Frusethenga 15 M: 1:15000 Dato:

16 Rute 4 Hunndalen/Raufoss med arm mot Tobru Strekning Tilstand Tiltak Veg Nr. Beskrivelse (behov) 4a Storgata Sykling i gangareal/gågate Kostn. mill. kr 4b 4c 4d Storgata (Øvre Torvgate - Hans Mustads gate) Raufossvegen (Hans Mustads gate Sivesindvegen) Raufossvegen (Sivesindvegen Amsrudvegen) Sykling i kjørebanen. Ensidige fortau og ca. 7 m kjørebane G/s-veg. Nye g/s-felt gjennom Hunndalen sentrum 6 m kjørebane. Lokalveg m. grus, bratt g/sveg Fartsreduksjon, utvidelse av 40-sone. Utvidet vegskulder/ sykkelfelt mot sør Dekkefornyelse opp til Hunndalen sentrum, 1,6 km. G/s-veg langs vestre side av Raufossvegen, 200 meter 0,1 0,2 Fv 0,8 Fv 2 4e Raufossvegen (Amsrudvegen Raufoss) 4f Odnesvegen - fv 151 (Hunndalen Viflat) 4g Odnesvegen - fv 151 (Viflat Tobru) Boliggate S. Islandsmoens veg 200 meter G/s-veg, 6 km med varierende standard. Telehiv. Alternativt, asfaltering av Arne Jenssveens veg, 150 m Ny g/s-veg Forsterkning/dekkefornyelse av svake/dårlige parseller. Dekkefornyelse av resten på sikt. g/s-veg OK, dekkefornyelse på sikt Fv Mangler g/s-veg Ca 1 km g/s-veg Fv 5 Fv Fv Fv (0,2) ,1 16

17 Øverbymarka Askimhagen Sandberg Askim Slåtsveen Aas Vardal aldershjem Hunn kirke Tennishall ridesenter Bassengparken Hovdetjernet Slalåm Hovdetoppen kirke st. unnselva Rådhuset Thon H H gård Stensrud Brattsveen F153 Aaslund HunndalenVardal u- Blomhaug F154 Lilleengen bru Brusvehagen Vardal idrettspark Brann og redning Brusveen Mustad fabrikker Kallerudhallen G.T.F. Kallerud Høgn i (HiG.) Sivesind Ås bru Åmot Hunnselva Lilleengen Kirkeby Nygard Topp Almsfeltet Avfallstomt KOPPERUD Engehaugen Sandli-Kildal Matisrud Kopperudmyrene F150 Hunnselva Gj øvikbanen Dalborgmarka GLT avfall Stensli Skoglundfeltet Kopperud FREDENG haugen Svart- Nordby Fruse Djupdalsbakken Rognstad Fredrikstad Beritknappen Dalborgen Øykåsen Vestby Kløvers Eng Breiskallbakken Holmstad Fjeldstad Åsstuen REISKALLEN Betong A/S VESTRE TOTEN RUTE 4 - del 1 GJØVIK OTEN idrettspark Eksisterende sykkelveg Eksisterende sykkelveg - behov for tiltak Sykling i kjørebane/fortau Sykling i kjørebane/fortau - behov for tiltak Behov for sykkelveg 17 M: 1:20000 Dato:

18 F155 Sebakk Ytterset Hommelstad Sagstugrenda Fagerlund Ringvold Grindstad Bostad Knapphaugen Øverbymarka Svenskemyra Lysløype Eikstuen Solhaug Vifladt Vesleelva Sjåheim ybekk Tobru Varde idr.plass Bybrua samfunnshus Vesleelva F148 Sagstuen Bybrua Samuelstad Brennbakkroa Ringen Engelstad Myrvold Betania Vesleelva Brennbakken Skjerven skog Østvold Brateng bru Skarpsno Midtslåtten Øverbymarka Ytterstuen Askimhagen Nerstue Slå Sandberg Askim Askimhaugen Bysetra Stensrud F153 H Tyli Brattsveen Brateng Vesleelva Tylikrysset Ås br Sønsteby F148 Bratenghøgda Sivesind Dalby RUTE 4 - del 2 Sandbakken Bjugstadhøiden Skonhovdhøgda Eksisterende sykkelveg Eksisterende sykkelveg - behov Skonhovdbakken for tiltak Sykling i kjørebane/fortau Sykling i kjørebane/fortau - behov for tiltak Behov for sykkelveg Bjugstad Amsrud 18 Almsfeltet M: 1:20000 Dato:

19 Rute 5 Øverby Nr. 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h Strekning Beskrivelse Hunnsvegen (Strandgata - Marcus Thranes gate Hunnsvegen (M. Thranes gate L. Skattums gate) Prost Bloms gt. (L. Skattums gt. Føllingstadsv.) Prost Bloms gt. (Føllingstads veg Øverbyvegen) Prost Bloms gate fra Øverbyvn og Ekornvegen til Vardal aldershjem Forbindelse til Øverbyvegen ved Vardal aldershjem Øverbyvegen (Vardal aldershjem Panoramavegen) Øverbyvegen (Panoramavegen Eiktunet) Tilstand Sykling i kjørebanen (fartsgrense 30 km/t) Fortau på begge sider. Sykling i kjørebanen (fartsgrense 30 km/t) Fortau mangler delvis mot nord, 250 m. Sykling i kjørebanen. Mangler fortau mellom Parkvn og Føllingstadsv mot sør, 250 m. Tiltak (behov) Vurdering av sykkelfelt/ bred vegskulder Veg Kostn. mill. kr Fv 0,1 Fortau/bred vegskulder Fv 0,5 Utvidet vegskulder/ sykkelfelt mot sør Fv 0,1 Sykling i kjørebanen. Trangt Fortau mot nord Fv 5 Sykling i kjørebanen, grusveg. Skrenten kan være en alternativ trase. G/s-veg, mangler delvis asfalt. Asfaltering 1 Asfaltering 0,1 Vanlig landeveg Ny g/s-veg 700 meter Fv 4 G/s-veg Fv 10,8 19

20 Løkken Skredderstuen Bjørnsveen ungdoms Bergstoppen Tranberg Tranberghallen Fredheim Berg (Internat) Eiktunet Nerby Solås Hunn kapell Sykehuset Innlandet tuen Buf etat Øverby Skistadion Torke Vardal aldershjem Sogstad ridesenter Tennishall Slalåm Musikk- v.g. Hovdetjernet stadion kirke CCMarten st. Slåtsveen Aas Hunn kirke Bassengparken Hovdetoppen unnselva Rådhuset Thon Hotel H gård Aaslund Hunndalen Vardal u- Blomhaug F154 Lilleengen bru Brusvehagen Vardal idrettspark Brann og redning Kallerud Brusveen Mustad fabrikker Kallerudhallen G.T.F. Høgn i (HiG.) s bru Åmot RUTE 5 Hunnselva Lilleengen Eksisterende sykkelveg Eksisterende sykkelveg - behov for tiltak Sykling i kjørebane/fortau Sykling i kjørebane/fortau Nygard - behov for tiltak Behov for sykkelveg 20 Kirkeby M: 1:15000 Dato:

21 Rute 6 Bråstad Strekning Nr. Beskrivelse 6a Strandgata (Hunnsvn. Welhavens gt.) 6b CC Engelandsodden (Welhavens gt Fishers veg) 6c Fischers veg (Engelandsvegen Trondhjemsvegen) 6d Trondhjemsvegen (Fischers veg Bråstadgutua) Tilstand Tiltak (behov) Veg Kostn. mill. kr Sykling i kjørebanen. Tosidig Nedsatt hastighet 0,1 fortau. Stort sett 6 m kjørebane. 9 m inkl. p- lommer v. Rundkiosken. G/s-veg Rv Kneik opp mot Fishers veg Sykling i kjørebanen 30-km sone 0,1 Sykling i kjørebanen, 2 km Fartsgrense vurderes Fv 0,2 Vegutvidelse for sykkelfelt, evt. ny g/s-veg (10) 0,4 21

22 F156 Bagerstuen Bråstad brua Monssveen Smedstuen Glomstadvika Bråstad elva Bråstadvika Stensjord Furusethvika Løkken Skredderstuen Tranberg Bjørnsveen ungdoms Tranberghallen Fredheim Berg Nerby Solås Hunn kapell Sykehuset Innlandet tadion Aas RUTE 6 Torke Vardal aldershjem Eksisterende sykkelveg Sogstad ridesenter Tennishall Bassengparken Sykling i kjørebane/fortau - behov for tiltak Hunn kirke Hovdetjernet Slalåm Musikk- v.g. Hovdetoppen stadion kirke unnse lva st. Rådhuset Thon Hotell H gård CCMarten Småbåt- Skibladnerbrygga havn 22 M: 1:15000 Dato:

23 Rute: Ring 1 Strekning Nr. Beskrivelse A1 Hadelandsvegen (Rambekk Ringvegen) A2 Alfarvegen (Ringvegen V. Totenveg) A3 Alfarvegen (V. Totenveg- Raufossvegen) A4 Mathias Topps veg (Raufossvegen Hovdetun) A5 Fastland og gate (Mathias Topps veg Jørgen Moes) Alternativ trase, Parkvegen (Mathias Topps veg Hunnsv) A6 Jørgen Moes (1) L. Skattumsgate (2) (Fastland Kiellands gate) A7 L. Skattumsgate og Føllingstadsveg (Kiellands gt. Trondhjemsv.) G/s-veg Tilstand Mye trafikk, bredt fortau, 30 km Ok, ny g/s-veg m. bruer g/s-veg, fortau, 30 km G/s-veg i dårlig forfatning Sykling i kjørebanen, til tider mye kantparkering (1) Rolig boliggate (2) Fortau mot øst. Delvis gangsti og bredt fortau mot vest. Sykling i kjørebanen/ på fortau. Uryddig trafikkbilde ved sykehuset. Fortau mot vest langs Føllingstadsv. Tiltak (behov) Veg Kostn. mill. kr Sykkelfelt/bred vegskulder 0,1 Forsterkning/dekkefornyelse 200 meter mv. Fv 0,3 Fortau, 150 m 0,3 Nedsatt fartsgrense vurderes Utvidet vegskulder/sykkelfelt vurderes 0,1 0,1 0,9 23

24 Løkken Tranberg Bjørnsveen ungdoms Tranberghallen Fredheim Berg Nerby Solås Hunn kapell Sykehuset Innlandet ion Torke Vardal aldershjem Sogstad ridesenter Tennishall Slalåm Musikk- v.g. Hovdetjernet stadion kirke CCMarten st. Småbåt- Skibladnerbrygga havn Aas Hunn kirke Bassengparken Hovdetoppen unnse Rådhuset Thon Hotell lva H gård F154 Brusvehagen Vardal idrettspark Brusveen Mustad fabrikker Høgn i (HiG.) mhaug Lilleengen bru Brann og redning Kallerud Kallerudhallen G.T.F. gravkapell Vikod camp Kirkeby illeengen folkehøg Viken Nygard RING 1 Eksisterende sykkelveg Eksisterende sykkelveg - behov for tiltak Sykling i kjørebane/fortau Topp Sykling i kjørebane/fortau - behov for tiltak Avfallstomt Rambekkvika M: 1:15000 Rambekk 24 Dato:

25 Rute: Ring 2 Nr. B1 B2 B3 Strekning Beskrivelse Rambekk, Balders veg, Vindingstad Gimlevegen mv. til Konglevegen (inkl. u.g. v/tryms veg) Kildalvegen, inkl. kryssing av Vestre Totenveg Tilstand Ok, g/s-veg, sykling i kjørebanen OK, g/s-veg Sykling i kjørebanen Kryssing i plan m. forhøyet gangfelt i 40 km sone Tiltak (behov) Siktutbedrende tiltak/tiltak på nedsiden Alternativt undergang, noe som anses som svært komplisert på det aktuelle stedet. Veg Kostn. mill. kr Fv 0,3 (7) B4 Tursti fra Vestre Totenveg til Bjørkebakken G/s-veg og boliggater Asfalt, noe grus Lys, 500 m 0,4 B5 Bjørkebakken Sykling i kjørebanen B6 Løkkevegen fra Bjørkebakken til Nygard stasjon g/s-veg med grusdekke og lys, 800 meter Evt. asfaltering 0,8 B7 B8 B9 Løkkevegen og Nygardsbakken til Småvegen Lilleengvegen til Stampevegen Lilleengvegen og Skolevegen til Vardal idrettspark Sykling i kjørebanen, noe fortau Oppmerking v. jernbaneovergang. G/s-veg, 300 meter Asfaltering 0,3 Sviktende fundamenter i bru Sykling i kjørebanen Ny gang og sykkelbru 2 B10 Fra Skolevegen ved Vardal idrettspark til Raufossvegen B11 Kryssing av Raufossvegen ved Vardal idrettspark. Brusvehagen B12 Brusvehagen M. Topps veg Ikke eksisterende veg Planfri kryssing G/s-veg Ikke eksisterende veg Ny g/s-veg, 220 m med tilpasning eks. veger Ny g/s-veg m/lys, 350 m Alternativt, bruk av eksisterende boliggater. 0,9 1,8 6,5 FV 154, Åsvegen, er en viktig tverrforbindelse mellom deler av nordbyen og Hunndalen. Denne kan inngå i en senere Ring 3. Tverrforbindelsen kan ikke sies å være tilrettelagt for syklister. 25

26 Skistadion Torke Vardal aldershjem Sogstad ridesenter Tennishall Slalåm Musikk- v.g. Hovdetjernet stadion kirke CCMarten st. Småbåt- Skibladnerbr havn Aas Hunn kirke Bassengparken B12 Hovdetoppen unnse Rådhuset Thon Hotell lva H gård ardal Blomhaug F154 Lilleengen bru B8 B10 B9 B11 Brusvehagen Vardal idrettspark Brann og redning Kallerud Brusveen Mustad fabrikker Kallerudhallen G.T.F. Høgn i (HiG.) gravkapell Hunnselva Lilleengen B7 B6 Kirkeby folkehøgs Viken Nygard B5 B4 Topp Avfallstomt Engehaugen KOPPERUD B3 Sandli-Kildal B2 B1 Rambekkvika Rambekk Vindingstad Matisrud Kopperudmyrene VINDING Nordby RING 2 Skoglundfeltet Eksisterende sykkelveger arka Eksisterende Stensli sykkelveger - behov for tiltak Sykling i kjørebane/fortau Sykling i kjørebane/fortau - behov for tiltak Behov for sykkelveg Kopperud FREDENG Svarthaugen Frusethenga Fruset Aktuell undergang Dalborgen Kløverstua 26 M: 1:15000 Dato:

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune KOMMUNEDELPLAN Hovedplan for sykkeltrafikk Region sør Tønsberg kontorsted Januar 2012 FORORD Å sykle er sunt, billig og miljøvennlig! Å sykle er individuell dør-til-dør transport, tilgjengelig for nesten

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025 Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Dato: 10.04.2015 1 Forord Farsund kommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Tilleggsutredning sykkeltransport i Miljøpakke Trondheim

Tilleggsutredning sykkeltransport i Miljøpakke Trondheim Tilleggsutredning sykkeltransport i Miljøpakke Trondheim Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Utrede styrket innsats til miljøvennlige transportformer, sikkerhets- og miljøtiltak

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Sykkelstrategi. for Bærum

Sykkelstrategi. for Bærum Sykkelstrategi for Bærum Revidert etter vedtak i formannskapet 22.06.2011 TU1UT TUInnledning TU2UT TU3UT TUFakta TU4UT TU5UT TUForslag TU6UT TUForslag TU7UT TUGjennomføringUT TU8UT TUKilder/fotoUT TPF

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Trafikkanalyse Grimstad sentrum

Trafikkanalyse Grimstad sentrum Trafikkanalyse Grimstad sentrum I GRIMSTAD KOMMUNE 513456 TRAFIKKANALYSE GRIMSTAD SENTRUM 18.05.2007 Arendal - Bergen Follo - Karasjok - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Lillehammer - Lyngdal - Molde

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

Superbuss i Trondheim

Superbuss i Trondheim Superbuss i Trondheim Vurdering av konsekvenser ved midtstilt busstrase trondheimsbussen 4.3.2011 www.multiconsult.no Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Superbusstrase i Trondheim Vurdering

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Gatebruksplan for Bodø sentrum

Gatebruksplan for Bodø sentrum Gatebruksplan for Bodø sentrum Nov 2013 3 FORORD Bypakke Bodø er vedtatt med en samlet ramme på 2.200 mill kroner for perioden fram mot 2020. Bypakka innebærer et betydelig løft for byens vei- og transportsystem,

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015

Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Vedleggshefte Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Innhold Side Del 1 Handlingsplan Vedlegg 1 Formannskapets vedtak i sak 173/12 3 Vedlegg 2 Mandat

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer