Innkalling til Administrasjonsutvalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Administrasjonsutvalet"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Møtedato: Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: Gruppemøter Lunsj Hovudutvalsmøte Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemar møter etter nærare innkalling. Flora kommune Jan Henrik Nygård leiar Trond Ramstad Olsen sekretær

2 Saknr. Tittel Sakliste 012/14 Godkjenning av møtebok 013/14 Etiske retningslinjer for Flora kommune - revisjon 014/14 Lønspolitisk dokument Flora kommune 015/14 Reglement for gåver og anna påskjøning - justering 016/14 Felles HMT i Flora kommune

3 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 012/14 Administrasjonsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ester Frøyen MØTE - nummer 14/26 Godkjenning av møtebok Framlegg til vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre.

4 FLORA KOMMUNE Saksopplysningar: Vedlegg: Protokoll - Administrasjonsutvalet Protokoll - Administrasjonsutvalet

5 FLORA KOMMUNE Møteprotokoll for Administrasjonsutvalet Møtedato: Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: 14:30-14: Fellesorienteringar: - Revidert nasjonalbudsjett - TIBIR (Tidleg innsats for barn i risiko) Gruppemøter Lunsj Hovudutvalsmøte Desse møtte Bente Frøyen Steindal Oscar Bergheim Jan Henrik Nygård Parti AP AP V Forfall meldt frå følgjande medlemar Nina Eren Liseth Vidar Grønnevik Parti H H Følgjande varamedlemar møtte Stine Endestad Brandsøy Parti H Møteleiar: Merknad til innk.: Godkj. sakliste: Frå adm. møtte: Arb.takarorg.: Utlevert i møtet: Orientering: Spm./interpell.: Synfaring: Ymse: Jan Henrik Nygård Ingen Godkjent Personalsjef Trond Ramstad Olsen Fagforbundet: Eli Østerbø og Wenche Kvalvik

6 Sakliste Saknr. Tittel 010/14 Sjukefråvær 1- kvartal /14 Aktivitetsplan IA Flora kommune 2014

7 010/14: Sjukefråvær 1- kvartal 2014 Framlegg til vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tek sjukefråværstala for 1. kvartal 2014 til orientering. Handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalet tek sjukefråværstala for 1. kvartal 2014 til orientering /14: Aktivitetsplan IA Flora kommune 2014 Framlegg til vedtak: Aktivitetsplan for IA i Flora kommune 2014 vert godkjend slik den ligg føre. Handsaming: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. Vedtak: Aktivitetsplan for IA i Flora kommune 2014 vert godkjend slik den ligg føre

8 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 013/14 Administrasjonsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trond Ramstad Olsen K1-400, K3 - &00 14/194 Etiske retningslinjer for Flora kommune - revisjon Framlegg til vedtak: 1. Etiske retningliner vert vedtekne slik dei ligg føre 2. Dei nye retningsliner vert gjort gjeldande frå

9 FLORA KOMMUNE Saksopplysningar: Kva saka gjeld: Saka gjeld revisjon av dei etiske retningslinene for Flora kommune. Saka vart aktualisert med med bakgrunn i spørsmål om korleis desse verkar i praksis for leiing, tilsette og folkevalde. Innleiing/vurdering: Etikk har vore mykje på dagsorden i dei seiare år, både med bakgrunn debattar om korrupsjon, varsling, omdøme m.v. I Flora kommune har det blitt gjeve opplæring i etikk og etisk refleksjon for tilsette og spesielt for tilsette i omsorgssektoren. KS har også utarbeidd eit eige e-læringsprogram i etisk refleksjon. Etikk og omdømmebygging er også sentralt i opplæring av nytilsette og i samband med folkevaldopplæringa i mange norske kommunar. Flora kommune har vedteke etiske retningsliner i 1991, med seinare justeringar i Etter den tid er det vedteke eige reglement i høve varsling og reglement for innkjøp og for bruk av sosiale medier. Ks har seinare utarbeidd eit rammeverk og sjekkliste for etiske retningsliner. Framlegg til nye retningsliner for Flora kommune: Etiske retningliner for Flora kommune: Folkevalde og tilsette blir dagleg utfordra på å ta stilling til etiske dilemma. Desse retningslinene skal bevisstgjere og oppmode både folkevalde og tilsette til etisk refleksjon. Som forvaltarar av samfunnet sine fellesgode, samt utøving av makt og mynder, blir dte stilt høge krav til oss. Retningslinene skal hjelpe oss med dette. Alle dei som er leiarar i Flora kommune har gjennom ord og handliongar stor innverknad på det som er bedriftskulturen vår. Det er difor viktig at leiarane fortel og gjennomgår dei etiske retningslinene og let dette være gjenstand for etisk refleksjon 1. Generelt Folkevalde, tilsette og tillitsvalde skal arbeide for fellelskapet sitt beste i tråd med lover, reglar, verdigrunnlag og poltiske vedtak Dette gjer vi på ein måte som gir tillit i befolningen og styrkjer omdømmet vårt. Vi ønskjer å være opne, være redelige, vise respekt og vise mot, viktige kjerneverdiar for Flora kommune. 2. I møte med andre og kvarandre. Vår åtferd og våre haldningar dannar grunnlag for den tillit innbyggjarane gir oss Vi vil møte brukarar, kollegaer og andre vi kjem i kontakt med gjennom arbeidet vårt, med høflighet og respekt. Samstundes skal vi være opne og tydelege og bidra til å finne

10 FLORA KOMMUNE gode løysingar. Vi skal opptre på ein måte som ikkje krenkar nokon. Vi lyttar til innbyggjarane våre sine interesser og ønskjer å sikre likebehandling. Vi ønskjer å bruk godt skjønn når vi er å på sosiale medier. 3. Open organisasjon Vi vil at Flora kommune skal være ein open organisasjon. Ytringsfridom og openhet er viktige prinsipp for å sikre innsyn og kontroll med kommunen si verksemd. 4. Ugildskap a) Unngå konfliktsituasjonar i forhold til ugildskap føre var Vi unngår å kome i situasjonar som kan medføre konflikt mellom kommunen sine interesser og eigne interesser. Dette gjeld også forhold som ikkje direkte vert ramma av reglane om ugildskap i lovgjevinga. Dersom spesielle personlege interesser likevel kan påvirke avgjerda i ei sak du har fagleg ansvar for, eller for øvrig deltek i saksahndsaminga eller foørebuande sakshandsaming i, skal du ta dette opp med din overordna. Folkevaldte og tilsette vert oppmoda om å registrere opplysningar om styreverv/ økonomiske interesser i Styrevervregisteret. (www.styrevervregisteret.no ) Rådmannen si leiargruppe bør ikkje delta aktivt i partipolitisk verksemd. b) Rutinar ved ugildskap på rådmannsnivå I dei høve kor rådmannen sjølv er ugild vert vedtak i saka gjort av det næraste kompetente politiske organet. Ordføraren må i slike høve vurdere om saka er av ein slik karakter at saksførebuing av gjerast ved at ein hentar hjelp frå andre kommunar eller fylkeskommunen. Dersom spesiallovgjeving tillegger vedtakskompetansen til ei bestemt stilling, og personen som har denne stillingen er ugild, nemner rådmannen opp ein kompetent stedfortreder for han/henne. 5. Forvaltning av samfunnet sine fellesmidlar, heri kommunen sine ressurser Vi forvalter fellesskapet sine midlar på vegner av alle innbyggjarane i kommunen. Kommunen sine ressurser må takast vare på på den mest hensiktsmessige og rasjonelle måte. Vi skal ikkje bruke kommunen sine eigedelar privat eller tilegne oss personlege fordelar av kommunen sine ressursar. 6. Integritet og omdømme a) Moderate former for gjestfridom og representasjon høyrer med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik merksomhet må imidlertid ikkje utviklast slik at den kan påverke avgjerslesprosessar eller kan gje andre sakleg grunn til å tru det. b) Tilsette sine reise-, opphold og kurskostnader i fagleg samanheng kan bare dekkast av kommunen sjølv, ei annan kommune, staten, KS, fagforening o.l. Reiser og opphold

11 FLORA KOMMUNE skal i alle høve avklarast med nærmaste overordna i forkant. Folkevalde orienterer ordførar rutinemessig i forkant om reiser som vert dekt av andre enn kommunen, ein annan kommune, staten, KS, eige politiske parti o.l. Unntak frå dette er kostnadsdekking i samband med oppdrag som naturleg følgjer av vervet. Ordføraren orienterer formannskapet om slike saker. Folkevalde som er i tvil om reiseutgiftene kan dekkast av andre kan få saka lagt fram for formannskapet for avgjerd der. Ordførar og rådmann kan gjere unntak fra hovedregelen for eige vedkommand, men skal då i etterkant orientere formannskapet om dette. c) Folkevalde og tilsette skal ikkje akseptere fritidsreiser betalt av bedrifter, organisasjonar o.l. som han/ho på vegner av kommunen har kontakt med. 7. Hindring og førebygging av korrupsjon a) Gåver kan bevisst eller ubevisst skape ein form for lojalitet, uansett storleike. Vi unngår personlege fordelar som kan påverke saksførebuing eller vedtak eller tenesteproduksjon, eller kan gjr andre sakleg grunn til å tru dette. Dette gjeld alle typer fordelar som gåver, personlege rabatter og liknande. Dette gjeld likevel ikkje merksemd i form av konfekt, blomar o.l. b) Ved tilbod om gåver som har eit omfang som går ut over kommunen sine retningsliner, skal nærmaste overordna kontaktast. Slike gåver vert å returnere til avsenderen saman med eit brev som gjer greie for kommunen sine reglar om dette. Kopi av returbrevet vert å sende Kommunerevisjonen. c) I alle typar kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensa mot kameraderi, smøring og korrupsjon og beveger oss ikkje mot denne grensa. Det er difor viktig å ha eit avklart forhold til kva som meinast med å ha gode relasjonar til leverandører, forretningspartnarar og beslutningstakarar. d) Dersom vi får kjennskap til hendingar som er brot på reglane, visr ein mot ved å tiå ta dette opp gjennom dei kanalane vi har for varsling i Flora kommune. 8. Reklame og referansar Kommunen som organisasjon, folkevalde eller tilsette kan ikkje delta i reklamesamanheng for leverandører som har levert produkt eller tenester til kommunen. Vi kan opptre som referanser for ein leverandør sine kundar når avtalen om å være referanse er gjort utan at det skal påverke leverandøren sin pris ovenfor Flora kommune. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Arbeidsmiljølova om varsling. Grunnloven om ytingsfrihet. Prenta vedlegg: KS : Rammeverk og sjekkliste for etiske retningslinjer Etiske retningslinjer må tilpasses og skrives ut for hver enkelt kommune. De vedtas av kommunestyret og

12 FLORA KOMMUNE følges opp i daglig ledelse og drift. Dette rammeverket kan brukes i revisjon eller utarbeidelse egne etiske retningslinjer. Når kommunen skal utforme et felles sett av etiske regler er det viktig at disse er: enkle å forstå. De bør være så konkrete som mulig, og trekke klare grenser som ikke krever juridisk eller annen spesialkompetanse for å forstå relevante for medarbeidernes hverdag med utfordringer og dilemmaer som kan oppstå begrenset omfang slik at de er lette å sette seg inn i DEL 1 Om etiske retningslinjer (ER) 1. Innledning Hva er etiske retningslinjer, hvilke oppgaver har de, og hvem er målgruppa? ER må forvaltes med klokskap, vi skal fortsatt kunne ha nettverk, forbindelser osv. Etikkutvalg, hvis kommunen har det, der formålet er å bistå kommunen i forhold til etiske dilemmaer. Sanksjoner for brudd på ER Hvordan forholder ansatte og folkevalgte seg til ER. Hvilke forpliktelser følger ved å underskrive osv. 2. Ordene vi bruker: Etikk, moral, kultur og samfunnsansvar Hva er etikk og hva er moral? Moral om det som oppfattes som gode, riktige, prisverdige handlinger og holdninger. Etikk er mer teoretisk orientert, og brukes om systematisk tenkning knyttet til hva som er rett og galt. Hva forstås med ordet kultur i kommunen, hvorfor er det viktig Hva forstås med samfunnsansvar? Hva er grunnlaget for etiske retningslinjer? Henvisning til kommunens visjoner og verdigrunnlag. Eksempel på verdier: Troverdighet, åpenhet og gjensidig respekt. Hva mener vi med slike honnørord her hos oss? Henvisning til at ER forankres i kommunens strategier og handlingsplaner. Del 2 Våre medmennesker og omgivelser Her kan enten del 2 eller del 3 vektlegges. Kommunens interessenter handler om forholdet til våre medmennesker og omgivelser. Hvordan skal kommunens forhold til de enkelte gruppene synliggjøres? Her kan man ta for seg de enkelte gruppene og si noe konkret om hvordan arbeidsgiver forventer at noen eller alle gruppene behandles (en serviceerklæring er et eksempel på dette), før man eventuelt går til del 3 og sier mer om konkrete problemstillinger kommunen oppfatter at deres folkevalgte og ansatte må forholde seg til i sitt daglige virke. Innledning om forventninger til interessentene, og om roller de forskjellige interessenter har Forholdet til eksterne interessenter Brukere/innbyggerne/kunder Leverandører Konkurrenter Andre offentlige myndigheter Forholdet til interne interessenter Ansatte (på alle nivåer) og folkevalgte (forholdet til hverandre) Eiere/investorer (i forhold til selskaper man eier, eller er medeier i) Forholdet til andre spesielle interessenter Styret eller ledelsen i selskaper man eier, eller er medeier i. Andre?

13 FLORA KOMMUNE Del 3 Sentrale temaer Velg emner fra sjekklisten som er relevante å ha med for egen kommune: Habilitet (familie, venner, eks-jobb) og integritet Bi-verv (politisk eller privat virksomhet?) Engasjement i frivillige organisasjoner Forretningsskikk Bruk av kommunens eiendeler Bruk av pc og mobil privat/jobb Innkjøp og innkjøpsprosedyrer Korrupsjon og bestikkelser Gaver (prosedyrer for håndtering; beløpsgrense for personlige gaver) Representasjon, turer, bevertning og utgiftsdekning Behandling av de som henvender seg til kommunens i forbindelse med ulike virksom- heter Forholdet til kolleger og lojalitet Om ytringsfrihet (Grunnlovens 100), lojalitet og taushetsplikt (hva; overfor hvem?) Varsling Forholdet til medier Natur og miljø (eks. håndtering av avfall og miljøfarlige stoffer) Internkontroll Informasjon Annet? Del 4 Vedlegg Aktuelle lover og regler kan tas inn som informasjon og referanse der det er naturlig, f.eks. i forbindelse med innkjøp, gaver eller miljøfarlige stoffer. Vurdering: Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm:

14 FLORA KOMMUNE

15 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 014/14 Administrasjonsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trond Ramstad Olsen K1-400, K3 - &00 14/194 Lønspolitisk dokument Flora kommune Framlegg til vedtak: Administrasjonsutvalet viser til Bystyresak 069/14 og oversender lønspolitisk dokument til bystyret for drøfting.

16 FLORA KOMMUNE Saksopplysningar: Kva saka gjeld: I samband med Flora bystyre si behandling av revidert budsjett sak 069/14, vart pkt 7 vedteke med følgjande ordlyd: Flora bystyre ønskjer ein lønspolitisk debatt i bystyret hausten 2014, og ber rådmannen legge fram ei sak som gjer dette mogleg. Innleiing/vurdering: Lønspolitisk dokument vart handsama og vedteke i Administrasjonsutvalet i saka vert med dette lagt fram for Administrasjonsutvalet for handsaming. Vedlegg: Lønspoltisk dokument

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 015/14 Administrasjonsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trond Ramstad Olsen K1-400, K3 - &00 14/194 Reglement for gåver og anna påskjøning - justering Framlegg til vedtak: Pkt 2 i reglement for gåver og anna påskjøning vert å å endre gjennomgåande når det gjeld bordflagg og plakettar, som vert erstatta av blomar/blomegrupper/oppsatsar.

27 FLORA KOMMUNE Saksopplysningar: Kva saka gjeld: Innleiing/vurdering: Dette reglementet gjeld gåver /påskjøning for tilsette, i teneste og ved avslutning av arbeidsforhold og ved avslutning, for folkevalde. Reglementet gjeld ikkje for tidlegare tilsette. Det kan likevel være høve det vert gjort unntak frå denne regelen, noko som er heimla i punkt 3 i dette reglementet. Etter rådmannen sitt syn er det vanskeleg å presisere nærare i kva høve unntak kan gjerast frå hovudreglane i Pkt 1 og pkt 2. Når det gjeld konkrete gåver under pkt 2, så ser det ut som tidene har endra seg. Bordflagg og plakettar er ikkje favorittar lenger, så rådmannen vil foreslå at dette vert teke ut og erstatta av blomar/blomegrupper/oppsats. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Velferdsreglement, normalreglement KS. Reglement for gåver og anna påskjøning til kommunalt tilsette Frå dato: Oppdatert: BS 1/90, BS 126/09 Følgjande retningsliner gjeld for tildeling av gåver og anna påskjønning i Flora kommune: 1. Til tilsette som framleis er i stilling: * Bryllaup Blomster/gruppe * Fødselsdag 50 år Blomster m/vase * Fødselsdag 60 år Blomstergruppe * Gåve etter 25 års tenestetid i kommunen: Gåve etter den tilsette sitt eige ynskje og med verdi kr 4.500,- Overrekking ved Fellestilstelling (Fag-og fest, ol) eller på arbeidsstaden, dersom den tilsette ønskjer det. * Ved dødsfall: Krans 2. Til tilsette som sluttar i kommunal stilling: * Etter mindre enn 15 års tenestetid: Blomster/gruppe Tenesta tek seg av overrekking ved intern tilstelling. * Med tenestetid mellom 15 og 25 år: Gåve med verdi kr 3.000, innanfor same utval som pkt 1. Tenesta tek seg av overrekking ved intern tilstelling. * Med tenestetid over 25 år: Blomster/gruppe og bordflagg/plakett Tenesta tek seg av overrekking ved intern tilstelling. * Med tenestetid over 30 år:

28 FLORA KOMMUNE Kommunen søkjer å få tildele KS sitt heidersmerke m/diplom,-. I tillegg kjem bordflagg/plakett. Kan også tildelast tillitsvalde. Tilstelling blir ordna gjennom personalavdelinga. * Med tenestetid som tillitsvald/politikar i minst 24 år/minst 6 periodar i «oppdrag av særleg betydning»: Kommunen søkjer å få tildele KS sitt heidersteikn m/diplom. I tillegg kjem bordflagg/ plakett. Tilstellinga blir ordna gjennom ordførar/ personalsjef. 3. Gåver og anna påskjøning til fokevalde og andre og/eller ved høve som ikkje er nemnt ovanfor, blir å vurdere i kvart enkelt tilfelle av personalsjef/ rådmann/ordførar. 4. Til tilstelling som følgje av ovanståande kan også inviterast ektemake/sambuar. 5. Tenestene har ansvaret for å gje melding om aktuelle anledningar innan sitt ansvars- /personalområde til personalsjefen. Vedkomande tenesteleiar syter for innkjøp av gåver m v og for utdeling av desse. Kostnader blir å utgiftsføre over vedkomande tenesta sin konto for kontorutgifter/gåver. 6. Tilstellingar som ikkje skjer på den enkelte arbeidstakar sin arbeidsstad, har personalsjefen ansvar for. 7. Reviderte satsar gjeld frå

29 FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 016/14 Administrasjonsutvalet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trond Ramstad Olsen K1-400, K3 - &00 14/194 Felles HMT i Flora kommune Framlegg til vedtak: 1. Fellesreglement for HMT i Flora kommune vert vedteke slik det ligg føre. 2. Endringane vert gjort gjeldande frå

30 FLORA KOMMUNE Saksopplysningar: Kva saka gjeld: Saka gjeld revisjon av HMT-fellesreglementet i Flora kommune Innleiing/vurdering: Nytt no er at IA-mål og BHT mål er tekne inn i HMT-generell del. Dette er det orientert om i tidlegare møte med Arbeidstakarorganisasjonane (ATO-møte) og i Arbeidsmiljøutvalet og i Administrasjonsutvalet. Målet med å ingtegrere og samornde dei ulike dokumenta er å gjere arbeidet meir oversikteleg og betre for dei som skal vere brukarar av systema, både internt og eksternt. Ved gjennomgang av dokumentet kan ein sjå kva endringar som er faktisk foreslått, då desse er markerte med fargar. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Arbeidsmiljølova, Internkontrollforskrifta, IA-avtalen, Handlingsplan for YSB aktivitet i Flora kommune. Vedlegg: BHT-plan Flora kommune HMT-dokument

31

32

33 HELSE MILJØ OG TRYGGLEIK I FLORA KOMMUNE DEL 1: Flora Kommune har sett eit MÅL for sitt arbeidet med HMT og brukar INTERNKONTROLLHANDBOKA for å nå måla Alle i ORGANISASJONEN har eit ANSVAR i forhold til dette. Dei som har ansvar skal òg få OPPLÆRING i arbeidsmiljø. Gjennom arbeidet med HMT, skal vi sikre at LOVER OG FORSKRIFTER vert følgde. Alle tilsette skal vite korleis vi DOKUMENTERER det vi gjer ÅRSHJULET fortel oss om viktige hendingar i HMT-arbeidet. Det er ein del GENERELLE RUTINAR som gjeld for alle. Vi lærer noko av våre feil og manglar gjennom AVVIKSHANDTERINGA. DEL 2 Dei ulike avdelingane har SPESIELLE RUTINAR for sine tenesteområde

34 MÅL Flora Kommune skal prioritere Helse, Miljø og Tryggleiksarbeid på line med produksjon, drift og økonomi. Internkontrollsystemet for HMT skal fremje trivsel på arbeidsplassen. Alle leiarar skal ha HMT som ein del av sitt daglege arbeid. Konkrete mål for HMT-arbeidet skal innarbeidast i dei årlege handlingsplanane. Internkontrollen skal sikre at lover, forskrifter og anna regelverk i forhold til Helse, Miljø og tryggleik vert etterlevd, og vert dermed eit viktig reiskap til å fremje eit godt arbeidsmiljø. Sentrale mål for samarbeidet: IA-avtalens overordna mål er: Å førebyggje og redusere sjukefråvær, styrkje jobb nærvær, betre arbeidsmiljøet og hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet. Dei tre delmåla på nasjonalt nivå for IA-avtalen er: 1. Ein reduksjon i sjukefråværet på 20 prosent samanlikna med nivået i andre kvartal Det inneber at sjukefråveret på nasjonalt nivå ikkje skal overstige 5,6 prosent. 2. Auka sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Dei konkrete måla frå tidligare tilleggsavtaler vidareførast. 3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år skal forlengjast med seks månader. Med det er det meint ein auke samanlikna med 2009 i gjennomsnittleg periode med yrkesaktivitet (for personar over 50 år). Samarbeidsavtalen erstattar tidlegare samarbeidsavtalar, som har vore basert på dei nasjonale IA-avtalane for perioden og Lokale mål: seniorpolitikk, kompetanse utvikling, auking i tilretteleggingstilskot, AFP/KLP Kortfatta med linkar, reviderte mål. Ansvar for oppdatering: Generell del: Rådmannen ved personalsjefen Spesiell del: Tenesteleiar på aktuell tenesteområde.

35 Etter oppdatering: Oppdatert materiale skal sendast rådmannen /personalsjefen INTERNKONTROLLHANDBOKA Oppbygging: Internkontrollhandboka er bygd opp i eit system på intranettet til kommunen (internettadresse), og skal vere lett tilgjengeleg for alle. Internkontrollhandboka er delt i to deler: Del 1: Generell del som gjeld for alle. Del 2: Spesiell del for det enkelte tenesteområdet.

36 Administrativ organisering HMT- strukturen Strukturen føl ordinær organisasjonsstruktur, men

37 Instansane i vernetenesta Vernetenesta skal ikkje overta ansvaret eller aktiviteten for miljøarbeidet. Dette skal ligge i linjeorganisasjonen der den lokale leiinga er ansvarleg. Val av verneombod Rådmannen tek initiativ til gjennomgang av verneområdeinndeling og val av verneombod framfor kvar 2-års periode. Hovedverneombod Verneombod Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet er eit statleg kontrollorgan som skal rettleie og informere kommunen. Generelle prinsipp 1. Saka skal handsamast og løysast på lågast mogleg organisasjonsnivå. Fortrinnsvis på det nivået saka oppstår 2. Medverknad frå involverte partar under heile saksgangen,- både arbeidsleiarar og verneombod er ansvarleg for dette 3. Når direkte medverknad ikkje kan imøtekomast, skal dei involverte partane haldast informert om framdrift og vedtak 4. Alle saker skal som hovedregel fremjast tenesteveg 5. Fagleg rettleiing vert søkt etter behov hos helsepersonell, arbeidstilsyn eller andre instansar 6. Dersom partane ikkje kan løyse saka lokalt, går den videre i lina og til hovedverneombodet. Staben ved personalsjefen kan assistere lina, men ikkje overta ansvaret 7. Prinsippielle saker og/eller større samansette saker skal handsamast i arbeidsmiljøutvalet. 1 Arbeidstakar tek opp sitt problem med næraste overordna 2 Arbeidstakar kontaktar verneombodet som tek saka opp med næraste overodna saman med arbeidstakar 3 Verneombodet kontaktar hovudverneombodet som i samarbeid med verneombodet som tek saka opp med a) arbeidsleiar, b) tenesteleiar, c) rådmannen/personalsjefen d) arbeidsmiljøutvalet e) faginstansar 4 Saka vert meldt til arbeidstilsynet, direktoratet, dep. Aller andre

38 Rapporteringsveg - Tenesteleiar rapporterar til rådmannen - Verneombod rapporterar til arbeidsleiar/tenesteleiar ANSVAR: Kva ansvar har dei ulike i forhold til arbeidet med arbeidsmiljø og helse miljø og tryggleik: Rådmann: - Har arbeidsgjevaransvar og er difor hovudansvarleg for at arbeidsgjevar sine plikter vert gjennomført: - Sikre at det vert utført eit systematisk HMT og IA-arbeid på alle plan. - Overvake arbeidsmiljøet, kartlegge, risikovurdere og sette i verk tiltak for å førebygge helsefare. - Kartlegge, overvake dei tilsette si arbeidsrelaterte helse, og følgje opp sjukemeldte. - Syte for at arbeidet er trygt, gjennom informasjon om fare, opplæring, verne- og sikkerheitsutstyr. - Syte for at verksemda er tilknytt bedriftshelseteneste. - Legge til rette for varsling. - Syte for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarleg ut frå psykososialt, fysisk, kjemisk, biologiske faktorar, og syte for tilrettelegging og medverknad. - Syte for registrering av skade og sjukdom pga. arbeidet. Personalsjef: - Hovudansvar for revisjon av internkontrollhandboka. - Møter for rådmann i AMU - Er hovudkontakt mot BHT. - Skal ha tilsendt alle rapportar som har med arbeidsmiljøet å gjere. - Skal.. Tenesteleiar: - Er ansvarleg for å overhalde arbeidsmiljølova i sitt tenesteområde. - Har ansvar for at Internkontrollhandboka spesiell del er oppdatert - Gje dei tilsette nødvendig opplæring om internkontrollen.

39 - Skal ha tilsendt rapportar om arbeidsmiljø som gjeld det aktuelle tenesteområdet. - Der det ikkje er mellomleiarar/avdelingsleiar, skal tenesteleiar òg ha desse oppgåvene - Skal Mellomleiar/avdelingsleiar: - Organisere og tilrettelegging av arbeidet. - Skal ha tilsendt rapportar om arbeidsmiljø som gjeld det aktuelle arbeidsområdet. - Dagleg ansvar for at tryggleik og arbeidsmiljø vert forsvarleg ivareteke. Tillitsvald: - Har ein viktig rolle som pådrivar i arbeidet med å sikre at virksomheten eller arbeidsplassen inngår ein IA-avtale. - I planprosessen for å utforme mål og tiltak i samsvar med arbeidstakarens rettigheter, behov og plikter har den tillitsvalte eit sentralt ansvar. Dei skal også kontrollere at avtalen følgjes opp, evaluerast og eventuelt justeras. - Tillitsvalte er også viktige som haldnings skapar. - Som tillitsvald har ein også ansvar for å hindre utstøyting, mobbing og trakassering av kollegar. - Være ein støttespiller ovafor medlemmer. Tilsette: - Skal vere med å arbeide for eit godt og sikkert arbeidsmiljø. - Skal bruke verneutstyr og unngå ulykker. - Skal varsle arbeidsgjevar og verneombod om feil og mangla, trakassering eller diskriminering, om skader eller sjukdom på grunn av arbeidet, evt. stoppe arbeid som medfører fare for liv og helse. - Vere med å lage og gjennomføre oppfølgingsplanar ved sjukemelding. - Delta i dialogmøte som ein vert kalla inn til. - Følgje pålegg frå arbeidstilsynet. - Meir utfyllande info i Arbeidsmiljøloven 2-3 Verneombod: - Skal ivareta arbeidstakarane sine interesser når det gjeld arbeidsmiljø.

40 - Skal sjå til at utstyr, stoff og arbeidsprosessar ikkje utset arbeidstakar for fare. - Skal sjå til at det er tilstrekkeleg verneutstyr tilgjengeleg. - Skal sjå til at dei tilsette får opplæring. - Skal sjå til at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utførast på forsvarleg måte. - Skal sjå til at arbeidsulykker vert meldt. - Skal varsle om farlege forhold. - Skal takast med på planlegging og gjennomføring av arbeidsmiljøtiltak. - Skal få innsyn i arbeidsulykker, arbeidsrelatert sjukdom, rapportar, kartleggingar og avvik som er registrert. - Skal gjere seg kjent med vernereglar og instruksar som er gjeve. - Skal delta på tilsyn frå Arbeidstilsynet. - Skal delta på AMU-møter - Kan stanse farleg arbeid. - Meir utfyllande info i Arbeidsmiljøloven 6-2 Hovudverneombod: - Er i Flora kommune verneomboda sin representant i AMU - Skal samordne verneomboda. - Meir utfyllande info i arbeidsmiljøloven 6-2 Arbeidsmiljøutval (AMU): - Skal arbeide for eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø. - Skal behandle spørsmål om bedriftshelsetenesta og vernetenesta, opplæring, planar, etablering av internkontroll og spørsmål om helse og velferd i tilknyting til arbeidstidsordningar. - Kan behandle spørsmål om arbeidstakarar med redusert arbeidsevner. - Skal gjennomgå rapportar om arbeidsulykker og arbeidsrelatert sjukdom, tilsyn frå arbeidstilsynet, yrkeshygieniske undersøkingar. - Kan vedta at arbeidsgjevar må utføre undersøkingar eller konkrete tiltak. - Skal kvart år legge fram årsrapport om arbeidet sitt. - Meir utfyllande info i Arbeidsmiljøloven 7-2 AKAN-utval: (Kontaktperson May Britt Strømmen ved BHT (telefon?) - Skal arbeide som pådrivar og ressurs i det rusmiddelførebyggande arbeidet.

41 - Skal gjere leiarar i stand til tidleg å ta tak i og tilsette til tidlig å ta opp risikofylt rusmiddelbruk og speleåtferd - Skal bidra til at tilsette med rusmiddelproblem og pengespelproblem får eit tilbod om hjelp - Link til AKAN - Akan-reglement Flora kommune. Bedriftshelsetenesta: (Kontaktperson Siv Aase Eggen, tlf. - Bistå med planlegging og gjennomføring av endringar i arbeid og arbeidsmiljø. - Bistår ved utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsprosesser. - Bistår med kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurderer risiko. - Foreslår og arbeider for tiltak som kan førebygge helseskader. - Bistår med å overvake og følgje opp arbeidstakarens helse i forhold til arbeidssituasjonen.. - Bistår med tilrettelegging av arbeidet for den enkelte, og deltar i dialogmøte. - Bistår med informasjon og opplæring innanfor helse, miljø og sikkerhet. - Bistår ved hendvendelser frå arbeidstakar, verneombod og arbeidsmiljøutvalg - Meir utfyllande info i Arbeidsmiljøloven 3-3 Arbeidslivssenteret : (Kontaktperson Berit Mogaard: / ) a. Aktivt hjelpe verksemdene i dialog med leiarar, tillitsvalde og vereombod- i det målretta og resultatorienterte arbeide for å utvikle meir inkluderande arbeidsplasser, til dette høyrer arbeidet i verksemda for å førebyggje sjukefråvær og gå over til trygdeytingar b. Sørgje for at verksemda får informasjon og rettleiing om: rutinar for oppfølging av sjukefråvær og registrering av fråvær. IA verkemiddel og tiltak innanfor ramma av IA-avtalen. Andre tiltak og verkemiddel i Arbeids-og velferdssetaten i samband med oppfølging av medarbeidarar i verksemda og ved rekruttering av personar som ikkje har eit arbeidsforhold. c. Gi råd og rettleiing i vanskelege enkeltsaker. d. Medverke til at økonomiske verkemiddel i enkeltsaker blir utløyste raskt og effektivt og basert på skriftlege dokumentasjon e. Arbeide med bedriftshelsetenesta i verksemda.

42 f. Ta initiativ overfor andre samarbeidsaktørar som kan hjelpe verksemda i IA-arbeidet, til dømes NAV-kontor, arbeidstilsynet og leverandørar av helse- og rehabilitering. OPPLÆRING: Leiarar skal ha opplæring om arbeidsmiljølova. (rådmann, personalsjef, tenesteleiarar, avdelingsleiarar/mellomleiarar) Dette omfattar ein kursdag. jmf. Arbeidsmiljølova 3-5 Alle verneombod og alle medlemmer av AMU skal ha grunnopplæring i arbeidsmiljø (40-timars kurs) jmf forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. 12 Ny forskrift om organisasjon, leiing og medverking. Nyvalde leiarar og verneombod skal få tilbod om slike kurs så snart som råd etter at dei er valde, og seinast innan 6 månadar. (evt kommunalt krav, ikkje forskriftskrav..) Politikarane bør gå på Lov dagen Arbeidsmiljøopplæringa skal: a) omfatte en innføring i korleis verne- og miljøarbeid skal drives, b) gi kunnskap om ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapande tiltak, c) gi kunnskapar om ulykkes vern, herunder førebyggande tiltak, bruk av personlig verneutstyr m.m., d) gi innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre lover og regler som gjelder på dette område. For meir utfyllande info: 12 i forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg LOVER OG FORSKRIFTER Her følgjer nokre lover og forskrifter som er generelle for heile kommunen:

43 Internkontrollforskrften HMT-regelverket: - Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Sivilforsvarsloven - Produktkontrolloven - Arbeidsmiljøloven - Forurensingsloven - Genteknologiloven - Strålevernloven - Brann og eksplosjonsvernloven BHT - link om forskrifter. Tenesteleiarane er ansvarlege for å få oversyn over dei lover og forskrifter som gjeld sine tenester, og ha desse tilgjengeleg. Forskrifter: referansar frå andre avdelingar Generelt: Tekniske tenester og reinhald: Barne og undervisningssektoren: Omsorgssektoren: Evt. Andre. Veileder, brosjyrer referansar frå andre avdelingar Generelt: Tekniske tenester og reinhald: Barne og undervisningssektoren: Omsorgssektoren: Jfr. Veileder7 tips. eks. omsorg i private heimar Viktige linkar: Lover og forskrifter finn ein på

44 Oversyn over aktuelle regelverk: Kan òg finne aktuelt regelverk på arbeidstilsynet.no Bestilling av regelverk: NAV arbeidslivssenter: Andre viktige sider: AKAN.no og Flora kommune sitt AKAN-REGLEMENT AVVIKSHANDTERING: Hensikta er å sikre at uønska hendingar blir behandla, at sårbare område vert kartlagt, at ein vil førebyggje at uønska hendingar skjer igjen og at tal avvik vert redusert. Innsende avvik og forbetringsforslag skal brukast i kvalitetsbetring og tryggleikssarbeid. Kva er eit avvik? Avvik er feil i forhold til regelverk, på eigne instruksar eller rutinar. 1. Medarbeidar fyller ut skjema. Utfylt skjema skal sendast til næraste leiar. 2. Leiar går gjennom meldinga, registrerer i ACOS med mottakar av dette. 3. Registrering av uønskt hending /forbetringsforslag og sender skjemaet vidare til instansen som skal behandle avviket. Meldingane skal behandlast av partane fortløpande, og skal være ferdig behandla i løpet av 4 veker. 4. Berørte avdelingar/ tenester må sørgje for å involvere tilsette i eigen organisasjon slik at årsaksforhold blir kartlagt og informasjon gitt for å førebygge gjentaking. Avviksmelding vert sendt/lagra for registrering og vert å vidaresende til meldar. Avviksskjema: FELLES RUTINAR: Link til rutine for: Saksgang i arbeidsmiljøspørsmål Vernerunde Innkjøp Ytre Miljø

45 Rutinar for omstilling Rutinar for varsling (2011) Rutinar for konflikthandtering (2011) Rutinar for mobbing og trakkasering (2011) Rutinar for truslar og vold (2011) Rutiner for oppfølging av sjukemeldte eventuelt andre IA rutiner. (under revvisjon) Rutiner for omplassering kven gjer kva? (under revisjon) SPESIELLE RUTINAR FOR TENESTEOMRÅDA: Oversikt over dei ulike tenesteområda som skal ha eigne rutinar, og kven som er ansvarleg for dette. Link til dei ulike tenesteområda sine internkontrollsystem: - Administrasjon: - Skular: - Omsorg: - Teknisk: - Andre DOKUMENTERE: - Vernerundeskjema - Arbeidsulykker og tilløp til ulykker - Produktskjema kjemiske stoff - Stoffkartotek/produktdatablad - Avviksrapport/avviksskjema - Rutiner for håndtering av mobbing, - Arbeidsavtale - Varsling av kritikkverdige tilhøve ÅRSHJUL 2014

46 Kurs i regi av NAV arbeidslivsenter Grunnkurs frå arbeidslivssenter med temakurs same dag. Kursdag 1: 15. oktober 2014: 1. systematisk sjukefråværsoppfølging. 2. Konflikt og konflikt håndtering Kursdag 2: 12. november 2014: 1. Tilrettelegging- og medverknadsplikt. 2. Psykisk helse og oppfølging. Kursdag 3: 10. desember 2014: 1. Oppfølging samtalen og oppfølgingsplan. 2. Arbeidsmiljø og trivsel. Eigen HMS/IA dag Livsstyrketreningskurs på 10. kursdagar (treng henvisning frå lege). Delta i nettverkstenester/avdelingar. Oppfølging av arbeidsmiljøkartlegging frå BHT med Arbeidslivssenter. Førstehjelpskurs Handlingsplan for HMS/IA: Aktivitetsplan for 2014 Verksemd: Flora kommune Periode: 2014

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 21.10.2014 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 08:00 Politisk dag. Møterom vert gjort tilgjengeleg for partia Merknad: Det var ikkje saker til administrasjonsutvalet

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 13.11.2017 Møtestad: Flora rådhus, rettssalen Møtetid: 12:00 før administrasjonsutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 07.06.2016 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75

Detaljer

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune FLORA KOMMUNE Vedteke i administrasjonsutvalet, sak 009/15, dato 27.10.2015 Skrevet av: Personalsjef Trond Ramstad Olsen RETNINGSLINER FOR

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.11.2015 Møtestad: Flora omsorgssenter Møtetid: 12:00 etter arbeidsmiljøutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 07.03.2017 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:30 etter arbeidsmiljøutvalet. Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 20.09.2016 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12.30 dvs. etter møtet i arbeidsmiljøutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama:

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Luster kommune Handsama: Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr: 964 968 241 Innhold Innleiing...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. INTERN VARSLINGSRUTINE Bakgrunn Frå 1. januar 2007 blei det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf arbeidsmiljøloven

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

www.forde.kommune.no Visjon: Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum Verdiar: I Førde kommune er vi engasjerte, inkluderande, tydelege og vi viser andre respekt. Førde kommune skal vere ein god

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.04.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget.

Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet vert halde i det store møterommet i Fossbygget. Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet torsdag 1. desember kl. 10.00 Møtet

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 22.09.2016 Møtetid: Kl. 08:15 09:10 Møtestad: Trivselshagen, videokonferanserommet Saksnr.: 014/16-018/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17)

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17) ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17) Hjelmeland kommune er ansvarleg for grunnleggjande velferdstenester og forvaltar store ressursar på vegne av fellesskapet.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 01.10.2015 Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset Av 6 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.03.2016 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: Etter at arbeidsmiljøutvalet er ferdig med sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av

Detaljer

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune for tilsette og folkevalde i Radøy kommune Vedteke av Radøy kommunestyre 2009 Føremålet med reglementet er å skapa medvit om haldningar og etiske verdiar og dermed styrkja innbyggjarane sin tillit til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINER. Saman for folk i Finnøy

ETISKE RETNINGSLINER. Saman for folk i Finnøy FINNØY KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Saman for folk i Finnøy Retningslinjene er meint som eit tillegg til lovverket som styrer kommunal verksemd (forvaltningslov, offentligheitslov, kommunelov, plan og

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

SJUKEFRÅVÆRSRAPORT 1. KVARTAL

SJUKEFRÅVÆRSRAPORT 1. KVARTAL MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/427 SJUKEFRÅVÆRSRAPORT

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 21.08.2017 Møtestad: Flora rådhus - rettsalen Møtetid: 15:00 Ekstraordinært møte Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Innkalling til Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Innkalling til Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne Innkalling til Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Havglytt Møtetid: 11:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE

KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE KVAM HERAD VEDLEGG 1 KRAVSSPESIFIKASJON BEDRIFTSHELSETENESTE INNHALDSLISTE 1.1 GENERELT... 3 1.2 NÆRMARE OM DEI FAGLEGE KVALIFIKASJONANE... 4 1.2.1 Godkjenning... 4 1.2.2 Krav til kontorstad... 4 1.2.3

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: Tid: 14:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Skodje rådhus Møtedato: 03.09.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall kan meldast til regine.bruteig@skodje.kommune.no Varamedlem møter etter

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7

Vedtakssaker. Val av leiar for AMU /15 14/ AMU-samansetning Møteplan AKAN 7 Møteinnkalling Utval: Arbeidsmiljøutvalet AMU Dato: 10.02.2015 kl. 12:00 Møtested: BK 287, møterom bibliotek Arkivsak: 15/00145 Forfall må meldast til utvalssekretæren snarast. Vararepresentantar møter

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.02.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/16-007/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Tone Morken Kristin Sælen Kåre

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 30.01.2018 Møtestad: Flora rådhus, rettssalen Møtetid: 09:00 før møtet i admu. Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Innkalling til Flora eldreråd

Innkalling til Flora eldreråd FLORA KOMMUNE Innkalling til Flora eldreråd Møtedato: 05.09.2016 Møtestad: Alderssenteret Havglytt Møtetid: 11:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

Innkalling til Flora eldreråd

Innkalling til Flora eldreråd FLORA KOMMUNE Innkalling til Flora eldreråd Møtedato: 27.02.2017 Møtestad: Alderssenteret Havglytt Møtetid: 11:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 Vedtatt i føretaksleiinga 15.11.11, drøftingsmøte 5.12.11, AMU møte 14.12.11 sak 97/11 Bakgrunn Helse Fonna resignerte IA-avtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det mellom

Detaljer

Etikkreglement for Gaular kommune

Etikkreglement for Gaular kommune Etikkreglement for Gaular kommune Godt samhald Gode tilbod TRIVSEL - HUMØR - OMSORG - RESPEKT Vi vil i fellesskap utvikle organisasjonen ved å vere inkluderande, opne og lærande, og prioritere oppgåver

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Møtedato: Tid: 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Møtedato: Tid: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 08:00 Forfall meldes til www.postmottak@orland.kommune.no eller Infotorget tlf.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Innkalling til Flora eldreråd

Innkalling til Flora eldreråd FLORA KOMMUNE Innkalling til Flora eldreråd Møtedato: 18.04.2016 Møtestad: Alderssenteret Havglytt Møtetid: 11:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK 2011 HMT-TILBOD frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK 1. halvår 2. halvår KURSTILBOD Kurs Jan. Februar Mars April Mai Juni Meistring

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling SOGNDAL KOMMUNE Retningsliner for intern varsling Vedteke i administrasjonsutvalet den 24.09.08 Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, sak 2/12. 1 Rutinar for intern varsling i Sogndal kommune

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Rutine for varsling Høyanger kommune

Rutine for varsling Høyanger kommune Rutine for varsling Høyanger kommune VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN Høyanger kommune legg til rette for at tilsette skal melde frå når dei opplever, eller får kjennskap til, kritikkverdige

Detaljer

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer