Innkalling til Administrasjonsutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Administrasjonsutvalet"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Møtedato: Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: Gruppemøter Lunsj Hovudutvalsmøte Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemar møter etter nærare innkalling. Flora kommune Jan Henrik Nygård leiar Trond Ramstad Olsen sekretær

2 Saknr. Tittel Sakliste 012/14 Godkjenning av møtebok 013/14 Etiske retningslinjer for Flora kommune - revisjon 014/14 Lønspolitisk dokument Flora kommune 015/14 Reglement for gåver og anna påskjøning - justering 016/14 Felles HMT i Flora kommune

3 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 012/14 Administrasjonsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ester Frøyen MØTE - nummer 14/26 Godkjenning av møtebok Framlegg til vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre.

4 FLORA KOMMUNE Saksopplysningar: Vedlegg: Protokoll - Administrasjonsutvalet Protokoll - Administrasjonsutvalet

5 FLORA KOMMUNE Møteprotokoll for Administrasjonsutvalet Møtedato: Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: 14:30-14: Fellesorienteringar: - Revidert nasjonalbudsjett - TIBIR (Tidleg innsats for barn i risiko) Gruppemøter Lunsj Hovudutvalsmøte Desse møtte Bente Frøyen Steindal Oscar Bergheim Jan Henrik Nygård Parti AP AP V Forfall meldt frå følgjande medlemar Nina Eren Liseth Vidar Grønnevik Parti H H Følgjande varamedlemar møtte Stine Endestad Brandsøy Parti H Møteleiar: Merknad til innk.: Godkj. sakliste: Frå adm. møtte: Arb.takarorg.: Utlevert i møtet: Orientering: Spm./interpell.: Synfaring: Ymse: Jan Henrik Nygård Ingen Godkjent Personalsjef Trond Ramstad Olsen Fagforbundet: Eli Østerbø og Wenche Kvalvik

6 Sakliste Saknr. Tittel 010/14 Sjukefråvær 1- kvartal /14 Aktivitetsplan IA Flora kommune 2014

7 010/14: Sjukefråvær 1- kvartal 2014 Framlegg til vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tek sjukefråværstala for 1. kvartal 2014 til orientering. Handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tek sjukefråværstala for 1. kvartal 2014 til orientering /14: Aktivitetsplan IA Flora kommune 2014 Framlegg til vedtak: Aktivitetsplan for IA i Flora kommune 2014 vert godkjend slik den ligg føre. Handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Aktivitetsplan for IA i Flora kommune 2014 vert godkjend slik den ligg føre

8 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 013/14 Administrasjonsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trond Ramstad Olsen K1-400, K3 - &00 14/194 Etiske retningslinjer for Flora kommune - revisjon Framlegg til vedtak: 1. Etiske retningliner vert vedtekne slik dei ligg føre 2. Dei nye retningsliner vert gjort gjeldande frå

9 FLORA KOMMUNE Saksopplysningar: Kva saka gjeld: Saka gjeld revisjon av dei etiske retningslinene for Flora kommune. Saka vart aktualisert med med bakgrunn i spørsmål om korleis desse verkar i praksis for leiing, tilsette og folkevalde. Innleiing/vurdering: Etikk har vore mykje på dagsorden i dei seiare år, både med bakgrunn debattar om korrupsjon, varsling, omdøme m.v. I Flora kommune har det blitt gjeve opplæring i etikk og etisk refleksjon for tilsette og spesielt for tilsette i omsorgssektoren. KS har også utarbeidd eit eige e-læringsprogram i etisk refleksjon. Etikk og omdømmebygging er også sentralt i opplæring av nytilsette og i samband med folkevaldopplæringa i mange norske kommunar. Flora kommune har vedteke etiske retningsliner i 1991, med seinare justeringar i Etter den tid er det vedteke eige reglement i høve varsling og reglement for innkjøp og for bruk av sosiale medier. Ks har seinare utarbeidd eit rammeverk og sjekkliste for etiske retningsliner. Framlegg til nye retningsliner for Flora kommune: Etiske retningliner for Flora kommune: Folkevalde og tilsette blir dagleg utfordra på å ta stilling til etiske dilemma. Desse retningslinene skal bevisstgjere og oppmode både folkevalde og tilsette til etisk refleksjon. Som forvaltarar av samfunnet sine fellesgode, samt utøving av makt og mynder, blir dte stilt høge krav til oss. Retningslinene skal hjelpe oss med dette. Alle dei som er leiarar i Flora kommune har gjennom ord og handliongar stor innverknad på det som er bedriftskulturen vår. Det er difor viktig at leiarane fortel og gjennomgår dei etiske retningslinene og let dette være gjenstand for etisk refleksjon 1. Generelt Folkevalde, tilsette og tillitsvalde skal arbeide for fellelskapet sitt beste i tråd med lover, reglar, verdigrunnlag og poltiske vedtak Dette gjer vi på ein måte som gir tillit i befolningen og styrkjer omdømmet vårt. Vi ønskjer å være opne, være redelige, vise respekt og vise mot, viktige kjerneverdiar for Flora kommune. 2. I møte med andre og kvarandre. Vår åtferd og våre haldningar dannar grunnlag for den tillit innbyggjarane gir oss Vi vil møte brukarar, kollegaer og andre vi kjem i kontakt med gjennom arbeidet vårt, med høflighet og respekt. Samstundes skal vi være opne og tydelege og bidra til å finne

10 FLORA KOMMUNE gode løysingar. Vi skal opptre på ein måte som ikkje krenkar nokon. Vi lyttar til innbyggjarane våre sine interesser og ønskjer å sikre likebehandling. Vi ønskjer å bruk godt skjønn når vi er å på sosiale medier. 3. Open organisasjon Vi vil at Flora kommune skal være ein open organisasjon. Ytringsfridom og openhet er viktige prinsipp for å sikre innsyn og kontroll med kommunen si verksemd. 4. Ugildskap a) Unngå konfliktsituasjonar i forhold til ugildskap føre var Vi unngår å kome i situasjonar som kan medføre konflikt mellom kommunen sine interesser og eigne interesser. Dette gjeld også forhold som ikkje direkte vert ramma av reglane om ugildskap i lovgjevinga. Dersom spesielle personlege interesser likevel kan påvirke avgjerda i ei sak du har fagleg ansvar for, eller for øvrig deltek i saksahndsaminga eller foørebuande sakshandsaming i, skal du ta dette opp med din overordna. Folkevaldte og tilsette vert oppmoda om å registrere opplysningar om styreverv/ økonomiske interesser i Styrevervregisteret. (www.styrevervregisteret.no ) Rådmannen si leiargruppe bør ikkje delta aktivt i partipolitisk verksemd. b) Rutinar ved ugildskap på rådmannsnivå I dei høve kor rådmannen sjølv er ugild vert vedtak i saka gjort av det næraste kompetente politiske organet. Ordføraren må i slike høve vurdere om saka er av ein slik karakter at saksførebuing av gjerast ved at ein hentar hjelp frå andre kommunar eller fylkeskommunen. Dersom spesiallovgjeving tillegger vedtakskompetansen til ei bestemt stilling, og personen som har denne stillingen er ugild, nemner rådmannen opp ein kompetent stedfortreder for han/henne. 5. Forvaltning av samfunnet sine fellesmidlar, heri kommunen sine ressurser Vi forvalter fellesskapet sine midlar på vegner av alle innbyggjarane i kommunen. Kommunen sine ressurser må takast vare på på den mest hensiktsmessige og rasjonelle måte. Vi skal ikkje bruke kommunen sine eigedelar privat eller tilegne oss personlege fordelar av kommunen sine ressursar. 6. Integritet og omdømme a) Moderate former for gjestfridom og representasjon høyrer med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik merksomhet må imidlertid ikkje utviklast slik at den kan påverke avgjerslesprosessar eller kan gje andre sakleg grunn til å tru det. b) Tilsette sine reise-, opphold og kurskostnader i fagleg samanheng kan bare dekkast av kommunen sjølv, ei annan kommune, staten, KS, fagforening o.l. Reiser og opphold

11 FLORA KOMMUNE skal i alle høve avklarast med nærmaste overordna i forkant. Folkevalde orienterer ordførar rutinemessig i forkant om reiser som vert dekt av andre enn kommunen, ein annan kommune, staten, KS, eige politiske parti o.l. Unntak frå dette er kostnadsdekking i samband med oppdrag som naturleg følgjer av vervet. Ordføraren orienterer formannskapet om slike saker. Folkevalde som er i tvil om reiseutgiftene kan dekkast av andre kan få saka lagt fram for formannskapet for avgjerd der. Ordførar og rådmann kan gjere unntak fra hovedregelen for eige vedkommand, men skal då i etterkant orientere formannskapet om dette. c) Folkevalde og tilsette skal ikkje akseptere fritidsreiser betalt av bedrifter, organisasjonar o.l. som han/ho på vegner av kommunen har kontakt med. 7. Hindring og førebygging av korrupsjon a) Gåver kan bevisst eller ubevisst skape ein form for lojalitet, uansett storleike. Vi unngår personlege fordelar som kan påverke saksførebuing eller vedtak eller tenesteproduksjon, eller kan gjr andre sakleg grunn til å tru dette. Dette gjeld alle typer fordelar som gåver, personlege rabatter og liknande. Dette gjeld likevel ikkje merksemd i form av konfekt, blomar o.l. b) Ved tilbod om gåver som har eit omfang som går ut over kommunen sine retningsliner, skal nærmaste overordna kontaktast. Slike gåver vert å returnere til avsenderen saman med eit brev som gjer greie for kommunen sine reglar om dette. Kopi av returbrevet vert å sende Kommunerevisjonen. c) I alle typar kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensa mot kameraderi, smøring og korrupsjon og beveger oss ikkje mot denne grensa. Det er difor viktig å ha eit avklart forhold til kva som meinast med å ha gode relasjonar til leverandører, forretningspartnarar og beslutningstakarar. d) Dersom vi får kjennskap til hendingar som er brot på reglane, visr ein mot ved å tiå ta dette opp gjennom dei kanalane vi har for varsling i Flora kommune. 8. Reklame og referansar Kommunen som organisasjon, folkevalde eller tilsette kan ikkje delta i reklamesamanheng for leverandører som har levert produkt eller tenester til kommunen. Vi kan opptre som referanser for ein leverandør sine kundar når avtalen om å være referanse er gjort utan at det skal påverke leverandøren sin pris ovenfor Flora kommune. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Arbeidsmiljølova om varsling. Grunnloven om ytingsfrihet. Prenta vedlegg: KS : Rammeverk og sjekkliste for etiske retningslinjer Etiske retningslinjer må tilpasses og skrives ut for hver enkelt kommune. De vedtas av kommunestyret og

12 FLORA KOMMUNE følges opp i daglig ledelse og drift. Dette rammeverket kan brukes i revisjon eller utarbeidelse egne etiske retningslinjer. Når kommunen skal utforme et felles sett av etiske regler er det viktig at disse er: enkle å forstå. De bør være så konkrete som mulig, og trekke klare grenser som ikke krever juridisk eller annen spesialkompetanse for å forstå relevante for medarbeidernes hverdag med utfordringer og dilemmaer som kan oppstå begrenset omfang slik at de er lette å sette seg inn i DEL 1 Om etiske retningslinjer (ER) 1. Innledning Hva er etiske retningslinjer, hvilke oppgaver har de, og hvem er målgruppa? ER må forvaltes med klokskap, vi skal fortsatt kunne ha nettverk, forbindelser osv. Etikkutvalg, hvis kommunen har det, der formålet er å bistå kommunen i forhold til etiske dilemmaer. Sanksjoner for brudd på ER Hvordan forholder ansatte og folkevalgte seg til ER. Hvilke forpliktelser følger ved å underskrive osv. 2. Ordene vi bruker: Etikk, moral, kultur og samfunnsansvar Hva er etikk og hva er moral? Moral om det som oppfattes som gode, riktige, prisverdige handlinger og holdninger. Etikk er mer teoretisk orientert, og brukes om systematisk tenkning knyttet til hva som er rett og galt. Hva forstås med ordet kultur i kommunen, hvorfor er det viktig Hva forstås med samfunnsansvar? Hva er grunnlaget for etiske retningslinjer? Henvisning til kommunens visjoner og verdigrunnlag. Eksempel på verdier: Troverdighet, åpenhet og gjensidig respekt. Hva mener vi med slike honnørord her hos oss? Henvisning til at ER forankres i kommunens strategier og handlingsplaner. Del 2 Våre medmennesker og omgivelser Her kan enten del 2 eller del 3 vektlegges. Kommunens interessenter handler om forholdet til våre medmennesker og omgivelser. Hvordan skal kommunens forhold til de enkelte gruppene synliggjøres? Her kan man ta for seg de enkelte gruppene og si noe konkret om hvordan arbeidsgiver forventer at noen eller alle gruppene behandles (en serviceerklæring er et eksempel på dette), før man eventuelt går til del 3 og sier mer om konkrete problemstillinger kommunen oppfatter at deres folkevalgte og ansatte må forholde seg til i sitt daglige virke. Innledning om forventninger til interessentene, og om roller de forskjellige interessenter har Forholdet til eksterne interessenter Brukere/innbyggerne/kunder Leverandører Konkurrenter Andre offentlige myndigheter Forholdet til interne interessenter Ansatte (på alle nivåer) og folkevalgte (forholdet til hverandre) Eiere/investorer (i forhold til selskaper man eier, eller er medeier i) Forholdet til andre spesielle interessenter Styret eller ledelsen i selskaper man eier, eller er medeier i. Andre?

13 FLORA KOMMUNE Del 3 Sentrale temaer Velg emner fra sjekklisten som er relevante å ha med for egen kommune: Habilitet (familie, venner, eks-jobb) og integritet Bi-verv (politisk eller privat virksomhet?) Engasjement i frivillige organisasjoner Forretningsskikk Bruk av kommunens eiendeler Bruk av pc og mobil privat/jobb Innkjøp og innkjøpsprosedyrer Korrupsjon og bestikkelser Gaver (prosedyrer for håndtering; beløpsgrense for personlige gaver) Representasjon, turer, bevertning og utgiftsdekning Behandling av de som henvender seg til kommunens i forbindelse med ulike virksom- heter Forholdet til kolleger og lojalitet Om ytringsfrihet (Grunnlovens 100), lojalitet og taushetsplikt (hva; overfor hvem?) Varsling Forholdet til medier Natur og miljø (eks. håndtering av avfall og miljøfarlige stoffer) Internkontroll Informasjon Annet? Del 4 Vedlegg Aktuelle lover og regler kan tas inn som informasjon og referanse der det er naturlig, f.eks. i forbindelse med innkjøp, gaver eller miljøfarlige stoffer. Vurdering: Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:

14 FLORA KOMMUNE

15 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/14 Administrasjonsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trond Ramstad Olsen K1-400, K3 - &00 14/194 Lønspolitisk dokument Flora kommune Framlegg til vedtak: Administrasjonsutvalet viser til Bystyresak 069/14 og oversender lønspolitisk dokument til bystyret for drøfting.

16 FLORA KOMMUNE Saksopplysningar: Kva saka gjeld: I samband med Flora bystyre si behandling av revidert budsjett sak 069/14, vart pkt 7 vedteke med følgjande ordlyd: Flora bystyre ønskjer ein lønspolitisk debatt i bystyret hausten 2014, og ber rådmannen legge fram ei sak som gjer dette mogleg. Innleiing/vurdering: Lønspolitisk dokument vart handsama og vedteke i Administrasjonsutvalet i saka vert med dette lagt fram for Administrasjonsutvalet for handsaming. Vedlegg: Lønspoltisk dokument

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 015/14 Administrasjonsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trond Ramstad Olsen K1-400, K3 - &00 14/194 Reglement for gåver og anna påskjøning - justering Framlegg til vedtak: Pkt 2 i reglement for gåver og anna påskjøning vert å å endre gjennomgåande når det gjeld bordflagg og plakettar, som vert erstatta av blomar/blomegrupper/oppsatsar.

27 FLORA KOMMUNE Saksopplysningar: Kva saka gjeld: Innleiing/vurdering: Dette reglementet gjeld gåver /påskjøning for tilsette, i teneste og ved avslutning av arbeidsforhold og ved avslutning, for folkevalde. Reglementet gjeld ikkje for tidlegare tilsette. Det kan likevel være høve det vert gjort unntak frå denne regelen, noko som er heimla i punkt 3 i dette reglementet. Etter rådmannen sitt syn er det vanskeleg å presisere nærare i kva høve unntak kan gjerast frå hovudreglane i Pkt 1 og pkt 2. Når det gjeld konkrete gåver under pkt 2, så ser det ut som tidene har endra seg. Bordflagg og plakettar er ikkje favorittar lenger, så rådmannen vil foreslå at dette vert teke ut og erstatta av blomar/blomegrupper/oppsats. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Velferdsreglement, normalreglement KS. Reglement for gåver og anna påskjøning til kommunalt tilsette Frå dato: Oppdatert: BS 1/90, BS 126/09 Følgjande retningsliner gjeld for tildeling av gåver og anna påskjønning i Flora kommune: 1. Til tilsette som framleis er i stilling: * Bryllaup Blomster/gruppe * Fødselsdag 50 år Blomster m/vase * Fødselsdag 60 år Blomstergruppe * Gåve etter 25 års tenestetid i kommunen: Gåve etter den tilsette sitt eige ynskje og med verdi kr 4.500,- Overrekking ved Fellestilstelling (Fag-og fest, ol) eller på arbeidsstaden, dersom den tilsette ønskjer det. * Ved dødsfall: Krans 2. Til tilsette som sluttar i kommunal stilling: * Etter mindre enn 15 års tenestetid: Blomster/gruppe Tenesta tek seg av overrekking ved intern tilstelling. * Med tenestetid mellom 15 og 25 år: Gåve med verdi kr 3.000, innanfor same utval som pkt 1. Tenesta tek seg av overrekking ved intern tilstelling. * Med tenestetid over 25 år: Blomster/gruppe og bordflagg/plakett Tenesta tek seg av overrekking ved intern tilstelling. * Med tenestetid over 30 år:

28 FLORA KOMMUNE Kommunen søkjer å få tildele KS sitt heidersmerke m/diplom,-. I tillegg kjem bordflagg/plakett. Kan også tildelast tillitsvalde. Tilstelling blir ordna gjennom personalavdelinga. * Med tenestetid som tillitsvald/politikar i minst 24 år/minst 6 periodar i «oppdrag av særleg betydning»: Kommunen søkjer å få tildele KS sitt heidersteikn m/diplom. I tillegg kjem bordflagg/ plakett. Tilstellinga blir ordna gjennom ordførar/ personalsjef. 3. Gåver og anna påskjøning til fokevalde og andre og/eller ved høve som ikkje er nemnt ovanfor, blir å vurdere i kvart enkelt tilfelle av personalsjef/ rådmann/ordførar. 4. Til tilstelling som følgje av ovanståande kan også inviterast ektemake/sambuar. 5. Tenestene har ansvaret for å gje melding om aktuelle anledningar innan sitt ansvars- /personalområde til personalsjefen. Vedkomande tenesteleiar syter for innkjøp av gåver m v og for utdeling av desse. Kostnader blir å utgiftsføre over vedkomande tenesta sin konto for kontorutgifter/gåver. 6. Tilstellingar som ikkje skjer på den enkelte arbeidstakar sin arbeidsstad, har personalsjefen ansvar for. 7. Reviderte satsar gjeld frå

29 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 016/14 Administrasjonsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trond Ramstad Olsen K1-400, K3 - &00 14/194 Felles HMT i Flora kommune Framlegg til vedtak: 1. Fellesreglement for HMT i Flora kommune vert vedteke slik det ligg føre. 2. Endringane vert gjort gjeldande frå

30 FLORA KOMMUNE Saksopplysningar: Kva saka gjeld: Saka gjeld revisjon av HMT-fellesreglementet i Flora kommune Innleiing/vurdering: Nytt no er at IA-mål og BHT mål er tekne inn i HMT-generell del. Dette er det orientert om i tidlegare møte med Arbeidstakarorganisasjonane (ATO-møte) og i Arbeidsmiljøutvalet og i Administrasjonsutvalet. Målet med å ingtegrere og samornde dei ulike dokumenta er å gjere arbeidet meir oversikteleg og betre for dei som skal vere brukarar av systema, både internt og eksternt. Ved gjennomgang av dokumentet kan ein sjå kva endringar som er faktisk foreslått, då desse er markerte med fargar. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Arbeidsmiljølova, Internkontrollforskrifta, IA-avtalen, Handlingsplan for YSB aktivitet i Flora kommune. Vedlegg: BHT-plan Flora kommune HMT-dokument

31

32

33 HELSE MILJØ OG TRYGGLEIK I FLORA KOMMUNE DEL 1: Flora Kommune har sett eit MÅL for sitt arbeidet med HMT og brukar INTERNKONTROLLHANDBOKA for å nå måla Alle i ORGANISASJONEN har eit ANSVAR i forhold til dette. Dei som har ansvar skal òg få OPPLÆRING i arbeidsmiljø. Gjennom arbeidet med HMT, skal vi sikre at LOVER OG FORSKRIFTER vert følgde. Alle tilsette skal vite korleis vi DOKUMENTERER det vi gjer ÅRSHJULET fortel oss om viktige hendingar i HMT-arbeidet. Det er ein del GENERELLE RUTINAR som gjeld for alle. Vi lærer noko av våre feil og manglar gjennom AVVIKSHANDTERINGA. DEL 2 Dei ulike avdelingane har SPESIELLE RUTINAR for sine tenesteområde

34 MÅL Flora Kommune skal prioritere Helse, Miljø og Tryggleiksarbeid på line med produksjon, drift og økonomi. Internkontrollsystemet for HMT skal fremje trivsel på arbeidsplassen. Alle leiarar skal ha HMT som ein del av sitt daglege arbeid. Konkrete mål for HMT-arbeidet skal innarbeidast i dei årlege handlingsplanane. Internkontrollen skal sikre at lover, forskrifter og anna regelverk i forhold til Helse, Miljø og tryggleik vert etterlevd, og vert dermed eit viktig reiskap til å fremje eit godt arbeidsmiljø. Sentrale mål for samarbeidet: IA-avtalens overordna mål er: Å førebyggje og redusere sjukefråvær, styrkje jobb nærvær, betre arbeidsmiljøet og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet. Dei tre delmåla på nasjonalt nivå for IA-avtalen er: 1. Ein reduksjon i sjukefråværet på 20 prosent samanlikna med nivået i andre kvartal Det inneber at sjukefråveret på nasjonalt nivå ikkje skal overstige 5,6 prosent. 2. Auka sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Dei konkrete måla frå tidligare tilleggsavtaler vidareførast. 3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år skal forlengjast med seks månader. Med det er det meint ein auke samanlikna med 2009 i gjennomsnittleg periode med yrkesaktivitet (for personar over 50 år). Samarbeidsavtalen erstattar tidlegare samarbeidsavtalar, som har vore basert på dei nasjonale IA-avtalane for perioden og Lokale mål: seniorpolitikk, kompetanse utvikling, auking i tilretteleggingstilskot, AFP/KLP Kortfatta med linkar, reviderte mål. Ansvar for oppdatering: Generell del: Rådmannen ved personalsjefen Spesiell del: Tenesteleiar på aktuell tenesteområde.

35 Etter oppdatering: Oppdatert materiale skal sendast rådmannen /personalsjefen INTERNKONTROLLHANDBOKA Oppbygging: Internkontrollhandboka er bygd opp i eit system på intranettet til kommunen (internettadresse), og skal vere lett tilgjengeleg for alle. Internkontrollhandboka er delt i to deler: Del 1: Generell del som gjeld for alle. Del 2: Spesiell del for det enkelte tenesteområdet.

36 Administrativ organisering HMT- strukturen Strukturen føl ordinær organisasjonsstruktur, men

37 Instansane i vernetenesta Vernetenesta skal ikkje overta ansvaret eller aktiviteten for miljøarbeidet. Dette skal ligge i linjeorganisasjonen der den lokale leiinga er ansvarleg. Val av verneombod Rådmannen tek initiativ til gjennomgang av verneområdeinndeling og val av verneombod framfor kvar 2-års periode. Hovedverneombod Verneombod Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er eit statleg kontrollorgan som skal rettleie og informere kommunen. Generelle prinsipp 1. Saka skal handsamast og løysast på lågast mogleg organisasjonsnivå. Fortrinnsvis på det nivået saka oppstår 2. Medverknad frå involverte partar under heile saksgangen,- både arbeidsleiarar og verneombod er ansvarleg for dette 3. Når direkte medverknad ikkje kan imøtekomast, skal dei involverte partane haldast informert om framdrift og vedtak 4. Alle saker skal som hovedregel fremjast tenesteveg 5. Fagleg rettleiing vert søkt etter behov hos helsepersonell, arbeidstilsyn eller andre instansar 6. Dersom partane ikkje kan løyse saka lokalt, går den videre i lina og til hovedverneombodet. Staben ved personalsjefen kan assistere lina, men ikkje overta ansvaret 7. Prinsippielle saker og/eller større samansette saker skal handsamast i arbeidsmiljøutvalet. 1 Arbeidstakar tek opp sitt problem med næraste overordna 2 Arbeidstakar kontaktar verneombodet som tek saka opp med næraste overodna saman med arbeidstakar 3 Verneombodet kontaktar hovudverneombodet som i samarbeid med verneombodet som tek saka opp med a) arbeidsleiar, b) tenesteleiar, c) rådmannen/personalsjefen d) arbeidsmiljøutvalet e) faginstansar 4 Saka vert meldt til arbeidstilsynet, direktoratet, dep. Aller andre

38 Rapporteringsveg - Tenesteleiar rapporterar til rådmannen - Verneombod rapporterar til arbeidsleiar/tenesteleiar ANSVAR: Kva ansvar har dei ulike i forhold til arbeidet med arbeidsmiljø og helse miljø og tryggleik: Rådmann: - Har arbeidsgjevaransvar og er difor hovudansvarleg for at arbeidsgjevar sine plikter vert gjennomført: - Sikre at det vert utført eit systematisk HMT og IA-arbeid på alle plan. - Overvake arbeidsmiljøet, kartlegge, risikovurdere og sette i verk tiltak for å førebygge helsefare. - Kartlegge, overvake dei tilsette si arbeidsrelaterte helse, og følgje opp sjukemeldte. - Syte for at arbeidet er trygt, gjennom informasjon om fare, opplæring, verne- og sikkerheitsutstyr. - Syte for at verksemda er tilknytt bedriftshelseteneste. - Legge til rette for varsling. - Syte for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarleg ut frå psykososialt, fysisk, kjemisk, biologiske faktorar, og syte for tilrettelegging og medverknad. - Syte for registrering av skade og sjukdom pga. arbeidet. Personalsjef: - Hovudansvar for revisjon av internkontrollhandboka. - Møter for rådmann i AMU - Er hovudkontakt mot BHT. - Skal ha tilsendt alle rapportar som har med arbeidsmiljøet å gjere. - Skal.. Tenesteleiar: - Er ansvarleg for å overhalde arbeidsmiljølova i sitt tenesteområde. - Har ansvar for at Internkontrollhandboka spesiell del er oppdatert - Gje dei tilsette nødvendig opplæring om internkontrollen.

39 - Skal ha tilsendt rapportar om arbeidsmiljø som gjeld det aktuelle tenesteområdet. - Der det ikkje er mellomleiarar/avdelingsleiar, skal tenesteleiar òg ha desse oppgåvene - Skal Mellomleiar/avdelingsleiar: - Organisere og tilrettelegging av arbeidet. - Skal ha tilsendt rapportar om arbeidsmiljø som gjeld det aktuelle arbeidsområdet. - Dagleg ansvar for at tryggleik og arbeidsmiljø vert forsvarleg ivareteke. Tillitsvald: - Har ein viktig rolle som pådrivar i arbeidet med å sikre at virksomheten eller arbeidsplassen inngår ein IA-avtale. - I planprosessen for å utforme mål og tiltak i samsvar med arbeidstakarens rettigheter, behov og plikter har den tillitsvalte eit sentralt ansvar. Dei skal også kontrollere at avtalen følgjes opp, evaluerast og eventuelt justeras. - Tillitsvalte er også viktige som haldnings skapar. - Som tillitsvald har ein også ansvar for å hindre utstøyting, mobbing og trakassering av kollegar. - Være ein støttespiller ovafor medlemmer. Tilsette: - Skal vere med å arbeide for eit godt og sikkert arbeidsmiljø. - Skal bruke verneutstyr og unngå ulykker. - Skal varsle arbeidsgjevar og verneombod om feil og mangla, trakassering eller diskriminering, om skader eller sjukdom på grunn av arbeidet, evt. stoppe arbeid som medfører fare for liv og helse. - Vere med å lage og gjennomføre oppfølgingsplanar ved sjukemelding. - Delta i dialogmøte som ein vert kalla inn til. - Følgje pålegg frå arbeidstilsynet. - Meir utfyllande info i Arbeidsmiljøloven 2-3 Verneombod: - Skal ivareta arbeidstakarane sine interesser når det gjeld arbeidsmiljø.

40 - Skal sjå til at utstyr, stoff og arbeidsprosessar ikkje utset arbeidstakar for fare. - Skal sjå til at det er tilstrekkeleg verneutstyr tilgjengeleg. - Skal sjå til at dei tilsette får opplæring. - Skal sjå til at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utførast på forsvarleg måte. - Skal sjå til at arbeidsulykker vert meldt. - Skal varsle om farlege forhold. - Skal takast med på planlegging og gjennomføring av arbeidsmiljøtiltak. - Skal få innsyn i arbeidsulykker, arbeidsrelatert sjukdom, rapportar, kartleggingar og avvik som er registrert. - Skal gjere seg kjent med vernereglar og instruksar som er gjeve. - Skal delta på tilsyn frå Arbeidstilsynet. - Skal delta på AMU-møter - Kan stanse farleg arbeid. - Meir utfyllande info i Arbeidsmiljøloven 6-2 Hovudverneombod: - Er i Flora kommune verneomboda sin representant i AMU - Skal samordne verneomboda. - Meir utfyllande info i arbeidsmiljøloven 6-2 Arbeidsmiljøutval (AMU): - Skal arbeide for eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø. - Skal behandle spørsmål om bedriftshelsetenesta og vernetenesta, opplæring, planar, etablering av internkontroll og spørsmål om helse og velferd i tilknyting til arbeidstidsordningar. - Kan behandle spørsmål om arbeidstakarar med redusert arbeidsevner. - Skal gjennomgå rapportar om arbeidsulykker og arbeidsrelatert sjukdom, tilsyn frå arbeidstilsynet, yrkeshygieniske undersøkingar. - Kan vedta at arbeidsgjevar må utføre undersøkingar eller konkrete tiltak. - Skal kvart år legge fram årsrapport om arbeidet sitt. - Meir utfyllande info i Arbeidsmiljøloven 7-2 AKAN-utval: (Kontaktperson May Britt Strømmen ved BHT (telefon?) - Skal arbeide som pådrivar og ressurs i det rusmiddelførebyggande arbeidet.

41 - Skal gjere leiarar i stand til tidleg å ta tak i og tilsette til tidlig å ta opp risikofylt rusmiddelbruk og speleåtferd - Skal bidra til at tilsette med rusmiddelproblem og pengespelproblem får eit tilbod om hjelp - Link til AKAN - Akan-reglement Flora kommune. Bedriftshelsetenesta: (Kontaktperson Siv Aase Eggen, tlf. - Bistå med planlegging og gjennomføring av endringar i arbeid og arbeidsmiljø. - Bistår ved utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsprosesser. - Bistår med kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurderer risiko. - Foreslår og arbeider for tiltak som kan førebygge helseskader. - Bistår med å overvake og følgje opp arbeidstakarens helse i forhold til arbeidssituasjonen.. - Bistår med tilrettelegging av arbeidet for den enkelte, og deltar i dialogmøte. - Bistår med informasjon og opplæring innanfor helse, miljø og sikkerhet. - Bistår ved hendvendelser frå arbeidstakar, verneombod og arbeidsmiljøutvalg - Meir utfyllande info i Arbeidsmiljøloven 3-3 Arbeidslivssenteret : (Kontaktperson Berit Mogaard: / ) a. Aktivt hjelpe verksemdene i dialog med leiarar, tillitsvalde og vereombod- i det målretta og resultatorienterte arbeide for å utvikle meir inkluderande arbeidsplasser, til dette høyrer arbeidet i verksemda for å førebyggje sjukefråvær og gå over til trygdeytingar b. Sørgje for at verksemda får informasjon og rettleiing om: rutinar for oppfølging av sjukefråvær og registrering av fråvær. IA verkemiddel og tiltak innanfor ramma av IA-avtalen. Andre tiltak og verkemiddel i Arbeids-og velferdssetaten i samband med oppfølging av medarbeidarar i verksemda og ved rekruttering av personar som ikkje har eit arbeidsforhold. c. Gi råd og rettleiing i vanskelege enkeltsaker. d. Medverke til at økonomiske verkemiddel i enkeltsaker blir utløyste raskt og effektivt og basert på skriftlege dokumentasjon e. Arbeide med bedriftshelsetenesta i verksemda.

42 f. Ta initiativ overfor andre samarbeidsaktørar som kan hjelpe verksemda i IA-arbeidet, til dømes NAV-kontor, arbeidstilsynet og leverandørar av helse- og rehabilitering. OPPLÆRING: Leiarar skal ha opplæring om arbeidsmiljølova. (rådmann, personalsjef, tenesteleiarar, avdelingsleiarar/mellomleiarar) Dette omfattar ein kursdag. jmf. Arbeidsmiljølova 3-5 Alle verneombod og alle medlemmer av AMU skal ha grunnopplæring i arbeidsmiljø (40-timars kurs) jmf forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. 12 Ny forskrift om organisasjon, leiing og medverking. Nyvalde leiarar og verneombod skal få tilbod om slike kurs så snart som råd etter at dei er valde, og seinast innan 6 månadar. (evt kommunalt krav, ikkje forskriftskrav..) Politikarane bør gå på Lov dagen Arbeidsmiljøopplæringa skal: a) omfatte en innføring i korleis verne- og miljøarbeid skal drives, b) gi kunnskap om ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapande tiltak, c) gi kunnskapar om ulykkes vern, herunder førebyggande tiltak, bruk av personlig verneutstyr m.m., d) gi innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre lover og regler som gjelder på dette område. For meir utfyllande info: 12 i forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg LOVER OG FORSKRIFTER Her følgjer nokre lover og forskrifter som er generelle for heile kommunen:

43 Internkontrollforskrften HMT-regelverket: - Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Sivilforsvarsloven - Produktkontrolloven - Arbeidsmiljøloven - Forurensingsloven - Genteknologiloven - Strålevernloven - Brann og eksplosjonsvernloven BHT - link om forskrifter. Tenesteleiarane er ansvarlege for å få oversyn over dei lover og forskrifter som gjeld sine tenester, og ha desse tilgjengeleg. Forskrifter: referansar frå andre avdelingar Generelt: Tekniske tenester og reinhald: Barne og undervisningssektoren: Omsorgssektoren: Evt. Andre. Veileder, brosjyrer referansar frå andre avdelingar Generelt: Tekniske tenester og reinhald: Barne og undervisningssektoren: Omsorgssektoren: Jfr. Veileder7 tips. eks. omsorg i private heimar Viktige linkar: Lover og forskrifter finn ein på

44 Oversyn over aktuelle regelverk: Kan òg finne aktuelt regelverk på arbeidstilsynet.no Bestilling av regelverk: NAV arbeidslivssenter: Andre viktige sider: AKAN.no og Flora kommune sitt AKAN-REGLEMENT AVVIKSHANDTERING: Hensikta er å sikre at uønska hendingar blir behandla, at sårbare område vert kartlagt, at ein vil førebyggje at uønska hendingar skjer igjen og at tal avvik vert redusert. Innsende avvik og forbetringsforslag skal brukast i kvalitetsbetring og tryggleikssarbeid. Kva er eit avvik? Avvik er feil i forhold til regelverk, på eigne instruksar eller rutinar. 1. Medarbeidar fyller ut skjema. Utfylt skjema skal sendast til næraste leiar. 2. Leiar går gjennom meldinga, registrerer i ACOS med mottakar av dette. 3. Registrering av uønskt hending /forbetringsforslag og sender skjemaet vidare til instansen som skal behandle avviket. Meldingane skal behandlast av partane fortløpande, og skal være ferdig behandla i løpet av 4 veker. 4. Berørte avdelingar/ tenester må sørgje for å involvere tilsette i eigen organisasjon slik at årsaksforhold blir kartlagt og informasjon gitt for å førebygge gjentaking. Avviksmelding vert sendt/lagra for registrering og vert å vidaresende til meldar. Avviksskjema: FELLES RUTINAR: Link til rutine for: Saksgang i arbeidsmiljøspørsmål Vernerunde Innkjøp Ytre Miljø

45 Rutinar for omstilling Rutinar for varsling (2011) Rutinar for konflikthandtering (2011) Rutinar for mobbing og trakkasering (2011) Rutinar for truslar og vold (2011) Rutiner for oppfølging av sjukemeldte eventuelt andre IA rutiner. (under revvisjon) Rutiner for omplassering kven gjer kva? (under revisjon) SPESIELLE RUTINAR FOR TENESTEOMRÅDA: Oversikt over dei ulike tenesteområda som skal ha eigne rutinar, og kven som er ansvarleg for dette. Link til dei ulike tenesteområda sine internkontrollsystem: - Administrasjon: - Skular: - Omsorg: - Teknisk: - Andre DOKUMENTERE: - Vernerundeskjema - Arbeidsulykker og tilløp til ulykker - Produktskjema kjemiske stoff - Stoffkartotek/produktdatablad - Avviksrapport/avviksskjema - Rutiner for håndtering av mobbing, - Arbeidsavtale - Varsling av kritikkverdige tilhøve ÅRSHJUL 2014

46 Kurs i regi av NAV arbeidslivsenter Grunnkurs frå arbeidslivssenter med temakurs same dag. Kursdag 1: 15. oktober 2014: 1. systematisk sjukefråværsoppfølging. 2. Konflikt og konflikt håndtering Kursdag 2: 12. november 2014: 1. Tilrettelegging- og medverknadsplikt. 2. Psykisk helse og oppfølging. Kursdag 3: 10. desember 2014: 1. Oppfølging samtalen og oppfølgingsplan. 2. Arbeidsmiljø og trivsel. Eigen HMS/IA dag Livsstyrketreningskurs på 10. kursdagar (treng henvisning frå lege). Delta i nettverkstenester/avdelingar. Oppfølging av arbeidsmiljøkartlegging frå BHT med Arbeidslivssenter. Førstehjelpskurs Handlingsplan for HMS/IA: Aktivitetsplan for 2014 Verksemd: Flora kommune Periode: 2014

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Versjon:01.08.2015 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Versjon:01.08.2015 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s. 5 Arbeidsmiljøutvalet...

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS 1 Innholdsfortegnelse Fakta om verksemda... 3 Verneteneste... 4 Ansvar for oppfølging av internkontroll... 4 Opplæring... 4 Aktuelle Lover og Føreskrifter:... 5 Gjennomgang

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal.

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksframlegg Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 24/2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 26.03.2014 Saksbehandlar:

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

1.8.1 VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD 2. MALSETTING 3. OMFANG 4. DEFINISJONER

1.8.1 VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD 2. MALSETTING 3. OMFANG 4. DEFINISJONER HMS-HANDBOK STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS NIVA 1 KAPITTEL: 1.8.1 VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD REVISJON: 05.02.08 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: PERS.- OG ORG.UTV. SIDE: 1 Av: 5 01.10.07 ERSTATTER: 01.10.07

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer