(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16H 7/04 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet: (86) Europeisk søknadsnr: (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet US US (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Fairfield Manufacturing Company, U.S. Route 2 South West Lafayette, IN 47903, USA (72) Oppfinner SCHOON, Benjamin, Warren, 8486 E 0N, Lafayette, IN 4790, USA DAMMON, James, R., 6237 St. Rd 43 North W. Lafayette, IN 47906, USA (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Smøresystem for rettvinklede drivanordninger som anvendes med nyttekjøretøyer (6) Anførte publikasjoner DE-A B1, EP-A B1, FR-A B1, US-A B1, US-B B1, US-A B1, US-A B1, US-A B1, US- B B1, US-A B1

2 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører en lagersmøreanordning ifølge krav 1, et nyttekjøretøy med hjuldrift ifølge krav 11, en fremgangsmåte for smøring av lagre ifølge krav 12 og en fremgangsmåte for å anvende en høyhastighetsmotor i et nyttekjøretøy ifølge krav 1. [0002] Denne oppfinnelsen blir anvendt for å smøre lagre som støtter opp et høyhastighets pinjongdrev - inngående drev - anordnet i et pinjonghus som letter bruk av en rettvinklet drivanordning - et reduksjonsgir - med nyttekjøretøyer. Området for oppfinnelsen er rettvinklede drivanordninger drevet av høyhastighetsmotorer for bruk i nyttekjøretøy. De rettvinklede drivanordningene - reduksjonsgirene - blir anvendt for eksempel i drivsystemer for nyttekjøretøyer, men kan også bli anvendt andre steder. [0003] Tradisjonelt har Skid-Steer -lastemaskiner, som er gjort verdenskjente av tilvirkere så som Bobcat og liknende, blitt drevet nesten utelukkende av hydraulikk. Skid-Steer er et registrert varemerke tilhørende Arts-way Manufacturing Co., Inc., et selskap fra Delaware. Bobcat er et registrert varemerke tilhørende Clark Equipment Company i New Jersey. [0004] Disse maskinene har tradisjonelt hatt bensin- eller dieseldrevne forbrenningsmotorer som driver en hydraulisk pumpe. Pumpen leverer vanligvis kraft til to uavhengig styrte hydrauliske motorer, én for hver side av maskinen. Utgangen fra hver motor driver et drivkjedehjul med to sett av drivtenner. Det ene settet av drivtenner driver et kjede som går til et forhjulsdrev og det andre settet av drevtenner driver et kjede som går til bakhjulsdrevet. Den hydrauliske pumpen leverer også kraft til løftefunksjoner og kraftuttak for utstyr som kan kobles til maskinen. US-patentet 4,70,449 viser bruk av to elektriske trekkmotorer. Figur 1 er en plantegning av et elektrisk drivsystem ifølge USpatentet 4,70,449, der et batteri 28 forsyner elektrisk kraft til to trekkmotorer 60, 64 som i sin tur er koblet 84 til et reduksjonsgir 82. Spesielt angir 449-patentet i spalte 4, linje og videre (oversatt): "en første trekkmotor 60 leverer drivkraften til venstre side av kjøretøyet og en andre trekkmotor 64 leverer drivkraften til en høyre side av kjøretøyet 66. Både den første trekkmotoren 60 og den andre trekkmotoren 64 er drevet av en batteripakke 28. Tilsvarende er trekkmotoren 64 koblet til en reduksjonsgirenhet 82 gjennom en kobling 84. Reduksjonsgirenheten griper inn i et kjede 86 som i sin tur griper inn i et høyre bakre drev 74 og et venstre fremre drev 90, som henholdsvis er koblet til hjul 14a og 14b via aksler 92 og 94. Som en vil forstå styres trekkmotoren 60 uavhengig av trekkmotoren 64 slik at hjulene 14c, 14d kan drives med en annen hastighet enn hjulene 14a og 14b for differensialstyring.". [000] US-patent 4,70,449 m.fl. viser bruk av to elektriske trekkmotorer. Motorene er ikke identifisert ved type i Christianson m.fl. som hverken likestrømsmotorer eller vekselstrømsmotorer. Motorene er imidlertid nødt til å være elektriske likestrømsmotorer ettersom de er styrt av en anordning identifisert i 449-patentet til Christianson, nemlig en EV

3 SCR Controller fra General Electric, som er konstruert for å styre likestrømsmotorer. Styringsenheten EV 1 SCR Controller fra General Electric beskriver bruk av likerettere for å pulsere kraft til likestrømsmotorer, og har ingen mekanismer for styring av vekselstrømsmotorer. [0006] En kopi av den tekniske litteraturen for EV 1 SCR Controller er vedlagt her i et "Information Disclosure Statement" og angir at bruksområdet til styringsenheten er for styring av likestrømsmotorer. I tillegg er EV 1 SCR Controller identifisert i US-patentet 4,26,337, der den blir anvendt for å styre en likestrømsmotor 92. [0007] Videre har styringsenheten EV 1 SCR Controller blitt anvendt i en rekke forskjellige biler (elektriske kjøretøy) sammen med likestrømdrevne, serieviklede motorer, som leverer høy strøm og høyt dreiemoment ved lave turtall. [0008] Likestrømdrevne trekkmotorer har i den senere tid vært anvendt i gaffeltrucker og tilsvarende kjøretøy. Forbrenningsmotorer er ikke foretrukket i slike anvendelser fordi en forbrenningsmotor genererer null dreiemoment ved null motorhastighet (RPM) og har sitt maksimale dreiemoment senere i sitt arbeidsområde. Forbrenningsmotorer krever i alminnelighet et variabelt utvekslingsforhold mellom motor og hjul for å tilpasse motorhastigheten til de kjørehastigheter og belastninger som møtes. En clutch må være tilveiebragt slik at motoren mekanisk kan kobles fra hjulene når kjøretøyet stanser. Videre forekommer det en viss sluring av motoren i forhold til drivverket ved igangsetting etter en stopp. Likestrømdrevne elektriske trekkmotorer genererer betydelig dreiemoment ved null turtall og kan således kobles direkte til hjulene. Vekselstrømsmotorer, hydrauliske motorer og pneumatiske motorer genererer også dreiemoment ved null turtall. [0009] Selv om betegnelsen trekkmotor vanligvis blir anvendt i forbindelse med en likestrømsmotor, kan betegnelsen også bli anvendt i forbindelse med vekselstrømsmotorer. I tillegg blir betegnelsen trekkmotor anvendt for å beskrive enhver motor, uansett type, som blir anvendt for å levere dreiemoment og kraft til et kjøretøys hjul, belter etc. [00] I små nyttekjøretøyer og liknende anordninger er plass et viktig hensyn i utformingen av kjøretøyet. Det er derfor ønskelig å anvende en liten motor, eksempelvis elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk, som er i stand til å levere nødvendig dreiemoment og effekt under alle driftsforhold. Dersom en elektrisk motor blir anvendt, kan den være en vekselstrømsmotor eller den kan være en likestrømsmotor. [0011] For en gitt kraft er i alminnelighet elektriske høyhastighetsmotorer mindre i størrelse, lettere i vekt og billigere enn lavhastighetsmotorer. For en gitt kraft er som regel vekselstrømsmotorer mindre enn likestrømsmotorer. [0012] Det er sterkt ønskelig å spare plass, vekt og kostnader i drivverket til et nyttekjøretøy ved å anvende en høyhastighetsmotor, slik at plassen kan bli benyttet til batterier, styringer eller andre komponenter. Det er videre sterkt ønskelig å spare plass, vekt og kostnader i drivverket til et nyttekjøretøy eller et tilsvarende kjøretøy ved å

4 anvende en høyhastighetsmotor. Plass kan dermed spares til andre komponenter av kjøretøyet, men dersom dette gjøres er det nødvendig å avlede store mengder varme fra støttelagre til pinjongaksler. Pinjongakselen kan rotere med et turtall på rpm eller mer avhengig av anvendelsen. Ved disse rotasjonshastighetene blir det generert betydelig varme i lagrene. En høyhastighetsinngang til en liten elektrisk motor i kombinasjon med et rettvinklet reduksjonsgir sparer plass samtidig som krav til dreiemoment- og effektytelse oppfylles. [0013] Tidligere har eksterne eller interne oljepumper vært anvendt i reduksjonsgir for å smøre lagre som støtter aksler og tannhjul som roterer med høy rotasjonshastighet. Disse anordningene er drevet av én av akslene inne i girhuset eller girinnkapslingen. Selv om tilfredsstillende ytelse har vært oppnådd med de akseldrevne oljepumpene, er flere deler nødvendig for å få smurt lagrene for høyhastighetsakselen. Aksler med høyere hastighet genererer mer varme som må ledes bort. Eksterne pumper krever gjennomføringer gjennom pumpeinnkapslingen for å bringe olje til lagre og tannhjul. [0014] US-patentsøknaden , innlevert 6. april 06, anvender en oljekaster og har samme eier som den foreliggende patentsøknaden. En lagersmøreanordning som inkluderer en utgangsakselbærer inneholdt i et girhus er vist og krevet beskyttelse for. Utgangsakselen sitter delvis inne i utgangsakselbæreren og øvre og nedre lagre støtter opp utgangsakselen. Utgangsakselbæreren inkluderer en første kanal for å fange opp smørefluid som er slynget ut av en oljekaster. Den første kanalen står i smørefluidkommunikasjon med det øvre lagret som pumper smørefluidet gjennom lageret og inn i en øvre passasje som ender i en åpning som smørefluidet strømmer ut gjennom. [001] US-patentet,887,678 viser en smøreanordning for aksellagre som inkluderer en kanal som strekker seg radielt utover og skrått nedover i retning mot aksellageret. USpatentet 6,439,8 viser en sentrifugalkompressor med en smøreslynger. US-patentet 6,698,762 viser en aksel til en roterende anordning med oljekasterspor. US-søknadspublikasjonen US 03/ A1 viser en plateformet oljekasterenhet. US-patentsøknadspublikasjonen US 06/04838 A1 viser en integrert eksentrisk svinghjulskaster. [0016] Det generiske dokumentet DE A viser en lagersmøreanordning. Denne anordningen viser et girhus med en indre andel og et smørefluidreservoar i denne. Videre tilveiebringes en oljekaster, en pinjongaksel, et pinjongakselhus og et lager for å støtte opp nevnte pinjongaksel inne i nevnte pinjongakselhus. Oljekasteren er imidlertid ikke veldig virkningsfull. [0017] EP A1 viser en lagersmøreanordning for en roterende maskin. Anordningen omfatter en roterbar aksel roterbart opplagret av et rullelager, og en oljemottakende andel som mottar smøreolje samlet opp av en oppsamlingsstruktur. Oljen i den oljemottakende andelen blir suget inn av en sugestuss og blir ført til det indre av den roterbare akselen gjennom en første passasje. Deretter strømmer oljen tilbake

5 gjennom en andre passasje og inn i lageret. Oljeforsyningsdyser er dannet i den roterbare akselen slik at oljen blir forsynt til lageret av pumpevirkningen fra oljeforsyningsdysene når den roterbare akselen roterer. Konstruksjonen er totalt forskjellig fra den som er gjenstand for oppfinnelsen. [0018] US A er rettet mot et drivsystem for en differensialstyrt laster omfattende et par av uavhengige girinnkapslinger forbundet av et plateelement i en avstand fra hverandre. Girinnkapslingene omslutter kjede og kjededrivhjul for lasteren og har akselhusene stående utover fra sine ytre sidevegger. Et par av reduksjonsgirinnretninger er montert på de indre sideveggene i girinnkapslingene for å levere en drivkraft til de fremre og bakre akseltappene ved reduserte hastigheter. Reduksjonsgirinnretningen innbefatter en forbedret bremseanordning som inkluderer en sirkulær trommel festet til reduksjonsgiret, et fleksibelt bånd omspunnet rundt trommelen og en eksentrisk kamaksel for aktivering av bremseanordningen. Til reduksjonsgirinnretningen er det koblet et par av hydrostatiske motorer med utgående akseler som står inn i den ytre innkapslingen til reduksjonsgirinnretningene. Hver av de utgående akslene har en avsmalnet form og terminerer i en gjenget ende for å lette innfesting av pinjongdrevet. [0019] Ingen av motholdene over tilveiebringer smøring av pinjongaksellagre i et rettvinklet reduksjonsgir ved hjelp av en oljekaster, en pinjongaksel og et pinjongakselhus innrettet for bruk i et nyttekjøretøy. [00] Ingen av motholdene over beskriver et rettvinklet reduksjonsgir som inkluderer et oljekasterbasert smøresystem i forbindelse med et nyttekjøretøy. [0021] En lagersmøreanordning i et rettvinklet reduksjonsgir omfatter trekkene ifølge krav 1. Idéene og konstruksjonen som vil bli vist her kan bli anvendt i et reduksjonsgir, uansett om det angis å være et rettvinklet reduksjonsgir eller ikke. En oljekaster, en roterende pinjongaksel, et pinjongakselhus og lagre for å støtte opp pinjongakselen inne i pinjongakselhuset samvirker i å levere en kontinuerlig forsyning av olje til lagrene. Pinjongakselen inkluderer første og andre radielt og aksielt løpende kanaler derigjennom som forsyner olje fra en fordypning i den fremre enden av pinjongakselen til lagrene. Olje blir slynget fra reservoaret inn i fordypningen i den roterende pinjongakselen, der den presses av sentrifugalkraften utover i den sylindriske fordypningen og presses av sentrifugalkraften gjennom de radielt og aksielt løpende kanalene til et oljeforsyningskammer dannet av den roterende pinjongakselen, akselhuset og lagrene. Koniske rullelagre pumper oljen fra oljeforsyningskammeret tilbake til oljereservoaret. Oljekanaler i akselhuset muliggjør retur av olje fra det første lagersettet mens det andre lagersettet returnerer oljen direkte til reservoaret. På denne måten frembringes et meget kompakt og effektivt reduksjonsgir med en akseldrevet oljekaster som er kompakt og minimerer antallet nødvendige deler. [0022] En fremgangsmåte for smøring av lagre som støtter opp en aksel i en girboks er vist og omfatter trinnene ifølge krav 12.

6 1 2 3 [0023] Den rettvinklede drivanordningen beskrevet her er spesielt nyttig i et nyttekjøretøy. Kjøretøyet inkluderer trekkene ifølge krav 11. [0024] En annen fremgangsmåte for å anvende en høyhastighetsmotor i et nyttekjøretøy er vist. Fremgangsmåten inkluderer trinnene ifølge krav 1. [002] Ettersom fremskritt innen elektrisk motorteknologi har muliggjort mer ytelse til en lavere kostnad kan det være aktuelt å erstatte hydrauliske systemer med elektriske systemer. Elektriske motorer roterer typisk med mye høyere turtall enn hydrauliske motorer, spesielt de som er egnet for differensialstyrte lastere. Det er ønskelig å minimere størrelsen til drivverkskomponentene for å maksimere den tilgjengelige plassen til batterier og styringer. Kjøretøyet beskrevet her kan anvende nikkel-metallhydridbatterier, litium-ion-batterier, litium-ion-polymer-batterier eller blybatterier, eller annen batteriteknologi. [0026] Selv om ett eksempel på oppfinnelsen som er beskrevet her anvender vekselstrømdrevne elektriske høyhastighetsmotorer, må det forstås at oppfinnelsen også kan bli anvendt med likestrømdrevne elektriske høyhastighetsmotorer, hydrauliske høyhastighetsmotorer og pneumatiske høyhastighetsmotorer. [0027] I ett eksempel er inngangen til girboksen et forskjøvet spiraltannhjul drevet av en pinjong. Et solhjuldrev gir innmating til planettrinnet. Planethjulsett tilveiebringer dreiemomentmultiplisering i kompakte pakker. Utgangen fra girboksen er en bærer med et planetreduksjonsgir som inkluderer et stasjonært kronhjul. Girboksinnkapslingen inkluderer et kronhjul som er et reaksjonshjul og står i inngrep med et planethjulsett med tre hjul. Bæreren i planethjulsettet inkluderer et kilespor som står i inngrep i en utgående kileaksel. [0028] Den forskjøvne reduksjonen i girboksen er et viktig aspekt ved oppfinnelsen ettersom den gjør at de elektriske motorene kan bli plassert ved siden av hverandre. Bruk av elektriske motorer muliggjøres her av forskyvningen av girboksen. På denne måten kan motorene for venstre og høyre side bli montert ved siden av hverandre uten konflikt samtidig som en fortsatt maksimerer plassen tilgjengelig for andre komponenter, så som batterier og styringer. [0029] I et annet eksempel kan den forskjøvne girboksen være orientert annerledes - dvs. rotert 180 grader - med motorene ved siden av hverandre. Selv om dette eksempelet kan gjøre det mulig å redusere kjøretøyets bredde, kan det også resultere i at kjøretøyets lengde må økes. Som et annet alternativ kan dette eksempelet bli anvendt for å drive én av hjulakslene direkte. [00] Et nyttekjøretøy med hjuldrift inkluderer en ramme og to vekselstrømdrevne elektriske høyhastighetsmotorer anordnet ved siden av hverandre for å drive kjøretøyet. En vekselstrømsdriver med variabel frekvens blir anvendt for å regulere hastigheten til motorene og således for å styre retningen til og dreiningen av nyttekjøretøyet. I stedet for vekselstrømdrevne høyhastighetsmotorer kan likestrømdrevne høyhastighetsmotorer,

7 hydrauliske høyhastighetsmotorer og/eller pneumatiske høyhastighetsmotorer bli anvendt. [0031] Hver vekselstrømsmotor har en utgang som driver et forskjøvet planetreduksjonsgir. Hvert av de forskjøvne planetreduksjonsgirene er påmontert den elektriske motoren eller en annen type motor og inkluderer en utgangsbærer koblet til en utgående aksel. Hver utgående aksel inkluderer første og andre kjededrivhjul som driver kjeder koblet til aksler som driver henholdsvis for- og bakhjulene. Hvert av de forskjøvne planetreduksjonsgirene muliggjør bruk av plassbesparende vekselstrømdrevne elektriske høyhastighetsmotorer med forholdsvis lavt dreiemoment - eller andre motorer med tilsvarende ytelsesegenskaper - med tilhørende store hastighetsreduksjoner. Reduksjonsgir gjør det mulig å generere tilstrekkelig dreiemoment ved kjøretøyets hjul. Det skal understrekes at ytterligere anvendelser i tillegg til nyttekjøretøy også er mulig. [0032] I et eksempel på oppfinnelsen omfatter et drivsystem for et nyttekjøretøy to vekselstrømdrevne elektriske motorer - eller andre høyhastighetsmotorer med tilsvarende ytelsesegenskaper - som hver har et akseldrevet pinjongdrev. Mellomsittende tannhjul griper inn i de akseldrevne pinjongdrevene, som i sin tur driver planetgir. Hvert av planetreduksjonsgirene inkluderer et utgangskilespor og hvert av utgangskilesporene er aksielt linjeført med hverandre. [0033] I et eksempel på oppfinnelsen inkluderer en fremgangsmåte for å anvende en elektrisk høyhastighetsmotor - eller hydrauliske, pneumatiske eller likestrømdrevne høyhastighetsmotorer - i et nyttekjøretøy det trinn å orientere motorene, som har akseldrevne pinjongdrev, ved siden av hverandre slik at deres akseldrevne pinjongdrev befinner seg på motsatte sider av kjøretøyet. Deretter blir de forskjøvne planetreduksjonsgirene anordnet i inngrep med de akseldrevne pinjongdrevene. Hvert av planetreduksjonsgirene inkluderer et tannhjul drevet av det akseldrevne pinjongdrevet. Tannhjulet drevet av de akseldrevne pinjongdrevene inkluderer en akseldel dannet som et andre pinjongsolhjul som driver et planethjulsett og bærer. Planethjulsettene reagerer mot et kronhjul i huset til planetreduksjonsgiret. Bæreren i planetreduksjonsgiret inkluderer en sporet utgang. Hver av de de sporede utgangene ligger på samme akse som den andre sporede utgangen som befinner seg på den andre siden av kjøretøyet. Videre inkluderer fremgangsmåten å drive en utgående aksel koblet til den sporede utgangen fra bæreren i planetreduksjonsgiret. Endelig inkluderer fremgangsmåten å drive kjøretøyets hjulaksler, med kjeder. [0034] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å spare motorplass i et nyttekjøretøy, campingkjøretøy og liknende samtidig som høyt dreiemoment blir levert til kjøretøyets hjul og dekk. [003] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe et planetreduksjonsgir i et nyttekjøretøy, campingkjøretøy og liknende som muliggjør bruk av en mindre, lettere

8 høyhastighetsmotor samtidig som høyt dreiemoment blir levert til kjøretøyets hjul og dekk. [0036] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe et planetreduksjonsgir i et nyttekjøretøy, campingkjøretøy og liknende som muliggjør bruk av en mindre, lettere høyhastighetsmotor valgt fra gruppen bestående av vekselstrømsmotorer, likestrømsmotorer, hydrauliske motorer og pneumatiske motorer. [0037] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe et planetreduksjonsgir i et nyttekjøretøy, campingkjøretøy og liknende som muliggjør bruk av en mindre, lettere vekselstrømdrevet elektrisk høyhastighetsmotor samtidig som høyt dreiemoment blir levert til kjøretøyets hjul og dekk. [0038] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe et effektivt planetreduksjonsgir for bruk i et nyttekjøretøy, campingkjøretøy og liknende. [0039] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å muliggjøre to forskjøvne elektriske motorer i et nyttekjøretøy, campingkjøretøy og liknende ved hjelp av to forskjøvne planetreduksjonsgir. [0040] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å anvende vekselstrømsdrevne høyhastighetsmotorer i et nyttekjøretøy, campingkjøretøy eller liknende. [0041] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe en fremgangsmåte for å anvende to elektriske høyhastighetsmotorer. [0042] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe forskjøvne planetreduksjonsgir for bruk i kombinasjon med høyhastighetsmotorer for effektiv bruk av plass i et nyttekjøretøy. [0043] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe forskjøvne planetreduksjonsgir for bruk i kombinasjon med vekselstrømdrevne elektriske motorer for effektiv generering av dreiemoment ved hjulene til et nyttekjøretøy. [0044] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe rettvinklede planetreduksjonsgir i kombinasjon med høyhastighetsmotorer for effektiv bruk av plass i et nyttekjøretøy. [004] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe rettvinklede planetreduksjonsgir for bruk i kombinasjon med vekselstrøm elektrisk motorer for effektiv generering av dreiemoment ved hjulene til et nyttekjøretøy. [0046] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe rettvinklede planetreduksjonsgir som anvender en oljekaster for å smøre lagre som gir støtte for en pinjongdrevaksel. Pinjongdrevakselen inkluderer en fordypning og gjennomgående kanaler som kommuniserer med et første kammer for forsyning av olje til lagrene. Et andre kammer returnerer olje gjennom et pinjonghus tilpasset for retur av olje til reservoaret i hovedhuset. [0047] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe et rettvinklet reduksjonsgir med første og andre kamre for smøring av pinjongaksellagrene.

9 [0048] Det er et mål med foreliggende oppfinnelse å tilveiebringe et nyttekjøretøy med kompakte rettvinklede reduksjonsgir med motorer orientert i lengderetningen som muliggjør tett plassering av kjøretøyets rammevanger (side rails). [0049] Disse og andre mål med oppfinnelsen vil best forstås ved å henvise til den korte beskrivelsen av tegningene, beskrivelsen av oppfinnelsen og kravene som følger nedenfor. Figur 1 er en plantegning av et kjent differensialstyrt kjøretøy drevet av to likestrømsdrevne trekkmotorer; Figur 2 er en plantegning sett ovenfra av nyttekjøretøyet som illustrerer to vekselstrømsmotorer anordnet ved siden av hverandre, som hver har et forskjøvet planetreduksjonsgir som driver en respektiv utgående aksel; Figur 2A er en forstørret andel av figur 2 som illustrerer en del av kjøretøyets venstre side; Figur 2B er en forstørret andel av figur 2A som illustrerer reduksjonsgiret og den utgående akselen; Figur 2C en splittegning av inngangen til reduksjonsgiret, reduksjonsgiret og den utgående akselen; Figur 2D er en perspektivtegning av bæreren og den utgående akselen; Figur 2E er en perspektivtegning av det forskjøvne, hastighetsreduserende planetreduksjonsgiret; Figur 3 er et blokkdiagram av fremgangsmåten for å anvende vekselstrømdrevne elektriske høyhastighetsmotorer med forskjøvne planetreduksjonsgir; Figur 4 er en plantegning sett ovenfra av nyttekjøretøyet som illustrerer to vekselstrømsmotorer i forbindelse med to rettvinklede drivanordninger; Figur 4A er et tverrsnitt av én av de rettvinklede drivanordningene og motor; Figur 4B er en perspektivtegning av én av de rettvinklede drivanordningene; Figur 4C er en perspektivtegning av pinjongakselhuset; Figur 4D en profil av pinjongakselhuset; Figur 4E er et tverrsnitt av pinjongakselhuset tatt langs linjen 4E-4E i figur 4D; Figur 4F er et tverrsnitt av pinjongakselhuset tatt langs linjen 4F-4F i figur 4D; Figur 4G en forstørrelse av en andel av figur 4A; Figur 4H er en forstørret betraktning tilsvarende figur 4F, med pinjongakselen og lagrene innsatt; Figur 4I er en perspektivtegning av pinjongakselen og spiralkjeglepinjongen; Figur 4J er en tegning sett ovenfra av pinjongakselen og spiralkjeglepinjongen; Figur 4K er en tegning av den fremre enden av pinjongakselen og spiralkjeglepinjongen; Figur 4L er et tverrsnitt av girinnkapslingen som illustrerer spiralkjeglepinjongen og spiralkjeglehjulet;

10 9 Figur et prosessflytdiagram for smøring av lagre som støtter opp en pinjongaksel i et pinjongakselhus, og Figur 6 et prosessflytdiagram for bruk av høyhastighetsmotorer i et nyttekjøretøy med rettvinklede planetreduksjonsgir [000] Tegningene vil best forstås ved å henvise til beskrivelsen av oppfinnelsen og kravene nedenfor. [001] Figur 2 er en tegning 0 sett ovenfra av nyttekjøretøyet som illustrerer to vekselstrømdrevne elektriske motorer 1, 2 anordnet ved siden av hverandre, der hver har et forskjøvet planetreduksjonsgir 3, 4 som driver en respektiv utgående aksel 8, 214. Selv om henvisningstallene 1, 2 refererer til vekselstrømdrevne elektriske høyhastighetsmotorer, må det forstås at andre typer høyhastighetsmotorer også kan bli anvendt, så som likestrømsmotorer, hydrauliske motorer og pneumatiske motorer. [002] Nyttekjøretøyet inkluderer en ramme, 6,, 21 for å støtte kjøretøykomponenter. Som illustrert i figur 2 sitter siderammestrukturen på venstre side side av kjøretøyet og siderammestrukturen 6 sitter på høyre side av nyttekjøretøyet. De to siderammestrukturene, 6 er vist i snitt i figur 2, figur 2A og figur 2B. [003] Siderammestrukturen støtter en første kjededrevet hjulaksel 2. Et kjedehjul 2S er dannet som en del av hjulakselen 2 eller kan alternativt være et separat kjedehjul påmontert eller festet til hjulakselen 2. Siderammestrukturen støtter også den utgående akselen 8 fra planetreduksjonsgiret 3. [004] Den utgående akselen 8 inkluderer to kjedehjul 8S som er identiske. Kjedehjulene 8S kan være en integrert del av akselen 8 eller de kan være festet separat til akselen. Et metallkjede 2 står i inngrep med kjedehjulene 2S og 8S og kommuniserer effekt og dreiemoment mellom disse. Reduksjonsforholdet mellom kjededrivhjulet 8S på den utgående akselen og det drevne kjedehjulet 2S er omtrent 2,- :1, slik at for hver omdreining av den utgående akselen 8 vil det fremre kjedehjulet 2S og hjulakselen 2 rotere fra 0,4 til 0,2 av en omdreining. Reduksjonen i hastigheten til det drevne kjedehjulet 2S resulterer i en tilhørende økning i dreiemoment for en gitt påført kraft. [00] Som kan sees i figurene 2 og 2B er den utgående akselen 8 forsynt med kilespor og er koblet til en sporet utgang 2T fra bæreren 2 i planetreduksjonsgiret 3. Siderammestrukturen støtter også den andre kjededrevne hjulakselen 212. Kjedehjulet 212S er dannet som en del av hjulakselen 212, eller kan alternativt være et separat kjedehjul påmontert eller festet til hjulakselen 212 for å drive et bakhjul 212A. [006] Metallkjedet 211 står i inngrep med kjedehjulene 212S og 8S og kommuniserer effekt og dreiemoment mellom disse. Reduksjonsforholdet mellom kjededrivhjulet 8S på den utgående akselen og det drevne kjedehjulet 212S er omtrent 2.-:1, slik at

11 1 for hver omdreining av den utgående akselen 8 vil det bakre kjedehjulet 212S og hjulakselen 212 kun rotere fra 0,4 til 0,2 av en omdreining. Reduksjonen i hastigheten til det drevne kjedehjulet 212S resulterer i en tilhørende økning i dreiemoment for en gitt påført kraft. [007] Tilsvarende er oppbygningen og virkemåten til de drevne kjedehjulene 216S, 217S, akslene 216, 217, for- og bakhjulene 216A, 217A, kjedehjulene 214S, akselen 214 og kjedene 213, 21 på høyre side og i den høyre rammen 6 identisk med den venstre siderammestrukturen og rammen. Reduksjonsforholdet mellom kjededrivhjulet 214S på den utgående akselen og de drevne kjedehjulene 216S, 217S er det samme som for venstre side av kjøretøyet, nemlig omtrent 2.-:1. [008] En hastighetsreduksjon på omtrent 2.-:1 som beskrevet over kommer i tillegg til hastighetsreduksjonen fra planetreduksjonsgirene 3, 4, som vil bli beskrevet nærmere her. Vekselstrømsmotorene 1, 2 sitter ved siden av hverandre og har utgangsaksler 221S, 222S med pinjongdrev 221, 222 for å drive to forskjøvne planetreduksjonsgir 3, 4 for å bevirke til hastighetsreduksjon og økt dreiemoment. Alternativt et spiralpinjongdrev 221H og et drevet spiraltannhjul 223H. [009] Dreiemoment ved full belastning for en elektrisk motor er i alminnelighet definert som følger: Dreiemoment (fot - pund) = x effekt (hk) / turtall 2 3 [0060] For en gitt kraft er i alminnelighet elektriske høyhastighetsmotorer mindre i størrelse, lettere i vekt og billigere enn lavhastighetsmotorer. For en gitt kraft er i alminnelighet vekselstrømsmotorer mindre enn likestrømsmotorer. For en gitt kraft er i tillegg vekselstrømsmotorer mindre enn likestrømsmotorer. [0061] Bruk av planetreduksjonsgir 3, 4 med vekselstrømsmotorer 1, 2 sparer plass. Som angitt tidligere kan motorene være hydrauliske, pneumatiske eller likestrømsmotorer. Reduksjonsgirene 3, 4 er omtrent cm (8 tommer) i diameter og omtrent 14 cm (, tommer) dype, og opptar et volum fra omtrent 4916 kubikkcentimeter (0 kubikktommer). [0062] Figur 2A er en forstørret andel 0A av figur 2 som illustrerer en andel av venstre side av kjøretøyet, og figur 2B er en ytterligere forstørrelse av en andel 0B av figur 2A som illustrerer reduksjonsgiret 3 og pinjongen 221 på den utgående akselen 221S mer detaljert. [0063] Med henvisning til figurene 2A og 2B er vekselstrømsmotorene 1, 2 styrt av en driver med variabel frekvens (ikke vist) for å styre hastigheten til motorene. Vekselstrømsmotorene er fortrinnsvis trefasemotorer. Hvert av de forskjøvne planetreduksjonsgirene 3, 4 inkluderer et hus med et påmontert kronhjul 224. Kronhjulet 224 er innestengt mellom andeler 3, 3A av reduksjonsgirhuset. Tetninger 224S hindrer lekkasje av smøremiddel fra inne i girhuset.

12 [0064] Hvert av planetreduksjonsgirene 3, 4 inkluderer en bærer 2 med planethjul 22, 226, 229 i inngrep med kronhjulet 224 og et utgangskilespor 2T. Selv om det illustrerte planetreduksjonsgiret har tre planethjul, kan et hvilket som helst rimelig antall planethjul bli anvendt. Hvert av planetreduksjonsgirene inkluderer et tannhjul 223 med tenner 223T drevet av pinjongdrevet 221 på den utgående akselen 221 fra vekselstrømsmotoren 1. Tannhjulet 223 drevet av pinjongdrevet 221 på den utgående akselen 221S fra vekselstrømsmotoren 1 inkluderer en akseldel som danner et solhjul 227 med fortanning 227T. [006] Solhjulet eller -pinjongen 227 står i inngrep med tre planethjul 22, 226 og 229 som hvert naturligvis har en fortanning 22T, 226T og 229T som griper inn i kronhjulet 224. Kronhjulet 224 strekker seg rundt den innvendige periferien i girboksen. Hver av kjededrivakslene 8, 214 har et kilespor 8T som griper inn i utgangskilesporet 2T i bæreren 2, som vises best i figur 2B. Planetreduksjonsgirene 3, 4 bevirker en hastighetsreduksjon innenfor et tilnærmet område mellom -:1. Det vil si at for hver omdreining av de inngående pinjongdrevene 221, 222 vil bæreren 2 rotere fra 1/ til 1/ av en omdreining. Andre hastighetsreduksjoner forutsettes å være mulig. Kjededrivhjulene 8S, 214S i kombinasjon med hjulakseldrevene 2S, 212S, 216S og 217S bevirker en hastighetsreduksjon innenfor et tilnærmet område fra 2,-:1. Det vil si at for hver hele omdreining av kjededrivhjulet 8S vil hjuldrevene 2S, 212S rotere fra 0,4 til 0,2 av en omdreining. Andre hastighetsreduksjoner forutsettes å være mulig. Siden dreiemoment er omvendt proporsjonalt med akselens rotasjonshastighet vil dreiemomentet øke når hastigheten avtar. [0066] Andre hastighetsreduksjoner er selvsagt mulige avhengig av ønsket dreiemoment på hjulet og kjørehastighet for maskinen, tatt hensyn til laster, skråstillinger og andre variabler. Bruk av den forskjøvne hastighetsreduksjonsanordningen vist her muliggjør effektiv bruk av plass og gir det samme dreiemomentet på hjulet med mindre inngående dreiemoment levert av den elektriske høyhastighetsmotoren. Virkningsgraden til den forskjøvne hastighetsreduksjonsanordningen er omtrent 9% ved merkelast. [0067] Bruk av den forskjøvne hastighetsreduksjonsanordningen og elektriske motorer muliggjør bruk av lette, elektriske høyhastighetsmotorer som er mindre i diameter og mater ut lavere dreiemoment enn langsommere, tyngre og større motorer, det være seg vekselstrømsmotorer eller likestrømsmotorer. Besparelsene i form av plass, vekt og penger som oppnås ved å anvende de forskjøvne planetreduksjonsgirene med høyhastighetsmotorer er betydelig. Bruk av planetreduksjonsgir gir en stabil overføring av kraft med en dreiemomentøkning som er omvendt proporsjonal med hastighetsreduksjonen. Planetreduksjonsgirene ifølge foreliggende oppfinnelse veier omtrent 4 kg (0 pund), men kan variere i vekt avhengig av materialene som anvendes, så som stål, rustfritt stål eller aluminum. Tannhjulene 223, 22, 226, 229 og bæreren 2 er laget av stål eller rustfritt stål. Aluminum kan bli anvendt i girbokshuset 3, 3A dersom en

13 ønsker ekstremt lett vekt. Den lave vekten til reduksjonsgiret, som har et volum på omtrent 4916 kubikkcentimeter (ca. cm i diameter og 14 cm dyp), i kombinasjon med lette vekselstrømsmotorer resulterer i en kompakt billig anordning når de plasseres ved siden av hverandre som illustrert i figur 2. [0068] Vekselstrømdrevne elektriske motorer 3, 4 er vannkjølte motorer og drives ved 7000 til 8000 omdreininger per minutt (RPM). Ved omtrent 700 RPM mater den elektriske trefasemotoren ut et dreiemoment på omtrent Nm (14,7 ft-lbs), som tilsvarer omtrent 1,4 kw (21 hestekrefter). Det maksimate startdreiemomentet er omtrent 4,4 Nm (77 ft-ibs). Motorene som skal anvendes er omtrent 3, cm lange og cm i diameter, og har et volum på omtrent kubikkcentimeter. [0069] Figur 2C er en splittegning 0C av inngangen til reduksjonsgiret 221T, reduksjonsgiret 3 og den utgående akselen 8. Som kan sees i figurene 2B og 2C er solhjulet 227 understøttet av lagre 223B og 227B. Bruk av tannhjulet 223 gjør at planetreduksjonsgiret kan forskyves, siden det drives av pinjongen 221 som sitter på akselen 221S til den elektriske motoren. Tre planethjul 22, 226 og 229, og nærmere bestemt deres fortanninger 22T, 226T og 229T, står i inngrep med solhjulfortanningen 227T og kronhjulet 234 og dets fortanning 234T. [0070] Planethjulene 22, 226 og 229 er understøttet av lagre (dvs. 23B) og er festet til bæreren av pinner. Se for eksempel pinnen 23 i figurene 2A og 2B. Pinnen 22P hindrer pinnen 23 i å bevege seg inne i bæreren 2 og holder således tannhjulet 22 på plass. Tannhjulet 22 og de andre planethjulene kan selvfølgelig rotere fritt, men de er stivt festet på bæreren og overfører rotasjonsbevegelse til bæreren 2. Henvisningstall 22A angir inngrep mellom planethjulfortanningen 22T og kronhjulfortanningen 224T. Som kan sees i figur 2A er den utgående akselen 8 støttet av lagre 8B og 8C og har sitt kilespor 8T i inngrep med kilesporet 2T i bæreren. [0071] Planetreduksjonsgiret 3 fordeler lasten jevnt mellom tre planethjul 22, 226 og 229. Som tidligere angitt kan et hvilket som helst rimelig antall planethjul fra 1 til "n" bli anvendt. Når det gjelder virkemåten til reduksjonsgiret, blir dreiemoment påført av akselen 221S gjennom fortanningen 221T på pinjongen 221, som overfører rotasjonsbevegelse og dreiemoment til drevet 223. Drevet 223 inkluderer solhjulet 227 som ved og gjennom sin fortanning 227T overfører rotasjonsbevegelse og dreiemoment til tannhjulene 22, 226 og 229 via fortanningene 22T, 226T og 229T. Som tidligere angitt roterer planethjulene 22, 226 og 229 fritt og overfører rotasjonsbevegelse til bæreren 2 og bevirker med det en hastighetsreduksjon som blir overført til den utgående akselen 8, som er koblet med bærerkilesporet 2T. Girboksen 3, 3A kan deles inn i to andeler 3 og 3A, og disse inneslutter kronhjulet 224 når girboksen er festet av festeanordningen 240A til den elektriske motoren 1 og andelene 3, 3A er fastgjort til hverandre av festeanordningen 240.

14 [0072] Figur 2D er en perspektivtegning 0D av bæreren 3, 3A, planethjulene 229 og 22 og den utgående akselen 8 med et tilhørende kilespor 8T. Figur 2E er en perspektivtegning 0E av det forskjøvne planetreduksjonsgiret uten lageret 8B illustrert. Hoveddimensjonene til det forskjøvne planetreduksjonsgiret er omtrent cm i diameter og 14 cm i dyp, sett bort i fra inngangshuset 241 som inneholder pinjongen 221. Det forskjøvne planetreduksjonsgiret har en hovedsakelig sylindrisk form og inkluderer et hus 241 for det akseldrevne pinjongdrevet 221. En flens (ikke nummerert) er festet til motoren 1. [0073] Figur 3 er et blokkdiagram 0 som illustrerer en fremgangsmåte for å anvende elektriske høyhastighetsmotorer i kombinasjon med forskjøvne planetreduksjonsgir i et nyttekjøretøy. Det første trinnet inkluderer å orientere to elektriske høyhastighetsmotorer med akseldrevne pinjongdrev ved siden av hverandre 1 slik at deres akseldrevne pinjongdrev sitter på motsatte sider av kjøretøyet. Deretter inkluderer fremgangsmåten å anordne forskjøvne planetreduksjonsgir i inngrep med de akseldrevne pinjongdrevene 2. Hvert av planetreduksjonsgirene 3, 4 inkluderer et tannhjul drevet av de akseldrevne pinjongdrevene 221, 222. Tannhjulet som drives av de akseldrevne pinjongdrevene inkluderer en akseldel dannet som et solhjul 227 som driver et sett av planethjul og en bærer 2 som reagerer mot et kronhjul 224 i innkapslingen av planetreduksjonsgiret 3, 3A. Bæreren 2 i planetreduksjonsgiret inkluderer en sporet utgang 2T, i det hver av de sporede utgangene 2T ligger på samme akse. Fremgangsmåten inkluderer videre å drive en utgående aksel 8, 214 koblet til den sporede utgangen 2T fra planetreduksjonsgiret. Endelig inkluderer fremgangsmåten å drive, med kjeder (9, 211, 213, 21), kjøretøyets hjulaksler (2, 212, 216, 217). [0074] Figur 4 er en tegning 400 sett ovenfra av nyttekjøretøyet som illustrerer to vekselstrømsmotorer 49A, 496A sammen med to rettvinklede drivanordninger 49, 496. Hver av de rettvinklede drivanordningene inkluderer et hovedhus 401 og et pinjonghus 402. Rammestøtter, 21 støtter motorene 49A, 496A. Hovedhuset 401 og girhuset 403 er fortrinnsvis laget av herdet 86H-stål. Se figur 4A. Hovedhuset 401 er omtrent 2 cm i diameter og cm langt. Pinjonghuset 402 er omtrent 7, cm langt og cm i diameter. Motorene 49A, 496A er fortrinnsvis elektriske motorer, men kan også være hydrauliske eller pneumatiske motorer. [007] Figur 4A er et tverrsnitt 400A gjennom én av de rettvinklede drivanordningene 49 og motoren 49A tatt langs linjen 4A-4A i figur 4B. En andel av hovedhuset definerer et fluidreservoar som inneholder olje 498 ved et nivå som antydet av henvisningstall 499. Se figur 4L. Olje 498 er illustrert i reservoaret dannet av hovedhuset 401 og et avstandsstykke 401A, og den blir anvendt for å smøre i inngrepet mellom spiralkjeglepinjongdrevet og spiralkjeglehjulet samt det utgående planethjulsettet. I tillegg blir oljen 498 anvendt for å smøre alle lagre i pinjonghuset og hovedhuset. Pinjonghuset 402 inkluderer en flens 402A for kobling til motoren 49A. Pinjonghuset 402 inkluderer videre en flens

15 B for sammenkobling med girboksen 401. Avstandsstykket 401A blir anvendt for å koble sammen hovedhuset 401 til den rettvinklede drivanordningen 49 med kjøretøyets sidevegg. [0076] Figur 4B er en perspektivtegning 400B av én av de rettvinklede drivanordningene 49 og motoren 49A. Som kan sees i figurene 4A og 4B fester flensen 402A pinjonghuset til motoren 49A. Girhuset 403 er festet til hovedhuset 401 med gjengede bolter 43. Girhuset 403 inkluderer et deksel 404 av polykarbonat fastgjort i dette av en spennering 431 og forseglet med en O-ring 428. Hovedhuset er festet til avstandsstykket 401A og støtten ved hjelp av bolter som ikke er vist. [0077] Spiralkjeglepinjongen, noen ganger omtalt her som spiralkjeglepinjongen, drevet 40 og spiralkjeglehjulet 406, er fortrinnsvis laget av herdet 86H-stål. [0078] Som også kan sees i figur 4B fester motorinnfestingsbolter 434 motoren 49A til flensen 402A på pinjonghuset. Inspeksjonsplugger 438, 439 og 439 er illustrert i figur 2B og muliggjør rask og enkel inspeksjon av hovedhuset og/eller muliggjør påfylling av olje. [0079] Som kan sees i figur 4A gir lagre 419A, 419B støtte for spiralkjeglehjulet 406, som er drevet av spiraldrevet 40. Lagrene 419A, 419B er støttet opp av konuser 422, 422A og skåler 423, 423A. Holdeplaten 412 for spiralkjeglehjulslageret holder og låser lageret 419A mot stopperen 479. Holdeplaten er fortrinnsvis laget av bløtt stål. Låsebolten 43 fester lagerholdeplaten 412 til spiralkjeglehjulet 406. Et mellomlegg 419 er innsatt mellom lagerholdeplaten 412 og hjullegemet 406. Spiralhjulhuset 403 er forseglet fra hovedhuset 401 med O-ringtetninger 427. Pinjonghuset 402, i likhet med girhuset 403, er fortrinnsvis laget av bløtt stål. Girhuset 403 er festet til pinjonghuset 402 ved hjelp av en pinjonghus-shimpakke 418 og en girhus-shimpakke 417. Pinjonghustetningen 426 forsegler girhuset 403 og hovedhuset 401 til pinjonghuset 402. [0080] Som også kan sees i figur 4A griper fortanningen på spiralpinjongdrevet 40 inn i spiralkjeglehjul-fortanningen 406A på spiraldrevet 406. Spiralkjeglehjulet 406 inkluderer et kilespor 476 som griper inn i et tilhørende kilespor 44 i solhjulakselen 407 for å drive oljekasteren 413 og solhjulet 44A. En solhjulaksel-låsering 432 posisjonerer solhjulakselen 407 og hindrer bevegelse av akselen 407 mot høyre sett i figur 4A. En trykkplate 414 hindrer akselen 407 i å bevege seg mot venstre sett i figur 4A. [0081] Som også kan sees i figur 4A er inngangen til girboksen pinjongakselen 40 og spiralkjeglehjulet 40. Pinjongakselen 40A driver drevet 406, som igjen driver solhjulakselen 407 og solhjulet 44A. Planetsolhjulet går inn i planettrinnet. Planethjulsett muliggjør dreiemomentmultiplisering i kompakte pakker. Utgangen fra girboksen 49 er en bærer 4 med en planethjulsettreduksjon som inkluderer et stasjonært kronhjul 409. Bæreren 4 er fortrinnsvis laget av stål av D7003-kvalitet. Hovedhuset eller -innkapslingen 401 inkluderer kronhjulet 409, som er et reaksjonshjul og griper inn i et trehjuls planetsett omfattende planethjul 408. Kronhjulet 409 er festet til hovedhuset 401 ved hjelp av bolter som ikke er vist i figur 4A. Bæreren 4 i planethjulsettet inkluderer et

16 innvendig kilespor 481 som står i inngrep med en utgående kileaksel 8A, som er utgangen for å drive kjøretøyet. De rettvinklede planetreduksjonsgirene 49, 496 bevirker en hastighetsreduksjon innenfor et tilnærmet område mellom -:1. Det vil si at for hver omdreining av det inngående pinjongdrevet 40, vil bæreren 4 rotere fra 1/ til 1/ av en omdreining. Det bemerkes at andre hastighetsreduksjonsanordninger er mulig. Som angitt over i forbindelse med figurene 2-2E er bruk av elektriske motorer, hydrauliske motorer og/eller pneumatiske motorer mulig. Den rettvinklede planethjuldrivanordningen med den ovenfor angitte hastighetsreduksjonen muliggjør bruk av et nyttekjøretøy med forholdsvis liten bredde mellom rammevangene. [0082] Som også kan sees i figur 4A inkluderer planethjulene 408 en fortanning 408T drevet av en solhjulfortanning 44A. Planethjulen 408 er festet til bæreren 4 med bruk av rulletapper 433 montert til planettapper 411 som gir støtte for tannhjulene. Nålerullelagre 424, avstandsstykker 416 og aksiallagre 41 posisjonerer og støtter opp planethjulene 408 for rotasjon rundt planettappene 411. [0083] Figur 4G er en forstørrelse 400G av en andel av figur 4A. Pinjonghuset 402 har en hovedsakelig sylindrisk form og bærer pinjongakselen 40A, opplagret av rullelagre 41 og 42. Rullelageret 41 er understøttet av en skål 421 og konus 4 og rullelageret 42 er understøttet av en skål 421A og konus 4A. En intern periferisk stopper 46, sammen med en låsemutter 429 og en tanget pinjonglåsebrikke 4, støtter opp og låser lagrene 41 og 42 inne i pinjonghuset. Tangen 460 på låsebrikken 4 griper inn i et spor 49 i pinjongakselen 40A og blir presset sammen ved at låsemutteren 429 skrus til inngrep 429A med akselen 40A. [0084] Fortsatt med henvisning til figurene 4A og 4G inkluderer pinjongakselen 40A spor 4 som står i inngrep med en motorkobling 4A for å drive pinjongakselen. Pinjongakselen roterer med omtrent rpm. Avledning av varme fra lagrene besørges ved å forsyne olje til kammeret 43 dannet mellom rullelagrene 41, 42, pinjongakselen 40A og innsiden av pinjonghuset 402. Kammeret 43 blir matet gjennom porter 446B, 447B i pinjongakselen 40A. Portene 446B, 447B blir forsynt av kanaler 40B, 40C. Kanalene 40B, 40C blir matet gjennom porter 40E, 40F dannet i en sylindrisk fordypning 40D. Portene 40E og 40F er dannet diametralt motsatt for hverandre i den sylindriske fordypningen 40D. Se figur 4L, et tverrsnitt 400L av girinnkapslingen. Den sylindriske fordypningen 40D mottar olje fra oljekasteren 413 som vist i figur 4A når pinjongakselen 40A roterer. [008] Oljekasteren 413 er koblet til akselen 407 gjennom en presspasning eller gjengeforbindelse 407A, og roterer med denne. Tannhjulet 406 har en spiralkjeglefortanning 406A i inngrep med en fortanning 40 på spiralkjeglepinjongen 40A. Oljekasteren 413 er omtrent 11,4 cm i diameter. Figur 4L er et tverrsnitt 400L av gearinnkapslingen som antyder med stiplet linje akselen 407 som driver oljekasteren 413 som henter olje 499 fra reservoaret inne i hovedhuset 401 og leverer den inn i den roterende fordypningen 40D.

17 Figur 4A illustrerer strømning av olje som angitt av strømningspilen 471 fra oljekasteren 413. [0086] Med henvisning til figurene 4A, 4G og 4L, når pinjongakselen 40A roterer, blir olje i fordypningen 40D presset radielt utover av sentrifugalkraften og inn gjennom portene 40E og 40F. Når olje strømmer inn portene 40E og 40F blir den drevet inn i og gjennom de radielle og aksielle kanalene 40B og 40C av sentrifugalkraften, som angitt av strømningspilene 47, 48. Kanalene 40B og 40C ender henholdsvis i portene 446B og 447B som kommuniserer med kammeret 43. Portene 446B og 447B sitter i et spor 466 i utsiden av pinjongakselen 40A og kommuniserer med og forsyner olje til kammeret 43. Se figurene 4G, 4I og 4J. [0087] Fortsatt med henvisning til figurene 4A og 4G er kammeret 43 fylt med olje etter at akselen 40A har gjort et tilstrekkelig antall omdreininger (etter oppstart) og forsyner olje til de koniske rullelagrene 41 og 42, hvorved olje blir pumpet utover gjennom lagrene. De koniske rullelagrene 42 pumper olje til reservoaret 499 og de koniske rullelagrene 41 pumper olje til oljereturkammeret 44. Kammeret 44 er avgrenset av pinjonghuset 402, låseskiven 429, låsemutteren 429, pinjongakselen 40A, motorkoblingen 4A og motorinngangstetningen 42. Tetningen 42 er fortrinnsvis en Viton-tetning. En bølgefjær 442 er anordnet mellom motoren og motorinngangstetningen 42. [0088] Kammeret 44 kommuniserer med porter 494, 497 i det indre periferiske sporet 448, som i sin tur kommuniserer med kanaler 446A og 447A. Se figur 4H. Portene 446B og 447B er dannet i det indre periferiske sporet 448 på innsiden av pinjonghuset 402. Pinjonghuset 402 har en hovedsakelig sylindrisk form med flenser 402A, 402B for kobling med hovedhuset 401 på girboksen og motoren 49A. Kanalene 446A, 447B ender henholdsvis i portene 446, 447 som lar olje strømme inn i hovedhuset 401, som tjener og danner oljereservoaret. Portene 446 og 447 er fortrinnsvis anordnet vertikalt slik at porten 446 er neddykket under oljenivået 499. [0089] Figur 4C er en perspektivtegning 400C av pinjongakselhuset 402 som illustrerer motorflensen 402A og hovedhusflensen 402B. Portene 446 og 447 er illustrert med sin vertikale orientering. Andre orienteringer av portene 446 og 447 er naturligvis mulig. Tilkomstporter 440A er illustrert i figur 4C, sammen med flensbolthuller 449, 40. I figurene 4A og 4H er tilkomstportene 440A illustrert med innskrudde plugger 440. Figur 4D er en tegning 400D av pinjongakselhuset som illustrerer den vertikale orienteringen til portene 446, 447. Normalt vil porten 446 være nedsenket i olje. Andre utførelser med flere eller færre oljereturporter er mulig. [0090] Figur 4H er et forstørret snitt 400H tilsvarende figur 4F med pinjongakselen 40A og lagrene 41, 42 innsatt. Sporet 466 er et utvendig periferisk spor i pinjongakselen 40A vist i figur 4H og 4I. Portene 446B og 447B er dannet i det utvendige periferiske

18 sporet 466 som vist i figurene 4G og 4H. Portene 494 og 497 er illustrert i figur 4H i kommunikasjon med oljereturkammeret 44. [0091] Olje blir pumpet av det koniske rullelageret 41 inn i oljereturkammeret 44 og sporet 448 i pinjongakselhuset, der den strømmer inn i kanalene 446A og 447A henholdsvis til portene 446 og 447. Porten 446 er neddykket under oljenivået 499 som illustrert i figur 4L. Lagrene 41, 42 bades i olje når motoren 49A startes og pinjongakselen 40A begynner å rotere. Lagrene smøres tilstrekkelig av neddykkingen i oljen fordi pinjongakselen (selv om den roterer med en hastighet på omtrent 6000 til 7000 rpm) enda ikke har generert mer varme enn lagrene tåler siden de allerede får smøring ved at de er delvis neddykket i olje. Full smøring oppnås veldig raskt etter hvert som oljekasteren 413 henter olje fra reservoaret og slynger eller kaster den inn i fordypningen 40D og deretter gjennom pinjongakselen 40A. [0092] Tilsvarende støtter lagrene 419, 419A opp solhjulakselen 407 og blir tilstrekkelig smurt av olje i reservoaret. Solhjulakselen 407 roterer betydelig langsommere enn den inngående pinjongakselen 40A og genererer således mindre varme. Lagrene 419, 419A sitter delvis neddykket i olje når akselen 407 ikke roterer. [0093] Olje blir slynget fra den utvendige periferien 413A av oljekasteren 413 som illustrert av strømningspilen 471 i figur 4A. Noe olje kan bli tatt opp av sidene av oljekasteren, men mesteparten av oljen 498 tas opp av og slynges ut fra den utvendige periferien 413A av oljekasteren. Oljekasteren 413 er plateformet og den utvendige periferien er ikke profilert eller ujevn. Imidlertid må det forstås at forskjellige former og utførelser av oljekastere kan bli anvendt, slik at overflatene av oljekasteren kan være profilerte eller ujevne. Oljekasterplaten 413 er fortrinnsvis laget av bløtt stål. [0094] Figur 4E er et tverrsnitt 400E av pinjongakselhuset 402 tatt langs linjen 4E-4E i figur 4D. Det indre periferiske sporet 448 er illustrert i figur 4E sammen med lagerstopperen 46. Lagerstopperen 46 og pinjongakselen 40A holder det koniske rullelageret 42 på plass. Låsemutteren 429 som anvendes med låsebrikken 429A låser lageret 41 mot lagerstopperen 46. Se figurene 4G og 4H. [009] Figur 4F er et tverrsnitt 400F av pinjongakselhuset tatt langs linjen 4F-4F i figur 4D og illustrerer oljereturkanalene 447A, 447 og 446A, 446 uten pinjongakselen 40A innsatt. [0096] Figur 4I er en perspektivtegning 400I av pinjongakselen 40A og tannhjulet 40. Figur 4I viser det utvendige periferiske sporet 466 som kommuniserer med porten 446B og sporet 49 anvendt i låsende samvirke med den tangede låsebrikken 4. Fordypningen 40D foran på pinjongdrevet og -akselen avdekker porten 40F i denne. Pinjongakselen 40A er forsynt med utvendige gjenger 429A for kobling med låsemutteren 429 som illustrert i figur 4A for å holde på plass lagrene 41, 42.

19 [0097] Figur 4J er en tegning 400J av pinjongakselen 40A og tannhjulet 40 og figur 4K er en tegning 400K av den fremre enden av pinjongakselen 40A og tannhjulet 40. Fordypningen 40D og portene 40E og 40F er vist i figur 4K. [0098] Figur 4L er et tverrsnitt 400L av girkassen som indikerer med stiplet linje akselen 407 som driver oljekasteren 413 som henter olje 499 fra reservoaret i hovedhuset 401 og leverer den inn i den roterende fordypningen 40D i pinjongakselen 40A. Pinjongspiralkjeglehjulfortanningen 40 griper inn i spiralkjeglehjulfortanningen 406A på hjulet 406 for å bevirke en hastighetsreduksjon. Lagerkonuser 423, 423A er illustrert for opplagring av akselen 407, sammen med lagerholdeplaten 412 og låseboltene 43. [0099] Figur er et prosessflytdiagram 00 for smøring av lagre som støtter opp en pinjongaksel i et pinjongakselhus. En fremgangsmåte for smøring av lagre som støtter opp en pinjongaksel i et pinjongakselhus er vist. Fremgangsmåten inkluderer de trinn å: slynge olje fra et smøreoljereservoar ved hjelp av en oljekaster ved en første ende av en aksel 01; samle opp olje i en sylindrisk fordypning i den første enden av akselen 02; rotere akselen og presse den oppsamlede oljen radielt utover i den sylindriske fordypningen og inn i en kanal som kommuniserer med fordypningen og som strekker seg aksielt og radielt fra fordypningen til et kammer dannet av nevnte aksel, lagrene og et akselhus 03; pumpe olje fra kammeret gjennom lagrene 04; og returnere oljen til smøreoljereservoaret 0. Det trinn å returnere oljen til smøreoljereservoaret kan bli utført ved hjelp av en returkanal gjennom akselhuset. Det trinn å rotere akselen og presse den oppsamlede oljen radielt utover i den sylindriske fordypningen inkluderer å presse den oppsamlede oljen inn i en andre kanal som kommuniserer med fordypningen og som strekker seg aksielt og radielt fra fordypningen til kammeret dannet av akselen, lagrene og akselhuset. [00] Figur 6 er et prosessflytdiagram 600 for anvendelse av høyhastighetsmotorer i et nyttekjøretøy med rettvinklede planetreduksjonsgir. En fremgangsmåte for å anvende høyhastighetsmotorer i et nyttekjøretøy er også vist, og inkluderer de trinn å: orientere to høyhastighetsmotorer med akseldrevne pinjongdrev parallelt med rammevangene til kjøretøyet 601; anordne rettvinklede planetreduksjonsgir i inngrep med de akseldrevne pinjongdrevene 602, i det hvert av planetreduksjonsgirene inkluderer et tannhjul drevet av de akseldrevne pinjongdrevene, tannhjulet drevet av det akseldrevne pinjongdrevet inkluderer en akseldel dannet som et andre pinjongdrev som driver et planethjulsett og bærer som reagerer mot et kronhjul i huset til planetreduksjonsgiret, bæreren i planetreduksjonsgiret inkluderer en sporet utgang og hver av de sporede utgangene sitter på samme akse; smøre lagre som støtter opp pinjongdrevakslene med en oljekaster 603, der pinjongdrevakslene inkluderer en fremre andel med en fordypning, minst én port og minst én radielt og aksielt forløpende kanal som kommuniserer smøreolje til et kammer som mater nevnte lagre som skal smøres; pumpe olje gjennom lagrene som skal smøres og inn i en kanal for retur til det rettvinklede reduksjonsgiret 604; koble en utgående

20 19 aksel til den sporede utgangen fra planetreduksjonsgiret og drive den utgående akselen med en ønsket hastighet 60; og drive, med kjeder, hjulakslene til kjøretøyet Liste over henvisningstegn [01] 14a-d kjøretøydekk 28 batteri 60, 64 motor 62, 66 sider av et kjøretøy 68, 84 kobling 70, 82 reduksjonsenhet med sylindriske tannhjul 72, 86 kjede 74, 76, 88, 90 tannhjul 78, 80, 92, 94 aksler 70,82 reduksjonsenhet med sylindriske tannhjul 0 kjent nyttekjøretøy 0 nyttekjøretøy 0A forstørret andel av nyttekjøretøy 0B ytterligere forstørrelse av planetreduksjonsgir 0C splittegning av drivverk 0D splittegning i perspektiv av bærer og utgående aksel 0E perspektivtegning av forskjøvet planetreduksjonsgir 1, 2 vekselstrømsmotor 3, 3A, 4 girboks,6 sidevegg av kjøretøy 8,214 utgående aksler 8B, 8C lager 223B, 227B, 23B lager 8T kilespor på utgående aksel 9, 211, 213, 21 drivkjeder 2,212,216,217 hjulaksel 2A, 212A dekk 216A, 217A dekk 221T pinjongfortanning 221, 222 pinjongdrev for motoraksel 221H spiralpinjong 221S, 222S motoraksel 223 tannhjul 223H spiraltannhjul

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211324 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16H 2/22 (06.01) A4B 2/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22332 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 1/00 (06.01) B21C 9/00 (06.01) B21C 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2166163 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 11/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.06.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP264344 (2) Oversettelse av europeisk patentskrift () NO/EP 264344 B (9) NO NORGE () nt Cl. B29C 6/8 (06.0) B42C /00 (06.0) B6B /4 (06.0) Patentstyret (2) Oversettelse publisert.0.26 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6B 9/02 (06.01) B6B 2/14 (06.01) B6B 1/16 (06.01) B6B 1/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.11.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2218496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01F 3/04 (06.01) B01F 1/00 (06.01) G01N 2/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 77166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D /01 (06.01) B21C 37/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2002942 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47L 13/24 (2006.01) B2G 1/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/00 (06.01) F16B 33/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer