Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø"

Transkript

1 Styremøte Innkalling med sakspapirer kl Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

2 Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/21 Dato: Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF I henhold til tidligere avtalt møteplan og i samråd med styreleder, innkalles med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord HF torsdag kl Møtet avholdes på Sykehusapoteket i Tromsø. Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av saker og/eller orientering som er unntatt offentlighet. Saksdokumenter er vedlagt. Forfall meldes Sykehusapotek Nord på telefon eller på e-post til Med vennlig hilsen Anne Helen Hansen styreleder Espen Mælen Hauge direktør Postadresse: Fakturaadresse: Telefon: Saksbehandler: Sykehusapotek Nord HF Postboks 6147, Langnes Sykehusapotek Nord HF Fakturamottak Telefaks: Internett: Helge K. Pettersen Telefon: TROMSØ Postboks Trondheim E-post: Org.nummer: MVA NO Saksbehandlers e-post:

3 Godkjenning av innkalling og saksliste Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet : Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. desember Side Sak Økonomirapport per januar 2014 Side 8 Sak Økonomirapport per desember 2013 Side 11 Sak Årlig melding til Helse Nord 2013 Side 22 Sak Oppdragsdokument 2014 Side 50 Sak Miljøledelse og miljøstyringssystem Side 81 Sak Oppnevning av valgstyre for valg av ansatterepresentanter Side 93 til styret Sak Styrets egenevaluering Side 96 Sak Informasjonssaker 1. Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) 2. ESA-saken 3. AMU 4. Grossistanbud Rekrutteringsartikkel i Din Fremtid 6. «Morfinmangel» Side 100 Side 101 Side 112 Side 116 Side 118 Side 120 Side 123 Sak Tema: Strategiplan Side 125 Sak Eventuelt Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den. Espen Mælen Hauge direktør 1

4 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. desember 2013 Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokoll fra styremøtet 5. desember Espen Mælen Hauge Direktør 2

5 Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord HF Tidspunkt: 5. desember 2013 kl Møtested: Tilstede: Sykehusapoteket i Tromsø, videokonferanse fra Helse Nord, telefon Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder (videokonferanse) Kristin Larssen, styremedlem (videokonferanse) Alf Lorentzen, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem (videokonferanse) Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget (telefon) Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Margareth Aarag Antonsen, fagsjef Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef Sak 47/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 53/2013 Styrets egenevaluering utsettes til neste styremøte. Sak 55/2013 Tema pasientsikkerhet utsettes til neste styremøte. Ny sak: 57/ Arbeidsavtale for direktør Ny informasjonssak: Prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til RHF/HF-styrene Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 5. desember Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 3

6 Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 5. desember Sak 48/13 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. oktober 2013 Under sak Fastsetting av lønn til direktør, skal følgende tilføyes: Administrasjonen forlot møtet under behandlingen av saken. Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 31. oktober Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 31. oktober Sak 49/13 Økonomirapport per oktober 2013 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomirapporten til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomirapporten til orientering. Sak 50/13 Budsjett 2014 Direktørens innstilling til vedtak: 4

7 Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HFs budsjett for Styremedlem Alf Lorentsen fremmet følgende forsag til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2014, med følgende endring i forhold til direktørens forslag til budsjett: omsetningen reduseres med 5 millioner, varekostnadene reduseres med 4,25 millioner og personalkostnadene reduseres med 0,75 millioner. Alf Lorentsen, Bjørg Helene Jenssen og Børge Wahl stemte for Alf Lorentsens forslag til vedtak. Sissi Lundblad, Kristin Larssen, Anne Helen Hansen og Svein Iversen stemte for direktørens innstilling til vedtak. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som Sykehusapotek Nord HFs budsjett for Sak 51/13 Høring; Seniorpolitikk i Helse Nord Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF gir sin tilslutning til saksfremlegget og innstilling til vedtak for RHF-styret og den anbefalte seniorpolitikk slik denne fremkommer i prosjektrapporten Seniorpolitikk i Helse Nord. Direktørens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer. Sissi Lundblad stemte mot direktørens innstilling til vedtak. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF gir sin tilslutning til saksfremlegget og innstilling til vedtak for RHF-styret og den anbefalte seniorpolitikk slik denne fremkommer i prosjektrapporten Seniorpolitikk i Helse Nord. Sak 52/13 Styrets årsplan for 2014 Direktørens innstilling til vedtak: 5

8 Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar styrets årsplan for Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar styrets årsplan for Sak 53/13 Styrets egenevaluering Saken ble utsatt til neste møte. Sak 54/13 Informasjonssaker Ved styreleder: 1. Endring av prinsipper for sammensetning av styrene i RHF/HF Ved direktør: 2. Status strategiplan 3. Vedtekter for SNHF, oppdatert etter foretaksmøte 11. nov Status SamStem-prosjektet 5. Apotekteknikerutdanning 6. Referat fra Brukerutvalget 7. Oppfylling av avtaler kommunale rådgivningsavtaler 8. ESA-saken Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering. Sak 55/13 Tema 2013: Pasientsikkerhet Saken ble utsatt til neste møte. 6

9 Sak 56/13 Eventuelt Evaluering av møtet. Sak 57/13 Arbeidsavtale direktør Møtet ble lukket for offentligheten, administrasjonen og brukerrepresentanten forlot møtet under behandling av saken. Styreleder la frem saken muntlig. Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: Styret gir styreleder fullmakt til å gjøre endringer i direktørens arbeidsavtale i tråd med føringene gitt i styremøtet. Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret gir styreleder fullmakt til å gjøre endringer i direktørens arbeidsavtale i tråd med føringene gitt i styremøtet. 7

10 Økonomirapport per januar 2014 Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: I henhold til oppdragsdokument legges med dette økonomirapport per januar 2014 fram for styret til orientering. Rapporten er oversendt Helse Nord RHF administrativt. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomirapporten til orientering. Espen Mælen Hauge direktør 8

11 Saksfremlegg Regnskapet per januar 2014 viser et underskudd på 0,05 millioner. For samme periode i 2013 var resultatet et underskudd på 0,19 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 0,13 millioner per januar, slik at resultatet er 0,18 millioner lavere enn budsjettert. Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik budsjett Regnskap 2013 Endring regnskap Salgs- og driftsinntekt Varekostnad Lønn- og annen personalkostnad Annen driftskostnad Finansinntekt og -kostnad Inntekter Inntektene er 0,3 millioner lavere enn budsjettert, og 1,4 millioner høyere enn på samme tidspunkt i Salget til Nordlandssykehuset er redusert med 3,0 %, mens salget til UNN har økt med 5,9 % i forhold til januar i Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 4,5 % i forhold til samme periode i Lavere omsetning til NLSH enn budsjettert gjør at total omsetning blir noe lavere enn budsjettert. Kostnader Varekostnadene er 0,3 millioner høyre enn budsjettert, og 1,0 millioner høyere enn for januar Dekningsbidraget er på 6,1 millioner, dette er 0,6 millioner lavere enn budsjettert. Dekningsbidraget har økt med 0,5 millioner i forhold til januar Det er særlig reduksjonen i salget til Nordlandssykehuset som gjør at dekningsbidraget er lavere enn budsjettert. Personalkostnadene er 0,3 millioner lavere enn budsjettert. Fast lønn er 0,1 millioner lavere enn budsjettert, mens sykelønnsrefusjoner er 0,2 millioner høyere enn budsjettert. Andre driftskostnader er som 0,1 millioner lavere enn budsjettert. Investeringer 9

12 Det har ikke vært gjennomført investeringer i januar. Investeringer for 0,5 millioner er ikke aktivert per januar. Dette gjelder isolator til Sykehusapoteket i Tromsø, ombygging av publikumsavdelingen i Tromsø, og flytting av Sykehusapoteket i Harstad. Resultat Resultatet for januar er 0,18 millioner lavere enn budsjettert. Dette kommer av at dekningsbidraget er lavere enn budsjettert. Dette oppveies delvis av at lønns- og personalkostnader og andre driftskostnader er lavere enn budsjettert. Prognose Prognostisert resultat er et resultat i balanse. 10

13 Økonomirapport per desember 2013 Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: Målekort (u.off. 23 første ledd) Tidligere år har økonomirapport per desember/foreløpig regnskap vært en del av årlig melding til Helse Nord. Denne delen er tatt ut av malen for årlig melding for Det er derfor laget en egen økonomirapport for desember Regnskapet for 2013 er avsluttet, så det forventes at det fremlagte resultatet vil bli det endelige resultatet for Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomirapporten til orientering. Espen Mælen Hauge direktør 11

14 Saksfremlegg Foreløpig regnskap for 2013 viser et overskudd på kr ,-. For 2012 var resultatet et underskudd på kr ,-. Det er budsjettert med et resultat for 2013 på kr 0,-. Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Salgs- og driftsinntekt Varekostnad Lønn- og annen personalkostnad Annen driftskostnad Finansinntekt og -kostnad Figuren over viser resultat per måned for 2012, resultat per måned for 2013, budsjett per måned i 2013 og akkumulert budsjettavvik i Med unntak av for januar, februar og april har resultatet vært bedre enn budsjettert. Også i forhold til i 2012 har resultatene de fleste måneder vært positive. Inntekter Omsetningen i 2013 ble 5,2 millioner lavere enn budsjettert. I forhold til 2012 har omsetningen økt med 13,8 millioner (4,2 %). Salg av medikamenter til sykehus Omsetningen av medikamenter til Universitetssykehuset Nord-Norge økte med 3,1 %, mens omsetningen til Nordlandssykehuset økte med 0,1 %. 12

15 Figuren over viser omsetningen av medikamenter til UNN og NLSH de siste årene. For UNN var det en stor omsetningsvekst fra 2007 til Omsetningen ble så redusert i Fra 2011 til 2012 var det nesten ingen økning, mens det var økning fra 2012 til Økningen har primært vært i Tromsø. I Tromsø var det en økning på 4,0 %, i Narvik på 2,8 % mens det var en reduksjon på 1,3 % i For NLSH har det vært en jevn omsetningsøkning hele perioden. Denne veksten stoppet nesten opp i 2012 og I Bodø var det en reduksjon på 2,2 %, mens det var en økning på 14,9 % i Lofoten og 1,8 % i Vesterålen i Salg i publikumsavdelingene Omsetningen i publikumsavdelingene økte med 2,6 % i Økningen var størst i Harstad, der omsetningen økte med 25,9 %. I Tromsø økte omsetningen med 5,6 %, mens den ble redusert med 5,2 % i Bodø. Det har vært økning både i antall solgte pakninger på resept og i salget av handelsvarer. Salg av rådgivning og klinisk farmasi Omsetningen tilknyttet rådgivning og klinisk farmasi ble 0,70 millioner lavere enn budsjettert. Omsetningen til sykehus er 0,19 millioner lavere enn budsjettert. Dette kommer av at stillingene på Helgeland ble besatt senere enn budsjettert. Dette medførte et negativt budsjettavvik på 0,48 millioner. UNN har redusert økt sitt kjøp av klinisk farmasi, noe som medførte et positivt budsjettavvik på 0,20 millioner. Omsetningen til kommuner er 0,46 millioner lavere enn budsjettert. Dette kommer av at det ikke har vært tilstrekkelig kapasitet i rådgivningsavdelingene, samt at antall kommuner som Sykehusapotek Nord har avtale med er redusert da det ikke er anledning til å levere anbud på kommunal rådgivning. 13

16 Varekostnader Som følge av at omsetningen er lavere enn budsjettert er varekostnadene 4,3 millioner lavere enn budsjettert og 6,6 millioner høyere enn i Dette sammen med lavere inntekter enn budsjettert, gjør at dekningsbidraget er 0,7 millioner laver enn budsjettert. Endringer i dekningsbidrag er oppsummert i følgende tabell: Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik budsjett Endring fra 2012 Bodø Harstad Tromsø Felles Totalt Dekningsbidraget er lavere enn budsjettert for Sykehusapoteket i Bodø mens det er høyre enn budsjettert for resten av foretaket. Årsaken til avviket i Bodø er lavere salg av rådgivningstjenester enn budsjettert, primært til Helgelandssykehuset, og reduksjon i omsetningen kombinert med økt vareforbruk. For Sykehusapoteket i Tromsø er effekten motsatt, høyere omsetning av varer og tjenester enn budsjettert og bare en mindre økning i vareforbruket, har medført høyere dekningsbidrag enn budsjettert. Personalkostnader Personalkostnadene er 1,7 millioner lavere enn budsjettert, og har økt med 2,9 millioner i forhold til i Lønn til fast ansatte og vikarer er 0,18 millioner lavere enn budsjettert, og har økt med 1,97 millioner i forhold til i Økningen kommer av generelle lønnsøkninger, ansettelser på Helgeland og økt bruk av vikarer som følge av svangerskapspermisjoner. Pensjonskostnaden er 0,85 millioner høyere enn budsjettert og 1,23 millioner høyere enn i Svangerskaps- og sykelønnsrefusjoner er 2,38 millioner høyere enn budsjettert. Andre driftskostnader Andre driftskostnader er 1,25 millioner lavere enn budsjettert, og har økt med 0,39 millioner i forhold til i Finansinntekter Finansinntektene ble 0,14 millioner høyere enn budsjettert, og 0,10 millioner høyere enn i Dette kommer av inngåelse av ny bankavtale, og høyere likviditet enn tidligere. 14

17 Oppsummering av resultat Resultatet for 2013 er 2,27 millioner høyere enn budsjettert. Inntektene var lavere enn budsjettert, det samme var dekningsbidraget. Dette oppveies av at lønn- og personalkostnadene og andre driftskostnader ble lavere enn budsjettert. Likviditet Det har vært en positiv likviditetsutvikling i Figuren under viser utviklingen i løpet av året. Investeringer I 2013 ble følgende investeringer påbegynt: Isolator til Sykehusapoteket i Tromsø påløpt kr ,- Ombygging og flytting av Sykehusapoteket i Harstad påløpt kr ,- Modernisering av publikumsavdelingen ved Sykehusapoteket i Tromsø påløpt kr ,- Ingen av investeringene er ferdigstilt per

18 Bemanning Antall brutto årsverk i 2013 var 88,7. Dette er en økning på 3 årsverk i forhold til i Årsaken til økningen er ansettelser på Helgeland og økning i antall svangerskapsvikariater. Sykefravær Totalt sykefravær ble på 7,0 % i I 2012 var sykefraværet på 7,5 %. Figuren viser utviklingen i sykefraværet i 2012 og Fraværet har vært lavere enn i 2012 de fleste månedene i Fravær 1-3 d Fravær 4-16 d Fravær d Fravær > 56 d Sum fravær ,6 % 0,7 % 1,9 % 3,3 % 7,5 % ,0 % 1,2 % 2,2 % 2,6 % 7,0 % Endring -0,6 % 0,5 % 0,3 % -0,7 % -0,5 % Det korteste og det lengste fraværet er redusert, mens det har vært en økning i det mellomlange fraværet. 16

19 Årlig melding til Helse Nord RHF Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Fagsjef Margaret A. Antonsen og økonomisjef Helge K. Pettersen Vedlegg: Årlig melding til Helse Nord RHF Årlig melding er Sykehusapotek Nord HFs tilbakemelding til Helse Nord RHF på gjennomføringen av oppdragsdokumentet. Sykehusapotek Nord har mottatt en mal for årlig melding som er brukt under utarbeidelsen. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte melding som Sykehusapotek Nord HFs årlige melding til Helse Nord RHF for Espen Mælen Hauge direktør 22

20 Rapporteringsmal for Sykehusapotek Nord HF Årlig melding 2013 til HelseNord RHF 23

21 Innholdsfortegnelse 1. OM RAPPORTERINGEN 3 2. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET KVALITETSFORBEDRING PASIENTSIKKERHET 6 3. TILGJENGELIGHET, BRUKERVENNLIGHET OG BRUKERMEDVIRKNING 9 4. SAMHANDLINGSREFORMEN PASIENTTILBUD PASIENT- OG PÅRØRENDEOPPLÆRING ANDRE OMRÅDER BEREDSKAP OG SMITTEVERN FOREBYGGING OG FOLKEHELSESAMARBEID BARENTS HELSESAMARBEID/NORDOMRÅDESATSINGEN UTDANNING AV HELSEPERSONELL FORSKNING OG INNOVASJON FORSKNING INNOVASJON FELLES ØKONOMISKE KRAV OG RAMMEBETINGELSER 17 RESULTATKRAV RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL INVESTERINGSRAMMER, BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING INNKJØP GAVER, STIFTELSER, LEGATER OG FOND KLIMA- OG MILJØTILTAK ORGANISASJONS- OG LEDERUTVIKLING, ARBEIDSGIVERSTRATEGI Personal og kompetanse Helse, miljø og sikkerhet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) OPPFØLGING OG RAPPORTERING

22 1. Om rapporteringen Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2013 til Helse Nord RHF. Det er laget en mal gjeldende for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF. De punkter som gjelder spesifikke foretak er merket med dette. Tertialrapport og årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for utarbeidelse av Helse Nord RHFs årlige melding til Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Det skal gis tilbakemelding på alle rapporteringskrav i dette dokumentet. Tabellen under rapporterings krav viser hvilke krav som skal rapporteres tertialvis og hvilke kun i årlig melding. Rapporteringsteksten skal være konkret og konsis, og inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak. Med andre ord er hensikten med tilbakemeldingene i denne rapporten ikke å gjengi tall fra tabeller, men å få en kort og utfyllende forklaring på hva som gjøres. Det er også viktig at rapporteringsteksten utformes slik at andre har tilstrekkelig grunnlag for selvstendig vurdering i forhold til status og måloppnåelse. Rapportering fra helseforetakene på styringsparametere mv. er innarbeidet i dokumentet, og følger ikke som eget vedlegg slik som tidligere år. Vi har etter henstilling fra helseforetakene gjennomgått hvilke styringsparametere det skal rapporteres på, og hvilke Helse Nord RHF kan svare HOD på direkte. Det er også her viktig å gi inntrykk en analyse av bakenforliggende årsaker fremfor bare en gjengiving av tallene. Kildene for tallene finnes i vedlegg 2 Styringsparametere for 2013 med tilhørende linker Lenke til nasjonale kvalitetsindikatorer: Lenke til månedlige ventelistestatistikk: Lenke til statistikkalender Norsk pasientregister: Rapporter fra Nasjonalt kunnskapssenter for spesialisthelsetjenesten vil bli publisert her: I denne offisielle rapporteringen er det de kildene fra Vedlegg 2 Styringsparametere 2013 i oppdragsdokumentet som skal stå som grunnlag. Dersom det brukes grunnlag fra andre tall for å forklare utviklingen må dette presiseres 3 25

23 2. Kvalitet og pasientsikkerhet 2.1 Kvalitetsforbedring Sykehusapotek Nord HF skal: Antall gjennomførte mini-metodevurderinger som er sendt til Kunnskapssenterets database (Ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametre 2013) Det er ikke blitt gjennomført mini-metodevurderinger hvor vi har bidratt i foretakene. Vurderinger på legemidler gjennomføres av Legemiddelverket. Antall søknader om metodevurderinger for alle metodeområder som er ferdigbehandlet (Ref vedlegg 3 OD rapportering på særskilte områder) Det er ikke blitt gjennomført mini-metodevurderinger hvor vi har bidratt i foretakene. Vurderinger på legemidler gjennomføres av Legemiddelverket. Antall bestillinger for hurtig metodevurdering og fullstendig metodevurdering som er sendt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.(ref vedlegg 3 OD rapportering på særskilte områder) Sykehusapotek Nord har ikke sendt inn bestillinger. Vurderinger på legemidler gjennomføres av Legemiddelverket. Antall bestillinger for hurtig metodevurderinger for legemidler som er sendt til Statens Legemiddelverk (Ref vedlegg 3 OD rapportering på særskilte områder) Sykehusapotek Nord har ikke sendt inn bestillinger. Det er naturlig at dette gjøres i samarbeid med sykehusene, men dette har ikke vært aktuelt i 2013, da vi ikke har fått noen forespørsler fra sykehusene om dette. Delta i regionalt arbeid for å gjøre faglige retningslinjer mv. i Docmap 1 tilgjengelig for kommunene. Sykehusapotek Nord gjør dette i samarbeid med HF, der dette er aktuelt. Dette har ikke vært aktuelt i Docmap er foretaksgruppens elektroniske kvalitetssystem. 4 26

24 Implementere oppdaterte nasjonale kliniske retningslinjer, legge disse i Docmap og sørge for at disse legges til grunn for medisinsk praksis. Dette er kun aktuelt i utformingen av farmasøytfaglige kliniske tjenester. Sykehusapotek Nord deltar i et nasjonalt samarbeid mellom sykehusapotekforetakene. Kliniske retningslinjer gjelder primært for sykehusene. Ta i bruk felles e-læringsplattform. Sykehusapotek Nord arbeider for å få lagt Legemiddelhåndtering for sykepleiere på felles e-læringsplattform. Dette er det eneste egenproduserte e-læringskurset per Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR Sykehusapotek Nord har ingen klinisk aktivitet som skal rapporteres til NPR. Klinisk aktivitet utføres i samarbeid med sykehusene, og det er sykehusene som rapporterer til NPR. Innregistrere komplette data til alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre som omfattes av helseforetakets virksomhet. Sykehusapotek Nord har ingen klinisk aktivitet som skal registreres i nasjonale kvalitetsregistre. Drive systematisk forbedringsarbeid i alle deler av virksomheten basert på regelmessig evaluering av klinisk praksis. Dette inkluderer resultater fra kliniske kvalitetsregistre der slike er etablert. Sykehusapotek Nord arbeider kontinuerlig med å forbedre bruk og oppfølging av internkontroll og avviksregistrering på alle områder i virksomheten. Delta i arbeid med regionalt kvalitetsnettverk, jf. Helse Nords kvalitetsstrategi. Sykehusapotek Nord bidrar i sykehusenes kvalitetsnettverk der dette er aktuelt og på forespørsel, i tillegg til nettverk mellom sykehusapotekforetakene. 5 27

25 Bruke sykehusapoteket mer aktivt som rådgivere innen klinisk farmasi for å oppnå bedre og mer sikker bruk av medikamenter. Ved Nordlandssykehuset leverer Sykehusapotek Nord klinisk farmasi til tre avdelinger, Alderspsykiatrisk, D-posten og Geriatrisk. I tillegg vurderes enkeltpasienter på forespørsel av klinisk farmasøyt i Lofoten. Ved UNN er det klinisk farmasi på Alderspsykiatrisk og Intensivavdeligen. Ved Helgelandssykehuset deltar Sykehusapotek Nord i Ortogeriatriprosjektet, dette innebærer noe klinisk farmasi. I tillegg er Samstem under etablering i UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Rapportere i Tertialrapport II på gjennomføring og effekt av øremerkede kvalitetsmidler som ble tildelt i 2010/2011. Sykehusapotek Nord fikk ikke tildelt kvalitetsmidler i 2010/ Pasientsikkerhet Sykehusapotek Nord HF skal: Følge opp den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i tråd med styringsgruppens vedtak. Sykehusapotek Nord har etablert prosjektet SamStem regional innføring av samstemming av legemiddellister. I prosjektet er 3 farmasøytstillinger avsatt til å støtte sykehusene i arbeidet med å gjennomføre tiltaket samstemming av legemiddellister. Kun Helgelandssykehuset har satt tiltaket ut i drift, Nordlandssykehuset planlegger å gå fra pilot til utrulling i løpet av våren De øvrige foretakene har per januar 2014 ikke klare planer for framdrift. I SamStem er det i løpet av 2013 opprettet kontakt med og mellom alle foretakene og tiltaksgruppene som jobber med samstemming av legemiddellister. Delta på alle innsatsområder i pasientsikkerhetskampanjen, implementere alle tiltakspakkene og rapportere egne resultater Ingen av tiltakspakkene i pasientsikkerhetskampanjen passer i Sykehusapotek Nord sin daglige drift, men Sykehusapotek Nord bidrar aktivt med kompetanse i tiltakspakkene som er aktuelle. Dette gjelder særlig Samstemming, Fall og Legemiddelgjennomgang i kommunehelsetjenesten 6 28

26 Offentliggjøre resultater fra journalundersøkelser (GTT) Sykehusapotek Nord gjennomfører ikke GTT-målinger da GTT bare gjelder sykehusene. Iverksette tiltak for å følge opp egne resultater i Pasientsikkerhetskampanjen, herunder kartleggingen av pasientsikkerhetskultur. Sykehusapotek Nord deltok ikke i Pasientsikkerhetskulturmålingene i Foretaket har ingen selvstendige resultater i kampanjen, men jobber kontinuerlig for å bidra med farmasøytisk kompetanse i de tiltakene som er aktuelle. Videreutvikle arbeidet med ny meldeordning ( 3-3 meldinger) til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og bruke erfaringene i eget forbedringsarbeid. Sykehusapotek Nord har ikke hatt noen 3-3 meldinger i Kvalitetssystemet er i løpet av 2013 blitt tilpasset levering av 3-3 meldinger. Legge ut informasjon om meldte 3-3 meldinger på egnet måte. Sykehusapotek Nord har ikke hatt noen 3-3 meldinger i Iverksette tiltak for å følge opp tilsynsrapporter. Sykehusapotek Nord er i planleggingsfasen på flere ombygginger og nybygg av laboratorier som følge av tilsyn fra Legemiddelverket. Dersom planene for dette overholdes vil Sykehusapotek Nord oppfylle de krav som er stilt innenfor frister gitt av Legemiddelverket. Ut over tiltak knyttet til foretakets produksjonsvirksomhet har alle øvrige tiltak etter tilsyn fra Legemiddelverket blitt iverksatt. Det har ikke vært gjennomført eksterne tilsyn i Sykehusapotek Nord i Utarbeide planer for og gjennomføre opplæring i bruk av pasientadministrative systemer. Opplæring i bruk av FarmaPro gis til alle nyansatte. 7 29

27 Bidra med nødvendig kompetanse og metodestøtte for å utføre minimetodevurderinger (mini-hta) Sykehusapotek Nord bidrar med slik kompetanse i sykehusene ved behov. Det har ikke vært noen forespørsler fra sykehusene om bidrag til dette i Vurderinger på legemidler gjennomføres av Legemiddelverket. Sykehusapotek Nord HF skal styrebehandle: Statusrapporter fra Pasientsikkerhetskampanjen. Disse skal blant annet omfatte GTT 2 -resultater og oppfølging av disse. Sykehusapotek Nord sitt eget prosjekt med samstemming av legemiddellister hadde oppstart høsten Tiltakene i prosjektet var i henhold til tidsplan ved årsskiftet. Prosjektet ivaretar en regional overbygging av tiltaket og legger til rette for kompetanse- og erfaringsutveksling, samt farmasøytfaglig kompetanse inn i sykehusenes innføring av tiltaket. Sykehusapotek Nord gjennomfører ikke GTT-målinger og har ikke statusrapporter fra Pasientsikkerhetskampanjen. Andel sykehus og helseforetak som har gjennomført journal- undersøkelse etter GTT-metoden, i tråd med pasientsikkerhets- kampanjens føringer. (Ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametre 2013) Sykehusapotek Nord gjennomfører ikke GTT-målinger. 2 Global Trigger Tool 8 30

28 3. Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning Sykehusapotek Nord HF skal: Sørge for at det arbeides målrettet, med utgangspunkt i rapporter fra SKDE og nasjonale behandlingsveiledere, for å sikre en mest mulig enhetlig behandlingspraksis i regionen. Sykehusapotek Nord bidrar i sykehusenes arbeid der dette er aktuelt, blant annet gjennom Legmiddelkomiteene, i arbeidet med LIS-anbud og arbeidet med innføring av klinisk farmasi. Følge opp strategi og tiltaksplan for brukermedvirkning i helseforetakene. Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord har jevnlig evaluert og revidert sin handlingsplan. I 2013 har særlig fokus vært på gjennomføring av brukerundersøkelse. Brukerutvalget har også arbeidet for å gjøre brukermedvirkning i Sykehusapotek Nord kjent for de øvrige brukerutvalgene i regionen. Sikre at resultater fra pasienterfaringsundersøkelser offentliggjøres på nettsidene og følges aktivt opp. Sykehusapotek Nord deltar ikke i pasienterfaringsundersøkelsene, men har gjennomført kundetilfredshetsundersøkelser i Sikre at ikke personer under 18 år brukes som tolk i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av foreldres eller andre slektningers diagnose 3. Barn under 18 år kan kun unntaksvis brukes som tolk ved akutte situasjoner hvor det er fare for liv og helse. Det er ikke blitt registrert bruk av personer under 18 år som tolk i Sykehusapotek Nord. Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får behandling i somatiske sykehus (Ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametre 2013, publiseres: november 2013) Sykehusapotek Nord deltar ikke i disse målingene. 3 Det vises til føringer vedr. barn som tolk i Meld. St. 30 ( ) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. 9 31

29 4. Samhandlingsreformen Følge opp de forpliktelser som følger av samarbeidsavtalene, herunder dokumentasjon av og aktiv håndtering av avvik. Utover de avtaler som beskrives i punkt 6.2 har ikke Sykehusapotek Nord selvstendige samarbeidsavtaler i henhold til samhandlingsreformen, men har i 2013 vært i dialog med samhandlingskoordinatorene for å sørge for at legemidler og farmasifaglige tjenester inngår i sykehusenes avtale. Videre så bidrar SamStem-prosjektet til å tydeliggjøre behovene i kommune og sykehus mht. krav til overføring av legemiddelinformasjon. Drive systematisk opplæring av personell som er nødvendig for å gjennomføre samhandlingsreformen. Et grunnlag for dette er kartlegging av behov og anbefalte tiltak i sluttrapport januar/februar 2013 fra prosjektet Kompetansebehov etter samhandlingsreformen 4. Det er vurdert ikke å være behov for å lære opp personell i Sykehusapotek Nord for å kunne gjennomføre samhandlingsreformen. Følge opp samhandlingstiltak i Helse Nords vedtatte handlingsplan for pasient- og pårørendeopplæring. 5 Utover de avtaler som beskrives i punkt 6.2 har ikke Sykehusapotek Nord selvstendige samarbeidsavtaler i henhold til samhandlingsreformen, men har i 2013 vært i dialog med samhandlingskoordinatorene for å sørge for at legemidler og farmasifaglige tjenester inngår i sykehusenes samhandlingsavtaler, herunder for eksempel å bidra med farmasøytisk kompetanse i pasient- og pårørendeopplæring. Foreslå for samarbeidsorganene mellom kommunene og helseforetakene at tillitsvalgte inviteres til å delta Sykehusapotek Nord har ingen selvstendige samarbeidsavtaler med kommunene, dette har derfor ikke vært aktuelt i Rapport utarbeidet av Margrete Gaski, forventes ferdig januar/februar Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord, vedtatt i Helse Nord RHFs styre

30 5. Pasienttilbud 5.1 Pasient- og pårørendeopplæring Helse Nord RHFs styre behandlet i styresak 103/2012 regional strategiplan for pasientog pårørendeopplæring. Vedtatt tiltaksplan vil, jf opplysninger i styresaken, bli noe endret fra arbeidsgruppens forslag. Helseforetakene skal: Følge opp regional strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring. Farmasøyter ansatt i Sykehusapotek Nord har i 2013 bidratt i pasient- og pårørendeopplæring i alle foretakene Sykehusapotek Nord har avtale med. Styrke pasient- og pårørendeopplæringen inkl. tilbudene innen psykisk helse og rus. Farmasøyter ansatt i Sykehusapotek Nord har ikke bidratt i pasient- og pårørendeopplæring innen psykisk helse og rus da det ikke har vært noen forespørsler om dette i Sørge for at avdelinger/klinikker har personell med definert ansvar for pasient- og pårørendeopplæring. Disse skal også være kontaktpersoner for lærings- og mestringssentrene. Denne oppgaven ivaretas av farmasøytene i rådgivningsavdelingene i Sykehusapotek Nord. Følge opp arbeidet med barn som pårørende 6 Dette har ikke vært aktuelt som eget tema i Sykehusapotek Nord i Jf krav i OD HOD 2013, side 7, kommentarer til bevilgning på kap.781, post 79 Barn som pårørende 11 33

31 6. Andre områder 6.1 Beredskap og smittevern Helseforetakene skal: Rapportere prevalens av sykehusinfeksjoner (Ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametere 2013) Sykehusapotek Nord leverer antibiotikastatistikk til sykehusene og til KORSN. Innen ha oppdatert egen krise- og katastrofeplan. Sykehusapotek Nord oppdaterte krise- og katastrofeplanen i Oppdatere og tilpasse sine beredskapsplaner 7, blant annet med utgangspunkt i evalueringsrapportene etter terrorangrepet 22.juli Sykehusapotek Nord jobber kontinuerlig med beredskapsplanene. Ingen særlige oppdateringer/tilpasninger ble funnet nødvendige på grunnlag av evalueringsrapportene etter terrorangrepet 22. juli Implementere krisestøtteverktøyet Helse CIM. Helse CIM er implementert i Delta i planlegging og i øvelsen Barents Rescue Sykehusapotek Nord bidro aktivt i planleggingen og gjennomføring av øvelsen. Øve egne planer i samarbeid med andre nødetater Sykehusapotek Nord sin krise- og katastrofeplan ble øvet sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge under Barents Rescue Jf sak om regional plan for helsemessig og sosial beredskap, til Helse Nord RHFs styremøte

32 Styrke tiltaksarbeidet for å redusere sykehusinfeksjoner og sette mål for reduksjon av infeksjoner, jf. mål i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen Sykehusapotek Nord har ingen egne tiltak knyttet til dette målet, men bidrar med kompetanse og statistikk over antibiotikabruk på forespørsel fra sykehusene. Sikre nødvendig kompetanse i sterilsentralene, jf. regional smittevernplan. 8 Sykehusapotek Nord har ingen egen sterilsentral. Tiltaket er derfor ikke aktuelt. 6.2 Forebygging og folkehelsesamarbeid Forebygging er et viktig mål i samhandlingsreformen. Helse Nord RHF har inngått samarbeidsavtale med fylkeskommunene. Denne omhandler tiltak som skal følges opp av helseforetakene. Helseforetakene har i samhandlingsreformen inngått egne tjenesteavtaler med kommunene om forebygging. Helseforetakene skal: Bistå kommunene med kompetanse for å fremme sekundærforebyggende tiltak innen blant annet diabetes, ernæring, psykisk helse og skadeforebygging. Sykehusapotek Nord har avtaler om farmasifaglig rådgivning til flere kommuner i Troms og Nordland. Herunder inngår undervisning om legemidler og legemiddelhåndtering. Ved forespørsel fra kommunene (eller spesialisthelsetjenesten) tilbys undervisning om legemidler og legemiddelhåndtering der det er aktuelt som del av sekundærforebyggende tiltak. Rapportere data om skader og ulykker til NPR Det er ikke blitt rapportert noe data til NPR fra Sykehusapotek Nord i Sykehusapotek rapporterer ikke til NPR. Etablere en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet 2012) Sykehusapotek Nord har ingen rolle i sykehusenes ernæringsstrategi, og dette punktet er derfor ikke aktuelt. 8 Smittevernplan Helse Nord, vedtatt i Helse Nord RHFs styremøte

33 6.3 Barents helsesamarbeid/nordområdesatsingen Nordområdene er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Helse Nord vil ha en sentral rolle i utviklingsarbeidet innenfor helse- og sosialtjeneste, herunder beredskap 9. Helseforetakene skal: Delta i helsesamarbeidet i Barentsregionen. I 2013 har ikke apotek- eller farmasifaglige tjenester inngått i helsesamarbeid i Barentsregionen. Det har derfor ikke vært aktuelt for Sykehusapotek Nord å delta i dette samarbeidet. 7. Utdanning av helsepersonell Helseforetakene skal gi kvalitetsmessig god og utviklingsorientert praksis av god kvalitet. Denne må også ha fokus på pasientforløp, og det må samhandles med kommunene. Helseforetakene skal: Sørge for kvalitetsmessig god og utviklingsorientert praksis. Sykehusapotek Nord har i 2013 tatt i mot farmasistudenter og apotekteknikerelever. Disse har fått undervisning og opplæring knyttet til Sykehusapotek Nords tjenester, med særlig fokus på utvikling innen sykehusfarmasi, klinisk farmasi og farmasifaglige tjenester. Sykehusapotek Nord har styrket kontakten med VGS yrkesfag i Tromsø. Sykehusapotek Nord har formidlet at vi ønsker elever fra linje for apotekteknikk og Vg2. Vi har i skoleåret 2013/2014 hatt 5 elever i praksis hos oss. Behovet fra skolen er større men vi har ikke kapasitet til å ta flere inn. Vektlegge kompetansebehov som følger av gjennomføring av samhandlingsreformen, og samarbeide med kommunene for å vedlikeholde og styrke deres kompetanse. Sykehusapotek Nord lærer opp sykepleiere, hjelpepleiere og annet helsepersonell i legemiddelhåndtering i de kommunene som Sykehusapotek Nord har avtaler med. Kommuner som ønsker det kan også få tilgang til e-læringskurs i legemiddelhåndtering. Forbedre oppfølgingen av lærlinger, i tråd med føringer i styresak Sykehusapotek Nord har ikke hatt noen lærlinger i Dette da ingen av yrkesgruppene 9 Jf styresak , Strategi for Barentssamarbeidet 14 36

34 som jobber i Sykehusapotek Nord har en lærlingeordning. 8. Forskning og innovasjon 8.1 Forskning Helseforetakene skal: Ivareta sitt ansvar for å finansiere og stille til rådighet infrastruktur for forskning. Sykehusapotek Nord stiller sine lokaler og ansatte til rådighet for forskning. Sykehusapotek Nord har blant annet et eget forskningsutvalg. Sykehusapotek Nord har også en phd. i farmasi ansatt i bistilling. Disse tiltakene er egenfinansiert. Ha brukermedvirkning i forskning, enten i utforming av prosjekter, i styringsgrupper eller vurderingskomiteer, i tillegg til at det må vektlegges å rekruttere pasienter på en god måte til deltakelse i forskning. Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord har fått presentert forskningsprosjekter i foretaket og er gitt mulighet for å komme med innspill. Ha rutiner for å implementere forskningsresultater. Det er ikke utarbeidet særskilte rutiner for å implementere egne forskningsresultater i foretaket. Hvordan forskningsresultatene skal implementeres vurderes i hvert enkelt tilfelle: 1) PhD1: Resultater har per nå blitt brukt for å arbeide fram standardisert oppfølging av pasienter som bruker hjerte-karlegemidler i våre publikumsavdelinger. 2) PhD2: Prosjektet " Blandbarhet av total parenteral ernæring (TPN) og legemidler som Y-infusjon til barn" har etablert og validert et sett med metoder som brukes til å studere kompatibilitet mellom ulike barneblandinger og legemidler i doser og konsentrasjoner som brukes i klinisk praksis. Prosjektet har så langt resultert i kompatibilitetsdata som dokumenterer at enkelte legemidler kan gis sammen med gitte ernæringsblandinger i Y-sett. Dette er funn som kan bidra til tryggere og mer pasientvennlig behandling av alvorlig syke barn. 2) Master i klinisk farmasi, Legemiddelsamstemming ved innleggelse på hjertemedisinsk sengepost er det forskjeller mellom uoverenstemmelser som identifiseres av farmasøyt og av sykepleier?: Resultatene fra denne randomiserte kontrollerte studien er brukt i arbeidet med å innføre samstemming av legemiddellister i regionen, spesielt i SamStem-prosjektet

35 Prioritere samhandlingsrelevant forskning. 10 Sykehusapotek Nord har i 2013 ikke hatt forskningsprosjekter knyttet til samhandling med kommunehelsetjenesten. Iverksette større grad av forskningssamarbeid med kommunesektoren, på basis av inngåtte samarbeidsavtaler i Sykehusapotek Nord har ikke inngått egne samarbeidsavtaler med kommunesektoren, men i pågående prosjekter knyttet til samstemming av legemiddellister inngår bedre samhandling med kommunene som et av momentene. Det er ikke planlagt forskningssamarbeid med kommunene. Iverksette tiltak for å styrke forskning på pasientsikkerhet. Sykehusapotek Nord fikk i 2013 innvilget forskningsmidler til en post.doc. Temaet for denne er knyttet til pasientsikkerhet. Fortsatt sikre at Cristin 11 brukes som rapporteringsverktøy for vitenskapelige publikasjoner, og at det rapporteres på monografier og artikler i antologier i 2013 i tillegg til artikler. I Sykehusapotek Nord er det en dedikert person som følger opp dette arbeidet. Per utgangen av 2013 er Cristin oppdatert mht. produksjon i foretaket. 8.2 Innovasjon Helseforetakene skal: Arbeide for å skape kultur og aksept for innovasjon. Sykehusapotek Nord har ikke hatt noen særlige prosjekter knyttet til å skape en kultur og aksept for innovasjon i foretaket. Dette har ikke vært ansett som relevant for Sykehusapotek Nord. Implementere rapportering på de nye innovasjonsindikatorene. Disse skal hjelpe helseforetakene til registrering av faktisk innovasjon i eget helseforetak. 10 Helse- og omsorgsdepartementets samhandlingsforskningsstrategi ( ). 11 Current Research Information System In Norway 16 38

36 Sykehusapotek Nord har ikke hatt noe å rapportere på nye innovasjonsindikatorer i Felles økonomiske krav og rammebetingelser Resultatkrav Helseforetakene skal realisere følgende resultatmål i 2013: Helse Finnmark Overskudd 5 mill kroner UNN HF Overskudd 41 mill kroner Nordlandssykehuset HF Overskudd 22 mill kroner Helgelandssykehuset HF Overskudd 5 mill kroner Sykehusapotek Nord HF Økonomisk balanse Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle komplette og reelle tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i 2013 og i planperioden ( ). 9.1 Risikostyring og internkontroll Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets målsettinger vil bli oppfylt. Helse Nord RHF har identifisert tre hovedmål for risikostyringen for 2013: 1. Fristbrudd skal unngås, og ventetiden skal ned for de som i dag venter for lenge. 2. Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og internkontroll skal være en integrert del av ledelsesfokus på alle nivå. 3. Virksomheten skal ha et aktivitetsnivå og økonomisk resultat i tråd med budsjett. Helseforetakene skal: Gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse. Risikovurdering i henhold til Helse Nords retningslinjer ble gjennomført våren Det arbeids fortsatt med gjennomføring av tiltakene. Det ble rapportert i henhold til retningslinjene ir tertialrapportene for 1. og 2. tertial Sørge for å ha minst en årlig gjennomgang fra ledelsen av foretakets interne styring og kontroll. Ledelsens vurderinger og beslutninger skal dokumenteres. Årlig gjennomgang fra ledelsen av foretakets interne styring og kontroll ble gjennomført i mars

37 Helseforetakene skal styrebehandle: Ledelsens gjennomgang av tilstanden i helseforetaket med hensyn på risikovurdering, oppfølging av internkontroll og pasientsikkerhet, og tiltak for å følge opp avvik. Ledelsens gjennomgang ble styrebehandlet 20. mars 2013 i sak Månedlige virksomhetsrapporter, og vedta eventuelle korrigerende tiltak uten unødig opphold, herunder også gjennomføringen av helseforetakets investeringsplan sett opp mot vedtatt fremdriftsplan og tildelt investeringsramme. Månedlige virksomhetsrapporter for måneden forut for styremøtene har blitt behandlet i styret. Øvrige virksomhetsrapporter sendes rutinemessig til styrets medlemmer. Rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder foretaket og vedta plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, jf. krav i OD Det har ikke vært gjennomført revisjoner fra internrevisjonen i Helse Nord RHF i Sykehusapotek Nord i Styrebehandle status og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i pasienttilbudet. Dette punktet er ikke aktuelt for Sykehusapotek Nord da foretaket ikke driver selvstendig pasientbehandling. Sykehusapotek Nord bistår dog sykehusene med å bedre pasientsikkerhet og kvalitet i pasienttilbudet. 9.2 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning Helseforetakene skal gjennomføre investeringsplanen slik den er vedtatt i budsjett Eventuelle avvik i fremdrift skal fortløpende avklares med Helse Nord RHF. Helse Nord RHF skal gis plass i intern prosjektgruppe på månedlige statusmøter i plan- og gjennomføringsfasen. Helseforetakene skal: Følge opp og implementere endringene i konsernbestemmelser investeringer. Sykehusapotek Nord har fulgt opp og implementert endringene i konsernbestemmelser investeringer

38 Innrette virksomheten etter RHF-styrets vedtak om budsjett i møte Styringsmålet for 2013 ble oppnådd. Det var krav om et resultat i balanse for Resultatet for 2013 ble et overskudd på 2,3 millioner. Rapportere kvartalsvis fremdrift og kostnadsoppfølging i store pågående byggeprosjekter, samt i utbyggingsfasen rapportere månedlig status til virksomhetsrapporten. Sykehusapotek Nord har ingen store pågående byggeprosjekter. Følge opp vedlikeholdstiltak for slik de kommer frem gjennom samordning av vedlikeholdsplanen, driftsbudsjett og investeringsplan. Sykehusapotek Nord eier ingen bygg, dette punktet er derfor ikke aktuelt for Sykehusapotek Nord. Ferdigstille arbeidet med å registrere alle sykehusbygg etter klassifikasjonssystemet og oppdatere denne løpende i den nasjonale databasen for registrering av sykehusbygg. Sykehusapotek Nord eier ingen bygg, dette punktet er derfor ikke aktuelt for Sykehusapotek Nord. Følge opp forvaltningsplanene utarbeidet i 2012 i henhold til landsverneplanen for helsebygg, herunder tinglysing og synlig merking mv. 12 Sykehusapotek Nord eier ingen bygg, dette punktet er derfor ikke aktuelt for Sykehusapotek Nord. Utarbeide utviklingsplaner i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging forut for planlegging av investeringsprosjekter i samarbeid med Helse Nord RHF. Sykehusapotek Nord eier ingen bygg, dette punktet er derfor ikke aktuelt for Sykehusapotek 12 jf krav i Foretaksprotokoll 2013 fra HOD, punkt

39 Nord. 9.3 Innkjøp Helseforetakene skal: Følge opp Helse Nords strategiplan for innkjøp og HINAS strategiplan, med tilhørende handlingsplaner. Sykehusapotek Nord følger opp Helse Nords strategiplan for innkjøp og HINAS strategiplan. Sørge for nødvendige ressurser til innkjøpsfunksjonen, systemutvikling og - forvaltning, herunder stille til rådighet ressurser i regionale og nasjonale anskaffelser. Sykehusapotek Nord har ingen egne innkjøpsressurser, men har stilt ressurser til rådighet i forbindelse med nasjonal anskaffelse av legemidler (grossistanbud 2015) og til Legemiddelinnkjøpssamarbeidet. Sykehusapotek Nord har ikke deltatt i noen regionale anskaffelser i Etablere en plan for ferdigstillelse av bølge 2 13 innkjøps- og logistikksystemet, samt plan for fullimplementering. Sykehusapotek Nord benytter ikke Helse Nords innkjøps- og logistikksystem. Anskaffelse av legemidler gjøres via FarmaPro (apotekenes forretningssystem). 9.4 Gaver, stiftelser, legater og fond Sykehusapotek Nord har ingen stiftelser legater eller fond. 9.5 Klima- og miljøtiltak Helseforetakene skal: Alle helseforetakene skal ferdigstille arbeidet med å etablere miljøledelse. Arbeidet med miljøsertifisering etter NS-ISO skal følges opp. Sykehusapotek Nord arbeider med å ferdigstille arbeidet med å etablere miljøledelse. Målet 13 Fase 2 av Helse Nords handlingsprogram for innføring av nytt innkjøpssystem Clockwork

40 er å være miljøsertifisert etter NS-ISO innen utløpet av Ferdigstille arbeidet med å utforme klima- og miljøstyring, kartlegge foretakets miljøpåvirkning og utarbeide miljømål, og ferdigstille plan for gjennomføring av miljøsertifisering i samarbeid med øvrige HF og valgt sertifiseringsorgan. Sykehusapotek Nord arbeider med å utforme klima- og miljøstyring, kartlegge foretakets miljøpåvirkning og utarbeide miljømål, og ferdigstille plan for gjennomføring av miljøsertifisering i samarbeid med øvrige HF og valgt sertifiseringsorgan. Målet er å være miljøsertifisert etter NS-ISO innen utløpet av Følge opp ENØK-tiltakene som blir besluttet gjennomført i ENØK-planen som utarbeides for Helse Nord mot slutten av 2012 etter behandling av søknad om støtte til planen fra ENOVA. Sykehusapotek Nord eier ingen bygg, dette punktet er derfor ikke aktuelt for Sykehusapotek Nord. 9.6 Organisasjons- og lederutvikling, arbeidsgiverstrategi Personal og kompetanse Virksomheten i helseforetakene skal organiseres slik at det er en ansvarlig leder på alle nivåer. Arbeidet med ledelse og lederutvikling skal særlig innrettes slik at ledere i førstelinjen har nødvendig kompetanse og støtte for å ivareta sitt ansvar som leder. Helseforetakene skal: Arbeide for å øke andelen faste stillinger, stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og tilby flere heltidsstillinger. Dette skal gjøres i nært samarbeid med Helse Nord RHF. De fleste ansatte i Sykehusapotek Nord er fast ansatte. Det er kun vikarer og ansatte i tidsbegrensede prosjektstillinger som ikke er fast ansatte. Det utlyses ikke deltidsstillinger. Sikre at habilitetsregler og rutiner for bierverv følges opp, og rapportere status på antall bierverv pr Personalportalen er tatt i bruk for å følge opp bierverv. Ledende ansatte har rapportert i personalportalen. Det er ikke meldt om bierverv som kan medføre brudd på habilitetsregler

Administrasjonens møterom UNN Tromsø

Administrasjonens møterom UNN Tromsø Møteprotokoll Til: Styret for Tidspunkt: 25. november 2010 kl. 09:30 15:30 Sted: Tilstede: Administrasjonens møterom UNN Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Sissi Lundblad,

Detaljer

Protokoll. Sak 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15.

Protokoll. Sak 48/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15. Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 4. desember 2014 kl. 9.30-15.40 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18. Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014 Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Innhold 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.1 Risikostyring

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014

Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mars 2014 Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 5. juni 2014 kl. 08.30-15.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Bodø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

Protokoll. Sak 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 15. september 2016 kl

Protokoll. Sak 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 15. september 2016 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 15. september 2016 kl. 8.30 14.50 Møtested: Tilstede: Landego Fyr, Bodø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Andrea

Detaljer

Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.

Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18. Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Bergen Airport Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder

Detaljer

Sakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen.

Sakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen. Møteprotokoll Til: Styret for Sykehusapotek Nord HF Tidspunkt: 4. juni 2009 kl. 10:00 14:00 Sted: Tilstede: Sykehusapotek Nord Tromsø Anne Helen Hansen, styrleder Børge Wahl, nestleder Sissi Lundblad,

Detaljer

Protokoll. Sak 10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 29. mars 2017 kl

Protokoll. Sak 10/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 29. mars 2017 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 29. mars 2017 kl. 8.00 13.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Bodø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Andrea

Detaljer

Protokoll. Sak 34/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 21. september 2017 kl

Protokoll. Sak 34/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 21. september 2017 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 21. september 2017 kl. 8.30 14.30 Møtested: Tilstede: Thon Hotell Harstad Bjørg Helene Jenssen, styreleder Lars Småbrekke, styremedlem Hilde

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. juni 2012 kl 09.00 10.00. Sted: Telefonmøte

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. juni 2012 kl 09.00 10.00. Sted: Telefonmøte Styremøte Innkalling med sakspapirer 27. juni 212 kl 9. 1. Sted: Telefonmøte Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.: 212/13

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 9-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

Protokoll. Sak 45/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 46/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016

Protokoll. Sak 45/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 46/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. september 2016 Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 26. oktober 2016 kl. 9.30 13.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Grand Hotell Tromsø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets

Detaljer

Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget, deltok fra og med behandling av sak 51.

Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget, deltok fra og med behandling av sak 51. Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 25. oktober 2017 kl. 9.30 14.00 Møtested: Tilstede: Clarion Collection Hotel Aurora, Tromsø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. februar 2015 kl. 9.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. februar 2015 kl. 9.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2015/15

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer

Protokoll. Sak 23/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 1. juni 2017 kl

Protokoll. Sak 23/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 1. juni 2017 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 1. juni 2017 kl. 9.30 15.00 Møtested: Tilstede: Pingvinhotellet, Tromsø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Andrea

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Helgelandssykehuset HF. Rapport andre tertial 2013

Helgelandssykehuset HF. Rapport andre tertial 2013 Helgelandssykehuset HF Rapport andre tertial 2013 Innholdsfortegnelse 1. OM RAPPORTERINGEN 3 2. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET 4 2.1 KVALITETSFORBEDRING 4 2.2 PASIENTSIKKERHET FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 9. februar 2017 kl

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 9. februar 2017 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 9. februar 2017 kl. 9.30 15.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Ishavshotell, Tromsø Jan Norum, styrets nestleder Andrea Pretscher, styremedlem

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10.00-15.30

Protokoll. Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10.00-15.30 Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10.00-15.30 Møtested: Tilstede: Sykehusapoteket i Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Børge Wahl, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2012 kl 12.00 18.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2012 kl 12.00 18.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer 30. mai 2012 kl 12.00 18.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.:

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010

Rapport 1. tertial 2010 Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 8. september 2010 STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Orienteringssak oppfølging foretaksprotokoll og handlingsplan 2010 Saksbeskrivelse

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-100/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Narvik, 23.11.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 23. november 2011 kl. 10.30 Møtested:

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 1. juni 2012 kl Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 1. juni 2012 kl Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø. Presseprotokoll Vår ref. 2011/308-42/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 1.6.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 1. juni 2012 kl. 8.30 Møtested: Radisson

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. mars 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 25.03.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Kom under sak 24. Evy Adamsen

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 2 1. Kvalitet og pasientsikkerhet 1.1 Kvalitetsforbedring Helseforetakene i Helse Nord skal: Rapportere andel epikriser sendt ut innen en uke(ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametre

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. MARS 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. MARS 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. MARS 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Eli Haaland Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Mona Søndenå Staal Nilsen Torfinn Reginiussen Fra administrasjonen

Detaljer

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016

Styresak Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016 Direktøren Styresak 16-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2016/315 Dato: 07.03.2016 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Arkivsak 021-2 Dato 26.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 26. januar 2012 Tidspunkt Kl 0915-1500 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Detaljer

Tilleggsliste til oppdragsdokument 2015. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Tilleggsliste til oppdragsdokument 2015. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Tilleggsliste til oppdragsdokument 2015 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 4. februar 2015 HOD forutsetter at relevante mål gitt i tidligere oppdragsdokumenter fortsatt

Detaljer

Postadresse Besøksadresse

Postadresse Besøksadresse Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 29. september 2016 Vår ref: 2016/333 Side 2 Harald Larssen Styreleder Meldt forfall Kristin Rajala Nestleder Til stede Leder møtet Ann Ragnhild Broderstad Medlem

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-81/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.11.2014 Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Vedlagt

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. desember 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Ambjørn Bjørnson Britt E.

Detaljer

Styreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D. Fredriksen 2017/166

Styreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D. Fredriksen 2017/166 Styreprotokoll Vår ref.: 2017/166 Referent/dir.tlf.: Frank D. Fredriksen 99209455 Sted/Dato: Tromsø 20. april 2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 20. april 2017 kl. 12:00 Møtested: Skype

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 25. august 2010 kl Møtested: Thon Hotel Brønnøysund.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 25. august 2010 kl Møtested: Thon Hotel Brønnøysund. Presseprotokoll Vår ref. 2010/242-55/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 25.8.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 25. august 2010 kl. 10.30 Møtested: Thon

Detaljer

VURDERING AV BUDSJETT 2009

VURDERING AV BUDSJETT 2009 Styresak nr: 05/09 Behandles: 22. januar 2009 Saksbehandler: Helge K. Pettersen Henvisning til tidligere saker: 39/08 VURDERING AV BUDSJETT 2009 Vurdering av budsjett 2009 i forhold til regnskap 2008 Budsjettet

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 3/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2013 kl 10.00 14.00. Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2013 kl 10.00 14.00. Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 10.00 14.00 Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Mona Søndenå Ole I. Hansen Svein

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler i Bodø.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler i Bodø. Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-108/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 14.12.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 kl. 8.30 Møtested: Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Styreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D.

Styreprotokoll. Tilstede. Forfall. Fra administrasjon. Informasjonssikkerhet. Sted/Dato: Tromsø 20. april Frank D. Styreprotokoll Vår ref.: Referent/dir.tlf.: Frank D. Fredriksen 99209455 Sted/Dato: Tromsø 20. april 2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord IKT HF Møtedato: 20. april 2017 kl. 12:00 Møtested: Skype videokonferanse

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 28. mai 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 28.5.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem

Detaljer

Oppdragsdokument tilleggsdokument

Oppdragsdokument tilleggsdokument Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen

Styremøte i Helse Nord RHF. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. observatør fra Regionalt brukerutvalg. - møtte for Mildrid Pedersen Presseprotokoll Vår ref.: 2013/298-59/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Kirkenes, 27.8.2014 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. august 2014 kl. 13.00 Møtested:

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Rapporteringsmal for Sykehusapotek Nord. Årlig melding 2011 til Helse Nord RHF

Rapporteringsmal for Sykehusapotek Nord. Årlig melding 2011 til Helse Nord RHF Rapporteringsmal for Sykehusapotek Nord Årlig melding 2011 til Helse Nord RHF Innhold 1. OM RAPPORTERINGEN... 3 2. KVALITET, PASIENTSIKKERHET OG PASIENTRETTIGHETER... 3 2.1 KVALITETSFORBEDRING OG PASIENTSIKKERHET...

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 2. oktober 2013 kl 08.30 15.30. Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 2. oktober 2013 kl 08.30 15.30. Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 08.30 15.30 Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-15/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.2.2016 Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Vedlagt oversendes

Detaljer

Protokoll fra møtet i Styret for Helse Stavanger HF

Protokoll fra møtet i Styret for Helse Stavanger HF Protokoll Tilstede: Grethe Høiland, Aslaug Mikkelsen, Jan Friestad, Unn Therese Omdal, Ivar Eriksen, Egil Olsen, Aud H. Riise, Brit Bø, Lars Kåre Kleppe Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. direktør

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015

Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015 Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015 Innhold (Punktene i innholsfortegnelsen følger punktene i oppdragsdokumentet) 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.3

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 10.6.2011 Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 6. desember 2012 kl 13.00 19.00. Sted: Clarion Hotell Bryggen (Tromsø)

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 6. desember 2012 kl 13.00 19.00. Sted: Clarion Hotell Bryggen (Tromsø) Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 13.00 19.00 Sted: Clarion Hotell Bryggen (Tromsø) Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2010 Saksbehandler: Adm. sekretær Astrid Balto Olsen Sak nr: 2/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF Styret i Nordlandssykehuset HF i Nordlandssykehuset HF Revisor i Nordlandssykehuset HF Deres ref.: Vår ref.: 2017/5-3/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 10.5.2017 Foretaksmøte,

Detaljer

Postadresse Besøksadresse

Postadresse Besøksadresse Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 28. september 2017 Vår ref: 2017/129 Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Meldt forfall

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 22. februar 2012 kl 19.00 21.00 23. februar 2012 kl 08.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Bodø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 22. februar 2012 kl 19.00 21.00 23. februar 2012 kl 08.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Bodø Styremøte Innkalling med sakspapirer 22. februar 2012 kl 19.00 21.00 23. februar 2012 kl 08.30 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Bodø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Dag Utnes, observatør fra brukerutvalget

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. Møtedato: 14. juni kl Møtested: Tilstede

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. Møtedato: 14. juni kl Møtested: Tilstede Presseprotokoll Vår ref.: 2017/2-55/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 14.6.2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 14. juni 2017 - kl. 8.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017

Styresak /3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Møtedato: 25. oktober 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-79/012 Bodø, 13.10.2017 Styresak 121-2017/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 12. oktober 2017 Se vedlagt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer