Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven"

Transkript

1 SAR Gismarvik Pb TANANGER Oslo, Deres ref.: Karen Aanestad Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3339 Saksbehandler: Norun Reppe Bell Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven Miljødirektoratet har ferdigbehandlet søknaden om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall og næringsavfall. Vi har besluttet å gi tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt. Vedtaket, herunder plassering i gebyrklasse, kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker. En eventuell klage skal sendes til Miljødirektoratet. Vi viser til: Søknad om behandling av farlig avfall av juli 2013 Henvendelse om behandling av søknad til etablering og drift uten utslipp til sjø av Konsekvensutredning av juli 2013 Øvrig kommunikasjon Miljødirektoratet gir med dette tillatelse på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brev. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven 11. Miljødirektoratet har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har Miljødirektoratet lagt til grunn hva som kan oppnås med beste tilgjengelige teknikker. De utslippskomponenter fra bedriften som er antatt å ha størst miljømessig betydning, har vi uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsens pkt. 3 flg. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1. For bedrifter som benytter slike stoffer som innsatsstoffer eller de dannes under produksjonen, er utslipp av stoffene bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsens pkt. 3 flg. eller utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Strømsveien 96, 0663 Oslo 1

2 Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket, og at denne tillatelsen ikke åpner for utslipp til verken luft eller vann. Tillatelsen kan senere endres i medhold av forurensningsloven 18. Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven 56. I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften viser vi til vi viser også til Miljødirektoratets hjemmesider på internett Brudd på utslippstillatelsen er straffbart etter forurensningsloven 78 og 79. Også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart. Saksfremstilling og begrunnelse Generelt om bedriften og søknaden SAR AS søkte 29. juli 2013 Miljødirektoratet om tillatelse til mottak, lagring og behandling av farlig avfall ved Gismarvik i Tysvær kommune. Søknaden gjaldt i utgangspunktet også utslipp til sjø, men etter krav om ny resipientundersøkelse ble det enighet om at Miljødirektoratet i denne omgang ikke ville behandle søknad om utslipp til sjø. Det er derfor ikke snakk om sluttbehandling av noen fraksjoner. Bedriften ønsker tillatelse til å mellomlagre maksimalt 4000 tonn borekaks og 2600 m 3 borerelatert flytende avfall som boreslam, borevæske, oljeemulsjoner, prosessvann, olje- og fettavfall. SAR ønsker også å ta imot, sortere og mellomlagre maksimalt 3000 tonn næringsavfall. All sortering, lagring og håndtering av næringsavfall vil være fysisk adskilt fra virksomheten som omfatter farlig avfall, for å unngå utilsiktet sammenblanding. Lagring av avfall Lagring av flytende avfall på tank vil foregå i tankfarmer som er plassert i sikringsbasseng. Hver tankfarm vil ha et oppsamlingsvolum som tar minst 110 % av volumet på største tank. Det vil installeres overfyllingsvarsel på tankene. I hovedsak vil væskene som lagres ikke være klassifisert som brannfarlig væske, men deler av tankanlegget vil likevel være dimensjonert for lagring av brannfarlige væsker kategori 3. 2

3 Typer og mengder avfall som bedriften ønsker å lagre: Mengde Type avfall Avfallsstoffnummer 4000 tonn Borekaks 7141, 7143, m 3 borerelatert avfall Boreslam, borevæske 7141, 7142, 7144 Oljeemulsjoner 7030, 7031 Prosessvann/vaskevann 7165 Olje- og fettavfall m 3 annet farlig avfall Flytende farlig avfall i bulk 1000 tonn Stykkgods farlig avfall Transportcontainere vil være plassert på et asfaltert uteområde. Fulle containere med borekaks vil lagres i påvente av tømming. Alle transportcontainere for borekaks som mellomlagres ved anlegget vil være lukkede slik at det ikke vil forekomme lekkasje eller oversvømmelse på grunn av oppsamlet regnvann. Lagerområdet vil ha sentral drenering. Tillatelsen gjelder også mottak, omemballering og videresending av inntil 1000 tonn farlig avfall stykkgods per år. Dette inkluderer de typene farlig avfall som er omfattet av kapittel 11 om farlig avfall i avfallsforskriften. Mottak, sortering og lagring av dette avfallet vil skje i et bygg med støpt tett dekke. Mellomlagring vil foretas i egnet emballasje og i egnede lagringsenheter, på en slik måte at fare for spredning forebygges. Alt mottatt avfall vil bli levert videre til godkjente mottaks- eller behandlingsanlegg. Høring 29. juli 2013 mottok Miljødirektoratet søknad og konsekvensutredning fra SAR AS. Denne søknaden gjaldt også utslipp til Førresfjorden. Søknaden ble kunngjort i Karmsunds avis og Haugesund avis. Kunngjøringen ble sendt til berørte høringsparter. Vi mottok høringssvar fra Tysvær kommune, Karmøy kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Rent vann i Førresfjorden, Grieg Seafood, Kolnes grendautvalg, Fiskeridirektoratet, Kystverket Vest, Direktorat for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Tysvær fiskarlag og Fiskarlaget Vest, Havforskningsinstituttet, Mattilsynet, Miljøpartiet De Grønne Haugalandet og Rogaland, hyttenaboer, 8 lokale foreninger, Friluftsrådet vest, Statens strålevern, Haugesund Seilforening, Naturvernforbundet, naboer og hyttenaboer. Høringsinnspillene som går på utslipp til vann er ikke inkludert i denne tillatelsen, og vil vurderes etter at det er gjennomført en ny resipientundersøkelse. Høringsinnspill DSB har ingen innvendinger mot søknaden under forutsetning av at virksomheten legger forskrift om håndtering av farlig stoff til grunn ved håndtering av eventuelle farlige stoffer som kommer inn under denne forskriften. 3

4 Fiskarlaget Vest er skeptisk til å plassere et mottaksanlegg inne i en smal terskelfjord, og ber om at bedriften i sin virksomhet ikke lyser over sjøen, og at det tas hensyn til pågående fiskerivirksomhet. Havforskningsinstituttet ber Miljødirektoratet vurdere om det er behov for å gjennomføre en ny undersøkelse av resipientforholdene. Fiskeridirektoratet bemerker at fiskeri og akvakultur ikke var tatt med i utredningsprogrammet til konsekvensanalysen, men at dette er godt belyst i konsekvensutredningen. Fylkesmannen i Rogaland peker på at SAR må ha kjennskap til strømforhold og terskler. Karmøy kommune viser til at kommunene i området ønsker næringsutvikling og allerede har akseptert at forurensning kan forekomme. De peker på at området har høy verdi som rekreasjonsområde, og forventer at Miljødirektoratet stiller strenge krav for å forhindre forringelse av fiske- og friluftsinteressene. Fosen Bygdelag ønsker ikke at SAR etablerer et anlegg for avfallshåndtering og mener utslipp av miljøgifter vil ha negativ påvirkning på miljøforhold i fjorden. Friluftsrådet Vest fremhever viktige friluftsområdet i området, og forventer en økning i antall brukere. De peker på at tunnelmasse-deponier og økt bebyggelse kan ha ført til økning i miljøgifter, og mener det bør undersøkes hvordan utslipp har påvirket vilkårene for fisk og sjødyr. Grieg Seafood Rogaland ber om at søknaden ses i sammenheng med andre utslipp til resipienten, samt at man stiller krav som sikrer mattryggheten. Haugesund seilforening viser til at fjorden brukes mye til seiling, og at det er viktig at ikke seilere blir eksponert for forurensning i kontakt med sjøen. Kolnes grendeutvalg peker på at fjorden er viktig for friluftsliv. De er positive til næringsutvikling i området, men er bekymret for SARs anlegg. De ber om at man bevarer Førresfjorden ren. Kystverket Vest forutsetter at skipstrafikken til anlegget vil innrette seg etter gjeldende regler. De synes det er positivt at utslippsledningen vil ende ved kaifront, så det ikke påvirker bruk av anker. Miljøpartiet de Grønne Haugaland og Rogaland uttrykker stor bekymring for prosjektet, og peker på at fjorden er sårbar og et viktig rekreasjonsområde. Naturvernforbundet viser til at avvikshendelser kan oppstå ved avfallshåndtering offshore, blant annet feildeklarering. De peker videre på at konsekvensutredningen har en rekke svakheter, og fraråder etablering av SARs anlegg i Førresfjorden. Tysvær kommune ber om at det settes strenge krav til drift og kontroll. Kommunen legger til grunn at tiltaket ikke vil komme i konflikt med planlagt kommunalt renseanlegg. 8 lokale foreninger krever at Miljødirektoratet avslår SARs søknad om utslipp til Førresfjorden. 4

5 Aksjonsgruppa Rent vann i Førresfjorden påpeker den operasjonelle risikoen ved etablering av anlegget, og fremhever avvik med andre av SARs anlegg. De har stor mistillit til SAR, og er kritisk til om en reell konsekvensutredning er gjennomført. Statens strålevern har ingen kommentarer, men minner om virksomhetens rapporteringsplikt til Statens strålevern dersom det mottas og/eller håndteres radioaktivt avfall med aktivitet under deponeringsgrensene ved anlegget. Naboer og hyttenaboer påpeker at aktiviteten reduserer tilgang til friluftsliv og fiskeplasser, og at uønskede hendelser med utslipp fra skip og aktivitet alltid vil skje. Bedriftens svar på høringsuttalelser Forvaltningsmessige forhold SAR sier de vil sikre at nødvendige tiltak for å redusere risiko knyttet til brann og eksplosjon blir implementert som en del av driften på anlegget. Bedriften er innforstått med meldeplikten til DSB, samt søknadsplikten for tiltak i sjø og vil overholde dette. Bedriften sier at de har en god dialog med relevante myndigheter for alle deres aktiviteter langs norskekysten, og at de vil innordne seg de krav til kontroll og dokumentasjon av utslipp som Miljødirektoratet stiller. SAR sier at de vil følge alle gjeldende lover og myndighetskrav under bygging og driftsfasen av anlegget. SAR fremhever at de er en seriøs aktør med et sterkt miljøengasjement, de er miljøsertifisert etter ISO14001, og har en egen miljøavdeling som passer på at de når sine mål med hensyn til ytre miljø og HMS. Behandling av avfallet SAR uttaler at avfallet som søkes mottatt ved anlegget er ilandført oljeboringsavfall, og det er avfallsprodusent (operatørselskap) som skal oppgi innhold i avfallet. Bedriften uttaler at utover boreavfall/slop vil erfaringsvis det mottatte farlige avfallet i stor grad bestå av oljeforurenset masse, maling, lim og lakk, batterier, tomme kanner og fat. Noe spillolje vil også leveres, men dette vil ofte reinjiseres ute i Nordsjøen. Bedriften sier at alt avfall som mottas enten vil pumpes i land i egne rørledninger, eller bli transportert i lukkede, løftegodkjente containere. Alle lagerområder vil ha tett dekke med drenering til oljeutskiller. Bedriften uttaler videre at kjemikalier i mindre grad vil bli lagret og brukt på området, og at lagerområdet for kjemikalier vil være godkjent i henhold til gjeldende regelverk. Risiko SAR sier at etablering av anlegget kun gir lokale landskapsmessige påvirkninger til et område allerede regulert til industriformål. Bedriften kan vanskelig estimere nøyaktig antall skipsanløp knyttet til driften av anlegget. SAR mener det er en fordel å kunne levere mest mulig avfall på en plass, for å begrense transport av avfall fra petroleumsindustrien langs kysten, herunder trafikken inn og ut av havner. Bedriften peker på at mindre transport vil gi lavere klimagassutslipp. Bedriften 5

6 peker også på at man får en lavere risiko for ulykker dersom supplybåtene slipper å gå til havn mange ulike plasser for å levere avfall og hente nye forsyninger. Bedriften peker på at de har omfattende varslings- og beredskapsrutiner for alle sine aktiviteter. De peker på at de har et godt system for avviksregistrering, og dette benyttes både internt i egen virksomhet og for å registrere avvik mot offshorekunder. Bedriften sier at de har tett dialog med alle kunder for å forhindre avvik, og holder regelmessig kurs i farlig avfall. SAR mener det er feil å ta den gamle industriens "synder" til inntekt for å hindre moderne næringsutvikling basert på moderne miljøteknologi. Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse for fastsatte vilkår Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter 16, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven 11 femte ledd. I behandlingen av søknaden har Miljødirektoratet blant annet vurdert den samfunnsmessige nytten av virksomheten ved SAR AS, Gismarvik sammen med de miljømessige ulemper, og har etter en helhetsvurdering funnet å kunne gi tillatelse til den omsøkte virksomheten etter forurensningsloven. Flere høringsinstanser har kommentert anleggets beliggenhet nær en terskelfjord. Vi har i vår vurdering lagt til grunn at det er behov for mer kunnskap om resipientforholdene før vi kan gi tillatelse til utslipp til vann. Miljødirektoratet har etterspurt mer informasjon om resipient, strømningsforhold, spredning og samlet belastning, og utslipp til vann vil først vurderes dette når denne informasjonen er tilgjengelig. Noen høringsinstanser har uttalt bekymring knyttet til feildeklareringer og lagring av farlig avfall. I tillatelsen stiller vi strenge krav til lagring av avfallet, både knyttet til deklarering, krav til lagringsområdet og sikkerhet. I flere av høringsinnspillene ble det etterlyst krav fra Miljødirektoratet om dokumentasjon på dagens forurensningstilstand. Dette er lagt til grunn i avgjørelsen om å kun behandle søknad om etablering og drift. Vurderinger etter naturmangfoldloven Naturmangfoldloven krever at beslutninger også skal være begrunnet ut fra hensynet til naturmangfoldet der dette er relevant. Beslutningen skal enten være basert på vitenskapelig kunnskap jf. 8, eller dersom dette ikke finnes, på "føre var-prinsippet" jf. 9. Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse, økologiske tilstand og effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Flere høringsparter har uttrykt bekymring for påvirkning på friluftslivsmulighetet, og i følge Naturbase finner man viktige hekke- og beiteområder i den ytre delen av Førresfjorden. Da området er regulert til industriformål, forventer vi ikke at mottak og mellomlagring av farlig avfall skal føre til endringer i artsmangfold eller forringelse av vekst- og levevilkår for fisk, fugl eller andre marine bestander eller populasjoner. 6

7 Konklusjon Miljødirektoratet gir tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for SAR Gismarvik, og gir tillatelse til lagring av 4000 tonn borekaks, 2600 m 3 annet borerelatert flytende avfall, 2000 m3 annet farlig avfall i bulk og 1000 tonn farlig avfall stykkgods. Vi gir også tillatelse til lagring av 3000 tonn næringsavfall. Tillatelsen gis med hjemmel i forurensningsloven 11. I tillatelsen stiller vi strenge krav. Dette gjelder både for mottakskontroll, lagring av avfallet, krav til kompetanse, støy, risiko og beredskap. Ved fastsettelse av de krav som denne tillatelsen omfatter, anser Miljødirektoratet det som lite sannsynlig at den omsøkte virksomheten vil gi spesielle ulemper for miljøet, eller føre til negative virkninger for andre samfunnsinteresser i nærområdet. Nærmere om de enkelte vilkår: Finansiell sikkerhet Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Sikkerhetsstillelsen skal dekke de kostnader som maksimalt kan tenkes å oppstå sett i lys av hvilke typer farlig avfall som anlegget kan motta jf. pkt 1.1 og de mengder farlig avfall som lovlig kan lagres jf. pkt 3.3. Sikkerhetsstillelsen skal skje i form av pant for Miljødirektoratet i sperret bankkonto med et innbetalt beløp tilsvarende det beløp som skal sikres eller ved en løpendepåkravsgaranti fra bank utstedt til Miljødirektoratet på tilsvarende beløp. Beregning av finansiell sikkerhet skal sendes Miljødirektoratet for godkjenning innen en måned etter at byggesak er ferdig behandlet. Lagring av farlig avfall Farlig avfall skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Lagret farlig avfall skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn. Mottatt avfall skal ikke lagres lenger enn 12 mnd. Detaljer om krav til lagring er spesifisert i tillatelsen. Støy Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride fastsatte grenser. Bedriften skal ha et støysonekart for egen virksomhet, som skal vise røde og gule soner (jf. T- 1442) og støygrensene i tillatelsen. Støysonekartet skal sendes Miljødirektoratet og kommunen innen en måned etter at byggesak er behandlet. Støysonekartet skal holdes oppdatert. Energiledelse Bedriften skal ha et system for energiledelse i bedriften for kontinuerlig, systematisk og målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. vilkår 2.5. og følge prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelse. Systemet skal være etablert innen 1. juni

8 Frister Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever: Tiltak Frist Vilkår i tillatelsen Beregning av finansiell sikkerhet Etablere støysonekart 1 måned etter at byggesak er behandlet 1 måned etter at byggesak er behandlet Etablere system for energiledelse 1. juni Gebyr Vi viser til forurensningsforskriften kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen for vår konsesjonsbehandling. Vedtaket om ny tillatelse. Søknaden er plassert under gebyrsats 4, jf. forurensningsforskriften For behandling av søknad om mottak og mellomlagring tilsvarer det et gebyr på Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Behandling av søknad om utslipp til vann vil også omfattes av en gebyrordning Klageadgang Vedtaket, herunder plassering i gebyrklasse, kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker. En eventuell klage skal sendes til Miljødirektoratet. Vi har sendt kopi av dette brev med vedlegg til berørte i saken i henhold til vedlagte adresseliste. Det blir også kunngjort på Miljødirektoratets nettside og i lokalavisene. Hilsen Miljødirektoratet Ingvild Marthinsen seksjonsleder Norun Reppe Bell rådgiver 8

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dato: 18.01.2005 Vår ref.: 2005/48 Deres ref.: Brian Thomsen Saksbehandler: Bente Sleire, telefon: 22573559 Statens forurensningstilsyn Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Lisbeth Schnug Deres ref.: Vår dato: 26.08.2015 Tlf.: 38176213 Vår ref.:

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 25. Januar 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP)

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP) Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya Industripark AS (HIP) Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 06.07.2005 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref: 2004/1868 Arkivnr: 46L3 Avinor Rørv ik lufthavn 7900 Rørv ik

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1465 NAK-MA-MPS 21.05.2012 Arkivkode: 631.61 Høring av søknad om tillatelse til drift

Detaljer

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3.

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3. RAPPORT 20.3.2014 NORSK GJENVINNING AS Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3

Bedriftsdata. Fylkesmannens referanser Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse 1 XX XX 3 Tillatelse etter forurensningsloven til Valdres Metall AS for etablering og drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og mottak av avfall på Rebneskogen, Vestre Slidre kommune Tillatelsen er gitt

Detaljer

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse ISO Miljø AS Borgeskogen 3 3160 STOKKE Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Hans Erik Borge Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Eli Mathisen Tonje Johnsen Vedtak om stans i mottak og behandling

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelse Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. Åsgard transport. alternativ trasè Kalstø-Kårstø. November 1997. Saga Petroleum a.s.

KONSEKVENSUTREDNING. Åsgard transport. alternativ trasè Kalstø-Kårstø. November 1997. Saga Petroleum a.s. KONSEKVENSUTREDNING Åsgard transport alternativ trasè Kalstø-Kårstø November 1997 Saga Petroleum a.s. Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn for utbyggingsplanene... 4 1.2 Eierforhold

Detaljer