Velkommen til Novembermøte 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Novembermøte 2012"

Transkript

1 Velkommen til Novembermøte 2012 Dag 2: Møtearena for strålevernkoordinatorer Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Gardermoen,

2 Program Tid TEMA HVEM Velkommen og nytt fra Strålevernet Strålevernet v/eva Friberg med flere Kaffepause Linseprosjektet og nytt fra IAEA Kristine Wikan - Strålevernet Helseundersøkelser, Arbeidstilsynet (30 min. foredrag, 15 min. diskusjon) Tone Eriksen - Arbeidstilsynet LUNSJ Forvaltning av utslipp og avfall Ronny Lystad - Strålevernet MINI-WORKSHOP AVVIKSHÅNDTERING Kort intro fra Strålevernet Marie Solberg - Strålevernet Gruppearbeid (ca. 6 grupper) Kaffepause Oppsummering fra gruppene m/diskusjon Gruppene, alle Kaffepause Persondosimetri i forhold til operasjonsavdeling Julie Haglund og Marit Bergmo Sykehuset Østfold Oppsummering av dagen og innspill til neste Alle møte Avslutning Eva Friberg - Strålevernet

3 Omorganisering av Strålevernet (1/1-2013) «Avdeling for strålebruk» «Avdeling for overvåking og forskning» Seksjonering pågår i disse dager «Avdeling for sikkerhet, beredskap og miljø» Strålevernforskriften Trolig to seksjoner Medisinsk bruk Annen bruk Forskning Overvåking Kvalitetsutvikling (KVIST) Lab-virksomhet (SSDL) Atomenergiloven Forurensningsloven Atomsikkerhet Beredskap Liten endring innen forvaltning av medisin, ikke-ioniserende ikke avklart Tydelig skille mellom forvaltning, kvalitetsutvikling og forskning Forvaltning av utslipp vil fremdeles ivaretas av annen avdeling, koordinering SSDL på egen avdeling

4 Status/nytt innen regelverksutvikling 1 Pågående revisjon av Veileder 5, 6 og 10 Merknader til strålevernforskriften ligger fremdeles i HOD Utdyper forvaltningspraksis og presiserer forskriftens intensjon Avdekket noen feil/mangler/upresisheter i forskriften Generell dispensasjon for tannhelsesekretærer og tannpleiere for å betjene enkelt røntgenapparatur (inntil revisjon av 45 foreligger) Helsepersonell med rekvisisjonsrett hvem er det? (rett til refusjon!) Oppdrag fra HOD om revisjon av 39 (henvisning) - pågår Skille for godkjenning går i dag på primær- og spesialisthelsetjenesten Ikke lengre hensiktsmessig med Samhandlingsreformen og økt bruk av røntgen utenfor radiologisk avdeling (behov for revisjon og presisering)

5 Status/nytt innen regelverksutvikling 2 Kvalitetssikring av strålevernforskriften medisinsk kapittel Identifisere ytterligere feil/mangler og uklarheter Grad av nasjonal implementering av krav i kommende «EU-BSS» og avdekke utfordringer ifm. videre implementering av EU-BSS Behov for en større forskriftsrevisjon eller nok med utdyping og presisering i merknader og Veiledere? Strålevernet skal på Regelhjelp.no

6 Presisering av krav til henvisning ( 39) og screeningvirksomhet ( 46) 1 Bakgrunn: Utfordringer rundt berettigelsesvurdering av «individuelle helsekontroller (IHK)» utenfor nasjonale screeningprogram Lokale løsninger: egenhenvisning, lokal «screening» Infoskriv 16. april 2012 med følgende presisering: Individuell helsekontroll følger ikke nasjonale retningslinjer for screening eller strålevernforskriftens krav til screeningvirksomhet (i samråd med Helsedirektoratet) Dette innebærer at: Radiologiske undersøkelser av friske personer kan ikke benevnes/markedsføres som screening hvis ikke del av et offentlig godkjent organisert screeningprogram Alle røntgen-, MR- og nukleærmedisinske undersøkelser, utenom godkjente screeningprogrammer kan kun utføres etter henvisning fra lege Rutinemessig innkalling til IHK som omfatter radiologiske undersøkelser utenfor godkjente screeningprogrammer er ikke tillatt

7 Presisering av krav til henvisning ( 39) og screeningvirksomhet ( 46) 2 Kort orientering om «nasjonale retningslinjer» for screening (fra Helsedirektoratet) Presisering av krav til henvisning: Baseres på individuell klinisk vurdering FØR undersøkelsen utføres Samtykke fra pasient erstatter ikke en medisinsk begrunnet henvisning Undersøkelser som utføres skal være vurdert berettiget Strålevernet er i tett dialog med HOD og Hdir vedr. revisjon av 39 om henvisning, der et av temaene er bruken av egenhenvisning Tematilsyn oppfølgning av etterlevelse ved alle private aktører Mottatt svar fra samtlige Varierende grad av etterlevelse, noen grensetilfeller, behov for avklaring med Hdir og andre aktuelle aktører før endelig tilbakemelding til virksomhetene (brev om utsatt tilbakemelding) Indikasjon på at presiseringen ikke har vært tydelig nok, faglig uenighet, behov for tydelige nasjonale retningslinjer?

8 Revisjon av godkjenningsregimet 1 Tilsyn avdekker manglende bevisstgjøring av ansvar for berettigelse og optimalisering av medisinsk strålebruk utenfor radiologisk, nukleærmedisinsk og onkologisk avdeling Spesielt utfordrende: bruk av røntgen utenfor radiologisk avdeling Ansvar må tydeliggjøres i søknad og godkjenning Omfatte alle avdelinger/seksjoner som anvender medisinsk strålebruk med tilhørende faglig ansvarlig (berettigelse/optimalisering) Gjennomgang av spesielle vilkår gitt i godkjenningen Innføre årlig rapporteringsplikt? Hva skal evt. rapporteres? Forenklet søknadsskjema for bruk av røntgen- og MR-apparatur Del 2.2 om den enkelte enhet, ønskes erstattet av et skjema for virksomheten med en matrise som belyser hvor og hva godkjenningen skal omfatte

9 Revisjon av godkjenningsregimet 2 Fange opp Samhandlingsreformens desentralisering av røntgen til primærhelsetjenesten (Distriktmedisinske sentre, etc.) Etablere forvaltningspraksis: Godkjenningspliktig (presisert i merknader) Spesielt vilkår: Satellitt under Helseforetak (ivareta forsvarlighet og kompetanse innen radiologi, radiografi, medisinsk fysikk og strålevern) Presisering: Forskningsmessig strålebruk krever kun godkjenning fra REK, men forutsetter at virksomheten som utfører forskningen innehar godkjenning for aktuell modalitet (ivareta HMS og generelt strålevern av pasient)

10 Tilsynsplaner 2013 Systemrevisjon ved helseforetak er svært ressurskrevende Planlegging Gjennomføring Oppfølgning av handlingsplan og lukking av avvik 2 store revisjonstilsyn i 2011, avdekket mange avvik Begge tilsynssakene er fremdeles åpne Måtte avlyse planlagte tilsyn i 2012 pga pågående oppfølgning Mange avvik indikerer stort behov for tilsyn Strålevernet planlegger økt fokus på tilsyn i 2013 og fremover Prioritere revisjons- og hendelsesbasert tilsyn (risikostyrt) Effektivisere tilsynsprosedyrene Økte ressurser via omorganisering?

11 Etablering av system for avviksshåndtering Egen mini-workshop

12 «Kvalitetssikring» av persondosimetrien Strålevernet har identifisert høy grad av «feilregistrering» av kategori for helsepersonell i persondosimetridatabasen Gjennom tilsyn og oppfølgning av «høye» persondoser Påvirker nasjonal statistikk Mulige årsaker: Doserapporten gir ikke info om registrert kategori feilregistrering oppdages ikke Ber SV-koordinator om hjelp til kvalitetssikring Strålevernet vil sende ut årsrapport for 2012 utpå nyåret hvor registrert kategori er inkludert SV-koordinator kvalitetssikrer registrert kategori Strålevernet korrigerer eventuelle feilregistreringer

13 Number CT / 1000 of population Nordisk CT statement og Norsk Info Publisering av felles nordisk statement: «Statement concerning the increased use of computed tomography in the Nordic countries» (16. januar 2012) Norway Iceland Denmark Sweden Finland Year Virkemiddel: «Trippel A-approach»: Awareness, Approprietness, Audits Info: Utdyping av situasjonen i Norge høyest i Norden, stråledoser ved CT, behov for henvisningskriterier og faglige retningslinjer

14 WG 4: Medical Applications Main focus: Justification Optimisation Exposure of asymptomatic individuals Stakeholder Involvement of CT Manufacturers Release of Patients after metabolic radiotherapy Strålevernet forankrer sin forvaltning i Europeisk konsensus Nordisk samarbeid mellom strålevernsmyndighetene

15 Ofte stilte spørsmål 1 Kvalitetskontroll mottakskontroll Hva er en mottakskontroll? Strålevernforskriften (Strålevernet) o Være sikker på at det blir utført en kontroll av parametre som påvirker eller leser av dose, og bildekvalitet o Etablere toleranseverdier Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr (DSB) o Krav til anskaffelse mm. Eks. Apparat må være ihht internasjonale standarder o Forventer at der finnes interne rutiner. I praksis: inkludere en mottakskontroll Når skal en mottakskontroll utføres? o FØR apparatet tas i bruk. FØR pasienter. Kvalitetskontroll o Periodiske kontroller. Hyppighet? Varierer. Anbefalinger og risikobasert. o Kontroller etter service eller reparasjoner

16 Ofte stilte spørsmål 2 Merking, skjerming og klassifisering Strålevernforskriften Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen 1. «.merkes med skilt som angir at dette er kontrollert eller overvåket område» I praksis betyr det et skilt der det står skrevet kontrollert område eventuelt overvåket område 2. Kontrollert eller overvåket. Merkes med fareskilt om ioniserende stråling: «Strålepropellen» Hvor? «Området» skal merkes. Dvs. Utenfor ALLE inngangene til rommet. Hva med C-buer? Skilt på maskin. stor plakat i rom. Skilt til å henge opp på dør krever gode rutiner slik at det blir hengt opp. Andre spørsmål?

17 Dosimetrilaboratoriet, SSDL Novembermøtet, Gardermoen

18 Dosimetrilaboratoriet, SSDL Kalibreringstjenester Terapi Co-60 felt, Dose til vann og Kerma til luft Røntgenfelt (10 kv 250 kv) Brachy Elektronfelt Elektrometer Diagnostikk DAP-kalibreringer (40 kv-150 kv) Mammo Strålevern Strålevernsmonitorer Novembermøtet, Gardermoen

19 Dosimetrilaboratoriet, SSDL Kalibrering av PP-kammer i elektronfelt Kalibrering i slutten av januar og august hvert år. SSDL kaller inn 3-4 kammer hver gang Alle kammer vil bli kalt inn på nytt innen to år. Første gang vil bli slutten av januar 2013 Takk til OUS som lar SSDL få tid på Linac en på Radiumhospitalet Fortsatt sykehusenes ansvar å påse at kalibreringsintervallene på kammerne overholdes. SSDL ønsker tilbakemeldinger på kalibreringstjenestene våre Novembermøtet, Gardermoen

20 Bakgrunn kompetanseprosjektet Resultatet fra tilsyn ( ) viste at hele 90 % av HF fikk avvik i henhold til strålevernforskriftens krav til strålevernsopplæring (kompetanse i strålevern blant brukere av C-buer) Friberg EG, Widmark A, Solberg M, Wøhni T, Saxebøl G. Skills in radiation protection with focus outside radiological departments. ETRAP 2009 transactions. Oppdrag fra HOD (2012): kartlegge kvalitet og kvantitet av strålevernutdanningen i grunnutdanningen for leger, tannleger og andre helseprofesjoner, spesialistutdanning i radiologi og annen medisinsk spesialutdanning som kardiologi m.m. Virksomhetsplan Statens strålevern 2012 Sykepleien 3:2012

21 Omfang av SV undervisning i utdanningene Helseprofesjon utdanning ICRP anbefaling Resultat gj.snitt (t) Variasjon (t) Bioingeniør Operasjons sykepleier Radiograf

22 Strålevernundervisning i profesjonsstudium i medisin og for leger i spesialisering Profesjonstudie i medisin Ortopedi Gastroentrologisk kirugi SV omfang i utdanningen ICRP anbefaling Kardiolog 0 Nukleærmedisiner 60 Radiologi

23 I spesialistutdanningen for gastroenterologisk kirurgi er ikke strålevern tema på obligatoriske kurs. «Spesialistkomiteen anser dette som viktig, men mener ansvaret for adekvat opplæring i dette feltet er pålagt sykehuseier, tilsvarende opplæring i brannvesen etc.»

24 Hva forventer dere at helseprofesjonene har av strålevernkunnskap når de blir ansatt hos dere? Tema Profesjon Radiograf Operasjons sykepleier Turnus leger Radiolog Nukleærmedisiner Kardiolog * Strålevern for pasient og personell Prinsipper for vurdering av berettigelse Strålebiologi og dosenivå for ulike undersøkelser 100 % 100 % 100 % 80 % 20 % 20 % 73 % 73 % 53 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 93 % 86 % 79 % Gastroenterologisk kirurg 93 % 80 % 67 % Ortopedisk kirurg 93 % 80 % 73 % Resultat av svar fra 15 HF over hvilke temaer de forventer at ulike helseprofesjoner har strålevernkunnskap om ved ansettelse!

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert september 2014 Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur

Detaljer

Strålevern i utdanningene for helsepersonell

Strålevern i utdanningene for helsepersonell StrålevernRapport 2014:5 Strålevern i utdanningene for helsepersonell Kartlegging av strålevernundervisningen for utvalgte helseprofesjoner som er involvert i arbeid med medisinsk strålebruk Referanse:

Detaljer

FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF

FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF Kategori: Strålevern Gyldig fra: 30.10.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Retningslinje Dok. eier: Stig Harthug Dok. ansvarlig: Rune Hafslund FORETAKSLEDELSENS INSTRUKS TIL STRÅLEBRUK

Detaljer

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Strålevern Rapport 2005:21 Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Norwegian Radiation Protection Authority

Detaljer

Erfaringer fra godkjenning og tilsyn

Erfaringer fra godkjenning og tilsyn Erfaringer fra godkjenning og tilsyn Fokus: Røntgendiagnostikk Novembermøte 3. november 2009 E.G. Friberg, A. Widmark, M. Solberg, T. Wøhni Seksjon Dosimetri og medisinsk strålebruk Innhold Nytt regelverk

Detaljer

StrålevernRapport 2010:11. Røntgenbruk blant veterinærer. Resultater fra kartleggingsprosjekt Veileder for veterinærers bruk av røntgen

StrålevernRapport 2010:11. Røntgenbruk blant veterinærer. Resultater fra kartleggingsprosjekt Veileder for veterinærers bruk av røntgen StrålevernRapport 2010:11 Røntgenbruk blant veterinærer Resultater fra kartleggingsprosjekt Veileder for veterinærers bruk av røntgen Referanse: Solberg M. Røntgenbruk blant veterinærer. Resultater fra

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012

Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Ledelsens gjennomgåelse av kvalitets- og HMS - systemet ved St. Olavs Hospital 2012 Innhold Arbeidsmiljø Beredskap Brannsikkerhet El - sikkerhet Fysisk sikkerhet Informasjonssikkerhet Matsikkerhet og ernæring

Detaljer

StrålevernRapport 2015:2. Årsrapport 2014

StrålevernRapport 2015:2. Årsrapport 2014 StrålevernRapport 2015:2 Årsrapport 2014 Årsrapport med regnskap 2014 Referanse: Statens strålevern, Årsrapport med regnskap 2014. StrålevernRapport 2015:2. Østerås, 2015. Emneord: Årsrapport og årsregnskap

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

20 Å R S M E10 L D I N G

20 Å R S M E10 L D I N G ÅRSMELDING 2010 forord Ole Harbitz, direktør hovedkontor besøksadresse: Grini næringspark 13 Østerås (Bærum) postadresse: postboks 55 1332 Østerås nrpa@nrpa.no www.stralevernet.no telefon: 67 16 25 00

Detaljer

Virksomhetsplan for 2005

Virksomhetsplan for 2005 Strålevern Rapport 2005:1 Virksomhetsplan for 2005 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Statens strålevern. Virksomhetsplan for 2005. StrålevernRapport

Detaljer

Avvikshåndtering ved norske stråleterapisentre

Avvikshåndtering ved norske stråleterapisentre Strålevern Rapport 2006:3 Avvikshåndtering ved norske stråleterapisentre Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Levernes S, Johannessen DC. Avvikshåndtering

Detaljer

StrålevernRapport 2009:2. Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar

StrålevernRapport 2009:2. Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar StrålevernRapport 2009:2 Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar Referanse: Hauge IHR, Widmark A, Bruzell E. Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar. Prosjektretta tilsyn etter ny forskrift

Detaljer

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok

Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Kvalitets- og miljøstyringshåndbok Dette er Curato Røntgen Curato Røntgen AS Organisasjonsnummer: 918 041 958, er et selvstendig og frittstående radiologiselskap med godkjente avdelinger i Oslo, Lillestrøm,

Detaljer

StrålevernRapport 2009:3. Analyse av variasjon i representative doser ved undersøkelser med computertomografi (CT)

StrålevernRapport 2009:3. Analyse av variasjon i representative doser ved undersøkelser med computertomografi (CT) StrålevernRapport 2009:3 Analyse av variasjon i representative doser ved undersøkelser med computertomografi (CT) Referanse: Silkoset RD. Analyse av variasjon i representative doser ved computertomografi

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

STRALEVERiCT I NORGE

STRALEVERiCT I NORGE SIS Rapport 1979:8 En vurdering av STRALEVERiCT I NORGE ved Leiv Bertaig og Jon Flatby En vurdering av STRÅLEVERNET I NORGE ved Leiv Berteig og Jon Platby Statens Institutt for Strålehygiene STATENS INSTITUTT

Detaljer

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer?

Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften Sikker som banken sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2009 MARS 2009 Rapport

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

StrålevernRapport 2008:4. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål

StrålevernRapport 2008:4. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål StrålevernRapport 2008:4 Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål Referanse: Christensen, T., Nilsen L. T. N. Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF HMS Årsrapport 2010 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 4. Inkluderende arbeidsliv og sykefravær 5 5 Beredskap 6 6 Brannvern 7 7 Smittevern 7 8 Strålevern

Detaljer

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25

HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 HMS-årsrapport for 2008 Ullevål universitetssykehus Godkjent av Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMSU) 31.03.09 sak 2009-25 1 Sammendrag Rapporten oppsummerer divisjonenes arbeid. Gjennomgående har

Detaljer

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012

Vedlegg styresak 040-2013. HMS Årsrapport 2012 Vedlegg styresak 040-2013 HMS Årsrapport 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Arbeidsmiljø 4 3 HMS 4 3.1 Skader 5 3.2 Ergonomi 5 3.3 Medarbeiderundersøkelsen 6 3.4 Konfliktbehandling 6 3.5 Rus 6 3.6 Ledelse og

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring:

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring: v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 14/6213-1 Saksbehandler: Irene Sørås Dato: 18.06.2014 Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak Bakgrunn Helsedirektoratet skal bidra

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer