P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: Fra kl Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 58/11 Til saknr.: 65/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Marit M. Rønningen Nestleder Geir Høitomt Medlem Roy-Erik Rosenberg Medlem Tore Stensrud Medlem Thor Lium Medlem Marianne E. Bjerke Medlem Ove Røbergshagen FU Medlem Knut Arild Schjørlien Varamedlem Per Ole Lunde Nina Merete Sveen Frøslid NORDRE LAND KOMMUNE, Hovedutvalg for LMT, den 24. juni

2 SAK 60/11 BLE BEHANDLET ETTER SAK 65/11. SAK NR.: 58/11 ORIENTERING *********** 1. Unntak fra meldeplikt for installering av ildsted. 2. Bygging av bensinpumpestasjon. 3. Nedre Esbjug grustak orientering fra møte med grunneier. Orienteringene tatt til etterretning. SAK NR.: 59/11 DELEGERTE SAKER 11/ DS 165/11 PLNÆ//JSL GNR. 94/61 Gunn Stensvold GNR. 94, BNR. 61, SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT GUNN STENSVOLD OG TORILD LØKKEN. TILBYGG HYTTE 11/ DS 166/11 PLNÆ//SOF GNR. 73/111 Bernt Bakken BERNT BAKKEN GNR. 73, BNR IGANSETTINGSTILLATELSE - NYBYGG FRITIDSBOLIG 11/ DS 167/11 PLNÆ//OLD GNR. 36/8 Solveig Ellinor Gjerdbakken FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GNR. 36, BNR. 17, FRA GNR. 36, BNR. 8, SOLVEIG ELLINOR GJERDBAKKEN, SØKNAD INNVILGET 11/ DS 168/11 PLNÆ//JSL GNR. 141/9 Rørlegger Øyvind Hasvold as ESPEN KAMPESVEEN GNR. 141 BNR. 9 - UTSLIPPSTILLATELSE MED INFILTRASJON 11/ DS 169/11 PLNÆ//JSL GNR. 87/88 Svein I. Blystad SVEIN I. BLYSTAD GNR. 87, BNR TILLATELSE TIL RIVING AV HYTTE OG OPPFØRING AV NY HYTTE 11/ DS 171/11 PLNÆ//SOF GNR. 41/272 Tor Erik Låksrud TOR ERIK LÅKSRUD GNR. 41, BNR TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE, STABBUR OG OVERBYGD UTEPLASS

3 11/ DS 172/11 PLNÆ//JSL GNR. 38/22 Dæhli Vel GNR. 38, BNR. 22, I NORDRE LAND - SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT 11/ DS 173/11 PLNÆ//JSL GNR. 17/9 SBG Byggprosjekt AS SBG BYGGPROSJEKT AS GNR. 17, BNR. 9, TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG HOS HANS ARNOLD LYBECK 11/ DS 174/11 TDEI//TFK 231 M5 &16 Totano Eiendom A/ v/chr. Storm Tjønn GNR. 144 BNR.11 - SØKNAD OM FRITAK FRA HYTTERENOVASJON - TOTANO EIENDOM AS V/CHR.STORM TJØNN 11/ DS 175/11 TDEI//TFK 231 M5 &21 Ingebjørg Stensrud GNR. 121, BNR SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONS OG FEIEAVGIFT- INGEBJØRG STENSRUD 11/ DS 176/11 TDEI//TFK 231 M5 &16 Sigurd Voldhaug GNR. 133, BNR. 53 I NORDRE LAND.-SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - SIGURD VOLDHAUG 11/ DS 177/11 TDEI//TFK 231 M5 &16 Anne Furuseth GNR. 141/5-1 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER - ANNE FURUSETH 11/ DS 178/11 TDEI//TFK 231 M5 &16 Tron Brenden GNR. 67 BNR SØKNAD OM ENDRING FRA BOLIG TIL HYTTERENOVASJONSORDNING- TRON BRENDEN 11/ DS 179/11 TDEI//TFK 231 M5 &21 Thomas S. Brudalen GNR. 113 BNR. 14 I NORDRE LAND. ENDRING AV RENOVASJONSSTATUS - THOMAS S BRUDALEN 11/ DS 180/11 TDEI//TFK 231 M5 &16 Anne Lise Kasenborg SANDMOVEIEN GNR. 1 BNR. 4- SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE AVGIFTER - HANS KASENBORG DØDSBO 11/ DS 181/11 PLNÆ//SOF GNR. 136/7 Ola Hellerud og Torhild Høitomt OLA HELLERUD OG TORHILD HØITOMT GNR. 136, BNR. 7 - TILLATELSE TIL OPPFØRING AV NY BOLIG

4 11/ DS 184/11 PLNÆ//JSL GNR. 113/87 Steinar Fossum STEINAR FOSSUM GNR. 113, BNR TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL GARASJE 11/ DS 185/11 PLNÆ//SOF GNR. 133/92 Rørlegger Øyvind Hasvold AS RØRLEGGER ØYVIND HASVOLD AS GNR. 133, BNR TILLATELSE TIL VÅTROM I EKSISTERENDE BOLIG - HALLGEIR THORSEN 11/ DS 186/11 PLNÆ//FIT GNR. 80/37 Bodil Smeby BODIL SMEBY: GNR. 80, BNR SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT VERANDA MED TAKOVERBYGG. 11/ DS 187/11 PLNÆ//FIT GNR. 78/131 Roy Monsebakken ROY MONSEBAKKEN GNR. 78, BNR. 131,- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK MED ANSVARSRETT NY HYTTE STORSLÅTTET 11/ DS 189/11 PLNÆ//FIT GNR. 80/96 Gunnar Karlsen GUNNAR KARLSEN. GNR. 80 BNR. 96. SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT BYGGING AV GARASJE 11/ DS 191/11 PLNÆ//FIT GNR. 32/44 Morten Woxen GNR. 32, BNR. 44, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK MED ANSVARSRETT MORTEN WOXEN - NYBYGG GARASJE Delegerte saker tatt til etterretning. SAK NR.: 60/11 SPÅTIND RA. DRIFT ETTER OVERTAKELSE KLAGE VEDTAK OM DEKNING AV KOSTNADER JAN-FEB 2011 Rådmannen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: Klagen gis ikke oppsettende/utsettende virkning i forhold til vedtakets iverksettelse. Nytt pkt. 3: tidligere pkt. 2. Innstillingen med rådmannens endringsforslag enstemmig vedtatt. 1. Klage datert 25. mai 2011 fra adv. Tore Hovland på vegne av Handelsbanken på vedtak fattet av Nordre Land kommune 5. mai 2011 om krav på dekning av kostnader for januar og februar 2011 på kr ,60 tas ikke til følge. 2. Klagen gis ikke oppsettende/utsettende virkning i forhold til vedtakets iverksettelse.

5 3. Klagen sendes Formannskapet til videre klagebehandling SAK NR.: 61/11 SØKNAD OM FORTETTING AV REGULERINGSPLAN FJELLOLIA SØR AUST- TORPAÅSEN Marit Midthaugen Rønningen (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag til nytt pkt. 3: 3. Vedtaket begrunnes med bakgrunn i orientering om framdrift og prioritering av kommunale planleggingsoppgaver i hovedutvalgsmøte 1. juni 2011 og uttalelse fra Vismundlia grunneierlag i årsmøte 3. mars Innstillingen med Rønningens forslag enstemmig vedtatt. 1. I medhold av plan- og bygningsloven 12-3, jf gis det tillatelse til fortetting av reguleringsplan for Fjellolia sør med inntil 10 hyttetomter, hvorav to tomter kan bebygges med utleiehytter. 2. Det skal i samråd med planmyndigheten vurderes om hele planen bør revideres i samsvar med ny plan- og bygningslov. 3. Vedtaket begrunnes med bakgrunn i orientering om framdrift og prioritering av kommunale planleggingsoppgaver i hovedutvalgsmøte 1. juni 2011 og uttalelse fra Vismundlia grunneierlag i årsmøte 3. mars SAK NR.: 62/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN- UTTAK AV MASSE GNR. 86 BNR. 2 I NORDRE LAND 1. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad fra Oppland Bygg og Anlegg AS om dispensasjon for uttak av masse på gnr 86 bnr Søknaden vurderes som innspill til revisjon av kommunedelplan for Synnfjell øst. SAK NR.: 63/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV UBEBYGD TOMT TIL BOLIGFORMÅLGNR. 55 BNR. 42 NORDRE LAND. Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: 4. Godkjennelsen forutsetter gjennomført befaring av Kulturarvenheten hos Oppland

6 Innstillingen med rådmannens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. I medhold av plan og bygningsloven 19 og 26 1 og jordloven 12 gir med dette hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca 3 dekar ubebygd skogsmark av låg bonitet til boligformål fra gnr. 55 bnr. 42 m.fl. i Nordre Land i henhold til søknad datert og på følgende vilkår: 1. Tomta må sikres veg og vannrett som framkommer av skjøte eller annet tinglyst dokument. 2. Bygninger tilpasses terreng og landskap på en slik måte at de ikke blir ruvende i landskapet. Detaljer avklares i byggesaksbehandlingen. 3. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og ev. vilkårene for dette. 4. Godkjennelsen forutsetter gjennomført befaring av Kulturarvenheten hos Oppland I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen tre uker etter at det er gjort kjent for Dem. SAK NR.: 64/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV GARDSTUN TIL BOLIGFORMÅL.GNR. 55, BNR. 13 M. FLERE I NORDRE LAND Geir Høitomt (SV) fremmet på vegne av SV og AP følgende forslag til nytt pkt. 1: 1. Vedtaket begrunnes i at en fradeling av tunet medfører at restarealet tillegges en nabo som driver aktiv landbruksvirksomhet. Den skisserte løsningen vil gi en god arronderingsmessig løsning og vurderes å være en samfunnsinteresse i henhold til formålsparagrafen i Jordloven. 2. Tidligere pkt. 1. Innstillingen med Høitomts endringsforslag enstemmig vedtatt. I medhold av plan og bygningsloven 19 og 26 1 og jordloven 12 gir med dette hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av gårdstun på ca 2 dekar til boligformål fra gnr. 55 bnr. 13 mfl. i Nordre Land i henhold til søknad datert og på følgende vilkår:

7 1. Vedtaket begrunnes i at en fradeling av tunet medfører at restarealet tillegges en nabo som driver aktiv landbruksvirksomhet. Den skisserte løsningen vil gi en god arronderingsmessig løsning og vurderes å være en samfunnsinteresse i henhold til formålsparagrafen i Jordloven. 2. Tomta må sikres veg- og vannrett som framkommer av skjøte eller annet tinglyst dokument. I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen tre uker etter at det er gjort kjent for Dem. SAK NR.: 65/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV UBEBYGD TOMT TIL BOLIGFORMÅL.GNR. 55 BNR. 42 I NORDRE LAND. Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 4: 4.Godkjennelsen forutsetter gjennomført befaring av Kulturarvenheten hos Oppland Innstillingen med rådmannens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. I medhold av plan og bygningsloven 19 og 26 1 og jordloven 12 gir med dette hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca 3 dekar ubebygd skogsmark av låg bonitet til boligformål fra gnr. 55 bnr. 42 m.fl. i Nordre Land i henhold til søknad datert og på følgende vilkår: 1. Tomta må sikres veg og vannrett som framkommer av skjøte eller annet tinglyst dokument. 2. Bygninger tilpasses terreng og landskap på en slik måte at de ikke blir ruvende i landskapet. Detaljer avklares i byggesaksbehandlingen. 3. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og ev. vilkårene for dette. 4. Godkjennelsen forutsetter gjennomført befaring av Kulturarvenheten hos Oppland I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen tre uker etter at det er gjort kjent for Dem.

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 07.12.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 113/11 Til saknr.: 122/11 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 56/14 Til saknr.: 97/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 27.08.2009 1.etg, møterom 1-3 FRA SAKSNR: 68/09 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 81/09 TIL KL: 22.15 Av

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Georg Spernes Magne

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 02.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 19.06.2012 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 38/12 Til saknr.: 57/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 27

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Tidspunkt: 10.12.2008 kl. 14:00 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak 08/62, 08/69 og 08/70. Vi møter op utenfor rådhuset kl

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Hovedutskrift - Plan og miljøutvalget

Hovedutskrift - Plan og miljøutvalget Hovedutskrift - Plan og miljøutvalget Tirsdag 09.02.2010 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus, fra kl. 17.25 til kl. 19.15 Saksdokumenter utsendt 26.01.10 til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer