Møteinnkalling Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Merk møtetidspunkt! Møtet begynner med en orientering fra KS Akershus v/mette Tønder og Nils-Petter Wiik kl kl TIL BEHANDLING: FSK-6/10 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN BILVASKEANLEGG I PARKERINGSHUS, SKI STORSENTER FSK-7/10 FELLES TILSYNSKONTOR FOR BYGGESAKER I FOLLO - PERMANENT ORDNING FSK-8/10 FOTBALLBANER LANGHUS - BYGGEREGNSKAP MV. FSK-9/10 PLAN FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSEN MED PROSJEKT HELHETLIG STYRING FSK-10/10 FORSLAG OM ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ KIRKEGÅRDENE I SKI KOMMUNE FSK-11/10 FIBERUTBYGGING I SKI KOMMUNE, FASE II FSK-12/10 OPPSTART RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKI KOMMUNE

2 FSK-13/10 PARTILOKALER OG POLITIKERKONTOR FSK-14/10 FRITAK FOR EN PERIODE - JOHN A. RØSE FSK-15/10 INNKJØP OG INNFØRING AV GERICA RESSURSSTYRING OG PDA I VIRKSOMHET LEVEKÅR FSK-16/10 KONSEKVENSER AV NYE KUTT I VIRKSOMHETENE FOR 2010 FSK-17/10 DELTAKELSE I INNOVASJONSALLIANSE FOR KOMMUNESEKTOREN Ski, Georg Stub ordfører

3 Saksbehandler: Trygve Johansen Arknr.: GNR 134/90 Arkivsak: 06/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 6/ Kommunestyret / SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN BILVASKEANLEGG I PARKERINGSHUS, SKI STORSENTER Forslag til vedtak: 1. Det vises til søknad av om dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av bilvaskeanlegg i parkeringshus ved Ski Storsenter. 2. Kommunen viser til at muligheten for å disponere del av parkeringshuset til bilpleie ble vurdert ved kommunestyrets behandling av reguleringsplanen, hvor bestemmelsene åpner for at det kan gis dispensasjon for mindre virksomheter tilknyttet bilpleie forutsatt at dette ikke begrenser parkeringstilbudet vesentlig, antatt ikke mer enn 10 plasser. Kommunen finner ikke å kunne fravike denne forutsetning så vesentlig som den omsøkte dispensasjonen ville medføre. Det gis derfor ikke dispensasjon. 3. Dette vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningslovens og forvaltningslovens bestemmelser. Saksopplysninger: Hille og Melbye Arkitekter søker ved brev av om dispensasjon fra reguleringsplanen for innredning av bilvaskeanlegg i parkeringshus ved Ski Storsenter. Det vil også bli utført reparasjon/utskifting av bilglass og mindre reparasjoner av lakkskader. Søknad innebærer at hele første etasje av det nye tilbygget til parkeringshuset tas i bruk til bilpleie. Dette medfører tap av 36 parkeringsplasser + 7 parkeringsplasser ved innkjøring til vaskeanlegget, totalt 43 parkeringsplasser. Reguleringsendringen som la til rette for påbygging av Storsenteret samt tilbygg ved parkeringshuset ble vedtatt av kommunestyret Det private reguleringsforslaget ble fremmet av Hille og Melbye Arkitekter på vegne av Thon ski AS. Hele området som er bebygget med parkeringshus er regulert for slikt formål med følgende bestemmelse: 5. OMRÅDE FOR PARKERING/ GARASJEANLEGG Området skal benyttes til garasjeanlegg med tilhørende til- og frakjøringsramper Det faste utvalg for plansaker kan etter søknad vurdere dispensasjon som åpner for mindre virksomheter tilknyttet bilpleie i området. En forutsetning er at parkeringskapasiteten ikke begrenses vesentlig, antatt ikke mer enn 10 parkeringsplasser og at bilpleieanlegget rettes mot kunder som naturlig vil benytte tilbud i Ski Storsenter. Dersom det gis dispensasjon som omsøkt vil eksisterende bilvaskeanlegg i p.hus på Flataker bli nedlagt og virksomheten flyttet til Storsenteret. Søknaden begrunnes med at et bilvaskeanlegg vil ha tilhørighet til parkeringshuset og være en naturlig del av et moderne pakeringskonsept. Det anføres også at senteret i dag har tilstrekkelig parkeringskapasitet. Det vises til søknaden som er vedlagt. Side 3

4 Saken ble behandlet i plan- og byggesaksutvalget i møte med følgende vedtak: Saken synes å ligge utenfor plan- og byggesaksutvalget kompetanseområde, jr. eksisterende reguleringsplans bestemmelser. Saken oversendes kommunestyret som rette beslutningsmyndighet. Forut for behandling i kommunestyret innhentes kommentarer fra relevante veimyndigheter og NSB. Etter dette har administrasjonen bedt om evt. merknader fra Statens Vegvesen, NSB og Jernbaneverket. Vegvesenet anfører ved brev av at saken i liten grad berører trafikale forhold og har derfor ikke innvendinger dersom kommunen ønsker å gi dispensasjon. Generelt om behandling av dispensasjon fra arealplaner: Tidligere plan og bygningslov ga detaljert anvisning om planbehandlingen i kommunene. Hver kommune skulle opprette et fast utvalg for plansaker. Myndigheten til å gi dispensasjon fra arealplaner var lagt til dette utvalget, med mindre kommunestyret ved behandling av den enkelte plan hadde vedtatt at dispensasjonsmyndigheten skulle legges til annet organ. Dette er aldri gjort i Ski kommune. Av dette fulgte at kun det faste utvalg for plansaker kunne gi dispensasjon. Et mindretall i utvalget kunne ikke kreve at et dispensasjonsvedtak ble prøvd for formannskap/kommunestyre (mindretallsanke). I ny plan og bygningslov, som trådte i kraft , står kommunen fritt til å organisere planbehandlingen. Som tilpasning til ny lov vedtok kommunestyret i møte : Det faste utvalg for plansaker opphører fra og erstattes av plan og byggesaksutvalget med samme sammensetning og ledelse. Utvalget opprettes i henhold av kommunelovens 10. I medhold av kommuneloven 10 delegerer kommunestyret til plan-og byggesaksutvalget avgjørelsesmyndighet innenfor sitt ansvarsområde i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til rådmannen. Kommunestyret kan likevel kreve å få seg forelagt de saker det ønsker. Etter dette vil søknader om dispensasjon fra plan normalt bli behandlet i plan og byggesaksutvalget, men da myndigheten nå er delegert, er det anledning til mindretallsanke. Utvalget kan også be om at en dispensasjonssak fremmes for kommunestyret, slik det er gjort i denne saken. Saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven kan ikke fravikes ved dispensasjon, og det er begrensninger for hvor store avvik fra plan som kan behandles ved dispensasjon. Denne formelle begrensning er uavhengig av hvilket organ som behandler saken. Politisk kan det imidlertid være mulig at kommunestyret kan stå noe friere enn et underutvalg når det skal tas stilling til evt. avvik fra tidligere kommunestyrevedtak. Vurdering: Rådmannen anser at denne sak ikke vil kreve full behandling som reguleringsplan. Selv om reg.bestemmelsene klart fastslår hvor stor del av p.huset som kan nyttes til andre formål, er det formelt mulig å gi dispensasjon som omsøkt. Dette anbefales imidlertid ikke. Rådmannens vurderinger ved plan- og byggesaksutvalgets behandling står fast. Forslag til vedtak er det samme som da saken ble fremmet tidligere. Side 4

5 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Behandling av denne sak har neppe vesentlige konsekvenser for bærekraftlig utvikling. Ski Audun Fiskvik rådmann Vedlegg som følger saken: a) Samlet saksframstilling, plan og byggesaksutvalgets møte Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Side 5

6 Saksbehandler: Tore P. Stensrud Arknr.: 614 L40 Arkivsak: 10/140-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 7/ Kommunestyret / FELLES TILSYNSKONTOR FOR BYGGESAKER I FOLLO - PERMANENT ORDNING Forslag til vedtak: Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende kommuner: Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Ny avtale inngås fra basert på någjeldende avtale og korrigert slik at avtalen omfatter drift av felles tilsynskontor, i hht. forslag til ny avtale, vedlegg 2. Saksopplysninger: Gjeldende avtale om felles kontor for byggetilsyn ble i 2005 inngått mellom kommunene Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. I følge avtale om etablering og drift av felles kontor for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan og bygningsloven, gjelder avtalen for en forsøksperiode på tre år fra kontoret er etablert, dvs. fra stillingene er besatt. Etter at forsøksperioden på tre års drift er avsluttet, må avtalen tas opp til evaluering, jfr. avtalens pkt. 2, vedlegg 1. Ved at avtalen skal evalueres etter 2 års samlet drift er tidspunkt for dette våren Vurdering av prosjektperioden/sammendrag Kontoret er for tiden bemannet med en person i 100 % stilling. Det har kun i svært kort periode siden starten vært fullt bemannet med to personer slik avtalen beskriver. Det er utført 86 tilsyn og hvor flere foretak med forpliktende ansvarsretter er blitt involvert i hvert enkelt tilsyn. Rekkevidden av tilsynene er stor fordi foretakene opererer gjentatte ganger på nye byggeprosjekter. Derfor vil effekten av tilsynene gi stor virkning over lang tid og på tvers av kommunegrensene. Det har imidlertid vist seg at noen foretak må ha tilsyn flere ganger for at effekten av forbedringstiltak skal befestes og gi varig virkning for å forhindre nye feil og mangler. Den økonomiske gevinsten for de samarbeidende kommunene har vært at med relativt liten innsats fra hver kommune har tilsyn blitt utført og i omfang forholdsfordelt etter folketallet i kommunene. Det har vært en kontinuitet i arbeidet med tilsyn i Folloregionen. Det felles tilsynskontoret har medvirket til forpliktende samarbeid mellom byggesaksbehandlerne i Follo, som videre er viktig for å sikre lik forståelse av tilsyn og arbeidet med oppfølging at dette. Bransjen bør også ha stor nytte av at kommunene samarbeider ved at standarden for gjennomførte tilsyn blir så lik som mulig. Departementet har gitt klare føringer om kommunens plikt til å føre tilsyn, at det gjennomføres flere tilsyn og at tilsynene gebyrfinansieres. Det ligger også en anbefaling om forpliktende samarbeid for etablering av felles interkommunale tilsynskontor mellom de mellomstore kommunene. Erfaringen med felles tilsynskontor er positiv både fra samarbeidskommune og fra bransjen. Det er viktig at det felles tilsynskontoret kan fortsette. Løsning med kun tilsyn utført i hver kommune anses å være en dårligere løsning av hensyn til bransjen, kommunens kompetanse på spesielt større tilsyn (revisjonstilsyn) og for å sikre kontinuerlig fokus på tilsyn. Side 6

7 Vurdering: Etter en samlet vurdering av fordeler med et felles tilsynskontor opp mot at kommunen selv etablerer egne faste tilsynsordninger, anses det at den beste faglige og økonomiske løsningen er felles tilsynskontor. Dette vil sikre kontinuitet i lovpålagt tilsyn, at kvalifisert personal har hovedansvar for at oppgaven blir utført og at byggebransjen som utfører oppdrag i regionen opplever en likebehandling og at de jevnlig må påregne tilsyn. Felles tilsynskontor bør ha en minimumsbemanning med 2 personer. Dette vil øke omfanget av tilsyn og gi kontoret en sikker og stabil drift og kompetanse. Det vil videre redusere sårbarheten når/dersom en av personene slutter. Dette er i samsvar med bemanningen slik den er angitt i gjeldende avtale. Det tilrås at dette videreføres i fornyet avtale. Forpliktende samarbeid mellom kommunene om byggesaker vil kunne fjerne bransjens påstand om at kommunene behandler like typer saker forskjellig. Felles tilsynskontor vil øke muligheten for likebehandling av byggesaker selv om kommunenes arealplaner er forskjellige ut fra politiske beslutninger. Alle Follokommunene vil fortsatt utføre mindre, enklere tilsyn med eller uten veileding fra felles tilsynskontor. Felleskontoret kan være en pådriver for at kommunen fører slike tilsyn og medvirke til at totalt gjennomførte tilsyn i regionen blir svært merkbart for byggebransjen. Fast bemanning og god kompetanse er viktig for gjennomføring av tilsyn som system og for at kvaliteten på utført tilsyn skal bli god. Follorådet Fordi saken om forlengelse av avtalen om Follo Byggetilsyn er et interkommunalt samarbeid, ble spørsmålet om prolongering av ordningen fremmet for Follorådets ordførermøte den Ordførermøtet bifalt innstillingen og gjorde enstemmig følgende vedtak: Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende kommuner: Ski vertskommune, Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Ny avtale inngås fra basert på någjeldende avtale og korrigert slik at avtalen omfatter drift av felles tilsynskontor, i hht. forslag til ny avtale, vedlegg 2. Foslag til felles saksfremlegg sendes kommunene for behandling i hvert kommunestyre. Andre kommuner Saken er fremmet for kommunestyret i Oppegård kommune og godkjent i samsvar med innstillingen i denne saken. Økonomiske konsekvenser: Kostnadsfordelingen mellom kommunene er forutsatt bygget på innbyggertallet i de repektive kommuner. I prøveperioden har dette fungert bra og vi har et klart inntrykk av at dette gir en rimelig riktig fordeling. Det har til tider og fra enkelte hold vært foreslått at kostnadsfordelingen burde skje etter antall byggesaker i hver enkelt kommune, men det er ikke å anbefale siden det da kan oppstå dissens om hva som skal regnes som en sak og ikke. Bidraget fra Ski kommune til drift av kontoret er allerede tatt inn i budsjettet for 2010 og selvfinansieres ved at kostnaden dekkes ved gebyrer i byggesaker. Side 7

8 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ut fra erfaring med tidligere kontrollordninger vet man at økt tilsynsvirksomhet vil være med på å bedre kvaliteten på de byggearbeider som utføres. Dette vil ha som følge mindre byggefeil og byggskader. Ut fra et overordnet samfunnsmessig synspunkt vil dette være viktig for en bærekraftig utvikling. Det vises for øvrig til evalueringsrapporten. Konklusjon: Follo byggetilsyn videreføres som vertskommunesamarbeid mellom følgende kommuner: Ski (vertskommune), Oppegård, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Ny avtale inngås fra basert på någjeldende avtale og korrigert slik at avtalen omfatter drift av felles tilsynskontor, i hht. forslag til ny avtale, vedlegg 2. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Avtale om drift av felles kontor i Follo for utførelse av tilsynsoppgaver etter plan- og bygningsloven. b) Evalueringsrapport (12 sider) Side 8

9 Saksbehandler: Helge Falkenberg Arknr.: 256 D11 Arkivsak: 10/171-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 8/ Kommunestyret / FOTBALLBANER LANGHUS - BYGGEREGNSKAP MV. Forslag til vedtak: 1. Byggeregnskap for Fotballbaner Langhus - sum utgifter kr tas til orientering. Finansieringen er avsluttet slik: Ski kommune (fondsmidler) kr Langhus IL kr Spillemidler kr Momskompensasjon kr Ekstern finansiering kr Salgsinntekt kr Ski kommune (lånemidler) kr kr Ekstern finansiering er dekket med kr i sponsormidler fra næringslivet og bidrag fra Langhus IL på kr Iht. forutsetningene for ekstern finansiering skal Langhus IL innbetale årlig ytterligere kr over perioden Ski kommune fakturerer dette f.o.m Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 62/04 å bygge kunstgressbane i Langhus idrettspark. I finansieringen inngikk bl.a. 2,1 mill. kroner i ekstern finansiering forutsatt som sponsormidler fra næringslivet og tilskudd fra Langhus IL. Blant annet pga. ledighet i stillinger i kommunalteknisk virksomhet fra 2006 har oppfølgingen, rapportering og avslutning av prosjektet blitt forsinket. Spillemidlene har vært utbetalt à konto - siste utbetaling Først etter at utbetalingen av spillemidlene var et faktum lå det til rette for oppsett av byggeregnskap, herunder avregning av LILs bidrag i forhold til de øvrige sponsorbidrag. Prosjektet har omfattet en 11 er kunstgressbane og en 7 er kunstgressbane, begge med belysning. Anlegget ble tatt i bruk mai I tillegg fikk Langhus idrettspark en ny 11 er grusbane og en ny 7 er grusbane, begge med belysning, som ble tatt i brukt samtidig. Regnskapsmessig iht. kommuneregnskapet er regnskapet for Fotballbaner Langhus (samtlige fire baner) avsluttet i kommuneregnskapet for 2006, jf. årsmelding for For å avslutte regnskapet ble resterende spillemidler iht. tilsagn inntektsført som forskuttering. Grunnet forsinkelsen i spillemiddelutbetalingen ble det ikke lagt fram rapport i Siste delutbetaling spillemidler var desember Side 9

10 Det har vært forutsatt at kommunens samarbeidspartnere ved prosjektet skulle levere Historikk for prosjektet ( v/langhus IL) og Erfaringer med samarbeid med næringslivet / sponsorer v/martin Killi. Dette har det vært møter om. Etter møte har det kommet en e-post fra Ola Haave, leder Langhus IL/Fotballgruppen. Rådmannen viser i denne forbindelse til tidligere vedtak om det private bidrag på 2,1 mill. kroner og til avtalen mellom Ski kommune og Langhus IL. Vurdering: I tillegg til de to grusbanene har Ski kommune og idretten i kommunen med dette prosjektet fått et funksjonelt og utstrakt benyttet kunstgressanlegg. Økonomiske konsekvenser: Anlegget har kostet 9,8 mill. kroner. Prosjektet fikk en overskridelse på kr , som er dekket med merinntekt momskompensasjon, merinntekt spillemidler og salg av masser fra grunnarbeidet. Ski kommunes midler inn i prosjektet er kr (fondsmidler og lånemidler). Sum spillemidler utbetalt er kr iht. tilsagn fra fylkeskommunen. For detaljer vises det til vedlagte byggeregnskap. I K-sak 30/05 ble det vedtatt: 1. Kommunestyret samtykker i at låneopptak inntil 2,1 mill. kroner kan tas opp for å fullfinansiere prosjekt kunstgressbane, Langhus. 2. Det legges til grunn at utgiftene til lånet dekkes av de inngåtte sponsoravtaler med næringslivet og fra Langhus IL. I saksutredningen i K-sak 30/05 anførte rådmannen: I samsvar med forutsetningene har arbeidsgruppen nå inngått sponsoravtaler med næringslivet og med Langhus IL som dekker det forutsatte beløp fra ekstern finansiering på 2,1 mill. kroner. Avtalene er basert på et årlig beløp som skal dekke lånekostnadene. Vedtaket i kommunestyresak 62/04 sier ikke eksplisitt og formelt at lån kan tas opp. Selv om dette var en del av de økonomiske forutsetningene anses det nødvendig å formalisere låneopptak, slik vedtaket i herværende sak legger opp til. I samsvar med kommunestyrets forutsetninger er det inngått avtaler med næringslivet. Ut fra K-sak 30/05 er det innbetalt i slik det framgår av byggeregnskapet. For 2009 ble det sendt anmodning om innbetaling iht. forutsetningene slik det framgår av oppsettet i byggeregnskapet. Enkelte næringsdrivende har falt fra underveis / ikke bundet seg for alle fem år slik meningen var. Opp mot betjening av 5-årslånet på 2,1 mill. kroner er sum bidrag fra sponsorer i næringslivet kr I tillegg har Langhus IL, som det framgår av byggeregnskapet, innbetalt en årlig andel på kr i fire år. Ut fra avtalen mellom Ski kommune og Langhus IL skal Langhus IL nå dekke gjenstående kr med kr årlig, dvs. med kr i ytterligere 8 år f.o.m Side 10

11 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Rådmannen viser til det som ble anført i K-sak 62/04: Det foreslåtte tiltaket er i samsvar med kommuneplanens målsetning om Trygt og godt nærmiljø. Det er med på å sikre lekearealer arealer for idrett i nærmiljøene. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Avtale Ski kommune og Langhus IL b) Byggeregnskap for Fotballbaner Langhus c) E-post fra Ola Haave, leder langhus IL/Fotballgruppen Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 11

12 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 031 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 9/ Kommunestyret / PLAN FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSEN MED PROSJEKT HELHETLIG STYRING Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar plan for vurdering av måloppnåelsen definert i prosjekt helhetlig styring. 2. Kommunestyret oppretter en partssammensatt styringsgruppe med 6 medlemmer med følgende sammensetning: Rådmann +en rådmannen oppnevner 2 politikere; 1 fra posisjonen og 1 fra opposisjonen 2 tillitsvalgte; Hovedverneombud + en hovedtillitsvalgt Saksopplysninger: Ski kommune gjennomførte organisasjonsendringer i 2003, som ble evaluert i 2005/2006. Det ble vurdert å være nødvendig å videreføre utviklings- og omstillingsarbeidet i organisasjonen, og i sak 04/07 vedtok formannskapet Prosjektplan for Helhetlig styring. Kommunestyret fattet vedtak om iverksetting av Helhetlig styring. Plan for Hovedprosjektet ble vedtatt av kommunestyret med følgende vedtak: 1. Kommunens politiske styringsmodell organiseres i samsvar med de prinsippene som er skissert i rapporten fra styringsgruppen med følgende unntak: Politisk styring: 11 medl. i Faste utvalg for plansaker 11 medl. i utvalg for miljø og samfunn 11 medl. i utvalg for tjenesteutvikling. 2. Ny politisk modell iverksettes ved konstituering av nytt kommunestyre høsten Det politiske arbeidet vitaliseres gjennom de forslag som styringsgruppen skisserer i kap. 5. Det gjennomføres et opplæringsprogram for politikere, ledere og tillitsvalgte med vekt på arbeidsgiverrollen. 4. Det innføres et plan- og styringssystem som bygger på balansert målstyring, hvor styringshjul, dialog og brukerinvolvering er sentrale elementer. 5. Arbeidsgiverpolitikken er kommunens viktigste verktøy for å rekruttere, beholde og videreutvikle kompetente medarbeidere. De målsettinger og tiltak som er skissert i rapporten legges til grunn for kommunens videre arbeid på dette feltet. Det gjennomføres en felles opplæring for politikere, tillitsvalgte og ledere. 6. Lederutvikling og ledelse er fundamentet for å lykkes med omstillingen. Det gjennomføres lederutviklingsprogram i tråd med det som skisseres i rapporten. Dette konkretiseres i hovedprosjektet. Side 12

13 7. Kommunens administrative hovedstruktur organiseres med to myndighetsnivå: Rådmann og virksomhetene (tjenesteytende virksomheter) med inndeling slik det er skissert i rapportens kap Rådmannen gis myndighet til å organisere administrasjonen på den til enhver tid mest hensiktsmessig måte, innenfor rammene av hovedstrukturen. 8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta tilsettinger i de nye lederstillingene som åremål stillinger. Det opprettes et ansettelsesutvalg med to politikere ved tilsetting av kommunalsjefstillingene. 9. Ny administrativ modell iverksettes 1. mars Det etableres et servicetorg i rådhusets vestibyle. Det bevilges inntil kr 3.5 mill kr til investering ved etableringen som finansieres ved låneopptak. 11. Omstillingsarbeidet videreføres i et hovedprosjekt som starter umiddelbart etter kommunestyrets behandling av denne rapporten. Målene for utviklingsarbeidet er, jfr rapport hovedprosjekt pkt : Møte behovene for forbedret kvalitet og effektivitet, og utvikle nye løsninger i samarbeid med, brukere, innbyggere, og partnere. Ha god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Utvikle en god kultur. Helhetlig styring skal oppnås gjennom: En sterkere involvering og dialog med brukere og innbyggere godt samarbeid og rolledeling mellom politisk og administrativ ledelse - tydelig ledelse fra alle administrative nivå og aktiv medvirkning fra ansatte. Dette må bindes sammen av hensiktsmessige stab/støtte funksjoner og styringssystem. Målene for hovedprosjektet er, jfr rapport hovedprosjekt pkt : 1. Produktivitetsmål - Det samlede nivå for kommunens tjenesteproduksjon overfor innbyggere og brukere i Ski kommune skal kunne opprettholdes/videreutvikles innenfor gitte rammer. 2. Styringsmål Den reelle politiske styringen av kommunens ressurser mot prioriterte politiske mål og innbyggernes behov skal bedres. 3. Servicemål - Kommunens organisasjon og fokus skal ytterligere orienteres mot kvalitet og service i tjenesteproduksjonen overfor brukerne. 4. Organisasjonsmål - Kommunens evne til å beholde, rekruttere og motivere medarbeidere skal økes. 5. Administrasjonsmål Kommunens administrasjon skal bidra til mest mulig effektive tjenester overfor innbyggerne. 6. Ledelsesmål - Ledelse er å ha et personlig ansvar med tilstrekkelig myndighet til sammen med egne medarbeidere å nå definerte mål og resultatkrav. 7. Økonomimål Kommunens økonomi skal være i balanse samtidig som det gis økt handlingsrom for politiske valg. Side 13

14 Resultatmål Til de overordnede målene for utviklingsarbeidet skal det knyttes konkrete resultatmål som er utformet slik at det kan måles om målene er nådd. Disse skal innarbeides i det framtidige styringssystem. Herunder balansert målstyring. Iverksettelse har foregått iht. plan for iverksetting med visse justeringer for noen enkeltelementer, bla. servicetorg. Rådmannen har rapportert på fremdrift samtidig med tertialmelding, senest ved 2. tertial. Saken er drøftet med de ansattes organisasjoner i sentralt samarbeidsutvalg(ssu). Det er enighet rundt opprettelse av prosjektet med de rammene saksfremlegget angir. Det er enighet om å opprette en partssammensatt styringsgruppe. Rådmannen har fremmet forslag til sammensetning. Vurdering: Selv om sak om Helhetlig styring ikke inneholder vedtak om evaluering, anbefaler rådmannen at det foretas en vurdering av måloppnåelsen som prosjektet derfinerer. Til tross for at den administrative modellen kun har fungert i to år i mars 2010, ser rådmannen det som nødvendig allerede nå å starte en vurdering av måloppnåelsen. Helhetlig styring er et stort prosjekt der mange elementer griper inn i hverandre. Det vil derfor være viktig å avklare hva som fungerer og hva som ikke fungerer, samt klarlegge eventuelle tiltak. Den politiske modellen har vært i funksjon siden konstituering etter valget Rådmannen har fått signaler om at også denne ønskes vurdert, eller i alle fall deler av denne. Rådmannen forslår her at ordfører tar initiativ til å avklare hvilken arbeidsform som ønskes til dette formål. Rådmannen vil bidra med sekretariat om det er ønskelig. Rådmannen ønsker å gjennomføre vurderingen som et prosjekt som organiseres på samme måte som prosjekt helhetlig styring, med styringsgruppe og følgende prosjektgrupper. Delprosjekt 1 - Politisk styring Delprosjekt 2 - Organisering av ledelse, tjenesteproduksjon og tverrfaglig samarbeid Delprosjekt 3 - Tjenesteorganisering av de tidligere virksomhetene innen PLO og HS Delprosjekt 4 - Organisering av støttefunksjoner Delprosjekt 5 - Servicetorg Delprosjekt 6 - Plan og styringssystemer Delprosjekt 7 - Informasjons og kommunikasjonsstrategi Delprosjekt 8 - Kontorplassering lokalisering av enheter og personell Delprosjekt 9 Arbeidsgiverstrategi Rådmannen utarbeider forslag til mandat for delprosjekt 2-9. Det forutsettes medvirkning og deltagelse fra de ansattes organisasjoner. Målsetting for vurderingen må i første omgang være å kartlegge måloppnåelse i forhold til vedtatte målsettinger i helhetlig styring. Vurderingen må klarlegge hvilke kompetanse behov som foreligger som hvilke økonomiske forutsetninger som må være tilstede. Rådmannen vil starte vurderingen opp ved årsskiftet og avslutte arbeidet med en rapport og anbefalinger til kommunestyret i september/oktober Side 14

15 Økonomiske konsekvenser: Vil eventuelt fremkomme under vurderingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Vil eventuelt fremkomme under evalueringen Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Side 15

16 Saksbehandler: Helge Vonheim Arknr.: 231 D41 Arkivsak: 10/254-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 10/ FORSLAG OM ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ KIRKEGÅRDENE I SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: Festeavgift på kirkegårder innen Ski kommune settes til: 1. Ved festet grav:kr.400,- per grav per år. Festeforlengelse kr ,- per grav for 10 år. 2. Ved gravferd vil ny enkel grav være fri grav i 20 år. Dersom det reserveres grav i tillegg, betales denne med kr ,- per grav for disse 20 årene. 3. Ved bruk av tidligere festet grav der det betales for hele fredningstiden, minus tidligere betalt festetid, settes festeavgiften til kr. 400,- per grav per år. 4. Ved bruk av tidligere festet grav kan fester vente med å betale festeavgift før betalt periode utgår. Festeavgiften blir da som fornyelse av festet grav. 5. Ny festeavgift gjelder fra Saksopplysninger: I tilknytning til forslaget til økonomiplan for 2010 har Ski kirkelige fellesråd vedtatt forslag til bl. a. endrede festeavgifter på kirkegårdene i Ski. Det følger av gravferdsloven at det er kommunen som skal fastsette festeavgiftene etter forslag fra kirkelig fellesråd. Festeavgiftene på kirkegårdene i Ski ble sist endret av Ski formannskap Avgiftene under pkt. 1 ble den gang satt til kr. 360,- per grav per år og kr ,- per grav for 10 år. De nye satsene i pkt 1 innebærer en økning på h. h.vis ca. 11 % og 12,9 %. Vurdering: Rådmannen har ikke opplysninger som tilsier en annen vurdering enn den fellesrådet har lagt til grunn. Økonomiske konsekvenser: For Ski kommune antas forslaget ikke å ha økonomiske konsekvenser. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Side 16

17 Konklusjon: Fellesrådets forslag til vedtak anbefales vedtatt. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef Vedlegg som følger saken: Brev med vedlegg datert fra kirkevergen Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 17

18 Saksbehandler: Peter Trede Arknr.: 060 Arkivsak: 10/286-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 11/ Kommunestyret / FIBERUTBYGGING I SKI KOMMUNE, FASE II Forslag til vedtak: IKT tilføres investeringsmidlene, kr 3 mill som er avsatt til bruk for utskifting av vinduene i 6. etasje på rådhuset, for å sikre at andre enheter i Ski kommune som har stort behov for bedre kommunikasjonsforbindelser får fibernett. Saksopplysninger: IKT ble tilført nødvendige midler i 2009 for å få lagt ut fiber til Ski kommunes større enheter så som skolene, Solborg, LBS og Dagbo. I budsjettforslaget for 2010 var det lagt inn midler, totalt 6,45 mill for å få på plass fiber til andre enheter som er i stort behov for bedre kommunikasjonsforbindelser. I den endelige behandlingen av budsjettet valgte kommunestyret å redusere IKT investeringene med 3 mill, hvilket medfører at neste fase av fiberutbyggingen måtte utsettes. Vurdering: Det er et stort kortsiktig og langsiktig behov for bedre kommunikasjonsløsninger ved en rekke enheter, som ikke lar seg løse ved kjøp fra kommersielle aktører uten betydelige kostnadsøkninger. I tillegg har vi områder hvor det kommersielle tilbudet er av så lav kvalitet at det ikke tilfredsstiller behovene til Ski kommune. Alternative løsninger for stamnettet som trådløst nettverk og lisensierte radiolinker er blitt vurdert, men disse dekker ikke Ski kommunes behov med hensyn på nødvendig båndbredde og driftsstabilitet. For å kunne sentralisere IKT-driften, streame ut for eksempel TV-programmer og etablere sentral videoovervåkning trenger vi et samband på minimum 1 Gb/s (1024 Mb/s) mellom rådhuset og enhetene. Dette gjelder spesielt skolene. Per i dag kan man få lisensierte radiosamband med hastigheter på Mb/s, hvilket ikke gir tilstrekkelig båndbredde, det er kostbart å etablere / vedlikeholde (antenner, antenneplass) og ikke gir samme driftsstabilitet som fiber. Flere av de store nettleverandørene er i disse dager i ferd med å etablere det nye mobile høyhastighetsnettet 4G som vil gi en hastighet tilsvarende de beste abonnementene private kunder kan få hjemme via ADSL (fast samband), dvs Mb/s. Men, denne båndbredden tilsvarer kun 1,5 % av det Ski kommune trenger i sitt nett (1 Gb/s) og er således intet alternativ. Side 18

19 Følgende enheter har et kortsiktig / langsiktig behov for oppgraderte kommunikasjonsløsninger: Siggerud Gård barnehage har i dag tilgang til standard xdsl-linje gjennom Ventelo som er svært ustabil og gir dårlig ytelse da barnehagen ligger for langt unna sentralen. Det er ingen kortsiktige planer fra Ventelos side for å utbedre dette. Kontra kulturskole / barnehage har et ulisensiert trådløst samband som er svært ustabilt og gir dårlig ytelse. Det er ikke tilgang til tilfredsstillende kommersielle løsninger i dette området. Mork tilsvarende som Kontra har de store kommunikasjonsproblemer og det er ikke tilgang til tilfredsstillende kommersielle løsninger i dette området. Grunnskole har i dag tilgang til standard xdsl-linje gjennom Ventelo som ikke tilfredsstiller behovet for båndbredde, grunnet antallet maskiner som er i behov av kommunikasjon inn mot sentrale løsninger. For å dekke behovet gjennom kommersielle aktører må båndbredden økes betydelig med tilhørende kostnader. I tillegg vil det ikke være mulig med sentraldrift av denne skolen uten fibertilknytning. Langhus helsestasjon - har i dag tilgang til standard xdsl-linje gjennom Ventelo som ikke tilfredsstiller behovet for båndbredde, grunnet antallet maskiner som er i behov av kommunikasjon inn mot sentrale løsninger. For å dekke behovet gjennom kommersielle aktører må båndbredden økes betydelig med tilhørende kostnader. Helsetjenester sentrum (Telenorbygget) - har i dag tilgang til standard xdsl-linje gjennom Ventelo som ikke tilfredsstiller behovet for båndbredde, grunnet antallet maskiner som er i behov av kommunikasjon inn mot sentrale løsninger. For å dekke behovet gjennom kommersielle aktører må båndbredden økes betydelig med tilhørende kostnader. Økonomiske konsekvenser: Manglende utbedring av vinduene i 6. etg i rådhuset har ikke den samme konsekvensen som manglende fiberutbygging. I den økonomiske situasjonen Ski kommune er i må alle virksomheter effektivisere driften og da er det å få et sikkert nett/samband med tilstrekkelig kapasitet meget viktig. Et sikkert samband med tilstrekkelig kapasitet gjør at de ressursene som er ute på virksomhetene kan bruke et minimum av tid på alle lovpålagte rapporteringer, budsjettarbeid m.m. og mest mulig til på tjenesterelaterte oppgaver. Vinduene i 6. etg stå ikke i fare for å falle ut, selv om de er uttette og medfører unødvendig energibruk. Rådmannen vil komme tilbake til denne bevilgningen ved behandling av rammesaken i juni Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Side 19

20 Konklusjon: Rådmannen anbefaler denne endringen på investeringsbudsjettet ut fra en totalvurdering. Et annet forhold er at eiendomsavdelingen ikke har kapasitet til å prioritere rådhuset før til høsten, mens alt ligger til rette for å bygge ferdig fibernettet nå. Rådmannen vil i forbindelse med rammesaken i juni 2010 gjennomgå alle investeringspostene, med sikte på at vinduene i 6. etg skal realiseres innenfor den samlede ramme som er bevilget. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal Kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: Ingen. Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 20

21 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: X20 Arkivsak: 10/270-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 12/ Kommunestyret / OPPSTART RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKI KOMMUNE Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en risiko-og sårbarhetsanalyse for Ski kommune iht. vedlagte prosjektbeskrivelse. 2. Det opprettes følgende styringsgruppe: Leder: Georg Stub med vara Anne Gunn Steen Røse Øvrige medlemmer: Rådmannes ledergruppe Sekretær: prosjektleder Tove Næs (beredskapsleder) 3. Den ferdige ROS-analysen fremlegges for formannskapet for behandling hvoretter kommunestyret orienteres om at arbeidet er utført. Saksopplysninger: 1. januar 2010 trådte ny beredskapslov i kraft. Denne pålegger kommunene en alminnelig beredskapsplikt. I 15a pålegges kommunene plikt til å gjennomføre ROS-analyse og på bakgrunn av den, utarbeide beredskapsplaner, samt rullere disse årlig iht. 15b. Ski kommune gjennomførte en ROS-analyse i Denne ble vedtatt av kommunestyret. På bakrunn av ROS-analysen er det utarbeidet underliggende beredskapsplanverk som har vært rullert jevnlig, eks. plan for pandemiberedskap sist høst. Det har ikke vært gjennomført ROS-analyse etter Det er derfor viktig å få gjennomført dette arbeidet nå, da resultatene skal danne grunnlag for de ROS-analysene som skal gjennomføres i forbindelse med sentrumsplanene for Ski og Langhus tettsteder. For å sikre fremdrift og tverrfaglighet i arbeidet, vil dette bli organisert som et prosjekt med styringsgruppe slik forslag til vedtak viser, se vedlegg a. Vurdering: Det er anbefalt å forenkre ROS-analysen politisk og det er da naturlig at ordfører er leder også i kraft av den rolle ordfører har som leder for kriseledelsen. På samme måte er det naturlig at varaordfører er ordførers vararepresentant i dette arbeidet. Det vil være riktig, etter rådmannens vurdering, også å forankre selve oppdraget med å gjennomføre en slik analyse i kommunestyret. Den videre behandling av analysen, bør etter rådmannens vurdering, skje i formannskapet. ROS-analysen vil avdekke risiki og svakheter i Ski kommune som det vil være naturlig å gjøre kjent i et mindre politisk organ. Nasjonal sikkerhetsmyndighet anbefaler også en slik fremgangsmåte. Ved at ordfører er forslått som medlem av styringsgruppen, vil han kunne rapportere til formannskap og evt. kommunestyre på fremdrift i saken. Side 21

22 Økonomiske konsekvenser: Det er avsatt midler til dette arbeidet i virksomhetsbudsjettet for plan og utviklingsavdelingen. Det tas sikte på å gjennomføre dette prosjektet med mest mulig bruk av egen kompetanse og ressurser. Det vil imidlertid kunne bli aktuelt for noen av prosjektgruppens medlemmer å delta i opplæring på Nasjonalt utdanningssenter (NUSB). Dette er imidlertid svært rimelige kurs, kr 1500,- pr pers inkl. kost og losji. Det vil også kunne bli aktuelt for gruppen og foreta besøk i andre kommuner som kan være gode eksempler for oss, anskaffe relevant faglitteratur og evt. leie inn foredragsholderer på enkelte tema, fra for eksempel. NUSB. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Å kartlegge risiko og sårbarhet i kommunen vil være viktig i forhold til å kunne forebygge for, samt redusere skadeomfang ved uønskede hendelser som kan ramme mennesker, miljø og materielle verdier. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at arbeidet med ROS-analyse for Ski kommune organiseres slik som foreslått i forslag til vedtak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a) Prosjektbeskrivelse Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 22

23 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 10/210-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 13/ Kommunestyret / PARTILOKALER OG POLITIKERKONTOR Saksordfører: Arvid Herland Saksordførers forslag til vedtak: To kontor i første etasje, et på hver side av ordførers kontor, stilles til rådighet for varaordfører, gruppeledere og utvalgsledere til arbeid som relaterer seg til politisk arbeid i kommunale organer. Arbeiderpartiet tilbys rom i underetasje på Langhuset slik som ønsket. Det arbeides med å etablere lagerplass i rådhusets kjeller/garasje med sikte på at dette kan benyttes til sommeren. Publikumsmottak skjer på biblioteket, alternativt i i de tilbudte kontorene første etasje, på nærmere angitt tidspunkt i åpningstiden. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 62/09 å utrede et samordnet parti/politikerkontor. Som saksordfører ble Arvid Herland, AP oppnevnt. Premisser som ble gitt i sak om helhetlig styring samt i vedtak i sak 33/09 om samlokalisering, ble vedtatt å skulle legges til grunn for det videre arbeidet. Som nevnt over, var det ønske om å etablere de politiske partiene i egnede lokaler til erstatning for lokalene de i dag benytter i Kirkeveien. Det ble samtidig bedt om at det i denne forbindelse ble lagt til rette for at politikerkontor, dvs. publikumsmottak kunne skje på samme sted. Det var en forutsetning at lokalene var mulig å nå med kollektivtransport samt at publikumsmottak var tilgjengelig for alle, dvs. også for orienterings og bevegelseshemmede. Alle tettstedene i Ski er i prinsippet tilgjengelige med kollektivtransport, dog i sterkt varierende grad. Ski sentrum er dog best dekket i så måte, dernest Langhus (Vevelstad). Avklaringer med saksordfører viste imidlertid at det var lokaler i Ski sentrum som fremsto som mest aktuelle dersom alle kriteriene skal oppfylles. Waldermarhøy ble tidlig signalisert som uaktuell og følgelig ikke undersøkt nærmere. Langhuset ble imidlertid signalisert som aktuelt for ytterligere utredning. På Langhuset er fortsatt øverste etasje ledig, men problemet med tilgjengelighet lar seg ikke avhjelpe. Denne etasjen er det imidlertid interesse for fra Langhus Vel og vil kunne leies ut til disse. Det vil frigi et rom i underetasjen som vil bli omtalt nærmere nedenfor. Saksordfører, kommunalsjef og saksbehandler har gjort undersøkelser ved hovedbibliotektet og første etasje i rådhuset. Side 23

24 Det er fra bibliotekets side fullt mulig å la politikere disponere stort møterom på biblioteket for eksempel til grupper som møtes på dagtid, eks. pensjonister. Dersom det er ønskelig, er to kontor i første etasje på rådhuset, et på hver side av ordføres kontor, mulig å gjøre tilgjengelige for partiene og da med egne låsbare skap. Dette er det signalisert interesse for fra alle parti med unntak for Arbeiderpartiet, som ønsker et eget rom på Langhuset. Dette er rommet i underetasjen som i dag brukes i dag av Langhus Vel. Det er bekreftet fra kulturkontoret at denne løsningen lar seg gjennomføre. I tillegg til kontorplass på rådhuset, er det signalisert ønske om lagerareal evt. i kjeller for de øvrige partiene. Saken har ikke avklart hvordan man skal kunne samlokalisere partikontor og politikerkontor med publikumsmottak. Det må imidlertid antas at det kan løses i de lokalene som stilles til disposisjon på biblioteket eller evt.rådhuset. Dette er riktignok ikke i samsvar med ønske om å skille klart mellom politikk og administrasjon slik man var tydelige på da ordningen ble foreløpig nedlagt. Dersom dette ikke er ønskelig er biblioteket fortsatt et alternativ som publikumsmottak. Kontorene i Kirkeveien har vært stilt til rådighet for de politiske partiene, dvs partiorganisasjonene, vederlagsfritt inntil huset skulle rives. Det er et skille mellom partiene som sådan og de politiske organene i kommunen. Kontorene i første etasje skal benyttet til politisk arbeid for Ski kommune og de politiske organene man er valgt inn i. Det stiller seg annerledes med kontor og lagerplass for partiorganisasjonene. Det er imidlertid ikke problematisert i denne sak om det bør betales leie for kontor og lager. Fremdrift: Det var et mål at eventuelle kostnader skulle innarbeides ifb. budsjett for Det var imidlertid ikke mulig å få avklart aktuelle alternativ innen den tid, hvilket betyr at det ikke er avsatt midler til inventar til kontor og evt. lager. Økonomiske konsekvenser: Dersom man velger foreslått løsning vil det kunne bli behov for noe utstyr som møbler, pc og lignende. Konklusjon: Saken er utredet i samarbeid med saksordfører og fremlegges slik saksordfører har ønsket. Etter rådmannens vurdering er løsningene gjennomførbare. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Side 24

25 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 10/275-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 14/ Kommunestyret / FRITAK FOR EN PERIODE - JOHN A. RØSE Forslag til vedtak: John A. Røse, Krf, gis fritak fra sine politiske verv som vara til kommunestyret og medlem i utvalg for samfunn og miljø for en periode frem til august 2010 da han i denne perioden vil være folkeregisterført i Oslo kommune. Saksopplysninger: John A. Røse har ved e-post av 2. februar meddelt at han har flyttet til Oslo kommune. Han kan ikke være folkevalgt i Ski kommune i denne perioden. Varamedlem i utvalg for samfunn og miljø vil bli orientert om at denne må møte fast i denne perioden. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a) E-post av 2. februar 2010 Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 25

26 Saksbehandler: Merete Gravdal Arknr.: 064 Arkivsak: 10/326-1 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 15/ INNKJØP OG INNFØRING AV GERICA RESSURSSTYRING OG PDA I VIRKSOMHET LEVEKÅR Forslag til vedtak: 1. Fra systemleverandøren Tieto kjøpes det inn Gerica Ressursstyring som integreres mot Multifunksjonssystemet ERV (EDB Ressurs- og Virksomhetsstyring). 2. Fra systemleverandøren Tieto kjøpes det inn lisenser for PDA (Personlig Digital Assistent)/Gerica Mobile pleie (GMP). 3. Fra ekstern leverandør kjøpes det inn PDA håndterminaler. Saksopplysninger: Saken omhandler innkjøp og drift av 2 ulike datamoduler/programmer tilknyttet pleie- og omsorgsprogrammet Gerica. Det ene programmet er et turnusprogram for administrering og utlønning av personell. Det andre er håndterminal for registrering av brukerbesøk og brukeropplysninger. Ski kommune benytter i dag turnusprogrammet Notus fra systemleverandøren Visma. Notus har ikke integrasjon mot Multifunksjonssystemet ERV, som innføres i Ski kommune i Det har framkommet at Visma ser på integrasjon mot ERV som en spesialbestilling og priset oppdraget i hht dette (ca 1,7 mill.kr). I tillegg vil integreringen ta tid; minimum 1,5 år. Multifunksjonsprosjektet tar sikte på oppstart av lønn, regnskap og fakturering i ERV i april Fagsystemet for turnus, lønn og timelister må derfor være på plass innen I Ski kommune er det på virksomhetsledermøte i Levekår våren 2009 vedtatt at timelister skal sendes elektronisk fra januar 2010, og dette målet er delvis oppnådd. Da dette ble vedtatt hadde man muligheten for elektronisk overføring, da Notus har integrasjon mot NLP(dagens lønns- og personalsystem). NLP blir nå erstattet med ERV, og for å videreføre elektronisk overføring er det helt nødvendig at kommunens turnussystem har integrasjon mot kommunens økonomisystem. Ski kommune benytter fra før av Gerica PRO og Socio som er fagsystemer for saksbehandling og journalføring i hhv pleie/omsorg/helse og NAV. Disse systemene leveres av Tieto. Tieto kan også levere Gerica Ressursstyring (GRS) som system for turnus, lønnsrapportering, timelister/avvik med mere. PDA: Håndterminaler til Gerica Mobile Pleie (GMP). Ski kommune har tidligere vedtatt at dette skal innføres og dette ligger også inne i det politiske målkartet. Kommunen betaler allerede årlig vedlikehold for 20 lisenser. Side 26

27 For at kommunen skal kunne bruke PDA/ Gerica mobile pleie som verktøy for daglig dokumentasjon av utførte oppdrag, må noen fagrutiner være på plass i Gerica. Disse må være etablert før arbeidet med PDA starter. I løpet av 2009 har disse fagrutinene hovedsakelig kommet på plass i virksomhetene, og man er nå klare for å starte opp med PDA/ Gerica mobile pleie. Det engasjeres prosjektleder for innførings/prosjektperioden, avgrenset med til sammen 6 mnd i tidsrommet til Vurderinger: Gerica ressursstyring (GRS): Helt nødvendig å kjøpe inn og implementere dette innen , dersom man ikke skal gå tilbake til manuell håndtering av timelister og lønnsrapportering i de virksomheter som i dag benytter Notus. Dette vil bli svært ressurskrevende. I tillegg får man videre fordeler: Effektivisering av de merkantile oppgavene ved gjenbruk av data, minst mulig dobbeltarbeid og færre manuelle rutiner. Effektiv lønnsrapportering. Vi får en betydelig bedre integrasjon mellom Gerica og turnussystemet. Gerica PRO henter arbeidsplaner og personalrelaterte data fra Gerica ressursstyring (GRS), og gir bl.a. mulighet for visning av disponibelt personell. Pr i dag må man for å generere timelister i Gerica PRO manuelt legge inn turnus på alle ansatte. I tillegg er det tidkrevende å føre alle endringer fortløpende. Dersom man har GRS vil turnusen i Gerica PRO bli automatisk oppdatert ved endringer i GRS. Gerica ressursstyring er i produksjon når vi har behov for den i vårt prosjekt; dette er priset inn i tilbudet fra Tieto. Vi får èn leverandør å forholde oss til hvilket forenkler drift og administrasjon av systemet. PDA: Vil gjøre effektiv bruk av Gerica tilgjengelig for ansatte i aktuelle virksomheter i Levekår som bruker Gerica. Aktuelle virksomheter vil i første rekke være de som yter tjenester til hjemmeboende brukere: Hjemmetjenesten, Miljøarbeidertjenesten, Botjenester. Nødvendige opplysninger om brukere vil til enhver tid være tilgjengelig for den ansatte som trenger dem; slik som personopplysninger, tiltaksplan, medisinoversikt, journalnotater m.v. Det vil bli behov for mindre tid til rapportering og journalføring da dette føres og leses fortløpende på PDA. I tillegg reduseres faren for feil/underrapportering og man vil få en mer riktig dokumentasjon på tidsregistreringen noe som er av sentral betydning av ressursstyringen. En forutsetning for forsvarlig helsearbeid er at man sikrer god dokumentasjon og at denne overføres til det helsepersonell som skal overta tjenesteytingen etter at for eksempel dagvakten er ferdig. Helsepersonells dokumentasjonsplikt følger av helsepersonelloven kapittel 8. Plikt til å føre journal har den som yter helsehjelp, jfr. 39. Økonomiske konsekvenser: Innkjøp av GRS og årlig vedlikehold for dette. Pr i dag betaler kommunen uansett for årlig vedlikehold av Notus, slik at det kun er innkjøp av GRS som blir en ekstra utgift - som må ses opp mot kostnaden av alternativt å betale for en utvikling av integrasjon mellom Notus og ERV (se saksopplysninger). Side 27

28 Innkjøp av lisenser for PDA/Gerica Mobile Pleie, og årlig vedlikehold for disse. Pr i dag har Ski kommune allerede 10 PDA-lisenser. Vi har fått et tilbud fra Tieto med 100 % rabatt på ytterligere 20 lisenser. (Dvs at vi i utgangspunktet har 30 lisenser, og må kjøpe lisenser utover dette) I tillegg kommer en obligatorisk oppstartspakke priset til kr eks mva. I innkjøp vil PDA/Gerica Mobile Pleie koste kr pr lisens. Så tilkommer et beløp pr lisens for årlig vedlikehold. Hvor mange lisenser man trenger er avhengig av hvilke virksomheter man vedtar at skal bruke PDA. Det kan også være aktuelt med en trinnvis innføring av PDA. Innkjøp av PDA håndterminaler, vedlikehold og supplering av disse. Merk at PDA håndterminaler også fungerer som mobiltelefoner og derfor vil erstatte disse. Utgiftene søkes inndekket av de avsatte midler til multifunksjonssystemet og innkjøp av PDA. Rådmannen vil komme tilbake med en ny sak dersom innføringen av GRS og PDA medfører kostnader utover dette. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Gerica ressursstyring: Mer effektiv utnyttelse av ressurser/personell i virksomhetene. God kvalitet på og kvalitetssikring av pleie og omsorgstjenestene for hjemmeboende brukere fører til at flere brukere kan klare seg i eget hjem framfor å behøve institusjonsplass. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef levekår Side 28

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07 Møteprotokoll Kommunestyret 29.08.2007 KST-40/07 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2007-2019 Sakliste KST-41/07 HELHETLIG STYRING - UTVIKLING OG FORBEDRING I SKI KOMMUNE KST-34/07 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget Lillehammer kommune Lønnsutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2014 Tid: 10:00 - Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim 16.01.2014 12.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2016/1895-1 Arkiv: 056 Saksbeh: Trond Aslaksen Dato: 31.10.2016 Utredning av en eventuell sammenslåing av DDØ og IKT-Agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Administrasjonsutvalg

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 NB! 14.04.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 NB! 14.04.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 NB! 14.04.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Formannskapet. Innkalling

Formannskapet. Innkalling Finnøy kommune Formannskapet Innkalling Møtedato: 26.04.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 18.08.2015 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Store sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: FolloTRYKK arena, møterom i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2.

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2. Ås kommune Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/00980-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011 Arkivsaksnr.: 09/2328-27 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011 Hjemmel: Kommuneloven Ordførers innstilling: Fra

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.04.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.09.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Spåtind Sport Hotell Fra saknr.: 96/16 Til saknr.: 101/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 31.08.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 04.09.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. skriftlig saksbehandling. Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. skriftlig saksbehandling. Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 KONTROLLUTVALGET I VESTBY Arkivsak-dok. 17/00195-1 Saksbehandler Jan T. Løkken Saksutskrift skriftlig saksbehandling Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestby kontrollutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 901 25 172 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.05.2017 Møtetid: Kl. 19.00

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 Mandal kommune Arkiv: 461 Saksmappe: 05/01695-20 Saksbehandler: Irene Lunde Saksfremstilling Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/07 Ordfører 29.05.07 013/07 KOMITE II 12.06.07 041/07 Bystyret 21.06.07 SØKNAD

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Kommunestyret 01.03.2017 007/17 Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth Arkiv: FE - 031, FA - H12 Arkivsaknr: 16/1575-13 Forprosjekt -

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr. Ås kommune Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/00472-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer