Instruksjonsbok - NHS 720 IDR4 / NHS 720 IDR4SE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok - NHS 720 IDR4 / NHS 720 IDR4SE"

Transkript

1 1. Sikkerhet 2. Montering og start av maskinen 3. Justering og innstilling 4. Vedlikehold 5. Feilfinning 6. Reservedele 7. El diagram 8. Hydraulik diagram 9. Alko trailer 10. DS-EN IVECO motor Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 1 af 14

2 1. Sikkerhet:.1a. Sikkerhet operatør: 1a..1. Instruksjonsbok. Les instruksjonsboken før du starter maskinen, og sørg for at alle sikkerhetsforskrifter overholdes. Det er risiko for personskade eller skade på maskinen hvis instruksjonene ikke overholdes. 1a..2. Alder. Man skal være fyldt 18 år for å betjene og arbeide med maskinen. 1a..3. Område. Kontroller at maskinen står på et vannrett og stabilt område, sørg for at det ikke befinner seg noen i området hvor flisen kastes ut, sikkerhetsradius er 25 mtr. 1a..4. Maskinen. Stikk aldri hender, armer eller føtter inn i innføringstrakten når maskinen er startet. 1a..5. Påkledning. Det er vigtig at en benytter hensigtsmessig bekledning. 1..a5.1. Bruk alltid hørselvern da lyden rundt flishuggeren kan komme opp i over 85 db. 1..a5.2. Det anbefales å bruke øynevern da det kan komme støv og flisstykker ut av innføringstrakten. 1..a5.3. Unngå å bære løsthengende tøy da det kan feste seg i grenene, med fare for å komme til skade..1b. Sikkerhet maskin: 1b..1. Maskinen må kun brukes til flishugging av tre- og grenavfall, med en diameter på max 175 mm. Fremmedlegemer så som stein, jord, jern, plast og lignende må aldri komme inn i maskinen, da det vil kunne ødelegge kniver og motstål, samt andre deler av maskinen. 1b..2. Skilting, følgende skilter er påmontert maskinen. Les instruksjonsboken før du starter maskinen Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 2 af 14

3 Stikk aldri hender, armer eller føtter inn i innføringstrakten når maskinen er startet. Valsernes omdr. retning. Les instruksjonsboken før du starter Hatz motoren. Bruk alltid hørselvern. Fare for å komme til skade. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 3 af 14

4 Hydraulik olie i tank. Diesel olie i tank. NHS typeskilt. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 4 af 14

5 2. Montering og avmontering av maskinen:.2a. Montering av tilhenger: 2a..1. Generelt: Maskinen er bygget på en tillhenger som gjør den beregnet til transport etter bil. I Norge er ikke spesialmaskiner påmontert tilhenger registreringspliktige, men tilhenger som maskinen er montert på har alle sikkerhetsmessige utstyr som for en registrerbar tilhenger Husk! Vektregler gjelder også om tilhenger som ikke er registreringspliktig 2a..2. Tillhenger montert 720 IDR4. Før montering etter bil les bilag fra ALKO. Ved montering kontroller at kulekoblingen er rigtig monteret iht. bilag 1 ALKO Sikre at sikkerhetsbremsekabelen er korrekt monteret iht. bilag 2 ALKO Kontroller at alle lyktenes funksjoner virker. 2a..3. Tillhenger montert 720 IDR4SE. Før montering etter bil les bilag fra ALKO. Ved montering kontroller at kulekoblingen er riktig monteret iht. bilag 1 ALKO Sikre at sikkerhetsbremsekabelen er korrekt monteret iht. bilag 2 ALKO Kontroller at alle lyktenes funksjoner virker. Kontroller at transportsikringen på dreiekransen er korrekt påmonteret se fig. 1 Fig 1 Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 5 af 14

6 .2b. Montering av utblåsningsrør. 2b..1. Generelt: Under transport kan utblåsningsrøret være avmonteret. Utblåsningsrøret er 360 dreielig, hvis utblåsningsrøret er monteret under transport, sikre da at det ikke stikker uten for maskinen. Maskinen må under ingen omstendigheter startes før røret er påmonteret. 2b..2. Monter låseklemme. Hold utblåsningsrøret på maskinens utblåsnings-stuss, gjerne med en klemtang eller en skruvetvinge, monter låseklemme som vist på fig. 2 med så lite avstand til maskinens utblåsnings-stuss som mulig. 2b..3. Monter bøylen med tallerkenfjærene så tuten dreier lett over stussen når bøylen er i dreielig posisjon fig. 2a., og at tuten er holdt fast når bøylen er i låst posisjon fig. 2b. Fig. 2 Fig. 2a. Fig. 2b..2c. Sikkerhetsklaff. Kontroller at sikkerhetsklaffen er i transportstilling under transport se fig. 3. og i arbeidsstilling under arbeide fig. 3a. Fig. 3 Transportstilling Fig. 3a. Arbeidsstilling Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 6 af 14

7 .2d. Oppstart av maskinen: 2d..0. Kontroll før start. 2..d0.1. Les medfølgende manual for IVECO motor før start av motoren. 2..d0.2. Kontroller at maskinen står vannret og stabilt. 2..d0.3. Se etter at der ikke er fremmedlegemer i innføringstrakten. 2..d0.4. Kontroller at alle avskjerminger er korrekt montert. Skjerm over valser og reimer, åpning ved svinghjul, åpning ved utblåsningsrør er riktig montert. 2..d0.5. Kontroller at innkoblings spak er frakoblet se fig d0.6. Kontroller at sikkerhetsavstandsskjermen er korrekt montert og sikkerhetsbøylen står i nøytral (Stopp) se fig. 5. Innkoblet Fig. 5 Frakoblet Fig. 4 2d..1. Start av motoren. Retur Inntrekk Nød-Stopp 2..d1.1. Forvarm maskinen ved å stikke nøkkelen i tenningslåsen, og vri nøkkelen ett hakk med klokka, i ca sek. 2..d1.2. Start maskinen ved å trykke lett på nøkkelen og vri ytterligere ett hakk med klokka, la motoren kjøre på tomgang ett par minutter til den har nådd en fornuftig temperatur. 1. Brenstoff nivå (Ikke montert) 2. Lav batterispenning (Ikke montert) 3. Luftfilter tilstoppet (Ikke montert) 4. Lavt kjølevannsnivå (Ikke montert) 5. Turtallsvakt (Ikke montert) 6. Termostart aktivert (Ikke montert) 7. Akustisk alarm 8. Display for timeteller og turteller 9. Omskifterknapp timeteller og turteller 10. Pilknap for skroll i display (Anvendes kun til innstilling på fabrikken) 11. Avslukking av akustisk alarmføler 12. Fremkaller de 10 siste stoppalarmer i displayet. (Anvendes kun av fagfolk) Fig d1.3. Kontroller på instrumentpanelet fig. 6. at motoren har oljetrykk nok, 3-4 bar, at motoren ikke blir for varm, og at dynamoen lader. Maskinen er monteret med automatisk overvåkning som gir alarm og slår motoren av hvis de forut programmerte normer ikke overholdes Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 7 af 14

8 2d..2. Tilkobling. 2..d2.1. Koble inn flishuggeren ved koblingsspak fig. 4 med en rask bevegelse, mens motoren går på tomgang, det er viktig at man ikke filer på koblingen når den aktiveres da dette kan ødelægge koblingsplatene. 2..d2.2. Innstil turtallet på motoren til full gass. 2d..3. Reset knapp. For å få sikkerhetsbøylen aktivert og indtrekksvalserne kan kjøre rundt er det nødvendig å resette styringen, dette gjøres ved å trykke på reset knappen fig. 7. Hver gang tenningen har vært slått av eller sikkerhetsbøylen i nødstop skal styringen resettes. Fig. 7. Oljefilter ABS On/Off Reset 2d..4. Test av sikkerhetsbøyle. Innen material tilføres inntrekksvalsene kontroller at sikkerhedsbøylen fungerer som vist fig. 5. Stopp, Inntrekk og Retur. Fungerer bøylen ikke som foreskrevet gå til feilsøking. 2d..5. Start med arbeide. Når sikkerhedsbøylen er kontrolleret sett da bøylen i inntrekksposisjon og tilfør valsene materiale, og flis blåses ut av utblåsningstuten..2e. Stopp av maskinen 2e..0. Sikkerhedsbøyle. Plaser sikkerhedsbøylen i stopp posisjon 2e..1. Motor omdr. Slå av gassen til motoren kjører på tomgang. 2e..2. Kobling. Koble fra flishuggeren fig. 4. 2e..3. Stopp motoren. Stopp motoren ved at tage gassen av, og slå av tenningen ved å vri nøkkelen ett hakk mot klokka. 2e..4. Transport. Skal maskinen transporteres til en annen arbeidsplass, sikre da at sikkerhedsklaffen fig. 3 samt punkter i fig-. 2a. er brakt i transport stilling. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 8 af 14

9 3. Justering og innstilling:.3a. Sikkerhet. Følg alltid tidligere angivne sikkerhetsinstrukser både før innstillingsarbeidet påbegynnes og etter at arbeidet er ferdig, og flishuggingsarbeidet gjenopptas..3b. Inntrekssystem. For å sikre maskinen ett godt og ensartet inntrekk skal hastigheten på inntrekksvalsene avstemmes med knivenes kapasitet, iht. nedenstående skjema fig. 8. Hastigheten på valsene innstilles ved å justere på skruve markeret fig. 9. Hastigheten kontrolleres ved visuelt å tælle antall omdreininger pr. minutt på venstre inntrekksvalse merket med gul stripe, antall omdrininger skal være mindre enn eller lik med antall omdrininger i skjema. Dreies skruven inn kjører valsene raskere, dreies skruven ut kjører valsene langsommere. Fig. 8 Kniv Innstilling Inntrekksvalsenes Omdr./Min Justerskruv Fig. 9.3c. Kniver. Ved justering og innstilling av kniver unngå da berøring av knivenes egg da disse er meget skarpe. Følg alltid tidligere angivne sikkerhetsinnstrukser både før innstillingsarbeidet påbegynnes og etter at arbeidet er ferdig og flishuggingsarbeidet gjennopptas. 3c..0. Stopp motoren i henhold til pkt. 2.e, fjern nøkkelen fra tenningslåsen og avvent at svinghjulet i maskinen stopper. 3c..1. Avmonter skjerm over inntrekksvalsene fig. 10, dette gir adgang til motstål. 3c..2. Avmonter skruver ved svinghjulshus fig. 11, dette gir adgang til svinghjul. 3c..3. Spennskruver fig. 12. løsnes og kniven fjernes. 3c..4. Stilleskruvene fig. 13 løsnes og knivsetet rengjøres. 3c..5. Monter ny eller nyslipet kniv og skru spennskruvene løst inntil. 3c..6. Skru stilleskruvene løst til inntil kniveggen treffer avstandsmåleren med avstand 5,7,10 eller 12mm fig c..7. Skru deretter stilleskruvene godt til, og spenneskruvene fast med 250NM. 3c..8. Foreta den samme prosedyren fra pos. 3d..4. til pos. 3d..7 inntil alle knivene i svinghjulet er skiftet. 3c..9. Kontroller avstand mellem knivene og motstålene visuelt, avstand 0,5 1,5 mm fig. 15. Såfremt avstand ikke overholdes innstil da motstål som anvist i pos. 3e..4. 3c..10. Overholdes avstanden i pos. 3d..9, kontroller da at det ikke forefinnes værktøy eller andre fremmedlegemer i svinghjulshuset, lukk og fastskru deretter denne med skruvene. 3c..11. Monter skjerm over valsene..3d. Motstål. 3d..0. Stopp motoren i henhold til pkt. 2.e, fjern nøkkelen fra tenningslåsen og avvent til svinghjulet i maskinen stopper. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc Side 9 af 14

10 3d..1. Avmonter skjerm over inntrekksvalser fig. 10, dette gir adgang til motstål. 3d..2. Avmonter skruver ved svinghjulshus fig. 11, dette gir adgang til svinghjul. 3d..3. Spennskruvene fig. 16 for lite motstål løsnes, hvis motstålet skal skiftes avmonter da skruvene. 3d..4. Spennskruvene fig. 16 for stort motstål løsnes, hvis motstålet skal skiftes avmonter da skruvene. 3d..5. Indstill avstand mellem knivsegg og stort motstål 0,5 1,5 mm visuelt, og skruv så fast spennskruvene med 250NM. 3d..6. Innstill avstand mellom knivsegg og lite motstål 0,5 1,5 mm visuelt, og skruv fsst spennskruvene. 3d..7. Overholdes avstanden i pos. 3e..5-3e..6 kontroller da at det ikke forefinnes værktøy eller andre fremmedlegemer i svinghjulshuset, lukk og skruv fast med skruvene. 3d..8. Monter avskjerming over valser fig. 10. Skjerm over valser Skruver Fig. 10 Fig. 11 Spennskruve Knivsete Kniv Fig. 12 Fig. 13 Avstands Lite motstål Stort motstål Fig. 14 Fig. 16.3e. ABS Omdreiningsvakt. Er maskinen fra fabrikken montert med ABS er denne innstillt således at den er tilpasset motorens omdreininger, og det kreves ingen etterjustering. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc 14 Side 10 af

11 4. Vedlikehold: Det er viktig at maskinen stoppes i henhold til pkt. 2c før vedlikehold av maskinen påbegynnes..4a. Kniver. For å sikre at maskinen yter sitt optimale samt lager en pen og ensartet flis er det viktig at knivene er skarpe og korrekt innstillt. Knivene er fra fabrikken innstillt på 10 mm. Skarpe kniver reduserer brennstofforbruket, og forminsker slitasje på maskinens vitale deler såsom lager og hydraulikanlegg. Knivene skal slipes i en vinkel på 41. Ved skifte av kniver se pkt. 3c justering og vedlikehold..4b. Motstål. 4b..0. Lite motstål. Det er vigtigt at motstålet er skarpt da det forlenger levetiden på kniven samt sparer brennstoff. Ved skift av motstål se pkt. 3d justering og vedlikehold. 4b..1. Stort motstål. Det er vigtigt at motstålet er skarpt da det forlenger levetiden på kniven samt sparer brennstoff. Motstålet kan vendes. Ved skifte av motstål se pkt. 3d justering og vedlikehold..4c. Smøring. For å sikre et minimum av slitasje er det vigtig å smøre riktig, etterfølg derfor forskrifterne. (10g = Ca. 1-2 pump med en håndbetjent fettpresse.) 4c..0. Dreiekrans ved utblåsningstut en gang i uken. 4c..1. Dreiekrans ved innføringstragt fig. 19 (kun NHS 720 IDR4SE maskiner) en gang i måneden. (Max 10g) 4c..2. Kantlager ved inntrekksvalser for hver 100 arbeidstime dog minst en gang i året. (Max 10g) 4c..3. Plastglideskinne ved inntreksvalse, for hver 50 arbedstime, dog minst en gang i året, det kan være matr. av en sådan beskaffenhet at det kan være en fordel å ikke smøre, men arbeide med tørre glideskinner. 4c..4. Innkobling fig. 20, hver 300 arbeidstime, dog minst en gang i året. (Max 10g) 4c..5. Tilhenger NHS 720 IDR4 se bilag 1 (Alko ), bilag 2 (Alko ), og bilag 3(Alko ). 4c..6. Tilheger NHS 720 IDR4SE se bilag 1 (Alko ), bilag 3(Alko ) og bilag 4 (Alko )..4d. Hydraulikkolje. Kontroller hydraulikkolje nivå hver dag. Skift olje første gang etter 100 arbeidstimer og deretter hver 400 arbeidstime, dog minst en gang i året. Hydraulikksystemet er påfylt SAE 15 ISO 46. (Shell Tellus 46).4e. Hydraulikkfilter Hydraulikkfilter fig. 7, skiftes første gang etter 100 arbeidstimer, og deretter hver 200 timer, dog minst en gang i året. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc 14 Side 11 af

12 .4f. Dekktrykk. Kontroller dekktrykket en gang i uken (4 bar/400 kpa.).4g. Kilereimer. Etterse og stram kilereimer første gang etter 50 timer og deretter hver 100 arbeidstime, dog minst en gang i året. Reimene skal kunne trykkes inn 1½ gang reimtykkelsen mellom de to reimskiver..4h. Motor. Følg vedlikeholds forskriftene i betjeningsveiledning for IVECO Eifo. 4h..0. Motorolje. Motorolje standen kontrolleres daglig og skiftes i henhold til manualen. Motoren er påfylt Shell Rimula 15W40. 4h..1. Luftfilter. Følg vedlikeholds forskriftene i betjeningsveiledning for IVECO Eifo. 4h..2. Øvrige deler kontrolleres og skiftes i henhold til manualen for IVECO Eifo..4i. Tilhenger. 4i..0. 4i..1. NHS 720 IDR4. Følg vedlikeholds forskrifter i betjeningsveiledning for tilhenger se bilag 1 (Alko ), bilag 2 (Alko ), og bilag 3(Alko ). NHS 720 IDR4SE. Følg vedlikeholds forskrifter i betjeningsveiledning for tilhenger se bilag 1 (Alko ), bilag 3(Alko ) og bilag 4 (Alko )..4j. Generelt. Ettertrekk, når avskjerminger er avmonteret, alle synlige bolter etter 5 arbeidstimer og heretter hver 50. arbeidstime. Smørenippel Fig. 20 Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc 14 Side 12 af

13 5. Feilsøking:.5a. Hvis inntrekksvalser ikke kjører. (hverken inntrekk eller retur) 5a..0. Kontroller strøm. Trykk på Reset El-system fig a0.1. Kontroller sikring i styreboks fig. 22, hvis negativt kontroller at der er strøm på + klemmen og på - klemmen, hvis negativt søk hjelp hos leverandør. 5..a0.2. Hvis der er strøm til sikring som kontrollert i pkt. 5.a og maskinen stadig ikke fungerer, kontroller da stikk ved lysdiode fig. 21, om spolene får strøm når sikkerhetsbøylen står i henholdsvis inntrekk og retur. Får spolene strøm lyser dioden rød, og da ligger feilen i hydraulikken, får spolene ikke strøm, gjennemgå da ledningsnettet systematisk etter EL- Diagram pkt. 8, start ved micro-schwits ved sikkerhetsbøyle. Hvis dette ikke gir resultat kontakt da leverandøren. 5a..1. Kontroller hydraulikk, 5..a1.1. Kontroller at hydraulisk trykkfilter ikke er tilstoppet og at der er fri gennomgang til ventil, kontroller at patronventil fig. 23 til regulering av hastighet på valser ikke er skruvet i ytterposisjon da den ikke gir olje i denne posisjon til oljemotorene. Stopp eventuelt maskinen, avmonter patronventil og rens den i dieselolie. 5..a1.2. Avmonter gul hette på ventil fig. 23 og trykk med en skrutrekker på enden for manuel betjening av ventil. Hvis valsene da aktiveres ligger feilen i ELsystemet, gå da til pkt. 5b..1..5b. Hvis inntrekksvalsene kun returnerer. 5b..0. Maskiner uten ABS omdreiningsvakt 5..b0.1. Kontroller at ON/OFF kontakt for ABS fig. 7 står i OFF posisjon. 5..b0.2. Kontroller stikk med lysdiode fig. 21, om spolen for inntrekk får strøm når sikkerhedsbøylen står i inntrekksposisjon. Får spolen strøm lyser dioden i stikket rødt og feilen ligger i hydraulikken, får spolene ikke strøm gjennemgå da ledningsnettet systematisk etter EL-Diagram pkt. 8, start med micro-schwits ved sikkerhedsbøyle. Hvis dette ikke gir resultat kontakt da leverandøren. 5..b0.3. Hydraulikksystem. Avmonter gul hætte på ventil fig. 23 og trykk med en skrutrekker på enden for manuell betjening av inntrekksventil. Hvis valsene da aktiveres ligger feilen i EL-systemet, gå da til pkt. 5b..1..5c. Hvis ABS omdreiningsvakt ikke slår inntrekk av (Kun maskiner med ABS). 5c..0. Kontroller, at maskinen er montert med ABS. 5c..1. Kontroller, at ON/OFF fig. 7 er i ON posisjon. 5c..2. Hvis ikke, punkt 5c..0. 5c..1. hjelper søk da faglig bistand..5d. Hvis ABS omdreiningsvakt ikke kobler til inntrekk (Kun maskiner med ABS). 5d..0. Kontroller, at avstand mellem ABS teller og svinghjulsbolt er 1 2 mm fig. 24. Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc 14 Side 13 af

14 5d..1. Kontroller, at svinghjul er innkoblet og kjører med max. Hastighet (full gass). 5d..2. Kontroller, at det ved max. hastighet er lys i rød diode på ABS teller fig d..3. Hvis ikke, punkt 5d..0. 5d..2. hjelper søk da faglig bistand. Stikk med lysdiode Stikk med lysdiode Sikring Fig. 21 Fig. 22 Patronventil Fig 24 ABS Gul hette Fig Reservedele: Instruksjonsbok N - NHS-IVECO.doc 14 Side 14 af

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21

BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 BRUKSANVISNING DENKA LIFT DL16 DL18 DL21 04106051 Kjære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem til lykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstruert og produsert for å sikre Dem størst mulig glede under bruk

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt oss ved eventuelle spørsmål vedr. installasjon NORDIC 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P Installasjon, drift og vedlikehold 4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P LES HELE MANUALEN OG PÅSE AT DRIFTOPERATØRER GIS NØDVENDIG OPPLÆRING. SØRG FOR AT DENNE ER FORSTÅTT. REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning PT 26D. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning PT 26D Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian Innledning... 3 Kjære kunde... 3 Ferdsel og transport på allmenn vei... 3 Tauing... 3 Bruk...

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen.

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. bruksanvisning Original Bruksanvisningccc Logosol Norwood LumberMate LM29 Bensindrift & Elektrisk drift Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. Art.nr.

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer