Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Merk møtetidspunkt! Møtet begynner med en orientering fra KS Akershus v/mette Tønder og Nils-Petter Wiik kl kl TIL BEHANDLING: FSK-6/10 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN BILVASKEANLEGG I PARKERINGSHUS, SKI STORSENTER FSK-7/10 FELLES TILSYNSKONTOR FOR BYGGESAKER I FOLLO - PERMANENT ORDNING FSK-8/10 FOTBALLBANER LANGHUS - BYGGEREGNSKAP MV. FSK-9/10 PLAN FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSEN MED PROSJEKT HELHETLIG STYRING FSK-10/10 FORSLAG OM ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ KIRKEGÅRDENE I SKI KOMMUNE FSK-11/10 FIBERUTBYGGING I SKI KOMMUNE, FASE II FSK-12/10 OPPSTART RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKI KOMMUNE

2 FSK-13/10 PARTILOKALER OG POLITIKERKONTOR FSK-14/10 FRITAK FOR EN PERIODE - JOHN A. RØSE FSK-15/10 INNKJØP OG INNFØRING AV GERICA RESSURSSTYRING OG PDA I VIRKSOMHET LEVEKÅR FSK-16/10 KONSEKVENSER AV NYE KUTT I VIRKSOMHETENE FOR 2010 FSK-17/10 DELTAKELSE I INNOVASJONSALLIANSE FOR KOMMUNESEKTOREN Ski, Georg Stub ordfører

3 Saksbehandler: Trygve Johansen Arknr.: GNR 134/90 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 6/ Kommunestyret / SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN BILVASKEANLEGG I PARKERINGSHUS, SKI STORSENTER Forslag til vedtak: 1. Det vises til søknad av om dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av bilvaskeanlegg i parkeringshus ved Ski Storsenter. 2. Kommunen viser til at muligheten for å disponere del av parkeringshuset til bilpleie ble vurdert ved kommunestyrets behandling av reguleringsplanen, hvor bestemmelsene åpner for at det kan gis dispensasjon for mindre virksomheter tilknyttet bilpleie forutsatt at dette ikke begrenser parkeringstilbudet vesentlig, antatt ikke mer enn 10 plasser. Kommunen finner ikke å kunne fravike denne forutsetning så vesentlig som den omsøkte dispensasjonen ville medføre. Det gis derfor ikke dispensasjon. 3. Dette vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningslovens og forvaltningslovens bestemmelser. Saksopplysninger: Hille og Melbye Arkitekter søker ved brev av om dispensasjon fra reguleringsplanen for innredning av bilvaskeanlegg i parkeringshus ved Ski Storsenter. Det vil også bli utført reparasjon/utskifting av bilglass og mindre reparasjoner av lakkskader. Søknad innebærer at hele første etasje av det nye tilbygget til parkeringshuset tas i bruk til bilpleie. Dette medfører tap av 36 parkeringsplasser + 7 parkeringsplasser ved innkjøring til vaskeanlegget, totalt 43 parkeringsplasser. Reguleringsendringen som la til rette for påbygging av Storsenteret samt tilbygg ved parkeringshuset ble vedtatt av kommunestyret Det private reguleringsforslaget ble fremmet av Hille og Melbye Arkitekter på vegne av Thon ski AS. Hele området som er bebygget med parkeringshus er regulert for slikt formål med følgende bestemmelse: 5. OMRÅDE FOR PARKERING/ GARASJEANLEGG Området skal benyttes til garasjeanlegg med tilhørende til- og frakjøringsramper Det faste utvalg for plansaker kan etter søknad vurdere dispensasjon som åpner for mindre virksomheter tilknyttet bilpleie i området. En forutsetning er at parkeringskapasiteten ikke begrenses vesentlig, antatt ikke mer enn 10 parkeringsplasser og at bilpleieanlegget rettes mot kunder som naturlig vil benytte tilbud i Ski Storsenter. Dersom det gis dispensasjon som omsøkt vil eksisterende bilvaskeanlegg i p.hus på Flataker bli nedlagt og virksomheten flyttet til Storsenteret. Søknaden begrunnes med at et bilvaskeanlegg vil ha tilhørighet til parkeringshuset og være en naturlig del av et moderne pakeringskonsept. Det anføres også at senteret i dag har tilstrekkelig parkeringskapasitet. Det vises til søknaden som er vedlagt. Side 3

4 Saken ble behandlet i plan- og byggesaksutvalget i møte med følgende vedtak: Saken synes å ligge utenfor plan- og byggesaksutvalget kompetanseområde, jr. eksisterende reguleringsplans bestemmelser. Saken oversendes kommunestyret som rette beslutningsmyndighet. Forut for behandling i kommunestyret innhentes kommentarer fra relevante veimyndigheter og NSB. Etter dette har administrasjonen bedt om evt. merknader fra Statens Vegvesen, NSB og Jernbaneverket. Vegvesenet anfører ved brev av at saken i liten grad berører trafikale forhold og har derfor ikke innvendinger dersom kommunen ønsker å gi dispensasjon. Generelt om behandling av dispensasjon fra arealplaner: Tidligere plan og bygningslov ga detaljert anvisning om planbehandlingen i kommunene. Hver kommune skulle opprette et fast utvalg for plansaker. Myndigheten til å gi dispensasjon fra arealplaner var lagt til dette utvalget, med mindre kommunestyret ved behandling av den enkelte plan hadde vedtatt at dispensasjonsmyndigheten skulle legges til annet organ. Dette er aldri gjort i Ski kommune. Av dette fulgte at kun det faste utvalg for plansaker kunne gi dispensasjon. Et mindretall i utvalget kunne ikke kreve at et dispensasjonsvedtak ble prøvd for formannskap/kommunestyre (mindretallsanke). I ny plan og bygningslov, som trådte i kraft , står kommunen fritt til å organisere planbehandlingen. Som tilpasning til ny lov vedtok kommunestyret i møte : Det faste utvalg for plansaker opphører fra og erstattes av plan og byggesaksutvalget med samme sammensetning og ledelse. Utvalget opprettes i henhold av kommunelovens 10. I medhold av kommuneloven 10 delegerer kommunestyret til plan-og byggesaksutvalget avgjørelsesmyndighet innenfor sitt ansvarsområde i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen. Kommunestyret kan likevel kreve å få seg forelagt de saker det ønsker. Etter dette vil søknader om dispensasjon fra plan normalt bli behandlet i plan og byggesaksutvalget, men da myndigheten nå er delegert, er det anledning til mindretallsanke. Utvalget kan også be om at en dispensasjonssak fremmes for kommunestyret, slik det er gjort i denne saken. Saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven kan ikke fravikes ved dispensasjon, og det er begrensninger for hvor store avvik fra plan som kan behandles ved dispensasjon. Denne formelle begrensning er uavhengig av hvilket organ som behandler saken. Politisk kan det imidlertid være mulig at kommunestyret kan stå noe friere enn et underutvalg når det skal tas stilling til evt. avvik fra tidligere kommunestyrevedtak. Vurdering: Rådmannen anser at denne sak ikke vil kreve full behandling som reguleringsplan. Selv om reg.bestemmelsene klart fastslår hvor stor del av p.huset som kan nyttes til andre formål, er det formelt mulig å gi dispensasjon som omsøkt. Dette anbefales imidlertid ikke. Rådmannens vurderinger ved plan- og byggesaksutvalgets behandling står fast. Forslag til vedtak er det samme som da saken ble fremmet tidligere. Side 4

5 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Behandling av denne sak har neppe vesentlige konsekvenser for bærekraftlig utvikling. Ski Audun Fiskvik rådmann Vedlegg som følger saken: a) Samlet saksframstilling, plan og byggesaksutvalgets møte Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Side 5

6 Saksbehandler: Tore P. Stensrud Arknr.: 614 L40 Arkivsak: 10/140-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 7/ Kommunestyret / FELLES TILSYNSKONTOR FOR BYGGESAKER I FOLLO - PERMANENT ORDNING Forslag til vedtak: Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende kommuner: Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Ny avtale inngås fra basert på någjeldende avtale og korrigert slik at avtalen omfatter drift av felles tilsynskontor, i hht. forslag til ny avtale, vedlegg 2. Saksopplysninger: Gjeldende avtale om felles kontor for byggetilsyn ble i 2005 inngått mellom kommunene Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. I følge avtale om etablering og drift av felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan og bygningsloven, gjelder avtalen for en forsøksperiode på tre år fra kontoret er etablert, dvs. fra stillingene er besatt. Etter at forsøksperioden på tre års drift er avsluttet, må avtalen tas opp til evaluering, jfr. avtalens pkt. 2, vedlegg 1. Ved at avtalen skal evalueres etter 2 års samlet drift er tidspunkt for dette våren Vurdering av prosjektperioden/sammendrag Kontoret er for tiden bemannet med en person i 100 % stilling. Det har kun i svært kort periode siden starten vært fullt bemannet med to personer slik avtalen beskriver. Det er utført 86 tilsyn og hvor flere foretak med forpliktende ansvarsretter er blitt involvert i hvert enkelt tilsyn. Rekkevidden av tilsynene er stor fordi foretakene opererer gjentatte ganger på nye byggeprosjekter. Derfor vil effekten av tilsynene gi stor virkning over lang tid og på tvers av kommunegrensene. Det har imidlertid vist seg at noen foretak må ha tilsyn flere ganger for at effekten av forbedringstiltak skal befestes og gi varig virkning for å forhindre nye feil og mangler. Den økonomiske gevinsten for de samarbeidende kommunene har vært at med relativt liten innsats fra hver kommune har tilsyn blitt utført og i omfang forholdsfordelt etter folketallet i kommunene. Det har vært en kontinuitet i arbeidet med tilsyn i Folloregionen. Det felles tilsynskontoret har medvirket til forpliktende samarbeid mellom byggesaksbehandlerne i Follo, som videre er viktig for å sikre lik forståelse av tilsyn og arbeidet med oppfølging at dette. Bransjen bør også ha stor nytte av at kommunene samarbeider ved at standarden for gjennomførte tilsyn blir så lik som mulig. Departementet har gitt klare føringer om kommunens plikt til å føre tilsyn, at det gjennomføres flere tilsyn og at tilsynene gebyrfinansieres. Det ligger også en anbefaling om forpliktende samarbeid for etablering av felles interkommunale tilsynskontor mellom de mellomstore kommunene. Erfaringen med felles tilsynskontor er positiv både fra samarbeidskommune og fra bransjen. Det er viktig at det felles tilsynskontoret kan fortsette. Løsning med kun tilsyn utført i hver kommune anses å være en dårligere løsning av hensyn til bransjen, kommunens kompetanse på spesielt større tilsyn (revisjonstilsyn) og for å sikre kontinuerlig fokus på tilsyn. Side 6

7 Vurdering: Etter en samlet vurdering av fordeler med et felles tilsynskontor opp mot at kommunen selv etablerer egne faste tilsynsordninger, anses det at den beste faglige og økonomiske løsningen er felles tilsynskontor. Dette vil sikre kontinuitet i lovpålagt tilsyn, at kvalifisert personal har hovedansvar for at oppgaven blir utført og at byggebransjen som utfører oppdrag i regionen opplever en likebehandling og at de jevnlig må påregne tilsyn. Felles tilsynskontor bør ha en minimumsbemanning med 2 personer. Dette vil øke omfanget av tilsyn og gi kontoret en sikker og stabil drift og kompetanse. Det vil videre redusere sårbarheten når/dersom en av personene slutter. Dette er i samsvar med bemanningen slik den er angitt i gjeldende avtale. Det tilrås at dette videreføres i fornyet avtale. Forpliktende samarbeid mellom kommunene om byggesaker vil kunne fjerne bransjens påstand om at kommunene behandler like typer saker forskjellig. Felles tilsynskontor vil øke muligheten for likebehandling av byggesaker selv om kommunenes arealplaner er forskjellige ut fra politiske beslutninger. Alle Follokommunene vil fortsatt utføre mindre, enklere tilsyn med eller uten veileding fra felles tilsynskontor. Felleskontoret kan være en pådriver for at kommunen fører slike tilsyn og medvirke til at totalt gjennomførte tilsyn i regionen blir svært merkbart for byggebransjen. Fast bemanning og god kompetanse er viktig for gjennomføring av tilsyn som system og for at kvaliteten på utført tilsyn skal bli god. Follorådet Fordi saken om forlengelse av avtalen om Follo Byggetilsyn er et interkommunalt samarbeid, ble spørsmålet om prolongering av ordningen fremmet for Follorådets ordførermøte den Ordførermøtet bifalt innstillingen og gjorde enstemmig følgende vedtak: Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende kommuner: Ski vertskommune, Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Ny avtale inngås fra basert på någjeldende avtale og korrigert slik at avtalen omfatter drift av felles tilsynskontor, i hht. forslag til ny avtale, vedlegg 2. Foslag til felles saksfremlegg sendes kommunene for behandling i hvert kommunestyre. Andre kommuner Saken er fremmet for kommunestyret i Oppegård kommune og godkjent i samsvar med innstillingen i denne saken. Økonomiske konsekvenser: Kostnadsfordelingen mellom kommunene er forutsatt bygget på innbyggertallet i de repektive kommuner. I prøveperioden har dette fungert bra og vi har et klart inntrykk av at dette gir en rimelig riktig fordeling. Det har til tider og fra enkelte hold vært foreslått at kostnadsfordelingen burde skje etter antall byggesaker i hver enkelt kommune, men det er ikke å anbefale siden det da kan oppstå dissens om hva som skal regnes som en sak og ikke. Bidraget fra Ski kommune til drift av kontoret er allerede tatt inn i budsjettet for 2010 og selvfinansieres ved at kostnaden dekkes ved gebyrer i byggesaker. Side 7

8 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ut fra erfaring med tidligere kontrollordninger vet man at økt tilsynsvirksomhet vil være med på å bedre kvaliteten på de byggearbeider som utføres. Dette vil ha som følge mindre byggefeil og byggskader. Ut fra et overordnet samfunnsmessig synspunkt vil dette være viktig for en bærekraftig utvikling. Det vises for øvrig til evalueringsrapporten. Konklusjon: Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende kommuner: Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Ny avtale inngås fra basert på någjeldende avtale og korrigert slik at avtalen omfatter drift av felles tilsynskontor, i hht. forslag til ny avtale, vedlegg 2. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Avtale om drift av felles kontor i Follo for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven. b) Evalueringsrapport (12 sider) Side 8

9 Saksbehandler: Helge Falkenberg Arknr.: 256 D11 Arkivsak: 10/171-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 8/ Kommunestyret / FOTBALLBANER LANGHUS - BYGGEREGNSKAP MV. Forslag til vedtak: 1. Byggeregnskap for Fotballbaner Langhus - sum utgifter kr tas til orientering. Finansieringen er avsluttet slik: Ski kommune (fondsmidler) kr Langhus IL kr Spillemidler kr Momskompensasjon kr Ekstern finansiering kr Salgsinntekt kr Ski kommune (lånemidler) kr kr Ekstern finansiering er dekket med kr i sponsormidler fra næringslivet og bidrag fra Langhus IL på kr Iht. forutsetningene for ekstern finansiering skal Langhus IL innbetale årlig ytterligere kr over perioden Ski kommune fakturerer dette f.o.m Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 62/04 å bygge kunstgressbane i Langhus idrettspark. I finansieringen inngikk bl.a. 2,1 mill. kroner i ekstern finansiering forutsatt som sponsormidler fra næringslivet og tilskudd fra Langhus IL. Blant annet pga. ledighet i stillinger i kommunalteknisk virksomhet fra 2006 har oppfølgingen, rapportering og avslutning av prosjektet blitt forsinket. Spillemidlene har vært utbetalt à konto - siste utbetaling Først etter at utbetalingen av spillemidlene var et faktum lå det til rette for oppsett av byggeregnskap, herunder avregning av LILs bidrag i forhold til de øvrige sponsorbidrag. Prosjektet har omfattet en 11 er kunstgressbane og en 7 er kunstgressbane, begge med belysning. Anlegget ble tatt i bruk mai I tillegg fikk Langhus idrettspark en ny 11 er grusbane og en ny 7 er grusbane, begge med belysning, som ble tatt i brukt samtidig. Regnskapsmessig iht. kommuneregnskapet er regnskapet for Fotballbaner Langhus (samtlige fire baner) avsluttet i kommuneregnskapet for 2006, jf. årsmelding for For å avslutte regnskapet ble resterende spillemidler iht. tilsagn inntektsført som forskuttering. Grunnet forsinkelsen i spillemiddelutbetalingen ble det ikke lagt fram rapport i Siste delutbetaling spillemidler var desember Side 9

10 Det har vært forutsatt at kommunens samarbeidspartnere ved prosjektet skulle levere Historikk for prosjektet ( v/langhus IL) og Erfaringer med samarbeid med næringslivet / sponsorer v/martin Killi. Dette har det vært møter om. Etter møte har det kommet en e-post fra Ola Haave, leder Langhus IL/Fotballgruppen. Rådmannen viser i denne forbindelse til tidligere vedtak om det private bidrag på 2,1 mill. kroner og til avtalen mellom Ski kommune og Langhus IL. Vurdering: I tillegg til de to grusbanene har Ski kommune og idretten i kommunen med dette prosjektet fått et funksjonelt og utstrakt benyttet kunstgressanlegg. Økonomiske konsekvenser: Anlegget har kostet 9,8 mill. kroner. Prosjektet fikk en overskridelse på kr , som er dekket med merinntekt momskompensasjon, merinntekt spillemidler og salg av masser fra grunnarbeidet. Ski kommunes midler inn i prosjektet er kr (fondsmidler og lånemidler). Sum spillemidler utbetalt er kr iht. tilsagn fra fylkeskommunen. For detaljer vises det til vedlagte byggeregnskap. I K-sak 30/05 ble det vedtatt: 1. Kommunestyret samtykker i at låneopptak inntil 2,1 mill. kroner kan tas opp for å fullfinansiere prosjekt kunstgressbane, Langhus. 2. Det legges til grunn at utgiftene til lånet dekkes av de inngåtte sponsoravtaler med næringslivet og fra Langhus IL. I saksutredningen i K-sak 30/05 anførte rådmannen: I samsvar med forutsetningene har arbeidsgruppen nå inngått sponsoravtaler med næringslivet og med Langhus IL som dekker det forutsatte beløp fra ekstern finansiering på 2,1 mill. kroner. Avtalene er basert på et årlig beløp som skal dekke lånekostnadene. Vedtaket i kommunestyresak 62/04 sier ikke eksplisitt og formelt at lån kan tas opp. Selv om dette var en del av de økonomiske forutsetningene anses det nødvendig å formalisere låneopptak, slik vedtaket i herværende sak legger opp til. I samsvar med kommunestyrets forutsetninger er det inngått avtaler med næringslivet. Ut fra K-sak 30/05 er det innbetalt i slik det framgår av byggeregnskapet. For 2009 ble det sendt anmodning om innbetaling iht. forutsetningene slik det framgår av oppsettet i byggeregnskapet. Enkelte næringsdrivende har falt fra underveis / ikke bundet seg for alle fem år slik meningen var. Opp mot betjening av 5-årslånet på 2,1 mill. kroner er sum bidrag fra sponsorer i næringslivet kr I tillegg har Langhus IL, som det framgår av byggeregnskapet, innbetalt en årlig andel på kr i fire år. Ut fra avtalen mellom Ski kommune og Langhus IL skal Langhus IL nå dekke gjenstående kr med kr årlig, dvs. med kr i ytterligere 8 år f.o.m Side 10

11 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Rådmannen viser til det som ble anført i K-sak 62/04: Det foreslåtte tiltaket er i samsvar med kommuneplanens målsetning om Trygt og godt nærmiljø. Det er med på å sikre lekearealer arealer for idrett i nærmiljøene. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Avtale Ski kommune og Langhus IL b) Byggeregnskap for Fotballbaner Langhus c) E-post fra Ola Haave, leder langhus IL/Fotballgruppen Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 11

12 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 031 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 9/ Kommunestyret / PLAN FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSEN MED PROSJEKT HELHETLIG STYRING Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar plan for vurdering av måloppnåelsen definert i prosjekt helhetlig styring. 2. Kommunestyret oppretter en partssammensatt styringsgruppe med 6 medlemmer med følgende sammensetning: Rådmann +en rådmannen oppnevner 2 politikere; 1 fra posisjonen og 1 fra opposisjonen 2 tillitsvalgte; Hovedverneombud + en hovedtillitsvalgt Saksopplysninger: Ski kommune gjennomførte organisasjonsendringer i 2003, som ble evaluert i 2005/2006. Det ble vurdert å være nødvendig å videreføre utviklings- og omstillingsarbeidet i organisasjonen, og i sak 04/07 vedtok formannskapet Prosjektplan for Helhetlig styring. Kommunestyret fattet vedtak om iverksetting av Helhetlig styring. Plan for Hovedprosjektet ble vedtatt av kommunestyret med følgende vedtak: 1. Kommunens politiske styringsmodell organiseres i samsvar med de prinsippene som er skissert i rapporten fra styringsgruppen med følgende unntak: Politisk styring: 11 medl. i Faste utvalg for plansaker 11 medl. i utvalg for miljø og samfunn 11 medl. i utvalg for tjenesteutvikling. 2. Ny politisk modell iverksettes ved konstituering av nytt kommunestyre høsten Det politiske arbeidet vitaliseres gjennom de forslag som styringsgruppen skisserer i kap. 5. Det gjennomføres et opplæringsprogram for politikere, ledere og tillitsvalgte med vekt på arbeidsgiverrollen. 4. Det innføres et plan- og styringssystem som bygger på balansert målstyring, hvor styringshjul, dialog og brukerinvolvering er sentrale elementer. 5. Arbeidsgiverpolitikken er kommunens viktigste verktøy for å rekruttere, beholde og videreutvikle kompetente medarbeidere. De målsettinger og tiltak som er skissert i rapporten legges til grunn for kommunens videre arbeid på dette feltet. Det gjennomføres en felles opplæring for politikere, tillitsvalgte og ledere. 6. Lederutvikling og ledelse er fundamentet for å lykkes med omstillingen. Det gjennomføres lederutviklingsprogram i tråd med det som skisseres i rapporten. Dette konkretiseres i hovedprosjektet. Side 12

13 7. Kommunens administrative hovedstruktur organiseres med to myndighetsnivå: Rådmann og virksomhetene (tjenesteytende virksomheter) med inndeling slik det er skissert i rapportens kap Rådmannen gis myndighet til å organisere administrasjonen på den til enhver tid mest hensiktsmessig måte, innenfor rammene av hovedstrukturen. 8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tilsettinger i de nye lederstillingene som åremål stillinger. Det opprettes et ansettelsesutvalg med to politikere ved tilsetting av kommunalsjefstillingene. 9. Ny administrativ modell iverksettes 1. mars Det etableres et servicetorg i rådhusets vestibyle. Det bevilges inntil kr 3.5 mill kr til investering ved etableringen som finansieres ved låneopptak. 11. Omstillingsarbeidet videreføres i et hovedprosjekt som starter umiddelbart etter kommunestyrets behandling av denne rapporten. Målene for utviklingsarbeidet er, jfr rapport hovedprosjekt pkt : Møte behovene for forbedret kvalitet og effektivitet, og utvikle nye løsninger i samarbeid med, brukere, innbyggere, og partnere. Ha god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Utvikle en god kultur. Helhetlig styring skal oppnås gjennom: En sterkere involvering og dialog med brukere og innbyggere godt samarbeid og rolledeling mellom politisk og administrativ ledelse - tydelig ledelse fra alle administrative nivå og aktiv medvirkning fra ansatte. Dette må bindes sammen av hensiktsmessige stab/støtte funksjoner og styringssystem. Målene for hovedprosjektet er, jfr rapport hovedprosjekt pkt : 1. Produktivitetsmål - Det samlede nivå for kommunens tjenesteproduksjon overfor innbyggere og brukere i Ski kommune skal kunne opprettholdes/videreutvikles innenfor gitte rammer. 2. Styringsmål Den reelle politiske styringen av kommunens ressurser mot prioriterte politiske mål og innbyggernes behov skal bedres. 3. Servicemål - Kommunens organisasjon og fokus skal ytterligere orienteres mot kvalitet og service i tjenesteproduksjonen overfor brukerne. 4. Organisasjonsmål - Kommunens evne til å beholde, rekruttere og motivere medarbeidere skal økes. 5. Administrasjonsmål Kommunens administrasjon skal bidra til mest mulig effektive tjenester overfor innbyggerne. 6. Ledelsesmål - Ledelse er å ha et personlig ansvar med tilstrekkelig myndighet til sammen med egne medarbeidere å nå definerte mål og resultatkrav. 7. Økonomimål Kommunens økonomi skal være i balanse samtidig som det gis økt handlingsrom for politiske valg. Side 13

14 Resultatmål Til de overordnede målene for utviklingsarbeidet skal det knyttes konkrete resultatmål som er utformet slik at det kan måles om målene er nådd. Disse skal innarbeides i det framtidige styringssystem. Herunder balansert målstyring. Iverksettelse har foregått iht. plan for iverksetting med visse justeringer for noen enkeltelementer, bla. servicetorg. Rådmannen har rapportert på fremdrift samtidig med tertialmelding, senest ved 2. tertial. Saken er drøftet med de ansattes organisasjoner i sentralt samarbeidsutvalg(ssu). Det er enighet rundt opprettelse av prosjektet med de rammene saksfremlegget angir. Det er enighet om å opprette en partssammensatt styringsgruppe. Rådmannen har fremmet forslag til sammensetning. Vurdering: Selv om sak om Helhetlig styring ikke inneholder vedtak om evaluering, anbefaler rådmannen at det foretas en vurdering av måloppnåelsen som prosjektet derfinerer. Til tross for at den administrative modellen kun har fungert i to år i mars 2010, ser rådmannen det som nødvendig allerede nå å starte en vurdering av måloppnåelsen. Helhetlig styring er et stort prosjekt der mange elementer griper inn i hverandre. Det vil derfor være viktig å avklare hva som fungerer og hva som ikke fungerer, samt klarlegge eventuelle tiltak. Den politiske modellen har vært i funksjon siden konstituering etter valget Rådmannen har fått signaler om at også denne ønskes vurdert, eller i alle fall deler av denne. Rådmannen forslår her at ordfører tar initiativ til å avklare hvilken arbeidsform som ønskes til dette formål. Rådmannen vil bidra med sekretariat om det er ønskelig. Rådmannen ønsker å gjennomføre vurderingen som et prosjekt som organiseres på samme måte som prosjekt helhetlig styring, med styringsgruppe og følgende prosjektgrupper. Delprosjekt 1 - Politisk styring Delprosjekt 2 - Organisering av ledelse, tjenesteproduksjon og tverrfaglig samarbeid Delprosjekt 3 - Tjenesteorganisering av de tidligere virksomhetene innen PLO og HS Delprosjekt 4 - Organisering av støttefunksjoner Delprosjekt 5 - Servicetorg Delprosjekt 6 - Plan og styringssystemer Delprosjekt 7 - Informasjons og kommunikasjonsstrategi Delprosjekt 8 - Kontorplassering lokalisering av enheter og personell Delprosjekt 9 Arbeidsgiverstrategi Rådmannen utarbeider forslag til mandat for delprosjekt 2-9. Det forutsettes medvirkning og deltagelse fra de ansattes organisasjoner. Målsetting for vurderingen må i første omgang være å kartlegge måloppnåelse i forhold til vedtatte målsettinger i helhetlig styring. Vurderingen må klarlegge hvilke kompetanse behov som foreligger som hvilke økonomiske forutsetninger som må være tilstede. Rådmannen vil starte vurderingen opp ved årsskiftet og avslutte arbeidet med en rapport og anbefalinger til kommunestyret i september/oktober Side 14

15 Økonomiske konsekvenser: Vil eventuelt fremkomme under vurderingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Vil eventuelt fremkomme under evalueringen Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Side 15

16 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: 231 D41 Arkivsak: 10/254-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 10/ FORSLAG OM ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ KIRKEGÅRDENE I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Festeavgift på kirkegårder innen Ski kommune settes til: 1. Ved festet grav:kr.400,- per grav per år. Festeforlengelse kr ,- per grav for 10 år. 2. Ved gravferd vil ny enkel grav være fri grav i 20 år. Dersom det reserveres grav i tillegg, betales denne med kr ,- per grav for disse 20 årene. 3. Ved bruk av tidligere festet grav der det betales for hele fredningstiden, minus tidligere betalt festetid, settes festeavgiften til kr. 400,- per grav per år. 4. Ved bruk av tidligere festet grav kan fester vente med å betale festeavgift før betalt periode utgår. Festeavgiften blir da som fornyelse av festet grav. 5. Ny festeavgift gjelder fra Saksopplysninger: I tilknytning til forslaget til økonomiplan for 2010 har Ski kirkelige fellesråd vedtatt forslag til bl. a. endrede festeavgifter på kirkegårdene i Ski. Det følger av gravferdsloven at det er kommunen som skal fastsette festeavgiftene etter forslag fra kirkelig fellesråd. Festeavgiftene på kirkegårdene i Ski ble sist endret av Ski formannskap Avgiftene under pkt. 1 ble den gang satt til kr. 360,- per grav per år og kr ,- per grav for 10 år. De nye satsene i pkt 1 innebærer en økning på h. h.vis ca. 11 % og 12,9 %. Vurdering: Rådmannen har ikke opplysninger som tilsier en annen vurdering enn den fellesrådet har lagt til grunn. Økonomiske konsekvenser: For Ski kommune antas forslaget ikke å ha økonomiske konsekvenser. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Side 16

17 Konklusjon: Fellesrådets forslag til vedtak anbefales vedtatt. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef Vedlegg som følger saken: Brev med vedlegg datert fra kirkevergen Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 17

18 Saksbehandler: Peter Trede Arknr.: 060 Arkivsak: 10/286-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 11/ Kommunestyret / FIBERUTBYGGING I SKI KOMMUNE, FASE II Forslag til vedtak: IKT tilføres investeringsmidlene, kr 3 mill som er avsatt til bruk for utskifting av vinduene i 6. etasje på rådhuset, for å sikre at andre enheter i Ski kommune som har stort behov for bedre kommunikasjonsforbindelser får fibernett. Saksopplysninger: IKT ble tilført nødvendige midler i 2009 for å få lagt ut fiber til Ski kommunes større enheter så som skolene, Solborg, LBS og Dagbo. I budsjettforslaget for 2010 var det lagt inn midler, totalt 6,45 mill for å få på plass fiber til andre enheter som er i stort behov for bedre kommunikasjonsforbindelser. I den endelige behandlingen av budsjettet valgte kommunestyret å redusere IKT investeringene med 3 mill, hvilket medfører at neste fase av fiberutbyggingen måtte utsettes. Vurdering: Det er et stort kortsiktig og langsiktig behov for bedre kommunikasjonsløsninger ved en rekke enheter, som ikke lar seg løse ved kjøp fra kommersielle aktører uten betydelige kostnadsøkninger. I tillegg har vi områder hvor det kommersielle tilbudet er av så lav kvalitet at det ikke tilfredsstiller behovene til Ski kommune. Alternative løsninger for stamnettet som trådløst nettverk og lisensierte radiolinker er blitt vurdert, men disse dekker ikke Ski kommunes behov med hensyn på nødvendig båndbredde og driftsstabilitet. For å kunne sentralisere IKT-driften, streame ut for eksempel TV-programmer og etablere sentral videoovervåkning trenger vi et samband på minimum 1 Gb/s (1024 Mb/s) mellom rådhuset og enhetene. Dette gjelder spesielt skolene. Per i dag kan man få lisensierte radiosamband med hastigheter på Mb/s, hvilket ikke gir tilstrekkelig båndbredde, det er kostbart å etablere / vedlikeholde (antenner, antenneplass) og ikke gir samme driftsstabilitet som fiber. Flere av de store nettleverandørene er i disse dager i ferd med å etablere det nye mobile høyhastighetsnettet 4G som vil gi en hastighet tilsvarende de beste abonnementene private kunder kan få hjemme via ADSL (fast samband), dvs Mb/s. Men, denne båndbredden tilsvarer kun 1,5 % av det Ski kommune trenger i sitt nett (1 Gb/s) og er således intet alternativ. Side 18

19 Følgende enheter har et kortsiktig / langsiktig behov for oppgraderte kommunikasjonsløsninger: Siggerud Gård barnehage har i dag tilgang til standard xdsl-linje gjennom Ventelo som er svært ustabil og gir dårlig ytelse da barnehagen ligger for langt unna sentralen. Det er ingen kortsiktige planer fra Ventelos side for å utbedre dette. Kontra kulturskole / barnehage har et ulisensiert trådløst samband som er svært ustabilt og gir dårlig ytelse. Det er ikke tilgang til tilfredsstillende kommersielle løsninger i dette området. Mork tilsvarende som Kontra har de store kommunikasjonsproblemer og det er ikke tilgang til tilfredsstillende kommersielle løsninger i dette området. Grunnskole har i dag tilgang til standard xdsl-linje gjennom Ventelo som ikke tilfredsstiller behovet for båndbredde, grunnet antallet maskiner som er i behov av kommunikasjon inn mot sentrale løsninger. For å dekke behovet gjennom kommersielle aktører må båndbredden økes betydelig med tilhørende kostnader. I tillegg vil det ikke være mulig med sentraldrift av denne skolen uten fibertilknytning. Langhus helsestasjon - har i dag tilgang til standard xdsl-linje gjennom Ventelo som ikke tilfredsstiller behovet for båndbredde, grunnet antallet maskiner som er i behov av kommunikasjon inn mot sentrale løsninger. For å dekke behovet gjennom kommersielle aktører må båndbredden økes betydelig med tilhørende kostnader. Helsetjenester sentrum (Telenorbygget) - har i dag tilgang til standard xdsl-linje gjennom Ventelo som ikke tilfredsstiller behovet for båndbredde, grunnet antallet maskiner som er i behov av kommunikasjon inn mot sentrale løsninger. For å dekke behovet gjennom kommersielle aktører må båndbredden økes betydelig med tilhørende kostnader. Økonomiske konsekvenser: Manglende utbedring av vinduene i 6. etg i rådhuset har ikke den samme konsekvensen som manglende fiberutbygging. I den økonomiske situasjonen Ski kommune er i må alle virksomheter effektivisere driften og da er det å få et sikkert nett/samband med tilstrekkelig kapasitet meget viktig. Et sikkert samband med tilstrekkelig kapasitet gjør at de ressursene som er ute på virksomhetene kan bruke et minimum av tid på alle lovpålagte rapporteringer, budsjettarbeid m.m. og mest mulig til på tjenesterelaterte oppgaver. Vinduene i 6. etg stå ikke i fare for å falle ut, selv om de er uttette og medfører unødvendig energibruk. Rådmannen vil komme tilbake til denne bevilgningen ved behandling av rammesaken i juni Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Side 19

20 Konklusjon: Rådmannen anbefaler denne endringen på investeringsbudsjettet ut fra en totalvurdering. Et annet forhold er at eiendomsavdelingen ikke har kapasitet til å prioritere rådhuset før til høsten, mens alt ligger til rette for å bygge ferdig fibernettet nå. Rådmannen vil i forbindelse med rammesaken i juni 2010 gjennomgå alle investeringspostene, med sikte på at vinduene i 6. etg skal realiseres innenfor den samlede ramme som er bevilget. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: Ingen. Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 20

21 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: X20 Arkivsak: 10/270-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 12/ Kommunestyret / OPPSTART RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en risiko-og sårbarhetsanalyse for Ski kommune iht. vedlagte prosjektbeskrivelse. 2. Det opprettes følgende styringsgruppe: Leder: Georg Stub med vara Anne Gunn Steen Røse Øvrige medlemmer: Rådmannes ledergruppe Sekretær: prosjektleder Tove Næs (beredskapsleder) 3. Den ferdige ROS-analysen fremlegges for formannskapet for behandling hvoretter kommunestyret orienteres om at arbeidet er utført. Saksopplysninger: 1. januar 2010 trådte ny beredskapslov i kraft. Denne pålegger kommunene en alminnelig beredskapsplikt. I 15a pålegges kommunene plikt til å gjennomføre ROS-analyse og på bakgrunn av den, utarbeide beredskapsplaner, samt rullere disse årlig iht. 15b. Ski kommune gjennomførte en ROS-analyse i Denne ble vedtatt av kommunestyret. På bakrunn av ROS-analysen er det utarbeidet underliggende beredskapsplanverk som har vært rullert jevnlig, eks. plan for pandemiberedskap sist høst. Det har ikke vært gjennomført ROS-analyse etter Det er derfor viktig å få gjennomført dette arbeidet nå, da resultatene skal danne grunnlag for de ROS-analysene som skal gjennomføres i forbindelse med sentrumsplanene for Ski og Langhus tettsteder. For å sikre fremdrift og tverrfaglighet i arbeidet, vil dette bli organisert som et prosjekt med styringsgruppe slik forslag til vedtak viser, se vedlegg a. Vurdering: Det er anbefalt å forenkre ROS-analysen politisk og det er da naturlig at ordfører er leder også i kraft av den rolle ordfører har som leder for kriseledelsen. På samme måte er det naturlig at varaordfører er ordførers vararepresentant i dette arbeidet. Det vil være riktig, etter rådmannens vurdering, også å forankre selve oppdraget med å gjennomføre en slik analyse i kommunestyret. Den videre behandling av analysen, bør etter rådmannens vurdering, skje i formannskapet. ROS-analysen vil avdekke risiki og svakheter i Ski kommune som det vil være naturlig å gjøre kjent i et mindre politisk organ. Nasjonal sikkerhetsmyndighet anbefaler også en slik fremgangsmåte. Ved at ordfører er forslått som medlem av styringsgruppen, vil han kunne rapportere til formannskap og evt. kommunestyre på fremdrift i saken. Side 21

22 Økonomiske konsekvenser: Det er avsatt midler til dette arbeidet i virksomhetsbudsjettet for plan og utviklingsavdelingen. Det tas sikte på å gjennomføre dette prosjektet med mest mulig bruk av egen kompetanse og ressurser. Det vil imidlertid kunne bli aktuelt for noen av prosjektgruppens medlemmer å delta i opplæring på Nasjonalt utdanningssenter (NUSB). Dette er imidlertid svært rimelige kurs, kr 1500,- pr pers inkl. kost og losji. Det vil også kunne bli aktuelt for gruppen og foreta besøk i andre kommuner som kan være gode eksempler for oss, anskaffe relevant faglitteratur og evt. leie inn foredragsholderer på enkelte tema, fra for eksempel. NUSB. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Å kartlegge risiko og sårbarhet i kommunen vil være viktig i forhold til å kunne forebygge for, samt redusere skadeomfang ved uønskede hendelser som kan ramme mennesker, miljø og materielle verdier. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at arbeidet med ROS-analyse for Ski kommune organiseres slik som foreslått i forslag til vedtak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a) Prosjektbeskrivelse Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 22

23 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 10/210-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 13/ Kommunestyret / PARTILOKALER OG POLITIKERKONTOR Saksordfører: Arvid Herland Saksordførers forslag til vedtak: To kontor i første etasje, et på hver side av ordførers kontor, stilles til rådighet for varaordfører, gruppeledere og utvalgsledere til arbeid som relaterer seg til politisk arbeid i kommunale organer. Arbeiderpartiet tilbys rom i underetasje på Langhuset slik som ønsket. Det arbeides med å etablere lagerplass i rådhusets kjeller/garasje med sikte på at dette kan benyttes til sommeren. Publikumsmottak skjer på biblioteket, alternativt i i de tilbudte kontorene første etasje, på nærmere angitt tidspunkt i åpningstiden. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 62/09 å utrede et samordnet parti/politikerkontor. Som saksordfører ble Arvid Herland, AP oppnevnt. Premisser som ble gitt i sak om helhetlig styring samt i vedtak i sak 33/09 om samlokalisering, ble vedtatt å skulle legges til grunn for det videre arbeidet. Som nevnt over, var det ønske om å etablere de politiske partiene i egnede lokaler til erstatning for lokalene de i dag benytter i Kirkeveien. Det ble samtidig bedt om at det i denne forbindelse ble lagt til rette for at politikerkontor, dvs. publikumsmottak kunne skje på samme sted. Det var en forutsetning at lokalene var mulig å nå med kollektivtransport samt at publikumsmottak var tilgjengelig for alle, dvs. også for orienterings og bevegelseshemmede. Alle tettstedene i Ski er i prinsippet tilgjengelige med kollektivtransport, dog i sterkt varierende grad. Ski sentrum er dog best dekket i så måte, dernest Langhus (Vevelstad). Avklaringer med saksordfører viste imidlertid at det var lokaler i Ski sentrum som fremsto som mest aktuelle dersom alle kriteriene skal oppfylles. Waldermarhøy ble tidlig signalisert som uaktuell og følgelig ikke undersøkt nærmere. Langhuset ble imidlertid signalisert som aktuelt for ytterligere utredning. På Langhuset er fortsatt øverste etasje ledig, men problemet med tilgjengelighet lar seg ikke avhjelpe. Denne etasjen er det imidlertid interesse for fra Langhus Vel og vil kunne leies ut til disse. Det vil frigi et rom i underetasjen som vil bli omtalt nærmere nedenfor. Saksordfører, kommunalsjef og saksbehandler har gjort undersøkelser ved hovedbibliotektet og første etasje i rådhuset. Side 23

24 Det er fra bibliotekets side fullt mulig å la politikere disponere stort møterom på biblioteket for eksempel til grupper som møtes på dagtid, eks. pensjonister. Dersom det er ønskelig, er to kontor i første etasje på rådhuset, et på hver side av ordføres kontor, mulig å gjøre tilgjengelige for partiene og da med egne låsbare skap. Dette er det signalisert interesse for fra alle parti med unntak for Arbeiderpartiet, som ønsker et eget rom på Langhuset. Dette er rommet i underetasjen som i dag brukes i dag av Langhus Vel. Det er bekreftet fra kulturkontoret at denne løsningen lar seg gjennomføre. I tillegg til kontorplass på rådhuset, er det signalisert ønske om lagerareal evt. i kjeller for de øvrige partiene. Saken har ikke avklart hvordan man skal kunne samlokalisere partikontor og politikerkontor med publikumsmottak. Det må imidlertid antas at det kan løses i de lokalene som stilles til disposisjon på biblioteket eller evt.rådhuset. Dette er riktignok ikke i samsvar med ønske om å skille klart mellom politikk og administrasjon slik man var tydelige på da ordningen ble foreløpig nedlagt. Dersom dette ikke er ønskelig er biblioteket fortsatt et alternativ som publikumsmottak. Kontorene i Kirkeveien har vært stilt til rådighet for de politiske partiene, dvs partiorganisasjonene, vederlagsfritt inntil huset skulle rives. Det er et skille mellom partiene som sådan og de politiske organene i kommunen. Kontorene i første etasje skal benyttet til politisk arbeid for Ski kommune og de politiske organene man er valgt inn i. Det stiller seg annerledes med kontor og lagerplass for partiorganisasjonene. Det er imidlertid ikke problematisert i denne sak om det bør betales leie for kontor og lager. Fremdrift: Det var et mål at eventuelle kostnader skulle innarbeides ifb. budsjett for Det var imidlertid ikke mulig å få avklart aktuelle alternativ innen den tid, hvilket betyr at det ikke er avsatt midler til inventar til kontor og evt. lager. Økonomiske konsekvenser: Dersom man velger foreslått løsning vil det kunne bli behov for noe utstyr som møbler, pc og lignende. Konklusjon: Saken er utredet i samarbeid med saksordfører og fremlegges slik saksordfører har ønsket. Etter rådmannens vurdering er løsningene gjennomførbare. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Side 24

25 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 10/275-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 14/ Kommunestyret / FRITAK FOR EN PERIODE - JOHN A. RØSE Forslag til vedtak: John A. Røse, Krf, gis fritak fra sine politiske verv som vara til kommunestyret og medlem i utvalg for samfunn og miljø for en periode frem til august 2010 da han i denne perioden vil være folkeregisterført i Oslo kommune. Saksopplysninger: John A. Røse har ved e-post av 2. februar meddelt at han har flyttet til Oslo kommune. Han kan ikke være folkevalgt i Ski kommune i denne perioden. Varamedlem i utvalg for samfunn og miljø vil bli orientert om at denne må møte fast i denne perioden. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a) E-post av 2. februar 2010 Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 25

26 Saksbehandler: Merete Gravdal Arknr.: 064 Arkivsak: 10/326-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 15/ INNKJØP OG INNFØRING AV GERICA RESSURSSTYRING OG PDA I VIRKSOMHET LEVEKÅR Forslag til vedtak: 1. Fra systemleverandøren Tieto kjøpes det inn Gerica Ressursstyring som integreres mot Multifunksjonssystemet ERV (EDB Ressurs- og Virksomhetsstyring). 2. Fra systemleverandøren Tieto kjøpes det inn lisenser for PDA (Personlig Digital Assistent)/Gerica Mobile pleie (GMP). 3. Fra ekstern leverandør kjøpes det inn PDA håndterminaler. Saksopplysninger: Saken omhandler innkjøp og drift av 2 ulike datamoduler/programmer tilknyttet pleie- og omsorgsprogrammet Gerica. Det ene programmet er et turnusprogram for administrering og utlønning av personell. Det andre er håndterminal for registrering av brukerbesøk og brukeropplysninger. Ski kommune benytter i dag turnusprogrammet Notus fra systemleverandøren Visma. Notus har ikke integrasjon mot Multifunksjonssystemet ERV, som innføres i Ski kommune i Det har framkommet at Visma ser på integrasjon mot ERV som en spesialbestilling og priset oppdraget i hht dette (ca 1,7 mill.kr). I tillegg vil integreringen ta tid; minimum 1,5 år. Multifunksjonsprosjektet tar sikte på oppstart av lønn, regnskap og fakturering i ERV i april Fagsystemet for turnus, lønn og timelister må derfor være på plass innen I Ski kommune er det på virksomhetsledermøte i Levekår våren 2009 vedtatt at timelister skal sendes elektronisk fra januar 2010, og dette målet er delvis oppnådd. Da dette ble vedtatt hadde man muligheten for elektronisk overføring, da Notus har integrasjon mot NLP(dagens lønns- og personalsystem). NLP blir nå erstattet med ERV, og for å videreføre elektronisk overføring er det helt nødvendig at kommunens turnussystem har integrasjon mot kommunens økonomisystem. Ski kommune benytter fra før av Gerica PRO og Socio som er fagsystemer for saksbehandling og journalføring i hhv pleie/omsorg/helse og NAV. Disse systemene leveres av Tieto. Tieto kan også levere Gerica Ressursstyring (GRS) som system for turnus, lønnsrapportering, timelister/avvik med mere. PDA: Håndterminaler til Gerica Mobile Pleie (GMP). Ski kommune har tidligere vedtatt at dette skal innføres og dette ligger også inne i det politiske målkartet. Kommunen betaler allerede årlig vedlikehold for 20 lisenser. Side 26

27 For at kommunen skal kunne bruke PDA/ Gerica mobile pleie som verktøy for daglig dokumentasjon av utførte oppdrag, må noen fagrutiner være på plass i Gerica. Disse må være etablert før arbeidet med PDA starter. I løpet av 2009 har disse fagrutinene hovedsakelig kommet på plass i virksomhetene, og man er nå klare for å starte opp med PDA/ Gerica mobile pleie. Det engasjeres prosjektleder for innførings/prosjektperioden, avgrenset med til sammen 6 mnd i tidsrommet til Vurderinger: Gerica ressursstyring (GRS): Helt nødvendig å kjøpe inn og implementere dette innen , dersom man ikke skal gå tilbake til manuell håndtering av timelister og lønnsrapportering i de virksomheter som i dag benytter Notus. Dette vil bli svært ressurskrevende. I tillegg får man videre fordeler: Effektivisering av de merkantile oppgavene ved gjenbruk av data, minst mulig dobbeltarbeid og færre manuelle rutiner. Effektiv lønnsrapportering. Vi får en betydelig bedre integrasjon mellom Gerica og turnussystemet. Gerica PRO henter arbeidsplaner og personalrelaterte data fra Gerica ressursstyring (GRS), og gir bl.a. mulighet for visning av disponibelt personell. Pr i dag må man for å generere timelister i Gerica PRO manuelt legge inn turnus på alle ansatte. I tillegg er det tidkrevende å føre alle endringer fortløpende. Dersom man har GRS vil turnusen i Gerica PRO bli automatisk oppdatert ved endringer i GRS. Gerica ressursstyring er i produksjon når vi har behov for den i vårt prosjekt; dette er priset inn i tilbudet fra Tieto. Vi får èn leverandør å forholde oss til hvilket forenkler drift og administrasjon av systemet. PDA: Vil gjøre effektiv bruk av Gerica tilgjengelig for ansatte i aktuelle virksomheter i Levekår som bruker Gerica. Aktuelle virksomheter vil i første rekke være de som yter tjenester til hjemmeboende brukere: Hjemmetjenesten, Miljøarbeidertjenesten, Botjenester. Nødvendige opplysninger om brukere vil til enhver tid være tilgjengelig for den ansatte som trenger dem; slik som personopplysninger, tiltaksplan, medisinoversikt, journalnotater m.v. Det vil bli behov for mindre tid til rapportering og journalføring da dette føres og leses fortløpende på PDA. I tillegg reduseres faren for feil/underrapportering og man vil få en mer riktig dokumentasjon på tidsregistreringen noe som er av sentral betydning av ressursstyringen. En forutsetning for forsvarlig helsearbeid er at man sikrer god dokumentasjon og at denne overføres til det helsepersonell som skal overta tjenesteytingen etter at for eksempel dagvakten er ferdig. Helsepersonells dokumentasjonsplikt følger av helsepersonelloven kapittel 8. Plikt til å føre journal har den som yter helsehjelp, jfr. 39. Økonomiske konsekvenser: Innkjøp av GRS og årlig vedlikehold for dette. Pr i dag betaler kommunen uansett for årlig vedlikehold av Notus, slik at det kun er innkjøp av GRS som blir en ekstra utgift - som må ses opp mot kostnaden av alternativt å betale for en utvikling av integrasjon mellom Notus og ERV (se saksopplysninger). Side 27

28 Innkjøp av lisenser for PDA/Gerica Mobile Pleie, og årlig vedlikehold for disse. Pr i dag har Ski kommune allerede 10 PDA-lisenser. Vi har fått et tilbud fra Tieto med 100 % rabatt på ytterligere 20 lisenser. (Dvs at vi i utgangspunktet har 30 lisenser, og må kjøpe lisenser utover dette) I tillegg kommer en obligatorisk oppstartspakke priset til kr eks mva. I innkjøp vil PDA/Gerica Mobile Pleie koste kr pr lisens. Så tilkommer et beløp pr lisens for årlig vedlikehold. Hvor mange lisenser man trenger er avhengig av hvilke virksomheter man vedtar at skal bruke PDA. Det kan også være aktuelt med en trinnvis innføring av PDA. Innkjøp av PDA håndterminaler, vedlikehold og supplering av disse. Merk at PDA håndterminaler også fungerer som mobiltelefoner og derfor vil erstatte disse. Utgiftene søkes inndekket av de avsatte midler til multifunksjonssystemet og innkjøp av PDA. Rådmannen vil komme tilbake med en ny sak dersom innføringen av GRS og PDA medfører kostnader utover dette. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Gerica ressursstyring: Mer effektiv utnyttelse av ressurser/personell i virksomhetene. God kvalitet på og kvalitetssikring av pleie og omsorgstjenestene for hjemmeboende brukere fører til at flere brukere kan klare seg i eget hjem framfor å behøve institusjonsplass. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef levekår Side 28

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.2009 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2009 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.02.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 86 33 Møtested: Finstadtunet Inngang ved Delerudbakken - vareleveranse

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 06.02.2008 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.11.2012 kl. 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer